You are on page 1of 20

POLITICI CONTABILE

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE


1.1.POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezint principiile! bazele! con"en#iile! re$%lile &i practicile 'peci(ice aplicate )e o entitate la *ntoc+irea &i prezentarea 'it%a#iilor (inanciare an%ale. Conducerea entit !ii stabilete politicile contabile pentru opera!iunile derulate i prin intermediul acestora "i fundamentea# deci#iile. $ceste politici au fost elaborate a%&nd "n %edere specificul acti%it !ii 'i strategia adoptat de entitate. Politicile contabile au fost elaborate astfel "nc&t s se asigure furni#area( prin situa!iile financiare anuale( a unor informa!ii: a) rele"ante pentru ne%oile utili#atorilor "n luarea deci#iilor economice* b) cre)ibile. A. Mo)i(ic ri *n politicile contabile +odificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau are ca re#ultat informa!ii mai rele%ante sau mai credibile referitoare la opera!iunile entit !ii. Entitatea treb%ie ' +en#ioneze *n notele e,plicati"e orice +o)i(ic ri ale politicilor contabile( pentru ca utili#atorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas "n mod adec%at( e(ect%l +o)i(ic rii a'%pra rez%ltatelor raportate ale perioa)ei &i ten)in#a real a rez%ltatelor acti"it #ii 'ociet #ii. B. Mo)i(ic ri *n e'ti+ rile contabile Ca re#ultat al incertitudinilor inerente "n desf 'urarea acti%it !ilor( multe elemente ale situa!iilor financiare "ntocmite de entitate nu pot fi e%aluate cu preci#ie( ci doar estimate. Procesul de estimare implic ra!ionamente ba#ate pe cele mai recente informa!ii credibile pe care societatea le are la dispo#i!ie. 1.-. PRE.ENTAREA /OCIET0II COMERCIALE 1.-.1 Or$anizare i (%ncionare ,.C. .........a fost "nfiinat "n anul............ i "i desf oar acti%itatea "n domeniul...... ,.C. ............. are urm toarele date de identificare............... 1.-.1. Obiect )e acti"itate Principalele acti%it i desf urate de ,.C. .................... potri%it actului de "nfiinare( sunt urm toarele............. 1.2. CA3RUL GENERAL 3E RAPORTARE 1.2.1. Or$anizarea &i con)%cerea contabilit #ii
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

-ntitatea are obli$a#ia ' or$anizeze &i ' con)%c contabilitatea proprie! re'pecti" contabilitatea (inanciar ! potri"it Le$ii contabilit #ii 4151661 rep%blicat ! &i contabilitatea )e $e'ti%ne a)aptat la 'peci(ic%l acti"it #ii . Contabilitatea se !ine *n li+ba ro+7n &i *n +one)a na#ional . Contabilitatea opera!iunilor efectuate "n %alut se !ine at&t "n moneda na!ional ( c&t 'i "n %alut ( potri%it reglement rilor elaborate "n acest sens. .rice opera!iune economico-financiar efectuat se consemnea# "n momentul efectu rii ei "ntr-un document care st la ba#a "nregistr rilor "n contabilitate( dob&ndind astfel calitatea de document /ustificati%. R 'p%n)erea pentr% or$anizarea &i con)%cerea contabilit #ii entit #ii re"ine a)+ini'trator%l%i. -ntitatea organi#ea# 'i conduce contabilitatea "n compartimente distincte( conduse de c tre directorul economic( care are studii economice superioare 'i care r spunde "mpreun cu personalul din subordine de organi#area 'i conducerea contabilit !ii( "n condi!iile legii. 1.2.1. Re$i'trele )e contabilitate 0egistrele de contabilitate obligatorii sunt: Re$i'tr%l89%rnal! Re$i'tr%l8in"entar &i Cartea +are. 1ntocmirea( editarea 'i p strarea registrelor de contabilitate ale entit !ii se efectuea# conform normelor elaborate de +inisterul Finan!elor Publice. 1.2.-. /it%a#iile (inanciare an%ale 2ocumentele oficiale de pre#entare a situa!iei economico-financiare a entit !ii sunt 'it%a#iile (inanciare an%ale( stabilite potri%it legii( care trebuie s ofere o imagine fidel a po#i!iei financiare( performan!ei financiare 'i a celorlalte informa!ii referitoare la acti%itatea desf 'urat de societate. -xerci!iul financiar repre#int perioada pentru care trebuie "ntocmite situa!iile financiare anuale 'i coincide cu anul calendaristic. 3%rata e,erci#i%l%i (inanciar e'te )e 11 l%ni. /it%a#iile (inanciare an%ale 'e p 'treaz ti+p )e :; )e ani. Ter+enele pentr% *ntoc+irea 'it%a#iilor (inanciare an%ale sunt urm toarele <art. 34 din 5egea contabilit !ii nr. 67/8998) = a. pentru societ !ile comerciale( societ !ile/companiile na!ionale( regiile autonome( institutele na!ionale de cercetare-de#%oltare( 8:; de #ile de la "ncheierea exerci!iului financiar* b. pentru celelalte persoane pre% #ute la art. 8 din 5egea contabilit !ii( 87; de #ile de la "ncheierea exerci!iului financiar. 1.:. PRINCIPII CONTABILE -lementele pre#entate "n situa!iile financiare anuale ale entit !ii se e%aluea# "n conformitate cu principiile contabile generale( conform contabilit !ii de anga/amente. $stfel( efectele tran#ac!iilor 'i ale altor e%enimente sunt recunoscute atunci c&nd tran#ac!iile 'i e%enimentele se produc <'i nu pe m sur ce tre#oreria sau
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

echi%alentul s u este "ncasat sau pl tit) 'i sunt "nregistrate "n contabilitate 'i raportate "n situa!iile financiare ale perioadelor aferente. 1. Principi%l contin%it #ii acti"it #ii =rebuie s se pre#ume c societatea "'i desf 'oar acti%itatea pe ba#a principiului continuit !ii acti%it !ii. $cest principiu presupune c societatea "'i continu "n mod normal func!ionarea( f r a intra "n stare de lichidare sau reducere semnificati% a acti%it !ii. 1. Principi%l per+anen#ei +eto)elor +etodele de e%aluare trebuie aplicate "n mod consec%ent de la un exerci!iu financiar la altul. -. Principi%l pr%)en#ei -%aluarea trebuie f cut pe o ba# prudent 'i( "n special: poate fi inclus numai profitul reali#at la data bilan!ului* trebuie s se !in cont de toate datoriile ap rute "n cursul exerci!iul financiar curent sau al unui exerci!iu precedent( chiar dac acestea de%in e%idente numai "ntre data bilan!ului 'i data "ntocmirii acestuia* trebuie s se !in cont de toate datoriile pre%i#ibile 'i pierderile poten!iale ap rute "n cursul exerci!iului financiar curent sau al unui exerci!iu financiar precedent( chiar dac acestea de%in e%idente numai "ntre data bilan!ului 'i data "ntocmirii acestuia* trebuie s se !in cont de toate deprecierile( indiferent dac re#ultatul exerci!iului financiar este pierdere sau profit. 2. Principi%l in)epen)en#ei e,erci#i%l%i =rebuie s se !in cont de %eniturile 'i cheltuielile aferente exerci!iului financiar( indiferent de data "ncas rii sau pl !ii acestor %enituri 'i cheltuieli. :. Principi%l e"al% rii 'eparate a ele+entelor )e acti" &i )e )atorii Conform acestui principiu( componentele elementelor de acti% sau de datorii trebuie e%aluate separat. >. Principi%l intan$ibilit #ii >ilan!ul de deschidere pentru fiecare exerci!iu financiar trebuie s bilan!ul de "nchidere al exerci!iului financiar precedent. corespund cu

?. Principi%l neco+pen' rii .rice compensare "ntre elementele de acti% 'i de datorii sau "ntre elementele de %enituri 'i cheltuieli este inter#is . -%entualele compens ri "ntre crean!e 'i datorii ale societ !ii fa! de acela'i agent economic pot fi afectate cu respectarea pre%ederilor legale( numai dup "nregistrarea "n contabilitate a %eniturilor 'i cheltuielilor la %aloarea integral . 4. Principi%l pre"alen#ei econo+ic%l%i a'%pra 9%ri)ic%l%i Pre#entarea %alorilor din cadrul elementelor din bilan! 'i contul de profit 'i pierdere se face !in&nd seama de fondul economic al tran#ac!iei sau al opera!iunii raportate 'i nu numai de forma /uridic a acestora.
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

6. Principi%l pra$%l%i )e 'e+ni(ica#ie -lementele de bilan! 'i de cont de profit 'i pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dac : - acestea repre#int o sum nesemnificati% sau - astfel de combinare ofer un ni%el mai mare de claritate( cu condi!ia ca elementele astfel combinate s fie pre#entate separat "n notele explicati%e. 1.>. REGULI GENERALE 3E E@ALUARE -lementele pre#entate "n situa!iile financiare anuale se e%aluea# ( "n general( pe ba#a principiului costului de achi#i!ie sau al costului de produc!ie. 1.>.1. E"al%area la )ata intr rii *n 'ocietate 5a data intr rii "n societate( bunurile se e%aluea# 'i se "nregistrea# "n contabilitate la %aloarea de intrare( care se stabile'te astfel: a. la co't )e acAizi#ie pentru bunurile procurate cu titlu oneros* b. la co't )e pro)%c#ie pentru bunurile produse "n entitate* c. la "aloarea )e aport( stabilit "n urma e%alu rii pentru bunurile repre#ent&nd aport la capitalul social* d. la "aloarea 9%'t pentru bunurile ob!inute cu titlu gratuit. 1.>.1. E"al%area c% ocazia in"entarierii -%aluarea elementelor de acti% 'i de pasi% cu oca#ia in%entarierii se face potri%it reglement rilor legale 'i normelor emise "n acest sens de +inisterul Finan!elor Publice. 1.>.-. E"al%area la *ncAeierea e,erci#i%l%i (inanciar 5a "ncheierea exerci!iului financiar( elementele de acti% 'i de pasi% de natura datoriilor se e%aluea# 'i se reflect "n situa!iile financiare anuale la %aloarea de intrare( pus de acord cu re#ultatele in%entarierii. 1n acest scop( %aloarea de intrare se compar cu %aloarea stabilit pe ba#a in%entarierii( denumit %aloare de in%entar. 1n acest ca#( se %or a%ea "n %edere( printre altele: pentru elementele de acti%( diferen!ele constatate "n minus "ntre %aloarea de in%entar 'i %aloarea contabil net a elementelor de acti% se "nregistrea# "n contabilitate pe seama unei amorti# ri suplimentare( "n ca#ul acti%elor amorti#abile pentru care deprecierea este ire%ersibil sau se efectuea# o a/ustare pentru depreciere sau pierdere de %aloare( atunci c&nd deprecierea este re%ersibil ( aceste elemente men!in&ndu-se( de asemenea( la %aloarea lor de intrare. Prin %aloare contabil net se "n!elege %aloarea de intrare( mai pu!in amorti#area 'i a/ust rile pentru depreciere sau pierdere de %aloare( cumulate. Pentru elementele de pasi% de natura datoriilor( diferen!ele constatate "n plus "ntre %aloarea de in%entar 'i %aloarea de intrare a elementelor de pasi% de natura datoriilor se "nregistrea# "n contabilitate( pe seama elementelor corespun# toare de datorii. 1.>.2. E"al%area la )ata ie&irii )in entitate
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

5a data ie'irii din entitate sau la darea "n consum( bunurile se e%aluea# 'i se scad din gestiune la %aloarea lor de intrare. 1.?. E@ENIMENTE ULTERIOARE 3ATEI BILANULUI 3e(ini#ie= -%enimentele ulterioare datei bilan!ului sunt acele e%enimente( fa%orabile sau nefa%orabile care au loc "ntre data bilan!ului 'i data la care situa!iile financiare anuale sunt autori#ate pentru publicare. Pot fi identificate )o% 'it%a#ii: a) entitatea ob!ine informa!ii suplimentare fa! de cele existente la data bilan!ului( pentru e%enimente care a%useser de/a loc la data bilan!ului. 2ac informa!iile suplimentare conduc la necesitatea "nregistr rii "n contabilitate a unor %enituri sau cheltuieli( pentru pre#entarea unei imagini fidele( trebuie efectuate aceste "nregistr ri* b) entitatea ob!ine informa!ii pentru e%enimente petrecute ulterior datei situa!iilor financiare( dar a c ror pre#entare este necesar pentru utili#atorii de informa!ii. 1n aceast situa!ie( informa!iile respecti%e se pre#int "n notele explicati%e( f r efectuarea unor "nregistr ri "n contabilitate. 1.4. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE 3e(ini#ie= -rorile sunt definite ca omisiuni 'i alte interpret ri gre'ite ale situa!iilor financiare ale societ !ii pentru una sau mai multe perioade( care au fost descoperite "n perioada curent 'i care se refer la informa!iile credibile care: 1. au fost disponibile atunci c&nd s-au "ntocmit situa!iile financiare din perioade anterioare* 'i 2. ar putea "n mod re#onabil s fi fost ob!inute 'i luate "n considerare la "ntocmirea 'i pre#entarea acestor situa!ii financiare. -ste necesar a se face o demarca!ie clar "ntre erori 'i modific rile estim rilor contabile. 1.6. P0RILE AFILIATE . rela!ie cu p r!ile afiliate <legate) poate a%ea un efect asupra po#i!iei financiare 'i a re#ultatelor societ !ii. 2in acest moti%( entitatea trebuie s "'i defineasc rela!iile 'i tran#ac!iile cu p r!ile afiliate <legate) 'i s detalie#e pre#entarea informa!iilor "n situa!iile financiare( acest fapt fiind obli$atori%. ,itua!iile financiare ale societ !ii trebuie s con!in pre#entarea informa!iilor necesare pentru a atrage aten!ia asupra posibilit !ii ca po#i!ia financiar 'i profitul sau pierderea s fi fost afectate de existen!a p r!ilor afiliate <legate)( precum 'i de tran#ac!iile 'i soldurile cu acestea. P r#ile 'e con'i)er c '%nt a(iliate <le$ateB dac una dintre p r!i are capacitatea fie de a controla cealalt parte( fie de a exercita o influen! semnificati% asupra celeilalte p r!i "n luarea deci#iilor financiare 'i opera!ionale( fie este o asocia!ie "n participa!iune la care cealalt este asociat ( fie operea# "n calitate de personalcheie de conducere al celeilalte p r!i.
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRI@IN3 ACTI@ELE IMOBILI.ATE 1.1. GENERALIT0I $cti%ele imobili#ate sunt acti%e generatoare de beneficii economice pentru entitate pe o perioad mai mare dec&t cea acoperit de situa!iile financiare din anul curent. >eneficiile economice %iitoare repre#int poten!ialul de a contribui( direct sau indirect( la fluxul de tre#orerie sau de echi%alente de tre#orerie c tre entitate. $ceste acti%e trebuie capitali#ate( iar costurile lor trebuie s fie alocate pe parcursul perioadelor cu beneficii pentru entitate <durata de %ia! util ). 1n %ederea "n!elegerii politicilor contabile pri%ind acti%ele imobili#ate( trebuie a%ute "n %edere urm toarele concepte8cAeie= 3%rata )e "ia# %til . Perioada "n care un acti% %a fi anga/at "n entitate( fiind m surat fie prin timpul "n care se preconi#ea# a fi folosit( fie prin num rul de unit !i de produc!ie sau al unor unit !i similare ce se preconi#ea# c %or fi ob!inute de entitate prin folosirea acti%ului respecti%. Co't%l. ,uma pl tit "n numerar sau echi%alente de numerar sau %aloarea /ust a oric rei contrapresta!ii efectuate pentru a achi#i!iona sau construi un acti%. @aloarea 9%'t . ,uma pentru care un acti%a ar putea fi schimbat de bun %oie "ntre p r!i aflate "n cuno'tin! de cau# ( "n cadrul unei tran#ac!ii desf 'urate "n condi!ii obiecti%e. @aloarea contabil . ?aloarea la care un acti% este recunoscut dup sc derea amorti# rii cumulate 'i a oric ror pierderi cumulate din depreciere A+ortizarea. $locarea sistematic a %alorii amorti#abile a unui acti% pe durata sa de %ia! util . @aloarea rezi)%al . ?aloarea estimat pe care o entitate o %a ob!ine din cedarea unui acti%e( dup sc derea costurilor de cedare estimate <presupun&nd c acti%ul are de/a %echimea 'i se g se'te "n starea preconi#at la sf&r'itul duratei sale de %ia! util ). @aloarea a+ortizabil . Costul unui acti% sau alt %aloare care a fost substituit costului( minus %aloarea re#idual a acti%ului. Unitate $eneratoare )e n%+erar. Cel mai mic grup identificabil de acti%e( care generea# intr ri de fluxuri de numerar "n urma func!ion rii continue( "n mare m sur independente de intr rile de fluxuri de numerar generate de alte acti%e sau grupuri de acti%e. Co't%ri a(erente ce) rilor. Costuri legate "n mod direct de cedarea unui acti% * acestea nu includ costurile de finan!are sau cheltuielile cu impo#itul pe profit aferente. Co't%ri c% 'coaterea )in %z. Costuri aferente de#membr rii unui acti%e 'i reamena/ rii terenului pe care acesta era amplasat 'i readucerii oric ror alte acti%e efectate la starea lor ini!ial . Pier)erea )in )epreciere. ?aloarea cu care %aloarea contabil a unui acti%e dep 'e'te %aloarea sa recuperabil . @aloarea rec%perabil . ?aloarea cea mai mare dintre pre!ul net de %&n#are al acti%ului 'i %aloarea sa de utili#are. @aloarea )e %tilizare. ?aloarea actuali#at a fluxurilor %iitoare de numerar estimate ce se a'teapt s fie generate din utili#area unui acti%. Pre# net )e "7nzare. ,uma ob!inut din %&n#area unui acti% printr-o tran#ac!ie
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

desf 'urat "n condi!ii obiecti%e( minus costurile de cedare. 1.1. POLITICI CONTABILE PRI@IN3 IMOBILI.0RILE NECORPORALE 1.1.1. Cla'i(ic ri! )e(ini#ii 1n cadrul imobili# rilor necorporale se cuprind: - cheltuielile de constituire* - cheltuielile de de#%oltare* - concesiunile( bre%etele( licen!ele( m rcile comerciale( drepturile si acti%ele similare( cu excep!ia celor create intern de entitate* - fondul comercial: - alte imobili# ri necorporale* - a%ansuri acordate pentru imobili# ri necorporale* - imobili# rile necorporale "n curs de execu!ie. 1.1.1. Rec%noa&terea &i e"al%area ini#ial @n acti% necorporal trebuie recunoscut dac 'i numai dac : a) se estimea# c beneficiile economice %iitoare care sunt atribuibile acti%ului %or fi ob!inute de c tre entitate* 'i b) costul acti%ului poate fi e%aluat "n mod fidel. @n acti% necorporal se "nregistrea# ini!ial la costul de achi#i!ie sau de produc!ie. $cti%ele necorporale sunt m surate 'i e%aluate ini!ial la costul lor( cost care este diferen!iat 'i are un con!inut diferit "n raport cu modalitatea de procurare: - achi#i!ie indi%idual separat * - achi#i!ie "n cadrul proceselor de combinare a "ntreprinderilor* - ob!inere ca sub%en!ie gu%ernamental * - alte intr ri neoneroase( produc!ie proprie. AcAizi#iile 'eparate 2ac un acti% necorporal este achi#i!ionat separat( costul acestuia poate fi e%aluat cu fidelitate. Costul unei imobili# ri necorporale achi#i!ionate separat este alc tuit din: - pre!ul s u de achi#i!ie( inclusi% impo#itele 'i acci#ele aferente 'i nereturnabile* - orice cost atribuibil direct preg tirii imobili# rii pentru utili#area pre% #ut . <exemple de costuri ce pot fi atribuite direct: costurile cu beneficiile anga/a!ilor care reies direct din aducerea imobili# rii la condi!ia sa de lucru* onorariile profesionale ce decurg direct din aducerea imobili# rii la condi!ia sa de lucru( 'i costurile test rii func!ion rii corespun# toare a imobili# rii). Acti"e necorporale pro)%'e )in re'%r'e proprii Pentru a recunoa'te acti%ele necorporale din produc!ia proprie( procesul de ob!inere a acestora se "mparte "n: - acti%it !i de cercetare* - acti%it !i de de#%oltare. - 2ac aceste fa#e nu pot fi separate "n cadrul unui proiect( toate cheltuielile ap rute se tratea# precum cheltuieli de cercetare( 'i este recunoscut ca o cheltuial atunci c&nd este efectuat .
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

Rec%noa&terea %nei cAelt%ieli Cheltuiala cu un element necorporal trebuie s fie recunoscut direct n contul de profit i pierdere atunci cnd este efectuat ( cu excep!ia ca#ului "n care: face parte din costul unui acti% necorporal care "ntrune'te criteriile de recunoa'tere* elementul este achi#i!ionat "n combin ri de "ntreprinderi de tipul unei achi#i!ii 'i nu poate fi recunoscut ca un acti% necorporal. 1n acest ca#( cheltuiala trebuie s fac parte din suma atribuit fondului comercial negati% la achi#i!ie. 1.1.-. E"al%area %lterioar rec%noa&terii ini#iale Cheltuielile ulterioare cu un acti% necorporal dup cump rare sau finali#area sa trebuie recunoscute "n contul de profit 'i pierderi atunci c&nd sunt efectuate( cu excep!ia ca#ului "n care: este probabil c aceast cheltuial s permit acti%ului s genere#e beneficii economice %iitoare suplimentare fa! de cele estimate ini!ial* 'i aceast cheltuial poate fi e%aluat cu fidelitate 'i atribuit acti%ului. 2ac aceste condi!ii sunt "ntrunite( cheltuielile ulterioare trebuie ad ugate la costul acti%ului necorporal. 1.1.2. A+ortizarea i+obiliz rilor necorporale No#i%ni $enerale ?aloarea amorti#abil a unui acti% necorporal trebuie s fie alocat pe o ba# sistematic de-a lungul celei mai bune estim ri a duratei sale de %ia! . 2ac este reali#at un control asupra beneficiilor economice %iitoare dintr-un acti% necorporal prin dreptul de proprietate care a fost garantat pentru o perioad definit ( durata de %ia! util a acti%ului necorporal nu trebuie s fie mai mare dec&t perioada garantat de dreptul de proprietate( cu excep!ia ca#ului "n care: drepturile de proprietate pot fi re"nnoite* 'i re"nnoirea este aproape sigur . +etoda de amorti#are trebuie s reflecte modul "n care acti%ul aduce beneficii economice. 0e%i#uirea perioadei de amorti#are 'i a metodei de amorti#are trebuie efectuat cel pu!in la sf&r'itul fiec rui exerci!iu financiar. CAelt%ielile )e con'tit%ire -ntitatea poate include cheltuielile de constituire la A$cti%eB( ca# "n care poate imobili#a cheltuielile de constituire. 1n aceast situa!ie( cheltuielile de constituire trebuie amorti#ate "n cadrul unei perioade de maximum cinci ani. CAelt%ieli )e )ez"oltare Cheltuielile de de#%oltare se amorti#ea# utili#are( dup ca#. 1.1.:. Ce)area @n acti% necorporal trebuie scos din e%iden! la cedare sau atunci c&nd nici un beneficiu economic %iitor nu mai este a'teptat din utili#area sa ulterioar .
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

pe perioada contractului sau durata de

C&'tigurile sau pierderile care apar o dat cu "ncetarea utili# rii sau ie'irea unui acti% necorporal se determin ca diferen! "ntre %eniturile generate de ie'irea acti%ului 'i %aloarea sa neamorti#at ( inclusi% cheltuielile oca#ionate din cedarea acestuia( 'i trebuie pre#entate ca %enit sau cheltuial ( dup ca#( "n contul de profit 'i pierdere. 1.1.>. E"al%area la )ata bilan#%l%i @n acti% necorporal trebuie pre#entat "n bilan! la %aloarea de intrare( mai pu!in amorti#area cumulat 'i a/ust rile cumulate de %aloare. 1.-. POLITICI CONTABILE PRI@IN3 IMOBILI.0RILE CORPORALE 1.-.1. 3e(ini#ii! cla'i(ic ri Cmobili# rile corporale sunt elemente corporale care - sunt de!inute pentru a fi utili#ate "n produc!ia de bunuri sau prestarea de ser%icii( pentru a fi "nchiriate altora sau pentru alte scopuri * 'i - se a'teapt s se utili#e#e pe parcursul mai multor perioade. -%iden!a operati% a imobili# rilor corporale se !ine cu a/utorul programului informatic "n 0egistrul mi/loacelor fixe( care se reconcilia# lunar cu e%iden!a contabil . 1.-.1. Rec%noa&terea ini#ial Costul unui element de imobili# ri corporale %a fi recunoscut ca acti% dac 'i numai dac a. este posibil generarea c tre entitate de beneficii economice %iitoare aferente acti%ului * b. costul acti%ului poate fi e%aluat "n mod credibil. 1.-.-. E"al%area ini#ial @n element al imobili# rilor corporale care este recunoscut %a fi e%aluat ini!ial la costul s u. Costul unei imobili# ri corporale este format din : - pre!ul de cump rare( inclu#&nd taxele %amale 'i taxele nerecuperabile( dup deducerea reducerilor comerciale 'i a rabaturilor* - orice costuri direct atribuibile aducerii acti%ului la loca!ia 'i condi!ia necesare pentru ca acesta s poat opera "n modul dorit de conducerea entit !ii* - materialele( manopera 'i alte costuri direct atribuibile pentru acti%ele construite "n regie proprie. 1.-.2. CAelt%ieli %lterioare Costurile care sunt reali#ate ulterior achi#i!iei se adaug %alorii contabile a acti%ului respecti% doar atunci c&nd este probabil ca beneficii economice %iitoare( dincolo de cele anticipate ini!ial( s fie primite de c tre entitate. 1.-.:. E"al%area %lterioar rec%noa&terii ini#iale 8. @lterior recunoa'terii ini!iale( un element de imobili# ri corporale %a fi "nregistrat la
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

costul s u minus orice amorti#are cumulat 'i orice pierderi din depreciere. 7. 2up recunoa'terea ca acti%( un element de imobili# ri corporale a c rui %aloare /ust poate fi e%aluat credibil %a fi "nregistrat la o %aloare ree%aluat ( aceasta fiind %aloarea sa /ust la data ree%alu rii minus orice amorti#are acumulat ulterior 'i orice pierderi acumulate din depreciere. 0ee%alu rile se %or face cu suficient regularitate pentru a se asigura c %aloarea contabil nu difer prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utili#area %alorii /uste la data bilan!ului.Pentru imobili# rile care nu sunt supuse unor fluctua!ii mari de %aloare( o periodicitate a ree%alu rii de 3-: ani este suficient . 1.-.>. A+ortizarea $morti#area unui acti% corporal este recunoscut ca o cheltuial ( cu excep!ia ca#ului "n care ea este inclus "n %aloarea contabil a unui acti% construit "n regie proprie. ,e aplic urm toarele principii: - ?aloarea amorti#abil este alocat sistematic de-a lungul duratei de %ia! util * - +etoda de amorti#are reflect modul de consumare preconi#at a beneficiilor * - Fiecare parte a unui element de imobili# ri corporale care are un cost semnificati% "n raport cu costul total al elementului trebuie amorti#at separat( folosindu-se ratele de amorti#are diferite corespun# toare * - P r!ile componente sunt tratate ca elemente separate dac acti%ele aferente au durate de %ia! util diferite sau furni#ea# beneficii economice "ntr-un mod diferit <de exemplu( o na% 'i motoarele sale). 1.-.?. Ce)area &i ca'area ?aloarea contabil a unui element de imobili# ri corporale %a fi recunoscut : a. la cedare* sau b. c&nd nu se mai a'teapt beneficii economice %iitoare din utili#area sa. C&'tigul sau pierderea care re#ult din derecunoa'terea unui element de imobili# ri corporale %a fi inclus< ) "n profit sau pierdere. C&'tigul sau pierderea se determin ca fiind diferen!a dintre "ncas rile nete la cedare( dac exist ( 'i %aloarea contabil a elementului cedat sau casat. 1.-.4. 3eprecierea ?aloarea contabil a unei imobili# ri corporale trebuie comparat cu %aloarea sa recuperabil ori de c&te ori exist un indiciu de depreciere . 2ac %aloarea recuperabil este mai mic dec&t %aloarea contabil ( elementul de imobili# ri corporale respecti% trebuie depreciat( respecti% %aloarea sa contabil trebuie redus la %aloarea recuperabil . $ceast reducere este recunoscut ca o pierdere din depreciere. Pierderea din depreciere se contabili#ea# ca o cheltuial ( cu excep!ia ca#urilor c&nd( "n prealabil( acti%ul depreciat a f cut obiectul unei ree%alu ri. 1n aceast situa!ie( deprecierea se "nregistrea# pe seama diferen!ei din ree%aluare 'i( dac este ca#ul( a impo#itelor am&nate aferente. 1.-.6. E"al%area la )ata bilan#%l%i . imobili#are corporal trebuie pre#entat "n bilan!: la %aloarea de intrare( mai pu!in a/ust rile cumulate de %aloare* la %aloarea sa ree%aluat la data ultimei ree%alu ri( mai pu!in a/ust rile cumulate de %aloare.
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

1.2. POLITICI CONTABILE PRI@IN3 IMOBILI.0RILE FINANCIARE 1.2.1. 3e(ini#ie! cla'i(ic ri Cmobili# rile financiare cuprind ac!iunile de!inute la entit !ile afiliate( "mprumuturile acordate entit !ilor afiliate( interesele de participare( "mprumuturile acordate entit !ilor de care entitatea este legat "n %irtutea intereselor de participare( alte in%esti!ii de!inute ca imobili# ri( alte "mprumuturi. 1n conturile de crean!e repre#ent&nd "mprumuturi acordate se "nregistrea# sumele acordate ter!ilor "n ba#a unor contracte pentru care entitatea percepe dob&n#i( potri%it legii. 5a alte "mprumuturi acordate se cuprind garan!iile( depo#itele 'i cau!iunile depuse de entitate la ter!i. 2ac sunt e%iden!iate "n contul de crean!e imobili#ate crean!ele aferente contractelor de leasing financiar( precum 'i alte crean!e imobili#ate cu scaden!a mai mare de 8 an( entitatea %a pre#enta "n bilan!( la imobili# ri financiare( numai partea cu scaden! mai mare de 87 luni( diferen!a urm&nd a fi reflectat la crean!e. 1.2.1. E"al%area ini#ial Cmobili# rile financiare recunoscute ca acti% se e%aluea# la costul de achi#i!ie sau %aloarea determinat prin contractul de dob&ndire a acestora. 1.2.-. E"al%area la )ata bilan#%l%i Cmobili# rile financiare se pre#int "n bilan! la %aloarea de intrare mai putin a/ust rile cumulate pentru pierdere de %aloare.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRI@IN3 ACTI@ELE CIRCULANTE -.1. GENERALIT0I @n acti% se clasific ca acti% circulant atunci c&nd: a. este achi#i!ionat sau produs pentru consum propriu sau "n scopul comerciali# rii 'i se a'teapt s fie reali#at "n termen de 87 luni de la data bilan!ului* b. este repre#entat de crean!e aferente ciclului de exploatare* c. este repre#entat de tre#orerie sau echi%alente de tre#orerie a c ror utili#are nu este restric!ionat . -.1. POLITICI CONTABILE PRI@IN3 /TOCURILE -.1.1. 3e(ini#ie! cla'i(ic ri ,tocurile repre#int acti%e: care sunt de!inute pentru a fi %&ndute pe parcursul desf 'ur rii normale a acti%it !ii* "n curs de produc!ie "n %ederea unei %&n# ri pe parcursul desf 'ur rii normale a acti%it !ii* sub forma de materii prime( materiale 'i alte consumabile ce urmea# a fi folosite "n procesul de produc!ie sau prestarea de ser%icii. Contabilitatea stocurilor se !ine cantitati% 'i %aloric sau numai %aloric prin folosirea in%entarului permanent sau intermitent. ,ocietatea aplica in"entar%l per+anent 5 inter+itent. -.1.1. E"al%area 'toc%rilor ,tocurile trebuie e%aluate la cea mai mic %aloare dintre cost 'i %aloarea reali#abil net . -.1.-. Co't%l 'toc%rilor >a#a principal pentru contabili#area stocurilor este costul. Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achi#i!iei 'i prelucr rii( precum 'i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile "n forma 'i "n locul "n care se g sesc "n pre#ent. Co't%rile )e acAizi#ie a stocurilor cuprind pre!urile de cump rare( taxe de import 'i alte taxe <cu excep!ia acelora pe care entitatea le poate recupera de la autorit !ile fiscale)( costuri de transport( manipulare 'i alte costuri care pot fi atribuite direct achi#i!iei de produse finite( materiale 'i ser%icii. 0educerile comerciale( rabaturile 'i alte astfel de elemente %or fi deduse la determinarea costului stocurilor.2ac nu se procedea# astfel "nseamn c stocurile %or fi raportate la %alori care sunt "n exces fa! de costurile istorice fidele. -.1.2. Prezentarea in(or+a#iilor ,itua!iile financiare trebuie s pre#inte urm toarele informa!ii referitoare la stocuri: - politicile contabile adoptate la e%aluarea stocurilor( inclusi% formulele folosite pentru determinarea costului* - %aloarea contabil total a stocurilor 'i %aloarea contabil a categoriilor de stocuri( grupate "ntr-un mod adec%at entit !ii*
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

- %aloarea contabil a acelor stocuri care au fost e%aluate la %aloarea reali#abil net minus costurile de %&n#are* - %aloarea stocurilor recunoscut ca o cheltuial din timpul perioadei* - %aloarea oric rei diminu ri a %alorii stocurilor recunoscut ca o cheltuial a perioadei* - circumstan!ele sau e%enimentele care au condus la stornarea unei diminu ri a %alorii stocurilor p&n la ni%elul %alorii reali#abile nete* - %aloarea contabil a stocurilor ga/ate "n contul datoriilor. -.-. POLITICI CONTABILE PRI@IN3 CREANELE -.-.1. 3e(ini#ii &i cla'i(ic ri Conturile de crean!e repre#int sume datorate de clien!i pentru bunuri sau ser%icii oferite "n cursul normal al opera!iunilor de acti%itate. Crean!ele includ: - crean!e comerciale( care sunt sume datorate de clien!i pentru bunuri %&ndute sau ser%icii prestate "n cursul normal al acti%it !ii* - efectele comerciale de "ncasat( accept ri comerciale( instrumente ale ter!ilor* - sume datorate de directori( ac!ionari( anga/a!i sau companii afiliate. -.-.1. E"al%area crean#elor 2iferen!ele de curs %alutar care apar cu oca#ia decont rii crean!elor "n %alut la cursuri diferite fa! de cele la care au fost "nregistrate ini!ial pe parcursul perioadei sau fa! de cele la care au fost raportate "n situa!iile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca %enituri sau cheltuieli "n perioada "n care apar. -.2. CA/A CI CONTURI LA B0NCI Cont%rile la b nci cuprind: - ?alorile de "ncasat <cecurile 'i efectele comerciale depuse la b nci) - 2isponibilit !ile "n lei 'i %alut - Cecurile entit !ii - Creditele bancare pe termen scurt - 2ob&n#ile aferente disponibilit !ilor 'i creditelor acordate de b nci "n conturile curente. -.:. IN@E/TIII PE TERMEN /CURT Cn%esti!iile pe termen scurt repre#int obliga!iunile emise 'i r scump rate( obliga!iunile achi#i!ionate 'i alte %alori mobiliare achi#i!ionate "n %ederea reali# rii unui profit pe termen scurt. 5a intrarea "n entitate( in%esti!iile pe termen scurt se e%aluea# la costul de achi#i!ie sau la %aloarea stabilit potri%it contractelor. 5a ie'irea din gestiune a in%esti!iilor pe termen scurt( acestea se e%aluea# aplic&nd +eto)a FIFO <pri+%l intrat8 pri+%l ie&itB.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL I@. /CURT

POLITICI CONTABILE PRI@IN3 3ATORIILE PE TERMEN

2.1. 3e(ini#ii! cla'i(ic ri 3atorie. . obliga!ie pre#ent a entit !ii care deri% din e%enimentele din trecut 'i a c rei compensare se preconi#ea# s re#ulte dintr-o ie'ire din entitate a unor resurse care repre#int beneficii economice. 2atoriile repre#int anga/amente financiare ale debitorilor cu pri%ire la sume de bani sau bunuri cu%enite creditorilor 'i repre#int surse atrase de unitatea patrimonial la finan!area acti%it !ii de exploatare a acesteia. . datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt( denumit 'i datorie curent atunci c&nd: - se a'teapt s fie decontat "n cursul normal al ciclului de exploatare al entit !ii( sau - este exigibil "n termen de 87 luni de la data bilan!ului. =oate celelate datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 1n contabilitatea (%rnizorilor se "nregistrea# opera!iunile pri%ind cump r rile( respecti% achi#i!iile de m rfuri 'i produse( de lucr ri 'i ser%icii( precum 'i alte opera!iuni similare efectuate. $%ansurile primite de la clien!i se "nregistrea# "n conturi distincte. 2.1. E"al%are -%aluarea datoriilor se face la %aloarea nominal "nscris "n documentele care consemnea# apari!ia lor. 2iferen!ele de curs %alutar care apar cu oca#ia decont rii datoriilor "n %alut la cursuri diferite fa! de cele la care au fost "nregistrate ini!ial pe parcursul perioadei sau fa! de cele la care au fost raportate "n situa!iile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca %enituri sau cheltuieli "n perioada "n care apar.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL @ POLITICI CONTABILE PRI@IN3 3ATORIILE PE TERMEN LUNG :.1. 3e(ini#ii! cla'i(ic ri 2atoriile pe termen lung repre#int sacrificii %iitoare de beneficii economice care trebuie pl tite pe o perioad mai mare de un an sau de un ciclu economic. 2atoria pe termen lung include "mprumuturi din emisiuni de obliga!iuni 'i prime de rambursare a acestora( credite bancare pe termen mediu 'i lung( obliga!ii din contractele de leasing( sume datorate entit !ilor afiliate 'i entit !ilor cu care compania este legat prin interese de participare( alte "mprumuturi 'i datorii asimilate 'i dob&n#ile aferente acestora( pensii 'i obliga!ii am&nate din planurile de contribu!ii( impo#it pe profit am&nat. 1mprumuturile din emisiunile de obliga!iuni repre#int contra%aloarea obliga!iunilor emise potri%it legii. 1n cadrul acestora( trebuie e%iden!iate distinct "mprumuturile din emisiuni de obliga!iuni con%ertibile. 2atoriile pri%ind concesiunile 'i alte datorii similare se refer la bunurile preluate cu acest titlu de c tre entitatea primitoare( potri%it contractelor "ncheiate. 5a sf&r'itul perioadei contractului de concesiune( bunurile se restituie proprietarului( situa!ie "n care are loc anularea datoriilor corespun# toare pri%ind concesiunea. -ntitatea trebuie s men!in clasificarea datoriilor pe termen lung purt toare de dob&nd "n aceast categorie( chiar 'i atunci c&nd acestea sunt exigibile "n 87 luni de la data bilan!ului dac : termenul ini!ial a fost pentru o perioad mai mare de 87 luni* exist un acord de refinan!are sau de ree'alonare a pl !ilor( care este "ncheiat "nainte de data bilan!ului. :.1. E"al%are -%aluarea datoriilor se face la %aloarea nominal "nscris "n documentele care consemnea# apari!ia lor. 2iferen!ele de curs %alutar care apar cu oca#ia decont rii datoriilor "n %alut la cursuri diferite fa! de cele la care au fost "nregistrate ini!ial pe parcursul perioadei sau fa! de cele la care au fost raportate "n situa!iile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca %enituri sau cheltuieli "n perioada "n care apar. $tunci c&nd datoria "n %alut este decontat "ntr-un exerci!iu financiar ulterior( diferen!a de curs %alutar recunoscut "n fiecare exerci!iu financiar( care inter%ine p&n la data decont rii( se determin !in&nd seama de modificarea cursurilor de schimb sur%enit "n cursul fiec rui exerci!iu financiar. Pentru datorile exprimate "n lei( a c ror decontare se face "n func!ie de cursul unei %alute( e%entualele diferen!e fa%orabile sau nefa%orabile care re#ult din e%aluarea acestora se "nregistre# la %enituri sau cheltuieli financiare( dup ca#. 5a fiecare dat a bilan!ului datoriile exprimate "n %alut trebuie e%aluate utili#&nd cursul de schimb comunicat de >D0 'i %alabil la data "ncheierii exerci!iului financiar.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL @I POLITICI CONTABILE PRI@IN3 CAPITALUL CI RE.ER@ELE Capitalul 'i re#er%ele <capitalurile proprii) repre#int acti%elor entit !ii( dup deducerea tuturor datorilor. Capitalurile proprii cuprind: - aporturile de capital - primele de capital - re#er%ele - re#ultatul reportat - re#ultatul exerci!iului financiar. >.1.CAPITAL Capitalul este repre#entat de capitalul social al entit !ii. Capitalul social subscris 'i % rsat se "nregistrea# distinct "n contabilitate( pe ba#a actelor de constituire a persoanei /uridice 'i a documentelor /usrificatie pri%ind % rs mintele de capital. 0eferitor la capitalul entit !ii se ofer urm toarele informa!ii: - dac entitatea nu are capital autori#at( %aloarea capitalului subscris( - dac conform actului de "nfiin!are( entitatea are capital autori#at( %aloarea acestuia( precum 'i %aloarea capitalului subscris "n momentul "nfiin! rii entit !ii 'i "n momentul oric rei modific ri "n contabilitatea analitic a capitalului social se !ine pe ac!Conari sau asocia!i( cuprin#"nd num rul 'i "n momentul .oric rei modific ri a capitalului autori#at - num rul 'i %aloarea ac!iunilor subscrise "n cursul exerci!iului financiar "n limitele unui capitalautori#at.1n "n!elesul pre#entelor reglement ri( prin capital autori#at se "n!elege suma maxim a capitalului subscris potri%it statutului sau adun rii generale - dac exist mai multe clase de ac!iuni sau p r!i sociale( num rul 'i %aloarea nominal pentru fiecare clas . >.1. RE.ER@E 3IN REE@ALUARE Plusul sau minusul re#ultat din ree%aluarea imobili# rilor corporale trebuie reflectat "n debitul sau creditul contului E 0e#er%e din ree%aluare Edup ca#( cu respectarea pre%ederilor pri%ind ree%aluarea imobili# rilor corporale. 2iminuarea re#er%elor din ree%aluare poate fi efectuat numai "n limita soldului creditor existent 'i numai "n condi!iile pre#entate la capitolul A$cti%e imobili#ateB. 0e#er%ele din ree%aluarea imobili# rilor corporale au caracter nedistribuibill. >.-. ALTE RE.ER@E Contabilitatea re#er%elor se !ine pe categorii de re#er%e: - re#er%e legale* - re#er%e statutare sau contractuale* - alte re#er%e. 0e#er%ele legale se constituie anual din profitul entit !ii( "n limitele 'i cotele pre% #ute de lege.
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

dreptul ac!ionarilor asupra

$cestea pot fi utili#ate numai "n condi!iile pre% #ute de lege. 0e#er%ele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entit !ii( conform pre%ederilor din actul constituti% al acesteia. $lte re#er%e pot fi constituite facultati% pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau "n alte scopuri( potri%it hot r&rii adun rii generale a ac!ionarilor sau asocia!ilor( cu respectarea pre%ederilor legale.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

CAPITOLUL @II POLITICI CONTABILE PRI@IN3 @ENITURILE! CDELTUIELI! RE.ULTAT ?.1. @ENITURI ?.1.1. 3e(ini#ii! cla'i(ic ri ?eniturile repre#int cre'teri de a"anta9e econo+ice( inter%enite "n cursul exerci!iului( care au generat o ma/orare a capitalurilor proprii sub alte forme dec"t cele care exprim aporturi noi ale proprietarilor "ntreprinderii. 1n categoria %eniturilor se includ at&t sumele "ncasate sau de "ncasat "n nume propriu de c tre entitate din acti%it !ile curente( c&t 'i c&'tigurile din orice surs . ?eniturile se clasific astfel: - ?enituri din exploatare * - ?enituri financiare * - ?enituri extraordinare. ?.1.1. Rec%noa&terea "enit%rilor Criteriile generale de recunoa'tere a %eniturilor sunt urm toarele: - este probabil ca entitatea s beneficie#e de a%anta/e economice dinopera!ia reali#at * - marimea %eniturilor s poat fi m surat cu fiabilitate. ?.1.-. E"al%area "enit%rilor ?eniturile trebuie s fie e%aluate la %aloarea /ust a elementelor primite sau de primit "n contrapartid ( dup deducerea reducerilor comerciale. 2eterminarea %enitului este u'urat atunci c&nd contrapartida se pre#int sub form de lichidit !i sau echi%alente de lichidit !i. ?enitul din %&n#are este contabili#at la ni%elul %alorii exigibile la scaden! ( iar scontul de decontare este considerat de %&n# tor o cheltuial financiar . ?.1. CDELTUIELI Cheltuielile entit !ii repre#int %alorile pl tite sau de pl tit pentru: - consumuri de stocuri* - lucr ri executate 'i ser%icii prestate de care beneficia# entitatea* - cheltuieli cu personalul* - executarea unor obliga!ii legale sau contractuale. Pierderile repre#int reduceri ale beneficiilor economice 'i pot re#ulta sau nu ca urmare a desf 'ur rii acti%it !ii curente a entit !ii . $cestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli. 1n cadrul cheltuielilor exerci!iului financiar se cuprind( de asemenea( pro%i#ioanele( amorti# rile 'i a/ust rile pentru depreciere sau pierdere de %aloare reflectate. Contabilitatea cheltuielilor se !ine pe feluri de cheltuieli( astfel: - cheltuieli de exploatare* - cheltuieli financiare* - cheltuieli extraordinare.
Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro

?.-. RE.ULTAT 0e#ultatul financiar <profit sau pierdere) se stabile'te cumulat de la "nceputul exerci!iului financiar. 0e#ultatul definiti% al exerci!iului financiar se stabile'te la "nchiderea acestuia 'i este repre#entat de soldul final al contului de profit 'i pierdere. 0eparti#are profitului se "nregistrea# "n contabilitate pe destina!ii( dup aprobarea situa!iilor financiare anuale. 0eparti#area profitului se face "n conformitate cu pre%ederile legale "n %igoare. Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerci!iului financiar 'i cel reportat( din re#er%e 'i capital social( potri%it hot r&rii adun rii generale a asocia!ilor sau ac!ionarilor( cu respectarea pre%ederilor legale.

Fisier oferit de - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ Postat pe www.cabinetexpert.ro