You are on page 1of 3

FASE 2: DETERMINACI DEL SERVEIS En aquest apartat explicarem els nostres serveis, que, encara que no ser la nostre

principal activitat, s que pensam que pot ser un aspecte diferenciador respecte a alguna competncia, ja que satisfarem les necessitats de, sobretot, els clients menys entesos en la matria. Aix doncs, el nostre servei consistir bsicament en el muntatge a mida de aquaris i dems per aquells clients que o desitgin. !er fer" o, subcontractarem a un vidrier per a l#estructuraci$ del recinte aqutic, ja que nosaltres no disposem ni dels coneixements ni de l#experincia per fer" o. Aquest subcontracte ser, ms que un cost, una inversi$. %esprs d#aix&, ens encarregarem nosaltres de tot el dems.

!rocediment per el muntatge de l#aquari d#aigua dol'a(


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. )mplir el recinte amb aigua dol'a. %ipositar el substrat al fons. *nstal+lar els filtres i altres aparells com poden ser les bombes d#aire, circulaci$ i term&stat. *nstal+lar la il+luminaci$ segons les necessitats dels ssers que el client vol mantenir. ,ol+locar la decoraci$ escollida per el client. %ipositar els bacteris necessaris per a l#aigua dol'a. %esprs d#uns dies, allotjarem els peixos, amb un timing adequat.

!reu dels productes que utilit-arem per al muntatge dels recintes aqutics d#aigua dol'a(

PRODUCTE
!eixera .// 0 Aigua dol'a 4iltres Eheim ECCO PRO 300 *l+luminaci$ Blau Aquaristic FLUORESCENTE T5 .68 9ubstrat : graves i arenes ; =acteris ?erm&stat Eheim !ger ENCALENT"#OR 300$ @efrigerador
%ailea ENFR"A#OR %C&'50A

PREU BSIC
1// 2 3/ 2 555,67 2 55,53 2 <5,77 2 5<,<> 2 <>,67 2 .73,73 2 ..,67 2 .,17 2 A/.A72 16.7/2 <7 2C 11"#$12% & 25 %'(

,ompressor d#aire Eheim A"R PU(P )00 *)00 l+h, ?erm&metre =omba de circulaci$
Sicce -O.A/ER 3

%ecoraci$ B d#obra : !er ora;

Tot !

!rocediment per el muntatge de l#aquari d#aigua salada(


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ". ). )mplir el recinte amb aigua dol'a. %ipositar la sal amb la quantitat adequada en relaci$ amb els litres. %esprs de <1 " 13 , comprovarem si la sal est en la proporci$ ideal. %ipositar el substrat al fons. *nstal+lar els filtres i altres aparells com poden ser les bombes de circulaci$, term&stat, refrigerador, 9Dimmer, EF i altres bombes. *nstal+lar la il+luminaci$ segons les necessitats dels ssers que el client vol mantenir. ,ol+locar la roca viva %ipositar els bacteris necessaris per a l#aigua salada %esprs d#unes setmanes, quan els controls de qualitat ens indiquin que l#aigua est en id&nies condicions per a la supervivncia dels ssers, procedirem a l#allotjament dels peixos, amb un timing adequat. PRODUCTE !eixera .// 0 Aigua dol'a 9al Re0 Sea *l+luminaci$ Blau Aquaristic FLUORESCENTE T5 .68 9ubstrat :arena ; Nature1s Ocean ARA/ON"TA =acteris Pr20i3i B"O #"/EST ?erm&stat Eheim !ger ENCALENT"#OR 300$ @efrigerador
%ailea ENFR"A#OR %C&'50A

PREU BSIC 1// 2 3/ 2 1A.7/ 2 55.532 <..>/2 5<.<>2

<>.672 .73.73 2 >6.612 ..172 ./.A52 555.672 67.</2 55<.A72 <5.A62 ./ 2C 14#5$"6% & 3# % ' (

=omba universal Eheim CO(PACT PLUS )000 ?erm&metre =omba de circulaci$ Aquarium s4stems NE5A '000 4iltres Eheim ECCO PRO 300 Eltraviolada : EF ; 55 8 9Dimmer : butxaca ; Bu33le (agus S6immer NAC 5 @oca Fiva B d#obra :per ora;

Tot !