You are on page 1of 7

Marko RAKOVI]

FAUNA PTICA
SELA GORWE GRABOVICE
TOKOM PROLE}A 1999.

The bird fauna of the village Gornja Grabovica during the spring of 1999
th th
In period from may 15 until june 6 the bird fauna of the village Gornja
Grabovica (4 kilometers north from Valjevo) has been researched. During this period
50 species have been observed, while 39 specimens from 10 species have been
marked. This paper represents the first published results from this area and it is the
basis for further researches.

Rezime
U periodu od 15. 3. do 10. 6. 1999. godine vr{ena su istra`ivawa
faune ptica na podru~ju sela Gorwa Grabovica, 4 km severno od Vaqeva. Ovom
prilikom posmatrano je 50 vrsta ptica, dok je prstenovano 39 primeraka iz 10
vrsta. Ovi podaci predstavqaju prve objavqene podatke sa ovog lokaliteta,
kao osnovu za daqa prou~avawa.
BIOLOGIJA

Marko Rakovi} student Biolo{kog fakulteta u Beogradu,


Biolo{ka grupa Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”

35
Zbornik radova Broj 16

UVOD
Tokom NATO agresije na na{u zemqu (od 15. 3. do 10. 6. 1999.) ~lanovi
ornitolo{ke sekcije biolo{ke grupe Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} -
Manda” istra`ivali su faunu ptica sela Gorwe Grabovice i okoline. U
istra`ivawima su u~estvovali Marko Rakovi}i Ivan Burmaz.
Gorwa Grabovica se nalazi 4 km severno od Vaqeva. Obra|eno podru~je
spada u biom ju`noevropskih, prete`no listopadnih {uma (Matvejev et all, 1989)
~ija se karakteristi~na stani{ta nalaze na istra`ivanom podru~ju (sveza Querco-
carpinetum). Tako|e se mogu na}i i izmewena stani{ta tipa vo}waka, ku}a sa
oku}nicama, obradivih povr{ina.
Ciq ovog istra`ivawa je utvr|ivawe faune ptica ovog podru~ja, kao i
pra}ewe toka seobe migratornih vrsta.

MATERIJAL I METODE
Osnovna metoda koja je kori{}ena prilikom istra`ivawa je metoda
potpuni cenzus u ta~ki. Tako|e kori{}ena je metoda slobodnog kretawa. Ptice su
posmatrane vizuelno i zvu~no tokom obdanice i no}i.
Za posmatrawe ptica kori{}eni su dvogledi razli~itog uveli~awa 7x50,
10x25, 20x60. Ptice su hvatane standardnim ornitolo{kim mre`ama dimenzija
12x3 m sa okcima 18x18 mm. Prstenovawe je vr{eno prstenovima Centra za
Markirawe `ivotiwa, Prirodwa~ki muzej, Beograd. Prilikom prstenovawa
uzimani su i biometrijski podaci (du`ina krila, repa, 3. primarnog pera). Ptice
su prstenovane slede}ih datuma : 30. 3., 31. 3., 1. 4., 2. 4., 30. 5., 31. 5., 5. 6, 6. 6., 7.
6. i 10. 6.
Za svaku pticu dat je status: prolaznica, gnezdarica, lutalica.
BIOLOGIJA

36
Broj 16 Zbornik radova

REZULTATI
1. Nycticorax nycticorax - gak
30. 3. 1 par+1 ex. ubijen od strane lovaca+7 ex. u preletu. 2. 4. par u
preletu. Prolaznica na seobi.
2. Ardea cinerea - siva ~apqa
13. 5. 1 ex. u preletu. Lutalica.
3. Buteo buteo - mi{ar
25. 3. par kru`i. 31. 3. 2 pojedina~na kru`e. 3. 4. 1 ex. 8. 4. 1 ex. 9. 4. 1 par.
13. 5. 2 para. 18. 5. 1 par. 30. 5. 3 ex. Gnezdarica okolnog podru~ja
(1-2 para).
4. Accipiter nissus - kobac
30. 3. 1 ex. u preletu. 31. 3. 1 ex. u preletu. 13. 5. 1 ex. u preletu. 18. 5. 1
mu`jak. Prolaznica.
5. Accipiter gentilis - jastreb koko{ar
31. 3. 1 par kru`i. 2. 4. 1 `enka lovi C. livia domestica. 8. 4. 1 par.
9. 4. 1 par. 13. 5. 1 ex. 18. 5. 1 par. Gnezdarica (1 par)
6. Falco tinnunculus - vetru{ka
25. 3. par kru`i. Prolaznica.
7. Falco peregrinus - sivi soko
18. 5. 2 ex. Lutalica.
8. Phasianus colchicus - fazan
28. 3. 1 mu`jak se ogla{ava. 29. 3. 1 mu`jak se ogla{ava. 30. 3. 2 mu`jaka se
ogla{avaju. 31. 3. 1 mu`jak se ogla{ava. 8. 4. 1 ex. se ogla{ava. 9. 4. 1 ex. se
ogla{ava. 13. 5. 1 `enka+ogla{avawe. 18. 5. 1 se ogla{ava. Gnezdarica
(oko 10 `enki i 2 mu`jaka)
9. Columba livia domestica - doma}i golub
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (oko 10 pari).
10. Columba palumbus - golub griva{
30. 3. 1 par+1 ex. se ogla{ava. 31. 3. 1 par+1 ex. se ogla{ava. 5. 4. 1 ex. se
ogla{ava. Gnezdarica (2-3 para).
11. Streptopelia decaocto - gugutka
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (1 par).
12. Cuculus canorus - kukavica
24. 4.-10. 6. redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica.
BIOLOGIJA

13. Otus scops - }uk


24. 4. 1 ex. se ogla{ava. Gnezdarica (1 par).
14. Picus viridis - zelena `una
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (2-3 para).
15. Dendrocopos major - veliki detli}

37
Zbornik radova Broj 16

Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (3 para).


16. Lullula arborea - {umska {eva
18. 5. 1 mu`jak peva. 30. 5. 2 mu`jaka pevaju. Gnezdarica (2 para).
17. Hirundo rustica - seoska lasta
31. 3. 1 ex. u preletu. 1. 4. 1 ex. u preletu. 18. 5. 30 ex. u preletu.
Gnezdarica (5-6 pari).
18. Motacilla alba - bela pliska
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (2 para).
19. Erithacus rubecula - crvenda}
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (oko 12 pari).
20. Luscinia megarhynchos - slavuj
13. 5. nekoliko mu`jaka pevaju. 18. 5. nekoliko mu`jaka pevaju. 30. 5. 3
mu`jaka pevaju. Gnezdarica (7-8 pari).
21. Phoenicurus ochruros - planinska crvenorepka
1. 4. 1 mu`jak peva. Gnezdarica (1 par).
22. Saxicola torquata - crnoglava travarka
25. 3. 1 par. Gnezdarica (1 par).
23. Turdus philomelos - drozd peva~
18. 5. 1 mu`jak peva. 30. 5. nekoliko mu`jaka pevaju. Gnezdarica (4-5 pari).
24. Turdus viscivorus - drozd imela{
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (2 para).
25. Turdus merula - kos
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (3-4 para).
26. Sylvia atricapilla - crnoglava grmu{a
7. 4. 3 ex. 9. 4. nekoliko mu`jaka peva. 13. 5. nekoliko mu`jaka peva. 18. 5.
nekoliko mu`jaka peva. 30. 5. nekoliko mu`jaka peva. Gnezdarica
(6-7 pari).
27. Phylloscopus collybita - obi~an zvi`duk
28. 3. nekoliko ex. peva. 31. 3. 1 ex. peva. 2. 4. 1 ex. peva. 3. 4. 1 ex. peva. 5.
4. 1 ex. peva. 7. 4. 1 ex. peva. 8. 4. nekoliko ex. pevaju. 9. 4. nekoliko ex.
pevaju. Gnezdarica (2-3 para).
28. Parus major - velika senica
Redovno posmatrana vrsta, i jedna od najprisutnijih. Gnezdarica (15 pari).
29. Parus caeruleus - plava senica
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (3-4 para).
30. Aegithalos caudatus - dugorepa senica
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (2 para).
BIOLOGIJA

31. Sitta europaea - brgqez


Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica podru~ja (5-6 pari).
32. Lanius collurio - svra~ak
13.5. 1 mu`jak. 18. 5. 1 par. 30. 5. 1 par. Gnezdarica (1 par).
33. Pica pica - svraka

38
Broj 16 Zbornik radova

31. 3. 2 pojedina~na u preletu. 3. 4. 1 ex. 18. 5. 1 par. Gnezdarica (1 par).


34. Garrulus glandarius - kreja
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica podru~ja (4-5 pari).
35. Corvus monedula - ~avka
18. 5. 1 par u preletu. Gnezdarica podru~ja.
36. Corvus corone cornix - siva vrana
30. 3. 1 ex. u preletu. 31. 3. 2 pojedina~na ex. u preletu. 18. 5. nekoliko ex.
Gnezdarica (4 para).
37. Corvus corax - gavran
25. 3. 1 ex. 31. 3. 1 ex. 1. 4. 1 ex. 8. 4. 1 ex. 30 . 5. 4 ex. Verovatna gnezdarica
(1 par).
38. Sturnus vulgaris - ~vorak
8. 4. 3 ex. 9. 4. 1 ex. 13. 5. 1 ex. 18. 5. 3 ex. Gnezdarica podru~ja (2 para).
39. Oriolus oriolus - vuga
24. 4. 1 mu`jak peva. 29. 4. 1 mu`jak peva. 13. 5. nekoliko mu`jaka pevaju.
18. 5. nekoliko mu`jaka pevaju. 30. 5. nekoliko mu`jaka pevaju. Gnezdarica
podru~ja (3-4 para).
40. Passer domesticus - doma}i vrabac
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (40 pari).
41. Passer montanus - poqski vrabac
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica (30 pari).
42. Fringilla coelebs - obi~na zeba
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica podru~ja (5 pari).
43. Carduelis cannabina - konopqarka
7. 4. 1 ex. u preletu. Prolaznica.
44. Carduelis carduelis - {tigli}
25. 3. 2 pojedina~na u preletu. 28. 3. 2 para u preletu. 29. 3. 3 ex. u preletu.
30. 3. 3 ex. u preletu. 31. 3. 2 para u preletu+1 ex. peva. 2. 4. 1 ex. 3. 4. 2
pojedina~na u preletu+ 1 ex. peva. 7. 4. 1 par+1 ex. 8. 4. 3 pojedina~na ex. 9.
4. 3 ex. 13. 5. 1 ex. se ogla{ava. 18. 5. 1 par. Gnezdarica (4-5 pari).
45. Carduelis chloris - zelentarka
30. 3. 2 para u preletu+1 ex. se ogla{ava. 1. 4. 1 `enka. 3. 4. 1 mu`jak. 7. 4.
1 mu`jak. 8. 4. 2 pojedina~na ex. 9. 4. 1 mu`jak peva. 30. 5. 1 mu`jak peva.
Gnezdarica (1-2 para).
46. Carduelis spinus - cajzla
1. 4. par u preletu. Prolaznica.
BIOLOGIJA

47. Serinus serinus - `utarica


25. 3. 2 ex. 30. 3. 1 ex.+5 ex. u preletu. 1. 4. 1 mu`jak peva. 3. 4. 1 mu`jak. 7.
4. 15 ex. 8. 4. 10 ex. 9. 4. 20 ex. Prolaznica.
48. Coccothraustes coccothraustes - batokqun
25. 3. 1 ex. 28. 3. 3 ex. 29. 3. 1 ex. 30. 3. 1 ex. 31. 3. 7-8 ex. u preletu.
1. 4. 10 ex. u preletu. 2. 4. 8 ex. u preletu. 3. 4. 8 ex. u preletu. 6. 4. 6 ex. 7.

39
Zbornik radova Broj 16

4. 2 ex. 8. 4. 1 ex. se ogla{ava. 9. 4. 1 par. Prolaznica


49. Emberiza cirinella - strnadica `utovoqka
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica podru~ja (4-5 pari).
50. Emberiza cirlus - crnoglava strnadica
Redovno posmatrana vrsta. Gnezdarica Brojpodru~ja (5-6 pari).
prstenovanih primeraka
Vrsta
Dendrocopos major 2
Turdus merula 2
Parus major 14
Emberiza cirlus 2
Carduelis chloris 2
Lanius collurio 4
Luscinia megarhynchos 7
Sylvia atricapilla 1
Aegithalos caudatus 2
Passer montanus 3
Ukupno 39

Loco nalazi:
1. Emberiza cirlus-prstenovana 1. 4. 1999. ponovo uhva}ena 29. 5. 1999. i 31.
5. 1999. `enka, broj prstena k-34717
2. Emberiza cirlus-prstenovan 31. 3. 1999. ponovo uhva}ena 30. 5. 1999.
Mu`jak broj prstena k-34715
3. Parus major-prstenovan 30. 3. 1999. ponovo uhva}ena 31. 5. 1999. Mu`jak,
broj prstena k-34712
4. Parus major-prstenovan 31. 5. 1999. ponovo uhva}ena 10. 6. 1999. Mlad
primerak, broj prstena k-34730
5. Luscinia megarhynchos-prstenovan 30. 5. 1999. ponovo uhva}en 9. 6.
1999. Mu`jak, broj prstena k-34722
6. Turdus merula-prstenovan 1. 4. 1999. ponovo uhva}en 31. 5. 1999. Mu`jak,
broj prstena 206309

Loco nalazi predstavqaju nalaze ptica koje su ponovo uhva}ene na istom


mestu pod uslovom da je razmak izme|u prstenovawa i ponovnog hvatawa du`i od 10
dana.
BIOLOGIJA

DISKUSIJA I ZAKQU^AK
Tokom sprovedenih istra`ivawa posmatrano je 50 vrsta ptica, dok je

40
Broj 16 Zbornik radova

prstenovano 39 primeraka iz 10 vrsta. Sa obzirom na veli~inu istra`ivanog


podru~ja (samo selo Gorwa Grabovica) i metode prou~avawa (potpuni cenzus iz
mesta) konstatovano je da je biodiverzitet ptica relativno veliki.
Najvi{e je posmatrano gnezdarica 40+1 mogu}a gnezdarica. Na drugom
mestu se nalaze prolaznice na seobi (7 vrsta), a na posledwem lutalice (2 vrste).
Gnezdarice sa najgu{}om populacijom na istra`ivanom podru~ju su Passer
domesticus, Passer montanus, Parus major, Hirundo rustica i Sylvia atricapilla.
Gavran (Corvus corax) predstavqa mogu}u gnezdaricu podru~ja sa brojno{}u jednog
para. {to se ti~e prolaznica, najbrojnije i najzastupqenije su Serinus serinus i
Coccothraustes coccothraustes. Lutalice Ardea cinerea i Falco peregrinus gnezde se
u pre~niku od 20 km od centra istra`ivanog podru~ja, tako da se mogu posmatrati
samo u potrazi za hranom.
Rezultati prstenovawa ukazuju da su gnezdarice teritorijalne, a to je
zakqu~eno iz toga {to ima veliki broj loco nalaza u odnosu na broj prstenovanih
ptica. Tako|e mlade ptice ostaju zajedno u jatima na podru~ju gde su se izlegle.
Konstatovana je mala brojnost vrsta i primeraka koje migriraju kroz ovo
podru~je. To je zbog toga {to ptice prate doline velikih reka takozvane koridore
migratornih vrsta. Pretpostavqa se da kroz Vaqevski kraj ptice migriraju
dolinom Kolubare, pa je zbog toga seoba na istra`ivanom podru~ju mawe izra`ena
nego {to je o~ekivano.
Ovi podaci predstavqaju prve objavqene podatke sa ovog podru~ja i
predstavqaju osnovu za daqa prou~avawa. Narednim prou~avawima verovatno }e se
ustanoviti prisustvo novih vrsta, kao i nastale promene u fauni ptica ovog
podru~ja.

LITERATURA

[1] Matvejev S., Puncer I.: Karta bioma i wihova za{tita,


Prirodwa~ki Muzej u Beogradu, 1989
[2] Matvejev. S: Rasprostrawewe i `ivot ptica u Srbiji. SANU,
Kwiga 161, Beograd, 1950.
BIOLOGIJA

41

You might also like