You are on page 1of 2

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Departamentul de Inginerie chimică Ghid pentru Cuprinsul cadru al Proiectului de Licenţă la specializările din

domeniul Inginerie chimică, studii de 4 ani (sistem Bologna) Lucrările de licenţă vor putea aborda A. teme monografice, ingineria obţinerii unui produ!, o anume tehnologie de !eparare, aplicarea unei anume tehnici de control etc"# $. teme de cercetare e%perimentală, pentru obţinerea unui produ! nou !au pentru utili&area unei metodologii noi etc. 'n principiu lucrarea de diplomă va avea trei părţi. Partea I (. )biectivele proiectului. *re&entarea generală a produ!ului. +. *roce!e de obţinere# ,u!tificarea alegerii proce!ului adoptat. -tudiu de literatură. .. Anali&a de!făşurării proce!ului. ..(. Chimi!mul proce!ului de ba&ă. ..+. /odelarea proce!ului minimum un tip de model din cele menţionate la pct. 3.2.1-3.2.4 şi la care se va face referire la pct.4, Partea I". ..+.(. /odele de bilanţ de ma!ă pentru un utilaj cheie". ..+.+. /odelul matematic de bilanţ termic pentru utilajul cheie". ..+... /odelul matematic la echilibru unde este cazul". ..+...(. Anali&a la echilibru a proce!ului prin intermediul modelului matematic. ..+.0. /odelarea cinetică a proce!ului. ..+.0.(. /odele cinetice po!ibile. ..+.0.+. De!crierea matematică prin intermediul modelelor cinetice. .... -chema de operaţii. ..0. -chema flu%ului tehnologic. ..1. -chema de mă!urări 2n proce! indu!trial !au de laborator" şi control, pentru utilajul cheie". 0. *roiectarea tehnologică3 Dimen!ionarea tehnologică a unui utila, cheie. 1. A!pecte ecologice şi de protecţia mediului. Partea a II-a. Cercetare e perimentală (. +. .. 0. 1. Generalităţi. /ateriale şi metode. *artea e%perimentală. 4e&ultate şi di!cuţii. Influenţele diverşilor parametri. 5lemente de inginerie elaborare !au utili&are de modele cinetice, programare e%perimentală, proiectare tehnologică pentru utila,ul cheie, etc.". 6. Conclu&ii. Partea a III-a (. +. .. 0. Conclu&ii generale Li!ta de !imboluri $ibliografie Ane%e3 A.(. Li!ta programelor de calcul folo!ite. A.+. Diagrama -an7e8 unde e!te ca&ul".

# .. c:nd partea I nu !e . 1.0# . +. c:nd e!te po!ibil.. 'n ca&ul lucrărilor de cercetare e%perimentală ce vi&ea&ă produ!e noi !au tehnici e%perimentale noi. la conclu&iile generale. Durata !u!ţinerii (> 9 (1 minute. -e va !pecifica clar.. $ibliografie3 citarea a cel puţin +> de lucrări de !pecialitate cel puţin (+ articole. din lucrările citate !ă fie din ultimii (> ani".!"ser#aţii$ (. -ă !e menţione&e pe prima pagină şi cadrele didactice colaboratoare cu apartenenţa lor in!tituţională dacă e!te ca&ul". 0. . 6. partea a II9a punctul 1 5lemente de inginerie" trebuie !ă conţină punctele . Lucrarea redactată va conţine 2ntre minimum 0> şi ma%imum 1> de pagini. e%clu!iv cărţi !au adre!e de ?eb !ite9uri"# cel puţin (@. 'n acea!tă !ituaţie. contribuţia ştiinţifică proprie..1 şi. . *artea de cercetare e%perimentală partea a II9a" va fi 2ncadrată core!pun&ător a!pectelor de&voltate 2n partea I după ca&". *entru !u!ţinere !e !olicită pre&entarea 2n *).u!tifică 2n an!amblul !ău. -e cere tehnoredactare computeri&ată.. acea!ta poate lip!i parţial. punctul 0 de la partea I.54 *)I<= care !ă evidenţie&e principalele a!pecte tratate şi 2n !pecial partea de cercetare per!onală.