You are on page 1of 6

NECESSITATS D'INVERSI

Lloguer Furgoneta Benzina Subministrament Eines i utillatge Taules, Cadires Ordinador, im ressora, s!anner, "oto!o iadora $es eses de !onstitu!i% Esto! ini!ial de mat(ries $iners en e"e!tiu 600 7900 200 500 700 500 #000 62&,6' 7)),#&' 20000

El total surt uns#2&)),#&' er tant no ser* ne!essari !er!ar altres "onts de "inan+ament ,a -ue dis osam de 20000. er a !omen+ar la nostra a!ti/itat em resarial0

RECURSOS ECONMICS.
Llana d12!er, SL30 En rin!i i, el nostre !a ital so!ial ser* de 200000 euros0 Cada un dels so!is, som ), a ortar* 50000 euros de la se/a but4a!a, ai45 !om tamb6 una "urgoneta, -ue s1usar* el trans ort de mobiliari0 El dret a /ot 6s igual er a tots els so!is, -ue arti!i en i a orten a arts iguals0 2l "inal de l1e4er!i!i, els bene"i!is es re artiran e-uitati/ament, a arts iguals entre tots els so!is de l1em resa0 7o sos esam l1o !i% d1obrir un !om te d1estal/i, ,a -ue, al !omen+ament, el nostre !a ital 6s su"i!ient i ens bastar* amb un !om te !orrent al ban!0 7o des!artam m6s enda/ant oder obrir un !om te !orrent er estal/i o demanar un r6ste! si "es "alta0

CROWDFUNDING
8ro,e!te9 LL272 $12CE:, SL30 Conser/a!i% i restaura!i% del moble0 Sobre nosaltres9 Som ) estudiants del ;rau Su erior d12dministra!i% i Finan!es, de l1<ES Felanit40 =enim de >ana!or, >ontu?ri i =ila"ran!a0 2-uest ro,e!te sorg5 de l1assignatura @Simula!i% Em resarialA, on la nostra "eina 6s osar en "un!ionament una no/a em resa0 $e!idirem dedi!arBnos a la !onser/a!i% i restaura!i% de mobles ,a -ue era la idea -ue m6s "a!tible ens sembla/a, i la -ual ens agrada/a m6s a tots els !om onents del gru 0 Cu( ens agradaria !rearD9 Ens agradaria !rear una etita em resa, ro era a la gent, on, a art de !onser/ar i reno/ar mobles, tamb6 ensenEarem les t(!ni-ues -ue em ram mit,an+ant !ursos i tallers0 8er !omen+ar, o"erirem a-uests !ursos i d1altres tamb6 a l1estiu, er /eure l1a!ollida de la gent0 >6s sobre nosaltres9 llanadacer@gmail.com www.facebook.com/pages/Llana-dAcer/57370956602944 !fref"#s Finan+ament ne!essari9 200000 euros de !a ital0 F50000 euros de !ada so!iG0

FINANAMENT A CURT TERMINI


$La nostra em resa ne!essitara "inan+ament ali( degut a -ue el !a ital ini!ial a ortat er els so!is no ser* molt gran0 8er a-uest motiu Hem de!idit -ue utilitzarem b*si!ament tres ti us de "inan+ament0 8er una banda, Hem a!ordat amb els ro/e?dors alHora de realitzar els agaments dels rodu!tes m6s !ars, !om oden ser, tots ti us de "ustes er-u( uguem dur a terme la nostra "eina0 2-uest ti us de "inan+ament ser* el !r(dit !omer!ial -ue normalment ser* a agar a 90 dies0 $1a-uesta manera a!onseguirem a,ornar els agaments als nostres ro/e?dors i intentar amb a-uest termini a!onseguir els diners ne!essaris er oder "er "ront a a-uests agaments0 8er una altra banda, agarem de "orma immediata i el !om tat Hem els rodu!tes m6s barats, d1a-uesta manera odrem a!onseguir des!om tes er agament immediat o altres ti us de des!om tes -ue r(/iament Hauran estat a!tats amb els ro/e?dors0 $1a-uesta manera a!onseguint nosaltres els rodu!tes m6s barats tendrem m6s bene"i!i unitari damunt !ada rodu!te i tamb6 m6s marge entre els !ostos d1elabora!i% de la restaura!i% i el reu de /enda del moble restaurat0 La Iltima "ont de "inan+ament -ue tendrem ser* la de "a!toring, -ue nom6s utilitzarem amb !as de -ue no tenguem la li-uiditat ne!ess*ria er a"rontar els deutes0 Js una "orma de "inan+ament en la -ual l1em resa "a!toring ens abonara la totalitat de les nostres "a!tures endents de !obrament, des!om tant una !omissi% -ue /ariar* de enent del ris! del !obrament, -uan m6s ris! de !obro Hi Hagi m6s alta ser* la !omissi% i er tal menEs diners ens donar* l1em resa "a!toring0 $es r(s ser* a-uesta em resa "a!toring -ue s1en!arregar* de !obrar la "a!tura ,a -ue nosaltres li @!an/iamA les "a!tures er diners0 Com ,a Hem dit nom6s utilitzarem a-uesta t(!ni!a en !as d1urg(n!ia, ,a -ue amb a-uest sistema de "inan+ament nosaltres erdem diners0

RECOLZAMENT EN LES FASES INICIALS


Coworking 2-uesta idea a-uesta des!artada , ,a -ue est* orientada a "reelan!e o autKnoms -ue no re-uerei4en un gran establiment o sim lement oden "erBHo a !asa !om ara dissenEadores de rogrames in"orm*ti!s , eriodistes , es!ri tors L C !"#$r 3na altra idea des!artada el "et -ue les "onts d1<nternet diuen -ue el !lIster 6s una eina er millorar la !om etiti/itat mit,an+ant millores en l1administra!i% i te!nologies 0 Fonts 9 %##&'((www.)onogr*+i*".,o)(#r*-*.o"/0(, 1"#$r"(, 1"#$r"."%#) %##&'((, 1"#$r$,ono)i,o.wor2&r$"".,o)(/334(55(36(7C/78F91$:$":1n:, 1"#$r": $,ono)i,o"( Con,1r"o" o &r$)i" &$r * $)&r$n$2or" 2-uesta idea es odria osar en r*!ti!a , ,a -ue 6s a!onsellable er di/ersos motius 9 B El remi del !on!urs 6s el "a!tor m6s atra!tiu 0 B Criti!a d1e4 erts in/ersors i del matei4 se!tor 0 B $onar a !on(i4er la idea en 4ar4es so!ials 0 B T1obliga a millorar el ro,e!te em resarial B 8ots obser/ar si la te/a idea ser* /iable 0 En!ara no s1Ha osat en mar4a el sis( !on!urs d1em renedors de >allor!a , s1es era a mit,ans d1a-uest estiu 0 Criteris del !in-u(9 %##&'((www.r$"$#:+1$i-.$"(in2$;.&%&< *ng=$">k$?=5@3 2!tualment Hi Ha di"erents em reses -ue et ermeten o tar a a-uests !on!ursos 6s una manera d1a!tuar en la se/a :SC , un e4em le molt !lar 6s el ortal intera!tiu de %##&'((www. *nA*2$r*.$"( CMestionari llan+adora er resentarBse0 Htt 9NNOOO0lanzadera0esNL27P2$E:2Cuestionario0 d f ViB$r" 2'$)&r$"$" 7o estan al nostre abast segons els re-uisits -ue re-uerei4en les no/es idees de nego!iar er obtenir a-uests a,uts 0

In,1-*2or$" 2'$)&r$"$" 2-uesta idea ens Ha resentat una etita dis!ussi% ,a -ue 6s una idea molt bona -ue en els Iltims anEs Ha donat uns resultats molt bene"i!iosos a moltes em reses erK a-uestes sem re Han Hagut de donar una er!entatge dels seus guanEs a a-uestes in!ubadores , des r6s de meditar Hem de!idit -ue no a!!edirem a a-uesta idea er molt -ue !om lim els re-uisits demanats -ue s%n els segMents 9 B Cue el ro,e!te sigui inno/ador i amb oten!ial de !rei4ement B Cue sigui !a a+ de generar llo!s de treball B Cue a untin a la solu!i% de roblemes reals B Cue uguin generar en el mit,* o en el llarg termini bene"i!is so!ials i e!onKmi!s er a la !omunitat en general Les raons rin!i als de no resentarBnos a a-uesta idea s%n a-uestes 9 B La obliga!i% a Ha/er de !edir un er!entatge de la se/a arti!i a!i% a!!ionaria , del seu nego!i , a la in!ubadora , as e!te -ue Ha de ser nego!iat abans d1ingressar a un0 B Cue la in!ubadora tren-ui o tan!ament i ens dei4i sense !a ital de su ort0 Fonts 9 B Htt 9NNem resite0ele!onomista0esN2!ti/idadN<7C3B2$O:2E>8:ES2SNlo!alidadN82L>2B >2LLO:C2BB2LE2:ESN B Htt 9NNOOO0inno/a!io ar!bit0esNser/i!iosDlangQ!a A,,$ $r*2or* 2'$)&r$"$" 2-uesta idea Ha estat des!artada er tots els so!is er-u( el bene"i!i no ser* tan gran !om er-u( es uguin "i!ar nous in/ersors 0 A.12$" C!- i91$" 2!tualment e4istei4en unes "a!ilitats er a la !ontra!ta!i% degut a la situa!i% e!onKmi!a del a5s igual -ue er l1a!omiadament, erK la nostra situa!i% no ens ermet !ontra!tar a ningI i nosaltres som autKnoms0 Les sub/en!ions e!onKmi-ues er art de la administra!i% ubli!a Ha bai4at m6s d1un 25R en els darrers anEs i seguei4 de "orma des!endent, En les illes balears les sub/en!ions Han bai4at mes d1un 56,2R , a!tualment no Hem trobat !a sub/en!i% en la -ual ens odem adHerir ni re!lamar0 La darrera re"orma laboral a"a/orei4 a les em reses amb boni"i!a!ions en les -uotes de la Seguretat So!ial i amb in!entius "is!als si es !ontra!ten !olSle!tius amb di"i!ultats d1inser!i% i segons els !ontra!tes e"e!tuats, !a 6s el nostre !as er ai4K l1a,uda ubli!a es -uasi ine4istent en la nostra em resa0

DISTRI8UCI DE FEINES ( TAULA ANTI MAL AM8IENT

#a entrega a tem s, er oder !om artir i !omentar amb el gru

-ualitat del treball9 !ontingut, !oHer(n!ia

-ualitat del treball9 resenta!i%, ortogra"ia

im li!a!i% N dis onibilitat

2ntKnia9 7e!essitats d1in/ersi%0 >arina9 Finan+ament dels so!is "undadors0 >ateu9 :e!olzament a les "ases ini!ials0 >i-uel9 Finan+ament a !urt termini0

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6