You are on page 1of 4

Tema 5. SURSE ŞI METODE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1. $. &. Surse interne de finan are a in!esti ii"#r Surse e%terne de finan are a in!

esti ii"#r Met#de de finan are a in!esti ii"#r

1. Surse interne de finan are a in!esti ii"#r Succesul activităţii investiţionale, în mare parte, este determinat de asigurarea financiară a acesteia. Finanţarea investiţiilor are un conţinut unitar, dar complex, care reflectă utilizarea resurselor în corelaţie cu tehnica de constituire şi de mobilizare a lor. Resursele generate în cadrul finanţării interne, ca şi unele resurse din finanţarea externă, se regăsesc sau se mobilizează în contul investitorului pe măsura generării lor. Resursele externe (de natura împrumuturilor, creditelor bancare etc. comportă o te!nică specifică de integrare a lor în vederea finanţării investiţiilor. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia, urmare a deciziei de investiţii, resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate în vederea realizării proiectului. "n fapt, prin decizia de #a investi$ are loc alegerea dintre investiţia internă în şi investiţia externă. %rin decizia de #a finanţa$ are loc alegerea între resursele proprii şi resursele împrumutate sau atrase de finanţare. Mecanismul finanţării investiţiilor implică acţiuni corelate privind& ' determinarea necesarului de finanţare( ' stabilirea structurii corespunzătoare a capitalului( ' evaluarea costului resurselor de finanţare pe termen mediu şi lung. %rin intermediul planului de finanţare a investiţiilor sunt puse într'un raport de balanţă programul de investiţii, alcătuit din portofoliul de proiecte de investiţii ce urmează a fi înfăptuite, şi resursele de care investitorul dispune sau le va putea mobiliza. )senţial este dacă investitorul poate mobiliza resursele necesare din finanţare internă sau din finanţare externă. *stfel, problema atragerii resurselor de capital trebuie cercetată sub două aspecte interdependente& după sursele şi metodele de finanţare. Structura de finanţare a investiţiilor se bazează pe finanţarea internă şi pe finanţarea externă. Finanţarea internă se bazează pe resursele generate de agentul economic investitor, şi anume& o parte din profitul net destinat a fi investit, rezerve formate în urma repartizării profitului, sume din valorificarea rezultatelor casării mi+loacelor fixe, sume din v,nzarea şi cesiunea unor imobilizări. %ractica a demonstrat că la întreprinderile care de+a activează investiţiile pot fi finanţate din următoarele surse& Re'er!e"e sunt constituite din profitul pe care întreprinderea îl capitalizează în scopul autofinanţării activităţii. Rezervele se creează din profitul rămas la dispoziţia întreprinderii, adică din profitul net după plata dividendelor către acţionari. Sunt de mai multe feluri de rezerve& • rezerve prevăzute de legislaţie( • rezerve prevăzute de statut( • alte rezerve. Am#rti'area a(ti!e"#r im#)i"i'ate *n +eri#ada de rea"i'are a in!esti ii"#r. *mortizarea este epuizarea valorii imobilizărilor pe durata funcţionării utile ale acestora. *mortismentul este suma de resurse băneşti (o parte a valorii imobilizărilor ce trebuie recuperată din încasările rezultate de pe urma realizării producţiei şi prestării serviciilor, în conformitate cu normele uzurii fizice şi morale ale activelor imobilizate. *mortizarea serveşte ca modalitate de recuperare treptată a valorii de intrare a imobilizărilor, prin asigurarea resurselor necesare finanţării înlocuirii mi+loacelor fixe uzate, c,t şi modernizării acestora. *stfel, amortizarea este în acelaşi timp at,t un element important al cheltuielilor de exploatare, c,t şi o sursă indirectă de finanţare a investiţiilor. ,esiunea a(ti!e"#r constituie o sursă de finanţare internă ocazională, care survine mai ales atunci c,nd întreprinderea îşi reînnoieşte activele fixe prin v,nzarea sau casarea celor vec!i. )valuarea acestei resurse poate avea loc înainte sau după impozitare. Fluxul valoric din cesiunea activelor se supune impozitării. "ncasările din v,nzarea utila+elor scoase din funcţiune alimentează fondul de dezvoltare din care se finanţează investiţiile. )ste important ca aceste sume să fie luate în consideraţie la aprecierea necesarului de capital pentru ac!iziţia noului utila+. %entru aceasta ele se scad din preţul de ac!iziţie al noului utila+. Sume din redu(eri #ferite "a im+#'itu" +e +r#fitu" rein!estit. *cestea sunt alocate dezvoltării activităţilor economice şi realizării de profituri suplimentare. -r#fitu" net (profitul care răm,ne la dispoziţia întreprinderii după ac!itarea impozitului pe venit destinat a fi rein!estit. %rofitul net se formează din diferenţa pozitivă a veniturilor obţinute asupra c!eltuielilor suportate în activităţile de antreprenoriat. %entru investiţii, de obicei, se repartizează numai o parte din profitul net, deoarece el poate fi distribuit şi pentru alte destinaţii& dividendele acţionarilor, prime pentru salariaţi etc. Finanţarea realizată numai cu sprijinul unic al surselor interne prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje. vantajele sunt& • conferă un grad mai mare de independenţă şi control asupra întreprinderii, deoarece acţiunile întreprinse nu se cer a fi +ustificate cuiva( -

garanţii ( • fondurile investite nu necesită a fi rambursate. $. contractate în condiţii de rambursabilitate( . c. . furnizarea de către întreprinzător a unui capital cu volum mic poate însemna că întregirea resurselor financiare.t şi autorităţile publice. de regulă. *ceastă regulă este +ustificată din următoarele aspecte& -. Sistemul resurselor de finanţare externă este vast şi include& • resurse atrase' . *ceasta este asigurată de bănci. necesare pentru realizarea proiectului se va face prin credite şi împrumuturi cu sume mari( acest lucru va avea drept consecinţă directă ' un calendar intens al rambursărilor cu efect nefavorabil asupra fluxului de trezorerie al proiectului. în mod substanţial. întruc. instituţii de investiţii.împrumuturi de la alte persoane fizice sau +uridice( . Surse e%terne de finan are a in!esti ii"#r Finanţarea externă constituie o alternativă pentru investitori. din profiturile realizate. "n cazul iniţierii unui proiect nou întreprinzătorul trebuie să dispună de un capital al său" "n condiţiile actuale aceasta este indispensabil.nzi.t mai mari vor fi şi drepturile sale de control şi de proprietate asupra firmei( de asemenea. în cazul unora cu activităţi mai puţin rentabile. acordate de la buget. factoringul. iar în cazul altora. cu activitate prosperă. capacitatea proprie de împrumut. *legerea oricărei surse externe de finanţare trebuie să aibă o argumentare serioasă. /na din cele mai importante surse externe de finanţare a investiţiilor este creditul bancar" 2reditarea investiţiilor ca operaţiune cu caracter financiar se integrează procesului de finanţare pe termen lung. investitorul trebuie să previzioneze consecinţele stingerii datoriilor formate şi influenţa acestui fapt asupra rezultatelor finale ale activităţii sale. creditul apare ca o resursă complementară de acoperire a unor proiecte realizate prin investiţii. atunci cînd capacitatea de autofinanţare este sub nivelul programului de investiţii. potenţialii investitori nu vor putea fi convinşi să'şi rişte banii. deoarece în luarea deciziilor în vederea susţinerii unui proiect. cu c. "n practica internaţională investiţia proprie. natura şi valoarea bunurilor sale personale. constituie $%& din totalul finanţării. dacă proprietarul nu va contribui. în cazuri speciale pentru anumite structuri de investiţii şi pentru anumite categorii de investitori( .• reprezintă un mi+loc sigur de acoperire a necesităţilor financiare ale întreprinderii( • menţine independenţa şi autonomia financiară. în companiile medii şi mari.t. forfeitingul etc. #nvestiţia întreprinzătorului şi a partenerilor săi este cea mai importantă şi mai utilizată sursă de finanţare. Firmele apelează la aceste credite bancare atunci c. atunci cînd îşi propun proiecte de mare anvergură.împrumuturi obligatare reflectate în emisiunea de obligaţiuni( . capitalul de risc (venture .finanţări din bugete locale sau bugetul de stat. ce va reveni proprietarului( 1.resurse specifice de finanţare& leasingul.t şi a celui privat. băncile. /n întreprinzător puţin anga+at financiar într'o afacere nu prezintă garanţia că este suficient de motivat să lupte pentru succesul acesteia( 0.credite bancare( .ărimea acestea depinde de originalitatea şi eficienţa ideii de afacere.t investiţia întreprinzătorului acoperă o parte mai mare din capitalul necesar afacerii.subvenţii pentru investiţii.aportul în natură al acţionarilor din ţară sau celor străini la creşterea patrimoniului societăţii în active fixe şi deci la creşterea capitalului social( • resurse împrumutate' . c. cu capitalul său propriu în proiect. un număr mai mic de investitori va conduce la o parte mai mare.nd resursele proprii sunt insuficiente.împrumuturi externe contractate direct sau cu garanţii guvernamentale( .ngerea capacităţii întreprinzătorului de a dezvolta afacerea( • posibilitatea de a pierde anumite oportunităţi de investiţii datorită indisponibilităţii de resurse financiare la momentul potrivit( • acceptarea de către investitor a unui nivel sporit de risc personal etc.aportul în numerar al acţionarilor ca urmare a emisiunii de acţiuni simple şi privilegiate pentru creşterea capitalului( . ce pot fi ipotecate. înaintează ca condiţie volumul minim al resurselor proprii . cu at. organe ale sectorului public. 0 . !ezavantajele surselor interne de finanţare a investiţiilor constau în următoarele& • volumul limitat al resurselor financiare( • lipsa posibilităţilor de extindere a activităţii investiţionale într'o con+unctură favorabilă a pieţei investiţionale( • restr. economiile proprietarului. deoarece nu creează obligaţii suplimentare (dob.

investitorul îşi va manifesta interesul numai în cazul în care va fi convins ca există şanse reale de obţinere a unei rentabilităţi înalte a investiţiilor sale. care reprezintă acele sume de bani pe care agenţii economici cu capital de stat le primesc pentru finanţarea unor c!eltuieli privind lucrările de investiţii.t unui număr redus de întreprinderi. sănătate. Sc!ema rambursării creditelor şi dob. prin care o parte de finanţare se alocă ca şi capital acţionar. *locările din bugetul de stat sunt destinate şi pentru investiţiile din domeniile de importanţă naţională. în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora( subvenţiile pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate. 3eoarece resursele acţionarilor potenţiali pot fi investite şi în alte proiecte sau depuse la bancă. Leasingul se referă la activele cu termen mediu şi lung (automobile. căut. cultură şi artă. pregătirea de cadre şi. terenuri etc. de obicei. %rintre avantajele obligaţiunilor se pot menţiona& rata rentabilităţii aşteptată de deţinătorii obligaţiunilor. 7otodată. *cestea sunt accesibile dec.nd şi c!eltuieli pentru plata dob. *cest indicator poate fi ma+orat în cazul în care se găseşte o modalitate optimă de a organiza rambursarea creditelor după un grafic stabilit reieşind din disponibilul de mi+loace băneşti. "n practică. se realizează şi în domeniile& învăţăm. dar sunt distribuite între acţionari. ce se efectuează într'o întreprindere ce aparţine economiei altei ţări cu scopul de a obţine un profit. )xperienţa internaţionale demonstrează că la finanţarea proiectelor noi ponderea creditelor bancare este de 04'145. prin emisiunea de !. fie prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente. 645 din necesităţile financiare trebuie să fie acoperite din alte surse (cum ar fi. în limitele aprobate de organele de decizie politică ale ţării.nd proiectul investiţional este destul de atractiv din punct de vedere financiar. în general. infrastructura etc.nd în vedere gradul înalt de risc aferent. <nvestiţia este. 8 altă sursă importantă pentru finanţarea investiţiilor o constituie alocările din bugetul de stat. respectiv capitalurile ce se acordă pe un anumit termen de către firmele particulare ori de către un stat altor ţări sau firme din alte ţări şi=sau se restituie împreună cu dob. <nvestiţiile străine pot avea următoarele forme' . *cest tip de finanţare se realizează după principiul distribuirii riscului între deţinătorii de capital. subvenţii. 9easingul este o alternativă a sistemului de creditare. 3atorită incertitudinilor pe care le prezintă o investiţie. !ezavantajele finanţării investiţiilor prin emisiunea de obligaţiuni se referă la riscul sporit. eficienţa acesteia. Finanţarea investiţiilor din bugetul de stat. de obicei se efectuează prin schimbarea capitalului de risc pe o parte considerabilă a pachetului de acţiuni. pe termen mediu şi presupune prin însăşi natura ei un nivel înalt de risc" Fiind deţinător a unei cote părţi din companie sau a unui pac!et de acţiuni. capitalul acţionar reprezintă una din cele mai costisitoare surse de finanţare a investiţiilor" %rintre alte surse externe de finanţare a investiţiilor sunt împrumuturile obligatare. Finanţarea prin leasing este o formă de creditare cu o specializare înaltă. spre exemplu& exploatarea resurselor naturale.rg!iile importante de finanţare externă. 3in avantajele leasingului pot fi menţionate& posibilitatea obţinerii finanţării integrale a unei investiţii în lipsa resurselor proprii( simplitatea te!nicii contractării comparativ cu creditul bancar( deductibilitatea ratelor ac!itate prin contractul de leasing. Subvenţiile se acordă în cazuri +ustificate şi se administrează de guvern sau de organele locale. %rin emiterea de obligaţiuni se asigură resurse financiare împrumutate gener.5. fapt ce semnifică că cca.nzii este o cheltuială deductibilă din impozit. protecţie socială. cum ar fi.nzilor sau rambursării datoriilor la momentul respectiv. sau pe o anumită cotă a capitalului companiei. într'o proporţie ce poate să varieze între 045 şi :.t mai mică. deoarece întreprinderea ar putea să nu facă faţă plăţilor dob. alta sub formă de credit investiţional. Sub aspect te!nic se poate realiza fie prin emisiunea de acţiuni noi (simple sau privilegiate .. #nvestiţia străină desemnează investiţia unei entităţi a economiei unei ţări. care are consecinţe importante pentru lic!iditatea şi impozitarea locatarului. Finanţarea operaţiei este realizată de către societatea de leasing sau banca comercială.împrumuturile sau creditele externe (inclusiv cu garanţii guvernamentale . care sunt relativ ieftine.nzilor aferente şi pentru rambursarea ratelor scadente.t cea a acţiunilor comune şi plata dob. . 3ecizia de a opta pentru leasing. rete!nologizarea capacităţilor de producţie. 2rearea capitalului social prin emisiune de acţiuni devine la etapa actuală una dintre p. precum şi de experienţa băncilor în lucrul cu proiectele investiţionale. construcţii. *v. înseamnă investiţia în companii a căror acţiuni nu sunt cotate la bursă.nt. în mod excepţional. . se fundamentează pe compararea costurilor şi avanta+elor acestor tipuri de finanţare.nd să le folosească în proporţie c. Fondurile capitalului de risc oferă companiilor un mi+loc de finanţare în scopul dezvoltării acestora. securitate naţională. întreprinderile manifestă prudenţă (precauţie în legătură cu împrumuturile bancare. strategice. ci plătind o chirie. însă destul de riscante. cercetare.rtii de valoare etc. investitorul cu capital de risc va împărţi şi riscul aferent afacerii. în raport cu un împrumut bancar sau obligatar. protecţie ecologică. *ceasta permite societăţii comerciale exploatarea unui bun fără a fi nevoită să recurgă la împrumuturi sau să c!eltuiască din start capitaluri proprii importante.%osibilitatea contractării creditelor este determinată de activitatea întreprinderii. care este mai mică dec. producerea şi distribuţia energiei electrice. avioane. respectiv care oferă o garanţie suficientă pentru un astfel de angajament. numită investitor străin. fapt ce reduce costul efectiv. utila+. cel mai des este utilizată forma mixtă de investire venture. (apitalul de risc (venture capital .nzilor aferente acestora au o influenţă importantă asupra eficienţei proiectului investiţional. spre ex. ceea ce face ca impozitul pe profit plătit de întreprindere să fie mai mic.nda cuvenită( 1 . maşini. mobilizarea acestora este posibilă numai în condiţiile c.

autofinanţarea.finanţarea mixtă. care se realizează prin cumpărarea acţiunilor unor întreprinderi din alte ţări. . în principal. . /tilizarea în anumite condiţii a acestor metode. . minimizarea costurilor investiţionale în limite rezonabile şi ma+orarea rentabilităţii capitalului propriu( 1. în alte ţări. agricole.alte metode de finanţare. ce necesită finanţare importantă. folosind drept surse o parte a profitului obţinut în exerciţiul expirat. în scopul creării unui potenţial te!nic comparabil cu cel al ţărilor din /niunea )uropeană şi pentru lucrări de infrastructură.etodele de finanţare a investiţiilor. comerciale. (reditarea şi )easing*ul sunt solicitate în cazul investirii în proiecte cu eficienţă sporită şi termene de realizare mici. stabilitatea financiară a proiectului şi întreprinderii unde acesta se realizează. Finanţarea mixtă se bazează pe diferite combinaţii dintre metodele de finanţare numite mai sus şi este cea mai răsp. . Met#de de finan are a in!esti ii"#r . *ceasta constituie un mod de finanţare privilegiat în economia întreprinderii care este determinată de creşterea surselor obţinute din propria activitate a întreprinderii şi care vor răm. 8 importantă sursă de finanţare sau de cofinanţare o constituie alocările din fondurile internaţionale& <. a rambursării surselor atrase" Sunt cunoscute următoarele metode de bază a finanţării pe termen lung a investiţiilor& . reprezintă mecanismul de mobilizare.finanţarea prin mecanismele pieţei de capital. de transport etc. în unele cazuri. siguranţa finanţărilor în corespundere cu graficul de realizare a proiectului investiţional pe parcursul tuturor etapelor sale( 0. softuri. de monitoring al utilizării şi. utila+e. utofinanţarea este aptitudinea întreprinderii de aşi finanţa utilizările durabile (investiţiile în imobilizări. excedentul de resurse financiare generat de activitatea firmei. *utofinanţarea este cea mai răspândită formă de finanţare şi presupune ca întreprinderea să'şi asigure dezvoltarea prin forţe proprii. spre deosebire de sursele de finanţare. )>R3. rambursarea creditelor pe termen mediu şi lung etc.0 investiţiile directe. %?*R).ne permanent la dispoziţia acesteia pentru finanţarea activităţii viitoare. trebuie să soluţioneze următoarele aspecte& -.t acoperirea necesarului de înlocuire a imobilizărilor.finanţarea prin mecanismele pieţei creditului. cota parte din aceste resurse distribuită acţionarilor sub formă de dividende. etc. *ceste alocări de capital sunt destinate. acestea din urmă fiind impetuos necesare în ţara noastră. care se concretizează în plasarea de capitaluri pentru înfiinţarea de întreprinderi industriale. *utofinanţarea depinde de 0 factori& -. pe seama fondurilor proprii ca parte a capitalurilor proprii.t şi creşterea activelor de exploatare. reprezentat de capacitatea de autofinanţarea( 0. pentru ac!iziţionarea de ec!ipamente şi te!nică de calcul. : . urmărind at.ndită metodă de finanţare. c. Finanţarea prin mecanismele pieţei de capital implică atragerea de capital prin emisiunea de acţiuni ca metodă de finanţare şi este utilizată la realizarea unor proiecte mari. &.F. care acordă drepturi patrimoniale asupra lor şi respectiv dreptul de a încasa profiturile( 1 investiţii de portofoliu.