You are on page 1of 1

IES GARCÍA BARBÓN Rúa Antonio Fernández Pérez s/n

32600 Verín (Ourense) ies.garcia.barbon@edu.xunta.es
Tlf 988 410379 Fax 988414434
www.iesgarciabarbon.es

CUESTIONARIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA (2º de BACHARELATO)

-Por favor, escribe en letras maiúsculasNome e apelidos____________________________________
Lugar de residencia_____________ _________Idade:______
Ordenador na casa []SI []NON
Conexión a Internet []SI []NON
Correo electrónico___________________________________
Teléfono móbil________________________

Estudos de Formación Profesional:
Ensinanzas especiais:
EA1[]

EA2[]

-Artes
plásticas e
deseño

EA3[]

EA4[]

EA5[]

-Danza[]
-Ensinanzas -Conservación
Superiores de e restauración
deseño
de bens
culturais

-Música[]

-Ensinanzas
deportivas

-Arte
dramática[]

Titulacións universitarias (2009/2010):
Con límite de prazas-----Sen límite de prazas-----Propias do SUG—
Outras universidades:______________________________
---

Oposicións:
Sectores ocupacionais

Outras profesións

Non sei o que quero estudar, non teño nada decidido……….[]
========================================
A información solicitada quero recibila por correo electrónico……………...[]
Solicito a documentación informativa en formato papel………..……………...[]

========================================
Razóns da túa decisión: