You are on page 1of 10

(Skeâe ne@šsue ieeefÙekesâÛeer DeelcekeâLee

)

JewMeeueer nUoCekeâj

cessnlee heeqy}efMebie neTme

yeejyeeuee ~ 1

ceePes veeJe ‘efÛe$euesKee’ "sJeCÙeele Deeues. ceePee pevce 1 peguew 1967 meeueer Peeuee. heCe Oeeke⚟ee YeeJeeÛÙee pevceeveblej lÙeebÛÙee veejepeerÛeer Peuekeâ efomeeÙeuee ueeieueer. Je[erue oefuele meceepeeÛes nesles lej DeeF& osMemLe yeÇeÿeCe nesleer. lesJne Ûethe jeefnueer. yeeyeebvee cegueeÛeer newme. yeeyeebvee lesJneÛe DeeF&uee mees[tve ÅeeÙeÛes nesles. Ùee meieàÙeecegUs ceer ‘DeJeomee’ "jues. ceePÙee pevceeÛÙee JesUerÛe lÙeebÛeer ceefnbõe De@C[ ceefnbõe ceOeerue veeskeâjer megšueer. meg®Jeeleeruee les peeCeJeues veener. pevceeuee Deeues lesJne ceer Ûeebieueer Dee" heeQ[eÛeer nesles. yeoueehetjuee yebieuÙeeÛÙee peeiesmee"er yeeyeebyejesyejÛe mene-meele peCeebveer Lees[s Lees[s hewmes keâe{tve Ùee ÛeewOejerkeâ[s efoues nesles. meJeeËÛes hewmes IesTve lees ieeÙeye Peeuee.-1‘‘ner efÚveeue pevceeuee Deeueer. efleLes lÙeebvee nceeueer keâjeJeer ueeiele Demes ne Yeeie efvejeUe. ÙeeÛee jeie yeeyee ceePÙeeJej keâe{erle.’’ yeeyee ceePÙee pevceeÛes Demes JeCe&ve keâjeÙeÛes. ÙeeefMeJeeÙe ÛeewOejer veeJeeÛÙee Fmšsš Spebšves yeeyeebÛes Ûeej npeej ®heÙes uegyee[ues. yeeyee efkeâleerner jeieeves yeesueues lejer DeeF&uee ceePes keâewlegkeâ nesles. les ceuee cegueebmeejKes keâhe[s Ieeueerle. ceePÙee DeeF&Jeef[ueebÛee DeeblejpeeleerÙe ØesceefJeJeen Peeuee neslee. Ùee Fceejleerle peeiee efceUJeCÙeemee"er yeeyeebÛÙee kegâšgyb eeuee 2 ~ yeejyeeuee . Skeâlej ceer heesšele Demeleevee DeeF&uee efnmšsefjÙeeÛee De@š@keâ Deeuee neslee. yeeyee ceePÙee pevceeves veejepe nesles. leer iejesoj nesleer cnCetve lÙeebvee efleuee mees[lee Deeues veener. DeKKes ne@efmhešue [eskeäÙeeJej Iesleues. DeeF&Ûes ceensj oeojÛÙee ef[efmeuJee neÙemketâueÛÙeeheg{s heeueve meespeheeue efyeeEu[ieceOÙes Je yeeyeebÛes Iej ef[efmeuJeeÛÙee meceesj Fuece-cenue efyeeEu[ieceOÙes nesles. Heâej cees"Ÿee YegkesâÛeer! Skeâ efuešj otOe hÙeeÙeueer.

Deepeer meJeeËvee ceole keâjeÙeÛeer. veelÙeeves les DeepeerÛes DeelesYeeT SkeâØekeâejs ceePes DeepeesyeeÛe ueeiele nesles. efleves lÙeekeâeUer vemeerce yeevees. MesJešer oe¤cegUsÛe Deepeejer he[tve lÙeebÛee ce=lÙet Peeuee. DeepeerÛÙee ceensjer efleÛee Skeâ DeelesYeeT mees[uÙeeme kegâCeerÛe veelesJeeF&keâ veJnles. ogmeNÙee yeeÙekeâesheemetve lÙeebvee oesve cegues Peeueer. lÙeeveblej yeejyeeuee ~ 3 . yeeyee one Je<eeËÛes Demeleevee Deepeesyee cegbyeF&le jeneÙeuee Deeues. Deepeeruee lÙee meieàÙeebkeâ[tve yeef#emeeÛÙee ¤heele Kethe meeceeve efceUeÙeÛes. lesJne ceuee Dee§eÙe& JeešeÙeÛes. ‘‘Deelee lejer Peeuees vee ceer meejmJele?’’ yeeyeebÛes veeJe jece osJee[s nesles Je lÙeebÛÙee Jeef[ueebÛes veeJe DecejveeLe osJee[s nesles. lesJne les leepeceneue ne@šsueceOÙes kesâme keâeheCÙeeÛes keâece keâjerle. ner yeeÙekeâes Jes[ ueeietve Jeejueer. Skeâ cegueiee Je Skeâ cegueieer. jsCegkeâe osJeer DeMee vešŸeebkeâ[s keâece kesâues nesles. le®CeheCeer lÙeebÛes Skeâe cegueerMeer Øesce pegUues heCe leer JeÙeeÛÙee meesUeJÙee Je<eeaÛe Jeejueer. ceer keâener ceePÙee Deepeer-Deepeesyeebvee heeefnuesues veener. MeebleeyeeF& ner ceePÙee DeepeesyeebÛeer eflemejer yeeÙekeâes. yeeyee DeeF&uee ‘Yešgj[ŸeeÛeer’ Je DeeF& yeeyeebvee ‘MegõeÛes’ cnCele SkeâceskeâebÛee Gæej keâjleevee SskeâeÙeÛeer. yeeyee one Je<eeËÛes Demeleevee Deepeer-Deepeesyee cegbyeF&le jeneÙeuee Deeues. heefnueer yeeÙekeâes kegâ"uÙeeMee DeepeejheCeele Jeejueer. Deepeer les meeceeve DeepetyeepetÛÙeebceOÙes Jeeštve šekeâeÙeÛeer. ueneveheCeer ceer. Deepeer ceeefueMeÛes keâece keâjerle Demes. cegbyeF&le ÙesCÙeehetJeeaÛe DeepeesyeebÛeer leerve ueie>b Peeueer nesleer. yeeyee meebieeÙeÛes keâer Deepeesyee cetUÛes veeefMekeâ efpeu¢eeleues. lÙeeveblej les DeeF&ÛÙee veelesJeeF&keâebvee cnCeeÙeÛes. lÙeebÛÙee JeÙeele DeLee&leÛe yejsÛe Deblej nesles. Ûeboe ye@vepeea. lÙeeÛe vÙetveieb[ecegUs yeeyeebveer ceuee MeeUsle Ieeueleevee ceePeer peele ‘ceje"e’ ueeJeueer. keâyetlejKeevÙeepeJeUÛee jeceoeme nejJeeuee DeeefCe DeeceÛÙee efyeeEu[ieceOeuÙee kegâ°s Deepeer ceePÙee DeepeerÛes vesnceer keâewlegkeâ keâjeÙeÛes. Ûeboepeer oesve efoJeme jeefnuÙee. jsCegkeâeosJeer.peele ueheJeeJeer ueeieueer. lÙee keâeUeleuÙee leer›e peeleerYesoecegUs lÙeebveer mJele:Ûeer peele ‘vneJeer’ meebieeÙeuee meg®Jeele kesâueer. ceePÙee Deepeesyeebvee ceePes yeeyee Kethe GleejJeÙeele Demeleevee Peeues. DeepeesyeebÛÙee DeesUKeerletveÛe Deepeeruee efnboer efmevesceeleuÙee vešŸeebÛÙee Iejer keâeces efceUeueer. lÙeebÛÙeeyejesyej DeepeerÛes Heâesšesner Deensle. lees cegueiee Dee" Je<eeËÛee Demeleevee Jeejuee Je cegueieer heeÛeJÙee Je<eea Jeejueer. Deepeesyee hebÛeleejebefkeâle ne@šsueceOÙes keâece keâjerle keâjerle heg{s efHeâuce Fb[mš^erle veeefÙekeâebÛeer kesâMeYet<ee ke⤠ueeieues. lÙeecegUs MesJešer lÙeebveer lÙeebÛes ‘osJee[s’ ns Dee[veeJe yeouetve 1984 meeueer efoJee[keâj kesâues. lÙeekeâeUer lÙeebvee ÛeeUerme ®heÙes heieej neslee. Deepeesyee Kethe oe¤ hÙeeÙeÛes. lÙeeveblej Deepeesyeebveer ceePÙee DeepeerMeer cnCepes MeebleeyeeF& meesveeJeCesMeer ueie> kesâues. Ûeboe ye@vepeea DeeceÛÙee Iejerner ÙesTve iesuÙee neslÙee. peeleerYesoecegUs yeeyee ef"keâef"keâeCeer vee[ues peeÙeÛes.

keâOeerkeâOeer je$eer one-DekeâjeÛÙee megceejeme les Iejer Ùesle. lÙeebÛÙee MejerjeÛee [eJee Yeeie. ns ceePes heCepeesyee Øeefmeæ hewueJeeve nesles. DeepeerÛes Je[erue ue#ceCe meesveeJeCes ns cetUÛes hegCÙeeÛes. les yewjeiÙeemeejKes jenele. yeeyeebveer lÙeebÛÙee veelesJeeF&keâebMeer mebyebOeÛe "sJeues veenerle. lÙeecegUs Deecner hegCÙeeuee efkebâJee veeefMekeâuee keâOeerÛe iesuees veener. lÙeele iJeeunsj IejeCÙeeÛeer ieeÙekeâer cnCepes Deele[ŸeeheemetveÛe Demeles. nele Je heeÙe uegUs he[ues. les ÛeewheVe Je<ee&Ûes Demeleevee ÛeesJeerme Je<eeËÛÙee Skeâe cegueeves lÙeebvee ceejues nesles Je lees efvemešuee. les ieeÙekeâ heefleÙeeUe. heCe ns heCepeesyee keâmes Jeejues ns yeeyeebveer keâOeerÛe meebefieleues veener.’’ yeeyee lÙee he[keäÙee Jee[Ÿeeuee Keb[nj cnCeeues. yeeyeebveer ueneveheCeer Ùee ceePÙee heCepeesyeebvee heeefnues nesles. heCepeesyee lesJne ÛeewNÙeeSWMeer Je<eeËÛes nesles. les efomeeÙeueener Kethe Úeve nesles. lÙeecegUs Iejeleues KeeCesefheCes Skeâoce leyÙesleerle DemeeÙeÛes.lÙeebÛes kegâCeeJej Øescener yemeues veener Je lÙeebveer ueie>ner kesâues veener. Ùee osJeUeleÛe lÙeebÛes JeemleJÙe Demes. Deepeesyee SkeâšsÛe Jeejmeoej DemeuÙeeves lÙee Jee[ŸeeÛeer lÙeebÛÙee ceeIeejer DeMeer DeJemLee nesCes mJeeYeeefJekeâÛe nesles. keâOeer efkeâueesYej cešCe. lÙeebÛÙee KeeCÙeeefheCÙeeÛeer. les Skeâoce efJejòeâ Peeues. keâe keâesCe peeCes. les lÙeekeâeUer mebieerle efMekeâle nesles Je ieJewÙÙes ns KeJewÙÙesner DemeleeleÛe. lÙeeveblej Ûeej-heeÛe Je<eeËveer Deepeer-Deepeesyee yeeyeebmen cegbyeF&uee jeneÙeuee Deeues. 4 ~ yeejyeeuee . leer Kethe oe¤ hÙeeÙeÛeer. leer hewueJeeveeÛeer cegueieer nesleer. heCepeesyeebÛÙee MeewÙee&ÛÙee Deveskeâ keâLee yeeyee Deecneuee meebiele Demele. Jee[e neslee lees! Deelee lÙeeÛes Deieoer Keb[nj Peeues Demesue. meesyele JeermehebÛeJeerme ÛeheelÙee Demee mJeÙebheekeâ leer keâjs Je yeeyeener Deieoer leyÙesleerves Keele. ceePeer Deepeer Skeâ Depeye Jeuueer nesleer. heCe Deeheues ceeefueMeÛes keâece meebYeeUtve leer yeeyeebÛes JÙeJeefmLele meJe& uee[ keâjeÙeÛeer. Skeâe peesjoej leeheeÛes efveefceòe Peeues Je ns pevceYejeÛes DehebielJe lÙeebÛÙee veefMeyeer Deeues. lÙeebveer peesiesÕejeruee kegâ"slejer Ûeej osJeUs yeebOeueer. les Iej cnCepes vegmeles Iej veJnles. ‘‘Deieb. neÛe ceeCetme heg{s ceePÙee heCepeesyeebvee Yesšuee. lÙeeJesUer les veeefMekeâuee jeneÙeuee nesles. leyÙesleerÛeer JeCe&ves keâjerle. les keâheeUeJej ueeue kegbâkeâJeeÛee ueebyeueÛekeâ efšUe ueeJele. keâener Je<eeËveer Deepeesyee JeejuÙeeJej Heâòeâ Deepeer Je yeeyee jeeefnues. lÙeebveer osJeeÛee OÙeeme Iesleuee Je mebvÙeeme Iesleuee. keâOeer DeKKes heeheuesš. leer Deieoer Deóue yesJe[er nesleer. yeeyee Deele[Ÿeeheemetve ieeÙeÛes Je efjÙeepe keâjeÙeÛes. heCepeesyee peJeUpeJeU veJJeo Je<eË peieues. lesJne lÙeebveer lÙeeuee HeâjMeerves ceejues nesles. lÙee peeiesÛeer Kethe he[Pe[ Peeueer Demesue. ceer Skeâ-oesve JesUe yeeyeebvee megÛeJeues keâer DeeheCe veeefMekeâuee peeT Ùee lej yeeyee cnCeeues. ceePes Je[erue heeÛe Je<eeËÛes Demeleevee lÙeebÛÙee DebieeJe¤ve Jeejs iesues.

Debie megpeues. yeeyeebÛes ieg¤ jeceke=â<CeyegJee peesMeer ns efkeâjeCee Je iJeeunsj Ùee IejeCÙeeÛes ieeÙekeâ nesles. ceie yeeyeebveer efleuee kesâ.’’ yeme. yeeyee lÙeeJesUer Ûeewoe Je<eeËÛes nesles. ceuee ceele=lJe Øeehle Peeues Kejs heCe ceer ceePÙee cegueebvee Oeekeâele "sJet Mekeâues veener. efleÛee ogmeje iegCe neslee. ce. lÙeele ogKeCes DepetveÛe Jee{ues. ‘‘legkeâejece. yeeyeebveer DeepeerÛes JeCe&ve kesâues lesJne ceer "jefJeues keâer DeeheCener DeeheuÙee DeblÙeefJeOeermee"er hewMeebÛeer meesÙe mJele:Ûe keâ¤ve yeejyeeuee ~ 5 . heCe kegâ"tve SJe{s yeesueueer nsÛe ceuee mecepele veener. Iejer Ùeslee Ùeslee leer iebiet veeJeeÛÙee yeeF&ÛÙee Iejer iesueer. ne@efmhešueceOÙes De@[efceš kesâues. Skeâ efoJeme Deepeer Kethe hÙeeÙeueer nesleer. leer lÙeebvee SJe{sÛe cnCeeueer. efleÛee DeelceefveYe&jheCee. ogmeNÙee efoJeMeer meesceJeej neslee. ie. keâeÙe nJes les keâj. Lees[ŸeeÛe Je<eeËveer yeeyee cevenj yeJex mebieerle efJeÅeeueÙeele mJele: mebieerle efMekeâJet ueeieues. yeeyeebveer ÛeewLeerle MeeuesÙe efMe#eCe mees[ues Je les hebef[le jeceke=â<CeyegJee peesMeer ÙeebÛÙeekeâ[s mebieerle efMeketâ ueeieues. ceuee Lees[b heeCeer os.’’ ceePeer Deepeer efMekeâuesueer veJnleer. ceePeer Deepeer yesJe[er nesleer heCe efleves efleÛÙee ceelesÛÙee Oecee&uee DeKesjheÙeËle peheues. ÛeebieueerÛe cees"er Keeskeâ he[ueer. Skeâoe les efye[er Dees{le Demeleevee kegâCeerlejer Deepeeruee ÙesTve meebefieleues. iebg[eieoea keâj. yeeyeebveer efleuee [e@keäšjkeâ[s vesues. yeeyeebvee Pee[tves ceejerle. ceuee peeUeÙeuee let hewmes ueeJet vekeâes. yeeyeebvee cnCeeueer. leer meesceJeejÛee Gheeme keâjer. efleves lÙeekeâeUer heeÛe npeej ®heÙes pecee kesâues nesles. oe¤ heer. ‘‘legPes JeÙe SkeâJeerme nesT os. heCe efleves ogue&#e kesâues.F&] Sce. Deepeeruee cee$e mebieerleeleues mee. js. efleÛee Ûesnje megpeuee. ceer Ûeeueues. les cnCeeues keâer efnuee OevegJee&le PeeueeÙe. efleLes G"leevee lÙeebÛÙee ceeb[CeerÛee efKeUe efleÛÙee [eskeäÙeeuee ueeieuee. megvesmee"er ceeslÙeeÛÙee kegâ[Ÿee. Deepeerves keâOeerner lÙeebÛÙeeJej keâesCelesner yebOeve Ieeleues veener Je lÙeebvee ieeÙekeâ nesT efoues. HeâjHeâšle leer Iejer IesTve Deeueer. DeeceÛÙee cneleejerves Pee[t neleele Iesleuee. SJe{sÛe leer DeKesjÛes yeesueueer DeeefCe Peesheueer. he keâener keâUle veJnles. Deepeerves ce=lÙethetJeeaÛe DeeheuÙee DeblÙeÙee$esÛÙee KeÛee&Ûeer meesÙe keâ¤ve "sJeueer nesleer. ceePÙee DeepeerÛee Skeâner iegCe ceer pehet Mekeâues veener. leer G"tve yemeueer. Deepeer uee[eves yeeyeebvee jece SsJepeer legkeâejece cnCes.peÙehetj IejeCÙeebmeejKes ieàÙeeves Jee veekeâeves ieele veenerle. jeb[yeepeer keâj. lÙeecegUs efleves yeeyee vekeâes cnCele Demeleevee [eskeäÙeeJe¤ve DebIeesU kesâueer. heCe Ùee JeÙeele ceer ns nesT osCeej veener. heefjefmLeleercegUs efkebâJee ceePÙee ÛegkeâebcegUs les Peeues. peeWOeàÙeeÛeer ceeU pehetve "sJeueer nesleer. Iejer DeeCeuÙeeJej efleves lÙeebÛÙee heg{Ÿeele Skeâ oe¤Ûeer yeešueer Je Skeâ efye[erÛes yeb[ue "sJeues. yeeyee efce$eebÛÙee veeoeves efye[er Dees{t ueeieues nesles. lÙeeveblej leguee pes keâjeÙeÛes les keâj. heeÛe-mene efoJemeeble efleuee yejs Jeešt ueeieues. yeeyeebÛes JeÙe keâenerlejer meesUe meleje Je<eeËÛes nesles.

DeeF&ÛÙee DeeF&Ûes veeJener MeebleeyeeF&Ûe nesles. lÙee DeheIeeleele lÙeeÛÙee MejerjeÛÙee cnCes efÛebOÙeeeEÛeOÙee PeeuÙee. lÙee šUšUerle ogheejer efleves heesšÛÙee heesjeuee Meehe efouee. DeeF& ÙecetceeJeMeerhes#ee ueneve nesleer. ‘‘leguee legPÙee cegueeÛes leeW[osKeerue heeneÙeuee efceUCeej veener. ogmeNÙee efhe{erle cnCepes ceePÙee DeeF&ÛÙee ÛegueleDeepeerves Ûeej DeeCes. efleÛes ns Ghekeâej lees ueie>eveblej efJemejuee Je JesieUer Ûetue ceeb[tve jent ueeieuee. ner ueeskebâ cetUÛeer meeleeNÙeekeâ[Ûeer.’’ DeeefCe MesJešer Peeuesner lemesÛe. DeeF&uee oesve meKKÙee yeefnCeer neslÙee. efleÛes Je[erue efoiebyej le[mejs ns lÙeekeâeUer jsuJesle veeskeâjeruee nesles. Deieoer ÛegueleÛeguele veelesJeeF&keâner peJeU peJeUÛe jenele. ogheejÛeer JesU. ceePÙee DeeF&Ûes ceensjÛes veeJe Mekegbâleuee le[mejs. meJeeËle cees"e veejeÙeCe ceecee Je meJeeËle Oeekeâše efoueerhe ceecee. ceePÙee meKKÙee DeepeerÛes lesJne vegkeâlesÛe ueie> Peeues nesles. heCe leerve efhe{Ÿeebheemetve cegbyeF&leÛe mLeeefÙekeâ Peeueer nesleer. DeepeerÛÙee ce=lÙetveblej oesve ceefnvÙeebleÛe yeeyeebÛes ueie> Peeues. Deepeerves Deieoer oesve efoJemeeÛee DemeuÙeeheemetve lÙeeuee meebYeeUues nesles. lÙeeuee lÙeeÛÙee cegueeÛes leeW[osKeerue heenlee Deeues veener. ceePeer Deepeer Kethe nUnUeÙeÛeer. ceePÙee DeeF&ÛÙee Iejer vesnceer Skeâ iees° meebefieleueer peeÙeÛeer. ceePeer ner Deepeer meeleJeerheÙeËle efMekeâuesueer nesleer. cees"er leeF&ceeJeMeer Je efleÛÙee hee"erJejÛeer ÙecetceeJeMeer. ceePeer DeeF& lesje Je<eeËÛeer Demeleevee Deepeesyee efjšeÙej Peeues. ns kegâšbgye oeojceOÙesÛe jeneÙeÛes. lees mJele:ÛÙee DeeF&uee DeesUKe ÅeeÙeÛee veener. Dee" DeeCes Deieoer hewmeevedhewmee mee"Jetve lÙee peeiesJej mJele:ÛÙee cegueebvee Skeâ ne@šsue yeebOetve efoues. DeepeervesÛe ceie Ùee heesjkeäÙee cegueeÛee meebYeeU kesâuee. heg{s Deepeerueener heeÛe cegues Peeueer. ceePÙee Ùee Ûeguele ceeceeÛes veeJe nesles oòee le[mejs. leer JÙeekeâjCeMegæ Fb«epeerner yeesueeÙeÛeer. les ne@šsue cnCepes oeojÛes ne@šsue efJemeeJee. efleÛÙee ceensjer HeâejMeer ceeCemes veJnleer heCe meemejer Heâej cees"s ieesleeJeUs nesles. lÙeebÛÙee hesvMeveceOÙes 6 ~ yeejyeeuee . ceePÙee heCepeesyeebÛÙee Ûeguele YeeJeeves oeojceOÙes cees"er peeiee Kejsoer kesâueer nesleer. pÙee efoJeMeer Ùee ceePÙee DeeF&ÛÙee Ûeguele keâekeâeuee cegueiee Peeuee lÙeeÛeJesUer lÙeeÛeer yeeÙekeâes ne@efmhešueceOÙes Jeejueer Je DeeF&Ûee keâekeâe ne@efmhešueceOÙes peeleevee efJemeeJee ne@šsueheeMeerÛe cee¤leer cebefojeÛÙee keâesheNÙeeJej YeÙebkeâj DeheIeeleele peeieerÛe cejCe heeJeuee."sJeeÙeÛeer. Gvneves keâ[keâ[tve cneleejer Deeueer lej lÙeeves DeeF&uee heeCeerner efJeÛeejues veener. heCe lees cees"e PeeuÙeeJej DeeceÛes ns Ûeguele veelesJeeF&keâ lÙeeuee IesTve iesues. lÙee yeeF&ves SJe{Ÿee keâ°eves les ne@šsue GYeejues heCe efleÛee meKKee cegueiee efleuee efJeÛeejsveemee Peeuee. Skeâoe ner yeeF& lÙeeÛÙee Iejer iesueer. ceePÙee DeeF&Ûee Ûeguele Ûeguele YeeT meKKÙee YeeJeemeejKee DeeF&ÛÙee YeeJeb[eble Jee{uee. ceePÙee DeeF&uee oesve meKKes YeeT nesles.

ceePÙee DeeF&ÛÙee DeeblejpeeleerÙe ueiveeuee DeepeerÛee efJejesOe neslee. ceQ iegueece lesje ~ letner cesje meÛÛee meeF&. heg{s ceeceebÛeer ueie>b Peeueer. ceePÙee Deepeeruee ceer heefjefmLeleermeceesj nele šskeâleevee heeefnues veener. DeesPejkeâj ns Dee@efHeâmej nesles. vejWõyegJee nešs ceePÙee DeepeerÛes efMe<Ùe nesles. heCe leer kegâuÙee&ÛÙee Peeshe[heóerlener keâerle&ve keâjeÙeÛeer. ceuee ve Ieslee DeeF& efleÛÙeekeâ[s iesueer keâer leer efJeÛeejeÙeÛeer. ceePÙee Deepeerves jsef[DeesJej keâerle&ve kesâues. ‘‘ieguuetuee veener DeeCeuesme?’’ ceer efleÛÙeekeâ[s iesues keâer leer vesnceer Skeâ Yeòeâerieerle efMekeâJeeÙeÛeer. leer ceuee ieguuet cnCeeÙeÛeer. Deepeer keâesCeekeâ[s keâerle&ve efMekeâueer les ceenerle veener. veece uesTb lesje ~’’ Deepeer Deveskeâoe keâerle&veeuee ceuee efleÛÙeemeesyele vesle Demes. leer ØeÛeb[ mJeeJeuebyeer nesleer. lÙeeJesUer cneleejer Deepeejer he[ueer Je iehhe yemeueer. efleÛes jenCes šeheefšheerÛes nesles. ceePÙee ueie>eveblej pescelesce veT ceefnvÙeebveer ceePeer Deepeer Jeejueer. hetJeea iešejeuee ieesue ueesKeb[er PeekeâCes DemeeÙeÛeer. lÙee oesIeeRhewkeâer keâesCeer ceuee nekeâ ceejueer ns ceuee keâUeÙeÛesÛe veener. oesve YeeT JesieUs Peeues. leeF&ceeJeMeerosKeerue mebieerle efJeMeejo nesleer. Deepeer Heâej iees[ ieàÙeeves ieeÙeÛeer. yeeyee Je Deecner oeojuee DemesheÙeËle ceePes Deepeerkeâ[s peemle peeCesÙesCes JneÙeÛes. cees"e ceecee efMeketâve veeskeâjeruee ueeieuee lejer efleves keâerle&ve mees[ues veener. heCe leer Glke=â° keâerle&ve keâjeÙeÛeer. leer efomeeÙeuee veekeâer[esUer Kethe mebog j nesleer. heCe DeeceÛes kegâšgyb e DebOesjeruee jeneÙeuee iesuÙeeJej ceePeer Je DeepeerÛeer keäJeefÛeleÛe Yesš nesle Demes. ‘‘ceQ iegueece. ceePÙee meowJe ue#eele jeefnuee lees DeepeerÛee kegbâkeâJeeÛee cees"e Keeskeâe. leeF&ceeJeMeerÛes heleer ßeer. ceer efleÛÙeehee"er GYes jentve šeU JeepeJeues Deensle. ceePeer DeeF& Kethe ye[ye[ yeejyeeuee ~ 7 . lÙeele leer DeMeer iešejele he[ueer heCe efleves lÙee Je<eeaner veT efoJeme keâerle&ve kesâues. ceePÙee cees"Ÿee ceeJeMeeruee Deecner leeF&ceeJeMeer cnCeeÙeÛees. lÙeebvee ceer heeefnuesuesner veener. veJeje$eerle lej leer veT efoJeme keâerle&ve keâjerle Demes. mhe° Meyoeble DemeeÙeÛes. ieeÙeve Gbyej"ŸeeÛÙee DeeleÛe jeefnues. Deepeer keâeškeâmejer nesleer.Yeeiele veJnles cnCetve Deepeer keâerle&ve ke⤠ueeieueer. efleÛes keâerle&ve Kethe KeCeKeCeerle DeeJeepeele. DeepeerÛes lÙeeÛe keâeUele ceesleerefyebotÛes Dee@hejsMeve Peeues nesles. pÙeeuee DeeleceOÙes cees"e Deejmee ueeJeuesuee Demes. efleÛee Je DeeF&Ûee DeeJeepe SkeâmeejKee neslee. Skeâe Je<eea lej veJeje$eerÛÙee DeeOeer Deepeer vescekeâer iešejele he[ueer. Heâjkeâ neÛe keâer DeepeerÛee Keeskeâe ueekeâ[eÛee neslee Je ne HeâeÙeyejÛee. efleves Deecneuee meebYeeUues veener efkebâJee heesmeues veener heCe efleves DeeceÛee ogmJeemener kesâuee veener. heCe les mebieerle. lemeeÛe yee@keäme ceer [evmeyeejceOeuÙee [evmej cegueeRkeâ[s heeefnuee. cee¤leerÛÙee osJeUepeJeU kegâ"slejer Skeâ PeekeâCe GIe[s nesles.

‘let Skeâšeme Deensme. ÙecetceeJeMeer efomeeÙeuee Kethe Úeve nesleer. lÙeebvee oe¤Ûes JÙemeve nesles. DekeâjeJeerÛÙee Jeiee&le Demeleevee efleves lÙeebÛÙeekeâ[s KÙeeue ieeÙekeâerÛee DeYÙeeme meg¤ kesâuee.) ueie> kesâues.s DeeF&yeeyeebveer heUtve peeTve 1966 meeueer (leejerKe Dee"Jele veener. ceePeer DeeF& Mekebgâleuee ner efleÛÙee DeeF&Ûes ÛeewLÙee ›eâceebkeâeÛes DehelÙe nesles. DeeF& oeojuee mejmJeleeryeeF& jeCes ÙeebÛÙee MeeUsle efMekeâle nesleer. ceeJeMeerves mJele:uee peeUtve Iesleues. yeIele Demes. DeeheCe ueie>euee leÙeej Deenesle Je legceÛeer peyeeyeoejer mJeerkeâejeÙeuee leÙeej Deenesle nsosKeerue peenerj kesâues. lÙeeveblej ceePeer Deepeer cnCepesÛe yeeyeebÛeer DeeF& Jeejueer. les efleuee Kethe ceejneCe keâjeÙeÛes. leer Heâòeâ lÙeebvee Sskeâle Demes. DeeblejpeeleerÙe ueie> DemeuÙeecegU. leeF&ceeJeMeerÛÙee hee"erJejÛeer yenerCe cnCepes ceePeer ÙecetceeJeMeer. ce@efš^keâuee peeCÙeehetJeea efleÛes Øesce yemeues les yejesyej Jeiee&ÛÙee meceesjerue FceejleerceOeuÙee jece osJee[WJej. lÙeebÛes ueie> ueeJeCeejs DeeceÛÙee DeeF&ÛÙee Jeef[ueebÛes efce$e heeuÙesMeeŒeer 8 ~ yeejyeeuee . leer Kethe GbÛe. yeÇeÿeCe peeleeruee keâuebefkeâle keâjCeejs meJe& iegCe lÙeebÛÙeele nesles. Heâer ceeHeâ keâ¤ve Iesle Demele. efleÛes ceeveefmekeâ meblegueve efyeIe[le iesues ns Kejs Demeues lejer les keâe Je keâmes efyeIe[ues ns ceuee nUtnUt keâUues. lÙeeveblej meueie leerve Je<eË leer lÙeebÛÙeekeâ[s ieeCes efMekeâle nesleer. Deepeeruee peeTve Heâòeâ oesve ceefnves Guešues nesles. efleÛee Deble Skeâoce oe®Ce DeJemLesle Peeuee.keâjeÙeÛeer cnCetve ceeJeMeer efleuee ‘Ûeye[’ cnCeeÙeÛeer. Skeâe cegueeruee cebieU neslee lej ogmejeruee Peeshesle ÛeeueeÙeÛeer meJeÙe Deens Demes efleÛÙee MespeeNÙeebveer yeeyeebvee meebeif eleues. lÙeebÛee ieeCÙeeÛee efjÙeepe Je DeeJeepe ÙeecegUs leer YeejeJetve iesueer. Deepeerves (yeeyeebÛeer DeeF&) efleÛÙee nÙeeleerle oesve cegueer heentve "sJeuÙee neslÙee. SJe{er ceejneCe Je $eeme menve keâ¤ve ÙecetceeJeMeerÛÙee ÛesnNÙeeJe¤ve keâOeer Jeešues veener keâer leer SJe{er og:Keer Deens. meieàÙeebveer megÛeJeuess keâer let ueie> keâj.’ Demes les meebiet ueeieues. efkeâjCeosKeerue mkeâe@uejefMehe efceUJetve. oesve Je<e&s DeeF& lÙeebvee Sskeâle nesleer. heCe Skeâ jerle cnCetve kegâ°sDeepeer. heCe Kejs heenlee efleuee melÙeeÛeer Ûee[ nesleer. DeebheeceeJeMeerÛee neskeâej IesTve yeeyee ueie>euee leÙeej Peeues. efleÛes yeeueheCe keâ°ele iesues. efleÛes heleer peesMeerkeâekeâe. ceePÙee yeeyeebvee leer nóer Je keâenerMeer Jes[er Jeešs. ueie>eveblejner efleuee ceeveefmekeâ keâ° meesmeeJes ueeieues. kebâyejsheÙeËle ueebye JesCeer. yeeyee yeÇeÿeCe vemeuÙeeves. MespeeNÙeebveer yeeyeebJej oyeeJe šekeâuee. efleves MeeUsle DemesheÙeËle efleÛes Øesce JÙeòeâ kesâues veJnles. GoÙe. ceePÙee °erves leer Ghesef#ele heCe meeefòJekeâ Œeer nesleer. efleÛeer eflevner cegueb ØekeâeMe. Deieoer nmelecegKe nesleer. efleves heesàÙee ueešCÙeeheemetve meJe& keâeces keâ¤ve DeeheuÙee cegueebvee efMe#eCe efoues. yeeyee ueie>eÛee efJeÛeej keâjle DemeleeveeÛe DeeF&ves lÙeebvee efleÛes lÙeebÛÙeeJej Øesce DemeuÙeeÛes meebeif eleues. lÙeeleÛe yeeyee heebieUsheCe nesles. keâesCeeÛÙeener menceleerÛeer iejpe veJnleer. Deeketâ. ceveesceve lÙeebÛÙeeJej Øesce keâjle nesleer.

lÙeeuee keâesCeer Hegbâkeâj Ieeleueer lejer vekeâesmes Jeešles. efleÛee efyeveÛe<cÙeeÛee Skeâ Heâesšes neslee. ceie cevenj yeJex mebieerle efJeÅeeueÙeele yeejyeeuee ~ 9 . DeMee meJe& meeceeefpekeâ mebmkeâejebÛÙeeceOÙes ceePeer DeeF& efÛej[uesueer nesleer. efleuee efnmšsefjÙeeÛee De@š@keâ Deeuee neslee. G"lee-yemelee efleuee ‘let Yešgj[ŸeeÛeer’ cnCetve efnCeJeues iesues. yeeyeebÛÙee meJe& efce$eebhewkeâer Heâòeâ megOeekeâekeâe Je DejefJebokeâekeâe DeeF&Meer Ûeebieues yeesueeÙeÛes. lees DeeJeepe ceePÙee ueneveMee yeeueheCeeuee YesojJetve iesuee. ceuee meebYeeUtve IejeleuÙee keâeceebÛee yeespee Gjketâve efleÛee efjÙeepe meg¤ neslee. peeleerYeso. ueeskeâebvee. SJe{s Demetvener DeeF& mebieerleeÛee OÙeeme mees[le veJnleer. ¢eebÛÙee Yeeb[Ceeheemetve lÙeebÛee HeâeÙeoe ceeieCÙeebheemetve les ÛegieuÙee keâjCÙeeheÙeËle meJe& GÛeuele iesues. oes<eejesheCe Ùee meJeeËle efleves og:Ke Yeesieues nesles. ceePes neleheeÙe uešueš keâehele nesles. Meejerejf keâ mebyebOe.nesles. ceie keâeÙe. leer keâMeer. ceie DeeceÛÙee DeepeervesÛe efleuee Iejele Iesleues.yeer. yeeyee mekeâeUer G"tve DeescedÛee efjÙeepe keâjeÙeÛes. Demee ceveeves efJemkeâšuesuee ceeCetme mJeeYeeefJekeâheCes JÙeJeefmLele. DeeF&uee lej DeieesojÛe «enCe ueeieues nesles. Œeerheg®<e Yeso. lÙeebvee lÙeebÛÙee DeeÙeg<Ùeeleerue meJeeËle cees"e Oekeäkeâe yemeuee neslee. ceuee lej Deeleener j[eÙeuee ÙeslebÙe. JeemleefJekeâ leer veekeâer[esUer Kethe Úeve nesleer. Flej efŒeÙeebJe¤ve efleuee yeesueues peeÙeÛes. legÛÚlee. ceer Dee"JeCeeRMeer Yeeb[lesÙe vee? ¢ee Iešvesveer yeeyeeosKeerue ogKeeJeues iesues nesles. ceje"erceOeerue pegvÙee veeefÙekesâmeejKeer efomes. keâejCe JesieUb Deens. efleÛeer ogmeNÙee efŒeÙeebyejesyej leguevee kesâueer peele Demes. pÙeeÛÙeeyejesyej hetCe& DeeÙeg<Ùe IeeueJeeÙeÛes lees ne Øesceer. lÙee keâMee jenleele DeMee iees°eRveer leer DepetveÛe efyeLejueer.meer. DeeF& yeNÙeeÛe yeeyeleerle Kethe ogKeeJeueer iesueer nesleer. efMeJeeÙe leer yeÇeÿeCeeÛÙee Iejer pevceeuee Deeueer ns efleÛes MesJešheÙeËle ogYee&iÙe "jues. DeepetyeepetJeeuÙeebvee nsÛe nJes Demeles. lÙeele DeeF&uee efoJeme iesues nesles. lÙeele leer ÚeveMeer. DeeF&Ûeer ceveesJemLee [UceUueer. yeekeâerÛÙeebyeeyele Skeâlej efleÛee lees cees"e pee[ efYebieeÛee Ûe<cee Dee[ Ùesle Demes. ner keâMeer. efleÛÙee efJeMeejoÛÙee hejer#ee leer heeme Peeueer. jsef[Dees mšsMeveJej lÙeebveer efleuee peesjele meieàÙeebmeceesj keâeveeKeeueer ceejueer. efŒeÙeebvee heefnuee ceeve efceUeJee ns heg®<eebvee lesJnener ceevÙe veJnles. keâueekeâej Demetvener Demee? ne efleÛÙee DeeÙeg<Ùeeleuee heefnuee Oekeäkeâe. ueie> PeeuÙeeJej DeeF&uee ØeLece Lees[s efoJeme ceensjer Iejele Iesle veJnles. heCe ÙeeÛee keâUme Peeuee lees pesJne DeeF& Je yeeyeebÛeer SkeâeÛe efoJeMeer yeer. ueb[vemee"er Dee@e[f Meve nesleer lÙeeJesUer. efpeLes peKece Peeueer. Deepener veener. ceePÙee mecepegleervegmeej FLetve yeeyeebÛÙee peerJeveeuee «enCe ueeieues. šehešerhe jent Mekeâle veener. lÙee hejer#esle DeeF& heeme Peeueer Je yeeyee Heâòeâ heeÛe ceekeâeËveer veeheeme Peeues.

keâOeer keâOeer DeeF&yeeyeebÛeb Yeeb[Ce peeleerÛee Gæej nesCÙeeheÙeËle peeF&. lebyeesNÙeeÛÙee YeesheàÙeeJej LeWyeYej heeCeer he[ues keâer DeeF&yeeyeebÛeer Yeeb[Ces pegbheeÙeÛeer. efleLetve hejle 10 les 12 ÛÙee ojcÙeeve ogmeNÙee efMekeâJeCÙee. ceie Iejer 1 Jeepelee ÙesCes. lÙeele ÚesšŸee ue#ceerkeâebleÛeerner Yej he[ueer. lÙeele les mekeâeUer one yeeÙe oneÛÙee Keesueerle efjÙeepeeuee yemeeÙeÛes. YeesheàÙeeuee heeCeer ueeieues keâer DeKeb[ YeesheUe kegâpelees. lÙeekeâeUerner lÙeeÛeer efkebâcele 800 les 1000 ®.30 les 3 ÛÙee megceejeme Iejeyeensj he[le les je$eer 9 ÛÙee heg{s Iejer Ùesle. keâOeer keâOeer leeW[ Jes[sJeekeâ[s keâjer heCe efleves cegöecentve keâOeerÛe kesâues veener.efMekeâJeeÙeuee peeÙeÛes. ceer Keeueer Peesheuesueer DemeeÙeÛeerÛe. DeeF& efJemkeâšuesuÙee ceveesJemLesle Demes. Deelee les keâUlebÙe. 10 ~ yeejyeeuee . Lees[eJesU ogheejÛeer efJeßeebleer IesTve hejle 2.heÙeËle nesleer. efleuee melÙeeÛeer Ûee[ nesleer.