You are on page 1of 2

CAP. II – CAIET DE SARCINI Atenţie! Cerinţele de mai jos reprezintă cerinţe minime. rice o!ertă care n" le #ndepline$te %a !

i respinsă ca necon!ormă. Prop"nerea te&nică %a c"prinde prezentarea de către o!ertant a mod"l"i #n care %a respecta cerinţele minime imp"se' speci!icate mai jos. rice prop"nere te&nică ela(orată prin simpla copiere a caiet"l"i de sarcini %a !i respinsă ca necon!ormă. 1.OBIECTUL ACHIZITIEI: Executie lucrari pentru )Amenajare *alea Imoasa in Com"na C RC *A' +"det"l ,E-EDINTI) Autoritatea contractanta solicita ca oferta sa fie intocmita conform Stu iului e !e"a#ilitate$ intocmit e S.C. I%I&AT CO'S S.%.L.. Stu iul e !e"a#ilitate se (aseste in forma electronica postat pe SEA). )entru conformitatea atelor in Lista e cantit*+i$ ofertantul tre#uie sa ,erifice corespon enta acestora cu TE&A e E-ECU.IE /caietele e sarcini si partea esenata0$ iar in ca"ul constat*rii unor erori are o#li(a+ia e a le face cunoscute Autorit*+ii Contractante. Ofertantul este 1n reptatit sa faca in,esti(atii suplimentare pentru eterminarea situatiei in teren. Ofertantul ,a intocmi oferta conform listelor e cantitati anexate. Ofertantul ,a cuprin e in propunerea te2nica si urmatoarele: • 3escrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare$ inclusi, listele cuprin"an proce urile aferente sistemului calitatii in con!ormitate c" cerintele din S.. 3escrierea completa a sistemului calitatii aplicat la lucrare si a listelor cuprin"an proce urile aferente sistemului calitatii pre,e erile le(ale in materie: LE4EA '%. 1561778 9pri,in calitatea in constructii$ H4% :;; 9 %e(ulamentele pri,in calitatea in constructii si celelalte pre,e eri le(ale mentionate in S!. Listele cuprin"an proce urile te2nice e executie a principalelor cate(orii e lucrari in con!ormitate c" cerintele din S.. )entru escrierea completa a listelor cuprin"an proce urile te2nice e executie a principalelor cate(orii e lucrari$ ,or a,ea in ,e ere pre,e erile LE4II '%. 1561778 9pri,in calitatea in constructii $ H4% :;; 9 %e(ulamentele pri,in calitatea in constructii$ Catalo(ul Stan ar elor %omane 9 AS%O si celelalte pre,e eri le(ale mentionate in S!. 3escrierea succesi,a a proce urilor te2nice e executie specifice in con!ormitate c" cerintele din S.. )entru escrierea completa a proce urilor succesi,e te2nice e executie specifice$ se ,or a,ea in ,e ere pre,e erile LE4II '%. 1561778 9pri,in calitatea in constructii $ H4% :;; 9 %e(ulamentele pri,in calitatea in constructii$ Catalo(ul Stan ar elor %omane 9 AS%O si 'ormati,ele in ,i(oare aferente proce urilor escrise si celelalte pre,e eri le(ale mentionate in S!. )lanul e control al calitatii$ ,erificarii si incercarii in con!ormitate c" cerintele din S.. )entru escrierea completa a planului e control al calitatii$ ,erificarii si incercarii$ ,or a,ea in ,e ere pre,e erile LE4II '%. 1561778 9pri,in calitatea in constructii $ H4% :;; 9 %e(ulamentele pri,in calitatea in constructii $ H4% <:<6 177= %e(ulamentul pri,in controlul e stat al calitatii in constructii .H4% 7<8 61778 %e(ulamentul e ,erificare si experti"are te2nica e calitate a proiectelor$ a executiei lucrarilor si a constructiilor si celelalte pre,e eri le(ale mentionate in S!. )lanul e mana(ement e me iu in con!ormitate c" cerintele din S. . )entru escrierea completa a )lanului e mana(ement e me iu$ acestea ,or a,ea in ,e ere pre,e erile Le(ea nr. 1>:61778 pri,in protectia me iului$ OU4 :?6<555 pri,in re(imul

:.241'1 1 cap.24/'1 1 52/. 4rafic e execu+ie a lucr*rilor Lipsa oric*rei escrieri e mai sus sau escrierea incomplet* are ca efect respin(erea ofertei ca neconform*. nr.in+a conformit*+ii cu le(isla+ia 1n materie.e erile H.<:<$55 <8. Aceste materiale . DntrucAt practica european* pune un mare accent pe con i+iile e munc*$ protec+ia$ securitatea @i s*n*tatea 1n munc* se solicit* ca ofertantul s* in ice 1n ca rul ofertei faptul c* la ela#orarea acesteia au +inut cont e o#li(a+iile referitoare la con i+iile e munc* @i protec+ia muncii.1 Lucrari e constructii 8.ile si social 9 culturale 9 limite a misi#ile si parametrii e i"olare acustica si celelalte pre.1.4.<16<558 pri. =.<<6<55= @i a Le(ii nr.> AmenaBari pentru protectia me iului si a ucerea la starea initiala /0. 1561778 pri. .or fi 1n concor an+* cu pre.i(oare$ precum @i a le(isla+iei @i stan ar elor na+ionale$ armoni"ate cu le(isla+ia U.6<55< pri.a reali"a 1n conformitate cu pre. Execu+ia lucr*rilor se . 8.E.itatea utili"*rii e materiale a(rementate 1n execu+ia lucr*rilor @i calit*+ii 1n construc+ii.in e.• eseurilor$ H4 ?8.elul e control 1n pri.4. e@eurile periculoase$ H4 .><5$55 6.18.531. 1.632'11 151.617?.333..e eri le(ale mentionate in caietele e sarcini.e$ re(lement*rilor te2nicoCeconomice in omeniu @i Caietului e sarcini apro#at.< C2eltuieli conexe or(ani"arii e santier Total –lei – !ara T*A . cap.a "(omotului in constructii ci.in o#li(ati.in (estionarea am#alaBelor$ STAS .6177: cu mo ific*rile @i complet*rile ulterioare$ H.1.i en+a (estiunii e@eurilor @i pentru apro#area listei cuprin"An e@eurile$ inclusi.e erile actelor normati.012'11 0. La reali"area lucr*rilor$ se .or utili"a numai materiale a(rementate$ conform re(lement*rilor na+ionale 1n . )rotectia impotri. Toto at*$ autoritatea contractant* ore@te s* se asi(ure c* ofertantul implementea"* un sistem e mana(ement al s*n*t*+ii @i securit*+ii ocupa+ionale$ 1m#un*t*+in permanent ni.1 Or(ani"are e santier 8.1 Constructii si instalatii cap.