Ulrich Zwingli Ulrich Zwingli (keresztneve Huldrych vagy Huldreich alakban is előfordul) (Wildhaus, 1484. január 1. !a""el, 1#$1.

okt%ber 11.)& sváj'i refor(átor, a refor(átus egyház egyik ala")t%ja. Élete és tevékenysége Wildhausban, a toggenburgi gr%fság egyik hegyi k*zs+g+ben sz,letett, ahol +desa"ja b)r% volt. -*l's+szeti +s hu(anisztikus tanul(ányait a berni akad+(ián +s a b+'si egyete(en v+gezte, a teol%giát "edig 1#./ után a baseli egyete(en, ahol a kivál% tud%s, Wyttenba'h 0a(ás tan)tványa volt. 1#.1 t%l 1#11 ig 2larusban volt lelk+sz, de 1#1/ +s 1#1# k*z*tt k+t hadjáratban is r+szt vett. 0ábori lelk+szk+nt elk)s+rte a 33. 2yula "á"a zsoldjában áll% h)veit a fran'iák ellen 4o(bardiában folytatott hadjáratra. 5 szolgálatá+rt a "á"át%l 1#16 ig +vi #. forint d)jat ka"ott. 7ár glarusi "a" korában sokat foglalkozott az 8jsz*vets+ggel, (eg+rlelőd*tt benne a (eggyőződ+s, hogy az egyház tana nin's teljes *sszhangban a 9zent)rással. :(ikor "edig 1#11 ban a (essze f*ld*n h)res b;'s;jár%helyre, 7aria 5insiedelnbe nevezt+k ki, +s itt eg+sz k*zelből ta"asztalhatta az oda zarándokol% t*(egeknek az ilyen b;'s;jár%helyeken levő szent k+"ek iránti babonás tisztelet+t, nyilvánosan kikelt a b;'s;járások, a (ás vissza+l+sek, t*bbek k*zt a b<nbo'sát%levelek árulása ellen is, a(ellyel 9váj'ban 9á(son -ernát =eren' rendi szerzetest b)zták (eg 1#18 ban> sőt, ",s"*k+t (a konstanzi) is felh)vta az egyháznak az 3sten ig+je szerint val% refor(álására. ?@ingli bátor fell+"+s+nek h)re 'sakha(ar (essze eljutott. : z,ri'hiek (egh)vták főte("lo(uk lelk+sz+,l, a(ely állását ?@ingli 1#1A. január 1 j+n foglalta el. 7indjárt bek*sz*ntő besz+d+ben kijelentette, hogy ő a szent)rást fogja "r+dikálni. 8gy is 'selekedett, +s egy k+t +v leforgása alatt a refor(á'i% ,gye ne('sak ?,ri'hben, de a n+(et határokhoz k*zelebb eső t*bbi n+(et ajk; kantonban is, ezenk)v,l -ernben is nagy lend,letet vett. : refor(á'i%t t*bb lelkes hittud%s lelk+sz +s szerzetes, (int Be'ola("adius, Caller, !olb is tá(ogatta. De a vallási refor(okkal egy,tt a "olitikai t+ren is sokakat igen k*zelről +rdeklő refor((ozgal(at ind)tott ?@ingli. Eagy vesz+lyt látott hazájára, de honfitársainak erk*l'si +let+re n+zve is a sváj'iak azon szokásában, hogy ezek j% "+nz+rt zsoldosokul beállottak idegen fejedel(eknek, fők+nt a "á"ának, a fran'ia királyoknak, 7ilan%nak szolgálatába s 'su"án anyagi haszon+rt k+szek voltak e(bertársaikat, sokszor az ellenf+l táborában zsoldoskod% saját testv+reiket is gyilkolni. : vallási vissza+l+sekkel egy,tt ő ezen vissza+l+st is erős ostro( alá vette, a(ely ostro( n*velte h)veinek is, de az +vi zsold elvesz)t+s+t f+ltő ellens+geinek is a szá(át. : z,ri'hiek őt tá(ogatták> a kanton hat%sága 1#/. ban egyfelől (egtiltotta a b<nbo'sát%leveleknek a kanton ter,let+n val% árus)tását, (ásr+szt a "a"oknak (eghagyta, hogy 'su"án az evang+liu(ot "r+dikálják. Fár +vvel k+sőbb (egjelent ?@inglinek az első refor(átori irata a b*jt ellen> ugyanekkor ő +s t)z társa a konstanzi ",s"*kh*z egy szer+ny, de az+rt határozott hangon )rt levelet int+zett, a(elyben kijelentett+k szilárd elhatározásukat 3sten segedel(+vel az evang+liu( "r+dikálására, +s egyszers(ind k+rt+k a "a"i nőtlens+gi t*rv+ny (egsz,ntet+s+t. 7iután ezek+rt ?@inglit eretneknek nyilván)tották, a z,ri'hi főtaná's vitát hirdetett (1#/$. január /A.), (indenkit felh)vott a ?@ingli által hirdetett t+telek (eg'áfolására. : vitán (integy 1.. egyházi +s világi sze(+ly jelent (eg, k*zt,k a konstanzi ",s"*k helyettese, =aber is> (inthogy azonban ?@ingli t+telei ellen+ben 'su"án a hagyo(ány +s a zsinatok tekint+ly+t áll)totta, a főtaná's ?@inglit nyilván)totta győztesnek. Ggyanez +v ősz+n (integy A.. tag s k*zs+gi k,ld*ttek jelenl+t+ben a k+"ek tisztelete +s a (ise felett tartatott egy (ásik vita, a(elynek ered(+nyek+nt a te("lo(okb%l a k+"eket, szobrokat, oltárokat eltávol)tották, (ajd a (is+t elt*r*lt+k, s helyette 1#/4 kará'sonyán az ;rva'sorát fatány+rokr%l +s faku"ákb%l k+t sz)n alatt szolgáltatták ki. ?@ingli ugyanezen +vben (egnős,lt. : k*vetkező +vben kiadta fő (<v+t Commentarius de vera et falsa religione

kinyo(atta az első refor(átus +nekk*nyvet +s 2enfbe is k. kezdetben (+g az orgonát is... Hgy "l.lf*ldről h. Jolt ezenk)v.tk*zetben az előbbiek győztek. 7iután a szá(<z*tt 7arot (aga is 2enfbe +rkezett 1#4/ ben.k elt+r+sek is. (indkettő egy(ást%l k.j)tást. hu(anista tud%s. 8rva'sora).) !álvin (egrefor(álta az egyházi +nekek . !álvin sze(+lyes gy. határozottan ellenzett (inden . az egyház legfőbb kor(ányz% hat%ságak+nt "edig a n+" szabad választása folytán l+trej*tt világi hat%ságot is(erte el. -+za 0%dort. 5lső e(l+kiratában a taná'shoz (1#$8) a te("lo(i használatra a zsoltárok behozatalát ajánlotta.')(en . 7arot halála után (1#44) -+za 0%dorral v+geztette be a zsoltárk*nyv teljes ford)tását. :z :kad+(ia az%ta is tev+kenyen hozzájárul a kálvinista teol%gia tan)táshoz. ()g az *t KőskantonK ( 9'h@yz.j ford)tásokkal bőv)tette az eddigieket. a szabad akaratr%l.). január # +n nyitták (eg. (agyar nyelvre elsők+nt 11. 1#.t id+ztek elő.sz*b*lt az egyházb%l (inden k. !álvin k+r+s+re . Ellentétek a kantonok között és Zwingli halála : gazdagabb +s (<veltebb kantonok ?@inglihez 'satlakoztak. kiadást +rt (eg. 1#14. a(elyek szeg+ny lakossága a k. 7arat !ele(en fran'ia k*ltő zsoltárford)tását (egragadta.lsős+geket +s szertartásokat. a (egigazulásr%l Igoston n+zeteit vallották. ?ug. : (ásodik kiadás (1#4$) (ár 1. 4uther +s társai az eredendő b<nről.tk*z+st (egelőzt+k. "orait sz+lnek eresztett+k.lsős+get.l*náll% hatalo(. vala(int az egyházkor(ányzatot illetően is. ()g ?@ingli erősen hajlott Felagius fel+> de a fő elt+r+s az .ld*tt 1. 1#$1. fran'ia szár(azás. Lendszer+t +s a refor(átus egyházat kálviniz(us n+ven is szokás e(legetni. első ka""eli b+k+vel az *ssze.. Gnter@alden). 2enfben (egjelent +s a 11. ?@ingli refor(átori tana a n+(etországi refor(átorok tanaival j%r+szt egyeztek. a kálviniz(us n+vad%ja. de ekkor az . ezáltal (egtere(tette az általa ind)tott refor(á'i%k szilárd ala"jait. :z ellent+tek (ár 1#/A ben (ajdne( hábor. ?@ingli is elesett a 'satat+ren.l elt+r+s a k. sváj'i refor(átor. holttest+t (ásna" (áglyán (eg+gett+k. az eg+sz zsoltárk*nyv 1#11.zott zsoldra inkább rá volt szorulva.gyek felett. "+ldányt. noha szoros viszonyban állnak egy(ással (3nstitutio 3J. okt%ber 11 +n azonban is(+t ellens+gk+nt találkoztak egy(ással !a""el (ellett a katolikus +s refor(okat befogadott kantonok> az . a(ely szerint se( az egyház a világi .6 ben 9zen'zi 7olnár :lbert.rva'sorai tanra n+zve volt (l. azonban egyes "ontokban voltak k*z*tt.gyek felett halalo((al ne( b)r.gy+t is. Kálvin János Kálvin János (eredeti nev+n& Jean Caulvin vagy Cauvin). . !álvin vezető tanárk+t (egh)vta h< tan)tványát +s barátját. a(elynek ala"ján a refor(átus egyházak világszerte (a is (<k*dnek. század folya(án 1.. +s a(ely inkább a "a"ok +s szerzetesek befolyása alatt állt. Gri.n. 4uzern. (Eoyon. 9ikerese( (<k*d*tt a kálvini elv is. /. se( az álla( a tisztán lelki (vallási) . : genfi akad+(iát $ fakultással 1##A. zsoltárb%l állt (1#4$). 18 zsoltár+nek k+sz lev+n. (ájus /6. 9zá(os nyelvre leford)tották. Kálvini egyházreform !álvin hozta l+tre a sváj'i refor(á'i% sikeres ágát.A 2enf. 9trassburgban 1#$A.jt+ssel is hozzájárult a genfi :kad+(ia (egala")tásához. ?@ingli kik.

a kálvinizmus Kálvin János (Sean Paulvin. a huguenotta egyház /.. ahol egyszerre $. :z *t szeg+nyebb QőskantonR ugyanakkor határozottan ellenzett (inden .j)tást.lekezettel 1##A. :(erika. ?@ingli refor(átori tan)tása 4uther tanaival j%r+szt egyezett. =ran'iaországba az első A +v alatt 1#. . Collandia. a fran'ia sz*veg 1. 1#$1 ben hábor. :z általa k+sz)tett egyházi rendszabályzat 2enf Qegyházi alkot(ányaR lett. a refor(á'i% általa (egind)tott sváj'i t+rh%d)tása azonban folytat%dott. (7agyarra ford)totta 9zen'i 7olnár :lbert. aki 4utherrel egyidőben l+"ett fel az egyházi refor(ok+rt.. 1#. a szeren'seját+kokat. :z . az egyház legfőbb kor(ányz% hat%ságak+nt "edig a n+" szabad választása folytán l+trej*tt világi hat%ságot is(erte el. egyházi +s világi sze(+ly r+szv+tel+vel nyilvános vitát hirdetett ?@ingli +s ellenfelei k*z*tt. 7iután 1#/$ ban eretneknek nyilván)tották. feler+szben világi tagokb%l.rva'sorai tanára n+zve volt. de -ernben +s a gazdagabb +s (<veltebb n+(et kantonban is nagy lend. f+ny<ző +let(%dot.k elt+r+sek is. A reformáció Svájcban . Olet+ben a latin sz*veg 14. 5ur%"ára (+g nagyobb volt. : te("lo(okb%l a k+"eket. Pseh .ri'hi városi főtaná's 1. oltárokat eltávol)tották. lelk+szt k. Zwingli irányzata Glri'h ?@ingli 9váj' n+(etlakta r+sz+n +lő "a" volt.l teljes győzel(et aratott ?@ingli tan)tása. 2enf az irodal(i +let k*z"ontja lett. 5gy . b. k*nyvnyo(da (<k*d*tt. k*nyvsajt% (<k*d*tt. 1#1A ben a z.ri'hben. Bly irodal(i tev+kenys+g k*z"ontja lett alatta 2enf. 4engyel +s 7agyarország refor(átus egyházai.A 1#14) 1#$# ben 9váj' fran'ia r+sz+n. :nglia. 11/4.letet vett. +s 7i'helet szerint Mnagy esz(e fővárosáváN lett. !álvin hatása kifel+. a(ely tev+kenyen hozzájárult a kálvinista teol%gia tan)tásához. : fő elt+r+s az .sz*b*lt az egyházb%l (inden k. 7orva .gye ne('sak ?. a z.. O.lsős+get.let+tN (4a v+n+rable 'o("agnie des "asteurs) (int hat%ságot. kezdetben (+g az orgonát is. vala(int a szertartásokat +s az egyházkor(ányzatot illetően. t*rt ki a katolikus +s a refor(okat tá(ogat% kantonok k*z*tt.jabb győztes vita ered(+nyek+nt v+g. -aselban )rta világh)r< (<v+t A keresztyén vallás rendszere ')((el. ?@ingli kik. gy. Ggyanakkor !álvin kezde(+nyez+s+re $ fakultással 1##A ben (egnyitották a genfi :kad+(iát. szobrokat. kiadást +rt (eg. Fr+diká'i%i hatására a refor(á'i% . =eláll)tották a konziszt%riu(ot (egyháztaná's) feler+szben egyházi. 9k%'ia. : konstanzi ". az első zsinaton a kálvini hit +s egyházigazgatási elveket fogadta el.s"*k k+"viselője itt ?@ingli t+telei ellen+ben 'su"án a hagyo(ány +s a zsinatok tekint+ly+t áll)totta sze(be. 5zek (egszeg+s++rt szigor.rva'sorát fatány+rokr%l +s faku"ákb%l k+t sz)n alatt szolgáltatták ki.tk*zetben a katolikusok győztek.) 1#41 től a genfi városi taná's felk+r+s+re a város egyházi +let+nek vezetője lett. bezáratta a sz)nházakat +s a ko's(ákat.ntet+seket helyezett kilátásba. +s ?@ingli is elesett a 'satat+ren. 7+g az *lt*zk*d+s +s az +tkez+s szabályait is (eghatározta. hogy az ő korában $. Canau. (ajd a (is+t elt*r*lt+k. azonban egyes "ontokban voltak k*z*tt. 5z gyakorolta az egyházi hatal(at +s k*zvetlen befolyása volt a város világi igazgatására is. a(elyek ezt k*vetően a kálvini hitelvek szerint alakultak. !álvin betiltotta a hivalkod%. +s helyette az .ri'hi főte("lo( lelk+sze lett. a(ely őt az eg+sz fran'ia refor(á'i% fej+v+ tette. a tán'(ulatságokat.1#4/ ben !álvin ala")totta (eg Mlelk+szek test. ez+rt a főtaná's ?@inglit nyilván)totta győztesnek. a tanbeli *sszhang +s tisztaság fentartása v+gett a lelk+szek k*zt.ld*tt.

+s kivál% e(l+kezettel rendelkező !álvin ha(ar kit<nt társai k*z. !álvin 1#. !álvin n+gy +v orl+ans i +s bourges i jogi iskola után is(+t visszak*lt*zik Fárizsba. Jisszae(l+kez+sek szerint olyan (egszállottan tanult. 7+g az . =eren'nek ajánlja a k*nyvet. Lendszer+t +s a refor(átus egyházat kálviniz(us n+ven is szokás e(legetni.vel k*telezte !álvint a (aradásra. )ana!t na'y#n nehezen tudta el(#'adtatn! a h*vőkkel. a d%(i ká"talan "+nz.ld*ztet+sek elől -ázelbe (enek. ahol 'su"án egy +ve siker. 7artin de 7arteville lelk+szi hivatalát. a(ikor 3sten h)vására saját (aga szak)tott a katolikus vallással. re(#rmja! az#n+an nem .zleti siker is az elj*vendő (egváltás jele. Sean Pauvin n+ven. :z e(ber k*teles erk*l's*s +s tev+keny +letet +lni. a(elynek ala"ján a refor(átus egyházak világszerte (a is (<k*dnek. május 27-én hunyt el álv!n "án#s $"ean %alv!n& 'en(! re(#rmát#r. !álvin a QPikkelyekR ben határozta (eg egyházának .letett a fran'ia Eoyon városában.lt. !álvin szak)tott iskolája elk+"zel+s+vel. +s az egyház (egszervez+s+re. de a -#l'ár! erk. : kereszt+ny vallás rendszer+t (3nstitutio Phristiane Leligionis. a szents+gre. 44. -evezetőj+ben 3.t Fárizsba k. +n sz.s"*ki titkárk+nt szá(os szállal k*tőd*tt az egyházhoz. a(ely 9ene'a De Ple(entia ')(< alkotásának ko((entálása volt.jra átdolgozta. ez+rt az %kori gondolatokat seg)ts+g. Su ita conversio Cirtelen (egt+r+snek nevezte !álvin az +let+t átfor(ál% "illanatot. illetve bőv)tette.!álvin fő tan)tása az eleve elrendel+s elve. hogy az eg+szs+ge is ekkor (ent t*nkre. 1#$#). ahol az +les esz<. az *t szents+g elvet+s+re +s v+g.l h)vva "r%bálták el+rni a kereszt+nys+g (egváltoztatását. =iát is lelk+sznek szánta. a hitre. -ár (+g sokáig hatással voltak rá a Q"á"aság babonáiR n+hány +ven bel. annak ellen+re. ahol a PollTge de la 7ar'he +s a PollTge 7ontaigu tanul%ja lett.s k!(ejlődésére !s na'y hatással v#ltak.A. +ve hunyt el !álvin 440 évvel ezelőtt. : k+t iskola elsősorban a retorikát +s logikát tan)tott. Fárizsi . : (<vet eg+szen haláláig . !álvin a refor(á'i% .l saját vallási rendszert dolgozott ki. D*nt+s+t a k+sőbbi nagyobb anyagi haszon (otiválhatta. aki jegyzők+nt. j. ekkor ka"ta (eg 9t.j irányzatát vitte sikerre 2enfben. esk. 5gyetlen (ás "rotestáns egyház se( gyakorolt enn+l (+lyebb +s tart%sabb hatást a nyugati világra. ahol (egjelentette fő(<v+nek első kiadását.jra +s . =arel. :z int+zet a fran'ia vallásos hu(aniz(us fellegvára volt +s +lvezte a király tá(ogatását is. : (< azonban ne( +rt el nagy hatást.rva'sorára. ez+rt az ifj.l.gyeinek int+zőjek+nt +s ". 5kkor jelent (eg az első nagyobb l+legzet< )rása.lt teljesen (egt*rni a katolikus egyház hatal(át. a város refor(átus "r+dikátora. ! "Szent#rás genfi $rofesszora% 1#$1 ban +rkezett 2enf városába. re(+lve gondolatainak elfogadását. hogy az ifj. :"ja a város nagy tiszteletben áll% "olgára volt.l. 1#/6 ben a"ja jogi tanul(ányokra )ratta be !álvint.sak a keresztény '#nd#lk#dást vált#ztatták me'. +s beiratkozik a PollTge Loyalba.lius 1.ldte (1#/$). !álvin 'satlakozott az irányzathoz +s n+"szer< "r+dikátorrá vált a városban. :z országban erős ellen+rz+sekkel fogadták 4uther tanait a refor(átorok. a kereszts+gre +s az .l az elkor'sosult egyház +s a zsarnok álla( el)t+l+s+re. 1564. nagy szorgal(. : k*nyv felosztása szerint kit+r a t*rv+nyekre.

lni +s az ellenkez+s (+g nagyobb szigor. 4áthat% jele ennek a gazdagság lehet. 3gaz.lekezetet az . t*rv+nyeivel a város ne( tudott (egb+k. :z egyházszervezet n+gy tiszts+get álla")tott (eg. hirdette. az )t+let elők+sz)t+s+ben !álvin szere"e is ki(utathat%.ttl+t után. a "resbiterek fel. hogy az .ságot sz.lt. : kárhozatra is 3sten "redesztinál e(bereket. ?@ingli tan)tását elfogadva !álvin is hirdette a "redesztiná'i%t. a "ásztorok foglalkoztak az igehirdet+ssel. 1#14. :z .l. 3sten (ár eleve kiválasztotta azokat az e(bereket.ntett+k. tán'ot. 1##$ ban t*rt+nt 9zerv+t 7ihály. az eleve elrendeltet+st. 1### után a város nyugal(a +reztette hatását a gazdaság fejlőd+s+ben is.jonnan választott városvezet+s 1#$8 ban szá(<zi !álvint. sz%rakozást. 9zá(talan t. !álvin (egengedte a ka(atszed+st.rva'sora k*r+ +")ti +s e(berei által a város teljes lakosságát vallásos fegyele(re k+nyszer)ti.lt +letk+"es gyer(ekkel (egajánd+koznia. :z eg+sz várost%l h<s+gesk. (ind a lutheránusokt%l. : sz)nházi előadásokat 'enz.l vette az *zvegy 3delette de -uret et.l.rázták. szá(<zet+sre )t+li az antitrinitáriusokat.lka"ás jelle(ezte ezt az időszakot +s 'sak az ellenz+ki vezetők kik*z*s)t+se +s szá(<z+se után siker. a felhal(ozott vagyon tette lehetőv+ a genfi akad+(ia (egala")tását is. rendszeresen r+szt vesz a refor(átorok hitvitáin +s a lutheri t+teleket hirdető 7elan'hthonnal a k+t irányzat egyes)t+s+ről tárgyal. : QlibertinusokR tekint+ly+t n*velte a lelk+szek "+ldátlan hálátlansága is az 1#4$ 4# k*z*tt kit*rt "estis idej+n& ne( voltak hajland%k á"olni a beteg e(bereket. de vele lelkileg egyes. +s az asszony (aga is (eghalt egy +vtized egy. &isszatérés !álvin is(+t =arel h)vására t+r vissza 2enfbe. :z .dv*ss+get ne( lehet elnyerni.nk se((it. +s a refor(átus gondolkod% teljesen a (aga k+"+re for(álhatta a várost. az eretnek gondolatokat b.ld+s+ben.lőket. a do'torok a tiszta tanok szerinti tan)tással.t k*vetel.nk. . akinek ne( siker. a diak%nusok "edig ado(ányokat gy<jt*ttek +s a rászorul%kon seg)tettek. =őleg a vagyonosabb "olgárok lázadtak. (ájus /6 ig tisztelettel *veztek. ellene ne( tehet. antitrinitárius (szentháro(ság tagad%) el+get+se is. : gy. annál lelkesebben vettek r+szt a "estis terjeszt+s+vel vádolt QboszorkányokR el)t+l+s+ben +s (áglyára k. : város 1##A ben ajánlotta fel a "olgárjogot !álvin szá(ára.lnek +s azoknak ezt tudo(ására is hozza. a(ely seg)tette egyes i"arágak letele"ed+s+t. 9zá(talan hitvitát tart ellenfeleivel. akit eg+szen haláláig. anaba"tistákat +s a "aran'sainak ellenszeg.gyelt+k a k*z*ss+g +let+t. ját+kokat.fel+")t+s+t +s szervezet+t. a városi vezet+s elfogadja (inden felt+tel+t. "'enf gyermekei% ellenállnak 9zigor. akik a katolikus t*rv+nyek lerázása után (ár ne( fogadták el se((ilyen egyház korlátoz% hatal(át. de tev+kenys+g+vel olyan ellen+rz+st sz)t (aga k*r. a(ely ekkor kezdett egy teokratikus álla(ra hasonl)tani. !álvin tiltott (inden luUust.lt nyugal(at tere(teni. =eles+g.rva'sora k+rd+s+ben is elt+rt v+le(+nye (ind a katolikusokt%l. 9trassburgi szá(<zet+se alatt egy fran'ia k*z*ss+g vezetője lesz. 3sten test+nek elfogadásakor !risztus nin's jelen. akik ebben r+szes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful