You are on page 1of 20

Proposta didàctica per a infantil i primària

La Setmana d‘Acció Mundial per a l’Educació (SAME) del 2009 es posa en marxa sota el lema Obre un llibre, obre el món amb l’objectiu de reivindicar el dret a l’alfabetització. La Campanya Mundial per a l’Educació (CME) descriu l’alfabetització com “l’adquisició de la capacitat de llegir, escriure i realitzar operacions matemàtiques i, com a conseqüència, el desenvolupament d’una ciutadania activa, una millora de la salut, de l’economia familiar i de la igualtat de gènere”. La UNESCO ha declarat que l’alfabetització és “un dels sis objectius de l’Educació per a Totes les persones que més s’ha descuidat”. La majoria de programes d’educació s’han centrat en l’educació primària, deixant a un costat l’alfabetització de persones joves i adultes i l’aprenentatge continuat. Les conseqüències són nefastes, ja que 774 milions de persones majors de 15 anys, que generalment viuen als països menys desenvolupats, i especialment les dones, no gaudeixen de les competències bàsiques en lectura, escriptura i càlcul. Aquest cercle fatídic, que vincula analfabetisme, gènere i pobresa, s’ha de trencar mitjançant l’eina més potent amb què comptem: l’educació. L’alfabetització és un dret que està implícit en l’article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i en altres tractats o convencions, com la Convenció sobre els Drets dels Infants de 1989. Això no obstant, és un dret que es continua negant a la cinquena part de la població adulta mundial, afecta sobretot els pobres, les dones i els grups marginats i és essencial per assolir els objectius de l’Educació per a Tothom que es van fixar al Fòrum Mundial sobre l’Educació celebrat a Dakar l’any 2000. En aquest sentit, l’objectiu 4 es proposa augmentar en un 50% els nivells d’alfabetització de persones adultes, especialment dones, i facilitar-los un accés equitatiu a l’educació primària i a l’educació permanent. L’alfabetització es considera un element fonamental per a la participació i desenvolupament en el pla econòmic, social i polític, especialment en la societat del coneixement que tenim avui dia. A més, aporta beneficis humans lligats a l’autoestima, confiança en un mateix, autonomia personal; beneficis culturals, atès que es desenvolupen competències de reflexió crítica que poden contribuir al canvi d’actituds i coneixements; beneficis socials, perquè la persona és més conscient i pot adoptar mesures de prevenció més fàcilment, i beneficis econòmics, com l’augment d’ingressos personals i el creixement econòmic general. En ple segle XXI, doncs, l’educació marca la diferència entre les persones que poden aprofitar les noves tendències, les que tenen accés al coneixement i a les formes de comunicació, i les que queden marginades. Malgrat que sigui un dret fonamental, l’educació per a tothom avui és només una promesa que s’hauria de convertir en realitat el 2015, segons es van comprometre 185 governs del món en la cimera de Dakar. Tot i així, si continua la tendència actual, no s’aconseguirà en la data acordada, perquè en diverses ocasions aquests governs han manifestat que no hi ha fons suficients per aconseguir l’objectiu. Aquestes afirmacions, en el marc actual de crisi econòmica, en què s’ha constatat la voluntat política per ajudar el sistema financer, ens dóna més força per exigir la mateixa voluntat pel que fa als compromisos adquirits en la cimera citada més amunt.

la informació. Molts educadors/es consideren l’alfabetització com un procés d’aprenentatge en què no tan sols s’ensenya a llegir i a escriure.. En aquest segle XXI.La Gran Lectura La Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació (SAME) vol potenciar en els nens. joves i persones adultes tinguin les eines necessàries en la seva vida quotidiana que li permetin fer front als problemes amb què es poden trobar en el dia a dia. el camp científic i altres contextos. i segons la qual una persona està “alfabetitzada funcionalment quan pot realitzar totes les activitats en les quals és necessària l’alfabetització i que propicien un funcionament eficaç del seu grup o comunitat i li permeten continuar utilitzant la lectura. les causes. l’escriptura i el càlcul amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament individual així com de la comunitat”. l’educador brasiler Paulo Freire sostenia que “tota lectura d’una paraula. els mitjans de comunicació. molts i moltes docents. canvi climàtic. amb la intenció de comprendre que totes les persones podem fer i hem de fer alguna cosa per transformar aquesta realitat.. la salut. accés a l’educació. En aquest sentit. Això suposa avançar significativament en l’educació bàsica.) com. i molt especialment. Així doncs. conscients d’aquesta realitat i del paper de l’escola en la construcció de la ciutadania. que comporten l’adquisició de competències elementals relacionades amb la tecnologia. l’alfabetització és essencial per tal que tots els nens i nenes. nenes i joves el compromís actiu i el sentit de responsabilitat com a ciutadania davant de situacions injustes.. estan treballant a les aules amb l’objectiu d’educar en una visió d’interdependència global. Mitjançant l’educació s’han d’explicar tant les conseqüències de les injustícies (pobresa. A Espanya. sinó que comporta tot un procés de conscienciació social i de reflexió crítica que fomenta l’emancipació de les persones i grups per transformar la societat. d’intentar resoldre els efectes © Entreculturas . la UNESCO va adoptar una definició de l’alfabetització funcional que encara s’utilitza avui dia. s’ha arribat a parlar d’alfabetitzacions múltiples. i tenint en compte la societat que ens rodeja. va precedida per una lectura del món”. Als anys 80. que és el primer pas per a una participació activa en la societat i en l’economia dels segle XXI.

aquests programes només reben una ínfima part del pressupost d’educació. Aquests docents treballen per al desenvolupament de capacitats que permetin a les persones viure en societats cada vegada més plurals. alumnes. aporta beneficis a tots els nivells. Per altra banda. ajuda a millorar la reflexió crítica. l’educació dels fills. A més. en què tots i totes hi podem tenir un lloc.© Educación sin Fronteras que té i aportar claus per construir un món més just i equitatiu. la prevenció de la SIDA. doncs. L’objectiu és elaborar un gran llibre que reculli la feina realitzada entre tots per reivindicar el dret a l’alfabetització de persones joves i adultes. la reducció de la pobresa i la participació activa en la vida cívica. Amb aquesta finalitat és necessari veure l’escola com un laboratori de democràcia que potencia el pensament crític. docents i professors. compatible amb la identitat local. augmentar i intensificar els programes d’alfabetització per a joves i persones adultes i fomentar contextos alfabetitzats. La Gran Lectura és l’acció que proposa enguany la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació per tal que entre tota la societat civil. classe política i altres agents. el respecte per als drets humans i la participació activa en la societat. l’aprenentatge continuat i la importància en la vida de les persones en adquirir les competències de lectura i escriptura. p2 . Actualment.500 milions de dòlars anuals fins al 2015. En el marc de la LOE. també cal que s’elaborin plans d’estudi que reflecteixin les demandes dels educands. d’una escola que construeixi una ciutadania global. dignitat. mentre que per aconseguir l’objectiu fixat a Dakar seria necessària una injecció de 2. a més. llibertat i responsabilitat. ens mobilitzem. la salut. ja que l’alfabetització és un dret que obre les portes a altres drets. Es tracta. de la comunitat local i la diversitat lingüística. la competència de ciutadania ens brinda l’oportunitat de treballar el desenvolupament de persones amb autoestima. L’alfabetització és un factor clau per enfortir les capacitats de les persones i. contribueix de manera molt significativa a la cohesió social i potencia valors com la tolerància i el respecte. Per intensificar els programes d’alfabetització és necessari que els governs integrin una política d’alfabetització així com un pla de finançament. la planificació familiar. El desafiament que representa l’alfabetització només es podrà afrontar si la classe política decideix actuar i si els diversos països adopten polítiques d’alfabetització efectives amb l’objectiu de desenvolupar un ensenyament de qualitat a primària i secundària.

Objectius generals de la proposta didàctica • Conèixer la situació d’exclusió en què viuen milions de persones joves i adultes que no poden exercir el dret a l’educació. o el fet que la cinquena part de l’educació mundial no té accés a eines d’aprenentatge bàsiques. centrar-se únicament en l’escola significa descuidar tota una sèrie de realitats. tant en l’àmbit formal com en el no formal. – En aquest sentit. però es poden adaptar per tal que es puguin usar amb alumnes d’altres nivells i en entorns d’educació no formal. les activitats proposades estan pensades per als cicles d’educació infantil. Consideracions generals L’alfabetització és clau per a l’aprenentatge. primària. la responsabilitat davant de les situacions injustes i comprendre que tots i totes podem fer alguna cosa per canviar-les o per transformar aquesta realitat. Malgrat tot. com el fet que molts infants abandonen l’escola sense tenir un mínim de competències bàsiques. – Els termes “professor/a” i “docents” els utilitzem per referir-nos a educadors/es. facilitadors/es. • Comprendre la importància de l’alfabetització de les persones joves i adultes com un element clau per al desenvolupament personal i comunitari. secundària i persones adultes. com a ciutadania activa. • Valorar l’educació al llarg de la vida com un dret universal i fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la Convenció sobre els Drets dels Infants. i l’escola és un dels principals mitjans per adquirir les competències bàsiques. • Assumir.Objectiu General de la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació Sensibilitzar la classe política i l’opinió pública sobre la importància de l’educació i sobre la necessitat d’actuar de manera urgent per tal que l’accés a l’alfabetització per a tothom sigui una realitat el 2015. .

suggerim que es llegeixi un conte. 2) Entre tots els nens i nenes es construirà un llibre. de manera que cada pàgina tingui una finestra o una porta en què els petits hi escriuran el seu nom. els petits han de reconèixer el seu nom. Se suggereix que cadascun tingui la seva pròpia pàgina per dibuixar o escriure.i Educac ó Infanti l Objectius • Comprendre la importància que totes les persones sapiguem llegir i escriure. Activitat 1: Qui sap llegir i escriure? Es realitzaran diverses activitats amb l’objectiu de consolidar el reconeixement i l’escriptura del nom. penseu què passa amb aquells nens que no saben llegir o reconèixer el nom. que fomentarà el racó de la lectura. Els nens hauran de reconèixer el seu nom. En la conclusió final. podrà viatjar per les famílies perquè gaudeixin de la lectura en comú a casa. Per donar-los les disfresses. obrir el paquet i amb el llapis que trobin repassar el seu nom. també ha portat disfresses per als nens que no li han pogut escriure. Entre tots. En una sessió posterior. Com et dius? Quin és el teu nom? 1) El professor pot preparar unes caixes petites en què hi escriurà el nom de cadascun dels nens i nenes de la classe. Com que és un follet molt bo i molt savi. Prèviament hi haurà col·locat un llapis de color. al qual hi arriba un follet màgic que porta disfresses per a tots els nens i nenes que li han escrit. p4 . aprofitant aquest moment d’aprenentatge en què gaudeixen tant de la lectoescriptura. Un cop es completi el llibre. L’acció transcorre en un poble. 3) Després d’aquestes i altres activitats que es proposin. que trobaran quan llegeixin el seu nom. • Ser conscients que hi ha persones que no poden aprendre a llegir i a escriure. el mestre o mestra ajudarà els nens a parlar i a adonar-se de la importància de saber llegir i escriure. el docent hi haurà posat una foto de cada nen.

Al costat de cada imatge es col·loca un paper en què es dibuixarà un núvol (codi gràfic per representar somnis). En aquest moment és important que el professor destaqui que per a tots els oficis i professions que vagin dient els nens és fonamental el camí que ja han iniciat o que iniciaran d’aquí a poc temps de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. es parla sobre les professions i els oficis dels pares i mares. Per acabar.Educac ió Infanti l Activitat 2: Què farem quan siguem grans i sapiguem llegir i escriure? Es mostren diverses fotos o dibuixos de nens i nenes de diferents nacionalitats. els nens i les nenes posaran les mans pintades al voltant dels núvols per simbolitzar que amb l’esforç de tots i totes els somnis es poden complir. Tot el que expliquen ho anem apuntant amb lletra escrita o amb dibuixos. 16. Activitat 3: La Gran Lectura Veure pàg. i després els demanem que pensin què volen ser de grans. Els nens escullen noms per als personatges. La Gran Lectur a p5 . A continuació. que serà essencial perquè es compleixin els somnis.

Activitat1: Per a què serveix llegir i escriure? Presentem dues cartolines de diferent color amb una pregunta cadascuna: – Quines coses noves faig ara que sé llegir i escriure? – Quines coses podia fer quan encara no sabia llegir i escriure? L’alumnat escriurà o dibuixarà les seves respostes a les cartolines. se’ls lliurarà un còmic amb tres vinyetes. i quan eren petits no van poder anar a l’escola. Aleshores.. el docent presenta una tercera cartolina amb la pregunta: Per què serveix llegir i escriure? En aquesta cartolina hi quedaran reflectides les conclusions.” Activitat 2: Som detectius i resolem casos Es divideix l’alumnat per grups. p6 . • Comprendre la importància de l’ús de la lectura i l’escriptura. Es reparteix un cas a cada grup i se’ls demana que busquin solucions per resoldre’l. • Constatar que l’educació té lloc en diversos àmbits i al llarg de la vida.Educac ió Primàri a Primer cicle Objectius • Valorar la importància que totes les persones aprenguem a llegir i a escriure. El conte podria començar així: “La Irene i el Joan tenen 15 i 13 anys. Un cop creat el clima de reflexió necessari. se’ls convida a dibuixar la solució del cas en les altres vinyetes. en el qual s’haurà dibuixat la primera. En una sessió posterior els nens i les nenes crearan un conte a partir d’aquesta última cartolina. Per ajudar-los en aquesta tasca..

La Gran Lectur a p7 . Activitat 3: La Gran Lectura Veure pàg. Però ell no sap llegir. mostren i expliquen els resultats als altres companys de la classe. L’altre dia. Li demanen que ompli la fitxa d’inscripció. Ara li diuen que a la nit pot anar a una escola per aprendre amb gent més gran que ella.Educac ió Primàr ia Es poden seleccionar alguns dels següents casos: L’Antonio és un agricultor que no sap llegir bé. Què pot fer per aconseguir el medicament i prendre-se’l seguint les indicacions correctament? La Joana ha portat la seva filla a l’escola per primera vegada. però ella no sap escriure. Què pot fer? La Maria va haver d’ajudar a la seva família a cuidar els seus germans petits. Com es podran entendre? En Pedro ha anat al metge. se li va acostar una persona muda que portava escrit en un paper el que volia comprar. Què pot fer quan va al mercat per vendre els productes si no sap com escriure els preus? L’Anita treballa a l’hort i tots els dimecres va al marcat a vendre les verdures. que li ha donat una recepta per al seu fill i li ha escrit les indicacions per prendre’s el medicament. Però ella no sap llegir. Després de posar-ho en comú. Per a què li serveix llegir i escriure? Un cop hagin resolt els diferents casos. el docent destacarà la importància de saber llegir i escriure per desenvolupar-se en comunitat. 16.

farmàcia i escola) i es divideix la classe en sis grups: tres tindran la informació llegible i els altres tres. A la resta de la classe. que aniran passant pels diferents espais. als quals se’ls explicarà en què consisteix la dinàmica del joc i el paper que han de fer en cada un dels espais (cap. Per a l’activitat se suggereixen tres espais que representin àmbits quotidians (feina. Espai 1 GELATERIA FRED FRED. se’ls explica que ara seran adults i que passaran per diversos espais: la feina. El nombre d’estudiants amb textos illegibles sempre serà més gran. que hauran de signar com a prova que accepten les condicions laborals. • Veure la importància que les persones joves i adultes sàpiguen llegir i escriure per al desenvolupament personal i comunitari. la recepta mèdica i la circular. (Al final de l’activitat se suggereixen algunes preguntes). Important: Per tal que funcioni l’activitat. p8 . seguint les indicacions de la recepta de gelat de raïm i de poma. amb la dificultat que alguns no podran comprendre la informació ni les indicacions per al desenvolupament de l’activitat perquè no entendran el que s’ha escrit al paper. Quan hagin passat pels diversos espais. director/a de l’escola). Tan sols se’ls animarà a llegir la recepta de cuina. i que hauran de reproduir escenes de la vida quotidiana. farmacèutic/a. Activitat 1: Un dia de grans Proposem un joc de rol en què l’alumnat reproduirà activitats quotidianes de persones adultes. A més. La persona encarregada els explica que la feina consisteix en fer gelats. És el primer dia de feina del grup. illegible.Educac ió Primàri a Segon cicle Objectius • Comprendre la importància de l’ús de la lectura i l’escriptura. se’ls lliura el contracte de feina. no es pot donar cap indicació oral en cap dels espais. es reuniran en assemblea i es formularan les preguntes corresponents a cada un per reflexionar sobre l’activitat. a la reunió de pares i mares. la farmàcia (per comprar medicaments per al nen que té bronquitis) i l’escola. Abans d’iniciar l’activitat s’escullen tres alumnes. Més idees: L’activitat també es pot realitzar com si fos una gimcana i dividir la classe en grups (la meitat amb el text illegible i l’altra meitat en castellà).

llet en pols.Educac ió Primàri a Espai 2 FARMÀCIA Els d’aquest grup han de comprar medicaments per a un fill que té bronquitis. a la comunitat o en altres àmbits? Recursos: – Per a la gelateria: aigua. A banda de les indicacions del farmacèutic i del fullet. el grup que no sap llegir no podrà administrar correctament i amb seguretat la medecina. no entenen quan han de pagar ni saben calcular el canvi. colorant líquid de menjar (verd. lila. A LA REUNIÓ DE PARES I MARES. Espai 3 ESCOLA. – Per a la farmàcia: pots. per què no ho heu fet? Penseu que és important saber llegir i escriure per poder participar a l’escola. vermell…). bolígraf. diners. El grup que pot llegir no tindrà el mateix problema. informe. Es dóna les gràcies per l’assistència i se’ls demana que signin. de manera que li ensenyen tots els diners al farmacèutic. cartolina o quadern per a les signatures. contractes i cartells. groc. Es comença la reunió buscant acords sobre el que s’ha llegit i sense donar detalls es pregunta: ¿què prefereixen pedres o gespa? Quants gronxadors? Tobogan?. Aleshores. p9 . un got de plàstic amb mesures) i el fullet explicatiu.. atès que sabrà abonar la quantitat corresponent. – Per a la reunió: circulars. Tan bon punt arriben a l’escola se’ls entrega una circular que hauran de llegir. El farmacèutic els entrega un envàs (un pot de vidre. gots de plàstic. diners.. En acabar l’activitat es poden formular diverses preguntes per a la reflexió en l’assemblea: A la feina: Com us ha anat a la feina? Com us heu sentit? Hauríeu pogut fer el gelat? Us sembla que el tracte ha estat just? Hauria estat igual si haguéssiu sabut llegir? A la farmàcia: Heu sabut quan costaven els medicaments? Penseu que us han enganyat? Us poden enganyar si sabeu reconèixer els nombres i sabeu comptar? Heu entès les mesures? Penseu que hauríeu pogut administrar el medicament correctament? A més dels medicaments. En el cas del grup que no saben llegir. els mostra la factura. podeu pensar en altres raons per les quals és important llegir i escriure per gaudir de bona salut? A l’escola: Com us ha anat a la reunió de pares i mares? Heu entès la conversa malgrat que no havíeu llegit la circular? Com us heu sentit? Els que no heu signat.

Educac ió Primàr ia IMPORTANT Usar colorant verd per al gelat de raïm verd. Boen alema cunchaka jope úputu mar ingreci hi ónix kwuntu. Lemzi Contracte La gelateria Fred Fred contracta la persona que signa més avall. Vorka je lso japi wein hunkate mamentu. Busca el cartell i SIGNA! p10 . ¡Und untes hemytensa! ¡KAMEBU KEN GUNGEN! Laski humbe hi entumase ra jsitemba e neigatu hanjs desnya jum kentia leà uns fekiya sen jdunsjo wein rospita nun sempliuta hyben worsxi schufel mtena kaleinhyunda ken I bargetan jescuta. Són les nostres especialitats! Buonayee Ka lemaz ror pentetum zaa hopenrok furta le mancr. Kanile pi tule xeputa vug k tante k humbani pleni. Volkastina juston Gutambet sin golpumen. ¡HELA OC! NECESSITEM LA TEVA FIRMA! Fa temps que l’Associació de Pares i Mares de l’escola estem demanant un pati amb jocs per als estudiants. Usar colorant groc per al gelat de pomes grogues. Cal enviar la petició a l’Ajuntament amb les vostres firmes. En cas de fer malbé alguna mercaderia se li descomptarà del sou Signatura Gmesza Kanile pi tule gorpeni vug k tante k les munfa. ja que actualment s’han de quedar a l’aula durant l’hora del pati. Necessitem que més de la meitat firmeu per tal que ens concedeixin el permís i els diners.

La Gran Lectur a p11 . A partir d’aquestes respostes els alumnes elaboraran.. “Ja puc sortir i llegir el diari. Ja puc llegir el que diu l’autobús i firmar. Preguntes: – Què poden fer la Jessica i la Clàudia ara que saben llegir i escriure? – Quines altres coses penses que poden fer ara que no podien fer abans? – Quines de les coses que t’agrada fer (jocs. una aprèn perquè no l’enganyen. Jessica Patricia. Veneçuela* “El que més m’agrada és quan parlen del medi ambient. fer comptes. Activitat 3: La Gran Lectura Veure pàg. A banda. que s’exposarà pels passadissos de l’escola o en algun altre lloc per animar els alumnes a escriure textos que es podran integrar a La Gran Lectura. comptar els diners quan ens tornen el canvi i aquestes coses.Educac ió Primàri a Activitat 2: Explica’m què has après! Suggerim una activitat que pugui ajudar a reflexionar sobre aspectes concrets relacionats amb la possibilitat de llegir i escriure i ho farem mitjançant testimonis de persones que expliquen la seva experiència d’haver estat alfabetitzades d’adultes. oci. totes aquestes coses”.) no podries fer si no sabessis llegir i escriure? – Què passaria si el papa o la mama no sabessin llegir ni escriure (en fer la compra. la conclusió final. perquè és del que hi entenc més. 16. Clàudia Calzadilla * Testimonis extrets de Fernández Ludeña. continuar endavant”. A. Vull continuar estudiant.. Per sumar. a la feina)? – És important saber llegir i escriure? Copiar textualment les respostes dels alumnes i demanar-los que les passin en un paper o cartolina per enganxarles després a la classe. alfabetitzada a IRFA. Es copiaran a la pissarra o en un paper els testimonis per tal que tota la classe els pugui veure i llegir i a continuació es reflexionarà sobre les preguntes proposades. Entreculturas 2007. en forma de lema. Alfabetización puerta de conocimiento.

Activitat 1: Aprendre per viure en comunitat Iniciar l’activitat amb la pregunta següent: – Penses que és important que els adults sàpiguen llegir i escriure? Es presentarà als alumnes el quadre següent. També es reflecteixen les respostes donades per les dones que no participen en els programes d’alfabetització. En el quadre següent cada xifra representa el percentatge de dones que han respost afirmativament a cada un dels enunciats de la columna de l’esquerra sobre la participació política o comunitària. Es recomana usar dos colors diferents. amb el qual hauran de fer un gràfic de barres en una cartolina perquè després quedi a l’aula o als passadissos de l’escola. Es demana que elaborin un gràfic de barres per a cada enunciat. mitjana i alta. És important que l’alumnat centri l’atenció en la diferència entre les respostes de les dones més alfabetitzades i les que no participen en programes d’alfabetització. un per a les enquestades alfabetitzades i l’altre. Es formaran sis grups i s’assignarà un enunciat a cada un (corresponent a un ítem del quadre). que mostra la relació entre l’alfabetització de dones al Nepal i la seva implicació política. S’han dividit les dones enquestades segons el grau de participació en programes d’alfabetització d’adults: participació baixa.Educac ió Primàr ia Tercer cicle Objectius • Comprendre la importància de la lectura i l’escriptura per a la vida en comunitat. Cada gràfic tindrà quatre barres. per a les no participants. Alfabetització i participació de les dones del Nepal en activitats polítiques i comunitàries. p12 .

* Extret de Literacy for life. Particicipa en les activitats de desenvolupament de la comunitat. escriure i calcular? p13 . Participació comunitària Forma part d’un grup comunitari. % 24 24 % 31 42 % 41 53 84 24 % 33 12 85 31 % 40 16 94 35 % 56 21 94 13 % 16 12 * Nota: Cada xifra representa el percentatge de dones corresponent al grau de participació en programes d’alfabetització d’adults que ha respost afirmativament a cada un dels enunciats de la columna de l’esquerra sobre la participació política o comunitària. – Quina informació podem extreure dels gràfics? Penses que hi ha alguna relació entre el grau de coneixement de la política i l’alfabetització rebuda? – Per què penses que les dones enquestades consideren que és molt poc probable que les puguin escollir per a una funció política? – Penses que és important saber llegir i escriure per participar en la comunitat? – Quines coses et sembla que un adult no pot fer en la comunitat si no sap llegir. EFA Global Monitoring Report 2006 Després es plantejaran les preguntes següents per reflexionar i discutir en grup la importància de l’alfabetització. Creu en la possibilitat de ser escollida per a una funció política local. Sap com es diu el representant parlamentari del seu districte. Sap el nom d’un comitè de desenvolupament del poble.Educac ió Primàri a Participació en programes d’alfabetizació d’adults Grau de participació Baix Mitjá Alt No participants % 14 19 Consciència política i participació en la vida política Sap quina és l’edat mínima per a exercir el dret al vot. Font: Burchfield y otros (2002a).

..vendre i comprar coses? Comentari 5)...fer la teva feina? Comentari 2).Educac ió Primàri a Activitat 2: I si no sabessis.ajudar els nens amb els deures? Comentari 7).gaudir d’un bon llibre? Comentari 8) Penses que és important saber llegir i escriure? Comentari Sí No p14 . 1).assabentar-te de les notícies? Comentari 3)..usar l’ordinador? Comentari 4)...conduir? Comentari 6).... S’explica a l’alumnat en què consisteix la SAME i se’ls proposa que realitzin l’enquesta següent a vora 10 persones majors de 15 anys.. escriure.... ¿podries.. calcular.. etc.. Si no sabessis llegir...

es fa el buidatge de les respostes i se’n discuteixen els resultats amb el grup-classe. És important que es ressalti sempre la necessitat de l’alfabetització d’adults. Participa! Envia un relat sobre què ha significat l’educació en la teva vida.Educac ió Primàri a En acabar l’enquesta. 16. Activitat 3: La Gran Lectura Veure pàg.. La Gran Lectur a p15 .. Actualment al món hi ha més de 774 milions de persones adultes que no saben llegir ni escriure? Això pot canviar. l’alumnat explicarà als enquestats en què consisteix la campanya i els lliurarà la targeta següent: Sabies que. Finalment.

També poden portar fotos. com pensen que l’educació millora la vida de les persones o la història d’alguna persona que coneguin que hagi tingut accés a l’escola sent ja adulta. obre el món.org. Entre totes les persones que participin a la SAME arreu del món escriurem un llibre. (Les fotografies enviades s’utilitzaran en els materials i es penjaran a la web de la Campanya Mundial per a l’Educació a Espanya). També podeu enviar-nos fotografies mentre escriviu el relat. cada classe o grup escriurà un relat. les reflexions.org) robareu una plantilla per escriure el relat. de forma col·lectiva.La Gran Lectur a Activitat per a tots els nivells Objectius • Recapitular el que s’ha treballat sobre l’alfabetització de persones joves i adultes. els ajuntarem al gran llibre de relats que es farà a nivell mundial en tots els països que participen a la SAME. D’aquesta manera.cme-espana. autonòmics i estatal. per aconseguir que l’alfabetització de persones joves i adultes sigui una realitat i totes les persones puguin exercir el dret a l’educació. p16 . en el qual quedi constància d’allò que han après. Podeu enviar-nos un relat per cada centre. COM FEM EL RELAT? Aquesta activitat vol ser una reflexió i recapitulació de tot el que l’alumnat ha treballat al llarg de la proposta didàctica. en els quals farem arribar les peticions als representants dels governs locals. • Participar en l’activitat de mobilització mundial. a través de molts relats. Els continguts i la tècnica utilitzada per escriure el relat s’adaptarà al nivell de l’alumnat. il·lustracions. Aquests relats ens serviran per demanar als representants polítics que compleixin els compromisos i treballin per fer que l'Educació per a Tothom sigui una realitat el 2015. Així mateix. dibuixos. Durant la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació (SAME) milions de persones a tot el món es mobilitzaran sota el lema Obre un llibre. explicarem què significa l’educació en la vida de les persones i com aquesta la canvia i obre la porta a l’exercici dels drets. a la direcció same@cme-espana. ens unirem a la mobilització mundial que es farà durant la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació. En aquest. Aquests relats els utilitzarem en els actes que fem per tot Espanya. per recordar-los el seu compromís. QUÈ FAREM AMB EL RELAT? A la pàgina web de la campanya (www. Un cop s’hagin treballat les activitats proposades per cada cicle. etc. utilitzant la plantilla.

Educació Infantil Objectius Activitat 1: Qui sap llegir i escriure? Activitat 2: Què farem quan siguem grans i sapiguem llegir i escriure? Activitat 3: La Gran Lectura Educació Primària Primer Cicle Objectius Activitat 1: Per a què serveix llegir i escriure? Activitat 2: Som detectius i resolem casos Activitat 3: La Gran Lectura 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 p17 . PER QUÈ? VALORA DE L’1 (NIVELL MÍNIM) AL 5 (NIVELL MÀXIM) LA PERTINÈNÇA DELS OBJECTIUS PLANTEJATS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES PER A CADA NIVELL EDUCATIU.qüest ionari Qüestionari d’avaluació de la proposta didàctica Educació Infantil i Primària Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació 2009 (SAME) NOM DEL CENTRE QUINS NIVELLS HI HAN PARTICIPAT? INFANTIL 1r CICLE PRIMÀRIA 2n CICLE PRIMÀRIA 3r CICLE PRIMÀRIA QUANTS GRUPS CLASSE HI HAN PARTICIPAT? NOM DELS DOCENTS IMPLICATS EN QUINES ASSIGNATURES O ESPAI ESCOLAR HEU TREBALLAT? HAVÍEU PARTICIPAT ANTERIORMENT A LA SAME? SÍ. NO.

COMENTARIS I PROPOSTES DE MILLORA Completa aquest qüestionari i envia’l per correu electrònic a same@cme-espana. NO. PER QUÈ? 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 OBSERVACIONS. Activitat 3: La Gran Lectura CONTINUAREU TREBALLANT A LA SAME? SÍ.org o per fax al 93 412 40 36.CENTROS CATÓLICOS © Fernando López del Prado/Ayuda en Acción ...Segon Cicle Objectius Activitat1: Un dia de grans Activitat2: Explica’m què has après! Activitat 3: La Gran Lectura Tercer Cicle Objectius Activitat 1: Aprendre per viure en comunitat Activitat 2: I si no sabessis. La Coalició Espanyola de la Campanya Mundial per l’Educació l’integren: Col·labora: Organitzacions que participen a la SAME en l’àmbit estatal: FERE .