You are on page 1of 4

Tutorial minggu 17 Aktiviti 12 1) Berdasarkan bahan-bahan yang diberikan, rancang dan jalankan eksperimen anda sendiri 2) Daripada data

yang dikumpulkan, plot graf dan terangkan keputusan eksperimen anda. ISL 2 Analisi data ekperimen dan sediakan laporan anda.

Tutorial Minggu 17 Pemerhatian Jarak diantara objek dengan sumber cahaya ( cm ) 10 15 20 25 Bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang. 55 44 36 26

Analisis data Graf yang diplotkan telah menunjukkan keputusan yang diturukan secara seragam. Gradient graf = = -1.93

Gradient graf yang negatif telah menunjukkan keputusan bagi experiment adalah penurunan. Dalam experiment yang kami jalankan, kami teleh menjumpai semakin panjang jarak diantara objek dengan sumber cahaya, semakin kurang bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang. Semasa jarak diantara objek dengan sumber cahaya hanya 10cm, 55 petak telah ditutupi oleh bayang-bayang yang dihasilkan. Manakala jarak diantara objek dengan sumber cahaya sudah dipanjangkan sampai 15cm, bilangan petak yang ditutupi oleh bayang-bayang telah menjadi kurang iaitu hanya 44 petak sahaja yang ditutupkan.Bila jarak diantara objek dengan sumber cahaya telah mencapai 20 cm, petak yang ditutupi oleh bayang-bayang telah dikurangkan iaitu 36 petak sahaja. Akhir sekali, objek telah dijarakan sebanyak 25cm dari sumber cahaya dan petak yang ditutupi oleh bayang-bayang hanya tinggal 26 petak sahaja.

ISL Minggu 17 Tujuan Pelaksanaan Aktiviti: Untuk membuktikan bahawa jarak diantara objek dengan sumber cahaya akan menyebabkan perubahan bayangbayang yang dihasilakan. Penyataan Masalah: Mengapakah bayang-bayang berubah semakin kecil? Hipotesis: Semakin panjang jarak diantara objek dengan sumber cahaya, semakin kurang bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang. Pembolehubah: Pemboleh ubah yang dimanipulasikan: panjang jarak diantara objek dengan sumber cahaya Pemboleh ubah yang bergerak balas: bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang Pembolehubah yang malar: Bongkah kayu yang sama

Langkah-langkah

Gambar rajah 1

1) Bahan radas disusunkan mengikut susunan yang ditunjukan dalam rajah 1. 2) Satu kiub diletakan pada jarak 5 cm dari kertas graf ( Skrin ). 3) Lampu suluh (sumber cahaya) diletakkan pada jarak yang sebanyak 10cm dari objek. 4) Cahaya lampu suluh dipancarkan ke arah objek untuk membentuk baying-bayang pada kertas graf. 5) Kedudukan sumber cahaya ditandakan. 6) Jumlah petak pada kertas graf yang ditutupi dengan bayang-bayang telah dikirakan. 7) Langkah 3 hingga 6 diulangi dengan mengubah jarak antara sumber cahaya dengan objek. 8) Pemerhatian direkodkan. Pemerhatian Jarak diantara objek dengan sumber cahaya ( cm ) 10 15 20 25 Bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang. 56 44 36 26

Kesimpulan: Hipotesis diterima. Semakin panjang jarak diantara objek dengan sumber cahaya, semakin kurang bilangan petak yang ditutupi oleh bayang bayang.