Kemahiran Proses Sains: Berkomunikasi

Set Induksi .

SCE3106_RM2011 3 .Anda adalah berkomunikasi apabila anda ….

Bercakap. mendengar atau menulis untuk menyatakan/meng emukakan idea atau maksud Menggunakan dan menerangkan maksud sesuatu simbol Merekod maklumat daripada penyiasatan Melukis dan membuat nota Menggunakan carta. grafik dan jadual menyatakan maklumat Mengemukakan soalan yang jelas Menggunakan rujukan Menulis laporan eksperimen .

jadual atau rajah. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. lisan. . memilih.BERKOMUNIKASI • Berkomunikasi ialah menerima.

BENTUK PENYAMPAIAN KOMUNIKASI SCE3106_RM2011 6 .

BENTUK 1 : LISAN • Bercakap • Menyampaikan ucapan • Mendeklamasikan sajak • Perbahasan .

Bentuk 2 : Penulisan • • • • Karangan Petikan Ayat Sajak .

Bentuk 3 : Jadual .

Bentuk 4 : Rajah .

Bentuk Komunikasi C… C… C… C… 0% 100% Lisan • Bercaka p • Menyam paikan ucapan • Mendekl amasika n sajak Penulis an • Karanga n • Ayat • Petikan • Sajak Jadual Rajah • Gambar • Peta Graf .

BENTUK KOMUNIKASI LAIN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful