You are on page 1of 8

CONTOH INSTRUMEN Tema Band Deskriptor Eviden ktiviti !

entaksira n 3 (HIDUP BERMASYARAKAT) B1 Mengetahui asas identity diri, keluarga, masyarakat , budaya , kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan B1D3 Mengetahui hak orang lain yang perlu dihormati B1D3E1 Menyatakan hak orang lain yang perlu dihormati 1" #aedah $ %isan & bertulis '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1" ktiviti ini secara lisan & bersoal jawab dengan pelajar '" Melengkapkan carta yang disediakan

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen

+bagi pelajar aras tinggi,

1" (yatakan hak-hak orang lain yang perlu anda hormati" '"

HAK-HAK ORANG LAIN YANG PERLU DIHORMATI

tau
)ontoh $ *nstrumen B +bagi pelajar aras rendah, 1" Tugasan berkumpulan +3 orang, '" .etiap kumpulan perlu mendapatkan butiran peribadi rakan sekumpulan" 3" Elemen yang perlu diketahui $ (ama Tarikh lahir Bangsa gama Bakat #omen #omen $ memberi pendapat peribadi tentang bakat kawan-kawan yang telah dinyatakan"

Tema

3 +/*D0! BE1M .2 1 # T,

Band Deskriptor Eviden

B' Mengetahui dan memahami identity diri, keluarga, masyarakat , budaya , kewarganegaraann dan cabaran masa depan B'D3 Mengetahui dan memahami kepentingan menghormati hak orang lain B'D3E1 Menyenaraikan kepentingan menghormati kebolehan & pendapat atau bakat orang lain" 1" #aedah $ Bertulis '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1" Memberi situasi contoh dan menjawab soalan komprehensi3" '" Menyenaraikan kepentingan menghormati bakat orang lain

ktiviti !entaksiran

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen

+bagi pelajar aras tinggi,

1"+ 4ambar boleh ditukar mengikut kesesuaian, Gambar Datuk Lee Chong e!

.oalan $ a, nyatakan bakat dan kebolehan yang dimiliki oleh individu dalam gambar di atas"

b, mengapakah kita perlu menghormati bakat beliau5 666666666666666666666666666" 666666666666666666666666666""

tau

)ontoh $ *nstrumen B +bagi pelajar aras rendah,

.oalan $ nyatakan samada perlakuan yang berikut menunjukkan tindakan menghormati hak orang lain atau tidak tindakan a, anda sanggup mendengar pandangan rakanrakan walaupun mereka tidak bersetuju dengan cadangan anda" b, anda bermasam muka kerana rakan member komennya tentang hasil kerja seni anda" c, rakan anda menarik diri daripada kumpulan perbincangan kerana rakan-rakan lain tidak bersetuju dengan pendapatnya" d, jiran anda meminta i7in menggunakan halaman rumah anda untuk mengadakan majlis kenduri" e, orang kurang upaya diberi laluan dan tempat duduk di dalam bas" /ormat & tidak hormat

Tema Band

3 +/*D0! BE1M .2 1 # T, B3 Mengetahui dan memahami identity diri, keluarga, masyarakata, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan

Deskriptor Eviden ktiviti !entaksiran

kemahiran sivik dengan baik" B3D3 Menghormati perbe7aan antara individu" B3D3E1 Mengenalpasti perbe7aan latar belakang antara rakan sebaya" 1" #aedah $ Bertulis '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1" Melengkapan jadual"

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen 1" sila lengkapkan jadual berikut" (ama Tarikh lahir Bangsa gama Bahasa pertuturan Makanan tradisi 8enis kediaman !akaian tradisional !erayaaan Mu7ik tradisi +19 markah,

Tema Band

3 +/*D0! BE1M .2 1 # T, B: Mengetahui dan memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi kea rah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotic dan bersatu padu" B:D3 Menghargai peranan agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat"

Deskriptor

Eviden

B:D3E1 Mendapat dan mempamerkan maklumat mengenai agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat" 1" #aedah $ !ameran secara berkumpulan '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1" pelajar dipecahkan kepada kumpulan" '" setiap kumpulan perlu mencari maklumat berkaitan agensi-agensi yang diberikan oleh guru" 8abatan #ebajikan Masyarakat +8#M, 1E% 8! !B.M

ktiviti !entaksiran

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen 1" setiap kumpulan akan diberikan satu agensi yang berlainan" '" setiap kumpulan dikehendaki mendapatan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan agensi tersebut seperti$ .ejarah penubuhan %ogo !eranan & 3ungsi .umbangan 4ambar-gambar berkaitan +maklumat boleh didapati secara terus dari agensi atau melalui sumber-sumber lain spt internet, majalah atau surat khabar, 3" kesemua maklumat yang diperolehi perlulah dibentangkan dalam bentuk pameran dalaman" + booth pameran,

Tema Band

3 +/*D0! BE1M .2 1 # T, B; Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten kea rah melahirkan warganegara yang bersikap positi3, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran"

Deskriptor Eviden ktiviti !entaksiran

B;D3 Menyokong pelbagai usaha kea rah meningkat semangat kekitaan" B;D3E1 Member komitmen dalam aktiviti kemasyarakatan di peringkat sekolah" 1" #aedah $ aktiviti khidmat masyarakat '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1" merancang aktiviti khidmat masyarakat yang bersesuaian seperti gotong royong, kitar semula, menghias kelas dan sebagainya"

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen 1" setiap kelas perlu merancang satu aktiviti khidmat masyarakat " 4otong royong #itar semula Menghias kelas #hidmat mencuci kereta secara percuma Membantu perkhidmatan dewan makan

'" perancangan tersebut perlu dilaksanakan di dalam kawasan sekolah" 3" dokumentasi perlu dijalankan seperti membuat laporan dan juga mengambil gambar-gambar sepanjang aktiviti dijalankan" :" penglibatan pelajar akan dipantau secara terus oleh guru subjek sepanjang aktiviti"

Tema Band

3 +/*D0! BE1M .2 1 # T, B< Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin , berwawasan, bertanggungjawab, patriotic dan bersedia menyumbang kea rah pembangunan diri, masyarakat dan (egara serta boleh diteladani"

Deskriptor Eviden ktiviti !entaksiran

B<D3 !rihatin terhadap isu dan masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat " B< D3E1 Melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan diperingkat luar sekolah" 1" #aedah $ pemerhatian & semakan dokumen '" (yatakan aktiviti yang perlu dijalankan )ontoh seperti $ 1"4uru menyemak sijil penyertaan dan surat-surat perakuan yang menunjukan pelajar melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan di peringkat luar" )ontoh $ Memberi bantuan kepada mangsa banjir & kenduri & kemalangan dll"

)ontoh *tem

)ontoh $ *nstrumen 1" semakan guru perlu direkodakn dalam bentuk senarai semak" (ama $ #elas $ bil aktiti tarikh .ijil + = , +>,