You are on page 1of 6

Duwa @IVANOVI]

RASPROSTRAWENOST
DNEVNIH LEPTIRA
NA PODRU^JU POVLENA

Diffusion of the Butterflies in the area of Povlen mauntain


In this paper there are presented results of exploring fauna of the Butterflies
of Povlen (Mountain of Valjevo-s Range, West Serbia). The resreach had been done
during period from 12.8. until 24.8.2003. 29 species have been found.

Rezime
Ovaj rad je rezultat istra`ivawa faune dnevnih leptira (Rhopalocera
Lepidoptera) na lokacijama na podru~ju Povlena (Zapadna Srbija), u periodu od
12.8 do 24.8.2003. godine. U toku istra`ivawa evidentirano je 29 vrsta.
BIOLOGIJA

Duwa @ivanovi}, u~enica Vaqevske gimnazije,


Biolo{ka grupa Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”

51
Zbornik radova Broj 16

UVOD
Potreba za evidentirawem dnevnih leptira (Rhopalocera Lepidoptera)
proizilazi iz ~iwenice da su mnoga podru~ja Zapadne Srbije, ukqu~uju}i i
vaqevske planine, ostala do danas nedovoqno ispitana u pogledu broja i
rasprostrawenosti vrsta koje se mogu na}i na ovim prostorima. S druge strane,
mnoge od ovih oblasti imaju sa~uvan `ivi svet i kriju u sebi ili retke ili na
drugi na~in interesantne vrste.
U okviru akcije Dru{tva istra`iva~a "Vladimir Mandi} - Manda"
“Mraviwci leto 2003.”, deo Entomolo{ke grupe sakupqao je podatke o fauni
dnevnih leptira Povlena i okoline. Pored podataka koje je autor sam sakupio, u
rad su uvr{teni podaci ostalih ~lanova grupe.

MATERIJAL I METODE RADA


Terenska istra`ivwa obavqena su u periodu od 12.8 do 24.8.2003. godine.
Obra|eni su tereni podno`ja Povlena (selo Mraviwci; kao i predeo oko reke
Cetine koja izvire u podno`ju Malog Povlena), Mali, Veliki i Sredwi Povlen.
U istra`ivwu su kori{}ene standardne metode: entomolo{ke mre`ice za
hvatawe insekata. Ve}ina uhva}enog materijala je preparovana od strane ~lanova
Entomolo{ke grupe.
Podaci o brojnosti, vrstama i lokalitetu na kojem su uhva}ene bele`eni
su u terenske dnevnike.

OP[TE KARAKTERISTIKE ISTRA@IVANOG PODRU^JA


Povlen je planina dinarskog smera pru`awa; sastoji se iz dva dela: Malog
i Velikog Povlena. Mali Povlen (1347m) je vi{i od Velikog Povlena (1271m) i
BIOLOGIJA

predstavqa najvi{u ta~ku ~itavih podriwsko-vaqevskih planina. Oba Povlena se


nalaze jugozapadno od Vaqeva, a zapadno od Male{a i Bukova.

52
Broj 16 Zbornik radova

Mali Povlen je potpuno bezvodan. Nigde se ne zapa`a izvor ili


povr{inski tok.

Severna podgorina Malog i Velikog Povlena je disecirana ~estim


vodotocima, ali ipak ima prili~no blage strane. Razlog je u tome {to preovla|uje
serpentin preko kre~waka.

REZULTATI
Spisak utvr|enih vrsta po familijama:

1. Familia: Nymphalidae
1) Clossiana bellona ( LINNE 1758.)
2) Clossiana chariclea (L.1758.)
3) Speyera callippe(L.1758.)
4) Clossiana Alberta ( L. 1758.)
5) Asterocampa flora(Holland,1898.)
6) Asterocampa celtis (L.1758.)
7) Limentis Camilla (L. 1763.)
8) Issoria lathonia( L. 1758.)
9) Vanessa Atlanta (L. 1758.)
BIOLOGIJA

10) Agrynis papilio (L. 1758.)

53
Zbornik radova Broj 16

2. Familia: Papilionidae
1) Papilio machaon ( L. 1758.)

2) Papilio zelicaon (L. 1758.)


3) Parnassius Apollo (L. 1758.)
4) Iphiclides podalirius (L. 1758.)

3. Familia: Pieridae
1) Colias eurytheme ( L. 1758.)
2) Zerene cesonia (L. 1758.)
3) Colias philodice (L. 1758.)
4) Pieris brassicae (L. 1758.)
5) Leptidea snapis ( L.1758.)
6) Gnopteryx rhamni (L. 1758.)

4. Familia: Satyridae
1) Maniola jurtina(L. 1758.)
BIOLOGIJA

2) Melanargia occitanica (L. 1758.)

54
Broj 16 Zbornik radova

3) Minoi drayas ( Scopoli ,1763.)


4) Coenymphaia pamphilius (L. 1758.)
5) Lassiommata megera ( L. 1767.)

5. Familia: Arcticidae
1) Euplagia quadripunctaria

6. Familia: Lycaenidae
1) Euphilotes enoptes
2) Polyommatus icans (Rottemberg, 1775.)

DISKUSIJA
Na terene se izlazilo od 12.8. do 24.8.2003. godine. Svi tereni su bili
jednodnevni. Uglavnom su bili celodnevni. Izlazilo se do sva tri vrha (Mali,
Veliki, Sredwi Povlen); na vrhovima je zabele`en i uhva}en najve}i broj
neo{te}enih i retkih vrsta (Parnassius Apollo, Euplagia quadripunctaria). Dok sa
druge strane, u podno`ju Povlena je zabele`en veliki broj vrsta sa o{te}enim
telom, naro~ito pored puteva i prenaseqenih zaseoka.
U podno`ju je zabele`en i uhva}en ve}i broj vrsta nego na samim vrhovima.
Moram napomenuti da je za vreme terena bilo propusta od ~lanova grupe zbog
razli~itih faktora, {to je mo`da do neke mere smawilo rezultate.

ZAKQU^AK

Ovim istra`ivawem utvr|eno je prisustvo 29 vrsta iz 6 familija.


Rezultat istra`ivawa deluje nezna~ajan s obzirom na brojnost leptira u letwem
periodu, ali svakako doprinsi upotpuwavawu dosada{wih ispitivawa. Daqim
istra`ivawem ovog podru~ja moglo bi se do}i do precizne informacije o
rasprostrawenosti vrsta dnevnih leptira (Rhopalocera Lepidoptera) i tako|e bi
se moglo utvrditi da se na ovom podru~ju nalazi veliki broj retkih i
interesantnih vrsta.
BIOLOGIJA

55
Zbornik radova Broj 16

ZAHVALA

Koristim ovu priliku da se zahvalim Jelisaveti ^krki} i \or|u \okovi}


na ustupqenim rezultatima i velikoj pomo}i u istra`iva~kom radu!

LITERATURA

[1] Higgins L.,Riley N., 1973., A field guide to the Butterflies of Britainand
Europe,Collins, London
[2] Alfred A. Knopf, 1981.,A field guide to the Butterflies, National Audubn Society,
New York
[3] Jaksic P.,1983., Bibliografija Rhopalocera ( Lepidoptera) Jugoslavije, vol.
19. suplementum, Zagreb
[4] Biblioteka Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”
BIOLOGIJA

56

You might also like