You are on page 1of 12

1

Irimo mechanika

2
Pagrindinė literatūra:

1. A. Ţiliukas. Irimo mechanika. Kaunas. Technologija, 2008-185p.
2. The Steel Construction Institute (SCI) Steel designers manual. 6th Edition.
Hartdback, 2003. – 328 p.
3. V.Jokūbaitis. Statybinių medţiagų ir konstrukcijų irimo mechanikos pagrindai.
(Mokomoji knyga). Vilnius, Technika, 2001. - 92 psl.

Papildoma literatūra:

1. Zaicev J.V. Mechanika razrušenija dlia stroitelei. Moskva, "Vysš. škola", 1991.
2. Rinkiniai Deformacijų koncentracija mikro objektuose, detalėse, konstrukcijose.
Kaunas-Panevėţys 1970 m., Kaunas 1972 m. ir kt.
3. O.J.Berg. Fizičeskije osnovi teoriji pročnosti betona i ţelezobetona. Moskva.
"Gosstrojizdat", 1961.

3
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
1822 m. L. Navjė pasiūlė kietuosius kūnus tyrinėti kaip vienas kitą tarpusavyje
veikiančių molekulių sistemas. Fizikine prasme ši teorija yra adekvatesnė realybei,
nes tiriant medţiagų savybes remiamasi atomų ir molekulių tarpusavio sąveikos
dėsningumais.
Praėjus vos metams, O. Koši pasiūlė kitą paprastesnį būdą deformuojamo
kietojo kūno mechaninėms savybėms tyrinėti. Jis realų kūną pakeitė įsivaizduojama
vientisa terpe – kontinumu, nenutrūkstamai uţpildančiu erdvę. Tačiau O. Koši
metodo taikymas yra ribotas. Jis netinka kūnams, kurių matmenys yra labai maţi ir
artimi molekulių dydţiui (pvz., įvertinant įtempimų ir deformacijų būvį plyšio
viršūnėje).
Vientiso kūno pusiausvyros sąlygos buvo gautos L. Eulerio pasiūlytu metodu,
išskiriant elementarųjį tūrį, kurio pusiausvyrai išlaikyti pridedamos vidinės jėgos. Šis
metodas taikomas kai kurių realių deformuojamų kūnų įtempiams skaičiuoti, kai šio
skaičiavimo rezultatai su pakankamu tikslumu atitinka išmatuotus tyrimų metu
dydţius.
Tačiau norint apskaičiuoti strypo iš tos medţiagos įlinkį, kai veikia tam tikra
apkrova, galima šį strypą modeliuoti iš vientisos terpės. Šiuo atveju strypo
matmenys, lyginant su medţiagos uţpildų stambumu, yra labai dideli ir įlinkio
skaičiavimo paklaida bus nereikšminga.
4
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
O. Koši pirmasis pavartojo sąvoką „įtempis“. Jo siūlymu normaliniai įtempiai
(pjūvis 1-1) :
Jei strypą perpjausime įstriţai, tai šiame pjūvyje bus ne tik normaliniai, bet ir
tangentiniai įtempiai (pjūvis 2-2):
A N = o
N
2
2
o
o
t
o
N
1 1
o
A
o
2
1 1
2
N
N
A
( )
¦
)
¦
`
¹
= ± = = =
+ = =
. 45 kai , 5 , 0 , 2 sin 5 , 0 cos sin
, 2 cos 1 5 , 0 cos
0
max
2
o o t o o o o o t
o o o o o
o
o
5
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
Kai yra dviašis plokštelės tempimas, įtempiai:Didţiausi tanentiniai įtempiai , , kai kampas o=45
0
.
Kai kampas o=0, įtempiai ,
o kai o=90
0
, įtempiai

Esant dviašiam (plokščiajam) įtempimų būviui o
1
ir o
2
yra tikrai ekstreminiai
dydţiai ir jie vadinami svarbiausiais įtempiais. Ašys 1 ir 2 vadinamos
svarbiausiomis. Jų linkmėmis veikia tik įtempiai o
1
ir o
2
, o tangentiniai įtempiai lygūs
nuliui.
( ) ( )
( )
)
`
¹
÷ =
÷ + + =
. 2 sin 5 , 0
, 2 cos 5 , 0 5 , 0
2 1
2 1 2 1
o o o t
o o o o o o
o
o
( )
2 1 max
5 , 0 o o t ÷ ± =
0 ,
1 max
= = =
o o
t o o o
0 ,
2 min
= = =
o o
t o o o
2
1
1
1
o
2
o
1
2 o
2
o
1
o
2
o
o
t
o
o
2
o
o
6
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
O. Koši parašė vidinių jėgų ir išorinių jėgų pusiausvyros sąlygas, pagal kurias
tariamai iš tempiamo strypo išpjaunamas Ax ilgio ruoţas. Išorinė jėga lygi
sandaugai
čia F
x
– strypo medţiagos svoris tūrio vienete,
A – strypo skerspjūvio plotas.

Išorinių ir vidinių jėgų pusiausvyrą strypo atkarpoje galima išreikšti taip:


arba taip:Kai ruoţo Ax ilgis labai maţas, reiškinys


nusako įtempių o (x) kitimo greitį išilgai strypo:

x A F
x
A · ·
( ) ( ) 0 = A + ÷ A + · x A F x A x x A
x
o o
( ) ( )
0 = +
A
÷ A +
x
F
x
x x x o o
( ) ( ) | | dx d x x x x o o o ~ A ÷ A +
0 = +
x
F
x d
do
x
o
(x)A
A
x
F
x
AAx
x+Ax
o(x+Ax)A
7
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
Triašio įtempimų būvio atveju įtempių kitimo greičio išraiškai parašoma
pusiausvyros lygčių sistema:


Iš lygčių matyti, kad turime šešis neţinomuosius. Todėl įtempimų būviui įvertinti
reikia dar trijų papildomų lygčių, kurios gali būti išvestos iš įtempių ir deformacijų
tarpusavio priklausomybės (pvz., taikant R. Huko dėsnį).
Strypo santykinis pailgėjimas arba sutrumpėjimas vadinamas jo santykine
deformacija

¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
= +
c
c
+
c
c
+
c
c
= +
c
c
+
c
c
+
c
c
= +
c
c
+
c
c
+
c
c
. 0
, 0
, 0
z
z
zy
zx
y
yz y yx
x
xz
xy
x
F
z y x
F
z y x
F
z y x
o
t
t
t o t
t
t
o
y
z
x
t
yx
o
y
t
yz
t
xz
t
xy
o
x
o
z
t
zx
t
zy
8
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
Kūno erdvinės deformacijos atveju taško poslinkiai x, y ir z ašių atţvilgiu atitinkamai
lygūs u, v ir w. Kūno deformacija aprašoma:
- tempimo ar gniuţdymo deformacijomis:- šlyties deformacijomis:

Geometriškai dydţiai ir reiškia elemento deformaciją išilgai koordinačių
ašių, o jų suma - santykinį elemento tūrio pokytį.
Šlyties deformacijos rodo kampų tarp atitinkamų elemento kraštinių
pokytį veikiant apkrovai.
Stataus kampo pokytis lygus:

Šiuo atveju irgi egzistuoja svarbiausios ašys, kuriose pasireiškia tik linijinės
svarbiausios deformacijos, o šlyties deformacijos yra lygios nuliui
z
w
y
v
x
u
z y x
c
c
=
c
c
=
c
c
= c c c , ,
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
=
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
=
. 5 , 0
, 5 , 0 , 5 , 0
y
w
z
v
x
w
z
u
x
v
y
u
yz
xz xy
¸
¸ ¸
y x
c c ,
z
c
z y x
c c c c + + =
yz xz xy
¸ ¸ ¸ , ,
xy yx xy
x
v
y
u
¸ ¸ ¸ | o 2 = + =
c
c
+
c
c
= +
9
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempiai ir deformacijos
Tarpusavyje statmenų strypų AB ir AC poslinkis erdvėje atitinkamai pagal x ir y ašis:
taško A poslinkis yra u ir v,

taško B poslinkis – ir

taško C poslinkis – ir
dy
y
u
u
c
c
+
dy
y
v
v
c
c
+
dx
x
u
u
c
c
+
dx
x
v
v
c
c
+
10
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempių koncentracija
Apkrova sukelia reikšmingą įtempių padidėjimą tose vietose, kuriose staigiai
keičiasi konstrukcijų ar jų elementų skerspjūvio forma, yra susidarę plyšiai,
padarytos įvairios formos skylės, išdroţos ir pan.
Tokios įtempių koncentracijos rodiklis yra koncentracijos koeficientas:
o
nom
2a
y
x
2
b
o
o
b
µ
(1+2a/b)o
y
x
o
max
o
o
a
2r
b
o
y
nom max
o o o =
k
11
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempių koncentracija
Koncentracijos koeficientai priklauso nuo koncentratoriaus geometrijos. Jie maţėja,
kai koncentratoriai švelninami, t. y. kai perėjimai nuo vieno skerspjūvio prie kito ir
įvairios skylės skerspjūviuose yra apvalinamos. Panaši koncentracijos koeficientų
maţėjimo tendencija vyksta prasidėjus plastinių medţiagų takumui, kai normaliniai
įtempiai onorm ir apkrova dar didėja, o įtempiai omax=const.
Kai plokštelės plotis b>10r ir ji susilpninta apskrita skyle ties simetrijos ašimi (a pav.),
normaliniai įtempiai apskaičiuojami pagal gautą tamprumo teorijos metodais formulę:
Kai plokštelės plotis, palyginti su
skylės skersmeniu, labai didelis,
įtempiai onorm ÷∞ir ok÷3.
Didţiausi normaliniai įtempiai
(pav. b):o
nom
2a
y
x
2
b
o
o
b
µ
(1+2a/b)o
y
x
o
max
o
o
a
2r
b
o
y
|
|
.
|

\
|
+ + =
4
4
2
2
3 2
2
x
r
x
r
y
o
o
|
.
|

\
|
+ =
b
a 2
1
max
o o
12
Deformuojamo kietojo kūno mechanikos pagrindinės sąvokos
Įtempių koncentracija
Kai santykis a/b didelis, įtempiai elipsės viršūnėse gali būti labai dideli.
Ţinant, kad elipsės svarbiausios ašies galuose kreivio spindulys,Didţiausi normaliniai įtempiai atrodys taip:
Kuo elipsinės skylės kreivio spindulys maţesnis, tuo didesnė įtempių prie jos
koncentracija.
Iš to matyti, kad didţiausi įtempių koncentratoriai yra plyšių viršūnės.
Tačiau šiuo atveju įtempių koncentracijos koeficientas netenka fizikinės prasmės,
nes neatsiţvelgiama į medţiagos plastines savybes.

Plyšių susidarymas ir plitimas kietuosiuose kūnuose yra irimo mechanikos mokslo
objektas.
a
b
2
= µ
|
|
.
|

\
|
+ =
µ
o o
a
2 1
max