You are on page 1of 43

PRAVNI SISTEM IN INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE (Zapiski s predavanj) ZGODOVINSKI UVOD iri ev in e!

ra"ije najprej je bilo 6 lanic (Belgija, Francija, Italija, !"#e$b!rg, Ne$ija in Ni%o%e$#"a&, pote$ #o #e pri'r!(ile) l* +,-. / Dan#"a, Ir#"a, Z'r!(eno "ralje#t0o l* +,1+ / Grija l* +,16 / 2panija, 3ort!gal#"a l* +,,4 / 50#trija, Fin#"a, 20e'#"a l* 6778 / 9e:"a, ;iper, <#tonija, at0ija, it0a, =a'(ar#"a, =alta, 3olj#"a, Slo0enija, Slo0a:"a l* 677- / Bolgarija, >o$!nija Dane# je 6- 'r(a0 lanic* <0rop#"a !nija #e o' o#tali? $e'naro'ni? organi%acij ra%li"!je, "er je 'o#egla pre#"o" o' o'loanja # #ogla#je$ 'o o'loanja # "0ali@icirano 0eino* V EU lahko za dravo lanico velja nekaj tudi e se ne strinja. To se je zgodilo npr. pri sprejemu Lizbonske pogodbe, ko nekatere drave niso elele dati soglasja. #IZPIT$ Ra%&i'ne s (pnje in e!riranja) Dr(a0a, pre@erenni carin#"i #i#te$, ob$oje pro#te A#0obo'ne trgo0ine, carin#"a !nija, #"!pni trg, e"ono$#"a !nija, $onetarna !nija, e"ono$#"a in $onetarna !nija, popolna e"ono$#"a !nija, politina !nija, integrirani na'nacionalni #i#te$ (B Z'r!(ene 'r(a0e <0rope& K&j*'ni d(k*+en i (+ednar(dne p(!(d,e) +,4+ po'pi#ana (+,46 %aela 0eljatiA!in"o0ati& Pari-ka p(!(d,a) Evr(pska sk*pn(s %a pre+(! in jek&( * Gla0ni ra%log %a na#tane" je bila (elja, 'a #e preprei pre0eli"a $o Ne$ije (na'%or na' Ne$ijo brez premoga in jekla ni oroarske industrije, takoj bi se vedelo e bi emija zaela poveevati proizvodnjo oroja &* 3ogo'ba je bila #"lenjena %a 47 let in je l* 6776 prene?ala 0eljati (to po'roje je a0to$at#"o pre:lo po' <0rop#"o go#po'ar#"o #"!pno#t&* Ker je integriranje na te$ po'roj! #te"lo, #o #e o'loili %a te#nej:o po0e%a0o* !rave "enelu#a so bile vedno pro$evropske, %talija, emija in &rancija pa so vasih zavirale razvoj. +,4- (+,41& Ri+ski p(!(d,i) Evr(pska !(sp(darska sk*pn(s in Evr(pska sk*pn(s %a a (+sk( ener!ij( * S"!paj # prej:njo #o ob#tajale . #"!pno#ti, # te$ 'a #ta <* #"!pno#t %a pre$og in je"lo ter <* #"!pno#t %a ato$#"o energijo #e"tor#"i #"!pno#ti, <* go#po'ar#"a #"!pno#t pa je 0#e #e"tor#"a #"!pno#t* 3ogo'ba je #"lenjena %a ne'oloen a#* I'eja o <0rop#"i obra$bni #"!pno#ti (#"!pna 0oj#"a& ni !#pela* +,16 (+,1-& Evr(pski en( ni ak ) en( ni r! * I'eja :tiri? #0obo:in / pro#t preto" blaga, #torite0, o#eb in "apitala* Zane #e proce# liberali%acijeC na trge, "i #o bili prej %aprti, naj 0#topi "on"!renca* Gre %a 'ereg!lacijo in pono0no reg!lacijo (o$eje0alna pra0ila #e ra%0elja0ijo, "on"!renna pa po#ta0ijo&* V

%taliji in &ranciji so bila javna podjetja 'energetika, prevoz, telekomunikacije, po(tne in komunalne storitve) mono vpeta v gospodarstvo. *a "enelu# so bila znailna majhna podjetja + strah jih je bilo kako bojo konkurirali. +,,6 (+,,.& P(!(d,a ( Evr(pski *niji) Maas ri". ska p(!(d,a (o' t! naprej go0ori$o o e0rop#"i !niji&* Da pogo'ba je !0e'la (%'aj (e bi0:i& <U Ete$peljF, "i je i$el tri #tebre) I* Steber e0rop#"e #"!pno#ti (0eina #"!pni? politi"& je bil na''r(a0en (N5DN5;ION5 <N ali SU3>5N5;ION5 <N&* O'loalo #e je # "0ali@icirano 0eino* II* Steber) #"!pna 0arno#tna politi"a* Da #teber je bil na #topnji $e'naro'nega #o'elo0anja ("on#en%& III* Steber) policij#"o in pra0o#o'no #o'elo0anje 0 "a%en#"i? %a'e0a? Dri #tebr#"a #tr!"t!ra je % i%bon#"o pogo'bo pre:la 0 enotni #i#te$ ( i%bon#"a pogo'ba je pre#egla tri #tebre&* +,,- (+,,,& A+s erda+ska p(!(d,a* In#tit!cionalne #pre$e$be (:te0ilo #e'e(e0 0 parla$ent! parlament je z vsako pogodbo pridobil monej(i poloaj in je danes enak ,vetu, ,vet - parlament sprejemata odloitve, :te0ilo "o$i#arje0, prilagajanje ra%$erij $e' 'r(a0a$iG&* De #pre$e$be #o bile potrebne pre' 0#topo$ no0i? +7 lanic* 677+ (677.& P(!(d,a i% Ni"e 677- (677,& /i%,(nska p(!(d,a je pr0a, "i pre'0i'e0a $o(no#t in nain i%#topa 'r(a0e lanice i% <U*

0&avne in eresne sk*pine EU / (%a#ebna in ja0na& po'jetja / Uporabni"i (potro:ni"i& / O#tale (po'&#"!pine) nego#po'ar#"e (ja0ne in %a#ebne& in#tit!cije, 'eloje$alci, :t!'enti, "$etje ( najmonej(i kmetijski lobi je v &ranciji, tudi na .oljskem/ kmetijsko posrka 012 EU prorauna&* EU v +ednar(dne+ prav* <U je #!bje"t $e'naro'nega pra0a, to po$eni, 'a jo 'r!ge organi%acije pri%na0ajo ter, 'a je la?"o no#ilec pra0ic in 'ol(no#ti (i$a pri%nano $e'naro'no pra0no #po#obno#t&* He SUI G<N<>IS #!bje"t $e'naro'nega pra0a, o' 'r!gi? $e'naro'ni? organi%acij #e ra%li"!je po te$, 'a 'r!ge org* ni#o na'nacionalne a$pa" $e'0la'ne (zaveze niso tako daljnosene, primer tak(ne organizacije je ,vetovna trgovinska organizacija ali ,T3 &* <U la?"o #"lepa $e'naro'ne pogo'be in je la?"o lanica $e'naro'ni? organi%acij (npr* SDO&* 3ra0 ta"o la?"o "reira la#tno pra0o (pra0o <U pogo'be in 'r!gi 0iri&* >a%$erje 'o pra0a 'r(a0 lanic opre'elj!jejo naela av (n(+n(s i, pri+arn(s i (i$a pre'no#t pre' pra0o$ 'r(a0e lanice& in nep(sredne!a *'inka*

INSDIDU;IH< <V>O3SK< UNIH< (in#tit!cionalna #tr!"t!ra& <0rop#"a !nija je Iin#tit!cionalni !ni"atJ ($e'naro'ni #!bje"t sui generis =svoje vrste&* Ni %0e%na 'r(a0a ("ot npr* ZD5&, 'r(a0e lanice #o #a$o#tojne in #!0erene* 3ra0 ta"o ni %golj "la#ina $e'0la'na organi%acija ("ot npr* ZN %'r!(eni naro'i&* Dr(a0e lanice ne"atere #!0ereno#ti I%'r!(!jejoJ, in #icer ta"o, 'a pre" #"!pni? in#tit!cij, #preje$ajo #"!pne o'loit0e* In#tit!cije 'el!jejo po nael! 'elit0e obla#tiApri#tojno#ti o%* po nael! %av(r in ravn(vesij (npr* <0rop#"i parla$ent 0pli0a na pre'#e'#t0o "o$i#ije, e0rop#"i po#lanci la?"o "o$i#arje$ %a#ta0ijo po#lan#"a 0pra:anjaC <0rop#"i parla$ent in #0et #"!paj #preje$ata a"teG&* <U i$a in#tit!cionalni o"0ir, "aterega na$en je !0elja0ljati njene 0re'note, !re#nie0ati njene cilje, #l!(iti njeni$ intere#o$, intere#o$ njeni? 'r(a0ljano0 in intere#o$ 'r(a0 lanic ter %agoto0iti 'o#le'no#t, !in"o0ito#t in "ontin!iteto njeni? politi" in !"repo0* Si#te$ je $no(ica tele#, "i #o $e' #eboj po0e%ana* In#tit!cije je potrebno ra%!$eti "ot #i#te$* Institucije EU so: K <0rop#"i parla$ent, K <0rop#"i #0et, K S0et (<U&, K <0rop#"a "o$i#ija, K So'i:e <0rop#"e !nije, K <0rop#"a centralna ban"a, K >a!n#"o #o'i:e*

V#a"a in#tit!cija 'el!je 0 $eja? pri#tojno#ti, "i #o ji 'o'eljene # 3ogo'bo o <U in 3ogo'bo o 'elo0anj! <U, ter 0 #"la'! # po#top"i, pogoji in cilji, "i ji? 'oloata pogo'bi* In#tit!cije naj bi $e' #eboj lojalno #o'elo0ale* I%je$o$a la?"o pri'e 'o na#protij (#poro0& $e' in#tit!cija$i, re:!je ji? #o'i:e* Dolobe o <0rop#"i centralni ban"i in >a!n#"e$ #o'i:! ter po'robne 'olobe o 'r!gi? in#tit!cija?Atele#i? #o 0"lj!ene 0 3ogo'bi o 'elo0anj! <U* <0rop#"e$! parla$ent!, S0et! in Ko$i#iji po$agata <"ono$#"o/#ocialni o'bor in O'bor regij, "i opra0ljata #0eto0alno @!n"cijo* <"ono$#"o/#ocialni o'bor po#"!:a %a#topati ta"o e"ono$#"e "ot #ocialne intere#e (o' i%bon#"e pogo'be 'alje .

go0ori$o o #ocialno/tr(ne$ go#po'ar#t0! !po:te0ali #e bojo t!'i nee"ono$#"i cilji&* O'bor regij 'el!je na po'roj! "repit0e regij* 3ogo'ba o 'el! <U (3D<U& +4) In#tit!cije, organi, !ra'i in agencije Unije %ara'i #po'b!janja 'obrega !pra0ljanja in %agoto0it0e #o'elo0anja ci0ilne 'r!(be, pri #0oje$ 'el! "ar najbolj !po:te0ajo naelo javn(s i de&(vanja* <0rop#"i parla$ent %a#e'a ja0no, pra0 ta"o t!'i S0et, "o ra%pra0lja in gla#!je o o#n!t"! %a"ono'ajnega a"ta* V#i 'r(a0ljani Unije in 0#e @i%ine ali pra0ne o#ebe # prebi0ali:e$ ali #tat!tarni$ #e'e(e$ 0 eni o' 'r(a0 lanic i$ajo pra0ico 'o#topa 'o 'o"!$ento0 in#tit!cij, organo0, !ra'o0 in agencij Unije, ne gle'e na no#ilec 'o"!$enta ob !po:te0anj! nael in pogoje0, "i naj #e 'oloijo 0 #"la'! # leno$ +4A. 3D<U* K&j*'ni 1*nk"i(narji !2 Jer%3 4*%ek, pre'#e'ni" <0rop#"ega parla$enta !2 5er+an van R(+p*3, pre'#e'ni" <0rop#"ega #0eta (%a(i0el % re@or$o, na no0o, % i%bon#"o pogo'bo& !2 J(s6 Man*e& 4arr(s(, pre'#e'ni" <0rop#"e "o$i#ije !a2 Ca .erine As. (n , 0i#o"a pre'#ta0nica <U %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o (to $e#to je pra0 ta"o %a(i0elo % re@or$o, na no0o, % i%bon#"o pogo'bo, <U 'obi %!nanjega $ini#traAico&* Slo0en#"i @!n"cionarji) g* 3otoni" ("o$i#ar %a o"olje&, ga* Dr#tenja" (pra0obranil"a&, g* Ile:i in g* 3re$" (#o'ni"a, 0en'ar pa na ra%lini? #o'i:i?&* Ins i *"ije EU in in eresni "en ri (p(en(s av&jen p(!&ed)

<3 <0rop#"i parla$ent* S"o%i <3 naj bi #e i%ra(ali intere#i 'r(a0ljano0 ('r(a0ljani t!'i nepo#re'no 0olijo <3&* S S0et <U (#e#ta0ljajo ga re#orni $ini#tri& in <0rop#"i #0et (#e#ta0ljajo ga pre'#e'ni"i 'r(a0& najbolj pre'#ta0ljata intere#e 'r(a0 lanic* <K e0rop#"a "o$i#ija pre'#ta0lja intere#e <U (npr* o"olj#"i "o$i#ar, "i je Slo0enec ne

#$e %a#topati intere#o0 Slo0enije a$pa" <U&* E<co/#ocF partnerji e"ono$#"o/ #ocialni partnerji* <SO e0rop#"o #o'i:e* Evr(pski par&a+en <0rop#"i parla$ent #e je ra%0il i% #"!p:ine %a pre$og in je"lo* Z 0#a"o #pre$e$bo pri$arnega pra0a (pogo'be& je naj0e pri'obil parla$ent* 3ogo'ba o <U (3<U& +8) <0rop#"i parla$ent opra0lja) %ak(n(dajn( in pr(ra'*nsk( 1*nk"ij( (#"!paj # S0eto$ #preje$a najpo$e$bnej:e o'loit0e %a"ono'ajo in #icer #e"!n'arnoC primarna zakonodaja sta .ogodbi, sekundarna pa so uredbe, direktive 4 & 1*nk"ij( p(&i i'ne!a nad%(ra in p(sve (vanja (0 #"la'! # 3<U in 3D<U&* i%v(&i predsednika Evr(pske k(+isije * Se#ta0ljen je i% pre'#ta0ni"o0 'r(a0ljano0 Unije* Nji?o0o :te0ilo ne #$e pre#ei #e'e$#to pet'e#et, poleg pre'#e'ni"a (-47L+&* Dr(a0ljani #o 0 <3 %a#topani proporcionalno !pa'ajoe, % najni(ji$ prago$ :e#ti? lano0 na 'r(a0o lanico* Nobena 'r(a0a lanica ni$a 0e "ot :e#tin'e0et'e#et #e'e(e0* 9lani e0rop#"ega parla$enta (Ie0ropo#lanciJ& #e 0olijo # sp&(-ni+7 nep(sredni+7 sv(,(dni+ in ajni+ gla#o0anje$ %a 'obo 4 let* <0ropo#lanci #o po0e%ani po #tran"ar#"e$ "lj!! ob#taja e0rop#"a %0e%a #tran" in 0#a"a #tran"a #e prija0i, gle'e na progra$ e0rop#"e #tran"e* Naj0eje #tran"e #o) S"!pina <0rop#"e lj!'#"e #tran"e (Kr:an#"i? 'e$o"rato0&, S"!pina napre'nega %a0e%ni:t0a #ociali#to0 in 'e$o"rato0 0 <3, S"!pina %a0e%ni:t0a liberalce0 in 'e$o"rato0 %a <0ropo, S"!pina Zeleni?A<0rop#"e #0obo'ne %0e%e* <3 i%0oli #0ojega pre'#e'ni"a in #0oje pre'#e'#t0o $e' #0oji$i lani* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 66.A+) <3 pripra0i pre'log 'olob, potrebni? %a 0olit0e #0oji? lano0 # #plo:ni$ in nepo#re'ni$ gla#o0anje$ po enotne$ po#top"! 0 0#e? 'r(a0a? lanica? ali 0 #"la'! % naeli, "i #o #"!pna 0#e$ 'r(a0a$ lanica$* S0et po po#ebne$ %a"ono'ajne$ po#top"! in po o'obrit0i <3, "i o'loa % 0eino #0oji? lano0, #ogla#no #prej$e potrebne 'olobe* De 'olobe %anejo 0eljati, "o ji? 'r(a0e lanice potr'ijo 0 #"la'! # #0oji$i !#ta0ni$i pra0ili* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 664) <3 la?"o % 0eino #0oji? lano0 o' <0rop#"e "o$i#ije (<K& %a?te0a pre'lo(ite0 !#tre%ni? pre'logo0 gle'e 0pra:anj, o "ateri? $eni, 'a je %a i%0ajanje 3<U in 3D<U treba #prejeti a"t <U* 9e <K ne pre'lo(i pre'loga, o ra%logi? ob0e#ti <3* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 666) Bre% po#eganja 0 pri#tojno#ti, 'o'eljene # 3<U in 3D<U 'r!gi$ in#tit!cija$, organo$, !ra'o$ ali agencija$, la?"o <3 pri i%polnje0anj! #0oji? nalog na %a?te0o etrtine #0oji? lano0 !#tano0i %aa#ni prei#"o0alni o'bor %ara'i pre0erjanja 'o$ne0ni? "r:ite0 ali nepra0ilno#ti pri i%0ajanj! %a"ono'aje <U, ra%en te'aj "o 'o$ne0na 'ejanja prei#"!je #o'i:e in 'o"ler je pri$er :e 0 #o'ne$ po#top"!* Zaa#ni prei#"o0alni o'bor ob pre'lo(it0i #0ojega poroila prene?a ob#tajati* 3o'robne 'olobe o !re#nie0anj! pra0ice 'o prei#"a0e 'oloi <0rop#"i parla$ent na la#tno pob!'o % !re'ba$i, #prejeti$i po po#ebne$ %a"ono'ajne$ po#top"!, in po o'obrit0i S0eta in Ko$i#ije* 4

3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 661A+) <3 i%0oli e0rop#"ega 0ar!?a lo0e"o0i? pra0ic, "i je poobla:en %a #preje$anje prito(b 'r(a0ljano0 <U ali @i%ini? ali pra0ni? o#eb # prebi0ali:e$ ali #tat!tarni$ #e'e(e$ 0 eni o' 'r(a0 lanic, gle'e nepra0ilno#ti pri 'eja0no#ti? in#tit!cij, organo0, !ra'o0 ali agencij <U ra%en So'i:a <0rop#"e !nije pri opra0ljanj! njego0e #o'ne @!n"cije* De prito(be pre!i in o nji? pripra0i poroilo* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 6.7) <K #e la?"o !'ele(!je 0#e? #ej in la?"o %a?te0a be#e'o* <K !#tno ali pi#no o'go0arja na 0pra:anja, "i ji ji? po#ta0i <3 ali njego0i lani* <0rop#"i #0et in S0et 'obita be#e'o 0 <3 po' pogoji, 'oloeni$i 0 po#lo0ni"i? <0rop#"ega #0eta in S0eta* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 6.+) >a%en e 3<U in 3D<U ne 'oloata 'r!gae, <3 o'loa % 0eino o''ani? gla#o0* S"lepno#t #e 'oloi # po#lo0ni"o$* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U& 6..) <3 na ja0ni #eji ra%pra0lja o letne$ #plo:ne$ poroil!, "i $! ga pre'lo(i <K* 3ogo'ba o 'elo0anj! <U (3D<U&6.8) 9e je 0lo(en pre'log ne%a!pnice o 'el! <K, #$e <3 o nje$ gla#o0ati :ele po i%te"! tre? 'ni po 0lo(it0i, gla#o0anje pa $ora biti ja0no* 9e je pre'log ne%a!pnice #prejet % '0otretjin#"o 0eino o''ani? gla#o0, "ar pre'#ta0lja 0eino lano0 <3, lani <K "ole"ti0no o'#topijo, 0i#o"i pre'#ta0ni" <U %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o (B%!nanji $ini#ter& pa o'#topi # @!n"cije, "i jo opra0lja 0 o"0ir! <K* Do %a$enja0e 0 #"la'! # leno$ ,' 3<U o?ranijo polo(aj in opra0ljajo te"oe po#le* V te$ pri$er! $an'at lano0 <K, "i #o i$eno0ani "ot %a$enja0a, potee % 'at!$o$, # "ateri$ bi pote"el $an'at lano$ <K, "i #o "ole"ti0no o'#topili* Neka ere dr*!e re&evan ne in1(r+a"ije ( EP) 3re'#e'ni"a, 0i#o"ega pre'#ta0ni"a <U %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o in 'r!ge lane Ko$i#ije "ot "olegij % gla#o0anje$ potr'i <3 (na po'lagi te potr'it0e <0rop#"i #0et # "0ali@icirano 0eino i$en!je <K&* <K je "ot "olegij o'go0orna <3 (poroanje, gla#o0anje o ne%a!pnici&* Vi#o"i pre'#ta0ni" <3 %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o #e re'no po#0et!je % <3 o gla0ni? 0i'i"i? in te$eljni? !#$erit0a? #"!pne %!nanje in 0arno#tne politi"e ter #"!pne 0arno#tne in obra$bne politi"e in ga ob0e:a o ra%0oj! te? politi"* S"rbi, 'a #e $nenja <3 !#tre%no !po:te0ajo* <3 la?"o S0et! in 0i#o"e$! pre'#ta0ni"! %a#ta0lja 0pra:anja ali 'aje priporoila* Vla'a 0#a"e 'r(a0e lanice (D9&, <3 ali <K la?"o S0et! pre'lagajo #pre$e$bo 3<U ali 3D<U*

Evr(pski sve <0rop#"i #0et i$a %elo politino, ne pa operati0no @!n"cijo* I:e #e politini "on#en% pri ne"ateri? politini? 0pra:anji?, "ar je po$e$bno pri gla#o0anj!, #icer pa ne opra0lja %a"ono'ajne @!n"cije* <U 'aje #po'b!'e %a ra%0oj in 0 tej %0e%i opre'elj!je #plo:ne politine !#$erit0e in pre'no#tne naloge <0rop#"e !nije (t*i* a!enda8 se in!&*Z i%bon#"o pogo'bo ( 3& je po#tal in#tit!cija* <0rop#"i #0et #e#ta0ljajo 0o'itelji 'r(a0 o%iro$a 0la' 'r(a0 lanic ter njego0 pre'#e'ni" in pre'#e'ni" Ko$i#ije* 3ri njego0e$ 'el! #o'el!je 0i#o"i pre'#ta0ni" <U %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o* Se#tane #e '0a"rat 0 0#a"e$ polletj! na #"lic #0ojega pre'#e'ni"a (e ra%$ere ta"o %a?te0ajo, pre'#e'ni" #"lie i%re'no %a#e'anje &* <0rop#"i #0et #0ojega pre'#e'ni"a i%0oli # "0ali@icirano 0eino* 3re'#e'ni" i$a '0einpolletni $an'at % $o(no#tjo en"ratne pono0ne i%0olit0e* Dren!tno $! pre'#e'!je Mer$an Van >o$p!N (pre'#e'ni" je Igla#ni"J intere#o0 D9, %a#ta0lja pa #e 0pra:anje gle'e njego0ega ra%$erja 'o D9 in in#tit!cij / 0 0#a"o'ne0ni pra"#i&* <0rop#"i #0et #e obiajno #e#taja 0 Br!#lj! 0 #ta0bi H!#t!# ip#i!#* 3ri 'el! $! po$aga generalni #e"retariat S0eta* Na0a'no o'loa # "on#en%o$* V ne"ateri? pri$eri? #preje$a o'loit0e #ogla#no ali # "0ali@icirano 0eino, 0 #"la'! % %a'e0ni$i 'oloba$i 3ogo'be (glej t!'i 3D<U 6.4, 6.6*&* Sve EU He operati0na in#tit!cija* Se#ta0ljajo ga res(rni +inis ri po#a$e%ni? D9 (npr* e #e ra%pra0lja o @inanni? %a'e0a? gre @inanni $ini#ter, e o "$etij#t0!, gre $ini#ter %a "$etij#t0o it'* &* S0et! pre'#e'!jejo D9(EtrioF& po #i#te$! rotacije* D9, "i pre'#e'!je "oor'inira o e$ #e bo ra%pra0ljalo ('oloi te$o in #$er ra%pra0e&* ;O><3<> je "o$ite #tabilni? pre'#ta0ni"o0 0la' D9 in #"rbi %a "ontin!iteto (lj!'je #o #talno ta$, 0 'elo0ne$ ra%$erj!&* S0et opra0lja (%la#ti& na#le'nje temeljne naloge: !#"laje0anje #plo:ni? e"ono$#"i? politi" 'r(a0 lanic, #preje$anje o'loite0 in %a"ono'aje (#"!paj % <3&, #preje$anje prora!na (#"!paj % <3&, #"lepanje $e'naro'ni? pogo'b, #preje$anje o'loite0 0 %0e%i % 'oloit0ijo in i%0ajanje$ #"!pne %!nanje in 0arno#tne politi"e na po'lagi #$ernic, "i ji? #prej$e <0rop#"i #0et* 3ogo'ba o <U (3<U& +6) S0et #"!paj % <0rop#"i$ parla$ento$ opra0lja %a"ono'ajno in prora!n#"o @!n"cijo* Opra0lja @!n"cijo obli"o0anja politi"e in !#"laje0anja 0 #"la'! # 3<U in 3D<U* S0et #e#ta0lja po en pre'#ta0ni" 0#a"e 'r(a0e lanice na $ini#tr#"i ra0ni, poobla:en %a pre0%e$anje ob0e%no#ti 0 i$en! 0la'e 'r(a0e lanice, "i jo pre'#ta0lja, in %a i%0r:e0anje gla#o0alne pra0ice* S0et o'loa # "0ali@icirano 0eino (to je glavni element naddravnosti, nadnacionalnosti &, e 3<U in 3D<U ne 'oloata 'r!gae* O' +* no0e$bra 67+8 je "0ali@icirana 0eina naj$anj 44 O lano0 S0eta, "i jo t0ori -

naj$anj petnaj#t lano0 in "i pre'#ta0ljajo 'r(a0e lanice, "i i$ajo #"!paj naj$anj 64O prebi0al#t0a Unije* Za $anj:ino, "i la?"o preprei #prejetje o'loit0e, #o potrebni naj$anj :tirje lani S0eta, #icer #e :teje,'a je "0ali@icirana 0eina 'o#e(ena* Dr!ge po'robno#ti gla#o0anja # "0ali@icirano 0eino #o 'oloene 0 len! 6.1A6 3D<U* Za#e'a 0 ra%lini? #e#ta0a?, "ateri? #e%na$ #e #prej$e 0 #"la'! # leno$ 6.6 3D<U* Sve %a sp&(-ne %adeve #"rbi %a 'o#le'no#t 'ela ra%lini? #e#ta0 S0eta* S"!paj # pre'#e'ni"o$ <0rop#"ega #0eta in Ko$i#ijo #"rbi %a pripra0o %a#e'anj <0rop#"ega #0eta in na'aljnje !"repanje* Sve %a %*nanje %adeve 0 #"la'! # #trate:"i$i #$ernica$i <0rop#"ega #0eta obli"!je %!nanje 'elo0anje Unije in %agota0lja 'o#le'no#t !"repanja Unije* Ostali sveti: S0et %a go#po'ar#"e in @inanne %a'e0e (<;OFIN&, S0et %a pra0o#o'je in notranje %a'e0e, S0et %a %apo#lo0anje, #ocialno politi"o, %'ra0je in potro:ni"e, S0et %a "on"!renno#t, S0et %a tran#port, tele"o$!ni"acije in energijo, S0et %a "$etij#t0o in ribi:t0o, S0et %a o"olje, S0et %a i%obra(e0anje, $la'ino in "!lt!ro* S0et %a#e'a ja0no, "o o'loa in gla#!je o o#n!t"! %a"ono'ajnega a"ta* V ta na$en i$a 0#a"o %a#e'anje '0a 'ela, 'el na$enjen ra%pra0i o %a"ono'ajni? a"ti? Unije in 'el na$enjen 'eja0no#ti$, "i ni#o %a"ono'ajne* Se#ta0a$ S0eta, razen S0et! %a %!nanje %a'e0e, pre'#e'!jejo pre'#ta0ni"i 'r(a0 lanic 0 S0et! po nael! ena"opra0ne rotacije po' pogoji, 'oloeni$i 0 #"la'! # leno$ 6.6 3D<U* Pogodba o delovanju EU (PDEU) 237: S0et #e #e#tane, "o ga #"lie pre'#e'ni" na la#tno pob!'o ali na %a?te0o enega o' njego0i? lano0 ali Ko$i#ije* 0&avne spre+e+,e p( /P) 'elite0 #0eta %a #plo:ne in %!nanje %a'e0e, o"repljena ja0no#t pri #preje$anj! o'loite0, "0ali@icirana 0eina* Evr(pska k(+isija He najbolj operati0na in#tit!cija* V naj0eji $eri #"rbi %a to, 'a #e i%0r:!je pra0o <U* 2e najbolj je po'obna 0la'a$ D9* Del!je naj$anj na ab#tra"tni in najbolj na "on"retni ra0ni* He najbolj e0rop#"a in#tit!cija* Ko$i#arji #o pre'lagani # #trani 'r(a0 lanic, pa 0en'ar #o i%0oljeni neo'0i#no o' D9* Del!jejo 0 intere#! <U ne D9* 3ogla0itne naloge Ko$i#ije #o (%la#ti& na#le'nje) na'%or na #po:to0anje$ pra0a <U (ni $i:ljen #o'ni na'%or, "i ga 0r:i S<U, a$pa" a'$ini#trati0ni na'%or&, pob!'a %a #preje$anje a"to0 (IZ3IDP) i%je$o$a la?"o #preje$a 'ire"ti0e na po'lagi .* o'#ta0"a +76* lena, "i #e nana:a na +* In 6* o'#ta0e"&, 'ajanje priporoil in na#0eto0 (ne@or$alna @!n"cija&, la#tne o'loit0e (o'loa # #"lepi, po i%bon#"i pogo'bi ni 0e o'lob #a$o #"lepi* a?"o #o proce#ne ali $aterialne nara0e* So in'i0i'!alne in "on"retne o'loit0e&, i%0r:e0anje 'elegirani? pri#tojno#ti (ra%pi#o0anje ra%pi#o0, i%plae0anje ?onorarjaG& in i%0r:e0anje prora!na* 1

3D<U +-) Ko$i#ija #po'b!ja #plo:ni intere# Unije in 0 ta na$en #preje$a !#tre%ne pob!'e* S"rbi %a !porabo 3ogo'b in !"repo0, "i ji? in#tit!cije #prej$ejo na nj!ni po'lagi* S"rbi %a !porabo pra0a Unije po' na'%oro$ So'i:a <0rop#"e !nije* I%0r:!je prora!n in !pra0lja progra$e* V #"la'! # 3ogo'ba$a opra0lja !#"laje0alno, i%0r:ilno in @!n"cijo (0 ne"ateri? pri$eri? celo I#oloJ %a"ono'ajno, glej npr* len +76A. 3D<U&* >a%en pri #"!pni %!nanji in 0arno#tni politi"i in 0 'r!gi? pri$eri?, pre'0i'eni? 0 3ogo'ba?, %agota0lja %a#topanje Unije na0%0en* Daje pob!'e %a letno in 0eletno narto0anje Unije % na$eno$ 'o#ei $e'in#tit!cionalne #pora%!$e* 9e 3ogo'bi ne 'oloata 'r!gae, #e la?"o %a"ono'ajni a"ti Unije #preje$ajo le na pre'log Ko$i#ije* Dr!gi a"ti #e #preje$ajo na pre'log Ko$i#ije, e je to pre'0i'eno 0 3ogo'ba?* =an'at Ko$i#ije je pet let* 9lani Ko$i#ije #o i%brani na po'lagi #0oje #plo:ne !#po#obljeno#ti in %a0%eto#ti %a <0ropo, $e' o#eba$i, "ateri? neo'0i#no#t je ne'0o$na* Ko$i#ija je pri i%0r:e0anj! #0oji? ob0e%no#ti popolno$a neo'0i#na* Bre% po#eganja 0 len +1(6& lani Ko$i#ije ne #$ejo %a?te0ati niti #preje$ati na0o'il o' po#a$e%ni? 0la', in#tit!cij, organo0, !ra'o0 ali agencij* V%'r(ijo #e 0#a"r:nega ra0nanja, "i je ne%'r!(lji0o % nji?o0o @!n"cijo ali opra0ljanje$ nji?o0i? nalog ( pasivna 5unkcija&* Ko$i#ijo, i$eno0ano $e' 'ne$ zaetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in 31.oktobrom !1"# sestavlja po en dr$avljan vsake dr$ave lanice# 0"lj!no % njeni$ pre'#e'ni"o$ in 0i#o"i$ pre'#ta0ni"o$ Unije %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o, "i je e'en o' njeni? po'pre'#e'ni"o0* Od 1. novembra !1" :te0ilo lano0 Ko$i#ije #"!paj % njeni$ pre'#e'ni"o$ in 0i#o"i$ pre'#ta0ni"o$ Unije %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o !#tre%a dvema tretjinama %tevila dr$av lanic# razen e <0rop#"i #0et #ogla#no ne o'loi o #pre$e$bi tega :te0ila* 9lani Ko$i#ije #o i%brani $e' 'r(a0ljani 'r(a0 lanic po #i#te$! popolno$a ena"opra0ne rotacije $e' 'r(a0a$i lanica$i, # i$er #e i%ra%i 'e$ogra@#"i in geogra@#"i ra%pon celote 'r(a0 lanic* Da #i#te$ #ogla#no 0%po#ta0i <0rop#"i #0et 0 #"la'! # leno$ 688 3ogo'be o 'elo0anj! <0rop#"e !nije* 3re'#e'ni"a, 0i#o"ega pre'#ta0ni"a Unije %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o in 'r!ge lane Ko$i#ije "ot "olegij % gla#o0anje$ potr'i <0rop#"i parla$ent* Na po'lagi te potr'it0e <0rop#"i #0et # "0ali@icirano 0eino i$en!je Ko$i#ijo* Ko$i#ija je "ot "olegij o'go0orna <0rop#"e$! parla$ent!* <0rop#"i parla$ent la?"o 0 #"la'! # leno$ 67+ 3D<U gla#!je o pre'log! ne%a!pnice Ko$i#iji* 9e je ne%a!pnica i%gla#o0ana, lani Ko$i#ije "ole"ti0no o'#topijo, 0i#o"i pre'#ta0ni" Unije %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o pa o'#topi # @!n"cije, "i jo opra0lja 0 Ko$i#iji* PEU 18: <0rop#"i #0et i$en!je 0i#o"ega pre'#ta0ni"a Unije %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o # "0ali@icirano 0eino in # #ogla#je$ pre'#e'ni"a Ko$i#ije* <0rop#"i #0et la?"o %a"lj!i njego0 $an'at po ena"e$ po#top"!* Vi#o"i pre'#ta0ni" 0o'i #"!pno %!nanjo in 0arno#tno politi"o Unije* S #0oji$i pre'logi pri#pe0a " obli"o0anj! te politi"e in jo i%0aja po poobla#til! S0eta* <na"o 0elja %a #"!pno 0arno#tno in obra$bno politi"o* Vi#o"i pre'#ta0ni" pre'#e'!je S0et! %a %!nanje %a'e0e in je e'en o' po'pre'#e'ni"o0 Ko$i#ije* S"rbi %a 'o#le'no#t %!nanjega 'elo0anja Unije* V Ko$i#iji je o'go0oren %a njene ob0e%no#ti na po'roj! %!nanji? o'no#o0 in %a !#"laje0anje 'r!gi? 0i'i"o0 %!nanjega 'elo0anja Unije* 3ri i%0ajanj! te? ob0e%no#ti 0 Ko$i#iji, in i%"lj!no gle'e te? ob0e%no#ti, 0i#o"i pre'#ta0ni" !po:te0a po#top"e, "i !rejajo 'elo0anje Ko$i#ije, "oli"or je to %'r!(lji0o # 3<U* ,

PDEU 244: 9lani Ko$i#ije #o 0 #"la'! # leno$ +-(4& 3<U i%brani po #i#te$! rotacije, "i ga #ogla#no 0%po#ta0i S0et in te$elji na na#le'nji? naeli?) (a& 'r(a0e lanice #o pri 'oloanj! 0r#tnega re'a in trajanja $an'ato0 nji?o0i? 'r(a0ljano0 "ot lano0 Ko$i#ije obra0na0ane popolno$a ena"opra0noC po#le'ino ra%li"a $e' #"!pni$ :te0ilo$ $an'ato0, "i ji? i$ajo 'r(a0ljani '0e? polj!bni? 'r(a0 lanic, ni"oli ne #$e biti 0e "ot e'enC (b& ob !po:te0anj! to"e (a& je 0#a"a %apore'na Ko$i#ija #e#ta0ljena ta"o, 'a #e %a'o0olji0o i%ra%i 'e$ogra@#"i in geogra@#"i ra%pon celote 'r(a0 lanic* PDEU 245: 9lani Ko$i#ije #e 0%'r(ijo 0#e? 'ejanj, "i #o ne%'r!(lji0a % nara0o nji?o0e @!n"cije* Dr(a0e lanice #po:t!jejo nji?o0o neo'0i#no#t in ne po#"!:ajo 0pli0ati nanje pri opra0ljanj! nji?o0i? nalog* 9lani Ko$i#ije $e' #0oji$ $an'ato$ ne #$ejo opra0ljati nobene 'r!ge po"licne 'eja0no#ti, bo'i#i pri'obitne ali nepri'obitne* QGR PDEU 250: Ko$i#ija o'loa % 0eino #0oji? lano0* S"lepno#t #e 'oloi # po#lo0ni"o$* (Opo$ba) o#tale 'olobe& 0&avne spre+e+,e p( /P) polo(aj pre'#e'ni"a (I?ire in @ireJ&, $anj "o$i#arje0, 0i#o"i pre'#ta0ni" <U %a %!nanje %a'e0e in 0arno#tno politi"o* S(di-'e Evr(pske *nije So'i:e <0rop#"e !nije #e#ta0ljajo) S So'i:e, S Splo:no #o'i:e (pre' 3 #o'i:e I* #topnje& S #peciali%irana #o'i:a Zagota0lja upo%tevanje prava pri razlagi in uporabi &ogodb. Vri vr ovni nad!or (!a v"a#i a#$ la #o %re"oja ali je v "#ladu " Pogodba&i)' Dr(a0e lanice 0%po#ta0ijo pra0na #re'#t0a potrebna %a %agoto0ite0 !in"o0itega pra0nega 0ar#t0a na po'roji?, "i ji? !reja pra0o Unije* So'i:e #e#ta0lja po en #o'ni" i% 0#a"e 'r(a0e lanice, po$agajo ji$ generalni pra0obranilci (#o'ni"o$ #0et!jejo, le/ti ni#o 0e%ani na nji?o0o $nenje, ga pa pogo#to !po:te0ajo&* So'ni"i in generalni pra0obranilci So'i:a ter #o'ni"i Splo:nega #o'i:a #e i%berejo $e' o#eba$i, "ateri? neo'0i#no#t je ne'0o$na in "i i%polnj!jejo pogoje i% leno0 64. in 648 3D<U* Vla'e 'r(a0 lanic ji? 0 $e'#ebojne$ #ogla#j! i$en!jejo %a 'obo :e#ti? let* So'ni"i in generalni pra0obranilci, "i ji$ $an'at potee, #o la?"o pono0no i$eno0ani* (odi)e Evro%"#e unije 0 #"la'! % 'oloba$i 3ogo'b) odloa o to$ba'# "i ji? 0lo(i 'r(a0a lanica, in#tit!cija, @i%ina ali pra0na o#ebaC

+7

na pre'log nacionalni? #o'i: pred'odno odloa o vpra%anji' glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov# "i #o ji? #prejele in#tit!cije (nacionalni #o'ni" %apro#i %a ra%lago po#a$e%ne 'olobe e je 0 '0o$i?&C odloa o drugi' zadeva', pre'0i'eni? 0 3ogo'ba?*

PDEU 252: (odi)u po$aga o#e$ generalni? pra0obranilce0* S0et la?"o na %a?te0o So'i:a #ogla#no po0ea :te0ilo generalni? pra0obranilce0* Dol(no#t generalnega pra0obranilca je, 'a popolno$a nepri#tran#"o in neo'0i#no ja0no pre'#ta0i obra%lo(ene #"lepne pre'loge o %a'e0a?, pri "ateri? je 0 #"la'! # #tat!to$ So'i:a <0rop#"e !nije %a?te0ano njego0o #o'elo0anje* PDEU 25*: (%lono "odi)e je pri#tojno %a obra0na0anje in o'loanje na %rvi "$o%nji o $o+ba ali %o"$o%#i i! )lenov 2*3, 2*5, 2*8, 270 in 272, ra!en o $i"$i , #i "o dodeljeni "%e-iali!irane&u "odi)u, !#tano0ljene$! po len! 64-, in ti#ti?, "i #o 0 #tat!t! pri'r(ani %a So'i:e* Stat!t la?"o pre'0i'i, 'a i$a Splo:no #o'i:e pri#tojno#t %a 'r!ge 0r#te to(b ali po#top"o0* .o%er odlo)i$ev (%lonega "odi)a i! $ega od"$av#a "e la #o vlo+i %ri$o+ba na (odi)e %golj gle'e pra0ni? 0pra:anj ter 0 #"la'! # pogoji in 0 $eja?, 'oloeni? 0 #tat!t!* Splo:no #o'i:e je pri#tojno %a obra0na0anje in o'loanje o $o+ba ali %o"$o%#i , "%ro+eni %ro$i odlo)i$va& "%e-iali!irani "odi) (So'i:e la?"o i%je$o$a pre0erja o'loit0e Splo:nega #o'i:a, #prejete po te$ o'#ta0"! tj* po len! 646A6 3D<U&, po' pogoji in 0 $eja?, 'oloeni? 0 #tat!t!, e ob#taja re#no t0eganje, 'a bo#ta pri%a'eti enotno#t ali 'o#le'no#t pra0a Unije&* Splo:no #o'i:e je pri#tojno %a obra0na0anje in o'loanje o 0pra:anji?, pre'lo(eni? 0 pred'odno odloanje 0 #"la'! # leno$ 66-, na po#ebni? po'roji?, 'oloeni? # #tat!to$* 9e Splo:no #o'i:e $eni, 'a je gle'e ne"e %a'e0e potrebna naelna o'loite0, "i bi la?"o pri%a'ela enotno#t ali 'o#le'no#t pra0a Unije, la?"o %a'e0o pre'a 0 o'loanje So'i:!* So'i:e la?"o i%je$o$a pre0erja o'loit0e Splo:nega #o'i:a gle'e 0pra:anj, pre'lo(eni? 0 pre'?o'no o'loanje, po' pogoji in 0 $eja?, 'oloeni? 0 #tat!t!, e ob#taja re#no t0eganje, 'a bo#ta pri%a'eti enotno#t ali 'o#le'no#t pra0a Unije* PDEU 257: <0rop#"i parla$ent in S0et la?"o po re'ne$ %a"ono'ajne$ po#top"! !#tano0ita "%e-iali!irana "odi)a, 'o'ana Splo:ne$! #o'i:!, pri#tojna %a obra0na0anje in o'loanje na pr0i #topnji o ne"ateri? 0r#ta? to(b na po#ebni? po'roji?* <0rop#"i parla$ent in S0et o'loata % !re'ba$i, #prejeti$i bo'i#i na pre'log Ko$i#ije po po#0eto0anj! # So'i:e$ ali na pre'log So'i:a po po#0eto0anj! # Ko$i#ijo* Ure'ba o !#tano0it0i #o'nega o''el"a 'oloa pra0ila o #e#ta0i tega #o'i:a in ob#eg! nanj prene#ene pri#tojno#ti* Zoper o'loite0 #peciali%irani? #o'i: #e la?"o 0lo(i prito(ba na Splo:no #o'i:e %golj gle'e pra0ni? 0pra:anj ali, e je to pre'0i'eno 0 #"lep! o !#tano0it0i #peciali%iranega #o'i:a, t!'i gle'e 0pra:anj 'ejan#"ega #tanja* 0&avne pris (jn(s i (odi%a) o'loa o to(ba?, tj* na'%ira %a"onito#t %a"ono'ajni? a"to0, ter a"to0 S0eta, <K in <;B ra%en priporoil in $nenj, pa t!'i %a"onito#t a"to0 <3 in <0rop#"ega ++

#0eta # pra0ni$ !in"o$ %a tretje o#ebe* Na'%ira t!'i %a"onito#t a"to0 organo0, !ra'o0 ali agencij Unije # pra0ni$ !in"o$ %a tretje o#ebeC pre'?o'no o'loa o 0pra:anji? gle'e ra%lage 3ogo'b in 0elja0no#ti ter ra%lage a"to0 in#tit!cij, organo0, !ra'o0 ali agencij UnijeC o'loa 0 #pori? gle'e na'o$e#tila :"o'e, "i ga pre'0i'e0ata 'r!gi in tretji o'#ta0e" lena .87 3D<UC o'loa 0 #pori? $e' Unijo in njeni$i !#l!(benciC i%re"a #o'be na po'lagi arbitra(ne "la0%!le 0 pogo'ba?, "i ji? #"lene Unija ali "i #o #"lenjene 0 njene$ i$en!, ne gle'e na to, ali ji? !reja ja0no ali %a#ebno pra0oC

Op(+,a) So'i:e <0rop#"e !nije ni pri#tojno %a 'olobe 0 %0e%i # #"!pno %!nanjo in 0arno#tno politi"o in a"te, #prejete na nji?o0i po'lagi* Evr(pska "en ra&na ,anka 3D<U 616) <;B in nacionalne centralne ban"e #e#ta0ljajo <0rop#"i #i#te$ centralni? ban" (<S;B&* <0rop#"a centralna ban"a in nacionalne centralne ban"e 'r(a0 lanic, "ateri? 0al!ta je e0ro in #e#ta0ljajo <!ro#i#te$, 0o'ijo $onetarno politi"o Unije* <S;B 0o'ijo organi o'loanja <;B* Gla0ni cilj <;B je 0%'r(e0anje #tabilno#ti cen* Bre% po#eganja 0 ta cilj po'pira #plo:ne e"ono$#"e politi"e 0 Uniji, 'a bi pri#pe0al " 'o#eganj! njeni? cilje0* <;B je pra0na o#eba* He e'ina poobla:ena %a o'obrite0 i%'ajanja e0ra* 3ri i%0ajanj! #0oji? poobla#til in !pra0ljanj! #0oji? @inanc je neo'0i#na* In#tit!cije, organi, !ra'i in agencije Unije ter 0la'e 'r(a0 lanic #po:t!jejo to neo'0i#no#t* <;B #prej$e potrebne !"repe %a i%0ajanje #0oji? nalog 0 #"la'! # leni +6- 'o +.. in +.1 ter # pogoji, 'oloeni$i 0 #tat!t! <S;B in <;B* V #"la'! % na0e'eni$i leni 'r(a0e lanice, "ateri? 0al!ta ni e0ro, in nji?o0e centralne ban"e o?ranijo #0oje pri#tojno#ti na $onetarne$ po'roj!* Z <;B #e je na po'roji? njeni? pri#tojno#ti treba po#0eto0ati o 0#e? o#n!t"i? a"to0 Unije in o 0#e? pre'logi? pre'pi#o0 na nacionalni ra0ni* Ra'*nsk( s(di-'e 3D<U 614) >a!n#"o #o'i:e opra0lja re0i%ije 0 Uniji* Se#ta0lja ga po en 'r(a0ljan 0#a"e 'r(a0e lanice* 9lani opra0ljajo #0oje naloge popolno$a neo'0i#no in 0 #plo:ne$ intere#! Unije* 3D<U 61-) >a!n#"o #o'i:e i%0aja re0i%ije 0#e? pri?o'"o0 in o'?o'"o0 Unije* 3ra0 ta"o i%0aja re0i%ije pri?o'"o0 in o'?o'"o0 0#e? organo0, !ra'o0 ali agencij, "i ji? je !#tano0ila Unija, e !#tre%ni !#tano0ni a"t ta":ne re0i%ije ne i%"lj!!je* >a!n#"o #o'i:e pre'lo(i <0rop#"e$! parla$ent! in S0et! i%ja0o o %ane#lji0o#ti po#lo0ni? "njig ter %a"onito#ti in pra0ilno#ti po#lo0ni? 'ogo'"o0, "i #e obja0i 0 Uradnem listu Evropske unije* Da i%ja0a je la?"o 'opolnjena # po#ebni$i ocena$i %a 0#a"o 0eje po'roje 'eja0no#ti Unije* >a!n#"o #o'i:e pre0eri %a"onito#t in pra0ilno#t 0#e? pri?o'"o0 in +6

o'?o'"o0 ter, ali je bilo @inanno po#lo0o'enje 'obro* 3ri te$ poroa %la#ti o 0#e? pri$eri? nepra0ilno#ti* >e0i%ija pri?o'"o0 #e opra0i na po'lagi %apa'li? %ne#"o0 in %ne#"o0, "i #o bili Uniji 'ejan#"o plaani*

N<K5D<>5 D<=< HN5 N59< 5 3>5V5 <U 3ra0na naela #o #plo:nej:a in ab#tra"tnej:a o' pra0ni? pra0il* So $erilo o%* 0o'ilo pri !porabljanj! pra0nega pra0ila* 3ri$eri) n* a0tono$no#ti, n* pri$arno#ti (o'no# pra0a <U 'o pra0a D9&, n* nepo#re'nega !in"a, n* #!b#i'iarno#ti, n* 0ar#t0a lo0e"o0i? pra0ic in te$eljni? #0obo:in (<0rop#"a "on0encija o lo0e"o0i? pra0ica?P&, n* #ora%$erno#ti, n* prepo0e'i po0%roanja :"o'e, QGR, n* pra0ne 'r(a0e in njego0e i%peljan"e (ne'i#"ri$inacija o%* ena"o#t pre' %a"ono$ / 0naprej:nja 'oloite0 obje"ti0ni? "riterije0 ra%$ejit0e o%* ra%li"o0anja) i'enti@i"acija bi#t0eno ena"i? (% o%iro$ na bi#t0eno neena"e&, 'oloite0 pri$erno ra%linega obra0na0anja bi#t0eno ena"i? in bi#t0eno neena"i?C pra0na 0arno#t, tran#parentno#t, 0ar#t0o %a!panja 0 pra0o,G&, naelo #0obo'ne go#po'ar#"e pob!'e (la?"o #0obo'no 0#topi: na trg, 0en'ar #e $ore: regi#trirati "ot pra0na o#eba in !po:te0ati 'oloena pra0ila&* Opo$ba) 3ra0a in nepra0a retroa"ti0no#t Prava %aete" 'ej* "onec 'ej*
pre'pi#

Neprava %aete" 'ej* pre'pi#

"onec 'ej*

3>ISDOHNOSDI <U IN D>T5V 9 5NI; 3re0la'!je i'eja, 'a #e o'loanje prene#e i$ ni(je (ti#to,"ar la?"o 0 (eleni $eri 'o#e(ejo ni(je enote / D9, #o'i 0 pri#tojno#t te? enot / D9, pri te$ pa je treba !po:te0ati, 'a nobena #"!pno#t ne $ore (!#pe:no& 'elo0ati, e njeni lani I#olirajoJ o%* 'el!jejo 0#a" %a#e&* Velja) %n dubio pro individuo vel minore (0 '0o$! 0 "ori#t po#a$e%ni"a ali $anj:ine o%* ni(je enote&* >a%$ejite0 obla#tni? pri#tojno#ti je potrebna 0 0#e? 'ecentrali%irani? #i#te$i? o%* #i#te$i?, "jer ?"rati 'el!jeta '0e ali 0e obla#ti, (obiajno ena 0i:ja in 0e ni(ji? o%* ena centralna in 0e lo"alni?&* V prete"lo#ti #e je !0elja0ilo preprianje, 'a je pra0na !re'ite0 pri#tojno#ti <U (% o%iro$ na D9& ne#i#te$atina, neja#na in nepregle'na, po#le'ica e#ar je bilo :irjenje pri#tojno#ti <U, po#egi 0 #!0ereno#t D9 in ne'o#eganje #tan'ar'o0 pra0ne 0arno#ti* Gla0ni proble$i 0 #@eri notranje pri#tojno#ti #o bili) O'prto#t pra0il o%* !#tano0ni? pogo'b ("i je t!'i i%bon#"a pogo'ba ni o'pra0ila& o$ogoa #o'i:!, 'a 0#ebin#"o obli"!je pra0ila, "i 0pli0ajo na 'r(a0e lanice* Naela a0tono$no#ti, pri$arno#ti in nepo#re'nega !in"a je "reiralo <0rop#"o #o'i:e* Deljene in "o$ple$entarne pri#tojno#ti Do$ne0ane pri#tojno#ti +.

3re"ri0anje #tebro0 0 tri/#tebrni #tr!"t!ri (o'pra0ljena&

K&asi1ika"ija pris (jn(s i 3ri#tojno#ti 'eli$o na i%re"ne (e"#plicitne& in d(+nevne (i$plicitne&, gle'e na to "'o ji? i%0aja pa I%k&j*'ne, de&jene in p(dp(rne2 3<U 8) +* D9 0 #"la'! # leno$ 4 3<U o?ranijo 0#e pri#tojno#ti, "i ni#o # 3ogo'ba$a 'o'eljene Uniji (tisto kar ni izrecno doloeno da pripada uniji, ne pripada uniji & 6* Unija #po:t!je ena"o#t D9 pre' 3ogo'ba$a "ot t!'i nji?o0o nacionalno i'entiteto, "i je nelolji0o po0e%ana % nji?o0i$i te$eljni$i politini$i in !#ta0ni$i #tr!"t!ra$i, 0"lj!no % regionalno in lo"alno #a$o!pra0o* Spo:t!je nji?o0e te$eljne 'r(a0ne @!n"cije, %la#ti %agota0ljanje o%e$elj#"e celo0ito#ti, 0%'r(e0anje ja0nega re'a in $ir! ter 0aro0anje nacionalne 0arno#ti* Zla#ti nacionalna 0arno#t o#taja 0 i%"lj!ni pri#tojno#ti 0#a"e D9* (naelo legalnosti + institucije morajo delovati tako, da bojo v najmanj(i meri prizadele !6& .* Unija in D9 #e na po'lagi naela lojalnega #o'elo0anja $e'#ebojno #po:t!jejo in #i po$agajo pri i%polnje0anj! nalog, "i i%?ajajo i% 3ogo'b* D9 #preje$ajo 0#e #plo:ne ali po#ebne !"repe, potrebne %a %agoto0ite0 i%polnje0anja ob0e%no#ti, "i i%?ajajo i% 3ogo'b ali a"to0 in#tit!cij Unije* D9 po'pirajo Unijo pri i%polnje0anj! njeni? nalog in #e 0%'r(ijo 0#e? !"repo0, "i bi la?"o ogro%ili !re#nie0anje cilje0 Unije* 3<U 4) +* Za ra%$ejite0 pri#tojno#ti Unije 0elja na'e&( pren(sa pris (jn(s i * Za i%0ajanje pri#tojno#ti Unije 0eljata naeli s*,sidiarn(s i in s(ra%+ern(s i (nadzor nad izvajanjem teh dveh nael je sodni + najpomembnej(i, politini in zakonodajni, v smislu doloitve sodnega in politinega nadzora & 6* V #"la'! % naelo$ preno#a pri#tojno#ti Unija 'el!je le 0 $eja? pri#tojno#ti, "i #o ji? # 3ogo'ba$a nanjo prene#le D9 %a !re#nie0anje cilje0, 'oloeni? 0 3ogo'ba?* D9 o?ranijo 0#e pri#tojno#ti, "i ni#o # 3ogo'ba$a 'o'eljene Uniji* .* V #"la'! % naelo$ #!b#i'iarno#ti Unija 'el!je na po'roji?, "i ni#o 0 njeni i%"lj!ni pri#tojno#ti, le e in "oli"or D9 cilje0 pre'lagani? !"repo0 ne $orejo %a'o0olji0o 'o#ei na nacionalni, regionalni ali lo"alni ra0ni, te$0e #e %ara'i ob#ega ali !in"o0 pre'lagani? !"repo0 la(je 'o#e(ejo na ra0ni Unije* In#tit!cije Unije !porabljajo naelo #!b#i'iarno#ti 0 #"la'! # 3roto"olo$ o !porabi nael #!b#i'iarno#ti in #ora%$erno#ti* Nacionalni parla$enti #po:t!jejo naelo #!b#i'iarno#ti 0 #"la'! # po#top"o$, 'oloeni$ 0 te$ proto"ol!* 8* V #"la'! % naelo$ #ora%$erno#ti !"repi Unije 0#ebin#"o in @or$alno ne pre#egajo ti#tega, "ar je potrebno %a 'o#eganje cilje0 3ogo'b* In#tit!cije Unije !porabljajo naelo #ora%$erno#ti 0 #"la'! # 3roto"olo$ o !porabi nael #!b#i'iarno#ti in #ora%$erno#ti* 3D<U 6) +* 9e i$a Unija po 3ogo'ba? na 'oloene$ po'roj! i%"lj!no pri#tojno#t, la?"o #a$o Unija i%'aja %a"ono'ajne in #preje$a pra0no %a0e%!joe a"teC D9 la?"o ta"o !"repajo #a$e le, e ji? Unija %a to poobla#ti, ali %a i%0ajanje a"to0 Unije* 6* 9e i$a Unija po 3ogo'ba? na 'oloene$ po'roj! 'eljeno pri#tojno#t % D9, la?"o Unija in D9 na te$ po'roj! i%'ajajo %a"ono'ajne in #preje$ajo pra0no %a0e%!joe +8

a"te* D9 i%0ajajo #0ojo pri#tojno#t, "oli"or Unija #0oje pri#tojno#ti ne i%0aja* D9 pono0no i%0ajajo #0ojo pri#tojno#t, "oli"or #e je Unija o'loila, 'a bo #0ojo pri#tojno#t prene?ala i%0ajati* .* D9 !#"laj!jejo #0oje e"ono$#"e politi"e in politi"e %apo#lo0anja 0 o"0ir! !re'ite0 i% te pogo'be, %a opre'elite0 "ateri? je pri#tojna Unija* 8* Unija je 0 #"la'! % 'oloba$i 3<U pri#tojna %a opre'elite0 in i%0ajanje #"!pne %!nanje in 0arno#tne politi"e, 0"lj!no # po#topni$ obli"o0anje$ #"!pne obra$bne politi"e* 4* Unija je na ne"ateri? po'roji? in po' pogoji, 'oloeni$i # 3ogo'ba$a, pri#tojna %a i%0ajanje !"repo0 %a po'poro, !#"la'ite0 ali 'opolnite0 !"repo0 'r(a0 lanic, ne 'a bi # te$ na'o$e#tila pri#tojno#t D9 na te? po'roji?* 3ra0no %a0e%!joi a"ti Unije, #prejeti na po'lagi 'olob i% 3ogo'b, "i #e nana:ajo na ta po'roja, ne #$ejo 0"lj!e0ati !#"laje0anja %a"ono0 in 'r!gi? pre'pi#o0 D9* 6* Ob#eg in naini i%0ajanja pri#tojno#ti Unije #o 'oloeni % !#tre%ni$i 'oloba$i %a 0#a"o po'roje i% 3ogo'b* 3D<U . +* Unija i$a izkljuno pristojnost na na#le'nji? po'roji?) a& carin#"a !nija (skupna carinska tari5a&, b& 'oloite0 pra0il o "on"!renci, potrebni? %a 'elo0anje notranjega trga ( elja, da bi trg najbolj(i rezultat + po niji ceni dobiti visoko kvaliteto &, c& $onetarna politi"a 'r(a0 lanic, "ateri? 0al!ta je e0ro ( dogovarjajo se za sistem ohranitve evra&, '& o?ranjanje $or#"i? biolo:"i? 0iro0 0 o"0ir! #"!pne ribi:"e politi"e ( ribi(ka politika je razlog, zakaj orveani niso stopili v EU & e& #"!pna trgo0in#"a politi"a (eprav so vse drave lanice ,T3 za njih glasuje EU &* 6* Unija i$a t!'i i%"lj!no pri#tojno#t %a #"lenite0 $e'naro'nega #pora%!$a, "a'ar je ta #"lenite0 pre'0i'ena 0 %a"ono'ajne$ a"t! Unije ali je potrebna, 'a #e Uniji o$ogoi i%0ajanje njene notranje pri#tojno#ti, ali "oli"or la?"o 0pli0a na #"!pna pra0ila ali #pre$eni nji?o0o po'roje !porabe* 3D<U 8) +* Unija #i deli pristojnost % D9, e ji 3ogo'bi 'o'elj!jeta pri#tojno#t, "i #e ne nana:a na po'roja i% leno0 . in 6 3D<U* 6* Deljena pri#tojno#t $e' Unijo in D9 0elja %a na#le'nja gla0na po'roja ( ni treba znati na pamet, nekaj si jih zapomni &)notranji trg, #ocialno politi"o gle'e 0i'i"o0, opre'eljeni? 0 tej pogo'bi, e"ono$#"o, #ocialno in teritorialno "o?e%ijo ( kohezivnost 7 homogenost, Evropa si prizadeva za im vejo enotnost, krepitev regij &, "$etij#t0o in ribi:t0o, ra%en o?ranjanja $or#"i? biolo:"i? 0iro0, o"olje, 0ar#t0o potro:ni"o0, pro$et (predvsem elezni(ki pa tudi cestni&, 0#ee0rop#"a o$re(ja (npr. na podroju telekomunikacij&, energijo, ob$oje #0obo'e, 0arno#ti in pra0ice, #"!pno #"rb %a 0arno#t na po'roj! ja0nega %'ra0ja gle'e 0i'i"o0, opre'eljeni? 0 tej pogo'bi* .* Na po'roji? ra%i#"a0, te?nolo:"ega ra%0oja in 0e#olja i$a Unija pri#tojno#t !"repanja, %la#ti %a opre'elite0 in i%0ajanje progra$o0, ne 'a bi i%0ajanje te pri#tojno#ti o0iralo D9 pri i%0ajanj! nji?o0i? pri#tojno#ti* 8* Na po'roji? ra%0ojnega #o'elo0anja in ?!$anitarne po$oi i$a Unija pri#tojno#t !"repanja in 0o'enja #"!pne politi"e, ne 'a bi i%0ajanje te pri#tojno#ti o0iralo 'r(a0e lanice pri i%0ajanj! nji?o0i? pri#tojno#ti* 3D<U 4) +4

+* D9 !#"laj!jejo #0oje e"ono$#"e politi"e %notraj Unije* V ta na$en S0et #preje$a !"repe, %la#ti :ir:e #$ernice %a te politi"e* Za D9, "ateri? 0al!ta je e0ro, #e !porabljajo po#ebne 'olobe* 6* Unija #prej$e !"repe %a %agoto0ite0 !#"laje0anja politi" %apo#lo0anja D9, %la#ti % opre'elit0ijo #$ernic %a te politi"e* .* Unija la?"o 'aje pob!'e %a %agoto0ite0 !#"laje0anja #ocialni? politi" D9* 3D<U 6) Unija je pri#tojna %a i%0ajanje !"repo0 %a podporo# uskladitev ali dopolnitev !"repo0 D9* Da":ni !"repi na e0rop#"i ra0ni #e nana:ajo na na#le'nja po'roja) 0aro0anje in i%bolj:anje lo0e"o0ega %'ra0ja, in'!#trijo, "!lt!ro, t!ri%e$, i%obra(e0anje, po"licno !#po#abljanje, $la'ino in :port, ci0ilno %a:ito, !pra0no #o'elo0anje* 3>I=5>NO IN S<KUND5>NO 3>5VO <U (po$e$bna te$a& 3ra0o <U 'eli$o na) &rimarno (%red"$avlja vr , i&a %redno"$ %red "e#undarni&) / $o "$a Pogodba o EU in Pogodba o delovanju EU, "e& "%adajo $udi &ednarodni "%ora!u&i ("o !elo na &eji, )e%rav i&ajo vi"o#o veljavno"$, ji eni $ejejo # "e#undarne& %ravu, #er ji "%reje&ajo in"$i$u-ije) in "%lona na)ela &ednarodnega %rava' (ekundarno / "e& "%adajo a#$i in"$i$u-ij EU: uredbe, dire#$ive in "#le%i' 0n"$i$u-ije la #o "%reje&ajo $udi %ri%oro)ila, &nenja in druge "ui generi" a#$e, $o je $'i' ne!ave!ujo)e (ali &e #o ali 1"o2$ la34 ) %ravo (ne#a$eri ga $ejejo %od $er-iarno %ravo)' 5e%rav je %ravno ne!ave!ujo)e i&a %o&e&ben !na)aj, #er ga ve)ino&a u%o$evajo, %ogo"$o #re%i %ravno varno"$ (E6 %ove, #a#o bojo ra!u&eli dolo)eno dolo)bo)' &renos mednarodnega prava v slovensko pravo in njegovo mesto v sistemu 7ednarodno %ravo je n%r' %ravo (ve$ovne $rgovin"#e organi!a-ije / njeni )lani- ne !ave!uje %ro$i nji ovi volji' 7ednarodno %ravo la #o, )e ga dr+ava 1%o"voji4 %o"$ane del na-ionalnega %rava' 6la"i)ni viri %re ajajo v na-ionalno %ravo %re#o "%loni na)el -ivili!irani narodov in obi)ajev (v "i"$e& %rodrejo "a&odejno, )e dr+ava $e&u i!re-no ne na"%ro$uje' .a &ednarodne %ogodbe %a velja $eorija duali!&a' Vir !a &ednarodne %ogodbe je )unajska konvencija iz l. 1*+*, #i dolo)a, #a#o &ednarodne %ogodbe na"$anejo, delujejo, veljajo, %rene ajo8
7ednarodno %ravo Pravo 9(

7P
:a"$ane# &ed'%og' %o Dun' 6onv' 1;*;

7P
ra$i2i#a-ija, objava

U"$ava &ore dolo)i$i #a#o %ride &ednarodno %ravo "loven"#i %ravni "i"$e&' <o ureja$a 8' in 153 )len U"$ave 9(' (lovenija la #o %ogodbo 1%re#o%ira4 $a#o, da je +6

#o%ija ena#a originalu, la #o %a $udi ni ()e &ednarodna %ogodba do%u)a %ridr+#e)' (lovenija &ora %ogodbe, da bi !a)ele veja$i, ra$i2i-ira$i in objavi$i' Pogodbe la #o ra$i2i-ira: Vlada ! uredbo Dr+avni !bor ! !a#ono& (153' )len "e nanaa na $e) Vendar %a 8' in 153 )len U"$ave 9( ureja$a "a&o #la"i)ne vire (#i ji ureja Dunaj"#a #onven-ija 1;*;), %ravo EU %a ni #la"i)no, je ne#aj ve), !a$o ga ni bilo &ogo)e "%ravi$i v "i"$e& %re#o $e dolo)b' (ledila je "%re&e&ba u"$ave / dodali "o 3a' )len $'i' evro%"#i )len' <a )len je ab"$ra#$en (ne govori dire#$no o EU in :=<U, )e%rav je bil "%reje$ !aradi v"$o%a v EU in :=<>)' .*a len +* Slo0enija la?"o % $e'naro'no pogo'bo, "i jo rati@icira 'r(a0ni %bor % '0otretjin#"o 0eino gla#o0 0#e? po#lance0, prene#e i%0r:e0anje 'ela #!0ereni? pra0ic na $e'naro'ne organi%acije, "i te$eljijo na #po:to0anj! lo0e"o0i? pra0ic in te$eljni? #0obo:in, 'e$o"racije in nael pra0ne 'r(a0e, ter 0#topi 0 obra$bno %0e%o % 'r(a0a$i, "i te$eljijo na #po:to0anj! te? 0re'not* (G& .*3ra0ni a"ti in o'loit0e, #prejeti 0 o"0ir! $e'naro'ni? organi%acij, na "atere Slo0enija prene#e i%0r:e0anje 'ela #!0ereni? pra0ic, #e 0 Slo0eniji !porabljajo 0 #"la'! # pra0no !re'it0ijo te? organi%acij* (G& >a%$erje $e' pra0o$ <U in 'r(a0a$i lanica$i o'loilno 'eter$inirajo tri naela, "i #o "reacija So'i:a) naelo a0tono$no#ti, naelo nepo#re'nega !in"a in naelo pri$arno#ti (pre'no#ti&* 3ra0o <U la?"o #a$o #ebi 'oloi 0elja0o, polo(aj in !ine" 0 pra0! D9* Na'e&( av (n(+n(s i la?"o opa%!je$o 0 o(je$ ali :ir:e$ #$i#l!* V #le'nje$ pri$er! go0ori$o t!'i nael! nepo#re'ne !porabno#ti, po "atere$ 0iri o%iro$a a"ti pra0a <U nepo#re'no, tj* bre% po#re'o0anja %a"ono'ajni? ali "a":ni? 'r!gi? organo0 D9, o' nji?o0ega #preje$a naprej po#tanejo 'el nacionalnega pra0a in #e "ot ta":ni la?"o nepo#re'no !porabljajo 0 'r(a0a? lanica?* 3ra0o <U je po#le'ino Epo#0ojenoF pra0o 'r(a0 lanic in je %ajeto 0 o"0ir naela iura novit curia, torej pra0a, "i ga $orajo #o'i:a in 'r!gi organi D9 po%nati in !porabljati* 3ra0o <U ta"o 'r(a0a$ lanica$ ne 'aje i%bire $e' $oni#tini$ in '!ali#tini$ #i#te$o$, a$pa" je So'i:e <U o'loilo, 'a je %a pra0ilno !in"o0anje pra0a <U e'ino #preje$lji0a $oni#tina 'o"trina* Na'e&( nep(sredne!a *'inka Velja %a 0eino 'olob %ajeti? 0 pri$arne$ pra0!, %a 'olobe $e'naro'ni? #pora%!$o0 ter 'r!ge 'olobe #e"!n'arnega pra0a (!re'be in o'lobe&, ne pa %a 'olobe 'ire"ti0* 3ri 'ire"ti0a? je proble$, "er ji? je treba i$ple$entirati (po na0a'i % %a"ono$&* Uni1ika"ija <0rop#"o pra0o !re'i cilje in pot (0 0#e? 'r(a0a? i#ti te"#t !re'be&, 5ar+(ni%a"ija (pre"o 'ire"ti0& 'oloi #e #a$o cilj, 'r(a0a$ pa #e prep!#ti !rejanje 0pra:anja* Za i$ple$entacijo 'ire"ti0 #e 'a 'oloeno ob'obje, "i #e i$en!je i+p&e+en a"ijsk( (,d(,je* Dr(a0e $orejo (e 0 te$ ob'obj! %a#le'o0ati cilje 'ire"ti0e o%* #e $orajo o' !0elja0it0e 'ire"ti0e 'alje 0%'r(ati, "oli"or je to $ogoe, ra%lage 'o$aega pra0a +-

na nain, "i bi la?"o po i%te"! i$ple$entacij#"ega ob'obja re#no ogro%il cilje 'ire"ti0e* Do "onca i$ple$entacij#"ega ob'obja # #trani 'r(a0e %a'o:a pa#i0no ra0nanje, pote$ pa $ora biti a"ti0na* 9e 'r(a0a ne #prej$e pre'pi#o0, "i bi ji? $orala, ali pa #o ti napani, #e la?"o po#a$e%ni" #"lic!je 'ire"tno na 'ire"ti0o (ta $o(no#t ob#taja #a$o 0erti"alno na$enjena je #a$o po#a$e%ni"o$ 0 po#top"i? proti 'r(a0i, 'r(a0a (o%* ra%:irjeno) ja0na tele#a :ir:a "oncepcija 'r(a0e 'a #e %a:iti po#a$e%ni"a& ne $ore !0elja0ljati nepo#re'nega !in"a proti po#a$e%ni"!&* Fi%ina o#eba ne $ore !0elja0ljati nepo#re'nega !in"a proti 'r!gi @i%ini o#ebi* 3o#re'ni !ine" i$a &(ja&na ra%&a!a, po "ateri je treba "atere "oli pre'pi#e D9, 0 "oli"or je to $ogoe, ra%lagati 0 '!?! 'ire"ti0e* V+esni *'inek o%iro$a po#tran#"i !ine" 'olob 'ire"ti0 na ne" nain po$eni ra?ljanje #tali:a So'i:a, 'a 'ire"ti0e ne $orejo i$eti ?ori%ontalnega 'ire"tnega !in"a* V ne"ateri? %a'e0a? je na$re ra%#o'ilo, 'a 'ire"ti0e la?"o i$ajo 'oloen ?ori%ontalen !ine", e na po#a$e%ni"e ne na#la0ljajo nepo#re'no pra0ni? ob0e%no#ti* S te$ #e je So'i:e pribli(alo nepo#re'ne$! !in"! 'olob 'ire"ti0, in #icer ta"o, 'a je lonica $e' nji$a precej %a$egljena* So'i:e je "ot gla0ni ra%li"o0alni "riterij i%po#ta0ilo 'ej#t0o, 'a 'ire"ti0a #a$a po #ebi ne !#t0arja pra0ic in ob0e%no#ti %a po#a$e%ni"e, in #e la?"o 0 ?ori%ontalni? ra%$erji? !porabi % na$eno$ i%"lj!it0e nacionalnega pra0a, e ne !#t0arja no0i? pra0ic o%iro$a ob0e%no#ti, "i $orajo biti !porabljeneAi%0r:ene* Na#tala pra%nina #e $ora %apolniti % o#tali$i 'oloba$i nacionalnega pra0a* Da pri#top #e o%na!je "ot t*i* i%"lj!it0eni !ine" 'ire"ti0, #aj pri'e #a$o 'o Ei%"lj!it0eF ne#"la'ne 'olobe nacionalnega pra0a, ne pa nacionalnega pra0a 0 celoti pra0ni te$elj je preo#talo, % 'ire"ti0o #"la'no nacionalno pra0o* EU
Dire#$iva

D5
:%1 :%2 :%2 :%3 :%3

,aelo primarnosti -prednosti. Kreiralo ga je So'i:e <U 0 67/ti? leti?, 0 3ogo'ba? ni o te$ ni, ne"atere D9 #o bile proti, 0en'ar pa je #o'i:e o'loilo, 'a je to naelo potrebno %ato, 'a ne bi D9 i%igra0ale pra0il (ne"atere 'r(a0e :e 0e'no na#prot!jejo po#a$e%ni$ to"a$ tega naela& +(ni%e+ je bolj:i %a pra0o <U, "er #e ne 0pra:a 0#a"e D9 po#ebej, pri "la#ini? 0iri? 0elja d*a&i%e+* 3r0a o'loba So'i:a <U ni 'o potan"o#ti 'oloila 0#ebine naela, i%graje0alo #e je #"o%i 0e 'olob* I%?o'i:ni proble$ je t*i* '0o'i$en%ionalno#t (So'i:e <U je pri#tojno 'a "reiraAra%0ije naelo pri$arno#ti, a$pa" !'ejani ga nacionalni organ proble$ je, e D9 ne !'ejani ti#tega "ar je bilo naroeno # #trani #o'i:a&* Naelo pri$arno#ti je treba obra0na0ati na e0rop#"i in nacionalni ra0ni (trenja $e' D9 o%* nji?o0i$i !#ta0ni$i #o'i:i in <U&* 4is v( na'e&a je7 da i+a ka er(k(&i pravi&( i% sis e+a EU predn(s pred ka eri+k(&i pravi&(+ dr9ave '&ani"e7 'e +ed nji+a pride d( k(&i%ije * V ta":ne$ pri$er! $ora "ateri"oli nacionalni organ !porabiti pra0ilo <U in ignorirati 'o$ae pra0ilo (0elja t!'i, e npr* 'ire"ti0a pri'e 0 na#protje % !#ta0o !porablja #e 'oloba 'ire"ti0e, # te$ 'a nacionalne 'olobe ni potrebno ra%0elja0iti, $ora #e #a$o ne?ati !porabljati* Prav( EU ne %a. eva ra%ve&javi ve &* Na nacionalni ra0ni je opa%en t*i* a"ti0i%e$ !#ta0ni? #o'i:, %nailen %la#ti %a %aetno ob'obje, a ne i%"lj!no / ne'a0no je pri:lo 'o upora !#ta0ni? #o'i: +1

ne"ateri? 'r(a0, "i #o 0 <U 0#topile leta 6778* Naelo pri$arno#ti generalno o%* per se ni #porno, pa pa #o #porna ne"atera 0pra:anja, %la#ti) I* 5li je pra0na po'laga %a naelo pri$arno#ti o%* o'loba 0 %a'e0i ;o#taA<N< !te$eljena na acquis communautaire (? %ravo EU v najire& %o&enu) ali !#ta0a? 'r(a0 lanicU II* 5li la?"o naelo pri$arno#ti a0to$atino po0%roi ne!porablji0o#t o%* ignoriranje !#ta0 'r(a0 lanicU III* K'o i$a t*i* "o$petenco o "o$petenci (pri#tojno#t 'a o'loa o pri#tojno#tiU V #lo0en#"e$ !#ta0ne$ pra0! ni nobene 'olobe, "jer bi bila 0#a tri 0pra:anja re:ena, %ato #e bo $oralo #o'i:e 0 pri?o'no#ti gle'e tega :ele opre'eliti, pa t!'i gle'e ne"ateri? po$o(ni? 0pra:anj npr* o te$, "aj #plo? 'oloa !#ta0a 0 .a* len!, "er #i #lo0en#"a teorija tren!tno ni enotna, pra0 ta"o ni pre0la'!joi? #tali: (!#ta0ni #o'ni"i 'olono ra%lagajo pro/nacionalno, 'r!gi pa pro/e0rop#"o&* .a* len 0 +* o'#ta0"! po0e, "a":ne la#tno#ti $ora i$eti $e'naro'na organi%acija, %ato 'a bi #e S O pri'r!(ila (po#re'no la?"o ra%bere$o "'aj naj i%#topi&, 0 .* o'#ta0"! ("i je loen o' pr0ega, "ar ni nepo$e$bno& pa ne po#ta0lja nobeni? $ej pra0! <U, a$pa" 'oloa "a"o #e je treba obna:ati 0 organi%aciji* Ne$:"a !#ta0na !re'ite0 je ra%0ila teorijo ZO 5NG< ('o"ler&* Naelo pri$arno#ti je treba #po:to0ati, 'o"ler 'oloba ne tri ob lo0e"o0e pra0ice in #0obo:ine* 3>5VNI VI>I Pri+arni pravni viri #o 0r?o0ni pra0ni 0iri 0 pra0ne$ #i#te$! <U, t0orijo pri$arno pra0o <U in #o po'laga %a 'elo0anje in#tit!cij <U* Ne#porno je, 'a #o pri$arni pra0ni 0ir <U ustanovne pogodbe (tj* $e'naro'ne pogo'be, "ateri? #tran"e #o D9&, 0"lj!no % na"na'ni$i $o'i@i"acija$i, proto"oli, priloga$i in li#tina$i, "i ji? !#tano0na pogo'ba po0%'igne na pri$arni ni0o in splo%na pravna naela. Gle'e &ednarodni obi)ajev in &ednarodni %ogodb o!' "%ora!u&ov, #i ji EU "#lene " "ubje#$i, #i ni"o D5 , 0 teoriji ni enotno#ti* Do je %la#ti oitno, )e i%?aja$o i% pre'po#ta0"e, 'a je %a pri$arne 0ire bi#t0eno, 'a ji? #prej$ejo D9, ne in#tit!cije <U* He pa re# t!'i, 'a ji? !0r:a$o na' !re'be in 'ire"ti0e* (ekundarni pravni viri #o 0iri in#tit!cij <U, "i te$eljijo na 0#aj ene$ pri$arne$ pra0ne$ 0ir! <U* D0orijo #e"!n'arno pra0o <U in #o ?ierar?ino ni(ji "ot pri$arni 0iri* Viri #o la?"o :e) :(r+a&ni A +a eria&ni K(di1i"irani A nek(di1i"irani Pravn( ne(,ve%ni (ne%a0e%!joi, "i pa #o po$e$bni %ara'i 0eli"e pra"tine 0re'no#ti* Do je t*i* #o@t laV, "a$or #pa'ajo priporoila, $nenja npr* "a"o <K ra%!$e 'oloeno 'olobo, ob0e#tilaG# #o@t laV la?"o in#tit!cije "o$!nicirajo $e' #abo, pa t!'i # po#a$e%ni"i& A pravn( (,ve%ni (%a0e%!joi&* Us an(vne p(!(d,e Za nji? 0eljajo naela #"lepanja pogo'b* Doloajo %!nanji o"0ir, 0 "atere$ <U 'el!je* V obe? 3ogo'ba? je i%recno 'oloeno, 'a i$ata ena"o pra0no 0elja0o, pa t!'i) / 3<U 6A+ 'oloa, 'a i$a i#tina <U o te$eljni? pra0ica? ena"o pra0no 0elja0no#t "ot 3<U in 3D<U* +,

3<U 4+ 'oloa, 'a #o proto"oli in priloge #e#ta0ni 'el 3<U in 3D<U (0 proto"oli? #o #t0ari, "i #o 'o'ane "a#neje in #o re%!ltat npr* pogajanj&*

Sp&(-na pravna na'e&a Stri"tno gle'ano ji? "reirajo 'r(a0e (lanice&, ne <U* Ne"atera #o t!'i "o'i@icirana o%* po0%eta 0 3<U, 3D<U in 'r!ge 0ire (glej npr* prea$b!lo in l* 6A. 3<U&* Do #o naela) #0obo'e, 'e$o"racije, #po:to0anja lo0e"o0i? pra0ic in te$eljni? #0obo:in ter pra0ne 'r(a0e in njego0i? i%peljan"* Mednar(dni (,i'aji ;/616A,7, 3o!l#en) QGR <S o%* njene in#tit!cije $ora pri i%0r:e0anj! #0oji? pri#tojno#ti !po:te0ati $e'naro'no pra0o QGR, in 0 'ane$ pri$er! %la#ti pra0ila $e'naro'nega obiajnega pra0a* ;/+66A,6, >ac"e) QGR pra0ila $e'naro'nega obiajnega pra0a QGR #o %a0e%!joa %a in#tit!cije <S in t0orijo #e#ta0ni 'el pra0nega re'a <S* Mednar(dne p(!(d,e (%2 sp(ra%*+i EU "i ji? #"lene <U, #o %a0e%!joi %a njene in#tit!cije in D9 (0pli0 na ?ierar?ijo&* 3roble$ #o $e:ani #pora%!$i in na#plo? #pora%!$i i% #i#te$a SDO ( # SDO #o %ato #"lenile #pora%!$e 0#e D9 po#ebej in <U po#ebej, 0en'ar pa <U o'loa 0 i$en! D9 i$a 6- gla#o0* So'i:e SDO ne pri%na0a nepo#re'nega !in"a, pra0 ta"o ga ne 'op!:ajo 'r!ge trgo0#"e 0ele#ile npr* ZD5 in Hapon#"a& Pravni ak i EU (l* 611/6,, 3D<U& / #e"!n'arni pra0ni 0iri <U 3D<U 611 Za i%0ajanje pri#tojno#ti <U in#tit!cije #preje$ajo !re'be, 'ire"ti0e, #"lepe, priporoila in $nenja* Ured,a #e #plo:no !porablja* Za0e%!joa je 0 celoti in #e nepo#re'no !porablja 0 0#e? D9 (!ni@i"acij#"i proce# 0 0#a" 'r(a0a? 0elja in #e bere i#to&, je #plo:na* ;irek iva je %a 0#a"o D9, na "atero je na#lo0ljena, %a0e%!joa gle'e cilja, "i ga je treba 'o#ei, 0en'ar prep!:a nacionalni$ organo$ i%biro obli"e in $eto' (?ar$oni%acij#"i proce#&, t!'i #plo:nega %naaja* Sk&ep je 0 celoti %a0e%!jo* 9e 'oloa ti#te, na "atere je na#lo0ljen, je %a0e%!jo #a$o %anje* Prip(r('i&a in +nenja ni#o %a0e%!joa* SISD<= 3>5VN<G5 V5>SDV5 Ka a&(! najp(+e+,nej-i. p(s (pk(v pred S(di-'e+ Evr(pske *nije ) po#tope" proti D9 %ara'i ('o$ne0ne& "r:it0e ob0e%no#ti i% 3<UA3D<U, 0"lj!no % i%0e'eni$i 0iri) l* 641, 64, in 667 Qin leW #peciali#)+71A6 3D<UC po#tope" proti (po#a$e%ni$ in#tit!cija$& <U %ara'i ('o$ne0no& ne%a"onitega a"ti0nega ali pa#i0nega ra0nanja) l* 66.X668 in 664 Q666, 66,R 3D<UC po#tope" pre'?o'nega o'loanja) l* 66- 3D<UC po#tope" proti <U %ara'i na'o$e#tila :"o'e, "i #o jo ('o$ne0no& po0%roile njene in#tit!cije ali !#l!(benci pri opra0ljanj! #0oji? 'ol(no#ti) l* 661 (0 %0e%i # l* .87& 3D<U* 3o#tope" proti D9 %ara'i :"o'e, "i na#tane po#a$e%ni"!, in je re%!ltat "r:it0e pra0a <U # #trani D9 o%iro$a njeni? tele#, pote"a pre' pri#tojni$ #o'i:e$ D9* D*i* pra0ilo Ino new remedies in i%je$e* 67

Ra%+erje +ed javn(pravni+ in %ase,n(pravni+ vars v(+ v pri+er* d(+nevni. kr-i ev prava Evr(pske *nije s s rani ;< Gre %a '0a ra%lina "oncepta, "i i$ata ra%lino nara0o in @!n"cije (#l!(ita ra%line$! na$en!&* Klj!b te$!, 'a npr* So'i:e 0 "onte"#t! po#top"a pre'?o'nega o'loanja pogo#to i%po#ta0i (ne&"r:ite0 pra0a <0rop#"e !nije # #trani D9, "on#i#tentno ra%li"!je $e' obe$a "oncepto$a* O' ja0nopra0nega 0ar#t0a ni$a %a#ebni" ni, npr* o':"o'nino je treba %a?te0ati 0 po#top"! %a#ebnopra0nega 0ar#t0a (pri$er) 0ar#t0o potro:ni"o0&* Od&('i ev EK ( v&(9i vi (9,e 3oja0lja #e 0pra:anje ali i$a <K, "o #e o'loa o 0lo(it0i to(be proti 'r(a0i, 'i#"recijo (Bpra0ico, 'a #e #a$a o'loi ali bo 0lo(ila to(bo&* So'i:e #e je gle'e tega opre'elilo ta"o, 'a ne !gota0lja ali je potrebno 0lo(iti to(bo ali ne, #a$o ali je "r:ite0 bila* Za'e0a 8+6A14, Ko$i#ija proti Z'r!(ene$! "ralje#t0!, Q+,11R ZO'l* .+6-) IQGR So'i:e ni pri#tojno %a pre#ojo $oti0o0 o%iro$a na$eno0 <K, %ara'i "ateri? je 0lo(ila to(bo na po'lagi l* +6, 3<GS Ql* 641 3D<UR, te$0e le %a pre#ojo, ali je D9 0 "on"retne$ pri$er! i%polnila #0oje ob0e%no#ti* Kot je bilo i%po#ta0ljeno (e 0 %a'e0i -A61, Ko$i#ija proti Italiji, Q+,61R ZO'l* 86., je o'loite0 o 0lo(it0i to(be proti D9 %ara'i nei%polnit0e njeni? ob0e%no#ti po nara0i obje"ti0na in 0 'i#"reciji <K*J So'i:e "on#i#tentno %a0raa to(be proti <K gle'e njeni? o'loite0, 'a ne bo #pro(ila po#top"a, o%iro$a proti njene$! ne'elo0anj! 0 tej %0e%i* 3o' 0pli0o$ politinega priti#"a # #trani <3 in 0ar!?a 93 #e <K I#a$o/o$ej!jeJ* P( ek p(s (pka po l* 641 3D<U 3o#tope" po l* 641 3D<U je pre'0i'en "ot '0o/@a%ni po#tope", "ot #le'i) I2 1a%a (pre'/#o'na @a%a, pr0i o'#ta0e"&) o Ne@or$alni 'el pre'/#o'nega po#top"a) i%$enja0a $nenj $e' <K in D9 o For$alni 'el Ipre'/#o'negaJ po#top"a) @or$alno #poroilo <K 'r(a0i lanici (!ra'ni opo$in&, obra%lo(eno $nenje <K (%a!pno, "0ali@i"acija je natanna in 'o"onna&* II2 1a%a (#o'na @a%a, 'r!gi o'#ta0e"&) Del po#top"a, "i po 0lo(it0i to(be pote"a pre' So'i:e$* Naj,(&j p(!(s i pri+eri kr-i ev prava Evr(pske *nije s s rani ;< Kr-i ev (,ve%n(s i &(ja&ne!a ravnanja o%* #o'elo0anja 'r(a0e #i $orajo pri%a'e0ati %a i%polnje0anje intere#o0 <U (l* 8A. 3<U Ni enak( &(ja&ni ra%&a!i$ Nepri+erna i+p&e+en a"ija prava <0rop#"e !nije (cilji 'ire"ti0e ni#o 'o#e(eni& Kr-i ev p(%i ivne (,ve%n(s i %a!( (vi i *'ink(vi (s prava Evr(pske *nije (ne%a'o#tna !poraba pra0a <0rop#"e !nije, prepreiti o%* #an"cionirati je treba "r:it0e pra0a <0rop#"e !nije& Sp&(-ne in p(nav&jaj('e se kr-i ve pri *p(ra,i prava Evr(pske *nije (!pra0na pra"#a o'#topa o' pra0ilno i$ple$entirane %a"ono'aje* 3o#tope" proti D9 %ara'i "r:it0e pra0a <0rop#"e !nije # #trani njenega #o'i:a naelo$a ne pri'e 0 po:te0, ra%en e gre %a oiten na$en "r:it0e* Naj,(&j ipi'ni pri+eri (,ra+,e s s rani ;< v p(s (pk* p( '&2 =>? P;EU

6+

Vi-ja si&a (ele$ent %!nanjo#ti nepre'0i'lji0a %a'e0a, "i je pri:la o' %!naj, naelo$a #prejeto # #trani So'i:a, je <KSKO>35;IHSKI ra%log ra%log %a obje"ti0no neo'go0orno#t& Par&a+en arna kri%a, pa'ec 0la'e, a"ti notranji? neo'0i#ni? tele#,G (ele$ent notranjo#ti, %a0rnjeno&) Kr:ite0 ni ,i&a na+erna (%a0rnjeno, i% l* 641 3D<U ni ra%brati rele0antno#ti o'no#a 'o "r:it0e #o'i:a ne %ani$a o'no# 'r(a0e 'o "r:it0e&) 5"t <0rop#"e !nije, na po'lagi "aterega je !te$eljena "r:ite0, je ne%ak(ni (naelo$a %a0rnjeno&)* D!'i 'r!ge D9 #o 0 "r:it0i A v%aje+n(s * 3D<U 64,) D9, "i $eni, 'a 'r!ga D9 ni i%polnila ne"e ob0e%no#ti i% 3ogo'b, la?"o %a'e0o pre'lo(i So'i:!* 3re'en D9 0lo(i to(bo proti 'r!gi D9 %ara'i 'o$ne0ne "r:it0e ob0e%no#ti i% 3ogo'b, $ora %a'e0o pre'lo(iti Ko$i#iji* Ko$i#ija po'a obra%lo(eno $nenje, pote$ "o je bila obe$a D9 'ana $o(no#t, 'a #e 0 "ontra'i"torne$ po#top"! !#tno in pi#no i%reeta* 9e Ko$i#ija 0 tre? $e#eci? po 'at!$! 0lo(it0e %a'e0e ne 'a #0ojega $nenja, to ni o0ira, 'a %a'e0a ne bi bila pre'lo(ena So'i:!* (V praksi se redko uporablja, ta postopek je podoben postopku po l. 809 .!EU, vendar z upo(tevanjem okoli(ine, da sta vkljueni 'vsaj) dve !6 &* 3D<U 667) +* 9e So'i:e !goto0i, 'a "atera o' D9 ni i%polnila ne"e ob0e%no#ti i% 3ogo'b, $ora ta D9 #prejeti !"repe, potrebne %a i%0r:ite0 #o'be So'i:a* 6* 9e Ko$i#ija $eni, 'a %a'e0na D9 ni #prejela potrebni? !"repo0 %a i%0r:ite0 #o'be So'i:a, la?"o pre' So'i:e$ 0lo(i to(bo, pote$ "o je tej 'r(a0i 'ala $o(no#t %a pre'lo(ite0 #tali:a* 3ri te$ 'oloi 0i:ino pa0:alnega %ne#"a ali 'enarne "a%ni, "i naj jo plaa %a'e0na D9 in "i je po njene$ $nenj! pri$erna gle'e na o"oli:ine %a'e0e* 9e So'i:e !goto0i, 'a %a'e0na 'r(a0a lanica ni i%0r:ila njego0e #o'be, ji la?"o nalo(i plailo po0prenine ali 'enarne "a%ni* Da po#tope" ne po#ega 0 len 64, 3D<U* .* 9e Ko$i#ija pre' So'i:e$ 0lo(i to(bo 0 #"la'! # leno$ 641, "er %a'e0na D9 ni i%polnila ob0e%no#ti o ob0e#til! gle'e !"repo0 o preno#! 'ire"ti0e, #prejete 0 #"la'! % %a"ono'ajni$ po#top"o$, la?"o Ko$i#ija, "a'ar $eni, 'a je !#tre%no, 'oloi 0i:ino pa0:alnega %ne#"a ali 'enarne "a%ni, "i jo :teje %a !#tre%no 0 'ani? o"oli:ina? in "atero naj %a'e0na D9 plaa* 9e So'i:e !goto0i "r:ite0 la?"o nalo(i %a'e0ni D9 plailo pa0:alnega %ne#"a ali 'enarne "a%ni, "i ne pre#ega %ne#"a, "i ga je 'oloila Ko$i#ija* Ob0e%no#t plaila !in"!je o' 'ne0a, "i ga So'i:e 'oloi 0 #0oji #o'bi* EK pri pred&(!* ka%ni *p(- eva) / trajanje "r:it0eC / ali je D9 #plo? (e #torila "aj 0 #$eri #po:to0anja #o'ne o'lobe) / re#no#t "r:it0e (te(a pre"r:"a&C / #po#obno#t D9 %a plailo "a%niC / #0arilno @!n"cijo "a%ni* / #ora%$erno#t "a%ni "r:it0i* / "a%en %ara'i nei$ple$entacije 'ire"ti0 ne #$e pre#ei pre'loga <KP P(s (pek pr( i p(sa+e%ni+ ins i *"ija+ EU %aradi (d(+nevn() ne%ak(ni e!a ak ivne!a a&i pasivne!a ravnanja 3D<U 66. 66

So'i:e na'%ira %a"onito#t %a"ono'ajni? a"to0, ter a"to0 S0eta, <K in <;B, ra%en priporoil in $nenj, pa t!'i %a"onito#t a"to0 <3 in <0rop#"ega #0eta # pra0ni$ !in"o$ %a tretje o#ebe* Na'%ira t!'i %a"onito#t a"to0 organo0, !ra'o0 ali agencij <U # pra0ni$ !in"o$ %a tretje o#ebe* V ta na$en je So'i:e pri#tojno %a o'loanje o to(ba?, "i ji? 0lo(i D9, <3, S0et ali <K %ara'i nepri#tojno#ti, bi#t0ene "r:it0e po#top"a, "r:it0e 3ogo'b ali "aterega "oli pra0nega pra0ila, "i #e nana:a na njeno !porabo, ali %ara'i %lorabe poobla#til* So'i:e je po' ena"i$i pogoji pri#tojno %a to(be, "i ji? %ara'i 0aro0anja #0oji? prerogati0o0 0lo(ijo >a!n#"o #o'i:e, <;B in O'bor regij (tukaj se pojavi vpra(anje zakaj niso vkljuili tudi socialno ekonomskega odbora& Fi%ine ali pra0ne o#ebe la?"o po' pogoji i% pr0ega in 'r!gega o'#ta0"a 0lo(ijo to(be %oper nanje na#lo0ljene a"te ali %oper a"te, "i #e nanje nepo#re'no in po#a$ino nana:ajo, in %oper pre'pi#e, "i #e nanje nepo#re'no nana:ajo, a ne potreb!jejo i%0e'beni? !"repo0* V a"ti? o !#tano0it0i organo0, !ra'o0 in agencij <U #e la?"o 'oloijo po#ebni pogoji in po'robno#ti gle'e to(b @i%ini? ali pra0ni? o#eb %oper a"te te? organo0, !ra'o0 in agencij, "i i$ajo %anje pra0ni !ine"* 3o#top"i i% tega lena #e gle'e na po#a$e%ni pri$er #pro(ijo 0 '0e? $e#eci? o' obja0e a"ta ali njego0ega !ra'nega ob0e#tila to(ni"!, e tega ni bilo, pa o' 'ne0a, "o je %anj i%0e'el* Ak ivna &e!i i+a"ija in pasivna &e!i i+a"ija Ak ivna &e!i i+a"ija pra0ica #pro(iti po#tope" Pasivna &e!i i+a"ija %oper "oga #e la?"o #pro(i po#tope" 9l* 66. 3D<U ra%li"!je $e' tre$i "ategorija$i to(ni"o0, in #icer $e') / pri0ilegirani$i to(ni"i ('r!gi o'#ta0e"&, / pogojno pri0ilegirani$i to(ni"i o%* polpri0ilegirani$i to(ni"i (tretji o'#ta0e"&, in / nepri0ilegirani$i to(ni"i (etrti o'#ta0e"&* Privi&e!irani (9niki #o D9, <3, <K in S0et* Do(ijo la?"o %ara'i nepri#tojno#ti, bi#t0ene "r:it0e po#top"a, "r:it0e 3ogo'b ali "aterega "oli pra0nega pra0ila, "i #e nana:a na njeno !porabo, ali %ara'i %lorabe poobla#til (torej t!'i %oper a"te, "i #e nana:ajo na tretje&* P(!(jn( privi&e!irani (9niki #o >aS, <;B in O>* Do(ijo la?"o po' pogoje$, 'a # te$ 0ar!jejo #0oje prerogati0e (pri#tojno#ti&* Neprivi&e!irani (9niki #o @i%ine in pra0ne o#ebe (%a#ebnega pra0a&* Do(ijo la?"o po' pogoje$, 'a gre %oper nanje na#lo0ljene a"te ali %oper a"te, "i #e nanje nepo#re'no in po#a$ino nana:ajo (epra0 ni#o na#lo0ljeni nanje&, in %oper pre'pi#e, "i #e nanje nepo#re'no nana:ajo, a ne potreb!jejo i%0e'beni? !"repo0* Nepri0ilegirani to(ni"i $orajo %elo tono i%"a%ati pra0ni intere#* Ra%&(!i %a v&(9i ev (9,e) Nepri#tojno#t (a"t je i%'al ne"'o, "i ga ne bi #$el&, %loraba poobla#til Z$otna !poraba $aterialnega pra0a Nepopolno !goto0ljeno 'ejan#"o #tanje Kr:ite0 3ogo'b ali "aterega "oli pra0nega pra0ila, "i #e nana:ajo na !porabo 3a#i0na legiti$acija pre'0i'e0a 0e to(ence0) <3 in S0et (%a"ono'ajni a"ti&C S0etC <KC <;BC <3C <0rop#"i #0etC organ <UC !ra' <UC agencija <U* SAMI PRE;E/AMO ) nepo#re'no#t, po#a$ino#t in ro" %a 0lo(ite0 to(be* <le$ent nep(sredn(s i je naelo$a po'an, e i$a a"t nepo#re'en !ine" na pra0ni polo(aj po#a$e%ni"a (0pli0 na njego0 pra0ni polo(aj& in 0 te$ pogle'! torej ni 6.

potreben 'o'aten (i$ple$entacij#"i& a"t* 3otrebna je 0%rona %0e%a $e' #porni$ a"to$ <U in #pre$e$bo pra0nega polo(aja to(ni"a* <le$ent p(sa+i'n(s i (in'i0i'!alno#ti& je naelo$a po'an, e #o i%polnjeni pogoji i% t*i* P&a*+ann es a) e je #icer na#lo0ljen na 'r!go o#ebo, a nanj ! in"!je %ara'i ne"ateri? la#tno#ti, "i #o njego0a po#ebno#t, ali %ara'i o"oli:in, "i ga loijo o' 0#e? 'r!gi? o#eb, in je %ara'i tega in'i0i'!alno opre'eljen ("a"or 'a bi bil i%recnoApo#a$ino na#lo0ljen&* Da ele$ent je 0 pra"#i pogo#to te "o 'o#eglji0 in po#le'ino je 0pli0al na po#a$e%ni"e na na in, 'a ji$ je otee0al 'o#top 'o pra0nega 0ar#t0a, %ato je 3 ta ele$ent 'elno o$ejila (pogoji) gre %a pre'pi#, nepo#re'no %a'e0a 0lagatelja, ni#o potrebni i%0e'beni !"repi&* R(k %a v&(9i ev (9,e) 3o#top"i i% tega lena Ql* 66. 3D<UR #e gle'e na po#a$e%ni pri$er #pro(ijo 0 '0e? $e#eci? o' obja0e a"ta ali njego0ega !ra'nega ob0e#tila to(ni"!, e tega ni bilo, pa o' 'ne0a, "o je %anj i%0e'el* 3ri$arno je rele0anten a# obja0e ali !ra'nega ob0e#tila to(ni"!* #e"!n'arno (#!b#i'iarno& pa a# #e%nanit0e to(ni"a (e #e npr* ne 'a !goto0iti 'at!$a preje$a a"ta, je rele0anten 'an, "o #e je na#lo0ni" 0 #0oje$ pi#$! #"lice0al na a"t* P(!(ji %a *spe-n( ($,( (%2 p(s (pek in pravne p(s&edi"e Za !#pe:no to(bo je potrebno) / a"ti0na in pa#i0na legiti$acija #ta 'o#e(eni, / pra0oa#no 0lo(ena to(ba, / a"t je #po#oben biti pre'$et pre#oje, in / ob#toj ne%a"onito#ti a"ta* 9e So'i:e <0rop#"e !nije o'loi, 'a je to(ba !te$eljena, / je napa'eni a"t nien (0 celoti ali 'elno& l* 668 3D<UC / na#topi erga omnes !ine"C / ex tunc, i%je$o$a ex nunc ali o' #preje$a no0ega a"taC / to(enec $ora #prejeti potrebne !"repe %a #po:to0anje #o'be, pri e$er to ne 0pli0a na ob0e%no#ti i% l* .87 3D<U l* 666 3D<U* 9e je to(ba %a0r(ena ali %a0rnjena 0elja pra0ilo res iudicata* 3D<U 664) 9e <3, <0rop#"i #0et, S0et, <K ali <;B % op!#tit0ijo !"repanja "r:i 3ogo'bi, la?"o 'r(a0e lanice in 'r!ge in#tit!cije <U 0lo(ijo pri So'i:! to(bo %a !goto0ite0 "r:it0e* Da len #e po' ena"i$i pogoji !porablja t!'i %a organe, !ra'e in agencije <U %ara'i op!#tit0e !"repanja* Do(ba je 'op!#tna le, e je bila %a'e0na in#tit!cija pre'?o'no po%0ana " !"repanj!* 9e 0 '0e? $e#eci? po te$ po%i0! %a'e0na in#tit!cija, organ, !ra' ali agencija ne obli"!je #0ojega #tali:a, #e la?"o to(ba 0lo(i 0 na'aljnji? '0e? $e#eci?* Fi%ine ali pra0ne o#ebe #e la?"o po' pogoji, 'oloeni$i 0 prej:nji? o'#ta0"i?, prito(ijo pri So'i:! gle'e tega, 'a ne"a in#tit!cija, organ, !ra' ali agencija <U nanje ni na#lo0ila nobenega 'r!gega a"ta ra%en priporoila ali $nenja* P(s (pek pred.(dne!a (%2 v+esne!a (d&('anja 3D<U 66-) So'i:e je pri#tojno %a pre'?o'no o'loanje o 0pra:anji? gle'e) (a& ra%lage 3ogo'bC (b& 0elja0no#ti in ra%lage a"to0 in#tit!cij, organo0, !ra'o0 ali agencij <UC 68

Ka'ar #e ta":no 0pra:anje po#ta0i "atere$! "oli #o'i:! D9 in e to #o'i:e $eni, 'a je treba gle'e 0pra:anja #prejeti o'loite0, "i $! bo o$ogoila i%rei #o'bo, &a.k( to 0pra:anje pre'lo(i 0 o'loanje So'i:!* Ka'ar je ta":no 0pra:anje po#ta0ljeno 0 po#top"!, "i tee pre' #o'i:e$ 'r(a0e lanice, %oper o'loite0 "aterega po nacionalne$ pra0! ni pra0nega #re'#t0a, je to #o'i:e ( po navadi vrhovno sodi(e, lahko pa tudi vi(je& d(&9n( pre'lo(iti %a'e0o So'i:!* Ka'ar je ta":no 0pra:anje po#ta0ljeno 0 po#top"!, "i tee pre' #o'i:e$ D9 gle'e o#ebe, "i ji je o'0%eta pro#to#t, So'i:e o'loa 0 naj"raj:e$ $o(ne$ ro"!*

Osn(vna s.e+a p(s (pka pred.(dne!a (%2 v+esne!a (d&('anja I* So'i:e D9 0 "on"retne$ #o'ne$ po#top"! naleti na 0pra:anje ra%lage ene ali 0e nor$ i% #i#te$a pra0a <0rop#"e !nije, in gle'e tega 0pra:anja So'i:! po:lje pre'log %a pre'?o'no o'loanje* QSo'i:e D9 poa"a na o'loite0 So'i:aR II* 9e So'i:e #prej$e pre'log, i%'a Iinterpretacij#"o o%* ra%lagalnoJ o'lobo in jo po:lje #o'i:! D9, "i je pre'lagalo po#tope"* III* So'i:e D9 0 po#top"!, 0 %0e%i # "ateri$ je %a#ta0ilo 0pra:anje, !porabi nor$o, gle'e "atere je %a#ta0ilo 0pra:anje, 0 #"la'! % o'lobo So'i:a* So'i:e <U po0e "a"o je treba 'oloeno 'olobo ra%!$eti o%* ali je ne" #e"!n'arni a"t 0 #"la'! # pri$arni$* >a%laga, "i jo po'a je ab#tra"tna (t!'i 0pra:anje $ora biti ab#tra"tno&* Za'nji "ora" nare'i nacionalno #o'i:e, "i i%'a in'i0i'!alno in "on"retno o'lobo* 0&avna na'e&a p(s (pka pred.(dne!a (%2 v+esne!a (d&('anja Na'e&( s(dne!a s(de&(vanja (ne gre %a t*i* in#tanno o%* "ontrolno ra%$erje a$pa" %a #o'elo0anje) in@or$acije o 'ejan#"e$ #tanj!, (enotna& ra%laga ene ali 0e nor$ i% #i#te$a pra0a <0rop#"e !nije& Na'e&( k(ris ne ra%&a!e (0e#tno#t #e %a?te0a o' So'i:a in #o'i: D9C #o'i:a #e $orajo tr!'iti, 'a 0 'o0olj ena"i? pri$eri? pri'e 'o 'o0olj ena"i? re%!ltato0& Na'e&( erga omnes *'inka pre'?o'ni? o'lob (ab#ol!tno#t, $!ltilateralno#t& Na'e&( de&i ve pris (jn(s i (?ori%ontalen o'no# $e' #o'i:i D9 in So'i:e$) #o'i:a D9 #o i%"lj!no pri#tojna %a !porabo pra0a <U 0 "on"retni %a'e0i, So'i:e pa %a njego0o ra%lago& Ra%&a!a =@A2'&ena P;EU 3r0i o'#ta0e" to"a a) %golj ra%laga 'olob 3<U X 3D<U (0"lj!no # pogo'ba$i, "i #pre$injajo o%* bo'o #pre$injale ti '0e pogo'bi, ane"#i, proto"oli, #plo:ni$i pra0ni$i naeli <U&* Do"a b) ra%laga in pre#oja 0elja0no#ti #e"!n'arnega pra0a <U* Dr!gi o'#ta0e")3oja0i #e 0pra:anje) EKaj %aje$a "oncept ("atero "oli& I#o'i:eJ D9UF K te$! je @!n"cionalni pri#top (ne @or$alno/#tat!#ni&* Kaj je to #o'i:e #e pre#oja "ase8,38"ase (ne"aj bi#t0eni? "riterije0) telo je !#tano0ljeno (0#aj& % %a"ono$ ali na po'lagi %a"ona, telo #talno 'el!je ( ad hoc tele#a ne pri'ejo 0 po:te0&, pri#tojno#t tele#a je ob0e%na, telo je pri o'loanj! 0e%ano na pra0o, telo je neo'0i#no&* Dretji o'#ta0e") Kaj %aje$a "oncept Ipra0no #re'#t0oJU Za"on o #o'i:i? 0 l* ++.aA6 i%recno go0ori o re'ni? in i%re'ni? pra0ni? #re'#t0i? (!#ta0na prito(ba ni %ajeta&* So'i:e #preje$a "on"retno teorijo, pri "ateri je bi#t0eno, 'a ne ob#taja pra0no 64

#re'#t0o 0 "on"retni %a'e0i (ne 0elja ab#ol!tna teorija, pri "ateri je bi#t0eno 0#a"o ra%polo(lji0o pra0no #re'#t0o&* V >S #o la?"o torej pre'?o'no 0pra:anje 0 ne"ateri? pri$eri? 'ol(na %a#ta0iti (e Vi:ja #o'i:a (npr* 0 ci0ilni %a'e0i, "jer ni re0i%ije&* JCI/:IT8 i%je+eJ) a& 0pra:anje ni po$e$bno %a #preje$ o'loit0e, b& 0pra:anje je (e bilo pre'$et po#top"a %a pre'?o'no o'loanje, c& nor$a i% #i#te$a pra0a <U je ja#na in ne'0o!$na (acte clair).

U'inek (d&(',e S(di-'a v p(s (pk* pred.(dne!a (%2 v+esne!a (d&('anja / O'loba So'i:a nepo#re'no %a0e%!je #o'i:e D9 (0 te$ 'a ne $ore 0e 'r!gae ra%lagati nor$e&, "i je 0lo(ilo pre'log %a %a'e0ni po#tope", in $orebitna in#tanna #o'i:a 0 i#te$ po#top"!, o#tala #o'i:a pa le po#re'no, tj* "ot 'el pra0a <U* / O'loba So'i:a i$a naelo$a !ine" et tunc (o' tren!t"a, "o je nor$a, "i #e ra%laga, #topila 0 0elja0o&* >a%lago So'i:a je treba !porabljati t!'i %a pra0na ra%$erja, "i #o na#tala pre' njeno obja0o (!po:te0aj po $o(no#t o$ejit0e retroa"ti0no#ti&* Od-k(dninska (9,a pr( i EU 3D<U .87 3ogo'beno o'go0orno#t Unije 'oloa pra0o, "i #e !porablja %a %a'e0no pogo'bo* V pri$er! nepogo'bene o'go0orno#ti pa <U 0 #"la'! # #plo:ni$i naeli, "i #o #"!pna pra0ni$ !re'it0a$ 'r(a0 lanic, na'o$e#ti "a"r:no "oli :"o'o, "i #o jo po0%roile njene in#tit!cije ali njeni !#l!(benci pri opra0ljanj! #0oji? 'ol(no#ti* PDEU 2*8) So'i:e je pri#tojno 0 #pori? gle'e na'o$e#tila :"o'e, "i ga pre'0i'e0ata 'r!gi in tretji o'#ta0e" lena .87* 50tono$na to(ba (to(ba, "i ni pogojena % nobeno 'r!go to(bo&) ni pogoj pre'?o'na !goto0ite0 ne%a"onito#ti po len! 66. 3D<U, 0en'ar op!#tite0 to(be na !goto0ite0 ne%a"onito#ti la?"o :"o'!je* Strogi pogoji (Schppenstedt&) S ne!a#oni$o ravnanje o!' dovolj re"na #ri$ev ierar i)no najvijega (%o&e&bnega) %ravila, #i varuje %o"a&e!ni#e (Pogodbi, vir o eni ali ve) $e&eljni %ravi-a , "%lono %ravno na)elo) S v!ro)na !ve!a S #oda' >e#no#t "r:it0e) pre#ojajo #e !in"i in nain "r:it0e, o'0i#no o' ja#no#ti pra0ila, #topnje 'i#"recije, opra0ilji0o#ti napa"e, na$erno#ti "r:it0eG ;ilj o':"o'nin#"e to(be ni ra%0elja0ite0 #pornega a"ta, a$pa" na'o$e#tilo %a :"o'o, "i jo je in#tit!cija <U po0%roila* Pre!&ed neka eri. n(v(s i p( /i%,(nski p(!(d,i !&ede pravne!a vars va 66

S<3 #oo'loa o !#tano0it0i #peciali%irani? #o'i: (l* 64-A+ 3D<U&* SO'bor I(#e'$i?& $o'ri?J "ot po#0eto0alno telo (l* 644 3D<U&* S(For$alno& #tro(ji #i#te$ #an"cij (e 0 o"0ir! Ipr0ega po#top"aJ %a napa"e pri preno#! 'ire"ti0e (l* 667A. 3D<U&* S2ir:i "rog a"to0, "i #e la?"o Inapa'ejoJ (l* 66.A+ in 66.A8 3D<U&* S5"ti0na legiti$acija) t!'i o'bor regij (ne pa e"*/#oc* o'bor& (l* 66.A. 3D<U&* S=ilej:i pogoji %a a"ti0no legiti$acija po#a$e%ni"o0) 0 ne"ateri? pri$eri? #e ele$ent po#a$ino#ti ne 'o"a%!je (l* 66.A8 3D<U&* SDo(ba %ara'i "r:it0e naela #!b#i'iarno#ti (l* 1 3roto"ol :t* 6& 3O IDIK5 IN 3>5VO KONKU><N;< <U (%elo po$e$bna te$aP& Kon"!renca ni "onni cilj, je #a$o #re'#t0o %a 'o#ego cilja, "i je 0i#o"a "0aliteta in ni%"e cene* Pravna *redi ev r!a ( r9n( prav( v -ir-e+ s+is&*) I* VSDO3 N5 D>G) @or$alni pogoji, ni nobeni? te#to0 %a to, ali je ne"'o #po#oben %a po'jetni"a, ob#tajajo #a$o pra0ila "a"o #e organi%irati "ot go#po'ar#"i #!bje"t (numerus clausus obli"&, "i pa ni#o pretirano #troga II* 3OS OV5NH< N5 D>GU) po'jetja, "i #o 0#topila na trg, naj bi 0 ne"e$ ra%!$ne$ ro"! !#t0arila 'obie"* 3o'jetje la?"o pri'e 0 o'no# % 'r!gi$ po'jetje$ (B6B) b!i#ne## to b!i#ne##& ali # potro:ni"o$ (B6;) b!i#ne## to con#!$er&* >a%$erje potro:ni"/po'jetje !reja potro:ni:"o pra0o, ra%$erje po'jetje/po'jetje pa "on"!renno pra0o* III* IZSDO3 IZ D>G5) pra0ila, "i po0ejo "a"o #e i% trga i%#topi* Na$en je poplailo !pni"o0* Gla0na po#top"a #ta) / i"0i'acija (pro#to0oljni o'?o' i% trga& pre'po#ta0lja #e, 'a je 'o0olj pre$o(enja %a poplailo 'olgo0 / Steaj (pri#ilni o'?o' i% trga& pre$o(enja je pre$alo, %ato #e pre$o(enje "i je ra%'eli po 'oloeni? pra0ili? (!pni"i ra%lini? rango0 pre'no#tno poplailoC %notraj ranga #o !pni"i ena"i&* 3re' #teaje$ je $o(na :e pri#ilna pora0na0a (e #e !pni"i #trinjajo& !pni"i 0ejo 'a ne bo'o 'obili poplaila, %ato #e %a0e#tno o'po0ejo ne"ateri$ #0oji$ terjat0a$ (to je #a$o ta"rat, "o #e pria"!je, 'a #e bo po'jetje EpobraloF&* =o(en je t!'i o#ebni #teaj* P(&i ika in prav( k(nk*ren"e (opo$ba) politi"a 0 #$i#l! 'oloanja cilje0 in !"repo0 %a 'o#eganje cilje0& 3ra0o #e #prej$e 0 '!?! politi"e, pri te$ pa t!'i pra0o 0pli0a na i%0r:ilno politi"o* 3oliti"a "on"!rence je te#no po0e%ana % 'r!gi$i politi"a$i <U, najbolj te#no # politi"o trga* Go#po'ar#"i #!bje"ti #o) Go#po'ar#"e 'r!(be (pra0ne o#ebe&, "i #o la?"o o Kapital#"e (npr* '*'*& o O#ebne (npr* '*n*o& Sa$o#tojni po'jetni" (@i%ina o#eba&

6-

(P(d)p(dr('ja prava k(nk*ren"e prepre'evanje ne&(ja&ne k(nk*ren"e (npr* %loraba t!je %na$"e ali pa re"la$a i%'el"a, "i ni$a ogla:e0ani? la#tno#ti&* Dega 3<U 'ire"tno ne !reja* prepre'evanje (+ejevanja k(nk*ren"e (3<U !reja&) o po'jetni:"o ("on"!renco o$ej!jejo po'jetja # "arteli o%* o$eje0alno "oor'inacijo, %lorabo pre0la'!joega polo(aja in o$eje0alni$i "oncentracija$i& o obla#tno ("on"!renco o$eji 'r(a0a % 'r(a0ni$i po$o$i naelo$a #o prepo0e'ane, 'o0oljene #o #a$o i%je$o$a, Ex ante reg!lacijo Iliberali%irani?J trgo0 in o#tali$i !"repi&* <U ni e'ini #i#te$ pra0il o "on"!renci, t!'i SDO in O<;D #ta 0ira* 3ra0ila <U #o najpo$e$bnej:a %ara'i naela pri$arno#ti* Z e0rop#"i$ "on"!renni$ pra0o$ #e !"0arja 0eli"o tele#, najpo$e$bnej:i #ta <0rop#"o #o'i:e in <0rop#"a "o$i#ija* D9 :e 0e'no i$ajo #0oja pra0ila* 3ri na# #o gla0ni #e"tor#"i reg!latorji, 0ar!? "on"!rence in o#tala tele#a (D9&* ;e1ini"ija in k(n"ep prava k(nk*ren"e EU He #i#te$ pra0ni? nael in pra0il, "i !rejajo (0%po#ta0ite0 in& 0ar#t0o "on"!rence na notranje$ trg!* 3ra0o "on"!rence <U nepo#re'no !reja le o$eje0alna ra0nanja, ne pa nelojalni?* Kot B6B ra0nanje, "i la?"o o$eji "on"!renco na notranje$ trg!, #e :tejejo) o$eje0alna "oor'inacija) ("artelni& #pora%!$, #"lep po'jetni:"ega %'r!(enja ali !#"lajeno ra0nanje, %loraba pre0la'!joega polo(aja, "oncentracija '0e? ali 0e po'jetij, !"rep reg!lacije enega ali 0e go#po'ar#"i? #e"torje0 o%iro$a trgo0, 'r(a0na po$o* Nei%"ri0ljena tr(na "on"!renca je pogoj %a 0%po#ta0ite0 in 'elo0anje notranjega trga* Drg % i%"ri0ljeno "on"!renco naelo$a naj ne bi bil #po#oben !re#niiti (eleni? (e"ono$#"i?& cilje0, 'oloeni? 0 !#tano0ni? pogo'ba?* 9e 0 nji? ne bi bilo !#tre%ni? pra0il o "on"!renci, ne bi bile !in"o0ite gle'e po#a$e%ni? cilje0, po'roij !rejanja o%iro$a politi" in ne "ot celota* F!n"cija pra0a "on"!rence <(G&S o%iro$a <U je bila 0#e#"o%i t!'i tr(na integracija* O+ejeva&na k((rdina"ija (BCB '&en P;EU) +7+(+& naelna prepo0e' +7+(6& nino#t in 'r!ge po#le'ice +7+(.& i%je$e o' naelne prepo0e'i P;EU v '&en* BCB(B) 'oloa, 'a #o "ot ne%'r!(lji0i % notranji$ trgo$ prepo0e'ani 0#i #pora%!$i $e' po'jetji, #"lepi %'r!(enj po'jetij in !#"lajena ra0nanja po'jetij, "i bi la?"o pri%a'eli o%iro$a negati0no 0pli0ali na trgo0ino $e' 'r(a0a$i lanica$i in "ateri? cilj ali po#le'ica je prepree0anje, o$eje0anje ali i%"ri0ljanje "on"!rence na notranje$ trg!, %la#ti pa ti#ti, "i) 61

S nepo#re'no ali po#re'no 'oloajo na"!pne ali pro'ajne cene ali 'r!ge pogoje po#lo0anjaC S o$ej!jejo ali na'%or!jejo proi%0o'njo, trge, te?nini ra%0oj ali nalo(beC S 'oloajo ra%'elite0 trgo0 ali 0iro0 naba0eC S !0ajajo ra%line pogoje %a pri$erlji0e po#le % 'r!gi$i trgo0in#"i$i partnerji in ji? ta"o po#ta0ljajo 0 po'rejen "on"!renni polo(ajC S pogoj!jejo #"lepanje pogo'b # te$, 'a #opogo'beni"i #prej$ejo 'o'atne ob0e%no#ti, "i po #0oji nara0i ali gle'e na trgo0in#"e obiaje ni$ajo ni"a"r:ne %0e%e # pre'$eto$ ta":ni? pogo'b*

E&e+en i !enera&ne k&av%*&e #o) P(dje je* Gle'e tega "aj je to po'jetje #ta 6 teoriji) / SD5DUSN5 (FO>=5 N5& po'jetje je obje"t go#po'ar#"ega #!bje"ta, po'jetje je #re'#t0o (pre$o(enje& 'r!(be* Dr!(ba, "i 'ela # te$ pre$o(enje$ bi%ni# pa je #!bje"t* 3o'jetje je pre$o(enje # "ateri$ #e 'ela bi%ni#* Te e(rije s(di-'e ni spreje&(* / FUNK;ION5 N5 na pr0o $e#to po#ta0lja @!n"cijo (B"aj $ora ne"'o 'elati 'a bo po'jetje&* 3o'jetje je 0#a", "i opra0lja ne"o go#po'ar#"o 'eja0no#t (pon!ja blago in #torit0e na trg! ob ne"e$ t0eganj! %a 'oloeno plailo&* T( e(rij( je spreje&( *di s(di-'e* 3ri$er) "oli"o je po'jetijU D=/'r!(ba $ati DM/'r!(ba ?er"aC D= i$a +77O &as ni- v( na de&e9i. DM*
+77O +77O

DM '*o*o*
+77O

D= '*o*o*

DM '*o*o*

DM '*o*o* I$a$o 8 pra0ne o#ebe* S #tat!#no @or$alnega 0i'i"a #o po'jetja 8* 9e gle'a$o # @!n"cionalnega 0i'i"a na$ #li"a tega ne po0e ta"oj, la?"o i$a +,6,. ali 8 po'jetja* 9e D= 0#ilj!je 0oljo DM (D= 'aje na0o'ila ta"o, 'a DM ne #preje$ajo nobeni? o'loite0& pote$ i$a$o en center in gre %a eno po'jetje / D<O>IH5 <N< <KONO=SK< <NOD<* 9e #e 0#e DM la?"o o'loajo po #0oje, pote$ i$a$o 8 centre in 8 po'jetja* Ko je la#tni:t0o na 'ele(i? +77O #e 'o$ne0a, 'a #o DM ne#a$o#tojne* Od e!a a&i !re %a en( p(dje je a&i ve' je (dvisn( a&i ve&ja B2 Ods avek BCB2 '&ena2 Zdr*9enje p(dje ij Sp(ra%*+ je :ir:e (0e& "ot pogo'ba* V#a"a pogo'ba je #pora%!$, 0#a" #pora%!$ pa ni pogo'ba* 5(ri%(n a&ni sp(ra%*+) #"lenjen $e' '0e$a "on"!rento$a na i#ti pro'!"cij#"i ra0ni (npr* pe"/pe"& Ver ika&ni sp(ra%*+) #"lenjen $e' ne"on"!renti (npr* "$et/$linar/pe"arna&* O,(ji padej( p(d BCB* '&en$ Sk&ep (%'r!(enja po'jetij& je prepo0e'an* 36 Z3 3+ Usk&ajen( ravnanje Vp&iv na r!(vin( +ed dr9ava+i '&ani"a+i Prepre'evanje7 (+ejevanje a&i i%kriv&janje k(nk*ren"e 6,

3o '&en* BCB(=) P;EU #o #pora%!$i in #"lepi, "i ji? prepo0e'!je len +7+* len 3D<U, ni'ni* Nine #o torej o$eje0alne "oor'inacije, "i #o prepo0e'ane po len! +7+(+& 3D<U in ne i%polnj!jejo pogoje0 %a i%je$no 'op!#tno#t po len! +7+(.& 3D<U (o%iro$a po rele0antni !re'bi o #"!pin#"i? i%je$a?&* Nino#t na#topi ex lege (po %a"on!, ni ni treba nare'iti %a 'o#ego nino#ti&, ex tunc (o' %aet"a na#tan"a a"ta& in erga omnes (%oper 0#e&* Nino#t pa je #a$o ci0ilnopra0na #an"cija, 0 !re'bi +A677. je pre'pi#ana :e globa, 'ogo0or $e' po'jetji pa je la?"o t!'i KD in ti#ti, "i #o # ta"i$ 'ogo0oro$ pri%a'eti la?"o %a?te0ajo o':"o'nino* Dorej #o po#le'ice "r:it0e +7+*lena ci0ilnopra0ne, !pra0nopra0ne in "a%en#"o pra0ne* V 'oloeni? pri$eri? pa je 0 o$ejit0i "on"!rence 0e po%iti0ni? "ot negati0ni? #t0ari npr* #pora%!$i o #"!pni? ra%i#"a0a? po'jetij, 'i#trib!cija (trg #e pre#"rbi % ne"o no0o 'obrino&* 9len BCB(D) P;EU la?"o 0 pra"#i 0#aj 0 'oloene$ ob#eg! relati0i%ira #trogo naelno prepo0e' o$eje0alni? "oor'inacij o%iro$a pra"#, "i je 'oloena 0 len! +7+(+& 3D<U* Doloa na$re (t* i* %a"on#"o& i%je$o, na po'lagi "atere prej o$enjena naelna prepo0e' ne 0elja, e #o 0 "on"retne$ pri$er! k*+*&a ivn( i%p(&njeni - irje p(!(ji ('0a po%iti0na in '0a negati0na&, tj*, 'a "on"retna o$eje0alna "oor'inacija o%iro$a pra"#a ali #"!pina le/te?) S pri#pe0a " i%bolj:anj! proi%0o'nje ali 'i#trib!cije blaga o%iro$a " po#pe:e0anj! te?ninega ali go#po'ar#"ega napre'"aC S %agota0lja potro:ni"o$ pra0ien 'ele( 'o#e(eni? "ori#tiC S %a'e0ni$ po'jetje$ ne 'oloa o$ejite0, "i %a 'o#eganje te? cilje0 ni#o n!jneC in S ta":ni$ po'jetje$ gle'e %natnega 'ela %a'e0nega blaga (pro'!"to0& ne 'aje $o(no#ti i%"lj!it0e "on"!rence* Ure'ba +A677. !"inja #i#te$ *pravni. (ad+inis ra ivni.) i%je+ in *vaja sis e+ %ak(nski. i%je+* In'i0i'!alne i%je$e) pre' l*6778 je $oralo po'jetje 'ati <K pre'log, <K pa #e je pote$ o'loila ali la?"o po'jetji #"leneta #pora%!$* 3o'jetja #o na o'loit0e 'olgo a"ala, pripra0ljal pa #e je t!'i 0#top +7 no0i? lanic, %ato #o !0e'li #i#te$ %a"on#"i? i%je$* I%je$e 0e ni bilo potrebno prigla#iti, po'jetj! je pripa'la e# lege, e #o i%polnjeni pogoji %anjo (o'go0orno#t %a i%polnite0 pogoje0 je na po'jetj!, %ato je #i#te$ %a"on#"i? i%je$ $anj pre'0i'lji0&* S"!pin#"e i%je$e) ta"o "ot #o ob#tajale pre' l*6778 ob#tajajo t!'i %'aj, ni #pre$e$b* Za najbolj tipine pogo'be je "o$i#ija bolj "on"retno opre'elila pogoje* Z&(ra,a prev&ad*j('e!a p(&(9aja (BC=2'&en P;EU) 3D<U 0 len! +76* 'oloa, 'a je "ot ne%'r!(lji0a % notranji$ trgo$ prepo0e'ana 0#a"a %loraba pre0la'!joega polo(aja ene!a a&i ve' p(dje ij na notranje$ trg! ali njego0e$ %natne$ 'el!, "oli"or bi la?"o pri%a'ela trgo0ino $e' 'r(a0a$i lanica$i* Da":na %loraba je %la#ti) a& nepo#re'no ali po#re'no 'oloanje nepo:teni? na"!pni? ali pro'ajni? cen ali 'r!gi? nepo:teni? pogoje0 po#lo0anjaC b& o$eje0anje proi%0o'nje, trgo0 ali te?ninega ra%0oja na :"o'o potro:ni"o0C

.7

c& !poraba neena"i? pogoje0 %a pri$erlji0e po#le % 'r!gi$i trgo0in#"i$i partnerji, "i #le'nje po#ta0lja 0 po'rejen "on"!renni polo(ajC '& #"lepanje pogo'b, "i #opogo'beni"o$ nare"!jejo #prejetje 'o'atni? ob0e%no#ti, "i po #0oji nara0i ali gle'e na trgo0in#"e obiaje ni$ajo ni"a"r:ne %0e%e # pre'$eto$ ta":ni? pogo'b* E&e+en i !enera&ne k&av%*&e s() <no ali 0e po'jetij %a "r:ite0 +7+*lena #$o potrebo0ali '0e po'jetji, po +76*len! pa la?"o (e eno #a$o po'jetje o$ej!je "on"!renco =o(en je pripi# %lorabe pre0la'!joega polo(aja 'r!gi entiteti 0 o"0ir! i#te e"ono$#"e o%* @!n"cionalne enote (celote&* =o(no je pre'pi#ati "a%en in %a?te0ati o':"o'nino t!'i ob #!bje"to0 %!naj <UP ZD5 D= DM <U Na oligopolni? trgi? la?"o po'jetja #"!paj %lorabljajo pre0la'!joi polo(aj, t!'i bre% 'ogo0ora* Oligopol je $alo po'jetij, po na0a'i o' 6/1 (0 pra"#i naj0e 8/4& oligopol $onopol polipol

($onopol #e nana:a na pon!'bo, $onop#o$ pa na po0pra:e0anje&* 3ri$er) i$a$o po'jetja 5 B ; in D, "i i$ajo ena" tr(ni 'ele( ( gra5 :&, pro'!"ti pa #o ?o$ogeni (B %a$enlji0iC pro'ajalci (elijo ne?o$ogeno#t 'o#ei % %na$"a$i na te? pro'!"ti? #e naj0e %a#l!(i "er #e igra na !#t0a potro:ni"a ne na ra%!$* 3ri 'i@erenciaciji % %na$"a$i $ala #pre$e$ba cene ni$a ta"ega !in"a, 'a #e potro:ni"i %anejo pre$i"ati&* Ker #o pro'!"ti ?o$ogeni, la?"o gre $ejni potro:ni" (ali $arginalni potro:ni"& ob po'ra(it0i na 'r!gi pro'!"t* 9e 5 %ni(a ceno, #e %go'i #it!acija 0 gra5u 8* 9e ?oejo B, ; in D ?itro !"repati, bo'o !porabili ceno0no politi"o in t!'i oni %ni(ali cene, 0%po#ta0ilo #e bo #tanje gra5 :*

Gra@ + Gra@ 6 Ker #e 5, B, ; in D %a0e'ajo, 'a ji$ ta polo(aj, "o $orajo pon!jati ni(je cene, ne "ori#ti, %ato je la(je 'a #e %$enijo %a enotne cene (pra0 i% tega ra%loga #o oligopolni trgi proble$atini pri na# i$a$o #"oraj #a$e oligopolne trge&* Prev&ad*j('i p(&(9aj (d(+inan"a) 3re0la'!joi polo(aj B $onopolni polo(aj =onopolni polo(aj i$a$o ta"rat, "a'ar je na trg! eno #a$o po'jetje, 0 pre0la'!joe$ polo(aj! pa la?"o i$a$o 0e po'jetij* 3re0la'!joi polo(aj ni 'e@iniran 0 3ogo'ba?, ga je pa 'e@iniralo So'i:e in <K # so5t la;* .+

3re0la'!joi polo(aj prepo%na$o # po$ojo '0o#topenj#"ega te#ta) +*& Doloite0 !po:te0nega trga na trg! poi:e$o po'jetja, "i #o 0 'oloene$ (po na0a'i "on"!renne$& o'no#!* W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Do nare'i$o # po$ojo tre? "o$ponent) 3ro'!"tna %ani$a na# na0%"ri(na ela#tino#t) "oli"o 0pli0a %$anj:anjeApo0eanje po0pra:e0anja na 'r!gi pro'!"t, "atera #o ti#ta po'jetja, "i pon!jajo $e' #eboj %a$enlji0o blago npr* #0injina/go0e'inaC to je $o(no obje"ti0no, #!bje"ti0no pa ne npr* 0 'oloeni? "!lt!ra? ne jejo 'oloene 0r#te $e#a Geogra@#"a "o$ponentaC npr* pe" 0 Slo0eniji in pe" na Nor0e:"e$ #i ne "on"!rirata 9a#o0na "o$ponenta je po$e$bna "o gre %a 0eli"e 'ogo'"e, npr* #0eto0no pr0en#t0o, oli$pij#"e igreG=e' trajanje$ ta"i? 'ogo'"o0 #e #pre$enijo pogoji* Ko naj'e$o ti#ta po'jetja, "i ji? $ora$o opa%o0atiApri$erjati, pote$ gle'a$o tr(no $o $e' nji$i* 6*& Dr(na $o #e !gota0lja %a 0#a"i pri$er po#ebej* Za 'oloite0 tr(ne $oi #e 0pra:a$o po) / Dr(ne$ 'ele(! (najpo$e$bnej:i, 0en'ar pa %golj na po'lagi tr(nega 'ele(a ne $ore$o !goto0iti 0#ega in je potrebno gle'ati t!'i 'r!ge "riterije& / V#topne o0ire e #o ni(je je la(je 0#topiti na trg* a?"o #o e"ono$#"e ali pra0neC pre0la'!jejo e"ono$#"e npr* %biranje "apitala* / =o "!pce0 in "on"!rento0 3oeno#ta0ljeno gle'ano la?"o pre0la'!joi polo(aj %a'e0nega po'jetja na !po:te0ne$ trg! opi:e$o "ot go#po'ar#"o $o %a'e0nega po'jetja, "i $! o$ogoa, 'a preprei o?ranite0 !in"o0ite "on"!rence na 0#aj ene$ !po:te0ne$ trg! # te$, 'a $! o$ogoa, 'a ra0na 0 %natni $eri neo'0i#no o' #0oji? "on"!rento0, #tran" (ne"on"!renni? po'jetij& ter potro:ni"o0* 3re0la'!jo polo(aj #a$ per se (po #ebi& ni prepo0e'an, prepo0e'ana je %loraba pre0la'!joega polo(aja* 3re0la'!joi polo(aj prina:a po#ebno o'go0orno#t* O' ta"ega po'jetja #e pria"!je 0e, "er je ta"o po$e$bnoA$ono, 'a la?"o !nii trg* Zato je la?"o ne"aj, "ar je naelo$a 'o0oljeno, %a ta"a po'jetja prepo0e'ano (o$ejeno je naelo a0tono$ije 0olje& Z&(ra,a prev&ad*j('e!a p(&(9aja 9len +76 3D<U le pri$ero$a 'oloa tipine %lorabe (ne gre %a ta"#ati0no na:te0anje o%* pri#top numerus clausus&* Zlorabe pre0la'!joega polo(aja la?"o 'eli$o po cilj! ali !in"!, tj* na ta":ne, "i %lorabljajo #tran"e, in ta":ne, "i i%"lj!!jejo o%iro$a i%"ri0ljajo tr(no "on"!renco, ter po nji?o0i ceno0ni in neceno0ni nara0i* .6

Gle'e na to loi$o) S i%"ori:e0al#"e ceno0ne pra"#e na la#tne$ trg! (na pri$er nep(- en( vis(ke "ene #tro:"i pro'!"cije #o ni%"i, cena na trg! pa 0i#o"a&, S i%"lj!!joe ceno0ne pra"#e na la#tne$ trg! (na pri$er r(parske a&i preda (rske "ene 0eli"o po'jetje %ane %ara!na0ati preni%"e cene, cena proi%0o'ni? #tro:"o0 je 0i:ja o' pro'ajne cene, gre %a Epro'ajo po' cenoF, na$en tega je i%riniti "on"!renco (pre'0#e$ $ala po'jetja&C ceno0na 'i#"ri$inacija na trg! ra%lini$ #!bje"to$ pro'ajajo po ra%lini ceniC rabati na %0e#tobo&, S i%"lj!!joe neceno0ne pra"#e na la#tne$ trg! (na pri$er 'i#"ri$inacija&, S i%"lj!!joe ceno0ne pra"#e na po0e%ane$ trg! (na pri$er nav%kri9n( (%ir(+a pre'n( s*,ven"i(niranje 3ri$er) po'jetje 5 i%0aja reg!lirano 'eja0no#t Y, npr* ja0no #l!(bo, opra0lja pa t!'i ne"o nepo0e%ano 'eja0no#t, "jer i$a "on"!renco* 3roble$ na#tane, e pri'e 'o notranjegaAna0%"ri(negaAprenega #!b0encioniranja, 'a po'jetje preta"a pre#e("e i% ene 'eja0no#ti 'r!go epra0 gre %a #re'#t0a i% 'r(a0ne po$oi&, S i%"lj!!joe neceno0ne pra"#e na po0e%ane$ trg! (na pri$er %a0rnite0 #"lenit0e pogo'be 0 #$i#l! %a0rnit0e 'oba0e, licenciranja ali 'o#topa 'o e#encialni? 'obrin, in 0e%ani po#li pri$er) i$a$o po'jetja 5, B, ;, D, <, o' "ateri? #a$o po'jetje 5 'el!je na 0i:je$ trg!* 3o'jetja B, ;, D in < $orajo "!po0ati #!ro0ine o' po'jetja 5 5 47O B .7O ; +7O D 4O < 4O

3o'jetje B je 5/j! naj0eji "on"!rent* 9e 5 ree, 'a bo #"lepal pogo'be #a$o % ;, D, in <, la?"o gre %a %lorabo pre0la'!joega polo(aja* 9e i$a 5 !te$eljen ra%log %a to, 'a noe #"leniti pogo'be (npr* e je B ne#oli'na #tran"a&, pote$ ne gre %a "r:ite0* 9e ni$a ta":nega ra%loga, $ora B plaati o':"o'nino, B pa la?"o 5/ja to(i na #"lenite0 pogo'be pre' #o'i:e$* 3ra0 ta"o la?"o <K 5/j! nalo(i globo* <na"o je 0 pri$er! e bi 5 pro'ajal #!ro0ine ;, D in < %a +77'*e*, B/j! pa %a +47'*e*C t!"aj gre %a ceno0no 'i#"ri$inacijo #"lenite0 pogo'be po' bi#t0eno #lab:i$i pogoji&* <le$enti generalne "la0%!le (na'alje0anje&) Notranji trg ali njego0 %natni 'el (0#a"a D9 je #po#obna, 'a #e "0ali@icira "ot %natni 'el& Vpli0 na trgo0ino $e' D9 (gre %a j!ri#'i"cij#"i "riterij 'oloa $ejo "'aj #e !porablja nacionalno pra0o in "'aj pra0o <U&* Za !porabo pra0a <U $ora iti %a trgo0ino $e' 0#aj '0e$a D9 (epra0 0 3ogo'bi pi:e $e' lanica$i %ara'i napanega pre0o'aP& 3ri$er) +/6 #o D9
Uine" %notraj D9, !porabi #e nacionalno pra0o

+ 8
Ne !porabi #e pra0o <U, ni 'o0olj, 'a #e :iri 0 'r(a0o nelanico

6 4

. 6
Uine" $e' D9, !porabi #e pra0o <U

O+ejeva&ne k(n"en ra"ije (*red,a BDEF=CCG in dr*!i viri)

..

Do je e'ino o' o$eje0alni? ra0nanj, "i je !rejeno 0 !re'bi ne pa 0 3ogo'bi* Ure'ba +.,A6778 je $aterialnopra0na in proce#nopra0na ba%a %a pre#ojo 'op!#tno#ti o$eje0alni? "oncentracij '0e? ali 0e po'jetij* 3ri prej:nji? obli"a? "o$i#ija na#topa e# post ("!rati0no, "o #e "r:ite0 (e %go'i&, pri "oncentracija? pa e# ante ((e prej&, "er telo o'loi ali #e "oncentracija la?"o nare'i* Koncentracija ni proble$atina #a$a po #ebi, proble$ je, e #e # te$ pretirano o$eji "on"!renca* Vr#te "oncentracij)
$linar pe"arna, 0erti"alna "oncentracija pe"arna pe"arna ?ori%ontalna "oncentracija ta"o %'r!(e0anje je proble$ "onglo$eratna "oncentracija "!p!je #e E0#ega po $aloF ta"o %'r!(e0anje ni proble$

>a%$ejite0 pri#tojno#ti nacionalni? in na'nacionalni? tele# "o je "oncentracija 'o0olj 0eli"a, 'a la?"o 0pli0a na <0rop#"i trg, pote$ i$a pri#tojno#t #a$o <K* Do #e i$en!je ONE8STOP8S5OP* (opomba< pri prej(njih oblikah omejevanja si delijo nadzor&* 3o'jetja i$ajo 'ol(no#t prigla#it0e ($orajo 0pra:ati ali la?"o nare'ijo "oncentracijo&* K(n"ep k(n"en ra"ije v s+is&* Ured,e BDEF=CCG Gre %a trajno #pre$e$bo na'%ora (na' 0#aj eni$ po'jetje$& %ara'i) S %'r!(it0e '0e? ali 0e pre'?o'no neo'0i#ni? po'jetij ali 'elo0 po'jetij, ali S pri'obit0e nepo#re'nega ali po#re'nega na'%ora enega ali 0e 'r!gi? po'jetij ali nji?o0i? 'elo0 # #trani ene ali 0e o#eb, "i (e na'%or!jejo 0#aj eno po'jetje, ali # #trani enega ali 0e po'jetij, bo'i#i % na"!po$ 0re'no#tni? papirje0 ali pre$o(enja bo'i#i # pogo'bo ali "a"or"oli 'r!gae* 3rej o$enjeni na'%or 0 pra"#i na#tane o%iro$a #e pri'obi # pra0ica$i, pogo'ba$i ali 'r!gi$i #re'#t0i, "i loeno ali #"!pno ("o$binirano& in ob !po:te0anj! !#tre%ni? 'ej#te0 aliAin pre'pi#o0 o$ogoajo i%0ajanje o'loilnega 0pli0a na 0#aj eno ('r!go& po'jetje, in #icer %la#ti na po'lagi) S la#tni:t0a ali pra0ice 'o !porabe celotnega ali 'ela pre$o(enja po'jetjaC S pra0ice ali pogo'be, "i %agota0lja o'loilni 0pli0 na #e#ta0o, gla#o0anje ali #"lepe organo0 %a'e0nega po'jetja* Opo$ba) Ure'ba +.,A6778 'oloa t!'i pri$ere, "i #e ne :tejejo "ot "oncentracija* Koncentracija la?"o na#tane na s a *sni ali p(!(d,eni po'lagi*Npr* 5 i$a 'elnice po'jetij B in ; (nobena pra0na o#eba ne prene?a&C na po'lagi pogo'be pa, e #e po'jetje B %a0e(e, 'a bo !po:te0alo 0#a na0o'ila po'jetja 5 (nobena pra0na o#eba ne prene?a&* a?"o pa gre %a %dr*9i ev (0#aj ena pra0na o#eba prene?a& in #icer %a) sp(ji ev (po'jetji 5 in B #e #pojita ta"o, 'a na#tane no0o po'jetje ;, po'jetji 5 in B prene?ata) 5 L B ;& ali pripojite0 ( 5 L B 5, po'jetje B prene?a&* 3re#oja 'op!#tno#ti po#a$e%ne "oncentracije je %ara'i e# ante pri#topa 0#aj 'elno teoretina o%* :pe"!lati0na* S Deorija o "on"!renni :"o'i (0pli0 na trg %a pri$er i%0e'ene in nei%0e'ene "oncentracije&* .8

S S!b#tanni te#t (#igni@icant i$pe'i$ent to e@@ecti0e co$petition te#t A SI<; te#t&* S 3o#ebno#ti #"!pni? po'je$o0 o%* po'jetij (joint 0ent!re&* <K pri pre#oji po#a$e%ne "oncentracije !po:te0a (%la#ti&) Spotrebo, 'a #e o?rani in ra%0ije !in"o0ita "on"!renca na notranje$ trg!, $e' 'r!gi$ gle'e na #tr!"t!ro 0#e? !'ele(eni? trgo0 in 'ejan#"o ali potencialno "on"!renco po'jetij bo'i#i na ob$oj! <U ali %!naj le/teC Str(ni polo(aj !'ele(eni? po'jetij ter nji?o0o go#po'ar#"o in @inanno $o, 'r!ge $o(no#ti, "i #o na 0oljo 'oba0itelje$ in !porabni"o$, nji?o0 'o#top 'o 'oba0 blaga in #torite0 ali trgo0, "a"r:ne "oli pra0ne ali 'r!ge o0ire pri 0#top!, gibanje pon!'be in po0pra:e0anja po !po:te0ne$ blag! in #torit0a?, intere#e 0$e#ni? in "onni? potro:ni"o0 ter ra%0oj te?ninega in go#po'ar#"ega napre'"a, po' pogoje$, 'a je 0 "ori#t potro:ni"o$ in ne o0ira "on"!rence*

3>O;<S IB<>5 IZ5;IH< N<K5D<>IM GOS3OD5>SKIM S<KDO>H<V IN U3O>5B5 KONKU><N9N<G5 3>5V5 Z5 SDO>IDV< OZ* S UTB< S3 O2N<G5 GOS3OD5>SK<G5 3O=<N5 (+76* IN +8* 9 <N 3D<U& Naj0e pre'pi#o0 0 pra0! <U je o go#po'ar#"i? 'eja0no#ti? (%a nego#po'ar#"e je 'o#ti $anj pre'pi#o0&* Sl!(be #plo:nega go#po'ar#"ega po$ena (SSG3& #o o"0ir, "i ga po#ta0i <U, 0#a"a 'r(a0a pa i$a 0 te$ o"0irj! #0oje #l!(be (S O i$a go#po'ar#"e ja0ne #l!(be&* iberali%acij#"a politi"a B liberali%acij#"o pra0o 3ri liberali%acij#"i politi"i gre %a 'oloanje cilje0 in i#"anje ra0note(ja $e' nji$i* Na$en je o#0obajanje trgo0* 3re' o#a$o#0ojit0ijo #$o i$eli 'r(a0no plan#"o go#po'ar#t0o* 3o o#a$o#0ojit0i je 0eli"o po'jetij propa'lo, "er #o bila pano(no neprilagojena na tr(no go#po'ar#t0o (potrebno bi ji? bilo na'o$e#titi # po'jetji, "i !#t0arjajo ne"o 'o'ano 0re'no#t&* V tr(ne$ go#po'ar#t0! 'r(a0a ne (ali pa %elo $alo& inter0enira na trg! (trgo0ci obli"!jejo cene it'*&* Ven'ar pa t!'i 0 'r(a0a? # tr(ni$ go#po'ar#t0o$ ob#tajajo 'oloene panoge %a "atere bi t0eganje bilo pre0eli"o e bi ji? "ar prep!#tili trg!* Da"e panoge #o) energeti"a, (ele%ni:"i in %rani pre0o%, "o$!nala, tele"o$!ni"acijeG* Pred &i,era&i%a"ij( Dr(a0e #o te trge (energeti"a, %rani in (el* pro$etG& 0 prete"lo#ti %aprle % ja0nopra0ni$i pra0ili, # "ateri$i #o prepo0e'ale (ali pa $ono o$ejile& 0#top na trg* Dr(a0a je !#tano0ila #0oja po'jetja, ali pa je ene$! po'jetj! (ali $ale$! :te0il! po'jetij& 'ala poobla#tila %a opra0ljanje 'eja0no#ti privi&e!irana p(dje ja* V 17* So po#topo$a %aeli % o'pra0ljanje$ te? pra0il ( %a'e ek &i,era&i%a"ije&* Ne"ateri$ D9 to ni bilo 0:e (npr* Italiji in Franciji, "i #ta i$eli 0eli"o ja0ni? po'jetij&* <K je bila to(ena # #trani te? lanic, 0en'ar pa je #o'i:e o'loilo 0 pri' <K (e bi 'alo pra0 D9 ne bi pri:lo 'o po#top"a liberali%acije&*

.4

V#e? #e"torje0, "i #o bili prej ja0ni, pa ni#o $ogli prep!#titi trg! "ar ta"o (to bi pre'#ta0ljalo t0eganje 'a 'oloena po'roja ne bi bila po"rita npr* gra'ite0 ele"trinega o$re(ja na o'rone$ "raj! #e ne bi lotil ni?e, "er ne prina:a 'obi"a a$pa" i%g!bo&, %ato ob#taja $o(no#t 'oloit0e # pra0ili, 'a je treba #torit0e pon!'iti 0#e$ (npr* t!'i 0 o'roni? "raji? ele"tri"a, tele"o$!ni"acije&* D!"aj trijo e"ono$#"i in #ocialni cilji (#oli'arno#t $e' ra%lini$i pop!lacija$i&, #"!paj % liberali%acijo #"rb %a to, 'a ne bi ne"'o o#tal bre% te? #torite0&* O3OZO>I O) reg!lacija in 'ereg!lacija ne gre#ta 0 eno #$er, a$pa" 0 obe #$eri ni n*j( da dere!*&a"ija p(+eni ve'anje k(nk*ren"e7 (dvisn( je (d e!a ka er( vrs ( pravi& (dprav&ja+() / 9e ob#tajajo "ontra/"on"!renna pra0ila in ji? o'pra0i$o je 0e "on"!rence (pro/"on"!renca& / 9e ob#tajajo pro/"on"!renna pra0ila in ji? o'pra0i$o je $anj "on"!renca (#pet "ontra/"on"!renno #tanje& Pr(8k(nk*ren'na dere!*&a"ija gre %a o'pra0ljanje pra0il, "i o$ej!jejo "on"!renco* 5$pa" e #a$o o'pra0i$o o0ire de iure, ni n!jno, 'a bo "on"!renca t!'i 'ejan#"o de 5acto na#tala* S"!pni i$eno0alec te? #torite0 je in1ras r*k *ra* 3rej #o i$ela ja0na po'jetja 0 la#ti 0#o in@ra#tr!"t!ro* Ha0no po'jetje Z3 Zo$re(je Z3

Ker %a#ebna po'jetja ni#o $ogla 0#topiti na trg je bil pr0i "ora" (+& pro/"on"!renna 'ereg!lacija, o'#tranili #o o0iro in %a#ebna po'jetja #o 'obila de iure $o(no#t 0#topiti* Dr!gi "ora" (6& je bila pr(8k(nk*ren'na re!*&a"ija, 0#e$ pri0ilegirani$ po'jetje$ je bilo nalo(eno, 'a $orajo 0#e$ po'jetje$, "i (elijo 0#topiti na trg, o$ogoiti !porabo in@ra#tr!"t!reC pa ne #a$o to, 'r(a0a t!'i 'oloi o$re(nino (ceno %a naje$ o$re(ja&* 3ri$er) ele"tri"a 3>OIZVODNH5 Na tej #topnji #e la?"o 0%po#ta0i "on"!renca (D<, M<, H<**&, "i je ?"ratna U3>5V H5NH< O=><TH5 Na tej #topnji #e "on"!renca naelo$a ne $ore 0%po#ta0iti, ra%en e gre %a %apore'no "on"!renco[ DISD>IBU;IH5 Na tej #topnji #e la?"o 0%po#ta0i "on"!renca, "i je ?"ratna [%apore'na "on"!renca je npr* ja0ni ra%pi#, na "atere$ i%berejo najbolj:ega pon!'ni"a %a !pra0ljanje
o$re(ja 0#a"i? toli"o a#a* Di#ti, "i je i%bran ne $ore po #0oje 'oloati o$re(nine ('a ne bi pri:lo 'o tega 'a 'r!ga po'jetja de 5acto nebi $ogla 0#topiti na trg %ara'i pre0i#o"e o$re(nine&*

O$re(nina ne #$e biti niti pre0i#o"a, niti preni%"a (e je preni%"a #e ne 0laga 0 no0o in@ra#tr!"t!ro* :REE8RI;ER ti#ti, "i pri'e 'o !porabe o$re(ja po ni%"i ceni* V Ne$iji (elijo !0e#ti re!*&a (rne p('i ni"e (<K je 0lo(ila to(bo proti Ne$iji, #o'i:e pre#oja, ni :e o'loeno& e ne"'o %gra'i o$re(je, la?"o 'oloeno :te0ilo .6

let #a$ 'oloa o$re(nino, 'r(a0a pa #a$o e# post "ontrolira ceno, 'a ne bi bila pre0i#o"a ('a ne bi pri:lo 'o %lorab&C ena"a logi"a "ot npr* pri patentiranj!* Konni cilj naporo0Apri%a'e0anj %a reg!lari%acijo je, 'a bi potro:ni"i i$eli i$ bolj 'o#topne e#encialne 'obrine 0i#o"e "0alitete po ni%"i ceni* Kon"!renca je #re'#t0o %a 'o#ego tega cilja* No0a para'ig$a po$eni, 'a 'r(a0a $ora #pre$eniti #0ojo 0logoAnain 'elo0anja* * 0 prej:nje$ o"olj! (%aprti trgi&, je i$ela 'r(a0a la(jo @!n"cijo, #a$a je # #0oji$i po'jetji %agota0ljala 'obrine na#topala je "ot po'jetni"* Dane# ni 0e 0 0logi po'jetni"a, a$pa" 0 0logi reg!latorja (reg!latorna @!n"cija&* Sek (rski re!*&a (rji (npr* 53<K, agencija %a energijo, agencija %a pro$etG& i$ajo @!n"cijo, 'a na trgi? "jer ni "on"!rence, 0%po#ta0ijo "on"!renco % e# ante (0 naprej& reg!lacijo* Var!? "on"!rence pa pote$ 0ar!je to 0%po#ta0ljeno "on"!renco e# post* 3ra0ila liberali%acije la?"o i%0irajo i% ra%lini? #i#te$o0) <U, >S, SDO (\DO&, O<;D* Viri SDO ni#o najpo$e$bnej:i "er #o bi#t0eno bolj #plo:ni o' ti#ti?, "i ji? #prej$e <U, pa t!'i <U la?"o po$e$bno 0pli0a #preje$ 0iro0* Zato #o pra0ila <U 0 Slo0eniji najpo$e$bnej:a (#i#te$ <U je center i% "aterega pri?ajajo najpo$e$bnej:a pra0ila&* Ek(n(+ska e(rija in ex ante re!*&a"ija <"ono$#"a teorija je nelolji0 'el reg!lacije ('r(a0a $ora !po:te0ati e"ono$#"e %nailno#ti&* Ne pon!ja o'go0oro0 na 0#a 0pra:anja, ne"aj pa ji?* Najbolj %nailna %a e# ante reg!lacijo je e(rija (%ke!a !r&a (+(n(p(&is i" ,( &ene"k)* =onopol la?"o na#tane !$etno (pravni +(n(p(&& ali pa nara0no (ek(n(+ski +(n(p(&&* 3ro/"on"!renna 'ereg!lacija po$eni o'pra0o !$etni? $onopolo0, ti#ti, "i o#tajajo #o nara0ni* >eg!lacija $ora biti prilagojena #e"tor#"i$ %nailno#ti$, !ni0er%alne reg!lacije ((ne si%e 1i s a&&& ni* Nara0ni $onopol #e poja0i ta"rat, "o je 'o0olj potro:ni"o0 ra0no %a enega pon!'ni"a, %a 'r!gega pa 0e ne in pra0 %ato je nara0ni $onopol %nailno#t in@ra#tr!"t!r ("ot #o npr* (ele%ni:"i pro$et, energeti"aG&* Da"i $onopol pa ni E%abetoniranoF #tanje, #tanje na trg! #e la?"o e% a# #pre$eni (npr* # pri?o'o$ no0e te?nologije, po0eanje$ :t* !porabni"o0G&* S proble$o$ nara0nega $onopola #e poja0i t!'i proble$ irever%i,i&n(s i ("o #e o'loi: %a in0e#ticijo ne $ore: 0e na%aj, 0 e"ono$#"e$ #$i#l!&* Deorija o%"ega grla na$ po0e, "oli"o je 'eja0no#t proble$atina % 0i'i"a eW ante reg!lacije*

.-

Za 'eja0no#ti 0 pr0e$ "0a'rant! ni potrebe %a inter0encijo # #trani 'r(a0e, ?itro je $o(na e"ono$#"a po0rnite0 0 prej:nje #tanje (npr* pe", c0etliarnaG&* Najbolj proble$atine #o 'eja0no#ti 0 'e0ete$ "0a'rant!, "er ?iter pre?o'Apo0rnite0 ni $ogoa* Inter0encija 'r(a0e je %ato bolj potrebna*

K tej teoriji !po:te0a$o :e e(rij( +re9ne!a *'inka (ali je 'o#e(ena "ritina $a#a !porabni"o0, npr* pri $obilne$ operaterj! ne"ateri !porabni"i a"ajo % %a$enja0o operaterja, "er :e ni$a 'o0olj 'r!gi? !porabni"o0& in e(rij( s r(-k(v %a+enjave (e je %a$enja0a 'raga #e bo %anjo o'loilo $anj lj!'i #tro:"i %a$enja0e operaterja o$ej!jejo pre?o' !porabni"o0& 3otrebno je o$eniti t!'i e(rij( ek+(va&ni. r!(v (ni proble$ e i$a: $onopol, proble$ je, e i$a: 0e'no i#ti $onopol e je ne"'o i%rinil prej:njega $onopoli#ta bo i$el bolj:e pon!'be %a potro:ni"e&* Prav( EU k( p(d&a!a &i,era&i%a"ije in SS0P 3ri$arna 0ira #ta pogo'bi (3<U in 3D<U&, na po'lagi 3ogo'b je bilo #prejeto ogro$no pre'pi#o0 #e"!n'arne #e"tor#"e %a"ono'aje* 9len 3<U .AIII* $e' cilji <U 'oloa t!'i, 'a #i <U pri%a'e0a %a 0i#o"o "on"!renno #ocialno tr(no go#po'ar#t0o, te(i " #ocialne$! napre'"!, #po'b!ja #ocialno pra0ino#t in #po'b!ja go#po'ar#"o, #ocialno in teritorialno "o?e%ijo ter #oli'arno#t $e' D9* 3re' li%bon#"o pogo'bo ni pi#alo "a":no naj bo go#po'ar#t0o, %'aj je <U po#ta0ila t!'i nego#po'ar#"e cilje (poja0i #e 0pra:anje "a"o !#"la'iti e"ono$#"e in nee"ono$#"e cilje "er <U poleg go#po'ar#"e t0orbe po#taja t!'i 0#e bolj nego#po'ar#"a t0orba&* 3D<U +76) +* Dr(a0e lanice gle'e ja0ni? po'jetij ali po'jetij, "ateri$ #o o'obrile po#ebne ali i%"lj!ne pra0ice, ne #$ejo #prejeti ali o?raniti 0 0elja0i !"repo0, "i #o 0 na#protj! # pra0ili i% 3ogo'b, %la#ti i% lena +1 in leno0 +7+ 'o +7,* 6* 3o'jetja, poobla:ena %a opra0ljanje #torite0 #plo:nega go#po'ar#"ega po$ena, o%iro$a po'jetja, "i i$ajo %naaj 'o?o'"o0nega $onopola, ra0najo po pra0ili? i% .1

3ogo'b, %la#ti po pra0ili? o "on"!renci, "oli"or !poraba ta":ni? pra0il pra0no ali 'ejan#"o ne o0ira i%0ajanja po#ebni? nalog, "i #o ji$ 'o'eljene* >a%0oj trgo0ine ne #$e biti pri%a'et 0 ta":ne$ ob#eg!, "i bi bil 0 na#protj! % intere#i Unije* .* Ko$i#ija %agoto0i !porabo 'olob tega lena in po potrebi na 'r(a0e lanice na#lo0i !#tre%ne 'ire"ti0e ali #"lepe* 3ri$er) i$a$o 8 trge, o' tega je + nerentabilen* Kaj la?"o 'r(a0a #toriU +*& Dr(a0a la?"o p(ve9e dva r!a in da ene+* p(dje j* i%k&j*'n( pravi"( de&(va i na e+ (p(ve%ane+) r!* 'r(a0a nare'i ne"aj "ar je #icer prepo0e'ano, <U te re:it0e ne 0i'i ra'a* N nerentabilni trg, "i bi o#tal bre% #torite0 D/ rentabilni trg D D N D

6*& Dr(a0a la?"o 'o'eli dr9avne p(+('i) na ja0ne$ ra%pi#! i%bere naj!go'nej:ega pon!'ni"a, "i $! poplaa i%g!bo in 'oplaa :e ne"aj (%a 'obie"& D N D T

Ha0no po'jetje je po'jetje, "i ga ob0la'!je 'r(a0na (ali lo"alna& obla#t npr* # "apital#"i$ 'ele(e$, "a'ro0anje$, %lato 'elnico (Bena 'elnica, # "atero la?"o 'r(a0a #preje$a o'loit0e "ot 'a bi i$ela +77O 'ele( to je naelo$a prepo0e'ano&* +76AIII* <K i$a po#ebno pri#tojno#t #prejetja 'ire"ti0e bre% #o'elo0anja #0eta in parla$enta* Dega po na0a'i ne !0elja0ljajo, pri$arno (elijo iti #"o%i %a"ono'ajni po#tope", "er #i na ta nain la(je !tirajo pot (#ogo0orni"i #o bolj pripra0ljeni na "o$pro$i#&* Dran#parenna 'ire"ti0a 6776A+++(eli %agoto0iti pregle'no#t $e' 'r(a0o in ja0ni$i po'jetji* I%k&j*'ne pravi"e (I3& 'e@inira 'ire"ti0a* I%"lj!na pra0ica je pra0ica, "i jo D9 'o'eli ene$! #a$e$! po'jetj! # "a":ni$ "oli %a"on#"i$, po'%a"on#"i$ ali !pra0ni$ a"to$ in $! # te$ re%er0ira pra0ico 'o %agota0ljanja #torite0 o%iro$a i%0ajanja 'eja0no#ti na 'oloene$ geogra@#"e$ ob$oj!* S to pra0ico #e %agota0lja pra0ni $onopol* 3o#ebne pra0ice (33& #o pra0ice, "i ji? D9 'o'eli o$ejene$! :te0il! po'jetij # "a":ni$ "oli %a"on#"i$, po'%a"on#"i$ ali !pra0ni$ a"to$, "i na 'oloene$ geogra@#"e$ ob$oj!) / O$eji :te0ilo ta"i? po'jetij na '0e ali 0e, "i la?"o %agota0ljajo #torit0e ali i%0ajajo 'eja0no#ti 'r!gae "ot #"la'no % $erili obje"ti0no#ti, #ora%$erno#ti in nepri#tran#"o#ti / 5li 'oloi, 'r!gae "ot #"la'no # te$i $erili, 0e "on"!renni? po'jetij, "i #o poobla:ena %a %agota0ljanje #torite0 ali i%0ajanje 'eja0no#ti .,

5li 'o'eli "atere$! "oli po'jetj!Apo'jetje$ 'r!gae "ot #"la'no # te$i $erili, "a"r:ne "oli %a"on#"e ali po'%a"on#"e pre'no#ti, "i ob!tno 0pli0ajo na %$o(no#t 0#a"ega 'r!gega po'jetja %a %agota0ljanje i#te #torit0e ali i%0ajanje i#te 'eja0no#ti na i#te$ geogra@#"e$ ob$oj! po' bi#t0eno ena"o0re'ni$i pogoji*

3O IDIK5 IN 3>5VO D>T5VNIM 3O=O9I Dr(a0ne po$oi #o 0#e obli"e po$oi ("a"r:na "oli obli"a, ne #a$o 'enarnaP&* Bi#t0eno je, 'a 'a 'r(a0a ne"o pre'no#t ene$!A0e po'jetje$* Da bi "on"!renca la?"o 'elo0ala pa $orajo %$ago0ati bolj:i ("on"!rennej:i&* V o"0ir! o$eje0anja "on"!rence i$a ta"o ti#ti, "i po$o prej$e pre'no#t pre' ti#ti$, "i je ni 'obil, pri'e 'o i%kriv&janja k(nk*ren"e* 2"o'a #e "a(e 0 te$, 'a #e na trg! o?ranjajo ti#ti, "i la?"o pon!'ijo #lab:e ra%$erje $e' "0aliteto in ceno (na trg! o#tajajo $anj "on"!renna po'jetja&* 3ra0 i% tega ra%loga #o 'r(a0ne po$oi naelo$a prepo0e'ane, 'op!#tne #o #a$o i%je$o$a* Dr(a0ne po$oi #o #e i%"a%ale "ot %elo po$e$bne 0 "ri%i (6771&, "o #e je $a#a po$oi i% l* 677- (66,4 $r'& na leto 6771 (6-6,6 $r'& po0eala %a 877O, :e 0eje pa je bilo :te0ilo o'obreni? po$oi (po$oi, "i #o bile o'obrene, pa ne n!jno reali%irane&* Da "ri%a je po#egla 0 :e ne 'o"onano re@or$o* 3ra0ila o 'r(a0ni po$oi #o ob#tajala 0#e#"o%i, 0en'ar pa <K gle'e tega %elo 'olgo ni bila #troga (ni#o (eleli "on@li"to0 % D9& in %ato je bil 'ele( 'r(a0ni? po$oi %elo 0i#o"* 3o #prejetj! re#ol!cije 'r(a0nega #0eta pa je %aela i%0ajati #tro(ji na'%or* 3o#topo$a je %aela % !0ajanje$ N<K>IZN< 3O IDIK<*

Da politi"a #e je 0r:ila o' l* 6774 naprej, l* 6771 jo je pre"inila "ri%a* Zaa#no #o %ato o' nje o'#topili in %aeli # K>IZNO 3O IDIKO* e/ta 0"lj!!je re:e0anje po'jetij "i #o neli"0i'na in in#ol0entna o%* ti" pre' te$* Ne&ikvidn(s po'jetje i$a pre$o(enje, 0en'ar ne ta tren!te" pri #ebi na ra%polago (po'jetja i$ajo terjat0e, a$pa" "er 'ol(ni"i ne plaajo nji$, ni 'enarja, 'a bi poplaali #0oje 'olgo0e& Ins(&ven n(s ni pre$o(enja, po'jetje $ora 0 #teaj* Pre+(9enje je #e#ta0ljeno i% 'enarja (e'ina li"0i'na obli"a&, terjate0 in #t0ari* Le# generalis (#plo:ne 'olobe& o 'r(a0ni? po$oe? naj'e$o 0 +7-, +71 in +7, len! 3D<U*

87

3D<U +7-(+&) "oncept dr9avne p(+('i in na'e&na ne%dr*9&jiv(s % n( ranji+ r!(+ >a%en e 3ogo'bi Qtj* 3<U in 3D<UR ne 'oloata 'r!gae, je 0#a"a po$o, "i jo 'o'eli 'r(a0a lanica, ali "a"r:na"oli 0r#ta po$oi i% 'r(a0ni? #re'#te0, "i i%"ri0lja ali bi la?"o i%"ri0ljala "on"!renco % 'ajanje$ pre'no#ti po#a$e%ni$ po'jetje$ ali proi%0o'nji po#a$e%nega blaga, ne%'r!(lji0a % notranji$ trgo$, "oli"or pri%a'ene trgo0ino $e' 'r(a0a$i lanica$i* Ha0ni !"rep #e "0ali@icira "ot 'r(a0na po$o 0 #$i#l! l* +7-A+ 3D<U, e #o i%polnjeni na#le'nji pogoji ($orajo biti i%polnjeni "!$!lati0no, 0#e? pet ?"rati, e ni#o, pote$ ne gle'a$o 0e nobeni? 'olob o 'r(a0ni? po$oe?& ) S po$o 0 #$i#l! go#po'ar#"e pre'no#ti o%* "ori#ti, 'o'eljena 0#aj ene$! po'jetj! 'r(a0a la?"o ne"aj 'a (a"ti0no ra0nanje&, la?"o pa t!'i 'a ne"aj ta"o, 'a nee#a ne 0%a$e (pa#i0no ra0nanje&* Obli"e po$oi #o) #!b0encija o%* nepo#re'na 'otacija, 'a0ni pri0ilegij ("ot je o'p!#t, %$anj:anje, o'log plaila 'a0nega 'olga&, pri0ati%acija 'r(a0nega o% *ja0nega pre$o(enja (pro'aja Ipo' (tr(no& cenoJ&, nepotreben na"!p 'obrin, na"!p 'obrin Ina' (tr(no& cenoJ, "re'it po netr(ni? pogoji?, %a0aro0anje, garancija, poro:t0o po netr(ni? pogoji?, 'o"apitali%acija o%* "apital#"i 0lo("i (%a#ebni"i nebi 0lo(ili po' ta":ni$i pogoji&* 5li gre %a po$o pre0erja$o # D<SDO= Z5S<BN<G5 3ODH<DNIK5 (in0e#titorja&) 0pra:a$o #e, ali je ne"a tran#a"cija ta":na 'a bi jo nare'il t!'i %a#ebni"* 9e je o'go0or ne, pote$ gre %a 'r(a0no po$o* S po$o 'o'eli 'r(a0a ali je "a"or"oli 'o'eljena i% 'r(a0ni? o%* ja0ni? #re'#te0 (#re'#t0a #o la?"o % 'r(a0o po0e%ana nepo#re'no ali pa po#re'no npr* #re'#t0a i% ja0ni? po'jetijC Z5D<V5 3><USS<N < <KD>5 e 'r(a0a nalo(i %a#ebni"!, 'a $ora plaati ne"e$! 'r!ge$! %a#ebni"! ne gre %a 'r(a0no po$oC S po$o je 'o'eljena #ele"ti0no (#plo:ni !"repi #o ti#ti, "i #e nana:ajo na 0#a po'jetja %notraj "roga pri$erlji0i? po'jetij najprej je treba najti $no(ico rele0antni? po'jetij %notraj 'r(a0e, pote$ pa #e gle'a ali #o 'obili po$o 0#i ali pa #a$o ne"ateri&C S po$o (la?"o& i%"ri0lja tr(no "on"!rencoC in S po$o (la?"o& pri%a'ene trgo0ino $e' 0#aj '0e$a D9 (ta pogoj #e ra%laga %elo :iro"o in #"oraj 0e'no #o'i:e !goto0i 'a je i%polnjen&* De#t %a#ebnega po'jetni"a #e la?"o !porablja #a$o, "o 'r(a0a na#topa "ot tr(ni #!bje"t* Ven'ar pa 'r(a0a la?"o na#topa t!'i obla#tno ( iure imperi& in ta"rat tega te#ta ne $ore$o !porabiti* Do je ta"rat "o gre npr* go#po'ar#"e ja0ne #l!(be (!0e'ejo #e ta, "o trg nee#a nebi Epo#er0i#iralF, ne bi nie#ar nare'il&* Za ta"e pri$ere i$a$o na$e#to te#ta %a#ebnega po'jetni"a 5 D=5>K D>5NS D<SD, # "ateri$ #e !gota0lja ali je 'enar, "i ga je 'r(a0a 'ala po'jetj! %a po"ri0anje i%g!be, po$o* Ka'ar 'r(a0a na %a'o#ten nain 0pli0a na po'jetje je to ja0no po'jetje* O'0i#no je, 'o "a":ne #topnje ga na'%ira ("oli"o la?"o 0pli0a na o'loit0e&* 9e 'r(a0a 'ire"tno 0pli0a na po#lo0o'#t0o, #e #$atra 'a 'r!(ba ni #a$o#tojna "ar #e :teje "ot 'a 'el!je 'r(a0a #a$a* In/?o!#e 'o"trina 'r(a0aAobina ne rabi 'elati ja0nega ra%pi#a, "o anga(ira ne"o #0oje po'jetje (epra0 #ta pra0no loena, gre %a @!n"cionalno i#to enoto& I%je+e

8+

3D<U +7-(6&) sp&(-ne (,&i!a (rne i%je+e (pripadej( ex lege) Z notranji$ trgo$ je %'r!(lji0o na#le'nje) a& po$o #ocialnega %naaja, 'o'eljena po#a$e%ni$ potro:ni"o$, po' pogoje$, 'a je 'o'eljena bre% 'i#"ri$inacije gle'e na pore"lo %a'e0ni? i%'el"o0C b& po$o %a po0rnite0 :"o'e, "i #o jo po0%roile nara0ne ne#ree ali i%je$ni 'ogo'"iC c& po$o, 'o'eljena go#po'ar#t0! ne"ateri? ob$oij Z0e%ne rep!bli"e Ne$ije, "i ji? je pri%a'ela 'elite0 Ne$ije, "oli"or je ta":na po$o potrebna %a na'o$e#tilo go#po'ar#"e :"o'e, "i jo je ta 'elite0 po0%roila* 3et let po %aet"! 0elja0no#ti i%bon#"e pogo'be, la?"o S0et na pre'log Ko$i#ije #prej$e #"lep o ra%0elja0it0i te to"e* 3D<U +7-(.&) sp&(-ne p( en"ia&ne i%je+e Kot %'r!(lji0a % notranji$ trgo$ la?"o :teje) a& po$o %a po#pe:e0anje go#po'ar#"ega ra%0oja ob$oij, "jer je (i0ljenj#"a ra0en i%je$no ni%"a ali "jer je po'%apo#leno#t Qne%apo#leno#tR 0eli"a, in 0 regija? i% lena .8, Q3D<UR gle'e na nji?o0 #tr!"t!rni, go#po'ar#"i in #ocialni polo(ajC b& po$o %a po#pe:e0anje i%0e'be po$e$bnega proje"ta #"!pnega e0rop#"ega intere#a ali %a o'pra0ljanje re#ne $otnje 0 go#po'ar#t0! D9C c& po$o %a po#pe:e0anje ra%0oja 'oloeni? go#po'ar#"i? 'eja0no#ti ali 'oloeni? go#po'ar#"i? ob$oij, "a'ar ta":na po$o ne #pre$inja trgo0in#"i? pogoje0 0 ob#eg!, "i bi bil 0 na#protj! # #"!pni$i intere#iC '& po$o %a po#pe:e0anje "!lt!re in o?ranjanja "!lt!rne 'e'i:ine, "a'ar ta":na po$o ne :"o'!je trgo0in#"i$ pogoje$ in "on"!renci 0 <0rop#"i !niji 0 ob#eg!, "i je 0 na#protj! # #"!pni$i intere#iC e& 'r!ga 0r#ta po$oi, "a"r:no la?"o S0et 'oloi 0 o'lobi, "i jo #prej$e na pre'log <K* Ne"atere i%je$e #o 'oloene t!'i 0 #e"!n'arne$ pra0! ("'aj D3 ni n!jno prigla#iti, 677*777 <U> 0 . leti? ni treba prigla#itiG& 9e gre %a 'r(a0no po$o 0elja 'ol(no#t prigla#it0e pri <K in 'ol(no#t $iro0anja ('r(a0a $ora % i%plailo$ poa"ati&* 9e #e to "r:i je treba 0rniti D3 % obre#t$i 0re'* V#i, "i ni#o 'obili D3 la?"o to(ijo 'r(a0o in po'jetje %a o':"o'nino*

86

8.