You are on page 1of 3

}:

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:
}m¡nQ ªvHQkzn¡T¡rQy: kv¢t¡rQk¢kªksr£

Á

ªvd¡nQt¡c¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢DtQt¡mQ sd¡ hQËt¢¼

}cÆSQ SQ ªl¡k£ Á Á

}BgvtQ¼y¡ÉnÉn¢p¢½: aÇkQ¼Ëh£t¡

ÁÁ

This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
} rHQgr¡m¡Çjmh¡ªdS¢k]Q

His Holiness ´
sr¯ımad a
¯n
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´

This was typeset using skt, LATEX, Itrans and the iitmtam font.

ÁÁ

}: }cÆSQ SQ ªl¡k£ Á Á }mªt r¡m¡Çj¡y nm: ÁÁ sQv¡dynQn¢h srQªvx¡mQ tQryQynQt¡rQTmQ s¦Æ¼rQkQ¼rhmQ sQªt¡tQry¡m¡s ªy¡k£¼nQtQ¼r: tmQ vnQªd y¡Én¡hQvymQ ytQpd¡mQªB¡ËhtQ½y¡nv¢tQ½vsQt¡ªSxklQmx: vsQÆt¡Épy¡ªt¡{hmQ y¡ÉªnymQ nm¡m¢ tmQ nªm¡ nªm¡ y¡Én¡y y¡Én¡y nªm¡ nm: Á nªm¡ nªm¡ y¡Én¡y y¡Én¡y nªm¡ nm: ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ k¡nQtsQªt È˪x¡tQtm: PN¢pt¢: SyQy¡{{snmQ v¡hnmQ Á ªvd¡tQm¡ v¢hªgSQvªr¡ yvn¢k¡ m¡y¡ jgnQªm¡h¢n£ pQ¼rhQªmS¡t¢¼s¦rvQrj: sdy¢tsQtQvtQ¼d¡sd¡s£gN: }r¢tQªyv c n¡m ªt Bgvt¢ pQ¼ëm: kTmQ tQv¡mQ vymQ ÁÁ 1 ÁÁ ysQy¡sQªt mh¢m¡nm¡tQmn iv tQvtQ¼vlQlªB¡{p¢ pQrȽ: n¡lmQ m¡Æm¢ytQty¡ n¢rvt¢½mQ n¢tQy¡ÇàlmQsQvt: Á t¡mQ tQv¡mQ d¡s it¢ pQrpnQn it¢ c sQªt¡xQy¡mQyhmQ n¢rQBy: ªl¡«kªkSQvr¢ ªl¡kn¡Tdy¢ªt d¡nQªt dy¡mQ ªt v¢dnQ IxtQ tQvtQkËN¡n¢r£XNs¦D¡snQƽXN¡tQ¼rXQyªt nxQzmQ pQr¡kQ tdl¡BtsQtQr¢È½vnmQ smQpQrtQynnQªt¡dymQ SQªrªy¡ n hQyrv¢nQdªl¡cnmn:k¡nQt¡pQrs¡d¡tQ¼Ëªt smQsQËtQyXr«vxQNv¡tQ½vs¦ nQËN¡mQ smQB¡vQyªt krQh¢c¢tQ ÁÁ 3 ÁÁ S¡nQt¡nnQtmh¡v¢è½t¢ prmmQ ytQ¼pQ¼rhQm ëpmQ hªr: érQtmQ pQ¼rhQm tªt¡{p¢ ttQpQr¢ytrmQ ëpmQ ydtQytQ¼È½tmQ Á y¡nQynQy¡n¢ yT¡s¦KmQ v¢hrªt¡ ëp¡N¢ srQv¡N¢ t¡n¢ Ah¦: sQ«vrÇëpëpv¢B«vrQg¡ªF¡pà¼F¡n¢ ªt ÁÁ 4 ÁÁ Á ÁÁ 2 ÁÁ .

prapatti.com ÁÁ 5 ÁÁ it¢ }cÆSQSQªl¡k£ sm¡pQt¡ 2 ÁÁ Sunder Kidambi .}cÆSQSQªl¡k£ Ak¡rtQrysmQpnQn¡mQ arv¢nQdn¢v¡s¢n£mQ Á aªSxjgt£¼S¢tQr£mQ vnQªd vrdvlQlB¡mQ ÁÁ www.