You are on page 1of 8

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN DUA

BULAN MING GU JANUA RI TEMA/TAJU K 1.a-aan dan ca"aran diri i.a-aan diri *.+eng!a%ilkan ak$ .+eng!$raikan cirri .i i*.Kecermelanga n diri -pendidikan -perwa akan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN CATA TAN 1 2 3 4 -kema!iran "erk#m$nika%i -kema!iran mem"$a re&lek%i i.men$n.'erpad$an dalam kel$arga -(am"$ an !ari k!a% kel$arga -)erk#ng%i %$ka d$ka -(#k#ngan angg# a kel$arga -Ak i*i i kel$arga i.HUBUNGAN angg# a kel$arga KEKELUARG i*.alinkan ka%i! %a-ing an ra angg# a AAN kel$arga a.mengmalkan "$da-a ilm$ $n $k kema.PENCAPAI AN KENDIRI a.alinkan !$"$ngan era an ara 2.$kkan ciri-ciri perwa akan -ang erp$.i en ang kecemerlangan diri iii.mem"$a re&lek%i $n $k ke.$kkan %ikap "er angg$ng.+en.+en.+eng!a%ilkan gari%an !id$p en ang ke.+enceri akan cara mem"an $ kel$arga dalam per%iapan %e%$a $ ma.)erk#ng%i dengan rakan en ang $n%$re cirri perwa akan erp$.$an diri iii.+en.+ainperanan cara "erk#m$nika%i dalam pel"agai %i $a%i -mem"$a ad$n -percagga!an pendapa -men-am"$ e am$ *.awa"dan aka$n a"ili i *i.+eng!$raikan kepen ainganperpad$an dalam kel$arga iii.an.lia keagamaan -pera-aan - 8 .li% dan $pacara -ma.+eng!a%ilkan pe a minda en ang langka!-langka! mencapai kecemerlngan diri ii.i 5 6 7 i."erin erak%i dengan #rang lain %ecara !#rma dan %#pan i*.ciri kecermelangan diri ii.ela%kan cara-cara $n $k mencapai perpad$an dalam kel$arga ii.men$n.

)U/AN +IN0 0U 12+A31AJUK 4A(I/ '2+)2/AJARAN 5A6AN0AN AK1I7I1I 5A1 A1A N .

a! eraan di kawa%an %e emapa ma%-araka *.+en$li% e%ei.'eka er!adap i%$ ! dalam ma%-ara dan ma%ala! -ang *i+encadangkan cara-cara "erkai a dengan $n $k man.+eng!#rma i dan meng!argai angg# a kel$arga .$kkan %ikap "er angg$ng.+enerangkan $n%$re-la ar "elakang $n%$r pem$p$kan %emanga keki aan -Ke"#le!an dan iii+engamalkan i.+eng!#rma i !ak en ang kepen iangan dan -pem$a&aka an #rang lain cara meng!#rma i !ak #rang *i.ian %elara% 1 7.a-aan dalam a.aga ke%e.ela%kan *.+en-#k#ng agen%i"er"incang %ecara %#pan dan ".'eka er!adap lain -ke"a.+ain peranan men-#k#ng AKT kepen ingan angg# a kel$arga -ang meng!#rma i !ak #rang mencapai ke.a! eraan %ama lain keki aan ma%-araka .ikan angg# a ma%-araka UJIAN 1 233-633319 'er"incangan .4#rma i !ak lain ke%$%a!an a a$ ke%edi!an #rang lain ii.+A5 8 19 A'RI/ 11 +2I 12 13 14 15 16 17 6an cara menga a%i k#n&lik er%e"$ ii.+encari makl$ma dan mem"incangkan peranan agen%i-agen%i -ang men.aga ke%elama an dan ke"a.+engenal pa% i ma%ala! di kawa%an %e empa dan mencadngkan cara ma%-raka %e emapa menangani ma%ala! ewr%e"$ *i.+em"$a racangan$n $kmengada !ari 3.+en$n.+elak#nkan wa ak media #r dalam k#n&lik an ara angg# a kel$arga i*. ii.awa" %e"agi angg# a kel$arga *i.'em$p$kan agen%i -ng mem"an $ meng!#rma i an ara %a $ %emanga men.+en.HIDUP kel$arga BERMASYAR i.3rencana -perpad$an *.+em"incangkani%$3ma%ala *ii.+engadakan %im$la%i "aka %emanga keki aan men%-$ara percam"a!an -pendapa dalam ma%-araka &ikiran dengan a!li i*.aga ke%elama an ke%e.ikan per"e:aan indi*id$ iii.wapan $.

)U/AN +IN00U 12+A31AJUK 4A(I/ '2+)2/ARAN 5A6AN0AN AK1I7I1I 5A1A1AN .

+2N0A'R2(IA(I (U+)AN0AN '2/)A0AI K2(2NIAN 6A/A+ '2R)2N>1UKAN )U6A>A +A/A>(IA 1.+2N2RAN0KAN J2N2(-J2NI( <ARI(AN K2(2NIAN '2/)A0AI 1A4UN 2.+2/I)A1KAN 6IRI 6A/A+ U(A4A +2N02KA/KAN <ARI(AN K2(2NIAN '2/)A0AI KAU+ 3.WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA -MUZIK -ALAT MUZIK -TARIAN -SENI BINA -LUKISAN -PERMAINAN KRAFTANGAN 1.+2+'2/AJARI 6AN +2+)UA1 '2R(2+)A4AN 1ARIAN@'2R+AIN AN 6AN A/A1 +UAIK '2/)0AI KAU+ 4.18 18 29 K2(2/A+A1AN U/ANKAJI '2'2RIK(AAN '2R12N0A4AN 1A4UN '2'2RIK(AAN '2R12N0A4AN 1A4UN 4.+2N5ARI +AK/U+A1 6AN +2+)UA1 )UKU (KRA'3?=/I= )2R12+AKAN <ARI(AN K2(2NIAN 2.+2+)UA1 /A<A1AN K2 +UAIU+ )A/AI (2NI UN1UK +2N6A'A1KAN +AK/U+A1 12N01AN0 <ARI(AN K2(2NIAN '2/)A0AI KAU+ JUN 21 JU/AI 22 23 24 25 26 27 28 .+2N2RI+A 6AN +2N04=R+A1I <ARI(AN K2(2NIAN '2/)A0AI KAU+ 4.+2N04A(I/KAN +=62/-+=62/ <ARI(AN K2(2NIAN '2/)A0AI KAU+ 3.

meng!argai peranan ker.aan -mem"eri pendap melal$i %al$ran -ang "e $l -men.$kkan ingka! lak$ %#pan dan "eradap *ii.panamaan cal#n -kempen -meng$ndi -mengira $ndi -peng$m$man pemenang ii.meng!$raikan %i% em ra.%i% am dem#kkra%i "erpalimen di +ala-%ia $.menerangka peranan pemimpin Negara ii. i.men.awa" warganegaraan dalam kera.me.awa" warganegara *.mem"$incangkan cara-cara men$n.ra.)U/AN +IN00U 12+A31AJUK 4A(I/ '2+)2/AJARAN 5A6AN0AN 5A1A1 AN 28 5.aan dalam pem"ang$nan Negara *iii.mem"$a %im$la%i pr#%e% per"a!a%an di parlimen iii.a dan negara i.meng!a%ilkan "$k$ %krap en ang %e.$kkan 39 31 32 .alankan %im$la%i pr#%e% pili!an ra-a .a di negeri -ang dipili! i*.aan dem#kra%i -meng$ndi meli"a kan diri dalam rancangan kera.mem"$a ka.ara! per a"ala 6>++ >ang di-'er $an Ag#ng mengam"il "a!agian dalam %am"$ an !ari ke"e%aran Negara di peringka %ek#la!@negeri dan ke"ang%aan *i.li% ra.a-ra.ela%kan pr#%e% dem#kra%i "erpalimen ii.aga nama "aik Negara.men$n.ian 2 1238-1538319 -pili!anra-a -parlimen -d$n ".ian en ang per a"alan ra.peranan dan angg$ng.a c. aa %e ia kepada ra.a "erpelem"agaan di +ala-%ia i*@ mengnal pa% iperanandan angg$n.mem"eri %$m"angan kepada Negara *i.+A/A>(IA N20ARA )2R6AU/A1 a.a "erperlem"agaan -ma.

en era pen ad"iran -ang "erke%an 4.aan dalam mencapai wawa%an Negara 2.men.men-ediakan mani&e% # Negara en ang i%$ keamanan %eran a$ d$nia 4.ke% a"ilan dan ke"erke%anan .(($ -!. 1.en era pen ad"iran nagara .en era pen ad"iran kera.mencari makl$ma en ang peranan +ala-%ia dalam men-ele%aikan i%$ %eran a$3d$nia .ca"aran ma%a depan a.meng$mp$l ka aka a !ikma #k#! dan pemimpin Negara dan %eran a$ dalam pen ad"iran Negara 2.aran 5adangan Ak i*i i (ikap %e"agai warganegara -ang "er erima ka%i! *ii.meng!a%ilkan e%ei3p$i%i -ang B erima ka%i! mala-%ia."er"angga dengan pen ad"iran Negara 5.meng!argai keamanan Negara dan d$nia.a%ama dalam mew$.a%ama dan "er%a $ pad$ dalam meng!adapi pel"agai ca"aran -6$nia 4a%il 'em"ela.aga keamanan -amalan "er erima ka%i! 6. ca a an 36 37 38 38 N=72+)2R '2'2RIK(AA N AK4IR 1A4UN 1.$dkan .mengadakan &#r$m "agi mem"incangkan cirri-ciri kepimpinan "erwawa%an 3./) 0($ ("($(* ".$k -men."eker.!"#" #$ %!&'('()($ -("(* +!&(.)$lan +ingg$ 1ema31a.mengem$kakan %cenari# Negara3d$nia pada ma%a akan da ang dalam "en $k pen$li%an3pe a minda3car a3l$ki%an 5."eker.menerangkan peranan .ela%kan kepen ingan mengekalkan keamanan Negara dan d$nia 3.