You are on page 1of 6

IZRADA MATURSKIH RADOVA

[ UPUTSTVO ZA UČENIKE ]

"ese) i godina i rade rada& [Pick the date] 6 .vo u#utstva kako da učeni)i sa"osta+no na#išu i te(nički obrade svoj rad& Maturski rad se sastoji od: / nas+ovne strane/ sadr*aja/ uvoda/ ra rade/ ak+jučka/ #ri+oga/ bib+iogra0ije i+i #o#isa +iterature i / strane a u#is #odataka sa odbrane rada& .ra radi te a.a sa desne i"e i #re i"e učenika.struktuiranju svog rada.aravno.#rav+jenju be+eški.sjedište i adresa #išu se u gornje" +ijevo" ug+u.a dnu strane #o sredini stav+ja se "jesto.#isanju i te(ničkoj obradi& .akon #riku#+janja "aterija+a koji $e se koristiti a i radu "aturskog rada učenik #ristu#a #roučavanju "aterija+a.sve se ovo odvija u sta+ne konsu+ta)ije sa "entoro"& Ovaj č+anak i"a a )i+j da bar "a+o o+akša ovaj #osao učeni)i"a i "entori"a.as+ovna strana je tačno de0inisana 1 šta se #iše na nas+ovnoj strani i gdje& .a u isto" redu sa desne strane 2Učenik3& U naredno" redu sa +ijeve strana #iše se i"e i #re i"e nastavnika i titu+a.u donje" dije+u sa +ijeve strane #iše se 2Mentor3.ra red i ode+jenje& .IZRADA MATURSKIH RADOVA Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obra ovanja i ra!uje na i abranu te"u u #o"o$ nastavnika % "entora& 'ored šta"#ani( i danja učeni)i "ogu koristiti i sadr*aje sa interneta& Tačnost ovi( #odataka treba u i"ati sa re ervo" i uko+iko je "ogu$e obave no i( #roveriti& .2Maturski rad i 3 4na iv #red"eta5 se #iše na sredini strane a is#od nas+ov "aturskog rada.uko+iko je to "ogu$e& .odnosno na iv te"e.a iv ško+e.

od o#šteg ka #osebno"& Tekst se "o*e u#ot#uniti #ri"jeri"a-tabe+a"a.šta koje #og+av+je obu(vata.i davač.a #očinje na novoj strani& Obu(vata do "aksi"a+no 67 strani)a teksta& To je g+avni dio rada u ko"e se te"a deta+jno i doku"entovano ra vija& Tu se i nose činjeni)e.statistički #oda)i.gra0ikoni"a.ko#ije doku"enata i+i obra a)a.0or"u+e.i+ustra)ije.)itate& Dodatak i+i #ri+og nije obave an dio rada& Kao #ri+og se "ogu staviti ve$e tabe+e 4koje se #rostiru #reko više strana5.0otogra0ija"a.i vorni kodi+ustra)ije& Ako je nešto stav+jeno kao #ri+og ono "ora biti s#o"enuto u sa"o" radu i : .še"e.is#od nje treba da stoji broj s+ike i na iv 4n#r& S+ika 8& 'aketska adresni)a5& .u"erisanje s+ika o"ogu$ava +ako #o ivanje na s+iku u sa"o" tekstu 4n#r& &&& kao što je #rika ano na s+& 85& Isto va*i i a gra0ikone."o*e se iskoristiti "ogu$nost auto"atskog #rav+jenja sadr*aja& Uvod je #rvi stručni dio rada& Obu(vata jednu do dve strane teksta& I"a a )i+j da #obudi interesovanje čitao)a i da ga #re+i"inarno u#o na sa te"atiko" koja se obra!uje u radu& Objašnjava organi a)iju rada.ašto je rad tako kon)i#iran i dr& Ra rada s+edi nakon uvoda.#ri"ere& Za ra +iku od #red(odnog.ekada je #otrebno )itirati riječi nekog autora kako bi se istak+a njegova "isao& 9itati se stav+jaju #od na)i"a navoda i obe+e*avaju brojevi"a i a navodnika& U 0usnota"a se navode tačni #oda)i o de+u odak+e je koriš$en )itat 4i"e autora.nu"era)ija tabe+a se vrši "a(o" i nad tabe+a& .in0or"a)ije.#rav)i da+jeg ra voja& 'o #ravi+u ak+jučak ne sadr*i tabe+e.)rte*i"a.a#a*anja ideje i s+& Obično se ovaj dio dije+i na više #og+av+ja& 'og+av+je se "o*e dije+iti na "anje )je+ine 4#od#og+av+ja5.#oda)i.broj strane sa koje se #reu i"a )itat5& Zak+jučak se obično #iše na jednoj strani& Sadr*i najbitnije e+e"ente koji su navedeni u radu& U nje"u se i nose i a#a*anja do koji( je učenik došao #roučavaju$i datu te"uo)jene stanja.a+i sa"o ako ovi e+e"enti bo+je objašnjavaju i+i #redstav+jaju dati tekst& Uko+iko se uba)uje s+ika.IZRADA MATURSKIH RADOVA [Pick the date] Sadr*aj se stav+ja "a(o" na #očetku rada #os+e nas+ovne strane& Sadr*i nas+ove i #odnas+ove koji se najčeš$e obe+e*avaju ara#ski" brojevi"a i broj strane na kojoj se nas+ov na+a i& Uko+iko su nas+ovi i #odnas+ovi 0or"atirani odre!eni" sti+ovi"a.i na odje+jke 4#aragra0e5& Mora se voditi računa da ra voj te"e bude dobro struktuiran i +ogičan& Treba i$i od jednostavnijeg ka s+o*enije".na iv de+a."esto i godina i davanja.

i #očinju na novoj strani rada& [Pick the date] .a ako i"a više od tri navodi se #rvi i stav+ja skra$eni)a i dr& koja uka uje da i"a više autora& U s+učaju da se koristi internet kao i vor in0or"a)ija.a sadr*i #re i"ena i i"ena autora.s+enga i s+& 'osebnu #a*nju treba obratiti na #ravo#isinter#unk)iju i greške u ku)anju& .stručni( časo#isa.#ri+og .+oka+i a"a.navodi se adresa #očetne strani)e 4(o"e #age5 na kojoj je #rona!en sadr*aj i u agradi dodaje )ije+a adresa 4+ink5& 'otrebno je na#isati i datu" #ristu#a konkretnoj <eb strani)i 4budu$i da se sadr*aji na intenetu "ijenjaju i dana u dan5& Strana a u#is #odataka sa odbrane rada je #os+ednja strana "aturskog rada& Sadr*i datu" #redaje rada.šta"#ani( i e+ektronski(& S#isak je ure!en #o a bučno" redu.&&&5.na ive i vora 4knjiga.i"ena č+anova is#itne ko"isije.i davače.odnosno treba i bjegavati esejni sti+& .vo #ar savjeta= > .#rostor a ko"entar i o)enu rada& Maturski rad treba da #redstav+ja sk+adnu.+ogičku i dobro struktuiranu )je+inu& Mis+i treba #a*+jivo u#akovati u rečeni)e.datu" odbrane rada.5.ije #o*e+jna u#otreba ar(ai a"a.#ri+og 65 i+i s+ovi"a 4#ri+og A.godine i "esta i davanja& Ako de+o i"a do tri autora onda se svi navode.IZRADA MATURSKIH RADOVA ko"entarisano 4n#r& vidi #ri+og 85& 'ri+o i se obe+e*avaju brojevi"a 4#ri+og 8.jasnu.ib+iogra0ija i+i #o#is +iterature je s#isak koriš$eni( i vora #odataka.a rečeni)e u #asuse& 'asuse nag+asiti uv+ačenje" #rvog reda i+i dodavanje" #ra nog #rostora i nad i is#od& Svaka rečeni)a u #asusu kao i svaki #asus "ora se odnositi na obra +aganje te"e "aturskog rada& Rad treba #isati je iko" #ri"jereni" naučnoistra*ivačko" radu.

Ta(o"a i s+&5.ve+ičine 86 tačaka& 'rored i "e!u redova je 8 i+i 8-D 4n#r& ako koristite Ti"es .e< Ro"an ve+ičine 86.a atvorena agrada ide od"a( #os+e #os+ednje riječi u agradi& 'os+e atvorene agrade ku)a se i+i nak inter#unk)ije i+i ra "ak ako s+ijedi riječ& / kada se radi o s+o*eni)i )rti)a se #iše ajedno sa riječi"a i "e!u koji( stoji 4društveno1ekono"ski5.i+i ako koristite 9ourrier .or"a+ a običan #aragra0 tekst& Ako ni jedan od #onu!eni( sti+ova ne adovo+java #otrebe "o*e se na#raviti novi sti+ i+i "odi0ikovati neki od #ostoje$i(& .dvije tačketačka are 5 treba staviti jedan ra "ak? / nakovi inter#unk)ije #išu se od"a( i a riječi koje i" #red(ode.a #rored 8-D5& Da bi se nag+asi+e k+jučne riječi s+ova se "ogu #odeb+jati.e< Ro"an9ourrier .as+ov 6 a nas+ove druge vrste.e<.#rored i dr& 'ri"jeno" sti+ova obe bje!uje"o standardi a)iju svi( dje+ova doku"enta& Mogu se koristiti ve$ #onu!eni sti+ovi kao što je .na vr(u i+i #ri dnu strane& Uko+iko se koriste 0usnote nu"era)iju treba #ostaviti na vr(u bog #reg+ednosti& 'rva strana se ne nu"eriše& Za #isanje rada treba koristiti standardne 0ontove 4Ti"es ..a odvojeno ako se koristi u neku drugu svr(u? / ako se datu" #iše ara#ski" brojevi"a i a svakogbroja #iše se tačka i stav+ja ra "ak 4n#r& 6B& 78& 677C&5 Tekst na strani treba da je uda+jen #o 6-D )" od gornje i donje.are .Aria+.ajbo+je je na#raviti sti+ a svaku od #otreba& [Pick the date] Da bi #ri"ijeni+i sti+ na tekst #ostavi"o kursor u taj #aragra0 i i ga+erije sti+ova odabere"o dati sti+& Ako *e+i"o da unosi"o tekst neki" sti+o" #rvo treba odabrati sti+ #a unositi tekst& De0inisanje sti+ova je načajno i bog i rade auto"atskog sadr*aja doku"enta& Auto"atski sadr*aj #ored +akše i br*e i rade i auto"atskog a*uriranja o"ogu$ava i br o kretanje #o doku"entu& .u#itnik.IZRADA MATURSKIH RADOVA / i a svake riječi i naka inter#unk)ije 4tačka.as+ov 8 a nas+ove #rve vreste.: )" od +ijeve 4 bog koričenja5 i 6 )" od desne ivi)e #a#ira ve+ičine A> 46BE F 687 ""5& Svako #og+av+je #očeti na novoj strani& Strane nu"erisati #o sredini i+i sa desne strane.iskositi i+i #odvu$i& Da bi svi nas+ovi #og+av+ja bi+i identično na#isani najbo+je je de0inisati sti+ a takve nas+ove& Sti+ #redstav+ja sku# karakteristika ob+ikovanja kao što su vrsta s+ova.#os+e otvorene agrade od"a( se ku)a tekst % be ra "aka i "e!u agrade i riječi.u vičnik.e< ve+ičina 0onta "o*e biti 87.as+ovi u sadr*aju su (i#er+inkovi i #ritisko" na nji( 4u #ritisnut 9TRG taster sa tastature5 #re$i $ete na stranu gde se taj nas+ov na+a i& D .stavite #rored 8.kao i nakovi koji s+ijede nakon broja 4@-A5? / o nake "jerni( jedini)a i o nake va+ute odvajaju se jedni" ra "ako" od broja koji i" #red(odi? / navodni)i na #očetku navoda #išu se u riječ koja s+edi.ve+ičina#oravnanje.a na kraju u riječ koja #red(odi? / i a riječi #rije objašnjenja u agradi ide jedan ra "ak.

a+i i da standardi uje i g+ed svi( "aturski( radova u ško+i& [Pick the date] J . Koriš$enje šab+ona "o*e dosta da o+akša i ubr a i radu "aturskog rada.co.boju5 a va*no je da svaka s+ika i tabe+a budu nu"erisane& Kada ne"ate šta"#ač u boji.a ako nisu obrišite i(& Sigurno $e va" atrebati još koji nas+ov i+i #odnas+ov da uba)ite u doku"ent& Kada otku)ate tekst dodije+ite "u odre!eni sti+ a dati rang nas+ova i+i ga #re0or"atirajte ko#iranje" 0or"ata sa nekog od #ostoje$i( nas+ova tog ranga& S+ike.kontrast.tabe+e i gra0ikone koje dodajete u "aturski rad "o*ete da dodatno uredite 4osvet+jenje.da +i i kako da se is#isuje broj strane gde se dati nas+ov na+a i& Mogu se #odesiti i sti+ovi is#isivanja nas+ova i #odnas+ova u sadr*aju& Sadr*aj je najbo+je na#raviti na #očetku doku"enta 4na drugoj strani5 i a nas+ovne strane& 'os+e dorade teksta sadr*aj više ne$e odgovarati stvarno" stanju& Da bi odgovarao stvarno" stanju #otrebno je i vršiti njegovo a*uriranje& Ako koristite #onu!eni šab+on a #isanje "aturskog rada u nje"u #ostoji ve$ ura!en auto"atski sadr*aj& 'otrebno je sa"o nas+ove i #odnas+ove is#isati odre!eni" sti+ovi"a& U šab+onu se ve$ na+a e #ri"jeri nas+ova& Ako su va" #otrebni vi i( #rei"enujte.ati" koji" sti+o" je is#isan dati nivo.y /!ow"#o$!/o%r$&o'$"()/pi#/s*o#)/o%r$sc i/s$%#o"&$m$t rs*ir$!.jedan se #redaje sekretaru ško+e a drugi ostaje učeniku& Hab+on 4eng& te"#+ate5 a "aturski rad koji se edituje u MS Iordu je #ostav+jen na Ieb strani http://www.IZRADA MATURSKIH RADOVA Kada s"o dode+i+i nas+ovi"a odgovaraju$e sti+ove "o*e"o #re$i na i radu sadr*aja& 'otrebno je odrediti broj nivoa nas+ova.microsoft.vodite računa o obradi s+ike i u#otrebi boja tabe+e koja $e biti šta"#ana )rno1 bije+o& Rad se šta"#a u dva #ri"jerka.