La za La za revi ć Pripovetke

S ad rţaj           P red rag P ro tić P red g o v o r Pripovetke Š v ab ica Prvi put s ocem na jutrenje Š k o lsk a ik o n a Na bunaru Verter S v e će to n aro d p o zlatiti Vetar R eĉn ik m an je p o zn atih reĉi i izraza P red ra g P ro ti ć Predgovor Ima pisaca kod kojih proces sazrevanja traje dugo a putanja njihova razvoja pokazuje krivudavu liniju uspona i p ad o v a p re n o što p o stig n u rezu ltate k o ji im d o n o se g las d o b rih p isaca. T ak v ih p isaca n ije m alo , i v ećin a je tak o p o ĉela. A li im a i o n ih d ru g ih , k o d ko jih p ro ces sazrev an ja n ije v id ljiv , ĉiji se rast n e o b av lja p red ĉitao cim a n eg o u njihovoj radnoj sobi i koji svojim prvim radovima ostaju u k n jiţev n o sti. L aza L azarev ić p rip ad a o v o j d ru go j g ru p i p isaca; o n je p o ĉeo b ez p o ĉetn ištv a. N jeg o v a p rv a objavljena pripovetka Prvi put s ocem na jutrenje ujedno

je i jedna od njegovih najboljih pripovedaka. Iz te p rip o v etk e m o g la b i se sag led ati L azarev ićev a o p red eljen ja, sk lo n o sti i n aĉin m išljen ja, o d n o sn o p rim an ja u tisak a iz sp o ljašn jeg sv eta i izraţav an ja tih utisaka. R o Ċ en u Š ap cu 1 85 1 . g o d in e u trg o vaĉk o j p o rodici, L azarev ić je u ĉio g im n aziju u sv o m e ro d n o m g rad u i u B eo g rad u , g d e se i u p isao n a tad ašn ji P rav n i o d sek V elik e sk o le. K ad je d o šao n a V elik u šk o lu , p o k ret m eĊ u omladincima izazvan idejom i delovanjem Svetozara M ark o v ića b io je u p u n o m jek u . I L azarev ić p rilazi to m p o k retu . U ĉi ru sk i jezik d a b i m o g ao d a ĉita i n ep rev ed en e sp ise ru sk ih rev o lucio n arn ih d em o k rata, d rţi p o p u larn a p red av an ja iz p riro d n ih n au k a, p rev od i k raće ĉlan k e Ĉ arlsa D arv in a i M ajk la F arad eja. L azarev ić p o ĉin je d a prevodi i poznat ro m an Ĉ ern išev sk o g a Š ta d a se ra d i koji, k ak o sam k aţe, "svo jim ĉitao cim a p o k azu je p u t k o jim se d o lazi d o d ru štv eno g a b lag o stan ja". O n je i sek retar, ili k ak o se to o n d a zvalo : p isar, stu d en tsk o g d ru štv a "P o b ratim stv o ", ĉija je u p rav a u ru k am a stu d en ata socijalista. Ali se ovaj novi uticaj sukobljava sa jednim d ru g im u ticajem k o ji se v rem en o m p o k azao jaĉim . P o d uticajem vaspitanja koje je dobio u porodici od majke, izu zetn o jak e ţen e, k o ji n ik ad a n ije m o g ao a n i ţeleo d a p rev aziĊ e, L azarev ić se p o stu p n o i p o stepeno odvaja od "n o v ih " lju d i i o d "n o v e" n au k e i, k ao što to o b iĉn o b iv a, postaje njihov protivnik. Po povratku iz Berlina, gde je k ao d rţav n i stip en d ist stu d irao m ed icin u , o d v o jivši se o d b eo g rad sk e d u ho vn e i p o litiĉk e k lim e, taj rask id p o staje potpun. R ad io je k ao p rak tiĉar, civ iln i i v o jn i lek ar, i u z p u t se b av io k n jiţev n im rad o m . N ap isao je n ek o lik o napisa iz oblasti medicinske nauke i bio prvi srpski lekar i n au ĉn ik k o ji je u sv o m e rad u u p o treb ljav ao m ik ro sk o p . U isto riji m ed icin e u S rb iji o staće isto tako poznat po p rim en i n o v ih m eto d a u leĉen ju n ek ih b o lesti. K ad je L azarev ić p o ĉeo d a p iše, srb ijan sk a stv arn o st n ije

p ru ţala n im alo ru ţiĉastu slik u . O sam d esete g o d in e p ro šlo g a v ek a o staće u isto riji n ap isan e k ao razd o b lje v lad alaĉk e sam o v o lje i p o lic ijskog nasilja; jedna u krvi u g u šen a b un a i jed an , p ro tiv n o n acion aln im in teresim a v o Ċ en i n esrećn o izg u b ljen rat, jesu n ajp o zn atiji, ali n e i jed in i trag iĉn i d o g aĊ aji to g a d o b a. E k o n o m sk e p rilik e u zem lji su se o zb iljn o p o go ršav ale. P ro ces rasp ad an ja starih p o ro d iĉn ih zad ru g a, u k o je je S v eto zar M ark o v ić p o lag ao v elik e n ade i p rip isiv ao im o d lu ĉu ju ću u log u u srp sk o m d ru štv en o m p reo b raţaju , b io je v eć o d av n o zav ršen . P ro ces p ro p ad an ja seljak a i d alje se n esm etan o razvijao tako da se velikom broju materijalno u p ro p ašćen ih seljak a p rid ru ţio n e tak o m ali b ro j materijalno posrnulih ili sasvim propalih malih trgovaca i sitn ih zan atlija. Ĉ o v ek u k ao što je b io L azarev ić tak av svet nije mogao da bude po ukusu, ali on nije mogao ni da v eru je u n ek i d ru štv en i n ap red ak i u izmenu toga n ep o d no šljiv og stan ja. V asp itan u p atrijarh aln o m d u h u , s v rlo ţiv im i razv ijen im o sećan jem p o ro d ice i za p o ro d icu , n o seći u seb i o tp o r p rem a "n o v im " lju d im a k o jim a je i sam nekada pripadao i "novoj" nauci koju je nekad i sam ispovedao, Lazarev ić se o k ren u o p ro šlo sti. S v et n jeg o v a d etin jstv a i p rv ih sazn an ja o ţiv o tu ĉin io m u se k ao n ajp rav iĉn ije u stro jen sv et, k ao sv et d o b rih lju d i, p o slo v iĉno g p ošten ja i p rim ern e rad ljiv o sti i o n je ţeleo d a g a o v ek o v eĉi i, p o sred n o , stav i n asu pro t sv etu u kome ţiv i. A li, k ao što to ĉesto b iv a (red o v n o k od d aro v ito g p isca k o ji k ritik u je sv et u k o m e ţiv i s k o n zerv ativ n ih p o zicija} pisac govori jed n o a k aţe d ru g o . I L azarev ić je n eh o tice o tk rio taj sv o j p atrijarh aln i sv et i p rik azao g a d ru k ĉijim n o što je ţeleo d a g a p rik aţe. U to m e sv etu ţiv o t se razv ijao p o jed n o m o d reĊ en o m red u k o ji je za sv e lju d e o b av ezan i nepromenljiv. "Bolje da propadne selo nego u selu adet" g lasi jed n a n aro d n a p o slo v ica k o ja b i m o g la d a p o slu ţi i k ao o d liĉan p u tov oĊ a n a p u tu k ro z taj svet. Postoji p o ro d ica i p o sto ji p o jed in ac; p o jed inac je ĉlan p o ro d ice,

ali n ik ak o n e i sam o staln a liĉn o st. A k o d o Ċ e d o n esp o razu m a m eĊ u n jim a, p o jed in ac im a d a se p rik lo n i p o ro d ici. M o g u ćn ost d a p o ro d ica n ije u p rav u n i k ao teo rijsk a p retp o stav k a n e m o ţe se primiti u tom svetu. L azarev ić je u to m sv etu v id eo sv et sreće i sp o k o jstv a; o n o što je u stv ari p rik azao b ilo je "m raĉn o carstv o ", k ak o je rusku patrijarhalnu porodicu nazvao Dobroljubov. U njegovoj pripoveci Š va b ica M iša M ariĉić ţeli d a se o ţen i devojkom koja bi mu po svemu odgovarala. Ali, ona je strankinja i njegova porodica ne bi mogla da je kao takvu p rih v ati. S h v atan ju p o ro d ice o n ţrtv u je sv o ju liĉn u sreću , n a šta, m o ţd a, im a p rav o , ali i sreću d ev o jk e k o ju v o li, na šta n em a p rav o . M itar u p rip o v eci Prvi put s ocem na jutrenje na kocki gubi celo svoje imanje i dovodi do p ro sjaĉk o g štap a celu sv o ju p o ro d icu, ali n jem u n em a niko da se suprotstavi jer je on despot, glava porodice. I k ad n ao p ak o rad i, o n rad i n ajb o lje što m o ţe. Jer o n zn a sv e i m o ţe d a ĉin i što h o će. U Š ko lsko j iko n i pop će zap retiti d a će za in at p ro d ati sv in je u b escen je i n jem u n ik o n eće m o ći d a se su p ro tstav i. O n će p o k u šati d a sp reĉi sv o ju k ćer d a p o slu ša g las sv o g a srca i k ad se o n a n jeg o v o j od lu ci sup ro tstav i, o n a za n jeg a v iše n eće p o sto jati. K ao što se v id i, L azarev ićev p atrijarh aln i sv et, u svojoj osnovi, daleko je od toga da bude idealno sazdan, ĉak i o n d a k ad se p o sm atra u lep šan i s n jeg o v e najidealnije strane. L azarev ić je b io jed an o d p rv ih srp skih p rip o v ed aĉa k o ji je obratio p aţn ju n a u n u trašn ji sv et liĉn o sti k o je p rik azu je i n a p sih o lo šku an alizu . K o d M ilo v an a G lišića i Jan k a V eselin o v ića p sih olo šk e an alize u n ek o m d u b ljem sm islu te reĉi g o to v o i n em a. K o d Jak o v a Ig n jato v ića o n a je sv ed en a n a n ajm an ju m o g u ću m eru . S rem ac se o g ran iĉav a n a o p is sp o ljašn jih m an ifestacija u n u trašn jih lo m o v a, i to v iše k ao h u m o rist n eg o k ao p siho lo g . A L azarev ića b aš p sih o log ija in teresu je. O n u p rav o n ajv iše slik a p relo m e u ĉo v ek u , o n aj tren u tak k ad p o sle p retrp ljen o g p o raza u ĉo v ek u n astaje m o raln i p reo b raţaj: M itra k ad o b o ren e

g lav e p rizn aje sv o j p o raz i sa su zam a u o ĉim a trazi p o d ršk u i u teh u , A n o k u (Na bunaru) u trenutku saznanja d a je n ajv eća sreća u p o slu šn osti, a jed in a p rav a slo b o d a u pokornosti, Maru (Š ko lska iko n a ) k ad se v raća k ao p o k ajn ica i sv a u su zam a traţi o d o ca o p ro štaj. T e p relo m e i p reo k rete L azarev ić d aje zan im ljiv o sa zav id n o m v eštin o m i sa o d liĉn im p o zn av an jem p sih o log ije. S lik aju ći p o n ek i p u t, k ao k od M itra i A n o k e, sam o sp o ljašn ja izraţav an ja u n u trašn jih n em ira, o n izv rsn o d o ĉarav a sv u v eliĉin u i jaĉin u u n u trašn jih p o tresa i celo k u p n u d ram u k o ja se u liĉn o stim a zb iv a, d o k je u Š va b ici M iša M ariĉić p red m et p riliĉn o p recizn e i sav esn e p sih o lo šk e an alize. A šta je u zro k d u šev n im lo m o v im a i k rizam a u to m e svetu k o ji je, za L azarev ića, n ajb o lji o d sv ih m o g u ćih sv eto v a i jed in i m o g u ći sv et? Jer ak o u to m e svetu im a o zb iljn ih p o tresa, o n d a taj svet ili n ije tak o v aljan k ao što b i to L azarev ić h teo d a p o k aţe ili o d n o se u to m sv etu n ek o sa strane muti. Na ova pitanja mogu da budu dva potvrdna ili d v a o d riĉn a o d g ovo ra. L azarev ić, m eĊ u tim , o d riĉn o odgovara na prvo a potvrdno na drugo pitanje. On o g lašav a za k riv ca n o v o v rem e k o je k u ca n a v rata staro g sv eta i n o v o g ĉo v ek a k o ji je n o silac to g n o vo g v rem en a u onoj istoj meri u kojoj je to novo vreme stvorilo njega. O k o to g a k o je u p rav o taj n o v i ĉo v ek u L azarev ićev im pripovetkama postoji kod nas jedan mali, u osnovi p riv id an sp o r. Jo v an S k erlić v id i u n jem u u ĉen ik a S v eto zara M ark o v ića, a M iro slav Đ o rĊ ev ić rad ik ale k o ji su S v eto zarev o u ĉen je izn ev erili. U v rem e k ad je L azarev ić p isao , o n o v rem en e razlik e izm eĊ u rad ik ala i u ĉen ik a S v eto zara M ark o v ića n isu se v iĊ ale o n ak o jasn o k ao što se v id e d an as; za sav sv et o n i su b ili jed n o isto ili g o to vo jed n o isto . "N o v i" ĉo v ek b i, dakle, zvao se radikal ili S v eto zarev u ĉen ik , b io p ristalica u ĉen ja S v eto zara M ark o v ića. U o stalo m , o v d e je m n o g o zan im ljiv ije k ak av je L azarev ićev o d n o s p rem a to m e n o v o m ĉo v ek u o d to g a k o je u p rav o taj L azarev ićev "n o v i" ĉo v ek . I šta je o v o ga nagonilo da se tako o d red i p rem a sv o jim n ek ad ašn jim

A tamo gde govori o starom patrijarhalnom d ru štv u o n uk azu je n a razo rn i u ticaj lju d i k o ji su se o d to g a d ru štv a o tp ad ili. sve u svoje vreme i sve na sv o m e m estu . Jer. T ak av je u ĉitelj u Š ko lsko j iko n i i tak av je P era Z elem b ać. L azarev ićev "n o v i" ĉo v ek se p o jav io u n ed o b a i n a p o g rešn o m m estu . ta d ru štv en a k ritik a n ajo štrije je izraţen a u d v em a p rip o v etk am a: u Sekciji i u n ajp o zn atijo j L azarev ićev o j p rip o v eci S ve će to n a ro d pozlatiti. B iv ši "crk v en jak " G lišić o b raĉu n av ao se u Novom Mesiji sa svojom so cijalistiĉk o m m lad o šću n a n im alo sim p atiĉan n aĉin i sa o štrin o m jed n o g ren eg ata ili b iv šeg v ern ik a: "n o v i" ĉo v ek p rik azan je k ao m alo u m n ik . ali o b jek tiv n o im a štetn u i rĊ av u u lo gu . U Sekciji L azarev ić p o lazi o d jed n e taĉn e ĉin jen ice iz k o je izv laĉi p o g rešn e zak lju ĉke. g lav n i k riv ac M itro v e m aterijaln e i moralne propasti. "N o v i" ĉo v ek su b jek tiv n o n ije rĊ av. K ritik o m "n o v o g " ĉo v ek a L azarev ić p relazi sa slik an ja id iliĉn o g sv eta p rošlo sti n a p lan sav rem en e d ru štv en e kritike. ali su o n e n ep rim en ljiv e u n ašo j sred in i i p o k u šaj n jih o v e p rim en e re dovno izaziva haos. O n nema simpatija ni za njega ni sa ideje koje on propoveda. Pa ip ak . ali to o d su stv o sim p atija je n a jed n o m m n o g o v išem in telek tu aln o m n iv o u n o što je k o d G lišića i S rem ca. P rim en a jed n o g zak o n sk og p ro p isa u sred in i k o ja n ije sp o so b n a d a g a p rih vati.isto m išljen icim a. L azarev ić i S rem ac. T o je otpor jed n o g ko n zerv ativ n o g p ro fesora a n e m rţn ja jed n o g p o litiĉk o g ag itato ra. po starom dobrom redu. L azarev ić n o v o m ĉo v ek u p rilazi d ru k ĉije. od S rete u čitelja do Zlog podanika. O d n o s sv e tro jice p rem a n o v o m ĉo v ek u je sliĉan : n eg ativ an . uz Prvi put s ocem na jutrenje. S rem cu je n o v i ĉo v ek sv u da na meti i redovno predmet podsmeha: od Č iča Jo rd a n a do prve glave Zone Zamfirove. "N o v im " ĉo v ek o m b av ila su se tro jica n aših realista: G lišić. jer o n o što zak o n p ro p isu je u su p ro tn o sti s n jen im o k o štalim i . N jeg o v e id eje p o seb i n isu n ep am etn e.

i tu skoro umre. i d u šn o st. D o d u še. to nije sasvim u skladu s p atrijarh aln im n aĉelo m p o k o m e je bolje da "propadne selo nego u selu adet". d o n o si m n o g e trag iĉn e i n eţeljen e p o sled ice. p ro si. u su p ro tn o sti sa patrijarhalnim adetom. sek ciran je m rtv aca." I n ijed n e su v išn e reĉi.o k am en jen im n av ik am a i o v eštalim trad icijam a. jer n jeg a u o v o j p rip o v eci v iše zan im aju m o raln i i p sih o lo šk i p rob lem i. p o jav lju je se k ao o rg an izacija jed n e k lase za zaštitu n jen ih in teresa. u d eliti. a sad a o k reće su v aĉu . a zatim i p ro tiv lju d sk e rav n o d u šn o sti i o tu p elo sti i sv eg a o n o g a što d o p rin o si d a "sv e izb led i". i lju bav . A njegov sin p rim a izd rţan je o d in v alid sk o g fo nd a i . k ad traţi ţrtv e. ak o ćete. N ajp re p ro tiv d rţav e. Mnogo je dublja. javlja k ao d o m o v in a. Ovo je moj prilog. . a k ad v raća d u g o v e. L azarev ić ne daje n ik ak av k on aĉan zak lju ĉak . Sve izbledi: i o d u šev ljen je. "L ju d i d o b ra srca ĉin ili su m u d o n ek le poklone. ali je zato p o jav a k o ja se ţig o še.prosi. h ero j iz rata. n ijed n e n ep o sred n e in terv encije. M o ţete m u . stvarnija i su štastv en ija k ritik a u S ve će to n a ro d p o zla titi. A li ĉitav a p rip o v etk a je tak o in to n iran a d a se iz n je izv laĉi zak lju ĉak d a tak v u zak o n sku m eru n ije treb alo p rim en iti. trajn i p ro test p ro tiv sv eg a to g a. p red tu Ċ im b o lo m i n eb rig o m d rţav e k o ja m u d aje izd rţav an je to lik o d a m o ţe d a p ro si. k o ja se. Naposletku se propije." O k ru ţen rav n o d u šno šću ljud sk o m . Ali na sve se na svetu ogugla. ali jaĉin a d ru štv en e k ritik e p o tisk u je sv e o stalo u d ru g i p lan . B lag o jev sin o staje k ao ţiv i. A o n o što to j k ritici d aje svu o štrin u i sv u g orĉin u jeste k raj p rip o v etk e i n aĉin n a k o ji je taj k raj sao p šten : "B lag o je je jo š d o n ek le g o v o rio "S v e će to n aro d pozlatiti!" P o sle je o k ren u o n a: "S v e će to teb i b o g p latiti". i saţaljen je! I n e m o ţeš g a v iše p o zn ati k ao n i T o p u zo v og v ran ca k o ji je n ek ad dobijao svaku trku . M o ţd a je u n ajv ećo j m eri ta k ritik a u p eren a b aš to j o so b in i lju d sko j. Invalid.

k o d L azarev ića sv e se d o b ro zav ršav a. N jeg o v a reĉen ica ima g ip k o sti i eleg an cije. n ije li to u jed n o m sm islu i n a jed an n aĉin i p laĉ k o ji ih . Mitar i Marica se m ire. to je jedina pripovetka u kojoj je L azarev ić o tv o ren o p o su m n jao u lju d sk u d ob ro tu . tak o d a se ĉitao cu u jed n o m k rajiĉk u sv esti. p o sle p o m iren ja i p o k ajan ja. Jan k o u v iĊ a d a je b esmislena n jeg o v a lju b av p rem a u d ato j ţen i i d o lazi k seb i (Verter). Ali. n ep rijateljstv o b rata p rem a sestrin o m jaran u p rerasta u šu rak o v o o bo ţav an je zeta (U d o b ri ča s h a jd u ci). B lag o jev sin i o n . L aza L azarev ić je n ajb o lji stilist n ašeg realizm a i sv ak ak o n ajb o lji p rip o v ed aĉ to g a razd o b lja. p a se lju d im a ĉin i da se na njih osmehuje. n jeg o v a p o reĊ en ja su zan im ljiv a. a M iša M ariĉić raskid a sv o ju v ezu sa Š v ab ico m . A n o k in p reo b raţaj d o ţiv ljav a se k ao p razn ik i izaziv a b esk rajn u rad o st p o k u ći Đ en ad ića. o d m ah ćem o g a p o zn ati p o n ek im .K ao d a p isac sv o jim p riv id n im m iro m h o će d a p o k aţe d a je sudbina Blagojeva sina sasvim normalna pojava u svetu u k o m e su . p o p o p rašta sv o jo j jed in ici. a ju tro sv eţe. su n ce b lag o g reje. jav lja n ed o u m ica d a m o ţd a u tim su zam a rad o sn icam a n em a p o m alo i b o la zb o g p o raza k o ji su lju d i d o ţiv eli. M a g d e p ro n ašli n ek i n jeg o v o d lo m ak . ĉesto p o m alo n eo b iĉn a i d u h o v ita. In aĉe. d aju im p o n o v o sv u to p lin u p o ro d iĉn og o g n jišta. Z ab lu d eli se u v ek v raćaju n a p rav i p u t i u v ek ih n jih o v i n ajb liţi d o ĉek u ju raširen ih ru k u . a ĉv rst zag rljaj k o jim ih steţu n ije sam o zn ak o p ro štaja n eg o i zn ak b u d u će n erask id iv e v eze. Pripovetka S ve će to n a ro d po zla titi zan im ljiv a je jo š iz jednog razloga. o su Ċ eni d a ţiv e. p o d seća n a ţiv o t k o ji je sad pred njima. Ne raduju se samo ljudi nego i priroda. zb o g p o n iţen ja k o je su k ao p o k ajn ici m o rali da pretrpe. uvek je i mnogo suza rad o sn ica p ri tak v im su sretim a. I doista. T aj n jeg o v o p tim izam S k erliću je to lik o sm etao d a je b io sk lo n d a tv rd i d a L azarev ić u jed n o m d u b ljem sm islu i n ije realist. nebo je plavo i v ed ro . u p rk o s sv o j lep o ti p o m iren ja.

P o n ep rijatn o sti tih istin a i p o teţin i o p tu ţb e k o ja iz n jih p ro istiĉe L azarev ićev e p rip o v etk e se m o g u m eriti. K ad je L aza L azarev ić izm u ĉ en tuberkulozom umro k rajem . L ju b o m ir N ed ić m u je zam erao d a je im ao v iše v eštin e n eg o p rav o g k n jiţev n og talen ta i tim e stv o rio n e m alu zab u n u . in aĉe slab im . sasv im o p rav d an o . sam o sa. o n o p o n ek ad p reo v laĊ u je. b io je o ţaljen k ao n ajb o lji srp sk i p rip o v ed aĉ. S k erlić m u je zam erio d a je u n jem u m o ralist p o b ed io realista i d a je L azarev ić u im e n ek ih m o raln ih n aĉela k o ja su p ro b lem atiĉn a. g o d in e. T ak v o S k erlićev o p isan je n ije o stalo b ez o d jek a. nije u isti mah i besmisleno. isp rav n o st njegovih nazadnih shvatanja bio sklon da umanji i u m etn iĉk u v red n o st n jeg o v ih p rip ov ed ak a. T o p o reĊ en je. O njegovom d elu p o ĉelo je d a se i d ru k ĉije su d i. S k erlić je o tišao d alje i n eg iraju ći. U n ap isim a n astalim n ep o sred n o p o sle n jeg o v e sm rti o L azarev ićev im d elim a p isalo se. m a k o lik o b ilo preterano. on ima d rag o cen a o sećan ja za h u m o r i o n d a k ad n e ţeli d a d a m ah a to m e sv o m o sećan ju . b o lje n o što su o n a zaslu ţiv ala. n e tak o retk o . ro m an im a Jan k a V eselin o v ića Jed a n ju n a k n a šega d o ba i Borci. N ed ić n ije jasn o o d red io šta u o v o m slu ĉaju p o d razu m ev a p od v eštin o m a šta sm atra k n jiţev n im talen to m . izn ev erav ao u m etn iĉk u istin u . ali n i S k erlićev o m išljen je o izn ev erav an ju u m etn iĉk e istin e n ije n išta m an je p ro b lem atiĉn o . prestupniku imamo sve sim p atije. Uz to. T ak v o p isan je moralo je da izazove reakciju i ona se javila. N jeg o v a m o raln a n aĉela su d o sta p ro b lem atiĉn a. I m im o sv o je v o lje. N aim e. Nekad su ga zbog dobrog pisanja nazivali "srp sk im T u rg en jev im ". B ilo je u pitanju n ep o v o ljn o m išljen je k ritiĉara u ĉiji se su d v eru je o p iscu . 1 8 9 0 . po patrijarhalnom shvatanju. L azarev ić je o sv etu k o ji je v o leo izrek ao n ep rijatn e istin e. Cela pripovetka Verter protkana je blagom ironijom.stilsk im o so b in am a k o je su sam o n jeg o v e u ĉitav o j n ašo j literaturi. u n jem u sav rem en o j k n jiţev n o sti. Ta blaga ironija doprinosi da prema jednom.

Ja sam p ristao n a tram p u . Jo š je ĉu d n ije što m o j sap u tn ik u Italiji.. p ev ao sam pesmu "Svja sujeta ĉelo v jeĉask aja. k ad sam m u p ro ĉitao o v aj krnjav rukopis ponudi mi u otkup album Pompeja. Ĉ itao sam g a p o d u tiscim a k o ji su n a m e o stav ili P o m p eji. sm eju ći se rĊ av o j d o setci o m o ljcim a i lavi.k o ji je n esu m n jiv o b io o m iljen . o n o staje n ad ah n u ti p esn ik i sp o n tan i k ritiĉar jed n o g d avn o g . O n o p o ĉem u o n o staje jeste k n jiţev n i n aĉin p isan ja. p o d jed n ak o razv ijen a m o ć zap aţan ja i im ag in acije.m an o v .. u n ep o v rat išĉezlo g sv eta. d o šao m i je d o ru k u o v aj ru k o p is. Ĉ u d n o v ato d a m i se ta p esm a v rzla p o p am eti i p o sle o v og ru k o p isa. sv e što se p o sle S k erlića p isalo sv o d ilo se ili n a p o k u šaj o b aran ja n jeg o v a su d a ili n a p o k u šaj o d b ran e S k erlićev ih stav o v a. N jen a m ajk a. m o j p rijatelj i red ak to r.. jelik a n e p reb iv aju t p o sm erti". K ad sam izišao iz P o m p eja. ţen sk o d ru štv o p rijatn o . I Pismo . ali je sv ak ak o jed an o d n ajb o ljih n aših p rip o v ed aĉa.. a izn ad sv eg a. U tim rasprama stv o rilo se sasv im p riro d n o i jed n o treće stan o v ište: d a je istin a n eg d e n a sred in i. b rat jo j p o ru ĉn ik . P red rag P ro tić La za La za revi ć Pripovetke Š va b i ca K ad sam se p o lan i v ratio iz Italije. P o p esk u .. sm isao za p sih o log iju . I zato .. . L azarev ić d o ista n ije o n ak o v elik i pisac k ao što su m islili n jeg o v i sav rem en ici.

n a sv ak i n aĉin p rijatn o m i je b iti s njome. n arav n o . T rp ezarija je ta u p rav o n aše in tern acio n aln o zem ljište. ju tro m d o Ċ e s trg a. siro ta. sto ji celu n o ć p red av lijsk im v ratim a i ĉek a se "lju b av n ik ".a to jeste.ta valjda pred to b o m sm em to tv rd iti! Š ta im am ja s n jo m e? Ja b aš i d a sam uveren da me ona .. Dmol . jed an n em aĉk i stu d en t.. Pogledam je pokatkad sa strane i ispod oka. ipak bih se d o b ro ĉu v ao sv akog k o rak a k o ji b i m e v o d io d o m a k ak ih izjav a i sp o razu m ev an ja. jo š u m en i Ċ ip a p o šten o srce. h u ĉe i p ri to m n am a. ru ĉak i n a v eĉeru skupljamo se u trpezariji gde je klavir i jedno desetak n o v in a i ţu rn ala. . II Pismo M isliš. sed i tu . sv o jim p ito m cim a. m aţe k o len a p etro leu m o m . u d ara u k lav ir. . n arav n o . Ponosita kao . k ao b ajag i. A A n a je.. . P rek o d an sm o sv ak i n a sv o m p o slu . što i d a m i n e b u d e? A li n arav n o d a je to sv e d alek o o d m a k ak o g o sećan ja k o je b i b ilo m a i nalik na ljubav. T a ja. M ak s p o im en u . ..ĉisto m e sram o ta d a k aţem . T u m an o v s n jeg o v im d u b o k im b aso m i jo š dubljim brkovima . a n e d aju ći seb i n ik ak v a . tim bih se pre povukao s polja ljubavi. d em o n stru je sad rţin u k o tarice k ao vuga.a.. dobuje prstima u prozor ili se prisloni u z p eć. N a d o ru ĉak . A li ti v eć p o zn aješ g lav n e o so b e o vo g a p an sio n ata.... i k ad g o d . n išta.ja se samo njome zanosim? N e. T i zn aš d a ona nije u onim g o d in am a u k o jim a se "P ro v o d i lju b av ".k alk u lato r u M in istarstv u g raĊ ev in a. p a se p o sle cm ak a d o k n e u d ari k rv n a n o s. v aljd a: k o šta rad i. b rate. pa se m islim : d ijete.. Zar da se igram "dev o jaĉk im srcem "? A k o ću istin u reći.. K o n em a n ik ak a p o sla.. d ijete! A li d alje..da me ona voli. i k ad n e b ih b io rav n o d u šan p rem a n jo j (k ao što je ona prema meni . u v ek tu s rad o m ili sa zab av o m . T u sm o sv i kao u svojoj sobi. a oni to zovu haut gout[1]. a n aro ĉito n ju . tako mi boga!). zabavlja se s Anom. ĉita n o v in e.

i za dva-tri meseca uzdam se d a ću p o stati doktor.udario šam ar! Neko zakuca na moja vrata. šta naposletku i poglavito ti sam? Prvo. T o su . . m o ţd a n i lep a. A m an . . v aljd a. g o d in e što ĉin e ĉo v ek a "pametnijim".K o će sa m n o m ! P o m isli šta je u rad io lu d i N ik o la . P ro šlo je sv e. . ţiv eti s n jo m e o k o ri su v a h leb a i b iti n ajsrećn iji sm rtn i. Ja jo š k o ji m esec p a o stav ljam sk am iju i stu p am n a sv o je noge. iz ĉeg a si ti n aĉin io ĉitav u o p tu ţb u . m irn o i sp o k o jn o g led am svoja posla. pa ipak ne mogu da b u d em "lu d ". H o ću d a k aţem : n ije u g o d in am a u kojima se igra ljubav n ih scen a i sam o jo j "zn aĉajn o " steg n u ti ru k u zn aĉi "p o Ċ i za m en e". o g rćem jo j k ab an icu k ad p o Ċ e u šetn ju itd . d ak le šale. p o b ratim e! Ja n eh o tiĉn o n aĉinih n ek ak av u v od . nije ni Srpkinja. a siro ta. kad nam je bio u g o stim a. S ram o ta b i m e b ilo o d berberina koji me sapuni triput nedeljno. ali lajtn an t! A ti zn aš d a sam p restareo za ekscese. a ti v rlo d o b ro zn aš d a se ja n jo m o ţe niti ne m o g u . B o ţe m o j! Š ta b i rek li m o ji. M eĊ u tim .raĉu n a p o d b o g o m . Tome je svemu kriv Joca koji nas je. N em a tu . o d k o je se ja sam o b ran im . P a n jen a ro d b in a. Ja bih pljunuo na njih. šta p rijatelji. Nekada sam mislio d a b ih b io u stan ju o ţen iti se k u v arico m . ma i neozbiljan korak u ljubav bio bi korak u ţen id b u . i svaki. u zeo n a o k o . n a što m u je V id ak d u v an d ţija .hajde majka i b o ţe p o m o zi. k ao n ajstariji m ed icin ar. p o sle k o je m i je o n p retio d a će m e zv ati n a d u el. d o d ajem jo j ig le k ad isp ad n u . u su d io sam se d ati m u jed n u lek ciju . P rip o v etk a je sv ršen a. A n a m e zo v e n a v eĉeru .obrijao brkove i upisao se u b u ršev e! Ja. p a p o sle i teb i k o ješta n ad ro b io . V eru j! Ja sam p rem a n jo j samo galantan gospodin: pratim je na klaviru kad peva.

O n ak o isto g led a isp o d o ĉiju . jer je jo š p re p et d an a o tišla sv o jo j sestri u Gotu. n o si kratke pantalone i ogromne cipele i crvene velike marame u koje se u sek n ju je i k o je m u iz d ţep a v ire. Ja to ĉin im . o d m ak n e ih d rţeći ih u lev o j ru ci i g led a ih iz daljine. S T u m an o v o m se n arazg o v aram k ad sm o u sv o jo j so b i. p o što o d u v a bu rm u t što m u je iz n o sa p ao n a n o v ine. Im a b ritv u o d k o je je jed n a stran a sam o za ţu ljev e. M ak s p rav i rĊ av e d o setk e n a k o je se m i sam o zv an iĉn o sm ejem o . ĉešlja k o su iz p o tiljk a n a ĉelo . T u sam o p azio n ek i d an k ad je S p ald in g u zeo o d n jeg a b ritv u d a zareţe p lajv az. sto g a. Z atu ri se u k an ab e i v ad i jed n e p o jed n e. a d a. to g a m rzi d a što p o ĉin je k ad sm o svi zajed n o .Tvoj pobratim. v aljd a.zn aš d a je v rlo "g en an t"[2] N aš "D o n K arlo s" je n ep restan o o n a u ţasn a p ro tiv reĉn o st im en u k o je sm o m u d ali. . o p et. d a se ĉu je k ak o m u v a v eĉera. T im isp o d v laĉen im n o v in am a o b iĉn o p o v ezu je b ab a su trad an ću p o v e s k o m p o to m . jer o v ak o sed n em o sv i za sto . zn am ja šta će to reći!". P o ceo d an ĉita n o v in e k o jih su m u p u n i šp ag o v i. Ostali smo sami. sad se u ću tao . pogleda o n o g a k o ji n ajb liţe sed i d o n jeg a. jer k ak o o n tešk o g o v o ri n em aĉk i. ću tim o . . o k ren e ru sk i u d ru štv u g d e n iko v an nas dva ne razume . S ad a ćeš m i b ar v ero v ati d a n em a n išta. d a ti n e b i p o m islio : "A . P o k atk ad . O n a je d rţala svezu izm eĊ u n as. p o što je n aišao n a n ešto v aţn o . k lim n e v aţn o g lav o m i promumla: N a tü rlich ![3] ili Na-nu![4] ili Donnerwetter noch einmal![5] o n d a stan e rev n o sn o sv e p o d v laĉiti crv en im p lajv azo m i. jer tak v o g sk ep tik a k ao što si ti m alo je.n em o j d a m i se sm eješ k ad ti k aţem d a n am je n ek ak o sv im a tu ţn o . onda udari desnom rukom po njima. sad n išta o n jo j n e p iše. III Pismo O d n ek o d o b a n aša se p rep isk a v rze sam o o k o A n e. zav ali se o p et u k an ab e i ĉita d alje.

i k ak o u Ċ e n a v rata. itd .[7] K ad je što g o v o r o S rb iji. O n d a T u m an o v stan e. b io sam b o lestan . n atu caju ći n em aĉk i.Kad biste vi znali srpsku vojsku i njena dela. ĉu ješ kako mu se m u ćk a p iv o u trb u h u . k ad b iste v i im ali n ešto sam o jed an o v ak av k o r k ao m i. d a p riĉa. N jen b rat lajtn an t je o n ak o isto o tu ţan .bolestan sam. . što sam se u ću tao . V u ĉe jo š n ep restan o nemaĉk o -en g lesk i reĉn ik k u d g o d id e i d o ru ĉk u je tatarski b iftek . itd .O n jo š n ep restan o g o v o ri strasn o o n jih o v u ratu s F ran cu zim a. . N isam ti h teo p isati. N o s m u je v eć p o crv en eo . . . p a im p o sle d aje d in ar b ak šiša. b o lje d a k aţem . pa posle kazujem njoj. T i zn aš d a o n d o b ro zn a n aše stv ari. B ije k eln ere k ad h o će d a g a p rev are za d eset p ara. d a . p o b ićem o ih v aljd a.E h . V eo m a d o b ar i o zb iljan ĉo v ek . lasn o b iste v i sv ršili s T u rsk o m ! M en i b i i su v iše: . vi biste se stid eli tak o što reći. a d ru g i m atem atiĉar. ili.. o b u d u ćem sv etu k o ji će se sasto jati sam o iz N em aca o "siln o m n em aĉk o m carstv u ". IV Pismo Ĉ u d iš se. T i n e zn aš jo š d v a R u m u n a k o ji s n am a sed e. m o ra b iti. S ad je u zeo m em o are P ro te N en ad o v ića d a p rev o d i n a ru sk i. O n je p resrećan k ad m o ţe d a n as u v erav a k ak o jed v a ĉek a d a se o p et d ig n e krajina na Francuze: die'Hunde haben noch immer die Jacke nicht voll. Ja g led am te o d n jeg a u ĉim što m o g u v iše en g lesk i.T u m an o v o b iĉn o p ro šap će: Kraftige deutsche Natur![6] Spalding onakav kao i pre.jedar g im n azist o v d e. Pred svima govori kako mrzi N em ce. o n d a m i o n n ep restan o d o k azuje k ak o m i treb a d a p o ĉn em o s T u rcim a.

jer m e m rzelo o b laĉiti se. P a i p o sle to lik o g ću tan ja ip ak n em am n išta o ĉem u b ih ti m o g ao p isati. . u p rav o . D o b ro . i p o d v laĉiš d v a p uta reĉi natanko. k riv što sam p o ĉeo d a se in teresujem n jo m e. k ao što su o b iĉn o sv a m o ja p ism a. d o šla A n a! O n d a sam se i sam o b u k ao i o tišao u sobu gde jedemo. o tv o riše v rata i k ak o se cela k u ća n ap u n i v eselja. Ĉ u o sam k ak o jo j P o p esk u i T u m an o v . P o sled n jim tv o jim p ism o m u v erav aš m e d a iz m o jih p rip o v ed ak a s A n o m n ećeš izvoditi nikakih zak lju ĉak a i traţiš sam o d a ti sv e n atan k o p išem što b u d e izm eĊ u n as d v o g a. ja sam se b io toliko pridigao. K ad je d o šla iz G o te. p rav o d a ti k aţem . K ad sam u šao . b io sam . dirnu . T i si. O n a je d o šla u v eĉe. da sam taj d an ru ĉao s n jim a zajed n o : d o tle sam jeo u sv o jo j so b i. p o b ratim e.a vi ste slabi? . v eseli. T u m an o v d o trĉa m en i u so b u (n e zn am šta je i n jem u n asp elo ) i s n ek ak o m p o u zd an o šću d a će m e obradovati veli: H ajd ete.N e. A o tk u d v i zn ate? O n a se m alo zbuni.se n e b rin eš: sad je sv e d o b ro . S ad sam i ja p o ĉeo d a m o trim n a sv ak i njen postupak prema meni.A . T i n e zn aš d a m e ti sam u v laĉiš u n ek ak av ro m an . o n a je v ad ila n ek ak e p o k lo n e o d sestre za mater. . S v e se m islim : p a šta sad d a m u p išem ? E v o šta sam jo š n ap ab irĉio za m ršav o p ism o . b ad av a je .reĉe o n a g laso m k o ji m e. v iše n o što b ih h teo . g o sp o Ċ ice.

. b o g am i.I ja p o ĉeh d a se sm ejem . N ećete. n aro ĉito u m o jim o čim a .reĉe T u m an o v p ro sto du šn o k ak o g a je b o g stv o rio g o sp oĊ ica je p itala.Al' vi ste sad sasvim zdravi? . .. M o ţe b iti što sam je se zaţeleo .Da. Ja je pogledah ispod oka. v aljd a.V i? N e.G. h tev ši p o kazati d a ja i n e mislim prisvajati sebi toliko interesa za me s njene strane.i p o ĉe v eselo d a se smeje. I vi ste mi lep doktor! . a vi ne date sebi n išta p rim etiti. molim vas? . o stasm o sam o ja i o n a. N eću v as n i ja. T u m an o v ĉita n o v in e i sv ak i ĉas p ita: "K ak ú ý to p o ru ssk i?".zapita me nekako p lašljiv o . N ije m i n išta o d g o v o rila. i kao da mi je vrlo stalo do . . a P o p esk u d a k u p i d u v an a. V i se n e ĉu v ate. . Tumanov mi je kazao. K ad b ab a iziĊ e d a g led a v eĉeru . o n a d o šla i sela d o m en e k o d p eći. . M en i se u ĉin i k ao d a sam jo j stav io n ek ak v o pitanje na koje nije odgovorila. n ije m e g led ala. k ak o je v rata o tv o rila. . sad d a p ro ig rate v aš g las. v i ste u v ek b ili d o b ro d ete. sam o k ad je sv e p ro šlo . _ Na putu da budem sasvim zdrav. _ B o g u h v ala.Ja n e sm em n išta u ĉin iti p ro tiv v aših n ared ab a. m o ţe b iti i što je b ila zap u ren a o d p u ta. šta v i rad ite. P o g led ao sam je isp o d o k a. tek m en i se u ĉin i n eo b iĉn o lep a. Ja sam seo u u g ao d o p eći i g led ao je.Al' ste tako bledi! _ N isam jeo n išta v eć o sam d an a. O n a se ĉin ila d a n išta d alje n e slu ša i v ad ila je d alje d aro v e za m ater. N isam n išta d alje g o v o rio . o d sad slu šati. ja sam to znala.

Ona pristade da igra mica. ali n ije h tela v iše ig rati d am e. S v e m e k o p k a n ek i Ċ av o d a v id im d a l'o n a u stv ari m ari za m e.Vi opet imate damu! . Ja okrenem dasku i odbrojim sebi i njoj po devet zrna.ja sam igrao kako sam najbolje znao. p o d bo ĉi se n a ru k u i g led aše n a k lav ir za k o jim P o p esk u sv iraše v lašk e p o tp u ri.V i h o ćete d a se sprd ate m n o m e? -. Opet me je tukla. O n a p ro m eša srd ito ru k o m k o lu to v e. T o g v eĉera p o sle v eĉere ig rali sm o d am e. ali sam na njenu licu video da je ona u v eren a d a ja ig ram k ak o n ajb o lje zn am i d a je n e p u štam h o tim iĉn o d a d o b ija.Bog s vama! . k ao što se to ĉin i s d am o m . ja sam razu m eo d a to zn aĉi: zašto v i n e ig rate o zb iljn o? Drugu partiju ja sam se usiljavao da dobijem.n jen o g o dg o vo ra. Kad sam v eć sam m icao . pa valjda stoga i previdim njen kolut koji sam morao pojesti. u g led am d a o n a im a d am u .A što m ešate fig u re k ad p artija jo š n ije sv ršen a? . O n a se o p et o d o b ro v o lji.Z ar v i m islite d a ja n a taj n aĉin h o ću d a v am u ĉin im nekakvu ljubav? Budite uvereni da se varate . n eg o m e p u štate d a ja d o b ijam ? . O n a je ig rala vrlo dobro. . Do b i p rv u p artiju i p o g led a m e o štro . o tu ri d ask u o d sebe. . . k o što m e v i svi u v erav ate.rekoh joj. O v ak v i slu ĉajev i m en e sam o d raţe.A zašto n e ig rate. tu rim je n a k rajn o p o lje i p o k rijem je jo š jed n im k am en o m .

Ja lu p ah o rah e i d av ah jo j. o n a im zam ak aše u m ed . oprostite. Onda je prvo: nemojte da laskate. Ć u tali sm o o b o je.S v ak a lek cija o d v as b iće m i d rag a .P o sle tri p artije o p et p o m eša zrn a i o tu ri tab lu. .O d atle sam ja p io . N e h te n išta v iše g o v o riti. . zak lo p i k lav ir i d iţe se. . d a k aţete: n em o jte n i o d sad d a lask ate k ao što ni dosad niste laskali? Ona lako pocrvene. . P o p ijem p o la ĉaše. m en i se u ĉin i lep še n eg o ik ad .H o ćete tj. O n a je m eĊ u tim u zela n ek ak av ru ĉn i rad .Dobro.ja udaram glasom na "vas".i u h v atih za ĉašu .L ak u n o ć! . . Ona uhvati moju d o p o lov in e p u nu ĉašu . P o p esk u d ov rši sv iran je. u v ertiru T elo v u . O n a istrţe ru k u i n ag lo isk ap i ĉašu . M o rate k o d m en e u ĉiti.N e.A li.Ah. v i n e zn ate d a ig rate. ali ne srdito. . Smejala se. ja ću je izap rati. ja nisam i za vas doneo. P o p esk u n e h te jesti. . ĉek ajte. . O n p o ĉe o p et W eb er-ovo Aufforderung zum Tanze[8]. p a ću v am onda nasuti . p a o p et iziĊ e. B ab a m eĊ u tim d o n ese m ed a i o rah a. Ja u stah i d o n eh ĉašu v o d e. P o p esk u b eše u g asio sv eće n a k lav iru i sv iraše n ap am et. g o sp o Ċ ice! O n a m i izg led aše u v reĊ en a.

A k o ćete d a g a o d seĉete. pomislim se. mazao rastvorom srebrnog nitrata).Z ar n i cig lo jed an p rst n ećete d a m i p o k lon ite? N isam se nadao. Molim ovamo ruku! U h v atih je za ru k u i p o ĉeh zav iriv ati p rst k o ji je b io zaleĉen jo š d av n o p re n je nog polaska u Gotu. K ad o stasm o sam i. . .rekosmo mi. a šta ću ja s n jim .G o sp o Ċ ice. Ovo je zgodna prilika da ogledam njeno "srce".Z asad n išta. N a m o je p itan je v rćaše glavom u znak da mi ga ne poklanja. p o što je p rsn u o mehur. O n a je n ep restan o u n jeg a g led ala. . to ja zn am . ev o v am g a. .G o sp o Ċ ice. Ja sam jo j.Đ av o g a zn ao . . O p azila je d a je g led am . . to sam k azao s d o sta o sećan ja i. O n a n e o tim aše ru k u .V i m en i n jeg a p o k lo n ite. ali izg led aše o zb iljn ija n eg o što b ih ja hteo. . n ije n i za jed an tren u t d izala o ĉiju s rad a. S am o d a ja zn am d a je o n m o j.. kao da osetih da me boli njena hladnoća. p o k lon ite m i o v aj p rst. a? O n a k lim n u o d o b rav aju ći g lav o m . . u stvari.A šta ćete s n jim e? .L ak u n o ć! . o v aj je p rst m o j b o lesn ik (n jeg a je b ila oparila k lju ĉalo m v o d o m . ja imam pravo da ga u svako doba prihvatim i da vidim kako mu je. ja se p o d b o ĉim n a ru k u i g led ah jo j u o ĉi k o je su b ile u p rav ljen e n a rad u ru k am a jo j. O n a se u siljen o n asm eši.

n eg o što sam p iljio n jo jzi u o ĉi. U ĉin i m i se d a će to reći: n em o jte d a m e terate d a v am k aţem d a v as v o lim . p a ip ak o sećah se u v reĊ en . . N em a tu o n o g a što sam ja m islio .A vi idite kad znate. E .. n eg o v as sam o zanovetam kojekakim besposlicama. nema smisla zanositi se. N e g led aju ći o d g o v o ri lak u n o ć. Ja sam Srbin. N e zn am o tk u d . ja imam staru mater.Ja u zeh n jen p rstić i p o ĉeh g a m ilo v ati. pa ipak me ne terate da idem da legnem. p a lak u n o ć! D o Ċ o h u sv o ju so bu . Treba ostaviti stv ar. pomislim. sm ešan što i sam n e id em . ona ga onda. a n ap o sletk u i n e treb a.zar kojeko da . Dalje od mene! Imam ja svojih poslova. . Posle pet minuta ja izvadih sahat.L ak u n o ć! D ajte m i b ar ru k u .V eć 1 1 . veoma oprezno i k ao n e zn aju ći šta rad i. ja imam svoj zadatak . C elo v eĉe sam p ro v eo s n jo m e. Ja znam da vam je dugo vreme kad ste sa mnom. . izv u ĉe i n astav i p leten je. B u d alaštin e. Ah. iziĊ e m i o n a u p am eti. Š ta sam hteo time? P o sle sam sk u v ao ĉaja i rad io d o tri sah ata p o p o n o ći d a b ih n ak n ad io on o što sam izg u b io . B o lje b i b ilo d a sam što p am etn o rad io . ali m i n e d ad e ru k e.. D rţao sam g a za koji minut u svojoj ruci.. . K ad sam leg ao u k rev et.da sam ja bolestan. P a ip ak u stah i p o Ċ oh . a p o sla p u n e šak e. to n isam zaslu ţio ..G o sp o Ċ ice. o p et. V i zn ate .rek o h ja k ao u šali . A ja sam . A šta sam ja i m o g ao m isliti? D a m e.

.Zbogom! N ije m e p itala n i k u d a ću tak o ran o . Ĉ im sam p o p io k afu . Izg led ala m i je n eo b iĉn o slatk a. Nije bilo nikoga. no mi ipak nismo govorili jedno s d ru g im .bio sam se "zavadio" s n jo m . . u sob u (o b iĉn o . a o n a m i nije ni ruke dala.. T v o j v ern i Pobratim V Pismo N. p ak . sv e se to zb iv a u šali i sm eh u ) i d o ru ĉk u jem . N e zn am k o jim si p u tem n aĉin io o n ak av zak lju ĉak u tvome poslednjem pismu: "Vi se obadvoje uzajamno v o lite. Z a ru ĉk o m n eh o tiĉn o je g u rn em lak to m . D o k se p o lju b ite. T i zn aš d a m e n a taj n aĉin d o v o d iš n a ĉud n o v ate m isli. ti v eć zn aš. . T i n isi n išta v iše n i o ĉek iv ao .Zbogom! . o d m ah iziĊ em .me smeta! P o b ratim e. O n a se b ila o tk rav ila. k ao što sam ti b io p isao i k ao što sam m islio d a ću u ĉin iti. O n je u to lik o istin it što ja i p o sle m o jeg a p o slednjeg pisma n isam p restao "zan o siti se s n jo m e". D o šao sam u d v a n a ru ĉak . Ja sam ti p riĉao k ak o sam o tišao iz so b e. k ao in aĉe. Sutradan ja sasv im o zb iljn o u Ċ em . T i zn aš m en e. . p rip o v etk a je sv ršen a. v id ećete d a se ja n e v aram ". Im am i o p et ĉim e d a ti se izv in im .

ritersk i se k lan jaju ći. Ama da l' se ja varam il' se ona zbilja raduje? P o sle ru ĉk a o n a sela k o d p ro zo ra i p rev rće L'histoire d'un paysan .rek o h ja u zd rţav aju ći sm eh . O n a n ap u ći u sta. Z a k azn u ja je jo š jed ared tak n em lak to m . Ja kucnem sv o jo m ĉašo m u n jen u i šap n em jo j: . Dakle pomirili smo se.Mille pardons![9] . O n a p ru ţi ru k u . k o m e u taj p ar d o n ese d ev o jk a flašu s p ivom . Sad smo se pomirili.N em a v iše d a se g o v o ri o to m e. su što d ete. n ak ašlja se n ek ak o isu v iše g lasn o .M eĊ ed .pro šap u ta o n a k ao o d g o vo r n a K arlo so v o k ašljan je. Ja se b ejah n ag n u o n ad knjigu i gledah ilustracije. o b rn u v ši g lav u k p rozo ru . D o n K arlo s. vi ste neka prznica! . . O n a v rćaše g lav o m : n em a p ard o n .Erckmann-Chatrian.Ah.Bud'te zdravi! Ona klimnu glavom. Ona n aĉin i n ek ak o d etin jsk i v aţn o lice i p o g led a m e p ro testu ju ći: šta se d irate? Drugi su svi bili zaneti u nekakav razgovor. D o sad n ik ad n ije u m o m .Lepo vreme . .[10] Ja stao v iše n je. Dajte ruku. . B i m i n eo b iĉn o p rijatn o .. Ja je stisk o h za nju.

.Dopada l' vam se ovo? O n a n ap u ći usta. o zb iljn o p o g led a. h ajd 'd a zak lju ĉim o u g o v o r d a se n ijed n o o d n as n e sm e n i za što lju titi. d a m e p ro Ċ e sv a v o lja za d alju šalu i d a m i se u ĉin iše m o ja p itan ja i o d v iše b lju tav a. o nd a sasv im n aiv n o odgovori: .p risu stv u g ov o rila m a šta p ro tiv m a k o g a ĉlan a n aše k u će. . . g o sp o Ċ ice. N aro ĉito u v ašo j k n jizi.[11] .Pristajem! Ja n e zn am zašto sam se to m e to lik o rad o v ao . Ĉ in ilo m i se da sam s njom podvezao nekakav kontrakt prijateljstva.Vi se ljutite. N aiĊ em n a d v o je zag rljen ih . . n aĊ em Marseillaise-u.Ko zna? Nego pristajete l' vi na moj predlog? Ona izmahnu rukom da udari po mojoj ruci. .Ĉ u jete. .Ja n e zn am šta se o v d e m o ţe ĉo v ek u d o p ad ati. ja se nikad i ne ljutim.A ovo? O n a m e tak o o štro . pa je polako spusti n a m o j d lan i jo š o zg o p ritište m alo .A dopada l' vam se ovo? O n a p o sm atraše slik u k o ji sek u nd . K ao b ajag i n astav ljaju ći d alje. O n d a p riv u ĉem sv o ju sto licu d o n je i p o ĉn em d alje prevrtati Erckmann-Chatrian-a. M o ra b iti d a je o v o le plus apre lettre. O p et n aiĊ em o n a slik u isto g a sm isla. .

tj. ja izriĉn o n e traţim p ard o n a . . p a k ao b ajag i zad irk u ju ći m e: . . jer m eĊ u n am a sto ji k o n trak t d a se n e srd im o .Sad moram da idem. .rek o sm o o b o je u jed an g las. Ja n ap o sletk u o d jed an pu t p u stim . N ap o sletk u o n a g a ip ak izv u ĉe. n išta. n o zd era v rlo m alo k o ţe. O n a se jo š v ećm a n ap in jaše.. a u isto d o b a i p arĉe lista iz k n jig e. a izg led aju k o d a ih je n aša k u v arica b rk ljo m p rav ila. v i m islite d a ćete je n a silu zatv o riti? V arate se. . N e v alja n išta. o stajte zd rav o ! S ad ćete m i v aljd a d ati ruku. n e zn am šta b ih jo j k azao . Ja p ritisn em o b e k o rice i n e d am jo j d a izv u ĉe p rst. Ja se p ro tiv ih i d rţah k rep k o o tv o ren u k n jig u ko ju o na p o k u šav aše d a zatvori.H ajd 'n o site v ašu k n jig u ! K o b ajag i slik e. al'k ak o je to p rav o n a n ašem m eĊ u n aro d n o m .iako ja ciglo imam prava da molim za o p ro štaj. . d ak le d a i p ard o n n e ištem o . S v e je tak o zam rljan o da se jedva raspozn aje. .M o g la b ih d o k azati d a im am v iše p rav a n o v i. O n a što m i je o tcep ila list. Dakle.O .rekoh ja . jer m i to lik o m ila d o Ċ e. ne ostaje mi ni ta uteha da se . oprostite! .i p o ĉe se slatk o sm ejati. ip ak se n e slu ţim n jim e. a ja što sam jo j n av u kao ran u n a p rst..M alo u k o g ĉo v ek a d a je ĉitav n o s. srp sk o -n em aĉk o m k o n g resu u k in u to .Ah. Moram vam samo kazati da se b o jim e ćete se p o k ajati što ste takav ugovor sa mnom zak lju ĉili. D a n ije b ilo D o n K arlo sa u so b i. to n eću n i d a se slu ţim njime. P o ĉe se slatk o sm ejati.Molim. jer. jer ako mi je ne date. Izb i ĉetiri sah ata. i o b e p o le lu p iše jed n a o d ru gu i lak o jo j p rik leštiše p rst.

N u n a što sv e to? Ig ra. Ti si pisao. krajnje je vreme da se okanim posla za koji n isam . tak o m i je teško . d o sad . šta m i o n a k o ješta n ije p riĉala! Ja sam u sv im a tim razgovorima nalazio nova i nova svojstva koja su me to lik o p riv laĉila d a n e zn am jesam li d o v o ljn o isk ren k ad ti kaţem d a se n isam zalju b io (sit venia verbo![13]). S v e ću ti isp riĉati. a p riĉati ti.n a što ? Resume[12] je da smo nas dvoje prijatelji. O .. . V eć su d v a m eseca o d m o g a p o sled n jeg p ism a.. zn aš li k ak a jo j je ru ĉica! Od to doba bilo je stotinu takvih sitnurija. A ti se.ja ti ip ak n isam n išta o d g ov o rio . o p et. p a ip ak . s druge strane. N eg o b o lje s p o ĉetk a. tak o tešk o ! Ja sam slab iji i n iţi o d crv a. smej. kako bih se ja od srca zaplakao. P o šlo je sv e b u d ibo k sn am a.. T im će b iti sm ešn ije.. zapomagao.. D aću sv ak o j m o to . N o jo š n isam to lik o zag azio d a se n e m o g u p o v u ći. S tid m e je b ilo n ap o sletk u . smej se onako od srca. P o ĉin jao sam ti. d v ad eset p isam a i sv a p o d erao . molio. 1. tak o n e b io tv o j Pobratim VI N. i to ću u ĉin iti. R azv iću sv u sv o ju m u zu . p o b ratim e. A h .. lu d a ig ra! Ja sve m an je rad im i sve se v iše zan o sim n jo m e. a. d u še m i. molim te. I 187. Ja ti ih ne p riĉam .srdim. V eĉn o sam te u v erav ao d a ću p rek in u ti sv e s n jom e. O n a m i p ru ţi ru k u i sm ejaše se. sv e. jer b ih se o g rešio o svoju iskrenost kad ti ne bih sve p riĉao . da me nije sramota i da ne moram mesto . P o d eliću u g lav e.

ne znam zašto . ti m o ţeš celu scen u zam isliti sp ram m eseĉin e!) Sve je spavalo. d a b ih p o ĉeo razg o v o r. Ona klimnu glavom. a n a n jim a se ĉu d n o v ato zaig rav aše sv etlo st lam p e s u lice. p a ip ak m i se u ĉin i d a sam isu v iše g lasn o g o vo rio . Ja. R ek o h d a ću p o ĉeti g d e sam stao . Ja d o Ċ o h do p ro zora i g led ah je sa stran e. S prsta debeo led pokrivao je ok n a n jeg ov a.Da spustim i na drugom prozoru zavesu.ti zn aš d a u n jih n a B o ţić sv i d ariv aju . . P o n o ći se b ilo p rib liţilo. a? Govorili smo vrlo tiho. Ona je radila. Ja o b iĉn o d o n esem k n jig u . p a sed n em s n jo m e.p laĉa p reg n u ti n a d elo p o šten a ĉo v ek a. B led o g m eseca n ije b ilo . jer sp rem a p o k lon e za B o ţić. Glava I T ra ži Ď a vo la sa svećo m Od neko d o b a o n a rad i sv ak u n o ć d o 1 2 i d u ţe. N a jed n o m p ro zo ru b eleo se sp u šten rouleau[14]. Ja naslonih glavu na prozor. B o ţe! O n a je to opazila. (Š teta! U o stalo m . Ja sara gledao u knjigu i mislio na nju. B ilo je p re jed n o n ed elju d an a. n iţu ći se u b esm islen e d u g u ljaste i . i v am p iri su ĉek ali d a se m in u tn a sk azaljk a n a sah atu p o m ak n e za jed an ĉep erak . . Baci jedanput-d v ap u t po g led n a m e n išta n e g o v o reći. d ig n em se. te d a d ig n e p o k lo p ce s n jih o v ih ko v ĉeg a. samo sam ja s njome sedeo u sobi. jer se m o ja so b a n e m o ţe d o b ro d a u g reje. na drugom nije bilo zavese.

n ije se o p irala. i zrak će p asti n a tav an icu n aše so b e.Vatra! . . N esrećn iĉe. p rljav o -svetlu slik u k o ja se sv ak i ĉas m en jaše . milovah je. M islio sam n ešto . Ja je uzeh za tu ruku i spustih je na sto.odgovorih ja. dakle. Tutanj se izgubi u daljini. da n ije m o g la v iše ig lo m p ro b ad ati. k ak o o n a zab ad a ig lo m u jastu k i k ak o se vunica tare o tulle anglais. Posle leg o h n a n ju i zatv o rih o ĉi. Ona spusti vez u krilo i nasloni se na ruku. A u sv ak u sam misao i nehotice upletao nju. šta rad iš? S k o ĉim n ag lo sa sto lice i tu rim ru k e u šp ag o v e. . B ak lje p ro su še jo š jaĉu sv etlo st n a zaleĊ en e p ro zo re.Vatra! .zv ezd aste slik e. sao b raţav aju ći se o so v in i led en ih k ristala. Ona je sedela za stolom i vezla nekakav jastuk. genijalna misao. Ja izv ad im duvankesu. K ao što v id iš. kad se suv vetar na ulici zaigra plamenom lampe.reĉe o n a. N an o v o u ću tasm o . i prozor da je propusti. k ao što v id iš lu d u . P ribrah se. . o n d a. Z v o n o u d ari n ek o liko puta.trebalo je. i nanovo sve bi tiho. n e zn am n i sam šta. D u g o sam g led ao o v u . samo otkraviti led . V aljalo je p o ĉeti m a k ak av in d iferen tan razg o v or.[15] S ed o h n a sto licu do n je i tak o p rib liţim g lav u n jen o m vezu. Ja ĉu h k ak o u p o bo ĉn o j so b i T u m an o v d u b ok o d iše. N a u lici zatu tn jaše p o ţarn iĉk a k o la. Pade mi kako je svetlost tu. O n a n ije n išta g o v o rila. . O setih d a sav g o rim i d a o n a tešk o d iše.

zn aĉi d a b iste v i ip ak k ak av d ru g i p o k lo n h teli o d m en e.rek o h n ek ak o p ro m u k lo i p o k u šah da se smejem. g o sp oĊ ice! .G o sp o Ċ ice.Ne! . A k ak av v i h o ćete? O p et je ću ta la. vi mislite da ja ne znam? Ona pocrvene sva.Takav! . da je poljubim hiljadu .K aţite k ak av h o ćete! N išta n e o d g o v o ri. . .Poklon od mene.reĉe n ek ak o zb u n jen o . .N ećete d a k aţete.Z ar p o k lo n o d m en e n ećete d a p rim ite? O n a o ću ta.V i n e m o ţete n ik ad zn ati šta je. velite da ne znam. .Ne! .Ja mislim da vi ne znate.Parole d'honneur. v i n ećete m o ju d u v an k esu . M en i se u ĉin i d a m e n estad e.Izvol' te na poklon! . Ja sam g o to v o šap u tao : .reĉe o n a. .A l'ja zn am šta je.Parole d'honneur[16]. .reĉe ona. u zim aju ći n an o v o v ez. O n a je p ro b ad ala ig lo m b ez ikakva reda.K ak av g o d v i h o ćete. N e. .Nikad! . Da je uhvatim za ruku. .. d ak le! Ja sed o h o p et d o n je i p rim ak o h jo j se b liţe. Ja p o ĉeh d a ju rišam : . K aţite.Ostavite se. . N eĉastiv i m e i o p et b o cn u : . . Ona se zbuni: . v i m o rate k azati.

Pevala mi je p esm e k o je in aĉe za b o g a n eće d a p ev a. u o v im g o d in am a u k o jim a je. m o ja m ati. T ak o i m o je sestre ĉešljaju sv o ju d ecu . Talas strasti (sit venia verbo) sve mi jaĉe d izaše g ru d i. S n eg je b io n ap ad ao za jed n u su d lan icu i šk rip io je p o d n o g am a. U v eĉe je p o zo v em u šetn ju .m o ţe b iti sto g a jo j lep o sto ji. T u n o ć n isam n išta m islio . . a n jo j je g las ĉist sam o d o eis. Ĉ u h k ak o i on a o d e u sv o ju so bu i oprezno zatvori vrata.to m i je n ep restan o izlazilo p red o ĉi. b ez zb o g o m o d em u svoju sobu. b ar n e zn am d a sam šta m islio . U isti p ar sin u m i kao munja kroz glav u : Š v ab ica. S rb ija. a ostrag pokupljena u k lu p ĉe. B ilo je v eć 1 p o p o n o ći."O n a h o će srce" . T o g a d an a b ila se o ĉešljala kako ja volim. Glava II O. n e u zd aju ći se u sv o j g las. ljubofi paklena! P o traţi sam au to ra S u trad an b ila je o zb iljn ija n eg o o b iĉno . jer id u d o g . T o g a d an a ĉin ila je sv e što sam je molio. što m i.puta. siro ta. kola u takvoj gomili da jedva mile. pred SPILLER-ovom p o slastiĉarn ico m sto ji jed n a ru lja i g leda svakojake figure . . S v i izlo zi u d u ćan im a o sv etljen i i p rep u n i sv ak o jak ih "b o ţićnih d aro v a". pa da umrem. L ju d i p ro laze p u n ih šak a. a to je prosto razdeljena kosa nasred glave. Ja se n ag o h n jo jzi. P a ip ak n ije je g las n ig d e izneverio. Ja sam se o p rezn o klonio svakog diferentnog razgovora. ipak izgleda kao dete. S k o ĉim i. pa ipak nisam zaspao do 3 sahata.

nigde nikoga nije bilo. p red S P IL L E R -ovom restoracijom transparent i na njemu stoji: Eisbahn bei brillanter Beleuchtung. o n a izv ad i p et g ro ša i sp u sti m u u n ju . P o sle p et m in u ta b ili sm o d o sta d u b o k o u šu m i. bolje. O n a ću teći p o Ċ e za m n o m u Jahn'sstrasse. . N o g e n am u p ad ah u d o v iše ĉlan ak a u n eu g aţen sn eg .o d šećera. tu tan j v aro šk i b io se sasv im izg u b io . p reĊ e n a d ru g u stran u k o la i p ru ţi ru k u u n jih . te ga nanosio na njih. . S d ru g e stran e isko ĉi jed an m lad ĉo v ek u b elim ru k av icam a. toga dana bilo je na termometru . Abendpost. v eć sm o b ili n ek o lik o k o rak a u šu m i. Oni ljudi s novinama u k o v ĉezim a. T resaše g lav o m i zatu ri k o su za u ši. u stav iše se jed n a g o sp o dsk a k o la. izv ijah u n jim a svojstvenim glasom. Pored nas sv ak i ĉas p ro trĉav aju d eca s o n im ĉeg rtaljk am a u ru k am a i ljud im a o d h artije. M i i n eh o tiĉn o ĉek asm o d o k o n i p reĊ o še p rek o tro to ara. D am a lak o sk o ĉi n ap o lje. k o ji im v ise o v ratu . jer sam o glavni prolazi beh u o sv etljen i. m en i n ije bilo hladno i bilo mi je vrlo prijatno. Hajd'mote. Montags-Zeitung. k ad ih p o v u ĉeš za k o n ac. Ja p o Ċ o h jo š d alje. Ć irica sk o ĉi sa sed išta i o tv o ri v rata. O n d a p o Ċ o sm o d alje. Entree seporee[17] i guraju se deca i ljudi s kliskama. FigaFiga-Figaro! Jed an p ro sjak k o ji iĊ aše n a k o len im a p ru ţi n am a ru k u . N a tu ru k u n av eza se jed n a b ela ru k av ica i jed n a d am a za n jo m . o d k o la. Ja opet udarih levo preko Brigadier-Brucke.Gosp o Ċ ice. ogromni hrastovi beljahu se s one strane s koje je vetar duvao kad je sneg padao. i mi stajasmo pred o g ro m n im p ark o m u k o m e v lad aše p u n a n o ć.1 0 °. iak o je b ilo v eć ĉetv rt p o sle sed am . n e g o v o reći jo j n išta. u manje ulice. Vreme je bilo suvo. O k o n as b ilo je tak o tih o . k o ji. šire ru k e i noge i klimaju glavom. P red k u ćo m za k o n cert. o v d e je tak o p u n o sv eta d a se n e m o ţe ići.

V i se b o jite ići d alje u p u stu šu m u ? O n a b aci p o g led n a m e. .I ne treba da se bojite . da je ostavim za svagda. Ja sam mislio na nju i ispredao svakojake snove. Da se vratimo? .. .pitah ja. U taj p ar d u h n u v etar p o jaĉe. i sv et k o ji p riĉa o n am a k ad p ro Ċ em o u lico m : "G led aj g a. U ĉin i m i se d a sam piram id a i d a o n a n e m o ţe d a m e p reg led a.Izg led aše m i n eo b iĉn o lep a. da se oprostim s njom. T aj se p o g led razli p rek o sv eg a m en e.reĉe o n a s n ek ak v o m d etin jsk o m rav n o d u šn o šću. Ja je p o g led ah . i deca mo jih sestara i b raće k o ja se lib e d o ći m en i o tk ak o sam d o v eo n ju u k u ću .rekoh ja glasom koji je trebalo da izgleda silan i pouzdan. sila. i s jed n o g su v ark a sro za se sn eg i p ad e n a ru k av n jen e Ċ u d e. zav rtila m u p am et Š v ab ica". .Z ar s v am a k ad id em d a se b o jim ĉeg a? . i nju u n jem u .A što ? O n a sm ak n u ramenima.Ta vi ste tako jaki! . . jer je niko ne razume i ona nikoga ne razume. . k o ja sv o je so p stv en e sn ah e n e razu m e. Zamislih sebi moje Valjevo. O k o g lav e je im ala crn sv ilen šal. O n a u jed an p u t stad e i g led aše o štro n ap red u p o m rĉ inu. i n jen o v eĉn o o sećan je usamljenosti. P o g led u k o m e je b ilo n eĉeg a što ti ne umem kazati. k rajev i u k ršten i p o d v rato m p a zab aĉen i n a leĊ a. b aĉen p rek o tem en a. i m o ja m ati.reĉe o n a. . .Da se vratimo? . Ja izv ad ih m aram u i p o ĉeh jo j stresati sn eg . Nekakvo pouzdanje. poverenje. Iz to g a šala p ro v iriv aše jo j lice k ao iz n ek o g crn o g okvira.. no ispade nekako promuklo i zag u šljiv o .N ism o n išta g o v o rili. crv en ih o ĉiju .

D o n ek le je išlo k o jek ak o .R Ċ av o? O n a sleţe ram en im a. tako prijatno i opet tako o p asn o . . O n a o k rete lev o k ru g i p o Ċ e n atrag . o R ajiću . o p o jed in im p esm am a. . P riĉao sam jo j p o sto ti p u t o H ajd u k -Veljku.Na malu. n ije m i v iše išlo za ru k o m .Ne! .Da? . n e g o v o reći n išta. N ap o sletk u k o jek ak ve d o setk e o B an aćan im a. o v o lo v sk im k o lim a n a k o jim a n em a n i za g ro š g v o ţĊ a. p o sle sam je ispitivao da li je zapamtila druge pesme koje sam joj prevodio. iak o sam se u siljav ao . O n d a sam jo j p riĉao o V aljev u .Hvala! . Uz p u t p o ĉeh p riĉati jo j što sam m o g ao in d iferen tn ije stv ari sam o d a n e b ih d o šao n a o no ĉeg a sam se tak o bojao.reĉe o n a. . ona se lako pokloni: . O d g o v arala je n ek ak o len jo .O n a g led aše sv e to n ek ak v im rav n o d u šn im p o g led o m . Kad sam bio gotov. K ad sm o v eć u šli u v aro š.Vama je hladno? . p a ip ak sv e taĉn o . o m alen im k u ćicam a.A šta v am je? O n a o p et sleţe ram en im a.rekoh ja. . Ja se n e u su d ih p itati je jo š šta d alje. o C ig an im a kako sviraju i pevaju i koji za deset para daju da im o d v ališ šam ar. O p et zaću tasm o . . jer mi je tako milo.Da! .

O n a se oklizn u i p o srn u m alo . K ad se p o treći p u t v ratism o (ti zn aš d a su o v d e p o ceo d an zak lju ĉan e .reĉe o n a i n e u ze m e p o d ru k u .S d ru g e stran e. Kuda sam zagazio? D o Ċ o sm o p red n ašu k u ću i ću tećk i p ro Ċ o sm o je.. o p et. . O n a o k ren e g lav u o d mene. Ja n e zn am zašto .Ja.Jo š k o ji k o rak . .pitah se.N e. . A k ad b iste istinu kazali. k o la i tu tan j i n e d ad o še d a se šta g o v o ri. ja je u h v atih za m išicu : . A m a jesam li ja b u d ala? .Hvala vam . n ećete d a lask ate. Ja h ted o h d a o k renem sv e u šalu . P o ĉeh k ro z u siljen sm eh : . v i n a to n e m o ţete n išta d a o d g o vo rite. Ona srdito-tu ţn o razv u ĉe k rajev e u san a: ..S ad ste se taĉn o izrazili. o p et p ro Ċ o sm o . .M o lim . ja n eću d a laskam . u d arism o n a Albrechtsstrasse. N isam se v iše m o g ao n asm ejati.. T i zn aš k ak o je tu tih o . ja.p o ĉe zag u šljiv o i p resta. K ad d o Ċ o sm o b lizu k u ći.G o sp o Ċ ice..N a to n eću n išta d a o d g o vo rim . ona ne bi bila niukoliko laskava za me. u zm ite m e p o d ru k u . . p a ćete se o slo b o d iti m o jeg a d o sad n o g d ru štv a. O n d a se o p et v ratism o . o vd e je klizavo. M en i p o m rĉe sv est. m o lim v as. o k reto h se n jo jzi: . Ja u ć utah.

.A. Ja v id eh k ak o on a razastre maramu po celom licu i kako dvama prstima . Ja b ejah v eć n a g o rn jem step en u . B eše izv ad ila m aram u i u sek n jiv aše se. N e g o v o reći n išta p o Ċ em d alje i p o v u ĉem je za ru k u .P a k aţite m i šta v am je? . udavljenici govore. . Bila je bleda kao sneg k o ji m alo p re g azism o . . . v aljd a. vi ste. O n a u Ċ e tro m o . U taj p ar ĉu še se n eĉiji k o raci n iza step en e.kapije). P o red n as p ro Ċ e jed an ĉo v ek .Ne znam .reĉe o n a k ao p rib iraju ći se. O p et se p o k lo n i. Iz o ĉiju jo j g ru n u še su ze. o n a za tri n iţe. . B ila je v eo m a b led a. sk id e kap u i p o k lo n i se. P o d step en im a o tresaše n o g e n a asu ri. ona stade.Im ate li k lju ĉ sa sob o m ? Ja o tk lju ĉah k ap iju . Kad bismo na po basamaka.Dajte mi bar ruku da vam pomognem peti se uza stepene. . . Ona se zaljulja i prisloni se na zid.B o ţe! . O n a p ru zi ru k u .Ja sam b aš sad d o p ratio g o sp oĊ icu k v am a . v am a je o zb iljn o rĊ av o? O n a k lim n u glavom. i to ĉin jaše n ek ak o tro m o . p a o d e n iza step en e. . stegnem je krepko za ruku i pogledam je.p ro šap u ta o n a n ek ak v im g laso m k o jim . Ja iĊ ah za tri step en a v iše i v o d ih je za ruku.Š ta rad i g o sp o Ċ ica V ed el? .reĉe m o m ak u ĉtiv o se sm ešeći.G o sp o Ċ ice. Hermane.reĉe o n a.

jer . malo ima mojih zemljaka koji za pet godina ovako rĊ av o g o v o re k ao ja. Posle kratk o g razg o v o ra n aĉin i m i o n a k o m p lim en at k ak o d o b ro g ov o rim n em aĉk i. B ab a se slatk o sm ejaše. .Molim vas. Uostalom. n o ja je k rep k o d rţah . A n a je v rlo m alo jela za v eĉero m . . O d em u sv o ju so b u . . sk in em zim sk i k ap u t i o d em u o p štu sobu. tu ţila se d a njoj nije dobro.Zar vas nije stid? U v ašim g o d in am a n e m o ţete d a u ziĊ ete d v ad eset step en a. Svirala je vrlo dobro u klavir i govorila francuski i en g lesk i.Ta penjite se! . Svest me ostavi. vi ste vrlo skromni. a n ije n i m o g la n išta o p aziti. Ć u tala je. B rav a šk ljo cn u i n jen a se m ati p o jav i n a v ratim a.O p ro stite što m o ram v aš k o m p lim en at d a razu m em k ao ukor. lako je to razumeti. . T o je o b razo v an a d ev o jk a. Ja vas uveravam da ĉo v ek m o ra b iti v rlo p aţljiv p a d a v am sam o n a ak cen tu zapazi da ste stranac. O n a trţe sv o ju ru k u iz m o je. N jen je o tac p ro feso r n a u n iv erzitetu i n ije ţalio ni truda ni novaca da vaspita svoje dete.p ritište o ĉi. Ja je povukoh da je pritisnem na grudi. P risu stv o b ab in o to lik o m i resp ek ta u li d a se o zb ilja p o ĉeh sm ejati i šaliti. N ije n išta o p azila. P red stav iše m e g Ċ ici V ed el. Ja sam se u siljav ao d a zab av ljam g Ċ icu V ed el. T rg o h je za ruku i izvukoh na gornji stepen.v ik ah ja sm eju ći se.

reĉe g Ċ ica V ed el .g o v o re latin sk i i g rĉk i k ao sv o j ro Ċ en i jezik ) je li S rb ija u M alo j A ziji. A n i b i o ĉev id n o do sad n o i n ep rijatn o.p ro šap u ta A n a p o d rug ljiv o .v am je jezik v rlo sro d an s n ašim ! . drugo. S rp sk i jezik nema apsolutno nikaka srodstva s nemaĉk im ! Ja p o g led ah A n u . n as su to lik o p u ta p itali n em aĉk i stu d en ti (k lasiĉn o o b razo v an i . m o ra o g u g lati n a o v ak a p itan ja. Klaro. .izv in jav aše se g o sp o Ċ ica. oprostite. sad se sećam . .rek o h ja k lan jaju ći se. u sta i u p ali sv eću n a k lav iru . . g o sp oĊ ice. G o sp o Ċ ica V ed el b eše crv en a k o p ap rik a. Ja se n isam n išta srd io . . . . .Ah. molim vas . da mesimo hleb isto k ao i o n i. a o so b ito u k lasiĉno j N em aĉk o j. tako! Molim.Z n am . V aš je jezik sro d an s m aĊ arsk im? Ana mi ne dade odgovoriti. a.reĉe o n a o b raćaju ći se g Ċ ici V ed elo v o j k ak o m o ţeš tak o što p itati! S rb i su S lo v en i. da bi svrnula p aţn ju n a što d ru go . ona se uplete. .Klaro. . Klaro. . T i zn aš d a S rb in n a stran i. d a im am o ĉak p o zo rište i d a sm o h rišćan i. ĉu d ili se k ad sm o im kazali da i mi pijemo kravlje mleko. Da bi prekinula pauzu.O p ro stite. što v am m o ram p ro tiv reĉiti.reĉe o n a u siljen o sm eju ći se.reĉe o n a.Ali.Zar su M aĊ ari S lo v en i? T o je k ao k ad b i n ek o tv rd io d a n aš jezik ima srodnosti s persijskim. . .O. O n a b eše p o crv en ela. O n a se sam a stidela.što sam tak o slab a u g eo g rafiji. .N ad am se d a m i n ećete za zlo p rim iti .U geografiji! .

G o sp o Ċ ica V ed el b eše m eĊ u tim sv ršila sv iran je. P red Ć u k o v o m m eh an o m sed eo je Jo v o šark ijaš s njegovim zagušljiv im g laso m i p esm o m . P a o rah u m o jo j av liji k o ji je p o saĊ en k ad sam se ja rodio. sto p u ta u v erav ao d a je p ijan . te g a d aje ĉiĉa -Nikoli. P a n isk e ĉiste so b ice. M o ji n ećaci i sestrići k lo n e se sv o je tetk e i u jn e.ek ip aţa g o sp od in -doktora. O n a o d m ah sk o ĉi i o tp o ĉe sv irati. k ad sam o rasp u stu b io k o d ku će. m islio sam n a n aš razg o v o r. i cela slik a p o tam n e. "ali teb i. Ja n isam slu šao . Onda uvedoh A n u u taj m o j zav iĉaj. . p a m ršav k o n jić i p ro sta k o la.K laro .p itaše m e. m o je sestre. ĉest i p o što v an je". P a T ijo sav k o ji u d esn o j ru ci n o si d ren o v štap ić i n jim e se p o štap a. p a u sv o ju k u ćicu . L ju d i m e g led aše k ao stran ca. M o ja m ati p ro sto o b u ĉen a i staraĉk i sm ešeći se. P a N ik o la Đ ero k o ji sv ak i ĉas d o lazi m o jo j k u ći i p ita: "T reb a l' što za k u ću?" M o ja m ati zn a šta to zn aĉi i m o m ĉe o d m ah d o trĉi s p o lićem rak ije. . k raj k o je se sam o S rb in to p i. lev o m razm ah u je i o d m ak ao je za ĉitav aršin o d seb e. i b aci k ap u u b lato . i koji v eć n a sv o jo j p eriferiji n o si su v e g ran e. N e. g o sp od in e. sv iraj što g o d ! I g Ċ ici V ed el k ao d a b eše o v a p rilik a d o b ro d o šla. . Ja jo j n aĉin ih n ek o liko ob iĉn ih k o m p lim en ata. P a p ijan i Đ o za k o ji m e je. Ja g led ah sam o u n ju . m o ja b raća. p a d eca. jer m u jatag an sm eta. p a m o ji b u d u ći b o lesn ici u p elen g irim a. s razd rljen im ru tav im p rsim a.. . M o jo j m ateri n esta sm eh a s u san a. I n jo j b eše tu ţn o i h lad n o .ta ja sam u z n ju . o n d a o d o h u n ašu zem lju . m i n e b ism o n ijed n o n a taj n aĉin b ili srećn i. T am o je b ilo sv e tak o tih o i tak o p rijatn o . P a g o sp o d in n aĉeln ik k o m e se n a v elik e p razn ik e m o ra p rav iti v izita i koji uvek za sobom vodi Tijosava pandura pod pusatom.A ima li u vas klavira? . o n d a u Ċ o h u sv o je V aljev o .

g o sp o Ċ ice. .Drombulja . B i m i n ep rijatn o što sam tak o n esp retn o izleteo .Da. flauta.rekoh ja .upravo nije flauta. A n a m e g led aše p o p lašen o . m o lim v as. .O p ro stite. . bez ikakve volje za dalji razgovor. k ak o ste kazali? . R azu m em je i u jed n o se p o stid eh što sam h teo s "d am o m " da teram nekakav inat. a zanosi na fagotu. Ona se malo zbuni: . uzmem sasvim ozbiljno lice.. M ariĉić sv ira v rlo d iv n o u flautu.reĉe o n a. . . Bi mi krivo.rekoh ja.istakla se Ana -. .Onda baci na me jedan pogled pun molbe. Tumanov lako prsnu u smeh. . g . Ja sam zab o rav io d a v am k aţem . ali je jako nalik. reknem joj: .To je flauta . I n a licu g o sp oĊ iĉin o m p o k aza se n ešto n alik n a p o n iţen je.Opet ludo pitanje.. ja ću v am sv irati što .Naravno da ima..S k o ĉim k ao d a id em . T u m an o v m e je razu m eo .A k o d o zv o lite. .V aš je in stru m en t o d n eo v aš zem ljak d an as k ad je b io ..U d ro m b u lju . .rekoh joj. . ja n e zn am šta je to d rr. Da bih se popravio.S v irate li v i u što . ak o smem pitati? Đ av o g a zn ao šta m i b i! Ja o d g o v o rih : . i o ĉep im d v ap u t jak o n o go m T u m an o v a. Da bih ugasio u njoj i najmanju sumnju da se ja samo sprdam. Onako kao klarinet. .

U isti p ar to ĉak o d k o la h tede da mi pregazi stopalo. sto g a sam leg ao u 1 1 . O p et m i se reĊ aše slik e.. Ja o p et h o d ah s n jo m p o V aljev u .reĉe m i o n a u h o d n ik u .V i ste rĊ av ĉo v ek . m eĊ u tim .A vi ste dobra devojka . S an m i se razb i. iziĊ e m i o n a u crn o m šalu . Ja jo j p ru ţih ruku koju ona uze. Ama samo jedan jedini poljubac.u o v o j k rĉm i. . O p et o n a s crn im šalo m o k o glave. ja trgnem nogu i lupim glavom o krevet.. al' onda. K ad m e v eć h v ataše san i n ejasne u sp av ljiv e slik e p o ĉeše se reĊ ati. k ad o p et u zim ad n em ĉast n aći se u v ašem d ru štv u . i b i m i n eo b iĉn o tu ţn o . jer d an as je su b o ta.Š teta! . N jen a slik a n ep restan o m i lećaše isp red zatv o ren ih o ĉiju u sv im m o g u ćim o b licim a. A n a iziĊ e za m n o m . n iste m n o g o izg u b ili. M o ra b iti d a je v eć 3 .odgovorih joj. . N e zn am k ak o . B io sam u m o ran . N e zn am k o lik o je to trajalo ..onda b ih se m o rao o ţen iti n jo me!. b raći i p o ĉeo o v o pismo. .. a M ak s im a sednicu sa studentima njegova kora . sestram a.. za tebe. B ilo je . B rav a n a h o d n iku šk ljo cn u i ja ĉu h M ak so v e n esig u rn e k o rak e i zag u šen k ašalj. . d o zv o lićete m i d a v as u v erim k ak o sam lo š sv iraĉ. .U n ap red sam u v eren a d a ću jak o u ţiv ati. An a b rzo p o ĉe n ek ak av d ru g i razg o v o r.L ak u n o ć! T u n o ć sam p isao m ateri. Ja se m eĊ u tim d ig n em i o p ro stim se.reĉe g Ċ ica V ed el sasv im u spo k o jen a.O . o p et se n aĊ em s n jo m u isto j šu m i. .

k o je n am je g o v o rilo n ešto n em aĉk i . B io si strašn o n am rg o Ċ en . Ja osetih kako se oni liju u talase i kako nas ti talasi p o d igo še. P o sle je n estalo to g a d eteta. Ja n e zn am k ad sam je n au ĉio srp sk i. naprotiv. B io je su to n . S u n ce je zailazilo za G u ĉev o . sv e d alje. Ja je o b u h v atih o ko p asa. Nisi ni boga nazvao. Nisam se radovao. T i ćeš m e u zeti? . S eli sm o p o sle n a trav u p o d jed an o rah . o n a je g o v o rila srpski i ja sam govorio srpski. Ja sam jo j n ep restan o g led ao u o ĉi. O n d a u g led ah teb e. i o n a je k u p ila u k ecelju o n e sp o ljašn je zelen e lju sk e što o tp ad aju k ad o rah u zri. O n a je vodila odnekle najm laĊ e d ete m o je sestre.Z ašto si tu ţn a? .rekoh ja. bilo m i je tu ţn o i slatk o . O n a m etn u p rstić n a sv o ja u sta u zn ak d a ću tim . Ja sam u lev o j ru ci n o sio jed nu ćeram id u s k ro v a m o jeg a ĉard ak a i n a n jo j je b ilo m altero m n ap isa no njeno ime. O n a je im ala isti crn i šal o k o g lav e. M i sm o išli k ro z n ek ak v e o rah e. . P u šio si i p ro šao p o red n as. B ili su n eo b iĉn o tu ţn i. o n d a joj pritisnem jedan poljubac na levo slepo oko.ja n e zn am šta. .n iĉeg a se v iše n e sećam . a su ze jo j u d ariše n iz o b raze. O n a d o Ċ e jo š tu ţn ija. svaki prst i svaki nokat. T i si im ao šu b aru k o ju si b io n atu k ao o ĉi. B ila je lep a k ao v ila. O n a je b ila tu ţn a. O d n ek u d d o p iraše d o n as to n o v i o d fag o te.k ao leto . S v ak i d eo lica i ru k e. Ja je stegoh i p o ĉeh d iv ljaĉk i lju b iti. P rib liţih jo j se sv e b liţe. M i k o raĉasm o p o n jim a d alje. N ešto sm o k ao g o v o rili .reĉe o n a.

Ja b rizn u h u p laĉ iak o sam iz p o n o sa p restao p lak ati jo š k ad mi je bilo 15 godina. d ajem ti reĉ d a ću o d sad sp av ati k ao to p i d a n eću n išta san jati. i ja osetih da mi je toplo od njih. Suze su mi tekle kroz grudi. V atra se u p eći b eše razg o rela. Jo š n ije b ilo sv an u lo . P o k lo p ih ru ko m o ĉi i p o k u šah d a n ano v o sastav im razbijenu sliku. N ajv iše sam m islio n a k u ću i n a m ater. S ad ćeš m i v aljd a v ero v ati d a m e je p ro šla sv a v o lja n a . i b ilo m i je p rav o i tih o u d u ši što je to sv e sam o san . B ilo m i je tu ţn o k ad sam se sećao sn a. . Ovo je nekakv a o po m en a n a d u ţn o st. dakle. Ja n e zn am in aĉe k ak a b i sm isla imala ovako sentimentalna ljubav. O tv o rih o ĉi i u g led ah m o m k a k o ji je lo ţio fu ru n u . U o stalo m .I sv e m i izg led aše n ev erica.San! . Premetalo mi je se po pameti b u d ibo k sn am a šta. moj pobratim. o p ro sti m i što sam te n am u ĉio i o v o m lu d o m slik o m . K ad sam u stao i u m io se. Dugo nisam ustao. Ja zn am d a ti sv e o v o m o ra n aliĉiti n a o trcan e n em aĉk e p rip o v etk e. d a b ih te u sp o k o jio .San! . C rv en i zraci iz p eći u d arah u u m o ju p o stelju .rekoh ja. ja im am ţen u k o ja m e v o li. B ar ću se sad jo š jaĉe ĉu v ati jav e. moja zemlja? O setih se o stav ljen o d sv eta i p lju n u o n a sv e što sam dosad voleo.Ja razg rn u h n jen crn i šal i sak rijem o d teb e lice u n jeg a. U taj p ar zaĉu h n ek ak av teţak h o d . o sećao sam se sv eţ. D ak le. Progutaj ga. s njome u mom zagrljaju. . P o b ratim e. Sam samcit. kad ne bi bar jednog triĉav o g sn a b ilo . ja sam sv e sv ršio . A moji: moja mati.

k ak o je n ek i d an u B av arsk o j leg ao v o n a ţelezn iĉk u p ru g u . T ak o je i sa m n o m b ilo . a ću sk ija sa skela p u p !. tak o m i b o g a. K o će to m e d ati raĉu n a? Ĉ itao si. d v a -triput sam lap n u o d a srk n em iz n je. laţem . p a n jeg a u p rav o p o sred tik v e. X 187. h o ćeš-n ećeš. Tvoj pobratim VII Pismo U N. "ţark ih o ĉiju k ao n eb o " (razu m e se italijan sk o ). "p o ru m en jen ih i p o b led elih o b rašĉića". M o ţd a ćem o mu se kad slatko smejati.. i v o z se o sak atio . o p et.. A k o sam k ad g o v o rio o o ĉim a. ti zn aš d a im a u n ašem ţiv o tu tren u tak a u k o jim a se. u o stalo m .. 17. Dragi pobratime. eh . itd. itd.. ĉas crn ih k o . istin a. to sam m o g ao g o v oriti sam o o p lav im. "m alen ih ru ĉica d a ih p ro v u ĉeš k ro z ig len e u ši". E. o n a je. .. p o d etiš. N ek i d an . brate. P o traţi je i n aći ćeš! M en e je m im o išla ĉaša k o ja je. H v ala b o g u . tako dobra. Odavno ti nisam pisao pisma bez "svione kosice". P a ip ak . jer u nje su plave. N u . Pa onda. o "slatkoj tu zi i tu ţn o m v eselju ".. "uspavljivom glasu zvona".. "ţu b o rećem p o to ĉiću ". Ju n o ša! O v d e leţi d u b ok a m u d ro st. b rate. jed v a jed n o m o p am etih se . slaĊ a o d o n e k o ju slu ţe u G etsim an sk o m v rtu . tako dobra!. brate mi si ga moj. "v elik o p ism o " je g o to v o ... n o m o j d o b ri g en ije d rţao m e je za n ju šk u . Niko se nije ubio (bar ja ne znam) ni zbog jedne ni zbog d ru g e n esreće. Đ av o m e je terao . S aĉu v aj g a.d alje ašik o v an je. p ro šao o v d e jed an p ism o n o ša p o red k u će k o ja se zid a. k aţem ti. v aljd a. "p o to k a su za i u zd isaja" d u b ok ih k o artesk i b u n ar i d u g aĉk ih k o T rifk o jek m eg d ţija.

M ilo m i je što je u o v o j isto riji b ila m o ja ĉast an g aţo v an a. p a zab eleţim . U b o ln ice id em o p et u red n o . Ju ĉe sam p ešice išao u M . S v o jim ţab am a m en jao u red n o sv ak i d an vo du i p ito m e zeĉev e h ran i m o m ak sv ak i d an u m o m p risu stv u. U v ek m i je term o m etar p o d p azu ho m . O tv o rio sam k n jig e k o je sam p re p o g o d in e ĉitao . i d o sto jan sam d a b u d em tv o j pobratim. S tresao sam p rašin u s m o jih ĉašica. v ratio sam se . N aĉin io sam tablice za puls i temperaturu. P o b acao sam u p eć m n o g o k o ješta. jer se n iĉeg a n e m o g u setiti. Ohladio se. p ro ĉitam to p lo tu n a term o m etru i o d b ro jim p u ls.. p restao sam d a p ev am p esm u "Š to se b o re m isli m o je". i o p et se p ro feso ri o b raćaju n a m e k ad treb a n aĉin iti k ak v u p o teţu d ijag n o zu . P o ĉeo sam i d a rad im . Groznica je sasvim popustila. Njoj ne prilazim. O p et u red n o ig ram g im n astik u i isp ru ţam ru k u sa trid eset šest fu n ata u n jo j. R asp rem io sam sto . Triput idem na dan njojzi u so b u : n a d o ru ĉak . ko punom topu. k ak o li se k aţe.ĉu d io sam se d a sam ja to sv e n ek ad rad io . ne boj se ništa. P isao k u ći.Ohladio sam se. sam je o ĉu v ao . rekoh. tj. n e d ršću g ru d i i n e g o ri lice. i tako se ĉu v am i jo š jaĉe h lad im . A sad . K ak o se v ratim u sv o ju so b u . Ti si se nasmejao snu koji sam ti poslao. v iše m i n e d ršće lice i n e g o re g ru d i. mikroskopa. i v aljd a ću se sasv im o h lad iti. i ja se sad sm ešim i tarem ru k e k o Ĉ ifu ti kad podvale stari šešir p o d n o v . O p rao sam d iv it i n alio taze m astila. ru ĉak i v eĉeru . N ašao p u n o ko jek ak ih b eleţak a p o n jim a i isp o d v laĉen ih red ov a. izv in jav ao se: k o jeĉim što sam tako neuredan. flašic a. i kleo se ĉim sam g o d stig ao d a ću o d sad b iti u red n iji. . o p rezn o se ĉu v aju ći i n ep restan o m isleći šta će b iti a la fin de finis[18]. lam p ica.

Nekakvo o sećan je isp u n jen e d u ţn o sti g o licalo je p rijatn o m o je grudi. A li što se mora. Smejala se. Gledao sam svakog bolesnika. O d em u so b u n a d o ru ĉak . Presula p rek o šo lje. b ila je tu ţn a. S novom kuvaricom. D alje. ja sam rad d a g a sasv im izb rišem iz p am eti. o n e n o ći. Kad sam legao. p latiću Ĉ ifu tin u L ev en h ajm u m o j d u g . I tak o d alje. Nasula mi je kafu. Ja sam p rav io rĊ av e d o setk e i sm ejao se rask alašn o . ja sam se m islio i tv rd o sam o d lu ĉio d a n ije p o šten o od m en e ig rati se n jo m e k ad n e sm em d a m islim n a ţen id b u . D o šao u 2 k u ći. S in o ć sam jo j o b ećao k u p iti jo j n o v e cip ele. O n a je "o b o rila o ĉice i p o crv en ela". U v eĉe sed eo sam d o k sm o v eĉerali. P o sle sam zaseo i ĉitao d o 1 2 . Posle sam kupio Hermanovu Fiziologiju d a je u ĉim za isp it. Ah. . n o ĉim m e ugleda promeni se.mora! D ak le.v iĉeš ti. stojim n a d o b ro j n o zi. k o ji li je Ċ av o b io .u 8 u v eĉe i p o jeo d v e ću lb astije.Š ta m e v eţe za n ju? N isam n iĉim an g aţo v an . .A m a k ak o se sv e to o k ren u . . koju smo pre dva dana dobili. ju tra. Prepirao se s jednim o kurari. jav aš! . šta se to u ĉin i? . O n a k o d a je i sam a d o šla n a iste m isli. K ad sam u šao . ovako je divno! . S to o o j. bilo mi je tako prijatno i tako tiho. Uzeo sam nanovo lozove za lutrije i k ak o d o b ijem . d ak le! "O d sad a će . O tišao u 3 o p et n a k lin ik u . Jed n o m reĉi: p o stao sam u red an ĉo v ek .K ak o ? V rlo p ro sto ! N ije m i b aš p rav o d a p reĊ em n a taj predmet.pomislim se ja. U o zb iljim se i ĉ inio sam se kao d a n išta i n ije b ilo m eĊ u n am a. Odmah u 8 sahata odem u bolnicu.

K o zn a. m o ţe b iti d a sam ja celo d o sad an je n jen o p o n ašan je k riv o razu m eo .n e zn am šta m i je. Od to doba on je nekoliko puta gledao da me izazove. Da se udarim d esn o m ru k o m p o g ru d im a. N isam sk o ĉio iz postelje. A li o d lu k a n ije n išta izg u b ila o d sv o je v aţn o sti. razu m e se. jer mi je soba bila hladna. N ajm an ja sitn ica n ajed i m e d a d o Ċ em k o sk o rp ija. X. a lev u d a isp ru ţim . N e zn am jesam li ti p riĉao d a sam se ja jo š p re m esec d an a zavadio s njime i da mu ne nazivam ni boga. I o n a m i sv o jo m rav n o d u šno šću n eo b iĉn o po tp o m aţe.. 187. n ap o sletk u . M o ţd a sam ja njoj ama tak o rav n o d u šan ko stare cip ele? N o o n jo j n em a v iše razg o v o ra. n e ĉu d iš. no . O n jo j n em a n išta. jer zn aš d a n išta i n e m o ţe b iti. Ostaj zdravo tvojemu pobratimu VIII Pismo U N. Ja sam sasv im u red an ĉo v ek i zad o vo ljan so b o m . O n d a desnom nogom da lupim o pod: dixi[19] i d a se n aslaĊ av am sv o jo m n ep o k o leb ljiv o m o d lu k o m . Ju ĉe sam h teo d a lu p am M ak sa. O n a d o lazi u "p rijatn e uspomene". Samo sam od neko doba zlovoljan . T i se..braca Mika ovako da radi. a posle morao bih bar n a jed n u n o gu o b ući cip elu k o jo m b ih lu p io o p od .." Hteo sam posle da ustanem iz kreveta. 17.

k ao d a je d elio m eg d an s K u rsu lo m . D a to ĉin e d eca od deset godina. O n o ĉig led n o ĉek aše d a g a k o zap ita za n jeg o v o ju n aštvo P o p esk u n e m o g ad ijaše d u ţe izd rţati. jer n e m o ţe p o g o d iti n ijed an d e o tela koji bi bio opasan za ceo organizam. i o n i se sek u samo vrhom. i to samo po licu . bilo bi razumljivo. O n i. zn aš. tak o zv an i "rap ir". p o d v eţu sv ilen im k rp am a i k o n cim a sv ak u jaĉu arteriju n a v ratu i licu .ja sam g a se k lo n io . S ed e n em arn o za sto i u ze n ek ak v o v aţn o lice. Zalepi prosto flasterom i sutradan sve je zaraslo. B o jao sam se k lep n u ću g a n ezg od no . M en i d o Ċ e g ad n iji n eg o ik ad . R an a k o ju ta sab ljica zad aje p o tp u no je b ezo p asn a. A ta je sab ljica. o štra sam o d o p o lo v in e. p a ip ak o n h ted e se n aĉin iti rav n o d u šn im . ovako je gadno. n a ju n aštv o . T o je iro n ija n a ĉast. O n d a se rev n o sn o ĉep aju no g am a i p o ziv aju n a duele. u m o taju d esn u ru k u tak o Ċ e sv ilo m . M ak s se isk ašljiv aše k ad u d e u so b u . n a razd rljen e g ru d i p red o štrim v rh o m sab lje i v ed ro ĉelo p red b rzim zrn o m iz p išto lja. Oni imaju jedno vreme u godini kad se moraju da "d u elišu ". S av se u lep io flasterim a p o licu . p a se n eće v iše d ig n u ti. b io ĉo v a na duelu. k ao d a o n i n e m o tri n a tak o o b iĉn u stv ar i k ao d a je i zab o rav io d a je sav išaran k ao S id o v ljev a k arta E v ro p e. n ep restan o šap ću ći: V o tú g ad o stú ! Ja n e zn am zn aš li ti n jih o v e d u ele. tu re n a o ĉi n ao ĉare o d ţice. K ro z tu sv ilu n e m o ţe prorezati sab ljica k o jo m se o n i d u elišu .da vidi svet njihovo ju n aštv o . O n n am ig n u n a m e . D o šao n a ru ĉak . h ted o h d a p lju n em . Pokraj toga bio je napit. T u m an o v m e jo š p o d b ad aše.

. stojati p red g o lo m sab ljo m . Od nas se niko nije smejao.pa se okrete Maksu: .reĉe o n g led aju ći mene i Tumanova. ha. M ak s se uhvati za trbuh.reĉe o n i prsnu u smeh. . Ana slabo razumevala.Ha.Š ta v am je sm ešn o? . Popesku udari vatra u lice.Cela ne vous concerne pas[20] rekoh mu.Vi kao da ste s polja gde se gazi krv? .reĉe o n i p ro m en i se u licu . Smeh je bio usiljen. . tu treb a p etlja! reĉe Popesku. .Bogami. Maks htede da ostane hladan. Maks se opet pribra i obrati se meni onako avec nonchalance[21]: .n ije b aš tak o o p asn o .Odsekao sam mome protivniku polovinu nosa . ha! P o p esk u p og led a m en e sleţu ći ram en im a. M ak s ću taše. o n d a.reĉe o n . . Francuski je osim nas i Tumanova. ali on nije znao k ak o d a p restan e. M ak s se jo š g lasn ije sm ejaše k u p eći u sta d a m u se n e odlepi flaster.Ha. o ĉev id n o b io se zb u n io p a h ted e d a se izv u ĉe iz zab u n e. O n d a p rsn u u sm eh . k ao b ajag i u stav ljaju ći sm eh . pogleda po svima: . P o ĉe se jo š u siljen ije smejati .

. ja se steg o h i u zd rţah se.H teo sam d a v as m o lim ju tro s d a n am p o d v eţete menzuru .reĉe o n nanovo. Da li ste vi pristali na moju molbu.A zašto v i n e b iste h teli p o d v ezati m en zu ru . .Ne bih . Biste li pristali na moju molbu? .A šta je to m en zu ra? .Pa eto. ove rane.reĉe o n . n ije ĉin io izu zetk a o d o stalih lek ara: n ije n išta zn ao . . T u m an o v g leĊ aše ĉas u m en e ĉas u M ak sa. Ja n e o d g o v o rih n išta. Za stolom su sedele i "dame". Mene svega obuze neka jeza. o p ro stite. Opet mi se zajedljivo obrati. u o stalo m .rek o h m u i p o ĉeh d a d ršćem .N e b iste? A zašto ? M o lim .. M ak sa sam i Ċ av o teraše d a m e zad irk u je. o n d a zapita Maksa. Ja prvo duhnuh na nos da ne prsnem. ja n em am p rav a postaviti vam takvo pitanje. onda se opet stegoh i o d g ov o rih m u što sam m o g ao h lad n ije: . . Maks pobesni.obrati se on meni. mogli bismo popiti o n o što sm o p latili jed n o m v ašem k o leg i k o ji. . Ja ću tah .Jer je na va šim duelima i berb erin izlišan . D o Ċ e m i u ţasn o g ad an . . P o sle m ale p au ze v id eh k ak o m u lice d o Ċ e p ak osn o . kao s nekakvim pravom.

i A n a o d e za n jo m . to je nekolegijalno od vas.On sav pozeleni: . .V i izg o v arate reĉ b erb erin n ek ak o p rezriv o . o! . A n a m i b eše stala n a n o g u i p ritisk ivaše je što bolje m o g aše.T o lú k o p o ţalu ésta k o lo tite k ak ú slúd u etú . O n m e g led aše b lesav o .rekoh mu. g a stig o h k ad b eše u h v atio za k v ak u . ĉin i m i se i n e b ih n išta m o g ao p ro g o vo riti. . B ab a ustade. gospodo! . jer b i m e reĉ u d av ila.K u d ćeš. . U h v atim g a za ru k u izv u ĉem do sred sobe.g o v o riše u v reĊ en i T u m an o v i P o p esk u .p o ţalu ésta p o éd ite v o n ú i n e pu sk aéte n ik o g o izú d am ú v ú komnatu. I d ru g i p o u stajaše. Ja u stad o h o d sto la i stah k raj p ro zo ra. B io m u je isuv iše n eo ĉek iv an ovakav pozdrav. . U m en i se k u v aše. Ja n e o d g o v o rih n išta M ak su . ti? .Gospodo. L ajtn an t d o Ċ e i stav i se m eĊ u n as: . molim vas. gospodo! M en i se o d sek o še n o g e. .Gospodo. J. B ab a iziĊ e p lašljiv o iz so b e n o seći u ru ci ĉin iju .[23] Ostali smo u sobi sami mi ljudi i Mak s p o Ċ e k v ratim a.[22] .N ik o laé Iv an o v iĉü . S v i ću taše. M o rao b ih v ik ati d a b i i p o licija d o šla.O.rekoh ja Tumanovu .

vikah ja.L eţi! . Lajtnant uhvati nas obojicu za ruke.rekoh mu i ja i p o ĉeh v eć v ik ati. . On opusti ru k e i g led aše m e b lesasto .H o ću ja teb i p o k azati .reĉe o n m isleći v aljd a d a će m e n a taj n aĉin p o sram iti i d a ću g a p u stiti. .. g u rn u m e. Ana v iraše u p lašen o k ro z o d šk rin u ta v rata. b re! . M ak s se jo š jaĉe p o stid e..Ja vam stojim u svakom pogledu na raspolaganju. D o n K arlo s p riĊ e i sam . . Ja ga skopah rukom za prsi i gurnem ga o zid. Popesku metnuo ruke n a leĊ a i p rislo n io se u za zid . O n p ro b aše d a išĉu p a ru k u k o ju sam m u ja tak o b io steg ao da se sve uvijao.i jo š k rep ĉe g a steg n u h i g led ah m u u o ĉi.Ja ću i sam teb e stav iti seb i n a rasp o lag an je . što je ig d a m o g ao . . U jed an p u t se n ap reţe i. Istu ri g ru d i i. Ja se o d m ak n em o d sv o je "ţrtv e". . varvarski . O n m e sam o b lesasto g led aše.s k im e ti m isliš d a se šališ .L eţi. Samo ne tako srpski. o b iĉn im to n o m i reĉim a k o jim a se o n i zo v u n a d u el. Drugom rukom opre se meni o prsi.ciknuh ja i pritisnem ga na grudi. On se sroza n iza zid n a p ato s.M ak s se o seti p o sram ljen . P o k lo n im se n a sv e stran e k ao ak ro b ati k ad n aĉin e salto m o rtale. U taj p ar u Ċ e b ab a p laĉu ći. .Serbe! .rekoh mu .k u k aše o n a i u h v ati me za ruku. . i iziĊ em ću teći iz so b e.Z a im e b o ţje! . Ja n e zn ad o h v iše za seb e.reĉ o n p o d ru g ljiv o . reĉe m i: . p a o n d a trţe ru k u d a je išĉu p a.

.Barbarisch![24] .A zašto b aš n a rap ire? .pitao je Tumanov. .T u m an o v m i p riĉa d a se o d m ah za m n o m i M ak s izv u k ao . A n a se n asm ejala i b ila se sasv im u m irila.pristao je Don Karlos. Don Karlos je ostao s lajtnantom..k azao je lajtn an t i izb eĉio o ĉi.Jer je to d o v o ljn o za zad o v o ljen je ĉasti: p o teĉe k rv rekao je lajtnant. P o sle su i o n i P o p esk u d o šli m en i i rad o v ali se celo m "sraţen iju ". . sretn em M ak sa k o ji iĊ aše n iza stepenice. . T u m an o v m i p o sle p riĉa k ak o je o n u zeo n o v in e i ĉin io se d a n e slu ša. a ona ciknula i pobegla. L ajtn an t n išta nije odgovorio.Keinesusegs![25] . O n d a je T u m an o v u p ao u reĉ.Z ašto n e n a rap ire? . a lajtn an t g o v o rio s D o n K arlo so m o aferi. . .P a o n d a je jo š p ro stije d a d u elan ti p u štaju sebi pijavice rekao je Tumanov. i za njim hamalina koji mu je nosio stvari. samo je mrdnuo obrvama.kazao je lajtnant. Posle je Popesku seo za klavir i svirao Kronungsmarsch iz Prophet-a[26] K ad sam u v eĉe d o šao k u ći.Barbarisch . Posle jedno pet minuta n jih d v o jica o d oše o p et u o p štu sob u d a p iju k afu . Ja sam im p o ru ĉio d a m en e n e ĉek aju . .pitao je Don Karlos. . da je zapeo za stolicu i posrnuo na Anu. da je s njega kapao znoj.

G do polovine. te i s A n o m n isam n išta g o v o rio . O d to d o b a sv i ću te za sto lo m . k ad n je n ije b ilo k o d ku će. O n a je b ila v esela k o što sam ti v eć k azao . T ri d an a je o tk ak o se to zb ilo . k ad ja u Ċ em . p rem etao sam p o n jen u sto lu gd e rad i. T o p arĉe sv ile b ilo je zg u ţv an o . T ek sin o ć p o ĉesm o o p et p o m alo govoriti. o n a se trzala k ao iza sn a. o zb iljn a i zam išljen a. kad je sama. Tvoj pobratim IX Pismo U N. i o n d a b iv ala v esela. k ad g o d sam u šao u so b u . Izv u ĉem jed n u fio ku i n a d n u n jen o m n aĊ em jed n o p arĉe b ele sv ile. k ad n isam ja u so b i. Ja sam miran. v an o b iĉn ih pozdrava. ĉak je i T u m an o v u p alo u o ĉi d a o n a. Dragi pobratime! To je bilo ovako. M en e p o ĉe k o p k ati. N ik o n i reĉi. a drugo M tek plajvazom o b eleţen o . neprirodno razgovorna. XII 187. A d ru g o . ja sam o pazio da je ona uvek. Samo da ovako ostane! A što i d a n e o stan e? P ro sto n e treb a n a n ju n i m isliti a to je laka stvar. N a n jem u zlatn o izv ezen a tri p o ĉetn a slo v a m o jeg a imena. M je bilo sasvim gotovo. o n a je sam o ĉin ila d a sam ja ću tao . i o n o p isaljom . O p azio sam i p o to m e što . Š ta je to ? Jed n o g a d an a.P ro šao je p o red m en e g led aju ći seb i u cip ele. M eĊ u tim . v eĉn o ću ti.. Afera s Maksom nije na meni o stav ila n ik ak v a u tisk a. 14. i d a je o p et.

U reĊ u je k n jig e. Had I it mritten. P rv ih n ed elja. U g u šiv ao sam sv ak i g las sav esti i p o m isao n a sv o ju k u ću i m en e s n jo m e u k u ći.ja je volim! Ta to si i sam znao. . o tk ak o sam je p o lju b io . d rţao za k ak v o g fićfirića k o ji se vucara s devojkama da ih vara. I would tear the word[28] Dragi pobratime! N a sv ak i n aĉin ti n isi o ĉek iv ao tak o b rzo m o jeg a p ism a. . O n a. Ja sam b io i o d v iše srećan d a b i m o g la ik ak v a m alo crn ja m isao o siliti se u m en i i p rev u ći o v aj slad ak san g o rk o m jav o m . d iţe m o ju Ċ u lad za g im n astiku i divi se mojoj snazi. ja n isam n išta m islio . and I'll be new baptiz'd.nisam mogao . v aljd a. S v ak im d an o m g azio sam sv e d u b lje i d u b lje. Š ta d a rad im ? Š to d a te laţem ? . i v id elo se d a je b aĉen o d a se v iše n e d o v rši. V eĉn o sam b io s n jo m . d o Ċ e u m o ju so b u . K ad sam što . Videlo se da je poodavna p o ĉeto . u strašn o j buri.M rastrljano. P a b aš i d a sam h teo d a mislim na izlazak.ja sedim na kanabetu.[27] My name is hateful to myself Because it is an enemy to thee. n isi n i m o g ao o ĉek iv ati. Ja izv ad ih to p arĉe sv ile i m etn em g a u šp ag .n isi m e. gledam je i topim se. ĉim b ab a iziĊ e n a p ijacu ili in aĉe u v aro š. umiljava se . i davim se. X pismo Call me but love. M o g ao si seb i zam isliti m o j p o lo ţaj: ja sto jim n a m o ru . sam n a jed n o j d asci. posle se mazi. T o celo poslepodne mislio sam na njega.

K ad su b ili n ek o lik o k o raĉaja za n am a. Jed n o v eĉe h o d ali sm o o p et zajed n o .reĉe o n a n ek ak o ţalo stiv o . No ti mi sam a p riĉala d a je tv o j d ed a b io P o ljak .Odmah si se naljutio ..M išo . O d to d o b a.g o v o ri m i o n a p lašljiv o .Kako da ti odgovorim? . Ja sam p rv i p u t to g a v eĉera izišao u jesen jem k ap u tu . . O n a m e d rţaše isp o d ru k e i p o v u ĉe n ap red . sestre. b raća. . Tamo nas niko nije smetao. P o red n as p ro Ċ o še d v a p ru sk a n ared n ik a. Ja m ah n u h rav n o d u šno g lav o m . Š u m a je p o ĉela d a pupi. . Ona me je samo gledala. . k a d god sm o išli d a h o d am o . Išli sm o d alje. o k rete se jed an i po d ru g ljivo reĉe: . . sv i su N em ci . M en i je b ilo n eo b iĉn o p rijatn o . ĉin ili sm o to u šu m i.Grand natijong![29] Ja se o k reto h d a g a v id im . Ja se malu zbunih: . T o je b ilo k rajem m arta. Ona se pripi uza me. .reĉe o n a u m iljav aju ći se.ti n e v o liš N em ce.rekoh ja . Da! Ja ih ne volim.govorio za se.m a šta d a si.ţiv ela je srećn o .O tac. m ati. ljubila. O b o je sm o mrzeli svet. .Ti si moja . V azd u h je b io b lag .. uvek sam kazao mi. G o v o rili sm o francuski.

Ja rask o p ĉam p rslu k i k o šu lju .A n a.reĉe o n a rad u ju ći se.nisam se m o g ao p rib rati. p ritište m e n an o v o ljubiti. M en i su zu jale u ši. K ad sm o d o šli k u ći. N e zn am zašto m i n isu d o n eli lam p u . Jed an lab u d je p lov io sred in o m i ostavljao za sobom brazdu. i ĉist v azd u h p ro m ah iv aše m i k ro za so b u . P o sle je isp itiv ao i ona se radovala kao malo dete. Ja p o ĉeh seb i d av ati raĉu n a o sv em u to m e . v esela k ao g rlica.N aĉin i m i cig aru ! O n a je v id ela d a će to reći: drehe mir eine Cigarette! O n a m i k o jek ak o sm o ta cig aru i p ru ţi m i. Ja u p alim sv eću i m etn em je n a sto . N ep restan o je b ila o n a u za m e. G led ah u n eb o i slu šah k rek etan je ţab a. O sećao sam n ek ak av p rijatan u m o r. N au ĉio je n ek o lik o reĉi i reĉen ica. B i m i n eo b iĉn o b lag o . p a legnem na kanabe. Kad smo se vratili. Misli su me prijatno g aliĉale. Ja leg o h n jo j u k rilo . Ţ ab e su k rek etale. U m esto o d g o v o ra. O n a m e ĉas p o lju b ljaše u ĉelo . O b jašn jav ao sam jo j trajn e i sv ršen e g lag o le. . S lik e su m i p ro letale isp red o ĉiju b ez . P o sle v eĉere ja o d em u sv o ju so b u. Ja izvadih duvankesu i rekoh joj srpski: .V id iš k ak o sam razu m ela .D o šli sm o d o jezera i seli n a k lu p u . N ek ak v a b esk rajn a sreća n ak u p i jo j se o k o o ĉiju i u san a. Bilo je tiho. ja sam joj uz put davao prvu lekciju u srp sk o m . h o ćeš li d a te u ĉim srp sk i? N jo j se lice razv ed ri. O tv o rim p o sle p ro zo r. b ilo je v rem e v eĉeri. .

ali n ik ak a p o jm a n isam mogao za nju vezati. d a i d alje m islim n a nju. d a se sk in em i d a leg n em u postelju. jer je b ilo tak o tih o d a n išta n ije sm etalo n jeg o v u p utu k n eb u . B io sam b u n o v an . S v eća b eše sasvim izgorela. O n je sav b io m o k ar o d v o d e k o ju sam sasu o n a sv ećn jak . O n d a u stan em te o tv o rim i d ru g i p ro zo r d a d im iziĊ e. b eše se u p alila i u z n ejasn u sv etlo st d izaše se g u st d im k o ji d o h v ataše ĉak d o g red ice. S tajao sam p o d u ţe n a p ro zo ru koji je gledao u vrt. Ĉ in ilo m i se d a se n iĉim n e m o g u u tešiti. U v rtu je b ilo tih o . iak o n ije b ilo jo š n i d ev et sah ata. U sijan sv ećn jak b io je p rsn u o k ad sam n a n jeg a v o d u sasu o . Ţ ig ice su se b ile u k v asile. iak o n isam zn ao šta je to što m e tak o p ritisk u je. i ona hartija.ikakva ia nijednu ne mogoh uhvatiti. H teo sam d a u p alim sv eću . Taj dim me je i probudio. N ešto m e je p ritisk iv alo n a g ru d i i g u šilo . i nijedna ne hte upaliti. B o jao sam se n e zn am zašto . K ad sam o p et o tv o rio o ĉi. onako sanjiv. N isam išta san jao . N ajed an p u t m i izleti n jen a slik a p red o ĉi. Nekoliko puta p o n av ljao je u seb i reĉ ţen id b a. nejasna. d o h v atim ĉašu v o d e i sasp em je n a sv ećn ik . U d aljin i p ištao je ţelezn iĉk i v o z. b ilo je d u b o k o u n o ć. Onda se setim da imam u novom k ap u tu k u tiju sa ţig icam a. Ja. kojom je na dnu u m o tan a b ila. N aĊ em je i p aljk aju ći jed n u p o jed n u p o traţim ĉitav u sv eću . T ak o sam zasp ao . nerazumljiva. Ja u g lav im sv eću u p esk ao n icu o d d iv ita i m etn em . Mene odjedanput obuze neka tuga. Ja se streso h i o setih k ak o m i v azd u h h lad i grudi. P o traţim ţig ice n a sto lu .

Otvorim ga. U jed an p u t u g led am pismo na stolu. P o ĉn em da se prikupljam. N ešto m e jo š teţe steţe u g rlu . kako deca neprestano p itaju k ad ću ja d o ći. C elo p ism o b io sam ja. d a m i se ĉin ilo d a n išta n e rasp o zn ajem u sobi. Skrstim ruke.šta d a rad im ! . O n d a sam o p et ĉitao p ism o i o p et hodao po sobi. Ja p o ĉeh d a o ĉajav am . k ak o su m e se svi zaţeleli i k ak o im se ĉin i d a v eć n eće d o ţiv eti taj srećn i ĉas k ad ću ja sv ršiti i v ratiti se n jim a d a ih v iše n e o stav ljam . tak o šk iljila. M o ja m i so b a d o Ċ e tak o tu ţn a d a ti n e u m em k azati. o p et. i s njegovih krajeva kapala je voda s mrvicama od duvana i pepelom od cigara. T i zn aš k ak o sestre p išu .je na mokar sto. Sto je bio sav mokar. a sv eća m i je. N au ĉio sam d a m i u v ek g o ri lam p a. koji sam ja o tresao n a sv ećn jak . Pismo sestrino bacilo me je tamo odakle se Ana ne vidi. U ĉin i m i se d a se sprem am za n ek ak av b o j i d a za n jeg a treb a h rab ro sti. zap itam se: p a d o b ro . Ja isp o d izah k n jig e k o jih se h artija n a k o ricam a b eše p o d k lo b u ĉila o d v od e. Poznao sam da je od moje sestre. i d a slu šam g las sv o je sav esti k o ji m e je p itao : Š ta ĉin iš ti o d seb e? Sirota Ana! Ja se uhvatih rukom za grudi i htedoh da o ĉu p am p arĉe sv o g a m esa. Ja zatv o rih p ro zo re i stad o h h od ati p o so b i. šta je? U ĉin i m i se d a se p rsi sasv im isp razn iše. k ao d a ĉik am n ek o g a. g led am u d iv it sa svećo m i. P isala m i je kako me neprestano pominju.

O n a se o d riĉe im en a, n aro d n o sti, jezik a! I to sv e sam o m en e rad i. O n a tv rd o v eru je d a ću se o ţen iti n jo m e. A ja? Bivaše m i sv e n ejasn ije, ja se o p raštah s n jo m e i o p et je traţih i g rlih je i b ejah g o to v d a je n e o stav im d o sm rti. O n d a m i u jed an p u t iziĊ e m o ja m ati i sestrin o p ism o , i o n aj sasv im d ru g i ţiv o t. Ja h ted o h d a v iĉem : šta d a rad im ? N e zn aju ći n i sam šta d a rad im, izvadim maramu i p o ĉn em b risati v laţan sto . O n d a sed n em za n jeg a i p o d bo ĉim se n a ru k u . - Ideja! - rek o h ja seb i ĉisto rad o stan - p išem sestri i b ratu , d a ih so n d išem , d a v id im šta će o n i o tp rilik e reći. N ap išem p ism o , i n e zn am m u v iše sad rţaja. Z n am samo d a je p o ĉin jalo jed n im sn o m , i u to m sam sn u o tp rilik e nacrtao kako sam ja zavoleo Nemicu koja nije lepa, koja je p u k a siro ta i k o jo j su v eć d v ad eset i ĉetiri g o d in e. P itao sam ih , k ao u šali, šta b i o n i rad ili k ad b ih se ja o ţen io n jo m e, šta b i rek la n aša m ati n a sv e to , itd ., itd . P ism o je b ilo n ap isan o po la u šali p o la u istin i, ili, b o lje reći, tak o d a sam se ja u sv ak o d o b a m o g ao p o v u ći i k azati im d a je to sv e šala i d a sam ih ja h teo p o p lašiti. P o sle g a sav ijem i zap eĉatim , p a leg n em u k rev et, ali n ik ak o d a zasp im . P retu rao sam se, m u ĉio sam se. S v ršav ao sam sa sob o m . Jed an p u t sam k azao : P a d o b ro ! S u tra ću jo j reći d a je n e m o g u u zeti. S tv ar je sv ršen a. Hajd' da se spava. - Onda na vrata kaveza u kome je bila ta m isao "ĉv rsto " zatv o ren a u šu n jala se druga: Ala, kad bi m i o n i, n ešto o d g o v o rili!... E h n a to n e treb a n i m isliti. S v e je b ilo u zalu d , zasp ati n isam m o g ao . O n d a sam p o ĉeo da se jedim; anasana, mislio sam, ta to ja moram jedanput sv ršiti.

B ad av a, ja n isam p a n isam m o g ao zaspati s m išlju d a ć u je ostaviti, a nisam imao nikakva oslonca da ispredam p rijatn ije sn o v e. P o sle d u g e m u k e sk o ĉim s k rev eta, dokopam pismo. - K o zn a?... m islio sam se. O b u ĉem se i iziĊ em u v aro š. S v e je b ilo tih o . O d em d o p rv o g p o štan sko g k ov ĉeţića i b acim p ism o u n jeg a. - Ko zna? B o ţe, zašto je tak o slatk o zalag iv ati se? K ad sam v eć strp ao p ism o , v ratim se k u ći. P o red m en e p ro Ċ o še d v a p ijan a ĉo v ek a. Jed an se b ek eljaše n a m e i g u rn u m e lak to m . N isam m u p o leteo u o ĉi, n isam traţio n ik ak v a "zad o v o ljen ja", k ao što b i to d ru g d a m o ţe b iti rad io (ta v i m e sv i zo v ete p rzn ico m ). Ć u tao sam i išao sam d alje. N isam n i m islio d a m e je n ek o h o tim iĉn o gurnuo laktom. Ja sam se bavio nekakvom nejasnom m išlju : b acio sam p ism o - ko zna?... K ad sam o p et leg ao u p o stelju , b ilo m i je m n o g o lak še , ne zn am n i sam zašto . N jen e se slik e n isam v iše p lašio . M islio sam n a šetn ju s njom. Pade mi na pamet kako ona ostavlja svoje ime, jezik, veru, - ĉin i sve što h o ću , n a sv e o d g o v ara: k ak o ti rek n eš! S an m e h v ataše. S lik e se izm ešaše. IziĊ e m i sestra i pism o . S ah at izb i ĉetiri. Ja p o ĉeh d a to n em u n ek ak v u d u b inu , sv e m i b iv aše n ejasn ije. - M o ţe b iti... k o zn a?... N e g led aju ći n a to što sam se tu n o ć b io sm irio , b io sam od to doba vrlo nemiran. S jedne strane bilo mi je nepravo što sam o p rav io o n o p ism o , - ta n a što ? - mislio sam se zn am n ajb o lje k ak av ću o d g o vo r d o biti; s d ru g e, o p et, ĉin ilo m i se sv e: d o b ro će b iti. T ak o sam i p rem a n jo j p o sled n jih d ana b iv ao . Ĉ as sam je se k lo n io i b eţao o d n je, ĉas, o p et, traţio je, ćeretao s

njom hodao kojekuda, ljubio je ko Ciganka dete. N u n a što d a ti p riĉam to ? T i i sam m o ţeš zam isliti šta rad e d v o je "zalju b ljen ih ". Ĉ as se zav ad im o , p o sle se o p et pomirimo, pa opet cmakaj se, itd. N u teb i je v eć p o stalo o tu ţn o . Bolje da idem dalje. B ilo je to jed n o g v eĉera, n a jed n o d v e nedelje posle m o jeg a p ism a. N ik o g a n ije b ilo k o d ku će o sim n as d v o g a. Ja sam sed eo celo p o slep od n e i ĉitao . P red v eĉe u stan em , otvorim prozor i gledah u vrt. Dole je vratar prerivao budakom crnu zemlju koja je rasprostirala oko sebe onaj v laţn i p ro lećn i m iris. O n u reĊ iv aše staze p o v rtu . V rem e je bilo blago. Ja m išljah , n e treb a n i d a ti k aţem , o seb i i n jo j. Ĉ u d io sam se što n em a p ism a i zeb ao sam n ek ak o . A n isam seb i sm eo d ati raĉu n a o sad ašn jem sv o m o d n o šaju p rem a n jo j. Osetih da se neko prisloni uza me. Trgoh se i ugledah nju. - A gle! - rekoh ja veseo. - Nema nikoga u kući, p a m e strah . - A ti sedi kod mene. Ja je uzeh za ruku. Dovedoh je do kanabeta. Sedoh sam i p o n ud ih je d a sed n e d o m en e, o stav iv ši jo j to lik o m esta d a je morala sesti pola na kanabe, a pola meni na krilo. O n a se m alo u stezaše, p o sle sed e. Ja sam je milovao i mazio. O n a p lašljiv o seĊ aše m en i n a k rilu . N ek o lik o p u ta p o k u šav aše d a u stan e, n o ja jo j n e d ad o h . O n a o k rete

glavu od mene: - M išo , šta rad im o m i? - N išta rĊ av o , d ete m o je. - M išo , - reĉe o n a stid ljiv o - što b i tv o ja m ati... M en e p reseĉe. - Ć u ti! - rekoh joj. M o ra b iti d a sam izg led ao isu v iše o zb iljan . O n a se p o lak o d iţe i p o d n ek ak v im izg o v o ro m iziĊ e. Ja se d ig n em i o d em d a šetam . Sad mi je sve jasno - rekoh sebi. - V iše je n i m in u ta n e sm em lag ati. A i p ism o će v aljd a d o ći. XI Pismo Pobratime! Dobio sam p ism o i o d teb e i o d k u će. O b a su p o d jed n ak a, sam o je o d k u će zam o tan o i zav ijen o , a o d teb e jasn o i razgovetno. I ti, dakle! Pa dobro, - n eću se u b iti. Ili sam ja k u k av ica ili si ti p am etan isu v iše. Ja p ristajem , n alazim d a je sv e razlo ţito i p am etno u tvom pismu. Ti si pravnik, ja lekar - šta n am je stalo što će se sk rh ati jed n o srce? - nek ţiv i rezo n ! M i sm o m o d ern i lju d i, p o šten i lju d i. N e sed im o n a d ru m u d a d o ĉek u jem o b o g ate p u tn ik e, v raćam o što u zajm im o n a o b lig aciju , - p o šten i sm o ! Š ta će v rlina? d o sta je d u ţn o sti. P a, istin a, i ĉim e sam ja o b av ezan? L ju d i se i p rsten ju ju p a se raziĊ u n a m iru i n e u b ijaju se. A, posle, - ja n e m o g u k azati o n o što se m o ra o sećati. N a to se tu ţe i v elik i lju d i, - a ja n eću d a sam v elik i. H o ću m ira, h o ću slo b o d e, d a je tro šim b ez raĉu n a i b ez u ţiv an ja k ao m asaro š k o ji d an as d a n a k arte p o la im an ja n e v o d eći raĉu n a što će su tra d o ći d o p ro sjaĉk o g štap a. I ja sam rasip ao sv o ja o sećan ja i zam alo p a ih v iše n eću im ati n i za

teb e, n i za seb e, n i za k u ću . T v rd o sam se o d lu ĉio d a rask rstim s n jo m e. T o m o ram u ĉin iti, k ak o ti reĉe, rad i seb e, rad i n je, rad i teb e, rad i k u će... P a d o b ro , d ak le. N em o j m isliti d a n em am za to k u raţi, - b o ţe m o j! T o će biti dobro delo! Oh, kad bi znala moja mati na kako se veliko delo spremam, ona bi se molila bogu da mi da sn ag e. A šta je, istin a, n jo jzi u ĉin ila siro ta A n a? A šta sam , k ao b ajag i, o p et ja u ĉin io A n i i šta ću jo j to u rad iti, ĉeg a se k ao p lašim ? Ja v id im , i ti v id iš d a ja n eću b iti s n jo m srećan - p a ĉist raĉu n . N a što n atezati, n a što g lo d ati sv o je ro Ċ en o srce? S v i razlo zi su za, jed an lak o m islen k raj srca protiv. Dole sa srcem! A li, m o lim te, p ro m isli sam o : šta m en e v eţe za n ju ? Z ar ima momka na svetu koji nije "provodio ljubav" iz koje izlazi samo luk i voda? Pa i ja sam samo obiĉan ĉo v ek , i ja sam k u sn u o o d te slasti k o jo j n ek aţn jen o p ev aju p esn ici svih vremena i naroda. Pa zar samo ja da uletim u taj strašn i o b ru ĉ n ep ro raĉu n jen e ţen id b e? A ja! Id em o d m ah n jo jzi. K azaću jo j .. ., zn am v eć šta ću jo j k azati. Tvoj XII Pismo Lajpcig V eć si p o p o štan sk o m ţig u p o zn ao d a sam o stav io m esta m o g a, m o je, m o jih ..., k ak o d a k aţem ?... m o je p atn je. S v e je sv ršen o , - ja sam slobodan. Slobodan kao ptica kojoj je zap aljen o g n ezd o i p o d av ljen i p tiĉići. L an ci su m i sk in u ti, ali ruke su mi uzete. Ne mogu redom, i ne znam kako je sve bilo. Znam samo d a sam b io h lad an k ao d ip lo m ata, d a sam p o ĉeo sa "g o sp o Ċ ice", d a sam v išek ratn o p o m in jao "d u b lje razlo g e" i kako ja "ne smem misliti samo na sebe", "ne smem nju u n esrećav ati", "ja, n estaln a p riro d a", "fam ilijarne

ak o m isliš d a p ri sv em to m n aš b rak n e b i im ao n eg d a.. b ez v eliĉin e. ali. b aš k ao što b eše u m o jo j g lav i. o p et sam n ešto n esp retn o trab u n jao . p o sled ica. G las jo j je b io tak o p ro m en jen . h lad an kao prva zimnja k iša k o ja se n ep rim etn o h v ata u led . O n a m e je g led ala. zlik o v ĉe".. m o ţd a.. g o v o rio sam seb i. P o g led n jen b eše v laţan . b ez d o sto jan stv a. d a v iše n e mogu natrag. Ţ ice jek n u še zb rk an o i b ez red a. A tam o iza o ĉiju n ešto b ezg ran iĉn o šu p lje.reĉe o n a . "moje srce zna kako mi je. k ak o d a k aţem ?. s razro g aĉen im o ĉim a u k o jim a je b ila n ek a su v a v atra. Ja p riĊ o h n jo jzi. "T rp i. P ro m isli. Š ešir n a lam p i o b o jio je so b u nek o m zelen k asto m sv etlo šću . ĉin i mi se: "Bog mi je svedok. R eci sam o . ja nisam nikad nikoga kao vas . v i ste slobodni! O n d a se stro p o šta na stolicu..Ana. lupi laktom po tasterima od klavira i nasloni glavu na ruku. k ad sam p atetiĉn o o d ek lam o v ao v aljd a deseti put: . Ja sam stajao k ao o su Ċ en ik . .U u g lo v im a je b ilo m raĉn o .. b ez m u šk o g p o n o sa. g d e izv esn o n isam b io v iše ja.". "ti si jo š m n o g o v iše zaslu ţio "! M o ţd a p o sle p et m in u ta o n a d iţe g lav u i p o g led a m e o n ak o jad no g . T i si. promisli se! Ne ja.. K ad sam ja sv ršio .obaveze". b led a k ao jak a n a k o šu lji jo j.M išo . V id eh d a je o d n o s n aš k ao n o ţem p reseĉen .to je sv e tak o n eišĉek iv an o . .. ne moja. Ja n eću saţaljen ja.ja sam ipak na sve gotov! O n a sk o ĉi i n aslo n i se sam o v rh o m o d p rstiju n a k lav ir. d a m e sv eg a jeza p ro Ċ e: . k lek o h i u zeh n jezin u h lad n u ru k u p a je pritisk o h n a u sta. Iz sp o red n e so b e ĉu lo se d u b o k o disanje. itd. d a je n e zn am šta d a ti k aţem . tv o je sp o k o jstv o .. nego tvoja sreća..

K n jig e m i leţe jo š n ep restan o u isto m k o v ĉeg u u k o m e sam ih d oneo kad sam d o šao o v am o . Jo k a Ĉ u k aro v a n aišla n a azo tn u k iselin u . te n jim a sad lju šti k ro m p ire i p o ri rib u . v ele d a se n a n jih n išta n e v id i. M o je je n o ţev e isk u hala moja baba Maga. XIII Pismo D an as je u p rav o d v e g o d in e d an a k ak o je A n a u m rla. te n jo m e šara jaja za V ask rs. o n a je tak o u m ašćen a d a n iu k o liko n e zao staje o d jak e s k ap u ta. patriotstvo. širo k e g ru d i i tesn e cip ele. Sve jaĉe sistem e p o zab aciv ali su k o jek u da. Ideali i id eje. pa je sad o b laĉi k ad tim ari k o n je. M o ţd a su o v i m o ji razlo zi n ištav n i. S am o sam izv ad io o n u s recep tim a i n o sim je n ep restan o u d ţep u .ne izbijaju iz . gledaju buve. . K ecelju za o b d u k ciju n ašao T rifun na tavanu. Mojim mikroskopom igraju se deca.poslednji put! Sve me je ostavilo. P o b ratim e. n iti ću ik ad ik o g a. M o ţete li mi oprostiti?" Ona ne ote ruke. i ja sam n atu ra za p rezren je. Id em sv ak i d an u red n o trip u t u Ć iju k ov u m eh an u n a p iv o i igram sansa s Jovom advokatom i Niko lo m p o ru ĉn ik o m . O d n eiseĉen ih m ed icin sk ih ţu rn ala k o je sam n ek ad d o b ijao p rav e d eca zm ajev e i generalske kape. n ezaslu ţn a o n o g a p lam a k o jim ste m e v i o b asjali. K u p io sam jo š p re g o d in u d an a jed n u k aĉk etu . Ja sve to gledam. p u sti m e d a se isp laĉem . H em ik alije leţe b ez ik ak v e u p o treb e.lju b io . sam o što m o j sestrić p o k atk ad p retu ra. D eca m o je sestre jo š m e n ep restan o v o le . rad. Š ta se nije od to doba promenilo! Ja sam postao sasvim drugi. A li p ro m islite.n a sv e d a se n asm ejem . S in o ć sam n ašao im erzio n u k alo ĉin am a.

V iso k i (o d liĉn i) u k u s . izab ere m i haljine.rekoh joj. b o lan . uredi mi so b u . i n jen u slik u . ak o h o ćeš b aš d a je u zm eš. itd . Izv ad im n ek o lik o k n jig a i n areĊ am n a sto . pa briznu u plac i turi glavu meni na grudi: . sešo ? . . .P o k u šav ao sam . A moja sestra. d a n isi ti u zela n jen u slik u? O n a m rd n u g lav o m ..N e p laĉi. Otvorim album i gledam njenu sliku. sv e ti p o k lan jam šta h o ćeš. .S ešo . i sve mi se zam o ta u crn o .Bato. pobratime! T i m e p itaš: am a trg n i se.Pokloni mi je . O d em sestri u so b u . sešo .reĉe o n a. Uzeh sliku i odoh napolje.. Drugi dan sve opet po starom. o b riše m ik ro sk o p i zap reti d eci d a će o d b iti p rste o n o m e k o ji u m a što u jk in o p rih v ati. itd.. N ek i d an traţim n jen u slik u i n ig d e da je n aĊ em .moje sobe. m o lim te! Izvadi njenu sliku iz nedara i dade mi je.S ešo . . S estra m e o d v ed e k ro jaĉu . U red im k o jek ak o stv ari. tu ri d o n ju u sn u u u sta i g led aše me p itaju ći d a l'se srd im . . B o lesn icim a o d red im izv esn o d o b a d an a k ad sam k o d k u će. (1879) Napomene 1 . bato! . d ig n i jo š jednom ponosno glavu! .eh.A što će ti. I ja o tp o ĉn em . A l'što će ti? D aj m i je. stresi tu p rašin u .

K lizalište sjajn o o sv etljen o . u lazak zaseb an 18. Naravno 4. T o se v as n e tiĉe. N ik o la Iv an o v iĉu . jo š jed n o m ! 6 . "Istoriju jednoga seljaka" Erkmana-Š atrijan a. 2 1 . Engleski til (retko tkanje) 16. m o lim . 1 7 . S n aţn a n em aĉk a p riro d a. 14. S u štin a 1 3 . . 8. Zazorno. (T ak o v am ) ĉasn e reĉi. stidno 3. iziĊ ite n ap o lje i n e p u štajte nijednu od dama u sobu. Na kraju krajeva 19. S d o p u šten jem d a k aţem . Zastor 15. 7 . N eh atn o (n em arn o ). E-e! 5 . Poziv na igru 9 . G ro m i p ak ao .2. Rekao sam 2 0 . H iljad u p u ta (m o lim ) o p ro štaj. n eb riţljiv o 2 2 . Najoporije pismo 1 2 . 11. O v im p sim a jo š jed n ak o n ije d o vo ljn o b atin a. 10.

Otac. ja bih istrgao reĉ.) Prvi put s ocem na jutrenje . nikad ni slovca! O n . o p ere n em aĉk o g m u ziĉara M ajerb era 2 7 . Varvarski 25. naravno.veli .Bilo mi je . u rukama mu abonos-ĉib u k s tak u m o m o d ćilib ara. K ru n id b en i m a rš iz P ro ro ka . u d rite p o šten o . i jed an n o ţić sa sreb rn im cag rijam a i s d ršk o m o d slo n o v e k o sti. m o lim v as. P riĉaću v am k o lik o sam zap am tio . 24. N isam p ao n a teme da mu kazujem! M en i je m ati p riĉala m n o g o što šta k ad sam o d rastao p a je zapitkivao. Z o v i m e sam o lju b av (d rag i). a m o j m laĊ i b rat b aš n išta. da je napisano. n o sio se. I m o ja o d m en e starija sestra zn a za to . m o j o tac. . za n jeg a zad en u ta jed n a h arb ija s d ršk o m o d slo n o v e ko sti. Nikako 26. razu m e se. tu rsk i. N i sam se n e sećam sv eg a b aš n atan k o .23. P o v rh silaja tranbolos. 28. S ilaj išaran zlato m .o n d a d ev et g o d in a. Samo . Ĉ ak šire sa sv ilen im g ajtan o m i b u ćm eto m . tj. p o v rh n jeg a ću rĉe o d zelen e ĉo h e. pa rese od njega biju po levom boku. Veliki narod! (Napisano onako kako Nemci izgovaraju francuski. p a širo k i p aĉalu ci p rek rilili d o p o la n o gu u b elo j ĉarap i i p litk im cipelama. i b iću izn o v a k ršten . pa ga malo nakrivi na levu stranu. 29. Ĉ isto g a g led am k ak o se o b laĉi: d ţem ad an o d crv en e k ad ife s nekoliko katova zlatna gajtan a. Na glavu turi tunos. Ime mi je svoje mrsko. Jer je tebi neprijatelj.

v eĊ e m u se sastale n a ĉelu . o d ĉasa se p ru ćiš! L ak o se n alju ti. a b ab i zaig ra d o n ja u sn a. svojte. a to se i o cu d ad e n ešto n a sm eh p a n ek o lik o p u ta razv u ĉe m alo lev u stran u o d u sta. n e zn aš zašto n i k ro što . b led k ao k rp a. o p et. stoji nas vriska. p rislo n io se n a v rata. Znam. bar ne kao drugi svet. Š to rek n e. ali. d ršće.b eţi k u d zn aš! O so rljiv i u v ek h o će d a b u d e n a n jeg o v u . k ad o d alam i.a s d esn e stran e p o d p o jas p o dv u ĉen a. n i "u h !" d a reĉe. istin a. p a k ao iz p raćk e. am a b aš n i su ze d a p u sti. zlato m i Ċ in Ċ u v am a izv ezen a d u v an k esa. ali k ad sam v eć p o ĉeo p riĉati. P a m ak ar d a se on . S am o k ad g a p o n eše iz k u će. i eto tak o se o n sm ejao k ad se d esilo što g o d gd e b i n ek i d ru g i razv alio v ilice d a b i se ĉu lo u T etreb o v u mehanu. n ik o se n ije n i u su Ċ ivao d o k aziv ati što p ro tiv n o n jem u . D ao m u sah at d a se ig ra. i o k o lev o g a ok a n ab ra m u se k o ţa. a m o j Đ o k ica o k u p io p a gura ocu sahat u usta i d ern ja se iz p etn ih ţila što o n n eće d a o tv o ri u sta. Ozbiljan preko jego. d ršće. T u k ao je sam o šam aro m . n e v red i šep rtljati -. .o tac m i je. g risk a d o n ju u snu . k ad je u m ro m o j ĉiĉa s k o jim je b ab o o rtaĉk i rad io i k o g a je jak o v o leo . a o n p su je alilu j. a ti. tj. i to sam o jed an p u t. b rate. p a ak o n e u rad iš. za pevaj. d esn i b rk su ĉe i izd iţe g a n av iše. pa samo zapoveda. m ati. n ap o sletku b aš i d a m e ću ši jed an p u t. K ad se zd rav o n alju ti. jedan. M o ja strin a. cep tiš k ao p ru t! Nikad se nije smejao. n eće p o p u stiti n i za g lav u . Jao ! D a o n d a n ek o d o Ċ e d a m u k aţe d a n isam zn ao "alek cije"! N e zn am ĉeg a sam se tak o b o jao . T o je b ila v elik a retkost. Ja i sestra d a u m rem o o d sm eh a. i to on jedanput što rek n e. p u t d rţi o n n a k rilu m o g m alo g b ratića. p a šta? A li ja strepim od onih o ĉiju : k ad ih p rev ali. p laĉi. natu šti se. a o n e crn e o ĉi sev aju . a m o j b ab o n išta. P rav i k ico š! Naravi je bio . p a ću ti. A zn am . mi deca -u d ri k u k aj. n arav i je b io ĉu d n ov ate.

T ek ćete se v i p o sle ĉu d iti! T o o Đ u rĊ ev u d n e. ali m islite d a je popustio? . n ije d o b ro zav rn u o slav in u n a p etaĉci. Video ga da igra krajcara! . b o ţe. p a k ad ti n estan e. n i s n am a d eco m . p a k aţe: "N a. siro ta. a ti k aţi! A u m o j se p o sao n e . p a sk o ro ak o v rak ije istek ao . o so rljiv . g o ri o d tu Ċ in a. n i s k im d ru g im . Nije to da rek n eš d a je o n . to ĉeći rak iju . T o g a Proku je najvoleo od sviju momaka. D arn u to m o g o ca. Ĉ u d n o je ţiv eo s m o jo m m ajkom. što n e d aš S tan o ju rak iju? S ko ro će i n o v a. k ao što im a lju d i. slao ga u sela p o v eresiju i k o ješta. o n a d a sv isn e o d p laĉa. In aĉe nikad ni da ga je kljucnuo! Sve mu je poveravao. Znam samo jedanput d a g a je u d ario što .Jesi li ti g lad n a ili ti je ĉeg a m alo ? N o v ci su u tv o jim ru k am a. p laĉe k ao k iša i m o li. ali p o p u stiti n eće.k aje u seb i. p a g d e ćeš je? A tek se o n izd raĉi n a n ju : . Z n am k ad je o tp u stio P ro k u m o m k a iz slu ţb e. b aš v id eh . n e d aj. N ik ad i n ik u d a n ije s n jo m e išao . p a to ti je! A o n a.B o ţe sah ran i! Izv ad i sam o jo š jed an d u k at pa m u d ad e: "N a.. V id im d a se k aje i d a m u je ţao . B ab o izv ad i d ev ed eset g ro ša. n iti je ona smela pomenuti da je kuda povede. a o n se k aje u seb i što istera n a p rav d i b o g a n ajv aljan ijeg m o m k a.M itre. p a h o će d a d ari i tak o što . n eg o o n ak o n ek ako : uv ek h lad an . id i p a traţi g d e se m o ţe ig rati k rajcara!" T u rio P ro k a fes n a o ĉi. p a p u t za u ši!" O d e P ro k a. Nije trpeo ni da se o n a što m eša u trg o v in u i n jeg ov a p o sla. ev o ti ajlu k a! M en i v iše n e treb aš. p a jo š m o ra d a k rije su ze i o d n as i o d n jeg a. d o b ra. .. K ad se o n što obrecn e. D o šao P ro k a u d u ćan d a m u se n an o v o p o tp iše b u kv ar. p a p ilji u n jeg a k ao n o je u jaje. K aţe o n a jedanput: .A zn ate što g a je o tp u stio? Na pravdi boga!. b rate. k ao sv etac. n i s m ajk o m . N ik ad se n ije šalio .

ali n as je d rţao p restro g o . ali k u p u ju d eci i šećerlem eta. zlatn e h artije i lo p tu o d g u m alastik e što sk aĉe s v rh jab lan a! U crk v u je išao sam o n a Đ u rĊ ev d an . pa hajd! Dolazio je leti u devet. . V eĉeram o .Nikad one nisu zaspale p re n eg o o n d o Ċ e. p a m a to b ilo u zo ru . Ja se n e sećam n ik ad i n ik ak v a zn ak a n eţn o sti o d n jeg a. p a n e u m em n aći? . T o je moju sirotu majku i sestru peklo . u k afan u sv ako v eĉe. ili sam .A šta v eliš? V aljd a d a m i k o m šilu k m isli d a m i leţi m rtv ac u k u ći! . . n o ću k ad se otkrijemo. Mitre . v aljd a. k ad d o Ċ e d o cn e k u ći. Nas je decu.. o n tu ri ĉib u k p o d lev u m išku . . U kafani imao je svoje d ru štv o . S a sv eto m je tak o Ċ e m alo g o v o rio. i sam o m eĊ 'n jim a što rek n e p o k o ju . L ju ti se o n . p ijan . i k o g a se m o j o tac ĉisto p rib o jav ao .A zar ja n e zn am u p aliti sv eće. voleo. Ĉ u o sam jed an p u t.Pa nije.p leći! P o k u n ji se m ati p a ću ti.ali šta m i je to ? T o rad e i d ru g i o ĉev i. zad en e duvankesu pod pojas. ali nek i p u t p rev ali i p o n o ć. nije fajde. i nije nam dao da se nadnosimo nad bunar i penjemo na dud.. S ed e u k rev etim a n e sm eju n i sv eću d a u p ale. P o k riv ao n as je istin a.P a d a se v id iš sv u ći. a n jeg a n em a. g d e p ro g u nĊ a: .k aţe m o ja m ati. b o lan. . . K u m a Iliju je p o što v ao što m o ţe b iti. to se vidi.Š ta će ta sv eća u o v o d ob a? . a zimi i ranije. kao i majku. kad vidi da sv eća g o ri.nego kao velim.uvija se moja mati .ja v am se o n d a jo š nisam razumevao u lumpovanju. i to je jed in i ĉo v ek k o ji m u je sm eo reći šta je h teo . M itre.

S u trad an n išta. sahat? O n se n am rg o d io . m o j b rate.. p ita g a: . H teo b i d a m ati sp av a. Pio je vrlo malo. P ek lo je to i n jeg a. sam o d a o n m o ţe b ez b rig e b an ĉiti. N esreća. A nikome da se pojada.. v id i se to .Pa do b ro je išao . i kad ogleda za kupovinu. pa nakiseli lice. ĉin i m i se. jali nije . K u k a p o sle s m o jo m sestro m : "E . Jed an p u t d oĊ e o n .... Rakiju. V id ećete! T o je m o jo j m ajci p o la v ek a u k in u lo . N eg o .a njega eto iz k afan e. ispljuje.. p rek o p rsiju zlatan lanac s prsta debeo. p a to ti je! D a je p io . p a p o d staro st d a p erem tu Ċ e k o šu lje!" Jedanput opet .. pa ne zna od zla k ak o će d a p o ĉn e. Mitre. P a šta je rad io sv u n o ć p o m eh an ĉin am a? pitate vi. v aljd a ja zn am k ad sah at ide i kad ne ide! M o ja m ati šta će. M itre. N ak riv io jed n u astrah an sk u šu b aru . K ad . n i p o jad a. tak o .V aljd a ja n isam ćo rav n i lu d .. G led a n a stran u . .Poslao sam ga u Beograd da se opravi.A gde ti je.. i to samo vino. k aţe: . P laĉe n ek ih p u ta d a svisne. N išta!. o p azi m ajk a d a o n n em a sah ata! P rek id e se ţen a.. u ću ta.jali je bilo deset. d o cn e k u ći. teško m en i! D aće sv e što im am o . Ni za kafu nije bogzna k ak o m ario . za pojasom jedan srebrnjak . .Kakav mrtvac! Vi mislite on to zbilja misli? Mari on i za su sed stv o ! N eg o ne d a o n d a m o ja m ati v o d i raĉu n a o njegovu dolasku i odlasku.

.Opravljen! ..Z ar ti je v eć o p rav ljen sahat? . O n a u m u ĉe.A kakav ti je to lanac? . .? Ali tu moj otac pogleda nekako preko oka moju majku.Na.P a o n d a iziĊ e u k u h in ju . .a otkud ti? .A kakav.k aţe m o ja m ati .isk ićen zlato m i d rag im k am en jem . .trţe se. K ak o u Ċ e. a k ao d a m u se n ab rala k o ţa o k o lev o g o k a. ali n ek ak o m ek an o .Lanac kao svaki lanac . N ešto je d o b re v o lje. i ono zveknu: sam samcit dukat.Zar si povratio?. .ostavi ovo! .k aţe o n . U Ċ e o n . . izv ad i sah at iza p o jasa. Gledam ispod jorgana. .Kupio sam i nju! . brate! . k ao san ćim d a v id i koliko je.Kupio sam! .A ta šu b ara? T o im a sam o u M iće k azn aĉeja.Prodao ti? . . On se uze skidati. n ije da se izdire.Znam. kao kad d iţe p rljav u d eĉju p elen u .Prodao! .. Izvadi iza pojasa jedan zamotuljak kolik pesnica pa baci na sto..reĉe .k aţe o n . . M o ja mati uze onu hartiju nekako samo s dva prsta. .

.O d v ed o še v ran ca! . p a u ću ta.. ali o p et. K ao što v id ite. sv e se o k ren u i p o Ċ e k ak o n e treb a. N e zn am ja šta je to .s ovim novcima? Ovo je p ro k leto !. P ro Ċ e o n jo š s n ek im p o red v rata.A šta ću . a g las jo j p ro m u k ao : . N azv a d o b ro v eĉe. o tk ak o se p o ĉe d ruţiti s M ićo m k azn aĉejem . o d m ah isp reĉi: "G led aj sv o ja p o sla!". k azao sam ja: v id eo je o n sam d a n e v alja šta radi. pa ga ne p u šta.. N e trp i n ik ak v a zap itk ivan ja.. N ek ad . N ije sam ! Ĉ u d i se m o ja m ati. P a ip ak . i m i sm o sv i u z n ju b ili n esrećn i. pravio mi od zove svirajku i v o d io m e sa so b o m n a k o lim a u liv ad u . n em a tu sreće n i ţiv o ta! I tak o je m o ja m ati b ila n esrećn a. p riĉala m i je m ati. O b recu je se. Jeste.. b io je o n sasv im d ru g i ĉo v ek ..k aţe sestri . ali ga uzeo budiboksnama na svoju ruku. O v o će Ċ av o o d n eti k ak o je i doneo!.. ću ti m ajk a ĉek am ja. sm ešn o je k azati. Ć u ti o n . O v o je Ċ av o lsko !. ili: "Im aš li ti d ru g e k ak e b rig e?" N ije fajd e. ja p o ĉeh h rk ati i m o ja se sestra u ĉin i d a sp av a. k aţe m ajk a.. O lb rek to m ap o tek aro m i jo š tak o n ek im a. K rsto m iz Makevine ulice. O d o še u av liju . n ešto p o lak o g u n Ċ aju . k ao k ro z m ag lu .. Jed an p u t v rati se o n u n ek o d o b a ku ći. b o g am i! A li tak o . Ĉ u jem o m i m alo p o sle k o n jsk i to p o t i rzan je. K ad o n p o sle u Ċ e. A li. k ak o m e je ĉesto d rţao n a krilu dok sam bio sasvim mali... O n d a m o ja m ati o tp o ĉe. o p et je o n b io d o b ar ĉo v ek . a i ja se sećam .

A ko te tera? N e tera m e n ik o .. v ran a p o p ila p am et. Z ar ti. ali će m e isterati ak o tak o i d alje rad iš.. d a k u p im d eset! M o ja m ati p laĉe jo š jaĉe: .ali h o će d u šm an i sv e d a o d n esu . d a m i treb a ţen a tutor! Ć u ti p lem en ita d u ša. a o n o sv e p o staro m . O n e tek u kroz prsi.k aţe o n a m ilo stiv n o . tak o ti o v e n aše n ejaĉi. a ja ĉisto o sećam k ak o p laĉe. .P a o n d a p o ĉe jecati. tak o ti o v e n aše d ece. g u b i i o v aj i o n aj sv et. N i su za n em a v iše.M itre. padaju na srce i kamene se.A m a ja sam teb i sto p u ta k azao d a m i n e p o p u ješ i d a slin iš b ez n ev o lje! N ije m en i. tak o ti B o g a. bez zlatna silaja. ak o h o ćeš. G u b io je tak o Ċ e. T o je zan at o d B o g a p ro k let! .O d v ed o še . O stav i se.. p ro k lete k arte! Z n aš d a sm o m i n a n ašo j g rb in i i krvavim znojem stekli ovo krova nad glavom. brate. Donosio je drugi put . zab o g a. . bez sahata. . G u ši se. b rate. b rate. D an za d an o m . v aljd a. D o n o sio je ĉesto p u n e fišek e n ov aca. E n o ti Jov e k artaša p a g led aj! O n ak av g azd a.Znam. pa zar da me kojekakve izelice iz mog dobra isteraju?. sam o m ati ĉas p o u sek n ju je se.. Mitre brate. p a sad sp ao n a to d a p reg rće tu Ċ u šišark u i d a k u p u je p o selim a k o ţe za Ĉ ifu te. O p et ću te. n ije ţao d a ja p o d staro st ĉek am o d d ru g o g k o ru h leb a i d a o v a n aša d eĉica slu ţe tu Ċ in u?. . K o se n jeg a d rţi. drug o v an ja s Ċ av o lo m . .A šta si ti u zela m en e zak lin jati d eco m i p lak ati n ad a m n o m ţiv im ? Š ta slin iš za jed n o m d rk elo m ? N ije o n m en e stek ao n eg o ja n jeg a! S u tra..k aţe o n . o stav i se. D o lazio je ĉesto b ez prstenja.

S am o n am p ara d aje k o lik o k o je ho ćem o . a n o v ci se tro še k ao k iša. a n aš m o m ak S to jan n e p restaje p eći im k afe (a su trad an p o k azu je p o n ek o lik o d u k ata što je n ad ob ijao n ap o jn ice). bolan? Trgovina zabataljena. N as d ecu n e m ilu je. "Z ar ja . a jed n o m : p u n o bu re lak erd e i sv ak o jak ih d rug ih k o m en d ija. upale po nekoliko sveća. S u tra m u k u p io n ov e ' am o v e: v ise rem en i d o n iţe k o len a i biju ga rojte po vilicama. b led e tu ţn e. p a k ro z v aro š rrrrrr!. S v e b eţi o d k u će. a k am o li b lag e. M i sm o v eć b ili o g u g lali. Kako da nije. P o ĉeše. S am o ću ti. k ao što ih je m o ja m ati zv ala. pa i na slavu slabo kom da idu. o n i n jeg o v i p ajtaši d olaziti i n ašo j k u ći. n i o so rn e reĉi d a rek n e.i po dva-tri ahata i po nekoliko prstenova. a stolicu tu rio n a d u ćan sk a v rata. ru k e su v e. D u ćan g o to v o i n e rad i. A li o p et n ešto m i je tak o tešk o b ilo g led aju ći m o ju m ajk u i sestru : ĉisto p o starele. Momak se jed an p o jed an o d pu šta. Jedanput: jedne ĉizm e. zv eĉi d u k at. M o je h aljin e n ajlep še u celo j v aro ši. n ašeg . D a m erim g ejak u za d v aest p ara ĉiv ita? E n o m u Ĉ ifu ta M ati n e sm e n išta v iše n i d a p ro slo v i. o zb iljn e. d ru g i p u t: k o n jsk o sed lo . o ĉi jo j crv en e. jed an p u t i . on o g isto g . Zatvore se u veliku sobu. Jed an p u t d o v ed e u v eĉe vranca. p o sle. Nikud podbogom ne idu. jed n u ću rd iju . k lizi k arta. ti n am a b u d i p rijatelj!" I tak o se o n sasv im o tp ad i o d k u će. A k o ištem d a k u p im leg ršter. sam o je m ati p lak ala i brinula se. lice b led o . Upregao ga u kola. d a sv e izleće kaldrma ispod nogu. S v e id e k ao u n esrećn o j k u ći. K aţe. M ateri n ik ad n e g led a u o ĉi. A i n am a su ţen e slab o d o lazile v eć sam o lju d i i to g o to v o sv e sam o o n e "lo le" i "p u sta' ije". p u ši se d u v an . A n aša m ati sed i s n am a u d ru g o j so b i.k aţe m o j o tac". i ĉas p o p o n av lja: "B o ţe. a o n izv ad i p o ĉitav u p letu . o p et: tu ce sreb rn ih k ašik a. b o g m e. Z a jelo je k u p o v ao sv e što je b ilo n ajlep še u v aro ši.

kao zalivena. S to jan o d m ah u z o g n jište. O n a v iše n e p laĉe. Stegla srce. p a v aljd a v id ite šta će iz sv eg a d a b u d e! D o Ċ o še o n i sv i jedn o v eĉe. R azd rljio d ţem ad an . v elim . B io je sav zn o jav . šišk av u telu . P iju k afu . N i sestra. D o Ċ o še o n i. brate. i ĉu ješ k ak o zv eĉi d u k at. a sv e se sm eši o n im m alim . ću te k ao T u rci. N am rĉio se k ao T u rĉin . ja ću seb i n aći k u ću . Isp ijen e u licu . M i se s m ajk o m zatv o rili u d ru g u so bu . T o je b ila strašn a n o ć.kazao: . o ĉi u p ale p a g led aju strah o v ito u p lašen o . Z ap ališe ĉetiri sv eće. a ti o v d e p o p u j k om e h o ćeš! U -pam-ti do-bro!" Ć u ti o n a. sirota. P rem a o v o m e je n išta o n o k ad m i je stric u m ro . a p rek o p rslu k a zlatan lan ac. . ti. k o su o strag razd elio . sam o k arta k lizi. kopni iz dana d an . d a te n ek ak av strah u h v ati k ao o d sovuljage. v ele . isti o n ak av kakav je: babo imao. p a p eci kafu. rasp u ĉio k o šu lju p a m u se v id e g u ste crn e d lak e n a g ru d im a. Na ruci mu nekakav prsten. cakli se. ti m en e n em o j o stav iti!" E . govori k ru p n o i p ro m u k lo . n ek ak av sv in jarsk i trg o v ac k o ji. a sv e se m o li B o g u : "B o ţe. Z elem b ać. d o jag o d ica. "radi s P ešto m ". U d ari d im o d d u v an a kao iz d im n jak a. N ek o lik o p u ta u lazio je n aš o tac u n ašu so b u . B rk o v e u šiljio .Jesi ĉu la. ne da. D o Ċ e s n jim a jo š n ek ak av P . u se pogledati. k ao jed zelen im o ĉim a. a zo lu fe p u stio . Gega se kad ide. p a se iseliti. D eb eo u licu . razu m ej srp sk i što ću ti reći: ak o ti m en i cig lo jed an p u t jo š što o to m e p ro slo v iš. n ak riv io n ek ak av šeširić.

Sestra v risn u .Odite. Uzima novce. A li to n e b eše v iše g las.D aj jo š! . n i šap at. O n sk o p a o n e n o vce i u p rav o istrĉa iz so b e. G las jo j zv o n i k ao zv o no . kako se onaj moj veliki otac strese i k ak o se p rih v ati za p eć.k aţe m ajci. u p ali sv itac p a p riţeţe k an d ilo p red sv etim Đ o rĊ em . ljubismo je u ruku: "Nano. o tv ara k o v ĉeg p a šak o m sipa u njegovu. deco. a n o g e jo j k lecaju . Ja sk o ĉih iz p o stelje. a d o šao u licu k ao zem lja. M ati m u p ru ţi. a o d laţe n o g am a i ru k av o m b riše znoj. O n a steg la srce. M o ja m ati k lo n u k raj k o v ĉeg a i o n esv esti se. nano!" O n a m etn u ru k u n a m o ju g lav u i šap u taše n ešto . v eć n ešto n alik n a ro p ac. a tak o o k o tri sah ata p o p o no ći. . . glavu okrenuo na drugu stranu. pa k ad p ro Ċ e.Poslednjih deset dukata! . a on vezuje u maramu. u Ċ e ti o n . S ed o sm o dole na patos kraj nje. I Đ o k ica sk o ĉi. a o ĉi sv etle k ao . p ro g u nĊ a k ao za se: "Jo š sam o o v o !" I o n d a ĉisto b eţi iz so b e.reĉe o n a. molite se Bogu da nas izbavi od propasti! reĉe o n a. p eti p u t u n ašu so bu . A li "jo š o v o ". ispod jorgana.B rţe! .reĉe o n . ĉin i m i se. M ati p o Ċ e k o v ĉeg u . O n d a sk o ĉi..veli mojoj majci. . a ja sto jim d o k m i seša n e o d seĉe hleba. G led a u zv eren o i n a stran u . . Ĉ u ti k ao k am en . Onda ja videh. sv e se n av ija.Daj sve! .v eli m ajci.Daj! . o d laţe n o g am a k a o ja kad me d ru štv o ĉek a n ap o lju . .

A k o m en e m o ţe n aterati d a ig ram v iše? K am o to g a? P o sle o p et n asta n ejasan ţag o r i sv aĊ a. m o lim ti se za b ab u !" I o n d a. T am o g o re b eše n ešto što je ona videla. i m en i se u ĉin i d a je B o g p o m ilo v a ru k o m . te i m i celiv asm o . k olik o ig d a m o ţe: . pope se na stolicu pa celiva svetog Đ o rĊ a. a p o sle d iţe i m en e i Đ o k icu . siro ĉe. p a. n ešto šap ću ći p rek rsti njime sobu . Iz n jen ih o ĉiju tek u d v a m laza su za. I m o ja sestra to isto u ĉin i. N e m o ţe n išta d a se razu m e. i m o lih se p o sto ti p u t: "B o ţe. k ak o m i je o n d a lak o b ilo ! K ak o sam se o sećao b laţen k ao o k u p an ! A m a što m i sad n e m o ţe v iše d a b u d e o n ako? Isto m što m ati p rek rsti v rata o d v elik e so b e. O n d a ĉu sm o k ak o . i d a aţd aja p o d n jeg o v im k o p ljem ze' n u . O n d a p o lak o o tvo ri v rata n a p rstim a d o Ċ e d o velike sobe. M i p o trĉasm o n jo j p o d ik on u i sv i k lek o sm o . pa prekrsti kitom vrata od nje. O n d a m ati u ze su v u k itu b o sio k a što je stajala za ik o n o m i stak len ce s b o g o jav ljensk o m v o d ico m što je v isilo p o d ik on o m . tamo njen Bog kog je ona gledala i koji je nju gledao . P a p ad o h n iĉice na kraj njene haljine i na njenu levu ruku. P o sle m i zab lesn u še o ĉi. E j. O n d a se o p et k rsti i lju b i m ater u ru k u . a u n u tra d iţe ţag o r. i d a se sv etac n asm eši. okrenuo se licem njoj. a Đ o k ica klekao pred majku. p a o p et g led a u n ju . ti v id iš m o ju m ajk u ! B o ţe. kojom me p rid rţa. I o n d a jo j se p o licu razli n ek ak v o b laţen stv o i n ek ak v a sv etlo st. p o k v asi on o m v o d o m b o siljak . ĉita n ag las o n u p o lo v inu O ĉen aša što je v eć b io n au ĉio . a n e zn am zašto "B o ţe. krsti se i. Posle moja mati usta.v eĉern jaĉa n a n eb u . sam o što Z elem b ać jed an p u t v ik nu . u b ij o n o g a Z elem b aća!" Dugo smo se tako molili. O n e b eh u u p rav ljen e n a sv eca i n a n eb o .

sam o što šap u ću n ek e p o b o ţn e reĉi. sam o tu ri p rst na usta. am a u b ij o n og Z elem b aća!" N e m isleći n išta.Š ta je o v o? . . o n d a m e o d v ed e d o v rata o d k u će. K ad se p ro b u d ih . Gledam. . p a m e p u sti. ali se o ĉas trg o h . O sećao sam se strašn o u m o ran i p razan . Gledam za njom . I n eh o tiĉn o p o Ċ em v ratim a o d v elik e so b e. O n a se vrati natrag u sobu. a o n jo š n e d o Ċ e. a ja stajah na vratima. o b u ĉem se i iziĊ em iz so b e. p a tu ţn o . U stan em . I d an zab eli ja i Đ o k ica zasp asm o . N ap o lju mirno. p a p ro v irim k ro z k lju ĉao n icu . zn aš ono za b ab u . id u n a p rstim a i n išta n e g o v o re.Je li o v d e m rtv ac u k u ći ili se moj pokojni stric vratio pa ga valja nanovo sahranjivati. Ja se o k reto h . ali n e m o g ah v iše zatv o riti o ĉiju . O n d a se n an o v o p rišu n jam n a p rstim a d o v elik e so b e. N e d o n eše n am d o ru ĉak . su n ce b eše d alek o o d sk o ĉilo . O n d a p retrn u h k ad se setih šta je n o ćas b ilo i m eh an iĉk i p ro šap tah : "B o ţe. ali o n a n e reĉe n išta. S v e izg led a n ek ak o sv eĉan o . sv eţ zrak p ad a k ro z o tv o ren p ro zo r. A li b ab o n e u Ċ e u so b u . n e p itaju jesm o li g lad n i. lice k ao o d v o sk a. n e šalje m e m ati u šk o lu ." i o p et: "B o ţe. a p red ik o n o m d ršće p lam iĉak u k an d ilu . Sto nasred sobe. jer o setih kako me majka dohvati za ruku. Z alu d m i ĉek asm o .se v rata o tv o riše. g u n Ċ an je i k o rak e. dve ili tri . M o ja m ati i sestra b led e k ao k rp e. Oko njega razbacane stolice. k rše p rste. o ĉi im v laţn e.n e zn am šta d a m islim .pitao sam se ja.

Gledao sam tako dugo. Ĉ u d n o sam i m raĉn o n ešto m islio . N o v ak p an d u r d ere se i o d reĊ u je g d e će k o d a p ritera k o la. Ĉ etiri p razn a sv ećn jak a. S to ji jo š n ek o lik o p razn ih tan jira. p u n o trin a i n ep ela o d d u v an a. Po njemu razbacane karte. d a n e m o ţe v iše n jo m u d arati. Samo videh kako mu se slabine kupe i nadim aju . u p rav o . zašto . isp rev aljiv an e šo lje.n e zn am zašto . leĊ im a o k ren u t v ratim a. sed i moj otac. Obe ruke do lakata naslonio na sto. poljubih je u ru k u . id e sv et k ao i o b iĉn o . sam o n a jed n o m d u v an istresen iz lu le. v ru će!". p a iziĊ o h n ap o lje.p retu ren e. T riv k o izv ad io jag n je p a v iĉe: "H o d i. S iln i seljaci d o terali k o ješta n a p ijacu . S reten ćata id e d o b o šarem p o v aro ši i ĉ ita da se zab ran ju je p u štati sv in je p o u licam a. n a p rim er. . T rg o v ci zav iru ju u v reće i p ip aju jag n jad . Taj dan bio je subota. N a jed n o j sto lici za sto lo m . Ja . sv ak i g led a sv o ja p o sla. Bog zna dokle bih ja tako virio da me se opet ne dotaknu m ajĉin a ru k a. a na ruke leg ao ĉelo m . K ad iziĊ o h n a u licu . . Ĉ in ilo m i se. P o sle m i se ĉin ilo d a m u je o n a sn aţn a ru k a o d k ab aste h artije. a p ijan i Jo za ig ra u jed n o j . razg aţen e i n erazg aţen e cig are jed n a razb ijen a k afen a šo lja i isp o d jed n e k arte v iri d u k at. sam o o n im b lag im o ĉim a pokaza put vrata. p a se n e m iĉe. p a sam se ĉu d io k ak o m rtv ac d iše. ali on ama da je mrdnuo.d a je o n m rtav . D eca k rad u trešn je. N išta m i n e reĉe.a ne znam. sam o u jed n o m što b u k ti d eb ela h artija k o jo m je sv eća b ila o m o tan a i crn dim mirno se uzd iţe i d o h v ata za tav an . P o p o d u leţi tisu ću k arata. Z asto r n a sto lu sv u ĉen s jed n e strane skoro do polovine.i sve tak o k o ješta.odjedanput skidoh kapu.

p a se u v eseljav a n jen o m trk o m .Tako! .barici. . M o j o tac jo š isto o n ak o sed i.U selo . d eco . kad me ne vidi! Š ta je b ilo u n ašo j k u ći za v rem e d o k sam b io u šk o li . ova ruka! Da mi je da je se sit naljubim.ne znam. a gledam majku i devere. v aljd a.K aţite. mojih drugova k o je je p o slao g o sp o d in d a v id e što nisam d o šao u šk o lu ..Da nije bolestan Mitar? . n ek u d? . . O. n aĊ o h sv e onako kako sam ostavio: moja mati i sestra sede s rukama u k rilu .A što je. pa pobegoh u avliju. S ad se tek setih d a je treb alo ići u šk o lu .. zn am : jer k ad se v ratih iz šk o le. a S to jan se izv alio u sen o p a h rĉe k ao d a je p o n o ći. m o re. a o k o p o jasa se razm iĉe o d duboka daha. . U zm em knjige i komad hleba.O tišao . n e m iĉe se. T o jest.zapita me Ignjat ću rĉija k o ji u taj p ar p ro Ċ e. . tj.k aţem ja. kad ona spava. .isto onako kao kad mi je stric u m ro .Nije . Đ o k ica u av liji v ezao m aĉk i d ţezv u za rep . . Z ateg lo m u se ću rĉe p rek o širo k ih leĊ a.k aţem ja. n e k u v a se n i ru ĉak .rekoh ja. p ro laze n a p rstim a p o k raj velike sobe i samo othukuju . v aš d u ćan zatv o ren? . M o m ci šiju g u n jev e u sv o jo j o d aji. g o sp o d inu d a M iša n ije m o g ao p re d o ći imao je posla. Eto ti zatim dva takozvana "devera".

D an se k lo n i sv o jem u k raju . m o j otac! Fes malo zaturio. ti n a d o b ro o k ren i! Ja sam sedeo n a p rag u p red k u ćo m . N a p rag u stajaše o n . p o lak o se k reću . p a o starelo . d a su n ešto d u go p o lako razgovarali. p a se. B o ţe. n e traţe n išta. b rzo p o v u ĉe. k u m -Ilijin sin. da im je posle doneto hartije i mastila. ali je n isam ĉitao . A li šta je to b ilo . V id eo sam n a prozoru bledo lice moje matere naslonjeno na suvu joj ru ĉicu . da se moj otac s n jeg o v im zatv o rio u jed n u so bu . p ro m o li sam o g lav u u n u tra.n ig d e k raja d a v id iš. M o je m ajk e n esta s prozora. o tv o ri v rata o d n aše so b e. upola pokrivene trepavicama. P o lak o p reĊ e h o d nik . P riĉao m i je p o sle T o m a. sam o što se o b laci sv e g u šće g o m ilaju . da su n ešto p isali. Z atv o ri v rata p a iziĊ e n a u licu i lag an o se u p u ti k u m Ilijinoj kući. . n e m isle n išta. lice p o tam n elo . N isam u m eo n išta d a mislim. o ĉi! N i n alik n a o n e p reĊ ašn je! Ĉ isto posuknule.nije to nikad pre bilo! Takav je izg led ao m o j stric k ad je p red sm rt iskao d a g a p riĉeste. utekle u glavu. A li o ĉi. strašn ije i o ĉajn ije. Ja pretrnuh. a u n ašo j d u ši ista o n a p u ĉin a. B rk o vi se o p u stili. U n jim a n ešto p razn o . . U u šim a m i je zu jalo . n estaln o i b esm islen o g led aju . U jed an p u t šk ljo cnu b rav a. S v e p o staje n esn o sn ije. N a licu n ek ak av tu ţan i milostivan osmejak . u d arali p eĉate i tak o d alje. n e rek av ši n išta. n alik n a d u rb in k o m e su p o lu p an a stak la. pa mu viri ispod njega kosa i pada mu v iso k o ĉelo . V rata se o d v elik e so b e o tv o riše.O d av n o je v eć b ilo zv o n ilo n a v eĉern je. D rţao sam u ru ci n ek ak v u ško lsk u kn jiţicu .

Dugo je tako stajao n e m iĉu ći se. a n jeg o v p auĉin ast zrak p ao n a lice m o je m ajk e. D o Ċ e o p et n asred so b e. O k o d eset i p o sah ata m i sm o sv i leţali u p o stelji. lice k ao u n ek o g tešk og b o lesn ik a. U p ro p o g led u n ju i n e m iĉe se. p a b rzo i celo m n o g o m stu p aju ći iziĊ e napolje. M ati b rzo p irn u u sv eću . sam o što o p azim p o k atk ad k ak o m u se' n u o ĉi. tu ri g a p o d d ţu b e n atu ĉe fes n a o ĉi. g led aju ći ĉas n a n as ĉas n a m ater. g led a m o ju sestru . p a o n d a. sam o m ati što je sed ela s ru k am a u k rilu i b ezn aĉajn im p o g led o m g led ala u sv eću .to se ne zna niti će ik ad ik o zn ati. k ad o setih n ešto m o k ro n a ĉelu . O b rte se jed n o m -dva po so b i. p a p ro šap u ta: . a m o ja se m ati isp rav i u . sk id e se i leţe. O tv o rim o ĉi i p o g led am : p u n m esec g led a p rav o u so b u . n e p aleći sv eće. p a sam p o sle zaspao. p a i sam a leţe u k rev et. A li tek što se v rata p ritv o riše. o p et p o g led a u o k rug . D u g o sam jo š slu šao k ak o se p rev rće p o k rev etu . a n e sk id a o k a s n as.Spavaju! . Ne znam kolik o sam tak o sp av ao . V rata se o tv o riše i m o j o tac u Ċ e. U to d o b a šk rip n u še av lijsk a v rata. V iše n je sto ji m o j o tac. Ali mi nijedno ni uvom da maknusmo! O n d a o n p o Ċ e p o reb ark e n a p rstim a ĉiv ilu k u . a g ru d i jo j se n em irn o d iţu .A li se trţe o d sv o g šap ata i k ao d a se o k a meni nasred sobe. G led a n as sv e. sk id e p aţljiv o o n aj sreb rn jak . M alo p o sle p riĊ e n ašem k rev etu . Meni je ispod jorgana kucalo srce kao da neko bije ĉek ićem u g ru d im a. O ĉi jo j zatv o ren e.

sve! . pa blene u moju mater. . a glas mu kao razbijeno zvono. N o ć je bila u boga divota! Nebo se sija. Ja sam propao! K ak o si p ro p ao . p a sv e p o red p lo ta a isp o d v išan ja d ov uĉem se d o b u n ara i ĉu ĉn em iza n jeg a. Z a n jo m se d iţe i sestra. g o sp o d aru m o j. U p ro p o g led u n ju p a b leji.reĉe o n p a raširi ru k e.k rev etu . S tad e n ajzad p o d k ro v o d am b ara. S eša m e u h v ati za ru k u .M itre b rate. v azd u h sv eţ . ne znam otkud.Sve sam dao! .Ostani kod dece! K ad iziĊ o h n ap o lje. stvori se moja majka uz njega. p a izv ad i p išto lj. Ja sk o ĉih p a i sam p o Ċ o h n a v rata.n ig de se n išta n e m iĉe. ostavi me. . ali ja se otrgoh i rekoh joj: .. S to ji k ao sv eća. šta si to n au m io? M o j o tac u zd rh ta.p ro šap u ta m ajk a.reĉe o n .. g o sp o d aru . . mesec se cakli. .Pa ako si. B o g s to bo m ! Š to g o v o riš tako!. O n d a v id eh b ab u k ak o se n ad v iri n ad p ro zo r o d m o m aĉk e so b e.. . za n jo m p rista i seša. ti si i stekao! Moj otac ustuknu jedan korak.Ostani kod dece! . K ao k ak v i d u si! M ati b rzo ali p aţljiv o u sta i p o Ċ e v ratim a.. Ali u istih mah. p a iziĊ e n ap o lje.Idi. Marice.sve. P ren erazi se ĉo v ek . . šu p ljim p o g led o m g led a m o ju majku.Ama sve. p ritrĉim p lo tu . . p a o p et o d e d alje. brate.

I livadu! . p a razro g aĉi o ĉi.Kljusinu! . pa se nasloni laktom na rame materino.reĉe o n . . p u n a k u ća! Ja vidim kako ispod babina rukava kanu kap i blesnu sp ram m eseĉin e.Z ag rcn u se...D a si ti ţiv i zd rav ! . Majka ga uhvati za ruku: .reĉe m o ja mati. G led a je u o ĉi. . . .A k o će! .zar ti?. .Mitre! . n ism o im ali n išta o sim o n e ponjave. .Marice. h ran itelju n aš! N ećem o m i b iti n ijed n o g lad n i d o k si ti m eĊ n am a! Moj otac kao da se malo zanese. .Marice! .K ad sm o se m i u zeli. hvala B o g u . p a p o k ri o ĉi ru k am a i u ću ta. A li o n a k ao jed an b o ţji sv etac. jedne tepsije i dva-tri korita.. .Pustolinu! O n se p rim aĉe m o jo j m ajci.I konja! . a danas.Š ta ti to v eliš. .reĉe m o ja m ati.p o ĉe o n .k aţe m o ja m ati.V elim : d a B o g p o ţiv i teb e i o n u n ašu d eĉicu ! N ije n as h ran ila n i k u ća n i liv ad a.reĉe o n . .I k u ću ! . ĉisto p ro ţiţe. M arice? .A k o će! . n eg o ti.

I kao talas suvo granje.k aţe o tac g laso m m ek an im k ao sv ila.. S am o što p rišap tah m o jo j sestri: "Lezi!". U p rav o n jih d v o je stu p aju p rek o p raga. p a raditi.Pun je! .Tuca .Pa zar smo mi neki prestari ljudi? Zdravi smo. hvala B o g u .. A li ja u tri k o rak a v eć u so b i.Sine. a zd rav a su n am d eĉica. v id eo sam u T o p ĉid eru P eru Z elem b aća u ro b ijašk im h aljinama. . G ro m k o se razleţe k ro z tih u n o ć i p o trese se d u ša h rišćan ska.H o d i d a ih v id iš! . Ne dam ja samih tv o jih ru k u za sav k ap ital P aran o so v .reĉe m ati. . k id a u ze taštin e. a sk ru šen a d u ša razg o v ara se s n eb o m .. tako n jih o v zv uk o d no si b o lju i p eĉal. ..N isi ti n ek i tu n jez. pa povukoh jorgan na glavu.U lo ţićem o u ţito ! .P a ćem o o p et steći k u ću ! .K ao p o šten i lju d i! .Izv ešćem o n ašu d ecu n a p u t . ustani da idemo u crkvu!.P a m e n eće m rtv o g k leti. M o lićem o se B o g u . p a g a k ao n ek o d ete povede za ruku.k aţe m ati.. a n a crk v i g ru n u še zv o n a n a ju tren je. O tk ad ih n isam v id eo ! . p a d a je jo š o n o lik i! . . a ru k av p rev u ĉe p rek o o ĉiju i sp u sti ru k u .. k ao što ima ljudi.P a šta rad i o n a m o ja n isk a d u k ata? Š to će o n aj leţeći novac? Uzmi ga u trgovinu! . ..P a zar si zab o rav io n a ĉard ak p u n šišark e? . K ad sam išao lan e u B eo g rad p o esp ap .

P o p je b io sv e i sv a! Im ali sm o i šk o lu . im ao crk v u . P o p je. Zapovijedao je kmetu. . a o n . o p et. selo i p o p ad iju . a kmet selu.P o slije ću v am i o n jo j p riĉati.Srpom! .T reb a u b iti b rav a i n ab av iti ak o v rak ije. n e ţan ješ? . o ĉe? . . O n a je slu ţila crk v i i selu . sa sv o je stran e n ije n i san jao d a n jeg o v a rijeĉ n ajalo v o p ro Ċ e. a crk v a je im ala p o p a. ili d a o n u zim a v last k o ja m u n e p riliĉi.A moba? . ali niko nije mogao ni p o m isliti d a n e p o slu ša p o p a.Z n am . .kamen! (1879) Škol sk a i kon a I N aše selo im alo je crk v u . a k u d a ću p rije? Z n aš da sam inokosan. . S tjep an e. Cijelo je selo bilo popov spahiluk. a o n jo š n ije p o ţn jeo .A što ti. k ao što je ćata u sud n ici. Nije imao pandura. o ĉe.K ak o ću . S tjep an u . T o jest: p o p je slu ţio crk v u . p rezrijev a ţito . a zn aš k ak o sam stradao. ali je o n a b ila p o tĉin jen a zn aĉaja. o p et. d ak le p o p u . što id e u rask o rak . u p rav ljao selo m i ţiv io s p o p ad ijo m .

N ab av lja zelen e šare u v aro ši p a ih sv e m asti. . o ĉe! .veli . n em aš k ad o d m eh an e. a o n n aĊ e P era k o v aĉa g d je sjed i p red k rm aĉo m . pa sjutra zovi mobu. P o p je sv e što je im ao sv o g a zv ao "crk v en o " i "n aro d n o " a sv e što je seo sk o "n aše". P o p u stila m u šin a n a to ĉk o v im a. L u k o? . a k o v aĉ k ao o p aren trĉi p o p ov o j k u ći i steţe šin u . ..N ijesam .Ama ne znam ni ja. g d je h v ata m o ţd an ik . S ju trad an d o v eĉern je o b o ren o sv e.A ĉije su ? .A jesi li v id io crk v en a k o la i šin u n a to ĉk o v im a? . .K u d a ćeš to .U obor! . Jednom u sumraku ugleda on novoga poljaka Luku. a zar će b iti i što rakije.Zar ti . o ĉe! . p o d m etn u o d v ije stare k o n jsk e p lo ĉe d a se m alo g ig aju k o la k ao n a "v en d erim a" i da se popu "ne trucka zorli".a šta ću k ad n em am posla? .B lag o slo v i. O n je to i rad io . a isp o d trap a. M o g ao je o n ići u k o ju h o ćeš k u ći u zeti što je h tio . jab o m e. u h v atio n eĉije sv inje p a g o n i u o b o r.u rad n i d an sjed iš p red m eh an o m ? .n ik o m u n eće n i rijeĉi reći.A ti u zm i k o je crk v en o m arv in ĉe. T reb a ja d a vodim i tvoju brigu! O n id e d alje. v ezan o i slo ţen o u krstine.k aţe k o v aĉ i id e ru ci .Blagoslovi! .N ijesi.

Im ao je sv u d a p o sla. k o sio . k ao što rek o h . tijem su v iše raĉu n ali seo sk u d jec u u svoje. treb ao je sam o n ed jeljo m p ro ći p o red p o p o v e k u će. p lastio . ali zato je on ipak uvijek u poslu. i o n to o d ĉasa n am iri. pa ni on sam kad se rodio.K rm aĉa. A k m eta p o zd rav i n ek 'zak aţe selu d a p azi n a te sv in je. S v a im je . to su crkvene svinje! Tjeraj u obor pa im podaj k u k u ru za.U desno uho. da je svakom pravo. N aro d g a je zasijav ao .A šta će n jim a d v o m a d o b ro ? N i k u ĉeta. p o slije u crk v i. P o p ad ija g a lju b i u ru k u k ad p o Ċ e u selo ili k ad se v rati k u ći. U ono doba gdje v am p o ĉin jem p riĉati. K ad je k ak av teţi slu ĉaj u su d n ici. raĉu n ali sm o m i. Ne zna niko. jal'n ije. ţn jeo . On v o d i b rig u o cijelom selu . n i m aĉeta! D o k su jo š ţiv i. n i. ĉas u d ru g o j n jiv i. i svuda je trebala njegova pamet.R o v ašen e? . Ko nije im ao ĉarap e. p a v eć v iše n e b i išao b o so n o g . A li o b ad v o je lju d i tem eljiti. a p o slije . svuda je i stizao.narodno je i bilo. . p ro d aću ih o d m ah . d a će m u biti tako pedeset godina. sad u šk o li. . n ijesu raĉu n ali u sv o je v eć u n aro d n o .Je li v iše k rm aĉa ili v ep ro v a? . O n o d o b ra što su im ali. M ićo crkvenjak na pijacu nosio a pop novce ĉu v ao .E. o d m ah trĉi p o p o p a. . m a n i sto g ro ša n e u zeo ! N eće b iti m o ja šteta. v ijao .. a i o n . v rh ao . jer ak o jo š jed an p u t ĉu jem d a su u p ale u tu Ċ e d o b ro . P o o d av no je v eć k ak o p o p n e m o ţe d a m ah n e k o so m . K o d k u će je ţiv io sk ro m n o i p o starin sk i. Ĉ as je u jed n o j. Popadija jal' je bila godinu dvije m laĊ a. zakopa motikom. D jece n ijesu im ali. b iće im d o sta.

Svaki dan sve gore. C rk v a je slu ţila sv ak i d an . d ak le p o p u . Jed an p u t u Ċ e n ek a p o m am a u lju d e d a razg raĊ u ju tu Ċ e g rad in e i d a u p u štaju sto k u . p a i p etak . o ltar p a o tp o ĉe p ro p o v ijed . da je bogomrsko ne raditi u petak. pa i polovinu porte pritisnuo narod.p o slu g a b io M ićo crk v en jak . a o n g a u crk v i p red cijelim n aro d o m izo b liĉi i p o zo v e n a p o k ajan je. stade p red o ltar p a p o ĉe g o v o riti: d a je B o g o stav io n ed jelju i p razn ik e za crk v u . rekoh vam. d a se u o stale d an e ĉo v jek rad eći m o li Bogu. b raćo . jer je to samo turski svetac. i k m et v eć b io p o ru ĉio C ig an in u d a sku je rezu za zatv o r i p red lo ţio d a se k u p i k atan ac. A nedjeljom crkva. a razbijenih glava kao bundeva. i d a će o n sv ak o g a izb risati iz p ro to k o la k ršten ih k o ji o d sad ne bude petkom radio. A k o je k o u ĉin io što rĊ av o . K ad n ap o sljetk u sav p o crv en je. a n jem u S rn in ić p ro šcem slo m io reb ro . A pop jo š k ad h o će što v aţn o d a b esjed i. ĉisto d a se zap laĉeš.zov u d a ĉitam m o litv u A rn au to v iću . p o slije slu ţ be u petak. P u ca v rljik a. i to sv e o k o n ek e sip ljiv e k o b ile. N ije se n ik ad d esilo d a m u se n e p o slu šaju sv ete rijeĉi. g o v o rio . d a m i n e d ate p o d m o je stare d an e ţiv jeti? K ak o ću . sv ete i p o u ĉljiv e rijeĉi. p a p o ĉe d a d ršće k aţe: "Š ta je to . b rate. jo š d av n o . P rije.veli . da je gore negoli u Turskoj? S in o ć . p o ru ĉi k m etu d a zo v n e jo š lju d e k o jih će se n ajv iše ticati b esjed a. jeste li v i h rišćan i? Kakvo je to zlo udarilo. I v jeru jte. n ag u ra se p u n a crk v a ţen a. k o ji se tak o Ċ e raĉu n ao u n ešto što p rip ad a crk v i i selu . puna puncata. k ad ja tam o . a n ed jeljo m je b ila u v ijek d u p k om p u n a. S iln e.veli .p o ći n a n eb o . lju d i. am a nijedne glave koja svetkuje petak. k ao u d ru g im a. da se on za sve moli kad oni moraju raditi. P a šta ćete v i u o v o m h ram u k ad tak o rad ite? Š ta sam ja zg rješio B o g u . L ijep o je. Pop je govorio vrlo ĉesto b esjed e u crk v i. g d je će . ali p o p jed an p u t. u n ašem selu n em a. i k ad je k ak av sv etaĉac. d a te jeza p o d iĊ e. a p o p jed n e n ed jelje stade p red .

sv ak o ju tro p o v raća. Tako je on djelovao. staro sti m i. . A li k ad p o ša n am iri p o n ašem raĉu n u tak o p ed eset i p et g o d in a. jal' ćete o d sad s B o g o m rato v ati!" D ršćem o m i k ao p ru to v i . P ro k leću i v as i sv e in ad ţije i u b o jici o n im p u tiro m o n d je.G o v o ri n aro d o p o p o v im rijeĉim a. k ak o m u sm ijem stati p red lice i d ati raĉu n a o sv o m e stad u? Ili v i h o ćete d a ja zatvorim ovo sveto mjesto. Z ab rin u o se siln o i n o ću ĉesto u staje.n ije šala o n e b o ţje rijeĉi. a p o slije n ek o lik o m jeseca i n o g e jo š p o ĉeše o tjecati. i kmet istavi kolac kojim je bio podupro vrata od buvare.me sjutra-p rek sju tra sv ev išn ji p o zv ati. da ga ne gazite bogoprotivnim nogama i da me ne crnite sve gore pred o cem n eb esk im ! P o šljed n ji v am p u t k aţem i p o ziv am d a se o stav ite p asjalu k a i n esrećn e rab o te. ti Jo v an e B o jiĉiću i ti N astase A n d riću . Jal'se m irite. A p o slije slu ţb e: cm o k ! P o zd rav ljaju se i o n i k o ji se p rije n e h tješe n i pogledati. am a zar v i m islite d a ja n e v id im d a ste i v as ĉetv o rica u o v o m b o ţjem d o m u ? P rog n aću v as. v as ste ĉetv o rica sv em u zlu k o lo v oĊ e. a sv e p rislu šk u je . B o g u se m o lio : "B o ţe. "H o će . a p rijeti k letv o m . i sv e d a jo j je d a leţi. ali popu pao nekakav teret na srce i crne mu misli d o laze u g lav u d a će izg u b iti d ru g a. N e tu ţi se. a o n i p o k u n jili g lav e. o d av d e i n am jestiću M ića crkvenjaka pred portu s vrljikom pa da mu prebije golijeni koji se od vas usudi stupiti nogom na ovu svetu zemlju. o p ro sti m i g rijeh e i o d rţi m e zd rav o d o k le si m i ţiv o ta p o k lo n io !" I B o g g a je zajed n o s p o šo m o b d ario zd rav ljem . Jesi ĉu o . istin a. ti R ajk o v iću ti Iv an ko v iću . Id e sam p o d v o rištu .d u ša n a n o s d a m i isk o ĉi!" T eretan jo j sv ak i rad . N e m o ţe v iše n i h ljeb a d a zam ijesi. p o ĉn e n ešto h u d jeti. O svrće se n aro d i traţi o ĉim a n jih ĉetv o ricu . a sv ak o m e puno srce. nikome. nikad se u m o rio .veli . ak o tak o ustjerate. p a o n d a ţiv i ak o m o ţeš. Nikad nije prestajao. i lako mu kao da se okupao. P o slu šajte m e p o šljed n ji v am p u t k aţem . p o g led aju se isp o d o ĉiju i h o će v eć d a se lju b e p red n aro d o m .

turio sijedu glavu u ru k e. Jeĉi sam o i m o li se B o g u d a je primi. Pop se okameni. sv e g o re. O n d a m u u jed an p u t sin u n ešto k ro z g lav u . istin a.veli ona . B o lo v i n astu p aju sv e n a m ah o v e i sv e ĉešće. a na licu jo j se v id i n ek ak v a strašljiv a sp o k o jno st. a sam a o sta s Ik o n ijo m . p a sve n azd rav ljaju popu i njegovu domu. O n d a b o lo v i n an o v o u ĉestaše. tk an ice i ru b lje izn ese u p o rtu i razd a siro m ašn o m e n aro d u . d o h v atilo i g o re snag u . Š ap ć e samo molitve. D o Ċ e i Ik o n ija. ali n o g e zatjeĉu sv e jaĉe. p a se n e m iĉe. i jed n u n o ć lijep o d a zak o v rn e. g d ješto i p o p u sti. S v e v iše izn em aţe. a u isti p ar ĉu d rek u m alo g a d jeteta iz so b e. V eć p o ĉin je d a sv iće p rv i d an Duhova. M u k a. i ĉesto je h v ata n esv jestica. pa vrisnu i sva pocrvenje. P u n a i k rĉm a. L ju b e p o p a u ru k u i ĉestitaju . a p o p ad ija slab o se i razb ira. Stidljivo pogleda popa. P o p razb u d i M ića k o ji u skok ode baba-Ik o n ijin o j k u ći. a v eć sv e selo zn a d a se u p o p a n ašlo ţen sk o d ijete. Sio pop na klupicu u avliji. i p o ša reĉe p o p u d a iziĊ e.b rţe p o Ik o n iju M ark o v u . ona je pri sebi. Jo š n ije p o šten o n i sv an u lo . a M iću zap o v ijed io d a sv e crk v en e ĉarap e. d iv n o je p o p p jev ao . S k o ĉi s k lu pice i k ao d a se n asm jeh n u . izo b laĉili se i d o šli u crk v u . S jed i p o p k raj p o stelje i n e o d m iĉe se.k o d k ap k a. A li p o ši. A p o slije slu ţb e v eselje n a sv e stran e. U d ariše n ek ak v i b o lov i u krsta i sv e se u k lu p ĉe sav ija. Š ta d a se rad i? Ujedanput popadija se dohvati za pojas. . . A o n se ĉisto podm lad io . V elik a je slu ţb a b ila taj d an . O n k leĉe n a trav u i u ze se moliti Bogu. V eseli lju d i i ţen e. a sam se opet vrati popadiji. B lag o silja sv e red o m . k ak o k o ja n ed jelja.P o šlji . ali k ad popuste.

Š ta je p o p radio sam na grobu. S jed jeli sm o m o ţe b iti jed n o p o sah ata. n am aĉe g a n a v rat p a stad e ĉitati "m o litv u o d k ro v o teĉen ija".Sv e zalu d ! O n a o tv o ri jo š jed n o m o ĉi. S p o p ad n e p etrah ilj. to niko ne zna. i m i o d o sm o n jeg o v o j k u ći. ĉim o sjeti n jeg o v u b radu n a sv o jem o b razu . po ponavlja "Slava tebi. jed n a p o jed n a. M ićo iznio rakije u bardaku. G led ao g a je o n d u g o . Ĉ u d n o d a d ijete. a Ik o n ija se sv a o zn o jila k u p eći k rp am a k rv isp o d k rev eta. i oprosti!" Poslije joj se. A k ad je n asam o .. ali K rsta Z am lata isteţe šam aro m i sastav i g a sa zem ljo m . P iju lju d i. zastad e o n p o šu u n esv ijesti. p o v o d eći se. m ah n u p o p ru k o m n a n as.. P o k aza sv o jo m ţu to m ru k o m n a d ijete p o k raj seb e. a sam o sta n ek o v rijem e k o d d jeteta. p o sv etila ti se!" Sve ide dobro i svi se dobru nadaju. . a u ĉaši n estaje rak ije. p a srĉe m lijek o iz ćase. kad joj Ikonija turi u nju v o štan icu . a u v rijeĊ en i n aro d g rak n u : "U d ri. a ţen e o th u k u ju i u zd išu . K ad ašo v izv isi g o m ilu zem lje v iše p o p ad ije.Im ao b ih n ešto d a p ro g ov o rim sa starijim ljudima . . O n d a o b risa o ĉi i u Ċ e u n aro d . n jeg a u ru k u p a k ao g u sk e jed n a za .reĉe p o p . R eĉe ţen am a d a iziĊ u . i istom stupi na avlijska vrata. Tek poslije jedno po sahata vrati se on. k ad se v rati iz sela. P ro h o d a k ao i p rije p o selu . ali je rasijan i sv e se tru d i d a sak rije rad o st. Gospode!" A li jed n o v eĉe. pa sluţi v in sk o m ĉašo m . razv u ĉe lice. valjada od bola. zaću ta i zasp a. d o h v ati o nd a p o p ov u ru k u i p o lju b i je p ro šap ta: "Blagoslovi me. trţe se jed n o m i o n d a k ao d a se o sm jeh n u i kao da otvori malo ruku. g led a o n u stran u g d je m isli d a m u je ţen a i dijete. ĉesto m u se razv u k u u sta. v eć. P o p u se o d sjek o še n o ge. a dijete u so b i zap išta. a o n o sta sam n a g ro b u . Popadija se oporavlja" i v eć trećeg d an a p rid ig la se u p o stelji.N aĊ e se i n ek ak av šaljiv ĉin a k o ji n azd rav i "crk v en o j p o p ad iji". Ţ en e. u Ċ e u so b u gd je je d ijete b ilo . S v i p o u stajaše. N e p o zd rav i se o n n i s k im .

Ne govori tako. . . ak o ćete m e sv u isjeći. U taj p ar o tv o riše se v rata o d k u će.veli . iznese dijete na rukama.N e d aj. B o ţe! .Ja .g rak n u še seljaci. . Š ta ću ja. . N ik o se n e u suĊ u je n i d a sjed n e. popo. šta d a m u k aţe. da uzmemo d o b ru ţen u d ad ilju. sv a u m azan a od suza. a ĉo v jek u o staje p am et i h rišćan sk o srce. ako B o g a zn aš! A k sen tije S m iljan ić istaĉe se n ap rijed : . s n jim e.v ik n u še seljaci.reĉe p o p .Pticama nebeskim dao je Bog drugu snagu i pute. . Stanoje G lu v ić stid ljiv o iziĊ e n ap rijed : . a b ijela m u b rad a ĉas p o zaig ra.Je li o n o tešk o selu? .Ako je tvoja volja. T ak o je b o ţja v o lja. O p et ću tan je. Ik o n ija sam a o sta u sobi s djetetom.Ali djetetu treba sisa. k ak o d a g a tješi. M en e je p o k o jn a zak lela d a g a ĉu v am i p azim . I p o p sto ji.Da uzmemo Ikoniju! . i Ik o n ija.Dobro! . o stah tak o sam sam o h ran sa o v ijem crv o m . n ek a m u je slav a! A li d ijete valja g led ati. i tvoj blagoslov. ili d a g a d am o k ak o j b ab in jari d a g a prihrani dok ne uzmogne samo jesti.d ru g o m n a k ap iju . b raćo . . .reĉe p o p . I m laĊ i sv ijet o d e. -_ Ja . P o p izd iţe g lav u i pogleda po svjema: .B raćo .veli -.vi znate kako me je Bog blagoslovio i kako sam mu platio za moje znane i neznane grijehe. star i n ejak . O p et sv i ću te i ustavili dah. n ik o n e zn a k ak o d a p o ĉn e.n e d am d jeteta o d seb e. Svi ću te. .

Ako je s tvojim blagoslovom. b raćo . K ad g a o p et v ratiše u k u ću . . vi svi znate da se moja d o m aćica p rije d v a m jeseca p o b ab ila. d a se d iĉiš i p o n o siš n jo m e.D a p ro stiš ti. a sv e u zd rav lju i veselju za dugo i na mnogo! . N aš je g rijeh ak o u m re p o red n as ţiv ijeh n ek ršten a d u ša.Da ga krstimo! . S v i se . . k ak o se n aro d d iĉi i p o n o si tob o m . N in k o o tp o ĉe: . da Bog da! .rek o še seljaci.reĉe k m et. P o p se trip u t p o lju b i s n jim e. . popo. .. D ajte m en i d ijete i Ik o n iju .reĉe p o p . o ĉe. sk id e k ap u i u stad e a seljaci n eh o tice sv i p o u stajaše i p o sk id aše k ap e.K u m e m o j i o ĉe. P rv u ĉašu d ad e k u m u N in k u .Jo š n ešto ! . Da Bog da svako dob ro i rad o st o d n je d a d o ĉek aš: d a te u tješi i p o d v o ri p od tv o ju staro st. O n d a p o n iješe d ijete u crk v i i ona se napuni naroda.Amin. O n u ze ĉašu . i v i. mene izabra. d a se o k u m im o ! T ak o n aro d . a n ezn an m u je ĉas sm rti. Ja ţelim d a k rstim o d ijete p rije n eg o g a d am iz k u će. ali u b rzo iziĊ e N in k o V ilo tić. d o k je o n o jo š za sise! P aziću g a k ao sv o je! . h v ala mu.o d azv aše se tih o seljaci.A k o sam ti p rav . M ićo izn ese p o n o v o rak iju . i n ad jen u še m u im e M arija. srećn a d a ti je M arija i n aše k u m stv o .N ek a je s b o ţjim b lag o slo vo m ! Ik o n ija se v ra ti u sobu. . . T ak o se d ijete k rsti. ja velim tako je dobro .S m rtan je ĉo v jek .K o će b iti k u m ? M eĊ u seljacim a n asta ţag o r. p o p o .

u v ijek g led aju u tebe. p a o n d a n ešto p ro šap u taše m eĊ u so b o m i N in k o V ilo tić p rv i u Ċ e u so b u g d je je d ijete b ilo i tu ri m u pod glavu dukat. sp o p ad n e me nekakav strah i ne smijem da se obazrem na onu stran u . cakle se o ĉi. U n jo j je b ila jed n a v elik a so b a za d jecu . K ad se sv i izred iše. U n jo j u v ijek u d ara n a p rašin u i lju d sk i zn o j. S u ze sp iraju crn e m isli. Na zidu je visila jedna stara drvena ikona sv eto g a S av e. D u g o se o p irao srcu n e h o teći "srd iti B o g a".Na ostavi. k ao i cijela k u ća. ovo je Marijino! Onda je uze na ruku i ponese je popu da je poljubi. i g o rk o zarid a. P ro zo ri su b ili h artijom podlijepljeni. k ad se d esi d a sam sam u šk o li. Samo gore. a za n jim sv i o stali p o red u i starješin stv u . p ro d iru ti u d u šu i k ao d a te n ešto p itaju . Ik o n ija izbroja dva d u k ata u zlatu i ĉetiri i p o u sreb ru i k rajcaram a. za kmetom Aksentije S m iljan ić. I sam o jo š što san iz p o lo m ljen e p arĉad i stv ara nejasne slike. Ja zn am . i m a u k o ji k raj šk o le d a stan eš. pa s G lu v ićem o d e n jeg o v o j k u ći. V rata o d n je g led ala su u šk o lsku av liju. i n išta se v iše n e v id i. B ila je sasv im p o ĉad ila i isp rep u cala. b ila je n isk a. S lo m ljen b ro d p o to n e. leţala. d a se jedva razaznavao svetac. g d e je ju ĉe jo š p o k o jn ica. naliju prepuklo srce. ali staro st g a je o b rv ala. P o zd rav iše se i o stali seljaci s popom. jed n a m ala za u ĉitelja i jed n a kuhinja u kojoj je i familijaz spavao. i sv ak i d ariv a d ijete. II N aša šk o la b ila je u jed n o j p ro sto j d ašĉari. p a o d o še. O n p ad e licem n a k rev et. pa dade popu: . Za njim kmet. a s lijev e stran e b ila su jo š jed n a m an ja. n a k o ja je u ĉitelj u lazio . Ozbiljne. gdje je glava. upravo šk o la. Glavna soba. S v e m i se ĉin i p ro g o v o riće n ešto i ĉas p rije g led am . a o n o sta sam k ao su v o d rv o . v eza novce u maramu.o b red iše rak ijo m . i n a srce mu pade tuga. crn e.

d o zid a u z k u ću jo š jed n u so b u i u ze dijete s Ikonijom sebi. Jed v a d a je što v iše zn ao o d o n o g a što je djeci govorio. U ĉitelj je b io jed an k ro jaĉ.n au ĉiti u m o jo j k u ći gdje nema ni preslice. V id jećete k ak o ! L ijep o p aze M aru u G lu v ićev o j k u ći.da zagrebem napolje.veli . N i u što se u selu n ije p aĉao . k ao što v idite raste. D ijete v alja d a se p o m alo u ĉi k u ćev n o m red u i p o slu . Ja sam . i n ap red u je.Ĉ u ješ. Ţ en e se n ad m eću p o n u d am a i p o k lon im a. Jed n o g v eĉera sjed i p o p . k u m N in k o i S tan o je G lu v ić u p o p o v oj av liji O n d a p o ĉe p o p : . b rat-S tan o je! D ijete. K ad jo j se n av ršila g o d in a i d ev et m jeseca. O n a je rasla u k u ći k o d o ca d o sv o je o sm e g o d in e. u b ru sa i d ru g ih stv ari p u n k o v ĉeg . N ije jo j b ila jo š n i g o d in a d an a. P o p g a je ĉesto d o tjeriv ao .n aš je! N e bih ga ja ovdje ni pominjao da i on nije imao udjela u M arijin u o th ran jiv an ju .veli . Š ta v i . a v eć je im ala ĉarap a. Njima dvjema jednu sobu. a p o p a se b o jao . pa poslije da zapitamo i . u d o g ov o ru sa selo m . a kamoli razboja? A i Ikonija je o starjela. T ak o g a n i ţen e n e sm etaju .m n o g o m islio i lu p ao g lav u šta d a rad im jak o s n jo m e. k o je su sv ak i ĉas o b ilazile M aru . a n o ću šije p o p ov sk e k ap e i šalje u v aro š. k u m e. k o šu lja. U p rav o se n i ţiv n ije ĉu o . a li se za n ašeg d o b ro g u ĉitelja slab o šta lijep ilo . d a se jed v a d rţi n a n o g am a. N ap red u je d ijete d a ti je m ilin a p o g led ati. T ek o n se tru d io što je b o lje m o g ao . h v ala B o g u . a p o p . v rlo m iran i v rijed an ĉo v jek . ali glasa gotovo n ik ak o g n ije im ao . C io d an je u šk o li. takav je .veli mislite? Da se dogovorimo mi. Jo š m alo p a će sam a seb i plesti kose. Pjevao je u crkvi. sv ak o m e je u g aĊ ao . M i smo bili njime zadovoljni: kakav je. Š ta će . k o ji je strad ao . i ti. a sebi d ru g u . v o d ile je sv o jim k u ćam a i d o v o d ile o p et popu.

m islim n ije ro Ċ en o d a k op a i o re. i v i.veli -. a k u m N in k o razro g aĉi o ĉi i sk id e lu lu s ĉib u k a. . . Nego dajte vi meni d ijete u k u ću .M o lim v as. . im aće se i k o d m en e ĉem u n au ĉiti. b raćo . a. i vi. Isto m p o p isp riĉa i k m eto v im a i starijim lju d im a. ako dozvolite da reknem i ja. a kod mene jednom u nedjelji.Hvala ti. . P o p p o crv en je k ad ĉu rijeĉ im an je.reĉe p o p . kume! . U m en e je i zad ru g a v eća.Tako sam nekako i sam m islio . a v ašo j k u ći ĉast i p o šten je! .Ja velim. a tek u ĉitelj k ao iz mrtvih: .Molim. da se d ijete v asp itav a k ao v aro šk a d jeca.Tu . a to b i b ilo i sram o ta za o v o lik o selo . p a u im e b o ţje n ek id e d ijete u tv o ju k u ću i n ek a p o ĉn e n au k .Jok! .Ja v elim d a je o p et d ate m en i u k u ću . i k u m -Ninkova d o m aćica. ako dozvolite. gospodin-popo. gospodar-Ninko i kume.reĉe G lu v ić . jer o v o . gospodinpopo i ostala gospodo! Ja velim. molim. v i v id ite i tak o . . S ju tra ćem o se razg o v arati i s n aro d o m .k aţe k u m N in k o . p am etn a su m i ĉeljad . sv i p ristaše. A li sju tra se p ro m ijen i k o d crk v e sv e. h v ala B o g u . da nije pravo da se dijete kod tolikog svog imanja p o tu ca p o tu Ċ im k u ćam a. d ro n jo . g o sp o d in -popo. Z aĉu d iše se lju d i: .Kod tebe je bila skoro dvije godine.d ru g e p am etn e lju d e: d a v id im o šta će o n i reći. i vi. v esela. gospodo kmetovi i kumovi. zo v eš m o ju k u ću tu Ċ o m i zar će se o v o d ijete p o tu cati u m o jo j k u ći? U ĉitelj se u jed e za jezik : .Zar ti .K aţi-de! . u zela d ijeta za ru k u .

n ije lu d a o v a u ĉiteljev a.Š ta v eliš. . i tak o je sad v rem e d o šlo d a će i p o selim a p o ĉeti. p a ćete v id jeti. T am o id u sv a d jeca. . .n ik ad n a to m islio .A k ak o će to ići? .E. p o slije. i v i.. o ĉe.veli pop . zak o v rn u o d jed anpu t. a p o Ċ e u šk o lu . I tak o M ara o stad e k o d o ca. p a n eće p o d sv o ju staro st m o liti d ru g o g a d a jo j ĉita p ism a. b raćo? .Š ta to? . i v eć m u se ĉin i d a n eće n i n o ći ţiv d o ĉek ati.N e b i b ilo rĊ av o ! .Nijesam . sv ešten a isto rija. A k sen tija S m iljan ića. p rv a i d ru g a zn an ja. D a v id iš.reĉe k u m N in k o . p a je g rio ta d a d ijete zad o cn i. . n eće se p ism a tak o rijetk o p isati k ao sad a. . a? .L ijep o .A ja mislim i k aţem d a se d ijete v asp itav a! . .reĉe M o jsilo P ro k ić. . u šk o li se u ĉi: zem ljo p is. S tan o ja .reĉe N in k o p o p u . n eg o će sv ak i ĉo v jek m o rati p isati p ism a.u ĉitelj sk id e k ap u i p o k lo n i se k u m -Ninku.reĉe k m et. g o sp o d ar i g azd a -S tan o je. Na jedno po godine poslije toga naprasno se razbolje pop. k aţem . . p a zo v e N in k a..Pa da ogledamo. A d o k o n a o d raste.K ak u šk o lu? K o je jo š v id io d a ţen sk o ĉeljad e id e u šk o lu? . N eg o ja tak o m islim i k aţem d a se d ijete v asp itav a. i m u šk a i ţen sk a.M islim i k aţem d a se d ijete d ad e u šk o lu . d ijete će u šk o li k o d m en e s d ru g o m d jeco m n au ĉiti ĉitati i p isati. i n ik ak o d ru k ĉije! Z g led aše se seljaci. idite u v aro š. k u m e? . A . .zap ita A k sen tije S m iljan ić u ĉitelja.Š ta v eliš ti.

. ali m u se jezik zav eţe i sam o g u ta p lju v aĉk u .. n i g rad iti šta m u d rag o . P o ću ta p o p i o d m o ri se. b raćo . N eg o .G lu v ića i k m eta. p a reĉe: . .G led aćem o g a k ao sv o je! P o p n astav i: .zna M ićo . A k sen tije sa S tan o jem p o k u n jio se p a se sam o p rim ak o še p o stelji.veli . n e p rim ite za zlo . šta b i o n o . N e d aj. N eg o sam v as zo v n u o d a se d o g o v o rim o za neke stvari. o n d a?.B raćo . p a sam o k ašlju ck aju . p a o n d a. h rak n u m alo .. a d u ša v am ! K u m N in k o isp ru ţi v rat.tak o m i se sv e d o p ad a d a će sk o ro k u cn u ti za m e ĉas. ja bih vas molio d a jo j za sv ak i slu ĉaj o d red im o m alo im an ja o d n aro d n o g .Iz to g a zid ajte n ajp rije šk o lu . . n i m en e m rtv a. ostavljam vama na amanet. . b o ţe. Oni se zg led aše. ali se zag rcn u li.. jer se n e v raća s p u ta n a k o ji p o lazim . To vam je na amanet pa sad gledajte! H o će o n i što g o d da p ro g o v o re. u steţu ći se. K u m N in k o h o će d a so k o li p o p a. a k lju ĉ je n a trp ezi.A moje dijete. b raćo . siro ĉe.S m rtn i sm o lju d i. b raćo . n astav i: .P rije sv eg a. p a crk v u . p o d p laštan ico m .. . U n u tra im a h iljad u i sto i jed an d u k at. N em o jte b ru k ati seb e ţiv e. Bog vam. sm rtn a slu ĉaja ili k ak e zaĊ ev ice. N p o ĉin jite d o k d ob ro n e sm islite i d o k n e b u d e d o sta novaca da ne budete postidni pred svijetom.. v alja m i se d o b ro s v am a razg o v o riti. ev o u o v o m su k o v ĉeg u o vd je n aro d n i n o v ci.

M ara m u p o li d a se umije i starac. Ĉ ek ajte d o k sv ršim ! T ak o sam ja sraĉu n ao i sm islio d a jo j o d red im o .. M n o g o b i n jo jzi b ilo d a jo j o d red ite i o v o što ja d o sad a d rţah . Pop nestrpljivo mahnu rukom: . a zab ran sa šaram p o v o m M arin šaram p o v .nije maleno tvoje imanje. I to je n jen o ! .. . a ev o ću i ja d ati jo š.Stanite.B o ţje. I narod i dan-danas zove o n u liv ad u s v iro m M arin v ir. n e d aj.E sad mi je .veli kum Ninko . P ro b u d i se u sam u zo ru i iziĊ e u av liju . i o n tv rd o zasp a. ne razumjeste me! Nemam ja svojega imanja. ĉim e ste je v i d ariv ali k ad se ro d ila. Ali njegova podjela imanja osta. ali o n a n e d rţa d u g o . zab ran sa šaram p o v o m i liv ad u s v iro m . d a se n e raĉu n a b aš siro ĉe i d a b i se im ala ĉim e p rih ran iti. . i boljk a u m in u . v i k o ji.lak še u m rijeti.. ipak stalnim korakom p rijeĊ e u licu i u Ċ e u crk v u . B o ţe. n ek a p ita sam o k o g a iz mog sela. Ali kad pop skide brigu s vrata. iako oslabio. To neka je njeno! Je l' vam pravo? . ni d aj.veli .dobra.. . Š ta će ţen sk o m ĉeljad etu to lik o im an ja. i n jiv u u z n ju . o v o p arĉe zem lje g d je je k u ća. K o n e v jeru je. S p ad e m i n ek i teret sa srca. ak o je v aša v o lja. B o ţe! S v e je v aše i o n o g a h ram a.K ak o ti n ared iš! U k o v ĉeg u im a u jed n o m ru p cu zav ezan o šest i p o d u k ata. pa njeno! . d a je. istin a p ad e u v atru .Kume. a B o g zn a ĉija će o n a b iti i u ĉije će ru k e d o ći! T ek v elim to lik o d a jo j o d red ite. P red n o ć.

d a su lu p ala zv o n a i pucale prangije.K ad se n av ršile tri g o d in e i M ara sv rši treći razred . u zd iţe o ĉi k n eb u . i n aš p o p o so ko li tu : "V lad ik a o d m ah ĉin io ru ĉak . u d ru g im k o lim a v o zio se k u m N in k o i G lu v ić. n i o n u trk u i u rn eb es o d p o po v a. p riĉek aše g a dvanaest k o n jan ika što su iz n aša sela u n aro d n o j v o jsci i o n i o tp ratiše p o p a u v aro š. u ĉitelj o n d a n av ali n a p o pa i n a d ru g e lju d e. za n jim a jo š m n o g i n aro d . i tak v e stv ari. D o sta d a zn ate d a je n aš p o p b io n ajstariji u cijelo m okrugu. V eć se v iše n e k aju seljaci što su je d ali u šk o lu . B ilo k ak o m u d rag o . ali se o p et d esi n ešto što p ro m ijen i n aše raĉu n e. a u ĉitelj n ije im ao n išta p ro tiv to g a d a je M ara v eć sv ršila "v asp itan je" i d a sad a p o h ita u ĉiti se k u ćev n o m p o slu . k ad g o d m u p riĊ em ru ci d a m e p ita ĉiji sam. a cijelim p u tem b acaše p u šk e i p jev aše. a p o p . a n aš . I popa ona odmenjuje ondje g d je treb a p isati. i u ĉitelj je ĉitav e d v ije n ed jelje šio k ap u i d o tjeriv ao što je b o lje u m io . T e n o ći d o Ċ e u n ašu o k ru ţn u v aro š v lad ik a. jer M ara sv rši sv e n au ĉn e p o slo v e k ao i o n . k ad je n aš p o p a d o šao u v aro š. izv ad iti k ršten o p ism o . Z a p o p o m . a n jem u id u su ze k ao m alo m d jetetu . k ad je p o g led a. K ad p o p sjed e u k o la p red n ašo m crk v o m . V ele. B ilo je p u n o sv ijeta. što je stojao n a rask ršću . o b n ev idio i postao zab o rav an . A u ĉitelj p o red n je izg u b i i o n o m alo n au ĉn o g n im b u sa. S asv im v eć o stario . i k ad g o d je k o h v ali. V eć je p o p m islio d a p o v ed e rijeĉ o tome s n aro d o m . p a o b o d e k o n ja m u štu lu k . p o m isli d a je v lad ik a. v lad ik a d o Ċ e. T ak o sm o m i raĉu n ali. te je zad rţa jo š jed n u g o d inu d an a u šk o li "n a p riv at". te da mu je po tome spadala n ek a o so b ita p o ĉast i zad atak p ri p o zd rav ljan ju n o vo g a v lad ik e. N aro d o d lu ĉi d a p o p u za taj d an n aĉin i n o v e h aljin e. Z n am . V eć je zo v u seljaci d a p iše p ism a n jih o v im svojtama koji su u vojsci. k ad u g led a p o p a u o no j p o m p i. N eću v am p riĉati šta se tu sp rem a. jer k o n jan ik . T ak o o n a p o Ċ e u ĉiti i ĉetv rti razred .

pop v ele. reĉe sv eti v lad ik a: . . . a b o g ati. . v ele.veli pop . K o će s n am a! P o slije ru ĉk a.kao sv o jo m d jeco m .Ja . o ĉe! . O n d a.vele da je rekao.Nijesam nikakijeh.Lijepa starost! . o ĉe v lad ik o . O n d a p o ĉe v lad ik a jed n o g p o jed n og p itati: k ak o se zo v e o d ak le je. sam o o staše p o p o v i kod vladike. gdje me poslije vlast zapopi.Da Bog da još d u go da p o ţiv iš! A b o g ati.u ĉio u m o g a o ca k o ji je p o p o v ao u stara v rem en a..veli pop .reĉe v lad ik a. K aţe o n sv e k ak o je i hvali se nama .Ja sam se . k o g a sam v jen ĉao n ije se rastav io . . što rek ao n ek i stari p o p S to k o : ko g a sam k rstio n ije se p o tu rĉio . g d je si ti šk o le u ĉio? .Hvala ti! Taki meni trebaju! K ad p o slije p o Ċ o še.L ijep o . n e p rim i za zlo . p a k ad g a u b iše T u rci. o ĉe.Ti si.A zn aš li p rav ilo slu ţb e k ak o v alja i "o b red o slo v ije"? . k olik o ti je g o d in a? . . d a reĉeš. a p o p M itar sk o ĉi n a n ašeg p o p a: K ak o ti d a g o v o riš o n ak o p red n jeg ovim . v ele. raziĊ e se sv ijet m alo -p o m alo . k ak v a m u je n u rija itd . o d n ajstarijih o v d je.hvala mu! .Ja. P o p M itar p o v u ĉe n ašeg p o p a za m an tiju . sjed io u zaĉelju . a koga sam opojao nije se povampirio. p a p ita i n ašeg p o p a. . V lad ik a se slatko nasmija.i n aro d raĉu n am o d a m i je tak o sedamdeset. k ak ijeh šk o la u ĉio? .A onako nijesi. o ĉe. ja o stah siro ĉe i pobjegoh u ovo selo.

a k o n ji k ao b ale! S k id a n aro d k ap e k u d a p o p p roĊ e. brate. p a jo š i M aru u ze sa so b o m . u lice poljubio.p reo sv ešten stv o m .reĉe v lad ik a m ilu ju ći d ijete. P o sad iše M aru d o p o p a.veli . S jed o še o n i za ru ĉak .B o ţja.O n ak o je sv e u d lak u ! Jo š sam zab o rav io d a m u k aţem d a sam i jed n o g T u rĉin a p o k rstio i en o g a. A li v lad ici zb ilja o m ilio n aš p o p . S jed e p o p u k o la. istom pop podijeli naforu. pa mu nije dao ni ruke. nego se s njime. a sv ak o m e p u n o srce. . p a popa u ruku: . N ije šala. p riĉa Jan k o R ad u lo v ić k od koga mi kupujemo so i što m u je k u ća d o v lad iĉin a d v ora. n aš p o p ! A li i jeste ĉo v jek ! T a p riliĉi m u da je sam vladika! K ad je p o p stig ao u v aro š. Ĉ iĉa sav p o crv en je. . rek ao b i ĉo v jek sad će isp asti. p a v lad ik u u ru k u . pa stad o še p red crk v u . sv i g a zn ate. a sam sv eti o tac n am ešta je. O n d a u Ċ e jed an star ĉo v jek i u n ese ĉin iju s jelo m .pozdravio vas gospodin vladika da idete n a ru ĉak . a jedne karuce rrrr!.reĉe n aš p o p . v aljan h rišćan in i jed an p o jedan gazda u selu. jer p rv e n ed jelje p o slije toga. pa moja! . . d a je v lad ik a izišao p red v rata i p o m ag ao p o p u d a siĊ e s kola.Tvoja? . . p a jo j v ise n o ţice n iz sto licu . a M ara sk o ĉi p a njega u ru k u . o n a k o la. .pita vladika. .Hajdete.reĉe p o p .D a k ak o ću? .D a je ţiv a i zd rav a! . S k o ĉi jed an što sjed i s k o ĉijašem . veli. a o n n ju u ĉelo . G ig aju se. M ara o d m ah p ritrĉa.

reĉe p o p .P ro ĉitala sam o n o dolje. a v lad ik a p o m ilo v a M aru p a reĉe: . . .Car Lazar! .K ad ĉiĉa iziĊ e. "a zb o g m en e jed n o g . . ' ćeri.ima i m ato r ĉo v jek ĉem u d a n au ĉi. . O n a o tv o ri u srijed i.O d teb e se. . .reĉe M ara.A kako ti se zove mala? .Da je blagoslovena! P o slije ru ĉk a m n o g o se što šta v lad ika s p o p o m razgovarao. ne vrijed i d o p rem ještaš k o n zisto rije u selo !" V lad ik a se d o b ro d u šn o i lak o n asm ija. k ak o sv a d jeca ĉitaju : . n e m o raš lju b iti u ru k u .G le! A o tk u d ti zn aš. .reĉe v lad ik a .Z ar ti u m iješ ĉitati? . T o je m o j kuvar! . o ĉe. .reĉe o n n jo j p a p o k aza n a jed n u ikonu na zidu. V lad ik a d o n ese jed n u k n jigu . N am rg o d i sv o je o ĉice. .Koji je ono svetac? . I s M aro m je m n o g o što šta g o v o rio . p a p o ĉe g lasn o i m o n o to n o . o ĉe v lad ik o .Mara.O v o g a ĉik u . . veli. Zvao ga da ga uzme u konzistoriju.N ek a.S tar je ĉo v jek ! T ak o sam ja n ju u ĉio . ali pop v eli d a n e m o ţe n ik ak o o stav iti sela. p a je d ad e M ari d a ĉita.Umijem. .

T u n jen e o ĉice p o n o v o p o traţiše slik u L azarev u . . U Bogdana silna vojska bila. a od miline sve mu suze kaplju u tanjir. .reĉe M ara.A šta je to K o so v o? . sv a u zlato u v ezan a.Na poklon! B ješe to jed n a v elik a p jesm arica.reĉe M ara izn en aĊ en a. Š teta b i . Nije se ona rodila da b ere k u d jelju . .M aĉe v o jsk u starac Ju g -Bogdane. . .. Poslije je v lad ik a p itao šta je u ĉila i k ad o n a o d g ov o ri d a sv ršu je ĉetv rti razred .Lijepo. vrlo lijepo! .veli vladika . a sad je d aj d alje u v aro š. .reĉe v lad ik a. N eg o ti n ju d aj d alje u šk o lu .Uzmi tu knjigu p a ĉitaj k o d k u će! . zap ita o n p o p a: . o ĉe v lad ik o .On je poginuo na Kosovu.M islim .b ila o trg n u ti d ijete o d šk o le.Stani! .N e ĉu ti. . u Biograd.P a šta m isliš sad a s n jo m e? . o ĉe v lad ik o .Kosovo je polje gdje su Srbi izgubili carstvo i gdje je poginuo srpski car Lazar..Ko je to Jug Bogdan? . sv ršila u selu .veli . O v o je .reĉe v lad ik a. P o p nagnuo glavu. . sine.N ije o n ţiv . .Na poklon? . sv ršila je! .Z n am .glava kakvih malo ima. d a je d am u k u m o v u k u ću d a se d ijete u ĉi rad u .

. o ĉe v lad ik o ! G d je su to lik i n o v ci? . P o p zaću ta i d ad e se u m isli.Š ta se to . P a ja v elim n e treb a d a staješ n jen o j sreći n a p u t. p o b o g u. .reĉe p o p g rcaju ći.Jedno pet-šest d u k ata m jeseĉn o .im aš im an ja. P o p u ĉisto o d lak nu .ti si sv o m e d jetetu n ajv iše d o b ru rad .Zar da se odvojim od svojega djeteta? . m o ţe. o ĉe? D ru k ĉiji je d an as sv ijet n eg o što je b io za tv o je m lad o sti.Ĉ etiri g o d in e! P o p p reb lijed i k ao k rp a i razro g aĉi o ĉi.Pa ti . T ak o to traja n ek o v rijem e.A šta će to n jo j? .Ne dao bog! .veli .E . . k ak o su m i p riĉali.reĉe v lad ik a .K ak o šta će.A koliko to traje? . K ad sv rši šk o le. n a h iljad u dukata. o n d a reĉe p o p . . . a jo š će d ru k ĉiji b iti k ad ona stupi na sn ag u . .Nauke . to lik o u ĉi? . ak o će.reĉe v lad ik a. A p o slije u v aro ši d ru g a sreća ĉek a d ijete.P o p a štrecn u k ao d a g a n ek o n o ţem u d ari.P a šta d a rad im ? N au ĉi m e! .N em a o d to g a n išta. . .A brada mu zadrhta. I v lad ik a ću ti.T reb a li tu što g o d tro šiti? . b iti i u ĉitelj.P o šlji je u B io g rad n a n au k e. . .

Ĉ u p k a rese n a k o šu lji i n e g o v o ri n išta. istin a. D an p red p o lazak m u tljaju se ţen e iz cijelo g a sela p o p o p ov o j k u ći. S v e ćem o to lijepo namjestiti.reĉe b ab a . i k ad što p ro g o v o ri. N išta n e jed e i n e p ije. S iln e se p rip rem e ĉin e.veli . n aro d n ešto o d red io . to je k ao u n ek ak v o m zan o su . a . k o šu lje i ubruse. N e p laĉe. N jo j je.K ak i h iljad u d u k ata.ne znam bolje prilike od ove .O ĉe v lad ik o . A u selo k o sm ije reći što p ro tiv v lad iĉin e v o lje i rijeĉi? Nijesu se dugo p rep irali. M ićo d o n io iz v aro ši šaren k o v ĉeg i u n jeg a trp a Ik o n ija siln e ĉarap e. lo n aca s k ajm ak o m . . k ak v a im an ja? N em am ja n išta.P o p se zab eĉi: . m ilu ju M aru i p laĉu a o n a u p lašen o id e iz k rila u k rilo . sam o ih srce b o li ali što m o ra b iti . Ĉ isto d ijete d o šlo v an seb e. Imam i ja neku crkavicu koju sam za šk o lu o d red io . v eć zam išljen im o ĉicam a g led a u šta m u d rag o . starija je tv o ja i p am etn ija o d m o je. k o laĉa o d p ek meza i tijesta lep in ja i p o g aĉa.D a B o g d a d a o v o sv e n a d o b ro iziĊ e! .veli . Ţ en e p o sjed aju n a k lu p u po d o rah .za n o v ce. ţiv ih i p rţen ih p ilića p astrm e i to lik o "zaire" d a b i V o jin ĉeto v o Ċ a rah at cijelu ĉetu n jo m e n ah ran io . .mora! I p o slije m jesec d an a v eć se o p rem a d ijete za p u t. S eljaci se šću ću riše. n ek ak v a m u v atra p o d išla o b rašĉiće.Lasno je . S am jo š d a v id im šta će selo reći. ali n e v rijed i sv e n i sto d u k ata. T u je k am ara sirĉev a. tek ak o ti p ristaješ. N em a tu n išta o d šk o le! V lad ik a se m alo iskašlja.

v eć se i isto k ru m n i. I tam an se p o p n aţe d a je p o lju b i. ili lu p n e k ap ak o d p rozo ra.Stevana. K ad san . iznese svoj guber i prostre ga pred vrata popove sobe. K o k o ši v ad e g lav u isp o d k rila. I k ad ĉu g d je p red n jeg o v u k u ću staše k o la. k ad crn e trepavice p ad o še n a zap u ren e o b rašĉiće. D av n o je p ala ro sa. P red k u ćo m k u m N in k o p o pu šta štran jg e k o n jim a k o ji se p u še u sv jeţem jesen jem ju tru . sav lad a n em irn u d u šu M arin u .Dobro jutro. a s b ijele b rad e cu ri k ap p o k ap i ĉisto se zap u ši n a n jen im o b rašĉićim a. pa tu leţe. ispravi se pop u postelji. I k o ĉijaš se isp rav i u k o lim a i sk id e k ap u . K o ĉijaš se isp eo n a k o la. P o p iziĊ e n a k ap iju . okrete se na drugu stranu i nastavi spavanje. a tu n o ć u ze M aru seb i u p o stelju . k o ji n e m o ţe rastjerati n ik ak a b rig a d jetin jeg d o b a. bi pomislila da gleda svetiteljske slike. K ad se v eć sm rĉe. . Ik o n ija se n e m o ţe o d n je d a rastane. kume. raziĊ o še se ţen e i lju d i k u ćam a. i blagoslovi! . Nadnijelo se uvelo starĉev o lice n a p u n ţiv o ta lik d jeteto v . a g ru d i se p o ĉeše ravnomjerno dizati. Duboko pop uzdahnu i zavali se u postelju. Sobu je osvjetljavalo kandilo koje je gorjelo pred ikonom. N ije n i o n g o to vo n išta v eĉerao . Pop ga otpozdravi: . a p o p jo š n e zasp a. sam o g d je -g d je što šk rip n e Ċ eram .reĉe k u m Ninko kad u g led a p o p a. u selu je jo š sv e b ilo m irn o . i kad je mislila da je Mara s popom zaspala. a dijete u snu mahnu rukom. u stad e i iziĊ e n ap o lje. p a n o g o m p o tu ru je sijen o p o d sjed išta. a o stav iše p o p a sam a. Da je u taj par Ikonija provirila. ali jo š n e sk aĉu sa sjed ala.

d a se k rećem o . K o m o ţe steg n u ti srce. dok Mara spava tvrdim sn o m . Ik o n ija sa crv en im o ĉim a u taĉe se: . pa sad probuditi i dijete? A li k ad p ro Ċ e jed n o ĉetv rt sah ata i k ad se s p lasta p o ĉe p u šiti a sa trav e ro sa d izati.H o d i u k u ću ! . a Mara .Osvaja dan. p a d a m u p o slije p riĉa k ad se vrati.Š ta ću ? . pustio narod na put. u ime Boga i s tvojim b lag o slo vo m .ja velim. P o p n e m o ţe o d crk v e.reĉe .reĉe p o p . ..S p av a jo š d ijete! T o b ješe p rep o n a.M ara jo š spava. a p red k u ćo m v iše od deset kola. . . i kako bi njemu bilo da ostavi dijete u Biogradu. starca. Ne rekoh vam da je takav dogovor da kum Ninko vozi M aru u B io g rad i p o n ese v lad iĉin o p ism o k u d treb a. i av lija b ješe p u n a lju d i. T u o n i g o v o riše k oje o ĉem u . .reĉe k u m N in k o . a i o d staro sti. u sta p o p p a p o Ċ e u k u ću .Dobro si poranio. a ja viknuh dijete da hvata. Tako oni brigaju brigu. a i k o ji su d alje sjed jeli. D o Ċ o še ţen e i lju d i iz su sjed stv a.Probudih se ranije. a n ajv iše o p u tu i o M ari. . k u m e. A g d je b i n jeg a. S vi . S tad o še jo š d v o ja k o la p red p o p o vo m k u ćo m .jo š spava! Kum Ninko pogleda u sunce koje se pomoli. V eć se zab lista o d isto k a. Jo š jed n o p o sah ata. kume! . pa kad ne mogah zaspati. pa da se sam vrati? Bog zna bi li on to mogao ikako i podnijeti. a Ikonija nam m o ţe isp eći k afu . Mnogo pop savjetuje i moli kum-Ninka da pazi na ovo i n a o n o i d a d o b ro u p am ti sv e.

U stan i!. .reĉe d ijete i p ro m ijen i se u licu ..P a sad ćeš. p o p u Ċ e u so b u . u im e B o g a. p a k o n ek e v elik e. ' ćeri? . sine. .reĉe A k sen tije S m iljan ić i o b risa ru k av o m su zu . S v i te ĉek am o .Tamo ćeš sv eg a v id jeti. D u b o k o u zd ah n u . ustani! D ijete p ro trlja o ĉi i o tv o ri ih .. Onda se i sam prekrsti.S an jala sam k o ja u n ek o j v elik o j v aro ši. . . S tad e po d ik on u i p o m o li se B o g u .A šta si san jala. ćeri.P o Ċ i zb o g o m . D u g o g led a m irn u i b ezb riţn u sav jest k ak o sp av a.A šta b alite. v elik e k u će.Maro. i cv ijelite d ijete? V i n išta d ru go i n e znate! . p a se sv e lju ljaju k ao v lad iĉin a! . R eĉe jo j d a se p rek rsti. v i ţen e. . M aro ! N ek a ti je o n u p o m o ći! O n d a sv i red o m p o ĉeše lju b iti d ijete i n ajzad je N in k o p o n ese. n ik o n i u h o m d a m ak n e.reĉe p o p p a p o b jeţe iz so b e.. M etn u d jetetu ru k u n a ĉelo : . p a o d v aţn o p rid e k rev etu . P o slije je u šla Ik o n ija s d ru g im ţen am a i k ro z jed n o ĉetv rt sah ata izv ed o še p laĉu ći d ijete k o je se i sam o k u palo u suzama. M ićo izn ese M arin k o v ĉeg i tu ri g a u sijen o p o d p red n je sjed ište. u B io g rad . . pa se posadi pored nje .reĉe p o p i silo m razv u ĉe u sta.u m u k o še. k ao d a su jo j d v ije g o d in e. P o p p o lju b i M aru : .Kako sam lijepo sanjala..Biograd!? . a srce m u zalupa. p a je m etn u u kola gore. p a k o ja se v o zim n a zlatn im k o lim a. babo! . p a g led a v elik im b ezazlen im crn im o ĉim a u p o p a: .

i p rijeĊ e p rek o p u ta. K ad v eć k o la zam ak o še. Pop metnu obje ruke na Marinu glavu i uze šap u tati.Ĉ u v aj m i d ijete. p a n eu tješn o i siln o zajeca.P o lju b i b ab u jo š jed an p u t i k aţi: "B lag o slovi me!" O n a se n aţe iz k o la p o p u i p ru ţi ru k u : . u plot.pa nasloni usne na uvelu popovu ruku. p a reĉe: . a k o n ji p o ĉeše k asati. V eć o k reto še Z eb ićev im šo ro m . n i k o ĉijaš. Ţ en e p o k riše o ĉi. tak o ti ţiv o ta i sam o sazd an o g stvoritelja! N in k o d o hv ati d ijete ru k o m isp o d m išk e i p riv u ĉe g a k seb i.O šin i! K o n ji p o Ċ o še. P o p p ristad e u z k o la i zag rli se u h o d u s kum-N in k o m . A k ad o n d iţe i isp rav i g lav u . n i k u m N in k o . L eţao je tak o m o ţe b iti ĉetv rt . O tv o ri crk v en a v rata i n iĉice p ad e p red o ltar. N asta tišin a. M ara se o k rete o cu i p restrav ljen o v ik nu : "N eću u B io g rad ! N eću !" A li slab jo j b ješe g lasić. Jo š m alo se v id i k ro z o b lak o d p rašin e kak o se k o la k reću . Konji sve krupnije kasaju i ona nasloni glavu na Ninkove p rsi. lju d i ĉep rk aju p alico m p o p rašin i i gledaju na drugu stranu. N in k o v ik n u k o ĉijašu : . p o p o b risa o ĉi i p o g led a p o n aro d u .i p rišap ta jo j: . babo! . a p o p i za n jim sav n aro d n e m iĉe se s m jesta i n e o d v aja o ĉiju . N e ĉu to n i p o p . kao da rekne "zb o g o m !". M ah n u slabo glavom.Blagoslovi me. a ĉelo m d o h v ati zem lju .

što d a v am p riĉam k ak o je siro m ah p o p ĉisto zan esen i ĉesto h o će o v o a rad i o n o . P riĉao je m n o g a ĉu d a što je vidio u Biogradu. sv e k o d to g p ro feso ra. k ad p ro ĉita p ism o . k azao : "N ek a. u k o m e p riĉa: k ak o jo j je sam o j. k ak o je htjela da se uhvati za kum-Ninkova kola kad se o n v raćao .A Mara? . u g led a p u n u crk v u n aro d a. v eli. m isli jed n o a g o v o ri d ru go? Š to d a v am pripovijedam kako smo bili kao ubijeni i kako je kum Ninko sav pocrvenio kad poslije deset dana dobi pop p ism o o d M are. m o g u ja i iz ĉin ije". h v ala.veli ni plakala! . v eli. K aţe d a je v esela k ao p tica i d a je lju d i k o d k o jih je p aze d a n e m o ţe bolje biti: . v eć p lju ck a isp red seb e. h o će d a u m re. te n ije h tio p rljati tan jira. v eli. N e treb a n i o k o to g a d a se zad rţav am k ak o je p o p n av rat-nanos spremio kola za B io g rad i s tim p ism o m o trĉao v lad ici. Za Maru v eli d a je n ajp rije s p ism o m v lad iĉin im išao u jed n u šk o lu i p red ao g a šk o lsk o m starješin i. k aţe. K ad slu ĉajn o o b rn e o ĉi. . a n a p ato su sto ji jed n a v elik a p jesk o vn ica. ali o n . o tišao je s n jim e i sa M aro m k u ći n ek o g p rofesora V u ĉetića. D a B o g d a! S am o što n ešto sm eten o p riĉa k ak o se rastao s n jo m e: . i sve to samo bi onaj razumio koji .Z n ali sm o m i v eć u n ap rijed d a n as o n n eće o sram o titi! P o p g a je ĉas p o p rek id ao : . zam al' .ili: . i tu je M aru p red ao . T ak o o n . i n e g led a. i k ak o se ĉo v jek m o ţe lasn o o b ru k ati ak o d o b ro n e p azi. Kad se Ninko poslije nedjelju dana vratio iz Biograda. v eli. P o slije. .s k rila.a N in k o n am ješta što b o lje u m ije. k ak o se sv e k rije o d g o sp oĊ e za d rv a i u šu p u . i k ak o . d a n i d eseto n e zn aš ĉem u je i zašto je. što n ije u n ju p lju n uo .A o n a šta k aţe? . da mu jedva vjerovasmo. O v aj. P riĉao je k ak o u to j k u ći im a m n o g o k o ješta. a k ad se d iţe i o k rete. n u d ili m u d a n asp e ĉo rb u seb i u tan jir. p a p laĉe sam a.Sve to samo bi razv laĉilo p rip o vjetku.Nije .veli . nije mog ao n ao d g ov arati sv ijetu .G d je će to b iti d a d ijete n e p laĉe? Š to d a v am p riĉam k ak o n am je b ilo b ez n je.Ne slazi .sah ata. k aţe.

U d ariše v ru ćin e. I sam o se jo š n estrp ljiv o išĉek iv aše m io v lad alac k o ji i n e san jaše o sv o jo j m o ći n ad n ašim srcima. legnu njeni talasi po srcu i umornu po v ršin u d o tiĉe sam o jo š p ism o o d m ilo g a. a veseo narod samo jedno p o ru ĉu je: . P ro zo ri zak ićen i lip o v im g ran am a. p a n e p u šta d ijete iz ru k u . n e zad rţav aj se! M arin a so b a k ao raj. A li n em a v iše tu g e. B o ţe. g lad n o i ţed n o u tu Ċ em sv ijetu ! . R azv ed rila su se lica i n ek ak v a n esp o ko jn a rad o st o zarila i u v elo p o p o v o lice. Dan za danom. p a se sam o vajkaju: "Lele mene. taj zn a k ak o n ajzad i tu g a m alak še. Jednog dana i kum Ninko sjede na kola. sv ak o jak a cv ijeća. v esela d ru g o . S am o što je m alo p o rasla i što je b leĊ a d o šla u licu .A d a. K ad je p o šljed n ji mjesec šk o lsk e g od in e. Ţ en a p u n a k uća.Ik o n ija d a se u g u ši o d su za. pa u ime Boga ode u Biograd. A n a n jo j slab a p ro m jen a.Pa guraj djetetu ko laĉa i d ru g e p o n u d e u ru k e i u u sta. Š to p ro Ċ e. n e m o ţe ĉo v jek ţiv d a d o ĉek a. . k ad o n a d o Ċe! Pop van sebe od radosti. sam o u b u d u ćno sti v id i v jeĉn o st srce k o je ĉek a. kako je dijete islabilo!" . ili k o ji je sam u sv o jo j m lad o sti m o rao o stav iti sv o j zav iĉaj.je sv o je ro Ċ en o m o rao p o slati u tu Ċ in u . p o d g red ice p o d vuĉen i stru k o v i b o siljk a. Ik o n ija v eć k reĉi p o p o v u k u ću i sp rem a se d o ĉek za Maru. k ao lastin o k rilo m irn o o g led alo vode. te jo j crn e o ĉi ĉisto jo š crn je i jo š se silnije cakle.P o h itaj. A k o je to sv e p rek o g lav e p retu rio . pa i mjeseci klize n eo sjetn o . n o v a šaren ica p ro strta p o p o stelji. N a p eći. . nedjelja za nedjeljom. ĉin i se d a je m alo ĉas b ilo .

Išla je s p o p o m i v lad ici. trĉi u k u h in ju i tjera Ik o n iju d a jo j p riĉa k o ješta. o ĉe. O n d a sk o ĉi. itd . d rţi k o laĉ u ru ci i g ig a n o g am a. M o ţete m isliti k ak o n am je b ilo ! A li šta ćem o ? P o pu n e sm iješ n i p o m en u ti d a u stan e o ko vladike ne bi li je on kako istrgnuo otud i dobavio nama.A o n a n e zn a šta d a rad i. p a h o će i n ju d a p o v ed e . k ad ti d o Ċ e. p a n e m o ţe nigdje da se skrasi! Sjedne n a k rev etac. P rep u n o jo j srce. v id i što v iše sv ijeta i n au ĉi se ĉem u se g o d d esi p rilik a. P o p u je k aza "S trp i se. P o slije trĉi p o av liji. g led a k ak o M ićo izg rće ţar iz p eći za h ljeb ili k ak o su sjed D erić p rav i strašilo za p tice. i k ad se o n a n av rši. T o b i n jeg a siro m ah a. C ijele g o d in e išla sam u šk o lu . P riĉao ti je v lad ik a d a me je premjestio u jedan pansionat gdje se govori samo fran cu sk i. zak la n as lijep o jed n o p ism o u k o m e v eli: "S latk i b ab o ! H o će srce d a m i p u k n e što ti n e m o g u d o ći. P a p o slije o p et je s d jev o jĉicam a n a ig ri ili n a radu. n ećeš se v iše o d nje odvajati!" Tako op et n astu p i v jeĉn o st. p a ću tasm o . V ele: m o ram u ĉiti fran cu sk i d a stig n em d ru g e. jo š g o d inu d an a! N ek a d ijete p ro Ċ e sv ijeta p o slije. P a o n d a h ajd N in kovoj ili G lu v ićev o j k u ći. P o k un jism o se. B ila je u šk o li. V lad iĉin a je v o lja d a d ijete. P retu rism o jo š g o d in u d an a p rek o g lav e. sam o jo š jaĉe cvijeljalo . p o slije k o je će . K ad p o d ru g i p u t od e. d o k v eć n e izm aĉe m jesec ju l i d o k k u m N in k o n e zap reţe k o n je d a v o d i d u šu sela iz sela. a sad m e n i o rasp u stu n eće d a p u ste k u ći. T ak o o n a v eseli p o p a i selo . v ab i k o k o ši. p o Ċ e sv e p o staro m . Sv e se b o lje u o b ljav aju o b rašĉići i sv e crv en iji d o laze. K ad je treb alo d a d o Ċ e. m a n a n ed jelju d an a. p o p d ob i p ism o d a o v e g o d in e o rasp u stu id e g o sp oĊ a k o d ko je je M ara u B eĉ.". jer o n je zacijelo i sam v eć s v lad ik o m o to m e g o v o rio . p rije n eg o se sasv im v rati k u ći. A o n i k ao d a im je v lad ik a d o šao : zav iru ju je sa sv ih stran a i v eć n e m o g u d a je se siti nagledaju. N an o v o je treb alo ĉek ati g o d in u d an a.

B o g d a m u d u šu p ro sti! Ţ ao n am ga je bilo. D a v id ite jesm o li d o ĉek ali ĉem u sm o se n ad ali. pa razg o v araju o o v o m i o o n o m .v rijem e ĉin i sv o je: N aš stari u ĉitelj o stav i n as . Isp o d šešira sm eĊ a k o sa p ali n a ĉelo . Ĉ u d n o o n a o d sk aĉe n a mladom licu usred koga sjedi malo kukast nos. malo iskrivljeni kao plot koji je posrnuo. a v elik e sm eĊ e o ĉi d o p o la zatv o ren e. i o n im u tv rd o o b eća. i u njima jedan g o sp od in ĉo v jek . N aro d se isk u p io k o d zap isa Izn ijeli jed an sto iz su d n ice. al'n e m ršav o . B o ţe. a gornja je malo uzdignuta. m ijen ja se što šta u selu . na put na koji se id e zatv o ren ih o ĉiju . p o red n jeg a d u g aĉk a k lu p a i nekoliko tronogih stolica. ĉisto n am je. stajao n a p u tu . G u ste o b rv e g o to vo se sastaju . P o slije rasp u stism o d jecu .. Ĉ u d an m alo n a p o g led . Donja mu je usna malo visila.ode. te se vide bijeli kao snijeg zubi.zar i nama granuti sunce. ţm ire i uvijek gledaju na stranu.. te su n a k rajev im a rastresen i i širi nego pod samim nozdrvama. N a g lav i m u širo k slam n i šešir s crv en o m trak o m . L ijep o sm o g a sah ran ili.. S iro m ah p o k o jn i u ĉitelj. nekako prirastao za selo. M eĊ u tim . Zasjeli stariji ljudi i pop. b aš se ĉo v jek g riješi!. a m lad eţ se ig ra i v eseli. siromah. Lice mu je poblijedo. h tjed o h reći: ĉisto n am je. Bio je. III B ješe n ed jelja p o slije p o d n e. M o ra b iti d a se s n jo m ro d io . siromah. .. S ad sm o se sv i n ad ali d a će n am M ara d o ći za u ĉitelja. A d ru m o m za n aše selo id u jedna kola. p ro sti. a pod n jim e m alen i g u sti b rĉići k o je je o n n a o b je stran e rašĉešljao . V eć je p o p s n ek o lik o starijih lju d i išao zb o g to g a i v lad ici. a m eĊ ' n jim a jed n a d u b o ka b o ra k o ja se n i o n d a n e izjed n aĉi k ad gospod in ĉo v jek zatu ri šešir i ru p cem b riše zn o j s ĉela. a šk o lu zatvorismo. Ima mu dvadeset i dvije do tri ..

N išta n e g o v o ri s k o ĉijašem . p riĊ e sto lu . A l'g o sp o d in do h vati k u tiju sa ţig icam a k o ja je p red p o p o m stajala.Vodi me! . G led a o k o seb e i k ao d a n ije v eseo . Id e o n u n aše selo i en o g a g d je u Ċ e.reĉe p o p . gospodine. G o sp o d in ĉov jek nesp retn o sk o ĉi s k ola. K m et sk o ĉi: .G d je je o v d je šk o la? . . .Ţ iv b io . gospodine! G o sp o d in ĉov jek izv ad i g o to v u cig aru . jo š v ećm a zaĉk ilji.Je li ovdje kmet? M i p o m islism o d a je n o v ćata. p a tro m o i k ao d a je b o g zn a k ak o u m o ran p riĊ e sto lu g d je je i p o p sjed io . h ajd ' . p a p rav o u n aro d . n aţe se p rem a p o p u i p ru ţi ru k u .Ja sam. i b rzo trţe ru k u n azad . Onda se opet lijevim ramenom okrete kmetu: . Isp rav i se.godine. H ajd ' . zav rati šešir. p a p o u stajasm o . . P u ši cig aru iza cig are. sine! . A sa o n e b o re n a ĉelu n e m o ţe ĉo v jek n i zn ati k ak o m u je jer u v ijek izg led a mrgodan i zlovoljan. U stav iše se k o la. a sv e g led aju ći k m eta.reĉe g o sp o d in ĉo v jek . p a tu ri u u sta i n ao k rišk e. N e nazva Boga.Tu je. G led am o m i k o će to b iti. samo malo klimnu glavom: . p a sa stran e b aci p o g led n a p o p a. odmah do crkve. a b o ra n a ĉelu k ao d a jo š d u b lje d o Ċ e.

d ad o še se u nekakvu tamnu slutnju..N eću n išta.: N o v u ĉitelj!.A ti je o tv o ri! Ja sam n aim en o v an za u ĉitelja u o v o m selu. . D jece n ije b ilo . sam i n e zn aju ći zašto .S jed i. . a s n jim e n ije jo š n i rijeĉi p ro g o vo rio .Zatvorena je. p a o p et u šk o lu . p a zb o g ono nekoliko dana do raspusta ne htjesmo sazivati djece. a v rh o n e b o re p o k azaše se jo š d v ije p rek o n je . al' o n n e h tjed e sjesti v eć o p et v eli k m etu : . . P o p a se k lo n i d a je ĉu d o .Nije sablja za vratom.reĉe o slo b o Ċ en k m et.D ela b rţe. V eć je n ed jelju d an a.. u m o ran sam .veli . D ru g o g a d an a izišao u ĉitelj u m eh an u .reĉe k m et.K ak v o je o v o ĉu d o? . a p o p g a . G le!. S jed n e sam . I mi se oslobodismo P o sjed asm o o p et. .. n am rg o d i se. . a onijem drugijem pogleda kmeta u opanke. . K ad b i u n ed jelju . jal'je sasv ijem lu d o ! S eljaci sleg o še ram en im a i. .N eću . p rav eći i n jem u m jesta. pa onda u kapu: .hajde me vodi! . jer je v eć b io ju l m jesec.reĉe O sto ja P eru šev ić. i lijev o oko sasvijem mu se zatvori.. . O tv o ri šk o lu i p o šlji m i familijaza.A m a sjed i d a p iješ što g o d ! .reĉe o n o štro . p a ću ti. P o ru ĉi što g o d d a jed e. al'sam o lijev im k rajem u sta.vodi me! Kmet ode s njime.Jal' je n ešto p rev eć m u d ro . U ĉitelj se n asm ija. ĉo v jeĉe! . K ak o to? Pop se ispravi pa ga stade gledati.

Jes' . Pop se prekrsti. a g o re sam o k o šu lja. a o n p o g n e g lavu . . .reĉe p o p . . . N a n o g am a m u p an talo n e. u ĉitelju? .veli pop. n aţe se n ap rijed . S am se dade u neke misli.reĉe p o p . U ĉitelj zan ese o b jem a n o g am a k ao ru k u n icam a.Š ta m e g led aš? . ig ra se p ru tićem i . . n am rg o d i se jo š jaĉe. I u ĉitelj.N išta! . pa natrašk e iziĊ e iz so b e. n iti je s n jim e d o lazio u d o d ir.Evo me! _ Z n am ! A k am o te u crk v u d a p jev aš? . ĉim v id i p o p a. T u ri k aţip rst u k n jig u . a ti ga slavi! A mene nemoj dirati! V id iš d a rad im ! Pa opet se izvali na krevet i otvori knjigu.Nijesam pijan da pjevam! P o p u stu kn u jed an k o rak . al' u ĉitelja n em a! P o slije slu ţb e d ig n e se p op d a v id i d a u ĉitelj n ije što b o lestan .Pomozi Bog! . O d to d o b a o n u ĉitelja n ik ad v iše n i za šta n e zap ita. P o k lo n i se m alo p u t p o p a. p a ih spusti niz k rev et. B o so no g leţi i ĉita n ek ak v u k u p u saru .Pa kad ti se slavi.U crk v i se p jesm o m slav i im e b o ţje. O d atle o d e p o lak o k u ći. . K ad u Ċ e u so b u . p a zaĉk ilji i g led a u u ĉitelja. p a o sta sjed eći n a krevetu. a o n leţi n a k rev etu k o ji je n aĉin jen o d k u h in jsk ih v rata p o d k o ja je p o d m etn u o n a ĉetiri k raja p o pet-šest cig ala. S eljacim a n e reĉe n išta.A k am o se ti.ĉek a d a d rţi p ijev n icu . p a je m etn u u k rilo .

U p rste b ih v am m o g ao k azati sv ak u n jeg ov u rijeĉ.prolazi kao mimo tursko groblje. ĉin i m i se d a u n jem u n em a p et d ram a.Š to sam u m o ran . n e reĉe m u n išta. Pa kad poslije o p et u zm em ĉek ić. te se tako igra vjetar kroz k o v aĉn icu i h lad i zn o jav a k o v aĉa. niko ne razumije. D ru g i p u t P av ao D erić v o d i v olove s praznim kolima. sav m o k ar o d zn o ja. d a te tak o zn o jav a b ije v jetar? -' V ak o ja k ad se o zn o jim ! S tan em n a v jetar. p o crv en io u licu k ao p ap rik a. K ad u ĉitelj d o Ċ e n ap o red njega. a o n stao n a v rata o d k o v aĉn ice p a d u v a. on se dusne. U ĉitelj se n asm ija. K ad v id je d a m u i o n o m alo . . K o zn a zašto o n tak o ĉin i? K o zn a šta je p o p o n jem u mislio? I tak o se u ĉitelj o sam i. O n ak o : jed n im k rajem u sta i jed n im o k o m . Jedanput ide on polako pored kov aĉn ice. P o g led a k o v aĉa jo š jed an p u t. tak o je m alo g o v o rio . S to k a se n ešto u zaru m ila. p a ĉisto zabreknem. a leĊ a m i ĉisto šk rip e. p a n eće s m jesta. okrene glavu na drugu stranu i mrgodno ode. što o v d a -onda progovori. Samo se savi u struku i ode dalje. a što si stao n a p ro m ah u? . v elim . Naspram tih vrata druga su. v iĉe n a v o lo v e i d ere . m o re. stao tu? . K o v aĉ je n ešto teretn o rad io . a P av ao se n alju ti. stao tu . zalijep ila m u se k o šu lja za širo k a leĊ a. a on se okrete: .Š to si.Z n am .reĉe k o v aĉ.A što si ti.A? .

reĉe u ĉitelj.Z ar n e v id iš d a je sv ak i k ao p u ce.A što je n e h ran iš d o b ro . O so b ito g a je to crn ilo što g a pop ama ni u usta ne uzima. P av ao se isp rijeĉi: . k o m e si k azao d a je m arv a! S eljaci su v id jeli. N e zn am sam o ĉiv u tsk o ga zak o n a. ali g a n ijesm o m arili.A koji sam ja? .Ĉ iv u tin . Jed an p u t d ov u ĉe Jero tije am erik an sk i p lu g i stad e se .veli .ajdamakom kud stigne. to se ne zna. P av ao se d o h v ati za straţn ju o so v in u i sjed e n a n ju .Ja te n e v id jeh n i d a se k rstiš. T aj je Jero tije ĉak i išao n jem u .reĉe P av ao . . u ĉitelju . A tek u ĉitelj p red n jeg a k ao k ak av kap etan . o k ren u v se u ĉitelju .A što .Upamtid e ti. v eć g led aj svoga posla! Znam ja tebe dobro koji si ti! U ĉitelj zaĉk ilji o ĉim a: .b iješ tu m arv u? . d a je o v aj u ĉitelj sasv ijem n ešto d ru g o o d p reĊ ašn jeg .Ja šta ću k ad n eće d a id e? . ap o sto la m u n jeg o v a? Pa da ga ne bijem! . Š ta su n jih dvojica govorili. p a p o izd alek a.Gori si od te marve! . istin a. T u o n jo š lju će o d ad re d ešn jak a. n i d a k lan jaš. . N ik o se n ije s n jim d ru ţio o sim jed n o g Jero tija K o v aĉev ića k o ji g a je zak lan jao i b ran io . v ik n u : .Pa opet: pljus! .Nemoj-de mi pristajati na muk u . i m islili sm o sv i d a je o n u ĉev an ĉo v jek . p a b i išla? P av ao isk o laĉi o ĉi: . k aţem ti. V o lo v i ujedanput p o trĉaše.

p o p u n a m u štu lu k . što b o lje m o ţe. O n s o v im k ap italistim a ek sp lo atiše seljak a . u p ro p astio sam sv o ju k arijeru i sp ao n a to d a b u d em u ĉitelj!. S v ak i d an išĉek iv asm o M arin u p o ru k u za k o la. a pisma od n je n em a. . A l' k ad g a zab o d e u n ek u k rĉev in u . Jed n o v eĉe. a sve b lag o ĉastiv im n am ještan jem .. n i k o p ao . Narod je glup i zatucan! Imaju jednog popendu. treći d an p o P etro v u d n e. zaĉk ilji o ĉim a i tru d i se d a d o zn a k o je. a sam n išta n e rad i!.. R ad o je o p ali iz d v o cijev k e. a ćata. P su je Jero tije što m u n a u sta d o Ċ e i k ad se o n d ad e d a g a u ĉi k o jek o k o n ije n i o rao . U daljini opazismo neka kola. p a sto je p red su d n ico m i g o v o re n ešto o p u šn icam a.. raširio ru k e i rid a. P o p g o log lav p o trĉa p red k o la k o ja se u stav iše. u m iješasm o se i m i u n aro d .Mara! . i k ad se v ratism o . p išu ći i g o v o reći. V eć se h v ata mrak.h v aliti k ak o g a je u ĉitelj n au ĉio . IV V eć se p rib liţav aše P etro v d an .p o d rţav a g a sv e jaĉe u g lu p o sti -.g rak n u sm o m i.. H o ću d a p resv isn em g led aju ći o v u nepravdu!. Z au zim aju ći se za njega.. a p lu g p u ĉe n a d v ije p o le k ao d a je o d led a.. v raćaju se lju d i s rad a. k o ji je jo š s d v a -tri kapitalista pritisnuo pola sela.Mara! . Ja sam b io s R ad o jo m N ik o lićem u lo v u . O v d je su sv i m o ji p o k u šaji jalo v o ispali.. Kmet pogleda na onu stran u . B o š p o sla! U ro d u se n e m o ţe n išta u ĉin iti. A li d o Ċ e i Petrovdan.. v jetrić m u se ig ra bijelom bradom i s ono malo dlaka na glavi. U jed an p u t pljesnu rukama: . T ak o i o n o stav i u ĉitelja seb i sam a i n jeg o v o j g lav i. O d to d o b a u ĉitelj p o sta jo š v eća ću talica i jo š o sam ljen iji Jed n o v eĉe p isao je n ek o m sv o m e d ru g u " .

k ao k ak a g o sp oĊ a! P a k ak v e su jo j o n e haljin e.Š ta? . sam b riše o ĉi. i tek p o stariji lju d i što je p o što g od p rip itaju . k ak o je sv jeţ v azd u h ! Ik o n ija jo j zav iri u o ĉi.M ara b ješe sam a u zaĉelju . . D u b o k jo j je d ah . te se cakli kao p o lelej u v aro šk o j crk v i. p a k ak o id e!. p a g led a n ek im širo k im p o g led o m .reĉe Ik o n ija. M ara stala n a v rata. stala n a v rata p a g led a. dohvati se za lo tre i lak o sk o ĉi n a zem lju . jedva d a je p o zn aš! A k ad k o m e o d n as m o m ak a p ru ţi ru k u . .N išta! .kakva je. a on sav pocrveni. .Kako je sve d iv n o . a ĉu d n o jo j n ešto u g ru d im a. Z em lja b ješe sv u d a v laţn a a sa d u d a spram v rata jo š n ijesu isp arile k išn e kapljice. a p o g led jo j u p rt u d aljin u . M ara jo š d u b lje p o vu ĉe p aru : .A što si m i se zamislila. a m laĊ im a se ĉisto v ezao jezik . a o b laci se razilaze. a s o rah a m u se o d ziv a ţu n ja S u n ce b lista. d esn o m sm aĉe šešir s g lav e . Pozdravlja se ona s nama. pa je kao mladu o d v ed osm o p o p o v o j k u ći. P red zo ru je b ila lak a k iša. golubice? .reĉe.. . P o p je u h v ati o b jem a ru k am a za g lav u . N ije šala. a nama idu suze.Dud? . P o p je v eć d av n o b io u g rad ini i sv ak i ĉas se v raća d a v id i je li M ara u stala. pa sa obasjalo jutrenje sunce. N a b u k v i k lik će d jetlić.G led aš u d u d ? .reĉe o n a. Iskupi se dosta svijeta. n i ro m o ri. Sutrad an u stala o n a. p a je lju b i u ĉelo . P o p o d rad o sti n i g o v o ri. B rzo u stad e.. p a o n d a p o g led a n a stran u k u d a M arin e o ĉi b jeh u u p rav ljen e. p un o ţiv o ta. lijev o m ru k o m p o k up i h aljin e. .

N jeg o v o sv etiteljsk o lice b ješe o p et u zelo zem aljski o b lik .reĉe o n a b ezazlen o . Z av rati se m alo n a k lu p icu .reĉe o n zam išljen o .Gledala sam prirodu .Ĉ isto sam gladna ovoga vazduha. . .U dud i svuda! . a u n jeg a je sin P av ao . isp ru ţ i o b a k aţip rsta i sastav i im v rh o v e. njemu je kao da ga polijeva nekim ţiv o tv o rn im b alsam o m . a g lav u n ešto iskrivi na desnu stranu i pogleda u nebo. O n aj isti k o m e u ĉitelj reĉe d a je marva.P a zam išljen o n astav i: . sine. m o m ak za ţen id b u . Sjede pop s Marom za sto pod orahom. p eĉem ja k afu za teb e . . .Mara se slabo nasmjehnu: .reĉe Ik o n ija. otkad si ustala? M ara u zv i o b rv ice. ti si se p o v aro šan ĉila. p a tak o sk lo p ljen e ru ke p o lo ţi n a sto . U m o rn o k ren e o ĉim a o k o seb e. p a k ad ih upre u popa. Ikonija donese bijelu kafu.Š ta si rad ila. jer g a rad o st b ješe o b asjala: u sta su m u n ep restan o razv u ĉen a. A k ro z letv e o d ĉard ak a u susjednoj avliji cakli se jedno o k o . P o p n e sk id a s n je o ĉiju . V o liš ti b ijelu k afu ! U to d o Ċ e i p o p iz g rad in e. P o p p ro tu ri p rste jed n e ru k e k ro z p rste d ru g e ru k e.E . . T aj je ĉard ak N en ad a Đ erića.Prirodu! .Znam ja. a n a b ijelim trep av icam a ĉas p o v isi k ap ljica k o jim d u ša ro si k ad jo j se mrkne i kad svanjuje.Da! Toj sam se misli i sam poklonio! Velika je to knjiga! Ko n ju ĉita. . taj se b liţi .

p lašila. p laĉe. n ajp rije g a se.tad u ĉitelj zan o sila n as je sv e.pa nas ostavi. p a g a o n d a ĉisto srd ito b aci i s n ek ak v im p o u zd an jem šap n e: . H o d eći tak o sastajala se i s u ĉiteljem . k ad se p o p n aslo n io n a šaren icu .ali joj je jasno lice. p a zav iru je p rstić k o ji je jo š k ao d ijete p o rezala i k o ji jo j je Ikonija b o k v icom p rev ijala. Ć ereta i p riĉa šta im a p o sv ijetu . N ije to tu g a. a mi blejimo za njom. Ĉ u d n o v ato se p o ĉe p o n ašati. ali p o p n e zn a o d k o liko se ru k u m o ţe ĉitati ta k n jig a. slu ša. A o n a g a slu ša. o p et sto ji sam a u so b i. u Ċ e u so b u i o tv o ri k n jig u . O n d a u jed an p u t tresn e n o ţico m i u zd ig n e g lav u : . D an i izm iĉu . izd ig n e g lav u . tresn e o sto . d o h v ati k n jigu .L u scin ia p h ilo m ela! P a šta? . Zapjeva slavuj poistiha. nagne se prema njemu. N ad a d a će n am o n a b iti k ad . milostivno i sitno veselo kao svatovska pjesm a.Treba raditi! .Bogu! D a. sam o što rek n e: . o tv o ri. p a tu ţn o k ao o p ijelo . p a o n d a sk o ĉi. S v ak o m e su p u n a u sta. To je ona sentimentalnost. n i b rig a. A o n a h o d a p o p o lju . S jed i n ek i p u t s n am a. p a ga gleda. v ele. p a . U d are jo j su ze p a p laĉe. p a o pet u jed an p u t u tre o ĉi. ali p o slije se v eć navikla. valjada svojstvena njenim g o d in am a i šk o li k o ju je u ĉila. . pa se odjedanput trgne. i p o g led jo j lu ta p o zrak u . Ili d o Ċ e p o slije p o d n e.Plantago lanceolata .prosta stvar! N ek i p u t. Z am išljen a je. M ara je car sela. G led a listiće i m isli n ešto . pa krepko.Ili trgne bokvicu iz zemlje. N ešto se strašn o b o ri sam o m so b o m . Ili hoda po polju. T ak o je to išlo m jesec d an a. U to d o b a M ara p o sta jo š zam išljen ija. što zan im a n jen u d u šu .

N e v o lim lju d e k o ji što h o će n e m o g u . . n e p restaje. u d u g im h aljin am a. i d u g o i tih o šap u ću . N a jed an stu b o d zv o n are stajao je n aslo n jen P av ao Đ erić i k ao so k o g led a u p o m rĉin u . d u v a u n jih . .govori slika iz avlije.k o će g a zn ati šta je to ! P a je o n d a tresn e o led in u . P o d b o ĉio se n a k o sište i traţi o ĉim a p o p o v u k u ću . . o n e su v laţn e i lice g o ri k ao u g ro zn ici. a umoran seljak prene iza sna. k ao m jeseĉev zrak . a iz popove ku će. n am rg o d ila o ĉice i ĉita. isteţe p rstim a o n o m alo d laĉica n a u sn am a i m rk o g led a u d ašĉaru g d je je šk o la.N e zn am p ro sto šta d a rad im ! . a knjigu metnula preda se u k rilo . A k ad m rak p ritisn e zem lju . Ili . N e b ijeli se n a n jem u seljaĉk a k o šu lja. N aslo n i se n a v rljik e. N ije to p o zn ata pjesma. n iti k o o p aţa n a d ru g o j stran i iza am b ara crn e P av lo v e o ĉi k ak o p ro sijecaju n o ćn i m rak .N e m arim za m ale d u še. ja n eću o v d je d a se s to b o m cm ak am ! Ja h o ću rad ! Ili m e v o liš ili n e v o liš! Jed n o ili d ru g o ! N eću tan jir o d d v a lica. Psi podvijaju rep pa zavijaju. i n jih o v jasan p isak tu ţn o p liv a zrak o m . N ik o to n e v id i. N ig d je se n išta n e m iĉe...Odmah si se rasrdio! . Ili izv ad i d v o jn ice. P o d ilazi m u k rv n a o ĉi. n i n a p u tu o staje širo k a sto p a o d o p an ak a. N o ć je b ila crn a k ao m alo k o ja n jen a d ru g a.veli slika sa ulice. lak o se k reće d ru g a slik a. A n a o tk o su v iše n je sto ji m lad ĉo v jek . sam o so v u ljag a ću ĉe n jen u strašn u p jesm u . Plete. nije ni igra . n ek o se šun ja p o red p o p ov a p lo ta.Ostani! . a što m o g u n eće. Sjela jednom pod orah. Bolje se v rati p a ĉitaj sen tim en taln e ro m an e i lju b i o ca u ru k u . prekrsti se: "O tvoju glavu!" pa opet spava. Vidim sve.n av ali ĉitati. .ili. k o raĉa p lo tu .

reĉe o n . b raćo . . sine.P o b jeţe u ĉ itelj! . p a g o to v o trk o m p o Ċ o še u lico m . K o la p o Ċ o še jo š b rţe. p o v ed e se ro b lje! P o p se p ro b u d i. P av ao m u p riĊ e i šan u jo š n ešto .reĉe b u n o v an M atija. .B estrag a m u g lav a! Š ta d iţeš v ik u? . A k sen tije S m iljan ić p o zn a ga u mraku. jo š p o d M ilo šem rato v ao . O n istrĉa n ap o lje. ali k rev et b ješe p razan .Š ta je? .v ik n u P av ao p o trĉav ši n jem u . nekakva buna! Ali iz Marina kreveta niko se ne odazva. N ek ak av strah b eše o b u zeo p o p a.U taj p ar iz šk o lsk e av lije iziĊ o še jed n a k o la. M atija o p ali i sam iz p išto lja: -U p o m o ć. d a se jed v a d rţaše n a nogama. P av ao o p ali iz p išto lja. v ele. V eć se b ješe p rik u p ilo n ešto seljak a.Ustaj. a zap aljena se sukija ustavi pred "k o lsk o m streh o m .P o b jeţe! . P o p p riĊ e k rev etu i p ip aše p o n jem u d a p ro b u d i M aru .Ko? . . U p o m o ć! . Iz su sjed n e av lije isp ad e s m alo m p u k o m starac M atija D en ad ić k o ji je. a u v rap ĉjem g n ijezd u . p a u p lašen p o trĉa p rv o u M arin u so b u : .

k ao n ek im ĉu d o m . U taj par Pavao izleti iz avlije s kolima i s konjima! . sv i n eo d o ljiv o zaţelješe u h v atiti u ĉitelja i o teti m u M aru .A Mara? . Ĉ u d n o d a m laĊ i lju d i. stizasm o i stizah u n as k o la. N ek o lik o k on jan ik a p ro letješe k ao strijela.Š ta? . G raja se d ig la i siln o k ao o rk an k reće se m asa Z eb ićev im šo ro m . K m et se pomamio. I ja se strpah u jedna kola. i cio taj u rn eb es k retaše se jed n im p rav cem .viknu on. A li stariji b acaju p u šk e.S ad ćem o g a u h v atiti! D v o jica tro jica m etn u še p o p a u k o la.. a seljaci ga p rih v atiše.Sjedajte! .U ĉitelj! P o p d ah n u du šo m . m a k o lik o d a v o ljeli M aru . . . P o sjed aše jo š n jih n ek o lik o o ru ţan ih . Z a n jim a p ristad o še jo š n ek o lik o k o la. D o Ċ o sm o v eć u p rv o selo . . sm atraše cijelu stv ar za izg u b ljen u .Ţ iv o g ili m rtv o g ! . .reĉe A k sen tije. a i da padne nauznak. a P av ao šib a k o n je d a sv e v rca k rv . sjed aju n a k o la i trĉe izv an sela. n e b i m o ţd a n i u p o tjeru išli.I ona s njim! Pop se zanese. i d a n ije starijih lju d i.A? .ţiv o g ili m rtv o g m o ja g lav a carev u p laća! I u ĉas. .dere se on . Naro d se isk u p io . IziĊ o sm o iz sela.S rećan m u p u t! . stizasm o lju d e.

ĉitav a. a k ro z cijelu tu v rev u ĉu je se sitan g las crk v en o g zv o n a. Al' da se udari putem na jarugu.P rem etn u sm o šk o lu . U o ĉim a m u n ešto strašn o . a o n a g o ri u v elik e. jo š zd rav a. . k o ji je d o to d o b a v an seb e leţao u k o lim a. k ao jato ĉv o rak a. P u caju ro g o v i i g red e. ĉu sm o p o n ov o p u šk e u n ašem selu i v id jesm o k ak o se crv en i nebo. morali smo se vratiti do b lizu sam o g sela.n ik o n am n išta n e u m jed e k azati. pitasmo uzbunjene seljake: ne v id je li k o šta? .O v u d a! O v u d a ćem o g a p resresti! Z v rk te k o la i p u caju o so v in e. "Izg o rje crk v a!". "V atra!". Š ljem e b ješe sv e u p lam en u . h v ala B o g u . I sv e g ru n u o p et Z eb ićev im šo ro m . . a o d lijeću n ap laci i k o n jsk e p lo ĉe.U selo! U selo! . i sv e n aţe. P a o p et p u šk e. A li o n jo š – huknu suknu daleko iza zvonare. . -R ek ao b ih h iljad u k o tlo v a se sasu še u p lam en . . C rk v a. a varnice se hvataju za n eb o . n atrag . . sk o ĉi n ap o lje k ao m o m ak o d d v ad eset g o d in a. a u šk o li se sv ijetli k ao u p o d an a. B ilo n as je k o ji sm o p o m islili d a je p o m jerio p am eću . K ro za selo lete lju d i i v iĉu : "V atra!". "Izg o rje šk o la!".O tišli su p rek o jaru g e! . v eć je tav an d o h v atilo . jer se n aš u ĉitelj sa o v im p azio . K ad stig o sm o p red šk o lu . d a te sv eg a jeza p o d iĊ e.dreknu on.v ik n u g o m ila. sam o što v jetar iznosi plamen na n ju . P o p .Vodu! . lu p a i tan d rk k o tlo v a i ĉak alja. K ad se o p et p rim ak o sm o . i sv ak i ĉas ĉek am o k ad će p lan u ti. premetnusmo mehanu.ĉu se sa sv ih stran a.

p jesm u i rijeĉi: " ..Ujedanput zagrmje popov glas: .. D im se sav i. a sjek ira tu tn ji. d ig ao ik o n u v iše g lav e i k ro z o n aj tutanj i p rask u ĉu sm o n jeg o v jasan g las. stad e lu p ati sjek iro m p o jed n o j g red i o d tav an a. T ad a S tan o je Isak o v ić lu p i sjek iro m u v rata.Ikona! Ikona! Mi pogledasmo kroz prozor. N aro d v rišti i sip a v o d u . O p rije se n o g am a o v rb o v u g ran u . v arn ice p o su k taše. ak o ćem o sv i izg in u ti! .. a sveti Sava gleda onim istim m raĉn im i o zb iljn im p o g led o m n a n as sv e. P restrav ili se. U taj par cio jedan kraj šljem en a p ad e p o k raj p ro zo ra i d o h v ati k u ću i sa te stran e. . a p ro lo m ljen tav an n aţe se u p lam en u i h o će d a d o h v ati p ato s. sv etitelju S av o ". O n d o h v ati k o tao o b jeru ĉk e. a leĊ im a o d ru g u . D v o jica g a d o h v atiše za m išk e. Ninko ciknu kao guja kad ugleda popa: . Crven ga plamen obasjao.S p asav ajte k u m a. p a k ao b jeso m u ĉan i n e zn aju ći šta rad i. te m u zap rijeĉi p o v ratak . ali se o n trţe i u sk o ĉi u n u tra. A on stoji.Dodajte mi dobar kotao pun vode! .d eraše se N in k o . p a zab o rav ili i d a gasimo. N am a ţiv a srca p o p u caše. D rţi ik o n u i d ig ao je v iše glave. bijela brada p rek rila p rsa. P o p p o letje n a jed an p ro zo r. p erv je b o p rišel jesi. p a g a zan jih a i b aci n a p ro v aljen o . D o d aše m u . O n a o d letješe i mi ugledasmo popa u plamen u .O n d a sk o ĉi n a jed n u v rb u d o sam o g šljem en a. G red a s p rask o m p ad e p o sred so b e izm eĊ u d v ije sk am ije.. M i v iše n e v iĊ esm o p o p a.

a v lad ik a i d o k to r stig o še u selo . K m et v ik n u skupljenom narodu: . a V o jin A rn au to v ić zab o d e sv o m e b ijelcu o stru g e u trb u h . Iz u sta i n o sa lo p tila m u je k rv .Vodu na vrata! Obarajte grede! . a v arn ice p o letješe n eb u . a n o g e v isiše k ao m rtv e. ali je zag u šen i n e razb iraju se rijeĉi. su k n e jo š ĉas p o p lam en .m jesto . g d je je b ila šk o la. Namazasmo mu uljem izgorjelo mjesto na leĊ im a. a k o tao izru ĉi sv u v o du n a p ro v aljen o m jesto . a B u rm azo v ić k o ji je stajao sa stran e i n e v id eći p o p a. U taj par cijela šk o la s u ţasn o m p rask o m g ru n u o zem lju i sv e se n aĉin i k ao v elik o o g n jište. P o p tam an d a sk o ĉi jo š p rek o p rag a. a d o b ar k atan a p o v lad ik u ! Dvoja-tro ja k o la u n ajv ećem trk u p o letješe. P red zo ru se jo š sam o slab o p u šaše. Iz g rd n e g o m ile ţerav ice. p a p o Ċ e vratima . a d im se sk lu p ĉa. p o k v asism o k o šu lju o cto m . ali p lju sak o sv ajaše. p a m u je n av u k o sm o i p o lo ţism o g a u k rev et. M alo p o slije raziĊ e se d im .D o b ar k o ĉijaš p o d o k to ra. Još je disao. V rb a p u ĉe. O d n ijesm o p o p a n jeg o v o j ku ći. m aĉe sjek iro m p o d o v ratk u . O p et k ao d a se ĉu je p o p o v g las. a p lam en a g red a v iše v rata tresn u i lu p i p o p a p o p o tiljk u . U so b i se n išta v iše n e v iĊ aše o d d im a. . O n d a se sp u sti g ro zn a k iša.ĉu je se d rek a sa sv ih stran a ĉitav o b lak o d v o d e sasu se n a zid g d je su v rata. a ik o n u d iţe v iše g lav e. Ĉ v rk n u v od a. S asu sm o ĉab ar v o d e n a njega i gredu i izvadismo ga ispod nje. P o p p reko p rag a. a N in k o ljo sn u n a d ru g u stran u o zem lju . i m i g a u g led asm o k ak o p resk o ĉi p rek o g red e k o ja se p u šaše n a p ato su . O n p ad e n iĉice i p rsim a n a zem lju . O n se n ije razb irao .

Ne! . .reĉe p o p i m etn u ru k u o p et n a src e.ţeliš li što g o d ? .reĉe d o k to r.Š ta te b o li? . i o v am o i o n am o .Metnite mi ovdje! . Doktor naredi da ga ostave na miru.N e m o ţe n išta b iti. jad n ik a.reĉe v lad ik a.K ad o n i u Ċ o še u sob u . a sv e p ita: . a v lad ici n ap o lju reĉe: . n a n ašu rad o st razab ra se p o p . P u k la m u je k iĉm a! On ode. . P o p s m u k o m p o d v u ĉe ru k u p o d ik on u i m etn u je n a srce. U ze g a b o sti ĉio d o m p o n o g am a i sv e d o p o jasa. . . o b rtaše g a. a vladika se vrati u sobu.B o li li te? O sjećaš li što g o d? p o p slab o o d go v ara: . da ga niko ne dira ni zan o v eta. .Gdje je ikona? Mi mu pokazasmo. a o ĉi m u p u n e su za: . Pogleda oko sebe: .O ĉe. .Ovdje! -D o k to r p riĊ e. V lad ik a p riĊ e n a p rstim a.reĉe v lad ik a . i mi p o lo ţism o ik o n u . o ĉe? P o p se trţe i o b rte o ĉi n a o n u stran u g d je v lad ik a stajaše.K ak o si.On pokaza rukom na prsi.Ovdje! .B o li li te m a što g o d? .

S jećaš li se d a m i ti reĉe d a je to d o sta za d o b ra p astira? . njoj oprostite!. d rţati v iše p ro stih p o p ov a k ao ja što sam . .U ću ta i ish rak n u se. ja sam... D o Ċ e u ĉev an ĉo v jek s k o jim ja nijesam smio ni govoriti. k ao d a m u p riĊ em o .S jećam . . S lab im g laso m p o ĉe p o p : . pa isprekidano dodade: . p ro st ĉo v jek .reĉe v lad ik a.Da se ispovjedim! ... b raćo .K ak o to . a mi se iskupili unaokolo. N a p rag u se p o k aza M ara. u zim ati p o p a k o ji n ije u ĉev an ... i v i b raćo ! Ja izg u b ih du šu što n ijesam u ĉio šk o le.reĉe p o p . sjećaš li se k ad si m e p itao šta sam u ĉio ? .O ĉe v lad ik o . p a jed v a ĉu jn o nastavi: . b lijed a k ao sm rt.. Nije ona kriva . a d iv n o v id im d a je d ru g i sv ijet n astao .. . N astaje d ru g i sv ijet! O n d a se u h v ati za srce. o ĉe v lad ik o . sm ijem u d ariti n a n au k u ! N em o j.. o ĉe v lad ik o ! Ja zatv aram o ĉi. u b ijen a k išo m .. o ĉe? ..Ĉ u j m e. što sam b io . V lad ik a sjedi na stolicu do kreveta. S a to g a izg u b ih i d ijete.A kakav tebe grijeh mori? P o p slab o m ah n u ru k o m .. . Vladika se zabezeknu: .S jećam ! . Vidim da mu ne valjaju poslovi što rad i... Š k o lu o dm ah zid ajte i d jecu u ĉite. ali g d je ja. o ĉe v lad ik o . a o d v ed e m i g a n ek ršten ĉo v jek .N i v i.T ak o .A njoj.. U taj p ar ĉu se n ap o lju v risak i v rata se n ag lo o tv o riše.

šan u p o p . Ja sam lu tao p o sv ijetu . On je dohvati ru k o m za b rad u i izd iţe jo j lice p rem a seb i. P ri sv ršetk u d o b ijem zap o v ijest d a id em u B .S ad m i je sasv im d o b ro ! S ad m e n išta v iše n e b o li! T o b ješe p o šljed n ja n jeg o v a rijeĉ. p a p ad e n a k o ljen a. p o k ri o ĉi ru k am a. n ek o g Iliju T eo v ilo v ića. ali n e d izaše g lav e n i ru k u s o ĉiju .Jo š b liţe! . P ro šlo je o d to d o b a d o sad šest g o d ina. zaţm u rim i . V eć se p rim icasm o selu . P o p jo j m etn u ru k u n a g lav u i n ešto šap u taše. O p et ţeljn o g led a n jen o b o lno lice. . K aţem m u se. pa ga gleda. P o slije jo š p o tu ri ru k u p o d u sta. M o rao sam p ro ći k ro z m o je selo . S m iješi se i ĉisto n e m o ţe sit d a je se n ag led a: . O n m rd n u jed n im prstom. d o k m e n aš rat n e p o zv a k u ći.i vremenom. a crn a jo j k o sa rasu se p o zem lji. . sva mokra. Osmijeh zaigra na popovu licu. S aţe g lav u . a raspletene joj kose pale niz p leća M i se sk lo n ism o .reĉe p o p . a o ĉim a p o k aza n a sv eto g a S av u k o ji m u je leţao n a p rsim a. N a p o šljed n jo j stan ici d o b ijem n o v o g k o m o rd ţiju . a suze m u u d ariše. O n a je d o h v ati o b jeru ĉk e i o b li suzama.S lu ţi o v o m e! . M n o g o sm o što šta g o v o rili. a k ao d a n as p u šk a p o sred srca u d ari. O n d a ja zak o p ĉam b lu zu . O n a k o raĉi jed an p u t. n ab ijem šajk aĉu n a o ĉi. m o g a seljak a. O n a n a k o ljen im a p riĊ e jo š b liţe. P o p se u zd rh ta. Mi je prihvatismo i privedosmo krevetu.

taj i taj".E k ad se o n aj b o ţji an Ċ eo o d reĉe n jeg a i v rati p o k ajan p o p u u ĉitelj. n estalo . . Poznao sam je.. Ilija.h tjed o h reći: s M aro m . taj i taj. s P av ao m Đ erićem ? . v elik e... o d e u B io g rad i o ţen i se n ek ak v o m što p rav i šešire. N ijesm o d u g o zn ali. P red n jim a sto ji jed n a ţen sk a.. b o g ati. jo š lak še! Z ateg n i u zd e. seljaĉe. d o k n e d o Ċ e M ark o tru b aĉ iz v o jsk e i reĉe d a je P av ao o tišao u B io g rad i stupio u vojsku.A .šta je. te rekoh: .E . U sp o m en e n av ališe i p ritisk o še m i grudi. ali m e sam jezik povede. .o d v aţn o up itam : . o n o g a isto g ko ji je u staro j šk o li stajao. B aš zv o n jaše n a v eĉern ju . v aš u ĉitelj? Ĉ u ste li što za n jeg a? .v ik n u sm o m i sv i. K ro z p ro zo r u g led ah Ċ aĉiće: u stali n a n o g e. N eće o n . 29 dekembra 1877. n ik ad sreće im ati! U Ċ o sm o v eć u selo . Đ erić. U maju 1879. o n aj. p o ru ĉn ik ! . U p rla p o g led u sv etog a S av u . taj i taj.. zid an e šk o le. p a ĉitaju m o litv u . . pa o n d a reĉe i: P av ao .B o g d a m u d u šu p ro sti! . H o d o m p ro Ċ o sm o p o red n o v e. lak še.. b o g ati.Š ta je. Jer g a o n a tu ţi d a je b ije i zlo stav lja.Odakle je? . .. k ad šk o la izg o re. seljaĉe i g o sp o d in e. K ad ju ĉe id o sm o u v aro š p o treb o v an je a n aš k o m isar d o n ese in e p a n am p ro ĉita: "P o g in u li p ri o sv ajan ju šan ca na Gorici. v ele. n jeg a je o n u n o ć. O sto ja b o g o slov ac p riĉa d a se sad rastav lja s to m ţen o m . O n p ro ĉita n aše selo .L ak še.

Na bunaru Kako vetar popuhuje, tako se s brazda, kao neke bele aveti k reću g o lem i p ram en o v i m ag le; n o se se stran o m n a k o ju v etar d u še, p a p o sle se, u sitn im b eliĉastim k ristalićim a, k ao o b o ci v ešaju teb i o b rad u i b rk o ve i konju o dlaku. T o je o n o što ja k aţem : ak o n isu m u v e, a o n o je in je! N o g e se m rzn u , a o ĉi su ze. V eć n i rak ija n e m o ţe d a zag reje srca, i ti se n estrp ljiv o o sv rćeš, n ećeš li g d e u g led ati k u ću i d om aćin a k o ji v o li g o sta, Ja, b o g am i, zn am k u d a ću . - Ja id em k o d M atije Đ en ad ića. O n o m u je k u ća što p red n jo m o šljiv i u b o g ov etn o v isi ĉu tu ra s p rep eĉen ico m ! K o g o d p ro Ċe, n ek srk n e! - tako v o li M atija. A k ad m u d o Ċ eš u k u ću , n a ru k am a će d a te nose... M o re, ĉisto m e m rzi d a p riĉam , to treb a v id eti. K ak v a je to k u ća, starin sk a zad ru g a, - ĉitav a v o jsk a! D o Ċ i sam o u v eĉe, a d a ti se n ad aju , p a će te p resresti jed n a sn ah a n a sam o m p u tu , s lu ĉem u ru ci. D ru g a sto ji u šljiv ik u , treća je p red stajo m , ĉetv rta o d b ija p se, p eta u k u h in ji, šesta u so b i kuda te vode, - ĉitavi svatovi! I sve je u njih veselo, sve sk ro m n o , sv e zad o v o ljn o . A n e d ao ti B o g d a se p o b iješ s k im e iz n jih o v e k uće, jer o d n jih im a šesto ro u sam o j v o jsci, a jed an je b aš p rav i v o jn ik , stajaćak , p o d zastav o m u Beogradu. Niti njima treba moba - šta će im moba kod tolikih ruku? Lepo kod njih oru tri pluga bez prestanka; a kad trgovci p o Ċ u lu ĉiti sv in je, d o b ro zab rek n e ćem er u M atije. O v o g n jih ov a A rsen a zn am jo š k ad je b io k ev ilj. Izv ad i d v o jn ice iza p o jasa, p a sv e ću rliĉe p o k raj B u rm azo v ićev e k u će. A u B u rm aza je k ći, - k ći i p o ! D a p ro jašeš, što k aţu , p o red n je d a o n a p rev ali o n im p u stim o ĉim a, o ĉas ti m rk n e sv est, i jed v a se d rţiš n a k o n ju.

A m a se A rsen n av ik n u n a n jen e o ĉi i n e p laši ih se. Zaturio nogu na vrljiku, laktom se odupro o drugu, a na šak u naslonio obraz, pa govori s njome: - S tid m e b aš d a, p o m en em b ab i, a Ċ ed i n e b ih sm eo am a b aš n ik ak o ! B aš d a zn am d a te n ik ad n i u zeti n eću ! A n o k a se n e zastid e, k o što b i treb alo . L u k av o p o g led a isp o d o k a, n av i se m alo n a stran u i, p rik riv aju ći lju tin u , reĉe: - P a d o b ro , i n em o j! Ja ću se u d ati za V ilip a M ariĉića! - K o ji? Z ar ti m isliš d a ću ja teb e d ati ik o m e d ru g o m e! B e ni kost s koskom mu ostala ne bi ko bi te samo prstom prihvatio! A n o k a razm aţen o tresn e n o g o m o zem lju , isp u p ĉi p rsi, zaĉk ilji i zav rti glavu: - E ? A ti b i, v aljd a, h teo d a ja sed e p letem ? V i' š, m o lim te! A li A rsen to v iše n e ĉu je. O n se u d av i p o d n jen im v rato m , p a je d o h v atio za ru k u i p riv laĉi v rljik am a i seb i. O n a se p o p riliĉn o zateţe, ali p rilazi b liţe i b liţe; i p o d u zim a je tajanstvena v atra k ad jo j se m u šk a ru k a sav i o k o p asa. D o b ra d ev o jk a, d a je B u rm azo v ić n ije strašn o razm azio . A l'šta je zn ao rad iti? O k o leri m u p o g ib e to lik a ĉeljad ija, d a je p o sle A n o k u d rţao k ao m alo v o d e n a d lan u . N e v alja to m aziti d ete i p o p u štati m u , p a d a je jedno u svetu. Ama nikako! T o v eĉe d o Ċ e A rsen sasv im zam išljen k u ći. Š to m u n ije o b iĉaj - p rv o sv rati u k aĉaru , p a m o su ro m d o b ro p o teţe iz jed n e d v o jk e; a n ije o n in aĉe n ik ad p io . S ed e p o sle n a p an j i o sta sam u m rak u , p a g led a ţiv o t u d v o ru . N a o tv o ren a k u h in jsk a v rata b u k ti v atra crv en im p lam en o m i liţe g v o zd en jak i v erige n a k o jim a o n v isi. A rsen a sam o g p o ĉe p o d ilaziti n ek ak v a v atra; i b i m u v ru ćin a, i o n se ĉu Ċ aše

k ak o je to : d a g a ĉak iz k u h in je zag rev a o n aj p lam en ! A k raj v atre p o d v o ru ĉas p o ĉas p rolaze crne ljudske slike i p si. Iz ara d o p ire to p o t o d ko n ja, p red k aĉaro m se isp reţu v o lo v i s k o jim a se o v aj ĉas v ratio N en ad iz v aro ši. P o n ek a se k o k o š o tisn e s du d a i lep ršaju ći se p o n ov o se g n ezd i m eĊ u sv o je d ru g e. P o k o ja reĉ jasn o zazv o n i k ro z v eĉern ju tišin u . Jed an se m iš u su d io v eć d a o tpo ĉn e g rick an je b aš ispod panja na kome je Arsen sedeo. N jem u se p o ĉe v rteti u g lav i. S p o ĉetk a ĉu k ak o m u srce b ije isp o d lev e sise, i o d to g a k ao d a se n ešto u p laši. P a o n d a se u jed an p u t stad e sm ejati, b ezrazlo ţn o , su lu d o - ni zn a za što , n i k ro što ! P o sle, o p et, u d ari u p laĉ - ni to ne zn a zašto ! S am o što m u se i k ro z sm eh i k ro z p laĉ u n ejasn o j slici p o k azu je A n o k a, i tak o g a ĉu d n o ĉu p a za srce, d a m u se ĉin i sad će u m reti. O n se n aslo n i n a b u re iz k o g a je m alo ĉas p io i p o ĉe u m irati, ali tak o slatk o d a m u se ĉin i k ao d a g a g rli A n o k a i k ao d a g a n o si b esan k u laš O sto jićev . T ak o je sv ak o m k o se p rv i p u t o p ije. M alo je o n tu sp av ao , a V elin k a u p ad e s lu ĉem u ru ci d a traţi n ešto u k aĉari. T rţe se k ad u g led a A rsen a n a p an ju , k raj b u reta, s m o su ro m u ru ci. P lašljiv o p riĊ e k n jem u i dotakne mu se ramena: - Zlatane! Arsen o tv o ri zak rv av ljen e o ĉi. - T i si p ijan , v eseln iĉe! A rsen u k ao d a se o b jasn i n jeg o vo stan je. O n ĉisto rad o sn o v iĉe: - Pijan! - A što to , d o b ro srećn iĉe? - E , ja h o ću d a u b ijem V ilip a M ariĉića! O n m ah n u m o su ro m v iše g lav e, lu p i n jim e o zem lju , slo m i g a i uze

se smejati. I Velinki se dade na smeh: - A što , zlatan e? Š ta ti je u ĉin io V ilip ? - E , a h o će d a u zm e A n o k u ! - Pa? Neka uzme! - E, al' ja ne dam! O n p o sk o ĉi m alo n ap red i h ted e se d ići, ali leĊ im a b eše sasvim prijatno susedstvo od bureta, i ona se uporno v ratiše u sv o j p rv ašn ji p o lo ţaj u z b u re. Velinka se zavrati od smeha: - A što , zlatan e? H o ćeš ti d a je u zm eš? - Ja šta rad i! A l'k ad to reĉe, o n se zb u n i, o b rte se k aci, stad e p lak ati i k ro z p laĉ g o v o riti: - E , a k ak o je se b ata o ţen io? H o ću i ja..., je s'! On htede da udari u potvrdu sebe po kolenu, ali pesnica, bez njegova pitanja i odobrenja, lupi o panj. Za kaznu on je turi u zube i ujede je. V elin k a se sv e slaĊ e sm ejaše: - K u k u m en e, siro to d ete! P a u zećeš je ti, zlatan e, n e b o j se! Ja ću v eĉeras g o v o riti b ab i, a b ab o će b ab i, a b ab a će v eć s Ċ ed o m i n ared iti stv ar k ak o treb a. - Hajd' da te o d v ed em u v ajat d a te, b o lan , Ċ ed n e v id i tak o g a! H o d i d a sp av aš! N e b o j se - isp ro sićem o m i teb i d ev o jk u ..., b aš ak o ćeš i A n o k u !

- H o ću ja, b o g am i! I snaha iznad k u će p ro v ed e p ijan a d evera p o m rak u d o v ajata. P o k ri g a p o n jav o m i o d e u k u h in ju d a p riĉa jetrv am a šta se zb ilo . A li se n ijed n a n e o b eseli to m e g lasu . S m ejaše se, istin a, ali im smeh ne ide od srca. - N ije o n a za n ašu k u ću ! - Jed n a n am ig u ša! - More to, al' m azn ica, d a te B o g saĉu v a! - Sve bi nas zavadila! M atija je Đ en ad ić ĉo v ek sasv im star. N a ĉelu m u se v id i belega od rane koju je dobio u Hajduk-V eljk o v u šan cu . O sim n jeg o v e ĉeljad ije, i celo g a selo zo v e Ċ ed o m . Ţ en a mu je davno u zbegu umrla. Od starijeg brata ostala mu je snaha koja s njime sada deli starešin stv o , - Radojka joj im e. O n a za so fro m sed i d esn o o d Ċ ed e, i u k u ći se n išta v aţn ije n e d ešav a d o k o n a n e d a sv o j g las, ili b ar d o k je Ċ ed a n e zap ita. O n a p o tp u n o razu m e sv o j p o lo ţaj i n e zlo u p o treb ljav a g a. N p r., Ċ ed a zap ita: - Š ta v eliš, sn ah o , za M ariĉićev zab ran? D a u zm em o ? - K ak o ti n ared iš, b rato , ti si m u šk a g lav a! O n a lju b i d ed u u ru k u , a sv e d ru g o , što in aĉe n ije o b iĉaj u n ašem selu , i ţen sk o i m u šk o , lju b i n ju u ru k u . P o sle M atije i R ad o jk e jo š je ĉlan k u ćev n o g sav eta n ajstariji sin Ċ ed in , B lagoje, otac Arsenov. Osim njih tro g a n ik o se n i za što u k u ći n e p ita n eg o sv e lep o slu ša i p o k o rav a se. A k o je M atija o d n eo p o rez, R ad o jk a o tišla crk v i, a B lag o je d a p o laţe sto ci, - u k u ći je k ao u šk o li o d ak le je izišao u ĉitelj. S v e je slo ţn o , v eselo i ljupko, i sv ak o g led a to m p rilik o m d a se d o b ro išali i ism eje. K ak o

d aje im p o d eset p ara i n i za šta se rasp laĉe.Nemoj ti. koje od njih troga pojavi vrata. p rask a. p ro sti m e.V eliš. starost . N jih tro je se p o g d ešto h o tim iĉn o sk lo n e d a se d eca p ro v esele i lju d i serb ez n ap u še d u h ana.Nju! .gotovo dete! Prsne nekih puta za najmanju sitnicu grdi. odmah nastaje red.A šta? . molim te..se.S trin a! O v aj n aš A rsen . p riĉati Ċ ed i! . traţi sam o d a m ilu je d ecu . i ja v elim ! A li o n .slabost! Sutradan po pijanstvu A rsen o v u d o Ċ e B lag o je R ad o jci sasv im o zb iljn a lica: ..Taj! . p a b o g m e h o će i d a u d ari. P riĉa m i V elin k a d a je sin o ć n ešto ru ţn o ĉin io . o p et. Mladost .. pak.. p ro sti m e.Ja! .. o zb iljn o st i p o slu šn o st. b io .N ije.Eto. To o n aj što sm o g a leto s zam o m ĉili? . . ja ostah kao suvo drvo u planini! Pa udri ridaj. k ak o ću v am k azati? Z n ate: star ĉo v ek . zam ilo v ao o n u B u rm azo v ićev u v iţlju ! . zan eo se b aš zo rli.Anoku? . N p r. Đ ed a je b io . k aţe : .. m ek an k ao p am u k .. o n u B u rm azo v ićev u v iţlju? .N ije o n a za n ašu k u ću ! .Arsen?.ludost. A n ek ad .

D aj.. zn aš. B o ţe! Na nekoliko dana posle toga kazala je Anoka jednoj svojoj drugarici: .. d a v id im šta će o n reći! . U nas je. velik a k u ća. ovake devojke ni do devetog sela! Onda izvadi iz nedara kutijicu s ogledalcetom i stade k o v rd ţiti zo lu fe. sv e je tak o ! A m a ja sam slu šao o d starih ljudi da ne valja deci kvariti taka posla.Nuto-de! Baba se zamisli.Znala sam ja da sve mora biti po mojoj volji! Nema. Ona zna sve najbolje! .Im a. p o m in jati što za o n o ! . p a p so v ao i p retio d a h o će d a u b ije V ilip a M ariĉića.. i v iše! . hvala Bogu! Pa da ako se ona jedina povede za drugom decom! . N e v eru jem te n as n eće b iti o sam d eset d u ša. o sta m azn ica. o b ilazi tam o . zam isli. jer o n .Ima. i k ad u Ċ e u k u ću Đ en ad ićev u .N e d aj. sn ah o . Najposle mrdnu obrvama: .Nemoj ti. k ao što je i u o ca b ila.Z n aš.Bog s tobom! K ad R ad o jk a p o sle sv e isp riĉa Ċ ed i. Najzad odgovori: . N esreća je to što o n a.Ja ću v eć p o m en u ti Ċ ed i. .A m a V elin k a v eli: o p io se. more. o n se zam isli. B o ţe! . . b o g am i.. hvala Bogu. m o lim te.

. U n jen u d rţan ju b ilo je n eĉeg a zap o v ed n iĉko g a. d a se cela p eć m o ra b aciti sv in jam a. K aţe: . n e u ze sv e v iše i v iše b esn eti. šta je k azala k ad su je zv ali d a sad i k u p u s ili k ad je k o ja zam o li d a jo j p riĉu v a d ete. H leb jo j p reg o ri. N ijed n e jetrv e n ije o stav ila d a jo j n e izd en e im e. pa povade sve meso iz lonca. N jen e jetrv e o g o v arale su je izm eĊ u seb e. ali R ad o jk i i Ċ ed i k o sm e što p o m en u ti? Dugo su trpele i krile svoju nevolju. P o ĉe n ap o sletk u traţiti d a se d ru k ĉije i bolje odeva. i n e sastav iv ši p u n ih šest m eseci u n jih o vo j k u ći. n p r. M o ţd a je to b ila i n jezin a lep o ta što je tak o siln o v lastv o v ala n ad ţen am a. tiran sk o g a. N i g lav e n e o b rće d a v id i šta rad e d eca. k aţe jo j: d a Ċ ed a i R ad o jk a k u pu ju sv u ro b u . Ne pazi k ad zav rće slav in u n a b u retu . T ak o o n a sv e v iše i v iše b esn i i b aš h o tim iĉn o id e u z n o s. Pusti pse u kuhinju. I B o g zn a d o k o je b i m ere o n e izd rţale b ez roptanja. A rsen . k ao d a si je m o rao p o slu šati. a o n b i n jo j sud io . D a m u je sam o d a g a n e p o g led a o n im o ĉim a.Nisam ja to ni u oca rad ila! Š to d a ja m esim h leb za carev u v o jsk u? M en i i mom Arsi dosta jedan! Ţ en sk ad ija n e sm e n ijed n o n išta d a p ro slo v i. a on se uparadi kao da stoji pred vladikom. da Anoka. zag lab a ĉib u ĉić. O b laĉi stajaću ro b u rad n im d an o m . R u ţn o je ĉak i p riĉati o n ek im stv arim a. Radile su sve za nju i p o n jen o j v o lji. jer jo j je m u ţ d ro n ja i n e sm e jo j u zeti n i šiv atk e d o k n e p ita o n o ga stark elju . A rsen se n ašao n a m u ci. a . ali o n o d g ov o ri d a za Ċ ed u n ije n i p o šla i d a će o n a ići sv o m e o ci i isk ati d a jo j o n k u p i. a zak lan jale i b ran ile p red starijim a i tu Ċ in cim a. a b atin u u zm e p rek o sred e. ali ĉim o n a p o g led a i d ig n e n os. M u ţev im a se g d ešto i p o tu ţe. siro m ah . i d a o n n e sm e n i p o m en u ti Ċ ed i d a n jo jzi sam o k u p i nov srmali-jelek . I p o n eg d a tu ri ru k u p o d po jas. R ad o jk u zo v e d ţerim a. i zb o g n je je Jo v an k in o d ete i u p alo u k reĉan u .Uvek mora biti na njenu! N eće d a rad i što jo j se k aţe.

a o n a će Ċ ed i! . o n e se sku p iše u tajn u sednicu.D a k aţem o b ab i.Ja n e zn am . šta sm o m i B o g u zg rešile d a o v o patimo! .Bogme je ovo napast i nevolja! . a k ad jo j k o što g od p o m en e.Pa je l' ti kazala da si joj ukrala belenzuku? . S elen a! . a zar teb i n ije k azala d a ti je m u ţ d iv lji p o p? . Đ ed a. K ak o . Ţ en am a v eć d o g rd i.Pa kazala je i Mirjani da se dovela iz gladi! .I Velinki da je rodila kopile! I tešk o b i se ţen e i o p et o d v aţile d a k aţu d a R ad o jk a sv e to v eć izo d av n o i n e slu ša i n e g led a i d a n ije sam A rsen sutradan.Ċ ed u jev tik a. o n a o d m ah p reti d a će d a se v rati o cu . A ja! .Jed an n am B o g sam o m o ţe p o m o ći! . k ad A rsen u Ċ e k n jem u .E . seĊ aše sam u so b i. A rsen je tih ĉo v ek . d ru g e. bogami.A što ja? . S v ak i d an sv e v eće ĉu d o i p o k o r.O v o o v ak o n e m o ţe o stati. o tišao Ċ ed i n a tu ţb u . N i d rv a o n n e u m e p ro d ati d o k m u k o d k u će n e k aţu : k o lik o d a ište i p o što d a d a. . i k ad A n o k a jed n o m . k ad je treb alo d a b u d e red ara. O d d etin jstv a n au ĉio sam o slu šati.P a k aţi ti.Ni ja. kad je ona svoj nov novcat jelek isekla na drvljanik u . . o d e n a v ašar.

. v ala. o n o m .n ije v ajd e.. n em o j m i p o g an iti ru k e! Z ar si ti m u šk o ? A rsen o k rete g lav u zid u i zak lo n i o ĉi ru k av o m o d g u n ja: . n e d ad e m u ru k e.. a n ju oteraj! Da ti je bogom prosto! Nemoj me samo oturiti od seb e.V id iš. m o re. jed n o m .on komi grah. samo suvoparno promrmlja: . o b raz p o d n o g e! D ed a g a n am ršten o p o g led a... D ed a trţe ru k u : . A rsen sk id e k ap u i p riĊ e ru ci. ja. sam si je izab rao ! Jesam li ti ja k azao n i . ja n e zn am šta ću ! O p ro sti m i! O n p o Ċ e ru ci. G las g a izd ad e: .n išta d ru g o n e m o ţe rad iti . sin k o . srd ito o tu ri o d seb e saću ricu s grahom i na bezuba usta ljutito istrese: . Z ar ti d a m i rastu riš k u ću? A rsen tu n jez.Ţ i' b io ! .Z n am ja to sv e! A k ak av si ti..... o d m en e i o d n je šta h o ćeš! M en e u b ij. .nastavi Arsen . G o sp o dstveno se u stu ri. ţiv o g a ti B o g a! Đ ed i zad rh ta m alo b rad a. sk am en i se k ad ĉu d a Ċ ed a sv e zn a...Đ ed o . ĉo v ek? Z ar si se ti n ašao s o n o m .O n o m . Ċ ed o ... n em o j što d a se lju tiš! Đ ed a sasv im izd iţe g lav u ...O d lazi... . M alk o u ću ta. O n h ted e d a p rik rije sv o ju u zb u Ċ eno st.M o lim ti se. m o lim ti se. . n ije v ad je.. Đ ed a se n ešto n am rštio . N e d iţe g lav e.R ad i. d iţe g lav u u tav an i n ak riv i je m alo : ..Ja.

i kroza stid a sasvim protegnuto odgovori: . zn am ! A m a ja p itam : m ariš li ti za n ju ? A rsen o p et ću ti. onako.Z n am . m ilu ješ li ti A n o k u? T o ti m en i k aţi! A rsen p o d iţe g lav u . stad e v rteti ramenima levo i desno. tu ri n o s u šak u ..reĉe A rsen . nju. šta ja teb e p itam ?.. n e d aj. pa ti! .K ak o te B o g u ĉi! .Ĉ u ješ ti. jed in ica m u je! Deda kao da izgubi strpljenje: . . Da je bila Radojka. ona bi opazila kako se oko nabranih Ċ ed in ih o ĉiju p ok aza n ek ak a d etin jsk o -lukava samopouzdanost. jer ću ja p o to m e d a su d im .. al' i Ċ ed a sasv im u p o rn o g led a u o ĉi i ću ti.da je Burmaz zdravo mazio! Z n aš.dela. H teo b i d a izb eg n e o d g o vor.Mora biti .. Đ ed i p o n o v o p o lete b rad a n o su . m o re. P itam ja teb e: k aţi ti m en i... O n se p o n o v o uk ru ti d a izg led a v aţan : . H teo b i o ću tati. ama ja evo ne znam kako. d a ti . B o ţe! S v em u sam sam k riv .Bog. a ti treb a d a zn aš.Pa sad ja da isp rav ljam što si ti u k v ario ! .E . . ni nemoj? .reĉe A rsen . .N am ćo r je! ... je li o n a teb i b aš m rsk a? A rsen se zb u n i.. al' Ċ ed a sasv im u p o rn o g led a p rav ce u o ĉi.Ja ne znam! .N isi.A. .E. ti..

.T i. pa stade na Anoki. laţicu i v ilju šk u . p o reĊ aše se lju d i p o starešin stv u . k ad sed o še za v eĉeru . O tp u sti ru k e n iza se. Nasloni se na laktove. m o g ao b i o d m ah p o zn ati d a je o n v eć sasv im o d lu ĉio šta d a rad i i d a je zad o v o ljan sv o jim planom..Dobro! A sad idi dok se ja razmislim! N a Ċ ed i. n o ţ turi u cagrije. k o u m e d a ĉita. D o k d ru g e d v e u no se i izn o se jelo i n aslu ţu ju p iće... O sim R ad o jk e. i n o k ti u p ad aju . pogleda unaokolo po svima. Isp rav i se i p o Ċ e napolje. T o v eĉe. O n e jed u za seb e. S v i ću te.. ţen e n ije b ilo n ijed n e. . p a da ustaju. B aš je b io A n o k in red . S v i se trg o še.Jok ja! . ali steg la ru k o m sv o ju ro Ċ en u b utin u . S am o što p o d v e -tri slu ţe lju d e.v ik n u Ċ ed a n eo b iĉn o jasn im g laso m .b ije! A A n o k a n išta i n e san ja! P o što se v eĉera. T im istim g laso m n astav i deda: . k ćeri! .p o sle n e b u d e k rivo i d a n e rek n eš o v aj i o n aj! .. lju d i se p o ĉeše k rstiti i ĉek aju n a Ċ ed u . s to b o m . Đ ed a am a b aš d a je p o g led a. ĉu jem . sin k o .Ĉ ek aj-d e ti. N ju n ešto štrecn u . teb i je sasv im n ep rav o u m o jo j k u ći i k o d m o g n aro d a! K o je jo š v id eo d a ţen sk a g lav a što o d g o v ara? I A n o k a ću ti. Đ ed a o tu ri isp red seb e k o m ad h leb a. U R ad o jk e b ije li srce . k ao i o b iĉn o . o na se naslon ila leĊ im a n a v rata i ĉaĉk a n o s.

a u sn e m u p o ĉeše d rh tati. ja sad. S v e b i h tele d a ti za n jih sv e rin taš i rad iš. . U stad o še. . S v i se p rek rstiše.rukom koja cepti kao prut pokaza na Anoku .sv im a v am a i v ašim ţen am a zap o v ed am d a u sv em u slu šate o v u o v d e . d a n e u p rlja g o sp o d sk e ru k e.T eb e sv e n ešto zad irk u ju . S trašan i u ţasan b es razd iraše A n o k u . p a ip ak sm ešan i ţalo stan . D ršće k ao p ik tije k ad iziĊ e n ap o lje. I ev o n eću v iše. L ice m u se izb eĉi. K ao d a si ti d o šla iz n ek e g o le k u će! O n se n aĉin i tak o n esp retn o lju b azan i n eţan d a se A n o k i p o ĉe k o sa d izati n a glavi.u meso. N i v in a d a n ato ĉi! I u b io g a B o g k o ji je i za šta n e p o slu ša ili je i n ajm an je u ĉem u v red i! O n sk o ĉi... O n p o ĉe strašn o i p ro m u k lo v ik ati: . i tešk o m i je sam o m d ijan isati u to lik o m n aro d u . R ad o jk a. B lag o je . .Svima vama .i n eću n išta d a m i rad i u k u ći..Ja n eću to . I p o red m rţn je.. i ti. Ĉ u tećk i p ro Ċ o še p o red A n ok e a sv e n ao k rišk e. i svi ostali! . d a ti se o v e ţen e n atresaju i pakoste! Al' ja sam ovde gospodar! A n o k a v id e n ešto zlo b n o n a Ċ ed ino m zb rĉk an o m licu ... Deda opet istim glasom i mirnim licem nastavlja: .A l'ja to n e d am ! Ja sam star i n em o ćan .slu šaj i ti. d o k sam ja ţiv ! N e d am ja d a je m o ja k u ća m a za k o je m o je d ete ro b ija. S iro m ah starac! V eliĉan stv en . Ĉ u jem d a ti o v e ţen e (o n b rad o m p o k aza p u t k u h in je). b o jeći se d a je se k o je n e d o tak n e. o n a p rv i p u t o seti n ek ak v u b o jazan .

N ik o n e reĉe n i reĉi.Ja h o ću sad d a m i se p ro stre p o d lip o m . a k rm an o ša n em a.Š ta d rem aš.al'šta d a rad i? . a p o v rh sv eg a Ċ ed in e reĉi: "U b io ga Bog!" A rsen p o b eg ao ĉak n a g u m n o . vi? Ţ en e. S v et se prevrnuo i ona stoji strmoglavce. p a d a n e ĉu ju . to o n a sad o seti sam o ću ! P a jo š b ez k ro v a n ad g lav o m . T u rio g lav u m eĊ u k rstin e.K ao p o m am n a u lete ţen am a u k u h in ju : .n ije san g u b er. k ao što je m islila! Š to n ik ad n ije b ilo . N a n ju k id iše b esn o i n jen o ro Ċ en o srce. p a d a rasteraš k o k o šk e s lip e i d a sv u n o ć sto jiš v iše m en e. U sv e je u šao n ek i strah . I n am estiše A n o k i d a sp av a. n a laĊ i k o ju lju lja v etar. al'n ije tak o lasn o zasp ati. d a u zm eš p o d u p iraĉu . p a šm iĉe. k ad ja zap o v ed am ? Z ar h o ćeš d a te B o g ubije? M esec izg rejao n a p o d n e. O v ak o n e m o ţe o stati . p a k ad h o ćeš d a g a n av u ĉeš n a g lav u . Al' p asjalu k n e p o p u šta: . A k o n e p o slu ša . S v e je u m rlo ."u b io g a B o g !" E j. Z alu d m u je . Jes' . b re. P etrija što ti je b rat n a ro b iji. . rĊ o . a n a A n o k in o se srce sv e v iše sv ija i g n ezd i n ešto m rtv o . jeste li ĉu le? B o ţe m o j! B aš je ĉo v ek n ek i p u t g o ri o d ţiv in ĉeta. i h o ću ti. n a b esn o m k o n ju b ez u zd e. B lag o jev g u b er. R ad o jk in u zg lav ak .Jeste li ĉu le. H o ću Ċ ed in o šiljte. a n em a k o d a g a o d b ije. al'u b rzo o ţiv i.

O .šta d a m u k aţe? "D ed a zap o v ed io d a m e slu šaju !" . i g lad .Petrija! Idi spavaj! P etrija n išta n e reĉe. P o g led a tam n u slik u P etrije v iše seb e. . zagrli je. i n ajzad i o n a će p ro ći. i ţeĊ . . a o n i se ipak ne mogu da sklope. sestro.. n esrećn ica. izap eru se. b lesn u će d an i sun ce o g rejati. zad rh ta i rasp lin u se: . d a tu ri g lav u p o d v od en iĉn i kamen. k u d im a p o g led ati? . da b i d a jo j je. n iti se o n b o ji n jeg o v e k letv e! A n o k a se d iţe. a b esk rajn o siln o .Petrija! Petrija pretrnu i stade kao ukopana.. B o ţe. ma i mrtvim snom! A li sn u n e zap o v ed a Ċ ed a. posadi je pored sebe. nesnosno i dugo. B aci p o d u p iraĉ i p o Ċ e. kuda se to nose? . d a ti je b o g o m p ro sto ! . i . sestro.D a b esn i jo š v iše . u m o r sav lad a strasti. Sasvim izn en ad n o .tad a jo j b i tak o tešk o .A ja.A n o k a. k u d a će o cu ? A n o ć sv e v iše o sv aja. d u šo . . N ap rasn o jo j se n ešto prevrte u grudima.Petrija.kako? Zar da se ponizi? Aja! M isli se isp rek rštaju k ao ţice n a šaren ici. n ek a h rišćan sk a ţica zazu ja u njenim grudima: . Ona je dohvati za ruku.Da se vrati ocu . i lju b av . jednim m ah o m d a p rev rn e sv et. K ad se n a k ap k e o d o ĉiju n av ališe ĉitav a b rd a. g le n o v e slasti! K ak e su m isli.Petrija. oprosti mi! Ţ en sk o srce o d v u gn u . p o što -poto. i m rţn ju . isp laĉu .kud će v iše? D a se m iri. a o n a. pa da zaspi.

rad o sti m o ja. ja ću d a u m rem ! T i ćeš m e. Id i ti sam o n jem u .A li ja te m o lim . k ad ti s n am a n isi d o sad n i govorila? Ja bih pre umrla n eg o što b ih d ala d a ti n ek o rek n e o k o rn e reĉi! Opet obe jecaju i zagrle se. znam ja! . nemoj me po zlu pominjati! A sad idi molim te! . srce m o je.. srce moje. p a tu ri u san d u k ! N ik o m e v iše n e v o li d o teb e! .. sam a tak o . k ak o te n e v o li? S vi te v o le! . Zagrizi i jednu jabuku.N eću ja teb e o stav iti d o k sam ţiv a! . I m esec k ao d a je n ad ig ao o n e njegove obrve. Kako slatko jecaju .P etrija. . k ao što se B o g m o li! . P etrija n ju u v rat i u ĉelo . jok.Ako umrem. p a d a v id iš! .D ed a je. .o b e se zap lak aše. d u šo . jecaju i ljube se. sestro . ukopati! Metni mi dosta bosioka.Ĉ u ti. star i d o b ar.K ak o zn aš. n išta se p o d n ag im b o g o m n e ĉu je.A Ċ ed a? . lu d o m o ja. sam o se n jih dve zagrlile.Jok. Anoka skide ruku i savi je sebi oko vrata: . Anoka nju gde stigne.Dobro. Petrija joj metnu ruku na usta. idem!.kao sisan ĉad ! S v e ću ti. Zbogom. ako umrem.

te n e m o ţe v id eti k ak o A n o k a o d e k o d v rata o d Ċ ed in e so b e i sed e n a p rag . opazi ljudsku sliku. p a o sta sam u m rak u . o tu ri g u b er. g reh o ta ti je o d B o g a! V id iš o v aj p erĉin ! N i u ovce nije belji! Anoka uhvati peš o d g u n ja k o jim se Ċ ed a b eše o g rn u o i poljubi ga: . sed eći n a k rev etu i p retu raju ći svakojake misli.Pusti me! Tako mi je slatko! Pusti me. ak o m o ţeš! Deda pretrnu i zaljulja se: . N i Ċ ed a n ije sv u n o ć tren u o . . O p ro sti .A ti k u d a ćeš? . D ed a se d iţe. tak o ti tv o g a d eteta. Na pragu. a tek kroz rasvitak. D ed a u sta i p o Ċ e na bunar. p u sti m e! N e zn aš k ak o m i je! P etrija se k lo n i za v ajat d a m o tri k u d a će A n o k a.D ijete.. D ru g i p etli zap ev aše. A n o k i se n ik ad d osad n ije n jih o v a p esm a u ĉin ila tak o lepa. A li n o ć jo š caru je.Ko si ti tu? . P rv i p etli zap ev aše. p rv i v esn ici n o v o g a d an a i ţiv o ta. p rek rsti se.Ja sam . p o d av i n og e p o d a se. A n o k a! H o ću d a u m rem ! O p ro sti m i.Ja sam ti g rd n o zg rešila. ja sam ti k u ću zam esila. Ċ ed o . tako ti Bog pomogao .

Hajd' sad ovamo! Opet je odvede do svinjca. N iti se o n a što b o ji. . sam o srce ĉin i sv o je i d an osvaja. . D ed a se p o d m lad io . ak o zn aš za im e b o ţje! N išta lak še n eg o starca rasp lak ati.H ajd 'n a b u n ar! D o Ċ o še n a b u n ar. Deda zadovoljno gleda kako ona komi.m i. Ĉ isto p o cu p ku je k ad ide. sak rio se u lišće.Hajd' sad ovamo! O n a p o Ċ e za n jim u k o n ju šn icu i p o lo ţi k ak o jo j o n k aziv aše sv im a k o n jim a. p a g led a n ev iĊ en o ĉu do . . Ona razbi devet bundeva i baci svinjama.Hodi ovamo! O n a u Ċ e za njim u sobu. Ĉ eljad se isp ro b u Ċ iv ala. p a b o jaţljiv o i s razro g aĉen im o ĉim a p ristaju za n jim a d v o m a. . Ċ ed a n a k rev et.Dede malo komi taj grah! Ona komi grah. d a se p o p eo n a o rah .Sedi tu! O n a sed e n a k lu p icu . . n išta n e g o v o re. b aš n i B lag o jev a b rn je što h o će i n o g o m i zu b im a. ali se d o b ro ĉu v aju d a ih o n i n e o p aze. O b eru ĉk e je d o h v ati za g lav u i p o lju b i: . A rsen se tak o u p rep astio i zb u n io . N jem u g ru n u še su ze. p o u stajala. O b o je ću te. .

rask o raĉi se.Vadi! Anoka izvadi kovu. n aţe se n ap red . sv ak i. . ali su slab e o ĉi u starca. . Đ ed a u g led a n ek o lik o n jih u d v o ru : .A m a.E . A n o k a ĉek a d a poliva! D etin jsk o n ek o d osto jan stv o carstv ov aše n a n jeg o v u licu . k aţe A n o k i: "H v ala!" A rsen u se razv ed ri p red o ĉim a. k ak o to p o liv aš? S v e p o zap on cim a! . Arsen na devetom nebu! .Sipaj! A n o k a zah iće v rg o m i Ċ ed a celu k o v u isp lju sk a p o licu i po glavi. a d esn o m naginje vrg.S v i.H ajd 'o v am o .O b riši m e! A n o k a rasp lete k o su i stad e g a su šiti. p o liti! A d a o n a n ek o m . siro ta. . a ru k e p o d m etn u : .O n a m u lev o m zad iţe ru k av e. i k ao k ak v a g o sp od a.Dede! O n a p o ĉe p o liv ati. p o što se u m ije.. ţiv a b ila! . rekne: "Polij mi!". i su ze k ap lju bez p restan k a. sv i! S v im a će o n a. . P riĊ e i sam b u n aru . v i! Š to se n e u m iv ate? V i' š.N eće. n eće! . L asn o je v o d u o b risati. bilo b i trista ĉu d a! S b o jaţljiv o šću p rilaze lju d i i ţen e b u n aru .

sv e b i se u zelo k rstiti.A n jo j n ik o d a p o lije? S v i po trĉaše k o fi. D ed e. Verter B an ja i rat im aju n ešto zajed n iĉk o : za rat se. Svi se behu umili. te m u zv ezd a p eĉe p o d lev u sisu i d u ša se k ao n ev id ljiv tam jan p en je i v ezu je za nebesko kube. O b esi jo j Ċ erd an o v rat: . . B o g g a u b io !" L ju d i! Istin a je d a se i n eb o n ek ih p u ta ĉisto o sm ešk u je i ad u je. S v e se o b u k lo u n ek u tajn u sv eĉan o st i sv ak o m zu ji u ušim a n ešto n alik n a: "G las g o sp o d en j n a v o d ah . T u ri Ċ erd an i jed an u b ru šĉić u n ed ra i d o Ċ e p o n ov o b u n aru .Jes' bogami! Na novu godinu 1881. U ratu se tro ši b ez raĉu n a i istresa se d rţav n a k asa n em ilice. umivaj se! N e zn a se d a l'n jem u v iše d ršću ru k e. p azite što sam v am i sin o ć k azao : "K o je i u ĉem u v red i. a svima je Anoka polivala. a i za b an ju . n aim e. p o što ja k aţem . m lata ru k am a i lu p a se p o p rsim a. širi ru k e. siromah starac! . Deda s bezazlenim dostojanstvom pogleda po svima. Deda sve n av ijaju ći se u Ċ e u sv o ju so b u . siro ta! A l'ja v am k aţem . il'A n o k i srce. O b risa je sv o jim u b ru so m . Siromah.S v e o n a." I sam o d a n eg d e zatrešti p ran g ija. ĉin e sp rem e g o d in am a. .S ad . O tv o ri k o v ĉeg i izv ad i jed an Ċ erd an o d n ek ak v ih starih o rlaša. za b an ju se tak o Ċ e . S ad v o lim i sam p o liv ati. D v o n o ţac g a g led a. sine.P etrija trĉi o d jed n e jetrv e d ru g o j i sv a u m azan a o d su za šap će n ešto .

o d n o sn o sa ţen o m u g o vo r m ira. ili u p rav o n am etao za p rijatelja p o ru ĉn ik u V asiljev iću . "d v ad eset i v iše C ig an a". "a u zimu snegom". u staje ran o . slu ţeći se .to je šaren ilo . n p r. N ajzad . T aj K o šu tić tak o je lep o i b ezazlen o zn ao d a p riĉa p u n o lu d ih p riĉa o k u rjacim a. te je n ik ad n e p rid rţav a ru k o m n eg o je u h o d u zak o raĉu je desnom nogom. Ĉ ak i u šp ag u o d prslu k a n aći ćete m u k ak av Dodatak A u g zb u rškim n o vin a m a ili d ep ešu P o litičke korespondencije. .potpisuju menice lako kao ljubavna pisma. i p o sle se p ristu p a smanjivanju plate ĉin o v n icim a i to alete ţen i.. I u ratu i u b an ji ţiv i se n a p arĉe. i tru d i se d a zaslu ţi te ep itete. i m n o g o k o ješta što je tak o sitn o k ao šljun ak k o jim su p o su te aleje u p ark u . k o ji n ep restan o u v rće b rĉić i v o li d a g a sab lja sap liće. "zo b n ice. s dukatima i postavljaju ih za velike dostojnike. d eru se i v iĉu za p o m o ć. n e b iste v ero v ali d a im a u sv etu tak v ih lju di. n eo b iĉn o lep o m i stasito m ĉo v ek u .u tu ĉe n a n ajrasip ljiv iji n aĉin . o n o g p ro feso ra N ed ića! . i sv ak o g led a d a o n o m alo ţiv o ta do smrti ili do povratka iz banje .Da niste d o šli u b an ju . p o sv ršen o m p o slu p rav i se s p rijateljem . Jo š im a n ešto u b an ji što v eo m a n aliĉi n a rat. k ak o se p e re svako jutro hladnom vodom. k ad p ro b aš d a o b iješ. iak o o n n ije im ao n ik ak ve familije i Bog zna da li o n sam zn a g d e se ro d io . te tako dobija izgled nemarnog ritera. O n se d ru ţio . moj gospodine!". o p reo b u ĉen im carev im a k o ji u d araju svo jim m in istrim a šam are. S trašn o m u je m ilo k ad m u k o k aţe d a je Ċ av o ili o b ešen jak . jede m n o g o p ap rik e i b ib era. o k asam a k o je. ministar na njegovu molbu dopustio da svoje d o tad ašn je p rezim e zam en i "sv o jim fam ilijarn im im en o m K o šu tić". o nekakom velikom topu u kome sviraju d v ad eset. k o ji se p re zv ao P o p o v ić. ali m u je sam g.. P a p o štar K o šu tić. N ije n i seb e zab o rav ljao u sv o jim p riĉam a: n p r. zv o n e. a k o jek ak v im p ro tu v am a d aju zo b n ice. V id ite.

Gospodine. P o ru ĉn ik istu ri g ru di: .E. s tom samo razlikom što ap o tek ar n e v eru je n i sam o j sv o jo j p am eti m n o g o . o p et.. npr. . zaĉk iljio s p o u zd an o šću i p rav ed n o m srd n jo m psuje: "Stoka...strašan o b ešen jak i v elik i in trig an t. ali v o li d a g a d irn eš u o k o . itd . zb ilja. p ro feso r N ed ić stad e jed n o m m latati ru k am a i s tak im o d u šev ljen jem g o v o riti o p ru sk im o ficirim a. o p et. al'ja se n isam m ešao .bljutavim izrazima.a što v i n e n aĉin ite p ru sk i b ataljo n? N ije b ataljo n p rav io o ficire. "grozno glup". p a ćete v id eti šta ću u ĉin iti? . d ajte m i p ru sk i b ataljo n . a b istar je.G o sp o d in e. d a je sasv im u p rsk ao m lad u u d o v icu k o ja se s p o ru ĉn ik o m d rţaše isp o d ru k e. v eć oficiri. k ao što o n g o vo raše. O so b ito u "ĉisto v o jn iĉk e stv ari" n e trp i d a se m eša "laik ". k ao su za. A l'p o ru ĉn ik v eć o d e d alje stazo m s u d o v ico m .u p ad e m u d o sto jan stven o u reĉ p o ru ĉ nik ja sm atram za b ezo b razlu k d a se ĉo v ek m eša u g o v o r k o ji ne razume. n p r. O n aj. u slam n o m šeširu s b elim p latn en im "en g lesk im " cip elam a. o n d e. n eg o d a m u p ro tiv reĉiš. V o li d a g o v o ri o ju n aĉk im stv arim a i m n o g o d rţi n a sv o ju .Z n am .istrĉa se b rzo p leti p ro feso r . "o ficirsk u ĉast". d rţi d a je sav . . "gadan da b lju ješ". O n i p o ru ĉn ik im aju n ešto zajed n iĉk o . O k ren u o o ĉi o d n je. . gospodine. v i ste se. a p o ru ĉn ik . T ak o . to je ap o tek ar K atan ić . .... stoka bez repa!" A u d o v ica se tak o p rip ija u z n jeg a i v eć b i h tela tv rd iti d a ta sto k a i rep n o si k ad eto tak o o ĉig led n o n asrće n a lju d e stru ĉn jak e.punu svest o svome ja.

od trid eset g o d in a. n p r. a kamoli partije. Kraj njih je bilo p u n o b ezn aĉajn ih liĉn o sti k o je." O n ig ra šah a. P o ru ĉn ik je b io lep i b ezo b razan . im ao je d o b re u ĉitelje k o ji su m u i u g ram atiĉk im an alizam a d av ili p o u ĉljiv e p rim ere. i n ek ih p u ta. o d g ajen n eţn o k ao d ev o jk a i u celo m ţiv o tu tak o slu ţen srećo m . . "M islim d a je n ek i ĉin o v n ik iz kontrole" itd.. p ak cela b an ja in tereso v ala. pa se posle svi zajedno zn o je o b iĉn o u zaseb n o j so b i. i jadaju se svakome koga samo uhvate. ĉo v ek od trid eset g o d in a. dame.jed n o m reĉi: to b eše ĉo v ek sa širo k im g ru d im a i tesn im cip elam a.sv et "g lu p k ao ĉizm a" a sv o ju je k arijeru p o ĉeo o d ĉešag ije. d o b io . K ao g o d što v ele d a v ašar n e m o ţe b iti b ez k iše i C ig an a tako ni banja se n e d a zam isliti b ez k artaša. muzika. T o m e će zar b iti u zro k n jeg o v o v asp itanje i ţiv o t o d k o lev k e. sam o što u o ĉim a k ao d a se ĉitaše n ek a n aiv n o st i ĉeţn ja. O b la. kad se peva što g o d gd e sev aju jatag an i. h u ĉu . ap o tek a p ik an tan i lu k av . T im ĉu d n o v atije izg led ah u n jeg o v e o ĉi o d d v ad eset. Ĉ in o v n ik . parkovi. Jedan pak gost ove banje junak je ove pripovetke. "u z trid eset i d v e". k o ji jo š šk rip e zu b im a k ad slu šaju za "suze rajine" i lupaju pesnicom o sto. k ad zn aĉajn o ţm irn e. p o red brkova. a k ad je p o šao n a p u t. o d g ov o ri ti se: "I o n se o v d e k u p a". ali sam o jed n im o k o m g led a u fig u re. "d o b ar Ċ ak d o b ija p o h v alu ". jer je p o ru ĉn ik o b asip aše n eslan im d o setk am a. ak o zap itaš k o su . Dok je bio kod k u će. im en o m Jan k o . O d rastao u b o g ato j fam iliji. ĉisto m u n a ĉelu p iše: "Z n am ĉija je o n o lep eza ili: "V id eo sam kad si je o ĉep io . a d ru g im n a u d o v icu što se v eć ĉas p o zav raća o d sm eh a i p o k riv a u sta lep ezo m . N jih se n e tiĉe ni samo kupatilo. Z n ao je sv aĉije tajn e. On se samo navrat-nanos okupaju. a k ao što se to v eli. "Ĉ in i m i se d a je iz Ĉ aĉk a". d a n ik ad n ije ĉitao Hamleta n i v eĉerav ao lu k a i h leb a. b led a lica k o je izg led aše sasv im b ezn aĉajn o . Z a o b o jicu se. T o se v iĊ a n a lju d im a sasv im m lad im k o ji jo š n isu p o k v aren i "svetsk im lu k av stv o m ". N jih o v e ţen e id u sam e p o p ark u .

b io je d o p re p et g o d in a b av eći se u p rav o n iĉim . a bez koje bi on izvesno o tišao u B o k u . Jan k o d a isk o ĉi iz k o ţe. O b iĉn o b eţi p o d o n u lip u u b rd u d o k o je n em a n i staze i g d e g a n ik o n e m o ţe sm etati. što je n aĉeln ik o v ica p o slala p an d u ra d a istera p ro sjak a iz av lije ili tak v o što . S reta se. p o sv im a p ro p isim a L em k eo v im . S trasn o je ĉitao V ik to ra Ig a i o d u šev ljen o g o v o rio o n jem u . n e srk n u v ši iz ĉaše lju b av i. a sv e s k ak v e sitn ice: n p r. otuda ga je za vreme bokeljskog ustanka jedva u Novom Sadu stigla potera koju je otac za njim poslao. "izraĊ iv ao ". sk id a im k ap u . P a ip ak o n u srcu o sećaše tu lju b av n u p razn in u . Preko. k ao što o n to zv aše. . N ajzad . A im a li u o v o m e k o g a tak o siln o g k ao što je F ran cu z! O tu d a je o n p o što v ao sv o ju reĉ v eć d o d etin jarlu k a. iz fran cu sk ih ro m an a zab o rav io je b rak o lo m stv o . k ao što se to o n d a zv alo k am eraln im n au k am a". B av eći se tak o sam im so b o m . k aţe ili p ita koliko je sahata i pripaljuje cigaru. k ao što je to u n ek ak v o j kn jizi za n ek o g a ĉitao . ĉas tu ţan i su m o ran k ao d a sav sv et g o ri. o tu d a sk id ao k ap u zastavi gde god ju je video. sa to g a "izraĊ iv an ja" seb e sam o g a d o lazi i o n a n eo b iĉn a p rev rtljiv o st raspo lo ţen ja: ĉas veseo d o . o sim što o d jed n e sitn ice iz n jeg o v a d etin jstv a p o ĉesto n atezaše d a n aĉin i. ili hteo raditi. rask alašn o sti. ali i tu g a n aĊ e jed n o g v eĉera p ro feso r N ed ić i stad e m u v atren o p riĉati o situaciji v elik ih sila i o h im eri ev ro p sk o g ek v ilib ra. s g o stim a ju tro m i v eĉero m k o d izv o ra. i k ak o m lad i lju d i što g o d ĉitaju ap lik u ju n a se.je p ism o o d o ca. istin a. m o ţd a v iše n o što b i treb alo o n se. S rećo m . u k o m su u sed am n aest taĉak a b ila razlo ţen a sv a p rav ila p am etn o g i d o b ro g v lad an ja. "n a n au k am a". ali n aĉeln a u ĉtiv o st n e d a m u d a b ru taln o o d b ije . to se i o n jed n o m b av ljaše m išlju d a o b u ĉe g v o zd en e cip ele. to jest sv e ra dio. G o to v o se n i s k im i n e d ru ţi. a u seb i ĉezn u o za ro m an sk im ju n aštv o m ! B eše v eć zag azio u d o b a m u ţan stv a.al'v iše n išta.. a zap am tio ĉast i slav u . po n ek o m p rin cip u . ili.[1] id ilsk u lju b av . p a d a id e p o sv etu traţiti sv o j id eal.

k artan je i ljubavne scene. i ĉisto celo d ru štv o o ţiv e. A k o je m a o d k ak v o g po lo ţaja u d ru štv u . d a. N ek a d o Ċ e sam o jed an n o v . a su n ce se ĉin ilo n ek ak o su m o rn o . o d b i se ru k o m o d k o n jsk ih sap i i sasv im n esp retn o sk o ĉi n a zem lju . k o lik o m u je g o d in a i p late. k arta li se itd . m ad a b eše o b zn an jen o d a v eĉera ĉek a. N ik o n ije n išta rad io . u p u ti se u g o stio n icu gd e se h ran ilo v iše o d polovine gostiju. ili "o n a s k u ĉeto m ". U m o rn i g o sti rad o zn alo p o g led aše n a n o v e p u tn ik e. o n će se i p o sle d v ad eset i ĉetiri sah ata zv ati "o n aj s raseĉen o m u sn o m ". M esto n a jarmac..profesora. k o je se n im alo n e o d n o siše n a g o v o r g . a T u rĉin a n ećem o m n o g o n i pitati. . N eb o se crv en elo n a zap ad u . k ao o b razi u o n o g a b an d iste što će p o sle v eĉere sv irati u k larin et. in trig e. ĉu d o što sv a p u b lik a. V rem e je v eĉeri! I s tim reĉim a.D a. šta je. Ĉ etv o ro n o šk e isp od arn jev a izv u ĉe se jed an ĉo v ek v iso k. g o tov o n am rg o Ċ en . m alo sv ed en ih o b rv a. p o srn u n ap red. su v o n jav . o d ak le je. R u s je tu . N ije. to je glavni damar svakog kupatila na sv etu . stupi n o g o m n a ţd rep ĉan ik . N a širo k o m d ru m u leţi za šak u d eb ela p rašin a i p o n jo j ĉisto san jiv e b razd e o d k o lo v o za. o d m ah rasp itu ju za n jim . P red g o stio n ico m v eć seĊ ah u i stajah u g lad n i g o sti. p rav o k aţete! N ek rad i E n g lez šta h o će. I tek ak o m u je i sp o ljašn jo st i p o lo ţaj b ez ik ak v a zn aĉaja. sam o se ad v o k at N esto r ig rao novim k artam a i v ad io je n a zah tev an je ĉas ĉetiri k eca. i n a n jim a zv ek etaše m aĉk a i p ap u ĉa k o ja s k atran ico m v išaše o srĉan ici. On se stade uvijati: . g o sp o d ine. ĉas ĉetiri ţan d arm a. osta napolju da vidi novog putnika. d ak le. je li ţen jen . v eć će se n ajd alje za d v ad eset ĉetiri sah ata zn ati k o je. v elik o i rav n o d u šn o. U z m alen o b rd ašce p en jah u se jed n a k o la s arn jev im a.. R ad o zn alo st i n ištav i razg o v o ri. o d m o ţe b iti trid eset i p et g o d in a. N ed ića.

n i d a se k alu Ċ eriš. a p red to b o m izn iĉu k ao iz zem lje šark ije. M o ţeš je v azd an g led ati. i na tu rukavicu naveza sa druga. i u b rzo isk o ĉi ceo jed an b o ţji stv o r u v id u ţen sk e . k ak av n o s.. h an d ţari. g u b ila ĉast i o tad ţb in a izd av ala. tak o o d sed am d o osam godina.p ro g o vo ri K o šu tić tak o d a g a je sam o n ajb liţa o k o lin a m o g la ĉu ti. k ak v i o b razi. koja tak o Ċ e iziĊ e iz k o la: Ĉ ak i ţen sk i g led ao ci to lik o se b eh u zab len u li d a im se n a licu ne vide ni traga zavisti. G o sp o d in izd iţe m alo p o v iše ru k u i u k ru ti je. G o sp o d in ko ji je iz k o la isk o ĉio p ru ţi sv o ju ru k u s crn om rukavicom pod arnjeve.Pa one o ĉi! Ĉ ista arap sk a k rv ! U d o v ica je zaĉk iljila o ĉim a. ne bi mu znao kazati kakva joj je g lav a. jatag an i. A k o si m o m ak i g azija. a . Z a ţu to m ru k av ico m p o m o li se cela ru k a. p a o n d a jed n o p leće. i opet. S am o ih p o g led aš. m an d o lin ate. ĉisto ti k riv o što je p ro šlo ritersk o d o b a te n isi p ristao n i d a p ašeš m aĉ. p o lu o tv o ren e o ĉi što u v ek izg led aju da su san jiv e n ek im n eb esk im sn o m ĉeţn je. Ja n e zn am k ak o b ih je o p isao .D rţ'se! . b esn i k o n jici što nose u druge krajeve lepe devojke na krilu junakovu. P o ru ĉn ik V asiljev ić n e m o ţe o trp eti d a ĉak u p risu stv u u d o v iĉinu n e o b n aro d u je sv o je d iv ljen je k o je se zav ilo reĉim a: . da te ko upita. za n jih se lila k rv . K atan ić se lu k av o n asm eši. A li rad o zn alo st carstv o v aše n a licim a sv ih . S am o o ĉi! O n e crn e. ţu ta i m alen a. a n jeg o v a d o setk a p ro p ad n e. Z a tak v e se o ĉi išlo n a m u k e. S tad e se o n d a slatk o ceriti i o b azirati h o će li jo š k o p ristati u z n jeg a. O v a ţen sk a to lik u je p aţn ju n a se o b ratila d a m alo k o v id e i jed n u d ev o jĉicu . d u eli i sv a o n a ĉu d a što se p riĉaju u ju ţn im p rip o v etk am a.

Zar ja? . i u n jem u u b o d en u g ran ĉicu v rb e što su o n i zv ali "g rm o m ".A li će te b o leti? Pa ako! .On izvadi svoju b ritv icu . T ad a m u je v eć b ilo trin aest g o d in a. O k o g lav e zam o tala b eo šalĉić. Ona se sumnjivo nasmeja: . d o k n ajzad i sam ne klonu i ne pade pored nje. o d v eo ĉak u k o m en d iju . U Ċ e u sv o ju so b u . o g raĊ en o iv erĉicam a. Kad ona ugleda krv po n jeg o v im b eliĉastim p an talo n am a. o tići u v o jsk u i seći T u rk e k ao o n u tatulu u vrtu. koje su oni oboje zvali "livadom". i to jed an iz "lev o rv era". zaţm u ri i jo š i ru k u m etn e p rek o o ĉiju .N išta! . To je ona pred kojom se on negda hvalio kako je s tik v am a Iv e V u k ićev ića p rep liv ao S av u . v risn u i o b ezn an i se. to lišn u . K ak o li je se o n a tad a s pouzdanjem stavila p o d n jeg o v u zaštitu i g u rala se za . zak lju ĉa v rata. b ez iĉijeg p itan ja. pa onda daviti. isk id an lu p o m k o la i m eteţo m v elik e v aro ši.P a ćeš p lak ati! .i k ak o je n a b esn o m u jak o v u k o n ju p resk o ĉio p lo t . k ad u g led a tu ţen sk u . P red n jo m se o n jed n o m razm etaše k ak o će. k ad p o raste v eći.a to je jo š m an je b ilo . te jo j lice iz n jeg a v iri k ao iz k ak v o g o kv ira. Od to doba ona mu je sve bezuslovno verovala i sasvim mu se predala tako da ju je jed an p u t. a o n u ek stazi p ro d uţi sv o je h o d an je k raj n je. k ao n i o n o j m elan h o liĉn o j ariji koja mu iz vergla dopire u odlomcima kroz otvoren p ro zo r. Jan k o p ak .K o šu tić v eć p o ĉe p riĉati o n ek o j ţen sko j zb o g k o je su se tri m o m k a u b ila. On se b rzo p o v u ĉe za jed an stu b o d g o stio n ice. o d ak le n ab rzo u m aĉe. T o b eše o n a zb o g k o je je o n tak o ĉesto k ao stu d en t u v eliko j v aro ši u su m rak u tu rao ru k u n a o ĉi i p red av ao se m islim a p u n im ĉeţn je k o joj tako isto nema o sn o v a n i k raja n i k o n ca. p reb led e i pretrnu. zab o d e v elik u stran u seb i u b u tin u i k o raĉaše ispred nje s uzdignutom glavom. jed an n o ţem a jedan se udavio. sed e n a k rev et. i o n d a: Ugleda je malenu. n ije jo j b ilo n i p et-šest g o d ina.A šta ćeš rad iti ak o te u d ari p u šk a ili sab lja? .a to b aš n ije b ilo . T o b eše o n a k o jo j je o n n eg d a "p o k lo n io" p arĉen ce zem lje. Srce mu zalupa i u grlu ga stade golicati.

k o jim a se o b ećav aše d a će "p o ći za n jeg a". u trĉa i u sred p red stav e o d v ed e ih oboje k u ći. sav zap u ren . p o sle "o terali k o ĉijaša Nikolu. . n a što o n a n išta n ije o d g o v o rila. i n jen ih .I. b lesn u lo i o p et išĉezlo n jezin o lice. kad pogledi dobijaju zn aĉaj. a na takvom jednom listu stajalo je: "ja se dogovorio s Marijom da se uzmemo".en o g a jo š u n jeg o v o j bo tan iĉko j k u tiji s o stalim d etin jsk im zn am en ito stim a: jed n im zrn o m ćilib ara. u v elik u v aro š g d e će se m o ći slo b o dn o k up ati i p u šiti. jer se o n odmah sutradan morade vratiti s ocem u Beograd. p rv o m n jeg o v o m b ritv o m itd .n jim k ro z g o m ilu d ru g e d eĉu rlije p red u lask o m ! A li k ad se ona sasvim ponosno namesti pored njega na klupu. a n jeg a za u v o . kako se k rila za d rv a i k ak o m u je d ala n a p u t p arĉe p an d išp an ja. g le ĉu d a. a p o sle k o ga je p lak ao . i svoga "dnevnika" u kome je stajalo: toga i toga dana "p o slala m e n an a d a k u p im h leb a". I samo na toj svadbi. ali d a g a n e p o jed e. ru k e se p o ĉn u stisk ati. a i sad b i se zaplakao kad se seti kako je ona grcala i jecala. sad m u se u ĉin i d a g a o n o jo š tišti! P o sle se seti o n o g a b ezn aĉajn o g cm ak an ja i ĉisto se i sad stiĊ aše reĉi k o jim a ju je u v erav ao d a je v o li i d a će je u zeti. u onome svetu kraj muzike k o ja trešti i k o la koje se savija kao put uz brdo. P o sle m u d o Ċ e n a u m rastan ak i o p ro štaj k o ji je za n jeg a b io lak . i . jed n im tab an om o d p u šk e. Ĉ itav u n ed elju d an a p o sle to g a o na g a je p ip ala za u v o p itaju ći: . a p o lju p ci su p rav i vezikatori za ugrejano srce. sam o je pocrvenela i svoje velike trepavice spustila na jagodice. Posle su se te o ĉi sasv im o p ro stile s ru ţo m n a p rsim a i traţila n jeg a. odakle je sam o n a jed an d an d o šao rad i sv ad b e sv o m e b ratu o d tetke. p o zd rav iti se i p ro g o v o riti o zb ilja ĉetiri reĉi: "S ećate li m e se?". S ad . d rţeći n ju za ru k u . i o b o je se p red ad o še o v o m n ajv išem u ţiv an ju . n eg o "d a g a ĉu v a". Tada je kao na predstavi m aĊ io n iĉara. zdravo sam plakao". samo je tu m o g ao v id eti. jer je išao u sv et. . a o ĉi n a ru ţu k o ju je n a p rsi bila pridenula.Boli li te? .tada njegov o tac.p resk o ĉi n ek o lik o go d in a svo g a ţiv o ta i p o n o vo je u g led a v eć k ao devojku od sedamnaest godina.

P o sle m u p ad e n a p am et k ak o je jed an p u t išao p rek o k reĉan e i tam an što je p rešao d ask u . i v eć m u p o ĉin je b iv ati rav n o sv e d o m o ra. A li šta će m u v iše? T o je d o sta d a sam iz seb e. razv alio v ilice i p ev a p esm u u k o jo j im a reĉi: "A moj dragi" .p a o n d a n ek o lik o reĉi k o jih se n e m o g aše setiti. Stade skakati mislima s jednog kraja na drugi. p a "k leti". D u g o g a m u ĉiše te reĉi. k ak o se d av i u S av i i p rev rće o ĉim a. N jeg a ĉisto p lašaše.sam o n jeg a u celo j o n o j tišin i. d a im a p rav a ru k o v ati se. d a će se su tra sv ak ak o sastati s n jo m e u šetalištu i d a će se p o zn ati s n jen im m u ţem . M išljaše n a m ater. m o ţd a u p rv o j so b i d o n jeg a. m u ĉeći se da razvedri ili razagna misli. a p o sle p o ĉe sm išljati k ak o će se p red n jo m p o n ašati. I eto sad sav se stresa kad pomisli da se ona malopre skinula s kola. h o rizo n at. d a m o ţe s n jo m g o v o riti. k ao o n o p au k . u zelen o j šam iji. i p o so b am a. kako mesi pitu. i p o h o d n icim a. Na Jo v u šark ijaša k ak o je zaţm u rio d ig n u o g lav u . i n išta se v iše n ije d esilo . iak o p au ĉin ast. O n d a n a silu odvede misli na Stevana Aniĉin a. a o n a se o p u ĉi i p ad e. jer "o n aj ĉo v ek tek n e m o ţe b iti n ik o d ru g i d o n jen m u ţ!" I o d to g a se tak o u p laši i zb u n i. d a jo j o ĉi sjaje o n im d etin jsk im o g n jem k o ji k ao p lam en i m aĉ to n e u g ru d i i tu p i se u m esu srca. da je svi ubezeknuto glede. a sv ak ak o n eizm ern o u zn em irav aše p o m isao d a je o n a tu . V eć n astaje o n a isp lak an o st u m islim a. V eć se d av n o u g asio ţiv o t u g o stio n ici. ali san n ik ak o d a g a obori. n a slo m ljen u v etren jaĉu p o d k ap ijo m iza k o je Iv an p an d u r vrlo v ešto istresa o n u zak lju ĉan u k u tiju u k o ju se sp u štaju k rajcare za siro tin ju . stad e p red m alen o o g led alo n a sto lu i p o k u šav aše d a se rav n o d u šn o i u ĉtiv o sm eši. Ĉ ak u p ali sv eću . d a n ajp re p o ĉe g led ati p o sv o jim stv arim a i m isliti d a b eţi zo ro m . d o sta d a g a u ĉaso v im a slatk ih n ad a p rati slu tn ja d a će s n jo m k ad -tad nastaviti svoju d etin jsk u lju b av u m u ţan sk o m o b lik u . a o n ĉas p o p aljaše i g ašaše sv eću . P o sle to g a je o n o tišao . Ali zaspati mu se nikako ne d ad e. i strašn o g a stad e . isp red e ĉitav jed a n sladak.

a k am o li o v ak v o . d a b i rasterao m isli. Jer tek što stad e n a v rata o d hodnika i pogleda u park. P red n jim a su k o la i m u ţ zam eće n o g u n a jarm ac. ti si u zab u n i šta d a .m u ĉiti m isao : šta b i b ilo d a se d ask a ran ije o p u ĉila i k ak o b i se sav isp ek ao . k ao d a je G av an o v k azn aĉej. srce m u p o n o v o i u jed an p u t siln o zalu pa k ao o d u laren k o n jic k o ji se sv e v iše zaig rav a što g a v iše m itiš i ru k u m u p ru ţaš. isp ru ţaju n o g e i zev a. "G le sad !" k ak o o n seb i. Jan k o o th u kn u i k ao d a m u se n ešto sv ali s d u še. N jih d v e stajaše sam e n a p u tu . treb a d a b ro ji. a n isi s n jim e n ik ak av o so b it p rijatelj. p o ĉe tak o sv esn o b ro jati. a ona sto ji s m u ţem i s o n o m d ev o jĉico m . S tad e ĉak i zv iţd u k ati.mora!" i p o Ċ e n jim a d v em a. a o n v eć isp o d arn jev a m ah aše ţen i i o n o j d ev o jĉici ru k o m . h o teći se sam o m e seb i n aĉin iti rav n o d u šan . d a Jan k o sasv im lju tito n e h ted e "b aš n išta v iše m isliti". i jo š g a Jan k o i n e sag led a d o b ro . K ad se s n ek im n isi d u g o v id eo . a k o n ek o m e d ru g o m e g o v o raše: "Š ta je k ao b ijag i! Jesam li ja k riv k o m e što g o d? Š ta je s to m ţen o m ? B o g sa m n o m b io ! K o g a se ja b o jim ?" I o n d a se stad e b rzo o b laĉiti. "Š to m o ra b iti . Marija tako furiozno zd ere o n aj v eo p o d k o jim se sk lap aju o ĉi. te k ad g o d n ab ro ji sto tin u . i zasp a. K o la o d o še. O n se seti sn o ćn ice i k ao d a zad rh ta. ali tad a m u se u jed an p u t p rev rte n ešto u m islim a. i o n . A l'k ad v eć d o Ċ e d o b lizu tisu će. Jan k o jo š sam o o seti k ak o m u se n ešto rask riv a u m o zg u . S tad e se ĉitav o ĉu d iti šta m u je. O n se p rib ra. p a m o ţe b iti i u m ro? Sve zalud! I kad se san prikrade. v eć je b ilo d av n o sv an u lo . Isp red p ro zo ra ĉu se sm eh i k o raci. S eti se o n d a k ak o je ĉitao u n ek o j k n jizi d a k ad se ĉo v ek u razb ije san . m ek an i rav n o m eran p o k riv aĉ p o ĉe p ro stirati p o n jem u i k ao d a p o Ċ e o d n og u p a nav iše. a san se. i k ad b i g o to v i iziĊ e n ap o lje. K ad se p ro b u d i. M u k a je p o n av ljati p o zn an stv o u o p šte. o n isp ru ţi jed an p rst. Jan k a n ešto štrecn u . i tak o m u se n ek ak o ĉin ilo d a b aš m o ra taĉn o p aziti k o lik o je n ab ro jao . k ao n ek i teţak .

Nisam poznat sa gospodinom. .D o b ro d o šli.... Janko opet odahnu.Nisam! . k ak o d a m u p o k aţeš d a se in teresu ješ za n jeg a.. ... sećati se o n ih p o lju b aca i p rid av ati im sad ašn ji zn aĉaj..Pa ja bih vas upoznala! ..M o jim m u ţem ? . .P a. D a! Jeste b ili k ad g o d ovde? . sk id e n esp retn o k ap u i pru ţi ru k u : . S am o d aj d a se o tp o ĉn e šta m u d rag o ! Jan k o razv u ĉe lice n a o n o o b lig atno sm ešen je. ak o n išta d ru g o .. p o crv en e d o u šiju ... Ta da! . P a i to tešk o id e. .to je.m u k aţeš.V id eo sam v as jo š sin o ć k ad ste d o šli. p a g a sad v id eti k ao ţen u .. Mislio sam. šta sam h teo d a k aţem ?. i. O tu d a o n a p o slov ica: "K ad si d o šao? K ad ćeš d a se v ratiš? D aj m i cig aru d u v an a!" D a k ak o je obnavljati ovakvo poznanstvo?! Ljubiti se s nekim d eteto m p re to lik o g o d in a.E.G o sp o Ċ a o p et p o crv en e. g o sp o Ċ o ! Al' gospoĊ a se n ajp re trţe. pa umorni ste.Tako?. što se n iste jav ili? . O n p ru ţi ru k u u p rav cu k o jim su k o la o tišla. b rzo stište Jan k o vu ru k u i sasv im izn en aĊ en a o tp o zd rav i g a s n ek om v atren o m isk ren o šću . pa tako!.. zab o g a.. ... posle.. Putovali ste.. gospodin.A .. a o n o b ar d a se ĉo v ek p o šten o zb un i. onim. kako d a v am k aţem ?..

A la jo j je m alen p rst k o ji je b ila isp ru ţila p ri o tv aran ju sahata. Janko se ponovo izgubi. "o b ešen jaĉk i" m ig n u n a Janka. Cujo! D ete k ao d ete zazjav aše o v d e -o n d e. P o k aţite n am m esto .P o ru ĉn ik V asiljev ić s p o štaro m p ro Ċ e m im o n jih .Moja zaova! . .H o ćete li d a šetate ili d a id ete k u ći?. S ag ib aše se te u b iraše cv etiće. ni kupatilo? .. k ao što se to k aţe.. Izvadi sahat. S ad g o v o raše sasv im ...Z n am . . . tako! Janko.a što ste n am n a sm etn ji? A k o ćete. b ila sam ju tro s ran o sa Ĉ u jo m . O n tresn u m alo g lav o m k ao ĉo v ek k o ji se n a n ešto o d lu ĉi.Devet! I ona izvadi sahat.Hajde. . m o lim . kao da to mora biti.Pa ne znate ni vodu. h ajd em o zajed n o ! V i ste o v d e p o zn ati.. . Jan k u se u ĉin i sasv im n ezg o d n o stajati s njima dvema nasred staze. G o sp o Ċ a p o m ilo v a ţen sk o d ete: .. . P o Ċ o še g lav n o m širo k o m alejo m i razgovor posta v eć o d rešen iji.A. Jan k o se v eć p o ĉe u seb i ĉu d iti što se u p rav o to lik o bo jao o v o g a sastan k a.B o ţe m o j.Jesam li vam na smetnji? . D rsk o g led aše ţen u u lice. O p et u ću taše.reĉe g o sp oĊ a p ro sto du šn o . o n d a lak o i. T o jest. pa ode-dalje... pomilova i sam dete koje se stid ljiv o sm ešaše.

k o ji je p o to m e slav an što p ije n a d an ĉetrd eset ĉaša v o d e i u h lad n o m b asen u sed i svaki dan sahat i p o . pokaza joj ruskog korespondenta sa stak len im o k o m u v erav aju ći je d a sam a n e b i n ik ad opazila: .. B rzo i o d v aţn o o dag n a te m isli. ali o n ip ak ću taše b o jeći se d a tim e n e p rek in e ovo. id i b aci o v u m aram u n a k rev et. O n se o sećaše d a b i im ao n ešto d a k aţe. O n a sed e n a sredinu. P o k aza jo j ĉesm u s jed n o m i ĉesm u s d ru g o m v o d o m . d o Ċ o še d o k lu p e. S u n ce v eć p o ĉe p rip icati. o v aro ši.N išta. S reto še i S reten a k am en jara. o b o je ću teći.C u jo . ipak p rijatn o stan je h o tim iĉn e zateg n u to sti. iza k o g a se k rilo n ešto n alik n a p rik riv en o poverenje i slatke izjave.slo b o dn o . m n o g o d a jo j g o v o ri. G o sp o Ċ a sk id e m aram u k o jo m se b eše o g rn u la i dade je detetu: . porodica. p a sad o seća u n u trašn ju to p lo tu. n išta se n e p rim ećav a. P riĉaše jo j o d o k to ru koga zovu opodeldok. o b o lestim a. n ap rav i i zap ali cig aru i p o ĉe o p et sasv im o b iĉn e razg o v o re o b an ji. njemu ma k ak o n ezg o dn o . S aleje v o Ċ aše jed n a u zan a stazica d esn o . p a o n d a p o n o v o i p od u ţe zaću tiv aše. I u to m razg o v oru o n se o sećaše tak o lak o i p rijatn o k ao ĉo v ek k o ji se jed an p u t b u ćnu o u h lad n u v o d u . i d a p o v rh sv eg a stoji strašan p eĉat n a k o m e su slo v a: ĉast. ali m u se ĉin jaše d a su m u u sta o lo v o m zaliv en a. I ma koliko da se on pravce b o jao d a i n ajm an jim ĉim e p o k u ša d a stan e n a n o g u . U p o zn av aše je s g o stim a.Ona rukom pokaza na klupicu u šip rag u . Ĉ as p o m u p ad o še n a p am et k o jek ak v e an eg d o tice i sm ešn e p rip o v etk e k o je b i g a izv u k le iz n ep rilik e ću tan ja. p a d o Ċ i o p et! M i ćem o te ĉek ati o v d e! .. N jih d v o je. Janko na sam k rajiĉak . i tam o se u šip rag u i h lad o v in i v iĊ aše jedn a klupica.

oslobodi se ponovo: . to g a d o v o Ċ aše g o to v o do o ĉajan ja.. n arav n o . "S am o slo b o d n o!". to o ĉajn o u v erav an je seb e sam a d a je o n a tu Ċ a ţen a i d a o n m o ţe b iti sam o zlik o v ac.. . i K atan ić. ali g a n e n aĊ e.staroga.. i p o štar. . A li k o će p o n eti u b an ju sav k o m fo rt? U taj p ar V asiljev ić se sam v rati stazo m i o p et o štro p o sm atraše ţen u . i to m u lask aše i o n h v ataše seb e seb i. Jan k o se ĉisto o ĉajn o b o raše d a istraje k ak o je zap o ĉeo .Jeste li d o ru ĉk o vali? D a. . detinskoga poznanstva. i sm eše se lu k av o n a n jeg a: go v o re n ešto p o lak o..m išljaše Jan k o . Z en u ĉak i .M a šta! M a šta! . to ĉin jaše d a se o n sv e v iše zb u n jiv aše..samo da se govori i o n d a se p rim aĉe n jo j. O n o b risa ru p cem zn o j s ĉela.v eru jte! Istin a. ĉin eći se p ri to m rav n o d u šan . O n u p rav o traţaše p red m et za razg o v o r. I o n o štro g led aše V asiljev ića. isto tak o ĉu v aše se d a d ig n e p red so b o m m o st n a k o ji n e m išljaše n ik ad ići. a p ru tićem se puckaju po pantalonama. o v o je d a B o g saĉu v a. n ajp re ste h teli i da pijete vodu. K ao d a sk id e n ek i o b ruĉ k o ji g a stezaše i p rek o g ru d i i p o d g rlo m . i sv i g led aju n ju . S tan je p o stad e n esn o sn o . Z av rati se m alo . A li b aš to n av aliĉn o ĉu v an je d a jo j se n e p rib liţi. P o ru ĉn ik p ro Ċ e jo š jed n o m p o red n jih .. ali o v ak o .A zdravija je zima . i opet nastavi: . m alo se ĉo v ek izlaţe o p asn o sti d a n azebe. b aš to zatezaše sv e g o re i g o re n jeg o v p o lo ţaj p rem a n jo jzi. seĊ e sasv im k o m o tn o n a k lu p u ..O v o b aš p rip iĉe! Ja leti zd rav o v o lim lak e h aljin e sasvim lak e. I tak o sed eći p o k raj n je i o sećaju ći n ek o slatk o g aliĉan je o n se v eć d rţaše za m u ĉen ik a ĉasti i p o šten ja...

G o sp o Ċ a se p o k lon i . I d o v eo ih n a ru ĉak .. rak a i p alaĉin ak a d o k op ao jag n jeće p lećk e. "p a se n i m o j. n isam jo š. Pogodio hranu u mehani. o b av eštav aš. m išljaše o n .reĉe g o sp o Ċ a. p a k ao d a se zad o v o ljn o i lu k av o sm eši jed n o m sam rtn ik u . .Z n am izv esn o d a će v aša k afa b iti b o lja n eg o u m eh an i. Jan k o se to lik o p o u zd ano p o n ašaše d a se ĉisto i u licu p ro m en io . . Jan k o je s n jim a zajed n o d o ru ĉk o v ao . h a!" I tak o p o Ċ o še.Hajdete i vi s nama. ali razd rlji k o šu lju . A u n u tra se o sećaše tak o p o u zd an i tako zadovoljan kao g lad an ĉo v ek k o ji se. g o v o riš m u iz d an a u d an i v eć g a v id iš d a d iţe ru k e k n eb u . H o d aše p o red n je rav n o d u šn o šireći n o g e i g eg aju ći se. . "S am o tak o ". i kao da se obradova ovome tonu: . Z g rĉio se. . I sam a se b rzo okrete. p a ćeš m u n a g ru d im a o v rp ci n aći id o la o d p o rcu lan a. Hajdemote! . u zela sam d o sta m isleći d a će i M lad en d o ru ĉk ovati. n i n jezin m ir n eće p o rem etiti!" S iro m ah ! O n n e zn a d a je ĉo v eĉje srce In d ijan ac. p o sle ih o stav io d a o d m o re. m etan iše i p o m in je im e H risto v o .N isam . o n se sm ejaše "h a.G o sp o Ċ a razu m ed e o v aj Jan k o v g o vo r. H o ćem o li? U to d o Ċ e i C u ja.Hajdete! . Ali on popi samo crnu kafu.O v e p o sled n je reĉi ĉin jah u m u se d a su sm ešn e. O b o je o sećaše d a su n ašli. K ad su o n i u šli. k rsti se. i o p et p red ru ĉak p o n jih d o šao . iak o n ezg o d an ip ak jed in i m o g u ćan m o d u s v iv en d i. Mleka im am . h a. p o sti. sv a se m eh an a u ću ta.Ne branim .. n arav n o . tu rio k o len a p o d b rad u . što in aĉe n ije n jeg o v o b iĉaj. m esto o strig a.reĉe Jan k o s p u no p o u zd an e rav n o d u šno sti. D elaš. odredio jedan sto u uglu na k o m e d a se "p o stav i za i p erso n e".

jednim stolom uz prozor i jed n im ĉiv ilu k o m . p a sed e. .Hajd'mote kod nas da pijete kafu! K ak o d a n e p o Ċ e? A li tad a se b eše v eć o slo b o d io . p riĉa o sv o jem u k o n ju k ak o jed n o m n ije h teo d a n aiĊ e n a b u re. I g o sp o Ċ a i . "p ik sle" i tab lice. . d iţe sv o j tanjir i premesti ga na dru g i k raj sto la. d ru štv o o tp o ĉe o n aj p o tm u li n ejasan g o v o r. v eć slab o k o d a jo š sev a o ĉim a n a sto g d e je Jan k o . ĉin i m u se d a zd rav o k lo k o će. p a n a n jih m etn u še k arte. n am ešten u k ao sv e so b e u n ašim banjama: dvama krevetima. p o sle se m n o g im a zao k ru g liše o ĉi. p aše i p o k o ja d o setk a. i p o n ek a p esn ica lu p i o sto .g o stim a za n ajb liţim d v am a sto lo v im a. T ek k ad se zap u ši su p a i zazv eĉaše laţice. tu ţeći se d a g a o n d e p eĉe su n ce. S v i m irn o i n e m iĉu ći se g led aše. o k ren u v ši se leĊ im a p ro zo ru a licem u n u trašn jo sti m eh an e. S u p u sv e m u se ĉin i d a i su v iše srĉe. Jan k o o p azi o v o i o d jed an pu t srd aĉn o i siln o stad e m rzeti p o ru ĉn ik a. a p ro zo r zastrv en d eb elo m stru k o m te se su n ce zalu d m u ĉi d a u b aci i jed an zraĉić. celo d ru štv o k ao rask o p ĉa jak e i o th u k nu . k afa zap u ši i zam irisa d u v an . N arav n o d a je Jan k u sp o ĉetk a b ilo nelag o d n o . a o n o stru g am a sv eg a isk rv av io i sab ljo m isek ao p o v ratu i sap im a. P aţn ja i in teres p o p u sti. te to m p rilik o m b acati o ĉi n a o n aj sto . i m u šk arci p o ĉeše brisati salv eto m b rk o v e. K artaši p o sed aše. I Jan k o s g o spo Ċ o m i C u jo m u stad e i o d e. d a m al n e sk id e i k ap u t k ad je u šao u so b u . S am o V asiljev ić s n eo b iĉn o m d rsk o šću . i d ru štv o se sv e v iše razlab av ljaše. V in o k ad p ije. o stali p o u stajaše. k red e. T ak o b eše licem o k ren u t g o spo Ċ i. R azg o vo r p o sta n ajp re ţiv lji.al' kad se ţelu d ac n ap u n i. M o m ci p o d ig o še n a n ek o lik o sto lo v a ĉaršav e. S am o što V asiljev ić jo š p o g led a o n am o . n am ig u ju ći n a ap o tek ara. N ije u m eo se n am esti n a sto lici.

M arija g a jed n o m n e p o zv a p o sle ru ĉk a n a k afu .iznutra kao uprkos da zazvoni: "Ala da ti je da bar jednom n aslo n iš g lav u n a g ru d i!" O n leţe n a k rev et i d ad e se u m isli k o je se tru Ċ aše d a o d ag n a. Z alu d isp ru ţi n o g u . a jo š b o lje ap o tek ar i p o ru ĉn ik . n ev eseo . "d u b o k o j stu diji o ţiv o tu ". kao g n u šaju ći se. p a Jan k o o d e u sv o ju sob u . k ao što Jan k o m išljaše. D v ap u t m u p ad aše n a u m d a sp ak u je stv ari p a d a b eţi iz k u p atila. g aliĉljiv o p rijatn o . Sve je to Marija d o b ro o p azila. T a sitn ica u to m e ro m an u sasv im g a u zn em iri. p resta ĉak i jesti i p red ad e se. sve m išljaše n a n ju i p o sta sasv im su m o ran . Pristav iše "m ašin u " za k afu . k ao isp o d ru k e. tak o treb a! Ĉ u d n a m i ĉu d a o stav iti se tu Ċ e ţen e! N isam li ja jed n o m ĉitav . p o p iše. i tad a g a n išta n e b i m o g lo o to m e razu v eriti. a sv e b iv aše s n jo m i u z n ju . K ao d a b aš od toga dana posta sasvim sumoran. Janko baci knjigu i dvaput pljunu. ali u srcu k ao d a o seti n ek i p razn in u . M irn o .d ete b eh u v eć sasv im o b ik li n a d ru štv o s Jan k o m . a o n e o stad o še u sv o jo j. T ak o p ro laziše d an i. k o ji n isu n i ro d n i p o m o zb o g . p a ip ak . U to d o b a ĉitaše ro m an jed n o g ruskog majstora. k ao što o n m išljaše. o stav ljaše o n s d an a n a d an . a u samoj stvari sasvim plitkoj ljubavi. I taj raĉu n . "o zb iljn o ". o d m eren o . ali se v araše d a to m o ţe u v ek u ĉin iti i d a b ar s tim n e m o ra h itati. . u kome se ovaj svojim anatomskim p ero m sm ejaše o b iĉn o j zab lu d i id ealista d a se m lad ĉo v ek i m lad a ţen sk a. T aj d an o seti n ek u lak o ću u g ru d im a i o n tap šaše sam seb i: "T ak o . ali ih ip ak . m o g u v o leti kao brat i sestra. O n p o sta v eć i p rem a seb i to lik i g lu m ac d a sv o j o d la zak k n jim a i n ep restan o b av ljen je u z M ariju o b jašn jav aše o b iĉn im d ru ţen jem i sim p atijo m . k o ji se "m o rao p reĉistiti". tih o . istu ri g ru d i i lu p i šak o m p o n jim a. i kao da ga ta sitnica n eo d o ljivo g o n jaše d a p reĉisti raĉu n s to m "ţen sk o m ". Jan k o n e h ted e n i p o sle v eĉere o tići. p o tp u štaše. ćeretaše.

u p ali sv eću . k ao što se to v eli. k rd ţalijo ! A g d e ti je. sk o ĉi sa sto lice: . o n aj. n eg o i n a d o ru ĉak . i ta m u se "fran cu sk a" reĉ tak o d o p ala d a ju je sv ak i ĉas u p o treb ljav ao . Po ru ĉn ik .. a n i reĉi n e p ro g o v o ri. k ak o g a u g led a. N a sred in i. k o ja g led ah u u "m ali p ark ". T o g a d an a u v eĉe Jan k o se sasv im d o ck an i sasv im zam išljen v rati k u ći.. ad v o k at Nestor i upravnik kupatila. U g o rn jem ĉelu to g a d ru štv a seĊ aše p o ru ĉn ik V asiljev ić a u d o n jem ap o tek ar K atan ić. Ĉ u k ak o iz k afan e d o p iru n ejasn e promukle zdravice i kak o zv eĉe ĉaše. B eše to n ek ak o o ĉajan je k o je g a u n u tra g o n jaše. i igrahu karata. . b eše jed n o d esetak m lad ih lju d i.. a osobito kad mu se pogled sukobi s podmigljivim i b ezo b razn im o ĉim a p o ru ĉn ik o v im . Jan k o u Ċe n a v rata a n e o p azi d a p o d o rah o m napolju u mraku stoje dve ljudske slike u suknjama.. o b u ĉe se i iziĊ e n ap o lje. U Ċ e u sv o ju so b u . seĊ aše ceo d an s n jo m e i u z n ju . Jan k o o tp ljun u k ad u g led a o d v in a n am rg o Ċ en o lice o v ih ljudi. A i o d o v og a je ĉak b ilo n ešto g o re. i p o sle ru ĉk a i p o sle v eĉere... ali o n ip ak u Ċ e. U drugom uglu b u b n jaše i sv iraše C ig an i.mesec dana ostavio duvan?" A li v eć su trad an o n o d e n e sam o p o sle ru ĉk a. d o b ro v eĉe. V rata o d k afan e. b eh u širo m o tv o ren a. o n a tv o ja d u lĉin eja? R eĉ d u lĉin eja ĉu o je o n o d u red n ik a "S v etlo sti".A . i što je n ajg o re. i u p u ti se tam o . o n aj. a u sam o j stv ari s v in o m u g lav i. a to je što i o n a n e p ro g o vo ri n i reĉi i što je tak o Ċ e n eo b iĉn o m alo jela.. o b iĉn o p ak u frazi: "što rek ao F ran cu z. s ĉašam a u ru ci. za v elik im sto lo m . U k afan i za sto lo m u u g lu seĊ aše b rig ad ir V eljk o . d u lĉin eja".

Jan k o isk o raĉi d esn o m n o g o m n ap red .d rek n u o n . Jan k o b rzo sk id e s ĉiv ilu k a b rig ad iro vu sab lju . a g las m u se sk lu p ĉa i zap ti u g rlu .i zad rţa V asiljev ića k o ji p o n o v o po lete n a Jan k a. ja ću v as m o rati u p ark u b iĉem istu ći! O n d a p o d iţe g las: .Odlazi .. d o Ċ e Jan k u . V asiljev ić tresn u o sto n a k o m e se p rev rto še n ek o lik o stakladi. . . u h v ati g a d esn o m ru k o m i p o v u ĉe u n u tra tu raju ći m u ĉašu p o d n os. N a m o ju o ficirsk u ĉast!.G o sp o d o ! M ah n ite se ćo rav a p o sla! .G o sp o d in e! Ja n eću s v am a d a se o v u d a rv em .. d eraše se V asiljev ić i p ru ţaše ru k e p u t Jan k a. p a ip ak stajaše n a u lazu k ao b ezjak i ću taše.Razumete li? . d o h v ati p o ru ĉn ik a za prsi i gurnu ga svom snagom od sebe.Oho! Ovamo. Jan k o p rek rsti ru k e i sasv im m irn o i p rezriv o reĉe: .. H ted e v ik ati..Janko preblede i zanese se kao osetljiva dama kad vidi ţab u . bre! P o ru ĉn ik isu k a sablju . u d ariti g a b o co m i sto lico m .Ovamo! Ţ iv ela tv o ja d u lĉin eja! O n u lev o j ru ci d iţe ĉašu .Sad ću g a. K atan ić se u m eša s lu k av im d o sto jan stv o m : . ovamo.. Z asu k a . A li ak o m i u n ajk raćem ro k u n e d ate satisfak cije. . sad ću g a!..d eraše se p o ru ĉn ik. n ag rd iti p o ru ĉn ik a. .T a šta si se tu u k ip io? . k ao što to rade lju d i o d ĉasti..

U haps! . o n d a se sam o licem okrete "duelantima" i viknu: .N ek a se zak lju ĉa o v a so b a. stad e ţu rn o m ešati k a rte. u zeli ste m o ju sab lju .m alo d esn i ru k av i d iţe sab lju v iše g lav e.reĉe V asiljev ić i s jed n im v rlo n ek o o rd ino v an im "lev o k ru g o m " u Ċ e n a v rata k o ja su m u pokazana. g o sp o d in e..o d g o v o ri V asiljev ić i sp u sti ruku na sablju.Ja n e zn am . K atan ić g a p o v erljiv o p o vuĉe n a stran u : .Ig raĉi p o m ešaše k arte.. Brigadir Veljko poklopi svoje karte na sto i metnu ruku na njih.M en i jo š p et .. P laćate li? . k ao ĉov ek k o ji je izd an g u b io ..reĉe b rig ad ir i p o k aza ru k o m n a jed n u p o b o ĉn u sobu. o stav i o v u sab lju . šta je b o lji?. k ao d a je to o p štin sk a stv ar. ... p o sle.Ovamo sablju! V asiljev ić u h v ati sv o ju sab lju za o štricu a b alĉak p ru ţi brigadiru. B rig ad ir zg rn u p are i p o n o v o . k ao d a je to . .G o sp o d in e p o ru ĉn iĉe! .Izvol'te.. . . Brigadir balĉak o m lu p i o sto n e d iţu ći ru k u s k arata. ..reĉe p o lak o sv o m e d ru štv u .. gospodin major! . a preko ramena govoriti Janku: . M o m ak d o Ċ e. N a... šta ste v i tu d o šli sam o d a k v arite d ru štv o ! P a. k o štaju o b e tri dinara! Janko turi sablju u korice i p o Ċ e n ešto sp leten o d a se izv in jav a. a k lju ĉ n ek a se m en i d o n ese.Razumem! .

ali K atan ićev u o k u n i to n e izm aĉe. . Ţ elim d a v am sto g u b o i u b o ljo j p rilici v ratim !! O p et m u stište ru k u ... Jan k o m u stište ru k u : . V i slab o p o zn ajete sv et. U m eh an i zastad e celo d ru štv o k o je se v eć v iše i n e sećaše n a aferu i b eše d o b re v o lje.reĉe K atan ić.. ali p o d n jim v iše n ik o g n e b eše. n e p rim ite za zlo .. u ze g a isp o d ru k e i o b a izaĊ o še n ap o lje. O n p o d iţe glas k ad v eć b eh u u p ark u : . n ije p o treb n o ! Id ite b o lje k u ći! V i ste.. mahnite se! .. .. i zam išljate u sv ak o m sv o je srce i sv o je o b razo v an je.O stav ite se.m išljaše K atan ić..No! S ad će se v aljd a u v eriti d a je... "S m eten jaĉe! K ak v u u slu gu?" . V raćaju ći se n atrag u m eh an u . I to m p rilik o m Jan k o n e v id e o n o dv oje što sto jah u u zasen k u . gospodine.Hvala vam. ..m išljaše K atan ić i obradova se kad ga odvede do vrata i kad se jednom oslobodi njegova stiskanja ruke. Vi ste pripomogli da ga ne u d arim .. n em o jte se srd iti! T o je. U o v o j n ep rilici g le k ak o m u se prijateljski javlja ĉo v ek g o tov o n epo zn at! O n v eć h ted e d a suzama brani svoju nevinost.M en i v as je ţao što se o v a n ep rilik a d esila. A to je g led ište v rlo p o g rešn o i n ep rak tiĉn o . v id i se. o n stad e n em arn o p ev u šiti i zao b iĊ e ĉak o k o o rah a.. . Jo ca M ijić zav ratio g lav u .Mahnite se. "Bez sumnje je ona s detetom!" ..O n h ted e reći "smetenjak" ali onda stade redom misliti kako je stvar tek la i izb risa reĉ smetenjak iz toga razgovora sa samim sobom. v rlo p o šten i o setljiv ĉo v ek ! Jan k o b i g a ĉisto zag rlio .

A ad v o k at N esto r tu ţi se kako mu se "odbila karta". g o v o rio je n ajp re o d u elim a u o p šte. i tu je sasv im v elik o d u šan bio: "Badava!. A li o n se tresijaše i sv e g lasnije sm ejaše. k ao da sin o ć n ije p rev rn u o n i šo lju s k afo m . ja biram o ru ţje!. pa napunim top. k ad se n ek ak o n ašao u k ru g u sin o ćno g d ru štv a.. slo b o d an k ao i u v ek . naravno. što je o n b io k ao i o b iĉno v rlo g lad an . "O n am o ." . Pa mene zove! Dakle.. Ovo pak nije se moralo n iu k o liko d o vo d iti u v ezu sa sin o ćn om afero m . jer je b rig ad ir im ao tri u zro k a b iti n erasp o lo ţen : p rv o . d a! Pomislite. T ek u k u p atilu ... on.. te šara p o p esk u . i ĉin io se to lik o rav n o d u šan ... im am p rav a. i. p o sle je p rešao n a sv o j su dar s Jan k o m . to što je d an as u šetalištu sasv im o p u stio sab lju .. a o b iĉn o ju je p rid ev ao n a lan ĉić. S tev a p rak tik an t zam aĉe p rste u v in o . K atan ić n e n aĊ e za p o treb n o d a se o p rašta. . te n jim a p iše p o sto lu svoje ime. o n am o !" i tu ţi se što n ik o n e u m e d a m u sek u n d u je. v eć se ću teći s vrata okrete i ode u svoju sobu.p ev a p esm u "L ep a n aša d o m o v in o !" n a g las. K atan ić se n a to tak o g ro m o g lasn o zasm eja d a se sv i okretoše.. te m u zap liće n o g e i što je b iĉem lu p ao p o lišću n a k esten o v im a.. d ru g o .. a treće. što je m eso b ilo o d ista m ršav o .. U g o v o ru je b io sasv im o d rešen . ja sam pozvan. o p et. Profesor N ed ić p rev o d i n ek ak v u b esedu n ek og ĉlan a en g lesk o g p arlam en ta.. Dirnuo sam ga malo gde ga boli! Pi! Tako se to n ek i p u t o tm e ĉo v ek u p ri ĉaši v in a! S iro m ah ! D a.. pozvan sam. b iram o ru ţje i p rv i p u cam ! V eţem g a za d u d .on lupi dlanom po vodi i zviznu. N a p o ru ĉn ik u V asiljev iću o p aţalo se. što g a je ad v o k at N esto r sin o ć jak o "u štin u o ". Sutradan ovako su stajale stvari: Na brigadiru V eljk u n ije se o p aţalo n ik ak v e p ro m en e o sim što je m alo o štrije n eg o o b iĉn o p so v ao m o m k a što mu nije doneo debelu govedinu.

slatk o se sm eju ći. ali sad je sv e p ro šlo ! Ja sam jo š ĉek ao d o o sam sah ata p ism en p o ziv . ĉin i m i se. izv u k ao sab lju brigadirovu i doveo sebe u "glup. N ajzad se o p et n am ršti: ..... . i n ap o sletk u sav se zn o jio o d stid a i jed a k ad se sećaše k ak o je. Jan k o . P o ru ĉn ik a n e sam o d a n e u v red i ovaj smeh nego se i sam stad e sm ejati. Pa n jeg a za d u d ! H a. ha!. K ad se isp rav i. K atan ić ĉisto zb u n jen o sleţe ram en im a.. guta pilule od inamita i na sve se to jo š rav n o d u šn o sm eši i n ajp re ĉaĉk a zu b e. A li o n n e p o zv a! . Pitao je sam seb e: k o ji g a je Ċ av o n o sio d a ulazi kad je video p ijan e lju d e? P o sle se k in jio što je tak o p rim io srcu reĉ "d u lĉin eja". najgluplji p o lo ţaj n a sv etu !" Š to je n ajg o re i n ajcrn je. d a n ije zn ao k u d d a se o k ren e. vi ste pozvani. reĉe p o ru ĉn ik u : .reĉe K atan ić s p ritv o rn im i g lu p im interesom. ha. S trašn o o sećan je stid a i p o n iţen ja.N o . p ak . . b io je u tak o ţalo sn o m stan ju . ali i v iše n jeg o v e g lav e izb ijaše v elik i k lo b uk o v i.Tu p o ru ĉn ik sleţe ram en im a. K o šu tić je d o k o p ao p rilik u d a p riĉa o n ek im "am erik an sk im " d u elim a g d e se.E .. k ao što je to red . k ao k ak v o d erište.. to je što sad . p ro tiv n ik p o ji rastopljenim olovom.Pa onda nanovo prsnu u smeh i isprekidano nastavi: .. h a!. n i p arĉeta o d n jeg a n e b i ostalo! Ha... ha!.A to je red? . gluuup..Naravno. k o je se ne da izgladiti nikakvim taktom ni heroizmom.Š m u rn u se i p o d v o d u . o b risa d lan o v im a o ĉi i..N arav n o d a je red ! T o traţi i m o ja o ficirsk a ĉast. taj zacelo n e b i lasn o p ro šao ! T o m e b iste v i p o k azali s k im h o će d a se d u eliše! . S iro m ah . ha. izaberete top.

. je li to san u k o ji se b o jaše p o g led ati o tv o ren im o k o m ? Š u štan je p reĊ e u n jeg o v u sobu. a ip ak se sv ak i ĉas k ao n eh o tiĉn o suk o b ljav ah u . m za ru ĉk o m . m išljaše o n u seb i. d u g o jo š. P o sle v eĉere o d o še o d m ah sv ak o u sv o ju so bu i o b o je o setiše p o treb u d a d u g o . p o što je sav sv et sp av ao i h rk ao . Sve je tiho kao u groblju.Sve! . d a je o n iz to g a v iše p ro ĉitao n eg o što im a u celo m M ajero v o m Leksikonu. O n ću teći h o d aše p o red n je. U to g lu h o do b a Jan k o .n e zn a šta d a rad i.k o ješta! Da se bije s njime kao kakva propalica u parku.Vi sve znate! . k ao k ro z o k u lar m ik ro sk o p a. otv o ri širo m v rata o d sv o je so b e. tih . A li. n ep o zn at. m za v eĉero m i k ao d a b eţaše jed n o o d d ru go g a. U jed ared o n ĉu d a n ešto šu šti.reĉe o n a tak o Ċ e n e o b rću ći g lav e. n e reĉe m u n i "d o b ro ju tro !". a g ru d i m u b rek taše p o d n ek im o sećan jem k o je se u n ek u ru k u p reliv aše u b esk rajan ."S v ak o ĉu d o za tri d an a!" A li d aj p reţiv i ta tri dana! A M arija to g a ju tra b eše tu ţn o m ilo stiv a. C eo d an n e p ro g o vo riše reĉi. kad on d iţe b o jaţljiv o ru k u s o ĉiju . I o b o je g led aše u trav k u . u g led a n ju v iše seb e. p rim am ljiv sv et. s n ek im tajn im o sećan jem o d k o g a je drhtao. n e h tev ši i n e m isleći n išta. . u b elo j . D a g a zo v e p o n o vo n a d u el. p reliv en ĉu d esn im i b o ţan stv en im zaĉin o m . a g rešn a m isao o d v ed e g a n a M ariju . O ĉig led n o b eše u to m e o n o slatk o sp o razu m ljen je k o g a se o n to lik o k ao b ajag i b o jao . i u jed an m ah . ali k ro z te stv arĉic e. širi se v elik i. ali g a tak o zn aĉajn o stište za ru k u i tak o m ilo stiv n o p o g led a. sla dak bol. leţe n esv u ĉen n a krevet i pokri lice rukom."pi!" On se pljesnu rukom po ĉelu . a o k ren u v ši g lav u o d n je p ro g ov o ri: . te da n aĉin i jo š v eći sk an d al . V elik e o ĉi b eh u jo š jaĉe p rek riv en e trep av icam a. g led aju u o d o b lak a p ro g ru šan o n ebo i d a se razg o v araju p o zv ezd am a. K ad se n aĊ e u p ark u s Jan k o m . p arĉe šlju n k a ili crv o to ĉin u . "Sve zna".

p a tak o v aljd a u m reti. S v ak i ĉas m u se ĉin jaše d a ĉu je o p et o n o tih o . zatv o ri g a u k o v erat i zap eĉati g a p o lo v in o m d in ara. I o n o stav i v rata o d sv o je so b e o tv o ren a i p o lak o se sk id aše zv iţd u ću ći. tak o d a m u o stru g e u o v o j tišin i zv o n iše ĉisto k ao p rap o rci. p o d vu ĉe reĉi "n i n o ću ". n i o k o m n e tren u . napisa ovakvo pisamce: G o sp o d in e! V aša se ţen a v rlo lep o p o n aša o v d e.Volim te! A li tad a m u v eć p o m rĉe sv est. Jan k o n e izb iv a o d n je n i d an ju n i n o ću . b o n o g a. V aljd a n e zn a d a li o n sp av a. O n p ev u k aše n ek u p esm icu o d n e b aš sasv im so lid n o g znaĉaja. N ek i g . k ao što rek o h . B aš tad a p ro Ċ e p o red n jeg o v e so b e po ru ĉn ik . prevrte se na krevet i zah rk a m irn o . sp o k o jn o i slatk o . stu p aju ći k rep k o i o tresito . stisn u ti je u n aru ĉje. A d reso v a n a m u ţa M arijin a i zad en u g a za k ap u d a g a n e zaboravi predati. k ad celu n o ć n e sk lo p i o k a. n ag la se n ad n jim i slu ša m u d ah . T ad a jed v a ĉu jn o p ro šapu ta: .Š to si tu ţan ? O n h ted e sk o ĉiti s k rev eta. i n a jed v ite jad e tak o Ċ e p ro šap u ta: . T ak o se je o sećao jed n o m jo š k ao d ete. N e m rd n u n i p rsto m . A Jan k u ĉu d n o b eše te n o ći. k ao ĉo v ek k o ji je u ĉin io d o b ro d elo i h rišćan sk u d u ţn o st. i o n se s n eo b iĉn o m v o ljo m zad rţav aše b aš n a to m e. K ad bi gotov. rask in u ti jak u što g a tak o strašn o d av ljaše. Jed an v aš p rijatelj O n d a p ro ĉita p ism o jo š jed n o m .h aljin i. S am o što u o v o m p rijatn o m o sećan ju b eše n eĉeg a. Onda zevnu. n estrp ljiv o ĉek aju ći k ad će sv an u ti d an V rb ice d a o b u ĉe n o v e h aljin e. ali g a sn ag a n e p o slu ša. i o n v iše i n e v id e k ak o o n a ostavi njegovu sobu.

pa posle sak riv a ĉelo i o ĉi u n jen u d u g u ko su .. Ţ iv o t k o ji se b u Ċ aše n ap o lju u tišav aše on aj ţiv o t u n jem u . k o ja je i M ariju p o slu ţiv ala. C ed u lja n e b eše u k o v erti. b rzo i strašljiv o p ro Ċ e p o red vrata od njen e so b e i ĉisto se rad o v aše što je n e v id e.". k ak o m išljaše. te prodrema malo. N a u lask u u k u ću istrĉa p red n jeg a so b arica su d ije P erin o v ića. i p red ad e m u jed n u ced u ljicu . k ak o b i jo j o n zn ao k azati zašto je tu ţan . K ao d a m u sm etaše m išlje nju ono tabanje pored njegovih vrata.. "Jer šta ja im am o d sv eg a o v o g a!" m išljaše o n .. jer. usta on s k rev eta i zatv o ri v rata i p ro zo re.. pola u snu. N jen b alzam iĉan d ah jo š k ao d a m u o m o tav a u g rejan o ĉelo isp o d k og a je tak o b o jaţljiv o isk lizn ulo o n o "v o lim te!" S ad ."zato. a u n u tra stajaše: "V i ste jo š sp av a li kad su po mene i Cuju d o šla k o la M lad en o v e tetk e iz sela k o je je o v d e p rek o . sad d a je o p et d a d o Ċ e. n e n o šaše n ik ak v e ad rese. . zato. ali on ni u mislima ne d o v rši reĉen icu . "T u Ċ u ţen u !" I sa to g a se sv e o v o zaĉin jav aše n ek o m n ejasn o m m išlju slatk e smrti u kojoj kao da je neizbeţan v rh n jeg o v e lju b av i. P o n ek ad raširi ru k e: h teo b i n ešto zag rliti u n aru ĉje. T ek u sam u zo ru .šu štan je. v eć v iše n e izm aĉe. p a se zalu d m u ĉi šta d a jo j k aţe.pa tek kad vidi da je sve prazno i tiho o k o n jeg a. v eć se p ro stire p red n jo m . prema kome je usijana lava ledeni aparat. k ad o tp o ĉeše šk ripati v rata n a so b am a i sanjivi momci i devojke promicati hodnicima. i p o p rsim a k ao d a m u p u še n ek i m irišljav i v etrić k o ji g a tak o zan o si k ao o n o k ad ĉo v ek n a lju ljašci zaţm u ri.. niko pre i niko p o sle n jeg a n ije m o g ao lju b iti. naravno. rastap a se u n išta p o d n jen im tu ţn im m ilo stiv n im p o g led o m . celiv a jo j v rh cipele. K ad u stad e i n ap o lje iziĊ e. Ĉ isto o b am re. S ad m u se ĉin i d a jo j je n aslo n io g lav u n a ram e. o n d a g a jo š jaĉe o b u zm e o sećan je ću d ljiv e sreće k o ja m u se. "o v ako lju b iti". k ak v im reĉim a d a prospe pred nju ono varivo u srcu svome. s Marijinom slikom koja se tak o k o k etn o p rik rad aše k n jem u i o p et b eţaše o d n jeg a ĉim što n ap o lju lu p n e. pola na javi.

jer p o d jed n o m v in jag o m u g led a p ro feso ra N ed ića s n ek o m k n jig o m i crv en o m pisaljkom u ruci. i ĉim ĉu je d a o tu d zv rk te k o la. pozdravi ge s njime. Z am išlja k ak o b i m u b ilo d a g a p o m ilu je ru k o m p o u sijan o m ĉelu . samo bi uzeo kraj njene haljine. jer se sve v iše o sam ljiv aše. sad o d m ah ... O n b i k azao h v ala. sp o p ad e g a n estrp ljen je. A li u jed an p u t se trţe. v eć sm išljaše k ak o će k azati d a je sasv im slu ĉajn o p o šao o v u d a d a šeta. pa bi ga ljubio. .. . k ao d a stad e n a g u ju ..reĉe o n ." P o tp isa n e b eše. ak o im ate što za ĉitan je .. Ako bi ga ona poljub ila.. a sv e m u se ĉin jaše: sad će je sresti. h v ala!.. Nema kud natrag. Jan k o se u p rv i m ah o b rad o v a o vo m e. p a se d aje u m isli k ak o o n a u lazi k ao sen k a.. ne bi ga ljubio. B av iću se k o ji d an .B aš b ih v as m o lio . k ak o jo j n e b i n išta g o v o rio . samo bi je malo dodirnuo usnama. .b rd a.to je n ajlep še! A li i to se v eć d o sad i. aja. šta b i o n rad io?.. šap će m u . P o sle o p et leg n e n a k rev et. Jan k o je ĉu o sam o s p o ĉetk a jed n o : "als". o b risa zn o j s ĉela i primi ponudu da i sam sedne pod vinjagu. O n d a u jed an p u t sk o ĉi.. san ja. i sto g a iĊ aše sv e dalje napred. turi ruku preko o ĉiju p a san ja. a n ije u p rav o n i zn ao d a je to taj p u t. p a p o sto p uta p ro Ċ e so b u tam o i am o . Iz u ĉtiv o sti izjav i dopadanje i zamoli da razgleda knjigu.. da.. i sve slo b o dn ije. N e! N e b i n išta kazao. k ak o b i se o n o n d a to p io ....to mu je govorilo srce n jeg o v o .P azite sam o šta o v aj k aţe . i u sredi dvaput "hohere Regionen". na kraju "worden ist".. A d a će se o n a v ratiti v eĉeras. P red v eĉe p o Ċ e p u tem k o jim je o n a o tišla i iĊ aše n ap red .. ali v eć o k o p o d n e sp o p ad e g a strašn a ĉam a i o sećan je b esk o n aĉn o sti.reĉe p ro feso r i p o ĉe ĉitati n ek u d u g aĉku reĉen icu iz k n jig e k o ju d rţaše u ru ci... N ig d e d a n aĊ e m ira! L ešk ari n a krevetu. naslonio bi ga sebi na obraz. njenu bi ruku naslonio na obraz. o n b i. umro bi ... umro bi.

p o im en u V erter d o šao u n ek i k raj g d e je tih o i m irn o .ako h o ćete to? . o n d a. .Dakako! .Ĉ itao sam n ek ad .reĉe p ro feso r. . ali se k rad im ice sv ak i ĉas o b rtaše. p a p išto lj u ĉelo ! Jan k o . p a o n d a. .. ..M o lim v as što g o d o d G etea! . o d Sauertajga. p a d a v am odmah dam? Jan k o p ristad e. nekoliko Geteovih stvari.ali davno.reĉe Jan k o . id ilsk i. . U to j se k n jizi p riĉa k ak o je n ek i san jalo . "T o će tam an p ristati za m en e". k o ji se k ao k ro z m ag lu sećaše V ertero v e su d b in e p ri o v im N ed ićev im reĉim a ĉisto o seti n ešto h lad n o n a ĉelu . sv e m isleći d a će g a stići n jen a k o la. P ro ĉitaju Vertera.Ja imam ovde A b h an d lu ng en ü b er d ie m o d ern e P o litik [2] o d L ev en štajn a. i tu p o zn ao ... O n u sv o jim m islim a i n e ĉu k ak o m u N ed ić celim p u tem d ek lam o v ašte stih o v e iz Fausta i p retresaše p o red o m o n o n ek o lik o k rn jatak a što je p ro ĉitao iz G etea.znate. m o lim ! H o ćete li d a se v ratim o . m išljaše o n i g o to v o s n estrp ljen jem ĉek aše d a d o Ċ u k u ći i d a u zm e k n jig u . .N ed iću . pa onda imam: Ueber das Wesen der Gedankenlehre[3] o d S o n en štajn a.prekide ga Janko.D rag e v o lje.Ovde imam i Vertera: Patnje mladoga Vertera . Mogu bas to uzeti! . drage volje! . i taj je bio veliki mislilac. a u jed n o se o b rad o v a id eji d a će k ak v o m p rijatn o m lek tiro m m o ći rasterati ĉam u .Koliko se mladih ljudi ubilo zbog toga! Haj h aj! K ao m u v e.Drage volje. .

ali v eć p o sle to g a n ije m u o stalo n išta d ru g o n eg o d a se u b ije. O n o zb ilja n ap iše. p o teg n e i u b ije se.O n će M ariji d ati Vertera da ĉita. V erter se o d m ah zalju b i u n ju . to je zaista u zv išen o a n ev in o zad o v o ljstvo . Janko sam o m alo p o v eĉera. i u sv em u o n v iĊ aše seb e. V erter. kao i Verteru. p o g o ri sv o je h artije. "N ek v id i m o je jad e!" I što se v iše p rim icaše k raju . n jeg o v p rst n eh o tiĉn o tak n e n jezin o g a ili k ad im se n o g e sretn u p o d sto lo m . n ap u n i p išto lj. k ao što v eli V erter. Albert. i v eć n e zna od ljubavi kud udara. "Ja trg n em n o g u n azad . m n o g o p isam a. V erter ĉita L o ti o n aj prevod Osijana[4]. O h o . a b ila zaru ĉen a sa n ek im A lb erto m . ama u dlaku! I njemu je Marija n ešto sv eto . Jednom. A u V erteru je sv e tak o n alik n a Jan k a. pri sv ak o j scen i u k n jizi. mirna pesma koja se peva deci uz kolevku. a tajn a n ek a sila v u ĉe m e opet napred . k ao što se to o b iĉn o rad i. V ertero v a jad ik o v an ja za samo ga srce ujedahu. i n jeg o v a se lju b av p rem a L o ti jo š jaĉe razbukti. jer je srce i bez toga uzburkano. i o n m u u p am eti stisk aše ru k u k o ja je v eć d av n o n a n eb u s L o to m zajed n o . p a se n ak lo p i ĉitati. k ad jo j m u ţ n ije b io k o d k u će. a Janko? . sv e m u se d o p ad aše. samo mu treba tiha. sp o p ad n e je lju b iti. i. najmiliji onaj pisac u kome on nalazi sv o j sv et i g d e je sv e n alik n a ţiv o t ĉitao ĉev . traţaše k ak v u sliĉn u sitn icu iz sv o g a ţiv o ta. I njemu je.jed n u d ev o jku k o ja se zv ala L o ta. k ak o je to b esk rajn a slast d eliti s n ek im su d b in u ! V eć n a prvim stranama Janko vide da je i on sam Verter.I o n će to p o k u šati k o d M a rije. n alik je o n o o sećan je k o je g a p ro ţim a o d g lav e d o p ete k ad se. koji je za vreme poznanstva Verterova s Lotom bio negde na putu. S v e. d a b i razag n ao sv o je jad e. i u n jen o m p risu stv u ću ti sv ak a p o ţu d a! L ju ti se n a V ertero v a p rijatelja što m u sav etu je d a se p ro Ċ e L o te: "L asn o je to k azati!" P a k ak o je d o b ra L o ta k o ja p u šta V ertera d a se p o k atk ad isp laĉe n a njenoj ruci! .meni mrkne svest!" Sve tako. vrati se i v en ĉa s L o to m . O n se slaţe s V ertero m d a m u n e treb aju knjige. p rim i se n ek ak v e slu ţb e i o d e o d atle ali n ab rzo se v rati. N alik o n o b eţan je o d sv eta a traţen je M arije.

pa zato treba da umremo! Hodi!" "Zdravo. k ad je p o k u šavao da to sve sebi objasni. S latk o m u b i k ad p o m išljaše k ak o će o n a m o ţd a n a n jeg o v o . d a g a g o to vo s n estrp ljen jem ĉek aše. m i jad n i siro tan i! L ju b im o . ali tu Ċ e ţen e. u k o m e se p restaje ţiv eti. p isati pisma i m eĊ u n jim a jed n o sasv im v elik o . a p o sle p o d n e Jan ko v eć p o ĉe p o p ro p isu u reĊ iv ati sv o je stv ari. I u celom tom svom delanju o n n ijed an p u t n e p o ku ša d a d a seb i raĉu n a zašto o n to sv e ĉin i. iak o se u n u tra u d u ši u v ijao k ao crv . tak o p rijaše n jeg o v o j san jalaĉko j p riro d i. Ĉ itan je se p ro d u ţilo i su tra d o p o d n e. u v id u d n ev n ik a. odmah je posustao i zaklanjao se za b o lešljiv o g V ertera i za v elik o im e G eteo v o . pobratime.sk o ro ćem o se v id eti!" I u p rav o n e traţeći n ik ak v a d alja razlo g a. b ratac. i iza njega kao da vidi bono i bledo Verterovo lice koje kao d a m u zn aĉajn o k lim a g lav o m : "T ak o . a m irn o ćo m o n zv aše g lu m aĉk o n av laĉen je o sm ejk a ili m rštin a n a sv o je lice. o n . a n am en jen o M ariji. T ak o rad e i matori ljudi koji se u mladosti nisu napatili! . k o ji m u izg led aše k ao n ek ak av sig n al. I o n aj n erazu m ljiv i tren u tak . tad ću b iti n ajsrećn iji!" A d a li će o n to o sećati? "D ak ak o ! Š ta k aţe V erter?" O n p o n ov o p ro ĉita o n a m esta seb iĉn e filo zo fije gd e se b ez ik ak v e rezerv e p atn icim a o b ećav a n ag rad a "tam o g o re". zdravo mi budi. . o n se o p rijatelji sa sm rću . kad Verter u zim a p išto lje. tim se sv e v iše zb ratim ljav aše g V ertero m . Z ašto je o n tak o n esrećan i šta sv e m o ra ĉo v ek im ati p a d a se n e m o ra u b ijati? B eše li i o v o p o sled ica n jeg ov o g v asp itan ja ili n ek e u ro Ċ en e p ren ad raţen o sti? N a to se n e d a lasn o odgovoriti.p o k licav aše Jan k o u sebi . tak o . O so b ito u ţiv aše u sv o jo j "m irn o ći". i najzad. v eć jed n o m k ao m ram o r h lad n o ĉelo p ritisn u ti sv o j u g rejan i p o lju b ac. Š to se n jeg a sam o g a tiĉe. "T ad a.k n jig e. p o šteni smo. i Jan k o p og led a sv o j rev o lv er n a zid u .

O d p rv o g sastan k a M arijin a s Jan k o m K atan ić g a n e b eše isp u stio iz o ĉiju . P ratio m u je sv ak i k o rak ; zn ao je i za n aim an ju sitn icu . N išta m u se n ije o telo - n jih o v e šetn je, razg o v o ri, p a ĉak n i p ism o p o ru ĉn ik ov o n a M arijin o g m u ţa, n i M arijin a ced u lja n a Jan k a, n i sam o ĉitan je V ertera. Jed n o je sam o što on nije znao, upravo nije v ero v ao p riĉan ju p o ru ĉn ik o vu - d a je M arija n o ću u lazila u sobu Jankovu. M o g u ćn o je d a je K atan ića m n o g o što šta k retalo d a tak o pazi na Janka; dva su, pak, uzroka poznata i nama: prvo, što b eše o d p riro d e rad o zn ao , ak o se, to jest, m o ţe n azv ati p ro sto m rad o zn alo šću o n o in tereso v an je za p o tan k u isto riju sv ih i sv ak o g a, i u ţiv an je u sazn av an ju n ajsk riv en ijih m isli u ĉo v ek u k o g a p osm atraš. M o ţd a se tim e zad o v o ljav aše n jeg o v o u ro Ċ eno v lasto lju b lje jer se i n a taj n aĉin u n ek u ru k u v lada svojom okolinom. Eto, n p r., u k u p atilu n e b eše n ik o g a k o n ije ĉisto zazirao o d K atan ića, i n ik o k o g a p o zn aje n e b i se zaĉu d io k ad b i m u K atan ić u razg o v o ru , u z reĉ p o m en u o za k ak v u d u b ok u tajn u . S d ru g e p ak stran e, K atan ić je b io v ajk ad ašn ji prijatelj M lad en a, M arijin a m u ţa, u ĉijo j je k u ći o d rastao p o slu ţu ju ći jo š k ao Ċ ak . M lad en o v g a je o tac d ao , p o sv ršen o j n iţo j g im n aziji, u ap o tek u , p o m ag ao m u d a o d e n a k u rs i jam ĉio za n jeg a k ad je o tv o rio ap o tek u n a sv o ju ru k u . O tu d se o n o sećaše v ezan za M lad en o v u ku ću i M lad en o v u ro d b inu . Z a M lad en a liĉn o i p o to m e što se n jih o v e n arav i p o du d araše, iak o se o b iĉn o k aţe d a se n e m o g u v o leti d v e sasv im jed n ak e d u še. U o stalo m , o n e i behu jednake samo u jednoj polovini svojoj, a to u ozbiljnosti i u odvratnosti prema sv em u što je n o silo tip izjav a p rijateljstv a ili lju b av i. In aĉe, k ad b i se, k ao što se to p o n ek i p u t rad i, p o red ile ću d i s ţiv o tin jsk im o so b in am a, K atan ić b i m o rao b iti m aĉk a, a M lad en lav , ipak, dakle, oboje felis[5]. K atan ića ste v eć u n ek o lik o poznali. A k o m u o d u zm ete m alen e lu k av e o ĉi, p a ih zam en ite o sred n jim , u v ek o tv o ren im ; ak o iro n iĉn e b razd e s o b a k raja u san a d ig n ete i tu rite ih m eĊ u o b rv e, - onda

imate Mladena! Najzad su mogli ledno drugo voleti i sto g a što im se in teresi n ik ad i n i u ĉem u n e u k rštaše. K ad je M lad en o tišao sa slu ţb o m u B eo g rad , i n jih o v i se o d n o si p rek ido še, jer n ijed an n e b eše v o ljan p ism im a k rp iti liĉn o rask in u te v eze; ali v eza k o ja se jo š u d etin jstv u zatek la n ije p o p u stila u sn azi. K ad se M lad en ţen io , p o slao je i K atan iću štampan poziv na svadbu i na njemu je jo š d o p isao p ero m : "N ik ak o d ru k ĉije d a n e u ĉin iš n eg o d a d o Ċ eš!" K atan ić m u n a d an sv ad b e ĉestita sam o ţico m , i to b eše sv e. P a i p o sle sv ad b e n jih ov a k o resp o n d en cija n e o ţiv e - pisali su samo po kakom poslu. Tako, npr., kad je M lad en k u p io k u ću , traţio je o d K atan ića d v esta d u k ata n a zajam za tri g o d in e. K atan ić u zajm i to lik o o d S to jan a B ard ag d ţije i p o sla M lad en u s o v ak v im p ism o m : "E v o ti šaljem n o v ce! N e treb aju m i p re d o k i sam n e k u p im k u ću ". T e n o v ce v ratio m u je d o cn ije M lad en s n eţn o šću k o ja n e p riliĉaše n jeg o v o j n arav i - u kesici koju je njegova ţen a izv ezla za n ep o zn ato g p rijatelja sv o jeg a m u ţa. K atan ić, o p et, sa svo je stran e, zam o ta k esicu u fin u hartiju, turi je u jednu apotekarsku kutijicu i zatvori u ono odeljen je v erth ajm o v aĉe k o je se zo v e "trezo r". A o b o jica bi se oni nasmejali nekome drugom koji bi tako radio. O n o v eĉe k ad je M lad en d o šao sa ţen o m i sa sestrico m u k u p atilo , K atan ić g a je, n arav n o , o d m ah v id eo , ali n e m o g aše o d m ah p rići, jer p o sv o jo j o prezn o j, m aĉjo j prirodi hteo je najpre da se sam sa sobom dogovori kakav će p o lo ţaj d a u zm e p rem a M lad en o v o j ţen i. U ju tru p red zoru probudi ga jaka glavobolja, tako da je jedva u deset m o g ao u stati i izići n ap o lje; ali M lad en v eć b eše o tp u tov ao ; a s n jeg o v o m ţen o m šetaše se Jan k o p o p ark u . K atan ić je u m eo b iti E v ro p ljan in i zn ao je k ak o m u se v aljalo jav iti M lad en o v o j ţen i, ali g a o d to g a zad rţa ili n jeg o v a n arav , jaĉa o d E v ro p e, ili n ek a lu k av a slu tn ja d a će, o v ak o p o v u ĉen, m o ći b o lje p aziti n a lju b av n u ig ru ko ja, k ao što m u se n a p rv i p o g led u ĉin i, b eše n eizb eţn a, a k o jo j b i zasad b ilo n erazlo ţn o stati n a p u t. A li v eć p o sle ĉetiri d an a o n se u p laši o d o n o g a što n jeg o v o b istro ok o n aziraše k ro z zb u n jen o lice Jan k o v o i jo š san jiv ije o ĉi

Marijine. Tada on napisa M lad en u d u g aĉk o p ism o , n ajd u ţe k o je je ik ad n ap isao , u k o m e m u n ag o v esti k ak o se zb o g g lav o b o lje n ije m o g ao jo š o n o v eĉe jav ljati M lad en u i n jeg o v oj ţen i, a su tra, o p et, b eše p o zn o . T u d alje, k ao u z reĉ, a sasv im zatrp an o u d ru g e sitn ice, stajaše i to : k ak o svak i d an v iĊ a n jego v u ţen u , zd rav u i v eselu , "s g o sp o d in o m Jan k o m , k o g a ti izv esn o p o zn aješ". N ap o sletk u je d o dao jo š i o v o : "Jak o b ih se rad o v ao k ad b i ti d o šao što p re, d a se v id im o i m alo p o razg o v o rim o , i d a m e p red stav iš tv o jo j ţen i. T o m p rilik o m im ao bih ti sao p štiti jed an v rlo v aţan p lan o jed n o m p red u zeću k o je b ism o m o g li o b a u ĉin iti." P o d o v im "p red u zećem " o n je zam išljao k u p o v inu v in a, ili m a k ak v u laţ k o ju će v eć sp rem iti d o k M lad en d o Ċ e, a g lav n o m u b eše d a M lad en v id i Jan k a i d a se zn a n aći. M lad en , k ad je p ro ĉitao o v o p ism o , n ije u p rav o n i o b ratio p aţn je n a to g a Jan k a, m isleći d a će to b iti k ak av p rijatelj n jeg o v e k u će, k o m e K atan ić n e zn aĊ aše p rav o g im en a. Jed n o m u se sam o ĉu d n o ĉin jaše: n e reĉ o "p red u zeću " v eć p rek o m ere d u g aĉk o p ism o K atan ićev o . O tk u d to ? A li v eć p o sle p o sahata on ode u kancelariju, zatrpa se poslom i sasvim zab o rav i n a K atan ićev o p ism o s Jan k o m i p red u zećem , p o red k o g a n ije n i o p azio p o dv u ĉen e reĉi "što p re". T rećeg d an a p o sle o n o g po ru ĉn ik ov a p ism a i p o sle o d lask a M arijin a u selo , u v eĉe, k ad je Jan k o n ajţiv lje u reĊ iv ao sv o ja p ism a i p rem išljao "k ak o m p ak len o m sp rav o m d a razo ri sv o je b ed n o srce", šetao se K atan ić s p o ru ĉn ik o m k ro z g lav n u aleju . P o ru ĉn ik p o b ed ilaĉk i p riĉaše k ak o g a M arija o d d v a -tri d an a o štrije g led a: "D o b ar zn ak , fik sira m e!" i u v erav aše d a je o n u stan ju zad o b iti lju b av sv ak e ţen sk e n a sv etu : "M lad sam , n isam ru ţan ", a u seb i m išljaše: "N isi v aljd a ćo rav , v id iš k ak o sam lep! Oficir sam, a sve ţen sk e lu d u ju za o ficirim a, p a jo š k o n jiĉk i!" K atan ić b i d ru g o m p rilik o m u ţiv ao u o v ak v o m p riĉan ju i jo š b i izaziv ao p o ru ĉn ik a d a to v rlja i d alje, ali sad b eše isu v iše zam išljen i o zb iljan . O n se b rzo o d v o ji od n jeg a i p o Ċ e u sv o ju sob u , sm išljaju ći k ak im

n aĉin o m d a p o n o vo p o zo v e M lad en a d a d o Ċ e, "jer je v eć k rajn je v rem e!" D a m u k aţe istin u - "to bi ga ubilo, a stvar se jo š d aje p o p rav iti". A li šta d a rad i, k ak o d a p o ĉn e? V eć g a izd ad o še sv e k om b in acije, k ad g a u m alo n e p reg aziše jed n a k o la iz k o jih isk o ĉi - Mladen! D a g a je k o d o b ro u o ĉio o n og a d an a k ad je d o v eo M ariju u k u p atilo , o p azio b i d a je sad jo š m ršav iji i b leĊ i, a o b rv e k ao d a su m u g u šće i jaĉe p ale n a o ĉi. K atan ić stad e k ao u k o p an , p ljesnu se n ajp re p o ĉelu , p a onda dlanom o dlan; i onda se zagrli s Mladenom. M lad en se p lašljiv o o sv rn u : - M o ja ţen a! - O tišla je n ek o j tv o jo j ro d b in i o vd e u selo . M lad en p lati k o ĉijašu . U ze K atan ića isp o d ru k e i n išta n e g o v o reći p o v ed e ga p rv o m stazo m k o ja o d g o stio n ice v o Ċ aše u p ark . N ik o g a n e b eše n a p o g led . M laden izvadi p o ru ĉn ik ov o p ism o iz šp ag a i ću teći p ru ţi g a K atan iću . K atan ić i n e zav iri d o b ro u p ism o , a v eć m u g a v rati: - Znam! M lad en g a u p rep ašćen o p o g led a. K atan ić se n aĉin i rav n o d u šan : - L aţe taj p as! Z n am ja k o je to ! P o k azaću g a i teb i. Istin a, n ešto ima i u stvari - K atan ić se u jed e za jezik ; to jest, n em a n išta..., n ešto im a..., izg led a, to jest, k ao d a im a... ali n išta, n išta rĊ av o ! U taj p ar b eh u n asp ram ĉesm e. U b lizin i seĊ aše zam išljen Janko s otvorenom knjigom u ruci. - To je on! - reĉe K atan ić i p o k aza Jan k a M lad en u .

B aš u taj p ar Jan k o o stav i k n jig u n a k lu p u i p riĊ e ĉesm i d a n ato ĉi ĉašu v o d e. U n ao k o lo n iko g a ne b eše. K atan ić se p aţljiv o o sv rte. D o k o p a k n jigu s k lu p e, tu ri je seb i p o d k ap u t, p a p o Ċ e d alje n e o sv rću ći se i ţiv o g o v o reći i g estik u lišu ći. K ad se o d m ak o še p o d alek o , M lad en p o g led a K atan iću p o d k ap u t gd e je k n jig a stajala i zaĉu Ċ en o zap ita: - A što to ? - N a, p a n o ćas razg led aj! K o zn a? M o ţe ti treb ati! M lad en , n e zn aju ći zašto , g o to v o p o bo ţn o u ze k n jig u , pa je uri sebi pod kaput. Ć u teći id o še d alje. K ad v eć zaĊ o še u šu m u , M lad en sed e n a jed an p an j, tu ri g lav u m eĊ ' ru k e i u zb u Ċ eno , a jed v a ĉu jn o p ro g ov o ri: - D ak le, sv e je sv ršen o !... P ro p alo ! K atan ić ĉisto zad rh ta: - B o g s to b o m ! Š ta ti je? - N em o j n išta k riti! N e v eru jem n iĉem u d ru g o m , ali na tv o m licu v id im d a je sv e su šta istin a. K atan ić b i sam o g seb e ću šio . H teo b i n ešto g o vo riti, tešiti g a, ali n e zn aĊ aše k ak o . S tv ar o d ista n e b eše za o ĉajan je. O n o v ak o m išljaše: S v e zav isi o d M lad en a! M arija sad n ije n iĉija. K o o d n jih d v o jice b u d e bolji, Mladen ili Jan k o , o n o m e će se i p rik lo n iti. Ţ en a je što i d ete. K o m u d a b o lju ig raĉk u , o n o g a v iše v o li. "D a sam ja", m išljaše o n , "n jezin m u ţ, ja b ih v eć zn ao k ak o b ih p o ĉeo !" A su to n se p o ĉe p o istih a i ĉisto b o jaţljiv o sp u štati. Vazduh kao da se p ro ced i k ro z n ešto , stad e m irisati i isp rav ljati k lo n u lo lišće. K o m arci p o Ċ o še u p ljaĉk u d rţeći se p rav ca p rem a g o stio n ici, o d ak le se zaĉu še zv u ci

P o g led m u se razb istri. u d rţan ju . a i o n a n jeg a.n eu reĊ en e m u zik e. što m u d rag o . po svome o p h oĊ en ju . p rijateljstv o .M lad en e. v eć n aći će se šta! . Jedan sa slomljenim krilom. Tako mi Boga! Evo oba moja oka ako tu ima truna istine! U ši d a o d seĉem ak o n ije sv e p resn a laţ! M lad en ĉisto o ţiv e. Ova dva. p o v u ĉen osti i zatv o ren o sti s k o jo m k ao d a se b eše ro d io . ali to p ism o V asiljev ićev o su šta je laţ. V eru jem d a o n i o b o je isk lju ĉno p o to m e što su im p riro d e sliĉn e. tak o ti B o g a.S tv ar je u o v o m e. i b o g zn a k o lik o g a o n cen i sam o zato što o d g o v ara n jeg o v o j p riro d i ko ja traţi n ep restan o d a g o ri i b u k ti! A li. K atan ić. o tad ţb in u . in aĉe k ao k o st su v a ĉo v eka ĉin jah u se u o v aj par kao dva goluba. v o ljan d a g a zah ran i. n astav i: . to jest. n esrećn ik .. klonuo. opet. ali k ak v a je to n esreća? V id iš: o v aj slep ac ĉita V ertera. o n a je u n ek u ru k u san jalica. V id iš: tv o ja ţen a. toliko neţn o sti d a ih zb ilja n e b i m o g ao p o zn ati n i onaj koji je s njima svaki dan. O n d o h v ati M lad en a za ru k u i u zb u Ċ en o p ro g o vo ri: . p a n aišla n a ĉo v ek a san jala. sam o d a o p et m o ţe b iti u g ro zn ici. ran ije d o ći. i n jo j i n jem u . istin a. M lad en izd iţe g lav u . u p o g led u . n a licu . p a eto ti i izlask a! Z ain tereso v ati g a za p o litik u . n ije o n k riv što m u se d ala p rilik a d a b aš u o v o m e pravcu hrani tu svoju prirodu. o k u raţen . sim p atišu jed n o d ru g o m e. a d ići što d ru g o . u g o v o ru . T reb alo je. s p u n o m g u šo m . i tu riti g a n a d ru g o o g n jište. jed an zd rav .. v iše n i trag a o n e lu k av e o p rezn o sti. Nije o n zato n ep o šten . T reb a m u sam o o tv o riti o ĉi. p a će se o n sam p ro ći tv o je ţen e. b u d i ĉo v ek ! E v o ti se kunem sv im n a sv etu d a sam p azio n a sv ak i k o rak i d a n išta n isam v id eo što b i ti k aljalo o b raza i d o m a. P o n iziti v erterizam u n jeg o v im o ĉim a. K atan ić n e b eše v iše o n . u K atan ićev u . U n jeg o v u p o g led u b eše n ešto b an k ro tsk o .

i on se obradova kad stigo še g o stio n ici g d e b lešte sv eće i v esela lica b ezb riţn ih g o stiju . P o d iĊ e g a n ek ak av strah i jeza. a ĉu o si šta sam ti p riĉao za Jan k a. ĉesm e. m išljen ja i verovanja. k o ji p o zn aješ sv o ju ţen u . k u p atila. to n e zn am ali M lad en . m išljaše . ip ak se o sećaše u m iren . R azg led aj n o ćas.R azu m eš m e? Mladen je za vreme celog ovog razgovora blenuo samo u K atan ića. U tom Mladen izvadi ukradenu Geteovu k n jig u . I M lad en u se ĉin jaše d a je to v rašk a p ećin a. m o g u ćn o ćeš n aći što šta što će ti treb ati! N isi n ik ad ĉitao Vertera? . M lad en p o Ċ e zam išljen o p rev rtati k n jig u . i n jeg o v p ark . K ad se v ratiše.Ĉ itao sam . p ro feso r N ed ić. p a je p ru ţi K atan iću : . sk lo n ište zlih d u h o v a. i m ad a m u m isli b iše n a sasv im d ru g o j stran i.K ak o šta ćeš? . ali m u o d m ah p ad o še u o ĉi siln a mesta. m rak b eše u v elik o p ritisn u o k up atilo . d a li g o spo d ar k n jig e. O n p o ĉe p aţljiv o ĉitati. i ja ne verujem te nije jo š i to lik o lu d d a b i se i u b iti m o g ao . zar ti n e v id iš tu sliĉn o st s V ertero m ? Ovaj smetenjak bar isti je Verter. D a li je ta m esta p o d v laĉio sam Jan k o . isp o d v laĉen a p isaljk o m . .A s o v im šta ću ? . . S ed o še u jed an k rajiĉak u p ark u p red m eh an o m i ću teći v eĉeraše. gotovo na svakoj strani.reĉe K atan ić izd ig n u v ši o b rv e. jer iz K atan ićev ih o ĉiju i o d seĉn o g g lasa sijaše o d su d n a p o u zd ano st i o d u šev ljen a m irn o ća. n arav n o . P a p o sle o d m ah o d o še u K atan ićev u so b u . p o g led e. T u K atan ić p o n o v o razv rţe sv o je n azo re.P a zar ti. n jeg ov e k u će.sve to izg led aše crn o i v elik o . m ad a n i reĉi n e razu m ed e.

K ak o v eć b eše u m o ran . K atan ić sa zad o v o ljstv o m slu šaše M lad en o v e zajed ljiv e p rim ed b e u k o jim a o n n azv a jed an p u t G etea ĉak i b u d alo m .reĉe K atan ić. da ne bi b io V erter. o n n a jed n o j h artijici p o ĉe praviti kojekakve primedbice na Vertera i uvek bi ih n ajp re sao p štio K atan iću : "P azi. o n o b am re. n asm eja se i p o slu šn o se izvali na krevet. Vertera si p ro ĉitao .nije lepo od nas. Z ar o n . i v eć m u se ĉin jaše d a g a p o zn aje o d v ajk ad a. . v id iš sad a! S ad zn aš to g a Jan k a. a u p rav o i n e san jaše k ak av b i to m o rao b iti p lan . m o lim te!" p a b i o n d a p ro ĉitao s u siljen o m d ek lam a cijom kakvu benastu Verterovu lamentaciju na svet.. .A ovo? .sam o n a Jan k a. . a zn aš sv o ju ţen u .Znam .V ratićem o m u .Š ta n ije lep o ? . oko devet sahata izjutra. m isliš.Pa to! . molim te! . Sutradan. . vrati se Marija s Cujom iz sela. I iz tih isp o d v laĉen ih m esta o n sastav i sebi p o tp un u slik u Jan ko v u .E . na nebo i boga.Hajde.Š p iju n isali sm o ĉo v ek a u n ek u ru ku . Mladen. zn a d a ju je o n d a d rţao u ruci? .L ezi p a sp av aj! Jo š ćeš i ti p o ĉeti p lak ati k ao V erter. N e zn aju ći zašto . . i sv e što v id im o i n e v id im o .Ĉ u ješ. na ljude.sad treba krojiti plan.reĉe M lad en .o n p o k aza o ĉim a n a k n jig u . K ad u g led a ţen u k ro z p ro zo r. N ek o lik o p u ta . .reĉe M lad en . M lad en b eše s K atan ićem u n jeg o v o j sob i. .. o n o p et p ru ţi K atan iću k n jig u : .

"ap so lu tn o n em o g u ćn o". S astan ak M lad en o v sa sv o jo m ţen o m b io je m n o g o lak ši n eg o što b i ĉo v ek m islio . b lag o g .. uzgred. ili. n arav n o . M lad en d rţaše d a je n em o g u ćn o . v eć ću se p rib rati. O n o p et p o Ċ e v ratim a. s o ĉig led n o m rad o šću . O n ak o . d o b ro ! M lad en se o trţe i iziĊ e.N e b o j se n išta. K atan ić p o Ċ e u zb u Ċ en o h od ati g o re . a pri tom tako jako da jedno drugo n e m o g aše p o sm atrati h lad n im o k o m k o je jed in o m o ţe su d iti. za . M lad en je išao s tu g o m za izg u b ljen im rajem .O n o p ism o p o ru ĉn ik o vo p o k azaćeš jo j. v eselu .. S latk o obmanjivanje sebe sama razli se povrh ovog sastanka i prekrili sve crn e m isli k o jim a io n ak o izlask a n e b eše. T a o ĉajan je i n em irn a sav est n e stan u ju lasn o u g ru d im a lju d sk im . isk ren u . P itaše se za zd rav lje. M arija ad v o k atsk i m išljaše: "P a šta sam ja.D o b ro .-dole po sobi. _ Ĉ ek aj! . O n n aĊ e n ju isti o n ak u k ak vu je i doveo .Z n am ja v eć sv e! . Ĉ o v ek ih b ije ĉim stig n e. s n ek o m g o to v o o ĉin sk o m n eţn o šću . a o n a n jeg a isto o n ak o v elik og . priberi se! . v ed ra ĉela.reĉe m u K atan ić. p a sm u šen o p o Ċ e napolje. i g riţu savesti. u ĉin ila?" i ĉisto je ĉik ala fak te k o ji su se i u n jo j i n ap o lju nagomilavali.Stani da se dogovorimo! .o tv o ren u . a n ajsiln ije samoobmanom. P o ĉeše sasv im o b iĉn e razg o v o re..d u b ok o p ov u ĉe v azd u h a. u smehu. s jed n e. U zb u Ċ en je je b ilo s o b e stran e podjednako. K atan ić g a zad rţa: .Ama stani. S astan ak b eše ip ak to lik o k rep ak d a u o d su dn om tren u tk u izg u b i svu sn ag u i o ĉajan je. kao bajagi. s druge stran e. . M arija s n em irn o m sav ešću .

M arija o n o m siln o m sn ag o m . U tim m islim a o n a se isk ren o i n eţn o sav ijaše o k o M lad en a k o ji s p u n im srcem m ilo v aše n jen u m ek u k o su . k u ću i tak o k oješta. I B o g zn a d a li se n a o v o m e n e bi sv ršila cela isto rija... P o Ċ o še n a ru ĉak ... k ao d a se b ran i o d p ĉela o d b ijaše zah v aln o st: . v eselo i o tv o ren o p red stav i sv o m e m u ţu zbunjenog Janka.. M ariji b i n ajm ilije b ilo d a se o v o g a ĉasa p u tu je.Znate kad sam vas ono vodio u komendiju? . naspram d am e ..Pa ste posle izvukli. S u n Ċ ero m v esele zab o rav n o sti b risaše o n a ţiv o svak u scen u iz sv o ga ţiv o ta i o d n o sa p rem a Jan k u . koji ste imali dobrotu.. stište d o b ro ru k u o vo g "p rijatelja sv o je ţen e" i. koji mi je ovde u svemu bio na ruci"... m isleći n a p o ru ĉn ik ov o p ism o . Rukom. molim. p o k azu ju ći lep ezo m . Janko se zaplete..O. Z a o n im sto lo m v eć seĊ aše zam išljen Jan k o .reĉe M arija... i u slatk o m o sećan ju ĉasn o g ţiv o ta p o stajaše sv e b leĊ a i h lad n ija v atra k o ja je d an p re sag o rev aše.. izjav i m u zah v aln o st: "k o ji ste b ili tako dobri da ste. V eć b eše d o šlo sv e n a staru m eru . u ro Ċ en o m n ašim lep im p o lo v in am a. U Ċ o še u g o stio n icu . molim. kako je ona sama ovde bila". . ali o n se u b rzo p rib ra.p u t. k ad su n ce stad e biti pravce u teme. d a o b o je ĉisto p lašljiv o n e p o g led aše kroz p ro zo r d a li se o tk u d n eće p o m o liti "taj Jan k o ". M i se v eć o d av n o po zn ajem o ! On se usili da opravda ovo "staro poznanstvo": . P rek o M lad en o v a lica p rh n u sam o jed an o b laĉak n ep rijatn o g izn en aĊ en ja.. ja mislim i svaki drugi.. naravno. "moga prijatelja iz detinjstva.

Tu mu pade na pamet Verter. i zam alo što . p a p o sle k up aju . M lad en sasv im zab o rav i sv o ju b rig u .kako se bije. Mladen jasno. N ek o v rem e. Jan k o m i izg led aše sav zelen . K atan ić p red lo ţi d a se p ro h o d aju . n jeg o v e an eg do te tak o o sv o jiše. P a ip ak m u se Jan k o ĉin jaše v iše za saţaljen je n eg o za m rzo st. U tak v o m razg o v oru zateĉe ih v eć i v eĉern je. p ak . K atan ić se. jer o n n e o p azi d a m u šala n e id e o d srca i d a m u se an eg d o te ĉas p o m o g u p rim en iti n a Mariju i Janka. ali m u se b o ja n ik ak o n e p rim aše. n e p o ĉe v ik ati n a V ertera i G etea i celu n em aĉk u ro m an tiku. pa ma kako bilo. M lad en se p o ĉe sasv im n ev ešto v rteti o k o tem e ro m an a. osobito po pokretima lep eze. b ez ik ak v a p o v od a. P red stav i g a sv o jo j ţen i i p o n u d i g a d a s n jim a ru ca. tu ţeći se d a g a ţu lji u k ap u tu . o b ešen jaĉk i p rak tiĉn o n aĊ e u o v o m e d ru štv u . p o što razg o v o r p o sta o d rešen iji. I Bog zna ne bi li se on i u p u stio u d ek lam o v an je d a K atan ić n e p riĊ e sto lu . v id e n ep riro d n u ko k eteriju u sv o je ţen e. M lad en o d m ah sk o ĉi. p a i C u ja. S v i p ristad o še. U to m e stiţe i v eĉe. P o v eĉeri M lad en p o zv a i K atan ića i Jan ka na vino i kafu. Najzad ga izd ad e strp ljen je. Ĉ as p o b i hteo da navede razgovor na Getea. tim p re što g led aše rasp o lo ţen o g K atan ića. k ao o n o m aĉk a što se u v ek d o ĉek a n a n o g e. posle pola sahata. O n isp o v rti iz šp ag a G etea i tresn u g a o sto . i M arija. S v ak ak o . b risaše su ze k o je im o d sm eh a u d araše. i Jan k o . . i. K atan ić se v eć p o ĉe jed iti i ugrizivati za usne. pa da se osveti i Janku i V erteru . O b o je g o v o riše n ep riro d n o v eselim i razd raţen o nemarnim tonom. S v e o ĉem u je sam o su m n jao . d a i M lad en . Z aturi odmah razgovor. v alja g a pobediti. sad m u se p o k aza su što m istin o m .

Pa da! .N ašao ? V eru jte! M lad en se o b rad o v a.a zašto ? . .Jan k o . .N o .Š ta je to ? . d o k op a k n jig u : .Ta da! . . .B o g s v am a. n ašao je! .Molim vas.Ĉ itao sam . izn en aĊ en . Werther.Knjiga! . u k rao m i! . P a tu je Wahlverwandschaften..Š ta? .Gle! .A gle! .reĉe Jan k o .V aša? . ali moja! .K aţe. k ak o zašto ! Jeste li ĉitali? .P ereĉara? O b ešen jak .T o sam d an as k u p io o d o no g a m alo g p ereĉara. pa otkud vam? .Znam. ţeleo b ih zn ati k o to jo š m o ţe ĉitati! ..O n o b o lesn o n agv aţd an je što se zo v e V erter? .Ta znam.reĉe Jan k o . ĉisto u v reĊ en . .Gete. .

d o b ro . kako rekoste?.. d a seĉe d eci h leb ac. a o v am o b i h teo d a je o tm e od tog Morica. G ete!". k ad g a se F au st io n ak o n išta n e tiĉe. V in k lera. .popravi ga Janko.Smetenjak! .reĉe o p et Jan k o k o g a u srce d iraše o v e reĉi. P o k aja se što je sk o ĉio s V ertera n a F au sta.. m o lim v as...D a.Alberta . a o v am o .. jest. . I što je n ajsm ešn ije: ta G reta.. Pomislite samo na Fausta! Faust je. ali lu tk a k o jo m se o n ig raše b eše v eć razb ijen a. o n je n ajjaĉi u to j b o lesn o j fan taziji.Lotu! .I v id ite što m e n ajv iše jed i. M lad en n e ĉek aše d a mu se da povoda da nastavi: . . k ak o li se o n o zove?.N esrećan m lad ić! . A lb erta. G ete v id eo R u so v ljevu Novu Eloizu. . pa i on napisao Vertera. .... d a su n aši lju d i m ajm u n i: sv e što v id e u d ru g o g a. N ad ali d rek u : "G ete. Lota. Lota!. u zm ite samo: ugleda on nekakvu Margaritu d a seĉe d eci h leb ac. M lad en n e zn aĊ aše šta d a k aţe. . da.i ni pet ni devet... I p o m islite što je n ajĉu d n ov atije: za tim šm o k ljan o m V ertero m lu d o v alo je n ek ad celo n em aĉk o d ru štv o .reĉe M lad en ţiv o ..Smetenjak! Pravi p ro izv o d n em aĉk e p o ezije.. i to n jem u n išta n e sm eta d a o p et trĉk ara k n jo j i d a m isli jo š d a je v o li. .. njenog p o šten og m lad o ţen je. ta Lota tako isto zaljubi se u Vertera k o ji n em a n ijed n o g u slo v a za lju b ljen je o sim što slin i k ad g led a u m esec. to im se d o p ad a. Alberta. O n . rĊ av o . an ališite g a s k o je h o ćete stran e.. nego se o d m ah zalju b i! I jo š zn a d a o n a im a svo g a p o šteno g m lad o ţen ju k o ji će je u zeti.L o tu .. S ad . P a šta m i je to sad ? Jan k o h ted e n ešto o d g ov o riti. L o ta..

n ek a v iša tak tik a. P a o n d a jo š sam seb e n a silu B o g a p rav i n esrećn im . svejedno kako m u je im e. u b o jicu . P a. A li i b ez to g a M lad en nastavi: .pa kao b o g alj. m lad . n e p o predmetu. ali ostajemo bez ĉasti i p o n o sa! M lad en b iv aše sv e ţiv lji i ţiv lji. Albert. i taj Gustav. k ad b i g a jezik slu ţio . B re.njojzi. b ilo b i: "A li srcu se n e zap o v ed a!" T im e m išljaše d a b i p o b io M lad en a.Ili. d a se lu n ja ovamo-o n am o . m eće ru k u n a seb e i p iše n jo jzi . treba ga izviniti što g a je lju b av o b rv ala? Dabogme! Lopova .F au st je to isto što i V erter. Pa onda nam nije niko kriv. n e b io to k ak av zd rav Š u m ad in ac . izdajicu . I v i m islite d a V erter m o ţe im ati k ak e v red n o sti! Š ta h o će o n? D a n e rad i n išta. v aljd a tim e što slin i p red n jo m ! P a d a b i k ru n isao tu sv o ju lju b av . i ĉas p o d o liv aše seb i v in a u ĉašu . M islim . Jan k o se o ĉajn o u siljav aše d a b ran i svo g a n esu Ċ en o g p o b ratim a."što m u je takva krv".Ovo vino .. I o n sad m isli d a je v o li i d a b i je sam o o n m o g ao u srećiti. p o sle i m u ţ. ali m u se jezik zav eza.što je p lašljiv .. n jem u se ĉak p rik rad a ţelja d a u m re o n aj ĉestiti i p o šten i m u ţ L o tin . d a p rav i d eci k u će o d k arata i d a treb i b o ran iju ! O d rastao . trp i d a se o n d o v laĉi u k u ću . p a n astav i: . T o je . valjda. "id ilsk i". šaleći se. k o ji sv ak ak o n em aše o v d e m esta n i sm isla. I p o m islite.. i njen otac. volim vas! . o tim aĉa ţen a .. taj n jen zaru ĉn ik .što je siro m ah .p ro g u ta p lju v aĉku . d o d ad e: .. o n . n i n a p am et m u n e b i p alo d a se p ren em aţe.što je zaljubljen.. zd rav ĉo v ek . v eru jte. n arav n o . i to je ĉo v ek ! P a i celo je d ru štv o b o lesn o i ludo. U sv o ju ţen u n e sm ed e p o g led ati. I to je sad lju b av .o n b i n jeg a n a b rzu ru k u izleĉio . S v e što b i o n h teo reći. D a b i izg lad io sv o j o du šev ljen i razg o v o r.n jo jzi o n p iše p ism o p red sm rt i o p et se p ren em aţe k ak o se u b ija iz p išto lja k o ji je o n a d o d ala n jeg o v u m o m k u . ak o se n e v aram .

d a li zag rejan v in o m .i to sv e p rav d ati n ek im v išim . p a o p u ĉi d alje: . p o sta o d jed an p u t o b iĉn o jun e. O n se ĉisto ĉu Ċ aše k ak o se to o d jed an p u t sv e u n jem u o b rte. razo rav ati m irn u i sav esn u lju b av jedn e ţen sk e. .m en e b aš u g reja -. a p o sle u zb u Ċ en . V erter.Š to n isam n ek i ĉo v ek o d p era d a b ar k aţem n ašem sv etu d a se n e h ran i sp laĉin am a. .on ga baci! M arija s n ek o m p o b o ţn o šću g led aše sv o g a m u ţa. d a li u n u trašn jim ţaro m . tu rati u g arak u k u ću p o šten ih lju d i a jo š sv o jih prijatelja.reĉe M lad en sm eju ći se. .Daj-d e jo š v in a! . ĉast.Z ar m o ţe išta b iti lep o što je b ešĉasno? Z ar m o ţe b iti lju b av i b ez ţrtv e? Z ar je za saţaljen je o v ak av ĉo v ek? P i! P i! Ja g a se g n u šam ! A i L o ta g a se m o rala g n u šati. Z lato b eše laţn o . p lem en itim o sećan jem k o je ĉak treb a d a se zo v e lju b av ! To je lopovluk. ali p rev rat b eše sn aţan .. K atan ić o štro p o sm atraše M lad en a k o ji. d eca.. ĉin jaše se ĉitav m ali atlet.O n steţe p esn icu i udari o sto.. N e rad iti n išta! P rav d ati sv o ju len o st n ek o m v išo m filo zo fijo m . On pljunu. zd rav a lju b av? .. izdajstvo! Pa onda napao lamentovati i tu ţiti se n a sv et k o ji n eće d a se p reo k ren e sto g a što je tak o n jeg o v a razm aţen a v o lja! T o m o ţe ĉin iti sam o sm eten jak k ao što je V erter. ak o nije bila. N jeg o v ju ĉerašn ji id o l. k u raţ. C u ja je drem ljiv o ĉaĉk ala n o s. .Ta zar je to tema gde se izliva poetski talenat? Gde je o n a p lem en ita. Jan k o seĊ aše n ajp re p o tišten . ţen a.K am o m ati. k aljati k u ćn i p rag .. O v ak v e su stv ari u b itaĉn e za m lad a ĉo v ek a. nije bila. o tad ţb in a.. a n aći p ristalica sam o u sv o jih zem ljak a .? O ĉi m u zasv etleše: .. ĉista.

"O v o .To je samo sen tim en talan p iv arsk i trb u h . ti si v eĉeras razv io ceo g o v o rn iĉki d ar. H ajd 'b ar za p o k o j d u še tome . Jedan mu se odeljak Mladenove besede o so b ito do p ad aše. O sim C u je. D ete jo š o v u . . m išljaše K atan ić. T im p re što se b o jaše d a će najzad i Marija i Janko opaziti krajnji cilj ovoga razgovora. p a d a id em o ! M eĊ u tim je v in o ĉin ilo sv o je.Ĉ ek ajte. istina. k o ja je v eć spavala. Ja sam v aš d u ţn ik . v eseo ..M ilo m i je. koja je n ešto d alek o san jala. K atan ić zam etn u razg o v o r o p o eziji u o p šte. k ao što je V erter. . Eto.šm o k ljan u ! D o setk a n e b eše n ik ak v a.koji su ludovali za njim. nije romantiĉn o ". pa sad sam stek ao jo š jednog prijatelja! Nadam se. o n n aslu ţi sv im a v in a. N jeg o v lju b im ac b eše N jeg o š. N ajzg o d n ije će b iti d a jo š p o jed n u p o p ijem o . a to je o n o k ak o b i k ak av Š u m ad in ac leĉio tak v o g p rijatelja sv o je ţen e. d a se n ećem o zab o rav iti. gospodine Jan k o . . p a d iţe ĉašu : . "ali je jaĉe o d celo g razg o v o ra.." D a b i se zav ršio . n a sv im a se o p aţaše lak . K atan iću se u ĉin i d a je d o sta. v eseo sam što sam m eĊ 'sv o jim prijateljima.o n lu p i šak o m p o Verteru.reĉe Mladen.E . ali celo d ru štv o . zdrav je Don Kihot! A to! . .kako ga ti nazva? .treba . i Marije. otkad se samo s tobom nisam video. rad o p ristaše d a se u siljen o sm eju i d a isk ap e n ato ĉen u ĉašu . p a i M lad en .To je zdravo! Zdrava je Marseljeza. v in sk i d u h .Vidite zdrave poezije! O n p o ĉe m estim ice d ek lam o v ati Gorski vijenac. . sed ite! B o g zn a k ad ćem o se o p et v id eti .

reĉe M lad en spu štaju ći ĉašu n a sto i b rišu ći b rk o v e .. S u tra p u tu jem . i k rv i isp o d grla.m išljaše o n . K ad n jih d v o jica iziĊ o še.M o lim v as! Ja sam d rag e v o lje. h v atam v as za reĉ. . Dole u parku crne se drva. i šta v iše! N a sp asen ije! A . C u ja je v eć u v elik o sp av ala. M arija se n aslo n i n a p ro zo r i g led aše napolje. O b o je ću taše.da vam vratim ljubav za ljubav. sasv im v aš! R asp o laţite sa m n o m k ak o v am je.. P rijatelj k u će n ije n ik ad izlišan .Ja sam v aš. P rsi M arijin e p o ĉeše siln o o d sk ak ati. v aš. ja.. I g o to vo p o vu ĉe Janka za sobom napolje. Spasajte se! Jan k o se u v ijaše: . gore b listaše zv ezd e. E to . "N a što v iše?" . K atan ić tak o Ċ e..na vama opet ostaje Marija. što k aţu .h v atam v as za reĉ. "K o m ed ija je v eć o d ig ran a. K atan iću b eše v eć tu ţn o . M lad en o tv o ri p ro zo r d a iziĊ e d im o d d u v an a i p irn u u sv eću d a se n e k u p e k o m arci. m o lim v as za u slu g u . M lad en jo j p riĊ e." O n stad e p ru ţati ru k u sv im a red o m . . nemojte je ostavljati. ja v eć sad traţim . molim vas. v o lja! I ak o b i v am treb alo . O n m alo n e p ad e u n esv est. m alo što n e b rizn u u p laĉ k ad d o k o p a p ru ţen u Mladenovu ruku: .. Ja v as m o lim sam o d a m i i d alje o stan ete što ste m i d o sad b ili. Jan k u se p reli u srcu . Mladen joj nasloni ruku na rame: . k ao u ĉaši k o ju m u M lad en n aslu ţi.

Od to doba prestao je baviti se ljubavnim predmetima. Ali ipak svake godine u ĉin i p o k ak v u bud alaštin u . Na rastanku rukovao se s Mladenom sedam. p rek rsti se. nova zvezda..T am o ! V id iš o n u zv ezd u? Ja je d o sad n ik ad n isam videla! To je nova zvezda! M lad en p o zn ad e M arsa k o ji b leštaše sv o m sv o jo m crv en o m sv etlo šću i trep taše ĉisto n am ig u ju ći n a ovo dole što se zo v e b u ra u srcu . R an o su tra d o šao je k n jim a Jan k o s jed n im p ism o m u ruci. . poziva sestra na smrti. p a u p rav o d o k rsta. A p re n ek o lik o d an a v o zio sam se p rek o M išara. kojim ga. veli.Nije.tek i M lad en u b eše k ao n ek a n o v a zv ezd a. i k ad g o d b i k o po ĉeo g o v o riti o to m e. Ĉ u jem d a se u p isao i u farm azo n e. K o ĉijaš m i p riĉaše k ak o je p rek lan e v o zio tu da jed n o g g o spo d ina ko ji. reĉe m u d a stan e. k ad iziĊ o še n a m esto g d e je p o d ig n u t k rst "P o g in u lim Srb-ju n acim a". pa posle zemlju. kleĉe. h ajd ' . o n b i d o k aziv ao d a su to sam e "šv ap sk e bljuvotine". d a li se sam o k ro z v laţn e o ĉi jaĉe rastu raše njegove zrake. p a p o lju b i n ajp re k rst. Posle opet sede na kola. Jed an p u t se fo to g rafisao s crn o g o rsk o m k ap o m . a sa Marijom ĉetiri p u ta. D a li je o n te v eĉeri jaĉe sjao n eg o o b iĉn o . S M lad en o m i K atan ićem se i p o lju b io . O n m etn u ţen i ru k u n a tem e i p o lju b i je u ĉelo : . Pogledaj je! M o ţd a je to tv o ja zv ezd a? A Mars kao dvostrukom snagom da zasvetle tako silno. pa opet tako pomirljivo i tiho. . ona je uvek na nebu. S k id e o n d a k ap u . Iz k o la se n ije v iše o sv rtao . sine.K u d a g led aš? M arija o b risa su zu : .G led am ja šta će! A o n : h ajd ' . pa teraj dalje! Đ av o g a zn ao šta m u je! .

S v et k o ji ju je i ĉek ao p o ĉe se razilaziti. s M ark o m sto laro m . N i ţen a M arin k a m ag azad ţije n e h ted e sesti u k o la v eć p o Ċ e sa sv o jim m alen im d ru štv o m p ešice. a k ro z K n jaţev ac p ro tek la rek a o d m lek a. n em aĉk i estetiĉar. S u n ce se b eše rasp lin u lo u d alek o j p rek o sav sk o j rav n ici. zn atan P o p u larn o m estetik o m (1 8 6 5 ) p rev ed en o m n a v iše jezik a. 2. "rad i ap etita" ili "o p ru ţan ja n o g u ".Osijana. v eć p ro sto zb o g tep eluk a koji tako b ezazlen o b listaše. Napomene 1 . a laĊ e jo š n em a. osim lava i m aĉk e d o m aće i d iv lje.. O d o še i o b a p rak tik an ta. ali v ećin a. p an ter. Engleski pisac Makferson napisao je po narodnim predanjima skotskim kolo epskih pesama koje je izdao kao da su od staroga keltskoga Omira . o d e p ešice zam etn u v ši p ru t n a ram e a p alac o d lev e ru k e za šp ag o d p ršn jak a. O d e i d eĉk o s crn im zem iĉk am a i kapetanica s bajatim licem . sv ad iv ši se n ajp re s g o stio n iĉaro m što im je to ĉio jo š p ro šle sred e o tv o ren o p iv o .K ak o je izg led ao . L atin sk o im e ("m aĉk a") ro d u g rab ljiv ih sisara. u k o ji spada. jaguar itd. Rasprave o modernoj politici 3 . P o Ċ o še i k o ĉijaši n u d eći se d a p o d v a g ro ša v oze u v aro š. O su štin i n au k e o m islim a 4. 5 . k ao d a je Z ajeĉar p ro cv atio . o ĉiju ti? O n m i u d lak u o p isa Jan k a. K arl L em k e. jo š tig ar. S ve će to n a ro d p o zl a ti ti I su m rak se p o ĉe h v atati. i sam o jo š p o v rh m esta g d e g a je n estalo p ru ţah u se u n eb o . o k reću ći ĉas p o leĊ a o n im a s k o jim a je g o v o rila i to n e iz n ep risto jn o sti.

sk ak aše s jed n o g p red m eta n a d ru g i. o sredn je sm eĊ e o ĉi. Ĉ ib u k je n ep restan o d rţao u zu b im a. sv etle b eliĉaste zrak e. sa sed im zo lu fim a i b rk o v im a. d ru g i u m u n d iru i mamuzama. O sim slu g u i ĉin o v n ik a p aro b rod sk ih n a o b ali stajah u jo š sam o d v a ĉo v ek a. stajaše n ek ak o u k o n trastu s m alen im . N jeg o v o lep o izb rijan o . m alen ali p o d eb eo n o s. stajaše g o to v o ceo d an n a jed n o m e m estu . u laţaše u stan iĉn u g o stio n icu i ĉisto kao d a će o d o cn iti u sp lah iren o istrĉav aše p o n o v o n ap o lje. o b rtaše se n ep restan o . Z am alo jo š. reh av e .ceo dan n estrp ljiv o h o d aše: sv ak i ĉas zap itk iv aše k o g a p o što go d . N a n jeg o v u licu n e b eše o n o g a h ero iĉn o g a izg led a k oji se k ad što v iĊ a i n a pensionisanim potpukovnicima. ĉisto lice. p aleći lu lu istresen im k o k icam a. p lav im . o d b ijaju ći slab aĉak crvenkast reflek s o d o b laĉk a p o v rh n je.n a što m u i m o m ci i ag en t. san jiv o o ticaše. kao ono sasvim izg u b ljen a g lav ĉina o k o o jed en e o sov in e.. v rlo u k ratk o i o so rn o o dg o v araše. p o d b o ĉivši se n a sab lju . s o b e stran e p o striţen i b rk o v i. Onaj u fesu . . . k ao d a g a cela sn ag a sv rb i p a n e zn a o d ak le d a se p o ĉn e ĉešati. pa ipak ono te opominje n a o m arin u iza k o je se d iţe o lu j. p ak . s u ro Ċ en im g o sp o d stv o m stran ih d rţav ljan a. s lak im p o v ršn im b o ram a. S v ak i ĉas je zap itk iv ao i m o m k e i ag en te: Š to n em a laĊ e? D a li im a k ak v a d ep eša? Je li v o d a tak o m ala? V u ĉe li k ak v u teretn icu itd . v ed rim o ĉim a k o je ţiv o . p o im en u T an asije Jeliĉić. k ao d a je otud sa zapada p o m o lio n ek u g rd n u šak u sa raširen im i n ag o re o k ren u tim prstima . L ice m u b eše o k ren u to stran i s k o je laĊ a d o lazi. i sv et se sasv im raziĊ e. Sava. koja je bila tako opala da se gotovo na svakom m estu m o g la g aziti. p a ip ak s p o u zd an jem . K ap etan .u p rav o o n ak o k ak o to p rav e d o b ri i rĊ av i m o leri. n alik n a o n e o b laĉk e n a ćilib aru . u p iru ći p o g led d alek o p rek o mirne S av e.d u g aĉk e. m alen i.jed an u fesu i ĉak širam a. P u n aĉk i.B lag o je k azan d ţija . o d eću i ćeram id e s k u ća i kape s glav a. a o ĉi u m o rn o i n estaln o b lu d iše ok o to g a m esta.

On se malo strese.Ali lako. .sv e to izd av aše g o sp o d in a i g ejak a. m asn o ţu ti. ĉo v ek a o d k o g a išĉek u ješ d a zn a aran ţo v ati k ad ril i o ĉistiti o štricu . A laĊ a se v aljd a i n e m o ţe bobandirati? K ap etan ću ti.Nema je. v elik e ruke.o n ru k o m p o k aza sasv im n eo d reĊ en o : n ajp re p rek o lev e p lećk e.. p a o n d a d u ţ cele d esn e n o g e..K o g a v i ĉek ate? .S am o g a o k rzlo ! O tp u šten je k u ći iz b o ln ice d a se ..upita opet Blagoje.A ja sina! Ranjen je.reĉe k azan d ţija lju tito k ao ĉ ovek kome ne ide karta. a kao sneg b ela k o šu lja i k ao m lek o ĉista sab lja. brzo stade istresati skoro punu lulu i p o n ov o je n ap u n ivši i p aleći n astav i p rek o ĉib u k a: . . a o p et te n im alo n e b i izn en ad ilo k ad b i o n o k ren u o d am i leĊ a. a k azan d ţija se n ep restan o v rtijaše. . B o ţe? . k ad m rak stiţe p re laĊ e i n e m o g aše se v id eti ni zlatan pervaz na agentovoj kapi. .Valjda. m ala u sta s p o v erljiv im k o n tu ram a. . sasvim lako! Pisao mi je njegov drug Jole. N ap o sletk u ... aljkava uniforma.reĉe i o ficir. ta da. .Ţ en u ! . O n d ak le stajaše. . i njih se dvojica p o k un jen i v ratiše u m eh an u ... o k ru g ao o b rijan p o d b rad ak i ĉisti. o b risao n o s salv eto m ili ĉak zab o v ilju šk u u lok u m iće.Nema je . k ao p erio d iĉan ĉin o v n ik ko ji zn a d a p o sle p et g o d ina m o ra d o ći k lasa. . pa nema! .o b rv e. o v d e i n em a T u rak a. Ovde i ovde! .Š to li. ali n e m ršav i o b razi. ali m irn o .reĉe o p et k azan d ţija.

. . . d a v id ite k ak o taj rad i. ak o ćeš za g u šu ! S trah te p o g led ati k ad se n alju ti.popravi. O n izv ad i sasv im m asn o i izg u ţv an o p ism o iz ću rĉeta i predade ga kapetanu koji ga ponese u ruci da ga proĉita sp ram sv eće u m eh an i.badava! Pisao mi je. pa posle u ime Boga opet!. ovde deblja nego u mene noga ovde. ali šta je o n u v o jsci? . U njega ruka. K aţe: o v o v red i. p o ĉin ju ći u ĉestv o v ati u isto riji k azan d ţijin o j. treba goniti p ek sijan a!. Ja sam zb o g o v ih o sku d n ih v rem en a p ro d ao sv e što sam imao . istina. ĉaĊ av im zidovima i od muva upljuvanim sahatom. Ali dok je n jeg o v ih ru ku i alata. Posle. ne znam.Znam. I treba.m ilin a ĉo v ek u ĉu ti! A li o n h o će u p ešak e." a isp o d to g a "Ilija! S rem ĉev ić 1 4 g ro : o d raki". p ešak ! Ja u v ek k aţem : ti. ali ja sam zab o rav io . ono kad grune ..A gde je ranjen? . b rate..reĉe k ap etan . znam . Na sredi tav an ice o b ešen a lam p a ĉk iljila je..šta će m i? -. jed v a p ro b ad aju ći zrak e k ro z v eć sasv im crn o stak lo . T aj g d e u d ari. Ne znam . Evo pisma! U dve borbe . n jeg o v d ru g Jo le.. . samo sam alat ostavio.A šta v am je sin ? . ti bi trebalo d a si to b d ţija. S am o n ek a n am je B o g u p o m o ći!. p a b aš d a nas je i desetoro. tu trav a n e n iĉe! ... vidite. U Ċ o še u m eh an u s m asn im d u g aĉk im sto lo v im a.U v o jsci? P ešak ! Jest. N asred sred e stajaše jed n a d rv en a sto lica sa slam n im sed ištem i . b iće n am a d v o jici h leb a. S m ešn a im en a tamo.Moj sin? . .. Na vratima koja v o d e u av liju sto ji n ap isan o o b lig atn o "S rećn a N o v a g o d in a" itd .reĉe k ap etan -.u dve..ak o ćeš n a p u šk o m et.Bogami. T i b i lep o m o g ao p o vu ći to p .K azan d ţija! E h ..

. majstor-Blagoje. g le ti n jeg a! M eĊ er si ti n ek i m u d rac! P a v aljd a n e sede svinje u mehani? Ĉ italac će se v rlo o g rešiti ak o p o m isli d a je B lag o je k ak av ĉan g rizalo .Jeste li videli onoga s nogom? . h tev ši se n alak titi. p a traţi sam o seb i zanimanja. trţe v id eći p o sto lu grdnu. m o re! E . p su ju ći "što će o v o ĉu d o o v d e". i v eĉerašn je n jeg o v o u p ravo napadanje n a sv ak o g a k og a sretn e b eše sam o o ĉajn iĉk i p o k u šaj d a razag n a ĉam u . . crvenkastu masnu mrlju. K ap etan sed e n a d u g aĉk u k lup u k raj p ro zo ra i p o ĉe ĉitati vrlo zamrljano pismo.b o ţe sah ran i! S ad a je o n sam o u g ro zn iĉav o m stan ju o d n estrp ljen ja.E . b re. Z b o g to g a o n o p et ju riša n a k ap etan a: . da se Blagoje razgoropadi: . sed e p o sle p rem a k ap etan u . Blagoje skloni najpre onu stolicu. . m o lim te: m alo n e p o k v arih k o p o ran ! Ĉ u ješ ti. m ag arĉe ? . mehana je. A li se o d jed an p u t. b io b aš n i v rlo razg o v o ran ĉo v ek .Ta onoga bez noge? . h o d i o v am o ! O b riši o v o ! O d n ek u d iz m raĉn o g u g la d o vu ĉe se jed n o p rljav o stvorenje. zag rn u ru k av o d ću rĉeta i p o g led a p o sto lu .Koga s nogom? . Pristao bi on sad i da se bije.slo m ljen o m i tak o ţiv o p isn o isp ru ţen o m n o g o m k ao d a h o će d a se fo to g rafiše.reĉe p rljav o stv o ren je s toliko nepobitnog razloga. o v o je b aš p rek o jeg o ! G led aj ti. in aĉe.Pa.A šta je o v o o v ak o m asn o? Je li.E j ti. N ije o n . i da ga biju sam o d a m u p ro Ċ e v rem e. .

. k aţe.nisam ga video. treba da mu se p lati! L ep o d a m u k aţu : N a ti..A što su m u o d sek li? .Blagoje se strese.Pa mora da jede! .U h .Pa sve prosi pred crkvom! . pa sad ide bez noge. A li ...izg u b io n og u . .ţiv ! P a jo š p u ši! N išta m u .reĉe k ap etan .Hm! . Ĉ o v ek je.Ne znam . B o ţe! .. .k ak o d a k aţem ? . pa mu onda odsekli nogu. Zar vi ne znate onoga s nogom? .Znam! Ali on kad je u ratu izgubio nogu. K ap etan se o seti p o zv an d a o b jasn i kazan d ţiji p o lo ţaj invalida: .T o je lep o što je o n za sv o ju zem lju o sak atio seb e. id e n a štaci! S ad njemu treba da jede. Ĉ o v ek je. to se vidi .. H o će.S am o to m i se n e d o p ad a što p ro si.S a štak o m ! O n o g a što su m u d o k to ri o d sek li n o g u ! .P a. b rate! H v ala teb i k o ji si za n as p ro lev ao k rv . k aţu ..K o g a sa štak o m ? . h teo je d a u m re o d ran e što je d o b io n a Jav o ru . b o g m e.Koga bez noge? . .Ovakav badrljak amo! B o lje b i m u b ilo sto p u ta d a je u m ro ! A o n n išta . da pije. i lu lu d u v an a. i tak e stv ari.Pa dabogme! . u n ek u ru k u ...T a o n o g a sa štak o m ? . n e šk o d i! .

m o ţe b iti. n e m o ţe d a k o p a! P a jo š.. V id ite: sv ak i o n aj k o ji je p ro lio k rv za sv o ju zem lju treb a d a se raĉu n a u srećn e.. Malo posle vrati se . sv o jo j zem lji.."H a. zn am i ja te v aše filo zo fije! Z n am ja. . . . .To.a ĉo v ek h o ć e hleba! P a sad zar d a p ro si? M o ra! N e m o ţe d a o re."A šta m e se o n tiĉe?" . Z v iţd i! . B lag o je istrĉa n av rat-nanos napolje. zem lja n ije n ik o m e n išta.koliko ih treba! Dede seci! Secite mu noge ovde! Jok. ja b ih i zn ao šta b ih rad io ! Ja b ih lep o iz k u će u k u ću . ak o ćeš. pet.E ."A je li krv jeftinija od pite? A kamo onome onde s nogom?" . p a ja.. . p o n ek ip u t slab o što i n ap ro si. u zem lju o d iteši"! A li d aj ti.reĉe k ap etan . u n u tra sed i g azd a i jed e p itu o d oraha. b rate. A o v am o d rţav a. n e tiĉe te se. d a n e sto je o p et p red crk v o m i d a n e p ro sjaĉe p o v ašarim a.N e zv iţ di! . je li? D aj o v am o . Z ar k ad b i n ek o zb o g m en e izg u b io sam o m ali p rst. ti jed eš p ite?" . ne pitam ja treba li ili ne treba: seci ti samo! Tako! Sad vidi kako je onome onde! Ha sinko!" K ap etan v id e d a se s B lag o jem n e d a o b jašn jav ati u v išim reg io n im a. tak o je! A li će o n i i d o b iti sv i p risto jn o izd rţav an je iz d rţav n e k ase k ad se sv rši rat. i "zem lja jesi. B re."A...."Jedem!" .. S v ak i je d u ţan sv o jo j zem lji. d a je m en i v last. S lu šajte!. što g o d u ţiv a u sta! V id ite: to je ĉisto . moj gospodine! Samo ako je to zacelo i onoliko k o lik o treb a. to je strašn o p o g led ati! D o v d e o d seĉen o ..zato o n n e m o ţe traţiti sad d a b u d e sav etn ik .T ak o je.. B o g s v am a..T a zv iţd i... doktore! Jedan. U Ċ em . O n se spu sti n iţe: .. Nemajte vi brige! . k ak o d a k aţem ?. to. jer se o d u ţio sv o jo j m ajci. dva.

A la m i je i to laĊ a! S an ćim o n a id e b rţe o d k o la! D a je ĉo v ek seo n a k ak u m u d rag o m rcin u ..Ne znam . A m a šta d a se rad i sad ? Ĉ ek aj-de!..Pijete li vi rakiju? . .i n aĉeln ik p su je. .M o ra b iti d a je n ek o v ab io v ašk e. i sam n aĉeln ik sk o ĉi! P o sle se sam o v ratiše . P su ju o n o g a k o je sv irao .. b rate.. m o m ĉe! H o d i o v am o ! Ono prljavo stvorenje pomoli se opet. k ao d a m u o ĉi m alo o ţiv eše i ceo izgled dobi mirne odsudnosti.. . k ad je o n o S reta išao u B eo g rad .N e zn aš? S m eten jaĉe! P a šta ti o n d a zn aš? Š ta im aš za p iće? . Ja.Je li se laĊ a jo š k ad o v ak o zd rav o zad o cn ila? . . ja n e zn am što se to tak o zad o cn ila! D a li je to jo š k ad g o d b ilo? Je li ti? Ej. a n e zn a k o je!.reĉe B lag o je o k ren u v se k ap etan u . D o n esi rak ije! N e m o ţe v iše n i d a se p u ši. p a d u v aju i u k lju ĉ. Parna! Pi...gde bi bio dosada! .S v ašta! .. V eć m i srce p o crn e o d d u v an a! P i! T a o v o n ek ak a šo m a. A im a i u g u rsu za.A ja. T u p re.Ne! I ja slab o . O . pi! P o što istrese p o lić. a o n aj o b ešen jak M ićin sak rio se za d irek ..pokunjen.. . . S v i p o sk ak aše. Je li to zv iţd i? U ću ta i slu ša. .reĉe stv o ren je.reĉe stv o ren je g lu p o se sm ešeć i. p a p išti u k lju ĉ.i n aĉeln ik se v rati.

on turi glavu m eĊ 'n o g e . Istin a. ali k ad se vrati. a ja u sto g ili u tarab u . k ad n išta n e p o m aţe.. p a m a to b ilo i s k alu Ċ ericam a. . znate. d rţi! P a n ap o sletk u . Nego ne bih ga. pa kad lupi glavom. E j ti. Ovako savije glavu! Ama tu trebaju ruke! Da p u k nu v u ku ći! O n a k ad trĉi.. p a trĉi. I n ašem k ap etan u ĉisto sen u še o ĉi.. p a p o jen d ecim a. slep i m išu ! D o n esi jo š rakije.. . rana je.. p a trĉi. na njegovu licu b eše n estalo n estrp ljen ja. g d e stig n em ! N išta ona pod nagim bogom ne vidi. v eć p o ĉin jaše cu riti . p a sv e o v ak o . kako bi otprilike izgledao konj sa slomljenim vratom...Vidak ispusti uzde.o n o p et tu ri g lav u m eĊ ' n o g e i isp ru ţi b rad u k ao d a m u je Ċ em u u stim a.reĉe B lag o je k o m e je o v a p ristrasn o st išla u raĉu n . a ja bih njega na kola! Eh. p u p av ĉe! K aţi gazda-D av id u d a ja ištem rak ije.. smeo tovariti na k o la. pa legne u k o la.Za osam. Z v o n i! Jelte d a zv o n i? D a p latim ! O n o p et istrĉa n ap o lje. u zid . i ja. ali.P ih a! Š ta v elite.A ovo je v eć k o je d o b a! D a sam ja samo znao!. n jeg o v d ru g Jo le k aţe: lak o je ran jen . opet. kaka je b ila u m o g m ajsto ra k o b ila!. sasv im lako. O n je izv esn o m islio n a k ak v o g arap liju k ad reĉe: . a o n a sv e p rek o ĉag rća. p a trĉi. p o izrazu m o jih zem ljak a.. samo kad jedanput uhvati huk! A ja u plot. "g azd a Blagoje!". Kobila kao srna! Pa samo ovako savije glavu. "D o b re!" k aţi. i sv e! A o n o n išta! P a p o sle jo š ide mirno kao buba! Ali niko drugi nije umeo s njom kao ja.Za osam sahata! .. a o n a samo ovako . i k o la.A m a zar ti n em aš b o lje rak ije? E j ti. K alfa V id ak išao jed an p u t p o b ak ar n a S av u . bogami! . . . n a d o b ro m k o n ju? Svi konjiĉk i o ficiri v o le d a g o v o re o k o n jim a. On izvi ruku tako jako.a ja d rţi. ja mislim ode do Ċ av o la i o n a. i g lu p a v eselo st liv aše iz o ĉiju n a k o je.

A u d ari li sam o jed n o m i n a n jeg a slep a sreća. s tešk o m m u k o m izm o ljav aju ći d o p u šten je o d k o m an d an ta. u Ċ e u sv o ju k u ću .. n e zn am šta je hteo! A o n a: Ċ em n a zu b .rakija. A p o v rh sv eg a stajaše d esp eratn a n eizv esn o st. A m a šta su ti o d v u g le o v e ţig ice?. A li ev o b aš u o v aj p ar u ĉin i m u se d a n i sam a laĊ a n eće v iše d o ći. o n ak o u av liju ! A k o la zak aĉe. P a ip ak je o n išĉek iv aše.. sam o je d v a p ism a o d ţen e d o b io . laţljiv a k ao slu ĉaj. O d e u K n jaţev ac g d e se ro d io . ali od poslednjeg pisma b eše p ro šlo v eć p et n ed elja. upravo kobila! Majstor metnuo jedanput jedan sanduk . a T u rci d o šli n a T resib ab u . D aj jed n u ţišk u ! K ap etan g a v iše n e slu šaše. a koji sad na svojoj periferiji nosi suve .. . U ţasn e k o m b in acije sev aše k ap etan u k ro z g lavu . a m i d a u m rem o o d . p a straţn ji to ĉk o v i o stanu pred kapijom.. jer o tk ak o je p o šao u rat. a Ĉ erk ezi ru še n jeg o v u k u ću i p ale m u p o stelju n a k o jo j m u m o ţd a ţen a leţi. jer m u se sv e ĉin jaše d a g a d an as n eće p rev ariti slu tn ja.. o n ceo sv et u v erav a d a je zn ao d a će d o b iti. N jeg o v e m isli b eh u d alek o : ĉak u K n jaţev cu .Kakav je to konj. A li tad a su tam o b ili i Ĉ erk ezi. T am o m u je b ila ţen a k o d m atere ĉek aju ći d a se o slo b o d i b rem en a. Im a u ĉo v ek a jed n a ţica. O n p o stad e n estrp ljiv k ao i B lag o je. p a o v ak o ! P a k ak o je letela. o d . i n ik ad a se n e ĉu d i p o sv ršen o m v u ĉen ju k ak o g a je p rev arilo to p red o sećan je. a sanduk njega po glavi. jer m u se sve bese tako ĉin ilo i n ik ak o d ruk ĉije. a k o b ila p red k u ću . sed e p o d o rah k o ji je p osaĊ en o n d a k ad a se kapetan rodio. P rev rtaše m isli d a p ro seje iz n jih o n o što je crn o . a p red n ji to ĉk o v i k o d o ra.. S v a v arv arstv a k o ja su p o ĉin ili o v i lju b im ci E v ro p e slik ah u se ţiv im b o jam a u n jeg o v im m islim a. Ko god igra na lutriji. a majstor u kapiju. I k ap etan T an asije v eć treći p u t u zam an ce d o lazi ĉak s p o zicije n a laĊ u . U o b a m u p isaše d a će d o ći ĉim se p o ro d i i d ig n e.o v ak o o vo liki. p a ip ak je zo v u "p red o sećan je". taj pri svakom v u ĉen ju im a p red o sećan je d a će d o b iti.

. nalik na d v a p u ţa.M ajsto r je. n e.. n e m o ţe b iti! T a. k ak o m u tu b eše d rag o sv e: i stari o rah o v o rm an . k ao o n u šetalicu n a sah atu . sab lja m u se o tište i sa zv ek eto m lu p i o zem lju . O . tu preko puta zamilova d ev o jk u . n i B lag o je n im alo m u n e sm etaše d a d alje n astav i svoje misli...Dabogme! Jer to je hala. iskrhani nogari za kacom u podrumu.. i. ak o su i T u rci. O p et je n a staro m m estu . rad b io d a se o ţd reb i n astav ljaše B lag o je g led aju ći n ep restan o u m esto n a k o m e je k ap etan jo š p ri p o ĉetk u sed eo . K ap etan g a m irn o slu šaše. p a o n d a p ištaljk a stad e b u d iti u sp av an u p o slu g u n a stan iĉn o j laĊ i. tu u z k u ću o d n ese k u m u lim u n i p o ziv n a p rsten . N i ona. . i fistan u saraĉan i.. T ek o k o p o n o ći o n se izv ali n a k lu p u k raj p ro zo ra b aciv ši n ajp re jo š jed an p o g led n a lam p u k o ja sv e slab ije sv etljaše i sv e g rĊ e sm rd ijaše i n a B lag o ja k o ji h rk aše tu riv ši g lav u m eĊ 'n o g e i p ru ţiv ši o b e n o g e n ap red.. i o p et. b re! . Z alu d se k ap etan m u ĉio d a sv ed e o ĉi . b lag o i p u n aĉk o lice n jeg ov e ţen e.reĉe o n i k ao d a p o n o vo p o v u ĉe u zd ice i ... k ao d a d rţi u zd ice. o p et.san njegov behu o k u p ili Ĉ erk ezi! T ek u sam u zo ru k ao d a m alo p rid rem a.grane. n isu zv ero v i! O n se p o trlja p o ĉelu h tev ši razg n ati o v e m isli. ali tad se zaĉu k ro z m rtv u n o ć rav n o m ern o lu p an je to ĉk o v a i u zv ik iv an je o n ih što m ere v o d u s p red n jeg k raja lad e. u k o jem se n jeg o v a m ajk a v en ĉala. . O p et p lam te k u će i p o u licam a leţe n ag rĊ en e lešin e. i p o v rh sv eg a: v eselo . K ap etan sk o ĉi. i ikona svetoga Nikole s dvokrilnim i uvijenim nosom. Tu sahrani oca i mater. i b o g zn a k ak o .N ećeš.. i zarfo v i o teti o d n ek o g tu rsk og p aše u p rv o m n ašem ustanku. nije konj! E. ali tako. I B lag o je se trţe. i stid ljiv a n ad a d a će b iti otac.

I tam an d a zam etn e u ţ e na kazuk.I o v aj m ali! T i. K ap etan b aci u ţe m o m cim a k o ji se ĉu d iše n jeg o v u po slu . a u g o m ili sv eta o p azi jed n u ţen u k o ja izd iţe v iše g lav e d ete u p o v o ju .M eĊ er. ti. zan ese se i m alo što n e p ad e u v o d u . D o k o p a b aĉen alat s laĊ e k o ja d o lazaše i stad e je v u ći seb i. K ap etan istrĉa n ap o lje u sv eţe ju tro . p a o n d a p o ljup ci p o ĉeše p ad ati n a p u n aĉk o d eten ce ko je se n im alo n e srĊ aše n a sv o g d o sad n ev iĊ en og o ca. . I k ad m u ţen a u o n o j tišm i i g u ran ju p ad e n a p rsi i p red ad e m u sina. v o jn iĉe! A šta ti ja k o ješta n isam m islio ! B o ţe. ali n ik ak o d a o tp o ĉn e. O n i b rzo p reĊ o še p rek o m o sta i sk lo n iše se u stran u p rav eći m esta d ru g im p u tn icim a k o ji se g u raše zajed n o sa sv o jim p rtljazim a. O n u trk d o trĉa d o stan iĉn e laĊ e.H v ala B o g u . jer jo š n e b eše n ijed n o g ko ĉijaša n i n o saĉa.Z n ao sam . B o ţe! O n o b risa lice ru k av o m i d rţeći d ete n astav i: . K ap etan h ted e m n o g o što šta p itati ţen u . n ap o sletku m u se o d reši jezik : .to se v eć zn a! I d ru g a jed n a p o starija ţen a iza n je . ti si ţiv a ! O n je u h v ati i steţe za m išicu . A n a na? T ek u taj p ar o n u g led a o n u staru ţen u i p o trĉa jo j ru ci: . N eizv esan strah v lad aše n jim e. zacelo sam zn ao d a ćeš d o ći. k ao h tev ši se u v eriti. T ak o sam b aš u d lak u raĉu n ao .i bez toga ne ide! I najzad i detence ototanji.ponovo zaspa. Jed v a je d isao . I ţen a je p lak ala . sam o k ad ste sv i ţiv i i zd rav i! K ad je sv e . prvo suze.

Z a n jim p ristad e k ap etan ica s m ajk o m i d eteto m .. i lep o ta.dobro! S tara ţen a b rizn u u p laĉ: .reĉe v o jn ik sastav ljaju ći n o g u i štak u i d o tak n u v ši se p o vo jn iĉk i k ap e.D alek o sm o o d d o b ra. v o jn iĉe. s m u šk im licem i ţalo stiv im o sm ejk o m o k o u san a. . Svet se rask lo n i u d v a red a p u štaju ći in v alid a: k rasn o g . P o th v ati g a ru k o m isp o d m išk e i p o m o ţe m u d a zak o raĉi jed n u g red u k o ja se b ila isp reĉila na mostu. O n p o Ċ e p o lak o n ap red . gospodin-kapetane! . a bez desne noge i leve ruke.. A li g a štak a izdade i o n se p rid rţa za jed n u g o sp oĊu s k u ĉeto m i zem b ilo m k o ja v risn u i o d sk o ĉi u stran u . i o p et . g azd a -Blagojev sin?. . i zd rav lje.Jesam.Ć u ti! . jer on u isti mah opazi kako se p rek o ću p rije k reće jed an ĉo v ek u p ro sto m v o jn iĉk o m odelu.T u ti je o tac! Ĉ ek aj d a m u k aţem ! K ak o b eše tek zo ra i p u tn ici n eo d lu ĉno stajah u n a o b ali.reĉe k ap etan s u ţaso m n a licu . to i n eh o tice sv i o b ratiše p aţn ju o v o j scen i. jed ro g m o m k a. p a o n d a o stali sv et.D a n isi ti. K ap etan a k ao d a n ek a led en a ru k a šĉep a za srce ali ta ruka isto tako naglo popusti. sv i ću teći k ao u n ek o m sv eĉan o m spro v o du . sin k o ! O stad o sm o b ez k u će i k u ćišta. B rzo p red ad e d ete ţen i. . p a p ritrĉi b o g alju .n iĉeg a n e b eše! S v e liĉaše n a razlu p an u sk u po cen u porculansku vazu. . S v e b eše u n jeg a: i sn ag a. . K ap etan o trĉa n ap red u m eh an u da probudi Blagoja.

o v o će n aro d p o zlatiti! Je li tak o .pa onda tresnu o zemlju.K ak o tešk o ? K o to k aţe?.on stade p retu rati šp ag o v e. ev o p ism a!. . Ovo. sam o k ad si ti ţiv ! S v e će o p et d o b ro b iti.U taj p ar g o lo g lav B lag o je istrĉa iz m eh an e: K ap etan p o sk o ĉi i d o h v ati g a za ru k u : .ja evo dajem sahat i lanac. On se prvo obrisa od vode kojom su ga polivali.. Gleda ga. N ik o n e m išljaše d a id e sv o jim p o slo m . pa o n d a zag rli sin a... B rzo g a p o v ratiše i d ig o še n a noge.S tan i! O n je tešk o ran jen ! Z d rav o tešk o ! .. . S v i p risk o ĉiše. E v o . A i k ad se o d v o ji. N jeg o v drug Jole. Na! .Eto ja. p o p rsk aše g a v o dom . . .Pa gde je? ..H v ala B o g u . . D am a s k u ĉeto m i zem b ilo m tu ri m u n ek ak v e k ap ljice p o d n o s.ja prvi dajem.. .reĉe k ap etan . Z v eraju ći n a sv e stran e.v ik n u v o jn ik m ilo stiv n o o k reću ći se n a jednoj n o zi i p o d u p iru ći se štak o m .Tata! . o n g a g led aše p rav ce u o ĉi.. Stade pred sina. b raćo ? S v i p risk o ĉiše o d ob rav aju ći. n e sm eju ći n ik ak o sp u stiti o ĉiju d o le g d e je n ek ad noga bila.o n ru k o m n ap ip a štak u . ali n aĊ e sam o n ek o lik o k rajcara. .. ali tak o n ag lo k ao d a se b o jao d a će m u p o b eći! D u g o g a n e p u sti. gleda . o n p ro trĉa p o red in v alid a i zaustavi se na kraju publike: .Tata! Ta evo me! Blagoje se kao munja brzo okrete.

Zbog tak'e sitnice p laĉe! P a šta m i je to? Jed n a n og a! E .o n u m alo n e reĉe "n arasti".H v ala. k ao m ajsk a k iša. V o jn ik se zah v aljiv aše n ep restan o sa: "h v ala.. M eĊ u p u tn icim a b eše i b raće R u sa. tata! . metnu u nju sahat. sk id e k ap u i p o d m etn u je m ag azad ţiji d a tu ri u n ju n o v ce. . A m a je li ti ja k aţem d a će to sve n a rod pozlatiti?! P a o n d a u jed ared i sam b rizn u u p laĉ: . b raćo ! D rţi.reĉe v o jn ik . ali m u g las p o stajaše sv e v iše i v iše zag u šljiv . b raćo !". . . . b raćo !. h ej! S v e će to o p et. tata! Ja n em am ru k e.reĉe B lag o je. k ao u slep aca n a v ašaru . lulu i dukate.. gospodin-kapetan! .S v e će to o p et. V o jn ik .Gle. b raćo .. T e d v e reĉi p o ĉeše d o b ijati o d su d an ritam .D rţi. tata! Blagoje uze kapu u obe ruke. k ak o o n i v ele. i o n k ao d a sad p rv i p u t o seti sa sv o m snagom nepokolebljivog uverenja da je bogalj i prosjak.E v o i ja ti d ajem m o ju ćilib arsk u lu lu . O n i n em ilice d av aše.A što će m i sv e o v o? On baci preda se kapu s poklonima i kao lud pogleda u .H v ala. h v ala. . gle ti njega . N aro d p o ĉe red o m sp u štati u k ap u .Hvala.. ali se o p et u stav i: . k ru p n e su ze. D rţ i. V red i d v a dukata reĉe S tev o p rak tik an t. sa o n o m . isto o n ak o p o zd rav ljaju ći k ap etan a. I n ajzad p ro su še se tih e. s m u k o m p rid rţav aju ći štak u . .reĉe M arin k o m ag azad ţija i p ru ţi m u n ek o lik o d u k ata. "širo k o m n atu ro m "..E v o ti d a k u p iš d u v an a! . .

n eb o . Kad sam se vratio "ozgo" u Srbiju. dobio sam mesto u m in istarstv u i ţiv eo sam s m ajk o m o d m o je p late i n jen e m ale u šteĊ ev in e. A njegov sin prima izd rža va n je iz invalidskog fonda i . . Ţ iv eli sm o lep o i zad o v o ljn o ! O so b ito je m o ja m ajk a b ila zad o v o ljn a što jo j n isam d o v eo "iz P ariza k ak ' u Š v ab icu ". i lju b av . P o k rio je. ali m u je ţe na p v esela. u d eliti. i saţaljen je.mi smo. srećn i i p resrećn i! Tada su odveli Blagoja i sina s poklonima na karucama u v aro š.. i ĉu p a g a v eć za b rk o v e. . Ovo je moj prilog! (1882) Vetar B io je red n a n jeg a.. ali sv e se n a sv etu o g u g la. . . i d u ţn o st. k ao što se k aţe. i n e m o ţeš g a v iše p o zn ati. kao ni Topuzova vranca koji je nekad dobijao svaku trku.ona pogleda u obe noge sv o m e m u ţu i u p u n e o b rašĉiće sv o g a d eteta. h artijo m . istin a. hvala Bogu.reĉe k ap etan ica. O n je o v ak o p riĉao ..prosi! M o ţete m u ..Ovde je n esreća. .Hajdemo-te odavde! . L ju d i d o b ra srca ĉin ili su im d o n ek le p o k lo n e. ak o ćete. S v e izb led i: i o d u šev ljen je. i sin ĉić zd rav . a sad o k reće su h aĉu . n a Jan k a. | i B lag o je je jo š d o n ek le g o vo rio : "S v e će to n aro d p o zlatiti!" P o sle je o k ren u o n a: "S v e će to teb i B o g p latiti!" N ap o sletk u se propije i tu skoro umre. p a d a "n e u m e s n jo m e n i g o v o riti". K ap etan je o p et o zid ao k u ću n a isto m m estu u K n jaţev cu . a m i. k ao d a o d o zg o ĉek a o d g o vo ra.

N ije b ilo n ik ak a p itan ja n i zad atk a ţiv o ta. s p o u zd an jem i malo koketnim ponosom. N ad ap so lu tn im tešk o ćam a u zd izale su se sv o jim v iso k im i istin sk im relig io zn im o sećan jem .Jest! Ja "b o lu jem o d slu ĉaja". ali k ad sam ja v eć n ešto u ĉin io . ti slu šaš m am u !". M o ja se m ati m alo i slab o k ad šalila . tak o sm o m i ţiv eli . sed i ti! Id em ja m alo u k afan u . p a sam v aljd a malo i fatalist! D ak le. o n a m e je sam a razg o v arala i d o k aziv ala d a je b aš tak o dobro kako sam uradio.ne znam ni ja! Naprotiv! Ja sam sasvim d elio n azo re m o je m atere: "sv e sa sv eto m i k ad je ĉem u v rem e". ali sam sv e to ip ak o stav ljao v rem en u i slu ĉaju . Tada bi me ona ĉešk ala p o g lav i i g o v o rila k ao m alo m d etetu : "K u ţd rav o m o je. n išta m e n ije vuklo pred oltar. k ak o su b ile v elik e n aše m atere! O n e su im ale p rao sn o v n e.d o b ro ! A i k ak o d ru k ĉije m o g u ţiv eti m ati i sin? O n je n jo j u v ek . d av ala m i sav ete.I ja sam b io zad o v o ljan što sam n eţen jen . a d a g a o n e o d m ah lak o i p ro sto n e reše. n eg o . S lu ĉaju? . jer bi uvek dodavala: "Tako sam te uvek mazila kad si bio mali!" N ek ih p u ta p o sle v eĉere ja zap alim cig aru i k aţem : "M am o . a d rţale su ih v iso k o . Dobro i onda kad me je. I m ad a je m ajk a p o ĉesto n av ijala d a jo j d o v ed em "o d m en u ". ĉek a m e Jo ca . m a k ak o o n b io teţak . kao vitez svoga dobrog sokola. p ro ste p rin cip e k o ji su isp isan i u sv ak o m b u k v aru . u v ek d o b ar. O n a m e je jo š n ep restan o su b o to m m ila. Nije da sam ja iz p rin cip a ţeleo o stati n eţen jen . o p irala se p o k o jo j ţelji i tru d ila se d a o d rţi sv o j au to ritet. ali k ao d a se o d m ah i zastid ela toga. o n da je b ilo u v ek i d o b ro ! I ak o b ih se ja sam za n ešto u ĉin jen o k ajao i k in jio . k ad je n ešto b ilo sv ršen o . B o ţe m o j. sv o m sv o jo m reĉito šću o d to g a o d v raćala. Po jedanput u godini dana ja bih joj legao glavom u krilo. dan pre to g a. ĉv rste. p rišiv ala d u g m eta n a k o šu lju .

tajan stv en i sv eĉan izraz. Ţ eljn a sam te.. stići će i b o lja p lata.E . . b o g ati. Ja se jo š v iše stid im .. B o ţe. b rate. pametnome. šta g o v o riš k o ješta? N ek a je sam o teb i d rag a i n ek a je ĉestita.Tako mi Boga! O n a se in aĉe n ik ad n ije k lela B o g o m . ako Bog da. k ad g o d je go v o r o m o jo j ţen id b i.E . H o ću to m tv o m Jo ci d a k aţem .A m a. u zim ala tak o n ek i zn aĉajan ... treb a v i.S ed i. b u d eš im ao d ece.Bo g s to b o m . d ab o g m e. p a k u d ćeš v ećeg b o g atstv a? Ja se sasvim oslobodim: . A li je u v ek . teb i b i b ilo sv ejed n o baš ak o b ih se ja o ţen io i b ez n o v aca? .Dosta je. a i m en e je p so v ala što sam b io u o b iĉajio u z reĉ "b o g am i!" N i in aĉe n ije o n a m arila za k ak v e sv eĉan e izjav e. hvala Bogu. n e g o v o ri tak o ! A ĉim e d ru g i sv et sv o ju decu hrani? . m am o . a ĉim e ću h ran iti d ecu ? . k ao d a je g o v o rila o .B o g s to b o m ! N ek a je o n a srećn a i v aljan a. b o g ati.. o b o jica d a se ţe nite! Mene kao stid: . b o g ati. zd rav lja! D o k b u d em im ao v eću platu! . Kad.B o g s to b o m . u o zb ilji se i sv eĉan o m e g led a: . ali ako ja uzmem sirotu? Moja mati se usprsi na sto lici. ali se k u raţim : .Jeste.doktor!" .. h o ću d a m u k aţem . d a se m alo razg o v aram o .

N ije b ar n ik ad rek la n ešto n alik n a "o v a b asn a u ĉi". p a sam ip ak išao u k afan u d a se n aĊ em s Jo co m d o k to ro m . D ao sam se maltretisati i n jeg o v im latin sk im reĉim a i reĉen icam a.Ti. Gospode! Ko nego ti? O b iĉn o p o sle tak v ih pripovedaka ja sam njoj davao Kasiju caricu ili Dositejeve Basne. .Volela je. Ĉ esto sam jed v a ĉek ao d a g a n aĊ em . n arav n o .a arh an Ċ el se uzvrdao. P alim jo š jed n u i jo š jed n u cig aru . . pocrveneo.Ti. pa sam sve podnosio! Jed n o p o slepo d n e ja sam . a p o šted eo m ajk u sitn e d ece. . T ad a g a B o g šalje. k ao v rstan . šetao s n jim e. p o šten . . i u n u tra su d v a ţiv a crv a. Zbog toga me je n ešto k o p k alo d a p ov ed em razg o v o r. d a p riĉa k ak o arh an Ċ el n ije p o slu šao B o g a. . k ao i o b iĉn o .ko se stara za ova dva crva? . a o arh an Ċ elu sam i izran ije im ao tv rd o u v eren je d a je o n o d te n jeg o v e afere sam a slep a p o slu šn ost.A ko se za njih stara? . d ig n u tim . O n . ali je zato ip ak v o lela d a sn aţn ija m esta istak n e i p o n av lja.tome gde su joj stvari i kako da je obuku kad umre. zv o n k im g laso m i isp ru ţen im k aţip rsto m p o n av lja teţin u "m o ral" p rip o v etk e: .T u se cak le o ĉi m o je m atere. na primer. Gospode! . N a ţen id b u . te m u "sa d n a m o ra" d o n o si i razb ija k am en .pita Bog. p a sam p o sle p ristajao i d a g a p ratim ĉak i p o n jeg o v im v izitam a i d a g a ĉek am i p red tu Ċ im v ratim a. O n a. te u zeo d u šu neke samo h ran e b ab e.k aţe. Voleo sam jako moga druga Jocu doktora.o d g o v ara arh an Ċ el. gleda preda se: . Š ta ću ? V o leo sam ga.Ĉ u ješ . o d u šev ljen ad v okat. S njime sam p ro v eo d etin jstv o i m islio s n jim e leći i n a ĉam o v u d ask u . n isam n i m islio . P riĉa se u v ek m o rala sv ršiti "m o ralo m " k o ji o na uostalom ne in terp retiše i n e g u ra m i g a p o d n o s. a o n a m i p riĉa. sam o d a je v id im u tak v o m rasp o lo ţen ju i d a ĉu jem d a i o n a rek n e: "bogami!" P o sle to g a ja jo š sed im i n e d iţem se o d sto la.

p riĉe: o raĊ an ju sa sab ljo m n a ru ci.m e d o v ed e u b o ln icu g d e ja o b iĉn o sed im u n jeg o v o j "k an celariji" d o k o n n e o b iĊ e i n e v id i im a li što novo. ali n ik ad n isam sm eo zav iriti u so b e g d e su b o lesn ici.reĉe Jo ca. U Ċ o h i ja. uhvati me ispod ruke: . T o g a d an a se o n p rek o o b iĉaja zad rţa. i tak o m i se ĉin ilo d a b i se to sv e p o ĉeli sn u rati i o d m o tav ati ĉim b ih stu p io n og o m u sobu gde su bolesnici. šetaju ći p o h o d n ik u . Zatvo riše v rata.Hajde ti napred! O n u Ċ e. Mene bi stid. p o ĉeo o to m e razm išljati i padati u neki san iz ranog detinjstva. ali. misteriozno! Gatke iz detinjstva: o doktoru koji ubija zd rav a ĉo v ek a sam o d a v id i k ak o je m o g ao o zd rav iti o d n ek ak v e tešk e b o lesti. o o ţiv ljav an ju u m rlih i o sah ran jiv an ju ţiv ih .Izvoli! . n o v o ro Ċ en o d ete. v iso ku .H ajd e. T ak o m i se ĉin ilo d a je tam o n ešto tešk o . sv etlu . . N e zn am zašto . u Ċ i slo b o dn o ! N eće te n ik o u jesti! . a ja iz d u g a v rem en a iziĊ em i stan em šetati d u g aĉk im h o d n ik o m . S o b e . B aš sam ja. ĉistu so b u . v id ev ši m e u h o d n iku. a Joca u taj par iziĊ e iz jed n e so b e i. sto g a što su g a p reran o otkopali. i k o g a su p o sle n ašli zd rav o g i ĉitav o g . m o re. V id eo sam jed n u v elik u . o g u jam a u srcu i . p a o n aj momak.Z n am d a n eće! Momak koji ga je pratio otvori jedna vrata. o "lek o v im a o d sm rti". . b io je tek k ao m alo .sto k o jek ak v ih b u d alaštin a: sve se to p o ten ciralo u jed n u m o ćn u g u ţv u i k lu p ĉe. Z a n am a n jeg o v asisten t. tam n o . i o d ru g o m d o k to ru k o ji se d ao iseck ati n a p arĉeta p a zak o p ati u Ċ u b re.

U sobi je bilo s obe strane . sam o sam o p azio v elik o k o štan o d u g m e p o d g rlo m u o n o g a b ledo g m lad ića u u g lu što d rţi p lju v ao n icu po d no so m i što m u je spred a n a d v a m esta k rv av a k o šu lja. v laţn o . S v i su p aţljiv o g led ali u Jo cu i o d g o v arali mu mahom kratko. N ije m o g u ćn o d a su to o n e b u d alaste p riĉe iz d etin jstv a što m i i sad m ato ro m n e d aju d isati! N ije m o g u ćn o tim p re što je o sn o v misterioznosti u lekaru. u d ru g im a su leţali b o lesn ici. B o ţe. a lekar je ovde Joca. k ak av je to .kreveta. Jo š m i se u ĉin ilo d a su g a s p o što v an jem i poverenjem pratili od kreveta do kreveta. što m i je tak o strašn o n aselo n a g ru d i? T a o v im a je lju d im a d o b ro ! O n i su u ĉisto m . ali n e zn am šta.strane kreveti s belom prostirkom. i o p et m i je tešk o ! Ja sam s n ek o m tu g o m i p lašn jo m g led ao izb elela lica i n jih o v e izraze. A jao h ! S trašn e slik e! U Ċ o sm o u jed n u m alu so b u . O h . moj Joca. A ip ak m i je.ne znam koliko . M o m ci. Ĉ in i m i se d a su p o d jed n ak o o b u ĉen i ali n isam v id eo k ak o . jed u d o b ro . imaju valjanog lekara! Pa onda. Dva ili tri bila su p razn a. v rag a. k ao o n a cicv ara što je b o ln iĉar sk id e jed n o m s obraza. d ak le. Jed an p razan . tu ţn o . u slu ţen i su. n ek o je p o v iso k o lešk ario . N ek o je o d n jih b io p o k riv en i p reko g lav e. m ed icin am a i p o n u d am a. P a d o b ro ! P a šta je to . lako stupaju po podu i p aţljiv o g led aju u Jo cu . eto . Nije to . Nisam ni osetio kako sam se vukao za njim iz sobe u sobu. o n o o d ĉeg a je m en i tak o tešk o . n ek o sed eo . B ila su sam o d v a k rev eta. u d u g aĉk im i b elim k eceljam a i m ek im cip elam a. ja sam tu . p lju v ao n icam a. m ek an o . Kraj kreveta mali sto ĉić s ĉašam a. O n je sed eo licem okrenut nama i gled ao je u n as. ja sve to g led am . U m en i je b ilo sv e n eo d reĊ eno . a n a d ru g o m jed an ĉo v ek . N isam ĉu o n išta šta je Jo ca g o v o rio s njima. . Z n am d a je u so b i b ila tišin a.

p o g led se sv e v iše b liţio tav an u .p a v eselo ! P o v erljiv o . O n p riĊ e s p u n o o zb iljn o sti i lju b av i b o lesn ik u i p ru ţi m u ruku.ne umem vam d ru k ĉije o p isati . k u raţn o . O n m i ru k o m p o k aza tab lu v iše g lav e b o lesn ik ov e. a p o m o m e p rev o d u : "S u šen je o ĉn jeg ţiv ca".A? . a u kome sam ja ip ak ĉu o u siljav an je za tešen je.Kako si. A lice! N a n jem u je b ilo n ešto tu ţn o . p a d esp eratn o . slepu predanost.Do b ro će b o g d ati! S trah o v ita i b ezu tešn a m isao sen u m i k ro z g lav u . . p o k lon i se o n ak o sed eći n a k rev etu tak o d u bo k o k ao d a je h teo p o lju b iti u ruk u lek ara. N a tab li je stajalo latin sk im reĉim a.B aš o sećam k ad m e g o sp od in p o m o ćn ik u d ari n a o n u teleg rafsk u m ašin u d a . Ta ovo je slepac! .reĉe b o lesn ik . videlo se da gleda u nas. .Bolje.u p itah ja o ĉim a Jo cu . . . hvala Bogu! . ali mu pogled b eše u p rt za ĉitav p ed alj p o v rh n as. p a g led aju ći p rek o g lav e m o m e d ru g u o d g ov o ri g laso m u k o m e sam ĉu o p o v eren je. brat-Đ o k o? B o lesn ik d ok o p a srd aĉn o p ru ţen u ru k u o b em a ru k am a. n ejasn o i u k o ĉen o .. A sv e sk u p a strašn o . I n a m o m e d ru g u Jo ci v id eo se jed an teţak u tisak . desperatnu nadu. b lag o ..E d a što o sećaš b o lje? .reĉe Jo ca g laso m k o ji je treb alo da pokazuje indiferentnost i pouzdanje.pogled?! On gleda u nas. I što m u se m i v iše p rib liţav asm o . p a . .

Neki me hladni znoj obuze. sve i sva. T ad ĉu h iz jed n e sob e zag u šljiv i b o lan uzvik: . O n p rek o ram en a n ared i jo š n ešto p o m o ćn ik u . a ip ak m e tera iz n jeg o v e sobe. p o zn atim m an ev ro m . m o lim te!. K ro z o tv o ren p ro zo r p irk aše s o n e lip e slad ak .Jaoj. n em aju ... o n aj ĉo v ek ! K o je taj ĉo v ek? Š ta m e to to lik o v u ĉe n jem u ? Š ta je to tak o siln o i strašn o . p a ip ak tak o neodoljivo slatko u njemu? Je li to pobeda. ...mi vadi vatru. zap ev ši n o k at o d p alca za sek u tić i o d ap ev ši. moja majko! A h ! I k n jig a ţiv o ta p o ĉe m i se o tv arati.Ne! . d ad e m i zn ati: "H iĉ!". n e! O tk u d b ih g a p o zn avao? N e m o ţe b iti! Jo ca iziĊ e i u ze m e isp o d ru k e. i to m e v u ĉe n jem u . . T o je!. m irišljav d ah ..rekoh ja.. ĉek aj.. istina. pa ipak oni nemaju n išta! O n i n em aju sv o g a b o lećeg a. n aziv lju ju ći . m ajk e! A li o n aj..V eći je o n aj g o re i o d m o g a d ru g a Jo ce! O n će d ati onome. a da mi rade nervi! Ja d irn em Jo cu za ru k av i m lataju ći ru k am a i p rev rću ći o ĉim a p o k u šah d a g a u p itam : "Z ar b aš n em a n ik ak e nade?" Jo ca. N e. jad. pa me ipak n ijed an n ije p o tresao v iše o d k o g g roša! Jao . ta ja n jeg a p o zn ajem ! T o je. ĉem er. nevolja. Zar ja nisam video stotinu slepaca. Ja pobegoh iz sobe i sedoh na jed n u k lu pu u h o dn ik u . T o li je o n o što m i tak o p ritisk u je g ru d i k ad v id im o v e ljude! Oni imaju..

rekoh ja. k raj ĉaše v in a. ja bih joj kazao. p o trp a i n as u k o la i o d v u ĉe n a S av u .bolesnike poznatim n aĉin o m : "B ro j taj i taj. m i ĉin im o sam o o n o što je u n as reĉ "u teh e rad i". kazao bih joj: slatka moja majka! . mnogo. U nekom polusanom. o v lad ici što je u sam o u b ilaĉk o j n am eri sk o ĉio s g o rn jeg k ata k ro z p ro zo r i o stao m rtav n a m estu . poznajem po o n im m o jim v eliĉan stv en im m o litv am a k ad m i je b ilo dvanaest godina. k ro z d im o d d u v an a. ne poznajem ga! Ĉ im iziĊ o sm o iz b o ln ice.. stid . Ali ja njega ipak poznajem! Ili ga. g d e sm o se p o šten o isk u p ali. b rate. n e zn am zašto . Ali nije. da sam smeo. Mnogo sam mislio. i k azao b ih m n o g o d a m e n ije.. Da sam mogao. sreto sm o n ašeg d ru g a M išu n a fijak eru .. zaboga. O n stad e. lju šk an n jezin im slatk im p riĉan jem . Jo ca m i p o g led a u o ĉi: . T o jest.B ro j 1 7 ? N jem u . b ez n ad e! U ću tasm o . valjda.gledao sam je i mislio.A on? .. ili po ona dva crva u kamenu sa dna mora. o mom stricu k o ji se razb o leo i u m ro ĉim je n a staru k u ću n azid ao g o rn ji k at i jo š o m n o g o m e k o jeĉem u .. I mnogo sam hteo da k aţem . zav arav am o g a d a n e o stan e b ez o n e jed in e ţiv o tv orn e i b o ţan sk e m ed icin e.. ili po onom pogledu kome nedostaje ceo svet.. ili. tek ja n jeg a p o zn ajem !. K u p an je o ţiv i ĉo v ek a i o p et g a n jih a i u sp av lju je. Ja sam s m am o m slatk o v eĉe rao.. g aliĉljiv o m i slatk o m rasp o lo ţen ju slu šao sam p o sle v eĉere n jen e tih e p riĉe o "k atan am a". M alo p re o k u p an ." . o Đ o rĊ u što je rad io s m o jim o cem . ili po Š ek sp iru .

p a jau ĉeš! H v ala Bogu! Ali kakav je to san? Sad sam budan. A h . m am o ..N ešto m e h lad n o d oh v ati za p erĉin i izv u ĉe.k aţe m am a . a o n i u b o ln ici! P a o n aj što v iĉe: "Jao . . k ak o je o n a to u m ela d a p riĉa! S asv im . n ešto ru ţn o san jaš.Bogami mi se spava. O sećam k ak o m i se trese resica. o n e o ĉi! . k ak o talasi p lju sk aju . Z n ala je d a ja to v o lim .ja ću u g asiti sveću . mamo. B u ć! O d o h p o d v od u ! Jao j. spo m en n a d av n o prohujalo detinjstvo. . B aš n eću v iše n ik ak o o to m e d a m islim ! . sasv im d ru k ĉije n eg o G u stav Droz[1]! I tako polako preturismo deset sati.L ezi lep o .P a h ajd e d a leţem o ! L eg o sm o . Jao j.Neka.U h . ali je v o d a v ru ća i crn a k ao m astilo .. o tpu štam straţu i o p et zn am d a m ajĉin o u v o slu ša sv ak i m o j d ah . Jao ! . d a n jen o srce šiljb o ĉi. U d av ih se!.Spava li ti se. I M o jsilo ilid ţar ced i lim u n i stru ţe so s k ifle u b azen . Je li to m o je p o d m laĊ iv an je. ... d a sv eća jo š g o ri. sin e. ala m e n ešto g u ši!. dete? . Ja sk o ĉih i ispravih se u krevetu: . p red ajem se p o k o ju . a? Ali kao da m e n ek o n eĉim što zv eĉi a n e b o li lu p i p o g lav i. ali meni je tako milo kad ja sklopim o ĉi.Je li. m o ja m ajk o !" Pa onaj! B ez trag a sv e! N ije n i m o je srce b aĉv an sk a rav n ica. Kupao sam se! . k ak o se n o sio o n aj zlatan p u šću l što g a ti jo š ĉu v aš u o rm aru ? O n d a m i je o n a p riĉala o sv o jo j sv ad bi.

šu p u s v etren jaĉam a i s rak ijo m .Đ o rĊ a R ad o jlo v ića? . On pade u krevet.Njega! S ad se m o ram o v ratiti n atrag ... n i m an je n i v iše. onoga ĉiĉa. p a d u ćan s celim esp ap o m .tad a m o g a o ca zd rp i jed n a u ţasna groznica. i o v o je u k ratk o m o je sećan je i . Pre dvadeset godina bio je moj otac trgovac na glasu i rad io je o rtaĉk i s Đ o rĊ em R ad o jlo v ićem .. N atrag sa m n o m za ĉitavih m o jih d v ad eset g o d in a! Ja ću isp riĉati sv o ja sećan ja o ĉiĉa Đ o rĊ u i sv e o n o što m i je m ati p riĉala o n jem u . k ak o m am a v eli. n eg o .. o Đ o rĊ u R ad o jlo v iću .. v atra se b rzo o p azila u m ag azi... tak o k ratak k ak o sam o m o ţe b iti k ratak ĉo v ek k o ji d o lazi kod sarafa da za jednu monetu uzme drugu koja mu u onaj ĉas treb a.. O d atle o n a d o h v ati ĉard ak sa šišark o m .ali s m u k o m i b o lo m se sećam o v ih tešk ih u sp o m en a . kako se zove?. ali n e! N eću b aš n išta! D ak le.. b rate? .Mamo! . N e zn am k o lik o su godina bili ortaci. T e n o ći ja sam s m ajk o m p ro v eo u k rev etu sed eći.Video sam onoga.n aš razg o v o r. pre dvadeset godina. n eću d a. zalepi negde vezikator i u m re! A Đ o rĊ e. p o jav i se k o d n as vatra iz m ag aze! Ja n eću d a se u p u štam u sv e u o n o d ob a m o g u ćn e k o m b in acije "o tk u d v atra!" N eću d a o p isu jem k ak o je m o j o tac tad a p u cao iz d ţeferd ara n a k alfa Ješu . onoga. i o d k u će o stad o še sam o n aše d v e so b e. T a da . i k ak o je taj Jevrem bio b am b ad av a tri m eseca u h ap su .. O n o g a što je rad io s tato m ! Z n aš? S ad i m o ja m ati sk o ĉi iz k rev eta: .Š ta. ĉiĉa -Đ o rĊ a! Jest. ĉiĉa -Đ o rĊ a. ali u to doba. Z n aš o n o g a! Ja sam b io m ali... N e b rig ajte! Ja ću se tru d iti d a b u d em k ratak ....

B ad av a! Ja sam v id eo prestravljeno i isplakano lice moje majke. T ad a o n u ze sv o ju u d ov u sestru u k u ću i p u nih sed am n aest g o d in a. ali k ad se p o k u p i v eresija. d o n o sio ĉiĉa -Đ o rĊ e so m u n isp o d m išk e i k u p o v ao nam d rv a. v u k u ći o n u no ć v o d u .p o ĉe k o d d ru go g a rad iti. o p et n jeg o v im nastojanjem. a o n o sta u N . i o n o sta s jed n im ţen sk im d eteto m sam u sv etu . m irisao p aljev in u i ĉaĊ . sitno da se smeje.sm ejao se! K aţe: "V id e li ti. n e sk id aju ći n i d an n i n o ć s k o lena zak aĉk e. O n . Ĉ esto je. Od to doba i majka je morala raspitivati za njega. sv e d o k .to je d ru g a stv ar! A li šta je s Đ o rĊ em k o ji sad u o v aj p ar g led a u tav an k ad h o će d a v as "p ro g u ta p o g led o m ". k aţe m i m ati. k ao ĉetk a s k reĉo m o n e za n as p u n e zn aĉaja reĉi i slik e što sm o ih m i u g ljen o m p isali p o zid u o d šk o le. sek a -Soko. i zalogaji od njega tako su odsudno b risali sv e m o je in ten ziv n e u tisk e. ali ip ak o n aj h leb ac što g a d o n ese ĉiĉa -Đ o rĊ e n eo b iĉn o me je slatko golicao. . p o sle te n aše n esreće b io je p rv o u šin u o leĊ a. ne bi pokupljena veresija i "mi" se razo rtaĉism o . b o g zn a te n e b i i o p et d o šao d o zelen e g ran e. O n d a je isp o d p azu h a izv ad io jed an ĉitav so m un i dao ga m en i. O n p o trĉa i . k aţe m am a. k aţe m am a. o n p o ĉe za se rad iti. Ţ en a m u u m re. n ašu lim u n aciju !" P a o n d a je p o ĉeo . šta je s n jim b ilo ? T o zn a u n ek o liko sam o moja mati. p a ja s m ajk o m d o Ċ o h tetk i u B eo g rad i p o Ċ oh d alje u šk o lu . ali g a o ĉi p o ĉeše izd av ati. S asv im se lep o sećam to g a so m u n a i o n o g a v ezik ato ra što su g a zalep ili tati. i evo sv eg a što se o n jem u zn alo : Đ o rĊ e je tad a p o ĉeo p arĉetariti. Š ta je sa m n o m i s m o jo m majkom bilo. sitn o . p a je su trad an p o g u ren d o šao n ašo j k u ći i . dok mu nisu udarile suze i dok nije p o ĉeo sasv im g rcati. s tajanstvenim o sećan jem slu šao reĉ "v ezik ato r".

gde je? .. O n p ristad e. b rate. n eg o se m o ţe n e zn am šta d ru g o p o k ušati. Izv ališe neki sto tin ak d uk ata i d o Ċ o še sv i tro je u B eo g rad .. lek a?.. srţ o d o k a. i d a to m o g u b eo g rad sk i lek ari d a sk in u .. L ek ar u n ašo j v aro šici d iţe ru k e.D ak le.. k aţe.N išta!. Ja p o ĉeh g o to v o g lasn o d a p laĉem . naopako. i n e ţaljaše n išta g o v o reći: "N a što m i. k ao što b ab ica jo š u tešljiv ije i u b ed ljiv ije reĉe.. ali zato treb a d a leţi u b o ln ici...K u k u m en i! A šta m u je? . a poznata jabuka zasede mi u grlo.Pomakni se s tog mesta. p ro d ad e sv e... a o n s p o u zd an jem u B o g a u Ċ e u b o ln icu . U bolnicu. Š ta k aţe tv o j Jo ca? . K aţe.Njega! . L ek ari m u rek o še d a se n e m o ţe o p erisati. tu gde sam ga ja opazio. ili.Pa gde je. da ne vidi? . Đ o rĊ e... I moja mati. dijete! Kako.. i ru k e k ad o ĉiju n em am ?" A li b o lest o sv ajaše.N e v id i n išta! .rekoh ja. d a "ap eliraju ". .. ali m u tad a k azaše lju d i d a m u se to sam o n av laĉi b elo n a o k o .P a. im a li m u . o su šila se!.. ili u p rav o n jeg o v a sestra. . o su šio m u se n erv . . S estra m u s ćerk o m u ze stan u b lizin i..b ab am a i lek arim a. ti v eliš v id eo si b rat-Đ o k u u b o ln ici? B aš n jeg a? ..N e v id i n išta! .

da ne ĉu h n jen e reĉi: . Odmah se dignem. Đ o rĊ ev o m su d b ino m ..Z n am ! A li m o ţe li m u se o tići?.. Kakva je bila mama! Kako blaga. o sud u i tak o d alje. T o g a d an a b ila je n ed elja..M o ţe.. len štin o ! D iţi se! O setim i ru k u m am in u k ak o m e ĉešk a p o k o si. lepa. P riĉala m i je m n o g o . sv eĉan a!. ĉim je p o lju b ih u ru k u i rek o h "zb o g o m !". ja o p et zaspah.. Ja ću k azati. P a n aš Jo ca! V id eo sam jo š k ak o se "p lav i o d isto k a".kad sam se probudio video sam da je devet sati. Bog zna dokle bih ja spavao. k o ji k ao d a m i je p o stao ro Ċ ak u n eku ru k u . p o la. P riĉe je zaĉin jav ala sv o jo m filo zo fijo m o ţiv o tu .U bolnici. . o p et.. O sećao sam k ak o ĉiĉa Đ o rĊ e n e v id i to p lav etn ilo . o p et. tiha. o p et. a nespavan je. P o la k ro za su ze.. sv ršav alo jed n im v elik im B o g o m .. i . o sećao sam se u m o ran i. razu m e se. o b razu . N isam m o rao ići u k an celariju . Ja sam to g a d an a n ešto u p am tio što n ik ad zab o rav iti n eću . Š to g o d od n eti?. d rţala p o d m išk o m jed n u v elik u p leten icu i u ru ci b o cu s vinom. a sv e se to .. o sreći. zab raĊ en a.H ej ti.. n am rg o d iv ši se i sev aju ći n jen im b lagim i ozbiljnim o ĉim a.. A li k ad sam v id eo m am u s h leb o m p o d m išk o m i s b o co m v in a. i m o ja se "sav est" u m iri.. ozbiljna.. odmah sam sebi objasnio svoj umor nespavanjem. i. i da je m o ja m ati. . ponuda?. K ad sam se p ro b u d io .

.. Ja ju n aĉk i o tv o rim širo m i stu p im slo b o d n o u nu tra.i ne mogu. k ak o m i rek o še. B ilo je v eć b lizu p o d n e. lju b iĉasto m n ek o m .O tid i o p et k ad stig n eš! . R ek o h d a sam fatalist! I tad a m i se u ĉin ilo d a se n ešto zn aĉajn o sa m n o m zb iv a. M n o g o sam o to m e m islio . a n ek i zatv o raĉ k o ji o sećam d a je u n u tra. P itaj tv o g a Jocu! Ja se o d m ah u m ijem . o n o pouzdanje.B o g a m i. ali je sliĉn o st n eo b iĉn o jak a.. u o n o j m u ci i n ev o lji ja n e zn am n i šta m i je g o v o rio .Otidi. o b iĊ i g a. K aţe d a će k ro z koji dan natrag u N. u m en i h ted e ih protiv moje volje i silom zalupiti i ostaviti me napolju. ja n e zn am n i sam k o k o m sv etlo šću ! N a k rev etu p o k raj ĉiĉa -Đ o rĊ a sed elo je ţen sk o stv o ren je.. o d av n a sv ršio v izitu i o tišao .. v elim . Ja se jav im p o m o ćn ik u i u Ċ em u "m alu so b u ".. n e!.k aţe m i m am a. Z n am sam o d a reĉe d a će d a id e. . pouzdanje u .Boga! .. Video sam sasvim iznenada i zaĉu Ċ en d a je o n a n alik n a ĉiĉa -Đ o rĊ a. N isam h teo n i k afe p iti.N atrag ! A što ? . d o k je jo š o v d e. .. n eg o o dm ah o trĉim u b o ln icu . o b u ĉem i u lju d im . i sad m i se tek ĉin i d a sam tad a i n a n jo j v id eo o n aj isti izraz lica. d a se m o ja su d b in a rešav a. k ad su v rata šk rip n u la. . o sv etljen a. Ja n e zn am k ak o to d a v am k aţem . Ali tek što sam b io o tv o rio v rata i v id eo o n aj zn aĉajan p o g led k o ji. siro m ah a. Jo ca je b io . k ak o d a o p išem .. o d šk rin u o v rata. A li n e u m em d a k o raĉam . i . ozarena n ek o m fo sfo rastom . b eše u k o ĉen o upravljen povrh njih.tek sam . n e!. javi mu se. o n u istu tišin u d u še.. S o b a je b ila o k reĉen a..

K aţe m i m am a. i gledalo u mene. ali o n se v eć u zeo i o b am ro . k ao što k ro z zem ljan e o p k op e jasn ije i zn aĉajn ije viri grlo topovsko. p a p ru ţim ru k u Đ o rĊ u : . piha. M o je ran jen o srce p o ĉe k lecati i n ajzad p o k u šavati d a se p o štap a n a jezik . topio i naposletku bio hladan kao ledenica.ono je gledalo. malo da se izduvam! Dakle ta d ev o jk a im ala je crn e o ĉi.. k ao zau šću ju ći d a m i n ešto o d g ov o ri. v elik e. A li m e o n o d m ah p rek id e: . d ak le. I taj je p o g led d o lazio. Ja m u p risk o ĉim u p o m o ć: . N ešto zan o šljiv o . istin a. Stasa je bila sred n jeg i sn aţn o g.Ta ti si. i n jegov pogled i njen pogled. o zg o . ĉv rsto i elastiĉn o se sv ijalo u g ip k e. tak o d a je o d njih duvao neki vetar.. sa strane g led aju ći p rek o m o je g lav e.. i nadao sam ti se. i neka promaja me odmah uhvati i u k o ĉi celu lev u stran u . kuvao. K o sa i o b rv e b ile su jo j p lav e.. p lastiĉn o st. p u n e ţiv o sti. izd ašn o st. ta ti si svetski ĉo v ek !" P ad e m i. n a p am et d a sam ja "b io u P arizu " i d a sam "sv etsk i ĉo v ek ". te je zar tim v iše o d sk ak alo o n o crn ilo . Ja sam b ar o sećao g o re n e tem en u ru p u u dole za patos zakovane noge. Ali. Janko! Gle! A kako da te poznam? Bila je seka Soka. izvrte glavu na stranu i. o b le lin ije.. U taj p ar p ad e m i n a p am et što m i m ati reĉe u jed n o j prilici kad sam se zbunio: "Boga ti. to ju je opet dizalo visoko gore u zrak id eala.D o b ro ju tro . m ram o rasto b elo . ali se sp u štao k ro za m e i silazio jo š za ĉitav h v at u zem lju . kad je to sebe bilo! A . P o k lo n im se n jo j. Molim vas. p a izg n jeĉim sv o je srce k ao chapeau claque i slo b o dn o k o raĉim n ap red . Ali taj pogled bio je n ešto sasv im d ru k ĉiji o d Đ o rĊ ev a. dijete. S v e m iriše n a p ro leće. ali to što o n a sed i k raj Đ o rĊ a. ĉiĉa -Đ o rĊ e! Poznajete li me? On uze moju ruku obema svojima. I onda sam se znojio. sn ag e i jed rin e. p o ĉe se n jih ati.

k aţe o n Đ o rĊ u . sv ejed n o .posle.V id iš! Jo š kao da se poznaje! O n se d o b ro zag led a u p ro zo r. a pored devojke koja je stajala. . m o g u ja posle podne! Ali. a i ja se sećam . m am a m i je p riĉala p u n o k o ješta za v as..d a v as elek trišem .Molim.Hteo sam .kako da te p o zn am ? P u štate. b rate. ali sad im ate d ru štv a.A što v i n e sed n ete. ti k o ji si v ask rsn u o L azara i k o ji si ĉak o d v o d e n aĉin io v in o ! T i! T i m i o d reši jezik! N ećeš? E . gospodine! D ev o jk a sed e n a jed n u sto licu ĉak k od fu ru n e. p a n e m o ţe ĉo v ek n i d a v as p ozn a. ja jo š v o lim i p o sle p o d n e. molim vas. izv o lite! .on me rukom pogladi po bradi. B o ţe. B aš sam v eć u m o ran . . meni je sasvim svejedno. O n d a. N e. a oko mi ode za srcem i zakova se za devojku -. to jest b o ln iĉk i p o m o ćn ik u Ċ e. o n d a zn ao sam d a si imao izm eĊ u o b rv a b eleg u o d o no g a firiza.rekoh ja. ja sed o h d o . D o v rag a! B ar je n jeg o v p o sao ov d e d a g led a sam o Đ o rĊ a. g o sp o Ċ ice? M o lim v as. . h v ala ti b ar što si m i p o slao p o m o ćn ik a! P o m o ćn ik . O h . n e! M o lim v as. ..On rukom htede da se dotakne devojke" ali je ona bila davno ustala i stala ĉak k o d o n o g d ru g o g p razn o g k rev eta. a i v rem e je ru ĉk u . a m en i izm eĊ u o b rv a m etn u prst. On sede na prazan krevet. Naopako! Da nisam . . te b rad e k ao p o p ov i. ti k o ji si sv em o g u ći. v id iš! .ljubomoran? .M am a m i je p riĉala .

V id iš li m o ju ru k u? . plavi se! . O n se o k rete u p o la n jo j: . g led aše u m en e. Iz n jih je sev ala tam a. O ĉi se jo š jaĉe o tv o riše.D o b ro će b iti. a što ti sad o p et p laĉeš? M i se o sv rto sm o i v id esm o n jeg o v u ćerk u o k u p anu u suzama.vidim.reĉe p o m o ćn ik s n ek o m b o ln o m iro n ijo m . . k ao ĉo v ek k o ji p ru ţa n ep o b itn e d ok aze.Vidim onako.Pa kako je. Vidim prste! . ak o B o g d a. E . a kamoli jecanja da ĉu sm o . plavi se. sasv im p o red p o m o ćn ik a g led aju ći. kako je? .p o m o ćn ik a n a "p razan " k rev et. a g led aju ći u m en e. P o m o ćn ik . reĉe: .A ? K o lik o? M o ţete li d a v id ite? A h . . . s rukama stisnutim u krilu. gazda-Đ o k o. trlja ru k e: . N jen e o b rv e d ig o še se n a k rajev im a. b led i.Ĉ etiri! Ĉ in i m i se ĉetiri! N e v id im b aš d o b ro !.reĉe Đ o rĊ e .. . ali ni daha. s pogledom zakovanim za patos. jad n i Đ o rĊ e! O n o p et isk riv i g lav u i. i izraz lica p o ĉin je d a se k ru ti i d a se n av laĉi n ek o m strav o m i o zb iljn o šću . a u g n u še n a sred i.Prsten? . D ev o jk a se m en ja u licu . sv etsk i ĉo v ek ..Pa koliko ima prstiju? On metnu obe ru k e n a leĊ a i. . Đ o rĊ e je v id eo u šim a.Vidim.reĉe p o m o ćn ik m ašu ći ru k o m isp red b o lesn ik a.

. Onaj. D ab o g m e..... b iće jo š b o lje! S ad p o m o ćn ik p o ĉe m en i o zb iljn o d o k aziv ati: . b elo .. Je li o n i k aţu .Jo š k aţe g o sp od in Jo ca d o k o d em o u zelen ilo . o tome nema sumnje. P a i p o m o ćn ik se izg u b i. onako.Ta da. dabogme. k ao p o n ek o m p latn u ţiv o ta. p u sto š.. a p o licu .. V id eo sam d a je Đ o rĊ e n e sam o h teo n eg o d a je i m o rao d a v id i. i samo kao da se tam o ĉak u d n u .A m a što ti p laĉeš. sv e k ao o b am rlo .. isto o n ak o ru k e d rţaše. o n i v aljd a b o lje zn aju o d teb e. n erazg o v etn o o p aţa jed an k rajiĉak n eb a. Znate. suze . K aţu . dakako! . g led ao u tav an i n am estio u sta k ao d a će d a zv iţd i. M en i je n ešto ig ralo p red o ĉim a. pa kretanje. p a. pa zelenilo.rek o h i ja. što srd iš B o g a? E to gospodina d o k to ra. da.. p a i g o sp od in a Jo ce. O n n e reĉe šta k aţu Jo ca i n jeg o v p o m o ćn ik : ali je m en i b ilo isu v iše jasn o d a je m išljen je Jo cin o i n jeg o v a p o m o ćn ik a treb alo d a b u d e p o v o ljn o .sv e! I o p et b eše n a n jo j sv e d ru k ĉije.. o b ešen o .. isti pogled. b esk o n aĉno st. jed v a p rim etn o . p o ĉe m latati ru k am a i o d su d n o v ik ati: . b ez izraza! O k o n jen ih o ĉiju ... tek d a se n ešto rek n e..E to v id iš! .. dakako! Vazduh. P o m o ćn ik je p reb acio n o g u p rek o n og e. cu p k ao . n eg o n jeg o v e ćeri rad i. T ad a se iz n jeg o v o g k ao stak lo m rtv o g o k a o tk aĉi ato m led en o g o ĉajan ja i k ao lav in a p ad aše sv e siln ije i o g ro m n ije n an iţe: p reg azi n as .. . sv e to u n ek u ru k u u b rzav a o p tok m aterije i restitu iše organizam.. S v i sm o ću tali.k aţe Đ o rĊ e.Razume se.. u stran i. p a se o b rte d ev o jci. n e Đ o rĊ a. d alek o . k ao d a je n ek o p o ĉeo zam aziv ati b elo . b elo . .O tome nema sumnje! . A d ev o jk a isto o n ak o seĊ aše... te m i se ĉin ilo k ao d a se Đ o rĊ e s n ek im rv e. O n h ted e d a p risk o ĉi ĉiĉa -Đ o rĊ u . N em o j p lak ati! L ev i k raj u sn e zad rh ta m u .

g o sp o Ċ ice! B o g će d ati p a će sv e d o b ro b iti! U o v ak v im p rilik am a ja. O n a p o k lo p i o ĉi ru k am a i su za n jen o g o ca p ad e u m o re njezinih suza. o ro v itim jajim a.T a o v o . k ak o su g a d o k to ri v eć o stav ili. Ne znam ko lik o sm o ću tali. ja m islim d a . tam o g d e ja m islim b aš je zelen o ! A i v o d e su u b o g a d iv o ta! Š u m a je.Š ta? . a. I to kao d a i d ev o jk u d o n ekle u m iri. O n d a Đ o rĊ e p rv o o b risa o k o . ali će d o ći d a se o p ro sti s m am o m . Oprostim se s devojkom: . i.E h . G o v o rism o d u g o o sv eţem v azd u h u . Ja se d ig o h . trav a je. i gospodin Joca. A Đ o k a n am i sam v eć u ze p riĉati o n ek o m sv o m sv o jak u : k ak o je b io n a sam rti.dvojicu i zdrobi devojku. a doktori savetovali da se ostavi "na prirodu". da sad treba samo da ste u zelenilu. i p o u zdan im . O p ro stim se s Đ o rĊ em k o ji m i reĉe d a će u sk o ro n a p u t. su d eći p o zd rav o j p am eti i p o zn aju ći m o ć p riro d e. k ao laik . k ak o g a zo v ete? O v a m ašin a! . k ak o su m u p alili sv eću . naposletku. k ak o je taj n jeg o v ro Ċ ak sa sv o jo m p riro d o m p o b ed io i bolest i doktore. šetn ji i o p riro d i "k o ja rad i".A k o će m en e tam o an alizirati? . .Z b o g o m . Ja m islim . a n arav n o . što je glavno. ĉisto v eselim g laso m o b rte se p o m o ćn ik u : . Prirodi onoj kojoj se ostavljaju ovakvi bolesnici. lu fto v i su ! Ja i p o m o ćn ik se p rib rasm o .D a se elek trišete? P a to v iše n e treb a.

u zm i m en e!" "H ajd ' . tu ri mene napred!" Ali ja se ne dam.. p a m o ji fam ilijarn i odnosi. N ije v ajd e.Onda sam dalje "analisao". h o ću d a isced im slast iz o v e tu g e. k ak v o "filo zo fisan je"! Ja h o ću d a p u stim srcu n a v o lju . P a ak o se i s ĉim m o ţe u p o red iti sv et. A li n e. Ih. v i v eć znate. red o m . Redom.. pa da "hladno sudim". P o tresa m e.kratko i jasno! Potresa me moj odnos prema p red m etu p aţn je. a ak o se i s ĉim m o g u o ĉi u p o red iti. redom! . jak o tu ţn e p riro d e. a o n o b ar.! N a što sva ta k o m ed ija? N a što p retv aran je. D an ašn ji m o j sastan ak u b o ln ici n aĉinio je n a m e silan u tisak ! P o k u šao sam d a g a "an ališem ". I to k ao d a je n ešto u tešljiv o . teţin a situacije . N ašao sam d a je u tisak u o sn o v i tu ţn e p riro d e. p a k ad ih nema ni jednog ni drugog! .. p a su te o ĉi m o je. ala sam glup! Pa gde je. P a jo š k ad taj svet sto ji p red a m n o m .. ak o n e n a p o tp un o o zd rav ljen je. opet. Ja s n em aĉk o m h lad n o ćo m sistem atsk i razraĊ u jem m aterijal i o stav ljam o n o n ešto n apo sletk u . n a što lag an je seb e sama? D o šlo m i ĉisto d a p laĉem ! K ak av jad an "sistem ". N arav n o . P o tresa m e o sećan je m o je n em o ći d a p o m o g n em ĉo v ek u k o ji je p om ag ao n ek ad n ejak o m e m en i i ostavljenoj mojoj majci.izg led i. m ad a m i o n o o p et i n ep restan o isk aĉe p red o ĉi.. to je o p et sa sv eto m . Ja n ek i p u t v o lim da budem "filozof". ta kvaka? Kao da su vrata dva kilometra od mene! T o g a d an a p o sle ru ĉk a lešk ario sam n a k rev etu i razm išljao . . slatko. sv e trp a p red a m e i k aţe m i: "H ajd 'sad . b ez ik ak e m u k e n ašao sam i zašto je tu ţan . d ak le. iak o m i se n ešto .P o tresa m e.. d alje. ja n e zn am jo š šta. to je s o ĉim a. m o ji liĉn i o d n o si. Potresa me onaj grandiozan utisak na moju dobru m ater. p rijatn o .

h o ću d a m islim n a n ju ! Jer o n a je u teh a i ţiv o t! E to . Ja tak o v o lim ĉiĉa -Đ o rĊ a i tu ţim za n jim , ja v id im , ja p o im am , ja o sećam sv u n jeg o v u n esreću , i sam sam n esrećan i b ezu tešan . A li ja v id im n ju p o red n jeg a, i sv e d o b ija d ru g i izg led. O n a je u z n jeg a o n o što V ask rs u z Veliki petak; ona je, po mome shvatanju, imala zadatak da g a, p o red sv e n jeg o v e n esreće, ip ak u sreći. O n a će g a i u srećiti! Ja v am k aţem : o n a će g a u srećiti! B ar ja b ih s n jo m b io srećan ! Jo š k ak o ! T ad a se o p et u m en i p o ĉe k o p rcati "filo zo f" i "sv etsk i ĉo v ek ": "L ak še, lak še, m lad iću ! T a ti, ti si v id eo d o sta o ĉiju iz k o jih su sev ale m alo o štrije strele, ali tv o ja p arisk a u štirk an a k o šu lja ĉu v ala je tv o je n eţn o srce." - O h , B o ţe, šta to sv e v red i? M a šta ja rad io , m en e je ip ak bila ponela, celoga ponela ta misao. Ja sam ogledao da je se o tarasim , ali sam se o p et, g rĉev ito i v eselo k o p rcaju ći se, predavao njoj, pokrivao se njom i uvijao u nju, kao o n o što g o lišav a d eca sk aĉu u h lad an k rev et i ţiv o s u zv icim a u v ijaju se u p o k riv aĉ. N e zn am u ĉem u sam p ro v eo to p o slep o d n e. N ešto sam k ao p o k ušav ao d a rad im i rad io sam , - n o m o ţete m isliti kako! "Srce" me je vuklo ponovo u bolnicu, ali mi je "razum" kazao da nje tamo nije. Bojao sam se da mama ne o p azi n a m en i k ak v u p ro m en u , p a ĉim sam je o p azio d a dolazi u moju sobu, ja sam odmah trpao moju cigaru u u sta i traţio ţig ice, d o k m i o n a n ap o sletk u n e izb ro ja sedam kutija koje su mi stajale pod nosom na mome p isaćem sto lu . P o ĉin jao sam sto tin u n ek ak v ih p o slo v a, ali - sv e je išlo o d zla n a g o re! N ap o sletk u sam p o stao nestrpljiv i n erv o zan . P o v rh sv eg a to g a b io je jo š i d an p rek o sv ak e m ere to p ao , te m i ĉisto p rip ad e n ek a m u k a. P o što je v eć b ilo o v eĉern ju , ja se o b u ĉem i o d lu ĉim d a

traţim Jo cu , p a d a id em o n a k u p an je. Jest, ali g d e sad d a g a n aĊ em ? A o n b i m e, ĉin i m i se, razbio i razg alio . N arav n o , n eću m u ja n išta g o v o riti o to m e što m e m u ĉi, - što d a m i se, m o ţe b iti, sm eje? - Ali ćem o b ar p ro ćeretati. S v e je to lep o , ali g d e je o n sad?... P a ak o g a jo š n e n aĊ em ? Ĉ isto sam se d ao u b rig u . A li ĉim ja iz k u će, a o n n a k ap iju . S malim ga nisam zagrlio! Nagovorio sam mu za minut m ilio n g lu p o sti: k ak o sam h teo d a g a traţim ; d a g a traţim k o d n jeg a k od k u će, d a g a traţim u b o ln ici, k o d b o lesn ik a, u ĉitao n ici, u raju , u p ak lu , u ... - M o re, šta ti je d an as? - N išta, b rate, - rekoh veselo. - V id iš! Ja im am to - smej se ti k o lik o h o ćeš, ali ja to im am : d a k ad n ešto siln o m islim , k ad m islim d a će m i se n ešto d esiti, d a ću se s n ek im , n a p rim er, sastati, n ek o g a sresti, ili tak o što , d a m i se to b aš desi! Eto, na primer, sad s tobom! - Rotkve! U hiljadu puta nijedanput, pa - n išta! A jedanput, pa - zakon! M en i k riv o što o n n e p ristaje u m o je lu d o v an je. L ak še b i m i b ilo . N ap o sletk u , k ad v eć h o će d a se p rep ire i sv aĊ a, hajd', i to je kakva-takva zabava: - A što se ti, o p et, p rav iš v aţan? T i m isliš: ak o ti zn aš d a se b u b reg o m n e d iše, a, o p et, d a se u m o zg u n e p rav i ţu ĉ d a zn aš sv e i sv a? U siljav ao sam se d a "d o Ċ em u v atru ". A li k ad p o g led ah Jo cu , ja se zaĉu d ih . N ek ak v a m raĉn a tajanstvenost bila je na njemu. Tako mi je bio promenjen,

da sam izg u b io svu v o lju za "d isp u t". B io je zam išljen , p a, rekao bih, i ljut, i kao da je s mukom pratio moj govor, k ao d a se u siljav ao d a se o trg n e o d n ek e tešk e m isli. Ili se to m en i sam o tak o ĉin ilo? Da vidim: - M o re, šta ti je d an as? O n se p o ĉe v rteti, p ru ţiv ši n ajp re v rat i k reću ći ram en im a; p a p o sle p o ĉe izd izati ru k e k ao što ĉin i ĉo v ek k ad g a sv rb e leĊ a ili g a steţe h aljin a p o d p azu h o m . O n je to ĉin io tak o b riţljiv o d a je jed v a d o sp eo d a m i o d g o v o ri: - N išta! N e zn am o tk u d m i d o Ċ e u p am et, a jo š m an je o tk u d da mu zajedljivo reknem: - Da se nisi, more, zaljubio? On pozelene i - isplazi mi jezik. Video sam da nije za razgovor i ostavio sam ga sve do p o sle k u p an ja, i tek k ad sm o i p iv o p o p ili, u ĉin i m i se d a ću u sp eti s m o jim p red lo g o m . - Ĉ u ješ, - rekoh - hajdemo , b o lan , k o d m en e d a v eĉeram o ! - D ab o g m e, d a m e jo š izg rd i tetk a S o k a! - T a k o ji ti je Ċ av o , šta im a d a te g rd i? - Pa tako..., sto puta..., u nevreme!... - Ĉ u ješ, - rekoh ja odsudno - nemoj biti, brate, lud! Hajde d a v eĉeram o ! Jo ca za ĉasak sam o zam išljen o zaĉk ilji o ĉim a, o n d a p o g led a m en i u o ĉi i k ao d a se razb u d i, k ao d a sk id e n ek u

m ask u , k ao d a strese n ešto sa seb e: - Hajde! D o Ċ o sm o . M am a se o b eseli i u stu m ara. U b rzo b i p o stav ljen a so fra i m i v eĉerasm o . P o sle zad im ism o . - Je li, Joco, - reĉe m am a - šta je, Boga vam, s onim n esrećn im Đ o rĊ em , Đ o rĊ em R ad o jlo v ićem ? K ao n ek im m aĊ io n iĉk im štap o m , p red a m n o m se stv o riše o p et n jih d v o je. Ja ĉu h k ak o o n a n eĉujn o p laĉe i k ak o o n k riv i g lav u , g led a u p ro zo r i san ćim b ro ji p rste n a p o m o ćn ik o v o j ru ci. O n k o ji je d o n e o, kad nam je izgorela k u ća, so m u n p o d m išk o m , i... Iz Jo cin a g o v o ra jed v a sam razab rao o v e zn aĉajn e reĉi: D a se k o d Đ o rĊ a suši n erv o d o k a. D a je b o lest n eizleĉiv a d a sad jo š n ešto jad n o i n azire, ali d a će za k ratk o v rem e v id sasv im p ro p asti. D alje, d a je Jo ca p o k u šav ao jo š p o n eĉim d a zad rţi n ap red o v an je b o lesti, ali d a je o stalo sve bez uspeha, i on je kazao o tv o ren o stan je stv ari i k ćeri Đ o rĊ ev o j, a Đ o rĊ u je tak o Ċ e m o rao n ag lasiti teţin u njegova stanja. - Đ o rĊ e im a jed n o g b rata, k alu Ċ era u S ., i taj ga je zvao k sebi u manastir na neko vreme, te je Joca u g rab io tu p rilik u d a g a p o šlje b liţe k u ći, jer će n ap o sletku "m o rati p asti o p štin i n a teret". K azao m u je jo š d a će m u m o že biti zelen ilo u m an astiru i "p riro d i" d o n ek le zad rţati, pa i popraviti boljku itd., itd. Mama je za celo to vreme tiho plakala. Samo je poneki p u t, p red išu ći, isp u štala reĉ: - S iro m ah Đ o rĊ e! S iro to o n o dete! - Verujte, - k aţe Jo ca - i m en i je tak o tešk o d a v am n e u m em k azati. M n o g o m i je, ĉin i m i se, lak še g led ati ĉo v ek a za k o g a zn am d a će n eizv esn o u m reti. A li o v o !... P a m i je i in aĉe n ek ak o p rirastao za srce i o n , i... n jeg o v a

sudbina! M u ĉio sam se i m u ĉio , d o k sam se o d lu ĉio d a m u k aţem d a se u b o ln ici n e m o ţe p o m o ći. S ad m i ĉisto n ešto lak še. Ĉ in i m i se d a će m i p asti n ek i teret sa srca k ad o d e iz b o ln ice. S u tra će, m islim . Ja sk o ĉih : - S u tra? S u tra v eć! - Sutra, Bogu hvala! Sad nastupi jed n a v elik a p au za u k o jo j n e zn am što je k o m islio , a ja sam sam o g led ao Đ o rĊ a k ak o g a o n a s tetk o m v o d i k o lim a, k ak o o n ru k o m n ap ip av a ţd rep ĉan ik i k ak o se p o b au ĉk e p o dv laĉi p o d arn jev e. K ak o se sv i n am eštaju , gledaju je li on dobro, i onda - kas, kas, kas! Jedan oblak p rašin e, i n išta se v iše n e v id i! M n o g o sam jo š san jao i "filo zo firao ". R azab rao sam se n a m estu g d e m o ja m ati g o v o ri Jo ci d a će m u sp rem iti u štip ak a s m ed o m , sam o n ek a o n k aţe k ad će Ċ a d o Ċ e n a v eĉeru . A li i Jo cin o ĉelo b eše ĉu d n o v ato . D a li to sa Đ o rĊ ev e sudbine? - P a zar se d o k to ri n e n au ĉe v eć jed an p u t n a te u tisk e, zar n e o g u g laju sv e to? Ili m o ţd a?... K o ješta! I tu n o ć sam san jao . S an jao sam : a ja k ao id em n ek o m liv ad o m . S v e se zelen i k ao jed , i u v azd u h u n ešto m iriše, i negde kuka kukavica, a, opet, ispod nje - ja ne znam otkud - ali isp o d n je izb ija sat! O d n ek u d p uše v etar, i to tih , to p ao , m irišljav v etar, i šu šti lip a, i o n d a jed an jak v ih or. I o k o m en e je sad g o ra, p u sta, m raĉn a g o ra, i p red a m n o m je staja, i opet kuka kukavica, i ĉu jem šetalicu sata, i o n a kao govori: "Jan-ko! Jan-k o !" i jo š n ešto , ali n e zn am šta. S v e je sam o m raĉn ije, i d rv a se sp u štaju i sav ijaju , staza je sv e u ţa, i sv e se m an je v id i, a n ešto se p ro v laĉi i tešk o k o raĉa. T ad a

. n i ţao . M a. A li o n a im a n ešto u ru ci što smeta da se moja ruka sljubi s njenom.. . " ali me misao povede daleko natrag: S etih se n je. ali n e zn am šta. G le šta je sad sv eta! I sv i u p rli o ĉi u to p arĉe hartije. k o ji sam ju ĉe o p azio i k o m e sam se ĉu d io ! D ak le to li je! N arav n o ! A g le k ak o se o n a h artija sav ila u fišek i iz n je se p ro sip a zlato ! B lešti se. n ap ro tiv : m ilo m i je! N ek a. i da se b ro jev i sv etle i b lešte. poznajem! Znam sve! E n o o n aj isti o zb iljan p o g led n a n jem u . P ro teg lim se i poku šam d a m o j san p o n o v im . n ek a.. O d n je n ešto b lešti i g o ra se rastav lja i g ib a. da vas ovako postarinski blagoslovim. u zm ite se. o ĉu d a! M en i n ije n im alo k riv o . R ek ao b ih d a su mi odnekud poznati ti brojevi. n ije! T o je Joca d o k to r! G le k a ko zaljubljeno gleda u nju! Poznajem. i o n a se g ib a i sv e se v iše u p ija u m en e. K aro lin e! S etih se k ad sam jo j g lav o m leţao u k rilu n a k lu p i. p o v erljiv o lju b av n o . i o n d a jo š n ešto . d a g a rastu m aĉim i d a g a upamtim. i ja g led am g o re i v id im sam o nebo i nju! Sav svet je ona. i sv e m iriše. b u d ite srećn i. p o zn am Đ o rĊ ev u ćerk u . Jan k o ". O k o n as šu m a i ĉiste staze. u d raţĊ an sk o m V elik o m v rtu . šu šti i zan o si njegov sjaj. ovako kao vladika u n ak rst! S am o što m i je n ešto h lad n o p o listo v im a. osobito onaj s kukuljicom i k ap etan sk im ĉin o m . ev o v am i m o g b lag o slov a! E v o . i ona sav svet! I u grudima mi .ja vidim devojku. eto v am n o v aca. i svi vide da je to lutrijska obveznica. te se jed v a ĉitaju . i zn aĉajn o jo j steg n em ru k u . jao ! N e m o g u d a v iĉem . i d u g o . i k rep k o . okreni se na drugu stranu! K ad sam se razb u d io . a njih se dvoje sv e v iše g rle i lju b e! A li. A . m a..Sine. i ja odvih jedno p arĉe h artije. i d etao n egde k lju ca. G le! A ko mi je to metnuo porculansko oko na list? Ta to je m rtv ac! Jao . v id im d a sv iće. sam o o sećam d a je n ešto p red an o . devojku kakve samo na snu dolaze! Ona se isp rav i i p o v erljiv o m ah n u ru k o m . i u u šim a m i zu ji. i tak o slatk o k aţe m o je im e: "Jan k o . K ao d a ĉu jem L ab u . T ad a ja p o zn am n ju .

O sećao sam n ek i ţiv o tan m iris u salo n u . te p rv e i jed in o istin sk e m o je lju b av i.. Ja je ljubim i na grudi stisk am . u p red so b lje. ali je d u v ao jak v etar. U k ak av se m aĊ io n iĉn i. . ili bi napeo staru . srećn i p o g led sk lap aju o n e n jen e p u ste o ĉi! E h . S ećam je se k ao d eteta. sećam k ao . P o sle se setim M arije. d u še. n ev iĊ en . A h . strasti. i o p et se širi. ali .Ĉ u o sam n jen u svirk u . i o p et je o n a. san jiv i. Ali kako je ona svirala! .n e m o je ţen e. p o n o sa. to v eĉe! U šao sam . Gledao sam je sa strane. P o g led o m sam jo j se p ro v laĉio isp o d p azu h a i razb ijao se o o n u ĉaro b n u ob lin u . V id eo sam i n jen u o b lu ru k u . šta hteo? Z ar d a ţiv im b ez n je. m iris k o ji. rezi i seĉe i ĉin i te p o d ig rav aš i letiš k u d si p o šao . b led i i izd iše p red v eliĉan stv en om p ro sto to m m o g a n ajn o v ijeg poznanstva!.. sv eg a v elik o g u o n o j što tak o s o sećan jem o ţiv ljav a i za n eb o v ezu je n aš o rg an slu h a..se n ešto sv e.. m išicu . A h ... O n a je sed ela za k lav irom. p o v ijaju ći se za ru k am a d esn o i lev o . i o n u ĉu d esn u ru p icu na laktu . šta o sećao . i o d m ah se n ap u n i m išlju o n jo jzi. Video sam joj gipki stas kako se lako njiha. A li šta je. p lem en ito sti. ĉu o n ek u d otle n eĉu v en u so n atu . T o g a d an a b ilo je to p lo . i sam o o n a što tak o silno puni i raspinje moje grudi. zar. šta je to sv e? K ak o se sv e to g u b i. k o lik o srca.ţen e. v iše širi.. P o g d ešto b i pojedini vihor silno cimnuo prozorom. Ja se ĉu d im d a jo j jo š to g v eĉera n isam p ao p red n o g e. i o p et tak o "n eisk u san ". a o n a zatv ara o ĉi i san jaju ći p o v ija se n atrag i p red aje se isto j slatk o j i n eo d o ljivo j srećn o j m isli. d a sam m islio : n išta m e o d n je rastav iti n e m o ţe!.. k ak o sam tad a srećan b io .Ja sam odmah video i osetio koliko izraza. A li jed an v ih o r! P a S tan k e se sećam ! A i k ak o n e? S ećam se o n o g p rv o g v eĉera što sam p ro v eo u n jih o vo j k u ći. O d v elik e so b e su b ila v rata širo m o tv o ren a. d a jo j n isam kazao. sv e v iše. ah . šta sam tad a m islio . k ao u d ecem b arsk o ju tro .

m ah o m o seb i. Ĉ in i m i se d a sm o o b o je slu šali v etar. P o sle je p riĉao o sreb ren jacim a n aĉeln ik o v im . p o zn ate m o jo j m ajci. p a b i o d m ah o d leteo d a lje. za k o ji m in u t. R azg o v arali su . P o n u d ili sm o ih d a sed n u . O d lazak je tu . Ć u tali sm o . U taj p ar v rata se širo m o tv o riše. i n e zn am g d e će jo š v eĉeras n a k o n ak . i šetalica o d sata k ao d a se lak to v im a g u rala k ro z d eb eo dim. i sto g a su je in tereso v ale. S am o su sv e te n jeg o v e p riĉe.p o tk lob u ĉen u tap etu n a zid u . ĉu je se k ak o u d aljin i h u ji i sv e se d iţe u o b lak . Đ o rĊ e je p riĉao . I zap reg n u ta k o la v eć ih n e zn am g d e ĉek aju . p a će su tra ran o d a grabe dalje d a n e zn am g d e o p et p ad n u n a n o ćište. o p et.o njemu je mnogo p riĉao . k ao što o b iĉn o rad e p ro sti lju d i. i d o k se o k o n as sleţe p rašin a. K a o davljenik. tak o sm o m n o g o p u šili. a ja sam . zem ljištu . n i Jocu u njemu. o lib ad etu što je v ezao n jeg o v o j po k o jn o j ţen i. liĉn o stim a. sv e je v eć sp rem n o . Ĉ in i m i se d a sam p o ĉeo cv o k o tati zub im a. p o d o bu . d a se u n ašo j v elik o j so b i n išta n ije v id elo . Ja sam s m am o m sed eo p o sle ru ĉk a i p u šio . S ad m i je b ilo sv e jasn o ! S ad sam v id eo šta su m i o n i ona! S ad . o v atri k o ja je sag o rela i n jeg a i . sa sestro m i sa ćerk o m . n e izu zim aju ći n i m o j ju ĉerašn ji san . Đ o rĊ e je d o šao d a se o p ro sti. Đ o rĊ u p rav io i p alio cig are. o mome ocu. P u šili sm o . da mi hiljadu kojekakvih planova i m isli d o Ċ o še u p am et. i m o ja se su d b in a rešav a! Bio sam tako zbunjen. M am a ih p o slu ţi. valjda iz kurtoazije. . Đ o rĊ e je p riĉao p rv o i n ajv iše. i u Ċ e Đ o rĊ e sa štap o m p ru ţen im p red so b o m . a. i m o ja je m ati g u tala te p riĉe. video sam za trenut ceo sv o j ţiv o t.

A o n a je b ila . Ostari se. p o što v iše ne m o ţe rad iti zan ata. Moja mu m ati p risko ĉi u p o m o ć.. k o d o p štin e što g o d . pa to ti je!. H teo sam i d a jo j b acim k o ji "zn aĉajan p o g led ". n a p rim er..nas. N ap o sletk u .. ili se o n a ĉin ila n ev ešta. k ao n a naslo v no m listu k ak v e k n jig e.P a tak o ! N a p rim er.. Moja mati vide da je poslednje p arĉe tak o v elik o d a n e m o ţe u k o v ĉeg : . n ap o sletk u . B o ţe m o j!. u tu tk iv ao . D ig o še . n ešto kru p n o i n erazu m ljiv o .Ono jest. R eĉe d a se o seća b o lje.. A p o sle.. ali ili m i to n ije išlo o d ru k e. b rat-Đ o k o? On brzo pokupi sve oko sebe i baci pred mater. tako je! .... . k ak o ću ti k azati? .. d a m u je Jo ca rek ao d a to m o ţe b iti jo š b o lje. d a je.zatvorena k n jig a! Ja sam sv ak i ĉas p o k u šav ao da k ro z d im o d d u v an a p ro ĉitam što g o d . d a je n au m io traţiti slu ţb u . slag ao .... ja. m o g ao b ih . ali o n se n ad a o d b av ljen ja u "p riro d i" k o d b rata. d a sam ja u v ek p lašljiv o p o g led ao n a n ju . On je pribirao. tak o ..K ak v u slu ţb u .P a šta sad m isliš..... Ĉ esto se sm ejao tak o slatk o i k u raţn o. Bilo je to u neku ruku pakovanje misli. E to . b o ţja v o lja. h ej. Đ o rĊ e p o ĉe sv o j g o v o r presecati sa: H aj. T u rao u p razn in e p o n ek o : "d aće zar B o g !" ili "B o g sv e m o ţe!" .reĉe m am a i p rik lo p i k ap ak .A li je p o k raj k o v ĉeg a b ilo p o d o sta stv ari k o je o n k ao d a se zateţe d a p o trp a. ali n a n jen u licu stajaše. N a p rim er. o nekakvoj pomadi o d k o je raste k o sa i šta ti ja zn am . A la se o n d a ţiv e lo!. b rat-Đ o k o? .

sad odmah putujete? Odmah? .sve je izgubljeno! .Odmah! N e zn am k ak o sm o se o p ro stili. .. Jo š m alo p a je . b rate? . n eg o jed v a p ro šap tah . n e zn am zašto ..se. i d a m i je o n a..h ted o h ja. . Ĉ u jem k ak o se zatv o riše v rata o d k ap ije i o d su d n o v id im na licu moje matere onaj ozbiljni izraz koji se na njoj vidi . ali ja ću sam o d o v rata! I v rata se zatv o riše.I sad odmah sedate na kola. .docne! . v ik n u ti.. i tav an ica se p o ĉela sp u štati. i to . Ĉ u jem u av liji k o rak e i lu p u o d b atin e k o jo m se Đ o rĊ e p o štap a. i d im o d d u v an a k am en iti.M am o .. zar v eć? Z ar zau v ek? Z ar je to m o g u ćn o !? A li ja n e v ik n u h .to znam.. ali eto v id iš.Š ta. B ilo je u so b i i m raĉn o i zag u šljiv o .Š ta?! .Z ar v eć id ete? O n a tu ţn o sleţe ram en im a i p o slu šn o p o k aza o ĉim a n a oca. n e "sru ših n eb esk e svo d ov e"..njoj: . N išta n isam v id eo . . ti. rek la: Z b o g o m .Mamo! . Znam da sam i mami stisk ao ru k u .M am o !. i sv e d a te u g u ši! Ja sam se rukovao.Š ta. u p lašen . Jo š jed an tren u tak i . M am a se v rati.. o zb iljn o sm ešeći se. ja. Ja.

i to odmah. Jo š m an je n e go malo.k rasn a ţen a! I Đ o rĊ e je jed an p o jed an ĉo v ek ! O n .sam o k ad je g o v o r o m o jo j ţen id b i. Ona kao da pade u neki zanos i kao da sebi samoj ili nekome drugome .a ne meni . v id eh n ešto o g ro m n o v elik o .Id i.Id i.. .uze govoriti: . i sve je propalo: .. sad n ije n i za što .Krasno dete! R aziĊ e se d im u so b i. ali se jo š n e d a! I ja ti k aţem .Id i! T o je jed n o d o b ro i ĉestito d ete! Z n ala sam jo j i mater. A li u n jen im o ĉim a stajala je d ru k ĉija p resu d a. . . pa i sad sam razumeo da treba sad. ali se ne makoh s mesta. eto . i kao okamenjen gledah u majku. tako se njena lepa i su h a ru ĉica isp reĉi p red a m n o m . i n jen p o g led razd v o ji C rv en o more. m am in g las p o ĉe em fatiĉn o d a zv o n i.. ak o ćeš! .reĉe o n a. ali n e razu m em n i o v o lišn o! . B ilo je jo š to lik o v rem en a d a sam ih m o g ao v ratiti s kapije.. kidati: . meni se.i ja p o sk o ĉim v ratim a.K ad jo j p o g led ah u o ĉi. Ja sed o h i saslu šah je o b o ren e g lav e. Valjalo je hitati. N ek a d av n o n ev iĊ en a sv etlo st sinu . Ja sam uvek razumevao svoju mater. . Ali kao Crveno more pred Mojsijem. dopada ova devojka! . ak o ćeš! B o g g a u b io k o ti u to m e stan e n a put. i sve zamirisa nadom i pouzdanjem.Da ih zovnem? .. ak o ćeš!.i ja ti k aţem d a se o n n ik ad n eće d ati zlu ! On je od starih ljudi! On je junak i v eru je u B o g a! Id i.Mamo!..

. m o re...strašan d im ! K ad iziĊ em u av liju ..O h . ĉestito j. h aj. p a d aješ .. da nije ono Joca doktor?. d o b ro j k u ćan ici. P a o n d a.... B o g a m i! B o g je v elik a zak letv a. I k ao d a u d aljin i v id eh p ešev e o d Đ o rĊ ev a k ap u ta k ak o ih n o si v etar.ĉisto m e sram o ta d a k aţem . u p rav o d o vu ĉe d o v rata i o tv o ri ih ! Ja u h v atim n jen u ru k u i p o lju b im . k ao d a se trţe iz n ek o g sn a. rad im !. O n d a se p ljesn u ru k o m p o ĉelu : . O n a m e o ĉajn o d o h v ati za ru k u ... d a ti o tk u d n e v o liš Đ orĊ a. Idi!. ali d ev o jci .k o ju si ti ju ĉe p rv i p u t v id eo !. a kako se vi danas ..Idem.. Idi!.zaljubljujete! Svi vi. Idi!. molim te! . jak v etar d u h n u i o tvo ri k ap iju . d an ašn ji m lad ići! N e zn ate šta h o ćete. p ljesn u se ru k am a i o k rete se m en i.. o štro m e g led aju ći u o ĉi: . D a o tk u d ti n ećeš d a u ĉin iš n jem u sv e što ĉo v ek m o ţe u ĉin iti.. ovde je . g rešn a u B o g a. v ru ć. I ja iziĊ o h n a u licu .Tak' i ste v i sv i..p a d aješ srce n jeg o v o j ćerci? D ev o jci k rasn o j.. p a d a sto g a n e u zim aš n ju ?!. n i šta rad ite!.. H aj. rek o h ..razberi se.. i jo š k ao d a ĉu h d v a trip u t u d ar n jeg o v e štak e o k ald rm u . A li v i. p a širo m otvorim vrata: . Ĉ u d n o sam se o sećao k ad u Ċ o h u sobu i v id eh m am u u o n o m sv eĉan o m rasp o lo ţen ju k ao k ad p riĉa: "A šta je teb i. k ak o su v aši stari begenisavali devojke. M ećem d ev o jci granu na put!.. S am o n em o j d a m isliš d a ja im am što p ro tiv n je! N e. A o n o tam o d alek o p red n jima. svi!.. šta ja. a? K o se stara za o n a d v a crva!" .. mamo.A li n ao p ak o .. p a se o n d a o p et sv e zav i u p rašin u .. d an ašn ji m lad ići!. p o šten o j..

sp o r. šetalište izm eĊ u red o v a d rv eća alekcija . zarada akov . R ečn i k m a n je p o zn a ti h reči i i zra za Abonos . p isao je i n ek e n o v ele iz m lad en aĉk o g a (b raĉn o g a) ţiv o ta.batina. G . 1 8 8 6 .zaboga . g. fran cu sk i p rip o v ed aĉ (ro Ċ en 1 8 32. jak o u zb u Ċ en je afera . koji napada ajdamak .plata.kao aman .b aĉv a o d 5 0 litara alas .O B o ţiću . su k o b agresivan . toljaga ajluk . vetrogonja aleja . d o g aĊ aj.nasrtljiv.razjaren o st.d rv o red .ovde: lekcija aliluj .ribar alauk .uzvik iz crkvenog jezika (hvalite Boga!) als .crn o i v rlo tv rd o d rv o isto ĉn o in d ijsk o g i afriĉk o g d rv eta afekat . u P arizu ). Napomene 1 .zazjavalo. D ro z.

p o što v an je.k ratk a zan im ljiv a p riĉa.vazduh.koji je od balsama bambadava .zap o sliti.zabavljanje. melodija arteski bunar . o b iĉn o o zn am en itim liĉn o stim a an gaţovati .p o m o ćn ik ašik ovan je . (ovde:) bez razloga bandist . k o ji je . zg rad a za zrn astu h ran u analizirati . s dubinskom vodom asistent .vrsta mirisavog ulja b alzam ičan .turska psovka anatomski . ljubavno zabavljanje autoritet .(o v d e p o g rešn o . o n a. sv iraĉ bankrotski .što p rip ad a ili se o d n o si n a b an k ro ta.badava.) k o ji u ţiv a u g led Badija .bunar s dub in sk im b u šen jem zem lje.veliki sud za zejtin balsam .primeniti. u g led . besplatno.k o ji je u v ezi s n au k o m o sastav u i g raĊ i ţiv ih b ića anegdota .m u zik an t. m isli se:) elek trizirati anasana .ambar . upotrebiti apsolutan . zau zeti n eĉim aplikovati .bezuslovan araplija . napev.ţitn ica.konj arapske pasmine arija .

ĉlan stu d en tsk o g u d ru ţen ja (n em aĉk o g ) Cagrije .vrsta igre karata. sao sećajan b u ćm e .(o v d e p o g rešn o izg o vo ren o :) b o m b ard o v ati b oleć .v rsta šešira (k o ji se m o ţe sk lo p iti) Č agrće .m eso p eĉen o n a zaru Dama .k o ţn i p o jas u k o m e se n o si m etaln i n o v ac ćirica .d u g aĉk a isp ro šiv an a p am u ĉn a h aljin a ću lb astija .p o p reĉn a g red a n a k o lim a ček m ed ţe . san d u ĉe (za n o v ac) čivit .budalina. k o ro v čatlov . luda ćem er .(o v d e:) stu d en t.p ao p o d steĉaj begenisavati .p o m o ćn ik .k u tlja.) bezjak .k am en jar. odobriti. d o p ad ati se. izabrati (devojku i sl.bukvan. voleti.o sećati lju b av . glupak bobandirati . slika na kartama . n ak lo n o st.(o v d e) k n jiţica b u rš . zak rĉen o st k o ro v o m .tanka vrpca od upredenog konca bukvar .saţaljiv .korice chapeau clagne .plava boja ćalov . m o m ĉe u slu ţb i k o d n ek o g a ćitajk a .

d rţati se.prepirka. zainteresovan dijagnoza .ispad. dodeliti diferentan .damar .pokazivati.lepotan. odvojiti. udaranje kucavice. izgred eksploatisati .batina dvor .(o v d e:) d v o rište D ţeferd ar .razliĉit. dragan disput .v rsta p u šk e d ţem ad an .v rsta m alo g m etaln o g m u ziĉk o g in stru m en ta duel . voditi dvoboj d u lčin eja . o d o lev ati dilber .deliti dvoboj. prestup. nerv demonstrovati .u tv rĊ iv an je b o lesti dijanisati .duga gornja haljina bez rukava Eksces . dokazivati desperatno .v rsta p rslu k a (n aro d n a n o šn ja) d ţu b e . n erav n o d u šan .dvoboj duelisati . n ejed n ak . raspravljanje dizgin .otcepiti.bilo.k aiši o d u zd e k o ji se d rţe u ru k am a drombulja .Isk o rišćav ati . spor.o ĉajn o d etašovati .(p o d sm ešljiv o :) d rag an a durunga .

zan o sn o . u zn esen o .junak .go licati.zan o s. tin . vitak.rav n o teţa elastičan . n ag lašen o epitet . d raţiti gatka . pokretljiv. lju b azan galičati .v rsta ţen sk e h aljin e funta .ekstaza .rastegljiv. gibak.slu ţitelj farmazon . bezumno Galantan .k ratk a p riĉa gazija .slo b o d an zid ar. o d u šev ljen je ekvilibr . n esrećan slu ĉaj fatalist .v rsta k ratk o g m u šk o g p rslu ka fes .roba. materijal Fagota .ukras u govoru espap .koji veruje u sudbinu fermen .m era za teţin u (p o la k ilo g ram a) furiozno . okretan em fatičn o .d rv en d u g aĉk i m u ziĉk i in stru m en t familijaz .besno.u slu ţan .prut fistan .zla k o b .v rsta k ap e crv en e b o je i s k ićan k o m firgaz . ĉlan d ru štv a slo b o dn ih zid ara fatalitet . u g laĊ en .

g lav n i.tu m aĉiti.gejak .mahati rukama.seljak. v eći d eo Harbija . v itešk i h ič . o p sen a ilid ţar . k ao u id ili (sliĉici k o jo m se p rik azu je zad o v o ljan ţiv o t) idol . neotesanko genijalan .varka.(ovde:) veliki grilikati . o sv aja lju d e indiferentnost .h ero jsk i.p risn o st. ramenima grd an (grd n a ču tu ra) .golicati gro .potapanje.uman gestikulisati . o b jašn jav ati.m era za d u ţin u (šest sto p a) Idilski .zam išljen o n atp riro d n o b iće.k o rad i u ilid ţi (b an ji) imerzion .što se o d n o si n a id ilu .šip k a k o jo m se p u n ila m ala p u šk a h eroičan .rav n o du šn ost. ju n aĉk i. p red stav ljati intimnost . n im alo himera . n eo setljiv o st intenzivan .silan. opsena horizonat . srd aĉn o st .v id ik . napregnut interpretisati . glavom. zagnjurivanje impozantan . m o ć sh v atan ja hvat .n išta.k o ji u liv a p o što v an je. samoobmana.

ohol momak.zan atlijsk i p o m o ćn ik k aločin e .spletka.lagano.intriga .(o v d e:) m eĊ u n ajb o ljim a (jed an za jednoga) jek m egd ţija .k o ji se o d n o si n a d rţav ne fin an sije katana .p o d ru g ljiv . metalni ili k am en i stu b ić (o k o ji se h v ata brod) kevilj .o b u ća za b lato kameralni .hlebar ju n oša . polako jedan po Jedan .spletkar.podsmevanje. zaplet Intrigant .m lad ić Kalfa .vrsta starinske krive sablje javaš . p o d sm ešljiv .izderati se Jabogme .sad jarmac . smutnja.dabome jako . osobenjak . zajedljiv ironija .blagajnik kazuk . zajedanje izd račiti se . smutljivac iron ičan . fino podrugivanje.p rek o ru Ċ e n a k o lim a o k o m e v ise ţd rep ĉan ici Jatagan .vojnik konjanik k azn ačej .kolac.

tu rsk i h ajd u k p ro šlih v rem en a krndelj . lomatak k u raţ . udobnost k on Ď a . d ru štv o korespondent . misli komendija .ugodnost.hrabrost kurtoazija . n ev iĉan .telo . k rasan .sv eto v n jak . nacrt. u k u san kokica . sporazum kontrast . podrugljivo). v itešk o o p ho Ċ en je Laik . šala komfor .v rsta flau te (d rv en i m u ziĉk i in stru m en at) klopa .ţen sk i u b rad aĉ kontrakt . celin a.(o v d e:) m ali p išto lj (s p o d sm eh o m . opseg konzistorija .o tm en o p o n ašan je.lep .p o ru ĉn ik . u d ešen .skica.sastav. vezivanje pojmova. spajanje.ugovor.dopisnik krajina .vrsta igre karata koketan .duhovni sud kor .klarinet .k o m ed ija. suprotnost kontura .(ovde:) rat k rd ţalija .ţišk a o d zg o rela d u v an a iz lu le kombinacija. n eisk u san ĉo v ek lajtnant .protivnost.

zagonetan modus vivendi . ridati leceder .vazduh limunacija .tajanstven. dvoboj sabljama minderluk . vrsta sofe misteriozan .novac (osobito kovani novac) .slu ţb en ik k o ji v o d i m asu menzura . k riţu lja libade . tugovati. rĊ av o p o stup ati mandolina .lakerda . oplakivanje.k o ĉn ica n a k o lim a m aĎ ion ičk i .jadikovati.divan.n aĉin ţiv ljen ja moneta .ru k o v an je.ĉaro v it.v rsta ţen ske n aro d n e h aljin e širo k ih ru k av a licej . legišter .rana.p ro d av ac o so b itih k o laĉa n a v ašarim a i sl.m u ziĉk i in stru m en t n alik tam b u ri manevar .m u ĉiti. sv eĉan o o sv etljav an je lotre .(p o g rešn o o d ilu m in acija). zlo stav ljati.vrsta ribe lamentacija . sm icalica m asaroš . što se o d n o si na m aĊ iju maltretisati .tugovanje.lestve. ridanje lamentovati .v rsta stare sred n je šk o le luft . n aĉin p o stu p an ja.p isaljk a. daske sa strane u kolima M ačk a (na kolima) . o sv etljen je.

obavezan ocat .pozdrav u nazdravljanju natura .snaga.g v o zd en a p lo ĉica n a d rv en o j m o ĉici mosur . sila na spasenje . obeseliti .o sv ećen h leb u p rav o slav n oj crk v i. n ed o v eden u red .o ĉn o stak lo .p aro h ija.n esreĊ en . n esk lad an nurija . napon (ţen a u n ap o n u ) .oveseliti oboci . jezgrovita misao (stavlja se ispod naslova spisa) m oţd an ik .d u g aĉk a cev o d d rv eta ili trske moto .sirće okular .k lin n a k o lim a k o ji d rţi n ap latk e m u štu lu k . d o sad n o m orok ošn ja .geslo.d ar g laso n o ši za d o b ru v est muza .b o g in ja i zaštitn ica u ĉen o sti i lep ih v eštin a g rĉk e mitologije Nafora .o tv aran je i p reg led m rtv aca rad i u tv rĊ iv an ja uzroka smrti.monotono .jed n o liĉn o .m in Ċ u še. n au šn ice obligatan . stak lo u d o g ledu o k ren u to o ku . o b last slu ţb e jed n og sv ešten ik a Obdukcija .priroda nekoordinovan .

) petrahij .kutija s peskom za posipanje rukopisa (m esto u p ijaĉa) plajvaz .odjednom. p eto rk a (što h v ata p et o k a i sl. primamljiv pjeskovnica .v rsta slatk o g p eĉen o g testa. dostojanstveno patriotstvo . u sm eriti se.m u šk e v u n en e g aće d o ispo d k o len a p etačk a .p etak in ja.strelište ototanjiti . prek. odmah P ačalu ci .ĉas.pisaljka p lastičn ost .orjentisati se . g ip k o st.zavod vaspitni par . pansionat . o ĉig led n o st . prgav otlukana .d o n ji d eo n o g av ica n a ĉak širam a p ajtaš . u p o zn ati se s n eĉim osorljiv . potresno.u taj ĉas) p arčetariti . slik o v ito st.sn aći se.v itk o st. zanimljiv.d eo o d ed e p rav o slav n ih svešten ik a pijaca . tren u tak (u taj p ar .trg pikantan .p o ĉeti p lak ati otput .duhovit.rodoljublje pelengir .osoran.drug p an d išp an j .dirljivo.raditi na komad p atetičn o .

vrsta hleba oblika pletenice pobabiti .p o lijelej.o b last. n ag n u ti se princip .p laštan ica .sjaj.vrsta malog topa.k ićan k a Racki . p red eo .p o lo ţaj.m esto sastan k a. biti babica polelej .d ati m o ć. izv o r.p o k riv aĉ sv ete trp eze u crk v i pleta . p o d ru ĉje rehav .cvancika (stari novac) pletenica . o p rem a p u ščal . o v lastiti. topĉić iz k o g a se p u ca o sv eĉan o stim a preko jego .srpski (pogrdno za Srbe) rahat . odsjaj region .o ru ţje. k o se.odblesak. sv ećn jak s u ljem pompa . mirno refleks .n aĉelo .p red v o stru ĉiti.lako. sjajn a sv eĉan o st potencirati . p o v ećati pozicija .p o b o ţan rendez vous . ratn i p o lo ţaj prangija .poroditi. o b rv a religiozan . rask o š.p ro reĊ en e d lak e. o sn o v n a m isao pusat . p rev iše presamititi . sastan ak .p rek o m ere. zb o rište. udobno.

naknaditi rezon . s p u n o d raţi. ljubav sistem .p o što v an je.pozornica. prizor. k o ţn i o p asaĉ u k o ji se m eće p išto lj simpatija . ško lsk a k lu p a .pratiti u pevanju ili sviranju sentimentalan .ţiv o p isan . smrtni skok san ćim . uzrok.v itez.to b o ţe sarčan a .uspostaviti.(ovde: sistem mikroskopa) tip. o setljiv silaj .resa rom an tičan .k o šu lja Salto mortale .o sećajan .k lu p a. pravo ritam .naklonost. vrsta skamija . d izan je i sp u štan je g lasa riter .razum. p lem ić rojta . o d eljen je u k o m e su stare stv ari saraf . pojava sekundovati .zadovoljenje scena .šu p a.o d m eren o k retan je.m en jaĉ n o v ca satisfakcija .p ašn jaĉa.respekt . izm išljen rotkve! .(o v d e u p o d sm eh u :) k o ješta! ruba . o b zir. p rizn an je restituisati .vratoloman skok pri kome se sk ak aĉ u vazduhu prevrne.

sastav za klavir sondisati .slatk iš.d eo u k o lim a za k o ji je u tv rĊ en a ru d a. pripremiti teren srčan ica . p o sto jan somun . sastav iti n ešto m alo snaga . za kafu i sl.m lin za k o n jsk u sn ag u (k o ji k o n j o k reće) Š aram p ov . ulica Takum . sk u p iti s m u k o m .o d eća .stostruko su h ača .ispitati.osipati solidan .(ovde:) telo snurati . stogubo .) tapeta . p o slastica o d šećera šiljb očiti .mahala.(o v d e:) o zb iljan .straţariti šom a .pribor (kuhinjska oprema.ćilim .v eća k o la teator .(ovde:) prizor (prema teatar .steći. ĉv rst.slaba rakija šor .skunatoriti .k o ji u d ara u šark iju (in stru m en at sa d v e ţice) šećerlem a .v rsta p šen iĉn o g h leb a sonata .šan ac šark ijaš .p o zo rište) toaleta . p rek riv aĉ zid a (tk an in a) tarnica .

m etaln i tan jirić n a k o m e slu ţi šo ljam a crn a k ata .vrsta melema (leka) za privijanje vonja . širo k šal za o p asiv an je transparent .uzaman.tozluci . uzalud uzarumiti se .prednji i zadnji trap na kolima.sm rad . na razapetom papiru ili platnu trap .v rsta ĉeliĉn e k ase vezikator . pozdrav i sl.p red n je o b lu ĉje n a sed lu upropnice . a za o v aj o b ešen i ţd rep ĉan ici tunos .tupavko. b iti ću d ljiv (za k o n ja) Varivo . poverenje vergl . mirisati.zaudarati. zamlata Udariti . k red it.o p asaĉ o d sv ile.uganuti uzamance . om su na osovini. za p red n ji je p riĉv ršćen jarm ac s p red n je stran e.u zjo g u n iti se.(ovde: varivo u srcu) muka. vatra.tuniski fes tunjez . teţak m iris Zarf .u p ro p an j.oglas. lju b av v ašk a .dokolenice tranbolos .pseto veresija .n o v ac d at n a p o ĉek . krilatica.m u ziĉk i in stru m en at u k o ji se sv ira o k retan jem rukom verthajmovica . gorenje. smrdeti u n k aš . p ro p in ju ći se u šin u ti .

dnevnik Napomena . Ip ak su v ršen e ispravke i jezika i pravopisa prema savremenim shvatanjima i propisima. što n a sv o j n aĉin p o k azu je d a je sam p isac d o cn ije p rih v atio k n jiţev n iju reĉ.Š ib ica.Jezik je L azarev ićev o stao u g lav n o m k ak av je bio u n jeg o v im d o b rim izd an jim a. . tren u tak .) zgeba .zajapuriti se.zaira .veoma (zdravo volim 1 sl.p atu ljak . tren .zu lu f. ĉo v ek n eu g ledn a rasta zoluf . usplamiti se zdravo . zacrveneti se. p a ip ak jo š n e ĉas). p alid rv ce ţu rn al .hrana. p u šten a k o sa p o red u v a n iz o b raz. sah at u p rv o m d elu i sat u d ru g o m d elu k n jig e. Ali i pored toga ostale su i neke n jeg o v e i o n d ašn je o so b en o sti ko je su b ile k ao m o d a (p ar u zn aĉen ju ĉas. u v o jak Ţ d rep čan ik . rezervna hrana zajapriti se .d rv o k o je je o b ešen o o jarm ac a za n jeg o v e k rajev e u h v aćen h am sv o jim k rajev im a k o n o p ca ţigica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful