You are on page 1of 16

1.

ELECCI DE LA FORMA JURDICA


El nostre negoci tendr 4 socis, degut a que no disposam d'un gran capital inicial hem optat per triar una forma jurdica que s'adapti al ms possible a nosaltres. La nostra empresa tendr una forma jurdica de Societat Limitada o!a Empresa. "quest tipus de societat s de fcil i rpida constituci#. " part d'ai$%, tamb hem triat aquesta constituci# ja que s la que ms s'adapta a nosaltres, ja que reunei$ un seguit de caracterstiques i a!antatges molt con!enients per a nosaltres. &aracterstiques de la nostra empresa "lgunes de les caracterstiques que han fet que ens decantssim per aquest tipus de forma jurdica han estat' ()ue el capital esta di!idit en participacions socials i que la responsabilitat da!ant tercers esta limitada. (El n*mero mnim de socis a de ser de + i un m$im de ,, nosaltres som 4 socis. (Es pot posar en mar$a amb 4-h, ja que es poden reduir els temps de notaris, etc. (El capital mnim per establir aquest tipus de societat s un mnim de ./+01, el consideram un capital assequible i que el podem assumir de bon principi sense la necessitat d'endeutar(nos gaire. "i$% nomes s#n unes de les principals caracterstiques i les que han fet que ens decantssim per aquest tipus de societat. &apital inicial i responsabilitat dels socis El capital que aportarem sir un total de 0////1 a parts iguals, s a dir, un 0,2 cadasc* de nosaltres. 3a que farem una societat de responsabilitat limitada, i ai$ els possibles deutes que pugem tenir en un futur estaran limitats al capital aportat per cada un dels socis. "spectes fiscals La nostra empresa haur de tributar l'4mpost sobre Societats, s a dir, arribat al moment de fer els comptes de durant tot l'an5 una part del beneficis estaran destinades a pagar aquest impost, que pot !ariar de un 0, a un ./2. &ada un dels socis hauran de tributar obligat%riament a l'4678 i dependr dels beneficis obtinguts.

2. DECIDIR-SE PER UNA FRANQUCIA


7er tal d'escollir una franqucia adequada dins el mercat en el qual ens !olem moure s'han de seguir unes quantes pautes'

Coneixement p e!i" #e$ "e%to .


"quests conei$ements ja el hem adquirit en la fase posterior en l'estudi de mercat i de competidors que hem fet.

&i"it' $o%'$" #e $' ( 'n)*+%i'.


o ens es possible !isitar(los ja que ha 9allorca totes les franqucies de mobles s#n d'unes dimensions i pressupostos superiors als que nosaltres tenim i les que tenim ms properes es poden !isitar en un futur ja que son a :arcelona. 9s enda!ant ja es !ora.

E!it' ( 'n)*+%ie" 'm, p o#*%te" -ni%"


En el procs d'escollir franqucia hem e!itat aquest factor hi hem cercat una franqucia que sigui inno!adora i que no es pugui estancar amb un sol producte.

Re'$it.' *n' in!e"ti/'%i0 on-$ine


;rcies a les pagines <eb de les franqucies hem obtingut molta informaci# de la qual s'ha seleccionat la ms important i relle!ant.

An'$it.' $1opini0 #e e$" *"*' i".


em cercat a tra!s de f%rum d'4nternet en el qual hi ha informaci# de les franqucies, amb aquesta cerca hem pogut descartar algunes franqucies que no agraden al consumidor. E$' =9uebles 6e5>, es una franqucia molt criticada per 4nternet.

A""o%i' -"e 'm, ( 'n)*+%ie" %on"o$i#'#e" en e$ me %'t


En la selecci# de franqucia ha estat un dels punts en el qual ens hem fi$at ms ja que una franqucia que ja te un parell de franquiciadors pot aportar dades de mercat i fiabilitat.

An'$it.' #et'$$'#'ment $e" %on#i%ion" #e $' ( 'n)*+%i'


"questa fase ha estat la que ha eliminat totes les opcions men5s dues ho tres ja que no tenim suficient capital o suficients metres i en alguns casos suficients habitants en el municipi.

&e i(i%' $e" #'#e" #e ('%t* '%i0


L'empresa escollida en facilita una dades de facturaci# mnima que son molt prometedores i que ens beneficiarien molt.

A)*+ 'po t'm $e" #'#e" )*e en" ('%i$it' $' ( 'n)*+%i'2

D'#e" #e $' ( 'n)*+%i'


?otal &entres' @ 7ropis ' . 8ranquiciats ' . an5 de creaci# de la franqucia' +AA, 7as de origen' Espan5a Buraci# del contracte' , an5s 6eno!aci# automtica' s Con#i%ion" e%on3mi)*e" &anon de entrada' +0./// 1 6o5alt5 de e$plotaci#' 42 &anon de publicitat ' +2 9arge brut' C/2 sobre !enta Dendes estimades +EF. an5s' +4/.///(+-/./// 1 4n!ersi# necessria ' 4/./// 1 apro$. en funci# de la grandria del local Gobra del local no inclosa H Pe (i$ #1*,i%'%i0 i $o%'$ Superfcie del mnima local' +,/ m0 &aracterstiques especials' Ina part s'ha de destinar a taller 7reu m$im lloguer' BepJn de d'ubicaci# 7oblaci# mnima' 0,./// habitants &arrerFubicaci#' ?ransitada, fcil accs 5 aparcament ?ipus de llicencia' Denda de mobles, regals i decoraci# ms ensen5anKa Fmanualitats Pe (i$ #e$ ( 'n)*i%i't 8ormaci#' inguna E$periJncia' o es imprescindible 4nformtica' o 4diomes' o Bedicaci#' S 8inalment desprJs de una cerca i a!aluaci# de la franqucia adequada utilitLant els punts que s'han esmentat anteriorment, hem elegit =El 6ibot :lau> una franqucia catalana que en principi !a esser i es una tenda de mobles de fabricaci# propi, per% a tra!s del seu J$it !a decidir fer(se franqucia tamb. L'*nic incon!enient es que la capacitat econ%mica de la qual es $erra es molt ele!ada, per% totes les altres condicions les complim. F 'n)*+%i' o ne/o%i p opi4 BesprJs de $errar(ne i analitLar tots els factors s'ha decidit fer un negoci propi ja que la in!ersi# es menor i no sabem si aquesta empresa catalana ser aprofitable a 9allorca.

5. CER6IFICACI NE7A6I&A DE LA DENOMINACI SOCIAL


Es tracta d'un certificat que acredita que no e$istei$ cap altre negoci amb el nom que !olem per la nostra empresa. 7er a l'obtenci# d'aquest certificat cal omplir una solMlicitud que podem trobar en el registre mercantil que es situa a 7alma al carrer "lfons el 9agnnim nE 0 o b mitjanKant !ia telemtica, en persona, o b per correu ordinari. Les despeses segons la forma de solMlicitar i entregar la certificaci# negati!a de la denominaci# social s#n les segNents' Si la solMlicitud s fa mitjanKant !ia telemtica a tra!s de la <eb del 6egistre 9ercantil &entral i l'entrega mitjanKant correu certificat, a l'hora de solMlicitar la denominaci# s'efectuara el pagament de l'aranLel mes les despeses de l'en!iament G"ranLel O .,0, 1 O 4D"H mitjanKant targeta. La certificaci# s'en!iar per correu postal certificat. L'en!iament per correu ordinari nomes es possible a la pennsula, al solMlicitar la denominaci# s'efectuara el pagament de l'aranLel mes les despeses de l'en!iament. G"ranLel O @,.- 1 O 4D"H. La certificaci# s'en!iar per correu ordinari. 6ecollida de la solMlicitud a la seu del registre mercantil central a l'hora de la recollida s'efectuara el pagament de l'aranLel mitjanKant targeta. 7er poder recollir la solMlicitud a la seu s'haur d'aportar' In nombre de presentaci#, que se li haur de notificat al al solMlicitant mitjanKant correu electr%nic, sin# s'aporta el nombre de presentaci#, s'haur d'aportar el nombre de referencia marcat a la solMlicitud. L'entrega de la certificaci# noms s'efectuar al presentador de la solMlicitud, acreditat mitjanKant B 4, passaport o una persona autoritLada pel presentador de la solMlicitud. (En!iament per correu, contra reemborsament la solMlicitud es realitLar a la pgina <eb del registre mercantil central i l'entrega de la certificaci# s'efectuara per correu contra reemborsament al igual que el pagament de l'aranLel i les despeses d'en!iament. (Entrega telemtica de la certificaci# firmada electr%nicament, el registre mercantil central emetr les certificacions mitjanKant firma electr%nica noms si l'interessat ho solMlicita ai$. "quest document no requerei$ la firma electr%nica de l'interessat. " la solMlicitud s'hi han d'indicar cinc noms diferents per la nostra empresa per ordre de preferJncia, transcorreguts uns dies s'ens a!isar sobre quin nom dels que ha!em proposat anteriorment esta lliure per usar(lo. El registre mercantil ens reser!ara el nom durant un @ mesos si passat aquest plaK no s'ha entregat l'Escriptura de la &onstituci# la reser!a finalitLar hi s'haur de solMlicitar una no!a certificaci# negati!a del nom tornant a pagat les tasses que corresponguin.

8. ELA9ORACI DELS ES6A6U6S I FIRMA DE L1ESCRIP6URA.


ES6A6U6S LLANA D1ACER: SLNE. I.- DISPOSICIONS 7ENERALS. "rt. +E Benominaci#. La societat mercantil de responsabilitat limitada no!a empresa, de nacionalitat espan5ola, es denomina Llana d'Acer, S.L. .E. Es regir per el disposat en aquests estatuts, en defecte pel disposat al captol P44 de la llei 0F+AA,, de 0. de marK, i, en el pre!ist en el matei$, per les dems disposicions que siguin d'aplicaci# a les Societats de responsabilitat limitada. "rt. 0E Qbjecte. La societat t per objecte Cursos de restauraci,restauraci, conservaci i venda de mobles. Si alguna de les acti!itats enumerades ai$ ho preciss, haur de ser e$ercitada a tra!s de professionals amb la titulaci# adequada, o, en el seu cas, haur de ser e$ercitada a tra!s de les corresponents autoritLacions o llicJncies administrati!es. "rt. . Buraci#. La societat es constituei$ per temps indefinit, i, donar comenKament a les se!es operacions socials el dia de l'atorgament de l'escriptura p*blica de constituci#. "rt. 4E Bomicili. La societat t el seu domicili a Avinguda Fray Juniper Serra 1 , !"#!! $anacor. L'%rgan d'administraci#, podr crear, suprimir i traslladar sucursals, agJncies o delegacions a qualse!ol punt del territori espan5ol o de l'estranger, i !ariar la seu social dins del matei$ terme municipal del seu domicili. II. CAPI6AL SOCIAL. PAR6ICIPACIONS. "rt. ,E Pifra capital. El capital social de la societat es fi$a en la quantitat de 0/./// EI6QS. Bit capital social est di!idit en 4 participacions socials, totes iguals, acumulables i indi!isibles, de ,./// euros de !alor nominal cadascuna d'elles, numerades correlati!ament a partir de la unitat. "rt. @E ?ransmissions. "H DQLI ?R64ES 7E6 "&?ES =4 ?E6 D4IS>. Ser lliure tota transmissi# !oluntria de participacions socials realitLada per actes inter !ius, a ttols oner#s o gratuSt, a fa!or d'un altre soci. Les dems transmissions per actes inter !ius, estaran subjectes al que disposa la llei. :H 9Q6?4S &"IS". Ser lliure tota transmissi# mortis causa de participacions socials, sigui per !ia d'herJncia o llegat a fa!or d'un altre soci, a fa!or de c%njuge, ascendent o descendent del soci. 8ora d'aquests casos, en les dems transmissions mortis causa de participacions socials els socis sobre!iscuts, i en el seu defecte la Societat, gaudiran d'un dret d'adquisici# preferent de les participacions socials del soci mort, apreciades al !alor raonable que tenguessin el dia de la mort del soci i el preu de les quals es pagar al comptatT tal dret haur d'e$ercitar(se en el plaK m$im de tres mesos a comptar des de la comunicaci# a la

Societat de l'adquisici# hereditria. " falta d'acord sobre el !alor raonable de les participacions socials o sobre la persona o persones que hagin de !alorar(les i el procediment a seguir per a la se!a !aloraci#, les participacions seran !alorades en els termes pre!ists en els articles +// i segNents de la Llei de Societats de 6esponsabilitat Limitada. ?ranscorregut el plaK indicat, sense que s'hagus e$ercitat fefaentment aquest dret, quedar consolidada l'adquisici# hereditria. &H Q69ES &Q9I S. +. L'adquisici#, per a qualse!ol ttol, de participacions socials, haur de ser comunicada per escrit a l'%rgan d'administraci# de la Societat, indicant el nom o la denominaci# social, nacionalitat i domicili de l'adquirent. 0. El rJgim de la transmissi# de les participaci# socials ser el !igent en la data en que el soci hagus comunicat a la societat el prop%sit de transmetre o, en el seu cas, en la data de la mort del soci o en la d'adjudicaci# judicial o administrati!a. .. Les transmissions de participacions socials que no s'ajustin al pre!ist en aquests estatuts, no produiran cap efecte da!ant la societat. III. ;R7ANS SOCIALS. "rt. CE 3unta ;eneral. "H &on!ocat%ria. Les juntes generals es con!ocaran mitjanKant correu certificat amb acusament de rebut, dirigit al domicili que a tal efecte hagin comunicat els social a l'%rgan d'administraci# Go mitjanKant comunicaci# telemtica dirigida a la direcci# de correu electr%nic que a tal efecte hagin comunicat els socis a l'%rgan d'administraci#H. :H "dopci# d'acords. Els acords socials s'adoptaran per majoria dels !ots !lidament emesos, sempre que representin al men5s un terK dels !ots corresponents a les participacions socials en que es di!idei$ el capital social, no computant(se els !ots en blanc. o obstant i per e$cepci# al disposat en l'apartat anterior, es requerir el !ot fa!orable' aH Be ms de la meitat dels !ots corresponents a les participacions en que es di!idei$ el capital social, per als acords referents al augment o reducci# de capital social, o, qualse!ol altre modificaci# dels estatuts socials per als que no es requerei$i majoria qualificada que s'indica en l'apartat segNent. bH "lmen5s, dos terKos dels !ots corresponents a les participacions en que es di!idei$ el capital social, pels acords referents a l'augment de capital social per damunt del lmit m$im establert en l'article +., de la Llei, a la transformaci#, fusi# o escissi# de la societat, a la supressi# del dret de preferJncia en els augments de capital, a la e$clusi# de socis, a la autoritLaci# als administrador per a que puguin dedicar(se, per compte propi o aliJ, al matei$ anleg o complementari gJnere d'acti!itat que constituei$i l'objecte social. &H Si la Societat reuns la condici# d'unipersonal, el soci *nic e$ercir les competJncies de la 3unta ;eneral, en aquest cas les se!es decisions es consignaran en acta, bai$ la se!a firma o la del seu representant, podent ser e$ecutades i formalitLades pel propi soci o pels administradors de la societat. "rt. -E Urgans d'administraci#' 9ode d'organitLar(se. +. L'administraci# de la societat podr confiar(se a un %rgan unipersonal Gadministrador *nicH, o a un %rgan pluripersonal no colMlegiat G!aris administradors que actuaran solidria o conjuntamentH i el n*mero no ser superior a cinc. 0. &orrespon a la junta general, per majoria qualificada i sense que impliqui modificaci#

estaturia, la facultat d'optar per qualse!ol de les maneres d'organitLar l'administraci# de la Societat. .. 7er a ser nombrat administrador es requerir la condici# de soci. 4. Els administradors e$erciran el seu crrec per temps indefinit, lle!at que la 3unta ;eneral, amb posterioritat a la constituci#, determini el seu nomenament per plaK determinat. ,. La 3unta ;eneral podr acordar que el crrec d'administrador sigui retribuSt, ai$ com la forma i quantia de la retribuci#. "rt. AE 7oder de 6epresentaci#. 6elatiu a les diferents formes de l'%rgan d'administraci#, s'establei$ el segNent' +. En cas que e$istei$i I "B94 4S?6"BQ6 V 4&, el poder de representaci# correspondr al matei$. 0. En cas que e$istei$i !aris "B94 4S?6"BQ6S SQL4B"64S, el poder de representaci# correspondr a cada un d'ells. .. En cas que e$istei$in !aris "B94 4S?6"BQ6S &Q 3I ?S, el poder de representaci# correspondr i s'e$ercir mancomunadament per dos d'ells. o podran ocupar ni e$ercir crrecs en aquestes societats, les persones compreses en alguna de les prohibicions o incompatibilitats establertes a la Llei +0F+AA, de l'++ de maig i en les dems disposicions legals, estatals o auton%miques en la mesura i condicions en ella fi$ada. "rt. +/E 8acultats. " l'%rgan d'administraci# correspon la gesti# i administraci# social i la plena i absoluta representaci# de la societat, en judici i fora d'ell. 7er conseqNent, sense ms e$cepci# que la d'aquells actes que siguin competJncia de la junta general o que estiguin e$closos de l'objecte social, el poder de representaci# dels administrador i les facultats que l'integren, hauran de ser enteses amb la major e$tensi# per a contractar en general i per a realitLar tota classe d'actes i negocis, obligacionals i dispositius, d'administraci# ordinria o e$traordinria i de rigor#s domini, respecte de qualse!ol classe de bns mobles, immobles, accions i drets. I&. E<ERCICIS: COMP6ES ANUALS. "rt. ++E E$ercici Social. L'e$ercici social comenKa l'u de gener i finalitLa el trenta(u de desembre de cada an5. El primer e$ercici social comenKar el dia de l'atorgament de l'escriptura p*blica de constituci# de societat i finalitLar el dia trenta(u de desembre d'aquell matei$ an5. "rt. +0E. &omptes "nuals. +. L'%rgan d'administraci#, en el plaK m$im de tres mesos comptats a partir del tancament de l'e$ercici social, formular els comptes anuals amb el contingut establert legal o reglamentriament. 0.6eferent a forma, contingut, descripci#, partides, regles de !aloraci#, !erificaci#, re!isi#, informaci# als socis, apro!aci#, aplicaci# de resultats, i dep%sit dels comptes anuals en el registre mercantil, es tindr en compte el disposat a la legislaci# aplicable. &. CON6INUACI D1OPERACIONS COM A SOCIE6A6 LIMI6ADA: DISSOLUCI I LIQUIDACI. "rt. +.E &ontinuaci# d'operacions com a societat de responsabilitat limitada. La societat podr continuar les se!es operacions socials com a societat de responsabilitat

limitada general amb els requisits establerts a l'article +44 de la se!a llei reguladora.

"rt. +4E Bissoluci# i liquidaci#. La societat es dissoldr per les causes legalment establertes, regint(se tot el procs de dissoluci# i liquidaci# per la se!a normati!a especfica, i en el seu defecte, per les normes generals. Becidida la dissoluci# i produSda l'apertura del perode de liquidaci#, cessaran en els seus crrecs els administradors !igents al temps de la dissoluci#, els quals quedaran con!ertits en liquidadors, lle!at que la 3unta ;eneral, en acordar la dissoluci#, designi altres liquidadors en un nombre no superior a cinc. &I. DISPOSICIONS COMPLEMEN6=RIES. "rt. +,E ?ota qNesti# que es susciti entre socis, o entre aquests i la societat, amb motiu de les relacions socials i sense prejudici de les normes de procediment que siguin legalment de preferent aplicaci#, ser resolta a l'"!inguda 8ra5 3uniper Serra, +.. /C,// 9anacor.

ESCRIP6URA DE CONS6I6UCI DE LA COMPAN>IA MERCAN6IL DE RESPONSA9ILI6A6 LIMI6ADA LLANA D'ACER, S.L.N.E.


" 8elanit$, , de desembre de 0/+.. Ba!ant jo, Enrique &asas :org#n, amb residJncia en dita ciutat, &omparei$en' BFa. 9iquel 9iralles 9a5ol, major d'edat, estat ci!il fadr, !e de 9ontuSri, carrer 7ere &apella, +A i B 4 n*mero 4+,.-C..W. BF a. "nt%nia :auL ;a5, major d'edat, estat ci!il fadrina, !eSna de Dilafranca, carrer :onan5, C, i B 4 n*mero 4+,.-ACC7. BFa. 9ateu 7ons ;ar, major d'edat, estat ci!il fadr, !e de Dilafranca, carrer de s'"igo, 0C, i B 4 .C.400@,). BFa. 9arina 7asqual 6oman, major d'edat, estat ci!il fadrina, !eSna de 9anacor, a!inguda 8ra5 3uniper Serra, +/, i B 4 4+,.-+A.?. otari 4lMlustre del &olMlegi otarial de les 4lles :alears,

?ots s#n de nacionalitat espan5ola i 4 ?E6DE E en el seu propi nom. ?enen capacitat legal per atorgar aquesta escriptura de &Q S?4?I&4X BE &Q97" Y4" 9E6&" ?4L BE 6ES7Q S":4L4?"? L494?"B" QD" E976ES" i,

E<POSEN2 )ue han decidit constituir una compan5ia mercantil de responsabilitat limitada no!a empresa i, duent(lo a afecte en aquesta escriptura solemnitLen la matei$a d'acord a les segNents'

CL=USULES PRIMERA2 CONS6I6UCI. Els comparei$ents constituei$en la compan5ia mercantil de responsabilitat limitada no!a empresa amb la denominaci# de Llana d'Acer, S.L.%.&. Es regir pels Estatuts socials de la matei$a i en el no pre!is en ells per la Llei de Societats de 6esponsabilitat Limitada el seu cas, li sigui aplicable. "nomenats sen5ors m'entreguen els Estatuts que llegei$o ntegrament i assabentats es ratifiquen en el seu contingut, els apro!en i firmen en la me!a presJncia, quedant protocolMlitLats com a part integrant d'aquesta matriu, el fi dels quals unei$o a la matei$a, escrits en lletra impresa per ambdues cares, oportunament integrats. SE7ONA2 SUSCRIPCI DE LES PAR6ICIPACIONS SOCIALS. Les 4 participacions socials de ,./// euros cada una, representati!es del total capital social de 0/./// euros, son subscrites pels socis fundadors en la forma segNent' BFa. 9iquel 9iralles 9a5ol subscriu + participaci# social, n*meros, pel seu !alor total nominal de ,./// euros. BFa. "nt%nia :auL ;a5, subscriu + participaci# social, pel seu !alor total nominal de ,./// euros. BFa. 9ateu 7ons ;ar, subscriu + participaci# social, pel seu !alor total nominal de ,./// euros. BFa. 9arina 7asqual 6oman, subscriu + participaci# social, pel seu !alor total nominal de ,./// euros. 6ERCERA. LLI9ERACI DE LES PAR6ICIPACIONS SOCIALS. 9'entreguen els comparei$ents i dei$ unida a aquesta matriu, certificaci# de l'entitat L" &"4P", acreditati!a d'ha!er(se ingressat pels socis fundadors en el compte n*mero C- 04 //4/ 00 +04,-AC,.. la quantitat de 0/.// euros a nom de Llana d'Acer, SL E, en constituci#. o!a Empresa i dems legislaci# especial, que, en

"mb ai$% es declaren totalment subscrites i ntegrament desemborsades les participacions representati!es del total capital social. QUAR6A. COMEN?AMEN6 DE LES OPERACIONS SOCIALS . Les operacions socials comenKaran el dia d'a!ui, en quJ queda constituSda la societat. 7er e$cepci#, el primer e$ercici social comprendr el perode que mitja entre el dia d'a!ui al trenta(u de desembre de l'an5 en curs. QUIN6A. NOMENAMEN6 DE C=RREC. Els sen5ors comparei$ents, com a *nics fundadors de la compan5ia, donant a aquest acte el carcter de 3unta de Socis que, per unanimitat acorden celebrar, acorden ai$ matei$ per unanimitat nombrar "B94 4S?6"BQ6 V 4& de la societat a BFa. 9iquel 9iralles 9a5ol. El nomenament s'efectua per a temps indefinit. 7odr e$ercir totes i cadascuna de les facultats determinades als Estatuts socials. L'anomenat sen5or accepta el crrec i facultats, i manifesta no estar comprJs en cap de les incompatibilitats del 6eal Becret Legislatiu +F0/+/, del 0 de juliol. 3o, el otari, ad!ertei$o als comparei$ents de manera e$pressa la prohibici# d'ocupar crrecs en la societat de persones declarades incompatibles compreses en les lleis anteriorment citades. SE<6A. CER6IFICACI DE NOM DE LA SOCIE6A6. 9'entreguen els sen5ors comparei$ents amb requeriment que incorpori a aquesta matriu, la certificaci# acreditati!a que no e$istei$ cap altra compan5ia amb la matei$a denominaci# que la que aqu constituSda, la certificaci# de la qual ser $erocopiada ntegrament en les c%pies que de la present escriptura s'e$pedei$in. S@P6IMA. PODER. Els sen5ors comparei$ents es conferei$en recprocament poder per a qualse!ol d'ells, per si matei$, pugui disculpar iFo rectificar la present escriptura i els seus Estatuts, sempre que dites rectificacions es limitin a acceptar la qualificaci# !erbal o escrita del 6egistre 9ercantil. OC6A&A. SOLALICI6UD. "mb conformitat a l'establert en el 6eglament del 6egistre 9ercantil, els atorgants consenten i solMliciten e$pressament la inscripci# parcial de la present escriptura i dels Estatuts socials units a la matei$, en el sup%sit que qualse!ol de les se!es clusules o articles pats algun defecte a !ista del sen5or 6egistrador 9ercantil

o algun dels seus articles o pargrafs no fossin motiu d'inscripci#. 8aig les reser!es i ad!ertJncies legals pertinentsT e$pressament la de la obligatorietat d'inscriure c%pia autoritLada d'aquesta escriptura en el 6egistre 9ercantilT i, en particular i a efectes fiscals, les de les obligacions i responsabilitats tributries que incumbei$en als comparei$ents en el seu aspecte material, formal i sancionador i de les conseqNJncies de tota ndole que es deri!aran de la ine$actitud de les se!es declaracions. Llegida ntegrament per mi, el otari, aquesta escriptura als sen5ors comparei$ents, ad!ertits del seu dret de fer(ho per si, que no usen, es ratifiquen en el seus contingut, donen el seu consentiment, atorguen i firmen. 4 jo, el otari, don fe d'ha!er(me assegurat de la identitat dels comparei$ents otariatT i de tot el consignat en aquest instrument mitjanKant la documentaci# pels matei$os presentada, com medi supletori, conforme a l'article 0. de la Llei Qrgnica del p*blic, que sign, firm, rubric i segell i !a estJs en 4 folis de paper e$clusiu per a documents notarials. Zi s#n les firmes dels comparei$ents. Signat'

Enrique &asas :org#n

6ubricats i segellats.

B. INSCRIPCI EN EL RE7IS6RE MERCAN6IL


Les empreses estan obligades a inscriure's al registre mercantil per% abans de dur(se a terme aquest trmit s'ha de solMlicitar el &od d'4dentificaci# 8iscal. El &od d'4dentificaci# 8iscal s el sistema d'identificaci# tributaria que s'utilitLa a Espan5a per les persones jurdiques o societats en general. "quest codi s *nic per cada societat ja que, perquJ una factura tengui !alidesa legal hi ha d'aparJi$er el &48 del client facturar i el de l'empresa que factura. En el cas de l'empresari indi!idual el seu nombre d'identificaci# ser el 48. 7er a solMlicitar &48 s'ha d'acudir a la delegaci# de l' "gJncia ?ributaria corresponent a la domiciliaci# fiscal. 4nicialment s'atorga a la societat un &48 pro!isional per poder comenKar a funcionar i una !egada registrada l'empresa s'ha de can!iar per el &48 definitiu en un termini de @ mesos. El plaK per a solMlicitar el &48 pro!isional es de ./ dies a partir de l'atorgament de l'escriptura, aquest se li assignara a la societat en un perode de m$im de +/ dies. Ina !egada que es tengui el &48 pro!isional s'ha de passar a la liquidaci# del primer impost e$igible. " l'hora de solMlicitar el &48 a l' "gJncia ?ributaria s'han de presentar els segNents documents' (4mprJs del 9odel /.@. (Qriginal i copia simple de l'escriptura de constituci#. (8otoc%pia del B 4 quan el solMlicitant es un soci de l'empresa, o b, del poder notarial si es tracta d'un apoderat. Ina !egada que es tengui el &48 pro!isional s'ha de passar a la liquidaci# del primer impost e$igible. Besprs d'obtenir el &48 pro!isional ja es pot pagar l'4mpost de ?ransmissions 7atrimonials i "ctes jurdics documentats G4?7F"3BH que correspon a l' +2 del capital inicial que consta als estatuts. "quest trmit es du a terme a la &onselleria d' Zisenda de la comunitat aut%noma que correspongui, en un termini de ./ dies hbils a partir de l'atorgament de l'escriptura. Els documents a presentar a l'hora de per a realitLar el pagament de l'impost de ?ransmissions 7atrimonials i "ctes jurdics documentats G4?7F"3BH s#n els segNents' ( 4mprJs del 9odel @//. (7rimera c%pia i c%pia simple de l'escriptura de la constituci#. (8otoc%pia del &48 pro!isional.

Ina !egada liquidat el pagament de l'4mpost de ?ransmissions 7atrimonials i "ctes jurdics documentats G4?7F"3BH l'empresa ja pot ser inscrita en el registre corresponent. El 6egistre 9ercantil s una instituci# administrati!a que t com a finalitat la publicitat oficial de les institucions jurdiques dels empresaris inscrits. Es tracta d'una base de dades de totes les empreses espan5oles, e$cepte les societats cooperati!es. L' inscripci# s dura a terme al 6egistre 9ercantil 7ro!incial que correspongui al domicili social fi$at per la societat. "l moment de l' inscripci# s'haur d'abonar una pre!isi# de fons d'uns 0// 1 a mes de presentar els segNents documents' (&ertificat de denominaci# e$pedit pel 6egistre 9ercantil &entral. (7rimera c%pia de l'escriptura. (La liquidaci# de l'impost 4?7F"3B. Ina !egada constituSdes la societat han de fer constar a tota la informaci# que generen Gcartes, correspondJncia, notes de comanda i facturesH, el domicilii les dades identificadores de la se!a inscripci# en el 6egistre 9ercantil a ms de la se!a forma jurdica. En el cas d'incompliment d'aquesta norma es pot sancionar a la societat amb una multa que oscilMla entre els .// i ./// 1. "lgunes empreses requerei$en estar inscrites en un registre especial com les empreses de !enda a distancia, franqucies, empreses editorials, etc. Besprs de la inscripci# del 6egistre 9ercantil s'han de legalitLar els llibres obligatoris al 6egistre 9ercantil corresponent al domicili social de l'empresa. "questa tramit l'han de dur a terme tant els empresaris indi!iduals com les societats. ?6"94?S " SE;I46 7E6 " &Q S?4?I46 L" SQ&4E?"? L494?"B" QD" E976ES". La forma jurdica que hem elegit per la nostra empresa s una societat limitada no!a empresa, per tal de constituir(la ser necessari dur a terme una serie de tramits. El primer tramit que durem a terme s la solMlicitud de la denominaci# social, hem decidit solMlicitar(la mitjanKant !ia telemtica a tra!s de la <eb del 6egistre 9ercantil &entral i l'entrega mitjanKant correu certificat. El cos d'aquesta operaci# ser el pagament de l'aranLel mes les despeses de l'en!iament G"ranLel O .,0, 1 O 4D"H i s'efectuar mitjanKant targeta. El segNent pas a seguir s solMlicitar el &od d'4dentificaci# 8iscal per ai$% haurem d'acudir a l'"gJncia ?ributaria de 9anacor ja que es la que ens correspon segons la domiciliaci# social. 7er ai$% ser necessari entregar la documentaci# nombrada a l'apartat corresponent.

Ina !egada que haguem obtingut el &48 pro!isional passarem a la liquidaci# del primer impost e$igible i al pagament de l'4mpost de ?ransmissions 7atrimonials i "ctes jurdics documentats G4?7F"3BH. 7er a poder realitLar aquest ultim trmit haurem de presentar la corresponent. Ina !egada haguem acabat aquests trmits ja ens podrem inscriure en el 6egistre 9ercantil com a societat limitada no!a empresa. 7er ai$% haurem d'acudir al 6egistre 9ercantil de 9allorca que es situa a 7alma al carrer "lfons el 9agnnim nE 0. Zaurem de pagar els 0// 1 del pre!isi# de fons i presentar la documentaci# que pertoqui per a realitLar aquesta tramit. La nostra empresa no s'ha d'inscriure a cap registre especial ja que no es dedica a cap de les acti!itats e$pressades anteriorment. L' *ltim tramit a dur a terme s legalitLar els llibres obligatoris al 6egistre 9ercantil que es situa a 7alma.

C. 6 Dmit" ' Ei"en#'


Beclaraci# censal del 4D" La declaraci# censal del 4D", recull el nom i cognom de la societat i la ra# social completa, el 48 o &48, el domicili fiscal a Espan5a, i les declaracions o liquidacions que estem obligats a presentar. El plaK que tendrem per a realitLar aquesta declaraci# ser fins antes a comenKar l'acti!itat empresarial. La declaraci# censal del 4D", no l'haurem de realitLar ja que a l'hora de constituir la nostra empresa o farem telemticament. B'aquesta manera noms far falta presentar el Bocument Vnic Electr%nic GBIEH. "quest document, s el model /.@. "quest ser el document en el qual nosaltres realitLarem tots els trmits amb hisenda, en un *nic document. B'aquesta manera ser ms fcil i rpida la constituci# de l'empresa. "quest trmit ser!ei$ per aconseguir el 48 definitiu i l'alta.

"lta en l'4mpost sobre "cti!itats Econ%miques L'impost sobre acti!itats econ%miques G4"EH, gra!a l'e$ercici d'acti!itats empresarials, professionals o artstiques. La normati!a reguladora bsica est recollida en' aH El articles C- al A+ del te$t ref#s de la Llei reguladora del es hisendes locals, apro!at per 6eial Becret Legislatiu 0F0//4, de , de marK. bH ?arifes i instruccions, apro!ades pels 6eials Becrets Legislatius ++C,F+AA/, de 0- de setembre, i +0,AF+AA+, de 0 d'agost. cH 6eial Becret 04.F+AA,, de , de marK, que cont les normes de gesti#. dH Les ordenances fiscals de cada ajuntament. "quest s un impost que hauran de pagar totes les societats que la se!a $ifra de negoci superi el +//////1. 7er aquest motiu, la nostre empresa no haur d'assumir aquest impost en la se!a acti!itat. ?ot i ai$% qualse!ol empresa que es crea haur de fer front a aquest impost que suposa l'+2 del capital aportat. "quest impost es pagar a l'ajuntament on estigui situat el negoci. 7er tant, quan creem l'empresa haurem de fer front a un impost de 0//1, que haurem d'abonar a l'"juntament de 9anacor, ja que s a 9anacor on tenim el nostre negoci. ?ot i ai$%, degut a les no!es reformes per a la creaci# de no!es empreses, donen un seguit d'ajudes alhora de constituir una empresa, una d'elles s que tota empresa de no!a creaci# no t l'obligaci# de pagar aquest impost. "lhora de realitLar els trmits haurem de complir el 9odel @// per la declaraci# censal de la nostra acti!itat.