You are on page 1of 61

Dr.

Branko Vukmir
Gornje Prekrižje 51 10000 Zagreb, Croatia Telefon: (+385)1-467-3627 Fax: (+385)1-467-3625 Mob. 098-172-9681 E-mail: branko.vukmir@vukmir.net

BILJEŠKA O AUTORU
Dr. Branko Vukmir (Zagreb), LL.M (Harvard) SAD, doctor iuris (Zagreb). Pravni savjetnik u vanjskoj trgovini, redovni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, viši pravni savjetnik u Centru za transnacionalne korporacije u New Yorku, stručni savjetnik KOMISIJE UN ZA TRANSNACIONALNE KORPORACIJE Ekonomskog i socijalnog vijeća UN u New Yorku. Konzultant UNIDO, Beč, UNCITRAL, Beč, UNCTC, New York, SVJETSKA BANKA, Washington, IFC, Washington, ITC,Ženeva, UNCTAD, Ženeva, član Savjeta Hrvatske narodne banke (1992.–1998. i 2000.–2006.), arbitar Arbitražnog suda HGK, Zagreb, ICSID Washington, ranije Kairo i Kuala Lumpur. Autor nekoliko knjiga i preko 200 stručnih i znanstvenih članaka. Predaje pravo građenja na poslijediplomskom studiju na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, te Pravo međunarodnih plaćanja – instrumenti osiguranja plaćanja i Pravo plaćanja u trgovačkim ugovorima, na poslijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Autor knjiga SVJETSKA BANKA, ZEMLJE U RAZVOJU I JUGOSLAVIJA (zajedno s K. Sajkom), UGOVORI O IZVOĐENJU INVESTICIJSKIH RADOVA (MEĐUNARODNI) I. izdanje (1980.) i II. izdanje (1990.), UGOVORI O ZAJEDNIČKIM ULAGANJIMA (1994.), KONCESIJE I UGOVARANJE BOT PROJEKATA (zajedno s V. Skendrovićem) (1999.), STRATEGIJA I TAKTIKA PREGOVARANJA (2001.), PRAVO MEĐUNARODNIH PLAĆANJA – INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA, izd. RRiF Zagreb, 2007, str. XXIII - 555.

PRAVNA BIBLIOTEKA Copyright © 2007. RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge 10000 Zagreb, Vlaška 68 Tel.: 4699-700, fax: 4699-766 Prodaja: 4699-760 E-mail: rrif@rrif.hr

Za nakladnika direktor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.

PRAVNA BIBLIOTEKA

Glavni urednik: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

UDK 339.7/341.9 ISBN 978-953-6121-98-4

Lektorica i korektorica: Nevenka ŠARIĆ

Grafički urednik: Boris ŠIKIĆ

Grafička priprema: TERCIJA d.o.o. Zagreb, B. Magovca 15

Tisak: M.A.K. Golden d.o.o. Zagreb, Augusta Prosenika 11

2

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem: 633633

Dr. Branko VUKMIR

PRAVO MEĐUNARODNIH PLAĆANJA
Instrumenti osiguranja plaćanja

Akreditivi Revizija 500, 1993. i Revizija 600, 2007. Standby akreditivi Elektronički akreditivi Međunarodna standardna bankarska praksa Bankarske garancije Konvencija UN o nezavisnim garancijama i standby akreditivima Međubankarska naplata Factoring i forfaiting Escrow računi Inkaso

ZAGREB, 2007.

3

Među takvim instrumentima. inkaso. factoring i forfaiting. usvojeni su i Međunarodni standardi bankarskog poslovanja. na prvome mjestu ističemo dokumentarne akreditive i bankarske garancije. koji olakšava naplatu i pridonosi pouzdanosti postupka.a zatim i standby akreditive i escrow račune. koja prati i registrira promjene u poslovanju i izdaje ih u obliku ujednačenih pravila običaja i prakse za različite vrste i načine osiguranja plaćanja. Za primjenu tih novih pravila potrebno jepripremiti se. godine. Ipak. Ljudevita Rosenberga. srpnja 2007. koje sam za studente izdao još u siječnju 1997. Bankarske garancije. 15. 4 . godine. budući da seneplaćanjem ugrožavaju sami temelji te trgovine. olakšati taj posao. nezaobilazna je uloga Međunarodne trgovačke komore u Parizu (MTK). iako ne pruža osiguranje kao akreditivi i bankarske garancije. i ugovori o factoringu i forfaitingu su izričito namijenjeni smanjenju rizika naplate i ubrzanju isplate za isporučenu robu i usluge. poznata kao UOP 500.U pisanju ove knjige djelomično sam se oslonio i na skripte pod naslovom Pravomeđunarodnih plaćanja – Instrumenti osiguranja plaćanja i ugovorne klauzuleplaćanja. Knjiga je namijenjena studentima kao i onima koji se u praksi bave plaćanjima u međunarodnoj trgovini. Nadam se da je složena materija izložena na razumljiv način. Kod obrade materije međunarodnih plaćanja. Bankarska komisija MTK usvojila je nova pravila za dokumentarne akreditive. koji je sadržan u ovoj knjizi. Spomenuti valja i postupak inkasa. također predstavljaju načine plaćanja i osiguranja plaćanja. te na niz članaka o gornjim temama koje sam s vremena na vrijeme objavljivao u časopisu PRAVO I POREZI kojeg je izdavač RRiF. U tom cilju. Autor Branko Vukmir Zagreb. sve u nastojanju da se smanje slučajevi nesukladnosti dokumenata. U listopadu 2006. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U pogledu akreditiva. revizija 1993. a koja stupaju na snagu 1. Na kraju. a drugi put na poslijediplomskom studiju kao Pravo društava i trgovačkog prava. Prvi put kad sam ga predavao kao redovni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu.IZVADCI IZ KNJIGE Predgovor Osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini veoma je važno. svi su ti prethodni materijali i članci pomno pregledani i u znatnoj mjeri nadopunjeni i revidirani. Taj sam predmet dva puta preuzeo od prof. Nadam se da će komentar UOP 500 i UOP 600. Razrada te materije u ovoj knjizi može poslužiti svima onima koji koriste te instrumente u svom poslovanju. Poticaj za pisanje ove knjige došao je kao posljedica mojih predavanja na predmetu Pravo međunarodnih plaćanja. a da se time povećapouzdanost i brzina namirenja. koja će biti poznata kao UOP 600. do sada su vrijedili Ujednačeni običaji i praksa za dokumentarne akreditive. Međunarodna poslovna praksa stvorila je nekoliko instrumenata koji služe osiguranju plaćanja i koji su se u praksi pokazali kao nezaobilazni i veoma pouzdani. Materija akreditiva postupno se usavršava. siječnja 2007.

Međutim. izvoznici se izlažu velikom riziku. Naprotiv. međunarodna trgovačka praksa. a banke posreduju kod naplate ili čak i same garantiraju plaćanje. bitno smanjuju rizike koji nastaju u takvoj vrsti transakcija. Zbog toga. potpomognuta od banaka i drugih međunarodnih trgovačkih institucija. prvo. naročito osiguravatelji i banke. Ako plaćanje nije ugovoreno i osigurano na odgovarajući način. predstavlja najvažniji dio svake takve transakcije. također doprinose osiguranju plaćanja. Svi ti posrednici veoma mnogo pomažu u nesmetanom odvijanju međunarodne trgovine. a zaštita za takvo kršenje mora se tražiti pred sudovima ili arbitražama. komisionari sami prodaju u svoje ime. Kao posljedica mnogobrojnih i različitih rizika povezanih s međunarodnom trgovinom. špediteri organiziraju prijevoz. Ishod takvih utjerivanja u međunarodnoj je trgovini uvijek neizvjestan. u pravilu. može doći u opasnost naplata isporučene robe. jer su one preuzele ulogu garanta za obveze plaćanja ili barem posrednika u plaćanju i tako su se izravno interpolirale u odnose između izvoznika i uvoznika. Ugovorne obveze se mogu i prekršiti. Takvi postupci su često veoma polagani. a na kraju i sa složenim postupkom izvršavanja stranih sudskih ili arbitražnih odluka na teritoriju raznih država. osiguravatelji osiguravaju robu protiv rizika oštećenja ili gubitaka. tj. forfaitingu i escrow. obavljenih radova ili nastalih šteta. bilo je potrebno izgraditi instrumente koji će osigurati plaćanje nakon što roba izađe izvan kontrole prodavatelja. kada su trgovci sami prevozili robu i pratili je na njenom putu od prodavatelja do kupca. Ako odredbe o plaćanju nisu sastavljene na način koji nalažu pravila struke. prijevoznici obavljaju prijevoz. sudionici u međunarodnoj trgovini imaju dužnost predvidjeti onakav način plaćanja koji će ih maksimalno zaštititi od opasnosti neplaćanja. Posrednici obavljaju razne funkcije u onom prijeko potrebnom lancu koji se stvara između prodavatelja i kupca ili izvoznika i uvoznika. U začecima međunarodne trgovine. povezani s mnogim proceduralnim pitanjima. Ovakva situacija nameće izvoznicima obvezu da u svojim vanjskotrgovinskim ugovorima predvide pouzdane instrumente kojima bi osigurali plaćanje. kao što su dokumentarni akreditivi i 5 . jer on neće za svoj rad i uložena sredstva dobiti odgovarajuću protuvrijednost. Moderni međunarodni instrumenti osiguranja plaćanja. Kod toga su banke odigrale vrlo značajnu ulogu. Tako. koja im sredstva i koji instrumenti stoje na raspolaganju za osiguranje plaćanja i smanjenje opasnosti od nemogućnosti naplate. nakon što bi je ovaj platio. ovisno o okolnostima svake pojedine transakcije. stvorila je upravo takve instrumente. nemogućnost naplate potraživanja jedan je od najvećih rizika u međunarodnoj trgovini. To je i razlog zbog kojeg je tim instrumentima posvećeno najviše pažnje. Isto tako. imat će dodatne troškove kako bi utjerao svoja potraživanja. za sudionike u međunarodnoj trgovini je važno da znaju. a za račun svojih komitenata. Najpouzdaniji instrumenti osiguranja plaćanja su dokumentarni akreditivi i bankarske garancije. Da bi se ta potreba zadovoljila. kada su trgovci prestali pratiti robu koju su prodavali. Kad je trgovina postala distancijska. mogli su vršiti neposrednu kontrolu nad tom robom. zastupnici pomažu i posreduju kod sklapanja poslova. Moderna trgovina stvorila je niz posrednika koji su zamijenili trgovce koji su ranije sami pratili robu. Da bi se izbjegao taj rizik. Taj se rizik može sastojati ili u propustu da obveza plaćanja ostane nepokrivena odgovarajućim osiguranjem ili da se vrijednost novčane obveze smanji protekom vremena zbog gubitka vrijednosti ugovorene valute plaćanja. a neki od njih. cijela je aktivnost izvoznika dovedena u pitanje. Da bi se osiguralo plaćanje u međunarodnoj trgovini. naj češće nije dovoljno samo ugovorom predvidjeti obvezu kupca ili naručitelja da će platiti. Od svih rizika. mogli su sami robu predati kupcu. na primjer. kao što je to inkaso ili ugovori o factoringu. kako se ugovaraju plaćanja i drugo.Uvod Plaćanje za isporučenu robu ili za obavljene usluge u međunarodnom trgovinskom prometu. i ostali načini osiguranja plaćanja.

omogućuju da se te isprave uredno prezentiraju dužnicima na naplatu i da se time osigura da dužnici ove isprave preuzmu uz predviđene uvjete. kao što je to slučaj kod inkasa. jer svojim izgrađenim sistemom komunikacija. svojom stručnošću u manipuliranju s trgovačkim i financijskim ispravama. Čak i kad same banke ne preuzmu obvezu plaćanja. Svrha ove knjige je na sažet i pregledan način izložiti rizike vanjskotrgovinskog poslovanja vezane uz plaćanje. 6 . ipak je njihova uloga djelotvorna.bankarske garancije. ne bi bili mogući da nema banaka koje ih izdaju i koje svojim ugledom i svojim kapitalom stoje iza vlastitih preuze-tih obveza na plaćanje. te opisati osnovne instrumente osiguranja plaćanja koji su danas u međunarodnoj trgovačkoj uporabi.

bavimo se prvenstveno garancijama “na prvi poziv” ili “na poziv” (engl. Uvod Bankarske garancije su noviji instrument međunarodne trgovačke prakse. nego uslov. za modernu “garanciju” je karakteristično da ona predstavlja nezavisnu obvezu koju garant preuzima u odnosu prema dužniku. U našim razmatranjima. Osiguranje se sastoji u obvezi banke koja je izdala garanciju. isplati korisniku garancije određeni novčani iznos. koje su poznate pod nazivom “jamstvo” i “garancija”. Zbog toga. U pravu postoje dvije vrsti preuzimanja ispunjenja obveza za trećega. PRAVO BANKARSKIH GARANCIJA POGLAVLJE 1. određeni kalendarski dan nije uvjet. s jedne strane. a s druge strane.2. francuski. bank guarantee i demand guarantee. obvezuje se da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika. time da je. bankarske se garancije najviše koriste kao osiguranje za izvršenje usluga. Nasuprot jamstvu. da u slučaju ispunjenja uvjeta i uslova sadržanih u samoj garanciji. RAZVOJ I GOSPODARSKA ULOGA 7. za koji se ne zna da li će biti ispunjen. dok je prezentacija nekog dokumenta uvjet. da su “uvjeti” budući događaji za koje se točno ne zna da li i kada će nastupiti. potrebom da se stvori pouzdani instrument osiguranja za izvršenje različitih vrsta obveza. Jamstvo mogu preuzeti sve fizičke i pravne osobe. Bankarske garancije mogu biti “na prvi poziv” ili mogu biti bankarska jamstva. Razlika između garancija i jamstava Smatramo da je već u ovom uvodnom dijelu izlaganja o bankarskim garancijama potrebno ukratko istaknuti temeljne razlike koje postoje između garancija i jamstava. američki engleski bank guarantee i standby letter of credit. Pojava i širenje bankarskih garancija posljedica je. ako to ovaj ne bi sam učinio. Osoba koja preuzima jamstvo. radova i ostalih ugovornih obveza. Njihova je osnovna svrha osiguranje izvršenja ugovornih obveza. Temeljna prednost tih bankarskih garancija nalazi se u činjenici da neka banka od povjerenja preuzima nezavisnu obvezu plaćanja određenog novčanog iznosa i to u gotovom i na prvi poziv korisnika. Njegova temeljna karakteristika. iako je razlika među njima velika. položaj jamca u svemu izjednačen s položajem dužnika. 569 570 7. dotle je 7 . Taj je institut detaljno opisan u građanskim zakonicima. demand guarantees). njemački. Radi se o dva srodna pravna instituta i njihovo razlikovanje je bitno za ispravno razumijevanje te materije. temeljni odnos između dužnika i vjerovnika. Dok se dokumentarni akreditivi pretežno koriste u robnom prometu. naročito u vezi s izvođenjem investicijskih radova. Npr. Za takvo jamstvo. dok su “uslovi” događaji za koje se točno zna da će nastupiti. a koja nije vezana uz temeljni odnos između dužnika i vjerovnika. sastoji se u tome da se time dodaje još jednog obveznika (jamca) obvezi dužnika. kad ga se usporedi sa garancijom. U običnom govoru. te se dvije vrsti osiguranja često izjednačuju. povećanih rizika u međunarodnoj trgovini.1. Dok je jamstvo u odnosu na temeljni posao akcesorno. budući da se obveza jamca veže uz temeljni posao i 569 Engleski. takve se bankarske garancije ponekad i uspoređuje i izjednačuje s “novcem u ruci”. 570 Razlika između “uvjeta” (conditions) i “uslova” (terms) je u tome. ako se ispune uvjeti i uslovi koji su navedeni u samoj garanciji. Bankgarantie. la garantie bancaire. kažemo da je akcesornog karaktera.DIO VII. načelno govoreći.

koji definiraju taj instrument. razlika je u tome da se akreditivom plaća izvršenje neke obveze (npr. a to je dovelo i do razvoja običaja. 571 572 7. 571 U određenim situacijama. Nastanak i razvoj Široka primjena bankarskih garancija započinje u toku 1960-ih godina. Sličnost bankarskih garancija na prvi poziv. Pravo bankarskih garancija razvija se najčešće kroz sudsku i arbitražnu praksu. a niti funkciju kreditiranja ili plaćanja. niti bankarska garancija nije vrijednosni papir i nije prenosiva putem indosamenta. U usporedbi s akreditivom. 458 (za garancije na poziv). kao i u različite uvjete građenja izdane od FIDIC-a. Akreditiv je instrument putem kojeg se vrši plaćanje. nevezanu za temeljni posao. a posebno kroz rad Međunarodne trgovačke komore i drugih međunarodnih organizacija. Kod mjenice naplativost ovisi samo u ispravnosti isprave. dok kod akreditiva i bankarske garancije naplativost ovisi samo o ispravama koje su ugovorene kao temelj za traženje plaćanja. ali jednako kao i akreditiv. opet. načelno govoreći. koja su uvrštena u Pravila za dobavu Međunarodne banke. Dokumentarni akreditiv nije vrijednosni papir. 7. plativa ako se obećana obveza ne izvrši. a da istovremeno služi i kao sredstvo kreditiranja. Jedina funkcija bankarske garancije je da garantira izvršenja neke obveze. 573 574 575 8 . U takvom slučaju. Posebna osobina bankarskih garancija sastoji se u tome da banka. vidimo da pored sličnosti. kao način osiguranja izvršenja raznih obveza. isporuka robe). 572 Pod “apstraktnošću obveze” podrazumijevamo odvojenost obveze koja nastaje na temelju odnosnih instrumenata od temeljnog posla ili od temeljnog odnosa koji postoji između nalogodavatelja za izdavanje bankarske garancije i korisnika. dok to bankarska garancija nije. te 524 (za ugovorne bondove). U tom smislu. Naročitog značaja su garancije na poziv (Pravila 458).garancija “apstraktna”. kad je na to pozove korisnik garancije. U toku posljednjih 30 godina zapaža se sve češća upotreba bankarskih garancija u međunarodnim poslovnim transakcijama. koje omogućuje osiguranje nekog potraživanja. Veoma značajni korak u formuliranju pravila za bankarske garancije dala je MTK sa svojim Ujednačenim pravilima 325 (za ugovorne garancije). akreditiva i mjenice je u “apstraktnosti” obveza koje su u njima sadržane. kao nezavisna i likvidna institucija. kao i kroz rad međunarodnih organizacija.4. Od nesigurnih početaka i nepotpunog razumijevanja pravog značenja bankarskih garancija.3. Bankarske garancije. O tim će razlikama još biti riječi u kasnijim izlaganjima. To će biti u slučajevima kada se njome garantira povrat zajmova i drugih obveza financijske naravi. dok je bankarska garancija (jednako kao i standby akreditiv). Za razliku od mjenice. postoje i izričite razlike. putem naplate garancije. i to najčešće u vezi s izvođenjem velikih investicijskih radova u zemljama u razvoju. danas su od iste važnosti u trgovačkom prometu. Neki. prakse i prava. preuzima samostalnu i nezavisnu obvezu plaćanja na prvi poziv. dok je za početak dovoljno naglasiti ovu fundamentalnu razliku. nego u plaćanju. početak široke upotrebe bankarskih garancija povezuju s gospodarskom recesijom u razvijenim zemljama i s naftnom krizom iz ranih 1970-ih godina. Mjenica je vrijednosni papir koji služi kao sredstvo plaćanja i osiguranja plaćanja. i standby akreditiv ima istu funkciju. Bankarska garancija nema niti prvenstvenu funkciju financiranja. bankarska garancija može biti i u funkciji financiranja. bez kojeg bi se međunarodna trgovina teško mogla zamisliti. a rjeđe putem zakonodavnog reguliranja te materije. omogućuje se isplata novca koja inače ne bi bila moguća na tako jednostavni način. To znači. danas je kroz sudsku i arbitražnu praksu. Usporedba s drugim instrumentima osiguranja izvršenja obveza Ako usporedimo bankarsku garanciju s drugim instrumentima osiguranja u međunarodnoj trgovini. kroz pravnu nauku. u bankarskim garancijama oblikovan jedan veoma dobar bankarski instrument. jer mu osnovna namjena nije u prenosivosti. da plaćanje kod sva ova tri instrumenta ne ovisi o činjenicama izvršenja ili neizvršenja obveza iz temeljnog posla koji je povod njihova izdavanja. kao što su dokumentarni akreditivi način osiguranja za plaćanje kupoprodajne cijene kodprodaje roba i izvršenja usluga.

str. Naplata bankarskih garancija je jednostavna i. izdana po nalogu nalogodavatelja od neke banke. Možemo se pitati. i bez prava da utvrđuje je li nalogodavatelj zaista odgovoran za propust kojim ga tereti korisnik. dovoljna je da se time značajno doprinese ozbiljnosti preuzetih obveza. je li zaista opravdana ta prednost koju korisnici bankarskih garancija na poziv dobivaju kroz takve garancije i opravdava li poslovna praksa ovako privilegirani položaj korisnika? Najbolji odgovor daje sam poslovni život.52. Ako je netko preuzeo obvezu da će obaviti neki posao. infra. jer se time izbjegava dugotrajni postupak ostvarivanja prava vjerovnika preko sudova ili drugih institucija. U odnosu između nalogodavatelja. te Dodatke s obrascima bankarskih garancija. tada je opravdano da se naručitelj ima pravo osigurati za slučaj neizvršenja naplatom od banke do određenog garantiranog iznosa. Sweet and Maxwell. kada su izdani novi obrasci za razne uvjete građenja. Gospodarska uloga bankarskih garancija na poziv Očito je da su bankarske garancije. U odnosima između nalogodavatelja i korisnika bankarskih garancija na poziv. načelno govoreći. ako korisnik to zatraži. Ta su pravila preporučena i uvrštena u uvjete građenja FIDIC 1999. upravo radi toga jer se njima osigurava potrebna ravnoteža interesa između ugovornih strana. Banka će morati platiti. već mora samo podnijeti banci zahtjev u kojem navodi da je stekao pravo na plaćanje. Međunarodna je banka 2002. o najmu i sl. pa sve do izvršenja financijskih obveza. posljednjih tridesetak godina imale i bankarske garancije. jer nalog za izdavanja bankarske garancije u sebi sadrži i suglasnost da banka plati kad je korisnik pozove na plaćanje. 575 V. London 1993. Te poslovne transakcije mogu biti financijske prirode (zajmovi. kao što su zajmovi i njihova otplata. o tome. s obvezom plaćanja za slučaj povrede ugovora. Garancije na prvi poziv postale su sastavni dio poslovnih transakcija. zauzele veoma važno mjesto u gospodarskim odnosima i da se bez njih neki poslovi ne bi mogli tako dobro odvijati. odjeljak 7. 9 . banka je u neopozivoj obvezi da plati po pozivu. podiže pouzdanost preuzetih obveza. a osiguranje prava iz tih transakcija sve skuplje i dugotrajnije. preuzimanje raznih financijskih obveza) ili nefinancijske prirode (ugovori o građenju. izdavanje obveznica.5. pa i u slučaju ako mu temeljni odnos s nalogodavateljem ne daje pravo na naplatu iz garancije. za naplatu je dovoljno samo uputiti dogovoreni zahtjev banci da plati. a nalogodavatelj neće biti u mogućnosti spriječiti banku da plati. infra. Prednost bankarskih garancija na poziv je upravo u njihovoj brzoj naplativosti. banke i korisnika. između nalogodavatelja i korisnika. odjeljak 7. ponovno uz svesrdnu podršku i sudjelovanje banaka.). sudjelovanje u zajedničkim pothvatima. Ako npr. a posebno garancije na prvi poziv. godine preporučila prihvaćanje pravila 458. nije ujednačena. o kupoprodaji. Uostalom. ravnoteža odgovornosti pojedinih sudionika u izdavanju i korištenju bankarske garancije. Demand Guarantees in International Trade. te u preuzimanju raznih financijskih obveza.74. bankarske garancije pružaju izrazitu prednost korisnicima. Isti su takav uspjeh u 573 Pierce. za koje inače nema drugog jednako učinkovitog instrumenta osiguranja. Korisnik ne mora dokazivati da ima pravo na plaćanje. Garancije mogu poslužiti kao osiguranje u raznim vrstama poslovnih transakcija – od ugovora o građenju i kupoprodaje. 2 i dalje. tj. o tome. tada je opravdano da taj iznos može povratiti ako ne bude utrošen kako je predviđeno. što je česti slučaj kod predujmova kod ugovora o građenju. garancije pružaju jedan oblik preuzimanja obveza koji učvršćuje pouzdanost i kredibilitet sudionika. Anthony. licenčnim ugovorima. Kako međunarodne transakcije postaju sve rizičnije. netko plati neki iznos unaprijed i u gotovom. nalogodavatelj neće moći banci niti prigovoriti da je platila. 574 V. Kad je jednom bankarska garancija na poziv.7. najbolji su primjer u kojoj mjeri uključivanje banaka u neku transakciju. Korisnik bankarske garancije moći će tu garanciju naplatiti. Štoviše. stvara se odnos u kojem su banka i nalogodavatelj manje više nemoćni da zaustave plaćanje. uspjeh koji u međunarodnoj trgovini imaju akreditivi. Sama činjenica da je neka banka pristala preuzeti obvezu plaćanja u slučaju kršenja obveza. Bankarskim garancijama pokrivaju se rizici u mnogim vrstama poslovnih transakcija. godine. Istovremeno.

. odluci.. bankama prijeti opasnost da budu stavljene na “crnu listu” (blacklisted). Međutim. Neki komitenti kod toga griješe. njihov je dobar glas u pitanju ako odbiju plaćanje po nekoj garanciji na prvi poziv. to pretpostavlja da su ili u prethodno vođenom sudskom ili arbitražnom sporu banke i nalogodavatelji imali pravo i priliku izložiti sve one argumente koji su relevantni u odnosu između korisnika i nalogodavatelja. izgubiti neku zemlju kao svoje tržište. S jedne strane. a drugi interes joj je u tome da se pokrije u odnosu prema komitentu za tako plaćene iznose. Bančin je prvi interes da plati. Stoga. Ako nalogodavatelji ustanu tužbom protiv banke. DCI 2. danas su u međunarodnoj trgovini jednako tako nezaobilazne kao i akreditivi i mjenice. u privrednom se životu uglavnom primjećuje određena suzdržanost korisnika u pozivanju banaka da plate. ako misle da “njihova” banka ima interes njih štititi. građanskopravna jamstva. uvijek će pristati produljiti garanciju. u nastojanju da sud zabrani banci plaćanje. to samo znači da će banka platiti na prvi poziv ali tek nakon predočenja sudske ili arbitražne 10 . uvijek manji od plaćanja iznosa garancije. nastojati što je prije moguće platiti. Summer 1996. pod pretpostavkom da za to ima podlogu u sudskoj ili arbitražnoj 576 Bertrams. banke će se odupirati svim pokušajima svojih komitenata da ih spriječe u tome da plate. Činjenica da je jamac banka. nisu privlačne naručiteljima. treba znati da sam mehanizam daje mogućnost neopravdanog pozivanja bankarskih garancija na plaćanje (“unfair calling”). 576 7. Dapače. kako bi ispunila svoju obvezu. Banke ne žele biti uvučene u sporove između korisnika garancije i njihovih komitenata. Ako su se dobro osigurale u odnosu prema svom komitentu. Dosljedno tome. u najmanju ruku. R. naplata bankarskih garancije i nije tako česta kako bi se iz prava koje daje korisniku i samog mehanizma naplate to moglo zaključiti. jer je trošak održavanja garancije na snazi. S druge strane. i u tome se nesumnjivo skriva njihov najveći nedostatak. banke će najozbiljnije osporavati takve zahtjeve i odupirati se pokušajima da ih se spriječi u tome da plate. nema mjesta preuveličavati opasnosti vezane uz izdavanje bankarskih garancija.6. Ako korisnik ne želi osloboditi neku bankarsku garanciju po isteku njene valjanosti. ali s pravnog stajališta. ako budu pozvane da plate. Još su manje privlačne one bakarske garancije koje nisu na prvi poziv i kojima banka samo jamči izvršenje obveza glavnog dužnika. banke su za svoju obvezu plaćanja garantiranog iznosa pokrivene putem kontrole računa svog komitenta-nalogodavatelja ili putem posebnih osiguranja koje su sa svojim komitentom za taj slučaj dogovorile. Drugi veliki nedostatak bankarskih garancija predstavlja mogućnost njihova produljivanja na zahtjev korisnika. dakle. ništa ne mijenja na karakteru jamstva. Roeland Bertrams looks at the advantages and risks of first demand guarantees and standbys. može je produljiti upućivanjem jednostavnog zahtjeva banci. radi se o garancijama koja su jamstva. 1–5. Također je važno voditi računa o činjenici da će se banke veoma rijetko i nerado upustiti u osporavanje svoje dužnosti da plate kad ih se pozove da izvrše svoju obvezu iz bankarske garancije. str. Ako je takva garancija “na poziv” ili “na prvi poziv”. Ako se za naplatu neke garancije traži sudska ili arbitražna odluka koja korisniku daje pravo na plaćanje ili se postavljaju uvjeti za plaćanje iz temeljnog posla između dužnika i vjerovnika. U takvom slučaju. I banke i nalogodavatelji. moglo bi se očekivati da će takav instrument često biti zloupotrijebljen od korisnika. čime mogu. Banke će. a ne platiti. budući da je kod takvih garancija banka dužna platiti tek po okončanju sudskog ili arbitražnog spora. I takve se garancije ponekad nazivaju “bankarske garancije”. u stvari. 3. Usprkos izloženih opasnosti.Budući da bankarska garancija na prvi poziv omogućuje korisniku da dobije novac od banke bez suvišnih formalnosti. njihov rizik plaćanja je mnogo manji od rizika neplaćanja. koje postoje prilikom izdavanja bankarskih garancija na prvi poziv. Ove posljednje “garancije” su. međunarodna trgovačka praksa je taj instrument prihvatila. sadržanog u zahtjevu “plati ili produlji”. Ipak. No. već za naplatu kojih se traži sudska ili arbitražna odluka. Bankarske garancije na prvi poziv. Gospodarska uloga bankarskih garancija koje nisu na prvi poziv Bankarske garancije koje nisu na prvi poziv.

građanskopravna jamstva su u svim zakonodavstvima redovito dobro regulirana. iz potpuno specifičnih američkih razloga. Za razliku od bankarskih garancija na poziv. a koji su općeprihvaćeni kao mjerodavni za ocjenu pravnog karaktera i bitnih karakteristika tih instrumenata. za koje u nacionalnim zakonodavstvima nema uvijek odgovarajućih odredbi. 1083. U Zapadnoj Africi. koji poprimaju karakter poslovnih običaja. za privatnopravne odnose trgovačkog karaktera. sve obrane protiv zahtjeva za izvršenjem ili plaćanjem koje je imao glavni dužnik. Međutim. Iraka (u Trgovačkom zakoniku iz 1984. Ostaje.–1087. inače vjerovnik nema pravo na traženje njenog izvršenja od jamca. a isto toliko sadrži i nZOO (čl. nas ovdje u prvome redu zanimaju garancije na poziv.. Taj je sustav prihvaćen od međunarodnih arbitraža i međunarodnih institucija. Bahreina (u Law of Commerce iz 1987. ima i jamac.8. kao što ih nema niti za akreditive. Protivno tome. unutar međudržavne organizacije 15 država pod imenom OHADA (Organisation pour L’Harmonisation de Droit des Affaires en Afrique). Dapače.). mogu igrati određenu ulogu u njihovoj upotrebi. činjenica da mnoge zemlje nemaju nikakve propise o akreditivima i bankarskim garancijama. sadržana su i neka pravila o garancijama na prvi poziv.). nema uopće propisa o bankarskim garancijama. Hrvatska tu spada u relativno mali broj zemalja koje imaju neke propise o bankarskim garancijama. Razlog tome leži u činjenici da je međunarodna trgovačka praksa izgradila sustav usklađenih pravila. 7.). ali za njima ne postoji velika potražnja u gospodarskim odnosima. propisi o bankarskim garancijama nisu prijeko potrebni u nacionalnim zakonodavstvima. Neke odredbe o bankarskim garancijama sadrže i propisi Češke (u Zakonu o međunarodnoj trgovini iz 1964.–1043. Zbog njihove izjednačenosti s jamstvima. 577 578 7. Ti propisi ponekad sadrže i formulare bankarskih garancija sa sadržajem koji je strogo određen i od kojih administrativni organi tih država ne mogu odstupiti. U tom smislu. kao što vidimo. budući da je sZOO sadržavao 5 članaka o bankarskim garancijama (čl. tada je vjerovnik dužan prvo pokušati izvršiti naplatu od glavnog dužnika. Kuwaita (u Trgovačkom zakoniku iz 1980. Jesu li nacionalni propisi uopće potrebni? U stvari. veoma malo zemalja ima neke propise o bankarskim garancijama. budući da su te garancije izjednačene s jamstvima. dolazi ponekad do razlika koje nisu uvijek 11 . dakle. to će i njihov pravni režim biti podvrgnut pravilima nacionalnih zakonodavstava o jamstvu. može tražiti jamca da on podmiri dužnu obvezu. Budući da su to u biti jamstva. U US Uniform Commercial Code-u. Te garancije nisu apstraktnog karaktera u odnosu na temeljni posao. jer su one u međunarodnoj trgovini najčešće tražene i izdavane. Povrh toga. za “bankarska jamstva” nacionalna zakonodavstva imaju razrađene propise. Općenito govoreći. u Ujednačenom zakonu o dionicama iz 1998. veoma su šturi i nedovoljni da sveobuhvatno reguliraju ta dva instrumenta i odnose koji nastaju prilikom njihove upotrebe.). situacija je u pogledu zakonske regulative slična kao i kod akreditiva. a jamstva su tradicionalni institut građanskog prava. Većina država nema nikakvih propisa o bankarskim garancijama.). Neke zemlje imaju propise o bankarskim garancijama u svojim propisima o javnim natječajima. već su usko vezane za sve razloge i pravne odnose u vezi s temeljnim poslom. između nacionalnih i međunarodno usvojenih načela i pravila akreditivnog i bankarskog poslovanja.). a da su ti instrumenti ipak široko prihvaćeni od prakse i priznati od sudova tih zemalja. 1039.7.). Obveza glavnog dužnika mora biti valjana i dospjela. a tek ako to ne uspije. Međutim. Bankarske garancije u nacionalnim zakonodavstvima Za bankarske garancije na poziv. takve su garancije mnogo manje opasne za nalogodavatelje. a tako i od onih subjekata pojedinih država koji ih upotrebljavaju u međunarodnoj trgovini.odluke. nacionalni propisi o obliku i sadržaju bankarskih garancija. te Jemena (u Građanskom zakoniku iz 1988. Ako se radi o “garanciji” koja u pravnom pogledu predstavlja jamstvo. nacionalni propisi o akreditivima i bankarskim garancijama i kada postoje.

Ipak. vidimo da su te odredbe veoma marginalno. prema. Ti instrumenti imaju potpuno istu svrhu kao i bankarske garancije. to neće značiti da je primjena nacionalnih propisa time isključena. Pravo i porezi br. pa i u slučaju kad su ih ugovorne strane htjele isključiti. barem kao pomoćno sredstvo za njihovo potpuno razumijevanje. bankarske garancije su ugovori. a najčešće u površnom i nepotpunom reguliranju odnosne materije. Iz tih je razloga važno upoznati nacionalne sudove s međunarodnom praksom i regulativom o akreditivima i bankarskim garancijama. Međutim. nisu dovoljne za ispravno razumijevanje tih instrumenata. str. 12 kratkih članaka o akreditivima koje sadrži ZOO. uostalom. a zatim i pojedinih pravnih odnosa i njihovih karakteristika. odredbe našeg nZOO. ima područja u pravu bankarskih garancija. o tome. Nažalost. franchising i sve one druge neimenovane ugovore. šture odredbe o tim instrumentima u nacionalnim zakonodavstvima ne pomažu mnogo sudovima kod rješavanja sporova u tom području. te da se oni mogu razumjeti samo ako se uzmu u obzir i međunarodna praksa i običaji stvoreni u odnosnom području. prilikom rješavanja sporova nastalih iz tih instrumenata. 578 U SAD banke ne izdaju bankarske garancije. izdanje. To naročito vrijedi za one nacionalne propise koji su prisilnog karaktera. Uostalom. već posebne akreditive pod nazivom Stand-by Letters of Credit. te pitanje mjerodavnog prava koje se primjenjuje na bankarske garancije. nije doprinijelo jasnoći tog instrumenta međunarodne trgovine. se međunarodna pravila MTK “odrekla” i prepustila ih na reguliranje domaćim propisima. a koji će se uvijek primijeniti.. Naime. 11/99. a stvorile su neke nove nedoumice. 2004. sudovi bi ipak priznavali te instrumente kao neimenovane ugovore. te su kao takvi podvrgnuti odredbama mjerodavnog nacionalnog prava. Bank Guarantees in International Trade. Ako uzmemo. kojih su 577 Cit. 3. i ostali nacionalni propisi će doći do primjene u onim područjima i u onim slučajevima u kojima ne postoje sporazumi ugovornih strana. Razlike se mogu sastojati u nepreciznom opisu osnovnih pojmova..korisne za jasnoću i profil tih instrumenata. B. Jednaka će situaciji biti i u praksi nacionalnih sudova. i kad posebni nacionalni propisi o bankarskim garancijama ne bi postojali. kao primjer. s obzirom da im odredbe u ZOO nisu uvijek dovoljne za ispravnu prosudbu prava i obveza koje nastaju u vezi s tim instrumentima. U takvim okolnostima proizlazi da odredbe nacionalnog zakonodavstva. Pri tome. Ista je stvar i s bankarskim garancijama. te jezičnih barijera koje postoje kad se složena materija mora proučavati na nekom stranom jeziku. Ispravno razumijevanje akreditiva i bankarskih garancija na lokalnoj razini zahtijeva. a često i neprecizno. Bertrams R. područje posljedica prijevara i prisilne obustave isplate putem raznih privremenih mjera. pa niti izdaleka ne obuhvaćaju sva ona pitanja koja su obuhvaćena međunarodnim običajima i praksom.. Primjera radi. zbog lokalne orijentacije onih koji su pozvani da te sporove rješavaju. kao uostalom i ranije odredbe sZOO. regulirale ona pitanja koja su daleko detaljnije i preciznije regulirana u međunarodnoj praksi i običajima. nacionalni sudovi često nisu u mogućnosti poslužiti se međunarodnim iskustvom i međunarodnim instrumentima kod rješavanja sporova. 35 i dalje. Vukmir. Nažalost. primjenu onih pravila koja su izgrađena od strane međunarodne trgovačke prakse. Kad tih odredaba ne bi bilo u nacionalnom zakonodavstvu. Ako cilj nacionalnih propisa nije da izmijeni međunarodnu praksu i običaje. sudovi bi se oslanjali na usvojenu međunarodnu praksu i običaje za tu vrstu instrumenata. V. navodimo područje prijenosa putem ustupanja (cesije) bankarskih garancija. ne može se ustvrditi niti da su odredbe o akreditivima i bankarskim garancijama u nZOO bitnije popravile ranije nedostatke. isto kao što priznaju i leasing. ali se njihova upotreba podvrgava ili pravilima o akreditivima ili posebnim pravilima o stand-by akreditivima. niti izdaleka ne mogu nadomjestiti detaljnu regulaciju tog instrumenta sadržanu u 49 razrađenih članaka u Ujednačenim običajima i praksi za dokumentarne akreditive izdanim od MTK. tada se zaista postavlja pitanje opravdanosti takvog površnog nacionalnog reguliranja. i danas moraju oslanjati na te običaje i praksu. kao što se. Prema tome. Pored toga. Standbys. Međutim. u većini slučajeva. nacionalni propisi u najvećem broju slučajeva nisu stvoreni u namjeri da detaljno reguliraju pravo bankarskih garancija. 12 . gdje pet kratkih članaka u sZOO.

Da bi se stvari još i više terminološki zamrsile. dakle. Prema europskom shvaćanju. garancija na poziv (demand guarantee). također. Butterworths. Taj je instrument u američkoj bankarskoj praksi nadomjestio nezavisnu bankarsku garanciju. valja voditi računa da se u američkoj. 2nd ed. a ne garancija. odlučno pitanje valjanosti temeljne obveze. Temeljna karakteristika “garancije” u engleskom pravu je njena akcesornost. R. dotle je kod garancije. Prema tome. “garancija” je primarna obveza garanta. Dok je kod jamstva. ponekad upotrebljava i termin “bond” (guarantee bond.. str. U SAD se je iz raznih razloga udomaćio termin standby letter of credit za instrument koji je u svojoj garantnoj funkciji istovjetan bankarskim garancijama na poziv. valja biti oprezan. U američkom i engleskom pravu. upućuje na jamstvo kao na klasični institut građanskog prava. garancija se često piše ne kao “guarantee”. Iz toga slijedi da jamac neće biti odgovoran po garanciji ako je temeljna obveza ništava ili neutjeriva ili ako ta obveza prestaje vrijediti. bankarska garancija (bank guarantee). advance payment bond). izd. Tako su u upotrebi nazivi kao garancija (guarantee). garant dužan samo platiti određeni novčani iznos ako dužnik ne bi izvršio svoju obvezu. jamac dužan izvršiti obvezu glavnog dužnika ako to ovaj ne učini sam. nema nikakvu obranu protiv vjerovnika. 1999. kod “garancije” radi se o drukčijoj vrsti jamstva. pojam guarantee sličan je europskom jamstvu a ne garanciji. iako je pravna priroda “bondova” najčešće izjednačena s jamstvom. kad bude pozvan na izvršenje svog jamstva. “Odvojene” garancije se daju za jedan identificirani dug koji proizlazi iz jedne transakcije. U engleskom se pravu razlikuju “discrete” (odvojene) i “continuing” (nastavne) garancije. tender bond. garancija na prvi poziv (first demand guarantee). u međunarodnim trgovačkim poslovima. BANKARSKE GARANCIJE I JAMSTVO 7. Prema američkom shvaćanju. koji može biti upotrijebljen u istom značenju i pravnoj naravi kao i bankarska garancija na prvi poziv.POGLAVLJE 2. koji su manje više jednakog značenja.9. dok su “nastavne” one koje se daju za niz transakcija koje se temelje na jednom okvirnom ugovoru (master agreement). Terminologija Kod bankarskih garancija dolazi do upotrebe raznih termina i naziva za isti pravni instrument. 187 i dalje. Termin “garancija” (guarantee). načelno govoreći. Kod garancije. koja dolazi do izražaja samo ako prvi dužnik ne ispuni svoju obvezu. 1013 i dalje. to je u engleskom pravu suretyship. u engleskom je termin “guarantee” ono što je u europskim pravnim sustavima jamstvo. Legal problems of Credit and Security. jer sam naziv još neće otkriti pravnu prirodu neke garancije 581 582 583 13 . Međutim. Prije svega. Commercial Law. koja će doći do izražaja ako korisnik podnese zahtjev za plaćanjem. M. “garancija” (guarantee) je primarna obveza garanta. str. Ono što je u europskom kontinentalnom pravu jamstvo. na prvi pogled. za garancije je u upotrebi čitav niz naziva. Kod terminologije bankarskih garancija. i stoga nije iznenađujuće da je i terminologija vezana uz bankarske garancije ponekad zavaravajuća i zbunjujuća. garant. i u tom je smislu izjednačena s američkim “standby letter of credit”. Sealy & Hooley. 580 Goode. a do čega neizbježno dolazi kada iz jednog pravnog sustava ulazimo u neki drugi.. Onaj koji jamči za nekoga. Upravo su ove terminološke razlike i dovodile u početku do učestalog nerazumijevanja samog instituta garancije. “garancija” je sekundarna obveza garanta. Da bi terminologija bila još složenija. garancija za dobro izvršenje posla (performance guarantee). a u engleskom jeziku ponekad i “jamstvo” (suretyship). a i svjetskoj trgovačkoj praksi. već kao “guaranty”. Međutim. a ne s engleskom i američkom “guarantee”. 1988. već je dužan platiti obećani novčani iznos. kod jamstva i kod garancije radi se o dva različita pravna instituta. nezavisna garancija (independent guarantee). može prema vjerovniku istaknuti sve one argumente koje ima i dužnik za koja je jamčio. nezavisna od obveze glavnog dužnika.. što znači da je za valjanost garancije 579 580 579 U anglo-američkom pravnom okruženju. Kod jamstva jedna osoba “garantira” ili “jamči” izvršenje obveze neke druge osobe.

prema nZOO izgleda da takvu garanciju i mora izdati banka. zaista nije iznenađujuće. Letter od Guarantee for Preliminary Deposit. 582 Bertrams. oznake “zavisnih” i “nezavisnih” bankarski garancija. U tom pogledu. V. na primjer. kao što su. V. te “izravnih” i “neizravnih” ili “uvjetnih” i “bezuvjetnih” bankarskih garancija. cit. ako na to budu pozvane. U razvoju prava bankarskih garancija. u upotrebi najrazličitiji mogući nazivi kao što su na primjer Bid Letter of Guarantee.. Tender Security. već “garancije na poziv” (demand guarantees). 584 To je rješenje potvrđeno i u Ujednačenim pravilima za ugovorne bondove MTK (brošura 524). pored standardnih naziva. jer se u čl. mogu biti “ponudbeni (bid bonds).). krupni propust učinjen prilikom donošenja nZOO. op. Smatra se da je obveza iz nekog bonda akcesorna obvezi iz temeljnog posla. Glavna obveza koja se preuzima bondom je da će garant sam preuzeti i dovršiti posao koji propusti izvršiti nalogodavatelj. za dobro izvršenje posla (performance bonds) i slično. str. cit. razlikuju se i između “garancija” i “bondova”. budući da takve obveze plaćanja na prvi poziv mogu ugovoriti i druge osobe. dok europske tvrtke najčešće upotrebljavaju “garancije”. Izdavatelji bondova su najčešće osiguravajuća društva. U praksi su. Privisional Letter of Guarantee (Bid Bond). čl. odnosno da će nadoknaditi korisniku bonda štetu do iznosa bonda ako dužnik ne ispuni svoju obvezu. Taj je pristup neispravan. 1999. i to kako u domaćim. B. Standbys. Bondovi se češće upotrebljavaju u SAD i u poslovima u svijetu u kojima sudjeluju američke tvrtke. str. ova načela mogu biti izmijenjena sadržajem garancije. 1043. Međutim. To je i razlog zbog kojeg Ujed-načena pravila MTK i nisu koristila termin “bankarska garancija”. 1083. u praksi se upotrebljavaju i standby akreditivi (standby letters of credit). Tender Security Deposit. 3–4. a drugi različito značenje.)) govori samo o pravima i obvezama “banke”. To je pravilo i jasno naglašeno u Ujednačenim pravilima za garancije na poziv MTK (458). dok se temeljni ugovor smatra sastavnim dijelom bonda.) (2. Kod ovako različitih termina. O tim će razlikama biti više riječi na raznim mjestima u ovim izlaganjima. tako da je upravo termi 584 581 Međutim. određuje da je bankarsko jamstvo “samostalna obveza banke.– 1044. U tim su pravilima “bonds” izjednačeni s građansko-pravnim jamstvom i predstavljaju akcesornu obvezu kod koje obveza garanta ovisi o pravima i obvezama strane za koju je dan bond. 524). kad je rečeno da takve garancije mogu izdavati “banke.”. Sealy&Hooley. a i u drugim se člancima (nZOO.. 583 Međunarodna trgovačka komora izdala je Ujednačena pravila za “Contract Bonds” (ICC Publication No. Iz svega što je navedeno možemo zaključiti da se u naslove pojedinih instrumenata osiguranja ne smijemo previše pouzdati. nologija imala utjecaj na povremeno neshvaćanje relevantnih razlika. 1041. Osim bondova i garancija. promijenjen u “bankarsko jamstvo (nZOO. osiguravajuća društva ili druga tijela ili osobe”. Tom je promjenom znatno povećana konfuzija o pravnom karakteru bankarskih garancija i u hrvatskom pravu.). da su i razumijevanja tih instrumenata ponekad znala biti nepotpuna. I naš je nZOO također zadržao termin “bankarsko jamstvo”. isto kao i garancije. O nezavisnim garancijama uobičajilo se govoriti kao o “bankarskim garancijama”.–1087.. bondovi su sličniji jamstvima nego pravim garancijama na poziv. 1039. Dapače. koji su funkcionalno izjednačeni s garancijama.. kada je naziv ranijih “bankarskih garancija” (sZOO. a ne samo banke. Pravo i porezi br. op. čl. Irevocable Guarantee. “Bondovi”. s obzirom da se i druge i privatne i pravne osobe mogu obvezati da će na prvi poziv platiti neki određeni iznos. mnogima nije odmah bila jasna razlika između bankarskih garancija na poziv i jamstava. od kojih neki imaju isto. čl. takvo označavanje nije ispravno. Vukmir. na primjer. 1040. Simple 585 586 14 . Danas se zna da se ovdje radi o dva različita pravna instituta. 11. Garancije koje se upotrebljavaju u međunarodnim poslovima.. Jednako kao što je zavaravajuća upotreba termina garancija i jamstvo. iako su banke one koje najčešće preuzimaju takve obveze. tako nisu uvijek jasne niti razlike između različitih oznaka koje se često upotrebljavaju u vezi s bankarskim garancijama. Tako je. također. Letter of Guarantee for Final Deposit.. iako pogrešne atribucije još uvijek nisu isključene. (1. O tome će biti više riječi u poglavlju u kojem dajemo komentar onih članaka nZOO u kojima se obrađuje taj institut. 1013.ili bonda. tako i u svjetskim razmjerima. 1039.

sZOO glasi: “Ugovorom o jamstvu jamac se obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu dužnika. Prema tome. op. Vezanost jamstva i temeljnog posla dolazi do izražaja i u činjenici da obveza glavnog dužnika mora biti i “pravovaljana” i “dospjela”. Pravni odnosi koji nastaju između ugovornih strana u okviru garancija na poziv. preuzima samostalnu i nezavisnu obvezu plaćanja na prvi poziv.–126. iako stvorena u vezi s temeljnim poslom.10. Dok se jamstvo u cijelosti oslanja na pravila građanskih zakonika. Istovremeno. Dio VII. potpuno vezano uz osnovni posao između vjerovnika i glavnog dužnika. Ovo jamstvo je. sve ugovorne strane kod 589 590 591 588 V. 590 Članak 997. Iz samih naziva ne možemo zaključiti da li se radi o akcesornoj ili o nezavisnoj garanciji. ako to ovaj ne učini.demand Tender Guarantee). Razlika između garancija na poziv i jamstva 588 U pravnim sustavima. Prema našem sZOO-u (čl. dobro je poznat klasični građansko-pravni institut jamstva.. nZOO. i u takvom slučaju jamac može protiv vjerovnikova zahtjeva isticati sve prigovore koje ima glavni dužnik. To se može zaključiti samo iz njenog sadržaja. nevezanu za temeljni posao. 585 Neki tvrde da su to učinili lektori bez suglasnosti sastavljača ZOO. Pri tome će naslov koji 15 . 1982. Stoga se garancije na prvi poziv ponekad i nazivaju “nezavisnima” ili “autonomnima” od temeljnog posla.2. ako to ovaj ne bi sam učinio. kao nezavisna i likvidna institucija. može se jamca pozvati da ispuni obvezu i prije nego što se pozvalo glavnog dužnika na ispunjenje. 39–115. Dio VII. sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze. 997. ipak nije vezana uz taj temeljni odnos između dužnika i vjerovnika. ali sa svim pravima i dužnostima koje ima glavni dužnik prema vjerovniku. da bi je jamac morao ispuniti. i jamstvo prestaje. Upravo iz te slobode ugovaranja često proizlaze sumnje u pravnu kvalifikaciju neke takve isprave. Ipak.. jamstvo se naziva Bürgschaft. kad je na to pozove korisnik. str. Takve obveze garant preuzima u odnosu prema dužniku.. stvorenu u međunarodnoj trgovini putem autonomnog stvaranja običaja i na običajima izgrađenih pravnih instituta. postavilo se pitanje mogu li se na bankarske garancije primijeniti ona pravila o jamstvu koja nisu protivna garancijama. s time da ta “garancija”. Poglavlje 13. Budući da samo sadržaj neke isprave određuje njenu pravnu narav. S obzirom na bliskost jamstva i bankarskih garancija. bankarskih garancija slobodne su ugovarati sadržaj bankarskih garancija na način na koji to žele. za “garanciju” je karakteristično da ona predstavlja nezavisnu obvezu. t. Ako je glavna obveza nevaljala ili ništava. dotle je garancija “apstraktna”. Iz ovih dviju bitnih karakteristika jamstva vidimo da se ovdje pored glavnog dužnika pojavljuje i jamac. Iznimno. Daljnja bitna karakteristika građansko-pravnog jamstva je u tome da jamac može istaknuti protiv vjerovnika sve prigovore koje ima glavni dužnik. a budući da ugovorne strane mogu svoju obvezu iz garancije u većoj ili manjoj mjeri vezati uz temeljni posao. Anthony. supra. Posebna osobina bankarskih garancija sastoji se u tome da banka. Dok je jamstvo u odnosu na temeljni posao akcesorno. ovisno o njenom sadržaju. str. dakle. čl. potpuno su odvojeni jedni od drugih. ako se jamac obvezao kao jamac-platac. Odgovor na to pitanje je pozitivan. infra. 587 7. Nasuprot jamstvu. 7.” 591 Westphalen Graf von.). 586 V. cit. iako je jasno da mnogo odredbe o jamstvu neće biti primjenljive na odnose iz garancije. 104. a u francuskom cautionement. stupanj te vezanosti odredit će da li se radi o akcesornom ili nezavisnom jamstvu. 59–63. ugovorom o jamstvu se jamac obvezuje da će ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu dužnika za kojeg jamči. neka garancija po svojoj pravnoj prirodi može biti ili građansko-pravno jamstvo ili će biti “uvjetna” ili će biti “garancija na prvi poziv”. dotle se nezavisne garancije oslanjaju na međunarodne običaje i praksu. 587 Veliki izbor raznovrsnih garancija možemo naći u Pierce. Bitne karakteristike građansko-pravnog jamstva su u tome da se od jamca može zahtijevati ispunjenje obveze tek nakon što je dužnik ne ispuni. 589 U njemačkom pravu.. Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr.–1019. osim prigovora koji bi bili osobne naravi.

sa svim njegovim pravima i obvezama. jamac ima mjesto supsidijarnog dužnika.). Kad u ovom tekstu govorimo o bankarskim garancijama. 1004. prije plaćanja. Kad govorimo o bankarskim garancijama u međunarodnim trgovačkim poslovima. ako ugovor o tome ništa ne kaže. Kod takvih garancija. Akcesorne prirode su one garancije kod kojih banka prema korisniku (naručitelju) može isticati one iste prigovore koje bi mogao isticati i nalogodavatelj (izvoditelj) u odnosu prema korisniku (naručitelju). Pojavom bankarskih garancija na poziv. a to banke žele izbjeći.. Pravilo je da se upravo te riječi i upotrebljavaju u tekstu garancije i da ih se po tom tekstu i razlikuje. bilo od njegova jamca ili od obojice istovremeno. Kod jamstva. oni tvore i posebnu pravnu kategoriju. U krajnjoj liniji. Potrebe današnje međunarodne trgovine stavile su bankarske garancije koje bi se temeljile na građansko-pravnom jamstvu. bez potrebe da korisnik dokazuje neko kršenje obveza nalogodavatelja ili bez potrebe da banka provjerava da li je zaista došlo do povrede ugovornih obveza. u kojem slučaju vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze bilo od glavnog dužnika. Solidarno je ono jamstvo kod kojeg se je jamac obvezao kao “jamac i platac.isprava nosi biti od manjeg značenja za pravnu kvalifikaciju njena sadržaja. Kod takvih garancija banka je dužna platiti ali ima pravo. Bankarske garancije “na poziv” ili “na prvi poziv” su ugovori koje banka sklapa s korisnikom. Jedan od važnijih razloga afirmacije garancija na prvi poziv je i u tome što same banke izbjegavaju jamstvene garancije jer bi ih one uvukle u odnose koji su temelj za njihovo izdavanje. To bi banke uvuklo u dugotrajne sporove. zasnovane na načelu jamstva građanskog prava. raščistiti pitanje opravdanosti plaćanja u svjetlu prigovora koje ima. Jedina iznimka za plaćanje (o kojoj ćemo kasnije više govoriti). Supsidijarno jamstvo je ono kod kojeg se ispunjenje obveze mora tražiti prvo od dužnika. Za neku garanciju kažemo da je apstraktne prirode kad nije vezana uz osnovni posao temeljem kojeg je izdana. Tendencija je banaka da odmah plate kad budu pozvane na plaćanje po izdanoj garanciji. Banke ne žele postati stranama u ugovornim odnosima između nalogodavatelja i korisnika bankarskih garancije i nisu zainteresirane preuzeti ulogu stranke koja se služi prigovorima protiv zahtjeva za plaćanjem. pa i u slučaju da je zahtjev neosnovan. tada u prvome redu mislimo na garancije “na poziv” ili “na prvi poziv”. Zbog posebnih svojstava koje ima takav instrument. 7. a i nakon nastanka bankarskih garancija na poziv. koja je poznata pod nazivom garancija “na poziv” ili “na prvi poziv 594 595 16 . jer samo one predstavljaju novi instrument međunarodne trgovine. Popularnost bankarskih garancija na poziv je stoga posljedica i želje samih banaka da plate ako ih se pozove na plaćanje. tada to znači da je banka obvezana platiti kad to korisnik zatraži. nisu neka novost u međunarodnoj trgovini. Garantieversprechen als Sicherheit im Handelsverkehr. banka ne može stavljati nikakve prigovore iz osnovnog posla. dakle. Međutim. Obične bankarske garancije. pretpostavlja se da je ugovoreno “solidarno jamstvo” (sZOO. u Garantievertrage im Handelsverkehr. Ako neka garancija sadrži takvu oznaku. u drugi plan jer one pružaju mnogo slabiju sigurnost od garancija na prvi poziv. str.11. dakle. do plaćanja kod takvih garancije dolazi tek nakon sudskih ili arbitražnih odluka u kojima su riješeni prigovori opravdanosti zahtjeva za plaćanjem. je slučaj prijevare. 593 U građanskom pravu razlikujemo “supsidijarno” i “solidarno” jamstvo. a da bi tako mogle postupiti. temeljna pravna podjela bankarskih garancija je na one garancije koje su akcesorne prirode i one koje su apstraktne prirode. Pravna priroda bankarskih garancija na poziv Kao što smo to iz navedenih obrazloženja vidjeli. a tek ako ovaj ne ispuni obvezu. one traže solidna osiguranja u svom odnosu s nalogodavateljima za izdavanje garancija. ovisi o ugovoru: Kod ugovora u privredi. 4. mislimo na garancije koje su plative “na prvi poziv” korisnika ili samo “na poziv”. već je dužna platiti. jer su takve jamčevne garancije bile moguće i prije. t. Akcesorne garancije su. 1972. koje bi se temeljile na građansko-pravnom jamstvu. teorija je trebala odgovoriti na pitanje njihove pravne naravi i nije iznenađujuće da su se prva istraživanja usmjerila na uspoređivanje tog novog instrumenta s dobro poznatim građansko-pravnim jamstvom. čl. Kakvo će jamstvo biti. od supsidijarnog jamca. 25–42. Metzner V. a ne samo interesa nalogodavatelja i korisnika da dobiju pouzdani izvor plaćanja. odmah je bilo jasno da su garancije na poziv temeljito drukčiji instrument od jamstva. 592 593 592 V. a kontragarancije su ugovori koje prva banka sklapa s drugom bankom.

a ponekad na “prvi poziv”. Je li neka garancija jamstvo ili je garancija na prvi poziv.. Za obveze iz akreditiva i bankarskih garancija. Bank Guarantees in International Trade. Apstraktnost bankarskih garancija Bankarska garancija na poziv je. (1. jednako kao i sZOO. kažemo da su apstraktne prirode. U 17 . kad kaže da je akreditiv nezavisan od ugovora o prodaji ili drugog pravnog posla povodom kojeg je akreditiv otvoren. To pretpostavlja i sZOO (čl. Ugovori o akreditivu i o bankarskim garancijama su “apstraktne prirode” utoliko što u njima često nije navedena osnova na temelju koje je obveza preuzeta. Kad govorimo o bankarskoj garanciji. 1039. Međutim. iako osnova postoji. kao i za obveze iz mjenica.. niti u takvom slučaju garant nema pravo isticati korisniku prigovore iz temeljnog posla.) i čl. Poglavlje 11. Ponekad se govori o garancijama “na poziv”. 1039. U nZOO (čl. 1087. a zatim i bankarsko jamstvo uz uglavu “bez prigovora” ili “na prvi poziv”. i drukčijem od građansko-pravnog jamstva.). 51. DIO X.12. V. odnosno na izvršenje obveza iz konkretnog. Veza između garancije i temeljnog posla postoji usprkos apstraktne prirode same garancije. Prema sZOO (čl.. v. Samo u ovom drugom slučaju banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje nalogodavatelj kao dužnik može isticati prema korisniku po osiguranoj obvezi. str. već samo da ona nije vidljiva. čl. “Apstraktne” obveze su one. 3. između tih garancija nema razlike. dakle. Kako ne bi došlo do zabune kod upotrebe termina.)). 7. ako u nekom ugovoru nije navedena osnova. jednako kao što je i dužnost plaćanja kod mjenice i kod dokumentarnog akreditiva potpuno odvojena od osnovnog posla. Engleska terminologija je slična. te se govori o “ first demand guarantees” ili samo “demand guarantees”. Međutim.). formulacije tih odredaba su izmijenjene. čl.). bankarska se garancija odnosi na konkretni posao. nZOO. posebno obradio “bankarsko jamstvo”. Zbog toga. 1043. koji kaže: Pretpostavlja se da obveza ima osnovu iako nije izražena. To znači da ništavost ili neki drugi pravni nedostatak temeljnog posla nema utjecaja na valjanost obveze iz bankarske garancije na poziv. 1074. ali ne na zadovoljavajući način. u europskim pravima se uobičajilo govoriti o “garanciji” ili “garanciji na poziv” ili “garanciji na prvi poziv” kao posebnom pojmu nezavisne garancije odvojene od temeljnog posla. u garanciji imenovanog temeljnog ugovora. ti su ugovori valjani. infra. jer je potpuno odvojena od temeljnog posla. sZOO (čl. Za bankarske garancije koje sadrže klauzulu “bez prigovora”. iako ono nije u odredbama sZOOa o bankarskim garancijama izričito spomenuto. 594 O tome. govorimo o jamstvu koje je potpuno nezavisno od osnovnog posla. kada i bez tih oznaka postoji dužnost plaćanja garanta kad bude pozvan na plaćanje. Nema spora o tome da i banka može jamčiti kao “jamac” u okviru građansko-pravnog jamstva.) i garancije “bez prigovora” (čl. (2. 1043. Međutim. u našem pravu nisu dopušteni ugovori koji nemaju kauzu. izričito predviđa apstraktnost akreditiva. 1083. U nZOO. (1.. čl.(demand guarantees ili first demand guarantees). iako je obveza banke odijeljena od te kauze. 1. ili “bez potrebe sudskog dokazivanja” ili nešto slično. 179 i bilješka 14. sZOO izričito ističe apstraktnost kad kaže da banka prema korisniku ne može isticati one prigovore koje može isticati nalogodavatelj kao dužnik u odnosu prema korisniku (sZOO. to još uvijek ne znači da takva osnova ne postoji. I za bankarske garancije vrijedi isto načelo.)). 595 Terminologija je različita. 1993. Prema Bertrams. Ipak. To je stajalište odbačeno i danas se smatra da je kauza u želji banke da bude instrument u realizaciji temeljnog odnosa između nalogodavatelja i korisnika. dodana je još jedna odredba. o tome.). neovisna o osnovnom poslu. i 52. kod kojih se ne zna zbog čega se stranke obvezuju i kod kojih nije naznačena kauza (osnova). (1. kao niti onda kada bankarska garancija nema oznaku “na prvi poziv”. 596 597 596 sZOO pravi razliku između “bankarske garancije” (čl. prema kojoj je bankarsko “jamstvo” samostalna obveza banke. infra. 51. t.). Ako garancija određuje da se iznos mora platiti kada se uputi poziv na plaćanje. pa i kad se samo kaže “bez osporavanja”. Kluwer. odlučuje samo njen sadržaj. Zbog toga kažemo da je obveza iz bankarske garancije apstraktne prirode. u svojim bitnim karakteristikama sličnija mjeničnopravnoj obvezi ili obvezi banaka iz akreditiva nego jamstvu. 1087.. t. nije potpuno jasno zašto je naš nZOO. Time je u našem pravu potvrđeno načelo neovisnosti bankarskih garancija od temeljnog posla. To znači da garancija nije naplativa iz neke osnove koja je drukčija od one navedene u garanciji. 597 U nekim jurisdikcijama se je smatralo da bankarske garancije nemaju kauzu i da su zbog toga neutjerive.

jer imaju malo saznanja ili uopće nemaju nikakvih saznanja o pojedinostima kojima se neopravdanost naplate treba dokazati. u Liber Amicorum Jakša Barbić. jer je pravna priroda jamstva upravo u tome da nema plaćanja na prvi poziv. Umjesto da takvim “jamstvima na prvi poziv” osiguraju regres protiv korisnika. građanskopravna. te je “bankarsku garanciju” preimenovao u “bankarsko jamstvo”. U Francuskoj je takav oblik jamstva bio priznat. jer je usmjerena na određeno izvršenje preuzetih obveza. Dokazi o neopravdanoj naplati bi bili na onome tko tvrdi da je naplata bila neopravdana. takvo jamstvo “na prvi poziv” pogotovo nije privlačno za jamce. Ako bi se priznalo da postoji “bankarsko jamstvo na poziv”. P. Međutim. Pravni fakultet u Zagrebu. Bankama nije u interesu da vode sporove s korisnicima bankarskih garancija i da im dokazuju da su neopravdano naplatili njenu garanciju. očito je da bi se radilo o jednom novom obliku jamstva. kao i u Francuskoj. bankama je mnogo bolje i svrsishodnije da imaju pokriće iznosa kojeg bi platile ili morale platiti od svog nalogodavatelja. budući da bi se jamci time odricali prigovora kod poziva 598 598 Miladin. ta se ista svrha može jednostavnije postići dobivanjem garancije na prvi poziv.14. str.tom smislu. bankarska garancija ima istu funkciju kao i jamstvo. kod kojeg je oslabljena akcesornost. Budući da je nZOO. bilo je za očekivati da će se i u našoj praksi i literaturi pojaviti pitanja postojanja takvog instrumenta osiguranja plaćanja. nema opravdanja za priznanje postojanja “jamstava na prvi poziv” kao posebne kategorije. Teško je pretpostaviti da bi se banke dovele u taj položaj prilikom izdavanja garancija na prvi poziv. dok bi kod “bankarskog jamstva na prvi poziv”. prvo je pitanje da li banke uopće žele imati takve regresne zahtjeve prema korisniku. Smatramo stoga da bankama regresni zahtjevi prema korisniku nisu uopće privlačni te da time otpada i praktična korist takvih garancija za banke. banke bi teško vodile sporove o neopravdanosti naplate neke garancije. Takvo razlikovanje unosi zabunu u pravnu klasifikaciju tih instrumenata. razlika se svodi na pitanje tko ima regresni zahtjev prema korisniku garancije ako je ista neopravdano naplaćena.13. 7. banka ne bi imala regresni zahtjev prema korisniku. Ako se radi o bankarskoj garanciji na prvi poziv. dok je ta apstraktnost kod garancija na prvi poziv konačno isključena. izd. “Uvjetne” i “bezuvjetne” bankarske garancije U praksi se često čini razlika između “uvjetnih” i “bezuvjetnih” bankarskihgarancija. U Njemačkoj se takvo jamstvo na prvi poziv izjednačavalo redovnim jamstvom. Akcesornost je “privremeno” isključena. banka imala takav regresni zahtjev. Bankarsko “jamstvo na prvi poziv” Na prvi pogled. na plaćanje. gdje su se takve garancije ili jamstva upotrebljavale kao zamjena za novčani depozit. bez opravdanog razloga izmijenio terminologiju i nazive. te je stoga potrebno razjasniti o kakvim se “uvjetima” može raditi. nego u tome da će plaćanje uslijediti ako je ono opravdano ne samo u odnosu prema jamcu. U stvari. izvan građansko-pravnog jamstva i garancije na poziv. “bankarsko jamstvo na prvi poziv” predstavlja kontradikciju. Pored toga. Nizozemskoj i Belgiji. U konačnici. Takvo bi regresno pravo banke prema korisniku moglo biti od neke koristi bankama samo u slučajevima stečaja nalogodavatelja i nemogućnosti da se od ovoga naplate. 328. Do sada je postojanje “jamstva na prvi poziv” bilo spomenuto kao vrsta jamstva u Njemačkoj. iako nije potpuno uklonjena. Za druga. Ističe se da bi takvim “bankarskim jamstvom na prvi poziv” banke bile u povoljnijem pravnom položaju jer bi imale regresni zahtjev prema korisniku koji je neopravdano naplatio jamstvo. Sa stajališta korisnika. “bankarsko jamstvo na prvi poziv” je prijelazni oblik između jamstva i garancije. ali su pravne posljedice bile jednake kao i kod garancija na prvi poziv. Bankarsko jamstvo na prvi poziv. a što je upravo glavni obrambeni mehanizam za odgodu plaćanja kod takvih jamstava. a to su banke. Po našem mišljenju. francusko i nizozemsko pravo ne priznaju takvo jamstvo kao posebnu pravnu kategoriju. Nama izgleda da takva podjela samo kvari inače jasnu 18 .. a ne bankarska jamstva. nego i u odnosu prema glavnom dužniku. Kako je to jedan autor dobro opisao. 599 7. kao i njegove korisnosti.

Očito je da zabunu najviše izaziva činjenica da su moguće garancije na prvi poziv koje u sebi sadržavaju neki uvjet.. međutim. To će svakako biti slučaj onda. Unpublished Opinions 1995. u objašnjenju u čemu se sastoji propust koji daje pravo na pozivanje na plaćanje. Karakteristika tog “uvjeta” je u tome da on stoji pod potpunom kontrolom korisnika i zbog toga se 601 Ako dokument sadrži konstataciju da neki rad nije obavljen. Takve se garancije ponekad nazivaju “uvjetnima”. 230 i 61–64. Pri tome je bitno da garancija nije vezana na uvjet iz temeljnog posla između nalogodavatelja i korisnika.. Dalje u tekstu. to nije garancija na prvi poziv. potreban je samo zahtjev.. Npr. kad je uvjet iz garancije pod potpunim nadzorom i kontrolom korisnika. pod pretpostavkom da dokument po svom vanjskom izgledu zadovoljava “uvjet”. Nadalje. Oni se mogu sastojati u predočenju arbitražne ili sudske odluke temeljem koje korisnik stječepravo na iznos iz garancije.kategorizacija garancija na akcesorne i apstraktne.15. Banka će platiti ako je tražena isprava po svom obliku i vanjskom izgledu zadovoljavajuća. ako garancija npr. nezavisnog konzultanta ili sl. tada u načelu. a ne ako je sadržaj točan ili istinit. Međutim. Ako je garancija zaista uvjetna. ako garancija stupa na snagu kad se ispuni neki uvjet ili ako treba biti plaćena samo ako se podnese neki dokument. koji se najčešće sastoji samo u pismenoj izjavi korisnika da tražiplaćanje. jer banka plaća na prvi poziv uz predočenje dogovorenog dokumenta. da nije nužno da garancija sadrži riječi “na prvi poziv” da bi bila tog karaktera. citiran kao “UO” ili kao “Unpublished Opinions”. već mora platiti ako isprava sadrži takvu konstataciju. najvjerojatnije će se raditi o dokumentarnoj garanciji na prvi poziv. 601 602 603 604 7. U tom smislu. Sve dok je izdavanje dokumenta potpuno pod kontrolom korisnika. moglo bi se raditi o uvjetnoj garanciji. str. op. pa ih se razlikuje od garancija na prvi poziv. ako bankarska garancija traži da korisnik podnese pismeni zahtjev za naplatom. str. Takav se dokument ispituje samo “po svom vanjskom izgledu”. tada je podnošenje takvog zahtjeva “uvjet” da banka plati.. nisu uvijek takve “uvjetne” garancije koje bi ih izjednačile s akcesornim jamstvima. što se time ističe da nije svaki uvjet takve prirode da neku garanciju na prvi poziv učini uvjetnom. a označene su kao garancije na poziv. neka garancija na prvi poziv može tražiti da korisnik doprinese potvrdu neke osobe (nadzornog inženjera. kao “uvjeta” za naplatu. razlikovanje garancija na uvjetne i bezuvjetne pomaže ipak utoliko. čime se zaista stvara zabuna. 19 . nezavisna je garancija. cit. Upotreba pojma “uvjetnih” garancija nastala je kao posljedica činjenice da i apstraktne bankarske garancije na prvi poziv mogu sadržavati neki “uvjet” dokumentarne prirode. radit će se nesumnjivo o garanciji na prvi poziv. Neki smatraju da dijeljenje garancija na uvjetne i bezuvjetne nema neko definirano značenje i da samo povećava konfuziju u njihovu razlikovanju. Garancije koje sadrže takve “uvjete”.–2004.) ili čak i odluku arbitraže ili suda. a ne ispituje se njegov sadržaj. 600 Bankarska komisija MTK smatra da garancija može biti nezavisna i kao takva podvrgnuta nekom uvjetu. Smatra se. ali koji ih ne čini pravim uvjetnim garancijama. tada banka ne ispituje da li je rad obavljen ili nije. Bank Guarantees. a takav sadržaj dokumenta je “uvjet” za naplatu. U takvim garancijama od banaka se ne očekuje da ispituju istinitost ili točnost izjava. traži da korisnik dade pisano očitovanje da je nalogodavatelj garancije učinio nešto što korisniku daje pravo na plaćanje iz garancije. 600 599 Bertrams. Takav će slučaj biti. te da zbog toga tu klasifikaciju treba izbjegavati. jer garant ne mora provjeravati sadržaj uvjeta. Npr. iako predstavljaju “uvjet” za naplatu. Kod onih prvih. 215. garancije se ponekad dijele i na “simple demand guarantee” i “documentary demand guarantee”. Kod ovih drugih traže se još neki dokumenti i dokazi. Međutim. potvrda ili sudskih presuda koje se traže da bi banka platila. Ako su traženi dokumenti pod potpunom kontrolom korisnika. koje se nazivaju “bezuvjetnima”. ICC Banking Commission. U protivnom. “Nepravi” uvjeti kod bankarskih garancija na poziv Kao primjer “uvjetnih” garancija možemo uzeti one garancije u kojima se traži da se uz zahtjev za plaćanje podnese “izjava” korisnika kojom korisnik potvrđuje da je nalogodavatelj prekršio svoje ugovorne obveze.. To nisu uvjeti koji bi banke vezale na temeljni odnos između korisnika i nalogodavatelja. i takve se garancije danas u međunarodnoj poslovnoj praksi smatraju garancijama na poziv.

)... nalogodavatelj može tužiti korisnika na povrat onih iznosa koje je banka platila korisniku i naplatila od njega.u slučaju kršenja ugovora. pretpostavlja se da je neka garancija bezuvjetna ako u sebi sadrži riječi “na prvi poziv” ili neko slično određenje. cit. Bertrams. (Bank Guarantees.. kao npr. kao na primjer. ima autora koji takvim klauzulama pripisuju posljedice da one pretvaraju garancije u akcesorne (tako Horn. banka je dužna platiti na prvi opravdani zahtjev ili ako izvoditelj propusti svoju dužnost i ne postupi u skladu s uvjetima iz ugovora. Utvrđivanje je li neki zahtjev koji sadrži bankarska garancija pravi “uvjet” ili samo formalnost. 38–39. dakle. banka će ipak morati platiti. Ovakve formulacije mogu bitno doprinijeti nejasnoći obveze te otežati naplatu. naime. za davanje takve izjave nije potrebna ničija suglasnost. “bez potrebe za nekim daljnjim postupkom”. cit.. 606 Međutim. U mnogim bankarskim garancijama dolazi do nejasnoća. Takve se klauzule neće smatrati da čine garanciju akcesornom. str.) op. moglo bi doći do spornih pitanja. I običan bi zahtjev za plaćanje mogao postati uvjet kad bi u sebi sadržavao i neke druge karakteristike koje bi ga mogle takvim učiniti. ili ..602 Neki dijele garancije na one koje se plaćaju na “jednostavni poziv” (simple demand) i one koje traže izjavu o kršenju. Hoće li neka garancija biti bezuvjetna ili uvjetna ovisi.. te da se prema takvim klauzulama ne mora dokazivati neispunjenje obveze dužnika (nalogodavatelja). može postojati sumnja u pravu namjeru stranaka. F. na primjer. smatraju garancijama na poziv. U takvom slučaju. op. bile one garancije kod kojih nema uvjeta za isplatu. str. 607 608 20 . str. “na jednostavni zahtjev” ili slično. Takve se klauzule ponekad nazivaju Effektivklauseln. Ipak. Zabunu mogu ponekad izazvati formulacije kao.. 603 Bertrams. str. R. Za takve se garancije u svakom slučaju smatra da su nezavisne. dakle. cit. str. Terminologija može biti i drukčija. U literaturi se ističe da takve klauzule ne predstavljaju uvjet za plaćanje. Kod ovako formuliranih garancija. razlikovanje “uvjeta” od “pravog uvjeta” neke bankarske garancije.... Takve bi se klauzule smatrale uvjetima tek onda kad bi sadržavale i zahtjev za podnošenjem dokumentiranih dokaza o kršenju ugovora. ovakve se klauzule trebaju razlikovati od traženja da korisnik u zahtjevu potvrdi da je nalogodavatelj prekršio ugovor ili da nije ispunio svoje ugovorne obveze. op. U engleskom se pravu takve izjave nazivaju conclusive evidence clauses.. isključivo o formulaciji same garancije. moglo staviti u položaj da ocjenjuje stručno mišljenje. prema Westphalen. ako se želi postići jasnoća garancije kao instrumenta osiguranja plaćanja. Korisniku. Složenija bi situacija mogla nastati ako bi korisnik morao podnijeti “dokaz” da je nalogodavatelj prekršio neku ugovornu obvezu. koje mogu biti različitih intenziteta vezanosti uz temeljni posao i ponašanje nalogodavatelja. Klasične bezuvjetne garancije su one koje sadrže riječi “na prvi poziv” ili riječi koje imaju isto značenje. cit. ili u slučaju nastanka štete ili slično.. naime. Kleiner. 194. Ako nalogodavatelj smatra da je korisnik dao neosnovanu izjavu. a da će se kao takav dokaz smatrati stručno mišljenje neke institucije ili neke treće osobe (nadzornog inženjera ili sl. može se utvrditi samo iz načina na koji je garancija formulirana. kao što smo to već ranije napomenuli. 605 606 605 Bertrams. “bez obzira na prigovore”. Bezuvjetne bi. naročito ako stranke u odnosu nisu načistu što se u stvari žele dogovoriti i ako im nisu jasna osnovna načela bankarskih garancija. načelno govoreći. Ipak. veoma je osjetljivo pitanje. odnosno da ocjenjuje da li stručno mišljenje opravdava plaćanje po bankarskoj garanciji. Kad stručno mišljenje ne bi bilo jednoznačno. 121. op. op. Banku bi se. tada valja izbjegavati sve izraze koji bi neku garanciju mogli učiniti akcesornom ili koji stvaraju dojam da bi se moglo raditi o pravoj uvjetnoj garanciji. cit. a ne akcesorne prirode.. 95). ali to nimalo ne utječe na položaj banke u trenutku kad se od nje zatraži plaćanje. već je dovoljan samo jednostavni zahtjev korisnika da se plati. i kod takvih garancija postoji mogućnost zabune ako dogovoreni tekst garancije sadrži još neke dodatne uvjete koji bi bili protivni pojmu plaćanja na prvi poziv. Međutim. Ipak. Kao što vidimo. Često se umeću u tekst garancije bez svijesti o tome da bi one mogle promijeniti karakter neke garancije. 40. već on sam odlučuje o tome hoće li izjavu dati ili neće. i takve se garancije u međunarodnoj bankarskoj praksi.. “bez obzira na prigovore” ili “na jednostavni zahtjev” ili slično. 604 Bertrams. cit. U svakom slučaju. takav “zahtjev” za plaćanje ne bi mogao smatrati “uvjetom” koji bi neku bezuvjetnu garanciju pretvorio u “uvjetnu”.

Međutim. 20. neizravne garancije koje jedna banka daje drugoj banci. Takve garancije nazivamo “izravnim” ili “direktnim” bankarskim garancijama. 2. 21 . tada će je izdati u korist osobe određene od nalogodavatelja.. obvezi prve banke pridružuje izravno još jedna banka. 122. uvjet da je objekt uspješno dovršen).14. da ako je nalogodavac želio da se takva formalna izjava dade prilikom davanja zahtjeva za plaćanja. ako uvjet nije vezan uz osnovni posao. izdaje konačnu garanciju krajnjem korisniku. ništa ne doprinosi jasnoći pravne naravi bankarskih garancija. Pierce. cit. dakle.Njihovu bezuvjetnost ne mijenja činjenica da se zahtjevu treba priložiti neki dokument kojim se dokazuje neka činjenica (npr. str. vezan samo na garanciju kao. daje nalog drugoj banci da izda garanciju zajedno s uvjetima pod kojima se garancija treba izdati i zajedno s garancijom da će nadoknaditi iznose koje bi ta druga banka mogla platiti. Izravne garancije su i potvrđene garancije i supergarancije. Wells Fargo (1985)) sud je smatrao da na temelju takve klauzule banka mora tražiti formalnu izjavu korisnika o kršenju ugovora. Oriental Credit. op. cit. Zaključujemo. iako će garancija biti “uvjetna”. 7.. Cit.17. ali samo jednu garanciju i jednog korisnika. dok su kontragarancije. 7. Prema. t. Poglavlje 2. i 7. U takvom odnosu imamo dvije banke. na primjer. 608 609 607 i korisnika nalazi još jedna druga banka.. Takav su stav zauzela i Ujednačena pravila za garancije na poziv MTK 458 (čl. Garancija bi bila uvjetna kad bi garancija sadržavala neki nedokumentarni uvjet (npr. Potreba da se daje takva izjava. bez potrebe pružanja daljnjih dokaza.). a ova druga banka. koja onda izda svoju bankarsku garanciju korisniku. već garancija na poziv. V. O “neizravnim” ili “indirektnim” bankarskim garancijama govorimo kad prva banka angažira još jednu drugu banku. potvrda arhitekta ili inženjera da su radovi obavljeni ili presuda arbitraže kojom se korisniku dosuđuje određeni iznos). Bertrams. Takav uvjet još uvijek neće učiniti garanciju akcesornom. ali će se i dalje raditi o dokumentarnoj garanciji na prvi poziv i od banke se ne očekuje da provjerava je li sadržaj izjave istinit ili nije. U literaturi taj stav nije dobio podršku. već je samostalni uvjet. a. davanje formalne izjave naručitelja da izvoditelj nije ispunio svoje obveze. jer se kod ovih. da upotreba pojmova kao što su “uvjetne” ili “zavisne” garancije. A.16. 609 7. jer ih prva i jedina banka daje izravno korisniku. može odgoditi naplatu sve dok se ne podnese takva izjava.15. dok su neizravne garancije one kod kojih se u odnos između prve banke U jednom konkretnom slučaju (Esal (Commodities) Realtor v. U takvom odnosu imamo jednu banku i jednog korisnika. op.. Takav će uvjet ukinuti apstraktnost bankarske garancije i učiniti je akcesornom garancijom. već se ističe. Ako se banka odluči izdati bankarsku garanciju. Prva banka (engl. issuing bank). Dio VII. tada je to trebao u garanciji i navesti. “Pravi” uvjeti kod bankarskih garancija na poziv Kod prosuđivanja uvjeta može se raditi o takvim uvjetima koji vežu garanciju uz sam osnovni posao. Izravne i neizravne garancije Izravne su one garancije koje prva banka (issuing bank) izdaje izravno korisniku. tada takva garancija neće biti građanskopravno “jamstvo”. str.

19. nisu vezane za određene vrste poslova. Najpoznatije vrste garancija su one koje se izdaju u vezi s izvođenjem radova građenja i isporuke opreme. U tom dugom razdoblju. za primljeni predujam i za dobro izvršenje posla. i mogu se izdavati za izvršenje različitih obveza financijske i nefinancijske prirode.). Profilirane vrste garancija razvile su se kao odgovor na izričite potrebe određene poslovne djelatnosti. u kojima se UP odnose na sve garancije koje imaju karakteristike opisane u tim ujednačenim pravilima. Ipak. To dodatni uvjeti mogu takvu garanciju učiniti akcesornom. Opasnost da ponuditelj odbije sklopiti posao za koji je njegova ponuda ocijenjena kao najpovoljnija. 610 611 7. ovisno o njihovom sadržaju. Sve ove garancije mogu biti ili akcesorne ili apstraktne prirode. Te se vrste razlikuju s obzirom na svrhu za koju se garancije izdaju. Međutim. od njih investitori traže da zajedno sa svojom ponudom. Međutim. dakle.18. podnesu i bankarsku garanciju u određenom iznosu. garancije za dobro izvršenje posla i za povrat primljenih iznosa. vrijeme između nuđenja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja.POGLAVLJE 3. Od ponuditelja se traži da podnesu odgovarajuću ponudbenu garanciju koja se zove tender guarantee. kao što su garancije za postizanje određenih učina. najčešće bankarske garancije u području izvođenja radova građenja su ponudbene garancije. garancije su moguće i za ispunjenje financijskih obveza. Taj pristup pojedinačnog opisivanja raznih vrsti garancija nije prihvaćen u UP 458. gdje se je nastojalo propisati posebna pravila za svaku od njih (UPUG 325) (brošura 325. Ponudbena garancija (tender guarantee) Kod investicijskih poslova je uobičajeno da se prije početka radova raspisuje licitacija za dobivanje posla. za održavanje izgrađenog postrojenja. Najčešći propust koji ponuditelj može učiniti je da odbije sklopiti ugovor. i razne su druge vrste garancija u upotrebi. ako tekst garancije sadrži. u praksi se najčešće izdaju te tri vrsti garancija. Da bi ponuditelji dokazali svoju ozbiljnost i zainteresiranost. nakon što je investitor njegovu ponudu ocijenio kao najpovoljniju. je realna. to nikako ne znači da se garancije ne mogu izdavati za bilo koju svrhu koju stranke u međunarodnoj trgovini smatraju opravdanom. VRSTE BANKARSKIH GARANCIJA 7. a ne kao ugovorne garancije prema pravilima 325. Te su tri vrste garancija i opisane u Ujednačenim pravilima MTK za ugovorne garancije. time da su one najčešće izdane kao garancije na prvi poziv (ponekad i prema pravilima 458). Tom garancijom banka se obvezuje isplatiti određeni iznos na prvi zahtjev investitora i u njegovu korist. za dobro izvršenje isporuka (Liefergarantie). Svrha i vrste bankarskih garancija Međunarodna poslovna praksa razvila je nekoliko vrsta bankarskih garancija. može biti veoma dugo. ukoliko ponuditelj propusti izvršiti obveze koje je preuzeo svojom ponudom. garancija uz predaju teretnice (Konnossementgaranties). veoma često tipiziranih garancija. niti ta pretpostavka ne mora biti točna. Na licitacijama sudjeluje određeni broj ponuditelja koji se međusobno natječu za dobivanje određenog posla. koje može 612 22 . za povrat zadržanih iznosa. i pored takve oznake još i dodatne uvjete. članak 2. pretpostavka je da se radi o apstraktnoj garanciji. kod velikih građevinskih radova. a koja se ponekad naziva i bid bond. Garancije. Ako neka garancija ima u tekstu oznaku da je garant dužan platiti “na prvi poziv” ili neku sličnu odgovarajuću oznaku. Tipične i najčešće upotrebljavane garancije su one za nuđenje. Naime. da točno odrede rizik koji pokrivaju kako se ne bi dogodilo da je neki rizik pokriven s nekoliko bankarskih garancija koje se međusobno preklapaju ili se nedovoljno nadopunjuju. ili obveze otvaranja akreditiva ili ispunjenja bilo koje druge ugovorne obveze. kao što je obveza otplate zajma ili obveza isporuke roba. Međutim. u njihovu korist. za vršenje popravaka u razdoblju garancije. Svrha je tih. Iako se te određene vrste bankarskih garancija najčešće susreću u praksi. Kao što smo to naveli.

ako investitor s izabranim ponuditeljem sklopi ugovor o izvođenju. već se često i nakon licitacije vode dugi pregovori oko uvjeta i uslova ugovora. v. kao što ćemo to vidjeti i kod drugih garancija na prvi poziv. rokovi kod garancija nemaju presudni značaj. Neizvjesnost takvih sporova. imaju veliku važnost ako naplata neke garancije 23 . Neki “bid bond” može biti i garancija na prvi poziv. U takvoj situaciji i banka. međutim. ponuditelj bi mogao imati pravo osporavati pravo investitora na iznos iz garancije i tražiti sudskim putem od njega povrat naplaćenog iznosa. Pobliži opis svih Ujednačenih pravila MTK iz područja bankarskih garancija izložen je u ovom Dijelu VII. redovito sadrže rokove njihove valjanosti. Naplaćeni iznos zamišljen je da predstavlja naknadu troškova i drugih šteta zbog izgubljenog vremena koje je imao korisnik kao posljedica odbijanja ponuditelja da sklopi ugovor. iako bi sam termin “bond” ukazivao da se radi o akcesornoj garanciji. budući da je ponudbena garancija uvijek dana na prvi poziv. davanje garancije za dobro izvršenje posla). Međutim. 611 612 610 dova osigurava i za dobivanje garancije za dobro izvršenje posla prije povrata garancije za nuđenje. kao i sve druge bankarske garancije.. Ovakvim se uglavkom naručitelj ra Za razne vrsti garancija. U životu.. v. Ehrlich. Kod velikih poslova ne radi se o zanemarivim iznosima.. Smjernice za primjenu ugovornih oblika javnoprivatnog partnerstva (Nar. Ponuditelj je. Međutim. cit. međutim. jer se u pravilu traži da budu izdane u visini određenog postotka od vrijednosti budućeg posla (obično između 3%–5%). Ponudbene garancije. takvi projekti nisu podvrgnuti pravilima o javnoj nabavi. do kojeg dolazi nakon predaje ponuda i tokom kojeg naručitelj raspravlja s izvoditeljem o mogućnosti prilagođavanja njegove ponude svojim potrebama.trajati šest i više mjeseci. Ako je garancija naplaćena. čine takvo postupanje veoma nepraktičnim. 98/06.. stvari se. Vrijednost ponudbenih garancija nije za podcijeniti. korisnik stječe pravo da naplati garanciju. str. v. To se čini na taj način da prije njihova isteka korisnici zatraže da garancija bude “plaćena ili produljena”. naručitelji traže da ponuditelji uz svoju ponudu daju i bankarsku garanciju kojom banka garantira plaćanje ako ponuditelj odbije sklopiti ugovor. Westphalen. a i nalogodavatelj. Iako se tom praksom mogu bitno iskriviti rezultati održanih licitacija. već mu je učinjena protuponuda. str. Ako bi ponuditelj odustao od sklapanja ugovora ili ako ne izvrši uvjete potrebne prije sklapanja ugovora (npr. dakle. nov. pravno gledajući. Međutim. u želji da dobiju posao izvoditelji pristaju dalje pregovarati. iako je njegova ponuda izabrana kao najpovoljnija. Iz upotrebe različitih termina još se uvijek ne može točno odrediti o kakvoj se garanciji radi. jer korisnici najčešće prisile banke na produljenje garancija. to banka neće biti u položaju osporavati plaćanje. Pravno gledajući. “natjecateljski dijalog”. 372–384. imao pravo tražiti oslobađanje svoje garancije i mogao bi s pravom odbiti sklopiti ugovor pod nekim drugim uvjetima od onih koje je ponudio i na temelju kojih je izabran kao najpovoljniji. 43–51.). ali njegova ponuda nije prihvaćena. infra. ponuditelji nude i druge poslove. Zbog specifičnosti odnosa kod nuđenja o kojima je gore bilo riječ. br. čl. Zahn. prije će pristati na produljenje garancije nego na plaćanje. doduše. op. iako bi. kao i mogući troškovi ostvarenja svojih prava. Da bi se to spriječilo. Ponekad se traži da banka izda i posebno pismo uz ponudbenu garanciju kojom se banka istovremeno obvezuje da će izdati i garanciju za dobro izvršenje posla prije povrata garancije za nuđenje. Nezgodna strana ponudbenih garancija je u tome da se veliki radovi građenja u praksi rijetko dodjeljuju samo na temelju održane licitacije. 613 nudu” (extend or withdraw). Rokovi. U takvim pregovorima naručitelji (korisnici garancija) ponekad nastoje za sebe izboriti povoljnije uvjete od onih koje je ponuditelj ponudio u svojoj ponudi. ona je realnost poslovnog života. neki preporučuju da bi takav zahtjev trebao glasiti “produlji ili povuci po 613 Kod ugovora koji se sklapaju u okviru javnoprivatnog partnerstva. pa čak i da je ponuditelj u pravu. op. izabran kao najpovoljniji. Stoga se može dogoditi da zbog dobivanja drugih poslova izgube interes na nekom poslu za koji su ranije također predali ponudu. G. Eberding.–10. ne odvijaju na taj način. eventualno mogli odustati od daljnjih pregovora i osporavati naplatu garancije. Izvoditelj bi. jer često i kod javnih natječaja. u Poglavljima 5. previđen je tzv. u takvoj situaciji investitor je odbio ponudu jer je nije prihvatio u cijelosti onako kako je ponuđena.. 4.

tada bi ta garancija ostala kod korisnika u punom iznosu. Njihova je funkcija u pogledu izvršenja usluga i radova ona. Rokovi su važni i zbog toga. U tom sustavu obračuna primljenog avansa. predstavljala dodatno osiguranje za korisnika. Dok je. dakle.21. banci će njen nalogodavatelj (izvoditelj). Takvi predujmovi (avansi) ponekad predstavljaju značajne iznose i oni se plaćaju u postotku od ukupne cijene nekog ugovora (često između 10% do 20%). u stvari. Ako je u nekom poslu izdana takva garancija bez neke preciznije oznake na koje se točno obveze ona odnosi. dakle. U takvom slučaju. Kad radovi budu isplaćeni 100% smatrat će se da je i avans obračunan i vraćen 100%.nije zatražena u vrijeme važenja. Garancija za dobro izvršenje posla (performance guarantee) Garancije za dobro izvršenje posla najčešće su upotrebljavane garancije u poslovnom životu. Ovakve neodređene garancije mogu biti dosta opasne za nalogodavatelje. plaćanje iz akreditiva naknada za izvršenje obveze. 7. garancija bi. Prema općeprihvaćenom stajalištu. To znači da će izvoditelji obračunavati mjesečne situacije u punom iznosu i od tog punog iznosa odbijati postotak primljenog avansa. Garancija za predujam (advance payment guarantee) Kod velikih građevinskih radova. postavljanje i opremanje radilišta. uobičajeno je paralelno smanjivati i vrijednost bankarske garancije za avans.). Upravo iz tih razloga. plaćanje iz garancije je naknada za neizvršenje obveze. smatrat će se najvjerojatnije da se odnosi na izvršenje svih obveza iz nekog ugovora. a banka će na temelju tih obračuna. Za onaj iznos koji nije obračunan kroz izvršene radove. Prije svega. koji bi mogao garanciju naplatiti od banke na prvi poziv. garancija je nakon roka njena važenja prestala važiti i banka nije više u obvezi da plati. slanje radnika i sl. 7. dostavljati u redovitim vremenskim razmacima od korisnika garancije (naručitelja) potvrđene i obračunane mjesečne situacije za izvedene radove. U takvom slučaju. ovisi isključivo o samom tekstu garancije. a ako se garancija smanjuje razmjerno izvršenim radovima. s tom razlikom da se akreditiv naplaćuje kad je obveza izvršena (roba isporučena). uobičajeno je da naručitelj daje izvoditelju predujam za potrebe mobilizacije i pokrivanje ostalih troškova potrebnih za pripremu radova (nabava i transport opreme. već je osnova u traženju povrata unaprijed plaćenog iznosa koji nije obračunan i vraćen jer i radovi nisu izvršeni. da investitori sa podozrivošću gledaju na tako velike isplate bez pokrića u izvršenim radovima. jer ako roka nema. Korisnik je na taj način pokriven za rizik plaćanja unaprijed. daje korisniku pravo da od banke traži plaćanje cijelog iznosa pokrivenog bankarskom garancijom. vraćanje tih iznosa nema istu osnovu kao što to ima naplata garancije za dobro izvršenje posla. Da bi se to postiglo. Takve “uže” garancije imaju dvostruku funkciju. s pravom da je naplati na njegov prvi poziv. praksa je stvorila i posebne ograničenije garancije za razdoblje održavanja (maintenance guarantee) ili za razdoblje garancije za otklanjanje nedostataka (warranty period guarantee). Koje su sve obveze obuhvaćene nekom garancijom za dobro izvršenje posla. ako se avansna garancija ne bi smanjivala. iako protivno očiglednoj svrsi zbog koje je garancija izdana. smanjivati vrijednost bankarske garancije. tada je i izvoditelj zaštićen da njegova banka neće morati vraćati one iznose primljenog avansa koji su već obračunani kroz izvršene radove. Da bi se smanjili rizici investitora za plaćanja predujma. uobičajilo se izdavanje avansnih garancija na prvi poziv. smatrat će se da je garancija na snazi sve dok je korisnik svojom izjavom ne oslobodi. Izdavanje tih garancija čini se pod pretpostavkom da će se predujmljeni iznos obračunavati kroz čitavo vrijeme odvijanja radova i to razmjerno plaćanju naknade za izvršene radove. one omogućuju oslobađanje glavne garancije za dobro izvršenje posla po preuzimanju nekog objekta. koju ima akreditiv kod isporuke robe. kad su građevinski radovi dovršeni i kada je sva 24 . korisnik može zahtijevati njihov povrat. Razumljivo je. jer omogućuju korisnicima da se njima koriste i za neizvršenje i najmanjih i beznačajnih obveza iz nekog ugovora. Bankarska garancija za avans na prvi poziv. dok se bankarska garancija naplaćuje u slučaju kad usluga ili radovi nisu izvršeni u skladu s ugovorom. Međutim.20.

nastojati da se gotov novac ne zadržava kao garantni polog i umjesto toga će ponuditi da se naručitelju u zamjenu za gotov novac kao sigurnost izda dodatna i posebna bankarska garancija. jer smanjuju količinu gotovog novca koje izvoditelji dobivaju u toku odvijanja radova. u pravilu. 614 25 . s jedne strane. U takvom se slučaju traži da garancija ostane na snazi sve do isteka razdoblja garancije. Sa stajališta izvoditelja. garancija u zamjenu za odbijanje sigurnosnog pologa se povećava kako se radovi i njihova naplata povećava. 7. stoga. Za razliku od avansne garancije.oprema isporučena i montirana i kad se je pokazalo da je u stanju proizvoditi. koja je po vrijednosti manja i koja je ograničena samo na obveze održavanja. Zadržani iznosi kreću se najčešće u rasponu od 5% – 10% od svake situacije i oni služe kao sigurnosni polog naručitelju radova za dobro izvršenje ugovora. primi bankarsku garanciju na isti iznos. Izvoditelji nerado gledaju na zadržavanje gotovog novca kao sigurnosnog pologa kod naručitelja jer im. 7. i garancija održavanja u biti garancija za dobro izvršenje posla održavanja. Učini se dokazuju u toku preuzimanja postrojenja. dakle. Na taj se način može izdavati i nekoliko odvojenih i posebnih garancija. a s druge strane. gotov novac stalno treba u toku izgradnje za pokriće troškova. jer daje gotov novac kao sigurnost za ispunjenje obveza. od kojih svaka pokriva samo jedan dio striktno definiranih obveza. ona ima posebno ime i posebnu funkciju. dok na ovome mjestu navodimo samo njegove temeljne karakteristike u cilju njihove usporedbe s bankarskim garancijama. na poziv i plative su kad naručitelj podnese zahtjev banci za isplatom. Iako je. Standby akreditiv kao garancija O tim akreditivima mnogo je više izloženo u posebnom dijelu u kojem podrobnije govorimo o tom instrumentu osiguranja plaćanja. predstavlja veću sigurnost od bankarske garancije. kao dodatno osiguranje za dobro izvršenje posla. naručitelji često traže posebne bankarske garancije. kao što su to nalazi ili izjave savjetodavnih inženjera ili potpisani zapisnici ugovornih strana o preuzimanju ili neki slični dokumenti. 7. U tom se trenutku garancija za dobro izvršenje posla zamjenjuje s garancijom održavanja.23. ako investitor ima pravo zadržati gotov novac kao garantni polog do isteka razdoblja garancije. Garancija učina Mnogi radovi građenja u sebi sadrže obveze izvoditelja da će izgrađeno postrojenje postizati određene učine (guarantee of specific performance). Garancija povrata zadržanih iznosa (retention guarantee) Kod građenja velikih objekata uobičajeno je da investitor zadržava određene iznose od svake obračunane situacije (retention money).22. Kod tih bankarskih garancija. na mjesec ili na godinu. može pristati da u zamjenu za polog u gotovom novcu. Međutim.24. a s druge strane. posebnu pažnju valja primijeniti u formuliranju karaktera dokumenata na temelju kojih će banka biti dužna platiti – da li se radi o pravim uvjetima za koje banka ima pravo ispitivati njihovu točnost ili se pak radi o dokumentarnim uvjetima kada banka samo ispituje da li neki dokument po svom vanjskom izgledu odgovara dokumentu koji je naveden u samoj garanciji. Bitna uloga standby akreditiva je ista kao i uloga garancija. koja se smanjuje razmjerno izvršenim radovima. on znači smanjenje potrebe za gotovim novcem u toku gradnje. upravo je kod tih garancija često slučaj da se za isplatu predviđa i podnošenje dodatnih dokumenata. jer s jedne strane. Izvoditelji će. zadržani iznosi kao sigurnost za izvršenje posla nisu rado viđeni. na dan. Slično tome. Takav polog je za naručitelja radova povoljniji od bankarske garancije za dobro izvršenje posla. Kao osiguranje za postizanje određenih učina. I te su bankarske garancije. To mogu biti ili određena potrošnja struje ili drugih goriva ili postizanje određenog učina na sat. znaju da investitor može pasti u iskušenje i zadržavati isplatu zadržanih iznosa zbog i najmanjih prigovora na kvalitetu izvedenih radova.

Kao što smo to već napomenuli. jednu akcesornu obvezu. (UOP 400).. u prometu su se pojavili standby akreditivi. standby akreditiv se nalazi u sredini između garancija i akreditiva. kada su mnogo banke bankrotirale jer nisu mogle honorirati izdane bankarske garancije. ono što se u europskim pravnim sustavima naziva “jamstvima” građanskog prava.. Kao posljedica želje anglo-američkih sudionika u MTK. kako smo to već ranije opširnije naveli. 11/1999. Ipak. Američke su banke već tada razvile drukčije oblike garancija. kao jednoj vrsti garancija. dio IV. bilo zabranjeno izdavanje bankarskih garancija. koja bi se mogla smatrati kao podvrsta akreditiva. standby letter of credit upotrebljava se nekada i kao sinonim za garanciju plaćanja. koji su. Od samih početaka američkog bankarstva smatralo se da banke ne mogu garantirati dugove drugih osoba i već se tada (polovicom XIX. v.). infra. Ta je primjena učinjena na taj način da je u čl. Američki Ujednačeni zakon (UCC). To nepovjerenje prema bankarskim garancijama doživjelo je svoju konačnu potvrdu u vrijeme krize iz 1929. stoljeća) izdavanje bankarskih garancija smatralo da je ultra vires bankarskog poslovanja. tretira standby akreditive u istom poglavlju u kojem govori o akreditivima (čl. poznatom pod nazivom “standby” ili “standby akreditiv” (Standby Letter of Credit). 1. 5-101.Radi se o posebnom obliku garancije. kao što su to akcept mjenica i izdavanje akreditiva. Vukmir. B. 7. za potrebe usporedbe s bankarskim garancijama i kao vrstu garancija. sa zahtjevom za izdavanje bankarske garancije. Kao posljedica takvog razvoja. 1. a sada i UOP 600). Ovim se standby akreditivom američka banka obvezuje svom inozemnom korespondentu (banci) da će mu platiti određeni iznos iz akreditiva na prvi poziv. Nakon krize 1929. termin guarantee označavao je ono što mi kod nas poznajemo kao jamstvo. Bondovi su suprotnost 26 . kad je američkim bankama nakon velike depresije (1929. O standby akreditivima. godine. Prema Ujednačenim običajima i praksi za dokumentarne akreditive (UOP 500. u Americi su donijeti izričiti propisi koji su bankama zabranjivali izdavanje bankarskih garancija na prvi poziv. te revizije određeno da se UOP primjenjuje na “. U slučaju američkih standby akreditiva. standby akreditivi su u SAD zamijenili bankarske garancije. u opsegu u kojem su primjenjivi i na standby akreditive”. standby akreditiv upotrebljava se i u drugim varijantama. da se primjena UOP proširi i na standby akreditive. Bond kao garancija O “bondovima” ili o “surety bonds”. 18–26. od kojih je jedna i izravno garantiranje plaćanja korisniku. u stvari. američki se izvoznik obraća izravno banci u zemlji svog partnera.9.– 1932. ta je vrsta akreditiva bila po prvi put uvrštena u UOP MTK u reviziji od 1983. godine. dakle.–5-117. Po svojoj funkciji. Osim toga. ako inozemna banka plati na temelju garancije koju je izdala krajnjem korisniku. Standbys. supra.. Poglavlje 10. sve dokumentarne akreditive.). kontragaranciju jedne američke banke.25. Pravni odnosi kod standby akreditiva su najčešće drukčiji nego kod bankarskih garancija. već je bilo govora u t. spremna je izdati bankarsku garanciju ako dobije 615 614 615 V. kojima se je garantiralo ispunjenje određenih obveza. Pravo i porezi br. (Terminologija). Na ovome mjestu želimo bondove samo navesti 616 616 Dio VII. str. a mnogo je više izloženo u kasnijim izlaganjima. 7. Isto tako. iako mu je funkcija ista kao i bankarskim garancijama. slične engleskim “suretyship”-u. a čija je naplata uslijedila u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza.. Ta se kontragarancija američke banke naziva standby letter of credit.. po američkom (isto i kao prema engleskom) shvaćanju. Ta inozemna banka. Standby akreditiv naziva se i nezavisna garancija koju američka banka izdaje direktno krajnjem korisniku i to u cilju izbjegavanja zabune kod upotrebe američkih “garancija”. Funkcija standby akreditiva bila je ista kao i funkcija apstraktnih bankarskih garancija.). čl. Te su “garancije”. kako ih se ponekad naziva. i na standby akreditive primjenjuju se ta ista pravila i to u onoj mjeri u kojoj su primjenljiva (UOP 500 i UOP 600..

sZOO opisuje potvrđene bankarske garancije u čl.27. Načelno govoreći. 1085. da notifikacija akreditiva korisnika od neke druge banke nije sama po sebi potvrđivanje akreditiva. nije isto što i sustav indirektnih garancija tj. 7. ako druga banka potvrdi obvezu iz garancije. te druge banke koja je prvoj garanciji dodala svoju potvrdu. a može se odnositi na najrazličitije financijske instrumente. ne spominju “kontragarancije” kao posebnu tehniku “potvrđivanja” bankarskih 619 27 . str. sZOO (čl. cit. b. op. To se postiže potvrđivanjem garancija. Tek ako to ne bi bilo moguće. Bondovi mogu biti.26. kao alternativa plaćanju ili nekoj drugoj vrsti zadovoljenja. To je isto tako slučaj i kod notifikacije izdavanja bankarske garancije. ako ova to iz nekog razloga nije u stanju izvršiti. Potvrđene garancije (super-garancije) sZOO (čl. gdje ih se naziva “supergarancijama”. bondovi nisu niti klasične bankarske garancije. Učvršćenje garantiranih obveza Postoji nekoliko načina da se učvrsti obveza koju je garantirala jedna banka i to tako da se kao garant uključi još jedna banka. jer je obveza koju se preuzima bondom. te kao bondovi za zadržane iznose. t. 1041. Prema tome. moguće. izdani ponudbeni bondovi. Potvrđena bankarska garancija je Takvo je rješenje i predviđeno u Ujednačenim pravilima za ugovorne bondove MTK (brošura 524). Bon-dom se. Ovo “potvrđivanje”. tada imamo dva odnosa prema korisniku: jedan odnos prve banke koja je izdala garanciju korisniku. Iako je “potvrđivanje” bankarskih garancija moguće. S pravnog stajališta. Stoga su tvrtke koje izdaju bondove spremne jamcima pomoći u nadvladavanju poteškoća s kojima se ovi susreću u izvršavanju ugovora ili će i same preuzeti njihovo izvršavanje putem pronalaženja drugih izvođača. bondovi predstavljaju akcesornu obvezu. predviđa mogućnost da izdavatelj bonda (jamac) sam preuzme izvršenje obveze osobe za koju je jamčio. a koju je “potvrdila” još jedna druga banka. ZOO ništa ne govori o odnosima između banaka kod obavještavanja o otvaranju bankarske garancije bez potvrđivanja. koji je u međunarodnu praksu došao iz američke prakse. tj. ono nije uobičajeno. izdavanja kontragarancije i nove direktne garancije. 1085.) govori o “supergaranciji” kao postupku “potvrđivanja” prve garancije. izdavanjem kontragarancija i izdavanjem back to back garancija. osiguravajuća društva mnogo pozornije prate one za koje izdaju bondove i njihov način i pouzdanost u izvršavanju ugovora. jer on nema neko pravno definirano značenje. 617 618 7. nisu tako značajne. Potvrđivanje bankarskih garancije je. 5. međutim. Pravni odnosi kod takvog potvrđivanja odgovaraju odnosima koji nastaju kod potvrđivanja akreditiva. dakle.) kaže se.bankarskim garancijama. potpuno vezana za temeljni posao. 618 617 bankarska garancija koja je izdana od prve banke. do visine iznosa bonda. U nZOO (čl. bondovi za održavanje. kao i bankarske garancije. a niti ne govori ništa o odnosima banaka kod izdavanja kontragarancija.) predviđa se također mogućnost potvrđivanja “jamstva”. korisnik može svoje zahtjeve iz garancije podnijeti bilo banci koja je izdala garanciju.. Niti sZOO. odgovornost izdavatelja bonda je ograničena iznosom bonda. osim ako ne bi sam preuzeo izvršenje posla. smatra se da je temeljni ugovor. bilo onoj koja ju je potvrdila. Kod akreditiva. Međutim. Radi se o jednom hibridnom instrumentu osiguranja izvršenja obveza. nego sustav po kojem se “potvrđuje” obveza iz prve garancije i dodaje vlastita garancija. dakle. jer osiguravajuća društva koja najčešće izdaju bondove. 4. Ako dođe do “potvrđivanja” bankarske garancije. čl. Bertrams. “Potvrđivanje” je veoma rijetko kod garancija jer i prednosti koje bi se dobile od obveze još jedne banke da plati. Međutim. Bondovi se u pravilu ne izdaju da su plativi “na prvi poziv”. 3. kad druga banka izdaje garanciju korisniku na zahtjev prve banke. spremne su platiti odštetu korisniku bonda. a niti klasična građansko-pravna jamstva. Navedene odredbe sZOO i nZOO predviđaju da. ali se ta tehnika rijetko upotrebljava. Iz tih razloga neki autori izbjegavaju uopće upotrebu termina “bond”. bondovi za dobro izvršenje posla. 1079. sastavni dio bonda. Taj naziv nije uobičajen u međunarodnoj trgovini. Dapače. ne raspolažu uvijek gotovinom koja bi u kratkom roku mogla pokriti postavljene zahtjeve. a niti nZOO.

providing the beneficiary with the option of demanding payment from the confirmer instead of from the guarantor/issuer. dakle.. a ne “skupno”. kao što je to slučaj kod odnosa kod punomoći i zastupanja. Bertrams. bond ili drugu obvezu na plaćanje danu od Banke koja daje nalog (Instructing Party). sadrži definiciju “potvrđivanja” garancije.28. 620 621 koje druga banka bude dužna platiti. means an undertaking added to that of the guarantor/issuer. 1992. Na kraju. U takvoj situaciji. te Banke koje daju nalog za izdavanje Kontragarancija (Instructing Party) nisu ni u kom pogledu 620 28 . a nema nikakvi pravni odnos s prvom bankom koja je dala kontragaranciju drugoj banci.. “kontragarancijom”. Bertrams se pita je li zaista moguće da izdana garancija može poništiti odnos iz mandata sadržanog u kontragaranciji. without prejudice to the beneficiary’s right to demand payment from guarantor/issuer. 14. po našem mišljenju. o nezavisnim garancijama i standby akreditivima. kao odvojeni pravni odnos od svih drugih odnosa. upon simple demand.. smatramo da se pravila o zastupanju 622 623 624 Ujednačena pravila za garancije na prvi poziv MTK (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees. da izdana garancija ne može stvoriti odvojeni odnos koji proizvodi pravni učinak koji se bitno razlikuje od temeljnog odnosa iz kontragarancije.” 7. dakle. ne bi mogao doći prvoj banci i od nje tražiti plaćanje. u skladu s uvjetima obveze pismenog zahtjeva za plaćanje i drugih dokumenata navedenih u Kontragaranciji. Kod potvrđivanja akreditiva. Korisnik... a. dotle drugi zastupaju stajalište da su te dvije garancije povezane. dok kod kontragarancije. kod kontragarancije se radi o odnosu sličnom odnosu koji nastaje kod punomoći i zastupanja.garancija. (brošura br. Moguće je. kako se naziva obveza prve banke drugoj banci da će platiti iznose 619 Bertrams. “Kontragarancija” znači svaku garanciju. Po našem mišljenju. Između ta dva oblika postoje bitne razlike. 458).. Konvencija UNCITRAL-a iz 1995. iako će druga banka biti dužna platiti u skladu s uvjetima izdane garancije. 2. imamo i treći odnos. Kontragarancije Tehnika koja se kod akreditiva naziva “potvrđivanje”. kod odnosa iz kontragarancije. kod bankarskih se garancija naziva “kontragarancijom”. pak smatra. cit. (e). Dok neki autori zastupaju stajalište da su kontragarancija i druga garancija potpuno neovisne jedna od druge. Kontragarancije su po svojoj prirodi odvojene transakcije od Garancija na koje se odnose. a drugi na samoj izdanoj garanciji.). Budući da se kod kontragarancija radi o odvojenim i samostalnim odnosima i obvezama. U takvom odnosu imamo. nalogodavatelja i njegov odnos s prvom bankom. 6. ako dođe do pozivanje na plaćanje pod uvjetima koji su različiti od uvjeta iz kontragarancije. op. davanjem kontragarancije. dakle. koji se sastoji u garanciji druge banke korisniku. koji su po svom vanjskom izgledu u skladu s uvjetima Kontragarancije. Ipak. potvrđivanje “. daje i punomoć i povjerava drugoj banci da izda drugu garanciju. prva banka neće biti dužna platiti po tako različitim uvjetima. te da se radi o dva odvojena odnosa koji se moraju i odvojeno tretirati. U pravu je moguće da opunomoćenik prekorači granice svog ovlaštenja ili da se ne pridržava “unutarnjih” uputa koje je dobio od nalogodavatelja. Ta Pravila daju sljedeću definiciju kontragarancija: Za potrebe ovih Pravila. koji nastaje kroz nalog prve banke drugoj banci za izdavanje garancije. Prva banka. bez obzira kako je ta nazvana ili opisana. a koja je dana u pismenom obliku za plaćanje određenog iznosa Garantu po prezentaciji. korisnik ima odnos samo s drugom bankom koja mu je izdala garanciju. mjerodavna samo izdana garancija ili i kontragarancija. da izdana garancija sadrži uvjete koji nisu sadržani u kontragaranciji. str. U njemačkoj se teoriji smatra da je odnos između prve i druge banke temeljen na ugovoru o mandatu. Zatim imamo drugi odnos. je li kontragarancija potpuno neovisna obveza od garancije koju izdaje druga banka. iako je upravo taj način “potvrđivanja” veoma raširen u međunarodnoj trgovini.. Drugim riječima. kao i od svih temeljnih ugovora ili ponudbenih uvjeta.–d. po našem se mišljenju radi o odvojenim odnosima koji se prosuđuju svaki za sebe. iako se s oba instrumenta postiže uključivanje još jedne banke u obvezu plaćanja. čl. Temeljno pitanje kod kontragarancija je pitanje. je li za opseg obveza banke koja izdaje garanciju na temelju kontragarancije prve banke. te da zbog toga sam snosi pravne posljedice. Prema toj definiciji (čl. korisnik se može za plaćanje obratiti i akreditivnoj i potvrđujućoj banci. Taj je nalog praćen tzv.

16. za njemačko i francusko pravo.) i (2. Bertrams. 7. Unpublished Opinions. dakle.) i to kao “undertaking given to the guarantor/issuer of another undertaking by its instructing party and providing for payment upon simple demand or upon demand accompanied by other documents. BK je izričito navela one članke UPG 458. upute koju je dobila. koji se imaju jednako primijeniti na garancije i kontragarancije i to. jer smatra da se to izjednačavanje u praksi podrazumijeva. u odnosu prema korisniku garancije. “Back to back” garancije Ponekad se govori o back-to-back bankarskoj garanciji.. odgovara za svoje obveze na temelju izdane garancije. 425. u vezi s upotrebom pojma “garancija” u UPG 458. 6. na temelju kontragarancije. zastupani obvezan. banke nerado gledaju na takve garancije. načelno govoreći. Dok je “guarantee” akcesorno jamstvo. Bankarska je komisija potvrdila da se sve odredbe UPG 458. Pravno reguliranje odnosa kod kontragarancija je složeno i razlikuje se u pojedinim nacionalnim zakonodavstvima. ali ne i na posljedice koje takvo neovlašteno zastupanje može proizvesti prema trećima. 4. c. Kod takvog odnosa. Ipak. kod bankarskih garancija ta je opasnost nešto manja nego kod akreditiva. (1.29.vezane niti se na njih odnose izdane Garancije. 148–166).. str.. cit. 24. u tom se dokumentu ne navodi da se odredbe o “garancijama” odnose i na “kontragarancije”. čl. ako je temeljna obveza ništava ili 626 627 29 . Protivno tome. Pitanje je bilo postavljeno Bankarskoj komisiji MTK. uglavnom zbog jednostavnije formulacije i zbog odsustva brojnih osjetljivih dokumenata u poslovanju s bankarskim garancijama. čl. I Konvencija UNCITRALA o nezavisnim garancijama i standby akreditivima iz 1995. pa se tako imaju razumjeti i pojedine odredbe UPG 458. Kod zastupanja je. ali ne i između prve i treće osobe. Ovakvu potpunu odvojenost odnosa iz kontragarancije i izdane garancije. 201. dakle.. Dok je. op. za preuzimanje odgovornosti te osobe prema trećoj osobi. korisnik može pozvati jamca izravno da plati. Kao i kod back-to-back akreditiva. 19. 3. u engleskom se pravu ugovor o “indemnity” smatra protutežom ugovoru o jamstvu (guarantee). 149. t. 148. i 10. surety odgovoran za obveze druge osobe za koje je preuzeto izravno jamstvo za ispunjenje njenih obveza prema trećoj osobi. prva osoba nije uopće u pravnom odnosu s trećom osobom.30. V. sZOO. za razliku od njihove prisutnosti u poslovanju s akreditivna. str. i 23. str.. Kod takvih garancija druga banka izdaje nezavisnu garanciju trećoj strani na temelju garancije koju je primila od prve banke. dakle. br.. posebno naglašavaju i Ujednačena pravila MTK o garancijama na poziv (UPG 458.). 22. 625 ty-a postoji samo jedan ugovor i to onaj između prve i druge osobe. koja se izdaje na istom načelu kao i back-to-back akreditiv. Bertrams. o lancu kontragarancija. da nije pravno neprihvatljivo da druga banka. Naime. dođe do nekih razlika koja ih može ostaviti nepokrivene. ugovor(i) ili ponudbeni uvjeti.. 6. U američkom pravu. odnose jednako na garancije i kontra-garancije. a bez sigurnosti da će u svemu moći slijediti odredbe prve garancije i uz daljnju opasnost da negdje.. op.. jer ih one dovode u položaj da moraju izdati nezavisnu garanciju na temelju jedne garancije.. (prijevod autora). Dakle. Smatramo da je takav pristup i u skladu s nZOO. Kod surety-a postoji samo jedan ugovor između sve tri osobe. Ibid. Osim ugovora o suretyship ili jamstva anglo-američkog prava. 625 7. samo ako je zastupnik sklopio ugovor u granicama svojih ovlaštenja. 1039. U stvari.).”. ovdje se radi.. 7. tim se ugovorom obvezuje neka osoba (prva osoba) dati naknadu drugoj osobi. 621 622 623 624 i punomoći u pogledu odgovornosti za neovlašteno zastupanje mogu primijeniti na odnose između dviju banaka. Pravni odnos u takvom slučaju postoji samo između prve i druge osobe. članak 2. 9.. cit. Ugovor o obeštećenju (indemnity) Od ugovora o garanciji valja razlikovati ugovor o obeštećenju. dotle je “indemnity” izravno jamstvo prve osobe drugoj osobi. cit. O tome. tj. 1. članak 85. dotle kod ugovora o indemnityu.. op. potrebno je spomenuti i ugovor o indemnity. ne namjerava izmijeniti ili nadopuniti te odredbe. a u odnosu prema prvoj banci. i 18. (str. Smatramo. Bankarska komisija.. usprkos njihova spominjanja u Kontragaranciji. u toku administracije tih garancijskih isprava. 8. sadrži definiciju kontragarancije (čl. budući da se i on često zamjenjuje s garancijom. ako bi ova pretrpjela neku štetu zbog neispunjenja obveza treće strane. v. dok kod indemni U svom mišljenju. naime.

31. drugostupanjska je presuda pokazala da su letters of comfort u engleskom pravu. 2nd ed. 3rd ed. str. također može. Sud je. engleski je sud protumačio Letter of Comfort u svjetlu pravila o ponudi i prihvatu i stao na stajalište da u konkretnom slučaju nije bilo prihvata 631 632 30 . temeljem svog sadržaja. Indemnity je. Darnell (1704. a “majka”.. u stvari. tipični je noviji instrument međunarodne trgovine. 2nd ed. stoga utvrdio. iako ona to u stvari nisu. Kleinwort Benson Ltd v. već i zbog same potvrde da je poduzeće s kojim sklapa posao. Sud je stoga stao na stajalište da je poduzeće “majka”. i ako on ne plati. 706 i dalje. J. M. u stvari. 630 Calamari. “kćerka” velike korporacije “majke”. Budući da je “kćerka”posebna i odvojena pravna osoba. Dec. 1987. da bi i drugostupanjska odluka mogla potvrditi prvostupanjsku u kojoj je taj letter of comfort bio izjednačen. Prva rečenica je glasila: 629 Potvrđujemo da ne želimo smanjiti naš financijski udjel (u filijali) sve dok se zajam ne otplati ili dok vi ne potvrdite da ste spremni produljiti zajam i novim dioničarima. Letter of Comfort (“pismo umirenja”). kao što i samo ime dokumenta kaže. Financial Times. U literaturi se često citira odluka u engleskom predmetu Birkmyr v.. Tada je sud presudio da ako netko kaže: “isporuči robu C-u. nezavisna i autonomna obveza. 1999. Cit. Contracts. da osiguramo da (filijala) bude u svako vrijeme u položaju ispunjavati svoje obveze prema vama u gornjem poslu. J. U jednom drugom sličnom slučaju. 1987. Ipak. na primjer. izdat će zajmodavcu letter of comfort kojim će opisati svoj odnos sa svojom “kćerkom”.neutuživa. str. da bi proglašavanjem letter of comfort obveznim. čak i onda kad su izražene u dokumentu koji je stekao određeni profil u poslovnoj praksi. To je. 7. ako netko kaže: “isporuči robu C-u i ja ću se pobrinuti da roba bude plaćena” – to je indemnity. dakle. za koji se obično pretpostavlja da se izdaje bez namjere preuzimanja neke ugovorne obveze. 12. veoma dobro ilustrira slučaj presuđen u Velikoj Britaniji u vezi s jednim Letter of Comfort.. učinilo poduzeće “majku”. ali uvijek bez namjere preuzimanja neke čvrste obveze plaćanja ili ispunjenja neke druge obveza poduzeća “kćerke”. U međunarodnoj poslovnoj praksi. prema Goode. Kad. 1017. s pravom garancijom plaćanja. 1988. Drugostupanjski je sud. Takva pisma ostavljaju dojam kao da su garancije. 627 628 629 630 626 Prvostupanjski sud je stao na stajalište da ove dvije izjave sadrže ugovornu obvezu garancije i obvezu plaćanja i da je glavna korporacija dužna platiti dug “filijale” kad je filijala zbog stečaja propustila to učiniti. odgovornost jamca ovisit će o tome je li dano jamstvo guarantee ili indemnity. 21. jer je utvrdio da poduzeće “majka” nije pristalo u toku pregovora na izdavanje bankarske garancije. ja ću platiti” – da je to garancija. Sud je bio pozvan prosuditi značaj dviju ključnih rečenica sadržanih u jednom Letter of Comfort. U kojoj su mjeri osjetljive ovakve nedefinirane predugovorne komunikacije. njen partner bi se mogao bolje osjećati. London. poduzeće “kćerka” uzima zajam. koja ne ovisi o valjanosti primarne obveze. Druga rečenica je glasila: Naša je politika. moglo bi se pretpostaviti da su okolnosti tog slučaja bile drukčije i da od poduzeća “majke” nije bila prethodno tražena garancija koju je ona odbila dati. D. Naprotiv. Commercial Law. Queen’s Bench Division. Patronatserklärung. str. izdavanjem letter of comfort htjelo preuzeti samo moralnu. ukinuo tu poznatu prvostupanjsku presudu i to zbog toga..). Perillo. Malaysian Mining Corporation Berhard. 1. više odgovornom nego da je pristalo izdati bankarsku garanciju. koja ne želi direktno garantirati za obveze iz tog zajma. tim pismom poduzeće “matica” najčešće daje određene izjave o bonitetusvoje “kćerke” ili o nekom njenom partneru ili potvrđuje svoje međusobne veze. 822. Prijevod autora. međutim. međutim. 1995. Iako je prvostupanjska presuda mnogima pružala osnovu za stav da će engleski sudovi na sadržaje takvih pisama gledati na drukčiji način. Commercial Law. Sealy&Hooley. uglavnom bezvrijedni kao osnova za nastanak neke garancijske obveze za njihove izdavatelje. a ne i pravnu obvezu. pismo kojim se želi “umiriti” partnera poduzeća koje se nalazi u punoj kontroli “matice”. pod određenim uvjetima. biti garancija. Letters of Comfort ili “kvazigarancija” 628 Letter of Comfort ili njem.

Commercial Law. te da se ne namjerava lišiti svojeg vlasništva nad filijalom bez prethodne obavijesti. Zabrana izdavanja garancija Zakonom se može zabraniti izdavanje bankarskih garancija. u upotrebi su i garancije za izvršenje financijskih obveza. nZOO. pa tako nije niti došlo do ugovora.32. tako da je svaki vlasnik vrijednosnog papira i ovlaštenik (korisnik) bankarske garancije. 440/9. koji postaju korisnici garancije time što steknu određeni vrijednosni papir. sZOO. Cit. koje služe za pokriće obveza prema carinama. Prije svega. 1086. posljedica bi bila njena ništavost. u Formation of Contracts and Precontractual Liability. 55. Ian Brown. 7. “carinske garancije”. te su se u praksi razvile i određene vrsti garancija za posebne namjene. str. Schmidt-Szalewski. za obveze koje proizlaze iz kreditnih vrijednosnih papira. U našem pravnom sustavu. u francuskom pravu. te one nisu vrijednosni papiri i ne mogu se prenositi na isti način na koji se prenose vrijednosni papiri. plaćanja najma. Nadalje. 1995. pretpostavlja da se takva bankarska garancija može prenositi od jednog vlasnika na drugog vlasnika i bez cesije. dakle.). te je stoga utrnula.. Isto tako.tužitelja. kao što su to obveze povrata zajmova. Takva garancija mora obveze izdavatelja pokriti u cijelosti i može biti aktivirana na prvi poziv bilo kojeg vlasnika kreditnog vrijednosnog papira i to bez prava prigovora. 1042. str. U svakom slučaju. Ako bi se takva garancija ipak izdala. ona nije bila prihvaćena u razumnom roku. The Letter of Comfort: Placebo or Promise?. često se uzima kao dokaz preuzimanja garancije za “kćerku”. U ovom slučaju tuženi je napisao tužitelju da će “(tuženi) biti u položaju da vrši dovoljnu kontrolu nad administracijom i upravom (filijale) kako bi osigurao izvršenje njenih obveza prema Chemco (tužitelju)”. Ovdje.. Tako.. France. imamo bankarsku garanciju. običnim uručenjem vrijednosnog papira u potporu 635 636 31 . i ako onaj koji ga izdaje ne uspije dokazati zajedničku namjeru da to pismo ne stvara pravnu obvezu. prema Goode. bankarske garancije se nikada ne izdaju na donositelja. Rediffusion plc (1987. zakupa i drugih sličnih obveza. zakonodavac je odredio da se bankarska garancija može izdati za obveze koje proizlaze iz kreditnih vrijednosnih papira. što ovdje nije slučaj. danu neodređenom broju osoba. bankarske garancije prijevoznicima i prije stizanja dokumenata kao sigurnost za predaju robe. To sigurno nije način na koji je uobičajeno izdavati bankarske garancije i pitanje je da li je takva zakonska odredba u skladu s načelima koja vrijede za bankarske garancije. komercijalni zapisi. na primjer.33. publikacija br.). Bankarske garancije posebnih namjena Bankarske su garancije pogodne za razne svrhe. čl. prema toj zakonskoj odredbi. Pri donošenju ove odredbe. bankarska garancija se u nas može izdavati za obveze koje proizlaze iz kreditnih vrijednosnih papira. ICC. temeljem koje se bankarska garancija izdaje neodređenom broju osoba. 633 634 7. str. 94. Navedenom zakonskom odredbom. a mogu se “aktivirati na prvi poziv bilo kojeg vlasnika vrijednosnog papira i to bez prigovora”. BJBL 1990. 632 633 634 631 plaćali svi troškovi arbitražnog postupka i sl. a ako bi to ipak učinio. Chemco Leasing SpA v. zatim razne garancije na povrat određenih novčanih iznosa. Međutim. izd. Temeljem toga. bankarska garancija se prenosi zajedno s prenošenjem vrijednosnog papira. otvaranja akreditiva. ispušteno je iz vida da se bankarske garancije izdaju za određenog korisnika i da se one mogu od tog korisnika prenositi samo pod određenim uvjetima. kako se ne bi unaprijed Sud je stao na stajalište da kada Letter of Comfort čini sastavni dio nekog trgovačkog aranžmana koji je izvršen uz “consideration” da može imati ugovorni karakter ako mu je formulacija takva da stvara ugovor. iako je letter of comfort sadržavao ponudu. Ti su uvjeti (osim ako drukčije ne bi bilo izričito ugovoreno) takvi da se prava iz neke bankarske garancije mogu prenijeti samo zajedno s ustupanjem tražbine koja je osigurana jamstvom i prijenosom svojih obveza u vezi s osiguranim tražbinama (v. takav je slučaj s bankarskim garancijama ili sličnim instrumentima osiguranja kojima bi se garantirala isplata dividendi koje su zabranjene temeljem Zakona o tržištu vrijednosnih papira. čl. pa čak i bankarske garancije za plaćanje troškova arbitražnog postupka. postoje tzv. Pri tome. kao što su npr. bankarska garancija mora biti izdana u pisanom obliku. 281–291. izd. letter of comfort nije dao nikakva prava tužitelju. Naime. da će preuzeti obveze filijale ako novi vlasnici ne budu prihvatljivi tužitelju. Međutim. “pismo umirenja” koje izdaje “majka” da bi umirila zajmodavce “kćerke”.

dokazati prijevaru nije jednostavno i nalogodavatelji. tada bi mogla odbiti plaćanje po izdanoj garanciji. Kaže se da prijevara ili zloupotreba (abuse) mora biti “očigledna” (manifest fraud).kojeg je izdana ili da se izdaje na neodređeni broj osoba koji su vlasnici vrijednosnog papira. posvetili smo i posebno poglavlje. Ako bi banka bila svjesna da postoji takva “očigledna prijevara”. koji bi željeli zaustaviti plaćanje neke bankarske garancije. Pitanju prijevara i neopravdanih poziva na plaćanje. 635 Nar. Kao što englesko pravilo kaže “ fraud unravells all” (prijevara sve poništava). prijevara je temelj na kojem se može tražiti da sud zabrani neku isplatu temeljem akreditiva ili bankarske garancije. a niti kako je taj instrument usvojen u bankarskoj praksi. pa upućujemo čitatelje i na taj dio ove knjige. Ovakav način prenošenja ili izdavanja bankarskih garancija sigurno nije u skladu s pravom bankarskih garancija kako je to pravo regulirano u ZOO. Međutim.34. često neće imati takve dokaze koji bi bili dovoljni da pokažu postojanje prijevare. Niz sudskih i arbitražnih odluka u različitim jurisdikcijama se je bavio pitanjem prijevare i kvalifikacije prijevare. cit.. 84/02. 636 7. pitanje je samo kakva mora biti prijevara da bi se mogao ostvariti učinak zabrane isplate. Prijevara ili zloupotreba U pravu međunarodnih plaćanja. nov. Op. br. 637 638 32 .

Jedna od prvih i često citiranih engleskih presuda (Lord Denning) u tom području je Edward Owen Engineering Ltd v.dotle postojanje četvrte i pete ugovorne strane ovisi o zahtjevu korisnika da muplaćanje jamči neka druga banka. Pravni fakultet u Zagrebu. B. najčešće u zemlji korisnika. onaj na čiji zahtjev će banka otvoriti bankarsku garanciju. u Liber Amicorum Jakša Barbić. stvarna osnova za izdavanje bankarske garancije. već samo s drugom bankom. 33 . 639 Više o prijevari.). koja kod kontragarancije daje uputu drugoj banci da garantira određeni iznos korisniku. 638 639 637 Dok su prve tri ugovorne strane nužne u odnosu kod bankarskih garancija. koja izdaje bankarsku garanciju na zahtjev nalogodavatelja (“prva banka” ili “garant”). 237–263. nalazi se temeljni pravni odnos izmeđunalogodavatelja i korisnika. tj. Ugovorne strane kod bankarskih garancija Kod bankarskih garancija pojavljuju se tri temeljne. Vukmir. Poznata je i američka presuda iz 1941..POGLAVLJE 4. za koju prva banka traži da je banka kontragarancije izda korisniku. v. op. issuing bank ili guarantor). (cit.35. Henry Schroder Banking Corp. dok prva banka nije uopće u pravnom odnosu s korisnikom. instructing party) je banka koja kod kontragarancije daje uputu drugoj banci da izda garanciju. 813). iako je on. osoba u čiju korist će banka otvoriti bankarsku garanciju. counterguarantee) je ona banka koja prima nalog prve banke kojom prva banka određuje sadržaj garancije. budući da ona daje nalog drugoj banci da otvori garanciju u korist korisnika. te banka nalogodavatelj (engl. Razlozi za obustavu isplate bankarskih garancija na poziv. Izvan sustava bankarskih garancija. Druga banka postaje time neposredni garant (guarantor) korisniku. banka kontragarancije (engl. Barclays Bank International (1978. cit. banka ili garant (engl. prema Sealy&Hooley. Branko. Contracts Involving (Abstract) Bank Guarantees and Documentary Credits Under Private Law. principal). u Hague-Zagreb Essays 6. izd. UGOVORNE STRANE I PRAVNI ODNOSI 7. Vukmir. korisnik (engl. naziva se “the Instructing Party”. Također. Prva banka. str. Sztejn v. beneficiary). str. te četvrta i peta moguća ugovorna strana i to: nalogodavatelj (engl. Mi smo je u prijevodu nazvali “banka nalogodavatelj”.

“kodificirala” načela koja su se izgradila u trgovačkoj praksi i judikaturi. a ne i korisnika bankarskih garancija. te UP 524 (za ugovorne bondove). nastojanja MTK u njenom prvom pokušaju reguliranja te materije. MTK ima prednost da može okupiti poslovne ljude. UJEDNAČENA PRAVILA ZA BANKARSKE GARANCIJE MTK 7. ne nailazi na prihvaćanje od strane korisnika. dobro ocijeniti pravednu podjelu interesa sudionika u određenim vrstama međunarodnih trgovačkih transakcija. teoretičare i druge stručnjake. MTK nastoji i u području bankarskih garancija odigrati jednako tako uspješnu ulogu. te da može u takvom sastavu. godine. Ujednačena pravila MTK o bankarskim garancijama (skupno dalje u tekstu“UP”). ipak između njih postoje značajne razlike. biti više riječi kasnije. Posljedica tog rada je da danas postoji ipak mnogo manje neizvjesnosti o njihovoj pravnoj naravi i međusobnim razlikama. krajnji rezultat rada MTK je pozitivan. Ujednačena pravila MTK za bankarske garancije U posljednjih tridesetak godina. Ipak. razrađena u odgovarajućim pravilima. izrađenih pod okriljem Međunarodne trgovačke komore u Parizu (dalje MTK). već su je nastojala mijenjati i to po želji nalogodavatelja. Već od 1978. Međutim. Istovremeno. u konačnoj liniji.43. mnogo doprinijela boljem razumijevanju pravne prirode bankarskih garancija i njihovom međusobnom razlikovanju. radi o sličnim instrumentima osiguranja obveza. MTK je bila prisiljena ispraviti svoj prvi neuspjeli pokušaj i izdati druga pravila. Iz tih je razloga MTK i izdala navedena pravila.42. MTK je nastojala ponoviti taj uspjeh i trgovačkoj praksi ponuditi odgovarajuća pravila i za bankarske garancije. budući da je ostvarena kodifikacija načela i običaja koji se primjenjuju u međunarodnim poslovima kod bankarskih garancija. O tim će dokumentima i o njihovim međusobnim razlikama. Ta je neobvezna kodifikacija ostvarena kroz nekoliko ujednačenih pravila za bankarske garancije. na neobvezni način. Isto je tako i praksa izdavanja “bondova” i njihov sadržaj. prvi pokušaj MTK u području formuliranja pravila za bankarske garancije na poziv nije bio uspješan. MTK se je uspješno suprotstavila pokušajima da se umanjuje značaj bankarskih garancija na poziv. nisu naišla na dobar prijam u praksi. izdana su u tri posebne publikacije. Iako se kod “ugovornih garancija”. Postojanje tih pravila mnogo je pomoglo jasnom razlikovanju između raznih vrsta bankarskihgarancija. a posebno su podvukla razliku između bankarskih garancija na poziv i bankarskih garancija koja su sličnija jamstvu nego garancijama na poziv. 644 7. INCOTERMS-a. pokazala se veoma uspješnom u području akreditiva. Uloga MTK u uobličavanju i kodificiranju međunarodne trgovačke prakse. Usprkos tome. MTK iz Pariza usvojila je UP 325 (za ugovorne garancije). kod “garancija na poziv” i kod “bondova”. koja su u mnogo većoj mjeri odrazila želje trgovačke prakse.POGLAVLJE 5. jer nisu odražavala tu praksu. Kao posljedica činjenice da bankarske garancije najčešće nisu regulirane u domaćim zakonodavstvima. Tri vrste ujednačenih pravila MTK je do danas izdala tri vrste ujednačenih pravila za bankarske garancije i bondove. ali tek nakon što je shvatila da promoviranje garancija kod kojih treba pridonijeti sudsku ili arbitražnu odluku kao dokaz postojanja propusta koji bi opravdao plaćanje iz garancije. inkasa. Ta su pravila. U cilju uklanjanja te nesigurnosti. Ovim izdanjima možemo dodati i pravila usvojena od MTK o standby 34 . Inspirirana velikim uspjehom koji su od samog početka imali Ujednačeni običaji i praksa za akreditive. Na taj je način MTK. bankarske garancije na poziv postale su standardni instrument međunarodne trgovine. postojala je nesigurnost u njihovoj primjeni. UP 458 (za garancije na poziv). te garancija poznatih pod nazivom bondovi. plaćanja između banaka i u mnogim drugim područjima.

u stvari. koje su izdane 1978. infra.. Ako se ugovorne strane nisu opredijelile za primjenu nekih od navedenih ujednačenih 35 . a ako se izdaje ugovorni bond. 325 (u daljnjem tekstu “UPUG 325”) objavljena su u kolovozu 1978. ako ih ugovorne strane izričito “inkorporiraju” u svoj ugovor ili svoj ugovor podvrgnu primjeni odnosnih pravila. 524) iz 1996.. o pokušaju izmjene bankarskih garancija na poziv. zbog opasnosti brzih. 644 645 645 V. koja su izdana 1992. Pojedina izdanja navedenih pravila su sljedeća: Ujednačena pravila za ugovorne garancije (Uniform Rules for Contract Guarantees)... MTK je u prvim UPUG 325. Ta se pravila odnose na standby akreditive. jedan od najvećih problema kod bankarskih garancija je opasnost da će bezrazložno biti pozvane na plaćanje. tj. donijeta su posebna pravila o “garancijama na poziv (UP 458). Načelo primjene ujednačenih pravila MTK. Međunarodna praksa za standby (International Standby Practices – ISP98). Ta smo pravila podrobnije i zasebno obradili u Dijelu IV. Za primjenu je. Kao što smo to već naglasili. ali neopravdanih. a nauštrb korisnika bankarskih garancija. (infra). u nas relativno rijetko upotrebljavaju. potrebna izražena volja ugovornih strana. Ipak. Ugovorne strane se rijetko pozivaju na konkretna UP. iako se UP ne primjenjuju redovito prilikom njihova izdavanja. kao što je to i uobičajeno u praksi. poglavlje 10. Činjenica je. Dakle. ako se izdaje neka garancija koja je plativa na prvi poziv. a ponekad i prijevarnih naplata. dotle je i sam institut bankarskih garancija ozbiljno ugrožen. za očekivati je da će ugovorne strane predvidjeti primjenu UPG 458. dakle. jednako je za dokumentarne akreditive. 524 (u daljnjem tekstu “UPUB 524”) objavljena su u listopadu 1996. 646 7. Najvažnija su ona pravila koja se bave garancijama na poziv ili na prvi poziv (UP br. Ugovorne garancije (UP br. potrebno je da su ugovorne strane to izričito predvidjele u svom ugovoru. Kako taj pokušaj nije uspio. Dok. publikacija MTK br. 325). objavljena 1998. Ta su pravila najčešće analizirana i ona se smatraju kao mjerodavna za utvrđivanje pravnog karaktera i prakse garancija na poziv i za ta se pravila može reći da odražavaju međunarodnu trgovačku praksu u tom području. godine. publikacija MTK br. Kako su UP sastavljena za određene vrste bankarskih garancija. u praksi niti izdaleka ne ugovaraju onako često kao što je to slučaj kod dokumentarnih akreditiva. Kod pravila za ugovorne garancije (325) radilo se. Međutim. Pravna priroda Ujednačenih pravila Da bi se neka od spomenutih UP primijenila na određenu garanciju.. to se od ugovornih strana očekuje da svoj odnos podvrgnu onim UP koja odgovaraju odnosnoj vrsti garancije. a na ovome ih mjestu spominjemo radi cjelovitog prikaza materije o bankarskim garancijama izrađenim od MTK.44. međutim. godine. kratit ćemo sa “UP”. to s garancijama nije slučaj. da se pojedina ujednačena pravila MTK o raznim vrstama bankarskih garancija.garancijama. bankarske garancije imaju veliku prednost u njihovoj funkciji likvidnosti. premda ta pravila ne predstavljaju originalni uradak MTK. publikacija MTK br. koji su po svojoj namjeni izjednačeni s bankarskim garancijama. Ujednačena pravila za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees). (u daljnjem tekstu “ISP98”). za očekivati je. da su tako lagano naplative gotovo kao da korisnik ima u ruci gotov novac. publikacija MTK 590. 458). dok se izdavanje akreditiva danas teško može zamisliti bez pozivanja na važeća UOP. o tome više. Naziv “Ujednačena pravila”. To načelo sastoji su u pravilu da će se neka UP primijeniti na konkretni ugovorni odnos (akreditivni ili garancijski). doživjele su neuspjeh u primjeni. Nastojeći premostiti problem brze naplativosti bankarskih garancija. pretjerao u zaštiti nalogodavatelja. odjeljak pod naslovom Ujednačena pravila za ugovorne garancije (UPUG 325). U daljnjim izlaganjima navedena pravila ćemo citirati prema brojevima brošura MTK u kojima su objavljena. s jedne strane. prema kojoj oni garanciju podvrgavaju primjeni nekih određenih UP. koja su i uklonila nedostatke ranijih UP 325. kao i za bankarske garancije. da će ugovorne strane odrediti da je njihova garancija podvrgnuta UPUB 524. 458 (u daljnjem tekstu “UPG 458”) objavljena su u travnju 1992. ona svojim odredbama i međusobnim razlikovanjem vrše određeni utjecaj na teoriju i praksu. Ujednačena pravila za ugovorne bondove (Uniform Rules for Contract Bonds). dok se garancije za bondove (UP br.

a odnose se na sastavne dijelove bankarskih garancija na poziv. Da li je neka isprava garancija ili jamstvo. 1. bez obzira da li su to strane predvidjele u njihovom temeljnom odnosu. kao i ona kasnija UPG 458 iz 1992. a ne prema tome tko je ispravu izdao ili kako ju je nazvao. sadr žavati sljedeće: ime nalogodavatelja. To izričito i proizlazi iz definicije garancije sadržane u čl. a) Sadržaj garancija na poziv UPG 458 (čl. a. primje 646 UOP 500 (čl. 647 POGLAVLJE 9.). Primjena svih ujednačenih pravila MTK uvijek je dobrovoljna. 1. i kada ugovorne strane nisu predvidjele primjenu UP u njihovom temeljnom odnosu. eventualnu odredbu o smanjivanju garancije. i UPUB 524 iz 1993. to je samo zbog toga jer takve garancije najčešće izdaju banke. najviši iznos plativ po garanciji i valutu u kojoj je garancija plativa.). na sadržaj garancija. Garancije su samostalni i nezavisni instrument. UP 325 (čl. predviđa da. tada će se odnosna pravila primijeniti na odnos iz te garancije. procjenjivat će se prema njenom sadržaju. te na ograničenje odgovornosti banaka. ali to nije nužno. u najmanju ruku. ugovorne strane imaju slobodu podvrći svoj ugovorni odnos primjeni odnosnih UP. 2. Ako su strane u garanciji predvidjele primjenu nekih UP. pa i pojedinci (fizičke i pravne osobe). njuju samo kad ih ugovorne strane izričito ugovore i kad se na njih pozovu. Međutim. rok isteka ili nastup nekog događaja (Expiry Date ili Expiry Event). Ujednačena pravila uglavnom obuhvaćaju regulaciju odnosa između banaka i korisnika. iako mogu poslužiti korisnicima. ime garanta. UP 458 (čl. to ne znači da i druge organizacije (osiguravajuća društva. Iako mi u našim izlaganjima često upotrebljavamo termin “bankarska garancija”.pravila.72. 1. 1.). ako je tako predviđeno u samoj garanciji. Primjena UP treba se predvidjeti u samoj garanciji. UOP 600 (čl. Vjerojatno je da će takva odredba u samoj garanciji odražavati sporazum strana iz njihovog temeljnog odnosa. osim ako se stranke nisu izričito dogovorile drukčije. UP će se ipak primijeniti na odnosnu garanciju. sudovima ili arbitražama kao dokaz postojanja nekog trgovačkog običaja ili prakse ili samo za bolje razumijevanja tog običaja u okviru pojedinih vrsta garancija.). 1. Dakle. 686 b) Stupanje na snagu i smanjenje garantiranog iznosa 36 .. odvojen od temeljnog odnosa i samo je njihov sadržaj mjerodavan za odnose koji na temelju njih nastaju.). ne bi mogle izdavati garancije. te se i UPUG 325..). ime korisnika.). ali mogu i pojedine odredbe tih UP mijenjati i prilagođavati ih svojim potrebama. ako su stranke tako postupile. UPUG 325 u čl. tada UP za njihov odnos postaju obvezna. Dakle. a ne samo u temeljnom odnosu. ona se neće primijeniti na takav odnos. UPG 458. SADRŽAJ GARANCIJA NA POZIV PREMA UPUG 458 7. na njihovo stupanje na snagu. Dodatne odredbe iz UPG 458 UPG 458 sadrži i neke odredbe koje se u praksi primjenjuju. 3. uvjete za traženje naplate. UP 524 (čl. 1. određuju da svaka garancija treba. posao na kojem se temelji. trgovačka društva i sl.

čini nam se pretjerano teretnim za nalogodavatelje. 10. Načelo da nevraćanje garancijskog dokumenta ne daje nikakva dodatna prava. Sve što rade garanti i instructing parties. rade za račun nalogodavatelja i ne odgovaraju za izbor strana s kojima i preko kojih prenose upute (čl. Ako je već izvršeno neko plaćanje na temelju garancije. istinitosti. Garancija stupa na snagu danom kad je “izdana”. b.Ništa ne obvezuje garanta (banku) da izda garanciju sve dok se on s time ne složi (čl. te zbog grešaka u prijevodu. Pravo bankarskih garancija (2) – vrste i sadržaj bankarskih garancija. banke koje posluju u inozemstvu trebale bi biti upoznate s obvezama koje im nameću strani zakoni. u samoj se garanciji može odrediti i neki drugi kasniji dan njena stupanja na snagu. slično kao i u ostalim UP za garancije i UOP za akreditive. Garancije mogu sadržavati izričite odredbe o njihovom smanjenju. Banke također nisu odgovorne za gubitke u prijenosu dokumenata bilozbog kašnjenja. To je uobičajena praksa.). 24. i sl. Ispitivanje dokumenata ograničava se na ispitivanje njihovog vanjskog oblika i njihove sukladnosti s uvjetima garancije. 17. Smanjenje može biti ili za određeni iznos određenog dana ili po predočenju dokumenata navedenih za tu svrhu u garanciji. Banke ne odgovaraju i zbog više sile. uobičajeno da garancija za primljene iznose (avans). to je u interesu nalogodavatelja da se vrijednost garancije smanjuje razmjerno vrijednosti izvršenja njihovih obveza. B. Pravo i porezi br. Zahtjev za plaćanjem mora biti primljen prije isteka garancije. 14. Poglavlje 12. Smanjivanje garancija je općenita pojava.). tek ako je do štete došlo zbog toga što garant i instructing party nisu svoju dužnost obavljali u “dobroj vjeri i s razumnom pažnjom”. a to je posebno važno. Ograničenja odgovornosti banaka O sadržaju garancija. jer nalogodavatelji žele uštedjeti plaćanje naknade bankama za držanje garancija za one iznose koje su već opravdali. 686 u pogledu krivotvorenja. moraju se predati banci prije isteka garancije i to u mjestu gdje je garancija izdana. gubitaka.). a ne da se odgovornost za njihovo poslovanje u inozemstvu prebacuje na nalogodavatelje. te upućujemo i na te tekstove (Dio I. c) Ograničenja odgovornosti banaka Kad primi zahtjev za plaćanjem.). jednako kao i u članku 6. grešaka nastalih zbog prijenosa putem sredstava komunikacija. 19. na primjer. garancija se gasi. Ta i slična ograničenja odgovornosti banaka smo već razmatrali i kod UOP za akreditive.). plaćeni iznosi će se odbiti od idućih plaćanja. garant ima na raspolaganju “razumno vrije me” da ispita zahtjev s “razumnom pažnjom” i da odluči da li će platiti ili će odbiti plaćanje. Ako dokumenti po svom vanjskom izgledu nisu sukladni s uvjetima garancije ili su međusobno proturječni. nalogodavatelj je odgovoran banci garantu kao i banci nalogodavateljici. stupa na snagu tek kad je taj iznos zaista i primljen. Neka ograničenja odgovornosti banaka kod UPG 458. Isto tako. na koja nailazimo i u UOP za akreditive. i dokumenti koji se po garanciji traže. prijenosa. 18.).). a može se stupanje na snagu garancije uvjetovati nastupom određenih uvjeta. banke trebale unaprijed upoznati nalogodavatelje s eventualnim odgovornostima koje ima strani zakoni nameću. 15. ne čine nam se opravdanima. Zahtjev za plaćanjem mora biti predan pismeno i mora sadržavati (1) izjavu korisnika da je nalogodavatelj 37 . nailazimo i u UPG 458 (čl. Međutim. banka ima pravo odbiti isplatu. za sve obveze i odgovornosti nametnute stranim zakonima i običajima. 7. Tako. banke su veći stručnjaci od njihovih nalogodavatelja i stoga bi. Međutim.).. 5/2002. Budući da su bankarske naknade ovisne o visini “otvorenog” iznosa garancije. ponovno se naglašava i u čl. Ovako. postoji njihova odgovornost za navedene posljedice (čl. Tako je npr.).. v. d) Zahtjev za plaćanjem UPG 458 obvezuju garanta da “bez odgađanja” obavijesti nalogodavatelja da je primio zahtjev za naplatu iz garancije (čl. u najmanju ruku. 12. kako je to ograničenje odgovornosti formulirano. UPUG 325. Po našem mišljenju. Kad je cijeli garantirani iznos plaćen. zahtjev će biti odbijen (čl.. Za bankarsko poslovanje. Banke zadržavaju pravo da dokumente prenose i bez prevođenja (čl. također članak Vukmir. U protivnom. bez obzira da li je vraćena ili nije (čl..

). Povrat same garantne isprave nema utjecaja na rok valjanosti (čl.prekršio temeljni ugovor ili uvjete natječaja (kod ponudbenih garancija). 26. 9. garant je dužan platiti. b. Pretpostavka je.). UOP 458. ali.). Produljenje se neće odobriti i kad ga nalogodavatelj odobri. Takav je zahtjev. a to je vrijeme koje je potrebno da se dobiju upute od nalogodavatelja. da garant zbog toga ne snosi nikakvu odgovornost. članka 20. (b) traži da garant (druga banka) pismeno izjavi da je primio zahtjev za naplatom iz garancije koji je u skladu s garancijom. U oba slučaja. samo je sud nadležan donositi odluku. Ti su načini ili 38 . nije naveo da garancije trebaju sadržavati i odredbe o mjerodavnom pravu i 687 Goode.). u smislu i u skladu s garancijom (čl. Svaki zahtjev u okviru kontragarancije mora biti popraćen pismenom izjavom da je garant primio od nalogodavatelja zahtjev za plaćanjem. dakle. Garant će o takvom zahtjevu odmah obavijestiti nalogodavatelja i čekati od njega upute kako da postupi. a radi se o garanciji na poziv. podcjenjujući aspekt učinkovitosti tih garancija kao pravnog lijeka za neki propust. 2. ii. cit. ne mijenjaju apstraktnu narav garancije (čl. Svjetska banka je u svojim obrascima raznih garancija. V.. tvrdi se.). 2. Stranke mogu isključiti primjenu čl. garant je dužan platiti.). op. infra. naime. predvidjela isključenje t.). i 11. naime. Neki smatraju da kod garancija na prvi poziv i nije potrebno predvidjeti mjerodavno pravo i forum koji će rješavati sporove. 26. a bez pozivanja na arbitražu. bez potrebe da korisnik poduzima neke posebne radnje. Ako produljenje nije odobreno u navedenim rokovima. veoma često sredstvo kojim korisnici mogu produljivati garancije. a naročito da se to odnosi na arbitražno rješavanje sporova. čl. Ove odredbe omogućuju. d. 8. 688 o načinu rješavanja sporova. međutim. 20. 22. 20.). str. njena valjanost prestaje kad se prvi od navedenih uvjeta ispuni. f) “Produlji ili plati” Pravila nastoje uvesti red i u veoma česti zahtjev.. kako kaže Goode. Bankarska se komisija u svom mišljenju poziva na volju stranaka i na uobičajene načine rješavanja sporova. 3. 687 688 e) Trajanje garancija Rok trajanja garancije može biti određen ili datumski ili po ispunjenju određenih uvjeta (npr. garancija prestaje vrijediti ako korisnik pismeno obavijesti garanta da ga oslobađa od daljnje obveze. “produlji ili plati”. u Garanciji za izvršenje posla (Performance Security). UP daju pravo garantu da pričeka s plaćanjem i to kroz jedno razumno vrijeme koje omogućuje korisniku i nalogodavatelju da postignu sporazum o plaćanju ili o produljenju garancije (čl. čl.. Ova se pravila ne bi primjenjivala jedino u slučaju ako bi se njihova primjena isključila u samom tekstu garancije ili kontragarancije. privremenu odgodu plaćanja i to za jedno “razumno vrijeme”. 9. prezentacije određenih dokumenata) ili po isplati garantiranog iznosa (čl. UP određuju (čl. 26.) kako je definirana u UPG 458. Odluka o tome je na temelju čl. 20. nema alternative plaćanju ili produljenju. U svakom slučaju. a ne i neka treća strana (inženjer ili sl. Ako garancija sadrži oba takva datuma isteka njene valjanosti. sve dok se garant i instructing party s tim također ne slože (čl. isključivo u nadležnosti garanta. te (2) izjavu s opisom u kom pogledu je nalogodavatelj prekršio temeljni ugovor (čl. u kojoj se predviđa davanje specificiranog obrazloženja propusta nalogodavatelja. Ako se radi o kontragaranciji. (a) i (b). Ako produljenje nije odobreno. a. Izjavu da je nalogodavatelj garancije prekršio svoje ugovorne obveze mora dati korisnik garancije. Kad garant primi takav zahtjev. a. Dodatak 4. u kojem je navedeno što svaka garancija treba sadržavati. g) Pravo i sporovi UPG 458 u čl. Članak 20. ima za cilj da nametne određena ograničenja na pozivanje garancija na poziv na plaćanje.. b. Ovakva očitovanja.. Ako dođe do zakašnjenja u plaćanju kao posljedica ovog postupka. Garant nema odgovornost ako zbog ovog postupka korisnika plaćanje kasni. 2. Obrazloženje za takav stav je da garancija na prvi poziv ili udovoljava uvjetima iz garancije (pa će biti plaćena) ili ne udovoljava (u kom slučaju će zahtjev biti odbijen). da će se korisnik skanjivati dati traženu pismenu izjavu u kojoj navodi propuste nalogodavatelja. c. 20. 1043.

putem sudova ili putem arbitraže, a oba načina završavaju obveznom odlukom. Svakako je na ugovornim stranama da se odluče i na primjenu materijalnog prava i foruma koji će rješavati eventualne sporove.
689

Ako sama garancija ili kontragarancija drukčije ne predviđaju, a garancija je podvrgnuta UPG 458, tada će se primijeniti ono pravo koje se primjenjuje u mjestu poslovanja garanta ili od banke nalogodavatelja (Instructing Party), ili ako garant ili banka nalogodavatelj ima više mjesta poslovanja, tada ono koje vrijedi u mjestu filijale koja je izdala garanciju (čl. 27.). Međutim, moguće je kod kontragarancija da pravila koja određuju njihovu primjenu budu različita. Tako je moguće da kontragarancija (garancija prve banke drugoj banci) ne bude podvrgnuta UPG 458, dok garancija koju izdaje druga banka korisniku, bude podvrgnuta tim pravilima. Ovakva je situacija moguća kao posljedica činjenice da su garancije pravno potpuno odvojene i da svaka za sebe predstavlja samostalnu ispravu. Ako dođe do tako različite primjene pravila, potrebno je da ugovorne strane predvide identični postupak podnošenja zahtjeva za plaćanje i identičnu dokumentaciju koja se traži za provedbu zahtjeva za plaćanjem u obje garancije. S te je strane za očekivati da će banke u takvim slučajevima same paziti na primjenu pravila i prava u obje garancije. Slično tome, ako garancija ili kontragarancija ne bi predvidjela nešto drugo, sporovi do kojih bi moglo doći u odnosima između garanta i korisnika u odnosu na garanciju ili između banke nalogodavatelja (Instructing Party) i garanta (druge banke) a koji se odnose na kontragaranciju, rješavat će “isključivo” nadležni sud u zemlji sjedišta garanta ili banke nalogodavatelja. Ukoliko garant i banka nalogodavatelj ima više od jednog mjesta poslovanja, spor će rješavati nadležni sud zemlje one filijale koja je izdala garanciju ili kontragaranciju (čl. 28.). U svakom slučaju, određivanje mjerodavnog prava i nadležnog suda koji su sadržani u člancima 27. i 28. UPG 458, ne mogu spriječiti ugovorne strane da same odrede mjerodavno pravo koje će se primijeniti na eventualni spor, kao i da same odrede forum (sud ili arbitraža) ili mjesto u kojem će se rješavati sporovi. UPG 458 su važna jer predstavljaju skup pravila koja su nastala u bankarskoj praksi i koja odražavaju tu praksu. Možemo reći da ta pravila odražavaju “pravo garancija”, kako ga je stvorila bankarska praksa.
690
689 690

Unpublished Opinions, op. cit. br. 435, str. 208. Unpublished Opinions, op. cit., str. 207, br. 425, str. 207.

39

DODATCI

Dodatak 1. Dodatak 2. Dodatak 3. Dodatak 4.

Neke publikacije MTK od interesa za predmete izložene u ovoj knjizi Izvod iz Upute HNB i Nalog br. 15. Primjer akreditiva Primjeri bankarskih garancija Svjetske banke Dodatak 1.
Neke publikacije MTK od interesa za predmete izložene u ovoj knjizi

Br. 82 Br. 151 Br. 222 Br. 290 Br. 400

UCP 1933 – Prva verzija Ujednačene prakse i običaja za dokumentarne akreditive UCP 1951, Revizija 1951. UCP 1962, Revizija 1962. UCP 1975, Revizija 1975. (na snazi od 1. listopada 1975.) Revizija 1983. Ujednačeni običaji i praksa za dokumentarne akreditive Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Publikacija MTK 400, objavljena u srpnju 1983., a stupila su na snagu 1. listopada 1984. Revizija 1993. Ujednačeni običaji i praksa za dokumentarne akreditive Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Publikacija MTK 500, objavljena u siječnju 1993., a stupila su na snagu 1. siječnja 1994. Revizija 2007. Prihvaćena, listopad 2006. Ujednačeni običaji i praksa za dokumentarne akreditive, Revision 2007 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revision 2007 Stupa na snagu 1. srpnja 2007. Vodič, Dodatak e – UPA 500 za elektronsko podnošenje dokumenata, Verzija 1 ICC Guide to eUCP 500 for Electronic Presentation, Version 1. Publikacija MTK, e pravila objavljena u prosincu 2001., a stupila su na snagu 1. travnja 2002. ICC Guide to eUCP, Byrne & Taylor Međunarodna praksa standby – ISP98 International standby practices – ISP98 Objavljena 1998. a stupila su na snagu 1. siječnja 1999. godine ICC Standard Documentary Credit Forms for the UCP 500 Obrasci za akreditive prema UOP 500 Pravila za vještačenje u rješavanju akreditivnih sporova Rules for Documentary Credit Dispute Resolution Expertise, usvojena u listopadu 1997. Skupljene DOCDEX odluke 1997. – 2003. Collected DOCDEX Decisions 1997 – 2003 Pravila MTK za rješavanje sporova u vezi s dokumentarnim instrumentima ICC Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise (2nd ed.) The Leading Court Cases on Letters of Credit Vodeći sudski slučajevi o akreditivima Međubankarska naplata kod akreditivnog poslovanja ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements under Documentary Credits, objavljena u studenome 1995.

Br. 500

Br. 600

Br. 639

Br. 639 Br. 590

Br. 516 Br. 577 Br. 665 Br. 811 Br. 658 Br. 525

40

Br. 325

Ujednačena pravila za ugovorne garancije Uniform Rules for Contract Guarantees Publikacija MTK br. 325, objavljena u kolovozu 1978.

Br. 458

Ujednačena pravila za garancije po pozivu Uniform Rules for Demand Guarantees Publikacija MTK br. 458, objavljena su u travnju 1992. Vodič za Pravila MTK o garancijama na poziv Guide To the ICC Rules for Demand Guarantees Ujednačena pravila za ugovorne bondove Uniform Rules for Contract Bonds Publikacija MTK br. 524, objavljena su u listopadu 1996. MTK obrasci za izdavanje bankarskih garancija na poziv ICC Model Forms for Issuing Demand Guarantees Ujednačena pravila za inkaso Uniform Rules for Collection Objavljena u listopadu 1995. Međunarodna standardna bankarska praksa za ispitivanje dokumenata u akreditivnom poslovanju International Standard Banking Practice for the examination of documents under letters of credit 1975 – 1979 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1980 – 1981 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1984 – 1986 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1987 – 1988 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1989 – 1991 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1995 – 1996 Collected Opinions of the ICC Banking Commission 1995 – 2001 Collected Opinions of the ICC Banking Commission ICC Banking Commission, Unpublished Opinions 1995 – 2004 ICC Banking Commission Unpublished Opinions 1995 – 2004 Case Studies on Documentary Credits Case Studies on Documentary Credits under UCP 500 UCP 500 & 400 Compared UCP 500 and ISP98 Compared Propisi o akreditivima u svijetu Documentary Credit Law throughout the world 2004 Godišnji pregled propisa i prakse o akreditivima 2004 Annual Survey of Letter of Credit Law and Practice 2005 Godišnji pregled propisa i prakse o akreditivima 2005 Annual Survey of Letter of Credit Law and Practice 2006 Godišnji pregled propisa i prakse o akreditivima 2006 Annual Survey of Letter of Credit Law and Practice

Br. 510 Br.524

Br. 503 URC 522 Br. 645

Br. 371 Br. 399 Br. 434 Br. 469 Br. 494 Br. 565 Br. 632 Br. 660 Br. 660 Br. 459 Br. 535 Br. 511 Br. 950 Br. 633 Br. 957 Br. 960 Br. 962

41

br. 17.Dodatak 2. Naplata akreditivom Naplata akreditivom obrađuje se na način propisan točkama 8. Prijenos pokrića obrađuje se Nalogom 11. Ako se naplata obavlja pokrivenim akreditivom. Pokriće nalogodavca. – potražuje račun 3100 ili 709. Isplatna banka obrađuje naplatu odmah. stavka 3. 88/2005. Nalog 15a dostavlja se nalogodavcu ovisno o dogovoru između banke i nalogodavca. Nalog 15 može. uz šifru osnove vanjskotrgovinskog posla i šifru instrumenta predviđenu za akreditivno poslovanje. ove upute. objavljene u Narodnim novima br. Naplata se obrađuje odmah. odnosno 3120. Prenosivi loro akreditiv obrađuje se kao redovna naplata u korist računa 256. Nalogodavac dostavlja banci Nalog 15 u obliku i na način dogovoren s bankom. ove upute. a isplata rezidentu Nalogom 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (“Narodne novine”. Isplata iz akreditiva knjiži se u banci: – duguje odgovarajući račun pokrića iz skupine 71. Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (“Narodne novine”. Isplata nerezidentu iz akreditiva obrađuje se Nalogom 15a – Izvješće o isplati iz akreditiva ili izvješćem koje sadrži podatke propisane ovom uputom (u nastavku teksta: Nalog 15a). Izvod iz Upute Hrvatske narodne banke za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom. 40. a najkasnije sljedećega radnog dana od dana kada je obaviještena da je vrijednost poslanih dokumenata odobrena u korist njezina računa u inozemstvu ili njezina računa kod druge banke u zemlji. – 14. uz šifru instrumenta predviđenu za akreditivno poslovanje te knjiži: – duguje račun 3100 ili 709 ili 3111 ili 7011 (šifra 870).. – 14. 37/06. NALOG ZA OTVARANJE DOKUMENTARNOG AKREDITIVA 42 . 38. sadržavati i više podataka. 36/2001. odnosno – na devizni račun za dio koji se prenosi o dospijeću drugom rezidentu. PRILOG 4. Nalog br. banka vodi na odgovarajućem računu pokrića iz skupine 71. Po isplati iz akreditiva korisniku u inozemstvu banka ispostavlja Nalog 15a. uz šifru instrumenta predviđenu za akreditivno poslovanje te se knjiži: – duguje račun 3120 (šifra 770). Ako se inozemnoj banci daje unaprijed pokriće po otvorenom nostro akreditivu. Za plaćanje u inozemstvo akreditivom nalogodavac dostavlja banci Nalog 15 – Nalog za otvaranje akreditiva ili nalog koji sadrži podatke propisane ovom uputom (u nastavku teksta: Nalog 15). Sredstva se s računa 256 prenose Nalogom 11: – na račun pokrića za plaćanje u inozemstvo za dio koji se prosljeđuje o dospijeću nerezidentu. 15. br..) te točke XVII. 16.). do isplate iz akreditiva korisniku u inozemstvu. to se pokriće do isplate iz akreditiva iskazuje na računu 3120. 143/05. – potražuje račun 71920 (šifra 870). a najkasnije sljedećega radnog dana od dana kada banka utvrdi da su predočeni uredni akreditivni dokumenti ili na dan dospijeća navedenog u akreditivu. ako to banka smatra potrebnim. Naplata akreditivom obrađuje se na teret računa 71920 u skladu s točkama 8. pokriće primljeno za otvoreni akreditiv isplatna banka obrađuje Nalogom 11. Obrazac Naloga 15. 36/05. Ta je Uputa donijeta na temelju članka 39. – potražuje račun 3100 (šifra 770).

Mjesto predaje dokumenata ovisi o odabranoj banci navedenoj u polju 10... – Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva / Specifikacija Naloga 15.. grad i matični broj banke koja otvara akreditiv (akreditivna banka).. (59) Naziv.Nalog 15.... (31D) Datum isteka valjanosti akreditiva i mjesto predaje dokumenata. banka sama odabire svoju korespondentsku banku u zemlji korisnika akreditiva. Nalog 15 popunjava nalogodavac... ulica. popunjavanje ovog polja nije obvezno.. U pojedina polja Naloga 15. označava se je li odstupanje po akreditivu dopušteno ili nije dopušteno te postotak dopuštenog odstupanja: – bez odstupanja – ako plaćanje iz akreditiva korisniku ne može biti izvršeno u iznosu većem ili manjem od konfirmacija se može dodati nedopušten Šifra države: bez odstupanja: odstupanja: Korištenje kod (41A) 11 Način korištenja: neprenosiv prenosiv Datum isteka valjanosti (31D): Mjesto predaje dokumenata: 43 ... ulica.. grad i matični broj nalogodavca... (40A) Označava se da li je akreditiv neopoziv ili opoziv i neprenosiv ili prenosiv.... dana od .. grad i šifra korisnika akreditiva te šifra države korisnika akreditiva. 9. (50) Naziv. do) (44D) Opis robe (45A) Paritet: Traženi dokumenti (46A): Posebne napomene (47A): 21 Troškovi inozemne banke na teret (71B): korisnika nalogodavca Rok za podnošenje isprava banci: ...... 1 Akreditivna banka: 2 Nalogodavac (50): MB: MB Naziv: Naziv: Ulica: Ulica: Grad: Grad: 3 4 6 7 8 Broj akreditiva (20): Referent: Telefon: Plaćanje na teret: 5 Avizo banka: Akreditiv (40A) otvoriti kao: neopoziv opoziv Korisnik (59): 9 Oznaka Iznos valute (brojkama): Naziv: Ulica: Iznos Grad: slovima: Šifra korisnika: 10 vas po viđenju avizirajuće banke s odgođenim plaćanjem . brojkama i slovima.... dana od datuma otpremne isprave.... ulica.. ali ne kasnije od datuma isteka valjanosti akreditiva (48) Akreditiv se mora avizirati (49): uz dodavanje konfirmacije bez dodavanja konfirmacije Osnova plaćanja: Šifra: Broj iz nadzorne knjige: 26 Broj prijave kreditnog posla: Godina: Mjesto i datum: 28 Ovjera nalogodavca Na akreditiv se primjenjuju Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive UCP 500 NALOG 15. Ako je polje prazno.. Plaćanje na teret nalogodavca uz navođenje broja računa. unose se podaci kako slijedi: Naziv. Avizirajuća banka. te referent i broj telefona. (20) Broj otvorenog nostro akreditiva iz registra otvorenih akreditiva (popunjava akreditiv-na banka). bilo koje banke ostalo 12 14 16 18 19 20 22 23 24 25 27 Djelomične isporuke (43P):13 Pretovar (43T): dopuštene nedopuštene dopušten Mjesto ukrcaja (44A): 15 Konačno odredište (44B): Krajnji rok za ukrcaj (datum) (44C): 17 Vrijeme ukrcaja (od . Oznaka valute i akreditivni iznos.

Zbroj iznosa u valuti odgovara iznosu u valuti iz Naloga 15. Plaćanje korisniku izvršava se na dan izračunatog dospijeća. šifre osnove plaćanja glavnice i kamata te iznosi u valuti. (44C) Krajnji rok za ukrcaj (datum). 11...5)... Pri plaćanju kamata unosi se također šifra osnovnog posla.. Osnova plaćanja i šifra osnove plaćanja. za koje nema posebnog polja. u ovo se polje unosi šifra 999. Označava se način korištenja. (44B) Konačno odredište. – potrebno je definirati broj dana i događaj/dokument od kojeg se računa dospijeće plaćanja (npr. unose se pojedinačne šifre osnove plaćanja prema osnovi plaćanja te pojedinačni iznosi u valuti. razdoblje tijekom kojeg korisnik akreditiva mora predočiti dokumente.. 10. (48) Rok za podnošenje dokumenata banci. u polje 24 unosi se šifra 999.. Ovjera nalogodavca. ako je postotak odstupanja 5% upisuje se: +/.. Zbroj iznosa u valuti mora odgovarati iznosu u valuti iz Naloga 15. ima više od jedne osnove plaćanja.. b) kad inozemna banka kratkoročno financira odgodu plaćanja ili plaćanje unaprijed uvoza robe ili usluga.. ima obilježje komercijalnog kredita. otplaćuju glavnice i kamate na kredite po više ugovora o kreditu. (43T) Označava se da li je pretovar dopušten ili nije dopušten. Polje 26 u tom se slučaju ne popunjava. Potrebno je voditi računa o usklađenosti roka za ukrcaj i datuma isteka valjanosti akreditiva (obilježje 7). Upisuje se broj i godina iz Nadzorne knjige.. a koje počinje teći od datuma otpreme.. bez dodavanja konfirmacije ili se konfirmacija može dodati. odnosno poslove otkupa potraživanja (factoring i forfating) ako osnovni posao. izvršiti: – kod akreditivne banke (izbor: vas). (44D) Vrijeme ukrcaja. a u Specifikaciju Naloga 15. ostalo – upisuje se način plaćanja po izboru nalogodavca. u ovo se polje unosi šifra 99999 999. negociranje ili kombinirano plaćanje.. (44A) Mjesto ukrcaja. (49) Označava se da li se akreditiv mora avizirati/konfirmirati uz dodavanje konfirmacije. Šifra osnovnog posla unosi se i u sljedećim slučajevima: a) ako se uvozi roba i usluge uz odgodu plaćanja ili plaćanje unaprijed s rokom kraćim od godine dana (uključujući godinu dana). (46A) Traženi dokumenti u skladu s ugovorenim... te eventualna priopćenja banci.. Ako u jednom Nalogu 15.. (47A) Posebne napomene. nakon predočenja dokumenata od strane korisnika akreditiva. unose se pojedinačni brojevi kreditnih prijava na osnovi kojih se obavlja plaćanje u inozemstvo (korištenje kredita odobrenja i plaćanje kredita zaduženja).. Mjesto i datum.. (45A) Opis robe na jeziku ugovora i paritet prema važećim INCOTERMS pravilima. npr. – kod avizirajuće banke (izbor: avizirajuće banke) – kod bilo koje banke po izboru korisnika (izbor: bilo koje banke). (43P) Označava se da li su djelomične isporuke dopuštene ili nisu dopuštene. (41A) Označava se da li će se plaćanje iz akreditiva. (71B) Označava se tko snosi troškove inozemne banke.. koji je podloga za nastalo potraživanje. Ako se jednim Nalogom 15.... dana počevši od. odnosno plaćanja iz akreditiva: – plaćanje po viđenju – plaćanje korisniku izvršava se po pregledu dokumenata za koje se ustanovi da su ispostavljeni u skladu s uvjetima akreditiva – s odgođenim plaćanjem . 90 dana počevši od datuma otpreme). a u Specifikaciju Naloga 15. uz akcept. tj. a po pregledu dokumenata za koje se ustanovi da su ispostavljeni u skladu s uvjetima akreditiva. Dokumenti moraju biti predočeni najkasnije do datuma isteka roka valjanosti akreditiva. – 44 ..navedenog iznosa – % odstupanja – ako iznos smije biti veći ili manji od naznačenoga postotnog iznosa (npr. Broj prijave kreditnog posla pod kojim se kredit evidentira kod Hrvatske narodne banke.

Plaćanje uz predočenje sljedećih dokumenata. u tri primjerka i s podjelom FOB vrijednost traktora USD 1. BENDIX. s paritetom FOB Gdynia. D. s oznakom “obavijest BENDIX. Zvonarska 7.000. akreditiv je podvrgnut Ujednačenim pravilima za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovačke Komore br. (a) originalna potpisana trgovačka faktura s opisom robe koji odgovara opisu u ovom akreditivu. vrijednost zapornica: vrijednost USD 50. 35/07 od 15. (Sva imena i ostali podaci su fiktivni) Zahtjev za otvaranje akreditiva Zagreb. te vrijednost robe (f) potvrda o zemlji porijekla robe (Poljska).200.000. naslovljena na kupca.320. 10. Gdynia (Incoterms 2000).00.000. Paritet isporuke: FOB.000. Agricultural tractors.00.00. Revizija 2007. 600. vrijednost čeličnih nosača USD 500. 4.500. vizirana od Konzulata Hrvatske u Gdyniji.60 i to u korist Vašeg računa broj 8000-4000-325 Kod Zagrebačke komercijalne banke. Ulica F.. Poduzeće za prodaju čeličnih armatura. te manipulativni troškovi do USD 45. Teretnica po naredbi Zagrebačke komercijalne banke. 10. Poljska (Prodavatelj) Na iznos od najviše USD 2. Poljska U korist: AGROMOTOR-IMPORT EXPORT. Sve provizije i troškove u inozemstvu snosi Korisnik. Osim ako ovim akreditivom nije drukčije određeno. Namirenje akreditiva: po viđenju nakon pregleda traženih dokumenata pod uvjetom da su u skladu s uvjetima i uslovima iz akreditiva. Rok za isplatu akreditiva do 25. srpnja 2007.00. svibnja 2007. vrijednost pomorskog prijevoza uključivo i all risk osiguranje: USD 50. Naziv nalogodavatelja (Kupac): BENDIX.00. Roosevelt br. Način obavještavanja Kupca: teletransmisijska obavijest (aviziranje) unapijed bez potvrđivanja od strane avizirajuće banke. vrijednost unutarnjeg transporta do luke: vrijednost USD 30.000. (b) komplet (full set) čista teretnica kojom se potvrđuje da je roba ukrcana na brod.000.Dodatak 3.00 po paritetu USD 1. snaga motora 100 W 250 čeličnih nosača za podupiranje oplata kod gradnje broda 150 pripadajućih zakovica Opis robe prema ugovoru br.00 (slovima: dva milijuna dvije stotine tisuća dolara SAD). 10000 Zagreb Referent: Jozić/Mrkobrada ZAGREBAČKA KOMERCIJALNA BANKA ZAGREB Molimo Vas da za naš račun otvorite po niže navedenim uvjetima sljedeći dokumentarni akreditiv plativ po viđenju posredovanjem Vašeg korespondenta Bank Commercant u Varšavi. Varšava.000. Zagreb (c) polica osiguranja “all risk“ (d) potvrda o pregledu robe prije ukrcaja (e) kopija telefax obavijesti s potvrdom primitka o izvršenoj isporuci robe naslovljenog na Nalogodavatlja izvršene na dan ukrcaja na brod s naznakom broja i datuma teretnice. Rok isporuke (utovara na brod): 10 rujna 2007.00.000. bruto i neto težinom robe.000. potpisana od kapetana broda. Kao pokriće za gornji iznos danas smo doznačili iznos od kuna 12. listopada 2007.200. Jozić/Mrkobrada • • • • • • • • • • **** 45 . cijena konzularnih naknada: do USD 25.00 (slovima: dvanaest milijuna i dvije stotine tisuća) kao protuvrijednost USD 2.000. Zagreb Naš devizni račun vodi se kod Naslova. Ovaj se akreditiv odnosi na isporuku sljedeće robe poljskog porijekla: 100 poljoprivrednih traktora.00 = kuna 5.00. Steel supporters for shippbuilding plates and pertaining fasteners.

............... 600............... We are hereby issuing in your favour this documentary credit available by sight payment.. The advising bank is requested to pre-advise Advising bank’s notification the credit by teletransmission to the Beneficiary without/with adding its confirmation Name of the Advising bank and with no engagement on its part Place ..• • Formular Zagrebačke komercijalne banke za otvaranje akreditiva The Issuing Bank: ZAGREBAČKA KOMERCIJALNA BANKA Documentary Credit Advising bank: Beneficiary: Credit is available with our correspondent bank: Credit Number: Applicant: Amount: Credit expires on Date: Dear Sirs.. this documentary credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.... 2007 Revision......... whichever of these two dates is earlier...................... ICC Publication no.... Last date for shipment: ........ Date . 46 .. Special conditions: Partial shipments allowed Transhipment not allowed We hereby commit ourselves that payment will be duly made against documents presented in accordance with the terms of the credit... Save as otherwise expressly stated... against the timely presentation of the following documents presented on or before the Credit Expiry Date or 15 days from the date of issuance of the Bill of Lading or other shipping documents... The documents to be presented for payment are: Each presentation of documents must indicate the credit number of the advising bank.....

Disputes and Arbitration. Particular Conditions. the IBRD has subscribed a license agreement with FIDIC that authorize the use of the harmonized version of such conditions of contract by the Borrowers of the World Bank when preparing bidding documents in accordance with these SBD Procurement of Works. Claims. D. subject to prior approval of the IBRD. May 2006. to the extent possible without contravening the May 2004 Procurement Guidelines. of a harmonized version of contract conditions which text has been agreed among the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) and various MDBs for its inclusion in the Master Procurement Documents for Procurement of Works & User’s Guide. the most recent changes agreed between the Multilateral Development Banks (MDBs) and the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). May 2006 ii May 2006 Revision This revision dated February 2006 incorporates in Section VII. first edition. are included. 47 . One is the default alternative and assumes that prequalification has taken place before bidding. Washington. Corrupt or Fraudulent Practices. Specific Provisions. PROCUREMENT OF WORKS & USER’S GUIDE. containing clauses specific to each contract. consists now of two parts: Part A. iii Within Section VII. The major change introduced in this revision is the incorporation. Section VIII. Particular Conditions) without regard to the estimated cost of the contract. comprising the Contract Data and Part B. Primjerci bankarskih garancija kako su sadržani u Standard Bidding Documents.6. The small changes introduced in this revision are aimed to further improve the balance of contract risks between the Employer and the Contractor along contract performance. Given that the harmonized General Conditions is based extensively on FIDIC’s “Conditions of Contract for Construction”. May 2005 Revision This revision dated May 2005 is to conform. General Conditions. introduced in the former SBD Procurement of Works. The World Bank Washington. Sve ove garancije sada sadrže odredbe prema kojima su podvrgnute Ujednačenim pravilima za garancije na poziv MTK br. The World Bank.C. of a Dispute Board which may be comprised of one or three members. Another important revision to the harmonized conditions of contract is the inclusion of several versions of GC Clause 15. two alternative Sections III. as may be determined by the Employer and indicated in the Contract Data (Part A of Section VIII. STANDARD BIDDING DOCUMENTS. postqualification takes place. each one specific to each participating MBD. D. General Conditions. izd. General Conditions. under Section VII. the most significant change is the introduction in Clause 20. to the conditions of contract that these two groups previously harmonized.C. Procurement of Works & User’s Guide. Particular Conditions of Contract to account for all non-applicable general conditions.Dodatak 4. published by FIDIC in 1999. The harmonization of the General Conditions has made unnecessary the great number of deviations to the General Conditions of Contract (FIDIC’s “Conditions of Contract for Construction”). The other is for those exceptional cases when. Evaluation and Qualification Criteria. 458. In this revision. to the model provided by the Master Procurement Document for Procurement of Works & User’s Guide harmonized among various Multilateral Development Banks (MDBs) and approved by the Heads of Procurement of the MDBs and International Financial Institutions (IFIs) in October 2004. and being FIDIC the sole copyright owner of such publication.

according to your conditions. upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder.: __________________________ We have been informed that __________________________ [name of the Bidder] (hereinaf ter called “the Bidder”) has submitted to you its bid dated ___________ (hereinafter called “the Bid”) for the execution of ________________ [name of contract] under Invitation for Bids No. ___________ (“the IFB”). we ____________________ [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the bid conditions. in accordance with the ITB. Bidding Forms 67 Form of Bid Security (Bank Guarantee) __________________________ [Bank’s Name. Consequently. and (b) if the Bidder is not the successful Bidder. 48 . This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder. or (ii) twenty-eight days after the expiration of the Bidder’s bid. At the request of the Bidder. Furthermore. upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder. and Address of Issuing Branch or Office] Beneficiary: __________________________ [Name and Address of Employer] Date: __________________________ BID GUARANTEE No. because the Bidder: (a) has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the Form of Bid. ICC Publication No. bids must be supported by a bid guarantee. 458.Ponudbena garancija Section IV. [signature(s)] Note: All italicized text is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product. This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees. or (b) having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid validity. we understand that. any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date. (i) fails or refuses to execute the Contract Agreement or (ii) fails or refuses to furnish the performance security.

at the end of the penultimate paragraph: “The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months][one year].. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.. we understand that. the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. in response to the Employer’s written request for such extension. we _______________ [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] ( ) [amount in words]. 2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date.. [signature(s)] Note: All italicized text (including footnotes) is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product.. 2.. without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein. 2. 1 such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable. for the execution of _____________________ [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called “the Contract”). a performance guarantee is required. ICC Publication No. In preparing this guarantee. Furthermore.Garancija na poziv za dobro izvršenje posla Prva opcija Performance Security Option 1: (Demand Guarantee) _______________________________ [Bank’s Name. _____________ [reference number of the contract] dated ____________ with you.. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees... The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract.. except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded. no later than the . and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.: _________________ We have been informed that ________________ [name of Contractor] (hereinafter called “the Contractor”) has entered into Contract No.458. 1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and denominated either in the currency(cies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer. upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract. At the request of the Contractor.. and Address of Issuing Branch or Office] Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer] Date: ________________ PERFORMANCE GUARANTEE No. 49 . Day of . This guarantee shall expire.” 210 Section IX. according to the conditions of the Contract. such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee. the Employer might consider adding the following text to the form..

less the amount properly paid by Employer to Contractor. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms 211 Option 2: Performance Bond By this Bond____________________ as Principal (hereinafter called “the Contractor”) and____________________________________________________________] as Surety (hereinafter called “the Surety”). plans. it shall remain in full force and effect. The term “Balance of the Contract Price. jointly and severally. the amount set forth in the first paragraph hereof. shall mean the total amount payable by Employer to Contractor under the Contract. this day of 20 . administrators. are by reference made part hereof and are hereinafter referred to as the Contract. for the payment of which sum well and truly to be made in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable. successors and assigns. the Condition of this Obligation is such that. firmly by these presents. and the Surety has caused these presents to be sealed with his corporate seal duly attested by the signature of his legal representative. The Surety shall not be liable for a greater sum than the specified penalty of this Bond. for ___________________ in accordance with the documents. No right of action shall accrue on this Bond to or for the use of any person or corporation other than the Employer named herein or the heirs. executors. if the Contractor shall promptly and faithfully perform the said Contract (including any amendments thereto). specifications. executors. or shall promptly: (1) complete the Contract in accordance with its terms and conditions. or (3) pay the Employer the amount required by Employer to complete the Contract in accordance with its terms and conditions up to a total not exceeding the amount of this Bond. or (2) obtain a Bid or bids from qualified Bidders for submission to the Employer for completing the Contract in accordance with its terms and conditions. THEREFORE. are held and firmly bound unto_____________________] as Obligee (hereinafter called “the Employer”) in the amount of __________________. successors. 212 Section IX. SIGNED ON on behalf of By in the capacity of In the presence of SIGNED ON on behalf of By in the capacity of In the presence of 50 . 20 . the Contractor has hereunto set his hand and affixed his seal. and declared by the Employer to be. In testimony whereof. WHEREAS the Contractor has entered into a written Agreement with the Employer dated the day of . the Contractor and the Surety bind themselves. administrators. including other costs and damages for which the Surety may be liable hereunder. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms Any suit under this Bond must be instituted before the expiration of one year from the date of the issuing of the Taking-Over Certificate. NOW. Whenever the Contractor shall be. and assigns of the Employer. in default under the Contract. which to the extent herein provided for. their heirs.” as used in this paragraph. the Employer having performed the Employer’s obligations thereunder. and amendments thereto. otherwise. the Surety may promptly remedy the default. but not exceeding.Ugovorni bond za dobro izvršenje posla Druga opcija Section IX. then this obligation shall be null and void. and upon determination by the Employer and the Surety of the lowest responsive Bidder. arrange for a Contract between such Bidder and Employer and make available as work progresses (even though there should be a default or a succession of defaults under the Contract or Contracts of completion arranged under this paragraph) sufficient funds to pay the cost of completion less the Balance of the Contract Price.

Annex to the Particular Conditions – Contract Forms 2___. _____________ [reference number of the contract] dated ____________ with you. the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Consequently. At the request of the Contractor. we _______________ [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] ( ) [amount in words]1 upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works. ICC Publication No. In preparing this guarantee. and Address of Issuing Branch or Office] Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer] Date: ________________ ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No. at the end of the penultimate paragraph: “The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months][one year]. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee. This guarantee shall expire. 2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms 213 Advance Payment Security Demand Guarantee ________________________________ [Bank’s Name. any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. or in a freely convertible currency acceptable to the Employer.” 51 . the Employer might consider adding the following text to the form. at the latest. 214 Section IX.Garancija na poziv za povrat primljenog predujma (Avansna garancija) Section IX. such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee. 2 whichever is earlier. [signature(s)] Note: All italicized text (including footnotes) is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product. for the execution of _____________________ [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called “the Contract”). in response to the Employer’s written request for such extension. 458. It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its account number ___________ at _________________ [name and address of Bank]. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract. The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. or on the ___ day of _____. This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees. we understand that.: _________________ We have been informed that ______________ [name of Contractor] (hereinafter called “the Contractor”) has entered into Contract No. an advance payment in the sum ___________ [amount in figures] ( ) [amount in words] is to be made against an advance payment guarantee. 1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment and denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract. Furthermore. according to the conditions of the Contract. upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that eighty (80) p percent of the Contract Price has been certified for payment.

according to the conditions of the Contract. It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the payment of the second half of the Retention Money referred to above must have been received by the Contractor on its account number ___________ at _________________ [name and address of Bank]. for the execution of _____________________ [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called “the Contract”). Furthermore. when the Taking-Over Certificate has been issued for the Works and the first half of the Retention Money has been certified for payment. 21 days after the date when the Employer has received a copy of the Performance Certificate issued by the Engineer. ICC Publication No. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms 215 Garancija na poziv za zadržane iznose Retention Money Security Demand Guarantee _______________________________ [Bank’s Name.Section IX. at the latest. At the request of the Contractor. [signature(s)] Note: All italicized text (including footnotes) is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product. we understand that. payment of [insert the second half of the Retention Money or if the amount guaranteed under the Performance Guarantee when the Taking-Over Certificate is issued is less than half of the Retention Money. 216 Section IX. the difference between half of the Retention Money and the amount guaranteed under the Performance Security] is to be made against a Retention Money guarantee. or in a freely convertible currency acceptable to the Employer. the difference between half of the Retention Money and the amount guaranteed under the Performance Security and denominated either in the currency(ies) of the second half of the Retention Money as specified in the Contract. Annex to the Particular Conditions – Contract Forms This guarantee shall expire. 52 . we _______________ [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] ( ) [amount in words]1 upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works. any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. 458.: _________________ We have been informed that ________________ [name of Contractor] (hereinafter called “the Contractor”) has entered into Contract No. _____________ [reference number of the contract] dated ____________ with you. This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees. Consequently. and Address of Issuing Branch or Office] Beneficiary: ___________________ [Name and Address of Employer] Date: ________________ RETENTION MONEY GUARANTEE No. 1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the second half of the Retention Money or or if the amount guaranteed under the Performance Guarantee when the Taking-Over Certificate is issued is less than half of the Retention Money.

12) Advising party – koja obavještava o izdavanju g.osim ako primjena ne bi bila isključena ako je garancija izdana nakon što su ova nova pravila stupila na snagu. a ne bitni uvjeti) 1.NOVA UJEDNAČENA PRAVILA (URDG 758. pa i kad se UP ne spominju u garanciji !!!!! • • • • • Član 2 Definicije – (sustav kao i u UCP600) Applicant (application) – Instructing Party Beneficiary Guarantor – onaj tko izdaje garanciju (odgovara samo do visine iznosa iz garancije (čl. kada i kako su dokumenti prezentirani . Sadašnja: UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES (URDG) (Br. kada su obavještenja poslata i sl. 8. 681) Sve što se odnosi na garancije. ime applicanta (nalogodavatelja) 2. pa i kada to u njoj ne piše!!!! garancija (i kontragarancija) su nezavisne od temeljnog posla (čl.) Član 3 . ime korisnika 53 . 4. smatrati će se da je i kontragarancija podložna ovim UP Ništa ne spriječava primjenu ovih pravila kao trgovačkih običaja ili uvedene prakse strana. Što garancija mora sadržavati – ne previše detalja (preporuka. bez obzira kako je opisana koja predviđa plaćanje na temelju complying demand –a uključuje i kontra-garanciju Expiry Date – Expiry Event (ili dokaz ili iz dokumentacije samog garanta – kao npr. a nije navedeno da li su podložna UP 458 ili 758. koji su plaćeni iznosi. Rev. tada će se primjeniti ova UP ako je garancija na zahtjev instructing party izdana podložno Pravilima – smatra se da je instructing party prihvatila sva prava i obveze koje proizlaze iz UP ako je kontra-garancija. 5) garant se bavi dokumentima a ne s robom ili uslugama Čl. 645. II 2008. odnosi se i na kontragarancije – ranije prigovori da kontragarancije nisu dovoljno pokrivene Potvrđivanje garancija nije uopće predviđeno jer je rijetko – umjesto toga su kontragarancije Član 1 –primjenjuje se samo ako se garancija poziva na ova pravila (758) – a primjenjuje se na sve strane.a) Demand guarantee (garancija na poziv) – pismena obveza. na zahtjev kontra-garanta. izdana podložno UP. 2009) ZA SADA SAMO NACRT od 19. na zahtjev banke Complying demand (sukladan zahtjev) u skladu s uvjetima i uslovima (terms and conditions) Counter-guarantee – counter-guarantor Demand – uvijek pismeni (čl.Tumačenje garancija je neopoziva. novo izdanje u 2007 br.) Jasnije – konciznije!!! • • • • • Commission on Banking Technique and Practice Pripreme – samo godinu dana i tri radne sjednice 17 godišnja praksa s 458 – Konvencija UN i mišljenja Banking Commission Koordinacija terminologije s UCP600 i načina izlaganja (definicije) – približavanje – iako funkcionalno različiti instrumenti Novi koncept – “international standard demand guarantee practice so far as not inconsistent with these rules” (International Standard Banking Practice. 458) (1992. No.

ovim UP i standardnom demand guarantee practice . Standard ispitivanja dokumenata – “. –sniženje ili povećanje iznosa – ili na određeni dan ili događaj . troškove ili sl. 14. ime garanta 4. to nije razlog za nesukladnost Član 21. notariziranje – garant će prihvatiti svaki dokument koji appears da udovoljava tom zahtjevu Član 22. Garant mora obavijestiti applicanta da je zahtjev za plaćanjem podnijet – ali to ne produljuje rok iz čl.. podaci u zahtjevu. ime strane koja je dužna platiti provizije.smatra se da je događaj nastupio kad se predoči dokument kojim se dokazuje nastup događaja Čl. Ako prisilni propisi onemogućuju ispunjenje garancije – odmah obavijest Član 10. poziv na temeljni posao (reference number ili drugu identifikaciju 5. a ne traži se garancijom – biti će ignoriran (zanemaren) garant nije dužan kontrolirati obračun (computation) ako se traži legaliziranje. Expiry (date – event) Drugi uvjeti. s pratećim dokumentom.. kod kontragarcnije – pismena izjava da je zatraženo plaćanje Član 9. pored onih navedenih u čl. Zahtjev može biti na manje od iznosa garancije (partial demand) ili može biti više zahtjeva (multiple demands) – ako garancija ima oznaku multiple demands prohibited – može biti samo jedan zahtjev ali i za manji iznos od garantiranog ako je jedan zahtjev neopravdano odbijen. on the basis of the demand alone. tada o nije potrebno naznačiti ime ili položaj o svaki potpis će biti dovoljan dokument koji je predočen. 17.• • • • • • • • • • • • • 3. ali ne smiju biti u suprotnosti s podacima u garanciji ili popratnom dokumentu ako garancija zahtijeva prezentaciju nekog dokumenta bez da traži ime ili položaj te osobe. a to su 8. smatra se da je prihvaćena!!!! Član 13. kad se čitaju u vezi s garancijom. 10 Amendments – izmjena samo ako su sve strane suglasne !!!! ne dozvoljava se djelomični prihvat – na priznaje se odredba : ako izmjena nije odbijena. Svaki je zahtjev poseban i ako jedan nije complyant – u roku se može podnijetu drugi zahtjev !!!! Član 20. drugi se može učiniti ali prije isteka garancije ako je iznos veći od garantiranog – zahtjev nije sukladan !!!! ali ako se spominje veći iznos u nekom popratnom dokumentu. ne moraju biti identični. whether or not it appears on its face to be a complying demand”. Mjesto prezentacije je mjesto izdanja Član 16 – način prezentacije – kako je određeno u garanciji – pismeno ili u elektroničkom obliku ili djelomično u jednom i u drugom obliku Član 17 Demand for Payment (raniji 20(a) previše formalistički) pored propisanih dokumenata i pismeni zahtjev (ili u samom zahtjevu ili u posebnom dokumentu koji se poziva na zahtjev) u kojem se daje naznaka (indication) u kom pogledu je applicant in breach of its obligations Ako se radi o kontragaranciji – mora biti pisana izjava da je primljen zahtjev za plaćanjem (osim ako to ne bi bilo izričito isključeno garancijom) Jezik – isti kao i garancija ili kao kontragarancija Zahtjev za plaćanjem mora identificirati garanciju – ako nije – smatrati će se da je zahtjev podnijet onog dana kad je identifikacija napravljena – ali se garancija ne produljuje Član 18. Advising the guarantee – druga banka (second advising party) – potvrđuje da se je uvjerila o apparent authenticity (bez vlastite obveze) – ako ne može provjeriti – mora obavijestiti – ako je izabrana jedna banka za advice – mora biti i za izmjenu (amendment) Čl. to determine. i to nije uvjet za plaćanje Član 19. Ispitivanje garancije i kontragarcije samo 3 (tri) dana !!!! garant nije odgovoran korisniku a niti nalogodavatelju ako plati prije 54 . iznos ili najviši iznos 6. Zahtjev za plaćanjem može se podnijeti od dana kad je garancija izdana ili na dan koji je predviđen u garanciji Član 15. pismeni zahtjev s opisom “breach” 9. 7. 22.

28. Valuta plaćanja – ona koja je određena u garanciji ako plaćanje postane nemoguće (ali ne u smislu više sile ili sl.b. pored gornjih uvjeta. odgovornost snosi ili instructing party ili counter-guarantor (čl. 29. 30) on effectivness of documents (čl. korisnik može tražiti plaćanje ili po tečaju kad je trebalo platiti ili na dan plaćanja Član 24. mora javiti za koliko dana je garant produljio vrijeme odgode i o tome obavijestiti instructing party.!!!!! Indemnity in respectof foreign laws and usages (čl. 29. 15) Član 23. smatra se da je korisnik povukao zahtjev za plaćanjem ako zahtjev za produljenjem nije prihvaćen. tada 15 dana ako je zahtjev za produljenjem prihvaćen. for interpretation of technical terms –može prenositi dijelove garancije i bez prevođenja (čl. 30) Jedina odgovornost ako ne postupa in good faith (čl. garant nije dužan pristati i može platiti ako counter-garantor daje produljenje za kontra-garanciju. a ako postoji kontragarcija.) nego zakonske zabrane – može se platiti u valuti mjesta plaćanja i to po tečaju u tom mjestu na dan plaćanja ako nije plaćeno na vrijeme.26) on transmision and translation. a zahtjev je complying. 27. Garant treba dostaviti kopije dokumenata uz zahtjev odmah instructing partyu – originali samo ako se to traži – ali to ne daje osnovu za odgađanje plaćanja Član 25. 31) Član 32 – Extend or Pay – novo – ako je complying: odmah će obavijestiti instructing party i označiti datum primitka zahtjeva obustaviti plaćanje za ne dulje od sedam dana. 29) ako je garancija istekla za vrijeme force majeur – neće se isplatiti (čl. Tada kontra-garant odgađa plaćanje za razdoblje koje je jedan dan kraće od produljenja odobrenog od garanta (kako bi garantu dao vremena da produlji odgodu prije isteka roka njegovog produljenja). 27) for acts (services) of another party (pa i ako ih je i sam izabrao !!!)– sve instrukcije se rade for the account and the risk of that instructing party (čl. dužan je poslati single notice o da odbija isplatu o navesti svaku discrepancy o brzim sredstvom komunikacije o garant može vratiti dokumente korisniku o ako tako ne postupi. Ako zahtjev nije complying (discrepancies) – plaćanje se odbija. Prijenos garancije i ustupanje (cesija) iznosa razlika između « transfer » i « assignment » garancija mora biti označena kao prenosiva (transferable) garant ne mora pristati na prijenos osim u opsegu s kojim se složi garancija se može prenijeti čitava ali ne i djelomično prijenos može izvršiti samo garant garancija se može prenijeti samo ako. biti će precluded tvrditi da zahtjev nije sukladan Disclaimeri (članci 25.• • • • • • • ovo se razdoblje ne skraćuje ako nakon prezentacije nastupi expiry date ili expiry event ili zadnji dan za prezentaciju ako garant utvrdi da je predočenje complying – mora platiti !!!! plaćanje u mjestu izdanja ili kako je navedeno u garanciji (čl. 26. 28) Force majeure – bez odgovornosti za posljedice (čl. osim ako se složi Član 34 Smanjenje i prestanak važnosti 55 . garant može tražiti waiver of discrepancies od instructing party – ali to ne produljuje rok od tri dana sve ako instructing party i odobri waiver – to ne obvezuje garanta ako garant odbije isplatu. 28) ako se troškovi ne mogu naplatiti. garantor (i kontragarant)je dužan platiti i kada instructing party pristane na produljenje. korisnik priloži pismo da su prenijeta i sva prava i obveze iz temeljnog posla !!!!! garant izdaje novu garanciju novom korisniku!!!! Iznos se može ustupiti (cedirati) u skladu s mjerodavnim pravom i to korisnik može cedirati sve iznose na koje ima pravo garant nije dužan isplatiti cedirane iznose. Član 33.

produljuje se do idućeg dana • Član 35 – Mjerodavno pravo (Governing law) pravo mjesta poslovanja garanta kontragarancija – pravo mjesta poslovanja kontra-garanta više mjesta poslovanja – pravo mjesta filijale izdavateljice Član 36.garancija se smanjuje za isplaćene iznose garancije prestaje – bez obzira na povrat isprave ako u garanciji nije određen rok prestanka – ona prestaje nakon tri (šest ?) godina od dana izdavanja !!!! ako prestanak pada na neradni dan. Nadležnost ako nije ništa dogovoreno – mjesto poslovanja garanta ili kontra-garanta ako imaju više mjesta poslovanja – ono mjesto u kojem je filijala koja je izdala garanciju • 56 .

Elektronski akreditiv. PiP br. 2005. Branko Vukmir Objavljeni članci u predmetu PRAVO MEĐUNARODNIH PLAĆANJA i PLAĆANJE U TRGOVAČKIM UGOVORIMA u razdoblju 1999 – 2008. 12/2003. 6/2002. Pip br. 8/1999. članci 620-636 (ugovor o građenju). 5/2001 Pravo dokumentarnih akreditiva (3) – ispitivanje dokumenata. Ugovori o upravljanju (Management Agreements). Pip br. 11/1999. 10/99. Ugovor o leasingu. 2001. Pip br. Novi međunarodno-pravni okvir za strana ulaganja. PiP br. 7/2000. 1028 – 1043 (akreditivi i bankarske garancije) Ugovorna osiguranja novčanih obveza (akreditivi i bankarske garancije). 2005. Pip br. Pip br. Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu. Pip br. PiP je časopis PRAVO I POREZI izdanje RRiF. 5/2002. PiP br. 2000. Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004 prema UNIDROIT i lex mercatoria (1). Plaćanje građevinskih i drugih investicijskih radova. PiP7/2006. Vlaška 68. 9/2000. Naplata (inkaso) financijskih i trgovačkih dokumenata. Koje vrste kapitala trebaju Hrvatskoj – ulaganje ili dug. Međunarodna mjenica. Pip br. PiP 11/2004. Pip br. 57 . Factoring u poslovnoj praksi i teoriji. PiP br. 7/1999. PiP br. 2/2003. br. izd. Franchising. PiP 5/2005 Komentar nZOO u Gorenc. 12/2002. Zagreb Članci: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vrijednosnice u pravnom vakuumu. Pip 2/2004. 1/2004. PiP. PiP 6/2006. čl. Pravo bankarskih garancija (3) – međunarodna regulativa. Opći uvjeti FIDIC i ugovaranje građevinskih radova u Hrvatskoj. Pip br. 4/2002. 2002. Pravo bankarskih garancija (2) – vrste i sadržaj bankarskih garancija. Escrow račun (Escrow Account). 97-143) 2006.Dr. Novčana obveza kod trgovačkih ugovora – ZOO članak 174. Namještanje cijena. 9/2001. PiP br. 3/2003. Valutne zaštitne klauzule. 1/2001. 804-834 (ugovori o trgovinskom zastupanju). Ugovori kartičnog poslovanja . Pip br. Pip br. 6/2000. 12/1999. Pip br. Pip br. PiP 1/2005. 11/2000 Pravni aspekti koncesija. Pravo dokumentarnih akreditiva (1) – ugovorni odnosi. u Zaštita vjerovnika. Pip br. Pravo dokumentarnih akreditiva (2) – vrste akreditiva. Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga. Standbys. str. Pravo dokumentarnih akreditiva i međunarodna standardna bankarska praksa. Lex Mercatoria u novom pravnom okruženju (2). Koncesije i BOT kao način izgradnje objekata infrastrukture. PiP 3/2006. 2004. 2005. Narodne novine (zbirka referata). 4/2000. 12/2000. PiP br. 6/2001. Ugovorna kazna i liquidated damages. 5/1999 Pisma namjere i drugi predugovorni dogovori. PiP 3/2005. Pip br. 4/2001. PiP br. Pip br. Pravo bankarskih garancija (1) – pojam i pravna priroda. 2003.

Pravo Međunarodnih plaćanja –Instrumenti osiguranja plaćanja i ugovorne klauzule plaćanja. 1186 – 1230). Ugovori o građenju i desetgodišnja odgovornost. Ugovori „ključ u ruke“. Vukmir. izd. 2005. Izmjene ZOO u pogledu odredaba “ključ u ruke”.XXIII – 555 Vukmir. 1-231 Vukmir. 5/2006 Nova pravila za dokumentarne akreditive – UCP 600. PiP br. str. 909 – 957). 4/2007.V. Bankarsko jamstvo (str. Pravni fakultet. Skendrovićem). Knjige: Vukmir. izd. str. PiP br. 2007.• • • • • • • Ugovori o factoringu i forfaitingu. PiP 4/2008. Hrvatski savez građevinskih inženjera. Komentar Zakona o obveznim odnosima. Ugovori o trgovinskom zastupanju (str. 12/2007. B. str. B. Informator. Revizija i Financije br. 58 .. Računovodstvo. akreditiva i bankarskih jamstava. B. Koncesije i ugovaranje BOT projekata (zajedno s prof. 1 -236 05. dr. 05. 1994. Javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj. PiP 5/2008. 1589 – 1603) u Gorenc. 1999. str. izd. 1997.. B. izd. RriF. PiP 12/06. B. 2008. 1570 – 1589).. RriF 2007.. Pravo međunarodnih plaćanja – Instrumenti osiguranja plaćanja. Akreditivi (str. Ugovori o zajedničkim ulaganjima (Joint Venture Agreements) izd. xii-359 Skripta: Vukmir. Ugovori o građenju (str.

dosta je čvrsto ukorijenjeno u međunarodnom poslovanju. a garancija ne određuje nešto drugo.Pitanja i odgovori 1. pa i kada se ne primjenjuju pravila 458. Nije neuobičajeno da se garancije slabijih banak ne prihvaćaju 4. Pravilo da se primjenjuje pravo i nadležnost zemlje garanta. odnosno ponekad se traži od domaćih banaka obligatorna primjena ovih pravila? Odgovor: Primjena Ujednačenih pravila 458 je dobrovoljna. Male i slabije banke izvrgnute su pritisku korisnika da odstupe od navedenih pravila. Da li se time ustanovljava monopol te da li te «velike» banke ustvari postaju regulatori bankarskog tržišta umjesto FBA? Odgovor : Prihvaćanje garancija nekih banaka slobodna je odluka korisnika garancije. strane banke gotovo uvijek insistiraju na stranom pravu i nadležnosti stranih sudova. Velike i jake banke neće odstupiti od gore navedenih pravila. tada se prema člancima 27 i 28 tih pravila na garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj garant vodi svoje poslovanje. tada se ova pravila primjenjuju na drugu banku. Koje će se pravo primjeniti je stvar dogovora. 3. Isto pravilo vrijedi i za sudsku nadležnost. Ta se Pravila primjenjuju samo na one bankarske garancije u kojima garant navede da je garancija podvrgnuta Ujednačenim pravilima na poziv br. riskantna je jer bi se moglo dogoditi da pod tim uvjetima bankarske garancije neće biti prihvaćene. Ako se radi o kontragaranciji. Odnos garancija koje izdaju naše banke i jednobraznih pravila ICC. Da li banka prilikom prijave na tender kada se traži garancija može biti garant za sebe? 59 . imaju neophodan zakonski minimum kapitala ali su uslovno manje. da li razmišljati o promjeni propisa u smislu da primjena domaćeg prava obligatorna? Odgovor : Ako se na neku garanciju primjenjuju UP 458. Uobičajno je i normalno da BH banke izdaju garancije po BH pravu. 1 UP 458). U zadnje vrijeme postalo je praksa i veoma «moderno» da velike banke u BiH (dominantan strani kapital) ne prihvataju garancije za poslovanje u BiH drugih domicilnih banaka iako su i te banke licencirane sa svim stalnim dozvoloma Agencije za bankarstvo (FBA). 458 (čl.publikacija 458. Prisilni propis kojim bi se odredila primjena domaćeg prava i nadležnost domaćih sudova. 2. radi se o jednoj vrsti diskriminacije. a ako ima više zemalja u kojima obavlja poslovanje. tada pravo države u kojoj ima sjedište filijala banke koja je izdala garanciju.

Biviši Zakon o obveznim odnosima iz 1978. Odgovor : Da bi neka banka izdala bankarsku garanciju. To je redoviti postupak bez obzira da li se radi o povezanim ili odvojenim društvima i bankama. po kojoj je prijenos prava i obveza iz bankarske garancije bio moguć. 7. U UP 458 nije uopće predviđeno prenošenje prava i obveza iz bankarskih garancija. ako mora tko ga obavještava Odgovor: Pravo prijenosa bankarskih garancija nije ujednačeno i ovisi o pravnom sustavu koji se primjenjuje na bankarske garancije. sadržavao je odredbu (čl. 438. ona se je izdavanje garancije na poziv obvezala da će platiti ako je zahtjev za plaćanjem u skladu s uvjetima i uslovima iz garancije.(iskustva) .kako "teče" proces prijenosa i mora li izdavač biti obaviješten o prijenosu.nužnost postojanja ugovora kojim bi bili regulirani uvjeti izdavanja garancije. predstavlja ugovor za izdavanje garancije. nego je samo dozvoljeno ustupanje (cesija) prinosa iz garancije na koje korisnik ima pravo. Ako bi banka na temelju takve garancije bila pozvana na plaćanje. 1086). Ustupanje prava podvrgnuto je propisima mjerodavnog prava o ustupanju (cesiji). Ako bi se primjenjivao naš bivši ZOO. Garancija banke majke izdana prema domaćoj banci ("kćerci" ili "unuci") . Međutim. Uputa koju nalogodavatelj pošalje banci s zahtjevom za izdavanjem garancije i prihvat te upute od strane banke koja će izdati garanciju. Odredba o prijenosu garancije . pod uvjetom da korisnik prenese na drugog korisnika sva svoja potraživanja koja su osigurana garancijom i prijenosom svih svojihg obveza u vezi s osiguranim potraživanjem. domaće poduzeće mora dati suglasnost za izdavanje garancije? 6. smatram da banka ne bi mogla preuzeti akcesorno jamstvo za svoje vlastite obveze. Slična je situacija ako banka izdaje vlastitu ili trasiranu mjenicu u kojoj je ona trasant. mora postojati zahtjev nalogodavatelja za izdavanjem garancije. 5. Da li u slučaju kada banka (domaća banka) koja je kreditor domaćeg poduzeća traži da banka majka (inozemna banka) izda garanciju za to domaće poduzeće. budući da je i onako već obvezna izvršiti tu istu obvezu temeljem sklopljenog ugovora. tada je prema čl. 60 .Odgovor: Smatram da banka može sama za sebe preuzeti apstraktno jamstvo koje je temelj bankarskih garancija na poziv. ustupilac dužan obavijestiti dužnika o izvršenom ustupanju.

Odgovor: Akreditiv. da je roba isporučena Odgovor: Bankarska garancija je po svojoj prirodi apstraktnog karaktera. mjenica i bankarska garancija (garancija na poziv) su apstraktne prirode. dok je jamstvo akcesorne prirode.garancije – jamstva. Razlike između akreditiva . posluje samo s dokumentima. Banka je dužna platiti ako je zahtjev kojim se traži plaćanje u skladu s uvjetima i uslovima navedenima u samoj garanciji. a to znači da je potpuno odijeljena od temeljnog posla. Banka koja je izdala garanciju. a ne s robom. 61 .da li to ostavlja mogućnost banci izdavaocu garancije da traži dokaze prije plaćanja npr. 9.8. Pojašnjenje odredbe "na prvi poziv" .