You are on page 1of 2

Karangan : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI JENAYAH

Usaha Menangani Jenayah Di Negara Ini Remaja sering kali dikaitkan dengan gejala jenayah yang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Vandalisme, gengsterisme dan buli merupakan jenayah yang acapkali didengar melalui media elektronik, media cetak mahupaun percakapan orang ramai. ejala ini sememangnya menimbulkan pelbagai masalah negati! dan secara langsung mempengaruhi ji"a remaja yang mudah memberontak dan ingin mencuba sesuatu yang biasa mencabar. #dakah gejala ini merupakan satu kebiasaan dan tidak perlu dibanteras$ #dakah gejala ini menjadi kebanggaan para remaja kini yang mampu me"ujudkan pelbagai kumpulan berhaluan kiri sehinggakan tiada sebarang tindakan diambil$ Mungkinkah ini salah satu cara ppergaulan yang diinginkan untuk memupuk semangat perpaduan$ %untasnya, gejala jenayah ini sememangnya perlu dibanteras dengan segera agar tidak berleluasa seterusnya pelbagai tindakan perlu diambil untuk melupuskan gejala ini daripada kehidupan seharian. Usaha yang paling utama dan e!isien adalah cara komunikasi dan pergaulan antara ibu bapa, adik& beradik dan rakan&rakan. Ibu bapa khususnya perlu bijak dalam hal mendidk anak agar tidak terjerumus dalam perkara social seperti gejala jenayah ini. 'Melentur buluh biarlah dari rebungnya( merupakan satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar dan mengatur kehidupan anak&anak mereka. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang berkaitan hal agama sejak kecil supaya anak&anak menyedari perkara tersebut sama ada salah atau betul. Janganlah sampai nasi sudah menjadi bubur, barulah ibu bapa kelam kabut untuk mengambil tindakan yang sememangnya amat susah diterima oleh para remaja yang mempunyai pendirian yang tersendiri. )eterusnya ibu bapa pula tidak seharusnya bersikap lepas tangan dalam mendidik anak& anak disebabkan kesibukan bekerja dan melepaskan tanggungja"ab kepada pembantu rumah. Jadi ibu bapa harus memberi perhatian yang secukupnya kepada anak&anak supaya mereka menganggap ibu bapa sering menjadi tempat berlindung dan tempat mengadu masalah. )elain itu, antara inisiati! yang dapat kita ambil sebagai langkah mencegah jenayah yang merupakan isu terpenting di negara ini ialah dengan me"ujudkan konsep bandar dan pekan selamat. *onsep ini merangkumi suatu skop yang sangat besar untuk dibincangkan. +elbagai langkah telah dilaksanakan dalam proses me"ujudkan konsep bandar dan pekan selamat. #ntaranya ialah dengan penga"alan rapi oleh pihak&pihak tertentu seperti Rela, Rukun %etangga, +olis dan sebagainya dalam usaha memastikan ka"asan tersebur bebas daripada kes&kes kecurian, rompakan, rogol, ragut dan sebagainya. Dengan penga"alan daripada pasukan&pasukan tersebut, sekurang&kurangnya dapat menakutkan si penjenayah dari melakukan aki,iti mereka dan seterusnya me"ujudkan konsep bandar dan pekan selamat. -antuan daripada alat&alat teknologi pada .aman kini dapat membantu kita menyempurnakan konsep bandar dan pekan selamat. *amera&kamera litar tertutup boleh dipasang sebagai langkah berjaga&jaga. Medium ini dapat menjadi bukti apabila sesuatu kes jenayah berlaku di ka"asan tersebut. )ekiranya konsep bandar dan pekan selamat di"ujudkan, nescaya terdetik rasa "as&"as kepada si penjenayah daripada melakukan akti,itinya di ka"asan tersebut. Dengan cara ini, konsep bandar dan pekan selamat jelas sekali merupakan usaha yang e!ekti! bagi mencegah jenayah. +engenalan semula mata pelajaran +endidikan )i,ik dan *e"arganegaraan /+)*0 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah juga merupakan salah satu cara untuk membanteras kes jenayah. Mata pelajaran +)* ini merupakan satu langkah ke arah membentuk keperibadian para remaja yang mulia dan juga berperanan memupuk nilai&nilai murni dalam diri setiap remaja. Melalui pengenalan semula mata pelajaran ini, seseorang indi,idu berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa unsur&unsur keganasan, memahami kepelbagaian agama, budaya serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. *esimpulannya, kes&kes jenayah boleh ditangani dengan adanya pengenalan semula mata pelajaran khas yang boleh dipelajari oleh para remaja.

%indakan J+J ini sememangnya "ajar dilakukan agar kegiatan jenayah lain dapat dielakkan. mereka mengambil jalan mudah dengan melibatkan diri dalam jenayah seperti kongsi gelap. Natijahnya. sekurang&kurangnya mereka sudah memiliki penggantungan untuk menampung hidup selain melalui cara yang diharamkan agama mahupun negara. 2al ini demikian kerana pelajar pada tahap ini kurang terdedah kepada kegiatan&kegiatan jenayah. 2al ini bersesuaian dengan pepatah. *elab +encegah Jenayah /*+J0 dan )kim 3encana #nti Dadah /)3#D0 merupakan antara kelab bersi!at antijenayah yang ditubuhkan di sekolah. antara usaha yang boleh dilakukan kerajaan bagi mencegah jenayah di Malaysia adalah dengan memperkasakan bidang ekonomi bagi meningkatkan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. )ekiranya mereka memiliki satu pekerjaan yang tetap. 1leh itu. -agaimana isu ini dikatakan menjadi usaha untuk mencegah jenayah yang sedang kita bincangkan $ Dengan usaha kerajaan ini. Jabatan +engangkutan Johor /J+J0 ada mengadakan ka"alan jalan raya terutamanya pada "aktu malam untuk menga"asi keadaan jalan raya supaya tiada sebarang kegiatan yang menyalahi undang&undang berlaku seperti lumba haram. *elab&kelab seperti ini bukan sahaja mendedahkan keburukan melakukan jenayah malahan menggalakkan pelajar untuk senantiasa melakukan perkara& perkara yang berunsurkan si!at mahmudah seperti tolong&menolong dan ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan. peluang pekerjaan untuk pemuda&pemudi tiang negara dapat ditingkatkan. 1leh itu. . mereka akan berasa takut untuk melakukan jenayah setelah terlibat dalam kempen&kenpem kesedaran yang diadakan di sekolah.iti negati! ini tidak berlarutan dan bertamabh serius lagi. perompak. #ntara kempen pencegahan jenayah yang sering diadakan di sekolah adalah seperti tayangan . kempen&kempen pencegahan jenayah juga boleh diadakan di setiap sekolah. 3ama& kelamaan. +elbagai kempen yang kebiasaannya diadakan mampu meningkatkan kesedaran dalam kalangan para remaja terutamanya peringkat sekolah rendah. 4mencegah lebih baik daripada mengubati5.andalisme dan buli didapati semakin merosot sejurus selepaspenubuhan kelab&kalab bersi!at antijenayah sosial di sekolah. pameran berunsurkan akti. Di samping itu. jenayah&jenayah sosial dapat dikurangkan daripada terus merebak di Malaysia. mat&mat rempit enggan berlumba secara haram kerana takut akan tindakan yang bakal diambil oleh pihak berkuasa. kerajaan juga boleh memperkasakan ekonomi negara bagi meningkatkan peluang pekerjaan. kesan dan hukuman kepada pesalah. Dengan ini. dan sebagainya. kempen kesedaran sepatutnya diadakan untuk meningkatkan tahap kesedaran para remaja yang sejak kebelakangan ini amat membimbangkan. *elab bersi!at antijenayah sosial dapat dide!inisikan sebagai pertubuhan yang mencegah sebarang penjenayahan daripada berlaku dan menjadi lebih parah.ideo. 1leh hal yang sedemikian. -aru&baru ini. +enubuhan kelab bersi!at antijenayah sosial di sekolah merupakan antara modus operandi untuk menangani masalah jenayah yang semakin berleluasa ibarat cenda"an tumbuh selepas hujan. 1leh itu. . terdapat pelbagai usaha yag boleh dilakukan bagi membendung jenaah sosial di negara ini. *egiatan&kegiatan jenayah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja seperti gangsterisme. pengedaran dadah. )ecara tuntasnya. +erkara ini dikatakan dapat mencegah jenayah kerana antara !aktor seseorang melibatkan diri dalam kancah jenayah ialah kerana gagal mendapatkan pekerjaan bagi menampung hidup.)elain itu. )emua pihak haruslah berganding bahu membanteras kegiatan jenayah agar akti.iti jenayah dan me"ajibkan jemputan kepada pega"ai polis untuk hadir memberi ucapan mengenai kegiatan jenayah. kelab&kelab bersi!at antijenayah sosial haruslah lebih giat dilaksanakan bagi membanteras gejala jenayah di negara ini.