You are on page 1of 3

PW-AIM bimbing wanita niaga Oleh ROHANI IBRAHIM rencana@utusan.com.

my

SALAH satu daripada Bidang Ke erhasilan !tama Negara "NKRA# Kementerian $em angunan %anita& Keluarga dan Masyara'at adalah untu' menghasil'an seramai (&))) usaha*an *anita men+elang ,)-,. Bagi mencapai matlamat terse ut& 'ementerian melalui .a atan $em angunan %anita ".$%# mengam il pel agai inisiati/ untu' mening'at'an tahap sosioe'onomi *anita melalui a'ti0iti perniagaan termasu'lah perniagaan mi'ro. .$% ditu uh'an pada - .ulai ,))- se agai +entera pela'sana dalam men+alan'an program dan a'ti0iti pem angunan dan pemer'asaan golongan *anita serta mencapai 'esa'samaan gender. Antara idang 'eusaha*anan yang dita*ar'an ialah peruncitan& penterna'an& 'esihatan dan penghasilan ma'anan. Kera+aan memperuntu''an RM-)) +uta 'epada Amanah I'htiar Malaysia "AIM# untu' men+alan'an program pem angunan 'apasiti er entu' 'emahiran dan pengetahuan agi mencapai matlamat terse ut. Menteri $em angunan %anita& Keluarga dan Masyara'at& 1atu' Seri Shahri2at A dul .alil er'ata& gagasan -Malaysia 1atu' Seri Na+i 3un Ra2a' mementing'an 'e a+i'an dan pem angunan ra'yat. 44Saya +uga di eri mandat oleh $erdana Menteri untu' menera+ui NKRA 'eempat daripada enam NKRA yang diumum'an iaitu mening'at'an tara/ hidup ra'yat yang erpendapatan rendah. Salah satu per'ara yang perlu di eri perhatian adalah sum angan 'aum *anita dalam mem antu 'eluarga dan diri mere'a sendiri untu' 'eluar daripada 'emelut 'emis'inan melalui idang 'eusaha*anan. 443anggung+a*a untu' melahir'an le ih ramai usaha*an *anita di eri'an 'epada .$% dan AIM. Sehingga 'ini seramai -&567 *anita sudah di im ing untu' men+adi usaha*an dalam program Saha at AIM. 1e/inisi usaha*an AIM meru+u' 'epada pendapatan mele ihi RM8&9)) se ulan&: 'atanya. Shahri2at er'ata demi'ian 'eti'a erucap pada Ma+lis 1ialog Menteri Bersama !saha*an %anita Negeri Kelantan di Kota Bharu& Khamis lalu. Ma+lis er'enaan dihadiri oleh le ih -)) usaha*an *anita dari seluruh Kelantan. .elas eliau& antara program 'emahiran an+uran .$% dengan 'er+asama AIM termasu'lah;

$rogram In'u ator Kemahiran I u 3unggal "I<KI3# 'husus untu' melatih i u tunggal dalam idang 'emahiran termasu'lah +ahitan& masa'an& 'ra/ dan se againya. $rogram I<KI3 merupa'an program 'has di a*ah Rancangan Malaysia Kesem ilan "RMK<7# untu' mem asmi 'emis'inan di 'alangan i u tunggal. Ia meli at'an latihan 'emahiran insenti/ selama tiga hingga enam ulan dii'uti dengan im ingan 'eusaha*anan. Sehingga tahun lalu& seramai 586 i u tunggal mengi'uti program I<KI3 yang dimula'an pada ,))6. $rogram In'u ator Keusaha*anan %anita "I<KeuNita# pula mem eri'an pendedahan er'aitan 'eusaha*anan dengan 'eutamaan di eri'an 'epada *anita< *anita atau 'etua isi rumah yang tersenarai dalam e<Kasih. Ilmu 'eusaha*anan dan asas perniagaan yang di eri'an ertu+uan mem antu peserta men+ana pendapatan se'ali gus mengeluar'an diri dari 'epompong 'emis'inan. $rogram I<KeuNita diper'enal'an pada tahun ini agi melatih seramai (9) orang *anita erpendapatan rendah. $rogram 'emahiran yang lain termasu'lah $rogram .e+ari Bestari& $rogram Mengimarah'an Rumah Nur dan $rogram Kra/ Kreati/ yang diada'an 'husus untu' *anita<*anita setempat di setiap 'a*asan $arlimen. $rogram .e+ari Bestari yang dimula'an pada ,))5 er+aya meli at'an -5&7,9 *anita sehingga 'ini. $ela'sanaan program sedemi'ian adalah salah satu di antara usaha 'era+aan melalui .$% untu' memper'asa'an *anita dengan 'emahiran 'ra/ tangan supaya mere'a dapat memula'an perniagaan 'ecil<'ecilan agi men+ana pendapatan melalui modal pusingan dari pel agai piha' seperti AIM& Ma+lis Amanah Ra'yat "Mara# Negeri& 3a ung ='onomi Keusaha*anan Nasional "3e'un# dan lain<lain agensi 'era+aan dan s*asta yang er'aitan. Bagi tahun ,)-)& .$% menyasar'an seramai -&89) usaha*an i u tunggal dilahir'an menerusi program I<KI3 dan -&89) lagi melalui program I<KeuNita. Bagi program lan+utan .e+ari Bestari& sasaran yang ditetap'an ialah -&9)) usaha*an. 3am ah Shahri2at dalam idang per'hidmatan pula& 'ursus pengurus 'ediaman disedia'an di mana peserta di eri'an latihan pro/esional dalam idang pengurusan rumah tangga agi mem oleh'an mere'a mence uri industri aru se agai pengurus 'ediaman. 44Kursus selama dua minggu "-( hari# itu di+alan'an di setiap negeri mengguna'an Modul Kursus Asas $engurus Kediaman. Sasaran peserta adalah seramai 8) peserta pada setiap program iaitu (9) peserta di seluruh negara&: 'atanya. .elas Shahri2at& program<program er'enaan mem u'ti'an aha*a 'era+aan sentiasa 'omited untu' menggera''an agenda pem angunan dan memper'asa'an *anita agar mere'a dapat mening'at'an 'ualiti hidup dan menyum ang 'epada pertum uhan e'onomi negara.

44.$% ertanggung+a*a dalam menyalur'an nama<nama peserta 'epada piha' AIM untu' mendapat'an pem iayaan modal agi memula'an perniagaan masing<masing setelah tamat 'ursus 'emahiran dan 'eusaha*anan&: 'atanya. Bagaimanapun tam ah Shahri2at& antara masalah usaha*an *anita AIM di Kelantan ialah pemasaran agi produ' industri 'ecil dan sederhana "IKS# dan masalah er'aitan hala tu+u pemasaran termasu'lah 'esu'aran untu' menem usi pasaran yang luas. Selain pengetahuan dan 'emahiran untu' men+adi usaha*an& golongan *anita yang mengi'uti 'ursus 'er+asama .$% dan AIM perlu didedah'an dengan pel agai pende'atan pemasaran. Ini termasu'lah pemasaran secara ele'troni' terutamanya Internet dan me*u+ud'an rang'aian logisti'. Ini adalah penting supaya ilmu 'eusaha*anan yang mere'a perolehi dapat diguna'an secara optimum tanpa se arang halangan dan tida' men+adi sia<sia. Arti'el $enuh; http;>>***.utusan.com.my>utusan>in/o.asp? y@,)-)Adt@)B,-Asec@RencanaApg@reC),.htmDiE22,tF+Ay$H% G !tusan Melayu "M# Bhd