You are on page 1of 14

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI H.A.C.C.P. 1.1.

Contaminarea laptelui
Pentru a înţelege corect modul de contaminare cu agenţi infecţioşi a produselor alimentare de origine animală se impune o analiză pertinentă a factorilor de contaminare microbiologică, inclusiv de stabilire a punctelor cu risc de contaminare de-a lungul lanţului de producere, procesare, transport, depozitare şi consum a acestora. Prin factori de contaminare microbiologică se înţelege acele organisme sau elemente purtătoare de agenţi microbiologici sau cu rol de vectori, care pot odată cu atingerea sau pătrunderea în alimentele de origine animală să le contamineze cu agentul biotic pe care îl poartă. Factorii de contaminare microbiologică pot fi clasificaţi, după cum urmează : − Factori biotici direcţi!, sunt dependenţi de om, animal sau insectă, infectaţi sau purtători de agenţi patogeni, care oferă condiţii necesare dezvoltării microorganismelor. a. "ubiecţi bolnavi sau purtători, prin :e#creţii, secreţii, păr, pene, fanere etc. b. "ubiecţi sănătoşi, cu rol de vector prin : e#tremităţi, pene, păr, fanere etc. − Factori abiotici indirecţi!, sunt cei care nu oferă condiţiile necesare dezvoltării microorganismelor, dar devin purtători şi contaminaţi prin contact cu factorii din prima categorie. a. Factori te$nologici : mi%loace de transport, instrumentar inclusiv veterinar!, utila%e, ustensile, ambala%e, instalaţii, ec$ipament etc. b. Factori de mediu : apă din diferite surse!, sol, praf, polen, pulberi, resturi vegetale c. Factori reprezentaţi de elemente de construcţie : tencuieli, lemn, metal, sticlă etc. &lementele de mai sus pot participa la contaminarea produselor alimentare de origine animală fie individual, fie în diferite combinaţii. 'rebuie să menţionăm că analiza modului de contaminare microbiologică a produselor alimentare de origine animală reprezintă un model teoretic în anumite puncte ale sale datorită faptului că pentru a se dezvolta şi multiplica microorganismele au nevoie de anumite condiţii, care nu sunt oferite de toţi factorii enumeraţi anterior. (şa cum reiese şi din clasificarea de mai sus, contaminarea, în cazul anumitor factori este destul de redusă în practică dar nu de negli%at! datorită faptului că foarte multe din elementele de mai sus nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru dezvoltarea şi multiplicarea microorganismelor elementele de construcţie, elementele te$nologice etc.!. Factorii direcţi de contaminare - biotici A. Factori animali (nimalul reprezintă principalul rezervor de agenţi microbiologici, care pot contamina produsele alimentare de origine animală. )ontaminarea se produce at*t înainte de obţinerea principalelor produse de origine animală - materie primă c*t şi după. )ontaminare de tip primar - alimentul care provine de la animale bolnave poate fi contaminat înainte de sacrificare, respectiv înainte de muls, prin transmiterea directă a agentului patogen. )ontaminarea de tip secundar se produce după obţinerea alimentelor de origine animală : a! prin factori proveniţi de la animalul bolnav fecale, păr, secreţii, e#creţii, etc.!, care vin în contact cu alimentul de origine animală+

îl reprezintă faptul că în cadrul unor te$nologii tradiţionale.aptele este un aliment complet. fără manifestări evidente. în mod obligatoriu. laptele obţinut de la aceste animale. /iscul primar îl constituie animalul bolnav sau purtător. să fie eliminate de la muls şi tratate.aptele poate fi e#trem de uşor contaminat prin toţi factorii descrişi anterior şi în toate fazele pe care le parcurge de la obţinerea lui prin muls.0steria. de bază. care pentru a putea contamina trebuie. ec$ipament etc. Factorii indirecţi . s$igeloza. . Pericolul mare intervine atunci c*nd boala evoluează subclinic. fără un e#amen atent. al omului.b! prin factori cu rol de vector proveniţi de la animalul sănătos. precum şi supraveg$erea sanitară a persoanelor. ambala%e. iar datorită compoziţiei sale c$imice şi caracterelor sale fizice. în cazul contaminării primare. acesta fiind introdus direct în fabricaţie. deorece el este purtător a unui număr foarte mare de agenţi patogeni în stare latentă. distrugerea microorganismelor fiind lăsată pe procesele fermentative. care se transmite şi prin intermediul br*nzeturilor la om. . care intră în contact direct cu alimentul. cum ar fi . 1.3456 Pericolul mare. păsări sau insecte! infectate sau cu rol de vectori.mul este de fapt principalul factor.1. datorită condiţiilor bune oferite de acestea pentru dezvoltare şi multiplicare îşi e#acerbează virulenţa.1. B. mare parte dintre mamite evoluează subclinic.mul poate contamina alimentul în toate fazele. oferă condiţii foarte bune pentru dezvoltarea şi multiplicarea microorganismelor. Principalele boli care se pot transmite direct prin lapte sunt : tuberculoza. care atunci c*nd a%ung pe sau în alimente. . în timpul prelucrării sau la consumator. praf+ − factori contaminanţi abiotici temporari : ustensile. Pentru a elimina aceste pericole este necesar să se efectueze controale periodice pentru depistarea mamitelor subclinice. . în aşa fel că laptele infectat provenit de la animalele bolnave şi nedepistate este amestecat cu cel bun. listerioza. ale ugerului. febra 1. Factorii indirecţi pot contamina alimentul în anumite faze ale lanţului producereconsum sau în toate fazele acestuia. "unt anumite microorganisme însă. contamin*ndu-l şi pe acesta. fiind greu de diagnosticat. stafilocociile. acest tip de factori se pot împărţi în : − factori contaminanţi abiotici permanenţi : apă. precum şi leziunile cauzate de bacili ai tuberculozei cantonate la nivelul ugerului. streptocociile. să ia contact cu un element biotic sau c$iar abiotic contaminat iniţial. care contaminează produsele alimentare de origine animală. fiind de%a contaminat. dar contaminaţi cu agenţi microbieni prin factori reprezentaţi de alte animale rozătoare. care vin în contact cu alimentul. c*t de mici. campilobacterioza. -in acest motiv. care nu sunt distruse de procesul fermentativ. stafilocociile sau streptocociile. encefalita 2ernoestivală etc. Analiza riscurilor şi punctelor e contaminare e!a lun"ul lan#ului e pro uc#ie! consum . 0ersinioza.abiotici (ceştia sunt reprezentaţi de acele elemente. se impune respectarea regulilor minimale de igienă pentru prevenirea contaminării. bruceloza. laptele nu suferă procese de pasteurizare sau fierbere. iar animalele care prezintă modificări. Factorul uman . de la producerea materiei prime p*nă la prepararea acesteia în bucătărie. instrumentar. -in acest punct de vedere.

$. Sistemul HACCP[40] 1. Practici Practici bune bune de de lucru lucru 89P 89P Proceduri Proceduri operaţionale operaţionale standard standard pentru pentru igienizare igienizare "".P. în anumite momente.). de-a lungul lanţului producţie consum.Factorii contaminanţi intervin.(. Programe Programe de de management management a a situaţiilor situaţiilor de de criză criză "istem "istem de de asigurarea asigurarea a a calităţii calităţii la la furnizor furnizor "(.). iar pentru o analiză eficientă aceste momente au fost denumite puncte critice.P "". %ocumente e re&erin#' Pentru a putea implementa sistemul 7())P ȋn cadrul unităţii s-a inclus un sistem documentat de asigurare a calităţii realizat prin elementele şi deciziile corespunzătoare studiului 7())P şi documentale ce descriu funcţionarea sistemului.P 87P 87P &talonarea &talonarea aparaturii aparaturii Practici Practici bune bune de de lucru în lucru în laboratoare laboratoare )ontrol )ontrol statistic statistic de de proces proces "P) "P) 7.4. "isteme "isteme de de combatere combatere a a prezenţei prezenţei rozătoarelor rozătoarelor P)" P)" Programe Programe de de instruirea instruirea personalului personalului Fig. .1.

-atorită cerintelor pietei actuale. Structura documentară a sistemului HACCP -ocumentaţia privind planul 7())P.)alificarea personalului Proceduri de supraveg$ere Proceduri de acţiuni corective <nregistrarea documentelor Fig. %e&inirea c)mpului stu iului Ferma produce lapte de consum si sm*nt*nă . conducerea a decis implementarea unui sistem de siguranţă 7())P care să asigure prevenirea contaminării produselor. deratizarea spaţiilor − <nregistrări generate în aplicarea metodei 7())P  <nregistrările monitorizării ))P  <nregistrările depăşirii limitei critice şi acţiunile corective − <nregistrările programului de instruire al anga%aţilor − -ocumentaţia pentru metodele.(. (ceastă documentaţie trebuie să cuprindă următoarele tipuri de înregistrări: − 9anualul )alităţii − Proceduri pentru:  =dentificarea produselor. Etape preliminarii 1. trasabilitatea acestora  /ecepţia materiei prime şi a materialelor  /eguli de igienă a personalului igienă personală!  (sigurarea sănătăţii personalului  'ratarea reclamaţiilor venite de la clienţi >? tratarea produsului neconform sau retragerea de pe piaţă a produselor reclamate  (sigurarea igienizării. pericolele care .2.1. mi%loacele.(: 7())P /eguli de organizare -ispoziţii generale :ivel de referinţă . &c$ipa 7())P stabileşte componenţa documentaţiei. 4. dezinfecţiei.rganigrame -efinirea funcţiilor Proceduri de verificare Proceduri de revizuire a sistemului Proceduri preventive de control )onducerea procesului. :ivel aplicare :ivel supraveg$ere :ivel de probă 1.(. @in*nd cont de e#igenţele clienţilor noştri. procedurile utilizate.:ivelul descriptiv sintetic 9anual 7())P! P. documentaţia care descrie funcţionarea sistemului se găsesc separat de manualul 7())P la conducerea organizaţiei. (ccesul la aceasta este permis doar persoanelor autorizate.

!a"tele de #acă "roas"at muls .vor fi studiate vor fi cele de natură fizică.EL+ .AK'! )onservant Floră totală DJJ germ. =nginer te$nolog alimentar-responsabil cu probleme legate de procesul te$nologic D. /esponsabilul cu igiena E.apte proaspăt şi sm*nt*nă -escriere materii prime şi ingrediente :ume . fermă G fabrică )aracteristici 2alori 2alori constante p7 F. ale sectorului şi alte cerinţe+ − reclamaţii care indică pericole pentru siguranţa alimentului asociate produsului.(. Constituirea ec*ipei HACCP Pentru a implementa sistemul 7())P s-a format o ec$ipă a cărei membri au suficiente cunoştinţe şi e#perienţă suficientă pentru a realiza un plan 7())P.J. consistenţă normală.$. ingrediente şi servicii+ − sisteme şi ec$ipamente de producţie+ − programe de curăţenie şi igienizare+ − sisteme de ambalare.(.ic$id opac. "ecretara-responsabilă cu organizarea înt*lnirilor şi înregistrarea rezultatelor. c$imică.(. 1. &c$ipa este formată din: A.apte de vacă proaspăt mult )aracteristici . ml &tic$etare ȋn care se menţionează valabilitatea ma#im D $.F G F.J.EL! (ciditate B4 K' I AK'+ . culoare albă G slab gălbuie (mbala% 'ransport )onductă ino#.AE! 'emperatură B.1.AL I J.DK) . Ȋnre"istrarea atelor re&eritoare la pro us Ta elul 1.AE+ . microbiologică.inie de fabricaţie G .DK) I AK)+ . &c$ipa 7())P de siguranţa alimentului trebuie să fie informată şi instruită de conducerea fabricii şi liderul ec$ipei asupra următoarelor: 3EA6 − materii prime.AK)! "ubstanţă uscată AH.H I J. iar pentru siguranţa în consum a produselor alimentare se urmăresc în primul r*nd eliminarea pericolelor microbiene. Ciolog-analize de laborator 4. temperatura de stoca% B. depozitare şi distribuţie+ − nivelul de calificare a personalului+ − cunoştinţe referitoare la pericolele pentru siguranţa alimentului şi măsurile se control+ − cerinţe ale clienţilor. =nginer te$nolog alimentar-responsabil cu controlul calităţii B. 1. =nginer mecanic-responsabil cu funcţionarea utila%elor F.

HK) =nstrucţiuni.ic$id opac. − consumat de mai multe ori cu păstrare la frigider sau fără păstare pe perioade scurte de timp. !a"tele de #acă "asteuri$at .apte de vacă pasteurizat )aracteristici .AE+ . I enti&icarea utiliz'rii pro usului Ta elul %. Constituirea şi .Ta elul 2.+.J.apte proaspăt şi sm*nt*nă -enumire produs: lapte proaspăt -urata de viaţă preconizată: 4 zile de la -urata de utilizare la consumator: Azi ȋnc$eierea procesului =nstrucţiuni de conservare recomandate: 9odalităţi de conservare la distribuitor: păstare la B-HK) şi M> NE-HJL − păstrat la B-HK) − umiditate relativă NE-HJL 9odalităţi de conservare la consumator: − conservare la frigider D. temperatura de stoca% B. consistenţă normală.AK)! 8răsime A.JL I J.DK) 1.+.eri&icarea ia"ramei e &lu- .apte proaspăt şi sm*nt*nă -escriere materii prime şi ingrediente :ume .H I J.AK'! )onservant &tic$etare ȋn care se menţionează valabilitatea ma#im AB $. Populaţia care consumă produsul: (lţi potenţiali consumatori: − toţi consumatorii cu − toţi consumatorii cu e#cepţia copiilor de e#cepţia celor care p*nă la un an urmează diferite regimuri alimentare 1.EL+ .F G F.%.inie de fabricaţie G .inie de fabricaţie G . modalităţi de utilizare: 9od de utilizare previzibil: − a se consuma ca atare.EL! (ciditate 4J-4BK ' I AK'+ .J G D.(. culoare albă 'ratament :ormalizare şi pasteurizare )aracteristici 2alori 2alori constante p7 F.J.AE! 'emperatură AB K) I AK)+ . Condi&ii de utili$are .2.

P. /ealiz*ndu-se o revizuire temeinică a sc$emei te$nologice de fabricaţie . l J a.mogenizarea /egistru /egistru omogenizare omogenizare 'impSA sec. primă primă )utii )utii tetrapacP tetrapacP Pungi Pungi de de plastic plastic :avete :avete )orespunde )orespunde "'(/' "'(/' /ecepţia /ecepţia calitativă calitativă şi şi cantitativă cantitativă Q>A.JB5Rg .>4.ET HBOHEJ răcire la J) DJ /egistru /egistru pasteurizare pasteurizare .mogenizarea .A5J ' 8răs. Făc*ndu-se o cercetare amănunţită asupra dosarului cu reclamaţii s-a constatat că marea ma%oritate a nemulţumirilor venite de la clienţi vizau gustul acru al smantanei proaspete datorită fermentaţiei prea avansate.>ma#. mat.F /egistru /egistru receptie receptie NU Produs Produs neconformm neconformm Filtrare Filtrare %A =mpurităţi =mpurităţi /egistru /egistru filtrare filtrare /ăcire /ăcire J BOD BODJ) ) /egistru /egistru răcire răcire :ormalizare :ormalizare Procent Procent grăsime grăsime /egistru /egistru normalizare normalizare . aspect. '> FJJ) HJJ Pasteurizare Pasteurizare J).&c$ipa permanentă desemnată să implementeze sistemul 7())P a realizat o anumită analiză a flu#ului te$nologic şi nu a descoperit operaţii care pot interveni în degradarea calităţii produsului finit ca aromă.apte . . consistenţă. ec$ipa a constatat că această deficienţă apare datorită depozitării la temperatură ridicată.>ABJAHJ atm. <n acest sens s-a recurs la monitorizarea severă a acestui proces prin verificarea la un interval bine determinat a temperaturii de depozitare B-H°)!.apte mat.

ivrare J BOD BODJ)+ )+ 9i%loace 9i%loace de de transport transport igienizate igienizate 1E : . a procedeului sau a produsului.P -( >? 1F :V > nu este ))P 1F : . Pasteurizare: 1D--a >? CCP 1 E. etapă ulterioară poate elimina pericolul sau îl poate reduce la un nivel acceptabilU -( >nu este ))P :V> este ))P 1N : &#istă măsuri preventiveU -( supraveg$erea etapei 5 şi a următoarei :V 9odificarea operaţiei. contaminare poate depăşii nivelul acceptabil sau poate să crească pericolul la un nivel inacceptabilU "'. /ăcire: 1D-:u → 1E-:u >? nu este ))P . :ormalizare: 1D-:u → 1E--a → 1F--a >? nu este ))P D.P "'.DJHJOHEJ 4JJT 4HJmm7g -ezodorizare -ezodorizare -epozitare Pungi Pungi de de plastic plastic )utii )utii tetrapacP tetrapacP :avete :avete J DOF DOFJ) ) /egistru /egistru depozitare depozitare (mbalare =ntegritate =ntegritate ambala% ambala% . "e reia etapa H A. /ecepţie materie primă: 1D-:u → 1E--a → 1F--a >? nu este ))P B. )urăţire lapte: 1D-:u → 1E--a → 1F--a >? nu este ))P 4.NU )orespunde )orespunde %A A A A A J).

4.4. -epozitare: 1D-:u → 1E--a → 1F-:u >? CCP ( /ecepţie cantitativă şi calitativă )urăţire prin filtrare "eparare centrifugală . metalelor grele.peraţie /ecepţie ))P Pericole. cauze − Prezenţa impurităţilor. <nsăm*nţare : 1D--a >? CCP $ H.mogenizare ȊȊnsăm*nţare nsăm*nţare culturi culturi /ăcire (mbalare /ăcire CCP $ (mbalare -epozitare -epozitare CCP( -epozitare -epozitare Fig.apte degresat "m*nt*nă :ormalizare :ormalizare Pasteurizare Pasteurizare CCP 1 Pasteurizare Pasteurizare . 'denti(icarea CCP)urilor Ta elul 1. − − . antibioticelor+ − Vtilizarea vaselor de colectare nedezinfectate − Prezenţa pesticidelor − )ontaminare cu microorganisme din aer Folosirea unor ustensile nedezinfectate sau ustensile care prezintă o proastă stare de funcţionare posibilă contaminare cu microorganisme!.1.F. . − folosirea utila%elor nedezinfectate şi neclătite bine contaminare (cţiuni preventive − ȋndepărtarea impurităţilor − respectarea condiţiilor de igienă )urăţire - :ormalizare - sterilizarea ustensilelor folosirea de ustensile ȋn perfectă stare de funcţionare "terilizarea şi clătirea corectă a utila%elor. (mbalare: 1D-:u → 1E-:u >? nu este ))P N.mogenizare .

A pasteurizare! . astfel înc*t să permită o reacţie c*t mai rapidă în cazul în care intervine o deviaţie. Ta elul 1. a etic$etelor verificarea şi respectarea temperaturii şi a timpului+ filtrarea aerului − − 1.*. dezinfectare pasteurizator ȋnaintea utilizării+ − folosire conducte orizontale cu ȋncrucişări c*t mai puţine 2erificarea temperatuii de răcire. − posibilitatea infectării cu microorganisme provenite d pe utila%ele de ambalare+ − utilizarea unor ambala%e cu rezistenţă redusă+ − dezvoltare microorganisme patogene infectarea cu microorganisme din depozit+ − ȋntrerupere a frigului sau dacă produsul e#piră+ − nerespect*nd baremul de temperatură şi timpul se pot dezvolta microorganisme ȋn e#ces+ − contaminare din aer controlul baremului+ verificarea gradului de pasteurizare+ − spălare. Sta/ilirea limitelor critice pentru &iecare CCP &ste necesar să se definească pentru fiecare ))P identificat valorile ce permit asigurarea controlului limite critice!..Pasteurizare A − − − c$imică şi microbiologică! barem termic insuficient. ))P :r. (cestea trebuie să fie foarte uşor observabile şi măsurabile. − − − − − − − igienizarea utila%elor de ambalare+ ambala%e rezistente+ asigurarea condiţiilor optime de depozitare+ igienizarea depozitelor+ verificarea instalaţiei de frig. clătire.. timp insuficient nedezinfectare pasteurizator+ recontaminare lapte pasteurizat /ăcire (mbalare - -epozitare 4 Ȋnsăm*nţare B -acă nu se face corespunzător 44-4EK)! se pot dezvolta microorganisme mai ales din mediu.imite critice − '> NANDK)+ − W> DJBJ sec+ − distrug ere microo rganis me+ "tabilirea limitelor critice Pericole 9odalităţi de supraveg$ere − urmărirea continuă a termometrului şi respectarea timpului+ − verificarea orară a temperaturii cu un termometru>? termogramă ce ȋnregistrează temperaturile cu (cţiuni corective − prelungirea timpului de pasteurizare da că aceasta se face la temperaturi mai scăzute!. .

e &c$ipa 7())P a stabilit un plan de acţiuni corective prin care. e#amen microbiologic pentru a determina microorganismele ce răm*n viabile după pasteurizare -ispozitiv de ȋnregistrare a temperaturilor cu semnal sonor c*nd nu se ȋncadrează ȋn limitele critice − afiş%+ − e#istenţa etic$etelor.1. Ta elul 1.. ȋnregistrare continuă. Sta/ilirea unui sistem e supra.. ))P "upraveg$ere (cţiuni corective . Ta elul 1. ec$ipa descrie metodele sale pentru a realiza observaţiile şi măsurile ce permit asigurarea că limitele critice nu sunt depăşite.0. ))P A Pasteurizare B 4 Ȋnsăm*nţare -epozitare "upraveg$ere − grafic termic şi măsuri manuale+ − măsurarea continuă a temperaturii şi a timpului de pasteurizare+ − etalonarea zilnică a termometrului+ − reglare automată.B ȋnsăm*nţare! 4 depozitarea! − '> BEBNK) − W> ADAF $ − '> BHK )+ − W> ma#. (cţiunile vizează: definirea produselor neconforme şi restabilirea controlului ))P. Sta/ilirea unui plan e ac#iuni corecti. DH $+ − M> NEHJL semnal sonor c*nd nu se ȋncadrează ȋn limitele critice+ 2erificarea.+. urmărirea zilnică a etic$eta%ului depozitare pe loturi de producţie!+ − verificarea o dată la sc$imb a umidităţii+ − dispozitiv de măsurare a temperaturii cu ȋnregistrare pe foi din oră ȋn oră!+ − verificarea instalaţiei de frig 1.e"*ere a CCP Pentru fiecare ))P identificat. în caz de neconformitate. se poate acţiona eficient şi rapid.monitorizarea temperaturii − verificarea orară a temperaturii cu un termometru+ − verificarea instalaţiei şi utilizarea unui umidometru 2erificarea numărului de microorganisme dezvoltate − urmărirea etic$eta%ului+ − alarmă automată+ − verificarea funcţionării instalaţiei de frig 1.

Cunele practici. în ceea ce priveşte înregistrările.3H6 . în cazul unor incidente. materialele au#iliare.rice companie trebuie să aibă capacitatea de a identifica şi urmări traseul intern şi e#tern pentru toate materiile prime. 'rebuie să e#iste o procedură de reacţie în caz de criză şi o ec$ipă responsabilă de acesta.2. pentru a putea retrage produsele care prezintă un risc pentru sănătatea publică. urmărirea zilnică a etic$eta%ului depozitare pe loturi de producţie!+ − verificarea o dată la sc$imb a umidităţii+ − dispozitiv de măsurare a temperaturii cu ȋnregistrare pe foi din oră ȋn oră!+ − verificarea instalaţiei de frig 1. alături de înregistrările corespunzătoare ale acestora sunt necesare pentru ca retragerile să fie realizate repede şi eficient. reduc*nd pierderile economice. )odificarea corectă a tuturor loturilor de produs finit. Retra"erea pro usului necon&orm . precum şi pentru produsele finite. ambala%e etc. ȋnregistarea continuă.A Pasteurizarea B Ȋnsăm*nţare. pentru a fi posibilă intervenţia rapidă şi la costuri minime. e#amen microbiologic pentru a determina microorganismele ce răm*n viabile după pasteurizare -ispozitiv de ȋnregistrare a temperaturilor cu semnal sonor c*nd nu se ȋncadrează ȋn limitele critice − alarmă automată I intervenţie+ − prelungirea duratei de pasteurizare ȋn funcţie de natura microorganismel or ce rezultă la e#aminare+ − verificarea pasteurizării − alarmă automată+ − prelungirea duratei de termostatare pentru distrugerea microorganismel or − etalonarea ec$ipamentului de măsură+ − alarmă automată+ − montarea unui umidometru care funcţionează cu e#actitate c*t şi a unui termometru+ − verificarea etic$eta%ului şi repararea instalaţiei de frig dacă este cazul! 4 -epozitare − afişa%+ − e#istenţa etic$etelor. recepţionate. pot a%uta la limitarea cantităţilor de produse retrase.termostatare − grafic termic şi mărimi manuale+ − măsurarea continuă a temperaturii şi a timpului de pasteurizare+ − etalonarea zilnică a termometrului+ − reglarea automată.

9odificarea condiţiilor de stoca% depozitare! sau distribuţie. intervale stabilite de ec$ipa 7())P. personalul nou venit va trebui instruit+ .3ED6 /evizuirea poate fi declanşată de: . performante."c$imbare de personal în organizaţie.izuirea sistemului HACCP /evizuirea sistemului 7())P se va face la intervale de un an. 1.'rebuie să e#iste înregistrări complete ale distribuţiei produselor pentru ca aria geografică a retragerii să fie cunoscută.-eficienţe ale sistemului constatate de-a lungul timpului+ . managerul desemnează personal ȋmpreună cu autoritatea de a iniţia retragerea lui de pe piaţă iar organizaţia trebuie să menţină o procedură documentară pentru notificare părţilor interesate relevante şi succesiunea de acţiuni ce urmează să fie ȋntreprinse. automatizate.9odificări însemnate ma%ore! ale calităţii materiei prime a laptelui de vacă! + . mai uşor de utilizat şi supraveg$eat monitorizat! + . dacă lotul de produse nu este acceptabil pentru livrare trebuie dat către o firmă specializată care vine şi ȋl preia pentru al distruge. -upă evaluare. .(c$iziţionarea de către organizaţie de utila%e noi. recepţie + .13.9odificări însemnate în reţeta de fabricaţie şi modificarea condiţiilor de fabricaţie + .9odificări ale condiţiilor de transport. -acă lotul a a%uns ȋn consum şi se identifică ca fiind nesigur pentru consum. Re. în cazul în care apare un element nou bine determinat!.