HOTĂRÂRE nr. 77 din 5 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal, apro ate prin !ot"r#rea $uvernului nr. %%/200% EMITENT: $&'()N&L PUB I!"T #N: *+N,-+)&L +.,C,/L nr. 100 din 12 fe ruarie 201% $a%a In%rarii in &i'(are: 12 )ebruarie 2014 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2n temeiul art. 100 din Constitu3ia )om#niei, repu licat", $uvernul )om#niei adopt" pre4enta 5ot"r#re. /)-. , Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, apro ate prin !ot"r#rea $uvernului nr. %%/200%, pu licat" 6n *onitorul +ficial al )om#niei, 7artea ,, nr. 112 din 8 fe ruarie 200%, cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, se modific" şi se completea4" dup" cum urmea4"9 /. -itlul ,, :,mpo4itul pe profit: 1. ;up" punctul 1%<2 se introduce un nou punct, punctul 1%<3, cu urm"torul cuprins9 :1%<3. C5eltuielile repre4ent#nd pierderile din crean3e 6nregistrate ca urmare a aducerii crean3elor preluate prin cesionare de la valoarea nominal" la costul de ac5i4i3ie, potrivit reglement"rilor conta ile aplica ile, sunt c5eltuieli deducti ile la calculul profitului impo4a il.: 2. 7unctul 10 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 'enituri neimpo4a ile /rt. 20. 1 &rm"toarele venituri sunt neimpo4a ile la calculul profitului impo4a il9 a= dividendele primite de la o persoan" >uridic" rom#n" sau de la o persoan" >uridic" str"in" pl"titoare de impo4it pe profit sau a unui impo4it similar impo4itului pe profit, situat" 6ntr1un stat ter3, astfel cum acesta este definit la art. 20<1 alin. ?3= lit. c=, cu care )om#nia are 6nc5eiat" o conven3ie de evitare a du lei impuneri, dac" persoana >uridic" rom#n" care primeşte dividendele de3ine, la persoana >uridic" rom#n" sau la persoana >uridic" str"in" din statul ter3, la data 6nregistr"rii acestora potrivit reglement"rilor conta ile, pe o perioad" ne6ntrerupt" de 1 an, minimum 10@ din capitalul social al persoanei >uridice care distri uie dividendeA = diferen3ele favora ile de valoare a titlurilor de participare, 6nregistrate ca urmare a 6ncorpor"rii re4ervelor, eneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele >uridice la care se de3in titluri de participare. /cestea sunt impo4a ile la data cesion"rii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lic5id"rii persoanei >uridice la care se de3in titlurile de participare, cu eBcep3ia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt 6ndeplinite condi3iile prev"4ute la lit. e= şi 5=A C...D Norme metodologice9

10. 2n aplicarea prevederilor art. 20 lit. a= din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o persoan" >uridic" str"in" pl"titoare de impo4it pe profit sau a unui impo4it similar impo4itului pe profit, situat" 6ntr1un stat ter3, astfel cum acesta este definit la art. 20<1 alin. ?3= lit. c= din Codul fiscal, cu care )om#nia are 6nc5eiat" o conven3ie de evitare a du lei impuneri, persoana >uridic" rom#n" care primeşte dividendele tre uie s" de3in"9 a= certificatul de atestare a re4iden3ei fiscale a persoanei >uridice str"ine, emis de autoritatea competent" din statul ter3 al c"rui re4ident fiscal esteA = declara3ia pe propria r"spundere a persoanei >uridice str"ine din care s" re4ulte c" aceasta este pl"titoare de impo4it pe profit sau a unui impo4it similar impo4itului pe profit 6n statul ter3 respectivA c= documente prin care s" fac" dovada 6ndeplinirii condi3iei de de3inere, pe o perioad" ne6ntrerupt" de 1 an, a minimum 10@ din capitalul social al persoanei >uridice care distri uie dividende.: 3. 7unctul 21<1 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 )egimul fiscal al dividendelor primite din statele mem re ale &niunii (uropene /rt. 20<1. 1 ?1= ;up" data ader"rii )om#niei la &niunea (uropean" sunt, de asemenea, neimpo4a ile şi9 a= dividendele primite de o persoan" >uridic" rom#n", societate1mam", de la o filial" a sa situat" 6ntr1un stat mem ru, dac" persoana >uridic" rom#n" 6ntruneşte cumulativ urm"toarele condi3ii9 1. pl"teşte impo4it pe profit, potrivit prevederilor titlului ,,, f"r" posi ilitatea unei op3iuni sau eBcept"riA 2. de3ine minimum 10@ din capitalul social al persoanei >uridice situate 6ntr1un alt stat mem ru, care distri uie dividendeleA 3. la data 6nregistr"rii venitului din dividende de3ine participa3ia minim" prev"4ut" la pct. 2, pe o perioad" ne6ntrerupt" de cel pu3in 1 an. Eunt, de asemenea, neimpo4a ile şi dividendele primite de persoana >uridic" rom#n" prin intermediul sediului s"u permanent situat 6ntr1un stat mem ru, 6n ca4ul 6n care persoana >uridic" rom#n" 6ndeplineşte cumulativ condi3iile prev"4ute la pct. 113A = dividendele primite de sediile permanente din )om#nia ale unor persoane >uridice str"ine din alte state mem re, societ"3i1mam", care sunt distri uite de filialele acestora situate 6n state mem re, dac" persoana >uridic" str"in" 6ntruneşte, cumulativ, urm"toarele condi3ii9 1. are una dintre formele de organi4are prev"4ute la alin. ?%=A 2. 6n conformitate cu legisla3ia fiscal" a statului mem ru, este considerat" a fi re4ident al statului mem ru respectiv şi, 6n temeiul unei conven3ii privind evitarea du lei impuneri 6nc5eiate cu un stat ter3, nu se consider" c" are sediul fiscal 6n afara &niunii (uropeneA 3. pl"teşte, 6n conformitate cu legisla3ia fiscal" a unui stat mem ru, f"r" posi ilitatea unei op3iuni sau eBcept"ri, impo4it pe profit sau un impo4it similar acestuiaA %. de3ine minimum 10@ din capitalul social al persoanei >uridice situate 6ntr1un alt stat mem ru, care distri uie dividendeleA 5. la data 6nregistr"rii venitului din dividende de c"tre sediul permanent din )om#nia, persoana >uridic" str"in" de3ine participa3ia minim" prev"4ut" la pct. %, pe o perioad" ne6ntrerupt" de cel pu3in 1 an. C...D Norme metodologice9 21<1. 2n aplicarea prevederilor art. 20<1 din Codul fiscal, condi3ia legat" de perioada minim" de de3inere de 1 an va fi 6n3eleas" lu#ndu1se 6n considerare 5ot"r#rea Cur3ii (uropene de Fusti3ie, pu licat" 6n Furnalul +ficial al Comunit"3ii (uropene ?F+C(= nr. C G din 11 ianuarie 1GG7, 6n ca4urile coneBate9 ;enHavit ,nternational I', ',-,C /msterdam I' and

'oormeer I' v Iundesamt fur .inan4en 1 C1203/G%, C12G1/G% şi C2G2/G%. /stfel, 6n situa3ia 6n care, la data 6nregistr"rii dividendului de c"tre societatea1mam", persoan" >uridic" rom#n", respectiv de c"tre sediul permanent al unei societ"3i1mam", persoan" >uridic" str"in" dintr1un stat mem ru, condi3ia referitoare la perioada minim" de de3inere de 1 an nu este 6ndeplinit", venitul din dividende este supus impunerii. &lterior, 6n anul fiscal 6n care condi3ia este 6ndeplinit", contri ua ilul urmea4" s" eneficie4e de recalcularea impo4itului pe profit al anului 6n care venitul a fost impus. 2n acest sens, contri ua ilul tre uie s" depun" declara3ia rectificativ" privind impo4itul pe profit.: %. 7unctul %G<1 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 C5eltuieli /rt. 21. 1 C...D ?%= C...D p= c5eltuielile de sponsori4are şi/sau mecenat şi c5eltuielile privind ursele private, acordate potrivit legiiA contri ua ilii care efectuea4" sponsori4"ri şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1GG% privind sponsori4area, cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, şi ale Legii i liotecilor nr. 33%/2002, repu licat", cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, precum şi cei care acord" urse private, potrivit legii, scad din impo4itul pe profit datorat sumele aferente 6n limita minim" preci4at" mai >os9 1. 3 la mie din cifra de afaceriA pentru situa3iile 6n care reglement"rile conta ile aplica ile nu definesc indicatorul Jcifra de afaceriK aceast" limit" se determin" potrivit normelorA 2. 20@ din impo4itul pe profit datorat. Eumele care nu sunt sc"4ute din impo4itul pe profit, potrivit prevederilor pre4entei litere, se reportea4" 6n urm"torii 7 ani consecutivi. )ecuperarea acestor sume se va efectua 6n ordinea 6nregistr"rii acestora, 6n aceleaşi condi3ii, la fiecare termen de plat" a impo4itului pe profit. Norme metodologice9 %G<1. 2n ca4ul 6n care reglement"rile conta ile aplica ile nu definesc Jcifra de afaceriK, aceasta se determin" astfel9 a= pentru contri ua ilii care aplic" reglement"rile conforme cu Etandardele interna3ionale de raportare financiar", cu eBcep3ia institu3iilor de credit 1 persoane >uridice rom#ne şi sucursalelor din )om#nia ale institu3iilor de credit 1 persoane >uridice str"ine, Jcifra de afaceriK cuprinde veniturile din v#n4area de unuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele repre4ent#nd reduceri comerciale acordate şi se adaug" su ven3iile de eBploatare aferente cifrei de afaceriA = pentru institu3iile de credit 1 persoane >uridice rom#ne şi sucursalele din )om#nia ale institu3iilor de credit 1 persoane >uridice str"ine, :cifra de afaceri: cuprinde9 1 venituri din do #n4iA 1 venituri din dividendeA 1 venituri din taBe şi comisioaneA 1 c#ştiguri ?pierderi= reali4ate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea >ust" prin profit sau pierdere 1 netA 1 c#ştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare de3inute 6n vederea tran4ac3ion"rii 1 netA 1 c#ştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea >ust" prin profit sau pierdere 1 netA 1 c#ştiguri sau pierderi din conta ilitatea de acoperire 1 netA 1 diferen3e de curs de sc5im Cc#ştig ?pierdere=D 1 netA 1 c#ştiguri ?pierderi= din derecunoaşterea activelor, altele dec#t cele de3inute 6n vederea v#n4"rii 1 netA

1 alte venituri din eBploatareA c= pentru institu3iile prev"4ute la art. 2 lit. a=1d= din +rdinul I"ncii Na3ionale a )om#niei nr. 27/2011 pentru apro area )eglement"rilor conta ile conforme cu directivele europene, cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, Jcifra de afaceriK cuprinde9 ?i= venituri din do #n4i şi venituri asimilateA ?ii= venituri privind titlurileA 1 venituri din ac3iuni şi din alte titluri cu venit varia ilA 1 venituri din participa3iiA 1 venituri din p"r3i 6n cadrul societ"3ilor comerciale legateA ?iii= venituri din comisioaneA ?iv= profit sau pierdere net" din opera3iuni financiareA ?v= alte venituri din eBploatare. (Bemplu de calcul privind sc"derea din impo4itul pe profit datorat a c5eltuielilor repre4ent#nd sponsori4area. &n contri ua il pl"titor de impo4it pe profit 6nc5eie un contract de sponsori4are conform legii privind sponsori4area, 6n calitate de sponsor, care are ca o iect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsori4are se 6nc5eie 6n data de 2 noiem rie 201%, 6n aceeaşi lun" efectu#ndu1se şi plata sumei de 15.000 lei. La calculul profitului impo4a il pentru anul 201%, contri ua ilul pre4int" urm"toarele date financiare9
Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri din prestări de servicii Total cifră de afaceri = 1.000.000 lei = 2.000 lei ──────────────────── = 1.002.000 lei

Cheltuieli privind mărfurile = 7 0.000 lei Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei !lte cheltuieli de e"ploatare = #0.000 lei din care$ 1 .000 lei sponsorizare %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Total cheltuieli &'0.000 lei

Calculul profitului impo4a il pentru anul 201%9 7rofitul impo4a il L 1.002.000 1 080.000 M 15.000 L 157.000 lei. ,mpo4itul pe profit 6nainte de sc"derea c5eltuielii cu sponsori4area9 157.000 B 18@ L 25.120 lei. /v#ndu1se 6n vedere condi3iile de deducere prev"4ute la art. 21 alin. ?%= lit. p= din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt9 1 3 la mie din cifra de afaceri repre4int" 3.008 leiA 1 20@ din impo4itul pe profit 6nainte de deducerea c5eltuielilor de sponsori4are repre4int" 5.02% lei. Euma de sc"4ut din impo4itul pe profit este 3.008 lei. 7entru anul 201% impo4itul pe profit datorat este de9 25.120 1 3.008 L 22.11% lei. Euma care nu s1a sc"4ut din impo4itul pe profit, respectiv suma de 11.GG% lei, se reportea4" 6n urm"torii 7 ani consecutivi. )ecuperarea acestei sume se va efectua, 6n aceleaşi condi3ii, la fiecare termen de plat" a impo4itului pe profit.: 5. 7unctul 0G<2 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :0G<2. 2n sensul art. 30 alin. ?%= din Codul fiscal, 6n situa3ia 6n care cump"r"torul este o persoan" >uridic" rom#n" sau un sediu permanent din )om#nia al unei persoane >uridice str"ine, acesta are o liga3ia declar"rii şi pl"3ii impo4itului pe profit 6n numele persoanei

>uridice str"ine care reali4ea4" veniturile men3ionate la art. 30 alin. ?1= din Codul fiscal. 7ersoana >uridic" str"in" care reali4ea4" veniturile men3ionate la art. 30 alin. ?1= din Codul fiscal declar" şi pl"teşte impo4it pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, lu#nd 6n calcul at#t impo4itul pe profit trimestrial, re3inut potrivit prevederilor art. 30 alin. ?%= din Codul fiscal de c"tre cump"r"tor, persoan" >uridic" rom#n" sau sediu permanent al unei persoane >uridice str"ine, dup" ca4, c#t şi impo4itul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. ?3= din Codul fiscal.: 8. ;up" punctul G7<5 se introduce un nou punct, punctul G7<8, cu urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 ;eclararea şi plata impo4itului pe profit /rt. 3%. 1 C...D ?13<1= Contri ua ilii care intr" su inciden3a prevederilor art. 18 alin. ?3=, pentru primul an fiscal modificat, aplic" şi urm"toarele reguli de declarare şi plat" a impo4itului pe profit9 a= contri ua ilii care declar" şi pl"tesc impo4itul pe profit trimestrial şi pentru care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua, respectiv 6n a treia lun" a trimestrului calendaristic, prima lun", respectiv primele dou" luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi pl"3ii impo4itului pe profit, p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectiv. /ceste prevederi se aplic" şi 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua, respectiv 6n a treia lun" a trimestrului ,' al anului calendaristicA = contri ua ilii care declar" şi pl"tesc impo4itul pe profit anual, cu pl"3i anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continu" efectuarea pl"3ilor anticipate la nivelul celor sta ilite 6nainte de modificareA 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua, respectiv 6n a treia lun" a trimestrului calendaristic, prima lun", respectiv primele dou" luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi efectu"rii pl"3ilor anticipate, 6n sum" de 1/12 din impo4itul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lun" a trimestrului, p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectiv. /ceste prevederi se aplic" şi 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua, respectiv 6n a treia lun" a trimestrului ,' al anului calendaristic. C...D Norme metodologice9 G7<8. Contri ua ilii care declar" şi pl"tesc impo4itul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplic" şi urm"toarele reguli de declarare şi plat" a impo4itului pe profit9 1 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua lun" a trimestrului calendaristic, prima lun" a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi pl"3ii impo4itului pe profit p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectivA 1 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a treia lun" a trimestrului calendaristic, primele dou" luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi pl"3ii impo4itului pe profit p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectiv. Contri ua ilii care declar" şi pl"tesc impo4itul pe profit anual, cu pl"3i anticipate efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplic" şi urm"toarele reguli de declarare şi plat" a impo4itului pe profit9 1 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a doua lun" a trimestrului calendaristic, prima lun" a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi efectu"rii pl"3ilor anticipate, 6n sum" de 1/12 din impo4itul pe profit datorat pentru anul precedent, p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni

urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectivA 1 6n ca4ul 6n care anul fiscal modificat 6ncepe 6n a treia lun" a trimestrului calendaristic, primele dou" luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi efectu"rii pl"3ilor anticipate, 6n sum" de 1/12 din impo4itul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lun" a trimestrului, p#n" la data de 25 inclusiv a primei luni urm"toare 6nc5eierii trimestrului calendaristic respectiv. (Bemplu9 &n contri ua il a optat, 6n conformitate cu legisla3ia conta il" 6n vigoare, 6n anul 2012, pentru un eBerci3iu financiar diferit de anul calendaristic. /stfel, conta il, eBerci3iul financiar este 1 august 2012131 iulie 2013. 7otrivit art. 18 alin. ?3= din Codul fiscal, contri ua ilul a solicitat, 6n data de 27 iunie 201%, ca anul fiscal s" corespund" eBerci3iului financiar. 2n acest ca4, 6n func3ie de sistemul de declarare şi plat" a impo4itului pe profit, contri ua ilul aplic" urm"toarele reguli de declarare şi plat" a impo4itului pe profit9 a= pentru primul an fiscal modificat9 1. 6n ca4ul 6n care aplic" sistemul trimestrial de declarare şi plat" a impo4itului pe profit9 1 luna iulie 201% va constitui un trimestru, pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi pl"3ii impo4itului pe profit, p#n" la data de 25 octom rie 201%A 1 declara3ia privind impo4itul pe profit J101K va cuprinde veniturile şi c5eltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 201%131 iulie 2015, iar termenul de depunere a declara3iei şi de plat" a impo4itului pe profit aferent este p#n" la data de 25 octom rie 2015, inclusivA 2. 6n ca4ul 6n care aplic" sistemul anual de declarare şi plat" a impo4itului pe profit, cu pl"3i anticipate efectuate trimestrial9 1 luna iulie 201% va constitui un trimestru, pentru care contri ua ilul are o liga3ia declar"rii şi efectu"rii pl"3ii anticipate, 6n sum" de 1/12 din impo4itul pe profit datorat pentru anul precedent, p#n" la data de 25 octom rie 201%A 1 declara3ia privind impo4itul pe profit J101K va cuprinde veniturile şi c5eltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 201%131 iulie 2015, iar termenul de depunere a declara3iei şi de plat" a impo4itului pe profit aferent este p#n" la data de 25 octom rie 2015, inclusiv. = perioada 1 august 2015131 iulie 2018 repre4int" urm"torul an fiscal modificat, format din trimestrele august1octom rie 2015, noiem rie 20151ianuarie 2018, fe ruarie1aprilie 2018, mai1iulie 2018.: 7. 7unctul 100<2 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 ;eclararea, re3inerea şi plata impo4itului pe dividende /rt. 38. 1 ?1= + persoan" >uridic" rom#n" care distri uie/pl"teşte dividende c"tre o persoan" >uridic" rom#n" are o liga3ia s" re3in", s" declare şi s" pl"teasc" impo4itul pe dividende re3inut c"tre ugetul de stat, astfel cum se prevede 6n pre4entul articol. ?2= ,mpo4itul pe dividende se sta ileşte prin aplicarea unei cote de impo4it de 18@ asupra dividendului rut distri uit/pl"tit unei persoane >uridice rom#ne. ?3= ,mpo4itul pe dividende se declar" şi se pl"teşte la ugetul de stat p#n" la data de 25 inclusiv a lunii urm"toare celei 6n care se distri uie/pl"teşte dividendul. 2n ca4ul 6n care dividendele distri uite nu au fost pl"tite p#n" la sf#rşitul anului 6n care s1au apro at situa3iile financiare anuale, impo4itul pe dividende aferent se pl"teşte p#n" la data de 25 ianuarie a anului urm"tor. ?%= 7revederile pre4entului articol nu se aplic" 6n ca4ul dividendelor pl"tite de o persoan" >uridic" rom#n" unei alte persoane >uridice rom#ne, dac" eneficiarul dividendelor de3ine, la data pl"3ii dividendelor, minimum 10@ din titlurile de participare ale celeilalte persoane >uridice, pe o perioad" ne6ntrerupt" de un an 6mplinit p#n" la data pl"3ii acestora inclusiv. ?%<1= 7revederile pre4entului articol nu se aplic" 6n ca4ul dividendelor distri uite/pl"tite de

o persoan" >uridic" rom#n"9 a= fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privatA = organelor administra3iei pu lice care eBercit", prin lege, drepturile şi o liga3iile ce decurg din calitatea de ac3ionar al statului la acele persoane >uridice rom#ne. ?5= Cota de impo4it pe dividende prev"4ut" la alin. ?2= se aplic" şi asupra sumelor distri uite/pl"tite fondurilor desc5ise de investi3ii, 6ncadrate astfel, potrivit reglement"rilor privind pia3a de capital. Norme metodologice9 100<2. 2n aplicarea prevederilor art. 38 alin. ?3= din Codul fiscal, pentru dividendele distri uite şi nepl"tite p#n" la sf#rşitul anului 6n care s1au apro at situa3iile financiare anuale, impo4itul pe dividende aferent se pl"teşte p#n" la data de 25 ianuarie a anului urm"tor. 7entru dividendele distri uite şi pl"tite p#n" la sf#rşitul anului 6n care s1au apro at situa3iile financiare anuale, impo4itul pe dividende se pl"teşte p#n" la data de 25 inclusiv a lunii urm"toare celei 6n care se pl"teşte dividendul. ,ntr" su inciden3a prevederilor art. 38 alin. ?%= din Codul fiscal şi dividendele distri uite şi pl"tite dup" data de 1 ianuarie 2007, c5iar dac" acestea sunt distri uite din profiturile nereparti4ate ale eBerci3iilor financiare anterioare anului 2007, 6n m"sura 6n care eneficiarul 6ndeplineşte aceste condi3ii. 2n sensul prevederilor art. 38 alin. ?%= din Codul fiscal, condi3ia privitoare la perioada de de3inere a participa3iei minime are 6n vedere o perioad" ne6ntrerupt" de 1 an 6mplinit la data pl"3ii dividendelor. 2n situa3ia 6n care la data pl"3ii dividendului pentru care a fost re3inut şi pl"tit impo4itul pe dividende, 6n conformitate cu prevederile art. 38 alin. ?3= din Codul fiscal, persoana >uridic" rom#n" eneficiar" 6ndeplineşte condi3iile sta ilite prin prevederile art. 38 alin. ?%= din Codul fiscal, persoana >uridic" rom#n" care pl"teşte dividendul poate solicita restituirea impo4itului, 6n condi3iile prev"4ute de Codul de procedur" fiscal".: I. -itlul ,'<1 :,mpo4itul pe veniturile micro6ntreprinderilor: 1. 7unctul % se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 ;efini3ia micro6ntreprinderii /rt. 112<1. 1 2n sensul pre4entului titlu, o micro6ntreprindere este o persoan" >uridic" rom#n" care 6ndeplineşte cumulativ urm"toarele condi3ii, la data de 31 decem rie a anului fiscal precedent9 a= reali4ea4" venituri, altele dec#t cele prev"4ute la art. 112<2 alin. ?8=A a<1= reali4ea4" venituri, altele dec#t cele din consultan3" şi management, 6n propor3ie de peste 00@ din veniturile totaleA = a rogat"A c= a reali4at venituri care nu au dep"şit ec5ivalentul 6n lei a 85.000 euroA d= capitalul social al acesteia este de3inut de persoane, altele dec#t statul şi autorit"3ile localeA e= nu se afl" 6n di4olvare cu lic5idare, 6nregistrat" 6n registrul comer3ului sau la instan3ele >udec"toreşti, potrivit legii. Norme metodologice9 %. 7entru 6ncadrarea 6n condi3iile privind nivelul veniturilor reali4ate 6n anul precedent, prev"4ute la art. 112<1 lit. a<1= şi lit. c= din Codul fiscal, se vor lua 6n calcul aceleaşi venituri care constituie a4a impo4a il" prev"4ut" la art. 112<7 din Codul fiscal, iar cursul de sc5im pentru determinarea ec5ivalentului 6n euro este cel de la 6nc5iderea aceluiaşi eBerci3iu financiar.:

2. ;up" punctul % se introduce un nou punct, punctul %<1, cu urm"torul cuprins9 :%<1. Condi3ia prev"4ut" la art. 112<1 lit. a<1= din Codul fiscal tre uie verificat" pentru anul fiscal 201% pe a4a veniturilor reali4ate de contri ua il 6n anul 2013.: 3. 7unctul 8 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 )eguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile micro6ntreprinderii /rt. 112<2. 1 C...D ?8= Nu intr" su inciden3a prevederilor pre4entului titlu persoanele >uridice rom#ne care9 a= desf"şoar" activit"3i 6n domeniul ancarA = desf"şoar" activit"3i 6n domeniile asigur"rilor şi reasigur"rilor, al pie3ei de capital, cu eBcep3ia persoanelor >uridice care desf"şoar" activit"3i de intermediere 6n aceste domeniiA c= desf"şoar" activit"3i 6n domeniul >ocurilor de noroc. C...D Norme metodologice9 8. 7ersoanele >uridice rom#ne care nu intr" su inciden3a acestui sistem de impunere pe veniturile micro6ntreprinderilor sunt urm"toarele9 a= persoanele >uridice care se organi4ea4" şi func3ionea4" potrivit legilor speciale de organi4are şi func3ionare din domeniul ancar ?societ"3ile comerciale ancare, casele de sc5im valutar, "ncile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.=. Nu intr" su inciden3a acestor prevederi institu3iile financiare ne ancare care sunt 6nfiin3ate şi func3ionea4" conform legisla3iei 6n vigoareA = persoanele >uridice care se organi4ea4" şi func3ionea4" potrivit legilor speciale de organi4are şi func3ionare din domeniul asigur"rilor ?de eBemplu, societ"3ile de asigurare1 reasigurare=, al pie3ei de capital ?de eBemplu, ursele de valori sau de m"rfuri, societ"3ile de servicii de investi3ii financiare, societ"3ile de registru, societ"3ile de depo4itare=, cu eBcep3ia persoanelor >uridice care desf"şoar" activit"3i de intermediere 6n aceste domenii ? roHerii şi agen3ii de asigurare=A c= persoanele >uridice care desf"şoar" activit"3i 6n domeniul >ocurilor de noroc.: %. ;up" punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10<1, cu urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 /nul fiscal /rt. 112<%. 1 ?1= /nul fiscal al unei micro6ntreprinderi este anul calendaristic. ?2= 2n ca4ul unei micro6ntreprinderi care se 6nfiin3ea4" sau 6şi 6ncetea4" eBisten3a, anul fiscal este perioada din anul calendaristic 6n care persoana >uridic" a eBistat. Norme metodologice9 10<1. 2n ca4ul micro6ntreprinderilor care 6şi 6ncetea4" eBisten3a 6n cursul anului, data p#n" la care se depune declara3ia de impo4it pe veniturile micro6ntreprinderilor este una dintre datele men3ionate la pct. 10, la care se 6nc5eie perioada impo4a il".: 5. 7unctele 11 şi 12 se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 ,mpunerea micro6ntreprinderilor care reali4ea4" venituri mai mari de 85.000 euro sau venituri din consultan3" şi management /rt. 112<8. 1 ;ac" 6n cursul unui an fiscal o micro6ntreprindere reali4ea4" venituri mai mari de 85.000 euro sau ponderea veniturilor reali4ate din consultan3" şi management 6n veniturile totale este de peste 20@ inclusiv, aceasta va pl"ti impo4it pe profit. Calculul şi plata impo4itului pe profit se efectuea4" 6ncep#nd cu trimestrul 6n care s1a dep"şit oricare dintre limitele prev"4ute 6n pre4entul articol, lu#nd 6n considerare veniturile şi c5eltuielile reali4ate

de la 6nceputul anului fiscal. ,mpo4itul pe profit datorat repre4int" diferen3a dintre impo4itul pe profit calculat de la 6nceputul anului fiscal p#n" la sf#rşitul perioadei de raportare şi impo4itul pe veniturile micro6ntreprinderilor datorat 6n cursul anului respectiv. Norme metodologice9 11. 2n situa3ia 6n care, 6n cursul anului fiscal, o micro6ntreprindere reali4ea4" venituri mai mari de 85.000 euro sau ponderea veniturilor reali4ate din consultan3" şi management 6n veniturile totale este de peste 20@ inclusiv, aceasta datorea4" impo4it pe profit 6ncep#nd cu trimestrul 6n care limita sau ponderea au fost dep"şite, lu#ndu1se 6n calcul veniturile şi c5eltuielile reali4ate de la 6nceputul anului fiscal. Contri ua ilul va comunica, 6n termen de 30 de 4ile de la data de la care nu mai sunt 6ndeplinite oricare dintre cele dou" condi3ii, organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile micro6ntreprinderilor prin depunerea unei declara3ii de men3iuni, potrivit Codului de procedur" fiscal". 12. 'eniturile luate 6n calcul la sta ilirea limitei de 85.000 euro sau a ponderii veniturilor reali4ate din consultan3" şi management 6n veniturile totale de peste 20@ inclusiv sunt aceleaşi cu cele care constituie a4a impo4a il" prev"4ut" la art. 112<7 din Codul fiscal.: 8. 7unctul 1% se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Ia4a impo4a il" /rt. 112<7. 1 ?1= Ia4a impo4a il" a impo4itului pe veniturile micro6ntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs", din care se scad9 a= veniturile aferente costurilor stocurilor de produseA = veniturile aferente costurilor serviciilor 6n curs de eBecu3ieA c= veniturile din produc3ia de imo ili4"ri corporale şi necorporaleA d= veniturile din su ven3iiA e= veniturile din provi4ioane şi a>ust"ri pentru depreciere sau pierdere de valoareA f= veniturile re4ultate din restituirea sau anularea unor do #n4i şi/sau penalit"3i de 6nt#r4iere, care au fost c5eltuieli nededucti ile la calculul profitului impo4a ilA g= veniturile reali4ate din desp"gu iri, de la societ"3ile de asigurare/reasigurare, pentru pagu ele produse unurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale propriiA 5= veniturile din diferen3e de curs valutarA i= veniturile financiare 6nregistrate ca urmare a decont"rii crean3elor şi datoriilor 6n lei 6n func3ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 6nregistrate ini3ialA >= valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur"rii. ?1<1= 7entru determinarea impo4itului pe veniturile micro6ntreprinderilor, la a4a impo4a il" determinat" potrivit alin. ?1= se adaug" urm"toarele9 a= valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur"riiA = 6n trimestrul ,', diferen3a favora il" dintre veniturile din diferen3e de curs valutar/veniturile financiare 6nregistrate ca urmare a decont"rii crean3elor şi datoriilor 6n lei 6n func3ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 6nregistrate ini3ial şi c5eltuielile din diferen3e de curs valutar/c5eltuielile financiare aferente, 6nregistrate cumulat de la 6nceputul anului. Norme metodologice9 1%. Ia4a impo4a il" asupra c"reia se aplic" cota de 3@ este repre4entat" de totalul veniturilor trimestriale care sunt 6nregistrate 6n creditul conturilor din clasa a 71a JConturi de venituriK, din care9 a= se scad urm"toarele categorii de venituri9 1 veniturile aferente costurilor stocurilor de produseA 1 veniturile aferente costurilor serviciilor 6n curs de eBecu3ieA 1 veniturile din produc3ia de imo ili4"ri corporale şi necorporaleA

1 veniturile din su ven3iiA 1 veniturile din provi4ioane şi a>ust"ri pentru depreciere sau pierdere de valoareA 1 veniturile re4ultate din restituirea sau anularea unor do #n4i şi/sau penalit"3i de 6nt#r4iere, care au fost c5eltuieli nededucti ile la calculul profitului impo4a ilA 1 veniturile reali4ate din desp"gu iri, de la societ"3ile de asigurare/reasigurare, pentru pagu ele produse unurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale propriiA 1 veniturile din diferen3e de curs valutarA 1 veniturile financiare 6nregistrate ca urmare a decont"rii crean3elor şi datoriilor 6n lei 6n func3ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 6nregistrate ini3ialA 1 valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior factur"riiA = şi se adaug" urm"toarele categorii de venituri9 1 valoarea reducerilor comerciale primite ulterior factur"riiA 1 6n trimestrul ,', diferen3a favora il" dintre veniturile din diferen3e de curs valutar/veniturile financiare 6nregistrate ca urmare a decont"rii crean3elor şi datoriilor 6n lei 6n func3ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 6nregistrate ini3ial şi c5eltuielile din diferen3e de curs valutar/c5eltuielile financiare aferente, 6nregistrate cumulat de la 6nceputul anului.: C. -itlul ' :,mpo4itul pe veniturile o 3inute din )om#nia de nere4iden3i şi impo4itul pe repre4entan3ele firmelor str"ine 6nfiin3ate 6n )om#nia: 1. 7unctul 3<1 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 'enituri impo4a ile o 3inute din )om#nia /rt. 115. 1 ?1= 'eniturile impo4a ile o 3inute din )om#nia, indiferent dac" veniturile sunt primite 6n )om#nia sau 6n str"in"tate, sunt9 C...D H= venituri din servicii prestate 6n )om#nia de orice natur" şi 6n afara )om#niei de natura serviciilor de management, de consultan3" 6n orice domeniu, de marHeting, de asisten3" te5nic", de cercetare şi proiectare 6n orice domeniu, de reclam" şi pu licitate indiferent de forma 6n care sunt reali4ate şi celor prestate de avoca3i, ingineri, ar5itec3i, notari pu lici, conta ili, auditoriA nu repre4int" venituri impo4a ile 6n )om#nia veniturile din transportul interna3ional şi prest"rile de servicii accesorii acestui transportA Norme metodologice9 3<1. 7rin transport interna3ional se 6n3elege orice activitate de transport pasageri sau unuri efectuat de o 6ntreprindere 6n trafic interna3ional, precum şi activit"3ile auBiliare, str#ns legate de aceast" operare şi care nu constituie activit"3i separate de sine st"t"toare. Nu repre4int" transport interna3ional ca4urile 6n care mi>locul de transport este operat eBclusiv 6ntre locuri aflate pe teritoriul )om#niei.: 2. 7unctul 10 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Ecutiri de la impo4itul prev"4ut 6n pre4entul capitol /rt. 117. 1 Eunt scutite de impo4itul pe veniturile o 3inute din )om#nia de nere4iden3i urm"toarele venituri9 C...D 5= dividendele pl"tite de o persoan" >uridic" rom#n" sau persoan" >uridic" cu sediul social 6n )om#nia, 6nfiin3at" potrivit legisla3iei europene, unei persoane >uridice re4idente 6ntr1un alt stat mem ru al &niunii (uropene ori unui sediu permanent al unei 6ntreprinderi dintr1un stat mem ru al &niunii (uropene, situat 6ntr1un alt stat mem ru al &niunii (uropene, sunt scutite

de impo4it, dac" persoana >uridic" str"in" eneficiar" a dividendelor 6ntruneşte cumulativ urm"toarele condi3ii9 1. persoana >uridic" re4ident" 6ntr1un stat mem ru al &niunii (uropene are una dintre formele de organi4are prev"4ute la art. 20<1 alin. ?%=A 2. 6n conformitate cu legisla3ia fiscal" a statului mem ru al &niunii (uropene, este considerat" a fi re4ident" a statului respectiv şi, 6n temeiul unei conven3ii privind evitarea du lei impuneri 6nc5eiate cu un stat ter3, nu se consider" c" este re4ident 6n scopul impunerii 6n afara &niunii (uropeneA 3. pl"teşte, 6n conformitate cu legisla3ia fiscal" a unui stat mem ru al &niunii (uropene, impo4it pe profit sau un impo4it similar acestuia, f"r" posi ilitatea unei op3iuni sau eBcept"riA %. de3ine minimum 10@ din capitalul social al 6ntreprinderii persoan" >uridic" rom#n" pe o perioad" ne6ntrerupt" de cel pu3in 1 an, care se 6nc5eie la data pl"3ii dividendului. ;ac" eneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane >uridice re4idente 6ntr1un stat mem ru al &niunii (uropene situat 6ntr1un alt stat mem ru al &niunii (uropene, pentru acordarea acestei scutiri persoana >uridic" str"in" pentru care sediul permanent 6şi desf"şoar" activitatea tre uie s" 6ntruneasc" cumulativ condi3iile prev"4ute la pct. 11%. 7entru acordarea acestei scutiri, persoana >uridic" rom#n" care pl"teşte dividendul tre uie s" 6ndeplineasc" cumulativ urm"toarele condi3ii9 1. este o societate 6nfiin3at" 6n a4a legii rom#ne şi are una dintre urm"toarele forme de organi4are9 Jsocietate pe ac3iuniK, Jsocietate 6n comandit" pe ac3iuniK, Jsocietate cu r"spundere limitat"KA 2. pl"teşte impo4it pe profit, potrivit prevederilor titlului ,,, f"r" posi ilitatea unei op3iuni sau eBcept"ri. 7entru acordarea acestei scutiri, persoana >uridic" cu sediul social 6n )om#nia, 6nfiin3at" potrivit legisla3iei europene, care pl"teşte dividendul, tre uie s" pl"teasc" impo4it pe profit, potrivit prevederilor titlului ,,, f"r" posi ilitatea unei op3iuni sau eBcept"ri. Norme metodologice9 10. 2n aplicarea prevederilor art. 117 lit. 5= din Codul fiscal, condi3ia privitoare la perioada minim" de de3inere de 1 an va fi 6n3eleas" lu#ndu1se 6n considerare 5ot"r#rea Cur3ii (uropene de Fusti3ie 6n ca4urile coneBate9 ;enHavit ,nternational I', ',-,C /msterdam I' and 'oormeer I' v Iundesamt fur .inan4en 1C1203/G%, C12G1/G% şi C12G2/G%, şi anume9 ;ac" la data pl"3ii perioada minim" de de3inere de 1 an nu este 6nc5eiat", scutirea prev"4ut" 6n Codul fiscal nu se va acorda. 2n situa3ia 6n care persoana >uridic" rom#n", respectiv sediul permanent din )om#nia poate face dovada c" perioada minim" de de3inere a fost 6ndeplinit" dup" data pl"3ii, persoana >uridic" rom#n", respectiv sediul permanent din )om#nia poate cere restituirea impo4itelor pl"tite 6n plus de c"tre nere4ident. ,ntr" su inciden3a prevederilor art. 117 lit. 5= din Codul fiscal şi dividendele distri uite şi pl"tite dup" data de 1 ianuarie 2007, c5iar dac" acestea sunt distri uite din profiturile nereparti4ate ale eBerci3iilor financiare anterioare anului 2007, 6n m"sura 6n care eneficiarul dividendelor 6ndeplineşte condi3iile prev"4ute de lege.: 3. 7unctul 11<1 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Ecutiri de la impo4itul prev"4ut 6n pre4entul capitol /rt. 117. 1 Eunt scutite de impo4itul pe veniturile o 3inute din )om#nia de nere4iden3i urm"toarele venituri9 C...D >= veniturile din do #n4i şi redeven3e, care intr" su inciden3a cap. ,' din pre4entul titluA Norme metodologice9

11<1. 2n aplicarea prevederilor art. 117 lit. >= din Codul fiscal, condi3ia privitoare la perioada minim" de de3inere de 2 ani prev"4ut" la art. 12%<10 alin. ?10= din Codul fiscal va fi 6n3eleas" lu#ndu1se 6n considerare 5ot"r#rea Cur3ii (uropene de Fusti3ie 6n ca4urile coneBate9 ;enHavit ,nternational I', ',-,C /msterdam I' and 'oormeer I' v Iundesamt fur .inan4en 1 C1203/G%, C12G1/G% şi C12G2/G%, şi anume9 ;ac" la data pl"3ii perioada minim" de de3inere de 2 ani nu este 6nc5eiat", scutirea prev"4ut" 6n Codul fiscal nu se va acorda. 2n situa3ia 6n care persoana >uridic" rom#n", respectiv sediul permanent din )om#nia poate face dovada c" perioada minim" de de3inere a fost 6ndeplinit" dup" data pl"3ii, persoan" >uridic" rom#n", respectiv sediul permanent din )om#nia poate cere restituirea impo4itelor pl"tite 6n plus de c"tre nere4ident.: ;. -itlul ', :-aBa pe valoarea ad"ugat": 1. La punctul 3, alineatul ?7<1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?7<1= 7ersoanele care nu sunt legate de anga>ator printr1un contract individual de munc", ci prin alte instrumente >uridice, nu ac3ionea4" de o manier" independent" 6n condi3iile prev"4ute la art. 127 alin. ?3= din Codul fiscal, respectiv atunci c#nd activitatea este eBercitat" de o persoan" care nu dispune de o li ertate de organi4are corespun4"toare 6n ceea ce priveşte resursele materiale şi umane folosite pentru eBerci3iul activit"3ii 6n discu3ie, cum ar fi li ertatea de a alege cola oratorii, orarul de lucru, a4a material" necesare desf"şur"rii activit"3ii sale, şi riscul economic inerent acestei activit"3i nu este suportat de aceast" persoan". 2n acest sens a fost pronun3at" 5ot"r#rea Cur3ii de Fusti3ie a &niunii (uropene 6n Cau4a C1202/G0 /Nuntamiento de Eevilla 6mpotriva )ecaudadores de -ri utos de las Oonas primera N segunda.: 2. La punctul 7, alineatul ?1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?1= 2n sensul art. 12G alin. ?2= din Codul fiscal, atunci c#nd nu eBist" un contract de comision sau intermediere 6ntre p"r3i şi nu se refacturea4" c5eltuielile conform pct. 1G alin. ?%=, dar pentru aceeaşi prestare de servicii intervin mai multe persoane impo4a ile care ac3ionea4" 6n nume propriu, prin tran4ac3ii succesive, se consider" c" fiecare persoan" a primit şi a prestat 6n nume propriu serviciul respectiv. .iecare tran4ac3ie se consider" o prestare separat" şi se impo4itea4" distinct, c5iar dac" serviciul respectiv este prestat direct c"tre eneficiarul final.: 3. 7unctul 18<2 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 (Bigi ilitatea pentru livr"ri de unuri şi prest"ri de servicii /rt. 13%<2. 1 C...D ?3= 7rin eBcep3ie de la prevederile alin. ?1= şi alin. ?2= lit. a=, eBigi ilitatea taBei intervine la data 6ncas"rii contravalorii integrale sau par3iale a livr"rii de unuri ori a prest"rii de servicii, 6n ca4ul persoanelor impo4a ile care optea4" 6n acest sens, denumite 6n continuare persoane care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare. Eunt eligi ile pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare9 a= persoanele impo4a ile 6nregistrate 6n scopuri de -'/ conform art. 153, care au sediul activit"3ii economice 6n )om#nia conform art. 125<1 alin. ?2= lit. a=, a c"ror cifr" de afaceri 6n anul calendaristic precedent nu a dep"şit plafonul de 2.250.000 lei. 7ersoana impo4a il" care 6n anul precedent nu a aplicat sistemul -'/ la 6ncasare, dar a c"rei cifr" de afaceri pentru anul respectiv este inferioar" plafonului de 2.250.000 lei, şi care optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare aplic" sistemul -'/ la 6ncasare 6ncep#nd cu prima 4i a celei dea

doua perioade fiscale din anul urm"tor celui 6n care nu a dep"şit plafonul, cu condi3ia ca la data eBercit"rii op3iunii s" nu fi dep"şit plafonul pentru anul 6n curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit" din valoarea total" a livr"rilor de unuri şi a prest"rilor de servicii taBa ile şi/sau scutite de -'/, precum şi a opera3iunilor re4ultate din activit"3i economice pentru care locul livr"rii/prest"rii se consider" ca fiind 6n str"in"tate, conform art. 132 şi 133, reali4ate 6n cursul anului calendaristicA = persoanele impo4a ile, care au sediul activit"3ii economice 6n )om#nia conform art. 125<1 alin. ?2= lit. a=, care se 6nregistrea4" 6n scopuri de -'/ conform art. 153 6n cursul anului şi care optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare 6ncep#nd cu data 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/. ?%= Nu sunt eligi ile pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare9 a= persoanele impo4a ile care fac parte dintr1un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. ?0=A = persoanele impo4a ile care nu sunt sta ilite 6n )om#nia conform art. 125<1 alin. ?2= lit. a=A c= persoanele impo4a ile care 6n anul precedent au dep"şit plafonul de 2.250.000 lei prev"4ut la alin. ?3= lit. a=A d= persoanele impo4a ile care se 6nregistrea4" 6n scopuri de -'/ conform art. 153 6n cursul anului şi care au dep"şit plafonul de 2.250.000 lei prev"4ut la alin. ?3= lit. a= 6n anul precedent sau 6n anul calendaristic 6n curs, calculat 6n func3ie de opera3iunile reali4ate 6n perioada 6n care respectiva persoan" a avut un cod vala il de -'/ conform art. 153. ?5= 7ersoana impo4a il" care optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare este o ligat" s" aplice sistemul respectiv cel pu3in p#n" la sf#rşitul anului calendaristic 6n care a optat pentru aplicarea sistemului, cu eBcep3ia situa3iei 6n care 6n cursul aceluiaşi an cifra de afaceri dep"şeşte plafonul de 2.250.000 lei, ca4 6n care sistemul se aplic" p#n" la sf#rşitul perioadei fiscale urm"toare celei 6n care plafonul a fost dep"şit. ;ac" 6n primul an de aplicare a sistemului -'/ la 6ncasare persoana impo4a il" nu dep"şeşte plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul -'/ la 6ncasare p#n" la sf#rşitul perioadei fiscale urm"toare celei 6n care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic 6n parte, a fost dep"şit pe parcursul unui an calendaristic. +rice persoan" impo4a il" care a optat pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare şi care nu dep"şeşte 6n cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renun3a la aplicarea sistemului respectiv oric#nd 6n cursul anului, prin depunerea unei notific"ri la organul fiscal competent 6ntre data de 1 şi 25 ale lunii, cu eBcep3ia primului an 6n care a optat pentru aplicarea sistemului. )adierea persoanei respective din )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare se operea4" de organele fiscale competente 6ncep#nd cu prima 4i a perioadei fiscale urm"toare celei 6n care a fost depus" notificarea. ?8= 7ersoanele impo4a ile care optea4" pentru aplicarea sistemul -'/ la 6ncasare aplic" sistemul respectiv numai pentru opera3iuni pentru care locul livr"rii, conform prevederilor art. 132, sau locul prest"rii, conform prevederilor art. 133, se consider" a fi 6n )om#nia, dar nu aplic" sistemul respectiv pentru urm"toarele opera3iuni care intr" su inciden3a regulilor generale privind eBigi ilitatea -'/9 a= livr"rile de unuri/prest"rile de servicii pentru care eneficiarul este persoana o ligat" la plata taBei conform art. 150 alin. ?2=1?8=, art. 152<3 alin. ?10= sau art. 180A = livr"rile de unuri/prest"rile de servicii care sunt scutite de -'/A c= opera3iunile supuse regimurilor speciale prev"4ute la art. 152<11152<3A d= livr"rile de unuri/prest"rile de servicii pentru care eneficiarul este o persoan" afiliat" furni4orului/prestatorului potrivit art. 7 alin. ?1= pct. 21. C...D Norme metodologice9 18<2. ?1= 7ersoanele impo4a ile eligi ile pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare,

prev"4ute la art. 13%<2 alin. ?3= din Codul fiscal, care optea4" pentru aplicarea sistemului tre uie s" aplice prevederile art. 158<3 alin. ?11= din Codul fiscal. ?2= 2n situa3ia 6n care o persoan" impo4a il" optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare prev"4ut la art. 13%<2 alin. ?3=1?0= din Codul fiscal, aceasta tre uie s" aplice sistemul -'/ la 6ncasare pentru toate opera3iunile reali4ate, cu eBcep3ia opera3iunilor care nu au locul livr"rii/prest"rii 6n )om#nia conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal, precum şi a opera3iunilor prev"4ute la art. 13%<2 alin. ?8= lit. a=1d= din Codul fiscal, pentru care se aplic" regulile generale privind eBigi ilitatea -'/ prev"4ute la art. 13%<2 alin. ?1= şi ?2=, art. 13%<3, art. 135 şi 138 din Codul fiscal. ?3= 7otrivit prevederilor art. 155 alin. ?1G= lit. p= din Codul fiscal, pe facturile emise de persoanele care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare este o ligatorie men3iunea J-'/ la 6ncasareK, cu eBcep3ia opera3iunilor pentru care persoanele respective au o liga3ia s" aplice regulile generale de eBigi ilitate prev"4ute la alin. ?2=. ?%= La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referin3" pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, prev"4ut" la art. 13%<2 alin. ?3= lit. a= din Codul fiscal, se au 6n vedere a4a de impo4itare 6nscris" pe r#ndurile din decontul de taB" prev"4ut la art. 158<2 din Codul fiscal corespun4"toare opera3iunilor taBa ile şi/sau scutite de -'/ conform art. 1%1, 1%3, 1%% şi 1%%<1 din Codul fiscal, opera3iunilor re4ultate din activit"3i economice pentru care locul livr"rii/prest"rii se consider" ca fiind 6n str"in"tate conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal, precum şi r#ndurile de regulari4"ri aferente. Nu sunt luate 6n calcul sumele 6nscrise 6n r#ndurile din decont aferente unor c#mpuri de date informative cum sunt facturile emise dup" inspec3ia fiscal", informa3ii privind -'/ neeBigi il" sau nededucti il". 2n ca4ul persoanelor impo4a ile care au aplicat regimul de scutire prev"4ut la art. 152 din Codul fiscal şi care se 6nregistrea4" 6n scopuri de -'/ conform art. 153 din Codul fiscal, precum şi 6n ca4ul persoanelor impo4a ile a c"ror 6nregistrare 6n scopuri de -'/ este anulat" din oficiu de c"tre organele fiscale competente conform art. 153 alin. ?G= lit. a=1e= din Codul fiscal şi ulterior sunt 6nregistrate conform art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal, nu sunt luate 6n calculul cifrei de afaceri livr"rile de unuri/prest"rile de servicii reali4ate 6n perioada 6n care persoana impo4a il" nu a avut un cod de 6nregistrare 6n scopuri de -'/ conform art. 153 din Codul fiscal. ?5= 7ersoana impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare la data de 1 ianuarie 201% poate continua aplicarea sistemul -'/ la 6ncasare sau poate solicita radierea din )egistrul persoanelor impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, conform prevederilor art. ,, +rdonan3a de urgen3" a $uvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor m"suri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. ?8= 7ersoana impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare şi care dep"şeşte 6n cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei prev"4ut la art. 13%<2 alin. ?3= lit. a= din Codul fiscal aplic" sistemul -'/ la 6ncasare p#n" la sf#rşitul perioadei fiscale urm"toare celei 6n care plafonul a fost dep"şit. 2n ca4ul acestor persoane impo4a ile se aplic" corespun4"tor prevederile art. 158<3 alin. ?12= din Codul fiscal. ?7= 2n ca4ul persoanelor impo4a ile a c"ror 6nregistrare 6n scopuri de -'/ este anulat" din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. ?G= lit. a=1e= din Codul fiscal şi ulterior sunt 6nregistrate conform art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal, se aplic" urm"toarele reguli9 a= 6n situa3ia 6n care organele fiscale competente au anulat din oficiu 6nregistrarea 6n scopuri de -'/ a persoanei impo4a ile conform art. 153 alin. ?G= lit. a=1e= din Codul fiscal şi au radiat persoana impo4a il" din )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, iar 6nregistrarea 6n scopuri de -'/ conform art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal are loc 6n acelaşi an, persoana impo4a il" poate aplica regimul normal de eBigi ilitate prev"4ut la art. 13%<2 alin. ?1= şi ?2=, art. 13%<3, art. 135 şi 138 din Codul fiscal sau poate solicita s" fie

re6nregistrat" 6n )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare dac" la data 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/ conform art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal, cifra de afaceri, determinat" potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?3= lit. a= din Codul fiscal, reali4at" 6n anul calendaristic precedent şi, respectiv, 6n anul calendaristic 6n curs, nu dep"şeşte plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea unei notific"ri conform art. 158<3 alin. ?11= din Codul fiscal. Nu sunt luate 6n calculul acestui plafon livr"rile/prest"rile efectuate 6n perioada din anul respectiv 6n care persoana impo4a il" nu a avut un cod vala il de -'/A = 6n situa3ia 6n care 6nregistrarea 6n scopuri de -'/, conform art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal, are loc 6n alt an dec#t cel 6n care organele fiscale competente au anulat din oficiu 6nregistrarea 6n scopuri de -'/ a persoanei impo4a ile conform art. 153 alin. ?G= lit. a=1e= din Codul fiscal, persoana impo4a il" poate aplica regimul normal de eBigi ilitate prev"4ut la art. 13%<2 alin. ?1= şi ?2=, art. 13%<3, art. 135 şi 138 din Codul fiscal, sau poate solicita re6nregistrarea 6n )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, dac" la data 6nregistr"rii cifra de afaceri din anul calendaristic precedent şi, respectiv, din anul calendaristic 6n curs, determinat" potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?3= lit. a= din Codul fiscal, nu dep"şeşte plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea unei notific"ri conform art. 158<3 alin. ?11= din Codul fiscal. Nu sunt luate 6n calculul acestui plafon livr"rile/prest"rile efectuate 6n perioada 6n care persoana respectiv" nu a avut un cod vala il de -'/. ?0= 2n sensul art. 13%<2 alin. ?3= din Codul fiscal, prin 6ncasarea contravalorii livr"rii de unuri sau a prest"rii de servicii se 6n3elege orice modalitate prin care furni4orul/prestatorul o 3ine contrapartida pentru aceste opera3iuni de la eneficiarul s"u ori de la un ter3, precum plata 6n ani, plata 6n natur", compensarea, cesiunea de crean3e, utili4area unor instrumente de plat". ?G= 2n situa3ia 6n care are loc o cesiune de crean3e9 a= dac" furni4orul/prestatorul cesionea4" crean3ele aferente unor facturi emise pentru livr"ri de unuri/prest"ri de servicii, se consider" c" la data cesiunii crean3elor, indiferent de pre3ul cesiunii crean3elor, este 6ncasat" 6ntreaga contravaloare a facturilor ne6ncasate p#n" la momentul cesiunii. 2n ca4ul 6n care cedentul este o persoan" impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare pentru respectivele opera3iuni, eBigi ilitatea taBei intervine la data cesiunii crean3elor. ,ndiferent de faptul c" furni4orii/prestatorii au cesionat crean3ele, 6n ca4ul eneficiarilor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, precum şi al celor care ac5i4i3ionea4" unuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul -'/ la 6ncasare pentru respectivele opera3iuni, dreptul de deducere a taBei este am#nat p#n" la data la care taBa aferent" unurilor/serviciilor ac5i4i3ionate a fost pl"tit"A = dac" persoana care ac5i4i3ionea4" unuri/servicii cesionea4" furni4orului/prestatorului, drept plat" a acestor ac5i4i3ii, orice crean3e, inclusiv cesiunea dreptului de ram ursare a -'/ prev"4ut" la art. 30 din Codul de procedur" fiscal", data cesiunii este data la care se consider" c" eneficiarul a efectuat plata, respectiv c" furni4orul a 6ncasat contravaloarea livr"rilor de unuri/prest"rilor de servicii la nivelul crean3ei cesionate. 2n ca4ul 6n care cesionarul este o persoan" impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare pentru respectivele opera3iuni, eBigi ilitatea taBei aferente livr"rilor/prest"rilor efectuate 6n eneficiul cedentului crean3ei intervine la data cesiunii crean3ei şi corespun4"tor valorii crean3ei cesionate. 2n ca4ul 6n care eneficiarul livr"rii/prest"rii este cedentul crean3ei şi este o persoan" impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare sau ac5i4i3ionea4" unuri/servicii de la o persoan" care a aplicat sistemul -'/ la 6ncasare pentru respectivele opera3iuni, dreptul de deducere a taBei intervine la data cesiunii crean3ei corespun4"tor valorii crean3ei cesionate, iar dreptul de deducere a taBei aferente eventualei diferen3e 6ntre contravaloarea ac5i4i3iilor de unuri/servicii şi contravaloarea crean3ei cesionate este am#nat p#n" la data la care taBa aferent" diferen3ei respective este pl"tit". (Bemplu pentru situa3ia prev"4ut" la lit. a=9 Eocietatea /, av#nd perioada fiscal" luna

calendaristic", care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, a emis o factur" pentru livrarea unui un 6n sum" de 12%.000 lei ?inclusiv -'/= la data de 10 octom rie 201% c"tre societatea I. -'/ 6n sum" de 2%.000 lei a fost 6nregistrat" 6n creditul contului %%20 J-'/ neeBigi il"K, nefiind 6ncasat" de la eneficiar 6n perioada fiscal" respectiv". La data de 15 noiem rie 201%, societatea / cesionea4" c"tre societatea N crean3a aferent" acestei facturi, care nu este 6ncasat" de la eneficiarul I. 7re3ul cesiunii este de 00.000 lei şi este 6ncasat 6n data de 20 decem rie 201%. 2n ceea ce priveşte factura pentru livrarea de unuri din data de 10 octom rie 201%, se consider" c" aceasta este 6ncasat" şi eBigi ilitatea -'/ intervine la data de 15 noiem rie 201%, societatea / av#nd o liga3ia s" colecte4e -'/ 6n sum" de 2%.000 lei, respectiv va eviden3ia suma -'/ de 2%.000 lei 6n de itul contului %%20 J-'/ neeBigi il"K şi concomitent 6n creditul contului %%27 J-'/ colectat"K. (Bemplu pentru situa3ia prev"4ut" la lit. =9 Eocietatea I, care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, a livrat la data de 11 octom rie 201% c"tre societatea / unuri ?c"r3i supuse cotei de -'/ de G@= a c"ror valoare, inclusiv -'/, este de 10G.000 lei. 2n data de 10 noiem rie 201%, societatea / a cesionat societ"3ii I dreptul s"u de ram ursare conform art. 30 din Codul de procedur" fiscal", 6n sum" de 100.000 lei. La data cesiunii, respectiv 10 noiem rie 201%, se consider" c" societatea / a pl"tit/societatea I a 6ncasat suma de 100.000 lei din factura de 10G.000 lei. La aceast" dat"9 1 societatea / va putea s" deduc" taBa aferent" ac5i4i3iei astfel9 100.000 B G/10G L 0.257 lei. ;iferen3a de 7%3 lei r"mas" 6n contul %%20 J-'/ neeBigi il"K va putea fi dedus" la momentul pl"3iiA 1 societatea I va colecta -'/ aferent" livr"rii corespun4"tor crean3ei care i1a fost cesionat", respectiv 0.257 lei. 7entru diferen3a de 7%3 lei r"mas" 6n contul %%20 J-'/ neeBigi il"K, eBigi ilitatea va interveni la data efectu"rii pl"3ii de c"tre / a diferen3ei de G.000 lei. ?10= 2n ca4ul compens"rii datoriilor aferente unor facturi pentru livr"ri de unuri/prest"ri de servicii se consider" c" furni4orul/prestatorul a 6ncasat, respectiv eneficiarul a pl"tit contravaloarea unurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau par3ial datoriile, respectiv9 a= 6n ca4ul compens"rilor 6ntre persoane >uridice, la data compens"rii reali4ate conform prevederilor +rdonan3ei de urgen3" a $uvernului nr. 77/1GGG privind unele m"suri pentru prevenirea incapacit"3ii de plat", apro at" cu modific"ri prin Legea nr. 211/2001, cu modific"rile ulterioare, şi ale !ot"r#rii $uvernului nr. 805/1GGG pentru apro area Normelor metodologice privind monitori4area datoriilor neram ursate la scaden3" ale contri ua ililor, persoane >uridice, 6n vederea diminu"rii loca>ului financiar şi a pierderilor din economie, şi a )egulamentului de compensare a datoriilor neram ursate la scaden3" ale contri ua ililor, persoane >uridice, cu modific"rile şi complet"rile ulterioareA = 6n ca4ul compens"rilor 6n care cel pu3in una dintre p"r3i nu este persoan" >uridic", la data semn"rii unui proces1ver al de compensare care s" cuprind" cel pu3in urm"toarele informa3ii9 denumirea p"r3ilor, codul de 6nregistrare 6n scopuri de -'/ sau, dup" ca4, codul de identificare fiscal", num"rul facturii, data emiterii facturii, valoarea facturii, inclusiv taBa pe valoarea ad"ugat", valoarea compensat", semn"tura p"r3ilor şi data semn"rii procesului1ver al de compensare. ?11= 2n ca4ul 6ncas"rilor prin anc" de tipul transfer1credit, data 6ncas"rii contravalorii totale/par3iale a livr"rii de unuri/prest"rii de servicii de c"tre persoana care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare este data 6nscris" 6n eBtrasul de cont sau 6n alt document asimilat acestuia. ?12= 2n ca4ul 6n care 6ncasarea se efectuea4" prin instrumente de plat" de tip transfer1de it, respectiv cec, cam ie şi ilet la ordin, data 6ncas"rii contravalorii totale/par3iale a livr"rii de unuri/prest"rii de servicii de c"tre persoana care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare este9 a= data 6nscris" 6n eBtrasul de cont sau 6n alt document asimilat acestuia, 6n situa3ia 6n care

furni4orul/prestatorul care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare nu girea4" instrumentul de plat", ci 6l 6ncasea4"/scontea4". 2n ca4ul scont"rii instrumentului de plat", se consider" c" persoana respectiv" a 6ncasat contravaloarea integral" a instrumentului de plat"A = data girului, 6n situa3ia 6n care furni4orul/prestatorul care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare girea4" instrumentul de plat" altei persoane. 2n acest scop se p"strea4" o copie de pe instrumentul de plat" care a fost girat, 6n care se afl" men3iunea cu privire la persoana c"tre care a fost girat instrumentul de plat". ?13= ;ata 6ncas"rii 6n situa3ia 6n care plata s1a efectuat prin carduri de de it sau de credit de c"tre cump"r"tor este data 6nscris" 6n eBtrasul de cont ori 6n alt document asimilat acestuia. ?1%= 2n ca4ul pl"3ii 6n natur", data 6ncas"rii este data la care intervine faptul generator de taB" pentru livrarea/prestarea o 3inut" drept contrapartid" pentru livrarea/prestarea efectuat". ?15= 2n sensul art. 13%<2 alin. ?8= lit. d= din Codul fiscal, se eBclud de la aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare livr"rile de unuri/prest"rile de servicii dac", la momentul emiterii facturii sau, dup" ca4, la data termenului1limit" prev"4ut de lege pentru emiterea facturii 6n situa3ia 6n care factura nu a fost emis" 6n termenul prev"4ut de lege, eneficiarul este o persoan" afiliat" furni4orului/prestatorului potrivit art. 7 alin. ?1= pct. 21 din Codul fiscal. ?18= 2n scopul aplic"rii prevederilor art. 13%<2 alin. ?7= din Codul fiscal9 a= 6n ca4ul unei facturi par3iale emise de c"tre persoana impo4a il" 6nainte de intrarea 6n sistemul -'/ la 6ncasare, care nu a fost 6ncasat" integral 6nainte de intrarea 6n sistem, orice sum" 6ncasat"/pl"tit" dup" intrarea furni4orului/prestatorului 6n sistemul -'/ la 6ncasare se atri uie mai 6nt#i p"r3ii din factur" ne6ncasate/nepl"tite p#n" la intrarea 6n sistem, at#t la furni4or, c#t şi la eneficiarA = 6n ca4ul unei facturi par3iale emise de c"tre persoana impo4a il" 6nainte de ieşirea din sistemul -'/ la 6ncasare, care nu a fost 6ncasat" integral 6nainte de ieşirea din sistem, orice sum" 6ncasat"/pl"tit" dup" ieşirea furni4orului/prestatorului din sistemul -'/ la 6ncasare se atri uie mai 6nt#i p"r3ii din factur" ne6ncasate/nepl"tite p#n" la ieşirea din sistem, at#t la furni4or, c#t şi la eneficiar. ?17= 2n scopul aplic"rii prevederilor art. 13%<2 alin. ?0= din Codul fiscal, persoana impo4a il" care 6ncasea4"/pl"teşte par3ial o factur" cuprin4#nd contravaloarea unor livr"ri de unuri/prest"ri de servicii care con3in mai multe cote de -'/ şi/sau mai multe regimuri de impo4itare are dreptul s" aleag" unurile/serviciile care consider" c" au fost 6ncasate/pl"tite par3ial pentru a determina suma taBei 6ncasate/pl"tite 6n func3ie de cote, respectiv regimul aplica il. ?10= 7ersoana impo4a il" care este scoas" din eviden3a persoanelor impo4a ile 6nregistrate 6n scopuri de -'/ la cerere sau din oficiu de c"tre organele fiscale, potrivit legii, este radiat" din oficiu de organele fiscale competente şi din )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare. 7ersoana impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare şi care intr" 6ntr1 un grup fiscal unic este radiat" din oficiu de organele fiscale competente din )egistrul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare de la data la care intr" 6n vigoare implementarea grupului fiscal unic conform prevederilor pct. % alin. ?0=.: %. La punctul 1G, dup" alineatul ?0= se introduce un nou alineat, alineatul ?G=, cu urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Ia4a de impo4itare pentru livr"ri de unuri şi prest"ri de servicii efectuate 6n interiorul 3"rii /rt. 137. 1 C...D ?3= Ia4a de impo4itare nu cuprinde urm"toarele9 C...D e= sumele ac5itate de o persoan" impo4a il" 6n numele şi 6n contul altei persoane şi care apoi se decontea4" acesteia, inclusiv atunci c#nd locatorul asigur" el 6nsuşi unul care face

o iectul unui contract de leasing şi refacturea4" locatarului costul eBact al asigur"rii, astfel cum s1a pronun3at Curtea (uropean" de Fusti3ie 6n Cau4a C122%/11 I$O Leasing sp. 4 o.o., precum şi sumele 6ncasate de o persoan" impo4a il" 6n numele şi 6n contul unei alte persoane. Norme metodologice9 ?G= 2n sensul prevederilor art. 137 alin. ?3= lit. e= din Codul fiscal, 6n ca4ul contractelor de leasing, atunci c#nd locatorul asigur" el 6nsuşi unul care face o iectul unui contract de leasing şi refacturea4" locatarului costul eBact al asigur"rii, costul asigur"rii nu repre4int" o c5eltuial" accesorie serviciului de leasing 6n sensul art. 137 alin. ?2= din Codul fiscal, nefiind inclus 6n a4a de impo4itare a serviciului de leasing. )efacturarea de c"tre locator a costului eBact al asigur"rii repre4int" o opera3iune de asigurare scutit" de -'/ conform art. 1%1 alin. ?2= lit. = din Codul fiscal, distinct" şi independent" de opera3iunea de leasing.: 5. La punctul 20, alineatele ?1<1=, ?2<1= şi ?3= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?1<1= 2n ca4ul 6n care persoanele care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare se afl" 6n situa3iile prev"4ute la alin. ?1=, se aplic" prevederile art. 13%<2 alin. ?10= din Codul fiscal. 2n acest scop furni4orii/prestatorii tre uie s" emit" facturi cu valorile 6nscrise cu semnul minus, c#nd a4a de impo4itare se reduce, ori, dup" ca4, f"r" semnul minus, dac" a4a de impo4itare se ma>orea4", care vor fi transmise şi eneficiarului, indiferent dac" taBa aferent" este sau nu eBigi il". C...D ?2<1= 7rin eBcep3ie de la prevederile alin. ?2=, 6n ca4ul ac5i4i3iilor reali4ate de/de la persoanele care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, se aplic" corespun4"tor prevederile art. 13%<2 alin. ?10= din Codul fiscal 6n situa3iile prev"4ute la art. 130 lit. a=1c= şi e= din Codul fiscal. (Bemplu9 Eocietatea /, care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, emite c"tre eneficiarul I o factur" pentru o livrare de unuri la data de 10 septem rie 201%, 6n valoare de 5.000 lei plus -'/ 1.200 lei, total factur" 8.200 lei. -'/ 6n sum" de 1.200 lei se 6nregistrea4" 6n creditul contului %%20 J-'/ neeBigi il"K. La data de 20 octom rie 201% 6ncasea4" suma de 2.000 lei de la eneficiarul s"u. -'/ aferent" acestei 6ncas"ri se determin" astfel9 2.000 B 2%/12% L 307 lei şi se eviden3ia4" 6n de itul contului %%20 J-'/ neeBigi il"K şi concomitent 6n creditul contului %%27 J-'/ colectat"K. 2n data de 25 noiem rie 201%, societatea / acord" o reducere de pre3 eneficiarului I de 10@ din contravaloarea unurilor livrate. Eocietatea / emite o factur" 6n care 6nscrie cu semnul minus a4a de impo4itare, respectiv 5.000 B 10/100 L 500 lei, şi -'/ aferent", respectiv 1.200 B 10/100 L 120 lei. Conform prevederilor art. 13%<2 alin. ?10= din Codul fiscal, 6n luna noiem rie 201%, societatea / va diminua -'/ neeBigi il" 6n cuantum de 013 lei cu suma de 120 lei. Ieneficiarul I, la primirea facturii pentru reducerea de pre3 de la societatea /, va diminua -'/ neeBigi il" 6n cuantum de 013 lei cu suma de 120 lei. ;ac" presupunem c" la data de 20 octom rie 201% societatea / ar fi 6ncasat de la societatea I suma de 5.000 lei, -'/ aferent" acestei 6ncas"ri se determin" astfel9 5.000 B 2%/12% L G80 lei şi se eviden3ia4" 6n de itul contului %%20 J-'/ neeBigi il"K şi concomitent 6n creditul contului %%27 J-'/ colectat"K. 2n data de 25 noiem rie 201%, societatea / acord" o reducere de pre3 eneficiarului I de 25@ din contravaloarea unurilor livrate. Eocietatea / emite o factur" 6n care 6nscrie cu semnul minus a4a de impo4itare, respectiv 5.000 B 25/100 L 1.250 lei, şi -'/ aferent", respectiv 1.200 B 25/100 L 300 lei. Conform prevederilor art. 13%<2 alin. ?10= din Codul fiscal, 6n luna noiem rie 201%, societatea / va anula -'/ neeBigi il" 6n cuantum de 232 lei şi va diminua taBa colectat" cu suma de 80 lei. 2n aceast" situa3ie, societatea I va anula -'/ neeBigi il" de 232 lei şi va diminua -'/ dedus" cu suma de 80 lei. ?3= />ustarea a4ei de impo4itare a taBei pe valoarea ad"ugat", prev"4ut" la art. 130 lit. d=

din Codul fiscal, este permis" numai 6n situa3ia 6n care data declar"rii falimentului eneficiarilor a intervenit dup" data de 1 ianuarie 200%, inclusiv pentru facturile emise 6nainte de aceast" dat", dac" contravaloarea unurilor livrate/serviciilor prestate ori taBa pe valoarea ad"ugat" aferent" consemnat" 6n aceste facturi nu se poate 6ncasa din cau4a falimentului eneficiarului. 2n ca4ul persoanelor care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare se operea4" anularea taBei neeBigi ile aferente livr"rilor de unuri/prest"rilor de servicii reali4ate.: 8. La punctul 20, dup" alineatul ?1<1= se introduce un nou alineat, alineatul ?1<2=, cu urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 />ustarea a4ei de impo4itare /rt. 130. 1 Ia4a de impo4itare se reduce 6n urm"toarele situa3ii9 a= 6n ca4ul desfiin3"rii totale sau par3iale a contractului pentru livrarea de unuri sau prestarea de servicii, 6nainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi 6n avansA = 6n ca4ul refu4urilor totale sau par3iale privind cantitatea, calitatea ori pre3urile unurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi 6n ca4ul desfiin3"rii totale ori par3iale a contractului pentru livrarea sau prestarea 6n cau4" ca urmare a unui acord scris 6ntre p"r3i sau ca urmare a unei 5ot"r#ri >udec"toreşti definitive şi irevoca ile sau 6n urma unui ar itra>A C...D Norme metodologice9 ?1<2= 2n sensul art. 130 lit. a= şi = din Codul fiscal, desfiin3area unui contract repre4int" orice modalitate prin care p"r3ile renun3" la contract de comun acord sau ca urmare a unei 5ot"r#ri >udec"toreşti sau a unui ar itra>. 2n ca4ul unurilor, dac" desfiin3area contractului presupune şi restituirea unurilor de>a livrate, nu se consider" c" are loc o nou" livrare de la cump"r"tor c"tre v#n4"torul ini3ial. 2n ca4ul prest"rilor de servicii, prevederile art. 130 lit. a = şi = din Codul fiscal se aplic" numai pentru servicii care nu au fost prestate, desfiin3area unui contract care are ca o iect prest"ri de servicii av#nd efecte numai pentru viitor 6n ce priveşte reducerea a4ei de impo4itare.: 7. La punctul 23<1 alineatul ?2= eBemplul nr. 2 litera /, ultima te4" se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :C...D 2n situa3ia 6n care societatea de furni4are nu poate determina c"rei livr"ri 6i corespund diferen3ele respective, se va aplica cota de -'/ 6n vigoare la data la care a intervenit evenimentul prev"4ut la art. 130 din Codul fiscal, conform art. 13%<2 alin. ?G= din Codul fiscal, respectiv 2%@.: 0. 7unctul 33 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :33. Eerviciile pu lice poştale sunt serviciile poştale din sfera serviciului universal prestate de furni4orii de serviciu universal, potrivit +rdonan3ei de urgen3" a $uvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, apro at" cu modific"ri şi complet"ri prin Legea nr. 107/2013.: G. La punctul %5, alineatul ?0= şi alineatul ?13= litera d= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Efera de aplicare a dreptului de deducere /rt. 1%5. 1 C...D ?1<1= ;reptul de deducere a -'/ aferente ac5i4i3iilor efectuate de o persoan" impo4a il" de la o persoan" impo4a il" care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare conform prevederilor art. 13%<2 alin. ?3=1?0= este am#nat p#n" la data la care taBa aferent" unurilor şi serviciilor care i1

au fost livrate/prestate a fost pl"tit" furni4orului/prestatorului s"u. C...D Norme metodologice9 %5. C...D ?0= 7revederile art. 1%5 alin. ?1<1= din Codul fiscal se aplic" numai 6n ca4ul opera3iunilor taBa ile, pentru care furni4orul/prestatorul aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, ca4 6n care acesta tre uie s" 6nscrie 6n factur" aceast" men3iune conform prevederilor art. 155 alin. ?1G= lit. p= din Codul fiscal. 2n situa3ia 6n care furni4orul/prestatorul este 6nscris 6n )egistrul persoanelor impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare la data emiterii unei facturi, dar omite s" 6nscrie men3iunea J-'/ la 6ncasareK, deşi opera3iunea respectiv" nu este eBclus" de la aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare conform prevederilor art. 13%<2 alin. ?8= din Codul fiscal, eneficiarul are o liga3ia s" eBercite dreptul de deducere 6n conformitate cu prevederile art. 1%5 alin. ?1<1= din Codul fiscal, cu eBcep3ia situa3iei 6n care sunt aplica ile prevederile art. 158<3 alin. ?11<1= din Codul fiscal. 7revederile art. 1%5 alin. ?1<1= din Codul fiscal nu se aplic" 6n ca4ul opera3iunilor pentru care furni4orul/prestatorul nu tre uie s" aplice sistemul -'/ la 6ncasare potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?8= din Codul fiscal care sunt supuse la furni4or/prestator regulilor generale de eBigi ilitate conform prevederilor art. 13%<2 alin. ?1= şi ?2= şi prevederilor art. 1%5 alin. ?1= din Codul fiscal la eneficiar. C...D ?13= C...D d= 6n ca4ul cesiunii de crean3e şi al compens"rii, se aplic" corespun4"tor prevederile pct. 18<2 alin. ?G=, respectiv pct. 18<2 alin. ?10=, pentru a determina data pl"3iiA:. 10. La punctul %8 alineatul ?1=, prima te4" se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Condi3ii de eBercitare a dreptului de deducere /rt. 1%8. 1 ?1= 7entru eBercitarea dreptului de deducere a taBei, persoana impo4a il" tre uie s" 6ndeplineasc" urm"toarele condi3ii9 a= pentru taBa datorat" sau ac5itat", aferent" unurilor care i1au fost ori urmea4" s" 6i fie livrate ori serviciilor care i1au fost ori urmea4" s" 6i fie prestate 6n eneficiul s"u de c"tre o persoan" impo4a il", s" de3in" o factur" emis" 6n conformitate cu prevederile art. 155, precum şi dovada pl"3ii 6n ca4ul ac5i4i3iilor efectuate de c"tre persoanele impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, respectiv de c"tre persoanele impo4a ile care ac5i4i3ionea4" unuri/servicii de la persoane impo4a ile 6n perioada 6n care aplic" sistemul -'/ la 6ncasareA C...D Norme metodologice9 %8. ?1= Fustificarea deducerii taBei se face numai pe a4a eBemplarului original al documentelor prev"4ute la art. 1%8 alin. ?1= din Codul fiscal care s" con3in" cel pu3in informa3iile prev"4ute la art. 155 alin. ?1G= din Codul fiscal şi cu dovada pl"3ii 6n ca4ul ac5i4i3iilor prev"4ute la art. 1%5 alin. ?1<2= din Codul fiscal efectuate de c"tre persoanele impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, respectiv de c"tre persoanele impo4a ile care ac5i4i3ionea4" unuri/servicii prev"4ute la art. 1%5 alin. ?1<1= din Codul fiscal de la persoane impo4a ile care au aplicat sistemul -'/ la 6ncasare. C...D: 11. La punctul %8, dup" alineatul ?0= se introduce un nou alineat, alineatul ?G=, cu urm"torul cuprins9 :?G= 2n ca4ul ac5i4i3iilor efectuate de la persoanele impo4a ile nesta ilite 6n )om#nia şi scutite de o liga3ia 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia conform prevederilor pct. 80 alin. ?1=, >ustificarea deducerii taBei se face pe a4a eBemplarului original al facturii prev"4ute la pct. 80 alin. ?%= şi a unei copii de pe deci4ia privind modalitatea de plat" a taBei pe valoarea

ad"ugat" pentru livr"rile de unuri şi/sau prest"rile de servicii reali4ate oca4ional.: 12. La punctul %G, alineatul ?1= prima te4", alineatul ?3= partea introductiv" şi alineatul ?15= litera a= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 )am ursarea taBei c"tre persoane impo4a ile ne6nregistrate 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia şi ram ursarea -'/ de c"tre alte state mem re c"tre persoane impo4a ile sta ilite 6n )om#nia /rt. 1%7<2. 1 ?1= 2n condi3iile sta ilite prin norme9 a= persoana impo4a il" nesta ilit" 6n )om#nia, care este sta ilit" 6n alt stat mem ru, ne6nregistrat" şi care nu este o ligat" s" se 6nregistre4e 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia, poate eneficia de ram ursarea taBei pe valoarea ad"ugat" aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii, efectuate 6n )om#niaA C...D Norme metodologice9 %G. ?1= 2n a4a art. 1%7<2 alin. ?1= lit. a= din Codul fiscal orice persoan" impo4a il" nesta ilit" 6n )om#nia, dar sta ilit" 6n alt stat mem ru poate eneficia de ram ursarea taBei pe valoarea ad"ugat" aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii efectuate 6n )om#nia. C...D ?3= Ee ram ursea4" oric"rei persoane impo4a ile nesta ilite 6n )om#nia taBa pe valoarea ad"ugat" aferent" ac5i4i3iilor de unuri/servicii, inclusiv taBa aferent" importurilor, efectuate 6n )om#nia, 6n m"sura 6n care unurile şi serviciile respective sunt utili4ate pentru urm"toarele opera3iuni9 C...D ?15= Cererea de ram ursare se refer" la urm"toarele9 a= ac5i4i3ii de unuri sau servicii care au fost facturate 6n perioada de ram ursareA C...D:. 13. La punctul %G, dup" alineatul ?33= se introduce un nou alineat, alineatul ?33<1=, cu urm"torul cuprins9 :?33<1= .acturile emise 6n perioada 1 ianuarie 200G131 decem rie 2013 inclusiv, care nu au fost ac5itate total/par3ial p#n" la data solicit"rii ram urs"rii pot fi cuprinse 6ntr1o cerere de ram ursare depus" p#n" la data de 30 septem rie 201%, f"r" a mai fi necesar" dovada ac5it"rii facturii.: 1%. La punctul %G<1, alineatul ?1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 )am ursarea taBei c"tre persoane impo4a ile ne6nregistrate 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia şi ram ursarea -'/ de c"tre alte state mem re c"tre persoane impo4a ile sta ilite 6n )om#nia /rt. 1%7<2. 1 C...D ?2= 7ersoana impo4a il" sta ilit" 6n )om#nia poate eneficia de ram ursarea -'/ aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii efectuate 6n alt stat mem ru, 6n condi3iile prev"4ute 6n norme. Norme metodologice9 %G<1. ?1= Conform art. 1%7<2 alin. ?2= din Codul fiscal, persoana impo4a il" sta ilit" 6n )om#nia poate eneficia de ram ursarea taBei pe valoarea ad"ugat" aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii, efectuate 6n alt stat mem ru, denumit 6n continuare stat mem ru de ram ursare, 6n condi3iile şi conform procedurilor sta ilite de legisla3ia statului respectiv, care transpune prevederile ;irectivei 2000/G/C( şi ale ;irectivei 2010/88/&(.:

15. La punctul 50, alineatul ?1= prima te4" şi alineatul ?10= prima te4" se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul f iscal9 )am ursarea taBei c"tre persoane impo4a ile ne6nregistrate 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia şi ram ursarea -'/ de c"tre alte state mem re c"tre persoane impo4a ile sta ilite 6n )om#nia /rt. 1%7<2. 1 ?1= 2n condi3iile sta ilite prin norme9 C...D = persoana impo4a il" ne6nregistrat" şi care nu este o ligat" s" se 6nregistre4e 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia, nesta ilit" pe teritoriul &niunii (uropene, poate solicita ram ursarea taBei aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii efectuate 6n )om#nia, dac", 6n conformitate cu legile 3"rii unde este sta ilit", o persoan" impo4a il" sta ilit" 6n )om#nia ar avea acelaşi drept de ram ursare 6n ceea ce priveşte -'/ sau alte impo4ite/taBe similare aplicate 6n 3ara respectiv"A Norme metodologice9 50. ?1= 2n a4a art. 1%7<2 alin. ?1= lit. = din Codul fiscal persoana impo4a il" ne6nregistrat" şi care nu este o ligat" s" se 6nregistre4e 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia, nesta ilit" pe teritoriul &niunii (uropene, poate solicita ram ursarea taBei aferente importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri mo ile corporale şi de servicii, efectuate 6n )om#nia. C...D ?10= 7ersoana impo4a il" ne6nregistrat" şi care nu este o ligat" s" se 6nregistre4e 6n scopuri de -'/ şi nu este sta ilit" pe teritoriul &niunii (uropene poate solicita ram ursarea taBei dac", 6n conformitate cu legile 3"rii unde este sta ilit", o persoan" impo4a il" sta ilit" 6n )om#nia ar avea acelaşi drept de ram ursare 6n ceea ce priveşte taBa pe valoarea ad"ugat" sau alte impo4ite/taBe similare aplicate 6n 3ara respectiv", fapt dovedit prin eBisten3a unor acorduri/declara3ii de reciprocitate semnate de repre4entan3ii autorit"3ilor competente din )om#nia şi din 3ara solicitantului.: 18. La punctul 50, dup" alineatul ?1G= se introduce un nou alineat, alineatul ?20=, cu urm"torul cuprins9 :?20= .acturile emise 6n perioada 1 ianuarie 200G131 decem rie 2013 inclusiv, care nu au fost ac5itate total/par3ial p#n" la data solicit"rii ram urs"rii pot fi cuprinse 6ntr1o cerere de ram ursare depus" p#n" la data de 30 septem rie 201%, f"r" a mai fi necesar" dovada ac5it"rii facturii, dup" ca4, 6n func3ie de limitele instituite prin declara3iile de reciprocitate semnate cu 3"ri ter3e.: 17. La punctul 53, alineatele ?1= şi ?3=, alineatul ?8= litera d= şi alineatele ?10= şi ?11= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 />ustarea taBei deducti ile 6n ca4ul ac5i4i3iilor de servicii şi unuri, altele dec#t unurile de capital /rt. 1%0. 1 ?1= 2n condi3iile 6n care regulile privind livrarea c"tre sine sau prestarea c"tre sine nu se aplic", deducerea ini3ial" se a>ustea4" 6n urm"toarele ca4uri9 a= deducerea este mai mare sau mai mic" dec#t cea pe care persoana impo4a il" avea dreptul s" o opere4eA = dac" eBist" modific"ri ale elementelor luate 6n considerare pentru determinarea sumei deducti ile, intervenite dup" depunerea decontului de taB", inclusiv 6n ca4urile prev"4ute la art. 130A

c= persoana impo4a il" 6şi pierde dreptul de deducere a taBei pentru unurile mo ile nelivrate şi serviciile neutili4ate 6n ca4ul unor evenimente precum modific"ri legislative, modific"ri ale o iectului de activitate, alocarea de unuri/servicii pentru opera3iuni care dau drept de deducere şi, ulterior, alocarea acestora pentru reali4area de opera3iuni care nu dau drept de deducere, unuri lips" din gestiune. ?2= Nu se a>ustea4" deducerea ini3ial" a taBei 6n ca4ul9 a= unurilor distruse, pierdute sau furate, 6n condi3iile 6n care aceste situa3ii sunt demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor de persoana impo4a il". 2n ca4ul unurilor furate, persoana impo4a il" demonstrea4" furtul unurilor pe a4a actelor doveditoare emise de organele >udiciareA = situa3iilor prev"4ute la art. 120 alin. ?0=. Norme metodologice9 53. ?1= 7otrivit prevederilor art. 1%0 alin. ?1= din Codul fiscal, se a>ustea4" taBa pe valoarea ad"ugat" deducti il" aferent" serviciilor neutili4ate, unurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fiBe, altele dec#t cele care sunt considerate unuri de capital conform art. 1%G din Codul fiscal. Nu se efectuea4" a>ustarea taBei deducti ile9 a= 6n situa3ia 6n care are loc o livrare/prestare c"tre sine efectuat" de persoana impo4a il" conform art. 120 alin. ?%= sau art. 12G alin. ?%= din Codul fiscalA = 6n situa3iile prev"4ute la art. 120 alin. ?0= din Codul fiscalA c= 6n ca4ul unurilor distruse sau pierdute 6n condi3iile 6n care aceste situa3ii sunt demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor de persoana impo4a il"A d= 6n ca4ul unurilor furate, dac" persoana impo4a il" demonstrea4" furtul unurilor pe a4a actelor doveditoare emise de organele >udiciare. C...D ?3= 2n situa3iile prev"4ute la alin. ?2=, taBa nededus" aferent" serviciilor neutili4ate, unurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fiBe, altele dec#t cele care sunt considerate unuri de capital conform art. 1%G din Codul fiscal, activelor corporale fiBe 6n curs de eBecu3ie, ac5i4i3ionate de persoane impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, altele dec#t ac5i4i3iile intracomunitare de unuri, importurile şi ac5i4i3iile de unuri/servicii pentru care se aplic" taBare invers" potrivit prevederilor art. 150 alin. ?2=1?8=, art. 152<3 alin. ?10= sau art. 180 din Codul fiscal, precum şi cele ac5i4i3ionate de eneficiari de la persoane impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, altele dec#t cele prev"4ute la art. 13%<2 alin. ?8= lit. a=1 d= din Codul fiscal, se a>ustea4" la data la care intervine evenimentul care generea4" a>ustarea, pentru taBa deducti il", respectiv pentru taBa care a fost pl"tit" furni4orului/prestatorului, iar 6n ca4ul activelor corporale fiBe se aplic" şi prevederile alin. ?1%=. 2n situa3ia 6n care la data la care intervine evenimentul care generea4" a>ustarea nu a fost ac5itat" integral taBa aferent" ac5i4i3iei, pe m"sur" ce se pl"teşte diferen3a de taB", persoana impo4a il" 6şi eBercit" dreptul de deducere a taBei respective, cu eBcep3ia situa3iei 6n care la data pl"3ii unurile/serviciile nu sunt utili4ate pentru opera3iuni care dau drept de deducere a taBei. 2n ca4ul activelor corporale fiBe amorti4a ile, pe m"sur" ce se pl"teşte diferen3a de taB", persoana impo4a il" deduce partea din taBa pl"tit" corespun4"toare valorii r"mase neamorti4ate la momentul la care intervine evenimentul care a generat a>ustarea. ;ac" apar şi alte evenimente care generea4" a>ustarea -'/ p#n" la data pl"3ii -'/, 6n favoarea statului sau 6n favoarea persoanei impo4a ile, 6n ca4ul activelor corporale fiBe amorti4a ile, suma taBei de dedus se determin" 6n func3ie de valoarea r"mas" neamorti4at" la data fiec"rui eveniment care generea4" a>ustarea taBei. -aBa aferent" ac5i4i3iilor intracomunitare de unuri, importurilor şi ac5i4i3iilor de unuri/servicii pentru care se aplic" taBare invers" potrivit prevederilor art. 150 alin. ?2=1?8=, art. 152<3 alin. ?10= sau art. 180 din Codul fiscal, efectuate de persoane impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, precum şi taBa aferent" ac5i4i3iilor de unuri/servicii prev"4ute la art. 13%<2 alin. ?8= lit. a=1d= din Codul fiscal efectuate de eneficiari de la

persoane impo4a ile care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare se a>ustea4" potrivit regulilor generale prev"4ute la alin. ?2=. C...D ?8= C...D d= unuri lips" 6n gestiune din alte cau4e dec#t cele prev"4ute la art. 1%0 alin. ?2= din Codul fiscal. 2n ca4ul unurilor lips" din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor opera3iuni 6n sfera de aplicare a -'/, indiferent dac" pentru acestea este sau nu o ligatorie a>ustarea taBei. C...D ?10= 2n sensul art. 1%0 alin. ?2= lit. a= din Codul fiscal, persoana impo4a il" nu are o liga3ia a>ust"rii taBei deducti ile 6n ca4ul unurilor distruse, pierdute sau furate, 6n condi3iile 6n care aceste situa3ii sunt demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor, 6n situa3ii cum ar fi, de eBemplu, urm"toarele, dar f"r" a se limita la acestea9 a= calamit"3ile naturale şi cau4ele de for3" ma>or", demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"torA = furtul unurilor demonstrat pe a4a actelor doveditoare emise de organele >udiciareA c= contractele de leasing financiar av#nd ca o iect unuri mo ile corporale, altele dec#t unurile de capital, care se re4ilia4", iar unurile nu sunt restituite de utili4ator 6n termenul prev"4ut 6n contract, ca4 6n care locatorul/finan3atorul nu are o liga3ia s" efectue4e a>ust"ri ale taBei deduse dac" face dovada c" a ini3iat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea unului, indiferent dac" la finali4area acestor demersuri unul este sau nu recuperat de c"tre societatea de leasingA d= unurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, ca4 6n care nu se fac a>ust"ri ale taBei deducti ile dac" sunt 6ndeplinite 6n mod cumulativ urm"toarele condi3ii9 1. degradarea calitativ" a unurilor se datorea4" unor cau4e o iective dovedite cu documente. Eunt incluse 6n aceast" categorie şi produsele acci4a ile pentru care autoritatea competent" a emis deci4ie de apro are a distrugeriiA 2. se face dovada c" unurile au fost distruseA e= pierderile te5nologice sau, dup" ca4, alte consumuri proprii, ca4 6n care persoana impo4a il" nu are o liga3ia a>ust"rii taBei 6n limitele sta ilite potrivit legii ori, 6n lipsa acestora, 6n limitele sta ilite de persoana impo4a il" 6n norma proprie de consum. 2n ca4ul dep"şirii limitelor privind normele te5nologice ori consumurile proprii, se a>ustea4" taBa aferent" dep"şirii acestora. 7rin eBcep3ie, 6n ca4ul societ"3ilor de distri u3ie a energiei electrice, nu se face a>ustarea taBei pentru cantit"3ile de energie electric" consumate la nivelul normei proprii de consum te5nologic sau, 6n lipsa acesteia, la nivelul normei apro ate de c"tre /utoritatea Na3ional" de )eglementare 6n ;omeniul (nergiei pentru fiecare societate de distri u3ie a energiei electrice, care include şi consumul propriu comercialA f= perisa ilit"3ile, 6n limitele sta ilite prin legeA g= casarea activelor corporale fiBe, altele dec#t unurile de capital prev"4ute la art. 1%G din Codul fiscal, demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor. ?11= + liga3ia de a demonstra sau confirma 6n mod corespun4"tor c" unurile au fost distruse, pierdute sau furate, 6n sensul art. 1%0 alin. ?2= lit. a= din Codul fiscal revine persoanei impo4a ile. 2n situa3ia 6n care organele de inspec3ie fiscal" nu consider" suficiente dove4ile furni4ate de persoana impo4a il", acestea pot o liga persoana respectiv" s" efectue4e a>ustarea taBei. Conform principiului propor3ionalit"3ii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impo4a ile mai mult dec#t ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul unului, astfel 6nc#t sarcina persoanei impo4a ile s" nu devin" practic imposi il" sau eBtrem de dificil".:

10. La punctul 53, alineatele ?8<1=, ?12= şi ?13= se a rog". 1G. La punctul 5%, alineatele ?3= şi ?%= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 />ustarea taBei deducti ile 6n ca4ul unurilor de capital /rt. 1%G. 1 C...D ?%= />ustarea taBei deducti ile prev"4ute la alin. ?1= lit. d= se efectuea4"9 C...D d= 6n situa3ia 6n care unul de capital 6şi 6ncetea4" eBisten3a, cu urm"toarele eBcep3ii9 C...D 2. unul de capital este pierdut, distrus sau furat, 6n condi3iile 6n care aceste situa3ii sunt demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor. 2n ca4ul unurilor furate, persoana impo4a il" demonstrea4" furtul unurilor pe a4a actelor doveditoare emise de organele >udiciareA Norme metodologice9 5%. C...D ?3= 2n situa3ia 6n care unul de capital 6şi 6ncetea4" eBisten3a ca urmare a unei lipse din gestiune, 6n alte ca4uri dec#t cele prev"4ute la art. 1%G alin. ?%= lit. d= pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, se a>ustea4" deducerea ini3ial" a taBei conform prevederilor art. 1%G alin. ?%= lit. d= din Codul fiscal. 2n ca4ul unurilor lips" din gestiune, altele dec#t cele prev"4ute la art. 1%G alin. ?%= lit. d= pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor opera3iuni 6n sfera de aplicare a -'/, indiferent dac" pentru acestea este sau nu o ligatorie a>ustarea taBei. C...D ?%= 2n sensul art. 1%G alin. ?%= lit. d= pct. 2 din Codul fiscal persoana impo4a il" nu are o liga3ia a>ust"rii taBei aferente unurilor distruse, pierdute sau furate, 6n condi3iile 6n care aceste situa3ii sunt demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"tor, 6n situa3ii cum ar fi, de eBemplu, urm"toarele, dar f"r" a se limita la acestea9 a= calamit"3i naturale şi cau4e de for3" ma>or", demonstrate sau confirmate 6n mod corespun4"torA = furtul unurilor, demonstrat pe a4a actelor doveditoare emise de organele >udiciareA c= contractele de leasing financiar av#nd ca o iect unuri de capital, care se re4ilia4", iar unurile nu sunt restituite de utili4ator 6n termenul prev"4ut 6n contract, ca4 6n care locatorul/finan3atorul nu are o liga3ia s" efectue4e a>ust"ri ale taBei deduse dac" face dovada c" a ini3iat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea unului, indiferent dac" la finali4area acestor demersuri unul este sau nu recuperat de c"tre societatea de leasingA:. 20. La punctul 5%, alineatul ?3<1= se a rog". 21. La punctul 5%, dup" alineatul ?%= se introduce un nou alineat, alineatul ?%<1=, cu urm"torul cuprins9 :?%<1= + liga3ia de a demonstra sau confirma 6n mod corespun4"tor c" unurile au fost distruse, pierdute sau furate, 6n sensul art. 1%G alin. ?%= lit. d= pct. 2 din Codul fiscal, revine persoanei impo4a ile. 2n situa3ia 6n care organele de inspec3ie fiscal" nu consider" suficiente dove4ile furni4ate de persoana impo4a il", acestea pot o liga persoana respectiv" s" efectue4e a>ustarea taBei. Conform principiului propor3ionalit"3ii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impo4a ile mai mult dec#t ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul unului, astfel 6nc#t sarcina persoanei impo4a ile s" nu devin" practic imposi il" sau eBtrem de dificil".:

22. La punctul 88, dup" alineatul ?10= se introduce un nou alineat, alineatul ?10<1=, cu urm"torul cuprins9 :?10<1= 2n sensul art. 153 alin. ?G<1= lit. a= din Codul fiscal, data la care a 6ncetat situa3ia care a condus la anularea 6nregistr"rii, 6n ca4ul contri ua ililor declara3i inactivi fiscal, conform art. 70<1 din Codul de procedur" fiscal", se 6n3elege data reactiv"rii, iar 6n ca4ul contri ua ililor care au intrat 6n inactivitate temporar", 6nscris" 6n registrul comer3ului, potrivit legii, data la care a 6ncetat situa3ia care a condus la anularea 6nregistr"rii repre4int" data 6nscrierii 6n registrul comer3ului a men3iunii privind reluarea activit"3ii.: 23. La punctul 88, dup" alineatul ?15= se introduc dou" noi alineate, alineatele ?18= şi ?17=, cu urm"torul cuprins9 :?18= 2n sensul art. 153 alin. ?G= lit. c= din Codul fiscal, prin asociat ma>oritar se 6n3elege persoana fi4ic" sau >uridic" ce de3ine p"r3i sociale/ac3iuni 6n cadrul unei societ"3i reglementate de Legea nr. 31/1GG0, repu licat", cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, care dep"şesc 50@ din capitalul social al societ"3ii. ?17= 2n situa3ia 6n care persoana impo4a il" 6ndeplineşte condi3iile pentru 6nregistrarea 6n scopuri de -'/ prev"4ute de art. 153 alin. ?G<1= din Codul fiscal, organul fiscal atri uie codul de 6nregistrare 6n scopuri de -'/ atri uit ini3ial, anterior anul"rii 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/.: 2%. La punctul 80, dup" alineatul ?3= se introduce un nou alineat, alineatul ?%=, cu urm"torul cuprins9 :?%= 7ersoana impo4a il" nesta ilit" 6n )om#nia care reali4ea4" 6n )om#nia 6n mod oca4ional opera3iuni pentru care este o ligat" la plata -'/ şi care este scutit" de la o liga3ia 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/ conform prevederilor alin. ?1= are o liga3ia s" transmit" eneficiarilor facturile emise pentru respectivele opera3iuni conform art. 155 din Codul fiscal precum şi o copie a deci4iei privind modalitatea de plat" a taBei pe valoarea ad"ugat" pentru livr"rile de unuri şi/sau prest"rile de servicii reali4ate oca4ional. .acturile emise de persoanele scutite de la o liga3ia 6nregistr"rii 6n scopuri de -'/ conform prevederilor alin. ?1= nu tre uie s" con3in" men3iunea referitoare la codul de 6nregistrare 6n scopuri de -'/ 6n )om#nia al furni4orului/prestatorului.: 25. La punctul 7G, alineatele ?3=, ?%= şi alineatul ?5= prima te4" se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?3= 7ersoanele impo4a ile 6nregistrate 6n scopuri de -'/ care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare au o liga3ia s" men3ione4e 6n >urnalele pentru v#n4"ri facturile emise pentru livr"ri de unuri/prest"ri de servicii pentru care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, c5iar dac" eBigi ilitatea taBei nu intervine 6n perioada fiscal" 6n care a fost emis" factura. 2n plus fa3" de cele prev"4ute la alin. ?2=, 6n >urnalele pentru v#n4"ri se 6nscriu şi urm"toarele informa3ii 6n ca4ul acestor opera3iuni9 a= num"rul şi data documentului de 6ncasareA = valoarea integral" a contravalorii livr"rii de unuri/prest"rii de servicii, inclusiv -'/A c= a4a impo4a il" şi taBa pe valoarea ad"ugat" aferent"A d= valoarea 6ncasat", inclusiv -'/, precum şi a4a impo4a il" şi -'/ eBigi il" corespun4"toare sumei 6ncasateA e= diferen3a repre4ent#nd a4a impo4a il" şi -'/ neeBigi il". C...D ?%= 2n ca4ul >urnalelor pentru v#n4"ri prev"4ute la alin. ?3=, facturile care au -'/ neeBigi il" integral sau par3ial vor fi preluate 6n fiecare >urnal pentru v#n4"ri p#n" c#nd toat" taBa aferent" devine eBigi il", cu men3ionarea informa3iilor prev"4ute la alin. ?3= lit. a=1e=. 2n

ca4ul informa3iei de la alin. ?3= lit. d= se va men3iona numai suma 6ncasat" 6n perioada fiscal" pentru care se 6ntocmeşte >urnalul pentru v#n4"ri. ?5= 7ersoanele impo4a ile care fac ac5i4i3ii de unuri/servicii de la persoane care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare 6nregistrea4" 6n >urnalul pentru cump"r"ri facturile primite pentru livr"ri de unuri/prest"ri de servicii pentru care se aplic" sistemul -'/ la 6ncasare, c5iar dac" eBigi ilitatea, respectiv deducti ilitatea taBei nu intervine 6n perioada fiscal" 6n care a fost emis" factura. C...D: 28. La punctul 7G, dup" alineatul ?3= se introduce un nou alineat, alineatul ?3<1=, cu urm"torul cuprins9 :?3<1= 7rin eBcep3ie de la prevederile alin. ?3=, persoanele impo4a ile 6nregistrate 6n scopuri de -'/ care aplic" sistemul -'/ la 6ncasare men3ionea4" 6n >urnalele pentru v#n4"ri onurile fiscale emise 6n conformitate cu prevederile +rdonan3ei de urgen3" a $uvernului nr. 20/1GGG, repu licat", cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, potrivit informa3iilor din rapoartele fiscale de 6nc5idere 4ilnic" prev"4ute la art. % alin. ?3= din +rdonan3a de urgen3" a $uvernului nr. 20/1GGG, repu licat", cu modific"rile şi complet"rile ulterioare.: 27. La punctul 00<1, dup" alineatul ?5= se introduce un nou alineat, alineatul ?8=, cu urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 ;econtul special de taB" şi alte declara3ii /rt. 158<3. 1 C...D ?11= 7ersoana impo4a il" prev"4ut" la art. 13%<2 alin. ?3= lit. a=, care optea4" s" aplice sistemul -'/ la 6ncasare potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?3=1?0=, tre uie s" depun" la organele fiscale competente, p#n" la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care s" re4ulte c" cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinat" potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?3= lit. a=, nu dep"şeşte plafonul de 2.250.000 lei şi c" optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare. Ee consider" c" persoana impo4a il" a optat 6n mod tacit pentru continuarea aplic"rii sistemului -'/ la 6ncasare, neav#nd o liga3ia s" depun" notificarea, dac" 6n anul precedent a aplicat sistemul -'/ la 6ncasare şi cifra sa de afaceri nu a dep"şit plafonul de 2.250.000 lei. 7ersoana impo4a il" prev"4ut" la art. 13%<2 alin. ?3= lit. =, care optea4" s" aplice sistemul -'/ la 6ncasare potrivit prevederilor art. 13%<2 alin. ?3=1?0=, tre uie s" depun" la organele fiscale competente o notificare din care s" re4ulte c" optea4" pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare din momentul 6nregistr"rii sale 6n scopuri de -'/ conform art. 153. C...D Norme metodologice9 00<1. C...D ?8= 2n aplicarea prevederilor art. 158<3 alin. ?11= din Codul fiscal, persoanele impo4a ile care 6n anul precedent au avut o cifr" de afaceri inferioar" plafonului de 2.250.000 lei, dar nu au aplicat sistemul -'/ la 6ncasare, nu pot opta pentru aplicarea sistemului -'/ la 6ncasare dac" din eviden3ele acestora reiese c" 6n anul urm"tor p#n" la data depunerii notific"rii prev"4ute la art. 158<3 alin. ?11= din Codul fiscal, respectiv p#n" pe data de 25 ianuarie inclusiv, au dep"şit plafonul pentru anul 6n curs.: (. -itlul ',, :/cci4e şi alte taBe speciale: 1. La punctul 30<1, alineatul ?1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?1= 2n scopul determin"rii categoriei valorice 6n care se 6ncadrea4" produsele acci4a ile prev"4ute la nr. crt. 7, G şi 10 din aneBa nr. 2 de la titlul ',, din Codul fiscal, provenite din

produc3ia intern", din ac5i4i3ii intracomunitare sau din import, al c"ror pre3 de v#n4are este eBprimat 6n alt" moned" dec#t euro, conversia 6n euro se reali4ea4" potrivit prevederilor art. 210 din Codul fiscal.: 2. La punctul 30<1, alineatul ?2= se a rog". 3. La punctul 30<1, dup" alineatul ?%= se introduc dou" noi alineate, alineatele ?5= şi ?8=, cu urm"torul cuprins9 :?5= 7entru produsele prev"4ute la art. 207 lit. g=, >= şi H= provenite din produc3ia intern", valoarea unitar" 6nscris" 6n aneBa nr. 2 de la titlul ',, din Codul fiscal, repre4ent#nd a4a de impo4itare pentru calculul acci4ei, este pre3ul de livrare al furni4orului. (lementele pe a4a c"rora se sta ileşte pre3ul de livrare sunt cele prev"4ute la art. 137 din Codul fiscal, cu eBcep3ia acci4ei care urmea4" a fi perceput". ?8= 7entru produsele prev"4ute la art. 207 lit. g=, >= şi H= provenite din ac5i4i3ii intracomunitare sau din import, valoarea unitar" 6nscris" 6n aneBa 2 de la titlul ',, din Codul fiscal, repre4ent#nd a4a de impo4itare pentru calculul acci4ei, se determin" potrivit prevederilor art. 130<1, respectiv art. 13G din Codul fiscal, cu eBcep3ia acci4ei care urmea4" a fi perceput".: %. La punctul 30<2, alineatul ?1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?1= +peratorul economic, persoan" fi4ic" sau >uridic" autori4at" care ac5i4i3ionea4" din alte state mem re ale &niunii (uropene produse supuse acci4elor de natura celor prev"4ute la art. 207 lit. a=1c= şi lit. f=1l= din Codul fiscal, tre uie s" se autori4e4e pentru ac5i4i3ii intracomunitare de astfel de produse la autoritatea vamal" teritorial".: 5. La punctul 31, alineatul ?2= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?2= Ieneficia4" la cerere de regimul de restituire şi operatorii economici, pentru produsele prev"4ute la art. 207 lit. a=1c= şi f=1l= din Codul fiscal ac5i4i3ionate direct de c"tre aceştia dintr1 un stat mem ru sau din import, care ulterior sunt eBportate, sunt livrate 6n alt stat mem ru ori returnate furni4orilor, f"r" a suporta vreo modificare.: 8. 7unctul 31<a se a rog". 7. ;up" punctul 31<a se introduce un nou punct, punctul 31< , cu urm"torul cuprins9 :31< . 7entru produsele prev"4ute la art. 207 lit. a=1c= şi f=1l= din Codul fiscal livrate 6n a4a unui contract de consigna3ie, eBigi ilitatea acci4elor la consignant intervine la data la care unurile sunt livrate de consignatar clien3ilor s"i. Contractul de consigna3ie repre4int" un contract prin care consignantul se anga>ea4" s" livre4e unuri consignatarului, pentru ca acesta din urm" s" g"seasc" un cump"r"tor pentru aceste unuri. Consignatarul ac3ionea4" 6n nume propriu, dar 6n contul consignantului, c#nd livrea4" unurile c"tre cump"r"tori.: 0. 7unctul 32<1 se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :Codul fiscal9 Conversia 6n lei a sumelor eBprimate 6n euro /rt. 210. 1 ?1= 'aloarea 6n lei a acci4elor şi a impo4itului la 3i3eiul din produc3ia intern", datorate ugetului de stat, sta ilite potrivit pre4entului titlu 6n ec5ivalent euro pe unitatea de m"sur", se determin" prin transformarea sumelor eBprimate 6n ec5ivalent euro, pe a4a cursului de sc5im valutar sta ilit 6n prima 4i lucr"toare a lunii octom rie din anul precedent, pu licat 6n Furnalul +ficial al &niunii (uropene. ?2= 7rin eBcep3ie de la prevederile alin. ?1=, 6n situa3ia 6n care cursul de sc5im valutar

sta ilit 6n prima 4i lucr"toare a lunii octom rie din anul precedent, pu licat 6n Furnalul +ficial al &niunii (uropene, este mai mic dec#t cursul de sc5im valutar sta ilit 6n prima 4i lucr"toare a lunii octom rie din anul anterior anului precedent, valoarea 6n lei a acci4elor şi a impo4itului la 3i3eiul din produc3ia intern", datorate ugetului de stat, sta ilite potrivit pre4entului titlu 6n ec5ivalent euro pe unitatea de m"sur", se determin" prin transformarea sumelor eBprimate 6n ec5ivalent euro, pe a4a cursului de sc5im valutar sta ilit 6n prima 4i lucr"toare a lunii octom rie din anul anterior anului precedent, pu licat 6n Furnalul +ficial al &niunii (uropene, valoare care se actuali4ea4" cu media anual" a indicelui pre3urilor de consum calculat" 6n luna septem rie din anul precedent, comunicat" oficial de ,nstitutul Na3ional de Etatistic", p#n" la data de 15 octom rie. ?3= 7entru anul 201%, media anual" a indicelui pre3urilor de consum calculat" 6n luna septem rie a anului 2013 prev"4ut" la alin. ?2= este de 10%,77@. Norme metodologice9 32<1. *inisterul .inan3elor 7u lice comunic" pe site1ul s"u modul de determinare a valorii 6n lei a acci4elor şi a impo4itului la 3i3eiului din produc3ia intern" conform art. 210 din Codul fiscal, cel t#r4iu p#n" la data de 20 octom rie a fiec"rui an.: G. La punctul 71 alineatul ?2=, litera a= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :a= pentru ere9 / L C B P B ) B Q, unde9 / L cuantumul acci4eiA C L num"rul de grade 7latoA P L acci4a unitar", 6n func3ie de produc3ia anual", prev"4ut" la nr. crt. 1 din aneBa nr. 1 la titlul ',, din Codul fiscalA ) L cursul de sc5im leu/euroA Q L cantitatea 6n 5ectolitri de ere sau cantitatea 6n 5ectolitri de a4" de ere din amestec cu "uturi nealcoolice. $radul 7lato repre4int" greutatea de 4a5aruri eBprimat" 6n grame, con3inut" 6n 100 g de eBtract primar. 7rin eBtract primar se 6n3elege solu3ia m"surat" la origine la temperatura de 20R/%R C aferent" erii, respectiv a4ei de ere din amestecul cu "uturi nealcoolice. Concentra3ia 4a5arometric" eBprimat" 6n grade 7lato, 6n func3ie de care se calculea4" şi se virea4" la ugetul de stat acci4ele, este cea 6nscris" 6n specifica3ia te5nic" ela orat" pe a4a standardului 6n vigoare pentru fiecare sortiment de ere. 2n ca4ul produselor re4ultate prin amestecul de a4" de ere cu "uturi nealcoolice concentra3ia 4a5arometric" eBprimat" 6n grade 7lato 6n func3ie de care se calculea4" şi se virea4" la ugetul de stat acci4ele este cea aferent" a4ei de ere din amestecul cu "uturi nealcoolice. Concentra3ia 4a5arometric" eBprimat" 6n grade 7lato tre uie s" fie aceeaşi cu cea 6nscris" pe etic5etele de comerciali4are a sortimentelor de ere. 2n ca4ul amestecurilor de ere, pe etic5eta de comerciali4are se va men3iona şi concentra3ia 4a5arometric" eBprimat" 6n grade 7lato aferent" a4ei de ere din amestec cu "uturi nealcoolice. / aterea admis" pentru concentra3ia 4a5arometric" eBprimat" 6n grade 7lato 6ntre cea 6nscris" pe etic5et" şi cea determinat" 6n ere, respectiv a4a de ere din amestecul cu "uturi nealcoolice, este de 0,5 grade 7latoA:. 10. La punctul 72 alineatul ?%=, literele c=1e= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :c= structurile de specialitate din cadrul ;irec3iei $enerale a '"milor, denumite 6n continuare autoritate vamal" central" sau teritorial", dup" ca4A d= direc3iile generale regionale ale finan3elor pu lice sau a municipiului Iucureşti şi ;irec3ia general" de administrare a marilor contri ua ili, denumite 6n continuare autoritate

fiscal" teritorial"A e= direc3iile regionale vamale sau irourile vamale de interior şi/sau irourile vamale de frontier", denumite 6n continuare autoritate vamal" teritorial".: 11. La punctul 77, alineatul ?%= se a rog". 12. La punctul 77, alineatele ?8=1?0= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?8= /utoritatea vamal" teritorial" va 3ine o eviden3" a gospod"riilor individuale men3ionate la alin. ?3= şi ?5=, 6n care vor fi 6nscrise datele de identificare ale acestora, precum şi informa3ii privind instala3iile de produc3ie de3inute şi cantit"3ile de produse declarate pe propria r"spundere, 6n termen de 3 4ile de la finali4area procesului de produc3ie. ?7= /tunci c#nd gospod"ria individual" inten3ionea4" s" produc" 3uic" şi rac5iuri din recolta proprie, aceasta va notifica 6n scris inten3ia autorit"3ii vamale teritoriale 6n ra4a c"reia 6şi are domiciliul, men3ion#nd totodat" cantitatea şi tipul de materie prim" ce urmea4" a se prelucra, perioada 6n care instala3ia va func3iona, precum şi cantitatea de produs estimat" a se o 3ine. 2n acest ca4 produc"torul tre uie s" de3in" şi mi>loacele legale necesare pentru m"surarea cantit"3ii şi a concentra3iei alcoolice a produselor o 3inute. ?0= 2n termen de 3 4ile lucr"toare de la eBpirarea perioadei declarate de func3ionare a instala3iei de produc3ie de 3uic" şi rac5iuri, gospod"ria individual" va solicita autorit"3ii vamale teritoriale calculul acci4ei datorate. 2n acest ca4 acci4a devine eBigi il" la momentul finali4"rii procesului de produc3ie, iar termenul de plat" este p#n" la data de 25 a lunii imediat urm"toare celei 6n care acci4a a devenit eBigi il".: 13. La punctul 01, dup" alineatul ?1= se introduc dou" noi alineate, alineatele ?1<1= şi ?1<2=, cu urm"torul cuprins9 :?1<1= 7entru consumul propriu, altul dec#t cel pentru men3inerea capacit"3ii de a produce, de a transporta şi de a distri ui energie electric" 6n limitele sta ilite de /utoritatea Na3ional" de )eglementare 6n ;omeniul (nergiei, operatorii economici autori4a3i 6n domeniul energiei electrice care utili4ea4" energia electric" datorea4" acci4e care devin eBigi ile la momentul consumului, pentru care tre uie s" 6ntocmeasc" o autofactur" 6n scopuri de acci4e. ?1<2= Consumul de energie electric" utili4at pentru men3inerea capacit"3ii de a produce, de a transporta şi de a distri ui energie electric", care dep"şeşte limitele sta ilite de /utoritatea Na3ional" de )eglementare 6n ;omeniul (nergiei, este considerat consum propriu pentru care se aplic" prevederile alin. ?1<1=.: 1%. La punctul 02, alineatul ?15= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?15= La sosirea produselor energetice utili4atorul final autori4at tre uie s" 6nştiin3e4e autoritatea vamal" teritorial" şi s" p"stre4e produsele 6n locul de recep3ie maBimum 2% de ore pentru o posi il" verificare din partea acestei autorit"3i 6n condi3iile prev"4ute prin ordin al preşedintelui /gen3iei Na3ionale de /dministrare .iscal".: 15. La punctul 02, dup" alineatul ?15= se introduce un nou alineat, alineatul ?15<1=, cu urm"torul cuprins9 :?15<1= ;eplasarea şi/sau primirea produselor eBceptate de la regimul de acci4are spre/de un utili4ator final autori4at se supun/supune prevederilor sec3iunii a G1a J;eplasarea şi primirea produselor acci4a ile aflate 6n regim suspensiv de acci4eK cap. ,<1 de la titlul ',, din Codul fiscal.: 18. La punctul 03, alineatul ?2= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?2= 2n antrepo4itul fiscal de produc3ie sunt permise primirea şi depo4itarea 6n regim

suspensiv de acci4e a produselor acci4a ile utili4ate ca materie prim" 6n procesul de produc3ie de produse acci4a ile şi a produselor acci4a ile re4ultate din activitatea de produc3ie pentru care a fost autori4at antrepo4itul fiscal.: 17. La punctul 0%, alineatele ?G= şi ?1G<1= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?G= /ntrepo4itarul propus are o liga3ia s" o 3in" 6ncadrarea tarifar" a produselor finite, precum şi 6ncadrarea 6n nomenclatorul codurilor de produse acci4a ile, efectuate de autoritatea vamal" central", pentru care pre4int" acestei autorit"3i9 a= documenta3ia te5nic" care reglementea4" caracteristicile fiec"rui produs finit 1 specifica3ie te5nic", standard de firm" sau similarA = alte documente din care s" re4ulte toate informa3iile necesare sta ilirii clasific"rii tarifare şi atri uirii codului de produs acci4a il, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura şi cantitatea materiilor prime utili4ate, procesul te5nologic de fa rica3ie a produsului finitA c= o not" 6ntocmit" de autoritatea vamal" teritorial" ca urmare a supraveg5erii fa ric"rii unui lot din fiecare produs finit din care s" re4ulte cantit"3ile de materii prime utili4ate, cantit"3ile de produse finite o 3inute şi consumurile de utilit"3i. 7re4entarea acestei note nu este necesar" 6n ca4ul operatorilor economici care nu au solicitat func3ionarea 6n regim de pro e te5nologice. C...D ?1G<1= 2n sensul pre4entelor norme metodologice, prin no3iunea de Jprodus nouK se 6n3elege produsul finit acci4a il care datorit" caracteristicilor şi propriet"3ilor fi4ico1c5imice şi organoleptice determin" o 6ncadrare 6ntr1o nou" categorie de produse 6n nomenclatorul codurilor de produse acci4a ile ale antrepo4itului fiscal, fa3" de cele de3inute.: 10. La punctul 00, alineatele ?0= şi ?10= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?0= /ntrepo4itarii autori4a3i a c"ror autori4a3ie a fost revocat" sau anulat" pot s" valorifice produsele acci4a ile 6nregistrate 6n stoc 1 materii prime, semifa ricate, produse finite 1 numai dup" notificarea autorit"3ii vamale teritoriale cu privire la virarea acci4elor datorate ugetului de stat, dup" ca4. C...D ?10= 2n ca4ul revoc"rii autori4a3iei, o nou" autori4a3ie poate fi emis" de autoritatea competent" numai dup" o perioad" de cel pu3in 8 luni de la data revoc"rii, respectiv de la data la care deci4ia de revocare a autori4a3iei de antrepo4it fiscal produce efecte conform art. 208<20 alin. ?7= din Codul fiscal. 2n situa3ia 6n care antrepo4itarul autori4at contest" deci4ia de revocare la Comisie sau la instan3a de >udecat", la calculul termenului de 8 luni se au 6n vedere perioadele 6n care deci4ia de revocare a produs efecte:. 1G. La punctul 00, dup" alineatul ?G= se introduc dou" noi alineate, alineatele ?G<1= şi ?G<2=, cu urm"torul cuprins9 :?G<1= 2n ca4ul suspend"rii sau 6n ca4ul revoc"rii autori4a3iei de antrepo4it fiscal, dup" data la care aceasta produce efecte, deplasarea produselor acci4a ile, materii prime sau semifa ricate, 6nregistrate 6n stoc se efectuea4" su supraveg5erea autorit"3ii vamale teritoriale, c"tre alte antrepo4ite fiscale de produc3ie 6n vederea proces"rii. ?G<2= 2n situa3ia prev"4ut" la alin. ?G<1=, produsele acci4a ile sunt 6nso3ite de un document comercial care con3ine aceleaşi informa3ii ca eBemplarul pe suport 5#rtie al documentului administrativ electronic, al c"rui model este pre4entat 6n aneBa nr. %0.1, mai pu3in codul de referin3" administrativ unic. ;ocumentul comercial se certific" at#t de autoritatea vamal" teritorial" 6n ra4a c"reia 6şi desf"şoar" activitatea antrepo4itarul autori4at destinatar, c#t şi de autoritatea vamal" teritorial" 6n ra4a c"reia 6şi desf"şoar" activitatea eBpeditorul.:

20. La punctul G0 su punctul G0.2, alineatul ?1= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :G0.2. ?1= 2n 6n3elesul pre4entelor norme metodologice, locul de livrare direct" repre4int" locul unde pot fi primite produse acci4a ile, cu eBcep3ia tutunului prelucrat, 6n regim suspensiv de acci4e de la un antrepo4it fiscal sau de la un eBpeditor 6nregistrat cu condi3ia ca acest loc s" fie indicat de destinatar, respectiv antrepo4itarul autori4at sau de destinatarul 6nregistrat prev"4ut la pct. 0G.: 21. La punctul 101 alineatul ?2=, litera c= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :c= s" 6nştiin3e4e autoritatea vamal" teritorial" 6n ra4a c"reia au fost primite produsele acci4a ile şi s" p"stre4e produsele 6n locul de recep3ie cel pu3in 2% de ore pentru a permite acestei autorit"3i s" se asigure c" produsele au fost efectiv primite şi c" acci4ele eBigi ile pentru acestea au fost pl"tite. ;up" eBpirarea termenului de 2% de ore, operatorul economic poate proceda la recep3ia produselor acci4a ile primite.: 22. La punctul 100, alineatul ?0<2= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?0<2= /ntrepo4itarii autori4a3i care produc mai multe categorii de produse acci4a ile, au o liga3ia de a constitui garan3ia corespun4"toare acelei categorii de produse acci4a ile pentru care este prev"4ut cuantumul cel mai mare potrivit alin. ?0<1=.: 23. La punctul 100, dup" alineatul ?G= se introduce un nou alineat, alineatul ?G<1=, cu urm"torul cuprins9 :?G<1= 2n ca4ul eBpeditorului 6nregistrat, pentru produsele energetice prev"4ute la art. 208<18 alin. ?2= din Codul fiscal, altele dec#t cele prev"4ute la art. 208<18 alin. ?3= din Codul fiscal, nivelul garan3iei se determin" pe a4a nivelului acci4elor aferent motorinei.: 2%. La punctul 111, alineatele ?%0= şi ?%1= se modific" şi vor avea urm"torul cuprins9 :?%0= 2n toate situa3iile de scutire direct", livrarea produselor se face la pre3uri f"r" acci4e, iar deplasarea şi primirea produselor acci4a ile spre/de un utili4ator final autori4at se supun prevederilor sec3iunii a G1a J;eplasarea şi primirea produselor acci4a ile aflate 6n regim suspensiv de acci4eK, cap. ,<1 de la titlul ',, din Codul fiscal. ?%1= La sosirea produsului operatorul economic utili4ator tre uie s" 6nştiin3e4e autoritatea vamal" teritorial" şi s" p"stre4e produsele 6n locul de recep3ie maBimum 2% de ore pentru o posi il" verificare din partea acestei autorit"3i, 6n condi3iile prev"4ute prin ordin al preşedintelui /gen3iei Na3ionale de /dministrare .iscal". ;up" eBpirarea termenului de 2% de ore utili4atorul final autori4at poate proceda la recep3ia produselor acci4a ile primite.: 25. La punctul 113 su punctul 113.2, alineatul ?18= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?18= La sosirea produselor energetice utili4atorul final autori4at tre uie s" 6nştiin3e4e autoritatea vamal" teritorial" şi s" p"stre4e produsele 6n locul de recep3ie maBimum 2% de ore pentru o posi il" verificare din partea acestei autorit"3i, 6n condi3iile prev"4ute prin ordin al preşedintelui /gen3iei Na3ionale de /dministrare .iscal". ;up" eBpirarea termenului de 2% de ore utili4atorul final autori4at poate proceda la recep3ia produselor energetice primite.: 28. La punctul 113 su punctul 113.2, dup" alineatul ?18= se introduce un nou alineat, alineatul ?18<1=, cu urm"torul cuprins9 :?18<1= 2n toate situa3iile de scutire direct" livrarea produselor se face la pre3uri f"r" acci4e, iar deplasarea şi primirea produselor acci4a ile spre/de un utili4ator final autori4at se supun prevederilor sec3iunii a G1a J;eplasarea şi primirea produselor acci4a ile aflate 6n regim suspensiv de acci4eK, cap. ,<1 de la titlul ',, din Codul fiscal.:

27. La punctul 113 su punctul 113.7, alineatul ?12= se modific" şi va avea urm"torul cuprins9 :?12= La sosirea produselor energetice utili4atorul final autori4at tre uie s" 6nştiin3e4e autoritatea vamal" teritorial" şi s" p"stre4e produsele 6n locul de recep3ie maBimum 2% de ore pentru o posi il" verificare din partea acestei autorit"3i, 6n condi3iile prev"4ute prin ordin al preşedintelui /gen3iei Na3ionale de /dministrare .iscal". ;up" eBpirarea termenului de 2% de ore, utili4atorul final autori4at poate proceda la recep3ia produselor energetice primite.: 20. La punctul 113 su punctul 113.7, dup" alineatul ?12= se introduce un nou alineat, alineatul ?12<1=, cu urm"torul cuprins9 :?12<1= 2n toate situa3iile de scutire direct" livrarea produselor se face la pre3uri f"r" acci4e, iar deplasarea şi primirea produselor acci4a ile spre/de un utili4ator final autori4at se supun prevederilor sec3iunii a G1a J;eplasarea şi primirea produselor acci4a ile aflate 6n regim suspensiv de acci4eK, cap. ,<1 de la titlul ',, din Codul fiscal.: 2G. La punctul 113 su punctul 113.11, dup" alineatul ?0= se introduc trei noi alineate, alineatele ?G=1?11=, cu urm"torul cuprins9 :?G= 2n situa3iile de acordare a scutirii directe pentru ga4ul natural sau pentru energia electric", utili4ate 6n scopurile scutite de la plata acci4elor, utili4atorii notific" acest fapt la autoritatea vamal" teritorial". ;up" notificare, utili4atorul transmite furni4orului de astfel de produse o copie de pe notificare cu num"rul de 6nregistrare la autoritatea vamal" teritorial". -ransmiterea notific"rii nu este necesar" atunci c#nd produsele respective provin din ac5i4i3ii intracomunitare proprii sau din opera3iuni proprii de import. ?10= Notificarea prev"4ut" la alin. ?G= cuprinde informa3ii privind activitatea desf"şurat" de utili4ator şi cantitatea de ga4 natural sau energie electric" solicitat" 6n regim de scutire de la plata acci4elor. ?11= Nerespectarea prevederilor alin. ?G= şi ?10= atrage plata acci4elor calculate pe a4a cotei acci4ei prev"4ute pentru ga4 natural sau energie electric" utili4ate 6n scop comercial.: 30. La punctul 11%, dup" litera g= se introduce o nou" liter", litera 5=, cu urm"torul cuprins9 :5= cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2208 00 51 şi NC 2208 00 01 şi 5idromel cu codurile NC 2208 00 5G şi NC 2208 00 0G o 3inut prin fermentarea unei solu3ii de miere 6n ap".: 31. La punctul 118, dup" alineatul ?0= se introduce un nou alineat, alineatul ?0<1=, cu urm"torul cuprins9 :?0<1= 2n ca4ul produselor din tutun prelucrat, altele dec#t 3igaretele, un tim ru aplicat pe pac5ete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale 1 carton, lemn, plastic, metal 1 se consider" a fi deteriorat ca urmare a lipirii pe am ala> devenind impropriu utili4"rii ulterioare datorit" modific"rilor survenite.: /)-. ,, ?1= 7revederile art. , lit. ; pct. 12 se aplic" inclusiv cererilor de ram ursare aflate 6n curs de solu3ionare la data intr"rii 6n vigoare a pre4entei 5ot"r#ri. ?2= 7revederile art. , lit. ; pct. 15 se aplic" inclusiv cererilor de ram ursare aflate 6n curs de solu3ionare la data intr"rii 6n vigoare a pre4entei 5ot"r#ri, 6n limitele instituite prin declara3iile de reciprocitate semnate cu 3"ri ter3e. /)-. ,,, 7re4enta 5ot"r#re intr" 6n vigoare la data pu lic"rii 6n *onitorul +ficial al )om#niei, 7artea

,, cu eBcep3ia prevederilor art. , lit. ( pct. 2G, care se aplic" 6ncep#nd cu data de 1 aprilie 201%. /)-. ,' !ot"r#rea $uvernului nr. %%/200% pentru apro area Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pu licat" 6n *onitorul +ficial al )om#niei, 7artea ,, nr. 112 din 8 fe ruarie 200%, cu modific"rile şi complet"rile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin pre4enta 5ot"r#re, se va repu lica 6n *onitorul +ficial al )om#niei, 7artea ,, d#ndu1se teBtelor o nou" numerotare. 7),*1*,N,E-)& ',C-+)1',+)(L 7+N-/ Contrasemnea4"9 111111111111111 'iceprim1ministru, ministrul finan3elor pu lice, ;aniel C5i3oiu p. *inistrul afacerilor eBterne, )adu 7odgorean, secretar de stat Iucureşti, 5 fe ruarie 201%. Nr. 77. 111111

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful