You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

S:

/KH-PGDT

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
Sn Tr, ngy

thng 3 nm 2014

K HOCH
T chc hot ng nhn Ngy Quc t Hnh phc 20/3/2014
ca ngnh gio dc v o to qun Sn Tr
Thc hin K hoch s 536/KH-SGDT ngy 10 thng 3 nm 2014 ca
S Gio dc v o to v vic t chc hot ng nhn ngy Ngy Quc t Hnh
phc 20/3/2014 ca ngnh gio dc v o to thnh ph Nng, Phng Gio
dc v o to xy dng K hoch nh sau:
1. Ch v khu hiu tuyn truyn
a) Ch : Yu thng v chia s
b) Khu hiu
- Hng ng Ngy Quc t Hnh phc 20 thng 3.
- Quyt tm hnh ng v mc tiu: Gia nh no m, tin b, hnh phc.
- Hy xy dng mt mi trng sng v lm vic hnh phc hn.
2. Ni dung, hnh thc v thi gian t chc
a) Tuyn truyn trn cc phng tin thng tin nh trng
- Ni dung tuyn truyn
+ Lch s, ngha Ngy Quc t Hnh phc, ch v thng ip ca
Lin hip quc; ch , khu hiu ring v cc hot ng ca Vit Nam nhn
Ngy Quc t Hnh phc 20/3/2014.
+ Chnh sch, php lut v vic thc hin chnh sch, php lut ca ng
v Nh nc v an sinh x hi, xy dng gia nh no m, tin b, hnh phc.
+ Nu gng ngi tt, vic tt; cc hot ng xy dng gia nh hnh
phc, cng ng hnh phc; ph phn nhng biu hin, hnh vi bo lc gia nh,
vi phm php lut v gia nh; khuyn khch mi c nhn, t chc, cng ng c
hot ng tch cc em li hnh phc cho ngi dn, gia nh, cng ng.
b) Treo bng rn, khu hiu, pano, p phch; tuyn truyn trn bn tin ti
cc trng hc ch v khu hiu ca Vit Nam nhn Ngy Quc t Hnh phc
20/3/2014 ti trng hc v cc trc ng chnh gn cc trng hc.

c) Ty theo iu kin thc t ca nh trng t chc ta m, din n,


cuc thi, hi thi, cc hot ng vn ha vn ngh, th dc, th thao, cc hnh thc
ring, bao gm hnh phc c nhn, hnh phc gia nh, hnh phc dng h, hnh
phc cng ng, hnh phc ngh nghip, hnh phc hc ng, hnh phc trong
hot ng x hi v cc vn lin quan.
d) Thi gian trin khai
T ngy 08/3/2014 n ngy 21/3/2014, t chc cao im vo ngy
20/3/2014.
3. T chc thc hin
a) Cc trng hc xy dng k hoch t chc Ngy Quc t Hnh phc
20/3/2014.
b) T chc cc hot ng tuyn truyn c ng trc quan cc thng ip v
Ngy Quc t Hnh phc 20/3/2014 qua h thng p phch, pano, bng rn, c
phn ti cc trng hc.
c) Cc trng hc bo co kt qu thc hin v Phng Gio dc v o to
qua h thng thng tin qun l vn bn v iu hnh (C Chung Th Thanh Nhn
nhn) trc ngy 24/3/2014 tng hp bo co S Gio dc v o to.
4. Kinh ph
Kinh ph t chc thc hin t ngun ngn sch nh nc c b tr d
ton thng xuyn hng nm cho cc trng hc.
Trn y l K hoch t chc hot ng nhn Ngy Quc t Hnh phc
20/3/2014 ca ngnh gio dc v o to qun Sn Tr. ngh cc trng hc
nghim tc trin khai thc hin./.
Ni nhn:
- Cc trng MN, TH, THCS;
- Website ngnh;
- Lu: VT, THHC (Nh).

KT. TRNG PHNG


PH TRNG PHNG

Phm Th Hoa