You are on page 1of 6

18. tétel A frank állam és társadalom az V-IX. sz.

között A népvándorlás során Nyugatrómai Birodalom területén megtelepült germán népek közül egyedül a frankok állama (Regnum Fran orum! "izonyult tartósnak# A frankok már a $$$# század végén szövetséget kötöttek a rómaiakkal% s a tová""iak"an szépen& send"en "eszivárogtak a Birodalom"a# A frank nép sok kise"" törzs"'l állott% de e törzsek két nagy soportot alkottak( a száli frankok a Ra)na alsó folyásánál% a ripuári frankok a Ra)na középs' folyásánál éltek# A száli frankoknál vezet' szerepet töltött "e az *# század közepén a +eroving nemzetség# A ,ours&i -ergely (-regorius ,ouronensis% ./01! által meg'rzött 2agyomány szerint e nemzetség 'se az *# század közepén élt +erove 2 volt# Az ' fia% 32ilderi 2 (4/5&456! az els' történetileg igazol2ató száli frank törzsf'# Fia% 32lodvig (456&/66! 457&"an 8oissonsnál legy'zte 8ygariust% az utolsó galliai római 2elytartót% ma)d leszámolt a rivális frank törzsf'kkel és egyes9tette a frank törzseket# Az uralom formá)á"an "ekövetkezett változást )ól )ellemzi az az epizód% amelyet ,ours&i -ergely püspök 9r le a Frankok :gy2áztörténete (;istoria : lesiati a Fran orum! 9m< munká)á"an# =$tt )ön a történet a > sodálatosan nagy és szép ke2elyr'l###? A történet )ól "emutat)a% 2ogyan vál 32lodvig a zsákmányon a tö""iekkel sors2@zás szerint egyenl'en osztozkodó törzsf'"'l valódi% te)2atalm@ királlyá# A frank törzsi király"ól és vezér"'l azon"an sak akkor lett igazán király% mid'n% Remigius püspök tö"" mint 1AAA 2ar osával együtt megkeresztelte Reims"en# =$tt )ön a történet a megkeresztelkedésr'l###? A germán törzsi királyokat is megillet' szakrális )elleg% az uralkodás"an 'ket is seg9t' >karizmaB ekkor nyert keresztény meger's9tést% ekkor vált a keresztények szemé"en >$sten kegyelmé"'l valóB uralkodóvá# 32lodvig sikeres 2ód9tó politikát folytatott% /AC&"en *o ladisnál (*ouillé! legy'zte a vizigótok uralkodó)át ($$# Alari 2!% népét pedig a Direneusoktól délre szor9totta# A frankok% mint a tö""i "ar"árok% nem ismerték az állam elvont fogalmát% nem tudták azt elképzelni mint az uralkodó személyét'l független intézményt# A király az országot sa)át tula)donának% saládi örökségének% patrimoniumának tekintette% amely salád)á"an örökl'dik# A frank királyok az országot felosztották fiaik között% a Frankok Eirálysága te2át minden király el2unyta után annyi külön országra% regnumra "omlott% a2ány fi@ volt a királyi salád"an# 32lodvignak négy fia volt% akik ap)uk 2alála után négyfelé osztották az országot# Folytatták ap)uk 2ód9tó politiká)át( /14&"en "eke"elezték Burgundiát% /1/&"en Drovan e&ot# Fe már ekkor megmutatkoztak a sa)átos frank öröklési rend"'l adódó pro"lémák( a négy testvér&király egymással is szüntelen 2ar "an állt# A tö""iek 2alála után $# 32lotar rövid id're egy kéz"en egyes9tette az egész "irodalmat (//5&/76!% de mivel neki is négy fia volt% 2alála után @)rakezd'dött az osztozkodás és a testvér2ar # *égül $# Fago"ert (7G0&710! volt az utolsó olyan +eroving uralkodó% akinek még 2ossza"" id're sikerült "iztos9tania az egész "irodalom egységét# : saládi viszályok során a frank "irodalom már a *$# század végén 2árom királyságra (tria regna! oszlott( Neustriára (nyugati királyság% szék2elye Dárizs!% Austrasiára (keleti királyság% szék2elye +etz! és Burgundiára (szék2elye Hyon!# AIuitánia sa)át 2er egei alatt lényegé"en önállósult# Austrasiá"an a frankok tö""ség"en voltak% 9gy annak nagyo"" részén a germán nyelv vált ralkodóvá% m9g Neustriá"an a kise""ség"en lév' frankok "eolvadtak a galloromán népesség"e# A gallorománok lényegé"en romanizált gallok voltak% akik a latin nyelv vulgáris változatát "eszélték# Az ezredfordulóra már kialakult a térség"en a két @)latin nyelv( a fran ia és a provanszál# A kett' közötti külön"ség az% 2ogy a fran ia nyelv er's germán 2atás alatt fe)l'dött ki% m9g a provanszált ilyen 2atások nem érték# (A legels' fran ia szöveg% az @n# stras"ourgi eskü 54G&"'l marad ránk#! A frankok és a "urgundok nyelvi asszimilá ió)a után már sak a )ogszokás 'rizte a külön"öz' etnikumok közötti külön"séget# :zt az @n# személyi )og elve tükrözi% amely szerint mindenkit annak a népi közösségnek a )oga szerint 9télnek meg% amelyik2ez tartozott# A gall&római lakosság a leegyszer<s9tett római )og szerint élt% a germánok pedig a sa)át népi )oguk szerint# 32lodJig alatt% a *$# század ele)én került sor a száli frankok népi )ogának 9rás"a foglalására (HeK 8ali a!% ma)d

a sem az elkövet'% sem rokonai nem tudták a vérd9)at megfizetni% a vétkesre 2alál"üntetés várt# A vérd9)kötelezettséggel )áró )ogok és kötelességek ugyanis nem sak az egyént% 2anem az egész rokonságát ter2elték# :zt szim"olikusan is kife)eze a HeK 8ali á"an olvas2ató >földdo"ásB szokása# Lgyanakkor le2et'ség volt a nemzetségt'l való elszakadásra is% aminek szintén megvolt a maga szim"olikus aktusa# A társadalmi 2ierar 2iá"an M mint azt a törvények is tükrözik M a legmagasa"" 2elyet a királyi szolgálat"an állók foglalták el( a k9séret (trustis! tag)ai% valamint a királyi udvar"an él' rómaiak és az egyé" királyi tisztvisel'k (pl# grófok!# A frank társadalom gerin ét a sza"ad frankok (2omo fran us! alkották% akik katonáskodtak és maguk m<velték "irtokaikat# A >frankB (fran us! szó )elentése a *$$# század"an átalakult% s a )ogi és társadalmi értlem"en vett sza"ad állapot kife)ez')évé vált% az illet' etnikai eredetét'l függetlenül# Az elszegényedett sza"adok közül egyre tö""en kényszerültek egy&egy 2atalmas föld"irtoks védelme% patro iniuma alá# Az ilyen gazdaságilag és sokszor személyük"en is függ' sza"adok meg'rizték )ogképességüket% de nem szám9tották 'ket a tel)esen sza"adok közé# A félsza"adok közé tartoztak még a felsza"ad9tott ra"szolgák és a római örökségként a nagyszám@ rög2öz kötött olonusok# A társadalmi ranglétra al)án a ra"szolgák álltak# A frank király 2atalma személyes )elleg< és elv"en korlátlan volt% sak $stennek tartozott felel'sséggel# N rendelkezett a paran solás% tiltás és "üntetés 2atalmával% amelyet a kora"eli források a "annum szóval fe)eznek ki# A királyi 2atalom 2atalmas föld"irtokokon nyugodott# A királyi salád magán"irtoka és az ország fogalma a kortársak tudatá"an tel)esen egy"efonódott% mindkett' a király "irtoka% patrimoniuma volt# Az ilyen uralmi formát nevezzük patrimoniális királyságnak# A királyok azon"an M különösen a szüntelen salái viszályok ide)én M állandó "irtokadományozásokkal "iztos9tották a szolgálatuk"an állók 2<ségét# :zek az adományok nem voltak feltétel2ez kötve% s a megadományozott magántula)doná"a mentek át# A2ogy a királyi salád eladományoz2ató "irtokai fogytak% @gy gyengült a királyi 2atalom% s @gy er'södött a nagy"irtokos arisztokrá ia# A kormányzat központ)a a királyi udvar volt% amelyet a király salád)ának (familia regis! neveztek# :z a familia a fegyveres k9séret tag)ai"ól és külön"öz' udvari f'tisztvisel'k"'l állt# z utó""iak közül eleinte a palotagróf ( omes palatinus! volt a legel'kel'""# N a király nevé"en "9ráskodott és irány9totta az udvari szertartásokat# $d'vel aon"an egyre fontosa"" szerepet töltött "e s a központi kormányzat élére került a >2áznagyB% a maiordomus# N eredetileg a vidéken fekv' királyi "irtokok gazdálkodására felügyelt és "9ráskodott az ott él' népek felett# A *$$# század"an azon"an már ' volt az ország legf'"" tisztvisel')e% a k9séret és a 2adsereg paran snoka% aki a kiskor@ király nevé"en ténylegesen kormányozta az országot# A területi közigazgatás alapegysége a grófság ( omitatus! volt# A grófság élén a gróf (grafio% omes!% aki a maga területén a király nevé"en a "annumot gyakorolta# A grófság kise"" területi egységekre oszlott( római területeken vi ariákra% a franklakta területeken pedig századokra# A grófot a király nevezte ki% 764&t'l% $$# 32lotar ediktumától kezdve már sak az illet' megyé"en "irtokosok közül# :z a fe)lemény nagy"an 2ozzá)árult a22oz% 2ogy a grófi tisztség egy&egy salád"an örökletessé vál)ék# A király a grófokat id'nként alkali küldöttekkel (missi ad 2o ! ellen'riztette# A *$# és a *$$# század"an némi gazdasági fellendülés figyel2et' meg a frank "irodalom"an# A Eelettel való tengeri kereskedelem megélénkült# A +eroving királyok tová"" verték a róma aranysolidust# A szerénye"" pia i áruforgalom szükségleteire ezüstdénárt is vertek (6 solidus O 4A dénár!# A népesség növekedésére utal% 2ogy némely területeken megindultak az irtások% kezdetét vette az 'serd'k feltörése# :nnek a fellendülésnek azon"an *$$# század második felé"en az iszlám váratlan és gyors el'retörése véget vetett# A *$$$# századra a frank "irodalom gazdaságilag .valamivel kés'"" elkészült a ripuári frankok törvénykönyve is# :zek a törvénykönyvek felsorol)ák a külön"öz' vétségeket% ma)d megállap9t)ák a fizetend' "üntetéspénzeket# A "üntetés mértéke megfelelt a vétek s@lyának és a sértett fél társadalmi poz9 ió)ának# :zért a "üntetéspénzek (vérd9)ak! összegé"'l következtetni le2et a társaalmi 2ierar 2iára# .a például valaki egy sza"ad frankot megölt% dupla annyit kellett fizetni% mint 2a egy római "irtokossal tette volna ugyanezt# A királyi szolgálatot tel)es9t'k vérd9)a 2áromszorsa volt a közönséges sza"adokénál# $gen s@lyosan "üntették a gyerekgyilkosokat és a teres asszonyok gyilkosait# .

eristali! Dippin% aki 75C&"en .746! metzi püspök gyermekeinek 2ázasságá"ól született $$# (Eözéps' vagy .ertry&nél legy'zte Neustriai ellenfelét% s ett'l kezdve C64&"en "ekövetkezett 2aláláig ' irány9totta az egész "irodalmat# $$# Dippin 2alála után az austrasiaiak törvénytelen fiát% Eárolyt kiáltották ki maiordomusszá (C64&C46!# +ár ap)a ide)én elfoglalták az ara"ok a vizigót .önmagá"a zárkózott% mediterrán kap solata elsorvadtak# P P P $# Fago"ert 2alála után egyfel'l tartóssá vált a "irodalom részekre "omlása% ásfel'l a királyi 2atalom végzetesen meggyengült% mert a gazdasái alap)át képez' "irtokállomány az adományozások következté"en igen ki sinyre zsugorodott# :zzel pár2uzamosan mind2árom állam"an meger'södött a nagy"irtokos arisztokrá ia% amely kezé"e kaparintotta a 2elyi 2atalmat# A *$$# század"an már maiordomus dinasztiák alakultak ki% amelyek átvették egy&egy regnum irány9tását% s egymással vetekedtek az egész "irodalom feletti 2atalom megszerzéséért# :""'l a vetélkedés"'l a Earolingok 'sei% a Dippinidák% illetve az Arnulfingok kerültek ki gy'ztesen# $# Handeni ippin (.74A! a *$$# század els' felé"en Austrasia maiordomusa volt# Dippin és Arnulf (.ispániát (C66!% C1G&"en pedig a 2ispániai 2elytartó% A"d&ur Ra2man ind9tott támadást -allia ellen# Eároly azon"an @t)át állta% s C1G# októ"er G/&én Doitiers mellett legy'zte# Eároly ezért a gy'zelemért kapta az utókortól a +artel (kalapá s! nevet# A poitiers&i satá"an fontos szerepet )átszott az az @) fegyvernem% amelyet Eároly 2ozott létre% s amelynek meg)elenése @) korszakot nyitott a 2adm<vészet történeté"en( a pán élos ne2ézlovasság# Eároly kis"irtokos vagy "irtoktalan sza"ad frankoknak "irtokot adományozott a szolgálat fe)é"en% közülük kerültek ki a ne2ézlovaság tag)ai# +artel Eárolyt két fia% Earlmann és $$$# Eis Dippin (C46&C75! követte a "irodalom vezetésé"en# Earlmann C4C&"en kolosto"a vonult% s ett'l kezdve Dippin egyedül viselte a maiordomusi tisztséget# N már elérkezettnek látta az id't arra% 2ogy eltávol9tsa a 2atalom"ól a már am@gy is sak formálisan uralkodó +eroving uralkodót# +egnyerte az ügynek Qa 2ariás pápát (C46&C/G!% akinek legátusa% Bonifá érsek C/6&"en királlyá kente Dippint# A következ' pápa% $$# $stván (C/6&C/C! C/4&"en a Dárizs melletti 8aint Fenis&"en megismételte a szertarást% mid'n személyesen kereste fel a királyt# A utolsó +eroving uralodót% $$$# 32lideri et% mitán 2a)át levágták% és ezzel az uralkodásra alkalmatlanná tették% kolostor"a küldték# A pápa és a frank király közötti szövetség és együttm<ködés a köl sönös érdekek alap)án )ött létre# Dippinnek a királyi méltóság megszerzésé2ez szüksége volt a pápa 2ozzá)árulására% pápának viszont 2t2atós védelem kellett a lango"árdok ellen% akik Ravenne elfoglalása (C/6! után már Rómát fenyegették# Dippin C/4&"en és C/7&"en 2ad)áratot vezetett a lango"árdok ellen% és rákényszer9tette Aistulf királyt arra% 2ogy a Bizán tól elfoglalt területeket ad)a át a pápának# A római du atus"ól és az @) területek"'llétre)ött a >pápai államB% amely 65CA&ig fennállott# A pápa pedig kinevezte Dippint a rómaiak patr9 iusává% s ezzel a pápaság védnökévé tette# Dippin C75&"an 2alt meg% "irodalmát két fia% Eároly és Earlmann örökölte# A két testvér között 2amarosan kenyértörésre került sor% Earlmann azon"an CC6&"en váratlanul meg2alt% s ezzel Eároly lett a "irodalom egyedüli ura# P P P Nagy Eároly (C75&564! uralkodása szinte minden évé"en vezetett valamerre 2ad)áratot# AIuitániát% amelynek népe @)ra és @)ra igyekezett sza"adulni a >"ar"árB frankok uralmától% már C70&"en elfolalta% s ott is megkezdte a frank grófsági rendszer kiép9tését# :zután a lango"árdokkal számolt le# Fesiderius lango"árd király ugyanis Dippin 2alála után ismét a pápai területek rovására kezdett ter)eszkedni# Eároly CC1&"an átkelt az alpokon és elfoglalta a lango"árd krályok szék2elyét% Daviát is% a2ol CC4&"en a lango"árdok királyává koronázták# :""en az év"en Rómá"a is ellátogatott% s meger's9tette ap)a területi adományit a pápának# CC5&"an a "irodalom déli szomszédai% a 2ispániai mórok ellen vezetett sikertelen 2ad)áratot# :nnek emlékét 'rzi a 29res lovagi eposz% a Roland&ének# .

ispánia kivételével!# :gy ilyen méret< "irodalom ura már nem l2et egyszer< király# Eároly környezeté"en és Rómá"an egyaránt @gy gondolták% 2ogy Nyugaton is elérekezett a római sászárság fel@)9tásának ide)e# Eöz"en a frank seg9tséggel megválasztott $$$# Heó pápa (C0/&567! 2elyzete igen ingatag volt Rómá"an% s Eároly2oz menekült oltalomért# A frank uralkodó 5AA 'szén érkezett Rómá"a# $tt vissza2elyezte Heót poz9 ió)á"a% aki viszont de em"er G/&én a 8zent Déter&"aziliká"an sászárrá koronázta Eárolyt# (Eároly életra)z9ró)a% :in2ard szerint mindez tel)esen váratlanul érte az uralkodót#! A pápának és az @)donsült sászárnak azon"an tel)esen más elképzelésevolt a sászári 2atalom eredetér'l# Eároly felfogása szerint a sászárságot% a >keresztny népB kormányzását közvetlenül $sten "9zta re% s ennek alap)a kizárólag sa)át politikai és katonai 2atalma% a frank "irodalom# Rómá"an viszont már a *$$$# század folyamán elkész9tették a 2amis 3onstantinus&fél adománylevelet (Fonatio 3onstantini!% amely szerint Nagy 3onstantinus% mid'n áttette szék2elyét Bizán "a% $táliát és az összes nyugati tartományt átadta $# 8zilveszter pápának# :szerint nyugaton a pápa rendelkezik a sászársággal% s ' ru2áz2at)a át arra% akire akar)a# P P P A Earolingok a +eroving politikai intézményeket fe)lesztették% ép9tették tová""# A király sak $stennek felel's% 2atalma elv"en korltlan# Vvé az uralkodói 2atalom% a "annum tel)essége( a paran solás% tiltás% "üntetés 2atalma# Bár elv"en minden"en a király döntött% a szokás)og megk9vánta% 2ogy döntései el'tt meg2algassa az udvari tisztségvisel'k% a taná s és a "irodalmi gy<lés véleményét# Az általános "irodalmi gy<lés rendszerint az évi 2adárat el'tt gy<lt össze% s elvileg tag)a volt minden sza"ad% fegyverforgaó férfi% ezért rendszerint összekap solódott a seregszemlével# $tt 2irdették ki az uralkodó rendeleteit (az @n# apitularekat!% amelyek ezáltal törvényer're emelkedtek# A központi kormányzatnak sokáig nem volt állandó szék2elye# A királyi udvar állandóan árta a "irodalmat% 2ol az egyik% 2ol a másik királyi "irtokon szállt meg né2ány 2ónapra# Eároly uralkodásának vége felé a aa 2eni palota egyre inká"" állandó szék2ellyé vált# :""en valósz9n<leg szerepet )átszott a már rómaiak által is kedvelt gyógyv9z# A király és az udvar f' )övedelmi forrása a királyi "irtokok 2atalmas kompleKuma volt# :zenfelül a pénzverés% a vámok 2oztak némi )övedelmt% e22ez )árult a "9róságok által kisza"ott "üntetések két2armada# Rendszeres közadót már nem szedtek# Az általános gy<lésen meg)elent el'kel'kne a)ándékot kellett 2ozniuk az uralkodó számára# *égül szám9tás"a kell venni a függ' országok és népek évi adó)át is% amelyet gyakran természet"en törlesztettek (a szászok például lóval!# Eároly fontos pénzreformot 2a)tott végre "irodalmá"an# A *$$$# század ele)ére az aranypénz elt<nt% kivonták a forgalom"ól# A nagyérték< aranypénz 2elyett a sökken' áruforgalom számára 2asznál2ató"" ezüst dénárokat és féldénárokat (o"ulus! vertek# :zek megfeleltek a 2elyi pia ok és vásárok igényeinek% a távolsági kereskedelem"en viszont ara" és "izán i aranypénzeket 2asználta# Eároly uralkodásának második felé"en némi gazdasági fellendülés volt tapasztal2ató% de ez sem tartott sokáig( enne az átmeneti fellendülésnek a $S# század közepén a vikingek és az ara"ok ra"ló2ad)áratai vetnek véget# A "irodalom terültei egységekre% grófságokra ( omitatus! volt felosztva# :gy&egy grófság élén a omes vagy grafio állt% akit az uralkodó nevezett ki és "ármikor vissza29v2ató volt# A gróf a király meg"9zott)a volt% a grófság területén ' gyakorolta az uralkodó nevé"en a "annumot# A tisztség .+ég CCG&"en kezd'dött a pogány szászok elleni 2ad)árat% akik azon"an Ridukind nev< vezérükkel az élen sokáig ellenálltak% és sak a $S# század ele)ére sikerült véglegesen legy<rni 'ket# A TCA&es évek végén került sor a már keresztény "a)orok "eke"elezésére# A "a)or egy2áz% f'leg a C05&"en érseki rangra emelt 8alz"urg és a passaui püspökség a kés'""iek"en igen fontos szerepet )átszott a kereszténység elter)esztésé"en a se2ek és a magyarok közöt# Ba)orországnak a "irodalom"a való "etagolódása után a frankok keleten érintkezés"e kerültek az avar kaganátussal% amit a T0A&es évek"en szintén sikerült "eke"elezniük# :zzel a "irodalom keleti 2atára a Funa lett# Nagy Eároly "irodalma a 2ód9tások után már saknem az egész nyugati kereszténységet magá"an foglalta (a Brit szigetek és Uszaknyugat&.

ellátásáért a gróf "irtokot kapott% ami azon"an nem volt örököl2et'# A grófokat az ualkodó küldöttek (missi domini i! @t)án ellen'rizte# A "irodalom 2atárvidékein létesült 'rgrófságok (mar a! az ellenséges "etörést voltak 2ivatottk megakadályzni# A források"an van utalás nagyo"" területi egységekre% 2er egségekre% ezek élén a 2er eg (duK! állott# :zek egy része sak laza 2<"éres viszony"an volt a "irodalommal% más részük pedig +eroving 2er egek uralma alatt állt# Nagy Eároly a 2<"ériséget is "eép9tette az államszervezet"e% ezzel az eredetileg magán)ogi viszonyt köz)ogi% állam)ogi tényez'vé emelte# A2ogy a "irodalom a 2ód9tások nyomán növekedett% egyre inká"" szükségét látta annak% 2ogy a kormányzást seg9t' munkatársait a személyes 2<ség kötelékével is magá2oz kap sol)a# A királyi tisztvisel'k% a püspökök és apátk a király 2<"éresei% vazallusai lettek% vazallusi 2<ségesküt tettek% s szolgálatukért "irtokot ("enefi ium! kaptak# A királyi vazallusok pedig a t'lük függ'% ala sona"" rang@ tisztségvisel'kkel léptek 2<"éri kap solat"a# A 2ivatali 2ierar 2ia ily módon 2<"éri lán á alakult át# Nagy Eároly ide)é"en a 2adserg mag)át a király 2<"éresek és azok vazallusai alották# Bár még fennállt a sza"ad férfiak általános 2adkötelezttsége% a gyakorlat"an azon"an nem le2etett mindenkit 2ad"a 29vni és a sza"ad parasztok )elen's része nem is volt képes a szükséges felszerelést "eszerezni# Nagy Eároly uralkodásának id'szaka a kulturális fellendülés korszaka is# Az @n# Earoling& reneszánsz )elent'ségét a következ'k"en foglal2at)uk össze( idolgozta% megállap9totta a középkori európai m<veltséganyag tartalmát% s a""an meg2atározta az ókori örökség 2elyét# :z alapvet'en kersztény m<veltséganyag volt% az ókori kult@ra 2agyatéka sak annyi"an kerül2etett "ele% amennyi"en összeegyeztet2et'nek "izonyult a keresztény világképpel# Hétre2ozta a középkori nyugati kereszténység értelmiségét% s azátal% 2ogy a tudományos% irodalmi tevékenységet összekap solta a társadalom egyik kiváltságos rétegével% a leri usok rend)ével% szilárd anyagi alapot% társadalmi tekintélyt és preszt9zst "iztos9tott az értelmiségi munka számára# *égül létre2ozta az e m<veltség ápolására és tová""adására szoláló intézményes infrastrukt@rát( a tudományos m<2elyekké emelt kolostorok% az iskolát fenntartó káptalanok 2álózatát# P P P Nagy Eároly $mperium 32ristianuma nem volt tartós% 2alála után 2árom évtizeddel végérvényesen részeire "omlott# A "irodalom"an sokféle etnikum és nyelv% sokféle mentalitás és érdek élt összezárva# :mellett a tisztségvisel'k természet"eni ellátmánya (2ivatali és 2<"ér"irtok% a 2elyi "evételek egy2armada! le2et'séget adott arra% 2ogy 2elyi 2atalmi poz9 iók% kiskirályságok alakul)anak ki# +inde22ez )ároultak a Earoling&dinaszta állandóan meg@)uló "elviszályai% amelyek a sa)átos öröklési rend"'l% a "irodalom állandó @)raosztásá"ól származtak# +indezeket a "omlás irányá"a mutató tnyez'ket egy er'skez< uralkodó% mint Nagy Eároly% ideig&óáig féken tudta tartani% de utódai alatt egyre inká"" felsz9nre törtek# +inde22ez )árult még a népvándorlás utolsó 2ulláma% az ara"ok% vikingek% ma)d a magyarok támadása% amely a védekezés 2atékonysága érdeké"en szintén a 2atalom felaprózódását seg9tette el'# Nagy Eárolyt egyetlen élet"en maradt fia% $# Ha)os követte a sászári trónon (564&54A!# >Wám"orB mellékneve is )elzi% 2ogy személyé"en más karakter< uralkodó került a "irodalom élére% mint ap)a volt# Ha)os trónraléptével megsz<ntek a 2ódtó 2á"or@k% s a "els' fe)l'dés pro"lémái kerültek inká"" el'tér"e# +9g Eároly ide)é"en a világi 2atalomé volt az els'""sé% most az egy2áz kerekedett felül# Az @) 2elyzetet )ól )ellemzi az a tény% 2ogy Ha)os% akit ap)a már 561&"an Aa 2en"en megkoronázott% 56C&"en $# Das 2alis (56C&5G4! pápával ismét megkoronáztatta magát# 56C&"en Ha)os felosztotta a "irodalmat 2árom fia között (Xrdinatio imperii!# Hot2art társ sászárrá koronázta (kés'"" megkapta $táliát is!% Dippin AIuitániát% (Német! Ha)os pedig Ba)orországot kapta# Wám"or Ha)osnak azon"an második feleségét'l% a svá" származás@ Relf Wudittól @)a"" fia született% (Eopasz! Eároly% akit nem akart ki2agyni az örökség"'l% 9gy megváltoztatta korá""i döntését# :z persze nem tetszett az id'se"" testvéreknek% 9gy egy közel két évtizedig tartó saládi konfliktus alakult ki# Eöz"en 515&"en el2unyt Dippin% 54A&"en pedig Wám"or Ha)os távozott az él'k sorá"ól# Az @) sászár $# Hot2ar (54A&5//!% er's és egységes sászárságot akart% de Német Ha)os és Eopasz Eároly szem"efordult vele% és 546&"en Fontanetumnál (Fontenoy! .

legy'zték# Ha)os és Eároly 54G&"en 8tras"ourg"an% seregeikkel együtt fogadalmat tettek egymás megseg9tésére% amit 9rás"a is foglaltak# :z az @n# 8tras"ourgi eskü% a fran ia és az ófelnémet nyelv els' 9rásos emléke# A feszültség végül is "ékekötéssel oldódott meg# 541&"an a verduni szerz'déssel a testvérek felosztották egymás között a "irodalmat# Eopasz Eároly (541&5CC! kapta a nyugati területeket% Német Ha)os (541&5C7! a keleti területeket% m9g Hot2ar megkapta a két terület között az Uszaki&tenger és az Alpok között 2@zódó keskeny sávot% $táliát% valamint megtart2atta a sászári 9met# Bár ezt a felosztást a kortársak nem tekintették véglegesnek% a tová""i "omlás elkerül2etetlen volt# $# Hot2ar sászár 2alála (5//! után 2árom fia felosztotta egymás között ap)uk részét# A sászári trónt és az itáliai királyságot $$# Ha)os (5//&C/! örökölte% $$# Hot2ar az Alpoktól északra els' területeket kapta (Hot2aringia% azaz Hot2ari regnum% Hot2ar királysága!% a legkise"" fi@% Eároly pedig Drovan e királya lett# Drovan e&i Eároly 571&"an% $$# Hot2ar 570&"en utód nélkül 2alt meg# Hot2aringiára mind Eopasz Eároly% mind Dedig Német Ha)os igényt tartott# A 5CA&es meerseni egyezmény"en kettéosztották az országot%ma)d 55A&"an a ri"emonti egyezmény"en egész Hot2aringiát a keleti frank királyság kapta# :""en az id'"en kezdik a források a "iroalom két részére a Fran ia o identalis és a Fran ia orientalis elnevezést 2asználni# $$# Ha)os sászár 5C/&"en "ekövetkezett 2alálával Hot2ar ága ki2alt% s a sászári trónt Eopasz Eároly szerezte meg% aki azon"an 5CC&"en szintén távozott az él'k sorá"ól# :zután a Earolingok keleti ága következett# A pápa $$$# (*astag! Eárolyt% a keleti frank "irodalom királyát fiává fogadta% s el'"" $tália királyává% ma)d 556&"en sászárrá koronázta# Nt 55/&en a nyugati frank el'kel'k is királyukká választották% s 9gy Nagy Eároly "irodalmának egysége még egyszer utol)ára 2elyreállt# Eároly azon"an alkalmatlan volt az uralkodásra% te2etetlennek "izonyult a normannok támadásaival szem"en% ezért 2amarosan lemondatták (55C!# :zzel a "irodalom fel"omlása végérvényesen "efe)ez'dött% a politikai 2atalom egyre )o""an felaprózódott% mindenütt 2elyi dinasztiák vetették meg a lá"ukat és igényt formáltak a sászári 9mre is% amely azon"an ekkor már nem volt tö"" puszta 9mnél# Német Ha)os unoká)a% Arnulf (507&500! volt az utolsó sászár% aki egyenes ágon a Earolingok leszármazott)a volt# 066&"en ki2alt a Earolingok német ága% a fran ia ág"an pedig nem akadt épkézlá"férfi% aki uralkodásra alkalmas lett volna# .