You are on page 1of 436

SUNUŞ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA
ÖNERİSİ

GELİŞTİRİLMİŞ GEREKÇELİ YENİ METİN

KASIM 2007/ 4. BASKITBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 131


Kanunlar dizisi: 4

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa Önerisi

ISBN: 978-975-9944-234-16-0
© Türkiye Barolar Birliği
Dördüncü Baskı: Kasım 2007, Ankara

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı


Karanfil Sokağı 5/62
06650 Kızılay - ANKARA
Tel: (312) 425 30 11 - 425 36 19 - 418 05 12 - 418 13 36
Faks: 418 78 57
web:www.barobirlik.org.tr
admin@barobirlik.org.tr
yayin@barobirlik.org.tr

Sayfa Tasarımı, Düzelti ve Ofset Hazırlık


Düş Atelyesi (312. 215 70 37)

Baskı
Şen Matbaa
Özveren Sokağı 25/B Demirtepe-Ankara
(0312. 229 64 54 - 230 54 50)

II
SUNUŞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA
ÖNERİSİ

GELİŞTİRİLMİŞ GEREKÇELİ YENİ METİN

III
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

IV
SUNUŞ

SUNUŞ

Türkiye Barolar Birliği kurulduğu 1969 yılından


buyana eksiksiz demorasi, insan hakları, hukukun üs-
tünlüğü ve hukuk devleti kurum ve kavramlarının ya-
şama geçmesi için duraksamadan mücadele vermiştir.
Bu amaç doğrultusunda hukuk ve Anayasa kurultayları
başta olmak üzere birçok etkinlik yapmıştır. Yapılan bu
etkinlikler sonunda ortaya çıkan bilgi birikimi çeşitli ki-
tap ve yasa önerilerine kaynaklık etmiştir.
Bu amaçla 9-13 Ocak 2001 günlerinde “Uluslar ara-
sı Anayasa Hukuku Kuraltayı” yapılmıştır. Kurultay’da
sırasıyla “Dünyada Anayasacılık Hareketleri ve Yeni Ana-
yasalar”, “Türkiye’de Anayasacılık ve Anayasa Kültürü”,
“Ekonomik Sosyal ve kültürel Haklar”, “Yeni Gelişmeler ve
Üçüncü Kuşak Haklar”, “Temel Hak ve Özgürlükler-‘Kap-
sam, Sınırlama ve Kötüye Kullanılması’”, “Siyasal Sistem-
ler-‘Demokratik Parlamenter Sistem,Başkanlık-Yarı Baş-
kanlık Sistemi,Tek-Çift Meclis”, “Demokratik Denetim ve
Katılımcılık” , “İdarenin Yargısal Denetimi”, “Milletvekili
Dokunulmazlığı, Bakanların Sorumluluğu, Cumhurbaşka-
nının Sorumsuzluğu”, “Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku”,
“Küreselleşme, Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik”,
“Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti”, “Yargı Bağım-
sızlığı-Yargıç Güvencesi-Yargının ve Savunmanın Bağımsız
Örgütlenmesi”, “Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme-


TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ler”, “Anayasa Yargısı”, “Ekonomik Düzen ve Anayasa”


konu başlıkları ulusal ve yabancı bilim adamlarının kat-
kılarıyla ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştır.
Beş gün süren etkinliğin son günü siyasi partiler,
sivil toplum örgütleri ve bilim adamlarından oluşan ka-
tılımcılar “Forum-Açık Tartışma” ortamında “Türkiye için
Nasıl bir Anayasa-Bir Anayasa Modeli” konusuyla ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini açıklamışlardır.
Bu çok kapsamlı ve içerikli tartışmalar bir kitap ha-
line getirilmiş, daha sonra bu kitapta toplanan bilgiler
de değerlendirilmek suretiyle yeni bir “Anayasa Taslağı
Önerisi” hazırlaması için Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu
(Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Rona
Aybay (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr.
Ülkü Azrak (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi);
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Marmara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi); Prof. Dr. İlhan Özay (İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi); Av. Yekta Güngör Özden; (Ana-
yasa Mahkemesi Eski Başkanı-Türk Hukuk Kurumu
Başkanı); Prof. Dr. Yavuz Sabuncu (Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi); Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Yıldız
Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi);
Av. Atila Sav (Türkiye Barolar Birliği Eski Başkanı); Prof.
Dr. Zafer Üskül (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi);
Prof. Dr. Zafer Gören, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Ga-
latasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)’ndan oluşan bir
kurul almıştır.

VI
SUNUŞ

Bu komisyonun yoğun çalışması sonunda yeni bir


“Anayasa Taslağı Önerisi” hazırlanmış ve 12 Eylül 2001
yılında kamuoyuna sunulmuştur.
Bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür
etmeyi bir borç biliyor; vefat eden Prof. Dr. Yavuz
Sabuncu’yu da rahmetle anıyoruz.
Türkiye Barolar Birliği tarafından, 2001 yılında ha-
zırlatılarak kamuoyuna sunulan Anayasa Tasarısı’nın
sunuş yazısı şöyle başlıyordu:
“Türkiye Barolar Birliği, kuruluşundan bugüne değin
hukuk devletinin gelişmesi ve olgunlaşması için çalışmıştır.
Bu anlayışla ‘hukukun üstünlüğü’ ilkesinin Türk hukuk uy-
gulamasında düşünce ve dilin çevrimine yerleşmesinde öncü-
lük etmiştir.
Hukuk devleti ve insan hakları alanındaki her oluşu-
mu büyük bir duyarlılıkla izleyen Türkiye Barolar Birliği,
Anayasa’mızın demokratik devletin bütün gelişmelerine açık
çağdaş bir anlayışla benimsenmesi için izleme ve katkı yapma
görevini sürdürmüştür.
1982 Anayasası’nın yapılması sürecinde Türkiye Barolar
Birliği görüşünü belirtmek üzere toplanan Olağanüstü Genel
Kurul tarafından bu Anayasa Tasarısı’nın getirdiği kurum ve
düzenlemelerle halkoyuna inanmayan ve genel olarak seçimi
önemsemeyen, çoğulcu demokrasiye ve çağımızın tüm sosyal
ve hukuksal değerlerine ters düşen, Türk toplumunu çok geri-
lere ve çeşitli bunalımlara sürükleyebilecek nitelikte bulmuş,
bu haliyle tasarının düzeltilemeyecek bir öneri olduğu ve yeni

VII
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

baştan kaleme alınması gerektiği görüş ve inancında olduğu


belirtilmiştir.
Geçen zaman ve uygulamalar, Türkiye Barolar Birli-
ği Genel Kurulu’nun bu saptamasının doğruluğunu orta-
ya koydu. Hazırlanışında ve halk oylamasına sunuluşun-
da bu Anayasa’yı destekleyen kişi ve kuruluşlar da bugün
Anayasa’nın baskıcı ve tümelci karakterinden yakınmakta ve
değiştirilmesi zorunluluğundan söz etmektedir.”
Bu satırlar bugün için de geçerliliğini korumakta-
dır.
1982 Anayasası 2007 yılına kadar pek çok kez deği-
şiklik geçirdi. Ancak, 1995 yılında Başlangıç ile on dört
madde değişikliğini kapsayan 4121 sayılı Yasa ile yapı-
lanlar ve 2001 yılındaki Başlangıç metni ile 32 maddede
yapılan kapsamlı değişiklikler dışındakiler ikincil nite-
liktedir.
Bütün bu değişiklikler yukarıda belirlenen ve bü-
tünsel bir değişiklik zorunluluğunu karşılamamıştır.
Avrupa Birliği ile uyum sürecinde anayasa değişik-
liği ihtiyacı doğmasına ve bu süreçte yedi değişiklik ya-
pılmış olmasına karşın bütüncül bir anayasa değişikliği
düşüncesi fazla ilgi görmedi.
2001 yılındaki kurulun hazırladığı taslak, kamuo-
yuna basın toplantısı ile duyurulmasına, üç baskı yapıp,
ilgili her yere gönderilmesine karşın, ancak son günler-
deki “anayasa krizi” dolayısıyla aranır oldu. Doğru yan-
lış atıflar yapıldı, haksız ve tutarsız eleştiriler getirildi.

VIII
SUNUŞ

Buna rağmen Türkiye Barolar Birliği, TBB-İHAUM


(İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi) bün-
yesinde 2001 tasarısını güncelleştirmek için sürekli ça-
lışmalar ve yayınlar yaptı; toplantılar düzenledi.
2007 yılında yapılan bu çalışmada, 2001 tasarısı ha-
reket noktası olarak kabul edilmiş ve ondan geniş öl-
çüde yararlanılmıştır. Ancak, bazı konularda da, o me-
tinden ayrılınmıştır. Bunda, aradan geçen altı-yedi yılın
getirdiği yeni durumlar ve sorunlar kadar komisyona
yeni ve genç üyelerin katılmış olması da rol oynamıştır.
Sonuç olarak, sunulan bu yeni Taslak, kendi iç tutarlığı
açısından baştan sona yeniden yazılmış bir metindir.
22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra büyük bir
çoğunlukla iktidara gelen siyasi partinin “sivil anayasa”
yapma girişiminden sonra bünyemizdeki bütün çalış-
malar değerlendirilerek bu tasarı ortaya çıktı. Tasarının
özellikleri ve nitelikleri ekteki metinlerde belirtildiği
için burada sadece bir konuya değinmekle yetiniyoruz.
Önerdiğimiz bu Anayasa özgürlükler alanını geniş-
letmiş, kişiler için yeni özgürlükler ve haklar kurmuş
olması dolayısıyla, genel gerekçede açıklandığı üzere
“sivil” olmakla birlikte “renksiz bir anayasa” değildir.
Renksiz Anayasa, arkasına neyi koyarsanız onun ren-
gini yansıtacak bir nev’i bukalemun gibi bir şey olarak
algılanmaktadır.
Oysa yirminci yüzyılın başlarında büyük bir müca-
dele sonunda kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk
milliyetçiliğini benimsemiş, insancıl ve barışsever üni-

IX
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ter bir devlet olmanın yanında demokrasinin alt yapı-


sını teşkil eden lâiklik ve bunu sağlayacak laik eğitim,
hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü özümsemeye
özendirilmiş bir ülkedir. Onun kurucu lideri “akıl ve
bilim”in rehberliğini “mirasçılarına” tek yol olarak gös-
termiştir.
Bu nedenle bizim anayasa tasarımızın rengi vardır
ve bu Cumhuriyetimizin yukarıda belirttiğimiz temel
ilkelerinden oluşan bir renktir
İktidar partisinin Meclis’teki çoğunluğuna daya-
narak, tek başına bütüncül yeni bir anayasayı gündeme
getirdiği bu süreçte, Birliğimizce Prof. Dr. Rona Aybay,
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof.Dr.
Oktay Uygun, Doç. Dr. Korkut Kanadoğlu, Yard. Doç.
Dr. Ece Göztepe, Yard. Doç. Dr. Faruk Bilir ve Koor-
dinatör üye Avukat Teoman Ergül’e hazırlattırılan bu
öneriyi, Yönetim Kurulumuzun da incelemesinden son-
ra Yasama Meclisimizin ve kamuoyunun değerlendir-
mesine sunuyoruz.
2001 metnini ve bu metni hazırlamak için büyük
özveride bulunan bilgi, birikim ve emeklerini esirgeme-
yen sayın hocalarımıza ve meslektaşlarımıza şahsım ve
TBB adına sonsuz teşekkür eder saygılar sunarım.

Av. Özdemir Özok


Türküye Barolar Birliği Başkanı


SUNUŞ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ................................................................................. V
GENEL GEREKÇE.............................................................. 1
BAŞLANGIÇ...................................................................... 29

BİRİNCİ KESİM
GENEL ESASLAR
Devletin şekli..................................................................... 33
Cumhuriyetin nitelikleri.................................................. 33
Devletin bütünlüğü.......................................................... 34
Egemenliğin kaynağı........................................................ 35
Egemenliğin kullanılması................................................ 35
Yasama yetkisi................................................................... 37
Yürütme görevi ve yetkisi............................................... 38
Yargı yetkisi....................................................................... 38

İKİNCİ KESİM
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Birinci Bölüm
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
GENEL DÜZENİ
İnsan onurunun dokunulmazlığı................................... 39
Eşitlik.................................................................................. 42
Temel hak ve özgürlüklerin niteliği............................... 41
Temel hak ve özgürlüklerin bütünlüğü......................... 43
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması . ................... 44

XI
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Sınırlama ölçütleri............................................................. 44
Temel hak ve özgürlüklerin kötüye
kullanılamaması . ...................................................... 48
Olağanüstü yönetim usullerinde temel hak
ve özgürlükler............................................................ 50
Temel hak ve özgürlüklerin etkili kullanımını
sağlayan güvenceler.................................................. 52
Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı..................... 52
Ceza hukuku güvenceleri................................................ 56
İspat hakkı.......................................................................... 59
Temel hak ve özgürlüklerin korunması........................ 59
Yabancıların durumu....................................................... 61

İkinci Bölüm
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Özgürlük ve güvenlik...................................................... 62
Yaşam hakkı....................................................................... 62
İnsan varlığının bütünlüğü.............................................. 62
İşkence ve eziyet yasağı................................................... 63
Zorla çalıştırma yasağı..................................................... 64
Kişi özgürlüğü ve güvenliği............................................ 65
Düşünce özgürlüğü.......................................................... 67
Anlatım özgürlüğü........................................................... 68
Vicdan ve din özgürlüğü................................................. 71
Özel yaşam alanı............................................................... 73
Özel yaşamın gizliliği....................................................... 73
Konut dokunulmazlığı .................................................... 75
Haberleşme özgürlüğü . .................................................. 76

XII
SUNUŞ

Kişisel bilgi ve verilerin korunması................................ 78


Dolaşım özgürlüğü........................................................... 79
Yerleşme özgürlüğü......................................................... 80
Toplu özgürlükler ............................................................ 80
Toplantı ve gösteri özgürlüğü......................................... 80
Dernek özgürlüğü............................................................. 82
Yurttaş girişimleri............................................................. 83
Siyasal haklar ve ödevler ................................................ 84
Yurttaşlık............................................................................ 84
Bilgi edinme hakkı............................................................ 87
Katılım hakkı .................................................................... 87
Dilekçe hakkı .................................................................... 92
Oy hakkı ve seçimler........................................................ 93
Siyasal parti özgürlüğü ................................................... 95
Siyasal partilerin uyacakları esaslar............................... 96
Siyasal partilere ilişkin yasaklar ve yaptırımlar........... 97
Hizmete girme................................................................. 109
Mal bildirimi ................................................................... 110
Yurt hizmeti..................................................................... 110
Vergi ödevi....................................................................... 111

Üçüncü Bölüm
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK
VE ÖZGÜRLÜKLER
Mülkiyet hakkı................................................................ 112
Kamulaştırma ................................................................. 113
Devletleştirme ve özelleştirme...................................... 114
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü................................... 115
Ailenin korunması.......................................................... 116

XIII
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Çalışma hakkı ve ödevi.................................................. 117


Çalışma koşulları ve dinlenme hakkı........................... 119
Ücrette adalet sağlanması.............................................. 120
Sendika özgürlüğü.......................................................... 121
Toplu iş sözleşmesi hakkı.............................................. 124
Grev hakkı........................................................................ 127
Sosyal güvenlik hakkı..................................................... 130
Özel olarak korunması gerekenler............................... 131
Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlar............................ 132
Sağlık hakkı...................................................................... 132
Konut hakkı..................................................................... 134
Yeterli besin ve temiz suya ulaşma hakkı................... 135
Tüketici hakları................................................................ 136
Devletin iktisadi ve sosyal ödevleri ............................ 137
Eğitim ve öğrenim hakkı................................................ 139
Bilim ve sanat özgürlüğü............................................... 146
Basın yayın özgürlüğü ve ek güvenceler..................... 146
Basın ve yayın özgürlüğünün sınırlanması ............... 148
Görsel ve işitsel iletişim özgürlüğü.............................. 153
Düzeltme ve yanıt hakkı ............................................... 156

Dördüncü Bölüm
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI
Çevre hakkı...................................................................... 157
Ormanların korunması ve geliştirilmesi...................... 158
Toprak mülkiyeti............................................................. 160
Tarım toprakları.............................................................. 160
Doğal kaynaklar ve varlıklar......................................... 161
Kıyılardan yararlanma hakkı........................................ 162

XIV
SUNUŞ

İnsanlığın ortak mirasına saygı..................................... 163


Barış hakkı . ..................................................................... 164
Gelişme hakkı.................................................................. 165
Planlama........................................................................... 167
Fizik Planlama................................................................. 169

ÜÇÜNCÜ KESİM
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI
Birinci Bölüm
YASAMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Kuruluşu)................... 172
Milletvekili Seçilme Yeterliliği...................................... 172
Seçim dönemi.................................................................. 174
Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimleri........... 176
Seçimlerin genel yönetim ve denetimi......................... 177
Üyelikle ilgili hükümler................................................. 178
Ulusun temsili................................................................. 178
Ant içme .......................................................................... 180
Üyelikle bağdaşmayan işler........................................... 181
Yasama sorumsuzluğu................................................... 182
Yasama dokunulmazlığı................................................ 183
Milletvekilliğinin düşmesi ........................................... 186
İptal istemi ...................................................................... 188
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görev ve yetkileri .................................................... 189
Kanunların önerilmesi ve görüşülmesi....................... 190
Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması........ 191
Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını
uygun bulma............................................................ 192

XV
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma


yetkisi verme............................................................ 199
Savaş ilanı ve silâhlı kuvvet kullanılması................... 202
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işleyişi . ................. 208
Toplanma ve tatil ........................................................... 204
Başkanlık Divanı............................................................. 205
Toplantı ve karar yeter sayısı......................................... 207
Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması...................... 208
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
bilgi edinme ve denetim yolları ........................... 209
Gensoru ........................................................................... 210
Meclis Soruşturması....................................................... 211

İkinci Bölüm
YÜRÜTME
Cumhurbaşkanı ............................................................. 215
Nitelikleri ve tarafsızlığı................................................ 215
Seçimi................................................................................ 217
Ant içmesi ....................................................................... 218
Görev ve yetkileri............................................................ 219
Sorumsuzluğu................................................................. 222
Sorumluluğu.................................................................... 223
Cumhurbaşkanına vekillik etme.................................. 224
Bakanlar Kurulu (Kuruluş) .......................................... 224
Göreve başlama ve güvenoyu....................................... 225
Görev sırasında güvenoyu............................................. 226
Görev ve siyasal sorumluluk......................................... 227
Bakanlıkların kurulması ve bakanlar.......................... 227
Tüzükler........................................................................... 228

XVI
SUNUŞ

Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu.............................. 229


Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi . ........................ 230
Savunma ve Ulusal Güvenlik....................................... 231
Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanı................... 231
Ulusal Güvenlik Kurulu ............................................... 232
Kamu yönetimi . ............................................................. 233
Yönetimin temel ilkeleri ............................................... 233
Yönetimin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği.............. 233
Yönetmelikler.................................................................. 233
Yönetimin saydamlığı.................................................... 234
Kamu görevlileri............................................................. 236
Sorumluluk ve yaptırımlar............................................ 236
Kanunsuz emir................................................................ 237
Yargı denetimi ................................................................ 238
Kamu yönetiminin kuruluşu ....................................... 240
Merkezden yönetim........................................................ 240
Yerel yönetimler.............................................................. 241
Uzman ve özerk kuruluşlar . ........................................ 243
Kamu Denetçiliği Kurumu............................................ 243
Yükseköğrenim ve üst kuruluşları............................... 245
Yükseköğrenim kurumları............................................ 245
Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu ............................. 248
Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu .................... 249
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları....... 252
Devlet Planlama Örgütü................................................ 254
Kültür ve Sanat Yüksek Kurumu.................................. 255
Diyanet İşleri Başkanlığı................................................ 256
Diğer uzman ve özerk kuruluşlar................................ 257

XVII
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Olağanüstü yönetim usulleri ....................................... 258


Olağanüstü haller............................................................ 258
Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali.......................... 259
Olağanüstü yönetimlerle ilgili düzenleme.................. 260

Üçüncü Bölüm
YARGI
Yargıyla ilgili genel esaslar . ......................................... 262
Yargı bağımsızlığı........................................................... 262
Hâkimlik mesleği ve güvencesi.................................... 263
Hâkimlik mesleği............................................................ 263
Hâkimlik güvencesi........................................................ 265
Savcılık mesleği ve savcıların görev güvencesi.......... 265
Savunma mesleği ve barolar......................................... 268
Mahkemelerin kuruluşu................................................ 271
Askeri yargı .................................................................... 272
Yüksek mahkemeler ...................................................... 275
Anayasa Mahkemesi (Kuruluşu) ................................. 275
Daire ve kurullar............................................................. 280
Üyeliğin sona ermesi...................................................... 282
Görev ve yetkileri............................................................ 283
İptal davası....................................................................... 285
İtiraz yolu......................................................................... 287
Anayasa şikâyeti başvurusu.......................................... 289
Anayasa Mahkemesi kararları . ................................... 293
Yargıtay............................................................................. 297
Danıştay............................................................................ 299
Askeri Yargıtay .............................................................. 300

XVIII
SUNUŞ

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.................................. 302


Uyuşmazlık Mahkemesi................................................ 304
Yüksek Kurullar ............................................................. 305
Yüksek Seçim Kurulu..................................................... 305
Hâkimler Yüksek Kurulu.............................................. 306
Savcılar Yüksek Kurulu . ............................................... 310

DÖRDÜNCÜ KESİM
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
Bütçe . ............................................................................... 313
Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması..................... 313
Bütçenin Görüşülmesi.................................................... 313
Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları.................. 315
Kesin Hesap..................................................................... 315
Sayıştay............................................................................. 316
Denetim............................................................................ 318
Piyasaların Denetimi...................................................... 319
Devletin Ödevleri ........................................................... 320
Esnaf ve Sanatkârların Korunması.............................. 320
Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi.................................... 320

BEŞİNCİ KESİM
ANAYASANIN DEGİŞTİRİLMESİ
VE KORUNMASI
Anayasanın değiştirilmesi............................................. 321
Değiştirilemez hükümler............................................... 323
Devrim kanunlarının korunması................................. 323
Başlangıç ve kenar başlıklar.......................................... 325

XIX
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ALTINCI KESİM
GEÇİCİ HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK
Geçici Hükümler............................................................. 326
Anayasanın yürürlüğe girmesi . .................................. 327

Dizin.................................................................................. 329

EKLER............................................................................... 337
EK I . ................................................................................. 339
EK II................................................................................... 375

XX
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

GEREKÇELİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA ÖNERİSİ
(2007)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ


ANAYASA ÖNERİSİ (2007)
KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Rona AYBAY


TBB-İHAUM (İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Başkanı-İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Süheyl BATUM
(Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR
(Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ece GÖZTEPE
(Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Korkut KANADOĞLU
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
(Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Oktay UYGUN
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Avukat Teoman ERGÜL
(Koordinatör Üye)

XXI
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

XXII
GENEL GEREKÇE

GENEL GEREKÇE

Türkiye Barolar Birliği, 1982 Anayasası hal­


koyuna sunulmadan önce Ankara’da yaptığı özel
olağanüstü genel kurulda bu Anayasa hakkındaki
düşüncesini, kamuoyuna sunduğu bir raporla açık­
lamıştır. Türkiye Barolar Birliği o günden bu güne
Anayasa konusundaki çalışmalarını çeşitli biçimler­
de sürdürmektedir.
Kanun-i Esasi Osmanlı Devleti’nde parlamen­
toyu kuran, 1909 değişiklikleri parlamenter rejimin
temellerini atan, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
“milli egemenlik” ilkesini yeni devletin dayana­
ğı yapan Anayasalardır. 1924 Anayasası, iktidarın
kaynağı bakımından 1921’in temelini korurken,
erkler ayrılığı çerçevesinde meclis hükümeti siste­
mini parlamenter rejime yönlendirmiş; klasik hak ve
özgürlüklerin doğal hukuk temelinde derli toplu bir
demetini sunmuştur. 1961 Anayasası ise, yeni öz­
gürlük anlayışını güvenceleyen ve parlamenter reji­
min işleyişini sağlayan çağdaş kurallar ve kurumla­
rıyla II. Dünya Savaşı sonrası Anayasacılık kuşağını
yansıtan özelliklere sahip olmuştur.


TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bu süreçte devletin; insan hakları, demokrasi


ve hukuk devleti bağlamında kurumsallaşmasında
ilerlemeci bir özellik gözlenmektedir. Başka bir an­
latımla, Batıda XVIII. yüzyıl sonunda ortaya çıkan
yazılı Anayasaları yüz yıllık bir gecikmeyle izlemiş
olsak da, Anayasa ve siyasal yaşam bakımından
atılan her yeni adımda çağdaşlığı yakalama çabası
kayda değer bir olgudur.
Anayasal gelişmeler haritasında 1982 neyi getir­
miştir, neyi yenilemiştir?
1982 Anayasası sözkonusu gelişim sürecinde bir
duraklama dönemi, hatta halkalar zincirinde kopma
noktasını ifade etmektedir. Olağanüstü ortam ve ko­
şullarda, ülke hep kriz halinde yaşayacakmış zihni­
yetiyle hazırlanan 1982 Anayasası, yirmi yılı aşan
yürürlük döneminde sadece insan hakları açısından
değil, siyasal rejimin işleyişi üzerinde yapılan tartış­
maların da odağında yer almıştır.
1982 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin da­
yandığı birtakım temel ilkeleri korumuş olsa da,
bir temel normun üzerine inşa edildiği dengeleri
bozmuştur. Kısaca bu, özgürlük ve otorite dengesi
olarak ifade edilebilir. 1961 Anayasası’nın uygula­
masında ortaya çıkan, yapısal olmaktan çok teknik


GENEL GEREKÇE

aksaklıkları giderme “gerekçesi” ile 1982’de yapı­


lan düzenlemeler, öngörülen doğrultuda sorunlara
çözüm oluşturmak bir yana, tam tersine adeta krizler
dizisine yol açmıştır. Zira hak ve özgürlüklerin aşı­
rı derecede sınırlanmasına karşın çarpık bir biçim­
de güçlendirilen otorite, kısa dönemde belki düzeni
sağlamıştır; ama uzun vadede krizler halkası süre­
ğen hale gelmiştir. Aslında, daha az demokrasi/daha
çok otorite, daha az hukuk/daha çok devlet gibi bir
bakıma, “azlar ve çoklar” kısır döngüsüne dayanan
1982 Anayasası, Türkiye gibi birikimli ve girift ya­
pılı bir toplum ve ülkeye “dar” gelmiştir.
Yasallık ilkesinden hukuk devletinin temellen­
dirilmesine doğru yüz elli yıllık anayasal ve siya­
sal tarih, 1982’nin, bireyleri, örgütleri ve toplumu
“zapt-u rapt” altına almayı hedefleyen kurum ve or­
ganları ile dondurulmuştur. Türkiye’nin çevresinde
ve dünyada son çeyrek yüzyılın anayasal gelişmele­
ri de göz önüne alınırsa, 1982 Anayasası’nın getirdi­
ğinden çok götürdüğü, yeniliğinden çok çağ dışılığı
öne çıkmaktadır.
Demokratik bir devletin belli dönemde hazırla­
yıp yürürlüğe koyduğu Anayasayı çağdaş gereksi­
nimler doğrultusunda zaman içerisinde değişikliğe
tabi tutması ya da yenilemesi doğaldır.


TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

1983’ten beri seçilen hemen hemen bütün parla­


mentolar iradelerini, kendileri için kuruluş çerçevesi
oluşturan Anayasa’yı, “türev kurucu iktidar” sıfa­
tıyla kısmen de olsa demokratikleştirme yönünde
kullanmışlardır.
Bu Anayasa kabul edildiği günden 2001 yılına
kadar beş, 2001 yılında 4709 sayılı kanunla “Baş-
langıç” metni dahil 32 maddede yapılan kapsam­
lı değişiklikten sonra 21.11.2001 tarih ve 4720;
27.12.2002 tarih ve 4777;7.5.2004 tarih ve 5170;
21.6.2005 tarih ve 5370; 29.10.2005 tarih ve 5428;
13.10.2006 tarih ve 5551 sayılı kanunlarla, 20 mad­
dede on iki değişikliğe uğramıştır.
Ne var ki, 1982 Anayasası’nı aşma çalışması,
genel iradenin gerisinde kalmış, hatta siyasal fak­
törlerin iradesini bile yansıtamamıştır. Değinilen
değişiklikler içerisinde, 1995’te gerçekleştirilenin
en kapsamlısı olduğu göz önüne alınarak şu hatırlat­
ma yapılabilir: 1991 yasama seçimlerine katılan ve
parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin hemen
hepsi kampanya sırasında kendi Anayasa taslaklarını
ortaya koymuşlardı. Buna karşılık siyasal partilerin
üzerinde uzlaşmaya vardıkları 21 madde ile sınırlı
Anayasa değişiklik önerisi, ancak 13 Ocak 1995’te


GENEL GEREKÇE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunula­


bilmişti. 450 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
301 milletvekilinin imzasını taşıyan “ortak öneri”
siyasal partilerin de yeni Anayasa isteklerinin “or­
tak paydası”nı oluşturmaktaydı. Fakat sonuç daha
olumsuz oldu: Anayasa Komisyonu’ndaki öneri en
tartışmalı değişikliklerle, Temmuz 1995’te Türkiye
Büyük Millet Meclisi’de 15 madde ile sınırlı ve içe­
rik itibariyle, “ortak öneri”ye göre hayli daraltılmış
bir metin olarak kabul edildi.
Türkiye 2000’li yıllara girdiğinde; parlamento­
nun gündeminde yer alan Anayasa değişiklik çalış­
masına paralel olarak toplumun çeşitli kesimlerinde,
özellikle kimi sivil toplum örgütlerinde ve kamu ku­
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yeni ana­
yasal arayışlar ve çalışmalar da ivme kazandı. Hatta
Anayasa hukukunun temel konularını oluşturan yasa
taslakları ortaya kondu. Bunlar, siyasal partiler ve
seçim yasaları gibi doğrudan siyasal yaşama veya
dernekler yasası, toplantı, gösteri ve yürüyüşler ya­
sası gibi toplu özgürlükler konusuna ilişkindirler.
Demokrasi ve özgürlükleri ilerletme beklentisini
yansıtan ve gönüllülük temelinde gerçekleştirilen
bu denli somut çalışmalara bir başka ülkede rastla­
mak zordur.


TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye Barolar Birliği, övünebileceğimiz bir


öngörü ile 2000 yılında bir Anayasa taslağı için bi­
lim adamlarından bir kurul kurdu. Bu kurul Prof. Dr.
Yılmaz Aliefendioğlu (Çankaya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi), Prof. Dr. Rona Aybay (Bilgi Üniversite­
si Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Ülkü Azrak (Malte­
pe Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. İbrahim
Kaboğlu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi),
Prof. Dr. İlhan Özay (İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi), Av. Yekta Güngör Özden (Anayasa Mah­
kemesi Eski Başkanı-Türk Hukuk Kurumu Başkanı),
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu (Ankara Üniversitesi Siya­
sal Bilgiler Fakültesi), Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Yıl­
dız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa­
kültesi), Av. Atila Sav (Türkiye Barolar Birliği Eski
Başkanı), Prof. Dr. Zafer Üskül (Maltepe Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğ­
lu (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)’ndan
oluşmaktaydı. Hazırlanan bu son metnin, gerekçeleri
ile pek çok maddesinin onların çalışmalarının ürünü
olduğunu belirtir, bu çalışmalarından dolayı kendile­
rine teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
2007 yılının başından beri Türkiye neyin doğru,
neyin yanlış olduğunun pek önemli olmadığı bir sü­
reç, yeni bir “Anayasa krizi” yaşamaktadır.


GENEL GEREKÇE

Yaşadığımız olumsuzlukların, çirkin görüntü­


lerin kaynağı, Türkiye Barolar Birliği’nin 1982 yı­
lından bu yana ısrarla belirttiği 1982 Anayasası’nın
anlayışı, yazımı, dili, mantığıdır. 1982 Anayasası
yürürlüğe girdikten sonra uyulması gereken meşru
bir Anayasadır. Hepimiz gücümüzü, yetkilerimizi
ondan almaktayız. “Gayri meşrudur” sözünü söyle­
yenler kendilerini inkâr etmektedirler. Ancak, 1982
Anayasası demokrasiye, hukuka bakış açısı itibariy­
le yanlıştır; dili, mantığı yanlıştır. Bu sebeple on iki
değişiklik görmüş olmasına karşın tamir edileme­
miştir. Ve dikiş tutmaz hale gelmiştir.
Anayasa konusundaki dayatmaların olumlu so­
nuç vermediğini yaşayarak öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu deneyimimiz sadece darbeler için geçerli sayıl­
mamalıdır. Benzer koşullar ve davranışlar, tepkiler
her zaman aynı sonucu verecektir.
Diğer yandan genel eğilimimiz yasa ve emir ile
sorunların çözülebileceği şeklindedir. Sosyolojik
araştırmalar, anketler, çağcıl ihtiyaçlar nazara alın­
madan yapılan yasaların ve Anayasanın, alt yapı
sorunları dikkate alınmadığı için uygulanma imkânı
ve başarı şansı da bulunmamaktadır.
Bu iki husus dikkate alındığı takdirde yapılacak
bir Anayasa’nın kalıcılığı sağlanabilir.

TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

İşte bu taslak çalışma, anayasal arayışın yeni bir


Anayasa metnine dönüşmesine katkıda bulunmak
amacıyla kendisi de uzlaşma ürünü niteliği taşıyan
bir belge olarak hazırlanmış; 2007 Türkiye’sinin ge­
reksinimlerine, anayasal dinamikler ekseninde yanıt
bulma ereği ile ortaya çıkmıştır.
Anayasal dinamikleri yerli yerine oturtmak için,
1921 ve 1961 metinlerine yeniden yollama yapmak­
ta yarar var. 1921 Anayasası, uygulama dönemi ve
metin olarak en kısa, ama seçimle belirlenen meclisin
özgür iradesiyle hazırlanan özgül bir ulusal kurucu
belgedir. 1961 Anayasası ise, hazırlanma sürecin­
den çok içerik olarak en özgürlükçü ve demokratik
olanı, ulusal özellikleri yanında evrensel açılımı da
baskın olan bir metindir. Her ikisinin ortak özelliği,
(farklı biçimlerde de olsa) “en demokratik” olma­
ları ve itici güçleri tamamen ulusal nitelik taşıyan
Anayasalar olmalarıydı.
Yeni bir Anayasa arayışında, değinilen tarihi
iç dinamikler esin kaynağı oluşturabilir. Bunlara
2001’den sonra gelişen önemli bir öğe daha eklen­
miş bulunuyor: toplumsal dinamik.
Yeni Anayasanın eksenini belirlerken sorun,
ulusal özelliklerle evrensel ölçütlerin uyumlu bir


GENEL GEREKÇE

sentezi ile Türkiye’nin yararı doğrultusunda dış et­


kenleri içselleştirme noktasında düğümlenmiştir.
XXI. Yüzyıl Türkiye’sinin Anayasası, “ülke,
insan ve devlet” ekseninde; nitelikli ve korunmuş
bir ülkede insanların onurlu bir yaşam sürebilme­
si, devletin sorumlu yurttaşlar yaratması ve onlara
hizmet vermesi, devletin kendisinin de uluslararası
toplum önünde onurlu, eşit ve saygın bir konum edi­
nebilmesi ereğine yönelmelidir. Bu hedefler, Ana­
yasalarımızın geleneksel ve klasik hale gelmiş or­
tak özelliklerini göz ardı etme sonucunu doğurmaz.
Gerçekten yeni Anayasa’nın dayanacağı eksenler,
bu süreklilik çizgisinde yine üç ana kısımda öngö­
rülebilir.
Cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü,
egemenlik ve erkler ayrılığı (yasama, yürütme ve
yargı) hakkındaki hükümleri kapsamına alan, Anaya­
sanın “genel esasları” kesimi, 1924 Anayasası’nın
koyduğu temel ilkeleri geliştiren 1961 ve 1982 ana­
yasalarının ortak paydalarını oluşturmaktadır. Bun­
lar geçerliliklerini korumaktadır. Yeni Anayasa için
öneri çalışmasında sadece çağdaş gereksinimler
doğrultusunda kimi açılımlar ve biçimsel düzenle­
meler sözkonusudur.


TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

II. kesimde düzenlenen hak ve özgürlükler bakı­


mından; 1924 Anayasası’na yansıyan doğal hukuk
anlayışı, 1961 Anayasası ile sosyal haklarla tamam­
lanmış ve temel haklar konusunda genel sınırlama
yerine genel güvence ve koruma ilkeleri benimsen­
miş; bunun yanı sıra hak ve özgürlüklerin sistema­
tiği çağdaş gelişmelere uygun olarak yenilenmiştir.
1982 Anayasası, 1961’in öngördüğü sınırlama ve
güvence rejimini değiştirdiği halde, hak ve özgür­
lüklere ilişkin sınıflandırmaya dokunmamıştır.
Bu taslakta, son çeyrek yüzyılda, hatta son kırk
yılda hak ve özgürlükler konusunda tanık olunan
gelişmeler ışığında, güvence ve sınırlandırma sis­
temi yeniden düzenlenmiş; sistematik açıdan yine
üçlü ama tamamen yeni bir bölümleme önerilmiş­
tir: “Kişi özgürlükleri ve siyasal haklar”, “İktisadi,
sosyal ve kültürel hak ve özgürlükler”, “Çevre, ba-
rış ve gelişme hakları”.
“Cumhuriyetin Temel Organları” (üçüncü ke­
sim) konusunda, “Yasama, Yürütme ve Yargı” bö­
lümleri olarak 1961 ve 1982 sistematiği korunmuş­
tur. Bununla birlikte, 1982 Anayasası uygulamasında
ortaya çıkan sorunlar göz önüne alınarak, kurumlar
arası dengeyi sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler
yapılmıştır. Her erkin içinde yapılan düzenlemeler

10
GENEL GEREKÇE

yanında, erkler arası ilişkilerde de yenilikler öngö­


rülmüştür. Belirgin anayasal statüye kavuşturulan
özerk ve yansız kuruluşlar; birey/devlet ilişkisinin ve
dengesinin yeni bir aracı olarak da düşünülebilir.
Gerçekten Anayasa tekniği açısından; ör­
neğin “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğü”nün korunmasının 1982 Anayasası’nca
sık sık yinelenen bir yasaklar manzumesi ile sağ­
lanacağı varsayılmıştır. Bu taslakta ise aynı ilkeyi,
“ülke, insan ve siyasal iktidar” olarak devletin kuru­
cu öğelerinin dengeli bir yapılanmasıyla güvencele­
me tekniği öne çıkmıştır. Yine öneri metninin doku­
sunu oluşturan katılım, saydamlık ve kurul halinde
yönetim ilkeleri; paylaşımcı bireylerden oluşan top­
lumda sorumluluk bilincine sahip yurttaş yaratma,
yönetenleri ayrıcalıklı statüden çıkarma ve hukuku
etkili kılma işlevlerine de katkıda bulunacaktır.
Türkiye Barolar Birliği’nin girişimi ile Anayasa
Önerisi, 2002 yılına kadar üçüncü baskısını yapmış,
İngilizce olarak yayımlanmış ve uluslararası bir pa­
nelde de tartışmaya açılmıştır. Aradan geçen yedi
yıl içinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve gereksi­
nimler, bu çalışmanın güncelleşmesini ve geliştiril­
mesini zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeleri aşağıdaki
noktalarda toplamak mümkündür:

11
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

1) 2001-2004 arası gerçekleşen Anayasa deği­


şikliklerinin bir bölümünde önerimiz etkili olmuş­
tur. Bunlar güncelleştirme çalışmaları sırasında göz
önünde tutulmuş ve ilgili madde gerekçelerine yan­
sıtılmıştır. Önerimizde yer almayan Anayasa deği­
şikliklerinden benimsenenler de güncelleştirilmiş
metne eklenmiştir.
2) Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gelişme­
lerin hemen arkasında gerçekleşen ve 21 Ekim 2007
tarihinde halkoyuna sunulacak olan Anayasa deği­
şikliklerini değerlendirme zorunluğu doğmuştur.
Bu değişiklikler Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk
iki turun 367 katılımla yapılması gerektiğine ilişkin
Anayasa Mahkemesi kararına bir tepki olarak oluş­
turulmuştur. Belli bir görüşe bağlı olmayan her Ana­
yasa hukukçusu, bu değişikliklerin rejim üzerinde
yaratacağı yozlaştırıcı sonuçları değerlendirebilecek
bilgiye sahiptir. Değişikliklerin rejimi yozlaştıracak
olmasının nedenini öncelikle Cumhurbaşkanının
yetkilerindeki genişlikte aramak gerekir. Bu yetkiler
ancak bağımsız ve gerçekten tarafsız bir Cumhur­
başkanının elinde siyasal iktidarı dengeleyici bir rol
oynayabilir. Bu yetkiler siyasal iktidarın halk tara­
fından seçilecek lideriyle (ya da o lidere bağlı yöne­
tim kadrosundan biriyle) bütünleşirse parlamenter

12
GENEL GEREKÇE

sistemdeki mutedil güçler ayrılığı tehlikeye girer ve


rejim çoğunlukçu demokrasiye kayar. Anılan yet­
kileri kendi iktidarı ile bütünleştirmeye ve bunu da
halkın oyuyla takviye etmeye çalışmak şefliğe özen­
menin bir ifadesidir.
Başkanlık ya da yarı başkanlık gibi bir rejim de­
ğişikliğine gidilecekse, bunun doğru yolu asli kuru­
cu iktidarı oluşturmaktan geçer. Asli kurucu iktida­
rın demokratik bir yoldan oluşumu ise tüm toplum
kesimlerinin temsil edileceği bir Kurucu Meclis’in
halk tarafından seçilmesi ile sağlanır. Böyle bir
meclisin temel görevi Anayasayı ve anayasal düzeni
belirleyecek temel yasaları yapmaktır. Burada artık
yönetimde istikrar ilkesi aranmaz. Temsilde adalet
ön plana çıkar. Ve sonunda böyle bir meclisin geniş
bir katılım ve tartışma ortamı içinde hazırlayacağı
Anayasa, halkoyuna sunularak kuruculuk süreci
tamamlanmış olur. İşte gerçek anlamıyla sivil bir
Anayasa böyle hazırlanır. Bir partinin kendi meclis
çoğunluğuyla hazırlayacağı bir Anayasa sivil değil,
parti Anayasasıdır.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini
baskın yöntemiyle parlamenter sistem içine monte
etmenin ne parlamenter sistemle, ne başkanlık ya da
yarı başkanlık sistemi ile bir ilgisi vardır. Çünkü bu

13
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

sistemlerden her biri, örnek olarak uygulandıkları


ülkelerin Anayasalarında bir iç tutarlılığa ve ken­
dilerine özgü fren ve denge mekanizmalarına sahip
kılınmıştır. Uygulamadaki başarıları ise son tahlil­
de o ülkede yaygın olan siyasal deneyim ve kültür
birikimi ile sağlanır. Türkiye, başkanlık ya da yarı
başkanlık sitemleri ile ilgili bir siyasal deneyim ve
bilgi birikimine sahip değildir.
Öte yandan yetkileri parlamenter sistemin çiz­
gisine çekilmiş bir Cumhurbaşkanının halka seç­
tirilmesindeki ters mantığı da açıklamak mümkün
değildir. Bunun bir anlamı yetkileri sembolik nite­
likte olan ve bu nedenle de sorumluluk taşımayan
bir makama sistemin gereği olmayan fiili bir siyasal
güç kazandırmaktır. Bir başka anlamı ise partileri­
mizin uzlaşma kültüründen yoksun olduklarının ve
dolayısıyla çoğunlukçu demokrasi anlayışını aşa­
mayacaklarının varsayılmasıdır. Bu anlayış, Türk
demokrasisine yapılmış bir haksızlıktır.
Böyle bir değişikliğe karşı herhangi bir tepki gös­
termeyen, en azından 21 Ekim 2007’de halkoyuna
sunulacak Anayasa değişikliğinin ertelenerek kendi
hazırladıkları yeni Anayasa paketiyle birlikte yeni­
den ele alınmasını önermeyen, üstelik Cumhurbaş­
kanının halk tarafından seçilmesi yöntemini sakın­

14
GENEL GEREKÇE

casız ve masum bir alternatif olarak sunan Anayasa


hukukçularının, tek parti iktidarına Anayasa hizmeti
sunması bilimsel yönden inandırıcı olmaktan uzak­
tır.
3) Bu nedenle seçimlerden sonra ortaya atılan
Anayasa tartışmalarının yarattığı bulanıklığı gider­
mek ve bu amaçla sağduyulu bir değerlendirme yap­
mak da ayrı bir zorunluluktur. Bu bulanıklık, “sivil
Anayasa” ve “renksiz Anayasa” sözcüklerinde dü­
ğümlenmektedir.
Son günlerin modası olan “sivil” Anayasa kav­
ramı, “askerlerin belirlediği Anayasaya karşıt bir
kavram” olarak düşünülmüş olmalıdır. Bu anlamda
Cumhuriyeti kuran Anayasalar, Kurtuluş Savaşı’nı
zaferle noktalayan askerlerin, 1961 ve 1982 Ana­
yasaları ise 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerini yapan
askerlerin birer ürünüdür. Bu yaklaşım yüzeyseldir.
Uzman gözüyle bakıldığında, bunların hiçbiri asker­
lerin belirlediği Anayasalar değildir. Her birinde be­
lirleyici rolü belli sivil kesimler oynamıştır. 1921 ve
1924 Anayasaları, teokratik bir saltanata karşı “Ku-
vayı milliyeyi amil ve iradeyi milliyeyi hâkim kılmak”
şiarının etrafında birleşen ve daha sonra bunu “Ege-
menlik kayıtsız koşulsuz ulusundur.” ilkesine dönüş­
türmüş olan asker-sivil kurucu yurtseverlerin ürünü­

15
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

dür. 1961 Anayasası ise bir çoğunluk diktatörlüğüne


karşı CHP’nin ilk hedefler bildirisi ile başlayan, üni­
versite çevrelerinin ve aydınların destek ve katkıla­
rıyla gelişen bir sivil hareketin ürünüdür. 1982 Ana­
yasası ise 1961’in katkısıyla gelişen çoğulcu sosyal
dinamiği durdurmayı ve denetim altına almayı amaç­
layan ve ön hazırlıkları belli sivil kesimlerce yapılan
otoriter demokrasi modelidir. Her ikisinde de asker­
lerin rolü, sivillerce hazırlanan modellerin aracısı ol­
maktan öteye geçmemiştir. Bugünlerde yapılan ise,
Cumhuriyetin kazanımlarıyla barışık olmadığı izle­
nimini veren bir tek parti iktidarının rövanşist eği­
limlerine kapı aralayan bir Anayasa hazırlığı izlerini
taşımaktadır. 2007 Ağustos sonu itibariyle kapalı
bir çalışma görüntüsü veren bu hazırlığın, Ekim ayı
içinde saydamlığa, siyasal, toplumsal ve ekonomik
bir uzlaşmaya yöneleceğini ummak isteriz. Ama tek
partinin parlamentodaki belirleyici gücü karşısında,
bunun göstermelik bir açılma olmasından da endişe
etmemek mümkün değildir.
Bir Anayasanın “renksiz” olması düşüncesi, si­
yasi bilimlere, Anayasa hukukuna göre pek makul
gelmemektedir. Anayasalar, “ülkelerin sefer/yol
haritasıdırlar. Anayasalar olmadan ülkeler amaç-

16
GENEL GEREKÇE

sızca seyrederler”; başka deyişle Anayasalar, “si-


yasal manifesto ve organizasyon şeması ya da güç
haritasıdır” ve “Her Anayasa’nın güçlü bir ideolo-
jik unsuru vardır. Sadece içerdiği haklar bildirgesi
değil, aynı zamanda içerdiği organizasyon şeması
da ideolojiktir.”
Bir önemli nokta olarak da, Anayasalar toplu­
mun yaşam, düzen ve geleceğinin plânlamasıdır. Bir
toplum mühendisliğidir. Yapılacak plânlamanın iki
önemli itici gücü ve alt yapısı ekonomi ve eğitim­
dir. Ancak, bu alanlardaki gelişmeleri beklemek kişi
hak ve özgürlükleri ile “hukuk devleti” idealini bi­
linmez bir zamana itmek, baskıcı düşünceye belirsiz
bir süre boyun eğmek anlamına geleceği için, hukuk
yoluyla toplum mühendisliği yapmak zorunluluğu
hep olmuştur.
Türk toplumunu ve Türkiye Cumhuriyeti Dev­
leti’ni yol haritasız, amaçsız, dünya üzerinde dalga­
lara, girdaplara bırakmak mümkün değildir.
Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
felsefesini, temel değerlerini inkâr etmeyen, zayıf­
latmayan; ancak çağdaş ve uluslararası gelişmelere
ve değişimlere uygun bir Anayasa’nın toplumsal uz­
laşma ve anlayış içinde hazırlanması dileğimizdir.

17
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi ve


amacı, sonradan yaşanan sapmalara rağmen “lâik,
demokratik sosyal bir hukuk devleti” olmasıdır.
“Demokrasinin diğer devlet şekillerine üstünlüğü,
toplum hedefleriyle ilgili değişme olanaklarının en-
gellenmemesi” olarak gösterilmektedir. Ancak bu
değişmenin, kazanımların korunarak, sağlıklı ve ile­
riye dönük biçimde yapılması düşünülmelidir.
Hepsi aynı anlama gelen Atatürk, Atatürkçülük
ve Kemalizm konusunda, gelişime ve değişime en­
gel olduğu iddiasıyla yaratılan spekülasyonun anla­
şılması imkânsızdır. Sadece bir karşı çıkışı ifade et­
mektedir. Başka mantıklı bir nedeni yoktur. Bizzat
Atatürk’ün “Ben manevi miras olarak hiçbir ayet,
hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve
akıldır... Benden sonra beni benimsemek isteyen-
ler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberli-
ğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar,”
sözleri karşısında değişim ve gelişmeyi engelleyenin
Atatürkçülük değil, çağdışı anlayış ve uygulamalar
olduğunu görmezden gelmenin ve onun adını kuru­
cusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan
dışlamanın akılla, mantıkla, bilimsellikle, çağdaşlık­
la, vefa ve en önemlisi insanlıkla alakası yoktur.

18
GENEL GEREKÇE

“Renksiz Anayasa” sözleri göstermelik bir açılı­


mın tipik aracıdır ve bu açıdan bir aldatmaca olmak­
tan öteye geçemez. Her devletin Anayasası, yukarı­
da da tespit ettiğimiz gibi, o devletin içinde oluştuğu
tarihsel olayları, devletin ideolojik değerlerini ve
hedeflerini yansıtan özellikler taşır. Bu kaçınılmaz
bir olgudur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın da
işgalci yabancı güçlere ve onların yerli işbirlikçile­
rine karşı kazanılan Ulusal Mücadele’nin ve onun
önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygar­
lık düzeyini hedef gösteren aydınlanmacı bir dün­
ya görüşünün özelliklerini taşıması doğaldır. Değil
Anayasa’nın bir insan hakları belgesinin bile renk­
siz olamayacağını anlayabilmek için AİHM’nin Re­
fah Partisi ve başörtüsü ile ilgili kararlarını dikkatle
okumak yeterlidir.
Bugün bir kesim tarafından, hedef küçültmek
için kasıtlı olarak yüz yıllık –hatta onların deyimi
ile seksen yıllık– bir tarihe sığdırmaya çalıştıkları
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerinin arkasında en
azından iki yüz yıllık bir mücadele süreci vardır.
Bu sürecin sonunda Mustafa Kemal Atatürk ve ar­
kadaşları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasını
çizmişlerdir.

19
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

12 Eylül askeri yönetiminin biçimci bir endi­


şe ve gayretle Anayasa’ya yerli yersiz serpiştirdi­
ği Atatürk ilkelerine ilişkin ibarelerin ayıklanması,
ancak Cumhuriyetin kazanımlarını biçimde değil,
özde korumak ve geliştirmek amacına hizmet eder­
se, bir anlam taşıyabilir. Bu ilkeleri içine sindireme­
yenlere şirin görünmek amacıyla renksiz Anayasa
deyimi ortaya atmak, şirin görünmek istenen kesimi
de inandırabilmiş değildir. İşte bu çalışmada Cum­
huriyetin kazanımlarını biçimsel sloganlarla değil,
özünü Anayasa kurallarına yansıtarak korumayı
esas alan bir yaklaşım esas alınmıştır.
Yukarda üç grupta açıklanan gelişmelere para­
lel olarak bu güncelleştirmede önemli görülüp met­
ne işlenen ve ayrıntılı gerekçeleri ilgili maddelerde
açıklanan yenilik ve düzeltmeler belli bir partinin
değil, Türkiye halkının geleceğe yönelik çıkarlarını
gözeten bir anlayışın ürünüdür. Bu yenilikler şöyle
özetlenebilir:
— Ulusal devlet niteliği etnik çağrışım yapma­
yan Atatürk’ün ulus anlayışını yansıtan birleştirici
bir tanımla güçlendirilmiş (metne dahil Başlangıç ve
m. 2) ve “Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaş-
larından oluşur.” Biçiminde formüle edilen yurttaş­
lık tanımında da aynı esas benimsenmiştir (m. 39).

20
GENEL GEREKÇE

— “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ku­


ralı, aynı zamanda laiklik ilkesinin de ilk ve temel
kurallarından biri olarak Anayasa’nın değişmez hü­
kümleri arasına alınmıştır (m. 186).
— Avrupa Birliği gibi ulusalüstü örgütlere ka­
tılımı gerektiren ulusalüstü antlaşmaların, örgütün
diğer üyeleriyle eşit koşullar sağlanarak yapılması
öngörülmüştür ( m. 5/ 3).
— Halkın doğrudan katılımını sağlamak ve do­
layısıyla lider sultasını engellemek amacıyla halk
oylaması ve halk girişimi gibi yarı doğrudan demok­
rasi yöntemleri, demokratik katılım, çoğulculuk ve
eşitlik ilkeleriyle, konunun tekliği ilkesi ve halkın
bilgilenme hakkı gözetilerek somutlaştırılmıştır (m.
41). Ancak, Anayasa’nın temel ilkeleri, temel hak ve
özgürlüklerin düzenlenmesi ve af gibi konularda bu
yola başvurulamayacağı da belirtilmiştir.
— Aynı amaçla parti içi demokrasinin ger­
çekleşmesine katkıda bulunmak üzere milletvekili
adaylarının ilke olarak ön seçimle belirlenmesi zo­
runluluğu getirilmiştir (m. 45).
— Milletvekilliğinin seçim çevrelerine özgülen­
mesindeki (tahsisindeki) mevcut dengesizliği gide­
recek yasal önlemlerin alınmasını zorlamak üzere

21
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

bu tahsisin “dengeli bir temsili yansıtacak biçimde”


yapılması ilkesi getirilmiştir. Aynı şekilde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’deki taşra ağırlığını dengele­
mek üzere yüz milletvekilinin Türkiye ulusal seçim
çevresi adayı olarak seçilmesi zorunlu kılınmıştır
(m. 92/3 ve 4).
— “Seçim yasaları temsilde adaleti zedeleyecek
ölçüde ülke ya da seçim çevresi barajı koyamaz”
ilkesi öngörülerek, hiçbir partinin telaffuz etmedi­
ği ülke seçim barajına “yüzde beş”lik bir üst sınır
getirilmiş ve buna bağlı olarak partilere yapılacak
devlet yardımına ilişkin barajlar da yüzde üçe in­
dirilmiştir (m. 43/7, m. 45/5). Ancak, bu yardımın
tutarının partilerin temel gelir kaynakları olan üye
ödentileri ve yasal bağışların toplamını aşmaması
gerektiği de belirtilmiştir.
— Uluslararası antlaşmalar 1924, 1961 ve 1982
Anayasaları döneminin deneyimlerinden yararla­
narak “ön denetim”i mümkün kılan yeni bir rejim
altında toplanmıştır. Bu rejimin süzgecinden geçen
ve münhasıran insan haklarının korunması için ba­
ğıtlanmış olanlara kanunlar karşısından üstünlük ta­
nınmıştır
— Cumhuriyetin temel hedeflerinden olan ka­
dın-erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesini sağlamak
22
GENEL GEREKÇE

üzere “üyeleri atama veya seçimle belirlenen tüm


kamusal organların oluşturulmasında, ilgili kuru-
mun niteliğine uygun düştüğü ölçüde, kadınlar ve
erkeklerin eşit temsil ilkesi” öngörülmüş ve bu ilke
ilgili maddelerde somutlaştırılmıştır (m. 11/2 ve 3
ile 45/3, 59/son, 92/2, 139/4, 140/ 6, 143/3). Böyle­
ce erkek egemen bir demokrasi ve toplum anlayışını
aşma amacı güdülmüştür.
— Unutulmaya yüz tutmuş bulunan sosyal dev­
let ilkesi, sosyal hakların özünü gerçekleştirmek
üzere devletin mali kaynaklarını öncelikle yönel­
teceği talep edilebilir yükümlülükler biçiminde so­
mutlaştırılmıştır (m. 55/3, m. 56/3, m. 57/2, m. 62/3,
m.65/4, m. 66/2, m. 67).
— Dört üniversite elemanlarının (Boğaziçi,
İTÜ, OTDÜ ve YTÜ) ortak önerisi benimsenerek
düzenli ve sağlıklı bir şehirleşmeyi gerçekleştirecek
ve depreme karşı önlemlerin zamanında alınmasını
zorunlu kılacak bir planlamanın temel kuralları ge­
tirilmiştir ( m. 86).
— Gensoru yönteminin uygulamada işlemediği
göz önünde tutularak Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tam sayısının en az üçte biri ile desteklenen bir
gensorunun gündeme alınması zorunlu hale getiril­
miştir ( m. 112/2) .
23
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

— Meclis soruşturmasının aksayan yönleri dü­


zeltilerek “Yüce Divan”a sevk kararından sonra
bu konudaki iddianamenin hazırlanması, davanın
“Yüce Divan”da açılması ve izlenmesi için ilgili
tüm belgelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderilmesi öngörülmüş ve böylece daha rasyonel
bir yargılamanın yapılması sağlanmıştır. Meclis so­
ruşturmasının siyasal bir kurtarma aracı olarak kul­
lanılmasını önlemek üzere soruşturma önergesinin
reddi halinde önceki önerimizde de yer aldığı bi­
çimde Yargıtay’a itiraz imkânı tanınmış, bir siyasal
baskı aracı olarak kullanılmasını önlemek için de
“Yüce Divan”a sevk kararının Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi tarafından reddi halinde, aynı fiille ilgili
olarak yeni delil olmadan Yüce Divan’a sevk kararı
alınamayacağı hükme bağlanmıştır (m. 113).
— Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu’nun
tek yönlü bir siyasal anlayış içinde hareket etmesi­
ni önleyecek biçimde kurulması sağlanmıştır (m.
143).
— Yönetmeliklerin hepsinin tam metin olarak
Resmi Gazete’de yayımlanmasının, pratik açıdan çok
zorluk yarattığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte,
yayımlanmamış bir yönetmeliğin uygulanması da Yö­
netimin saydamlığı açısından sakıncalıdır. Bu sorunu

24
GENEL GEREKÇE

çözüme bağlamak için, her yönetmeliğin en azından


adının konusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını
zorunlu kılan bir düzenleme önerilmektedir.
— Yargı bölümünde hâkimler ve savcılar, yar­
gılamanın ayrı unsurları olarak ayrı kurullar içinde
toplanmış, Türkiye Barolar Birliği’ne de yargılama­
nın üçüncü unsuru olarak yargı bölümü içinde yer
verilmiş, buna koşut olarak hâkim ve savcıların bağlı
olacağı kurullar, Yüksek Hâkimler Kurulu ile Savcı­
lar Yüksek Kurulu olarak ayrılmış ve Adalet Baka­
nı ile müsteşarın Hâkimler Yüksek Kurulu içindeki
belirleyici rolü önlenmiştir. (m. 154, 155, 156, 174,
175). Askeri yargı mevcut yüksek mahkemeleriyle
birlikte korunmakla birlikte bir yandan salt asker­
lere ilgili olarak kendi spesifik alanında çalışmaları
sağlanmış, diğer yandan yargıçlık güvenceleri artı­
rılmış; hakim sınıfından olmayan üyeler ise yalnızca
savaş ve seferberlik hali ile sınırlı tutulmuştur. (m.
158, 170, 171).
— Anayasa Mahkemesi’nin oluşumunda Türki­
ye Büyük Millet Meclisi’ne yarıya yakın üyeyi seçme
görevini neredeyse sınırsız bir biçimde tanıma eğili­
minde olanlar, örnek ülke olan Federal Almanya’da
bu seçimin üçte iki çoğunlukla yapıldığından ve
buna rağmen üyelerin parlamento tarafından seçil­

25
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

mesinin eleştiri konusu olduğundan nedense hiç söz


etmemektedirler. Bu durum göz önünde tutulmuş
ve gerek kuruluş ve gerekse yeniden yapılanmada
Anayasa Mahkemesi’nin kendi önerisi, siyasallaş­
mayı önleyici niteliği gözetilerek, bazı düzeltme ve
eklemelerle benimsenmiştir.
Anayasa Mahkemesi, insan haklarının korun­
ması ve hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlayan
en sağlam güvencelerden biri olarak görülmüş ve
buna uygun yapısal ve işlevsel bir konuma getiril­
meye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan yenilikler
arasında en önemlileri şunlardır: 1982 Anayasası ile
sınırlanan yetkileri genişletilmiş, mevcut yetkileri­
ne daha önceki önerimizde de yer aldığı biçimde ön
denetime ilişkin davalarla Anayasa şikâyeti davala­
rı eklenmiş, Anayasa değişikliklerini biçim ve esas
yönünden denetlemesi sağlanmış, ayrıca yarı doğru­
dan demokrasi yöntemlerinin Anayasa’da öngörülen
ilke ve kurallara uygunluğunu denetlemekle yetkili
kılınmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan iptal
davası açma hakkı parti gruplarına ve en az yirmi
milletvekiline genişletilmiş, ayrıca niteliği dolayısıy­
la Türkiye Barolar Birliği’nin her alanda, Hâkimler
Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu, yüksek
mahkemeler, Sayıştay ve üniversiteler, Kamu De­

26
GENEL GEREKÇE

netçiliği Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek


üst kuruluşlarının, kendi varlık ve görevlerini ilgi­
lendiren alanlarda Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan
doğruya iptal davası açma hakkına sahip kılınmıştır.
Mahkemenin bu görevlerini yerine getirebilmesini
sağlamak üzere paralel görev yapan iki daire ve bir
genel kurul şeklinde yapılanması sağlanmıştır. Parti
yasaklamasına ilişkin davalar dairelerde görülecek,
Genel Kurul bunların temyiz mercii olarak ve da­
ireler arasındaki yorum farklılıklarının çözüm yeri
olarak görev yapacaktır. Anayasa değişikliklerinin
denetimi ise doğrudan genel kurulda yapılacaktır
(m. 159-167).
— Anayasa Mahkemesi başkan seçimlerinde iki
turda sonuç alınması amacıyla yeni bir düzenleme
yapılmıştır (m.159).
— Yüce Divan görevi Yargıtay ceza dairelerinin
en kıdemli beş başkanına verilmiş, kararın Yargıtay
Ceza Kurulu’nda temyizi mümkün kılınarak noksan
olan adil yargılanma haklarından en önemli olan iki
dereceli yargılanma hakkı sağlanmıştır (m. 168).
— Değişmez hükümler arasına 4. maddedeki
“egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” hük­
mü dahil edilmekle birlikte, başka maddelerde yapı­
lacak değişikliklerle dolaylı yoldan ihlalini önlemek
27
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

amacıyla, “hiç bir şekilde” ibaresi eklenmiştir (m.


186).
 5) Bunların dışında yapılan düzeltme ve ekle­
meler, daha çok maddi hatalarla yazım hatalarının ve
çelişkili noktaları düzeltilmesi; yanlış anlaşılmala­
rından endişe edilen noktaların açıklığa kavuşturul­
ması ile sınırlı tutulmuş ve bunlar madde gerekçele­
rine yansıtılmıştır. Böylece ilk önerimizde yer alan
ve birçoğu 2001 Anayasa değişikliği ile benimsenen
yeniliklerle birlikte, ülkemizin gereksinimlerini ön
planda tutan ama aynı zamanda çağdaş bir Anayasa­
ya örnek olabilecek bir bütün ortaya konulmuştur.


Altı kesim ve 190 maddeden oluşan buAnayasa metninde dil bakımın-
dan, olabildiğince yabancı sözcüklerden arınmış günümüz Türkçesinin
kullanılmasına özen gösterilmiş; ancak yerleşik hukuk deyimlerine do-
kunulmayarak, dilde zorlamadan kaçınılmıştır.

28
BAŞLANGIÇ

BAŞLANGIÇ

Uluslararası toplumun onurlu ve saygın bir üyesi


olarak varlığını sonsuza değin esenlikle sürdürmeye
kararlı Türk Ulusu, bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal
egemenliği ve her alanda çağdaşlığı amaçlayan Ulu-
sal Kurtuluş Savaşının ereğine yaraşan bir anlayışla
kurduğu Cumhuriyeti korumak ve insan haklarının
dokunulmaz niteliklerine uygun yönetim biçimi olan
çağdaş demokrasiyi içtenlikle benimseyerek geliştir-
mek için bu Anayasayı ulusal yaşam andı bilerek yü-
rürlüğe koymuştur.
Bireylerin eşitliğine, ortak yazgıda birleşme is-
tencine, hukukun üstünlüğüyle ahlâkın erdemine
dayanan kendini yönetme ve denetleme kararlılığı;
devleti, her durumda adaletli davranarak yetki alanı
içindeki insanların hak ve özgürlüklerini güvenceye
bağlamakla yükümlü kılmaktadır. Nitelikleri Anayasa-
da belirtilen devlet, toplumsal barış, dayanışma duy-
gularıyla ulusal, siyasal, hukuksal birliği, ülkenin sı-
nırlarını ve kaynaklarını korumayı en yüksek düzeyde
gerçekleştirmek görevini özenle yerine getirecektir.
Bunu sağlamak üzere; bütün bireylerini, ırk, dil, din,
29
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

mezhep ayırımı yapmaksızın; kaderde, kıvançta, tasa-


da ortak, ulusal birlik ruhu içinde toplayan ve sürek-
li yüceltmeyi amaç bilen bir ulusal devlet anlayışına
bağlı kalacaktır.
Düşünce ve inanç özgürlüklerini tanıyıp yaşatma-
yı ödev bilen Cumhuriyet, korku ve yoksulluğun, baskı
ve zorbalığın karşısında sosyal hukuk devletine güve-
ni arttıracak çabaları hızlandıracaktır. Uluslararası hu-
kuk ilkelerine, başka devletlerin toprak bütünlüğüne
saygı gösteren; uluslararası hukukun meşru saydığı
haller dışında savaşı ve başka ulusların özgürlüğüne
karşı güç kullanmayı ret eden Türkiye Cumhuriyeti,
dostluk ilişkilerini geliştirerek dünya barışına katkıda
bulunacaktır.
Atatürk ilkelerine dayanan demokratik Cumhuri-
yet, bilim ve kültürü rehber edinen bir devlet olarak;
toplum yaşamının bütün alanlarında aydınlanmanın
öncülüğünü yapacaktır.
Hak ve ödev dengesi sorumluluk bilinciyle kuru-
larak, yurttaşlar arasında fırsat eşitliği, ayrım gözetil-
meden sağlanacaktır.
Atatürk ilkelerinin değerlerinin korunup güçlen-
mesi; uygulamaya ışık tutacak anlayış ve yorumlarla
güncelleştirilmesi; bu ilkelerin doğal sonucu olan de-

30
BAŞLANGIÇ

mokratik cumhuriyetin geliştirilmesi, tüm yurttaşların


Anayasal görevidir.
“Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışı ile insan ya-
şamını yüce değer sayan Atatürk milliyetçiliği, üniter
Türkiye Cumhuriyeti ile onun tartışılmaz hedefi çağ-
daş demokrasinin birincil koşulu laiklik ilkesi bu Ana­
yasanın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

31
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

32
GENEL ESASLAR

BİRİNCİ KESİM
GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli
Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Gerekçe:
1924 Anayasası’ndan beri kesintisiz olarak
yer alan hükmün aynen korunması benimsenmiştir
(1982/m. 1).

II. Cumhuriyetin nitelikleri


Madde 2- Yurttaşların ortak varlığı olan Türkiye
Cumhuriyeti, Başlangıçta belirtilen temel ilkelere ve
insan haklarına dayanan, ulusal, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir.
Gerekçe:
Devletin “insan haklarına saygılı” niteliğini
güç­lendirmek amacıyla 1961 Anayasası’nda oldu­
ğu gibi “insan haklarına dayanan devlet” formü­
lü tercih edilmiştir. Nitekim 2001 değişikliğinde de
14. madde metninde aynı yaklaşım benimsenmiştir.
Ayrıca 1961 Anayasası’nda olduğu gibi “ulusal
devlet” teriminin devletin niteliği olarak benimsen­

33
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

mesi Anayasa terminolojisine daha uygun düşeceği


düşünülmüş ve bu terim başlangıç bölümünde Ata­
türk milliyetçiliği anlamında tanımlanmıştır. Tür­
kiye Cumhuriyeti, insan hakları yanında Anayasa
metnine dahi Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelere
de dayandığından herhangi bir hüküm değişikliği
sözkonusu değildir.
Cumhuriyetin tanımında “yurttaşların ortak var­
lığı” deyimine yer verilerek birey-devlet ilişkisinde
daha birleştirici ve bütünleştirici bir işlev sağlanma­
sı amaçlanmıştır (1982/m. 2). Böylece Anayasa’nın
değişmez ilkeleri daha da güçlendirilerek korun­
muştur.

III. Devletin bütünlüğü


Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve ulusuyla
bölünmez bir bütündür. Resmi dili “Türkçe”dir.
Bayrağı, biçimi kanununda belirtilen, beyaz ay yıl-
dızlı al bayraktır.
Ulusal marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankaradır.
Gerekçe:
Kenar başlığının sadeleştirilmesi dışında, Ana­
yasa metni ilke olarak aynen korunmuş; ancak bir
34
GENEL ESASLAR

hüküm değişikliği oluşturmayacak şekilde “res-


mi” dilin Türkçe olduğu belirtilmiştir. 1961 Ana­
yasası “resmi dil” ifadesini kullandığı gibi 1982
Anayasası’nda da kenar başlık olarak aynı nite­
leme yapılmakta ve 3. maddenin gerekçesinde de
“Türkiye’de yaşayan insanların resmi dillerinin
Türkçe olduğu bir kez daha belirtilmiştir” denmek­
tedir (1982/m. 3).

IV. Egemenliğin kaynağı


Madde 4- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.
Gerekçe:
1982 Anayasası’nın 6. maddesinin ilk fıkrası
bağımsız bir maddeye dönüştürülmüştür. Egemen­
liğin ulusa ait oluşu, devlet şeklinin “Cumhuriyet”
olma niteliğinin yanı sıra; egemenliğin kaynağının
“ilâhi” değil “dünyevî” olduğunu da gösterir. Bu
açıdan laiklik ilkesinin ilk ve temel kuralı olan bu
hüküm taslağın 186. maddesindeki Anayasa’nın de­
ğişmez hükümleri arasına dâhil edilmiştir.

V. Egemenliğin kullanılması
Madde 5- Ulus, egemenliğini halkoylamaları aracı-
lığıyla doğrudan veya Anayasanın koyduğu esaslara
göre, yetkili organları eliyle kullanır.
35
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir


kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse
veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet
yetkisini kullanamaz.
Ulusalüstü yetkileri bulunan bir kuruluşa eşit ko-
şullarla üyeliği gerektiren uluslararası antlaşma hü-
kümleri saklıdır.
Gerekçe:
“Egemenliğin kaynağı” ve “Egemenliğin kulla-
nılması” iki ayrı madde olarak düzenlenmiştir.
Bunun dışında, Avrupa Birliği’ne üyeliği hedef
alan ülkemizin ulusalüstü yetkileri bulunan kuruluş­
larla ileride gelişmesi muhtemel ilişkilerinde ana­
yasal engellerle karşılaşılmaması amacıyla yeni bir
fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya daha önceki önerimizde
yer almayan “eşit koşullarda” ibaresinin eklenmesi,
egemenliğin belli bir bölümünün Avrupa Birliği or­
ganlarına devrini gerektirecek derecede önemli bir
işlemin, aynı örgüte mensup üyelerle eşit koşullarla
yapılmasını sağlamaktır. “Tam üyelik” statüsü dı­
şındaki bağlantı türleri uğruna, egemenlikten ödün
verilmesi sözkonusu olamaz.
Bunun yanı sıra çağdaş demokratik toplumlar­
daki gelişme, “yarı doğrudan ve doğrudan demok-
rasi” anlayışının hukuksal aracı olarak “halkoyla-
36
GENEL ESASLAR

ması kurumuna” ve ulusun sahip olduğu egemenlik


gücünün bu “kurum” aracılığı ile doğrudan kullanı­
labilmesi durumuna, Anayasalarında yer vermeleri
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Maddede bu yönde
değişiklik yapılmış olup, ayrıca maddenin dili de
sadeleştirilmiştir.

VI. Yasama yetkisi


Madde 6- Yasama yetkisi, ulus adına Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Bu
yetkinin, Anayasaya uygun olarak, halkoylamaları
aracılığı ile seçmenler topluluğu tarafından doğrudan
kullanılma durumu saklıdır.
Gerekçe:
Önerimizin 5. maddesinde yer alan “Ulus, ege-
menliğini, halk oylamaları aracılığı ile doğrudan…
kullanır.” şeklindeki düzenleme maddeye yansıtıl­
mak suretiyle, yürürlükteki 6. madde kuralı anlam
bakımından aynen korunmuştur (1982/m. 7).

VII. Yürütme görevi ve yetkisi


Madde 7- Yürütme görevi ve yetkisi, Cumhurbaş-
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve ka-
nunlara uygun olarak yerine getirilir ve kullanılır.

37
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Anayasa’da yer alan madde metni vurgu farkıy­
la aynen korunmuştur (1982/m.8).

VIII. Yargı yetkisi


Madde 8- Yargı yetkisi, ulus adına bağımsız mah-
kemelerce kullanılır.
Gerekçe:
Anayasa’da yer alan hüküm anlam bakımından
aynen korunmuştur (1982/m.9).

IX. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı


Madde 9- Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve
yargı organlarını, kamu yönetimi makamlarını, diğer
kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları-
dır. Kanunlar, Anayasaya aykırı olamaz.
Gerekçe:
Anayasa’da yer alan kural, madde başlığında
mantıken daha önce yer alması gereken “üstünlük”
ilkesi, “bağlayıcılık” ilkesinin önüne alınarak aynen
korunmuştur (1982/m. 11).

38
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

İKİNCİ KESİM
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Birinci Bölüm
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
GENEL DÜZENİ

I. Temel ilkeler
A. İnsan onurunun dokunulmazlığı
Madde 10- İnsan onuruna dokunulamaz. İnsan
onuruna saygı, devlet ve toplum yaşamının temel il-
kesidir.
Gerekçe:
İnsan onuru, insan hakları kavramının temelini
oluşturmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili
bölümün devlet ve toplum yaşamını kapsayıcı ve
yön verici bir ana ilke olarak “insan onuruna say-
gı” kavramıyla başlaması, çağdaş devlet ve toplum
kavramlarını, insan hakları anlayışını yansıtması ba­
kımından önemli görülmüştür.

39
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

B. Eşitlik
Madde 11- Herkes, soy, renk, cinsiyet, dil, din,
mezhep, siyasal düşünce, felsefi inanç ve benzeri ne-
denlerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet,
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü-
dür.
Üyeleri, atama veya seçimle belirlenen tüm kamu-
sal organların oluşturulmasında, ilgili kurumun nite-
liğine uygun düştüğü ölçüde, kadınlar ve erkeklerin
eşit temsil ilkesi öncelikle gözetilir
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıca-
lık tanınamaz. Devlet organları ve yönetim makamları,
bütün işlem ve eylemlerinde, kanun önünde eşitlik il-
kesine uymak zorundadır.
Gerekçe:
Özgürlüklerin gerçekleşme koşulu olarak
kişi açısından bir temel hak olan eşitliğin, 1961
Anayasası’nda olduğu gibi bu bölümde yer alması
daha uygundur.
Önceki önerimizde kadın erkek eşitliğini sağla­
mak üzere yer verdiğimiz “Devlet, kadın ve erkekle-
rin hakları bakımından eşitliğin fiilen gerçekleşme-

40
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

sini sağlar” şeklindeki kuralın 07 Mayıs 2004 tarih­


li ve 5170 sayılı kanunla yapılan Anayasa değişik­
liğinde benimsenmiş olması nedeniyle, amacımızı
daha açık ifade eden yürürlükteki kuralın metnimize
işlenmesi tercih edilmiştir.
Üçüncü fıkrada, kamusal organların oluşumun­
da kadınlar ve erkeklerin eşit temsili ilkesine bağlı
kalınması gerektiği belirtilmiştir. Anayasa’nın ilgili
maddelerinde, bazı kurumlar bakımından bu ilkenin
hangi oranlar üzerinden uygulanacağı açıkça belir­
tilmiştir. Anayasa’da özel olarak belirtilmeyen ka­
musal organlar için, bu genel hükümle, kanunkoyu­
cuya ve atama yetkisi kullanan makamlara kadın-er­
kek eşitliğini sağlamak konusunda görev verilmiştir
(1982/m.10).

C. Temel hak ve özgürlüklerin niteliği


Madde 12- Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere
sahiptir.
Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, birey
huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ-
daşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve
sosyal nitelikli bütün engelleri kaldırır.

41
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Birinci fıkra, yürürlükteki birinci fıkra ile özdeş­
tir.
İkinci fıkra madde metninden çıkarılmıştır. Te­
mel hak ve özgürlüklerin kişinin topluma, ailesine
ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklar içer­
mesi; siyasal, toplumsal ve kültürel boyutları olan
bir etik konusudur. Bu tür ödev ve sorumluluklar
zaten Anayasa’nın ilgili maddelerinde düzenlenmiş­
tir. Temel hakların kötüye kullanılamaması ilkesi ve
temel hak maddelerinde yer alan sınırlama nedenleri
de ödev ve sorumlulukların bir yansımasıdır. Bunun
ötesinde genel bir ödev ve sorumluluk hükmüne yer
vermek, temel hakların sınırlanma boyutunu geniş­
letme eğilimi yaratabilir. Bu nedenle yürürlükte­
ki ikinci fıkranın Anayasa’da yer alması sakıncalı
görülmüştür. Ayrıca 14. maddenin 1. fıkrasında bu
hükme gerek bırakmayacak bir başka ilkeye de yer
verilmektedir.
Yürürlükteki 5. maddenin ikinci cümlesinde yer
alan, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en-
gelleri kaldırmaya, ... çalışmak” şeklindeki hüküm
ise, temel hak ve özgürlüklerin niteliğini belirleyici

42
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

ve doğal hukuk anlayışıyla özgürleştirme kavramla­


rını birleştirici rolü nedeniyle 1961 Anayasası’ndaki
yerine paralel ve daha belirgin bir biçimde bu mad­
denin 2. fıkrasına aktarılmıştır. Buna karşılık aynı
fıkrada yer alan “insanın maddi ve manevi varlığı-
nın gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya ça-
lışmak” ödevi, gelişme haklarıyla ilgili olması bakı­
mından 84/3. maddeye aktarılmıştır (1982/m. 12).

D. Temel hak ve özgürlüklerin bütünlüğü


Madde 13- Temel hak ve özgürlükler onurlu ve
insanca bir yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak bir
bütün oluşturur. Devlet her bir temel hak ve özgürlü-
ğün korunmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamakla
yükümlüdür.
Gerekçe:
Temel hak ve özgürlükler, aralarında nitelik far­
kı olmakla birlikte, kaynağı ve amacı bakımından
ortak bir temele sahiptir. Anayasa önerimizde “kişi
özgürlükleri ve siyasal haklar”, “iktisadi, sosyal ve
kültürel haklar”, “çevre, barış ve gelişme hakları”
başlıkları altında üç ayrı kategori olarak düzenlenen
hak ve özgürlüklerden her biri, insan doğasından
kaynaklanmakta ve insan onurunun korunması ama­
cına hizmet etmektedir. Hepsi birlikte, insanca yaşa­
43
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

manın asgari gereklerini oluşturur. Bir temel hakkın


ihlâli ya da reddi onurlu yaşamayı zorlaştırdığı gibi,
çoğu kez diğer hakların amacına uygun kullanımını
da olumsuz yönde etkiler. Bu bağlamda insan hak­
larının bir bütün olduğundan söz edilir. İnsan hakla­
rının bütünlüğü ilkesi, devlete bütün temel hakları,
aralarında içerikleri ve felsefi değerleri yönünden
hiyerarşik bir sıralama yapmaksızın koruma ve ge­
liştirme ödevi yükler.

II. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması


A. Sınırlama ölçütleri
Madde 14- Herkes, temel hak ve özgürlüklerini
kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı
göstermekle yükümlüdür.
Temel hak ve özgürlükler, yalnızca ilgili madde-
lerde belirtilen neden ve amaçların haklı ve zorunlu
kıldığı ölçüde, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun
olarak, ancak kanunla sınırlanabilir.
Sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gerek-
lerine aykırı olamaz; hak ve özgürlüğün özüne doku-
namaz.
Sınırlama neden ve ölçütlerinin yorumlanmasında
Türkiyenin taraf olduğu insan haklarına ilişkin ulusla-

44
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

rarası sözleşmelerle kurulan organların içtihatları da


göz önünde tutulur.
Gerekçe:
Birinci fıkrada 1924 Anayasası’nda da yer alan
önemli bir ilkeye yer verilmektedir. Temel hakları
kullanacak kişilerin başkalarının hak ve özgürlükle­
rine saygı gösterme ödevi bir anlamda hak ve özgür­
lüklerin toplumsal yaşamdan doğan doğal sınırına
işaret etmektedir.
Önerilen diğer hükümlerle yürürlükteki 13.
maddenin genel sınırlama maddesi olmaktan çıka­
rılıp, aynı zamanda bir koruma maddesi olarak dü­
zenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak
ikinci fıkrada temel hak ve özgürlüklerin yalnızca
ilgili maddelerde belirtilen neden ve amaçlarla sı­
nırlanabileceği belirtilmek suretiyle farklılaştırılmış
sınırlama sistemi benimsenmiş ve 2001 Anayasa
değişikliğine kadar yürürlükte olan genel sınırlama
sistemine son verilmiştir.
Yine aynı fıkrada, temel hak ve özgürlüklerin
sınırlanması ölçülülük ilkesine bağlanmıştır. Buna
göre, temel hak ve özgürlükler ilgili maddelerde be­
lirtilen neden ve amaçların haklı ve zorunlu kıldığı
ölçüde sınırlanabilecektir. Bu formülün, 2001 Ana­

45
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

yasa değişikliği ile terim olarak benimsenen ölçülü­


lük ilkesini ve bu ilkenin elverişlilik, gereklilik ve
oranlılık gibi alt ilkelerini daha iyi yansıttığı düşü­
nülmektedir.
Sınırlamanın “ancak kanunla” yapılabilece­
ği vurgulanmak suretiyle yasallık ilkesi de mutlak
niteliğiyle benimsenmiştir. Önceki taslak metinde
14. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “... yasayla
geçici olarak sınırlanabilir” cümlesinden “geçici”
sözcüğü çıkarılmıştır. Çünkü “süreklilik” yasanın
maddi tanımının en önemli unsurlarından biridir.
Kanun ile yapılan bir sınırlama ilke olarak geçici
olamaz. Geçicilik daha çok olağanüstü dönemlere
özgüdür. Bu nedenle değişiklik, hukuk öğretisi açı­
sından yapılmış bir yanlışın düzeltilmesidir. Ayrıca
1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan ve sınırlama­
nın “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun” olması­
nı öngören ilkenin güncelleştirilmiş önerimize alın­
ması da uygun görülmüştür. Önceki metinde ihmal
edildiği anlaşılan bu ifade, Anayasa’da mevcut ek
güvenceleri koruyucu bir işlev yerine getirmekte­
dir.
Üçüncü fıkrada yürürlükteki metinde de yer alan
demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk
ölçütü korunmuş; ayrıca 1961 Anayasası’nda da yer

46
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

almış olması bakımından hukukumuza hiç de ya­


bancı olmayan ve gerek AİHM kararlarında ve ge­
rekse Anayasa Mahkemesi kararlarında zaman za­
man kullanılan “öz güvencesi”ne, bir temel hakkın
dokunulmaz çekirdeği olarak yeniden yer verilmesi,
temel hak ve özgürlüklerin korunmasını tamamlayan
bir unsur olarak zorunlu görülmüştür. Bu önerimiz
de 2001 Anayasa değişikliği ile benimsenmiştir.
Dördüncü fıkrada bu maddede öngörülen sı­
nırlamanın sınırı niteliğindeki ölçütlerle temel hak
maddelerindeki sınırlama nedenlerinin yorumlan­
masında Türkiye’nin yetkisini kabul ettiği ulus­
lararası denetim organlarının kararlarının da göz
önünde tutulması ilkesi getirilmiştir. Esasen hâki­
min öğretiden ve yargı içtihatlarından yararlanması,
hukukun genel ilkelerinden olup, Medeni Kanun’un
1. maddesinde yer almıştır. Bu ilkeye göre hâkim­
lerimiz, bu tür kavramların yorumlanmasında baş­
ka ülkelerin içtihatlarından da yararlanma yetkisine
sahiptir. AİHM gibi yargı yetkisini kabul ettiğimiz
uluslararası denetim organlarının sınırlama ölçütü
olarak kabul edilen kavramları nasıl yorumladığı da
göz önünde tutulacaktır. Dördüncü fıkra bu amaçla
formüle edilmiştir.

47
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

2001 Anayasa değişikliği bu önerilerin çoğu­


nu benimsemiş olmakla birlikte, bizim önerimizin
yazım biçimi hukuk tekniğine ve diline daha uy­
gundur. Ayrıca laiklik ilkesinin niteliğini belir­
ten çeşitli hükümlerin bağlayıcı bir kural olarak
Anayasa’da yer alması nedeniyle 2001 değişikliği
ile Anayasa’ya eklenen ve sınırlamanın “laik Cum-
huriyetin gerekleri”ne aykırı olamayacağına ilişkin
kuralın metnimize alınması zorunlu görülmemiştir
(1982/m. 13 ).

B. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılama-


ması
Madde 15- Anayasada yer alan hak ve özgürlük-
lerin hiçbiri, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez
bütünlüğünü bozmaya veya insan haklarına dayanan
demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya
yönelik etkinliğe girişme veya eylemde bulunma hak-
kını vermez.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya ki-
şilere, Anayasayla tanınan temel hak ve özgürlüklerin
yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha ge-
niş biçimde sınırlandırılmasını amaçlayan bir etkinlik-
te bulunmaya olanak verecek yönde yorumlanamaz.

48
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

Bu hükümlere aykırı etkinlikte bulunanlar hakkın-


da uygulanacak yaptırımlar, kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamaması,
özgürlükler hukukunun genel ilkesidir. Bu ilke ışı­
ğında, 2001 önerimizde o sırada yürürlükte olan me­
tin (m. l4), öngördüğü genel yasaklayıcı çerçeveden
ayıklanarak İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 30.
maddesi, AİHS’nin 17. maddesi ve Birleşmiş Mil­
letler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 5.
maddesi ile uyumlu bir hale getirilmiştir. Bu madde,
önerilen şekliyle temel hak ve özgürlüklere yeni bir
sınırlama boyutu getirmemekte, aksine özgürlükçü
demokratik devlet düzenini düşmanlarına karşı ko­
ruma amacı gütmektedir. Bu maddede temel hak ve
özgürlüklerin zaten koruma alanı içinde yer alma­
yan, kötüye kullanma biçimindeki eylemler yasak­
lanmaktadır.
Bu önerimiz de 2001 Anayasa değişikliği ile ilke
olarak benimsenmişse de önerdiğimiz formül hak ve
özgürlüklerin kullanılmasını daha az daraltıcı nite­
liktedir. Buna karşılık, yürürlükteki Anayasa’nın
14. maddesinin 2. ve 3. fıkraları da benimsenerek
önerimize aktarılmıştır (1982/m. 14).

49
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

C. Olağanüstü yönetim usullerinde temel hak ve


özgürlükler
Madde 16- Olağanüstü hallerde veya sıkıyönetim,
seferberlik ve savaş durumlarında temel hak ve öz-
gürlüklerin kullanılması, uluslararası hukuktan doğan
yükümlülükler çerçevesinde ve ancak durumun ge-
rektirdiği ölçüde daraltılabilir veya askıya alınabilir.
Bu işlem ve uygulamalara karşı yargı yolu kapa-
tılamaz.
Birinci fıkrada öngörülen durumlarda bile, savaş
hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölüm-
ler dışında, kişinin Anayasanın ilgili maddelerinde
düzenlenen yaşam hakkına, maddi ve manevi varlı-
ğının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse dinini, inan-
cını düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,
bunlardan dolayı kınanamaz ve suçlanamaz; suç ve
cezalara ilişkin kurallar kişi aleyhine geçmişe yürü-
tülemez; suçluluğu, kesinleşmiş mahkeme kararıyla
saptanıncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz.
Gerekçe:
Yürürlükteki madde (15/1), olağanüstü yöne­
timlerde, temel hak ve özgürlükler için “Anayasada
öngörülen güvencelere aykırı tedbirler” alınabile­
ceğini öngörmektedir. Olağanüstü yönetim usulle­
rine adeta Anayasa dışı bir rejim anlamı yükleyen
50
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

bu hüküm, metinden çıkarılmıştır. Ayrıca “temel


hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya
tamamen durdurulması” ibaresinde “durdurma”
kavramı yerine “daraltma” ve “askıya alma” kav­
ramları tercih edilmiş ve “kısmen veya tamamen”
sözcükleri çıkarılmıştır. Madde başlığı da içeriğine
uygun hale getirilmiştir. Hangi temel hak ve özgür­
lüğün kullanılmasının hangi kapsamda askıya alına­
bileceği veya daraltılabileceği iki temel kurala bağlı
kılınmıştır. Askıya alma ve daralma, “uluslararası
hukuktan doğan yükümlülüklere aykırı olmayacak”
ve “ancak durumun gerektirdiği ölçüde” yapılabi­
lecektir.
Maddede ayrıca, bu işlemlere karşı yargısal de­
netim güvencesi getirilmiştir. Böylece olağanüstü
yönetimlerin de birer hukuk rejimi olduğu ortaya
konmuştur.
Üçüncü fıkrada ise, özgürlükler hukukunun ge­
nel ilkeleri olarak her zaman, her yerde ve herkes
için geçerli olan dokunulmaz alanlar insan hakları­
nın çekirdeği olarak korunmuştur.
En temel nitelikteki bazı hak ve özgürlüklere
olağanüstü hallerde bile dokunulamayacağının be­
lirtilmesi gerekli görülmüş, ayrıca suç ve cezalara
ilişkin hükümlerin geriye yürütülemeyeceği kuralı
51
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

“kişi aleyhine” ibaresi eklenerek açıklığa kavuştu­


rulmuştur (1982/m. 15).

III. Temel hak ve özgürlüklerin etkili kullanımını


sağlayan güvenceler
A. Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı
Madde 17 - Herkes, meşru ve hukuken geçerli bü-
tün araç ve yollardan yararlanarak doğal hâkim önün-
de davacı veya davalı olarak sav, savunma ve adil
yargılanma hakkına sahiptir.
Yargının işleyişine ilişkin kanunlar, bu hakkın et-
kili ve hızlı kullanılmasını sağlayacak şekilde düzen-
lenir. Yargılamada taraflar ile iddia ve savunma ara-
sında silahların eşitliği kuralının işlemesi için gerekli
fiziki ve yasal düzenlemeler yapılır.
Hiç kimse doğal hâkiminden başka bir merci önü-
ne çıkarılamaz. Doğal yargı yolunu ortadan kaldıra-
bilecek olağanüstü adli merciler kurulamaz. Hiçbir
mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmak-
tan kaçınamaz.
Herkes, hakkındaki suçlamayı öğrenme, suçla-
mayla ilgili belgelerin tamamına ulaşma, her türlü
delilin toplanmasını isteme, çevirmenden yararlanma,

52
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

davasının makul süre içinde bitirilmesini isteme hak-


larına sahiptir.
Kanuna aykırı usullerle elde edilmiş bulgular delil
olarak kabul edilemez.
Kimse, kendisi ve yakınları aleyhine beyanda
bulunmaya veya bu yolda kanıt göstermeye zorlana-
maz.
Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Ancak,
genel ahlâkın ve kzamu güvenliğinin zorunlu kıldığı,
küçüklerin korunmasının, davaya taraf olanların özel
yaşamlarının gizli tutulmasının gerektirdiği durumlar-
da mahkemeler, uygun görecekleri ölçüde duruşma-
ların bir kısmının veya tamamının kapalı olarak sür-
dürülmesine karar verebilirler. Hüküm, açık oturumda
açıklanır.
Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel
kurallar konulabilir.
Mahkeme kararları gerekçeli olarak en kısa süre-
de yazılır.
Özgürlüğü bağlayıcı cezalara karşı kanun yolları-
na başvurma hiçbir biçimde önlenemez.
Dava açmak ve kendini savunmak için yardıma
gereksinimi olanlara, ilgili kurumlar aracılığı ile etkili
bir adli yardım sağlanır.
53
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Maddeyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
adil/düzgün yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesi
arasında bağlantı kurulmuştur.
“Hak arama hürriyeti”, “kanuni yargı yolu” ve
“Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması”
başlıklı yürürlükteki üç madde, aynı konuyu kapsa­
ma özelliği göz önüne alınarak birleştirilmiştir.
Maddenin kenar başlığı, yeni düzenlemeyi yan­
sıtacak biçimde genişletilmiştir.
Yürürlükteki 36. maddenin 1. fıkrasına eklenmiş
olan AİHS’nin 6. maddesi ışığında “adil/düzgün
yargılanma hakkı” ile ilgili olarak, maddeye ekle­
nen yeni fıkralarla (4, 7, 8 ve 9) “adil yargılanma
hakkı”nın kullanılması usullerine açıklık getirilmiş­
tir.
İkinci fıkra ile bütün yargılama yasalarının adil
yargılanma ilkelerine uygun olması gereği vurgulan­
mıştır. Ayrıca, hukuk ve ceza davalarında, düzgün
yargılama hakkının önemli bir öğesi olan taraflar ve
iddia ile savunma arasında “silahların eşitliği” ilke­
sinin işlerlik kazanabilmesi için gerekli fiziki ve ya­
sal önlemlerin alınması yükümlülüğü getirilmiştir.
Beşinci fıkra olarak önerilen kurala göre, kanu­

54
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

na aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak


kabul edilemeyecektir. İlk önerimizde de yer alan
bu kural, 2001 Anayasa değişikliğiyle de benimsen­
miştir.
Altıncı fıkrada “anunla gösterilen” ibaresi, ka­
nunkoyucuya bu konuda ilkeyle bağdaşmayacak ke­
sin bir takdir yetkisi verdiği şeklinde anlaşılmaması
için metinden çıkarılmıştır.
Yürürlükteki 37. madde 3. fıkrada korunmuş; an­
cak, “kanuni hâkim” yerine daha geniş bir güvence
sağlayan “doğal hâkim” terimi tercih edilmiştir. Bu
hakkın bir ek güvencesi olarak “doğal yargı yolu-
nu ortadan kaldırabilecek olağanüstü adli merciler
kurulamayacağı”na ilişkin hükme yer verilmiştir.
Dokuzuncu fıkrada hürriyeti bağlayıcı cezalar
aleyhine kanun yollarına başvurma hakkının hiçbir
surette önlenemeyeceği belirtilmek suretiyle hak
arama özgürlüğüne bir ek güvence sağlanmıştır.
Günümüzdeki uygulama adli yardımı beklenen
ölçüde sağlayamamaktadır. Maddeye eklenen 9. fık­
ra ile gerek dava açma ve gerekse kendini savun­
ma bakımından yoksul ve muhtaç durumda olanlara
yetkili kurumlar aracılığı ile etkili bir adli yardım
yapılması hususunda kanunkoyucuya görev yüklen­

55
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

miştir. Ayrıca 26. maddenin 6. fıkrasında yakala­


nanlara sorgu esnasında avukat bulundurma hakkı
tanınmıştır.

B. Ceza hukuku güvenceleri


Madde 18- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bu-
lunan kanunun suç saymadığı bir eylemden dolayı ce-
zalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda
o suç için öngörülen cezadan daha ağır bir ceza veri-
lemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza hükümlülüğünün
sonuçları bakımından da yukarıdaki fıkra uygulanır.
Suçlar, cezalar ve ceza yerine geçen güvenlik ön-
lemleri ancak kanunla belirtilir.
Kimse, hakkındaki hüküm kesinleşmeden suçlu
sayılamaz.
Ceza sorumluluğu kişiseldir.
Genel zoralım cezası verilemez.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yü-
kümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlü-
ğünden yoksun bırakılamaz.
Kamu yönetimi makamları, kişi özgürlüğünün kı-
sıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım uygulaya-
56
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

maz. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin iç düzeni yönünden bu


hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Cezalar ve cezaların çektirilmesi, suçlunun yeni-
den topluma kazandırılması amacına yönelik olmalıdır.
Yakalanan, tutuklanan ve hüküm giyen kişilerin maddi
ve manevi varlığı devletin güvencesi altındadır.
Yurttaş, suç işlediği gerekçesiyle yabancı bir ül-
keye verilemez. Uluslararası hukuktan kaynaklanan
yükümlülükler nedeniyle, hukuk devletinin gerektirdi-
ği güvencelerin varlığı gözetilmek koşuluyla istisnai
düzenlemeler kanunla belirlenebilir.
Yabancılar, topluca sınır dışı edilemez ve siyasal
suçlardan dolayı bir başka ülkeye iade edilemez.
Gerekçe:
Madde başlığının ceza hukuku güvenceleri ola­
rak değiştirilmesi, madde içeriğini kapsaması bakı­
mından daha uygun bulunmuştur.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin ilk
iki fıkrada herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir.
Aynı şekilde “suç ve cezaların şahsiliği, genel zo-
ralım yasağı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri dışında ida-
renin özgürlüğü bağlayıcı ceza vermesi yasağı”na
ilişkin yürürlükteki 6., 7. ve 8. fıkralar, 5.,6. ve 9.
fıkralar olarak korunmuştur.

57
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Üçüncü fıkraya açıklık sağlamak amacıyla “suç-


lar” sözcüğü eklenmiştir.
Dördüncü fıkrada “hükmen sabit olma” yerine
“kesin hüküm” sözcüğü kullanılarak ilkeye açıklık
kazandırılmıştır.
Yedinci fıkrada, Avrupa İnsan Hakları Sözleş­
mesi’ne ek 4. Protokol’de belirtilen ve 2001 Anaya­
sa değişikliği ile benimsenmiş olan kural, güncelleş­
tirilen önerimize alınmıştır.
Dokuzuncu fıkra olarak öngörülen yeni hükme
göre, “Cezalar ve bunların infazı, suçlunun topluma
yeniden kazandırılmasına yönelik olmalıdır.” Böy­
lece ülkemizde eksikliği duyulan önemli bir ilke­
ye anayasal dayanak sağlanmaktadır. Aynı fıkrada
güncel bir sorun oluşturması bakımından yakalanan,
tutuklanan ve hüküm giyen kişilerin devletin özel
koruması altında olması ilkesi vurgulanarak koruma
yükümlülüğü daha da yoğunlaştırılmıştır. Böylece
devletin görevi, özgürlüğünden yoksun kılınan kişi­
ler açısından da vurgulanmış olmaktadır.
Onuncu fıkra olarak önerilen yeni fıkra ise yü­
rürlükteki Anayasa’nın 11. fıkrasının düzeltilmiş bi­
çimidir.

58
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

On birinci fıkradaki düzenleme ile bu kurala si­


yasal suçlar yönünden yabancıları da, kapsayacak
bir içerik kazandırılmıştır. Böylece, yabancıların
hakları konusunda tanık olunan çağdaş güvenceler,
Anayasaya yansıtılmıştır (1982/m. 38).

C. İspat hakkı
Madde 19- Kamu görev ve hizmetinde bulunan-
lara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapılan suçlamalardan dolayı açılan haka-
ret davalarında sanık, suçlamanın doğruluğunu ispat
hakkına sahiptir. Bunun dışındaki durumlarda ispat is-
teminin kabulü, ancak yapılan suçlamanın doğru olup
olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına
veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 39).

D. Temel hak ve özgürlüklerin korunması


Madde 20- Herkes, Anayasa ile tanınmış hak ve
özgürlüklerinin ihlâl edildiği savıyla, yetkili makamla-
ra başvurma hakkına sahiptir.

59
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Devlet, temel hak ve özgürlükleri ihlâl eden kamu


görevlilerinin eylemlerini etkili biçimde soruşturmak
ve ihlâl sonucu doğan maddi ve manevi zararı tazmin
etmekle yükümlüdür.
Kişinin, resmi görevlilerin haksız işlem ve eylem-
leri sonucu uğradığı zarar, tazminat hukukunun genel
prensiplerine göre, devletçe ödenir.
Gerekçe:
Yürürlükteki 40. madde, hak ve özgürlüklerin
hepsinin korunmasıyla ilgili olması nedeniyle, ilk
fıkrada yapılan bazı düzeltmelerle temel ve hak öz­
gürlüklerin genel düzeni bölümüne alınmıştır. Yü­
rürlükteki 40. maddenin ikinci fıkrasında yer alan
devlet işlemlerinde kişinin bunlara karşı hangi yasal
yollara ve mercilere başvuracağına ilişkin yükümlü­
lük, yönetimin saydamlığı ilkesi ile ilgili 132. mad­
dede düzenlenmiştir. İkinci fıkrada ise devlete, temel
hak ve özgürlükleri ihlâl eden kamu görevlilerinin
eylemlerini etkili biçimde soruşturmak yükümlülü­
ğü getirilmiştir Üçüncü fıkrada 2001 Anayasa deği­
şikliğinde kabul edilen tazminatla ilgili ilke aynen
benimsenmiştir.
Bu maddeye anlamlı bir içerik ve işlerlik kazan­
dırmak ve yargının yükünü hafifletmek amacıyla
uzman ve özerk bir birim olarak Kamu Denetçileri
60
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENEL DÜZENİ

Kurulu (bir tür ombudsman) oluşturulmuştur. Kuru­


lun oluşumu 139. maddede düzenlenmiştir (1982/m.
40 ve 19/son).

IV. Yabancıların durumu


Madde 21- Temel hak ve özgürlükler, yabancılar
için, uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınır-
lanabilir.
Gerekçe:
Anayasa’daki düzenleme ve onun öncüsü olan
1961 Anayasası’nın 64. maddesi, uygulamada her­
hangi bir sorun yaratmadığı için aynen korunmuştur
(1982/m. 16).

61
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

İkinci Bölüm
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

I. Bireyin özgürlükleri
A. Özgürlük ve güvenlik
1. Yaşam hakkı
Madde 22- Herkes, yaşam hakkına sahiptir; kimse
kasden öldürülemez. Ölüm cezası verilemez.
Meşru savunma hali, yakalama ve tutuklama ka-
rarlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hüküm-
lünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya
isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü
hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması
sırasında silâh kullanılmasına kanunun cevaz verdiği
zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri,
birinci fıkra hükmü dışındadır.

2. İnsan varlığının bütünlüğü


Madde 23- İnsanın maddi ve manevi varlığı bir bü-
tündür. Tıbbi zorunluluklar veya kanun ile öngörülen
durumlar dışında, kimsenin bedenine dokunulamaz;
kimse, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deney konusu
yapılamaz.
62
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

İnsan doğasının insan onuruna aykırı biçimde


genetik yollarla değiştirilmesine, insan bedeninin ve
organlarının ticari kazanç kaynağı durumuna getiril-
mesine yönelik uygulamalar yasaktır.
Her kamu görevlisi, insan varlığının bütünlüğüne
saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür.

3. İşkence ve eziyet yasağı


Madde 24- Kimseye işkence ve eziyet edilemez.
Kimse insan onuru ile bağdaşmayan bir cezaya ve
davranışa tabi tutulamaz.
22, 23. ve 24. maddelerin
Ortak Gerekçesi:
Yürürlükteki 17. madde metninde de mevcut
olan yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığın bü­
tünlüğü ve işkence yasağı, korunan her bir değerin
önemi göz önünde tutularak ayrı maddeler içinde
formüle edilmiştir. Ancak üyesi olduğumuz Avru­
pa Konseyi’ne üye ülkelerin tümünde kabul gören
uygulamaya paralel olarak ölüm cezasının kaldırıl­
ması, yaşam hakkı ile doğrudan ilgisi nedeniyle 22.
maddede öngörülmüştür. Bu önerimiz, 2004 Ana­
yasa değişikliği ile dikkate alınmış; yürürlükteki
Anayasa’nın 38. maddesinin 10. fıkrasına “Ölüm

63
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

cezası ve genel müsadere cezası verilemez” şeklin­


de işlenmiştir. AİHS’nin “yaşama hakkı” başlıklı 2.
maddesinin “hiç kimse kasden öldürülemez” hük­
mü (m. 22/I) ile yürürlükteki Anayasa’nın istisnaları
maddeye aynen eklenmiştir (1982/m. 17).
“İnsan varlığının bütünlüğünün dokunulmazlı-
ğı”, korunan değerler göz önüne alınarak “İnsanın
maddi ve manevi varlığı” öğeleriyle somutlaştırıl­
mıştır.
Buna bağlı olarak 23. maddenin 2. fıkrasında in­
san bedeninin “genetik” yollarla değiştirilmesi ve in­
san bedeninin ticari kazanç metaı haline getirilmesine
yönelik uygulamalar yasaklanmıştır (1982/m. 17).

4. Zorla çalıştırma yasağı


Madde 25- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya
yasaktır.
Yöntem ve koşulları kanunla düzenlenmek üzere
hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştı-
rılmalar; olağanüstü yönetim dönemlerinde yurttaş-
lardan istenecek hizmetler; ülke gereksinimlerinin
zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi
niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştır-
ma sayılmaz.
64
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa metni sadeleştirilerek ko­
runmuştur (1982/m. 18).

5. Kişi özgürlüğü ve güvenliği


Madde 26- Herkes kişi özgürlüğüne ve güvenliği-
ne sahiptir.
Şekil ve koşulları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı ceza-
ların ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi; bir
mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yü-
kümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya
tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya
yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın
yerine getirilmesi; toplum için tehlike oluşturan bir
akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı,
bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir
müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda
belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine
getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek is-
teyen veya giren veya hakkında sınır dışı etme yahut
geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya
tutuklanması halleri dışında kimse özgürlüğünden
yoksun bırakılamaz.

65
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Kişiler, ancak suçüstü veya gecikmede sakınca


bulunan durumlarda ve koşulları kanunda gösterilen
yakalama eylemi ile veya suçluluğu hakkında yeterli
belirtilerin bulunması veya sanığın kaçması, kanıtları
yok etmesi veya değiştirmesi olasılıklarında, koşulları
yine kanunda belirlenen tutuklama işlemi ile özgür-
lüklerinden yoksun kılınabilir.
Tutuklama, hâkim kararıyla olur. Tutukluluğun
sürmesine karar verilmesi de aynı koşullara bağlıdır.
Tutukluluk süresi, makul ölçüleri aşmamak üzere ka-
nunla düzenlenir.
Yakalanan veya tutulan kişi, tutulma yerine en ya-
kın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç
en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda
en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.  Kimse,
bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Bu süreler ola-
ğanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde kanunla
uzatılabilir.
Yakalanan kişi, ifadesinin alınmasında ve hâkim
tarafından sorgusunun yapılmasında, yanında avuka-
tını da hazır bulundurma hakkına sahiptir. Kanun, bu
hakkın etkili bir biçimde kullanılmasını düzenler.
Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu kendi
belirleyeceği yakınlarına derhal bildirilir.
66
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Gerekçe:
Önerimizdeki sürelerle ilgili hususlar 2001 Ana­
yasa değişikliklerinde dikkate alınmıştır. yürürlük­
teki Anayasa’nın buna ek olarak getirdiği düzenle­
meler tarafımızdan da benimsenerek gerekli düzelt­
meler yapılmıştır. Olağanüstü yönetim usullerinde
ve toplu suçlarda 2001 tarihli öneride öngörülmüş
olan bir haftalık üst süreden vazgeçilmesinin nedeni,
AİHM’nin içtihadı çerçevesinde gerekli tüm kanu­
ni güvencelerin sağlanması durumunda bu sürenin
şartların gerektirdiği ölçüde artırılabileceği hususu­
nun kabul edilmiş olmasıdır (1982/m. 19).
Son fıkrada, yakalanan veya tutuklanan kişinin
durumunun bildirileceği yakınlarını kendisinin be­
lirleyeceği gerektiği vurgulanmıştır.

B. Düşünce, anlatım, inanç ve din özgürlüğü


1. Düşünce özgürlüğü
Madde 27- Herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğü-
ne sahiptir.
Kimse, hangi nedenle ve amaçla olursa olsun dü-
şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşün-
ce ve kanaatleri nedeniyle kınanamaz, ayırıma bağlı
tutulamaz ve suçlanamaz.

67
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

2. Anlatım özgürlüğü
Madde 28- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz,
yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu özgür-
lükler, hukuken geçerli tüm araç ve yollardan yarar-
lanarak bilgilere ulaşma hakkını, resmi makamların
müdahalesi olmaksızın haber alma, düşünceleri öğ-
renme ve yayma serbestliğini de kapsar.
Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema veya
benzeri yollarla yayın yapan işletmelerin izin sistemi-
ne bağlanmasına engel değildir.
Savaş propagandası yasaktır. Ulusal, ırkçı veya
dinsel temelli ayrımcılığı, düşmanlığı ve şiddeti tahrik
eden düşüncelerin açıklanması yasaklanabilir.
Anlatım özgürlüğünün kullanılması, kişilere görev
ve sorumluluk yükler.
Demokratik toplumun gerektirdiği hallerde bu öz-
gürlüklerin kullanılması, ulusal güvenliğin, kamu dü-
zeninin, başkalarının şöhret veya haklarının korunma-
sı, yargının otoritesinin ve tarafsızlığının korunması
amacıyla, kanunla öngörülen bazı sınırlamalara veya
ceza yaptırımına bağlanabilir.

68
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

27 ve 28. maddelere ilişkin


Ortak Gerekçe:
Önceki önerimizde birleştirilmiş olan düşünce
ve anlatım özgürlüğü ayrı maddeler olarak düzen­
lenmiştir. Bunun nedeni düşünce ve kanaat özgür­
lüğünün dokunulmaz çekirdek niteliğini taşıması ve
bu niteliği ile sınırlanmasının mümkün olmaması­
dır. “Düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlama,
düşünce ve kanaatleri nedeniyle kınama, ayırıma
bağlı tutma ve suçlama yasağı” da bu sınırsızlığı,
insan haklarının sert çekirdeği ve dokunulmaz alanı
olarak somutlaştıran bir düzenlemedir (m. 27).
Anlatım özgürlüğü ise uluslararası insan hakla­
rı belgelerinde de görüldüğü üzere sınırlanabilir bir
özgürlük olarak ayrı bir maddede (m.28) düzenlen­
miştir.
Bu maddenin ilk fıkrasında anlatım özgürlüğü­
nün kullanım usul ve yolları, tüketici olmayan bi­
çimde belirtildikten sonra, bilgi edinme hakkı da an­
latım özgürlüğünün bir ön koşulu olarak güvenceye
eklenmiştir. Kamusal bilgileri edinme hakkı ise, 40.
maddede özel bir hak olarak ayrıca düzenlenmiştir.
Ayrıca, haber alma ve yayma serbestliğinin de ön­
görülmesiyle bilgilenme hakkı tamamlanmış; böy­
lece düşünce özgürlüğünün bilgiye ulaşma, kanaat

69
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

oluşturma ve yayma öğeleri birlikte güvenceye bağ­


lanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrası radyo, televizyon, sine­
ma veya benzeri yollarla yayın yapan işletmelerin
izin sistemine bağlanması olanağını açık tutmakta­
dır.
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin 20. maddesinde
öngörülen yasaklayıcı hükümlerin üçüncü fıkraya
eklenmesi uygun görülmüştür.
Maddenin dördüncü fıkrasında, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nden esinlenerek anlatım öz­
gürlüğünün kişilere görev ve beşinci fıkrada sorum­
luluk yüklediği belirtilmekte ve aynı sözleşmedeki
sınırlama nedenlerine kısmen yer verilmektedir.
Önerimizin 14. maddesinde sınırlama neden ve
ölçütlerinin yorumlanmasında “Türkiye’nin taraf
olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleş-
melerle kurulan organların kararları da göz önünde
tutulur” kuralı yer aldığından bu neden ve ölçütlerin
yorumlanmasında AİHM’nin kararlarıyla paralellik
kurulması kolaylaşmış olacaktır.
2001 yılından önce Anayasa’nın 26. maddenin 3.
fıkrasında yer alan dil yasağı, ilk önerimizde özgür­

70
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

lükçü ve demokratik Anayasa’ya yabancı görülerek


çıkarılmıştı. Bu önerimiz 2001 Anayasa değişikliği
ile benimsenmiştir (1982 m. 25, 26).

2. Vicdan ve din özgürlüğü


Madde 29- Herkes, vicdan, inanç, din ve kanaat
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştir-
me özgürlüğünü de içerir.
Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı olmayan
ibadetler, dinî ayin ve törenler serbesttir.
Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya,
inanç, din ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Resmi
belgelerde kişilerin din ve mezhebini gösteren bir ka-
yıt veya işaret kullanılamaz. Kimse, dini inanç, felsefi
düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.
Din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve dene-
timi altında yapılır. Din eğitim ve öğretimi, kişilerin
kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin
yazılı isteğine bağlıdır.
Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya
hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına
dayandırma, siyasal ve kişisel çıkar veya nüfuz sağla-
ma amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar

71
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasağın ihlâli halin-


de uygulanacak yaptırımlar kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Birinci fıkra aynen korunmuş, ancak bu fıkra­
nın AİHS’nin ilgili hükmü (m. 9/1) doğrultusunda
din ve inanç değiştirme özgürlüğünü de kapsayacağı
konusuna açıklık getirilmiştir.
İkinci fıkrada din ve ibadet özgürlüğünün sı­
nırları olarak Anayasa’nın 14. maddesini esas alan
yürürlükteki metin yerine, 1961 Anayasası’ndaki
formül tercih edilmiştir. Çünkü 14. madde tüm te­
mel hak ve özgürlüklerin koruma alanlarının genel
çerçevesi ve anayasal sınırıdır. Bu sınırın her hak ve
özgürlükte ayrı ayrı tekrarlanması, Anayasa tekniği­
ne uygun düşmez.
Üçüncü fıkra insan haklarının sert çekirdeği ola­
rak aynen korunmuştur. Resmi belgelerde dini ka­
yıtlar günlük yaşamımızı doğrudan etkilemektedir.
Eklenen hükümle Anayasa Mahkemesi’nin 1979 ve
1985 tarihli Nüfus Kanunu’na ilişkin kararlarıyla
yaratılmış olan din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin kı­
sıtlamaların giderilmesinin önü açılmış olacaktır.
Dördüncü fıkrada din eğitim ve öğretiminin dev­
letin gözetim ve denetimi altında yapılacağı belirtil­

72
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

dikten sonra din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi


isteği ve küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin yazılı
isteğine bağlı kılınarak 1961 Anayasası hükmü be­
nimsenmiştir.
Laiklik ilkesi tanımının önemli unsurlarını içe­
ren beşinci fıkra aynen korunmuş, ancak burada yer
alan istismar ve kötüye kullanma yasağına ilişkin
önlem ve yaptırımları düzenlemek üzere kanunko­
yucuya anayasal bir görev verilmiştir (1982/m. 24).

C. Özel yaşam alanı


1. Özel yaşamın gizliliği
Madde 30- Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamı-
na saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz.
Kamu düzeninin, ulusal güvenliğin, genel sağlı-
ğın ve genel ahlâkın, başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi
amacıyla; kanunla belirlenmiş hallerde, usulüne göre
verilmiş hâkim kararı olmadıkça veya gecikmesinde
sakınca görülen durumlarda kanunla yetkili kılınan
merciin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel
kâğıtları ve eşyası aranamaz; bunlara el konamaz.

73
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Kanunun yetkili kıldığı merciin yazılı emriyle bir


kimsenin özel eşyasına veya kâğıtlarına el konulması
durumunda, yetkili merciin kararı yirmi dört saat için-
de görevli yargıcın onayına sunulur. Hâkim kararını,
el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar,
aksi halde, el konulan şeyler derhal geri verilir.
Gerekçe:
Özel yaşamın gizliliği, ilke olarak dokunulmaz
nitelikte bir haktır. Ancak, kamu düzeni ve ulusal
güvenlik gibi belli nedenlerle bu hakkın dokunul­
maz niteliği sınırlanabilmekte ve kişinin özel yaşa­
mına dokunulabilmektedir Bu müdahalenin ancak
hâkim kararı ile yapılabilmesi ilke olmakla birlikte
gecikmesinde sakınca görülen durumlarda kanunla
yetkili kılınmış merciin yazılı emrinin yeterli bulun­
ması pratik nedenlerle kabul edilmiştir.
Yetkili merci gecikmede sakınca görülen du­
rumlarda bir kimsenin özel kâğıtları ve eşyalarına
el koyabilecek ve durumu yirmi dört saat içinde hâ­
kimin bilgisine sunacaktır. Hâkim de kırk sekiz saat
içinde bu konuda karar vermek durumundadır; aksi
halde el konulan şeyler derhal sahibine geri verile­
cektir.

74
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

2. Konut dokunulmazlığı
Madde 31- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Ka-
nunun açıkça gösterdiği durumlarda, usulüne uygun
olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça; kamu düzeni
veya suç işlenmesinin önlenmesi veya ulusal güven-
lik yönünden gecikmesinde sakınca bulunan durum-
larda da kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emri
bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama
yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.
Kanunun yetkili kıldığı merciin emriyle konutta-
ki eşyalara el konulması durumunda, yetkili merciin
kararı en geç yirmi dört saat içinde görevli hâkimin
onayına sunulur. El koymadan başlayarak en geç kırk
sekiz saat içinde hâkim kararının alınması gerekir. Bu
sağlanamazsa el konulan şeyler derhal geri verilir.
Gerekçe:
Konutun dokunulmazlığı temel ilkedir. Ancak,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve ulusal
güvenlik gibi belli nedenlerle bu hakkın dokunulmaz
niteliği sınırlanabilmektedir. Bu müdahalenin ancak
hâkim kararı ile yapılabilmesi ilke olmakla birlikte
gecikmesinde sakınca görülen durumlarda kanunla
yetkili kılınmış merciin yazılı emrinin yeterli bulun­
ması pratik nedenlerle kabul edilmiştir.

75
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Yetkili merciin emriyle gecikmede sakınca gö­


rülen durumlarda bir kimsenin konutuna girilebile­
cektir. Ancak durumun yirmi dört saat içinde hâki­
min bilgisine sunulması gerekir. Hâkim de kırk sekiz
saat içinde bu konuda karar vermek durumundadır,
aksi halde el konulan şeyler derhal sahibine geri ve­
rilecektir.

3. Haberleşme özgürlüğü
Madde 32- Herkes haberleşme özgürlüğüne ve
dokunulmazlığına sahiptir.
Haberleşmenin ve gönderilerin gizliliği asıldır.
Kanunun kamu düzeni veya ulusal güvenlik yö-
nünden gecikmesinde sakınca gördüğü durumlarda
ve hâkim kararı olmadıkça veya kanunla yetkili kılınan
merciin yazılı emri bulunmadıkça, haberleşme engel-
lenemez, gizliliğine dokunulamaz.
Kanunun gösterdiği durumlarda, hâkim tarafından
verilmiş bir karar olmadıkça haberleşmenin; kamu
düzeni veya ulusal güvenlik yönünden gecikmesinde
sakınca bulunan durumlarda da kanunla yetkili kılı-
nan merciin yazılı emri bulunmadıkça, gönderişmenin
gizliliğine dokunulamaz.

76
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Kanunun yetkili kıldığı merciin emriyle gönderi-


lere el konulması durumunda, en geç kırk sekiz saat
içinde hâkim kararının alınması gerekir. Bu sağlana-
mazsa el konulan şeyler geri verilir.
Gerekçe:
Haberleşmeden anlaşılması gereken şey, mek­
tup, telefon, telgraf, faks, bilgisayar gibi araçlar yar­
dımı ile gerçekleştirilen her türlü haber iletişimidir.
Gönderi (müraselat) ise, göndericinin postaya
verdiği paketlerin alıcısına iletilmesini ifade etmek­
tedir. Bu anlamda gönderişme özgürlüğü, 1961 ve
1982 Anayasalarında ihmal edilmiştir. Önerilen me­
tinde, haberleşme özgürlüğü ile ilgili hükümler ilke
olarak korunurken, gönderişme özgürlüğü de güven­
ce kapsamına alınmıştır. Ancak haberleşmenin giz­
liliğine dokunulabilmesi için hâkim kararı gerekir­
ken, gönderişme özgürlüğü için, kamu düzeni veya
ulusal güvenlik bakımından gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde, kanunun gösterdiği yetkili merci­
in emri ile yetinilmesi zorunludur. Çünkü postaya
verilen paketler içerikleri bakımından kamu düze­
nini tehdit edecek nitelikte olabilir. Bu tehlikeden
korunmak için paketlerin içeriğinin en hızlı biçimde
denetlenmesi gerekebilir (1982 m. 22).

77
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

4. Kişisel bilgi ve verilerin korunması


Madde 33- Herkes kendi yaşamına ve varlığına
ilişkin özel bilgi ve verilerin gizli tutulmasını ve ko-
runmasını isteme hakkına sahiptir. Bu bilgiler, ancak
kişinin iznine veya kanunda öngörülen hukukun ge-
çerli sayacağı başka bir nedene dayalı olarak kullanı-
labilir.
Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan veya bi-
lişim kayıtlarında yer alan bilgilere erişme, bunlarda
düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları doğrultu-
sunda kullanılıp kullanılmadığını bilme hakkına sahip-
tir.
Bu kuralların uygulanması, kanunla kurulmuş ba-
ğımsız bir makam tarafından sağlanır ve denetlenir.
Gerekçe:
Herkesin kendi yaşamına ait duyarlı bilgi ve
verilerin gizli tutulmasını ve korunmasını isteme
hakkının güvence altına alınması, çağdaş iletişim
araçlarındaki gelişmenin doğurduğu bir gereksinim
olarak düşünülmüştür. Bilişim sektöründe ortaya çı­
kan karmaşık sorunları düzenlemek ve insan hakları
ihlâllerinin önüne geçmek amacıyla uzman ve özerk
bir birimin oluşturulması öngörülmektedir.

78
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

5. Dolaşım özgürlüğü
Madde 34- Herkes, dolaşım özgürlüğüne sahiptir.
Dolaşım özgürlüğü, suç soruşturması veya ko-
vuşturması nedeniyle veya suç işlenmesini veya sal-
gın hastalıkları önleme amaçlarıyla sınırlanabilir.
Yurttaşın yurt dışına çıkma özgürlüğü, yurttaşlık
ödevleri nedeniyle kanunla yetkili kılınmış merciin
veya ceza kovuşturması nedeniyle hâkim kararıyla
sınırlanabilir.
Yurttaş, sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkın-
dan yoksun bırakılamaz.
Gerekçe:
“Seyahat” yerine “dolaşım” sözcüğünün yeğ­
lenmesi, bu sonuncunun seyahat amaçlı olmayan
her türlü hareketi, gidip-gelmeyi ve yer değiştirmeyi
ifade etmesi bakımından daha kapsamlı bir içeriğe
sahip olmasındandır.
Değişiklik olarak sınırlama nedenlerine “salgın
hastalıkları önleme” amacı eklenmiş, ayrıca ceza
soruşturması veya kovuşturması nedeniyle konabi­
lecek yurt dışına çıkış sınırlamalarının ancak hâkim
kararı ile mümkün olabileceği belirtilmiştir (1982/
m. 23).

79
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

6. Yerleşme özgürlüğü
Madde 35- Herkes, dilediği yerde oturma ve yer-
leşme hakkına sahiptir.
Yerleşme özgürlüğü, suç işlenmesini önleme,
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, sağlıklı ve
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme, kamu mallarını
koruma veya salgın hastalıkları önleme amaçlarıyla
kanunla sınırlanabilir.
Gerekçe:
Geleneksel olarak “seyahat” (dolaşım) özgür­
lüğü ile birlikte düşünülen yerleşme özgürlüğünün
ayrı bir madde halinde düzenlenmesi uygun görül­
müştür.
Bu özgürlüğün özelliklerinin gerektirdiği sınır­
lama nedenleri madde metninde belirtilmiştir.

II. Toplu özgürlükler


A. Toplantı ve gösteri özgürlüğü
Madde 36 - Herkes, önceden izin almadan, silâh-
sız ve saldırısız toplantı, yürüyüş ve gösteri özgürlü-
ğüne sahiptir.
Bu özgürlük kamu düzeninin korunması amacıyla
sınırlanabilir.

80
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Kanun, kent düzeninin bozulmasını önlemek ama-


cıyla toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yer-
leri ve yolları belirleme yetkisini kamu yönetimi ma-
kamlarına tanıyabilir.
Ancak bu sınırlamalar, toplantı ve gösteri özgür-
lüğünün etkisizleştirilmesi sonucunu doğuracak bi-
çimde uygulanamaz.
Gerekçe:
Örgütlü olmayan toplu gösteriler ve gruplaşma
özgürlüğü olarak toplantı, gösteri ve yürüyüş özgür­
lükleri 1961 Anayasası’nın anlayışına göre düzen­
lenmiş ve bu özgürlüğün sınırlanma nedeni “kamu
düzeni” olarak belirlenmiştir. “Gösteri yürüyüşü”
yerine daha kapsayıcı olması bakımından “toplan-
tı ve gösteri özgürlüğü” denilerek gösterinin belli
bir kamusal alanda sadece bir toplantı çerçevesin­
de yapılabileceği gibi hareketli olarak yani yürüyüş
yapılarak da kullanılması güvenceye bağlanmıştır.
Ayrıca, kanunun kent yaşamının gerektirdiği kamu
düzenine uygun bir somutlaştırma yaparak toplantı
yeri ve yürüyüş güzergâhını belirleme konusunda
idari mercilere yetki verilebileceği, ancak bu yetki­
nin toplantı ve gösteri özgürlüğünün etkisizleştirme
sonucunu doğuracak biçimde kullanılamayacağı be­

81
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

lirtilerek bu konuda yargısal denetime bir ölçüt sağ­


lanmıştır.

B. Dernek özgürlüğü
Madde 37- Herkes önceden izin almaksızın dernek
kurma, derneğe üye olma ve üyelikten çıkma özgürlü-
ğüne sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi
ve belgelerin, kanunun belirlediği mercie verilmesi
yeterlidir.
Dernek özgürlüğü, kamu düzeninin, genel ahlâkın
korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla
sınırlanabilir. Ancak bu sınırlamalar, dernek özgürlü-
ğünün etkisizleştirilmesi sonucunu doğuracak biçim-
de kullanılamaz.
Dernekler, kanunun gösterdiği durumlarda hâkim
kararıyla geçici olarak çalışmaktan alıkonabilir veya
kapatılabilir.
Birinci fıkra hükmü, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve
kolluk kuvvetleri mensuplarının mesleklerinin gerekli
kıldığı ölçüde bu özgürlükten yararlanmalarının sınır-
lanmasına engel değildir.
82
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Bu maddenin hükümleri niteliğine uygun düştüğü


ölçüde vakıflar için de uygulanır.
Gerekçe:
Bu maddenin 1995 ve 2001 Anayasa değişik­
liklerinden sonraki metni genellikle korunmuş, an­
cak anlatımda sadeleştirmeye gidilmiştir. Derneğin
kurulması için ilgili makamlara yapılan bildirimin
işlevi, sadece haber verme aracı olmaktan ibarettir.
Sınırlama nedenleri, “kamu düzeninin veya genel
ahlâkın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi”
olarak belirlenmiş olup; caydırıcı ve özgürlüğü etki­
sizleştirici düzenleme yapılamaması, yargısal dene­
timde de kullanılabilecek bir güvence ölçütü olarak
belirlenmiştir. Dernekleri hâkim kararı dışında ka­
patma veya faaliyetten alıkoymaya ilişkin hükümler
ayıklanmış, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuv­
vetleri ile ilgili sınırlayıcı hüküm ise korunmuştur.

C. Yurttaş girişimleri
Madde 38- Toplumsal sorunların çözümüne kat-
kıda bulunmak amacıyla oluşturulan barışçıl yurttaş
girişimlerinin toplu özgürlüklere tanınan Anayasal
hakları kullanmaları ve güvencelerinden yararlanma-
ları kanunla düzenlenir.

83
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Örgütlü toplu özgürlükler olarak dernekler ve
vakıflar, belli kurumsal özelliklerin gerekli kıldı­
ğı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
Oysa toplumsal sorunlara duyarlı yurttaşlar; plat­
form, hareket girişim gibi değişik adlar altında; çev­
re korumasından eğitim-öğretim hizmetlerine değin
çok çeşitli alanlarda birlikte etkinlikte bulunmakta­
dırlar. Sorumlu yurttaşlık bilinci ile girişilecek ve
gerçekleştirilecek bu etkinlikler, örgütsüz bireyler
topluluğu şeklinde olabileceği gibi, dernek, vakıf ve
sendikaların ortak davranması biçiminde de ortaya
konabilir. Bu çerçevede demokratik yurttaş girişim­
lerinin özendirilmesi ve güvencelenmesi, sivil top­
lumun ilerlemesine ve demokratik siyasal rejimin
gelişmesine katkıda bulunabilecektir.
Bu bağlamda, belirtilmesi gereken bir olgu da
şudur: AİHM’ye başvuru için tüzelkişilik sahibi
olma koşulu aranmamakta; bu hak yurttaş girişimi
türünden kişi gruplarına da tanınmaktadır.

III. Siyasal haklar ve ödevler


A. Yurttaşlık
Madde 39- Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşlarından oluşur.
84
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Yurttaş bir babanın veya ananın çocuğu Türkiye


Cumhuriyeti yurttaşıdır.
Yurttaşlık, kanunun gösterdiği koşullarla kazanılır
ve ancak kanunda belirtilen durumlarda yitirilir.
Yurttaş, ancak vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunması nedeniyle yurttaşlıktan yoksun
bırakılabilir; kişinin yurtsuz kalması sonucunu vere-
cek hallerde bu işlem uygulanamaz.
Yurttaşlıktan yoksun bırakma ile ilgili karar, işlem
ve uygulamalara karşı yargı yolu kapatılamaz.
Gerekçe:
Devletin uyruklarının (yurttaşlarının) toplamı,
her yerde devletin temel kurucu öğelerinden birini
oluşturmuştur. Bu nedenle, devletle kişiler arasın­
daki uyrukluk (yurttaşlık) bağının tanımlanması ve
düzenlenmesiyle ilgili temel kuralların Anayasa’da
belirlenmesi gerekir. 1924 Anayasası’ndan bu yana,
ilgili bütün düzenlemelerde yurttaşlık; ırk, dil, din
gibi özelliklerden bağımsız olarak devlet ile birey
arasındaki hukuki bir bağ olarak betimlenmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında Türk ulusu, Musta­
fa Kemal Atatürk’ün 1934 tarihli “Medeni Bilgiler”
kitabında verdiği tanımla; köken, din, dil gibi farklı­
lıklar dikkate alınmaksızın yurttaşların tümü olarak

85
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ifade edilmiştir. Ulusun tüm yurttaşlar için ortak ve


birleştirici bir kavram olarak bu şekilde belirtilmesi,
çağdaş anayasal ilkelere ve günümüz demokrasi ve
insan hakları anlayışına uygun bir yaklaşımdır. Ana­
yasa Mahkemesi de içtihatlarında, Türk hukukunda­
ki yurttaşlık kavramını, yukarıda belirtilen esaslar
çerçevesinde, dışlayıcı değil, birleştirici ve bütün­
leştirici niteliğiyle tanımlamıştır. Türkiye Cumhu­
riyeti yurttaşlığı ırka veya etnik kökene dayanan
değil, her kökenden gelen insanların ortak kimliği
anlamına gelmektedir (1982/m. 66).
Vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerin yap­
tırımı olarak, “yoksun bırakma” korunmuştur. An­
cak, kişinin yurtsuz (vatansız) kalması, uluslararası
hukuk açısından sakıncalı bir durum sayılmaktadır.
Bu nedenle, yoksun bırakmanın, yurtsuzluğa yol
açacağı durumlarda, bu işlemin uygulanmaması ge­
rektiği düşünülmüştür.
Son fıkrada “Yurttaşlıktan yoksun bırakma” va­
tandaşlık hukukumuzdaki, çıkarma ve kaybettirme
gibi deyimlerin genel karşılığı olarak kullanılmıştır.
Türk yönetsel yargısı, yurttaşlıktan yoksun bırakıl­
ma hallerinde denetim yapma yetkisini öteden beri
kullanmış ve örnek içtihatlar oluşturmuştur.

86
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

B. Bilgi edinme, katılım ve siyasal örgütlenme


hakları
1. Bilgi edinme hakkı
Madde 40 - Her yurttaş, devletin ve diğer kamu tü-
zel kişilerinin işlem ve eylemleri hakkında bilgi edin-
me hakkına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Bilgi edinme hakkı, bilinçli yurttaş olmanın ve
katılımın temelidir. Kamusal alanda bilgilenme hak­
kı, idari yapı bakımından “yönetimin saydamlığı”nı
gerektirmekte ve 132. maddede düzenlenmiş bulu­
nan bu ilke ile somutlaşmaktadır.

2. Katılım hakkı
Madde 41- Yurttaşlar, kamusal yaşama ve ülkenin
yönetimine doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla ka-
tılma hakkına sahiptir.
Yurttaşların ulusal ve yerel yönetim düzeyinde ül-
kenin yönetimine doğrudan katılmalarını sağlayacak
halkoylaması ve halk girişimi yöntemlerine, bunların
işleyiş ve esaslarına, imzaların toplanması, sayılması
ve denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

87
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Halkoylaması; bir Anayasa değişikliğinin veya


yasal bir düzenlemenin kabul edilerek yürürlüğe gir-
mesi veya usulüne göre yürürlüğe girmiş bir yasanın,
kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırılması için;
yurttaşların karar vermesi yöntemidir. Ulusal düzeyde,
en az 500.000 seçmen veya en son milletvekili genel
seçimlerinde geçerli oyların en az yüzde beşini alan
siyasi partiler tek başlarına veya oyları birlikte hesap-
landığında aldıkları oy oranı yüzde onu geçen siyasal
partiler ortak olarak; halkoylamasına gidilmesini iste-
yebilir. Toplam seçmen sayısının en az yarısının katı-
lımının sağlanması ve ayrıca kullanılan geçerli oyların
yarısından bir fazlasının evet oyu olması durumunda,
bir yasanın kabulü veya bir yasanın kısmen veya ta-
mamen yürürlükten kaldırılması geçerli olur. Anayasa
değişikliğinin kabulü için ise, toplam seçmen sayısı-
nın yarısından fazlasının evet oyu vermesi gereklidir.
Halk girişimi, belli bir konuda yasal bir düzenle-
menin yapılması amacıyla, en az 500.000 seçmenin,
imza toplamak suretiyle bunu talep etmesi üzerine,
halkoylamasına gidilmesi usulüdür. Halkoylamasına
katılan seçmenlerin yarısından fazlasının evet oyu
vermesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi en
geç altı ay içinde sözkonusu düzenlemeyi yapmakla
yükümlüdür.

88
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Yüksek Seçim Kurulu, halk oylaması veya halk


girişimi isteminin usulüne uygun olarak yapılması du-
rumunda, oylama tarihini belirler.
Kanun, katılım hakkının kullanılmasını düzenler-
ken, demokratik katılım, çoğulculuk ve eşitlik ilkele-
riyle, konunun tekliği ilkesi ve halkın bilgilenme hak-
kını gözetir. Cumhuriyetin temel ilkeleri, uluslararası
hukuktan kaynaklanan yükümlülükler ile temel hak
ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler, genel ve özel af
kanunları, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile as-
kerlik hizmetinin süre ve esasları halkoylamalarına ve
halk girişimine konu edilemez.
Anayasa Mahkemesine iptal davası açma hakkına
sahip olanlar Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği halk
oylaması tarihinden başlayarak on beş gün içinde, ya-
pılacak halk oylamasının yukarıdaki fıkrada belirtilen
yasaklara aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa Mah-
kemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesinin kararı
açıklanmadan halk oylaması yapılamaz.
Gerekçe:
Yurttaşların kamusal yaşama ve ülke yönetimi­
ne katılımının yöntem ve aşamaları, çağdaş toplum­
larda giderek çeşitlenmekte ve gelişmektedir. İlk
aşama olarak bilgilenme, bilinçli yurttaş olmanın
ve katılımın temelidir. Yerel, bölgesel veya ulusal

89
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ölçekte kamu makamları açısından toplumsal ve yö­


netsel sorunlar konusunda bireyleri bilgilendirmek,
onların görüşlerini almak ve onlara danışmak sure­
tiyle katılımcı ve etkili bir yönetsel ve siyasal yapı
geliştirilebilir. Dolaylı katılım yolu olarak temsilci­
leri seçme yanında, yarı-doğrudan demokrasi me­
kanizmalarını açık tutmak, yöneten ve yönetilenleri
birbirine yaklaştıracağı gibi siyasal rejimi de belli
dönemlerde yapılan seçimlerle sınırlı bir demokrasi
olmaktan çıkarır. Nitekim günümüzde, demokratik
ülkelerin çoğu, özellikle 1990’lı yılların başlarından
itibaren, sosyalist rejimlerin yıkılması ile ortaya çı­
kan yeni demokrasiler, anayasalarına, “yarı doğru-
dan demokrasi araçlarını” yerleştirmekte ve belirli
dönemlerde bu “hukuksal araçları” kullanmakta­
dırlar. Bu amaçla Anayasa’ya yasaların ve Anayasa
değişikliklerin kabulü veya bir yasanın yürürlükten
kaldırılması için halk oylaması ve ayrıca halk girişi­
mi yöntemlerinin dahil edilmesi uygun görülmüştür.
Ancak, yurttaşların doğrudan katılım hakkının işle­
yiş ve esasları kanunla düzenlenirken, bu katılma
yöntemlerinin, demokratik halkoylamasına benze­
yen ama işlevi ve amacı yönünden tamamen zıddı
bir uygulamaya (demokrasi dışı plebisit uygulaması
gibi) dönüşmesinin önlenmesi de zorunludur.

90
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

Bu nedenle, gerek ilgili düzenlemeleri yaparken


kanunkoyucunun, gerekse bu yöntemlerin uygulan­
ması aşamasında tüm kuruluş ve kişilerin, uymak­
la yükümlü oldukları ölçü ve sınırların (demokratik
katılım, siyasal partiler, kişiler ve kurumlar arasın­
da propaganda, görüş açıklama gibi tüm hazırlık ve
katılım aşamalarında eşitlik, ayrıca halkoylamasına
sunulan konunun tek olması ve kendi içinde bütün­
lük taşıması ve ayrıca bir temel hak ve özgürlüğün
halkoylaması ile kazanılmaması veya yitirilmemesi
gibi ilkeler), Anayasa’da açıkça belirlenmesi gerekli
görülmüştür. Bu ilkelere uyulmasını sağlamak üzere
iki aşamalı bir denetim öngörülmüştür. İlk aşama­
da Yüksek Seçim Kurulu halk oylaması veya halk
girişimi isteminin usulüne uygun olarak yapılıp ya­
pılmadığını denetleyecektir. İkinci aşamada ise halk
oylaması tarihinin tespitinden başlayarak on beş gün
içinde yapılacak oylamanın maddenin son fıkrasın­
da belirtilen yasaklara aykırılığı ileri sürülerek, ipta­
li için Anayasa Mahkemesi’ne gidilebilecektir. Bu
başvuru Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma
yetkisine sahip olanlarca yapılabilecektir. Anayasa
Mahkemesi kararı verilmeden halk oylaması yapı­
lamayacaktır.

91
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

3. Dilekçe hakkı
Madde 42- Herkes kendisiyle veya kamu ile ilgi-
li dilek ve şikâyetleri hakkında, bireysel olarak veya
topluca yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
Başvuru sonuçları, dilekçe sahiplerine gecikmek-
sizin yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçi-
mi ve süreleri kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Bilgilenme hakkının, dilek ve şikâyetleri bil­
dirmenin geleneksel aracı olan dilekçe hakkı, yurt­
taşlar yerine herkes için güvence altına alınmıştır.
İkinci fıkradaki daraltıcı ifade yerine tüm başvuru
sonuçlarının cevabının yazılı bildirimi vurgulanmış;
böylece, bilgilenme ve katılım hakkının etkili kılın­
ması amaçlanmıştır. Bu önerimiz de 2001 Anaya­
sa değişikliği ile kısmen benimsenmiştir. Ancak bu
değişiklikte dilekçe hakkı Türkiye’de ikamet eden
yabancılara “karşılıklılık” koşulu ile tanınmakta­
dır. Belli bir olayda bu karşılılıklığın gerçekleştiği­
nin saptanması çok güç ve zaman alıcı olduğundan
pratik yararı yoktur. Böyle bir düzenlemenin ge­
rekirse yasa ile yapılabileceği göz önünde tutula­
rak, Anayasa’da yer almasına gerek görülmemiştir
(1982/m.74).
92
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

4. Oy hakkı ve seçimler
Madde 43- On sekiz yaşını dolduran her yurttaş,
kanunda gösterilen koşullara uygun olarak seçme,
seçilme, bağımsız olarak veya bir siyasal parti için-
de siyasal çalışmalarda bulunma ve halkoylamalarına
katılma hakkına sahiptir.
Seçimler, halkoylamaları ve halk girişimleri; ser-
best, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve
döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi
altında yapılır. Yurt dışında bulunan yurttaşların oy
hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabi-
lir önlemleri belirler.
Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğ-
renciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç olmak
üzere ceza ve infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
oy kullanamazlar.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanıl-
ması ve oyların sayım ve dökümünde seçim güvenliği
açısından alınması gerekli önlemler, Yüksek Seçim
Kurulu tarafından saptanır ve görevli hâkimin yerinde
yönetim ve denetimi altında yapılır.
Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde is-
tikrar ilkelerini bağdaştıracak içerikte düzenlenir.
Seçim kanunları temsilde adaleti zedeleyecek öl-

93
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

çüde ülke veya seçim çevresi barajı koyamaz. Ülke


seçim barajı yüzde beşi aşamaz. Ülke seçim çevresi
milletvekilliklerinin belirlenmesi için yapılan seçimler-
de, seçim barajı uygulanmaz.
Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz.
Gerekçe:
Madde Türk seçim hukukunun yerleşmiş ilke­
lerini kapsamaktadır. Ancak yeni bir kavram olarak
halk oylaması ve halk girişimleri (m. 41) ile ilgili
ekleme yapılmıştır. Seçimlerde kullanılacak elek­
tronik teknoloji ile ilgili konular 88. maddede dü­
zenlemiştir.
2001 Anayasa değişikliği ile 67. maddenin 5.
fıkrasındaki oy kullanma yasaklarının yumuşatıldı­
ğı ve aynı maddenin son fıkrasına eklenen kural ile
de çoğunluk partisinin kendi çıkarları doğrultusun­
da seçim yasalarını değiştirmesi zorlaştırıldığı göz
önünde tutularak yürürlükteki metin ilke olarak be­
nimsenmiştir.
Ancak maddeye yedinci fıkra olarak eklenen
ilkelerle parlamentoyu temsil zafiyetine uğratan se­
çim barajlarının denetimi sağlanmıştır. Buna göre

94
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

temsilde adaleti zedeleyecek ölçüde ülke ya da se­


çim çevresi barajı konulamayacak ve ülke seçim ba­
rajı yüzde beşi aşamayacaktır.

4. Siyasal partiler
a. Siyasal parti özgürlüğü
Madde 44- Yurttaşlar, siyasal parti kurma ve usu-
lüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı-
na sahiptir. Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını
doldurmuş olmak gerekir.
Siyasal partiler, önceden izin almadan kurulurlar.
Anayasa ve kanun kuralları içinde çalışma ve etkinlik-
lerini sürdürürler.
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları ve Sa-
yıştay mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının asli
ve sürekli statüdeki kamu görevlileri ile Türk Silâhlı
Kuvvetleri ve kolluk gücü mensupları siyasal partilere
üye olamazlar.
Yükseköğretim elemanlarının siyasal partilere
üye olmaları ve partilerde görev almaları kanunla dü-
zenlenir.
Gerekçe:
46. maddenin altındaki ortak gerekçede belirtil­
miştir.

95
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

b. Siyasal partilerin uyacakları esaslar


Madde 45- Siyasal partiler, demokratik siyasal ya-
şamın vazgeçilmez öğeleridir.
Siyasal partilerin çalışma ve etkinlikleri, parti içi
düzenlemeleri ve aday belirleme yöntemleri demok-
rasi ilkelerine aykırı olamaz. Bu ilkelerin sağlanması
ve uygulanması kanunla düzenlenir. Milletvekili genel
veya ara seçimlerinde, siyasal partilerin bir seçim çev-
resindeki adaylarının listesi ve bu listenin sırası tüm
parti üyelerinin katılımına açık bir önseçimle belirle-
nir. Önseçim, seçim kurullarının denetiminde yapılır.
Siyasal partiler, toplam olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinin üye tamsayısının yüzde onunu aşmamak
üzere, merkez adayı gösterebilirler. Türkiye ülke se-
çim çevresi adayları merkez yoklaması ile seçilebilir.
Siyasal partilerin genel merkez ve il örgütlerinin
yönetim organlarında, kadınlar ve erkekler en az yüz-
de otuz oranında temsil edilir.
Siyasal partiler doğrudan veya dolaylı ticari çalış-
ma ve etkinliklere girişemezler.
Siyasal partilere devlet, yeterli düzeyde ve hak-
ça akçalı yardım yapar. Bu yardımdan, son milletve-
kili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde üçü ve
üstünde oy alan siyasal partiler yararlanır. Kanun bu

96
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

yardımın, yalnızca parti ihtiyaçları veya parti çalışma-


larında kullanılmasını sağlar. Bir partinin alacağı yıllık
devlet yardımı, üye aidatları ve kanuni bağışlardan
edindiği yıllık geliri aşamaz. Partilere yapılacak yar-
dımın, alacakları üye ödentilerinin ve bağışların bağlı
olduğu esaslar, saydamlık ilkesi gözetilerek kanunla
düzenlenir.
Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin amaçları-
na ve Anayasal işlevlerine uygun olması gerekir. Bu
kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasal par-
tilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna
uygunluğu, bu hususun Anayasa Mahkemesince de-
netim yöntemleri ve aykırılık durumunda uygulanacak
yaptırımlar kanunda gösterilir.
Siyasal partilerin kuruluş ve çalışmaları ile siyasal
partilerin ve adayların seçim harcamaları, bu harca-
maların sınırları ve denetim usulleri, saydamlık ilkesi
gözetilerek kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
46. maddenin altındaki ortak gerekçede belirtil­
miştir.

c. Siyasal partilere ilişkin yasaklar ve yaptırımlar


Madde 46- Siyasal partilerin tüzük program ve
bunlara eşdeğerdeki düzenlemeleriyle eylemleri,
97
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

devletin bağımsızlığına, ülkesi ve ulusu ile bölünmez


bütünlüğüne, insan haklarına, hukuk devleti ve eşit-
lik ilkelerine, ulus egemenliğine, demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine ve Anayasanın 29. maddesinin
5. fıkrasında öngörülen yasaklara aykırı olamaz, sınıf
ve zümre diktatörlüğünü savunmayı ve yerleştirmeyi
amaçlayamaz, suç işlemeye özendiremez.
Bir siyasal partinin tüzüğü, programı ve bunlara
eşdeğerdeki düzenlemelerinin birinci fıkra hükümleri-
ne aykırılığı durumunda, o partinin kapatılması, daha
önce kanunun makul bir süre ile sınırlı olarak öngöre-
ceği bir uyarı yönteminin uygulanmasına bağlıdır.
Bir siyasal partinin birinci fıkra hükümlerine ay-
kırı eylemlerden ötürü kapatılması, onun bu nitelikte-
ki eylemlerin işlendiği bir odak durumuna geldiğinin
Anayasa Mahkemesince saptanmasına bağlıdır. Bu
eylemlerin bir siyasal parti içinde birinci fıkrada ko-
runan değerlere yönelik bir tehdit veya tehlike oluştu-
racak yoğunlukta veya etkide işlenmesi durumunda,
o parti, sözkonusu eylemlerin odağı haline gelmiş
sayılır.
Eylemi, söylemi veya örgütsel yapısıyla özünde,
kapatılan bir siyasal partinin devamı niteliğinde oldu-
ğu veya yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlar-
dan ve Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğunda olmayan

98
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

kişilerden veya bunların oluşturduğu kuruluşlardan


maddi yardım aldığı Anayasa Mahkemesince sapta-
nan partiler kapatılır.
Yukarıdaki fıkralar hükümleri dışında Anayasada
ve kanunlarda yer alan yasaklar, parti kapatma yaptı-
rımına konu olamaz. Bu çeşit yasaklar, kanunkoyucu
tarafından eylemin ağırlık derecesine göre farklı yap-
tırımlara bağlanır.
Bir siyasal partinin kapatılmasına beyan veya
eylemleriyle neden olanlar, Anayasa Mahkemesinin
kapatmaya ilişkin kararının Resmi Gazetede gerekçeli
olarak yayımlanmasından başlayarak dört yıl sürey-
le seçilme hakkından yararlanamazlar ve bir siyasal
partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya denetçisi
olamazlar.
Siyasal partilerin kapatılmasına veya siyasal parti
yasaklarının farklı yaptırımlara bağlanmasına ilişkin
somutlaştırıcı hükümler, yukarıdaki esaslar çerçeve-
sinde kanunla düzenlenir.
Madde 44.,45. ve 46. maddelerin
Ortak Gerekçeleri:
Siyasal partiler konusundaki öneriler, yeni bir
sistematik içinde üç ayrı madde halinde düzenlen­
miştir. 44. maddede bireysel düzeyde siyasal parti
özgürlüğü ile ilgili konular; 45. maddede siyasal
99
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

partilerin kurumsal güvencesine ilişkin konular ve


bir kurum olarak uyacakları esaslar, 46. maddede de
siyasal partilere ilişkin yasaklar ve yaptırımlar dü­
zenlenmiştir.
1) 44. maddedeki düzenlemelerde, yürürlükteki
68. maddenin 1., 3., 5. ve 6. fıkraları, bazı değişiklik
ve kısaltmalarla 4 fıkra olarak sıralanmıştır. Madde­
nin üçüncü fıkrasında yer alan siyasal partilere üye
olma yasağı asli ve sürekli statüdeki kamu görev­
lileri ile sınırlı tutularak küçük ölçüde de olsa bir
daraltmaya gidilmiştir. Öğrencilerin parti üyeliğine
ilişkin sınırlayıcı kural metinden çıkarılmıştır.
2) 45. maddede ise “siyasal partilerin demokra-
tik yaşamın vazgeçilmez öğeleri” olduğuna ilişkin
kural (Anayasa m. 68/3) 1. fıkrada, parti içi demok­
rasi ilkesi (Anayasa m. 69/1) 2. fıkranın 1. cümle­
sinde, partilere yönelik ticaret yasağı (Anayasa m.
69/2) ise 4. fıkrada aynen korunmuştur. Bunun dı­
şında pratikte büyük yakınmalara yol açan sorunları
çözücü önemli yeniliklere gidilmiştir. Bunlar şöyle
özetlenebilir:
a) Parti içi demokrasi ilkesinin sağlanması ve
uygulanması konusunda kanunkoyucuya düzenleme
yükümlülüğü getirmekle yetinilmemiş, bu düzenle­
menin kapsam ve içeriği konusunda da belirleyici
100
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

ilkeler öngörülmüştür. Öncelikle partilerin çalışma


ve etkinlikleri, parti içi düzenlemeleri yanında mil­
letvekili adaylarını belirleme yöntemleri de demok­
rasi ilkelerine bağlı kılınmıştır. Parti içi demokrasi,
ancak aday belirleme yöntemlerinde yapılacak de­
mokratik reformlarla sağlıklı bir çizgiye çekilebilir.
Bu nedenledir ki Siyasi Partiler Kanunu’nun aday
belirleme ile ilgili hükümleri önseçim yöntemi esas
alınarak hazırlanmıştır. Ancak yasada 1986 yılında
yapılan bir değişiklikle önseçimin zorunlu olmak­
tan çıkarılmış olması, partileri bu yöntemden uzak­
laşmaya adeta özendirmiştir. Ancak bunlara işlerlik
kazandırmak, her şeyden önce önseçimin tüm parti­
ler için ilke olarak zorunlu kılınmasına bağlıdır. Bu
nedenle seçim çevreleri ile ilgili parti adaylarının
tüm üyelerin katılacağı bir önseçimle belirlenmesi
anayasal bir ilke olarak benimsenmiş, bunun istis­
nası olarak yüzde onu geçmeyecek bir oranda mil­
letvekili adayının merkez yoklamasıyla saptanması
imkânı öngörülmüştür. Ayrıca önerimizde benim­
senmiş olan Türkiye ülke seçim çevresi adaylarının
da merkez yoklaması ile seçilebilmesi sağlanmıştır.
Esasen önseçimin ülke seçim çevresi adaylarına uy­
gulanması da güçtür. Merkez yoklaması ülke seçim
çevresinin niteliğine daha uygun düşmektedir.

101
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

b) Parti içi demokrasiyi etkileyen ikinci belir­


leyici faktör partilere yapılan devlet yardımıdır.
Alman Anayasa Mahkemesi’nin partilere devlet
yardımı ile ilgili olarak Almanya’da halen yürür­
lükte olan düzenlemeye esas teşkil eden kararında
partilerin devletten bağımsızlığı ilkesinin, yapılacak
yardımın kısmi ve sınırlı olmasını zorunlu kıldığı,
ayrıca partilerin, toplumsal-siyasal alanda kök salan
serbestçe oluşmuş örgüt olma niteliklerinin onların,
yalnızca siyasal açıdan değil, iktisadi ve örgütsel açı­
dan da vatandaşlarla olan bağlarının kopmamasını
gerektirdiği, bu nedenle devletçe partiye yapılacak
yardım kapsamının, partinin, başta üyeleri olmak
üzere kendi kaynaklarından sağlayacağı gelirden
daha fazla olmamasını zorunlu kıldığı, belirtilmek­
tedir. Bu ilkelerin Anayasa’mıza yansıtılmasının
demokratik bir parti yapısının oluşmasına katkıda
bulunacağı düşünülmüş ve bu nedenle 45. madde­
nin beşinci fıkrasına bir partinin alacağı devlet yar­
dımının kendi kaynaklarından edindiği yıllık geliri
aşamayacağı kuralı eklenmiştir. Bu kural, yürürlük­
teki Anayasa’da öngörülen yeterli düzeyde hakça
yardım ilkesine de uygun düşmektedir. Öte yandan
devlet yardımının son genel seçimlerde barajı aşan
ya da yüzde yedinin üstünde oy alan partilere özgü­
lenmesi demokratik mücadelede fırsat eşitliği ilke­
102
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

sini ihlâl eden bir sınırlamadır. Bu nedenle devlet


yardımının son seçimlerde yüzde üç ve üstünde oy
alan partilere yapılması güvence altına alınmış, an­
cak kanunkoyucunun bunun altına inme olanağı da
kapatılmamıştır. Ayrıca devlet yardımı, üye ödentisi
ve bağışlarla ilgili düzenlemelerin, saydamlık ilkesi
gözetilerek yapılması öngörülmüştür. Bütün bu il­
keler 5. fıkrada düzenlenmiştir.
c) 45. maddenin 3. fıkrasıyla getirilen bir başka
önemli yenilik kadınların siyasal yaşama katılımı­
nın önünü açacak bir düzenlemedir. Bu fıkrada si­
yasal partilerin genel merkez ve il örgütlerinin karar
ve yönetim organlarında erkeklerin ve kadınların
en az %30 oranında temsil edilmesi güvence altı­
na alınmıştır. Bu kural aynı zamanda yürürlükteki
Anayasa’nın 10/2. maddesiyle kadın erkek eşitliği­
nin yaşama geçirilmesi için devlete yüklenen öde­
vi somutlaştıran bir düzenlemedir. Siyasal partiler,
temsilde cinsiyet eşitliği ilkesinin sağlanması ba­
kımından öncelikle dikkate alınması gereken kuru­
luşlardır. Demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez
öğeleri olarak tanımladığımız partilerin, yalnızca
bir cinsin bakış açısı ve değer yargılarıyla şekille­
nen kuruluşlar olması kabul edilemez. Siyasal parti­
lerde kadınların ve erkeklerin anlamlı sayılabilecek
oranlarda temsil edilmesi, siyasal faaliyetin daha
103
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

demokratik ve daha zengin bir içerik kazanmasına


neden olacaktır.
d) 45. maddedeki diğer düzenlemeler yürürlük­
teki kuralların önerilen yeniliklere uygun olarak ye­
niden düzenlenmesidir.
3) Partilere ilişkin yasak ve yaptırımlarla ilgili
temel hükümlerin toplandığı 46. madde, yeni bir
parti yasaklama rejimi öngörmektedir. Yürürlükteki
68 ve 69. maddelerde dağınık bir biçimde yer alan
hükümlerin bir kısmı, bu yeni rejim içinde bir araya
getirilmiştir.
a) Bu yeni rejimin gerekçelerinin açıklanmasına
geçmeden önce 2001 Anayasa değişikliğinin yeter­
sizlikleri üzerinde durmak gerekir. Anayasa’nın 69.
maddesinin 6. fıkrasına ikinci cümle olarak eklenen
odak tanımına göre, ilk aşamada odaklaşma için
üyelerin parti yasaklarına aykırı fiilleri yoğun bir
biçimde işlemesi ve bunun üst kademe organların­
ca zımnen ya da açıkça benimsenmesi aranmakta,
ikinci aşamada bu fiillerin doğrudan doğruya üst ka­
deme organlarınca kararlılık içinde işlenmesi yeterli
görülmektedir. Üst kademe organları ise şunlardır:
Büyük kongre, genel başkan, merkez karar ve yöne­
tim organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup genel
kurulu ve grup yönetim kurulu. Bu tanım yetersiz ve

104
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

çelişkilidir. Üst kademe parti organları arasında yer


verilmeyen parti genel başkan yardımcıları, parti
genel sekreteri, daha da vahimi, söylem ve eylemle­
ri yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı gibi iki
ayrı zırhın koruması altındaki partili milletvekilleri
ve bakanlar, demokratik rejim için tehdit ve tehlike
yönünden basit üyelerle aynı statüye sokulmuştur.
Oysa bizim önerimizde yer alan “tehdit ve tehlike”
ölçütü, odak tanımı konusunda kendini gösteren ih­
tiyacı daha belirgin bir çözüme kavuşturmaktadır.
2001 Anayasa değişikliğinde ayrıca kapatma
yaptırımı yerine devlet yardımından kısmen veya
tamamen yoksun bırakma yaptırımını uygulama
olanağı getirilmiştir. Bu kural belirsizdir ve ihtiyacı
karşılamaktan uzaktır. Bir kere bu yaptırımın henüz
devletten yardım alma koşullarına erişmemiş olan
bir partiye nasıl uygulanacağı belirsizdir. Öte yan­
dan bu yaptırımın düzenlenmesinde parti yasakları
yönünden bir tutarlılık sağlanmış değildir. Örneğin
düzenlediği yere bakılırsa, bu yaptırım, kapatılmış
bir partinin başka bir adla devamı niteliğindeki parti
yasağına, yabancı devletlerden, uluslararası kuru­
luşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tü­
zelkişilerden maddi yardım alınmasına ilişkin parti
yasağına ya da yasalarda yer alan başka yasaklara
uygulanamayacaktır. Bu belirsizlik, 11 Ocak 2003

105
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

tarihinde çıkarılan 4778 sayılı 4. Uyum Yasası ile


kısmen giderilmiş ve Anayasa Mahkemesi’nin ihtar
kararına uyulmaması halinde parti kapatma yaptırı­
mı kaldırılarak yerine devlet yardımından yoksun
bırakma yaptırımı getirilmiştir. Ayrıca Başsavcının
ihtarına karşı ilgili partinin Anayasa Mahkemesi’nde
itiraz etme imkânı getirilmiştir. Bu düzenlemeler,
parti kapatma nedenleri açısından Anayasa’da ön­
görülen sınırlı sayım esasına uyum sağlaması bakı­
mından yerindedir; ancak anayasal düzenleme ye­
tersizdir.
2001 Anayasa değişikliği ile getirilen düzenle­
meler, parti kapatma konusunda henüz eylemi bu­
lunmayan bir parti ile eyleme geçmiş parti arasında
yapılması gereken ayırımı göz önünde tutmamıştır.
Özellikle AİHM’nin TBKP kararı, bu yönde bir de­
ğişikliğin gerekli olduğuna işaret etmektedir. Oysa
şu anda Anayasa’ya göre bir partinin salt tüzük ve
programı ile kapatılabilmesi mümkündür ve bu şe­
kilde kapatılmış partiler az değildir. Bu gibi durum­
larda Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatma yap­
tırımı yerine devlet yardımından yoksun bırakma
yaptırımını uygulamasına bir engel yoksa da 4778
sayılı yasa bu konuda bir açıklık sağlamamıştır.
Sakıncalı ve sorunlu yönleri yukarda özetlenen
düzenlemeler yerine parti eylemiyle parti tüzük ve
106
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

programının anayasal yasaklara aykırılığını farklı


kurallara bağlayarak eylemin odaklaşmasında Al­
man Anayasası’nda olduğu biçimde “parti yasakla-
rının koruduğu değerlere yönelmiş bir tehdit ve teh-
likenin varlığı”nı temel koşul olarak benimsemek ve
bunun değerlendirmesini Anayasa Mahkemesi’ne
bırakmak en ideal çözüm olarak görülmektedir.
b) Önerilen değişiklikleri bu çerçevede özetle­
mek gerekirse:
Parti yasaklarına ilişkin yürürlükteki m. 68/4,
ilk fıkra olarak düzenlenmiş, ancak parti kapatma
yaptırımı 5. fıkrada, maddede öngörülen anayasal
yasaklarla sınırlı tutulduğundan, anti laik eylemin
yürürlükteki Anayasa’nın 24. maddesinin son fıkra­
sında somutlaştırılmış olan temel yasağını bu fıkra­
ya aktarmak zorunlu olmuştur.
Tüzük, program ve bunlara eşdeğerdeki düzen­
lemelerin birinci fıkralara aykırılığı nedeniyle ka­
patma kararı verilmeden önce kanunun belli bir süre
ile sınırlı olarak öngöreceği bir ihtar yönteminin uy­
gulanması esası benimsenmiştir. (2. fıkra)
Üçüncü fıkrada, odaklaşmaya yeni bir tanım ge­
tirilmiştir. Buna göre, odak olgusu ancak, parti için­
deki eylemlerin birinci fıkrada korunan değerlere

107
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

yönelik bir tehdit ya da tehlike oluşturacak yoğun­


lukta veya etkide olması halinde gerçekleşmiş sa­
yılacaktır. Böylece odaklaşma olgusu, gerek nicelik
ve gerekse nitelik bakımından daha açık bir ölçüte,
“tehdit ve tehlike” ölçütüne bağlanmaktadır.
Dördüncü fıkrada, yürürlükteki Anayasa’nın 69.
maddesinin 6. ve 8. fıkralarında yer alan iki ayrı par­
ti yasağı birleştirilerek formüle edilmiştir. Kapatılan
bir partinin devamına ilişkin yasak, “Eylemi, söy-
lemi veya örgütsel yapısıyla özünde, kapatılan bir
siyasal partinin devamı” şeklinde somutlaştırılarak
açıklığa kavuşturulmuştur. Yabancılardan maddi
yardım yasağında da “Türkiye Cumhuriyeti uyru-
ğunda olmayan kişilerden” ibaresi arkasına “veya
bunların oluşturduğu kuruluşlardan” ibaresi ekle­
mek suretiyle Türk uyruğundaki kişilerce yabancı
ülkelerde kurulan tüzel kişilerin maddi yardımlarını
kapatma nedeni olmaktan çıkaran bir düzeltmeye
gidilmiştir.
Beşinci fıkrada, Anayasa’da öngörülen parti ka­
patmaya ilişkin yasakların kanunlarda genişletilme­
sini önlemek amacıyla açıklayıcı bir hüküm öneril­
miştir. Buna göre, 46. maddede öngörülen parti ka­
patma nedenleri dışında, Anayasa’da ve kanunlarda
yer alan yasaklar, parti kapatma yaptırımına konu

108
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

olamayacaktır. Bu çeşit yasaklar, kanunkoyucu ta­


rafından eylemin ağırlık derecesine göre, farklı yap­
tırımlara bağlanacaktır.
Altıncı fıkra parti kapatmanın sonucuna ilişkin
olup, yürürlükteki 69. maddenin 7. fıkrasının düzel­
tilmiş biçimidir. Burada öngörülen siyaset yasağı,
açıklığa kavuşturularak dört yıla indirilmiştir.
Maddenin son fıkrasında, siyasal partilerin ka­
patılmasına veya siyasal parti yasaklarının farklı
yaptırımlara bağlanmasına ilişkin somutlaştırıcı hü­
kümlerin, maddedeki esaslar içinde kalmak koşulu
ile kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür.

C. Kamu hizmetine ilişkin hak ve ödevler


1. Hizmete girme
Madde 47- Her yurttaşın, kamu hizmetlerine girme
hakkı vardır. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.
Gerekçe:
Sözcük değişikliği dışında Anayasa’daki metin
aynen korunmuştur (1982/m.70).

109
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

2. Mal bildirimi
Madde 48- Kamu hizmetine girenler açık mal bil-
diriminde bulunurlar; bu bildirimlerin yenilenme sü-
releri kanunla düzenlenir. Yasama, yürütme ve yerel
yönetim organlarında görev alanlar, yükümlülüğün
dışında tutulamaz.
Gerekçe:
Yürürlükteki 71. maddenin kapalı mal bildiri­
mine olanak tanıyan ifadesi yerine kamu hizmetine
girenlerin mal bildirimlerinin kamuya açık olarak
yapılması zorunluğu getirilmiştir (1982/m. 71).

3. Yurt hizmeti
Madde 49- Yurt hizmeti, her yurttaşın hakkı ve
ödevidir. Bu hizmetin Türk Silâhlı Kuvvetlerinde veya
kamu kesiminde nasıl yerine getirileceği veya getiril-
miş sayılacağı kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Anayasa’daki metin aynen korunmuştur (1982/
m. 72). Son yıllarda, özellikle Avrupa ülkelerinde
vicdanî retçiler için askerlik yerine geçecek alter­
natif kamu hizmetleri öngörülmüştür. Yürürlükteki
Anayasa’nın 72. maddesi, kanunkoyucunun vicdani
retçiler için böyle bir alternatif kamu hizmeti düzen­

110
KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR

lemesine engel teşkil etmemektedir. Nitekim mad­


de, yurt hizmetinin Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde veya
kamu kesiminde yerine getirileceği veya getirilmiş
sayılacağından söz ederek, kanunkoyucuya geniş
bir takdir yetkisi tanımaktadır (1982/m. 72).

4. Vergi ödevi
Madde 50- Herkes, kamu giderlerini karşılamak
üzere, ekonomik gücüne göre vergi ödemekle yüküm-
lüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye
politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri akçalı yükümlülükler
kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.
Kanunla vergi, resim, harç ve benzeri akçalı yü-
kümlülüklerin bağışıklık, istisnalar ve indirimleriyle,
oranlarında yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
Gerekçe:
Anayasa’daki metin aynen korunmuştur (1982/
m. 73).

111
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Üçüncü Bölüm
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK
VE ÖZGÜRLÜKLER

I. İktisadi hak ve özgürlükler


A. Mülkiyet hakkı
Madde 51- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına
sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı ve çevrenin doğal
dengesinin korunması amacıyla, kanunla sınırlana-
bilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına
aykırı olamaz.
Gerekçe:
Sistematik olarak iktisadi nitelikte bir hak olma­
sı nedeniyle, bu hakkı temel hak ve özgürlükler ara­
sında düzenleyen 1982 Anayasası’nın öngördüğü­
nün aksine, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi ikinci
kuşak haklar bölümüne alınmıştır. Ek olarak, her ne
kadar kamu yararı kavramının kapsamına girse de,
konunun önemi nedeniyle “çevrenin doğal dengesi-
nin korunması” özel sınırlama nedeni olarak öngö­
rülmüştür (1982/m.35).

112
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

B. Kamulaştırma
Madde 52- Devlet ve kamu tüzelkişileri kamu yara-
rının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin
ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz
malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösteri-
len esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar
üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kanun, kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde,
kamulaştırılan taşınmazın emsaline malik olmak için
piyasa koşullarına göre ödenmesi gereken karşılığın
bulunması esasını dikkate alır
Kamulaştırma bedeli ve kesin hükme bağlanan
arttırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir.
Gerekçe:
Birinci fıkrada “karşılıkları” sözcüğünün önü­
ne 1961 Anayasası’nın ilk metnine ve yürürlükteki
devletleştirme maddesine uygun olarak “gerçek”
sözcüğü eklenmiştir. Önerilen ikinci fıkrada ise
gerçek karşılığın nasıl anlaşılması gerektiği, so­
mutlaştırmaya elverişli bir ölçütle ifade edilmiştir.
Bugüne kadarki Anayasa değişikliklerinde dikkate
alınmamış olan bu ölçüt, yürürlükteki Anayasa’nın
46. maddesinin önemli bir eksikliğini tamamlamak­
tadır. Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan insan

113
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

hakları anlayışının gereği olarak; devlet yurttaşı için


var olan bir yapılanmadır. Kamu yararına dayanarak
yurttaşın mülkiyetine el koyan devletin yurttaşının
kamulaştırma bedelini peşin olarak ödemesi esas
kabul edilmiştir (1982/m. 46).

C. Devletleştirme ve özelleştirme
Madde 53- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te-
şebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda
kanunla devletleştirilebilir.
Devletleştirme, gerçek karşılığı üzerinden yapılır.
Gerçek karşılığın hesaplanma biçimi ve yöntemi ka-
nunla düzenlenir.
Devletin kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer
kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme
ve varlıkların, kamu yararına uygun olarak özelleşti-
rilmesine ilişkin esas ve yöntemler kanun ile düzen-
lenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk üç fıkrası yürürlükteki 47. madde
ile aynıdır. Üçüncü fıkraya devletleştirmede güdülen
amaca koşut olarak, özelleştirme içinde “kamu yara-
rına uygun olarak” kaydı eklenmiştir. Uygulamada
tartışma yaratan dördüncü fıkra, bilimsel açıdan ti­

114
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

pik bir imtiyaz sözleşmesi olan bir işlemin, Anayasa


ya da yasa buyruğu ile niteliğini değiştiremeyeceği
göz önünde tutularak metinden çıkarılmıştır.

D. Çalışma ve sözleşme özgürlüğü


Madde 54- Herkes, dilediği alanda çalışma ve söz-
leşme özgürlüğüne sahiptir.
Bu özgürlükler kamu yararı ve genel ahlâk ama-
cıyla sınırlanabilir.
Özel girişimler kurmak serbesttir. Devlet, özel gi-
rişimlerin ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık
içinde çalışmasını sağlayacak ve tekeller oluşmasını
engelleyecek önlemleri alır.
Gerekçe:
Genel sınırlama sistemi benimsenmediğinden,
maddeye bu özgürlükler için sınırlama nedeninin
eklenmesi gerekmiştir. Bu bağlamda kamu yararı ve
genel ahlâk uygun bir sınırlama amacı olarak öneril­
miştir. Devlet, tekeller oluşmasını engellemek ama­
cıyla çalışma yaşamının kurallara uygun ve düzenli
işleyişini sağlayacaktır. Böylece iktisadi özgürlük­
ler üzerinde devletin düzenleme ve denetleme işlevi
belirgin hale getirilmiştir.

115
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

II. Sosyal hak ve özgürlükler


A. Ailenin korunması
Madde 55- Aile, toplumun temelidir ve eşlerin eşit-
liğine dayanır.
Devlet, ailenin, özellikle ana ve çocukların korun-
masıyla aile planlaması için gerekli önlemleri alır ve
örgütü kurar.
Hiçbir çocuk, kişiliğinin tam gelişmesi için zorun-
lu olan temel hizmetlerden ve eğitimden yoksun bıra-
kılamaz. Bu hizmetlerin devlet ve aile tarafından nasıl
sağlanacağı kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk iki fıkrası, birkaç sözcük değişik­
liği dışında, 1982 Anayasası’nın konuyu düzenle­
yen 41. maddesi ile aynıdır. 3. fıkrada çocukların
korunması bakımından yeni bir hüküm getirilmiştir.
Buna göre, devlet, çocuğun tam gelişimi için zorun­
lu olan temel hizmet ve özellikle eğitim konularını
kanunla belirleyecek ve bu hizmetlerin nasıl ve ki­
min sorumluluğu altında sağlanacağını düzenleye­
cektir (1982/m. 41).

116
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

B. Çalışma ile ilgili hükümler


I. Çalışma hakkı ve ödevi
Madde 56- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
Kanun, iş güvencesini sağlayıcı düzenlemeleri yapar.
Devlet işsizlik nedeniyle veya zihinsel ve beden-
sel engelleri nedeniyle bu haktan yararlanamayan
yurttaşların asgari yaşam standardına kavuşmasını
güvence altına almakla yükümlüdür.
Devlet, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek,
çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları ve iş-
sizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği
önlemeye elverişli ortam ve koşulları yaratmak ve bu
amaçlara bağlı olarak işsizi korumak için gerekli ön-
lemleri alır.
Gerekçe:
Birinci fıkranın ikinci cümlesi olarak önerilen
hüküm, iş güvencesini sağlama konusunda kanun­
koyucuya bir görev yüklemektedir. Hem ülkemizce
onaylanan ILO Sözleşmesi ve hem de Avrupa Bir­
liği ülkelerinde benimsenmiş bulunan iş güvencesi
standartları, bu konuda ülkemizde sürdürülen tar­
tışmaların anayasal bir zorunlulukla noktalanmasını
gerekli kılmaktadır. Kanun, iş sözleşmelerinin ikti­
sadi ve sosyal yönden haklı kılınmış geçerli bir ne­

117
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

den olmaksızın feshedilememesi için gerekli somut


düzenlemeleri yapacaktır. Mutlak anlamda bir iş
güvencesi sözleşme özgürlüğüne aykırı olur. Buna
karşılık, işverenin mutlak anlamda bir fesih hakkına
sahip olması da çalışma hakkı ile çelişir. Şu halde
kanunkoyucu, iş güvencesini sağlama ödevini, ça­
lışma hakkı ile sözleşme özgürlüğü arasında makul
bir dengeyi koruyarak gerçekleştirmek zorundadır.
İkinci fıkrada devlete, kendi kontrolü dışında ça­
lışma hakkından yararlanamayan kişilerin asgari ya­
şam standardına kavuşmasını sağlama görevi veril­
miştir. Çalışma hakkının ek güvencesi niteliğindeki
bu hüküm, devletin, mali olanaklarının yetersizliği­
ni ileri sürerek gerçekleştirmekten kaçınamayacağı
bir yükümlülüktür.
Üçüncü fıkrada yürürlükteki ikinci fıkraya 2001
değişikliği ile eklenen “işsizi korumak” ödevi, işsiz­
lik sigortasına anayasal bir zemin hazırlaması bakı­
mından tarafımızca da benimsenerek maddeye iş­
lenmiştir. Aynı şekilde 2001 Anayasa değişikliğinin
kaldırdığı “Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu
önlemleri alır.” şeklindeki üçüncü fıkra hak müca­
delesini engelleyici bir anlamda kullanılma riski ta­
şıdığı göz önünde tutularak metinden çıkarılmıştır.

118
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

2. Çalışma koşulları ve dinlenme hakkı


Madde 57- Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne
uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler, hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar,
bedensel ve ruhsal yetersizliği olanlar, çalışma koşul-
ları bakımından özel olarak korunur.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin
hakları ve koşulları kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa metni, “hamile ve yeni
doğum yapmış kadınlar” ek ifadesi dışında aynen
korunmuştur. Günümüzdeki eşitlik anlayışı, biyolo­
jik farklılıktan kaynaklanan cinsiyetler arası farklı
muamele nedenlerini, sadece hamilelik ve yeni do­
ğum yapmış kadınlarla sınırlı tutmaktadır. Kadın­
ların toplu biçimde korunmaya muhtaç, toplumsal
açıdan güçsüz bir cinsiyet grubu olarak algılanması
anlayışı artık kabul edilmemektedir. Geçmişte pek
çok gelişmiş ülkenin yargı içtihatlarında ifadesini
bulan, kadının toplumsal görevleri gereği ayrıcalıklı
statüye sahip olması gerektiği (örneğin, madende ya
da gece çalışma yasağı, bazı sektörlerin kadınlara ta­
mamen kapalı tutulması vb.), bedensel güçsüzlüğü,

119
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

insan doğasının gereği vb. gerekçeler, artık toplum­


sal önyargıların hukuktaki ifadesi olarak değerlen­
dirilmektedir. Bu nedenle cinsiyetler arası eşitliği
fiilen hayata geçirmekle yükümlü kılınan devlet, her
bir somut olayda farklı muameleyi haklı kılacak ne­
denleri dar biçimde ele almak zorundadır. Kadınları
genel anlamda korunmaya muhtaç bir cinsiyet grubu
olarak normatif düzenlemenin konusu yapmak, yü­
rürlükteki Anayasa’nın 10/II fıkrasındaki ve kendi
taslağımızın 11. maddesindeki ayrımcılık yasağının
ihlâli olacaktır (1982/m.50) .

3. Ücrette adalet sağlanması


Madde 58- Ücret, emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan
yararlanmaları için gerekli önlemleri alır.
Asgarî ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim
koşulları ile ülkenin ekonomik durumu göz önünde
bulundurulur.
Gerekçe:
Anayasa’daki metin anlam bakımından aynen
korunmuştur (1982/m.55).

120
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

C. Sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev


1. Sendika özgürlüğü
Madde 59- Çalışanlar ve işverenler, ekonomik ve
sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek ama-
cıyla önceden izin almaksızın sendika ve üst kuruluş
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çık-
ma haklarına sahiptir.
Sendika özgürlüğünün kullanılması, kamu düze-
ninin veya ulusal güvenliğin korunması amaçları ile
sınırlanabilir.
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin
bu alandaki haklarının kapsamı, istisnaları ve sınırları,
gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak ve sendi-
kal amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçüde kanunla
düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim
ve işleyişleri demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
Sendikalar üzerindeki devlet denetimi, sendikala-
rın kuruluş ve etkinliklerinin kanunlara uygunluğunu
sağlamak amacıyla ve sendika bağımsızlığı ilkesini
zedelemeyecek bir biçimde düzenlenir.
Kadınlar ve erkekler üye oldukları sendika ve üst
kuruluşlarının yönetim organlarında kendi sayılarının
en az üçte ikisi oranında temsil edilir.
121
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Yürürlükteki 51. maddede yer alan ayrıntılar,
çağdaş bir anayasanın işlevine uygun bir biçimde
ayıklanmıştır.
Sendika hakkı 1961 Anayasası’nın 1971 önceki
metninde olduğu gibi tüm çalışanlar için genişle­
tilmiştir. Sözleşmeli personel kategorisindeki hız­
lı artış ve bu kesimleri sendikal haklardan yoksun
bırakma eğilimleri böyle bir kapsam genişlemesini
zorunlu hale getirmiştir. Esasen 1995 Anayasa de­
ğişikliğinde de kamu görevlilerinin sendikal hakları
oldukça daraltılmış bir biçimde tanınmıştır. Ger­
çekten bu düzenleme biçimi, anayasal bir güvence
sağlamaktan çok kanunkoyucuyu sınırlayıcı bir ni­
telikte görüldüğü için benimsenmemiştir. Sendika
hakkının, memurları da içine alacak bir biçimde tüm
çalışanları kapsaması, insan haklarına ilişkin ulusla­
rarası sözleşmelere ve uluslararası yükümlülükleri­
mize de uygun düşmektedir.
İkinci fıkrada sendika hakkının sınırlama neden­
leri, ulusal güvenlik ve kamu düzeni olarak belirlen­
miş ve bunların uluslararası metinlerde genellikle
öngörülenleri kapsayacak yapı ve esneklikte olduğu
düşünülmüştür.

122
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlileri­


nin, gördükleri hizmetin niteliğine uygun bir biçim­
de bu haktan yararlanmalarının ayrı bir kanun ile
sağlanması daha doğru olur. İstisnalar bakımından
da hizmetin niteliği göz önünde tutulmalıdır. Öneri­
len üçüncü fıkra bu amaca yöneliktir. Ancak bu dü­
zenlemenin, anılan hakların kullanımında sendikal
amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçüde yapılması
gerekecektir.
Dördüncü fıkrada sendikaların tüzük, yönetim
ve işleyişi, toplum içindeki önemli yerleri nedeniyle
demokratik esaslara bağlı kılınmıştır.
Beşinci fıkrada sendikalar üzerinde devlet de­
netimi, sendikaların toplum içinde taşıdıkları büyük
önem nedeniyle ilke olarak benimsenmiş, ancak bu
denetimin sınırları ve amacı açık bir biçimde belir­
tilerek, keyfi ya da vesayete varacak uygulamaların
önüne geçilmek istenmiştir
Son fıkrada, kadınlar ve erkeklerin sendikala­
rın yönetim organlarındaki temsili bakımından uy­
gulamada görülen cinsiyet eşitsizliğini gidermeye
yönelik bir hüküm getirilmiştir. Kadınların temsili
yönünden pek çok kurumda eşitsizlikler görülmek­
le birlikte, bu eşitsizliğin en ciddi boyutlara ulaştığı

123
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

yerlerden biri de sendikalardır. 4. fıkrada sendika­


ların yönetim ve işleyişlerinin demokrasi esaslarına
aykırı olamayacağı belirtildikten sonra, temsilde katı
bir cinsiyet eşitsizliğini bu hükümle bağdaştırmak
kolay değildir. Kadınların sendikaların yönetim or­
ganlarında temsili, çalışma hayatında karşılaştıkları
sorunların tespiti ve çözümü bakımından da olumlu
bir işlev görecektir (1982/m. 51).

2. Toplu iş sözleşmesi hakkı


Madde 60- Çalışanlar ve işverenler, birbirleriyle
ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak
ve geliştirmek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma
hakkına sahiptirler.
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin
bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları,
gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak ve hakkın
bağlı olduğu amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçü-
de kanunla düzenlenir.
Bu hakların kullanılmasının usulleri, hakkın bağlı
olduğu amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçüde ka-
nunla belirlenir.
Gerekçe:
Birinci fıkrada toplu iş sözleşmesi hakkı, 1961

124
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Anayasası’nda olduğu gibi “koruma amacı” ön pla­


na alınarak formüle edilmiştir. Ayrıca bu hak çalı­
şanlar için genişletilmiştir. Yine sözleşmeli personel
kategorisindeki hızlı artış ve bu kesimleri sendikal
haklardan yoksun bırakma eğilimleri, böyle bir kap­
sam genişlemesini zorunlu hale getirmiştir.
2001 taslağında toplu iş sözleşmesi hakkının
“kamu düzeninin korunması veya ulusal savunma
amaçlarıyla” sınırlanabileceği belirtilmekteydi.
Top­lu sözleşme hakkının norm alanı, gerek ilişkinin
tarafları ve gerekse amaç yönünden yeterli belirgin­
lik taşıdığından, ayrı bir sınırlama nedeni belirtil­
mesine gerek görülmemiştir. Ayrıca, grev hakkının
kullanılmasının bir önceki aşamasını oluşturan toplu
iş sözleşmesi yapma hakkının bu gerekçelerle sınır­
landırılması, hakkın kapsamıyla orantısızlık arz et­
mekteydi. Toplu iş görüşmelerinin yapılması, kamu
düzenini tehdit edici ya da ulusal savunmayı engelle­
yici bir nitelik taşımamaktadır. Toplu iş görüşmeleri
sonunda uzlaşılamaması halinde başvurulacak grev
hakkı ise, geniş kapsamlı sınırlama nedenleriyle 62.
maddede düzenlenmiştir. Bu nedenle bir temel hak­
kı, hakkın niteliğiyle bağdaşmayan ölçüde sınırla­
yan bu fıkranın kaldırılması uygun görülmüştür.

125
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Hakkın kullanılmasının usulleri ise hakkın bağ­


lı olduğu amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçüde
yasa ile düzenlenebilecektir.
1995 Anayasa değişikliği ile getirilen memurlar
ve diğer kamu görevlilerinin kuracakları sendikalar
ve bu sendikaların idareyle yapacakları toplu görüş­
melere ilişkin 3. fıkra hükmü, anayasal bir güvence
sağlamaktan çok kanunkoyucunun zaten bu alanda
sahip olduğu düzenleme yetkisini daha da sınırlayıcı
nitelikte görüldüğü için benimsenmemiştir. Ayrıca
bu hüküm, sistematik açıdan yanlış bir yerde olduğu
gibi, yazım tekniği bakımından da sorun çözmekten
çok sorun yaratmaya elverişli bir içerik ve yapıda­
dır.
Bunun yerine, 2. fıkrada işçi niteliği taşımayan
kamu hizmeti görevlilerinin toplu iş sözleşmesi
haklarının ayrı bir yasa ile düzenlenmesi esası ge­
tirilmektedir. Kanunkoyucu, bu alandaki görevini
hizmetin niteliği ve gerekleri ölçütünü esas alarak,
yürürlükteki 3. fıkraya göre daha serbest ve daha
nesnel bir biçimde yerine getirecektir. Ancak bu dü­
zenlemenin, hakkın bağlı olduğu amaca ulaşmayı
zorlaştırmayacak ölçüde yapılması gerekecektir.
Yürürlükteki maddenin 4. fıkrası, bir Anayasa’da
yer alması gerekmeyen ve kanunkoyucunun hareket
126
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

alanını gereksiz bir biçimde sınırlayan bir ayrıntı


hükmü niteliğinde olup madde metninden çıkarıl­
mıştır (1982/m. 53).
Bunun yerine, 2. fıkrada işçi niteliği taşıma­
yan kamu hizmeti görevlilerinin toplu iş sözleşme­
si haklarının ayrı bir kanun ile düzenlenmesi esası
getirilmektedir. Kanunkoyucu, bu alandaki görevini
hizmetin niteliği ve gerekleri ölçütünü esas alarak,
yürürlükteki 3. fıkraya göre daha serbest ve daha
nesnel bir biçimde yerine getirecektir.
Bu konuda hazırlanan kanun önerilerinin Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi’de yürürlükteki düzenle­
menin dar kalıplarının yarattığı sorunlara takılması,
böyle bir ihtiyacın güncelliğini ortaya koymaktadır.
Yürürlükteki maddenin 4. fıkrası, bir Anayasa’da
yer alması gerekmeyen ve kanunkoyucunun hareket
alanını gereksiz bir biçimde sınırlayan bir ayrıntı
hükmü niteliğinde olup madde metninden çıkarıl­
mıştır (1982/m. 53).

3. Grev hakkı
Madde 61- Çalışanlar, işverenleriyle olan ilişki-
lerinde ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve
geliştirmek amacıyla grev hakkına sahiptirler.
127
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Grev hakkının kullanılması, kamu düzeninin, genel


sağlığın veya kamu güvenliğinin korunması amaçları
ile sınırlanabilir. Grev hakkının istisnaları ve işveren-
lerin hakları kanunla düzenlenir
İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin
bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları,
gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak ve hakkın
bağlı olduğu amaca ulaşmayı zorlaştırmayacak ölçü-
de kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Grev hakkı, bir Anayasada yer alması gerekme­
yen ve kanunkoyucunun hareket alanını gereksiz bir
biçimde sınırlayan hükümlerden ayıklanarak ulusla­
rarası standartlara uygun bir düzenlemeye kavuştu­
rulmuştur.
Grev hakkı da sendika ve toplu sözleşme hakla­
rında olduğu gibi tüm çalışanlar için güvence altına
alınmıştır. Ancak kanunkoyucu işçi niteliği taşıma­
yan kamu hizmeti görevlilerinin grev hakkını ayrı
bir kanun ile düzenleyebilecek ve bu kanunda kamu
hizmetinin özelliklerini ve gereklerini göz önünde
tutarak bu hakkın kapsam, istisna ve sınırlarını bu
kesim içinde yer alan hizmet kategorilerinin nite­
liğine uygun bir biçimde belirleyecektir. Ancak bu

128
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

düzenlemenin, hakkın bağlı olduğu amaca ulaşma­


yı zorlaştırmayacak ölçüde yapılması gerekecektir.
Maddenin 3. fıkrası bu amaçla önerilmiştir.
Kamu düzeninin, genel sağlığın ve/veya ulusal
güvenliğin korunması, grev hakkını niteliğine uygun
sınırlama nedenleri olarak belirlenmiştir. Maddenin
2. fıkrası bu amaçla önerilmiştir.
“Kamu düzeninin veya genel sağlığın korunma-
sı veya ulusal savunma amaçlarının” grev hakkını
sınırlama nedenleri olarak uygun ve yeterli olacağı
düşünülmüştür.
Lokavta anayasal bir hak olarak yer verilme­
si uygun görülmemiş, işverenlerin grev karşısında
sahip olacakları hakların düzenlenmesi kanunkoyu­
cunun takdirine bırakılmıştır. Avrupa ülkelerinde de
lokavta bir temel hak statüsü verilmemiştir. Fransa
ve İtalya gibi ülkeler lokavtı bir hak olarak tanımaz­
ken; Almanya gibi bazı ülkeler, bu hakkı sınırlı bir
biçimde, sadece savunma aracı olarak yargı kararla­
rıyla kabul etmişlerdir. Uluslararası sözleşmelerde
de lokavt, grevle eşdeğer ve zorunlu bir mücadele
aracı olarak düşünülmemiştir. Bu konu her ülkenin
iç hukukuna bırakılmıştır. Lokavta Anayasa’da yer
verilmemiş olması, onun yasaklandığı anlamına gel­
mez. Kanunkoyucu işverenlerin bu alandaki hakla­
129
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

rını ülke ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde düzenle­


me imkânına sahiptir.

D. Sosyal güvenlik
I. Sosyal güvenlik hakkı
Madde 62- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sa-
hiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri
alır ve buna uygun örgütü kurar.
Kendi kusuru dışındaki nedenlerle geçim olanak-
larını yitiren kişiler, asgari düzeyde bir gelirden yok-
sun bırakılamaz. Yurttaşlara sağlanması gereken as-
gari sosyal güvenlik standartları kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk iki fıkrası, yürürlükteki Anaya­
sa’nın ilgili maddesinden aynen alınmıştır. Üçüncü
fıkra ise, sosyal güvenlik hakkının gerçekleştiril­
mesi zorunlu asgari düzeyini güvence altına almayı
amaçlayan yeni bir düzenlemedir.
Sosyal güvenlik hakkı, pek çok ülkenin Ana­
yasasında düzenlenmiştir. Uygulamaya bakıldığın­
da, bu hakkın sağladığı güvencenin türü ve düzeyi
bakımından ülkeler arasında önemli farklılıkların

130
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

bulunduğu görülüyor. Maddenin üçüncü fıkrasında,


devlete, bu hakkın gerçekleştirilmesi zorunlu olan
asgari düzeyini güvence altına alma görevi yüklen­
miştir. Sosyal güvenlik hakkının asgari düzeyi, bir
kimsenin kendi kusuru dışında, geçim kaynaklarını
kaybetmesi durumunda doğacak riskleri kapsama­
lıdır. Bu bağlamda, yaşlılık, işsizlik, yetim kalma,
bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle çalışamama
gibi durumların tümü sosyal güvenlik şemsiyesi al­
tına alınmalıdır. Bu kategorilere giren kişilere sağ­
lanacak gelir veya yardımların düzeyi, devletin mali
olanaklarına bağlı olarak değişebilecek ama her ha­
lükarda kişinin onurlu bir hayat sürdürmesine yete­
cek düzeyin altına inemeyecektir (1982/m.60).

2. Özel olarak korunması gerekenler


Madde 63- Devlet, savaş ve görev şehitlerinin dul
ve yetimleriyle gazileri ve malulleri korur ve toplumda
kendilerine yaraşır bir düzeyi sağlar.
Devlet, engellilerin korunmalarını ve toplum yaşa-
mına uyumlarını sağlayıcı önlemleri alır.
Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardı-
mı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir.

131
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Devlet, korunacak çocukların topluma kazandırıl-


ması için her türlü önlemi alır.
Bu amaçlarla gerekli örgüt ve tesisleri kurar veya
kurdurur.
Gerekçe:
Anayasa’daki metin aynen korunmuştur (1982/
m. 61).

3. Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlar


Madde 64- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan yurt-
taşların aile birliğinin, çocuklarının öğretim ve eğitimi-
nin, kültürel gereksinimleri ile sosyal güvenliklerinin
sağlanması, anavatanla bağlılıklarının korunması ve
yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken
önlemleri alır.
Gerekçe:
Anayasa’daki metin aynen korunmuştur (1982/
m. 62).

E. Sağlık hakkı
Madde 65- Herkes sağlık hakkına sahiptir.
Devlet, herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlama görevini, kamu ve özel

132
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararla-


narak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir biçimde yerine ge-
tirilmesini sağlamak amacıyla genel sağlık sigortası
sistemi kanunla kurulur.
Yurttaşlar temel sağlık hizmetlerinden yoksun bı-
rakılamaz. Bu hakkın uygulama esasları kanunla dü-
zenlenir.
Gerekçe:
1982 Anayasası’nın 56. maddesinde çevre hakkı
ile birlikte düzenlenen ve sağlıklı bir çevrede yaşa­
ma hakkı olarak nitelenen hakkın, herkesin sağlıklı
bir yaşam hakkına sahip olduğu ilkesi getirilerek,
bağımsız bir sosyal hak olarak düzenlenmesi, ülke­
mizde büyüyen sağlık sorunlarının çözümüne kat­
kıda bulunacağı düşüncesiyle gerekli görülmüştür.
Maddenin diğer fıkraları aynen alınmış genel sağlık
sigortası için “kurulabilir” yerine “kurulur” ifade­
siyle devlet için yükümlülük getirilmiştir.
Son fıkrada yurttaşların temel sağlık hizmetle­
rinden yoksun bırakılamayacağı belirtilerek, sağlık
hakkının gerçekleştirilmesi zorunlu asgari düzeyi
ortaya konmuştur. Bu hüküm uyarınca, devlet sağlık
hizmetlerini derecelendirecek ve temel hizmetlerden

133
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

her yurttaşın yararlanmasını kanunla güvence altına


alacaktır. Temel sağlık hizmetlerinden yararlanma
hakkı, devletin mali olanaklarının yetersizliği ileri
sürülerek engellenemez.

Konut hakkı
Madde 66– Herkes gereksinimlerine uygun bir ko-
nutta oturma hakkına sahiptir.
Hiç kimse yaşamını sürdürmesi için gerekli ba-
rınacak bir yerden yoksun bırakılamaz. Bu hakkın
gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin üstleneceği
yükümlülükler kanunla belirlenir.
Devlet, kentlerin özelliklerini ve çevre koşullarını
gözeten bir planlama çerçevesinde, yurttaşların ge-
reksinimlerini karşılayacak ve kiracıları koruyacak
tedbirleri alır, toplu konut girişimlerini destekler.
Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa’nın 57. madde metni, ilke
olarak korunmuş, ancak gereksinimlerine uygun bir
konutta oturma hakkı, mal sahibi olmanın yanında
kiracı sıfatıyla oturmayı da kapsayacak biçimde ge­
nişletilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında, bu hakkın gerçek­
leştirilmesi zorunlu asgari düzeyi gösterilmiştir.
134
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Buna göre, evsizler veya bir evde oturmanın be­


delini ödeyemeyecek durumda olanlar için, devlet
bir barınak sağlamak zorundadır. Bu asgari düzeyin
ötesinde, birinci ve üçüncü fıkralarda devlete, kişiye
güvenli, barış içinde ve onurlu bir hayat süreceği bir
konutu sağlama görevi verilmiştir.

Yeterli besin ve temiz suya ulaşma hakkı


Madde 67- Hiç kimse yaşamını sürdürmeye ye-
tecek ölçüde gıda ve temiz suya ulaşma hakkından
yoksun bırakılamaz. Bu hakkın gerçekleştirilmesi için
yerel yönetimler ile çalıştırdıkları kişiler bakımından
kamusal ve özel sektöre ait işyerlerinin üstlenecekleri
yükümlülükler kanunla düzenlenir.
 Gerekçe:
Yeterli gıda ve temiz suya ulaşma hakkı, kişi­
nin fiziksel varlığını sürdürmesi bakımından vaz­
geçilmezdir. Yeterli gıdanın düzeyi, olağanüstü du­
rumlarda bile “açlıktan kurtulma hakkı”nın gerek­
tirdiği düzeyin altında belirlenemez. Maddede “su
hakkı”nın “temiz suya ulaşma hakkı” şeklinde ayrı­
ca belirtilmesi, iklim koşulları yüzünden, ülkemizin
içilebilir su kaynaklarının her geçen gün azalması
nedeniyle gerekli görülmüştür. Bu hak, herkesin ki­

135
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

şisel ve ev içi kullanımı için yeterli, güvenli, erişile­


bilir ve bedeli ödenebilir suya sahip olmasını güven­
ce altına almaktadır. Bunu sağlamak üzere devlet,
yerel yönetimlere ve çalıştırdıkları kişiler bakımın­
dan özel veya kamusal kurum ve işyerlerine düşen
sorumlulukları kanunla düzenleyecektir.

Tüketici hakları
Madde 68- Tüketiciler, mal ve hizmetler bakımın-
dan, yeterli düzeyde bilgilenme, aldatıcı reklâmlardan
korunma, uygun bir garanti süresinden yararlanma,
uğradıkları zararın tazminini isteme gibi konularda et-
kili idari ve adli yollara başvurma haklarına sahiptir.
Mal ve hizmet arzında, tüketicilerin sağlığının,
güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının korunması için
zorunlu olan yükümlülükler kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Sosyal haklar hak sahipliği yönünden ele alındı­
ğında, en geniş anlamıyla, sosyal ve ekonomik yön­
den korunmaya muhtaç kesimlerin hakları olarak
tanımlanabilir. Günümüzde tüketiciler, hangi sosyal
statüde ve ekonomik düzeyde olursa olsun, piyasa­
ya sunulan mal ve hizmetler bakımından korunma­
sı gereken bir kesim oluşturmaktadır. Tüketicilerin

136
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

sağlığı ve güvenliği sosyal devletin kayıtsız kalama­


yacağı bir durumdur. Bu nedenle, tüketici hakları
sosyal hakların bir parçası kabul edilerek anayasal
düzeyde güvence altına alınmıştır.
1982 Anayasası (m. 172) ve bu metnin ilk ha­
linde (m.180), tüketicilerin korunması temel hak ve
özgürlükler bölümünde değil, ekonomik hükümler
bölümünde devletin görevi olarak düzenlenmişti.
Burada benimsenen yaklaşımla, tüketicilerin korun­
ması devlet için bir yükümlülük, kişiler için bir hak
niteliği kazanmıştır.
Ülkemizde tüketici hakları bakımından, devlet
gerekli yasal düzenlemeler ile idari ve adli yapıyı
belli ölçüde oluşturmuştur. Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun 1995 yılında çıkartılmış, tüketici
hakem heyetleri il ve ilçe ölçeğinde oluşturulmuş,
tüketici mahkemeleri çalışmaya başlamıştır. Tüke­
tici haklarına anayasal bir temel kazandırmak bu
alandaki çabaları destekleyici, eksikleri giderici bir
işlev görecektir.

III. Devletin iktisadi ve sosyal ödevleri


Madde 69- Devlet ekonomik ve akçalı kaynakla-
rını; sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasayla belir-

137
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

lenen görevlerinin gerektirdiği öncelikleri gözeterek


kullanır.
Gerekçe:
Anayasa’nın 65. maddesi 2001 Anayasa deği­
şikliğine kadar devlet ödevlerine ilişkin önceliklere
uymamanın, mevcut imkân ve kapasiteleri bu ön­
celiklere uygun yönde tahsis etmemenin bahanesi
olarak kullanılmaya elverişliydi. Ayrıca maddenin
kenar başlığı da amacını aşacak ölçüde hatalıydı;
çünkü devletin olumlu bir edimini gerektirmeksi­
zin de kullanılabilen sosyal ve iktisadi hakları da
kapsayan bir ifadeye sahipti. Bu nedenle sözkonusu
maddenin, başlığı ile birlikte değiştirilmesi uygun
bulunmuş ve yerine şu kural önerilmişti: “Devlet,
Anayasada öngörülen ekonomik ve sosyal amaçlara
ulaşma ödevlerini, ekonomik ve akçalı kaynakları-
nı bu amaçlara uygun önceliklere yönelterek yerine
getirir”. 2001 Anayasa değişikliği bu önerimizi ilke
olarak benimsemiş ve önerimizi ilke olarak karşı­
layan bir düzenleme gerçekleştirmiştir. Her iki dü­
zenleme de göz önünde tutularak devletin iktisadi
ve sosyal ödevlerinin gerçekleşmesinde belirleyici
bir rol oynayan bu maddenin geliştirilmesi sağlan­
mıştır. Yeni düzenlemeye göre devlet, ekonomik ve

138
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

akçalı kaynaklarını; sosyal ve ekonomik alanlarda


Anayasayla belirlenen görevlerinin gerektirdiği ön­
celikleri gözeterek kullanacaktır. Böylece kaynak­
ların kullanım önceliğine daha belirgin bir vurgu
kazandırılmıştır. Güncelleştirme çalışmalarında bu
öncelikler Anayasa’nın çeşitli maddelerinde somut­
laştırıldığından, bu maddenin işlevi ve uygulama
alanı daha da genişlemiş olacaktır (1982/m.65).

IV. Kültürel haklar ve özgürlükler


A. Eğitim ve öğrenim hakkı
Madde 70- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.
Eğitim ve öğrenim, Anayasanın temel ilkeleri doğ-
rultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,
devletin gözetim ve denetimi altında serbestçe yapı-
lır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğrenim yerleri açıla-
maz.
Özel okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulla-
rı ile erişilmek istenen düzeye uygun olarak kanunla
düzenlenir.
Anaokulu öğrenimi herkese açık ve kamuya ait
kurumlarda parasızdır.

139
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Sekiz yıllık ilköğrenim, kız ve erkek her yurttaş


için zorunlu ve kamuya ait okullarda parasızdır.
Ortaöğrenim herkese açık ve kamuya ait okullar-
da parasızdır.
Devlet yükseköğrenimin, yurttaşlara fırsat eşitliği
sağlayacak biçimde, kişisel yetenek temelinde herkes
için erişilebilir olmasını sağlar.
Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğ-
rencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine çıkmaları-
nı sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar.
Devlet, durumları nedeniyle özel eğitime gereksi-
nimi olanları destekleyecek önlemleri alır.
Resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğrenim dili
Türkçedir. Eğitim ve öğrenim kurumlarında okutula-
cak yabancı diller ile Türkçeden başka dillerde yapıla-
cak derslerin bağlı olacağı esaslar kanunla belirlenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk halinde, eğitim ve öğrenim hak­
kının gerçekleştirilmesi “devletin başta gelen ödev-
lerindendir” ibaresi bulunmaktaydı. Bu ibarenin
metinden çıkarılmasının nedeni, eğitimin yanı sıra
sağlık, sosyal güvenlik, konut gibi diğer bazı haklar
bakımından da devlete kaçınamayacağı yükümlü­
140
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

lükler getirilmiş olmasıdır. Artık sosyal haklar için­


de yalnızca zorunlu eğitim değil, diğer bazı haklar
da dava yoluyla talep edilebilir haklara dönüştü­
rülmüştür. Diğer bir deyişle, devletin “başta gelen
ödevleri”nin sayısı arttırılmış ve aralarında bir ön­
celik sıralamasına gitmeksizin tümünün gerçekleşti­
rilmesi amaçlanmıştır.
Maddenin ilk üç fıkrası özde yürürlükteki metnin
1., 3. ve 6. fıkralarına karşılıktır. Ancak çağdaş bi­
lim ve eğitim esasları, Atatürk ilke ve devrimlerinin
da hedefi olduğundan, bunların 3. fıkrada anayasal
bir eğitim ve öğretim ilkesi olarak ayrıca tekrarlan­
ması Anayasa tekniği açısından uygun görülmemiş­
tir. Ayrıca eğitim ve öğrenimin, Cumhuriyetin tüm
kazanımlarını koruyan Anayasa’nın temel ilkeleri
doğrultusunda yapılacağı özellikle vurgulanmıştır.
İkinci fıkra, eğitim ve öğrenimin devletin göze­
tim ve denetimi altında serbestliği ilkesini güvence
altına almaktadır.
Dört, beş, altı ve yedinci fıkralarda anaoku­
lundan yüksek öğrenime kadar eğitim ve öğretim
kurumları kademelendirilmiş ve her bir düzey ba­
kımından yurttaşların hakları ve devletin görevleri
açıkça belirtilmiştir.

141
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Eğitim hakkının gerçekleştirilmesi zorunlu asga­


ri düzeyi, 1961 ve 1982 Anayasalarında ilköğretim
aşaması olarak ifade edilmiştir. Bu düzeyin yüksel­
tilmesi bakımından, genellikle ortaöğretim düzeyi
hedef alınarak öneriler getirilmiştir. Ortaöğretim,
günümüzde, zorunlu olmamakla birlikte, herkese
açık ve devlet okullarında parasızdır. Bu öğrenim
düzeyi, mesleki ve teknik eğitimi de kapsayacak bi­
çimde, ülke düzeyinde belli ölçüde yaygınlaşmıştır.
Kuşkusuz, ortaöğretimin nicelik ve nitelik yönün­
den daha da geliştirilmesi ülkenin sosyal ve ekono­
mik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.
Devlet bu yöndeki çabalarını sürdürürken, 4. fıkra
ile önemli bir görev daha üstlenmiş olmaktadır. Bu
görev, ülkemizde uzun yıllar boyunca ihmal edilen
okul öncesi eğitimdir. Çocukların zihinsel, duygusal
ve sosyal gelişimi bakımından çok önemli bir dö­
nem olan 3-6 yaş arası yılları kapsayan bir öğrenim
programı bakımından yaygın bir kurumlaşma söz­
konusu değildir. Ülkemizde yalnızca 5-6 yaş arası
çocukların % 30’u anaokulundan yararlanabilmek­
tedir. Anaokulu, çocuğun yaşamındaki ilk gerçek
sosyal deneyimleri kazandığı yer olarak yaşamsal
bir öneme sahiptir. Burada edinilen bilgi, deneyim
ve alışkanlıklar, genellikle kalıcı olmakta ve sonra­

142
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

ki öğrenim düzeylerinde geliştirilebilmektedir. Bu


nedenle, uygulamada ana sınıfı adı altında 5-6 yaş
aralığındaki çocuklara verilen okul öncesi eğitimin
en azından 4-6 yaş aralığına çekilerek ülke düzeyin­
de yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bu doğ­
rultuda, 4. fıkrada devlete, asgari iki yıllık anaokulu
öğrenimini herkese açık ve kamuya ait okullarda pa­
rasız olacak biçimde düzenleme görevi verilmiştir.
İlköğretimi düzenleyen 5. fıkrada yürürlükteki
Anayasa’nın ilgili hükmü korunmuş; 6. fıkrada dev­
letin ortaöğretim bakımından üstlendiği yükümlülük
belirgin hale getirilmiş; 7. fıkrada yükseköğretim
bakımından fırsat eşitliği ilkesi özellikle vurgulan­
mıştır.
4-7. fıkralarda geçen “zorunlu öğrenim” deyi­
mi, öğrenimin çocuklar bakımından bir “hak”, anne
babalar için bir “ödev” ve devlet için mali kaynak­
ların yetersizliği ileri sürülerek kaçınılamayacak bir
“yükümlülük” olduğunu ifade ediyor. Öğrenimin
“herkese açık” olması, belirli bir yaş diliminde bu­
lunan veya bir önceki öğrenim düzeyini tamamla­
yan öğrencinin, başka bir özel kapasite aranmadan
bu düzeydeki öğrenime devam edebilmesi demektir.
Örneğin, anaokulu belirli bir yaş dilimindeki herke­

143
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

se açıktır; ortaöğretime, ilköğretimi bitiren herkes


başvurabilir. Buna karşılık, yüksek öğretim, kişisel
yetenek temelinde herkes için erişilebilir olmalıdır.
Sekiz ve dokuzuncu fıkralar, yürürlükteki 7. fık­
ralarla özdeştir.
2001 tasarısının son fıkrasındaki “devlet, du-
rumları nedeniyle özel eğitime gereksinimi olanları
topluma yararlı kılacak önlemleri alır” ifadesi çıka­
rılmış ve 9. fıkra “... destekleyecek önlemleri alır”
biçiminde değiştirilmiştir. Taslaktaki ilk ifade, bi­
reyi topluma yararı ölçüsünde desteklemeyi hedef
edinen, otoriter bir çağrışım içermektedir. Özellikle
bedensel ve ruhsal engelli kişilerle üstün yetenekli
çocukların bu maddenin kapsamına girdiği düşü­
nülürse, topluma yararlı olma ölçütünün eğitim ve
öğrenim hakkının asli ölçütü olamayacağı daha iyi
anlaşılacaktır.
Yürürlükteki maddenin 2. fıkrasında “Öğrenim
hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenle-
nir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, anayasal
güvenceyi işlevsiz bırakması bakımından madde
metninden çıkarılmıştır.
Yürürlükteki maddenin 4. fıkrasında yer alan
“Anayasaya sadakat” kuralı Anayasa’ya uyma yü­

144
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

kümlülüğü ise, bu herkes için bağlayıcıdır. Bunun


eğitim ve öğrenim için özel bir hüküm yapılması,
Anayasa’ya ilişkin objektif ve bilimsel eleştiriler,
öğrenim özgürlüğü ile bağdaşmayacak bir baskı ya­
ratır. Bu nedenle metinden çıkarılmıştır.
Tipik bir tepki hükmü olan, yürürlükteki 8. fık­
ranın Anayasa’da yer alması sakıncalı görülmüştür.
Anayasa’nın genel esasları bölümünde Türk­
çenin resmi dil olduğu belirtilmiştir. Resmi dil an­
lamını, etnik gerçekliği aşan ve Türkçe’nin herkese
anadil olarak empoze edileceği izlenimini uyandı­
ran 9. fıkradaki düzenleme yerine “Resmi ve özel
kurumlarda eğitim ve öğrenim dili Türkçedir.” te­
mel kuralına yer verilmiş ve eğitim ve öğrenim ku­
rumlarında okutulacak yabancı diller ile Türkçe’den
başka dillerde okutulacak derslerin bağlı olacağı
esaslar yasal düzenlemeye bırakılmıştır. Böylece
Türkiye’deki okullarda eğitim ve öğretimin ilke ola­
rak Türkçe yapılması ve ancak mesleki bilgiyi ulus­
lararası düzeyde geliştirmek bakımından ve gerekli
görülen diğer durumlarda ilgili derslerin yabancı
dilde verilebilmesinin sağlanması kanunkoyucunun
takdirine bırakılmıştır (1982/m. 42).

145
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

B. Bilim ve sanat özgürlüğü


Madde 71- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğ-
renme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda
her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir.
Devlet, sanat çalışmalarını ve sanatçıyı korur.
Gerekçe:
Yürürlükteki 27. maddenin birinci fıkrası aynen
korunmuştur.
Nesnel ve anayasal koruma alanları dışında, sı­
nırlamaya elverişli olmayan bilim ve sanat özgür­
lüklerinde özel sınırlama nedeni öngörülmemiştir.
Bu özgürlüklerin nesnel ve anayasal sınırları ile ilgi­
li somutlaştırıcı yasal düzenlemelerin yapılabilmesi
yeterlidir.
Devlete yüklenen ödev, yürürlükteki Anayasa’
nın 64. maddesinin özünü yansıtmaktadır. Öneri­
mizin 145. maddesinde öngörülen “Kültür ve Sanat
Yüksek Kurulu” bu görevi yerine getirecektir.

C. Kitle iletişim özgürlükleri


1. Basın ve yayın özgürlüğü ve ek güvenceler
Madde 72- Basın özgürdür, sansür edilemez; izin
ve akçalı güvence koşuluna bağlanamaz.

146
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Devlet, basın, yayın ve haber alma özgürlüklerinin


çoğulcu bir toplum yapısının gereklerine uygunluğu-
nu sağlayacak önlemleri alır; tekel oluşmasını önler.
Süreli yayın çıkarabilmek için, kanunun gösterdi-
ği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili maka-
ma verilmesi yeterlidir. Basımevi kurma, izin ve akçalı
güvence koşuluna bağlanamaz.
Kanuna uygun biçimde kurulmuş basımevi ve
eklentilerine ve basın araçlarına, suç aracı oldukları
gerekçesiyle bile olsa el konulamaz ve bunlar zoralım
konusu edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.
Süreli yayınların çıkarılması, yayım koşulları, ak-
çalı kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar
kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve ka-
naatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya
zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, akçalı ve teknik koşul-
lar koyamaz.
Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişi-
lerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve olanak-
larından eşitlik esasına göre yararlanır.
Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine geti-
rilmesi için, kanunda belirlenecek sınırlar içinde mah-
kemece verilecek kararlar saklı olmak üzere, olaylar
hakkında yayın yasağı konulamaz.

147
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Süreli ve süresiz yayınların toplatılması, bu ön-


lemin uygulanacağının kanunda açıkça gösterildiği
suçlarda soruşturma ve kovuşturmaya geçilmesi du-
rumunda hâkim kararıyla mümkündür. Bu yayınlar,
devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün,
ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın ko-
runması ve suçların önlenmesi bakımından gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça
yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma
kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört
saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en
geç kırk sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma ka-
rarı hükümsüz sayılır.
Gerekçe:
74. maddenin altındaki ortak gerekçe de belir­
tilmiştir.

2. Basın ve yayın özgürlüğünün sınırlanması


Madde 73- Basın, yayın ve haber alma özgürlü-
ğünün sınırlanmasında, 28. maddenin beşinci fıkrası
hükümleri uygulanır.
Savaş propagandası yapan; ulusal, ırkçı veya din-
sel temelli ayrımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti tahrik
eden yayınlar yasaklanır.

148
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, ancak in-


san hak ve özgürlüklerine dayanan, demokratik ve
laik Cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve ulu-
suyla bölünmezliği temel hükmüne ve bir önceki fık-
rada yer alan yasağa aykırılık nedeniyle hüküm giyme
durumunda, mahkeme kararı ile geçici olarak kapa-
tılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı nite-
liğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim
kararıyla toplatılır.
72 ve 73. maddelerin
Ortak Gerekçeleri
Yürürlükteki Anayasa’nın basın ve yayın özgür­
lüğüne ilişkin 28., 29., ve 30. maddeleri, özgürlük
ve ek güvenceler (m. 66) ve sınırlama kuralı (m. 67)
olmak üzere, daha sistematik biçimde iki maddede
düzenlenmiştir.
Basın ve yayın özgürlüğü, 28. ve 29. maddelerin
aynı özgürlüğü düzenleme konusu yapması nede­
niyle birlikte ve tek madde olarak yazılmıştır.
72. maddenin 1. fıkrası, yürürlükteki 28. madde­
nin dil bakımından sadeleştirilmiş biçimidir.
Aynı maddenin 2. fıkrasında, yürürlükteki 28/2.
maddedeki devletin basın ve haber alma özgürlüğü­
nü sağlayacak önlemleri alma ödevi, “çoğulcu bir

149
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

toplum yapısının gereklerine uygunluğunu sağlaya-


cak önlemler” ve “tekel oluşmasını önleme” şeklin­
de daha nitelikli bir içeriğe kavuşturulmuştur.
2001 yılından önce 28. maddenin 2. fıkrasında
yer alan dil yasağının ilk önerimizde çıkarılmış ol­
ması, 2001 Anayasa değişikliği ile benimsenmiştir.
Aynı maddenin üçüncü fıkrası, yine 28. madde­
nin l. fıkrası ile 29. maddenin 2. fıkrası birleştirile­
rek, süreli ve süresiz yayın çıkarabilmek için bildi­
rim kaydı, kamu makamlarını haberdar etme aracı
olarak düşünülmüş, basımevi kurmanın izne ve mali
teminat koşuluna bağlanamayacağı kuralı konmuş­
tur.
Dördüncü fıkra ile basımevi ve eklentilerine
müdahale yasağı getirilmiştir. 2001’den önce yü­
rürlükte olan kural:, “devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğü. Cumhuriyetin temel ilkeleri ve
milli güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkûm
olma hali”nde bu mahkûmiyete konu olan gazete,
kitap, broşür, bildiri ve sair yazılı evrakı basan bası­
mevi ve eklentileri için el koyma ve zoralım imkanı
öngörmekteydi. Bu durum anılan suçla hiçbir ilgi­
si bulunmayan basımevi sahipleri üzerinde önemli
bir baskı yaratması nedeniyle basın özgürlüğüne

150
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

demokratik bir toplumda zorunlu olmayan bir kısıt­


lama getiriyordu. Bu nedenle ilk önerimizde, ilgi­
li kural, 1961 Anayasası’nın 25. maddesine uygun
olarak düzeltilmişti. Bu önerimiz de 2001 Anayasa
değişikliği ile benimsenmiş (Anayasa m. 30), ancak
korunan basımevi ve eklentilerinin yasaya uygun
bir biçimde kurulmuş olması aranmıştır. Bu ekleme
makul görüldüğünden güncelleştirme metnimize iş­
lenmiştir.
Süreli yayınlara ilişkin 5. ve 6. fıkralar 29. mad­
denin 3. ve 4. fıkralarına denk düşmektedir.
Yargılama görevinin gerektirdiği yayım yasağı
ile ilgili 7. fıkra yürürlükteki 28. maddenin 5. fıkrası
ile özdeştir.
72. maddenin sekizinci fıkrası ise Anayasa’nın
28. maddesinin toplatma ile ilgili 6. fıkrasının ilk
cümlesiyle özdeştir; ancak yürürlükteki maddenin
sonraki cümlelerinde yer alan ve ilk önerimizde ih­
mal edildiği anlaşılan gecikmede sakınca halinde
kanunun yetkili kıldığı mercinin toplatma kararı ve­
rebilmesine ilişkin kurallar da bu uygulamanın kısa
sürede yargı kararına dönüşeceği göz önünde tutula­
rak bu önerimize alınmıştır.

151
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

73. maddede basın ve yayın özgürlüğünün sınır­


lanması, anlatım özgürlüğü ile ilgili 28. maddenin
4. fıkrasındaki hükümlere tabi kılınmıştır. Burada
öngörülen sınırlama rejimi Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 10. maddesinden esinlenerek formü­
le edilmiştir. Önerimizin 14. maddesinde “Sınırlama
neden ve ölçütlerinin yorumlanmasında Türkiye’nin
taraf olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası
sözleşmelerle kurulan organların kararları da göz
önünde tutulur.” kuralı yer aldığından bu neden ve
ölçütlerin yorumlanmasında AİHM’nin kararlarıyla
paralellik kurulması kolaylaşmış olacaktır.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Medeni ve Siya­
sal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin 20.
maddesinde öngörülen yasakların ayrı bir fıkra ola­
rak basın ve yayın özgürlüklerine uyarlanması (f. 2)
uygun görülmüştür.
Son fıkrada ise ilk önerideki düzenleme (m. 67/
son) çelişkili ve sakıncalı görülerek yürürlükteki
Anayasa’nın 28. maddesinin son fıkrası ile uyumlu
duruma getirilmiştir.

152
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

3. Görsel ve işitsel iletişim özgürlüğü


Madde 74- Radyo ve televizyon istasyonları kur-
mak ve işletmek, kullanılabilir frekansların ulusal
düzeyde adil dağılımına olanak vermek kaydıyla ser-
besttir; bu alanda tekel oluşturulamaz.
Kişiler ve siyasal partiler, toplumsal iletişim ve
yayın araçlarından yararlanma hakkına sahiptirler.
Bu yararlanmanın koşulları ve yöntemleri demokratik
esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak ka-
nunla düzenlenir.
Kamusal ve özel radyo ve televizyon yayınlarına
ilişkin esaslar; eğitim ve kültür öncelikli, çoğulculuk,
yansızlık ve nesnellik ilkeleri çerçevesinde kanunla
düzenlenir.
Kanun, halkın bu araçlarla haber almasını, düşün-
ce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbest-
çe oluşumunu engelleyici sınırlamalar koyamaz.
Bu özgürlüklerin sınırlanmasında, 28. maddenin
beşinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.
Savaş propagandası yapan; ulusal, ırkçı veya din-
sel temelli ayrımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti tahrik
eden yayınlar yasaklanır.
Toplumsal iletişim araçlarının yayınları üzerinde
önceden denetim uygulanamaz.
153
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Görsel ve işitsel iletişim özgürlüğü, özerk ve yan-


sız bir kurulun gözetiminde kullanılır.
Gerekçe:
Radyo ve televizyon yayınlarını kapsamına alan
görsel-işitsel iletişim özgürlüğü, görsel-işitsel kuru­
luşu kurma ve işletme, yayınlarının içeriğine ilişkin
ilkelerle görsel-işitsel hizmetlerden yararlanma öz­
gürlüğü olmak üzere başlıca üç öğeden oluşmakta­
dır.
Kurma ve işletme serbestliği, kullanılabilir fre­
kanslar ölçüsünde teknik nedenlerle ve bu alanda
tekel oluşturmayı önlemek amacıyla sınırlanabilir.
Burada enformasyon çoğulculuğunu sağlama amacı
yanında frekansların ulusal düzeyde adil dağılımına
olanak tanınması gerekir.
Yayınlarda yansızlık ve nesnellik ilkeleri yanın­
da iç çoğulculuk da belirleyicidir. Dış çoğulculuk,
iletişim kuruluşlarının tekelleşmeyi önleyici kural­
lara bağlanmalarıdır; iç çoğulculuk, farklı sosyo-
kültürel anlatım ve fikir akımlarına açık olma, ka­
musal ya da özel kesimde, farklı eğilimleri yansıtıcı
özelliğin korunmasıdır.
Yürürlükteki 31. madde metninde kitle iletişim
araçlarından yararlanma hakkının yalnızca kamu tü­

154
İKTİSADİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

zelkişilerin elindeki araçlarla sınırlı tutulması, kitle


iletişim alanındaki hızlı gelişme ve bu alanda özel
girişimin kamu sektörünü geride bırakan ve önem­
sizleştiren bir yaygınlık kazanması nedeniyle yeter­
siz kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarının kamuoyu
oluşumundaki önemi nedeniyle bu maddenin özel
ya da kamu sektörü ayırımı yapılmaksızın tümünü
kapsar şekilde formüle edilmesi, bu alandaki çağdaş
gelişmelerin doğurduğu bir gereksinimdir. Bu ne­
denle sözkonusu madde, GİİÖ kapsamında yeniden
düzenlenmiştir.
Yayınların içeriği konusunda, GİİÖ için öngö­
rülen kayıtlamalar, düşünceyi anlatım özgürlüğü
için öngörülenlerin uzantılarıdır. Bu nedenle bu öz­
gürlükler de anlatım özgürlüğüne ilişkin 28. mad­
denin 4. fıkrasındaki rejime tabi kılınmıştır. Burada
öngörülen sınırlama rejimi Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 10. maddesinden esinlenerek formü­
le edilmiştir. Önerimizin 14. maddesinde “Sınırlama
neden ve ölçütlerinin yorumlanmasında Türkiye’nin
taraf olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası
sözleşmelerle kurulan organların kararları da göz
önünde tutulur.” kuralı yer aldığından bu neden ve
ölçütlerin yorumlanmasında AİHM’nin kararlarıyla
paralellik kurulması kolaylaşmış olacaktır.

155
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler’in Medeni ve


Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin
20. maddesinde öngörülen yasakların ayrı bir fıkra
olarak görsel ve işitsel iletişim özgürlüğüne uyar­
lanması (f. 6) uygun görülmüştür.
Yedinci fıkrada toplumsal iletişim araçları­
nın yayınları üzerinde önceden denetim uygula­
masını engelleyen bir yasak öngörülmüştür.
Toplumun görsel-işitsel hizmetlerden yararlan­
ma özgürlüğünün başlıca güvencesi, bu alanda oluş­
turulacak olan özerk ve yansız bir kuruluş olacaktır.

4. Düzeltme ve yanıt hakkı


Madde 75- Düzeltme ve yanıt hakkı, ancak kişilerin
onuruna ve haysiyetine dokunulması veya kendileriy-
le ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması durumunda
tanınır ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve yanıt yayımlanmazsa, ilgilinin başvu-
rusu üzerine en geç yedi gün içinde yayımlanmanın
gerekip gerekmediğine, hâkim karar verir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlamı itibariyle aynen korun­
muştur (1982, m. 32).

156
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

Dördüncü Bölüm
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

I. Çevreye ilişkin haklar


A. Çevre hakkı
Madde 76- Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir.
Devlet, bu konuda yurttaş girişimlerini destekle-
yerek çevreyi korur ve geliştirir; çevrenin bozulmasını
engelleyecek ve gelecek kuşakların da çevreden ya-
rarlanmalarını sağlayacak önlemleri alır.
Herkes çevre konusunda bilgilenme, katılma ve
başvuru hakkına sahiptir.
Kişilerin ve kurumların çevreye karşı ödevleri ve
sorumlulukları kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Çevre hakkı, yürürlükteki Anayasa’nın 56. mad­
desinden hareketle formüle edilmiştir. Maddenin
yeni yazılış biçiminde, bu hakkın korunması için
mevcut idari kuruluşların yeterli olmayacağı göz
önüne alınarak, uzmanlaşmış birimleri kurma gereği
yanında bireylerin çevreyi koruma hak ve ödevlerini

157
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ancak toplu olarak etkili bir biçimde koruyabildikle­


ri olgusundan hareketle devlet için çevre dernekleri­
ni, vakıflar veya 38. madde bağlamında yurttaş giri­
şimlerini destekleme yükümlülüğü öngörülmüştür.
Gerek kamu makamları gerek yurttaşlar tarafın­
dan çevrenin korunması ve geliştirilmesinde önleyi­
ci önlemler belirleyici bir işlev görürler. Bilgilenme,
katılma ve başvuru hakları; önleme, koruma ve ge­
liştirme ereğinde vazgeçilmez güvencelerdir.

B. Ormanların korunması ve geliştirilmesi


Madde 77- Devlet, ormanların korunması ve ge-
nişletilmesi için gerekli kanunları yürürlüğe koyar ve
önlemleri alır. Orman niteliğini kaybeden veya yanan
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde
özel veya kamusal amaçlı yapılaşmaya izin verilemez,
başka tür tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün or-
manların gözetimi devlete aittir. Ormanlara zarar vere-
bilecek hiçbir işlem ve eyleme izin verilemez.
Devlet ormanları devletçe işletilir ve mülkiyeti
devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımı ile mülk edi-
nilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu
olamaz.

158
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çı-


karılamaz; ormanları yakmak, yok etmek veya daralt-
mak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamı-
na alınamaz. Ormanların yıkımına yol açacak siyasal
propaganda yapılamaz.
Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının
kalkındırılması, gereken durumlarda başka yere yer-
leştirmesi; ormanları koruma bakımından, ormanın
gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbir-
liğini sağlayıcı önlemlerin alınması kanunla düzenle-
nir.
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait arazi-
ler, devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.
Orman sınırları dışına çıkarılmış alanlar, devletçe
ihya edilerek orman köylüsünün yararlanmasına tah-
sis edilebilir. Bu alanlar, bunun dışında bir kullanıma
açılamaz.
Gerekçe:
Anayasa’da iki madde halinde düzenlenmiş
olan; ormanlar ve orman köylüsüne ilişkin hüküm­
ler aynı madde içinde kısaltılarak ve sadeleştirilerek
yeniden düzenlenmiştir.

159
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

C. Toprak mülkiyeti
Madde 78- Devlet, toprağın verimli olarak işletil-
mesini korumak ve geliştirmek, erozyonla yitirilmesini
önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulun-
mayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak
amacıyla gerekli önlemleri alır. Kanun, bu amaçla, de-
ğişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın ge-
nişliğini belirleyebilir. Topraksız olan veya yeter top-
rağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması; üretimin
düşmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve
yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras
kuralları dışında başkalarına devredilemez ve ancak
dağıtılan çiftçiler ve mirasçıları tarafından işletilebilir.
Bu koşullara aykırı davranılması durumunda, dağıtı-
lan toprağın devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar
kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 44).

D. Tarım toprakları
Madde 79- Devlet, tarım arazileri ile çayır ve me-
raların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek,

160
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bit-


kisel ve hayvansal üretimi arttırmak amacıyla, tarım
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçle-
rinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlen-
dirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geç-
mesi için gereken önlemleri alır.
Gerekçe:
Anayasa metni kenar başlığı kısaltılarak mad­
de anlam bakımından aynen korunmuştur (1982/m.
45).

E. Doğal kaynaklar ve varlıklar


Madde 80- Doğal servetler ve kaynaklar devletin
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranma ve iş-
letilme hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir
süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi
doğal servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, dev-
letin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğ-
rudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılacağı; arama
ve işletmenin yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.
Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken
koşullar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul
ve esasları ile yaptırımları kanunda gösterilir.

161
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Anayasa’nın hükmü sadeleştirilerek anlam bakı­
mından aynen korunmuştur.

F. Kıyılardan yararlanma hakkı


Madde 81- Herkesin deniz, göl ve akarsu kıyılarıy-
la deniz ve göl kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden
yararlanma hakkı vardır.
Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır;
özel mülkiyete konu olamaz.
Dolgu yoluyla toprak edinilmesi yasaktır.
Gerekçe:
Kıyıların korunması ve rejimine ilişkin madde,
doğal dengenin sürdürülmesi ve doğadan eşit yarar­
lanma hakkı ışığında düzenlenmiştir. Kıyıların özel
mülkiyete konu olamaması ve kamu makamları ile
özel kişiler tarafından dolgu yoluyla toprak edinil­
mesi yasağı ile; kıyıların daha etkili bir düzenleme­
ye tabi tutulması suretiyle, doğal yapı ve ekolojik
dengenin korunması yanında kamunun doğadan eşit
yararlanma hakkının sağlanması amaçlanmıştır.

162
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

G. İnsanlığın ortak mirasına saygı


Madde 82- Herkes, insanlığın ortak mal varlığına
saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. İnsan-
lığın ortak mirasını güvence altına almak amacıyla
devlet, ülkedeki doğa varlıkları ile tüm uygarlıkların
kültürel varlık ve değerlerini korur; bu korumayı ger-
çekleştirecek bağımsız koruma kurullarını kanunla
oluşturur.
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu
olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sa-
hiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak bağışıklık-
lar kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Bu hak, hiç kimsenin insanlığın ortak mal var­
lığı üzerinde başkalarının kültürel amaçlarla yarar­
lanmasına engel olabilecek münhasır bir mülkiyet
hakkı talep edememesini ifade eder. Diğer taraftan
bütün insanlar, insanlığın ortak mirasından yarar­
lanma hakkına sahiptir. Türkiye’nin ve özellilkle
Anadolu’nun uygarlıklar beşiği olma özelliği göz
önüne alınarak, ortak miras hem bir hak hem de bir
ödev olarak düzenlenmiştir. Devletin düzenleyici ve
denetleyici görevi, konunun özelliği nedeniyle uz­
man ve bağımsız birimlerle yerine getirilecektir.

163
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

II. Barış hakkı


Madde 83- Herkes barış ve güvenlik içinde yaşa-
ma hakkına sahiptir.
Barış hakkı, kişilerin şiddete ve terörizme karşı
korunma, savaş suçlarına, barışa ve insanlığa karşı
suçlara karşı çıkma haklarını da içerir.
Gerekçe:
Birleşmiş Milletler Kuruluş Belgesi (1945), ge­
lecek kuşakları savaş felaketinden korumak amacını
en başta belirtmiş ve bu amaçlarla iyi komşuluk iliş­
kileri anlayışında barış içinde yaşama ereğini vur­
gulamıştır. Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
özdeyişine Anayasa metnine dahil “başlangıç” kıs­
mında yer vererek 1961 ve 1982 anayasaları, hak
biçiminde olmasa da barış iradesini yansıtmışlardır.
Bu doğrultuda barış hakkına ilke olarak yer veril­
miş, ikinci fıkrada ise, barış hakkının öğeleri ve içe­
riği düzenlenmiştir.
Barış hakkına Anayasa’da yer verilmesi, hem ül­
kemizin uluslararası topluluk önündeki saygınlığını
arttırır hem de hazırlanacak yeni Anayasalar için
başka devletlere esin kaynağı oluşturabilir.

164
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

III. Gelişme hakkı


Madde 84- Herkes maddi ve manevi varlığını öz-
gürce geliştirme hakkına sahiptir.
Herkes kültürel kimliğine saygı gösterilmesini is-
teme ve kültürel kimliğini geliştirme hakkına sahiptir.
Devlet, insanın maddi ve manevi varlığının geliş-
mesi için gerekli önlemleri alır ve koşulları hazırlar.
Devlet, sporun kitlelere yayılmasını özendirir ve
destekler. Bu alanda şiddeti önler; düzensizliği gide-
rici önlemler alır.
Devlet, gençlerin bilimin ışığı doğrultusunda ye-
tişme ve gelişmelerini sağlayıcı önlemleri alır.
Gerekçe:
Yeni önerilen 81. madde yürürlükteki metnin
(m. 17) kişi dokunulmazlığı ile karıştırdığı temel bir
hakkı, her insanın kendini geliştirme hakkını güven­
ce altına almaktadır. Temel hak ve özgürlükler bu
maddede en geniş anlamda korunmuş olmaktadır.
Bundan amaç, insan yaşamının Anayasa’da öngörü­
len diğer hak ve özgürlüklerin koruma alanı dışında
kalan bölümünü de kapsamak ve böylece eksiksiz
(boşluksuz) bir temel hak güvencesi sağlamaktır.
İnsan gelişme sürecinin konusu değil, öznesidir.

165
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gelişme hakkının gerçek anlamda kullanımı, kişi


özgürlüklerine saygıyı, iktisadi sosyal ve kültürel
hakların aşamalı olarak gerçekleştirilmesini gerekli
kılar. Gelişme hakkı yalnızca birinci ve ikinci kuşak
haklardan ayrılmaz bütünlüğü ifade etmez; aynı za­
manda çevre hakkı ile de sıkı sıkıya ilişkilidir. Her
insanın gelişme hakkı öteki hakların özünü oluştu­
rur. Onların başlangıcı ve sonucudur; aracı ve ama­
cıdır.
Gelişme hakkıyla ilgili olarak devlete ödevler
de yüklenmiştir. Bu konuda devlete verilen ödev,
yürürlükteki metnin beşinci maddesinde devletin,
insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için
gerekli koşulları hazırlama görevi ile örtüşmektedir.
Bu ödev, 1961 Anayasası’nın 10. maddesinde daha
belirgin ve açık bir şekilde ifade edilmektedir.
Sporun kitlelere yayılması, her yaştaki yurttaş­
ların beden ve ruh sağlığını geliştirmek amacıyla
önlemler almasına yönelik olarak devletin ödevidir.
Devletin bu ödevi, doğal olarak, sporda şiddeti ve
düzensizliği önleyici ve giderici önlemler almasını
da içerir.
Devlete gençlerin bilimin ışığında Cumhuriyet
Devrimleri ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda yetiş­
meleri için ödevler yüklenmiştir.
166
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

V. Planlama
Madde 85- Devlet, kaynakların yenilenebilir nite-
liğini koruyarak hakça ve barışçı bir ilerlemeyi amaç-
layan, sürdürülebilir gelişme gerekleri doğrultusunda
yerel, bölgesel ve ulusal planları hazırlar. Gelişme ve
kalkınma planları, iktisadi, sosyal ve kültürel öğeleri
dengeli ve uyumlu bir biçimde içerir.
Planlar, sektörlerin ve bölgelerin uyumlu gelişi-
mini, üretim güçlerinin etkili kullanımını, ulusal üre-
timin bireyler ve bölgeler arasında adaletli dağılımını,
ekonomik siyasetin sosyal, eğitsel ve kültürel siya-
setlerle eşgüdümünü, ekolojik dengenin ve çevrenin
korunması ile halkın yaşam düzeyinin yükseltilmesini
sağlar.
Gerekçe:
Sürdürülebilir gelişme, kaynakların yenilene­
bilir niteliğini ortadan kaldırmaksızın hakkaniyet­
li, hakça ve barışçı bir gelişmeyi ifade eder. Böyle
bir gelişme, ancak planlama ile mümkün olabilir.
Planlamanın içeriği ve boyutları, öngörülen bütün­
cül gelişme hedefine yönelik olmalıdır. Bu nedenle
planlar, yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere üç dü­
zeyde öngörülmüştür. İçerik olarak iktisadi, sosyal
ve kültürel öğeler, gelişmenin kurucu öğeleridir.

167
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

İkinci fıkrada planlama amaç ve hedefleri so­


mutlaştırılmaktadır.
Planlama hedefleri; hem ülkenin dengeli kalkın­
masının hem de Anayasa’ca tanınan hak ve özgür­
lüklerin, özellikle üçüncü ve dördüncü bölümde yer
alanların gerçekleşme biçimi olarak düşünülmüştür.
Böylece, insan haklarının insan gereksinimleri ile
özdeşliği ve haklara saygı derecesi ile toplum-ülke
gelişim düzeyinin birbirinden ayrılmazlığı vurgu­
lanmıştır.
1961 Anayasası, “iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınma plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre
gerçekleştirilir.” hükmü doğrultusunda düzenleme
öngörmüştür.
1982 Anayasası da, planlamaya, 1961’in yakla­
şımından farklı da olsa ayrıntılı olarak yer vermiştir
(m. 166). Fakat bunu hazırlayacak kurumu (DPT)
Anayasa’dan çıkartmıştır. Böylece, son on yıllar
Türkiye’sini plansızlık ve dağınıklık belirlemiştir.
Önerimizin 144. maddesi, bu eksikliği gidermek
amacıyla Devlet Planlama Örgütü’nün Anayasa’da
öngörülen planlama ilkelerinin bilimsel temellerde
gerçekleşmesini sağlayacak özerk ve uzman bir bi­
rim olarak kurulmasını öngörmektedir.

168
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

Fizik Planlama
Madde 86- Yerleşme hürriyeti ve konut hakkı ile ti-
cari, sınaî, tarımsal, sağlık, eğitim, turizm, ulaşım, ge-
nel hizmet ve benzer amaçlı arazi kullanım ve yatırım
hakları, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi, şehirlerin
özelliklerini, çevre, tarih, kültür ve tabiat varlık ve de-
ğerlerini dengeli bir biçimde gözeten ve özel olarak
deprem ve diğer doğal afet risklerini en aza indiren bir
planlama çerçevesinde kullanılır. Devlet, planlamanın
bu ilkelere bağlılığını, planlar arasındaki uyumu ve
bütünlüğü sağlayacak tedbirleri alır ve bunun için et-
kili katılım yollarını açar.
Yukarda anılan ilke ve amaçlara uygunluğun yar-
gı öncesi aşamada denetimini sağlamak, planlama
yetkisine sahip merciler arasındaki eşgüdüme katkı-
da bulunmak üzere ilke kararları almak, alt planların
ülke ve bölge planlarına, bölge planının da ülke pla-
nına aykırılığı ve bu çerçevede plan bütünlüğünün
bozulduğu iddiasıyla kanunun yetkili kıldığı kişi, ku-
rum veya kuruluşlarca yapılacak başvuruları incele-
yip karara bağlamak ve ulaştığı sonuçları ilgili kişi ve
mercilere iletmek ve kamuya duyurmak üzere idari ve
mali özerkliğe sahip bir Plan Denetçileri Kurulu oluş-
turulur. Kurulun oluşumu ve çalışmasıyla ilgili usul
ve esaslar, özerklik ilkesi gözetilerek kanunla düzen-
lenir.
169
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Birinci fıkrada planlamanın konusunu oluşturan
haklar bütününün genel kullanım çerçevesi çizilmiş­
tir. Bu çerçeve doğrudan Anayasa’dan kaynaklanan
bir sınırlama niteliğindedir ve bu sınırlamanın içeri­
ği, planlamaya ilişkin belli anayasal değerlerin ko­
runmasına yönelik ilke ve amaçlardır. Bunlar aynı
zamanda planlamanın içeriğini oluşturan ve dengeli
bir biçimde gözetilmesi gereken ana unsurlar niteli­
ğindedir. Ancak bu unsurlar içinde “deprem ve sair
doğal afet risklerinin en aza indirilmesi” unsuruna
özel bir vurgu yapılmıştır.
Aynı fıkranın 2. cümlesinin iki anahtar kavra­
mı, planlar arasındaki uyum ve bütünlük ile bunu
gerçekleştirmenin bir aracı olarak katılımdır. Devlet
bunları sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü kı­
lınmıştır.
İkinci fıkrada ilk fıkradaki ilke ve amaçlara
uygunluğun yargı dışı denetimini, özellikle plan
bütünlüğünü sağlamak üzere “ombudsman” mo­
deli bağımsız ve özerk bir kurul: “Plan Denetçileri
Kurulu” önerilmektedir. Konunun doğrudan ilgili
uzmanlarından oluşturulması gereken bu kurul, yar­
gıdan önceki aşamada yapılacak başvuruları ince­

170
ÇEVRE, BARIŞ VE GELİŞME HAKLARI

leyerek ilke kararları üretecek ve yargının yükünü


önemli ölçüde azaltarak gerek plan yetkisine sahip
mercilerin bu alandaki etkinliğini ve gerekse yargı
organının aynı alanda sağladığı denetimi, bilgi ve
fikir yönünden besleyecektir. Konunun uzmanlık
gerektiren teknik boyutu nedeniyle, bu Kurula her­
kesin başvurmasının etkili bir işleyişi önleyeceği,
“kanunun yetkili kıldığı kişi, kurum ve kuruluşlar”
sınırlaması tercih edilmiş; yurttaşın da bunlar aracı­
lığı ile kurula ulaşabilmesi düşünülmüştür. Kurulun
oluşumu ve çalışmasıyla ilgili usul ve esaslar özerk­
lik ilkesi gözetilerek yasayla düzenlenecektir.

171
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ÜÇÜNCÜ KESİM
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

Birinci Bölüm
YASAMA

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi


A. Kuruluşu
Madde 87- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla
seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur.
Gerekçe:
Anayasalarda çeşitli dönemlerde yapılan deği­
şikliklerle ulaşılan sayısal aşama korunmuştur.

B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği


Madde 88- Yirmi beş yaşını dolduran her yurttaş
milletvekili seçilebilir.
En az ilköğretimi bitirmeyenler, kısıtlılar; yüküm-
lü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar; kamu
hizmetinden yasaklılar; taksirli suçlar dışında toplam
bir yıl veya daha fazla hapis cezasıyla hüküm giymiş

172
YASAMA

olanlar veya affa uğramış olsalar bile; zimmet, irtikâp,


rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötü-
ye kullanma, dolanlı iflas gibi suçlarla veya kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet
sırlarını açığa vurma, casusluk, terör eylemlerine ka-
tılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından
biriyle hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemez-
ler.
Aday olmak, memurluktan çekilme koşuluna bağ-
lanamaz. Ancak, memurların adaylıkları süresince
görevleriyle ilişkileri kesilir. Seçim güvenliği bakımın-
dan hangi kamu görevlilerinin ne gibi koşullarla aday
olabilecekleri kanunla düzenlenir.
Hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları ve
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları, görevlerinden çe-
kilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemez-
ler.
Gerekçe:
Seçilme yaşı 30’dan 25’e indirilmiş ve “ideo-
lojik veya anarşik eylemlere katılma” engeli “te-
rör eylemlerine katılma” olarak daraltılmıştır. Her
iki önerimiz de 13.10.2006 tarih ve 5551 sayılı ve
27.12.2002 tarih ve 4777 sayılı Anayasa değişik­
likleriyle benimsenmiştir. 4777, kanunda terör ey­
lemlerine katılma yanında “bu gibi eylemleri tahrik

173
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ve teşvik” ifadesine de yer verilmiş olması, bizce


de uygun görülerek güncelleştirme metnimize iş­
lenmiştir. Ağır hapis cezası kaldırıldığı için bir ve
daha fazla hapis cezası yeterli görülmüştür. Bunun
dışında yürürlükteki maddede halen de yer alan ve
yanlış anlaşılmalara yol açan bir ifade zaafı düzelti­
lerek “affa uğramış olsalar bile” ibaresi, “zimmet”
suçu ile başlayan suçların önüne alınmıştır. Türk
Ceza Kanunu’ndaki düzenleme göz önünde tutula­
rak devlet sırlarını açığa vurma suçu yanında casus­
luk suçuna da yer verilmiştir.

C. Seçim dönemi
Madde 89- Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri
dört yılda bir yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden
seçilebilir.
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine
karar verebilir.
Anayasada belirtilen durumlarda Cumhurbaşka-
nınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Bu
durumlarda, karar tarihinden kırk beş günden önce
olmamak ve doksan günü aşmamak koşuluyla, yapı-
lacak seçim tarihi de belirlenir.

174
YASAMA

Önceki Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkile-


ri, yeni Meclis toplanıncaya kadar sürer. Bu hüküm,
Cumhurbaşkanının Anayasada öngörülen sürede se-
çilememesi nedeniyle seçimlerin derhal yenilenmesi
halinde de geçerlidir.
Gerekçe:
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 5 yıl
yerine 4 yılda bir yapılmasının daha gerçekçi olaca­
ğı düşünülmüştür. 1982 Anayasası, seçim dönemini
5 yıl olarak öngördüğü halde, 1983’ten itibaren hiç­
bir yasama dönemi dört yılı geçememiş olup her dö­
nemde erken seçime gidilmiştir. Bu nedenle yasama
organın seçim dönemi, 1961 Anayasası’nda olduğu
gibi dört yıla indirilmiştir. Türkiye’de siyasal ku­
rumların işleyişi, dört yılda bir seçimlerin yapılma­
sının demokrasi açısından makul bir süre olduğunu
doğrulamış bulunuyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı’nca seçimlerin yenilen­
mesine karar verilmesi durumunda seçim tarihinin
en kısa ve en uzun süresinin belirtilmesi de yararlı
görülmüştür.
Son fıkrada yorum tartışmalarını önlemek ama­
cıyla Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da öngörülen sü­
rede seçilememesi nedeniyle seçimlerin derhal ye­
nilenmesi halinde de yeni meclis toplanıncaya kadar
175
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

önceki meclisin yetkilerinin devam etmesi öngörül­


müştür.

D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimleri


Madde 90- Savaş nedeniyle yeni seçimlerin ya-
pılmasına olanak bulunmazsa Türkiye Büyük Millet
Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar
verebilir.
Geri bırakma nedeni ortadan kalkmamışsa, ertele-
me kararındaki usule göre bu işlem yinelenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde boşalma
olması durumunda, ara seçime gidilir. Ara seçim, her
seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden
yirmi dört ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. An-
cak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüz-
de beşini bulursa, ara seçimlerinin üç ay içinde yapıl-
masına karar verilir.
Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapıla-
maz.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmuş, ancak 27. 12.
2002 tarih ve 4777 sayılı kanunla eklenen fıkra Re­
cep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili olabilmesini
sağlamak için düşünülmüş geçici nitelikte bir kural
176
YASAMA

olduğundan madde metnine alınmamıştır (1982/m.


78).

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi


Madde 91- Seçimler, yargının genel yönetim ve
denetimi altında yapılır.
Seçimlerin yönetim ve denetim görev ve yetkisi,
Yüksek Seçim Kuruluna aittir.
Anayasa değişikliklerinin ve kanunların halkoyu-
na sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi,
milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre
olur.
Sandık kurullarından başlayarak seçim işlemle-
rinin her aşamasında, oylama, sayma ve birleştirme
işlemlerinin elektronik ortamda yapılması halinde si-
yasi partiler ile bağımsız adayların, giderleri kendileri
tarafından karşılanmak suretiyle gözetim ve denetimi-
ni sağlayacak önlemler kanun ile alınır.
Gerekçe:
Yüksek Seçim Kurulu, “Yargı” bölümünde ayrı
bir maddede düzenlenmiştir. Bu düzenleme biçimi,
anayasal sistematiğe uygun düşmektedir (1982/m.
79).

177
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Ayrıca önerimizde “kanunların halkoyuna su-


nulması” yöntemine de yer verildiğinden, yürürlük­
teki kurala buna ilişkin bir eklemenin yapılması da
zorunlu olmuştur.
Maddeye eklenen son fıkra ülkemizde klasik
yöntemle yapılmakta olan seçimlerin elektronik or­
tamda yapılması halinde seçim güvenliğini sağlama
amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bilindiği
gibi elektronik ortamda yapılacak işlemler her za­
man güvenli ortamlarda yapılamamakta ve usulsüz­
lük iddiaları ileri sürülebilmektedir. Siyasal partiler
ve bağımsız adaylara böyle bir olanak sunulduğu
takdirde bu konuda denetimi kolaylaşacak, güvenli
bir ortam oluşturulabilecektir.

F. Üyelikle ilgili hükümler


1. Ulusun temsili
Madde 92- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
yalnız kendilerini seçenleri değil, tüm ulusu temsil
ederler.
Kadınlar ve erkeklerin Türkiye Büyük Millet Mec­
lisinde temsili, yüzde kırktan az olmayacak biçimde
kanunla düzenlenir.

178
YASAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden yüzü


ülke seçim çevresi milletvekili olarak seçilir.
Ülke seçim çevresi adayları dışında kalan millet-
vekilliklerinin seçim çevrelerine özgülenmesine ilişkin
usul ve esaslar dengeli bir temsili yansıtacak biçimde
kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Yürürlükteki 80 maddenin özü ilk fıkrada ko­
runmuş, ancak milletvekillerinin “seçildikleri böl-
ge” den söz eden ibare, ülke seçim çevresini engel­
lediği göz önünde tutularak madde metninden çıka­
rılmıştır.
İkinci fıkrada, kadınlar ve erkekler arasındaki
temsil eşitsizliğinin giderilmesine yönelik bir hü­
küm yer almıştır. Bu hüküm ile Cumhuriyetin he­
deflerinden biri olan kadın-erkek eşitliğinin yasama
organı düzeyinde sağlanması amaçlanmıştır.
Üçüncü fıkradaki düzenleme genellikle benim­
senen, ama Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ne­
deniyle gerçekleşemeyen “ülke seçim çevresi” mil­
letvekilliğine anayasal bir temel oluşturmaktadır.
Partiler, bu yöntemle seçim çevrelerinin baskısın­
dan uzak kalarak halen oldukça ileri derecede yerel­

179
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

leşmiş bulunan ülke siyasal yaşamını ulusal düzeye


yönlendirme olanağına sahip olacaktır.
Dördüncü fıkra ise ülke seçim çevresi dışında
kalan milletvekilliklerinin seçim çevrelerine özgü­
lenmesinde kanunkoyucuya dengeli bir temsili yan­
sıtacak biçimde düzenleme yapma yükümlülüğü
getirilmektedir. Şu anda yürürlükte olan özgüleme
sistemi, nüfusu ve sayısı az olan seçmene sahip ille­
rin parlamentoda nüfus oranı yüksek olan gelişmiş
illere göre daha yüksek oranda temsiline yol açmak­
tadır. Demokratik temsili zedeleyen bu dengesizliği
çeşitli yöntemlerle gidermek mümkündür. Fıkrada­
ki düzenleme mevcut dengesizliği Anayasaya aykırı
duruma getireceğinden, kanunkoyucuyu bu yönde
gerekli reformu yapmaya özendirecektir (1982/m.
80).

2. Ant içme
Madde 93- Milletvekilleri göreve başlarken aşağı-
daki andı içerler:
“Türkiye Cumhuriyetinin varlığını ve bağımsızlı-
ğını, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü, ulu-
sun kayıtsız ve koşulsuz egemenliğini koruyacağıma;

180
YASAMA

insan haklarına dayanan ulusal, demokratik, laik ve


sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağıma; ulu-
sal dayanışma anlayışı içinde toplumun esenliğini ve
mutluluğunu gözeteceğime, Türkiye Cumhuriyetin-
den başka hiçbir devletin Anayasasına sadakat borcu
altında olmayacağıma namusum ve şerefim üzerine
ant içerim.”
Gerekçe:
“Atatürk ilke ve inkılâplarına” bağlılığı bunla­
ra içtenlikle inanmayanlar açısından ant öğesi yap­
mak doğru değildir. Ancak bu ilke ve devrimlerin
Anayasa ilkesine dönüşmüş olanları elbette ki andın
birer öğesi olmalıdır. Andın metninde “Anayasa’ya
sadakat” kavramına yer verilmesi de bunu vurgula­
maktadır. Bir milletvekilinin Türkiye Cumhuriye­
ti Anayasası’na sadakat borcu altında olması, aynı
zamanda bir yabancı devletin anayasasına sadakat
borcu altında bulunmamasını zorunlu kılar (1982/m.
81).

3. Üyelikle bağdaşmayan işler


Madde 94- Milletvekilleri ücretli veya ücretsiz, res-
mi ve özel başka hiçbir iş ve görev alamazlar. Meslek
kuruluşlarıyla ilişkileri dönem sonuna kadar dondu-
rulur.

181
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Milletvekilleri, yürütme organının önerisine, olu-


runa, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel
herhangi bir işle görevlendirilemez. Bir üyenin belli
konuda ve altı ayı aşmamak üzere, Bakanlar Kurulun-
ca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır.
Gerekçe:
Maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiş
milletvekillerine iş ve görevle ilgili yasaklar istisnai
biçimde uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle milletve­
killiği başka hiçbir iş ve görevle bağdaşmamaktadır.
2. fıkra aynen korunmuştur.
Birinci fıkrada yapılan düzenlemenin sonucu
olarak son fıkra maddeden çıkarılmıştır (1982/m.
82).

4. Yasama sorumsuzluğu
Madde 95 - Milletvekilleri Meclis çalışmalarında-
ki oylarından ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükle-
ri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının
teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça,
bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmak-
tan sorumlu tutulamazlar.

182
YASAMA

Gerekçe:
Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı iki
ayrı kavram olduğu için iki ayrı maddede düzenlen­
miştir. Yasama sorumsuzluğu yürürlükteki metinde
olduğu gibi korunmuştur (1982/m. 83).

5. Yasama dokunulmazlığı
Madde 96 - Seçimden önce veya sonra suç işle-
diği ileri sürülen bir milletvekili, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çeki-
lemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
Ancak, milletvekili seçilmeye engel bir suç ile tak-
sirli suçlar dışında toplam bir yıl veya daha fazla hapis
cezası gerektiren bir suç işlediği ileri sürülen millet-
vekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilir,
dava açılabilir, yargılama yapılabilir. Seçimden önce
başlanmış soruşturma, kovuşturma ve yargılama iş-
lemleri devam ettirilebilir. Bu durumda dahi Meclisin
kararı olmadıkça milletvekili gözaltına alınamaz, tutu-
lamaz, tutuklanamaz.
Bir önceki fıkrada belirtilen suçlarla alt sınırı bir
yıl veya daha fazla cezayı gerektiren suçların suçüstü
durumu istisnadır. Bu durumda, tutma, gözaltı ve tu-
tuklama önlemleri, yetkili makamlar tarafından derhal

183
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.


Seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürü-
len bir milletvekili, Yargıtayda yargılanır. Devam eden
yargılamalar bakımından, milletvekilinin Mecliste ant
içmesinin ardından dosyası derhal Yargıtaya gönderi-
lir. Bu davalarla ilgili hazırlık soruşturmasının yürütül-
mesi, kamu davasının açılması ve yargılama usulleri
kanunla düzenlenir.
Milletvekili seçilme yeterliliğine engel suçlardan
ceza alma durumu dışında, kesinleşmiş bir cezanın
çektirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır.
Üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkında yukarıdaki fık-
ralar hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal parti
gruplarınca, yasama dokunulmazlığıyla ilgili görüşme
yapılamaz, karar alınamaz.
Gerekçe:
Yasama dokunulmazlığı konusunda öngörülen
başlıca yenilik, dokunulmazlığın, çağdaş hukuk
düzenlerinde görüldüğü biçimi ile yeniden düzen­
lenmiş olmasıdır. İlke olarak, milletvekillerinin
sahip bulundukları yasama dokunulmazlığının en
geniş biçimi ile korunması, milletvekillerinin hiç

184
YASAMA

bir kuşku ve tehdit altında olmaksızın, işlevlerini


yerine getirmesi gerekçesi ile korunmuştur. Ancak
milletvekili seçilmeye engel bir suçun işlendiği id­
diasının bulunması durumunda, bu denli geniş bir
korumadan yararlanmalarının, dokunulmazlık ku­
rumunun amacı ile örtüşmediği ve ayrıca “hukuk
devleti ilkesi” ile bağdaşmadığı ve ayrıca batı de­
mokrasilerindeki yasama dokunulmazlığının daha
çok fiziki özgürlükle sınırlı tutulması anlayışı göz
önüne alınarak, bu tür suç iddiaları karşısında, mil­
letvekillerinin sahip olduğu yasama dokunulmazlığı
kapsamının daraltılması ve sadece “tutma, gözaltı
ve tutuklama durumları” ile sınırlı tutulması öngö­
rülmektedir. Burada, tutma, gözaltı ve tutuklama
kavramlarının bu tür önlemler gibi milletvekilinin
kişi özgürlüğünü sınırlayan her tür (evden çıkma,
yurt dışı yasağı gibi) kısıtlayıcı önlemi içerdiği dü­
şünülerek, ayrı ayrı belirtilmemiştir. Suçüstü hali,
durumun gereği olarak, ayrıca hangi suçlar için
sözkonusu olacağı da açıklanarak, ayrı bir fıkra­
da düzenlenmiştir. Maddede ayrıca, milletvekilleri
hakkındaki ceza davalarının Yargıtay’da görülme­
si yönünde bir değişiklik önerilmiştir. Maddede en
son, “hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan bir mil-
letvekilinin cezasının, üyelik sonunda çektirilmesi”
ilkesi kabul edilmekle birlikte, yukarıda sayılan tüm
185
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

nedenler ve sakıncalar dikkate alınmak suretiyle,


“milletvekili seçilme yeterliliğine engel suçlardan”
dolayı alınan kesinleşmiş hükümlerde, cezanın der­
hal çektirilmesi anlayışı getirilmiştir.

6. Milletvekilliğinin düşmesi
Madde 97 - İstifa eden veya Türkiye Cumhuriyeti
yurttaşlığıyla ilişkisi kesilen  milletvekilinin üyeliği,
durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di-
vanınca saptanmasıyla düşer.
Milletvekilliği, seçilme yeterliğine engel bir suç-
tan hüküm giyme veya kısıtlanma halinde, kesinleş-
miş mahkeme kararının, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kuruluna derhal bildirilmesiyle düşer.
Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte direnen milletvekilinin, milletve-
killiğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu
belirten raporu üzerine, Genel Kurul gizli oyla karar
verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak
bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine; duru-
mun Meclis Başkanlık Divanınca saptanması üzerine,

186
YASAMA

Genel Kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğunun


oyuyla karar verilebilir.
Üyesi olduğu siyasal partinin temelli kapatılma-
sına beyan ve eylemleriyle neden olduğu, Anayasa
Mahkemesinin kapatmaya ilişkin kararında belirtilen
milletvekilinin üyeliği, bu kararın Resmi Gazetede ge-
rekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini
derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.
Gerekçe:
Birinci ve ikinci fıkralar yeniden düzenlenmiş­
tir. Böylece istifa eden milletvekilinin milletvekilli­
ğinin düşmesi için gerekli görülen Türkiye Büyük
Millet Meclisi kararı kaldırılmak suretiyle milletve­
kilinin özgür iradesi esas alınmıştır. Türkiye Cum­
huriyeti yurttaşlığı, milletvekili seçilmenin önko­
şulu olduğundan, yurttaşlıkla ilişkinin kesilmesi
halinde milletvekilliğinin düşmesi, doğal bir sonuç
olarak kabul edilmiştir.
İkinci fıkraya, “seçilme yeterliğine engel ceza
ile hüküm giyme” de milletvekilliğinin düşme nede­
ni olarak eklenmiştir. Hüküm kesinleşmesiyle Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na bildiril­
mesinin uygulamada geciktirilmesine yer bırakma­

187
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

mak amacıyla metne “derhal” sözcüğü eklenmiştir


(1982/m. 84).

7. İptal istemi
Madde 98- Yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
ması veya milletvekilliğinin düşmesi durumlarında,
Meclis Genel Kurulu kararın alındığı veya kendiliğin-
den oluşan durumlarda bu tarihten başlayarak yedi
gün içinde, ilgili veya başka bir milletvekili, kararın;
Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı savıyla,
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anaya-
sa Mahkemesi, iptal istemini on beş gün içinde kesin
karara bağlar.
Gerekçe:
Sadece anlatım değişikliği yapılarak Anayasa
metni aynen korunmuştur (1982/m. 85).

8. Ödenek ve yolluklar
Madde 99- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. Ödeneğin
aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta ol-
duğu miktarın bir buçuk katından fazlasını; yolluk da
ödenek miktarının yarısını aşamaz.

188
YASAMA

Gerekçe:
Maddenin birinci fıkrasına bir cümle eklenmiş,
2. ve 3. fıkralar anayasal düzenleme konuları olma­
dığı göz önüne alınarak maddeden çıkarılmıştır. 93.
maddedeki düzenleme ile milletvekillerine başka iş
ve görev alma yasağı getirildiğinden ödenek ve yol­
luklarının belli oranda arttırılması da uygun görül­
müştür (1982/m. 86).

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetki-


leri
A. Genel olarak
Madde 100- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;
Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakan-
lar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde karar-
name çıkarma yetkisi vermek; bütçe ile kesin hesap
kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para ba-
sılmasına ve savaş ilanına karar vermek; uluslararası
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç ço-
ğunluğunun gizli oyla kabul edeceği kanunla genel ve
özel af ilan etmek ve Anayasanın diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine ge-
tirmektir.

189
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Genel ve özel af yetkisi üst sınırı üç yıl ve daha


fazla hapis olan suç ve cezalar için ancak yirmi yıl ara
ile uygulanabilir.
Gerekçe:
Maddede genel ve özel af meclis üye tam sayı­
sının 3/5’lik nitelikli çoğunluğu aranarak zorlaştı­
rılmış (1982/m. 87); ayrıca af yetkisinin sık sık kul­
lanılmasını önleyecek yirmi yıllık zaman aralığı
öngörülmüş ve bir suç ve ceza sınırlaması da geti­
rilmiştir.

B. Kanunların önerilmesi ve görüşülmesi


Madde 101- Kanun önermeye Bakanlar Kurulu,
milletvekilleri ve Anayasanın 41. maddesi uyarınca
yurttaşlar yetkilidir.
Kanun tasarı ve önerilerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülme esasları ve yöntemi İçtüzükle
düzenlenir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
makla birlikte önerimizde yer alan halk girişimi so­
nucu yurttaşların da kanun önerme yetkisi maddede
belirtilmiştir (1982/m. 88).

190
YASAMA

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması


Madde 102- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde
yayımlar.
Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bul-
madığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hu-
susta gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe
kanunları bu hükme tabi değildir. Cumhurbaşkanınca
kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan madde-
leri görüşebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen ka-
nunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca
yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda değişiklik
yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen maddeleri yeni-
den Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir.
Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklı-
dır.
Gerekçe:
Yürürlükteki 89. madde anlam bakımından ay­
nen korunmuştur (1982/m. 89) .

191
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

D. Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uy-


gun bulma
MADDE 103- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı
devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla bağıtlanacak,
her türdeki uluslararası antlaşmanın onaylanması,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı uygun
bulmasına bağlıdır.
Uluslararası antlaşma niteliğindeki metinler, onay-
lanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu-
lur. Genel Kurulun bilgisine sunuluşundan başlayarak
otuz gün içinde Cumhurbaşkanı, metnin Anayasa ile
bağdaşmazlığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesine
başvurabilir. Bir siyasal parti grubu veya en az yirmi
milletvekili de aynı gerekçeyle Anayasa Mahkemesine
başvurulabileceği gibi konu hakkında görüşme açıl-
masını isteyebilir. Hakkında Anayasa Mahkemesine
başvurulmayan veya görüşme açılması isteminde bu-
lunulmayan metinlerin onaylanması uygun bulunmuş
sayılır.
Anayasa Mahkemesince, Anayasayla bağdaşmaz
bulunan uluslararası antlaşma niteliğindeki metinler
onaylanamaz. Anayasa Mahkemesince Anayasay-
la bağdaşmaz bulunmayan veya hakkında görüşme
açılmış olan metinlerin onaylanması, onaylanmanın
bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır.

192
YASAMA

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen


ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi
bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine
ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yabancı memle-
ketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak koşuluyla,
Resmi Gazetede yayımlanma ile yürürlüğe konabilir.
Uluslararası bir antlaşmaya dayanan uygulama
antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî antlaşmala-
rın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce uygun bulunması
zorunluluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan
ekonomik, ticarî antlaşmalar ile veya özel kişilerin
haklarını ilgilendiren antlaşmalar, Resmi Gazetede
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren, uygulana-
bilmesi yeni kanunların yapılmasını gerektiren veya
askeri nitelikte yükümlülükler öngören her türdeki
uluslararası antlaşmanın bağıtlanmasında birinci fık-
ra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konularak Resmi Gaze­
tede yayımlanmış olan her türdeki uluslararası ant-
laşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz.

193
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiyenin taraf olduğu, münhasıran insan hakla-


rının korunması amacıyla bağıtlanan antlaşmalar ile
kanunların çatışması halinde ilgili antlaşma hüküm-
leri uygulanır.
Gerekçe:
Uygulamada, uluslararası antlaşma niteliğindeki
belgelerin tek bir adı yoktur. Birinci fıkrada; “ulus-
lararası antlaşma” niteliğindeki her türlü metnin,
konusu ve taraf sayısı ne olursa olsun, bu hükmün
kapsamında olduğu belirtilmiştir. Böylece, içerdiği
hükümler açısından uluslararası antlaşma niteliğin­
de olan ama taşıdığı ad nedeniyle niteliği duraksama
yaratabilen metinlerle ilgili sorunların çözüme ka­
vuşturulması amaçlanmaktadır.
Onaylamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
uygun görmesiyle yapılabilmesi ilkesi korunmuş
ancak bu uygun görmenin herhalde bir kanunla
belirtilmesi kuralından, pratik nedenlerle ayrılın­
mıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde oluşan
belli bir uyum ve uzlaşma sonucunda, onaylanması
konusunda görüş birliği sağlanmış olan uluslarara­
sı antlaşmaların onaylanması için “kanun” çıkarıl­
ması gerekmeyecektir. Bu metinlerin onaylanması,
ikinci fıkrada öngörülen usul uyarınca, Türkiye

194
YASAMA

Büyük Millet Meclisi tarafından “görüşmesiz” ola­


rak uygun görülmüş sayılacaktır. Böylece, tartışma
yaratmayan konularda Meclis gündeminin boş yere
işgal edilmesi ve kısa sürede onaylanabilecek ant­
laşmaların onay işleminin gereksiz yere uzaması
gibi, uygulamada sıkıntı yaratan bir durum önlen­
miş olacaktır.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde,
onaylanması için görüş birliği bulunmayan antlaş­
malarla ilgili olarak, onaylamanın uygun bulunduğu­
nun “kanunla” belirtilmesi gerekli olacaktır. Böyle
antlaşmalar için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge­
nel Kurulu’na sunuluştan başlayarak Cumhurbaşka­
nına, belli sayıdaki milletvekiline veya ana muhale­
fet partisi grubuna iki olanak tanınmaktadır:
Birinci olanak, Anayasa Mahkemesi’ne başvura­
rak, onaylanması sözkonusu olan antlaşmanın içer­
diği hükümlerin Anayasa ile bağdaşırlık açısından
değerlendirilmesini istemektir. Bu çeşitli yabancı
anayasalarda benimsenmiş olan bir yöntemdir.
Bu “hukuksal” öndenetimin yanında, ikinci bir
olanak da şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
görüşme açılarak, konunun “siyasal yerindelik” açı­
sından tartışılması yolu da açık tutulacaktır.

195
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Anayasa Mahkemesi’nce, “Anayasa ile bağdaş-


maz” bulunan antlaşmalar doğal olarak onaylana­
mayacaktır. Anayasa ile bağdaşmaz bulunmayan
veya üzerinde görüşme açılmış olan antlaşmaların
onaylanması ise, onaylamanın “kanunla” uygun
bulunmasına bağlı olacaktır.
Uluslararası antlaşmaların, onaylandıktan sonra
Anayasa’ya aykırılık nedeniyle iptal edilememesi,
devletin uluslararası sorumluluğunun bir gereği sa­
yılmaktadır. Ayrıca, antlaşma hükümlerinde deği­
şiklik yapılması veya antlaşmalardan çekilme gibi
hususlarda, niteliği gereği uluslararası hukukun
kurallarına bağlı olmaktadır. Dolayısıyla, bu gibi
konularda, konu iç hukuk alanında iken yani onay­
lanmadan önce, gerek Anayasa’ya uygunluk gerek
siyasal yerindelik açılarından denetim yapılmasına
olanak veren bir düzen kurulması öngörülmektedir.
Buna karşılık, onaylanması konusunda Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi içinde belli bir uzlaşma ve uyum
sağlanmış antlaşmalar da hızlı bir usulle onaylana­
bilecektir.
Yedinci fıkra ile yürürlükteki Anayasa’nın,
onaylanmış uluslararası antlaşmaları “kanun hük-
münde” kabul eden ve bunlar hakkında Anayasa
Mahkemesi’ne başvuru yolunu kapatan hükmü mu­

196
YASAMA

hafaza edilmektedir. Bu noktada şu hususun belir­


tilmesi zorunlı görülmüştür: Hâkimlerin ve genel
olarak hukuk uygulayıcılarının dikkate almak ve
uygulamak durumunda oldukları “kanun” niteli­
ğindeki metnin varlığı ve içeriği konusunda resmen
bilgi sahibi olmaları, ancak metinlerin “Resmi Gaze-
te” ile yayımı yoluyla sağlanabilir. Bu, taraf olunan
antlaşmaların “kamu”ca bilinebilmesi açısından da
zorunludur.
Altıncı fıkra ile yürürlükteki Anayasa’nın 90.
maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün kapsamı
genişletilmektedir. Yürürlükteki Anayasa’ya göre
“Türk kanunlarına değişiklik getiren” antlaşmaların
herhalde 1. fıkra kapsamında olması, uygulamada
yetersiz kalabilmektedir. Var olan Türk kanunların­
da herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmeyen
ama Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası sorumlu­
ğu uyarınca yeni yasal düzenlemeler yapılmasını
gerektiren antlaşmaların, kanunkoyucu Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi’nin bilgisi dışında bağıtlanması
uygun değildir. Öte yandan, askeri yükümlülükler
içeren antlaşmaların da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığı sıfatının ve bu kuvvetlerin kullanıl­
masına karar vermek yetkisinin sahibi olan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin bilgisi içinde olması doğal
bir durum sayılmalıdır.
197
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Yürürlükteki Anayasa’nın 90. maddesinin son­


dan bir önceki fıkrasının, 1961 Anayasası’ndan
gelen özgün biçimi korunmuş ancak , (birinci fık­
raya eklenen “her türdeki” deyimiyle) uygulama­
daki duraksamaları gidermek amacıyla, uluslarara­
sı antlaşma adı altında yapılmamış olsa da içerdiği
hükümlerin niteliği gereği uluslararası antlaşma sa­
yılan metinlerin de bu hüküm kapsamında olduğu
belirtilmiştir.“Kanun” hükmünde sayılmanın doğal
gereği olarak Resmi Gazete’de yayımlanma koşulu
getirilmiştir.
Yürürlükteki Anayasa’nın 90. maddesinin son
fıkrasına 2004 yılında eklenen tümce metinden çı­
karılmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
antlaşmalar arasında “temel hak ve özgürlüklere
ilişkin” olanlar ve olmayanlar biçiminde bir ayrı­
mı yeterince açık ve gerçekçi değildir. Özellikle,
“mülkiyet”in de “temel bir hak” sayıldığı düşünül­
düğünde “temel hak ve özgürlükler” deyiminin kap­
samı olağanüstü genişletilmiş olacaktır. Aynı du­
rum, ekonomik ve sosyal haklar açısından da sorun
yaratabilecektir. Ayrıca, “esas alınma” deyimi de,
uygulamaya ışık tutacak bir açıklık taşımamaktadır.
Uluslararası antlaşmalarla, kanun hükümlerinin
çatışması halinde, hangi hükme üstünlük tanınması

198
YASAMA

gerektiği, öğretide çelişik görüşlerin ileri sürülmesi­


ne yol açan tartışmalı bir konu olmuştur. Son fıkra
hükmü ile getirilen “münhasıran insan haklarının
korunması amacıyla bağıtlanmış” olma koşuluyla,
hükmün uygulama alanı gerçekçi bir biçimde belir­
lenmiş ve sınırlanmıştır.

C. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi


Verme
Madde 104- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakan-
lar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi verebilir. Olağanüstü hal kanun hükmünde
kararnamelerine ilişkin hükümler saklıdır. Temel hak
ve özgürlükler kanun hükmünde kararnamelerle dü-
zenlenemez. Ancak kullanılması devletin olumlu bir
edimine bağlı olan ve devletin Anayasada öngörülen
ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşma ödevi olarak dü-
zenlenmiş bulunan hak ve özgürlükler, kanun hükmün-
de kararnamelerle düzenlenebilir.
Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde karar-
namenin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma sü-
resini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp
çıkarılamayacağını gösterir. Ayrıca, kanun hükmünde
kararnamede yetkinin hangi kanunla verilmiş olduğu-
nun belirtilmesi zorunludur.

199
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi ve ya-


sama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan
yetkinin sona ermesine neden olmaz. Yetki kanunu-
nun tanıdığı süre sona erdikten sonra, aynı konuda
bir yıl içinde yeniden yetki kanunu çıkarılamaz.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede
yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, karar-
namede, yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih
de gösterilebilir.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede
yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük
Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulu’nda önce-
likle görüşülüp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul-
duğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde karara
bağlanmazsa kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulmayan kararnameler bu tarihte; Türkiye
Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler, bu
kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte, yürür-
lükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararname-
lerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

200
YASAMA

Gerekçe:
Genel çerçeve olarak aynen korunmuş olmakla
birlikte madde dört önemli yenilikle düzenlenmiş­
tir. Birincisi KHK’lerle temel hak ve özgürlüklerin
ilişkisi ile ilgilidir. Buna göre, temel hak ve özgür­
lükler ilke olarak kanun hükmünde kararnameler­
le düzenlenemeyecek, ancak kullanılması devletin
olumlu bir edimine bağlı olan ve devletin Anayasa­
da öngörülen ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşma
ödevi olarak düzenlenmiş bulunan hak ve özgür­
lükleri, KHK’lerle düzenlemek mümkün olabile­
cektir. Esasen yürürlükteki düzenlemenin de böy­
le anlaşılması gerekir. Ancak maddenin sözü tüm
ekonomik ve sosyal hakların KHK’lerle düzenlene­
bileceği konusunda tereddüt uyandırmaktadır. Oysa
Anayasa’nın ekonomik ve sosyal haklar bölümünde
yapısal olarak klasik haklardan farkı olmayan temel
hak ve özgürlükler de yer almaktadır: 48. maddede
yer alan “çalışma ve sözleşme özgürlüğü”, 50. mad­
desinde yer alan “yaşa, cinsiyete, güce uygun olma-
yan işte çalıştırma yasağı” ve “dinlenme hakkı”, 42.
maddesinde yer alan “parasız ve zorunlu ilköğretim
hakkı” ve nihayet 51 ve 54. maddeler arasında yer
alan “sendika, toplu sözleşme ve grev hakları” bu
niteliktedir. Bunlar da diğer temel hak ve özgürlük­
ler gibi KHK ile düzenlenmeye elverişli değildir.
201
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Getirdiğimiz düzenleme bu yöndeki tereddütleri gi­


dermektedir.
Maddenin ikinci fıkrasına eklenen bir cümleyle,
kanun hükmünde kararnamede yetkinin hangi ka­
nunla verilmiş olduğunun belirtilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
Üçüncü fıkraya eklenen bir cümleyle de yetki
kanununun tanıdığı süre sona erdikten sonra, aynı
konuda bir yıl içinde yeniden yetki kanunu çıkarıla­
mayacağı kuralı getirilmiştir.
Dördüncü yenilik KHK’lerin Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından görüşülme süresine iliş­
kindir. Kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüp karara bağlan­
ması için en çok bir yıllık süre getirilmiştir. Böyle­
ce yıllarca, hatta on yıllarca Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından görüşülemediği için artan sayıda
KHK’nin yürürlüğünü sürdürmesinin önüne geçile­
bilecek ve KHK çıkartma yetkisi, işlevi çerçevesin­
de kullanılabilecektir (1982/m. 91).

F. Savaş ilanı ve silâhlı kuvvet kullanılması


Madde 105- Uluslararası hukukun meşru saydığı
durumlarda savaş hâli ilanına, Türkiyenin taraf oldu-
ğu uluslararası antlaşmaların gerektirdiği durumlarda
202
YASAMA

Türk Silâhlı Kuvvetleri birliklerinin yabancı ülkelere


gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Tür-
kiyede bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir.
Uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği du-
rumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verilme-
si yeterlidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara ver-
mede iken ülkenin ani bir silâhlı saldırıya uğraması ve
bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhal karar
verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaş-
kanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danı-
şarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar
verebilir.
Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa’nın 92. maddesi ile dü­
zenlenmiş bulunan, temel anlayış aynı kalmak üzere
madde yeniden yazılmıştır.
Birinci fıkrada yurt dışında görevlendirmenin
Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin belli birlikleri için söz­
konusu olabileceği ve uluslararası antlaşmalar ge­
reği olarak yurt dışına birlik gönderilmesi halinde
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iznine gerek
olduğu belirtilmiştir. Böyle bir gereklilik bulunup
bulunmadığı; gereklilik varsa gönderilecek birlikle­
203
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

rin büyüklüğü (asker sayısı) gibi konularda Türkiye


Büyük Millet Meclisi’nin devre dışı kalması uygun
görülmemiştir
Son fıkra ile getirilen düzenleme, Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi’nin “Başkomutan” olması olgu­
suna dayanmaktadır.
Ani bir saldırı karşısında Türk Silâhlı Kuvvet­
leri elbette ilk tepkileri gösterip yurt savunmasını
sağlayacaktır. Ama sonraki aşamalarda ve uzun
dönemli savunma tedbirleri gibi konularda Meclis,
Cumhurbaşkanı, hükümet ve Genelkurmay Başkanı
arasında eşgüdüm ulusal savunmanın bir gereğidir
(1982/m. 92).

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin işleyişi


A. Toplanma ve tatil
Madde 106- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl
ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil ya-
pabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan veya
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşka-
nınca toplantıya çağırılır.
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisini doğrudan

204
YASAMA

toplantıya çağırabilir. Ayrıca üyelerin beşte birinin ya-


zılı istemi üzerine de Türkiye Büyük Millet Meclisini
derhal toplantıya çağırmak zorundadır.
Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye
Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı ge-
rektiren konu görüşülmeden, ara verme veya tatil sür-
dürülemez.
Gerekçe:
Anayasa metni sadeleştirilerek aynen korun­
muştur (1982/m. 93). Sadece üyelerin istemi üzerine
Meclisin başkan tarafından derhal toplantıya çağır­
ması zorunluluğu ön görülmüştür.

B. Başkanlık Divanı
Madde 107- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş-
kanlık Divanı; Meclis Başkanı, başkanvekilleri, kâtip
üyeler ve idare amirlerinden oluşur.
Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasal parti grupla-
rının üye sayısı oranında divana katılmalarını sağlaya-
cak biçimde kurulur. Siyasal parti grupları başkanlık
için aday gösteremezler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için,
bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Seçilenlerin
görev süresi seçilme tarihinden başlayarak iki yıldır.
205
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları,


Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden
başlayarak beş gün içinde Başkanlık Divanı’na bildi-
rilir. Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada
üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada da üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada
salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy
alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada en fazla oyalan üye, Başkan seçilmiş olur.
Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitimini izle-
yen, beş gün içinde tamamlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekilleri-
nin, kâtip üyelerinin ve idare âmirlerinin, sayısı, se-
çim yetersayısı, oylama sayısı ve yöntemleri, Meclis
İçtüzüğü’nde belirlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkan-
vekilleri, üyesi bulundukları siyasal partinin veya parti
grubunun Meclis içinde veya dışındaki çalışmalarına;
görevlerinin gereği olan durumlar dışında, Meclisi tar-
tışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten
başkanvekili oy kullanamaz.
Gerekçe:
Madde, anlam korunarak sadeleştirmiş ve kısal­
tılmıştır. Yasama döneminin dört yıla indirilmesi ile
ilgili değişiklik yapılmıştır (1982/m. 94).

206
YASAMA

c. İçtüzük, siyasal parti grupları ve kolluk işleri


Madde 108- Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma-
larını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürü-
tür.
İçtüzük hükümleri, siyasal parti gruplarının, Mec­
lisin bütün etkinliklerine üye sayısı oranında katılma-
larını sağlayacak biçimde düzenlenir. Siyasal parti
grupları, en az yirmi üyeden oluşur.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, te-
sis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri
Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür; em-
niyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuv-
vet, ilgili makamlarca Meclis Başkanlığına özgülenir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 95).

D. Toplantı ve karar yeter sayısı


Madde 109- Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az
üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar verir; ancak karar yetersayısı hiçbir
şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından
az olamaz.
207
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet


Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri
yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilir-
ler. Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy
kullanabilir.
Gerekçe:
Madde anlam bakımından aynen korunmuştur
(1982/m. 96).

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması


Madde 110- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulundaki görüşmeler açıktır ve Tutanak Dergisin-
de tam olarak yayımlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçtüzük hükümleri-
ne göre kapalı oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki
görüşme tutanaklarının yayımlanacağı tarih, yirmi yılı
aşmamak kaydıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi kara-
rıyla belirlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki açık görüşme-
lerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisince başka bir karar alın-
madıkça, her türlü araçla yayımı serbesttir.

208
YASAMA

Gerekçe:
Madde aynen korunmuş, sadece kapalı oturum­
lardaki görüşmelerin yayım yasağı süresine üst sınır
getirilmiştir. Meclis, yirmi yılı aşmamak üzere ya­
yım tarihini belirleyebilecektir (1982/m. 97).

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve


denetim yolları
A. Genel olarak
Madde 111- Türkiye Büyük Millet Meclisi; soru,
meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis
soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.
Soru, Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı ola-
rak yanıtlanmak üzere Başbakan veya bakanlardan
bilgi istemektir.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinil-
mek için yapılan incelemedir.
Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini il-
gilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Soru, meclis araştırması ve genel görüşme ile il-
gili önergelerin, verilme usulü, içeriği ve kapsamı ile
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma usulleri Mec-
lis İçtüzüğü ile düzenlenir.
209
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m.98).

B. Gensoru
Madde 112- Gensoru önergesi, bir siyasal parti
grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla
verilir.
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün
içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından
başlayarak on gün içinde gündeme alınıp alınamaya-
cağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiple-
rinden biri, siyasal parti grupları adına birer milletve-
kili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan
konuşabilir. Üye tamsayısının en az üçte biri oranında
milletvekili tarafından desteklenen bir gensoru öner-
gesinin gündeme alınması zorunludur.
Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun
görüşülme günü de belli edilir; ancak, gensorunun
görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarih-
ten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi
günden sonraya bırakılamaz.
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya
grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergele-

210
YASAMA

ri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün


geçtikten sonra oylanır.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebil-
mesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olur; oyla-
mada yalnız güvensizlik oyları sayılır.
Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi
amacına ve yukarıdaki ilkelere uygun olmak kaydıyla
gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle belirlenir.
Gerekçe:
Anayasa metni genel olarak anlam bakımından
aynen korumakla birlikte, ikinci fıkraya eklenen
cümle ile üye tamsayısının en az üçte biri tarafından
desteklenen bir gensoru önergesinin kesinlikle gün­
deme alınması öngörülmüştür (1982/m. 99).

C. Meclis Soruşturması
Madde 113- Başbakan veya bakanlar hakkında,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az
onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılma-
sı istenilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu istemi
en geç on beş gün içinde görüşür ve gizli oyla karara
bağlar. Önergenin reddi halinde, önergeyi verenler on
beş gün içinde Yargıtay ceza daireleri başkanlarından

211
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

oluşan bir kurul tarafından incelenmek üzere Yargıtay


Başkanlığına itirazda bulunabilirler.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumun-
da, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal partile-
rin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye
sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasın-
dan her parti için ayrı ayrı ad çekme yoluyla kurulacak
on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma ya-
pılır. Komisyon, inceleme ve soruşturma için gerekli
kanıtları toplayıp, tanıkları dinledikten sonra raporu-
nu iki ay içinde Başkanlığa sunar. Soruşturma bu sü-
rede bitirilemezse, komisyona iki aylık yeni ve kesin
bir süre verilir. Tatil ve ara verme bu süreleri kesemez.
Bu süre içinde raporun Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına teslimi zorunludur.
Rapor Başkanlığa verildiği tarihten başlayarak
on gün içinde dağıtılır, dağıtımından başlayarak on
gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde
ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir Yüce Diva-
na sevk kararı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun
gizli oyu ile alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüce
Divana sevk kararı ile birlikte bu konudaki iddianame-
nin hazırlanması, davanın Yüce Divanda açılması ve
izlenmesi için ilgili tüm belgeler Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir.

212
YASAMA

Yüce Divana sevk kararının Türkiye Büyük Millet


Meclisi tarafından reddi halinde, aynı fiille ilgili olarak
yeni delil olmadan Yüce Divana sevk kararı alınamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal parti
gruplarında, meclis soruşturması ile ilgili görüşme
yapılamaz ve karar alınamaz.
Gerekçe:
Madde ile öngörülen soruşturma yöntemi korun­
muş; ancak soruşturma açılmasının reddi kararına
karşı Yargıtay nezdinde itiraz yolu öngörülmüştür.
Bu nedenle salt siyasal nedenlerle soruşturma yolu­
nun tıkanması olasılığına karşı, bir yargı organının
inceleme olanağı sağlanmıştır. Ceza kovuşturma­
sında hazırlık soruşturması aşamasında verilecek
takipsizlik kararına karşı itiraz yolu benzeri olan
bu yöntemin, salt siyasal dayanışma gibi nedenlerle
hakkında suçluluğa yönelik belirtiler bulunan üyele­
rin eyleminin örtbas edilmesine engel olunabileceği
umulmaktadır.
Ayrıca komisyon çalışmalarının esasların belir­
tilmesi, hazırlık soruşturması için en geniş yetkile­
rin verildiğinin açıklanması yararlı görülmüştür.
Güncelleştirme metnine, 2001 Anayasa değişik­
likleri işlenmiş; ayrıca bu düzeltmelere ek olarak ta­

213
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

til ve ara vermenin komisyona verilen iki aylık süre­


leri kesemeyeceği öngörülmüştür. İkinci bir yenilik,
Yüce Divan’a sevk kararı ile birlikte bu konudaki id­
dianamenin hazırlanması görevinin Yargıtay Cum­
huriyet Başsavcılığı’na verilmesidir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin Yüce Divan’a sevk iradesi, çoğu
kez hukuksal yönden yeterli bir metin içinde sunula­
mamaktadır. Sevk kararı ile birlikte soruşturma ko­
misyonu raporu ve ekleri iddianame yerine geçecek
şekilde gönderilmektedir. Bu durum uygulamada
Yüce Divan’a gönderilen çok sayıda bilgi ve belgeler
arasında ceza hukuku bakımından hukuksal önem
taşıyanları ayırma güçlüğü yaratmaktadır. Soruştur­
ma komisyonu raporu ve eklerinin iddia makamının
süzgecinden geçerek Yüce Divan’a ceza yargılaması
usullerine uygun biçimde sunulması yargılamanın
rasyonelleşmesini sağlayacaktır.
Bir başka yenilik, Yüce Divan’a sevk kararının
Türkiye Büyük Millet Meclisi’de reddi halinde, aynı
fiille ilgili olarak yeni delil olmadan Yüce Divana
sevk kararı alınamayacağının maddeye eklenmesi­
dir. Her iki yenilik Yüce Divan yargılamaları sıra­
sında ortaya çıkan yorum farklılıklarına açıklık ge­
tirme amacını gütmektedir (1982/m. 100).

214
YASAMA

İkinci Bölüm
YÜRÜTME

1. Cumhurbaşkanı
A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı
Madde 114- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim
yapmış üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçil-
me yeterliğine sahip yurttaşlar arasından yedi yıllık
bir süre için seçilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Mecli-
si üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye
tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisine bağ-
lıdır.
Bir kimse iki kez Cumhurbaşkanı seçilemez.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisiyle ilişiği
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona
erer.
Gerekçe:
Önerimizin basımevine verildiği sırada gün­
demde olan, 21 Ekim 2007 tarihinde yapılacak halk
oylamasına sunulacak düzenleme, sakıncalı görüle­

215
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

rek yürürlükteki 101. madde metni anlam bakımın­


dan aynen korunmuştur. Cumhurbaşkanını halkın
seçmesi, genel gerekçede de belirtildiği üzere, özel­
likle yetkilerinin genişliği durumunda parlamenter
sistemi başkalaştıracak ve yozlaştıracak nitelikte bir
Anayasa değişikliğidir. Önerimizde ise bu yetkiler
parlamenter sistemin çizgisine çekilmiş, tek başına
yapacağı işlemler tüketici biçimde sayılmış ve Cum­
hurbaşkanı yetkilerinin yasa ile genişletilme olanağı
kaldırılmıştır. Basına yansıdığı kadarıyla siyasal ik­
tidar çevrelerinde hazırlıkları yapılan Anayasa de­
ğişikliğinde de benzer bir düzenlemenin yer aldığı
anlaşılmaktadır. Bu durumda Cumhurbaşkanının
halk tarafından seçilmesinde ısrar etmek, cumhur­
başkanlarını, Anayasa’ya göre sahip olmadığı yet­
kileri fiilen kullanmaya özendirmekten başka bir
anlam taşıyamaz. Cumhurbaşkanının seçilmesinde
yaşanan aksaklıklar, yürürlükteki Anayasa’nın bir
eksikliği olmayıp, uzlaşma kültüründeki eksikliğin
bir sonucudur. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı­
nı halka seçtirmek, uzlaşma kültüründeki eksikliği
daha da arttıracak bir etki yaratır ve demokrasiye
zarar verir. Çünkü uzlaşma, çoğulcu demokrasinin
temel değerlerinin başında gelir.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari bir
makam oluşu nedeniyle, Devlet Denetleme Kurulu
216
YÜRÜTME

da uygulamada yarar sağlamadığı görüldüğü için


Anayasa’da düzenlenmelerine gerek görülmemiştir
(1982/m. 101).

B. Seçimi
Madde 115- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi üye tamsayısının üçte iki oy çoğunluğu ve
gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı
halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından
otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının
boşalmasından on beş gün sonra Cumhurbaşkanlığı
seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden iti-
baren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk
on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına
bildirilmesi ve yirmi gün içinde de seçimin tamamlan-
ması gerekir
En az ikişer gün ara ile yapılacak oylamaların il-
kinde, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu
sağlanamazsa, en çok oy alan ilk üç adayla ikinci
oylamaya geçilir. İkinci oylamada üçte iki çoğunluk
sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday ile üçüncü oy-
lamaya geçilir. Üçüncü oylamada da üçte iki çoğunluk
sağlanamazsa, derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi

217
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

seçimleri yenilenir. Tek aday olması halinde de aynı


usul uygulanır.
Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar
görev süresi dolan Cumhurbaşkanı göreve devam
eder.
Gerekçe:
Anayasa metninin ilk iki fıkrası aynen korun­
muştur. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşa­
nan gelişmeler, mevcut düzenlemelerin uzlaşmayı
sağlayamayacağını gösterdiğinden üçüncü fıkrada
bunu sağlayacak bir değişikliğe gidilmesi uygun
görülmüştür. Son fıkrada ise yine yaşanan geliş­
melerin ışığı altında “seçilen” sözcüğü çıkarılarak
yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar es­
kisinin göreve devam edip etmeyeceği konusundaki
duraksamalar giderilmiştir (1982/m. 102).

C. Ant içmesi
Madde 116- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi önünde aşağıdaki andı içerek göreve başlar:
“Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyetinin
varlığını ve bağımsızlığını, ülkesi ve ulusuyla bölün-
mez bütünlüğünü, ulusun kayıtsız ve koşulsuz ege-
menliğini koruyacağıma; insan haklarına dayanan ulu-

218
YÜRÜTME

sal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine


bağlı kalacağıma, Anayasaya sadakatten ayrılmaya-
cağıma, Türkiye Cumhuriyetinin saygınlığını koruyup
yüceltmek ve üstlendiğim görevi tam bir tarafsızlıkla
yerine getirmek için var gücümle çalışacağıma namu-
sum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Gerekçe:
Cumhurbaşkanlığı andı milletvekilleri andına
paralel biçimde ve oradaki gerekçelerle sadeleştiril­
miştir (1982/m. 103).

D. Görev ve yetkileri
Madde 117- Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu
sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusun birliğini tem-
sil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organları-
nın düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü takdirde yasa-
ma yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde
açılış konuşması yapar, gerekli gördükçe Bakanlar
Kurulu ile Hâkimler Yüksek Kuruluna başkanlık eder,
yabancı devletlere devletin temsilcilerini gönderir ve
Türkiye’ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini ka-
bul eder, uluslararası antlaşmaları onaylar ve yayım-
lar, Bakanlar Kurulu kararnameleriyle müşterek karar-

219
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

nameleri ve diğer önemli yürütme işlemlerini imzalar,


sürekli hastalık, sakatlık veya kocama nedenleriyle
belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabi-
lir.
Cumhurbaşkanı Anayasanın diğer maddelerinde
öngörülen yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı, tatil veya ara verme sırasında
Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırma, ge-
rekli gördükçe Bakanlar Kurulu’na ve Hakimler Yük-
sek Kuruluna başkanlık etme veya yasama yılının ilk
günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuş-
ması yapma, kanunları ve kanun hükmünde karar-
nameleri yayımlama, kanunları bir daha görüşülmek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderme,
Başbakanı atama, Anayasa Mahkemesine, Danıştaya,
Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kuruluna üye seçme,
kamu denetçisini seçme ve atama, Anayasa Mah-
kemesine iptal davası açma, uluslararası antlaşma
metinlerinin Anayasayla bağdaşmazlığı gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesine başvurma, yetkilerini tek ba-
şına kullanır.
Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz.
Gerekçe:
Cumhurbaşkanının yetkileri 1961 Anayasası’nda
olduğu gibi parlamenter sisteme uygun bir çizgide
220
YÜRÜTME

belirlenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanının kararna­


meleri imzalama yetkisi, Anayasa Mahkemesi ka­
rarları göz önünde tutularak Bakanlar Kurulu ka­
rarnameleri, müşterek kararnameler ve diğer önemli
yürütme işlemleri olarak açıkça belirtilmek suretiy­
le bu işlemleri aşma girişimlerinin önüne geçilmek
istenmiştir. Esasen tüm önemli devlet işlemlerinin
Cumhurbaşkanının imzasıyla tamamlanması, yü­
rütme görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Ba­
kanlar Kurulu’nca yerine getirileceğini öngören
Anayasa kuralının da bir gereğidir.
Cumhurbaşkanın tek başına yapabileceği işlem­
ler, kendisine devlet başkanı sıfatıyla tanınan yetki­
ler olarak teker teker sayılmak suretiyle, gerek 1961
gerekse 1982 Anayasası döneminde bu konuda or­
taya çıkan tereddütlere ve yapılan tartışmalara son
verilmesi amaçlanmıştır.
Bu ayırım yapıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı­
nın tek başına yapacağı işlemlere karşı yargı yoluna
başvurulamayacağı kuralının, herhangi bir sakınca
yaratmayacağı düşünülmüştür. Bu işlemler yasama
işlemi olmadığından bunlara karşı Anayasa yargı­
sına başvurmak zaten olanaklı değildir. Maddede
sayılanların idari işlem niteliği taşıdığı da söylene­
mez. Bu nedenle, bu işlemlere karşı yargı yoluna

221
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

başvurulamaması aslında bilineni yineleyen nitelik­


te, ama bu yönüyle de gereksiz tartışmaları önleyici
işlevi olan bir kuraldır.

E. Sorumsuzluğu
Madde 118- Cumhurbaşkanı, görevi ile ilgili işlem-
lerinden sorumlu değildir. Anayasada belirlenen ve
Cumhurbaşkanının Başbakan ile ilgili bakanın imzala-
rına gerek olmaksızın yapabileceği işlemler dışındaki
bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzala-
nır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili bakan sorumlu-
dur.
Gerekçe:
Cumhurbaşkanlığ’ının özel durumu ve işlevi
göz önüne alınmış; sorumluluk ve sorumsuzluğu
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ortak imza ile yapabile­
ceği işlemler, yürürlükteki 105. maddenin 1. fıkra­
sının yinelenmesi niteliğindedir. Bu işlemlerden do­
ğan sorumluluk ortak imza sahiplerine aittir.
Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği iş­
lemler teker teker sayılmak suretiyle, gerek 1961,
gerekse 1982 Anayasası döneminde bu konuda or­
taya çıkan tereddütlere ve yapılan tartışmalara son

222
YÜRÜTME

verilmesi amaçlanmıştır. Cumhurbaşkanı’nın so­


rumsuzluğu ilkesi gereği bu karşı yargı yolu açık
tutulmamıştır.

F. Sorumluluğu
Madde 119- Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten
dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı-
nın en az üçte birinin önerisi üzerine üçte ikisinin oyu
ile Yüce Divanda yargılanmasına karar verildiğinde,
Cumhurbaşkanlığı sıfatı ve görevi sona erer.
Bunun dışında, Cumhurbaşkanının suç oluşturan
bir fiilden sorumlu tutulması, görev süresi sonuna er-
telenir. Bu süre içinde zamanaşımı işlemez.
Gerekçe:
Cumhurbaşkanlığın özel önemi ve işlevi göz
önünde tutularak yalnızca vatan hainliği hali sorum­
luluk nedeni sayılmış; yargı yolu için oylama yeter­
sayısı ve sıfatın sona ermesi haline açıklık getirilmiş­
tir. Maddede yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı’nın
Yüce Divan’a sevkinde öngörülen dörtte üçlük ço­
ğunluğun üçte ikiye indirilmesidir. Maddede, Yüce
Divan’a sevk edilen Cumhurbaşkanı’nın görevinin
sona ereceği de açıkça öngörülmüştür (1982/m.
105).

223
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekili do­


kunulmazlığına benzer bir olanaktan yararlanması
doğal görülmüştür.

G. Cumhurbaşkanına vekillik etme


Madde 120- Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt-
dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden
ayrılması durumunda görevine dönmesine kadar;
ölüm, çekilme veya başka bir nedenle Cumhurbaş-
kanlığı makamının boşalmasında ise, yenisi seçilince-
ye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cum-
hurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait
yetkilerini kullanır.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 106).

II. Bakanlar Kurulu


A. Kuruluş
Madde 121- Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakan-
lardan kurulur.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi üyeleri arasından atanır.

224
YÜRÜTME

Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri


veya milletvekili seçilme yeterliğinde olanlar arasın-
dan Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır;
Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca gö-
revlerine son verilir.
Bakanlar Kurulu üyelerinden Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyesi olmayanlar, 93. madde uyarınca üyelik
andı içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece yasa-
ma dokunulmazlığı kazanırlar, milletvekillerinin bağlı
oldukları kayıt ve koşullara uyarlar; Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmuştur, ancak yü­
rürlükteki Anayasa’nın 112/son maddesinde yer al­
dığı gibi yasama meclisi dışından bakan olanların da
milletvekilliği dokunulmazlığından yararlanması bu
maddede düzenlenmiştir (1982/m. 109/2).

B. Göreve başlama ve güvenoyu


Madde 122- Bakanlar kurulunun listesi tam ola-
rak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve okunur,
Meclis tatilde ise derhal toplantıya çağrılır.
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan baş-
layarak bir hafta içinde Başbakan veya görevlendire-

225
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ceği bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Mecli-


sinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu
için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün
geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir
tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 110).

C. Görev sırasında güvenoyu


Madde 123- Başbakan, Bakanlar Kurulunda görü-
şüldükten sonra, gerekli görürse Türkiye Büyük Millet
Meclisinden güven isteyebilir.
Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bil-
dirilmesinin üzerinden bir tam gün geçmedikçe gö-
rüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün
geçmeden oya konulamaz.
Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile reddedilebilir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 111).

226
YÜRÜTME

D. Görev ve siyasal sorumluluk


Madde 124- Başbakan, Bakanlar Kurulunun baş-
kanı olarak, bakanlıklar arası işbirliğini sağlar ve hü-
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Ba-
kanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte
sorumludur.
Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin
eylem ve işlemlerinden de sorumludur.
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve
kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek
ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur, ancak yürürlükteki 112. maddenin dördün­
cü fıkrasının taslak metnimizin 120. maddesinin
sonuna eklenmesinin daha uygun olacağı düşünül­
müştür. (1982/m. 112).

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar


Madde 125- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri, yetkileri ve örgütlenmeleri kanunla düzen-
lenir.

227
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bir baka-


na diğer bir bakan geçici olarak vekâlet eder. Bir ba-
kan, birden çok bakana vekâlet edemez. Herhangi bir
nedenle boşalan bakanlığa en geç on beş gün içinde
atama yapılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Diva-
na sevk edilen bir bakanın, bakanlığı düşer. Başbaka-
nın Yüce Divana sevki durumunda hükümet görevden
çekilmiş sayılır.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmuştur
(1982/m.113).

F. Tüzükler
Madde 126- Bakanlar Kurulu, kanunların uygulan-
masını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üze-
re, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın inceleme-
sinden geçirilmek koşuluyla tüzükler çıkarabilir.
Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanun-
lar gibi yayımlanır.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmuştur (1982/m.
115).

228
YÜRÜTME

G. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu


Madde 127- Cumhurbaşkanınca seçimlerin yeni-
lenmesine karar verilmesi durumunda, Bakanlar Ku-
rulu çekilir. Cumhurbaşkanı, geçici bakanlar kurulunu
kurmak üzere bir Başbakan atar.
Geçici Bakanlar Kuruluna siyasal parti grupların-
dan alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı saptayarak Başbakana bildirir. Önerilen
bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen par-
tiler yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya
dışarıda bağımsızlar atanır.
Geçici Bakanlar Kurulu, yenileme kararının Res-
mi Gazetede yayımlanmasından başlayarak beş gün
içinde kurulur.
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvu-
rulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu, yeni Meclis oluşup, yeni
Bakanlar Kurulu atanıncaya kadar görev yapar.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 114). Ancak, bazı bakanların Taraf­
sızlığı konusu uygulamada etkin sonuç vermediği
anlaşılamadığından metinden çıkarılmıştır.

229
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cum-


hurbaşkanınca yenilenmesi
Madde 128- Bakanlar Kurulunun 121. maddeye
göre güvenoyu alamaması veya 122. veya 111. mad-
delerde belirlenen esaslara göre güvensizlik oyuyla
düşürülmesi durumlarında kırk beş gün içinde yeni
Bakanlar Kurulunun kurulamaması veya kurulup gü-
venoyu alamaması durumunda; Cumhurbaşkanı, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçim-
lerin yenilenmesine karar verebilir.
Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden is-
tifa etmesi üzerine kırk beş gün içinde veya yeni seçi-
len Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı
seçiminden sonra yine kırk beş gün içinde; Bakanlar
Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaş-
kanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışa-
rak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Yenileme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve
seçime gidilir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından aynen korun­
muştur (1982/m. 116).

230
YÜRÜTME

I. Savunma ve Ulusal Güvenlik


1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanı
Madde 129- Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhur-
başkanınca temsil olunur.
Ulusal güvenliğin sağlanmasından ve Türk Silâh-
lı Kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu
sorumludur.
Genelkurmay Başkanı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
komutanıdır; Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine,
Cumhurbaşkanınca atanır.
Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Baş-
kanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile görev ilişkileri ve
yetki alanı kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Kurtuluş Savaşı döneminden kalma önemli bir
geleneği simgeleyen yürürlükteki Anaya­sa’nın 117.
maddesinin birinci fıkrası aynen korunmuştur.
Başkomutanlık görevinin fiilen Genelkurmay
Başkanı’nca yerine getirilmesi doğaldır. Ancak ulu­
sal güvenliğin üst düzey gereklerinin tam olarak ye­
rine getirilebilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Genelkurmay
231
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Başkanı arasında eşgüdümü gerektiren bir anlayışla


düzenleme yapılmıştır (1982/m. 117).

2. Ulusal Güvenlik Kurulu


Madde 130- Ulusal Güvenlik Kurulu; Cumhurbaş-
kanının başkanlığında, Başbakan ve kanunun göster-
diği bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet ko-
mutanlarından kurulur. Kurula hangi bakanların üye
olarak katılacağı kanunla belirlenir.
Cumhurbaşkanı bulunmadığı zaman kurul, Baş-
bakanın başkanlığında toplanır.
Ulusal Güvenlik Kurulu, ulusal güvenlik ile ilgili
kararların alınmasında ve eşgüdüm sağlanmasında
yardımcı olmak üzere gerekli temel görüşleri Bakan-
lar Kuruluna bildirir.
Gerekçe:
Ulusal Güvenlik Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’
nun bir, yardımcı organı ve görüşlerinin danışma
niteliğinde olduğunda kuşku yoktur. Bu anlayışla,
madde yürürlükteki 118. maddenin anlamı koruna­
rak yazılmıştır.
Bu kurulun genel sekreterliği, anayasal düzenle­
me konusu olmayıp kanunla düzenlenebileceğinden
metinden çıkarılmıştır (1982/m. 118).

232
YÜRÜTME

III. Kamu yönetimi


A. Yönetimin temel ilkeleri
1. Yönetimin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği
Madde 131- Kamu yönetimi, kuruluş ve görevleriy-
le bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
Yönetimin kuruluşu ve görevleri, merkezden yö-
netim ve yerinden yönetim ilkelerine dayanır.
Kamu tüzelkişiliği ancak kanunla veya kanunun
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle aynen korun­
muştur (1982/m. 123).

2. Yönetmelikler
Madde 132- Başbakanlık, bakanlıklar ve kamusal
kuruluşlar, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun-
ların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler çıka-
rabilir.
Hangi nitelikteki yönetmeliklerin Resmî Gazetede
yayımlanacağı kanunda belirtilir. Kurumlar ve kuru-
luşlar, Resmi Gazetede yayımlanmayan yönetmelikle-
rin ve yönetmelik değişikliklerinin adını, tarihini, nu-
233
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

marasını ve konusunu Resmi Gazetede ilan eder; bu


ilanda tam metne nasıl ulaşılabileceği de belirtilir.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmuş, ancak uygu­
lamada sorunlar çıkması nedeniyle, 1961 Anaya­
sası’nda olduğu gibi, tüm yönetmeliklerin en azın­
dan adı, tarih ve numarası ile konusunun Resmi
Gazete’de yayımlanması öngörülmüştür. Böylece,
yönetimin saydamlığı ilkesine ve yasaların “ulaşı-
labilir” olması gereğine uygun bir düzenleme geti­
rilmiş olmaktadır (1982/m. 124).

3. Yönetimin saydamlığı
Madde 133- Yönetsel işlemlerde saydamlık temel
ilkedir. Yönetim, işlemlerinde gerekçe göstermek ve
kararlarına karşı başvuru yollarını ve sürelerini belirt-
mek zorundadır.
Kanunda belirtilen zorunlu haller dışında yöneti-
min elindeki belge ve bilgiler ilgili herkese açıktır. Hak
arama özgürlüğünü sınırlayacak nitelikte gizlilik kaydı
konulamaz.
Gerekçe:
Yönetim hukukunun genel bir ilkesi haline gelen
“Yönetimin saydamlığı”, öncelikle yönetsel işlemle­

234
YÜRÜTME

rin gerekçeli olmasını zorunlu kılar. Gerekçe zorun­


luluğu, işlemi yapan kamu görevlisini daha dikkatli
olmaya yöneltir; bu da, hakkında işlem yapılan kişi
için güvence oluşturur. Kişi, kendisi hakkında yapı­
lan işlemin nedenini ve dayanaklarını bileceğinden
gerekçe, yargı yolunu kullanıp kullanmama konu­
sunda karar vermesinde ilgiliye yol gösterir. Eğer
sonuç alınamayacaksa yargı organı da gereksiz yere
meşgul edilmemiş olur.
Yönetimin kamu yararına işlediğine yurttaşları
inandırmanın en geçerli yolu, yönetsel bilgi ve bel­
geleri ilgililere açmaktan geçer. Gizliliğin gerek­
li olduğu durumlarda gizlilik derecesi, hak arama
özgürlüğünü zedeleyici olmamalıdır. Yönetimin
saydamlığı maddesi, aynı zamanda “bilgilenme ve
katılma hakkı” başlıklı 40. maddenin birinci fıkra­
sında tanınmış hakkın güvencesidir.
Yönetimin kararlarına karşı başvuru yollarının
bildirilmesi yükümlülüğü 2001 Anayasa değişikli­
ği ile benimsenmiş ve yürürlükteki 40. maddenin
II. fıkrasına eklenmiştir. Saydamlığın bir önkoşulu
olan “gerekçe gösterme yükümlülüğü”nün henüz
yürürlükteki Anayasa’da yer almamış olması bir
eksikliktir; birinci fıkra bu eksikliği de gidermeyi
amaçlamaktadır.

235
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

4. Kamu görevlileri
Madde 134- Devletin, kamu iktisadi girişimlerinin
ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel yönetim esasla-
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmet-
lerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikle-
ri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülük-
leri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla
düzenlenir.
Üst düzey yöneticilerin yetiştirilme usul ve ilkeleri
kanunla düzenlenir
Gerekçe:
1961 ve 1982 anayasalarında belirlenen esaslar
doğrultusunda yapılan düzenleme korunmuştur.

5. Sorumluluk ve yaptırımlar
Madde 135- Memurlar ve diğer kamu görevlileri
Anayasaya ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bu-
lunmakla yükümlüdürler. Görevlerini yerine getirir-
ken, kişiler arasında inanç ve düşüncelerinden ötürü
herhangi bir ayırım yapamazlar.
Kamu görevlileri hakkında yapılacak disiplin ko-

236
YÜRÜTME

vuşturmalarında; suçlamanın ilgiliye açıkça ve yazılı


olarak bildirilerek, yazılı savunmasının istenmesi zo-
runludur.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işle-
dikleri ileri sürülen suçlardan ötürü ceza kovuşturma-
sı yapılması, kanunlarda belirtilen usullere bağlıdır.
Gerekçe:
Kenar başlığı sadeleştirilen Anayasa metni, ye­
niden düzenlenmiştir. Maddede yapılan değişiklikle,
istisnalar kaldırılarak, tüm disiplin cezalarına karşı
yargı yolu açılmıştır. Memur ve diğer kamu görev­
lilerinin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar
bakımından güvence sağlayan ve kamuoyunda çok
eleştirilen son fıkrası kaldırılmış ve konu kanunko­
yucunun takdirine bırakılmıştır (1982/m.129).

6. Kanunsuz emir
Madde 136- Kamu hizmetlerinde herhangi bir sı-
fat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı
emri; Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik kurallarına
aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri
verene bildirir. Ancak üstü emrinde direnir ve bu emri-
ni yazıyla yinelerse, emir yerine getirilir. Bu durumda
emri yerine getiren sorumlu olmaz.

237
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Askeri hizmetlerin görülmesi ve ivedi durumlarda


kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için
kanunla gösterilen ayrık durumlar saklıdır.
Konusu suç oluşturan emir, hiçbir suretle yerine
getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtu-
lamaz.
Gerekçe:
Önceki hükümlere koşut düzenleme yapılmış­
tır. Maddede yapılan değişiklik, mantıki sıralama
bakımından yürürlükteki üçüncü fıkra ile ikinci
fıkranın yer değiştirmesinden ibarettir. Böylece 3.
fıkranın herhangi bir istisna öngörmediği, daha da
açıklık kazanmıştır (1982/m. 137).

7. Yargı denetimi
Madde 137- Yönetimin her türlü eylem ve işlemle-
rine karşı yargı yolu açıktır. Yargı, eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunu denetler.
Yönetsel işlemler ile ilgili olarak açılacak davalar-
da süre, yazılı bildirim ile başlar.
Yürütmenin durdurulması kararları derhal uygu-
lanır.
Hizmetle bağdaşmayan eylem ve işlemleri veya
kişisel kusurları sonucu doğan zararlar için ilgililer,
238
YÜRÜTME

doğrudan memura veya yönetime karşı giderim dava-


sı açabilirler.
Yönetim, eylem ve işlemlerinden doğan zararları
gidermekle yükümlüdür. Zarar, kamu görevlilerinin
kişisel kusurlarından ileri gelmişse; yönetim, ödediği
tazminatı her durumda bu görevlilerden alır.
Gerekçe:
Hukuk devletinin güvencesi olan hüküm, bu il­
keye aykırılık oluşturan kısımlar çıkartılmak sure­
tiyle korunmuştur. Yargı yolunun kapatılamayacağı
kuralı getirilmiş, tahkimle ilgili düzenleme metin­
den çıkarılmıştır. Ayrıca, Yüksek Askeri Şuranın
kararlarına karşı yargı yolunun açılması, hem hu­
kuk devletinin hem de Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin
saygınlığının gereğidir. Cumhurbaşkanı’nın tek ba­
şına yapacağı işlemler, kendisine yürütme faaliyeti
dışında devlet başkanı sıfatıyla tanınmış yetkilerdir.
Önerimizin 117. maddesinde bu ilkeye uygun olarak
tüketici bir biçimde sayılmış olan bu yetkilerin yargı
denetimi dışında tutulmaları sakıncalı görülmemiş­
tir.
Yargı denetimini hukukilik ile sınırladıktan
sonra bu ilkenin karşılayacağı diğer sınırlama ve
yasakların Anayasa’ya konması yargısal denetim
işlevini zedeleyici görüldüğünden dördüncü fıkra
239
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Ana­ya­sa’dan çıkarılmış “yürütmeyi durdurma” ka­


rarlarına işlerlik kazandırmak için ilgili fıkra yeni­
den düzenlenmiştir.
Ayrıca olağanüstü hallerde yürütmenin durdu­
rulması kararının yasayla sınırlandırılmasına ola­
nak tanıyan kural Anayasa’dan çıkarılmıştır.
Yönetimin eylemlerinden ve işlemlerinden do­
ğan zararı gidermesi temel ilke olarak kabul edil­
miştir. Maddedeki yenilik, idarenin kişisel kusu­
ruyla zarara yol açarak tazminat ödenmesine sebep
olmuş kamu görevlisine rücu zorunluluğu getirilmiş
olmasıdır (1982/m. 125).

B. Kamu yönetiminin kuruluşu


1. Merkezden yönetim
Madde 138- Türkiye, merkezden yönetim kuruluşu
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik koşullara
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de
diğer aşamalı bölümlere ayrılır.
İllerin yönetimi, yetki genişliği esasına dayanır.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkez-
den yönetim örgütü kurulabilir. Bu örgütün görev ve
yetkileri kanunla düzenlenir.
240
YÜRÜTME

Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle aynen korun­
muştur (1982/m. 126).

2. Yerel yönetimler
Madde 139- Yerel yönetimler; il, belde veya köy
halkının ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve
genel karar organları halk tarafından seçilen kamu
tüzelkişileridir.
Yerel yönetimler ülke bütünlüğüne, coğrafya du-
rumuna, ekonomik koşullara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre kanun ile oluşturulacak birimlerdir.
Yerel yönetim seçimleri 44. maddedeki esaslara göre
dört yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara
seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapıl-
ması gereken yerel yönetimler organlarına veya bu
organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler
milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.
Kadınlar ve erkekler il genel meclisi, il belediye
meclisi ve büyükşehir belediye meclislerinde en az
yüzde otuz oranında temsil edilir.
Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının bu niteli-
ği kazanmaları ve kaybetmeleri konusundaki denetim
ancak yargı yoluyla olur.

241
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Merkezden yönetimin, yerel yönetimler üzerinde;


yerel hizmetlerin Anayasaya ve yönetimin bütünlüğü
ilkesine uygun biçimde yürütülmesi, kamu görevlerin-
de birliğin sağlanması, kamu yararının korunması ve
yerel gereksinimlerin gereği gibi karşılanması ama-
cıyla, kanunla belirtilen ilke ve yöntemlere göre göze-
tim yetkisi vardır.
Yerel yönetimlere ve birliklerine görevleriyle oran-
tılı gelir kaynakları sağlanır. Yerel yönetim ve birliklerin
her türlü akçalı kaynağının kullanılmasında saydamlı-
ğın sağlanması amacıyla, gelir ve giderlerinin kullanıl-
masını denetleyecek kurum ve denetleme usulleriyle
ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkile­
rinde Anayasa ilkelerine ve Cumhuriyetin temel ni­
teliklerine uyulması, doğal bir gerekliliktir.
Kadınlar ve erkekler arasındaki temsil eşitsizli­
ğini giderici bir hüküm bu maddeye de konmuştur.
Eşit temsil esasının yalnızca Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilmesi, kadınlar ve erkeklerin
toplumsal yaşamın her alanında eşitliğini sağlamak
bakımından yeterli değildir. Bu madde ile getirilen
asgari temsil oranı, sözkonusu eşitliğin çalışma ha­

242
YÜRÜTME

yatında ve meslek örgütlerinde hayata geçmesini


sağlayacaktır.

C. Uzman ve özerk kuruluşlar


1. Kamu Denetçiliği Kurumu
Madde 140- Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu de-
netçisinin başkanlığında kamu yönetiminin yargı dışı
denetimini sağlamak ve yurttaşların yönetimin işleyi-
şinden doğan şikâyet, istem ve başvurularını incele-
mek ve görüş belirlemek üzere oluşturulur.
Kamu denetçisi Cumhurbaşkanınca altı yıl için
atanır. Kamu denetçisine Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerine ödenen aylık ve yolluk gibi ücret ödenir.
Kamu Denetçiliği Kurumu, hak ihlallerine ilişkin
kişisel ve toplu şikâyetleri ve vardığı sonuçları ilgili
kurumlara iletir. Kurum, her yıl ve gerekli gördükçe
çalışmaları ve insan haklarının gerçekleşme durumu
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Cumhur-
başkanına rapor verir. Bu raporlar Resmi Gazetede
yayımlanır.
Kamu denetçiliği kurumunun kuruluşu, işleyişi,
görev ve yetkileri özerklik ilkesine göre kanunla dü-
zenlenir.

243
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu, yönetim
açısından “uzman ve özerk kurullar”ın başlıcası ola­
rak kuruluş ve örgütlenmesi bir “bağımsız yönetsel
otorite” şeklinde düzenlenmiştir.
Kamu yönetimi, 1970’li yıllardan bu yana yeni
kurumlar kategorisi ile zenginleşmektedir. Çeşitli
yabancı ülkelerde yönetim “bütünü” içinde, ama
onun hiyerarşik yapısı dışında yer alan kurumlar,
yürütme karşısında bağımsız organik ve işlevsel
statü ile donatılmış bulunuyorlar. Bu çerçevede yer
alan birimler, yerine göre hem kamusal eylem sü­
reçlerine hem de özgürlüklerin düzenlenmesine, ka­
musal işlem ve eylemlerden kaynaklanan yakınma
ve dileklerin, uyuşmazlıkların çözüme bağlanması­
na katılıyorlar.
Kamu Denetçiliği Kurumu, özellikle, kamu ma­
kamlarından kaynaklanan hak ve özgürlük ihlalle­
rinin giderilmesi konusunda oynayacağı rolle yargı
organlarının yükünün hafifletilmesine katkıda bulu­
nabilecektir.

244
YÜRÜTME

2. Yükseköğrenim ve üst kuruluşları


a. Yükseköğrenim kurumları
Madde 141- Üniversiteler ve diğer yükseköğrenim
kurumları bilimsel ve yönetsel özerklik ilkesine göre,
kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kurulur, ça-
lışır ve denetlenir. Devlet üniversitelerinin işlevlerini
verimli biçimde yerine getirmelerine yetecek akçalı
olanaklar sağlanır. Bu kaynakların amacına uygun bi-
çimde kullanılması denetlenir.
Çağdaş bilim ve eğitim-öğretim ilkelerine aykırı
yükseköğrenim kurumları kurulamaz.
Yükseköğrenim kurumları kamu tüzel kişiliğine
sahiptir.
Yükseköğrenim kurumlarının öğretim elemanları
araştırma, öğretim ve yayın etkinliklerini bilimsel öz-
gürlük ilkesi çerçevesinde serbestçe yürütürler.
Devlet üniversiteleri kendileri tarafından seçilen
organlar eliyle yönetilir. Kanun, yeni kurulmuş olan
devlet üniversitelerinin yönetiminin, gelişmelerini ta-
mamlayıncaya kadar bir başka devlet üniversitesince
üstlenilmesini düzenler.
Üniversitelerin yönetim organlarında kadınlar ve
erkekler, sözkonusu kurumlardaki sayılarının en az
üçte ikisi oranında temsil edilir.
245
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Üniversitelerin yönetim organlarıyla öğretim ele-


manları, Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumunun veya
üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan ma-
kamlarca her ne surette olursa olsun görevlerinden
uzaklaştırılamazlar.
Vakıflar tarafından kazanç amacına yönelik olma-
mak koşuluyla kurulacak yükseköğrenim kurumlarının
akçalı ve yönetsel konular dışındaki akademik çalış-
maları, öğretim esasları, akademik personelin sağlan-
ması, yükselme usul ve esasları, meslek güvenceleri
ve özlük hakları bakımından devletçe kurulan yüksek
öğrenim kurumları için Anayasada belirtilen hüküm-
lere bağlıdır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı bünye-
sinde, mesleki eğitim ve öğretim kurumları kanunla
kurulabilir.
Gerekçe:
Birinci fıkra ile devlet üniversitelerinin gerekli
akçalı olanaklara kavuşturulmasının devletin ödevi
olduğu belirtilmiştir.
Önerilen düzenlemenin genel yaklaşımı, yük­
seköğrenim kurumlarının özerkliğini, akademik
yaşamın özgürlüğünü ve akademik personelin gü­
vencesini ön planda tutan bir anlayışı yerleştirmeye
yöneliktir.
246
YÜRÜTME

Kadınlar ve erkekler arasındaki temsil eşitsizli­


ğini giderici bir hüküm bu maddeye de konmuştur.
Eşit temsil esasının yalnızca Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilmesi, kadınlar ve erkeklerin
toplumsal yaşamın her alanında eşitliğini sağlamak
bakımından yeterli değildir. Bu madde ile getirilen
asgari temsil oranı, sözkonusu eşitliğin çalışma ha­
yatında ve meslek örgütlerinde hayata geçmesini
sağlayacaktır.
Beşinci fıkra, devlet üniversitelerinin kendileri
tarafından seçilen organlarca yönetilmesini öngör­
mekle birlikte, sayısı hızla artmış olan yeni üniver­
sitelerle köklü ve gelişmiş üniversitelerin yönetimi
arasında bir farklılığa da izin vermektedir. Buna
göre ilgili kanun yeni kurulan, öğretim üyesi sayı­
sı az, kanunda belirlenecek akademik ölçütler ba­
kımından henüz gelişme aşamasında olan devlet
üniversitelerinin yönetimini geçici olarak gelişmiş
üniversitelere verecektir.
Maddenin sekizinci fıkrası akademik standart­
lar ve meslek güvencesi bakımından devlet üniversi­
teleri ile vakıfların kuracakları yükseköğrenim ku­
rumları arasında paralellik sağlamaya yöneliktir.
Son fıkrada yürürlükteki Anayasa’nın Türk
Silâhlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yük­
247
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

seköğretim kurumlarının kendi özel kanunlarının


hükümlerine tabi olduğunu belirten 132. maddesine
benzer bir düzenleme yapılmıştır. Bu kurumlarda
verilecek eğitim ve öğretimin, mesleki amaçlara yö­
nelik olması doğal sayılmıştır. (1982/m. 130).

b. Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu


Madde 142- Yükseköğrenim alanında çağdaş bi-
lim ölçütlerine uygunluğu sağlamak, kurumların öğ-
renci sayısını saptamak, gerekli planlama ve üst de-
netimi yapmak, yükseköğrenim kurumları arasında
eşgüdümü sağlamak üzere yükseköğrenim kurumları
temsilcilerinden ve yükseköğrenim alanında bilgi ve
deneyim sahibi, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen
kişilerden oluşan Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu
kanunla kurulur. Bu kurumun oluşmasında çoğunlu-
ğun devlet üniversitelerince seçilecek temsilcilerden
olması gözetilir. Kanun, Yükseköğretim Eşgüdüm Ku-
rumunda görev yapacak devlet üniversitesi temsilcile-
rinin sayısının belirlenmesinde bu kurumların fakülte
sayısı ve gelişmişlik düzeylerini göz önünde tutar.
Devlet üniversitelerinin bütçeleri Yükseköğretim
Eşgüdüm Kurumunca incelendikten sonra Milli Eği-
tim Bakanlığınca merkezi yönetim bütçesi esaslarına
uygun olarak yürürlüğe konulur.

248
YÜRÜTME

Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumunun kuruluşu,


başkan ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileriyle ça-
lışma ilkeleri akademik özgürlük ve özerklik ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu adıyla yeni
bir organ oluşturulmuş ve bu kurumun görev ve
yetkilerinin çerçevesini çizilmiştir. Bu madde adı
geçen kurumu üniversitelerin ağırlıkta olduğu ku­
ruluş haline dönüştürmeyi ve üniversite özerkliğini
korumayı amaçlayan bir biçimde düzenlenmiştir.
Madde Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu’nun
yapısı ve görevleri ile ilgili genel belirleyici ilkeleri
getirmekte ve somutlaştırıcı düzenlemeyi bu ilkeler
çerçevesinde ilgili kanuna bırakmaktadır (1982/m.
131).

3. Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu


Madde 143- Radyo ve televizyon yayın ilkelerini
belirlemeye, bu yayınları, izlemeye, kişiler, siyasal
partiler ve kuruluşlar açısından tarafsızlık, eşitlik ve
çoğulculuk ilkeleri yönünden denetlemeye, tüzel kişi-
ler ve kamu kuruluşlarınca kurulacak radyo ve televiz-
yon istasyonlarına yayın izni vermeye, yayın ilkelerine

249
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

aykırı davrananlar hakkında kanunda belirtilen yaptı-


rımları uygulamaya, gerektiğinde yayın iznini geri al-
maya yetkili olmak üzere özerk ve tarafsız bir Görsel
ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu oluşturulur.
Kurul, yükseköğrenim görmüş dokuz üyeden
oluşur. Kurula üç üye en az ikisi iletişim fakülteleri
öğretim üyelerinden olmak üzere Yüksek Öğretim Eş-
güdüm Kurulunca seçilir. Bir üye Rekabet Kurulunca
önerilecek iki misli aday arasından Cumhurbaşkanın-
ca seçilir ve atanır. Beş üye Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti
gruplarının oranlarına göre belirlenecek kontenjan
uyarınca seçilir.
Seçilen üyelerin kamu yönetimi, iletişim, basın-
yayın, kültür ve sanat dallarından birinde en az on
beş yıl çalışmış ve alanında tanınmış kişilerden olma-
sı gerekir.
Kurul sürekli çalışır.
Kurul üyeliğinin süresi altı yıldır. Kurul üyelerin-
den üçte biri, iki yılda bir yenilenir. Süresi dolmadan
boşalan üyenin yerine seçilen, o üyenin süresini ta-
mamlar. Kurul üyelerinin bu süre içinde eski görevle-
riyle ilişkileri kesilir ve başka hiçbir görev alamazlar.
Üyelerin, eski hizmet yerlerindeki kadrolar saklı tu-

250
YÜRÜTME

tulur. Süresi biten ya da kendi isteğiyle ayrılan kurul


üyesi, haklarıyla eski görevine döner.
Kurul üyelerine, görev yaptıkları sürece yasama
meclisi üyelerinin aylık ve ödenekleri tutarında öde-
me yapılır.
Kurulun oluşumu, işleyişi, yöneticilerin seçimi,
yetki, görev ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
Kamu iktisadi teşebbüsü niteliği taşıyan veya
devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinden akçalı yar-
dım gören haber ajansları çalışmalarını özerklik ve
yansızlık ilkesine uygun olarak yürütür.
Gerekçe:
İletişim özgürlüğünün kullanılmasını ve ilgili
sektörün kurallarına uygun olarak işleyişini düzen­
leyen kurulun, tek yanlı siyasal etkilerden korunma­
sı amacıyla ayrıntılı düzenlemeye gidilmiştir. Amaç,
yansızlığı ve bağımsızlığı sağlamaktır.
Avrupa devletlerinde de görsel-işitsel iletişim
sektörünün gözetimi; bağımsız yönetsel makamlara
verilmektedir. Siyasal iktidarlar karşısında organik
ve işlevsel bağımsızlığa sahip olan ve önemli yetki­
lerle donatılmış bulunan görsel-işitsel iletişim kurul­
ları, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların, hukuk
kurallarına, yasa önünde eşitlik anlayışına ve kişi

251
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ve görüşler ile basın ve yayın araçların demokratik


çoğulculuğu ilkesine uygun işleyişini sağlamak ve
etik kurallar koymak, hem de görsel-işitsel hizmet­
ten yararlanma özgürlüğünü güvence altına almak
amacıyla düzenleme ve yaptırım uygulama yetkisine
varan bir gözetim işlevini yerine getirmektedirler.

4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


Madde 144- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları; kanunla kurulan, organ-
ları kendi üyeleri arasından kendilerince ve kanunda
gösterilen usule göre yargı gözetiminde seçilen, kamu
tüzel kişileridir.
Bu kuruluşların, seçilmiş organları, bir yargı kara-
rı olmaksızın geçici veya sürekli olarak görevlerinden
uzaklaştırılamaz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
bunların üst kuruluşlarının yönetim organlarında ka-
dınlar ve erkekler, sözkonusu kurumlardaki sayıları-
nın en az üçte ikisi oranında temsil edilir.
Bu kuruluşların yönetim ve işleyişleri kanunla
belirlenir. Düzenleyici işlemleri ve çalışma ilkeleri de-
mokratik kurallara aykırı olamaz.

252
YÜRÜTME

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,


belli bir mesleğe mensup olanların ortak gereksinim-
lerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştır-
mak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş-
mesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle
ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen
kılmak amacıyla oluşturulur.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
üyeleri hakkındaki disiplin kovuşturmalarında, suçla-
manın ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilerek, yazılı
savunmasının istenmesi zorunludur.
Gerekçe:
1961 Anayasası’ndaki hüküm esas alınmıştır.
1982 Anayasası’nın müdahaleci tutumu benimsen­
memiştir. Meslek kuruluşlarının, mesleki çalışmala­
rını kolaylaştırmak, mesleğin kamu yararına uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni egemen kılmak amacıyla kanunla oluştu­
rulması benimsenmiştir.
Kadınlar ve erkekler arasındaki temsil eşitsizli­
ğini giderici bir hüküm bu maddeye de konmuştur.
Eşit temsil esasının yalnızca Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilmesi, kadınlar ve erkeklerin
toplumsal yaşamın her alanında eşitliğini sağlamak
253
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

bakımından yeterli değildir. Bu madde ile getirilen


asgari temsil oranı, sözkonusu eşitliğin çalışma ha­
yatında ve meslek örgütlerinde hayata geçmesini
sağlayacaktır.

5. Devlet Planlama Örgütü


Madde 145- Anayasada öngörülen planlama ilke-
lerinin bilimsel temellerde gerçekleşmesini sağlamak
amacıyla kanunla özerk ve uzman bir birim olarak
Devlet Planlama Örgütü kurulur.
Gerekçe:
İktisadi, sosyal ve kültürel gelişmenin bir plan
çerçevesinde gerçekleştirilmesi esasını kabul eden
1961 Anayasası’nın 129. maddesinin gerekçesine
göre; “bilhassa az gelişmiş memleketlerin kalkın-
ması için, bütün iktisadi hayatı kaplayan bir plana
ihtiyaç olduğu bugün herkesçe kabul edilen bir ger-
çektir. Kısaca, dünya, en geniş anlamıyla milli kay-
nakları en rasyonel şekilde kullanmaya çalışmak
şeklinde ifade edilebilecek olan planlı ekonomiye
gitmektedir.”
Aradan geçen yaklaşık yarım yüzyıl, planlama
gereksinimini azaltmamış tam tersine arttırmıştır.

254
YÜRÜTME

Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, birçok


gelişmiş devletlerde kaynakların rasyonel kullanı­
mı, planlama suretiyle olmuş ve planlama, ekono­
mik kamu hukukunun başlıca amacı haline gelmiş­
tir. Giderek “sürdürülebilir gelişme” ışığında çev­
re planlaması, turizmin planlanması, yatırımların
planlanması gibi sektörlerin bütünlük içinde plan­
lanması gereği ortaya çıkmıştır.
Devlet Planlama Örgütü’nün son çağdaş geliş­
meler ışığında güçlü biçimde yeniden örgütlenmesi,
21. yüzyıl Türkiye’si için yaşamsal bir önem taşı­
maktadır.

6. Kültür ve Sanat Yüksek Kurumu


Madde 146- Kültürü ve sanatı, çağdaş uygarlık
düzeyinde geliştirmek, araştırmak ve yaymak amacıy-
la Kültür ve Sanat Yüksek Kurumu kurulur.
Kamu tüzel kişiliğine sahip kurum özerktir; kuru-
luşu, işleyişi ve çalışmaları tarafsızlık esasına göre
kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne göre “Her-
kes toplumun kültürel yaşamına özgürce katılmak,
güzel sanatlardan tat almak, bilimsel alandaki iler-

255
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

leyişi ve onun yararlarını paylaşmak hakkına sahip-


tir” (m. 27/I). Aynı hak Birleşmiş Milletler’in öncü­
lüğünde hazırlanan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi’yle de kabul edilmiştir. (m. 15)
Anayasa’mızda da “bilim ve sanat özgürlüğü” bi­
reyler için hak olarak tanınmıştır. Bu hakkın etki­
li ve düzeyli biçimde sağlanması amacıyla “sanatı
ve sanatçıyı koruma görevi” de devlete verilmiştir.
Devletin bu görevi gerektiği biçimde yerine getirir­
ken, siyasal baskı ve yönlendirmelerden uzak bir ku­
ruma gereksinim doğmuştur. Gelişmiş kimi demok­
ratik düzenlerde bu görev özerk bir kuruma veril­
mektedir. Ülkemizde de böyle bir kuruma duyulan
gereksinim açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır.

7. Diyanet İşleri Başkanlığı


Madde 147- Genel yönetim içinde yer alan Diyanet
İşleri Başkanlığı, kanunda gösterilen görevleri laiklik
ilkesi doğrultusunda, farklı din ve mezheplere eşit
davranma ilkesini gözeterek yerine getirir. Bu ilkeleri
yaşama geçirecek önlemler kanunda gösterilir.
Gerekçe:
Ulusça bütünleşme ve dayanışma duygularını
güçlendirme amacı ve laiklik ilkesi doğrultusunda

256
YÜRÜTME

inanç ve din özgürlüğünü destekleyecek uzman bir


kurum olarak kabul olunan Diyanet İşleri Başkan­
lığı, farklı din ve mezheplere eşit davranma ilkesi
vurgulanarak korunmuştur. Esasen farklı din ve
mezheplere eşit davranma, laiklik ilkesinin de bir
gereğidir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uy­
gulamada egemen mezhebe hizmet veren görüntü­
sü, bu belirlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

8. Diğer uzman ve özerk kuruluşlar


Madde 148- Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin,
iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya çıkardığı
sektörlerin düzenli işleyişini sağlamak, ilgili hak ve
özgürlükleri güvence altına almak amacıyla kanunla
uzman ve özerk birimler oluşturulabilir.
Kanun, demokratik denetim ve özerklik ilkelerini
gözetmek suretiyle, bu kuruluşlara üye atama, görev-
den alma usullerini ve diğer işleyiş usul ve esaslarını
belirler.
Gerekçe:
Bu madde, uzman ve özerk kuruluşların Ana­
yasada sayılanlarla sınırlı olmadığını belirtmek ve
kanunkoyucunun gerektiğinde yenilerini kurmasına
olanak tanımak amacıyla düzenlenmiştir.

257
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

D. Olağanüstü yönetim usulleri


1. Olağanüstü haller
Madde 149- Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar
veya ağır ekonomik bunalım hallerinde Cumhurbaşka-
nının başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu, yur-
dun bütününde veya herhangi bir yerinde süresi dört
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Anayasal demokratik düzeni veya temel hak ve
özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şid-
det eylemlerine ilişkin ciddi belirtilerin ortaya çıkması
veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ağır bir
biçimde bozulması durumlarında; Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu, Ulusal
Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yur-
dun herhangi bir yerinde veya bütününde süresi dört
ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca, olağanüstü hal ilanı-
na karar verildiğinde bu karar derhal Resmi Gazetede
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse
derhal toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, gerekli görürse olağanüstü halin coğrafi alanını
daraltabilir; süresini kısaltabilir veya olağanüstü hal
ilanına ilişkin kararı kaldırabilir.

258
YÜRÜTME

Gerekçe:
İki ayrı olağanüstü durum kategorisini düzen­
leyen yürürlükteki 119. ve 120. maddeler birleştiril­
miş; gereksiz ibareler çıkartılarak maddenin anlatı­
mı sadeleştirilmiştir. 121. maddenin usule ilişkin ilk
fıkrası da buraya eklenmiştir.

2. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali


Madde 150- Anayasal demokratik düzeni veya te-
mel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen
ve olağanüstü hal ilanını gerektiren olaylardan daha
ağır veya ülkenin ve ulusun bölünmezliğini içten veya
dıştan tehlikeye düşüren şiddet eylemlerinin veya
Cumhuriyete karşı ayaklanmanın olması, savaşı ge-
rektirecek bir durumun baş göstermesi veya savaş
durumu nedenleriyle Cumhurbaşkanının başkanlığın-
da toplanan Bakanlar Kurulu, Uulusal Güvenlik Ku-
rulunun da görüşünü aldıktan sonra süresi dört ayı
aşmamak üzere yurdun bütününde veya herhangi bir
bölümünde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar derhal
Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük
Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya
çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli görürse
sıkıyönetimin coğrafi alanını daraltabilir ve süresini
kısaltabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
259
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üze-


re uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına
bağlıdır.
Gerekçe:
Mevcut Anayasa hükmünün özü korunmuş,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sıkıyönetimin
süresini uzatma yetkisi iki ayla sınırlı tutulmuştur
(1982/m.122).

3. Olağanüstü yönetimlerle ilgili düzenleme


Madde 151- Olağanüstü hallerde, yurttaşlar için
getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile du-
rumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlüklerin
nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı,
hangi önlemlerin nasıl ve ne yolla alınacağı, kamu hiz-
meti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği ve olağa-
nüstü yönetim usulleri kanunla düzenlenir.
Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumlarında
hangi hükümlerin uygulanacağı, sıkıyönetim ve genel
yönetim ile ilişkileri ve işlemleri nasıl yürütüleceği, te-
mel hak ve özgürlüklerin durumun gerektirdiği ölçü-
de sınırlandırılması, geçici olarak durdurulması veya
savaşı gerektiren durumun baş göstermesi halinde
yurttaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla dü-
zenlenir.
260
YÜRÜTME

Yukarıda belirtilen olağanüstü yönetim usullerin-


de Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu, durumun zorunlu kıldığı konularda, 16. mad-
dede belirtilen güvencelere aykırı olmamak kaydıyla,
yetki kanunu gerekmeksizin Kanun Hükmünde Karar-
name çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazetede
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onayına sunulur. Bu kararnamelerin düzenleme alanı,
103. maddede belirtilen sınırlamalara tabi değildir, an-
cak kararnameler aleyhine yargı yolu kapatılamaz.
Gerekçe:
Anayasa’nın 121. ve 122. maddelerinin ola­
ğanüstü yönetimlere ilişkin düzenleme hükümle­
ri birleştirilmiştir. Olağanüstü yönetim usulleri de
bir hukuk rejimidir. Bu husus göz önünde tutularak
anayasal düzen ve temel hakları yok sayacak bir
düzenleme yerine, bu yönetim usullerinin gerektir­
diği sınırlama gereksinimini 16. maddede belirtilen
güvencelere aykırı olmamak koşuluyla gözeten ve
bunu sağlamak üzere yargı yolunu açık tutan bir hu­
kuk düzeni öngörülmüştür.

261
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Üçüncü Bölüm
YARGI

I. Yargıyla ilgili genel esaslar


A. Yargı bağımsızlığı
Madde 152- Hâkimler görevlerinde bağımsızdır;
Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak vicda-
ni kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetki-
sinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir
ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve
telkinde bulunamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir yargı merci-
inde görülmekte olan davalarla ilgili soru sorulamaz,
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulu-
nulamaz.
Yasama, yürütme ve kamu yönetimi organları yar-
gı kararlarına uymak zorundadır; mahkeme kararları-
nı hiçbir biçimde değiştiremez, bunların yerine getiril-
mesini geciktiremezler.
Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa hükmü anlam bakımın­
dan aynen korunmuştur (1982/m. 138).
262
YARGI

B. Hâkimlik mesleği ve güvencesi


1. Hâkimlik mesleği
Madde 153- Hâkimler, görevlerini mahkemelerin
bağımsızlığı, hâkimlik güvencesi ve yargı etiği esas-
larına göre yerine getirir.
Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödev-
leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görev-
lerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak
değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açıl-
ması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili
işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılmasına
ve yargılanmasına karar verilmesi, meslekten çıkarıl-
mayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik durumları,
meslek içi eğitimleri ve öteki özlük işleri mahkemele-
rin bağımsızlığı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmi
veya özel hiçbir görev alamaz; hâkimlik mesleğini ko-
rumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenme hakların-
dan yararlanırlar.
Gerekçe:
Bu madde ile izleyen maddelerde yargı örgüt­
lenmesi ile yargılama hukukunda gerçek anlamda
bir reform düzenlemesi yapılmaktadır. Yargı siste­
mimizde kendine özgü ve yargılamanın doğasına
aykırı bir yapılanma sözkonusu olmuştur. Hâkimlik
263
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ile savcılık birlikteliği, yargılamanın iddia kanadı


ile hüküm makamının birlikte düşünülmesi sonucu­
nu doğurmuştur. Bu yapılanma, yargılama diyalek­
tiğine aykırı olduğu gibi bağımsız olduğu düşünülen
yargıyı, dolaylı olarak siyasi gücün etkisi altına sok­
maktadır. İdareye daha yakın olması gereken savcı­
lık kanalıyla dolaylı biçimde hâkimlerin etkilenmesi
ve 152, 153 ve 154. maddedeki güvencelerin etkisiz
hale gelmesi sonucunun doğmasına neden olunmuş­
tur.
Bu yeni yapılanmanın hüküm makamı olan hâ­
kimlerin bağımsızlığının sağlanması açısından daha
uygun olduğu olabileceği düşünülmüştür (1982/
m.140). Ayrıca hâkimlik mesleğinin korunup ge­
liştirilmesi amacıyla örgütlenme hakkı da güvence
altına alınmıştır.
Hâkimliği öteki mesleklerden ayıran önemli
nitelikler ve özellkiler vardır. Hâkimlerden, gerek
adalet dağıtma işlevini yerine getirirken, gerek özel
ve kamusal yaşamlarında saygınlık uyandıracak
davranışlar beklenir. Önerimizde yer verilen “yargı
etiği” kavramı, bu olguyu belirtmektedir ve yargıya
güveni arttırmaya yöneliktir.

264
YARGI

2. Hâkimlik güvencesi
Madde 154- Hâkimler azledilemez, kendileri is-
temedikçe altmış yedi yaşından önce emekliye ayrı-
lamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması
nedeniyle de olsa, aylık, ödenek ve öteki özlük hakla-
rından yoksun kılınamaz.
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan hü-
küm giymiş olanlarla sağlık nedenleriyle görevini
yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya
meslekte kalmalarının Hâkimler Yüksek Kurulu tara-
fından uygun olmadığına karar verilenler hakkında
ayrık durumlar saklıdır.
Gerekçe:
Madde 1982 Anayasası’ndaki biçimiyle benim­
senmiş, yargıçların öznel güvencelerinin sağlan­
ması esas alınmıştır. En önemli özellik, hâkimlerle
savcıların ayrı ayrı düşünülmeleri ve ayrı kurallara
bağlanmasıdır. Ayrıca yüksek mahkeme hâkimleri
için emeklilik yaşı üst sınırı 67 olarak belirlenmiştir
(1982/m. 139).

C. Savcılık mesleği ve savcıların görev güvencesi


Madde 155- Savcılar, görevlerini mahkemelerin
bağımsızlığı ve savcılık güvencesi esaslarına göre ye-
rine getirir.
265
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödev-


leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, gö-
revlerinin ve görev yerlerinin geçici ve sürekli olarak
değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açıl-
ması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili
işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılmasına
ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıka-
rılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik durumları,
meslek içi eğitimleri ve öteki özlük işleri, mahkemele-
rin bağımsızlığı ve savcılık görev güvencesi esasları-
na göre kanunla düzenlenir.
Savcılar, kanunda belirtilenlerden başka resmi
veya özel hiçbir görev alamazlar; savcılık mesleğini
korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenme hakla-
rından yararlanırlar.
Savcılara, yürütme tarafından idari herhangi bir
görev verilemez. Soruşturma ve kovuşturma evrele-
rindeki konumları itibariyle, bağlılıkları, görev ilişkileri
ve güvencelerinin sağlanması göz önüne alınarak ka-
nunla düzenlenir.
Adli kolluk, il ve ilçelerde savcıya bağlıdır; kurulu-
şu ve çalışması kanunla düzenlenir.
Savcılar azledilemez, kendileri istemedikçe altmış
beş yaşından önce emekliye ayrılamaz veya kadronun

266
YARGI

kaldırılması nedeniyle de olsa, aylık, ödenek ve öteki


özlük haklarından yoksun kılınamaz.
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan hü-
küm giymiş olanlarla, sağlık nedenleriyle görevini
yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya
meslekte kalmalarının uygun olmadığına Savcılar
Yüksek Kurulu tarafından karar verilenler hakkındaki
durumlar saklıdır.
Gerekçe:
Yukarıda 153. maddenin gerekçesinde açıklanan
düşüncelerle savcılık mesleği hâkimlik kurumundan
bağımsız bir şekilde düzenlenmiştir.
Maddede, savcıların sanık ve kanıtlara gecik­
meksizin ve güvenilir bir biçimde ulaşabilmeleri
için savcılara bağlı adli kolluk güçlerinin kurulma­
sı ve bu konudaki düzenlemenin kanunla yapılması
öngörülmüştür.
Ayrıca savcılık mesleğinin korunup geliştiril­
mesi amacıyla örgütlenme hakkı da güvence altına
alınmıştır.
Savcıların idari görevde çalışamamaları ilkesi
benimsenmiştir. Bu yasağın adliye binalarının yö­
netimlerini de kapsamaktadır.

267
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Madde 1982 Anayasası’ndaki biçimiyle benim­


senmiş savcıların görev güvencelerinin sağlanması
esas alınmıştır (1982/m .139).

D. Savunma mesleği ve barolar


Madde 156- Savunma bağımsızdır ve yargının ku-
rucu öğelerindendir.
Yargı ve yönetim mercilerinde hak arama ve sa-
vunma için temsil, avukatlar aracılığıyla sağlanır. Avu-
katlık, kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslektir.
Avukat, yönetim ve yargı önünde, hukuki işlem, ko-
vuşturma ve soruşturmalarda kendisine başvuranlara
hukuki yardımda bulunur; bağımsız olarak ve hukuka
uygun biçimde savunma görevini, kanuni görev ve
yetkilerinin gereklerini eksiksiz yerine getirir; yaptığı
işin manevi ve hukuki sorumluluğunu taşır.
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, kamu kurumu
niteliğinde, bağımsız meslek kuruluşlarıdır. Avukatlık
mesleğine kabul, mesleğe hazırlama, sınav, mesleğin
yerine getirilme koşulları ve disiplin konularında ba-
rolar ve Türkiye Barolar Birliği yetkilidir. Bu kuruluş-
ların bağımsızlığını zedeleyecek akçalı veya yönetsel
denetim yapılamaz; kararları sadece yargı denetimine
tabidir. Bu kuruluşların oluşumu ve çalışma esasları

268
YARGI

ve üyelerinin meslek içi eğitimleri, savunma bağım-


sızlığı esasları gözetilerek kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Bu önerimizde savunmanın “sav-savunma-ka-
rar” üçgeninden oluşan yargının, vazgeçilmez öğesi
olduğu gerçeği açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.
İddia makamı olan savcılık ile savunma arasında
eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle yargının
kurucu öğelerinden olan bağımsız savunmayı tem­
sil eden avukatlar ve onların meslek kuruluşu olan
barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ne de yargının di­
ğer öğeleri olan hâkim ve savcılar gibi Anayasa’nın
yargı bölümünde yer verilmesi doğaldır.
Savunmasız yargı adil olamaz. Yargının “sav-
savunma-karar” üçlemesi ile gerçekleşeceği ve bü­
tünleşeceği tartışmasızdır. Yargının temel öğelerin­
den biri ve itici gücü olan savunmayı, savunucudan
ayırt edemeyiz. Bu nedenle savunma mesleği temel
hak ve özgürlüklerin geliştiği toplumlarda gelişir.
Sav ve karar kurumları “savcılık” ve “hâkimlik”
mesleği olarak Anayasa’nın yargı bölümünde yeri­
ni almış, ancak savunucuya da bu bölümde yer ve­
rilmesi gereği gözden kaçmıştır. Bu bir eksikliktir.
Üye olunması zorunlu meslek kuruluşu niteliğinde­

269
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ki barolar ve üst kuruluşu Türkiye Barolar Birliği;


yaptıkları çok yönlü çalışmalar ve etkinliklerle mes­
lek onurunu yüceltmiş, meslek ahlak ve disipline
uygun savunmayı geliştirmiştir. Yargının itici gücü
olan savunma kuruluşları, adil/düzgün ve güvenilir
yargılanmanın ve hukuk devletinin de güvencesidir.
Avukatlık meslek örgütlerinin, öneri metninin yargı
bölümünde yer alması bu nedenle gereklidir.
Bu anlamda savunmanın bağımsızlığı da mah­
kemelerin bağımsızlığına koşut bir ilkedir. Bu ne­
denle savunmaya ilişkin kuruluşların oluşumu ve
çalışma esasları ile mesleğe kabul vb. gibi sorunlar
ve meslek içi eğitim, savunma bağımsızlığı esasları
gözetilerek düzenlenmelidir.

E. Mahkemelerin kuruluşu
Madde 157- Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yet-
kileri, işleyişi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik
güvencesi esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Yargı, her yargı çevresinde en kıdemli hakim tara-
fından temsil edilir.
Adliye binalarının yönetiminin yargı bağımsızlığı-
nı zedelemeyecek biçimde Adalet Bakanlığı tarafın-
dan yürütülmesi kanunla düzenlenir.

270
YARGI

Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, bu bölgelerle


sınırlı olmak kaydıyla, hangi mahkemelerin sıkıyöne-
tim mahkemesi olarak görev yapacağı ile ilgili esaslar
doğal hâkim ilkesi gözetilerek kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Yürürlükteki 142. madde kısmen korunmuştur.
Yargılama usulleri hakkındaki hüküm, Anayasa’nın
17. maddesinde de bulunduğu için metinden çıkarıl­
mıştır.
Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde kurulacak
mahkemeler için sanıklara güvence sağlayacak il­
keler saptanmış, doğal hâkim ilkesi vurgulanmıştır
(1982/m.142).

F. Askeri yargı
Madde 158- Askeri yargı, askeri mahkemeler ve
disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür.
Bu mahkemeler asker kişilerin salt askeri nitelikli
suçlarıyla ilgili davalarına bakar. Askeri mahkemelerin
savaş ve seferberlik hallerinde hangi suçlar ve hangi
kişiler yönünden yetkili oldukları, kanunda gösterilir.
Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, aske-
ri savcılık görevi yapan askeri hâkimlerin refakatinde

271
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

bulundukları komutanlarla ilişkileri, mahkemelerin


bağımsızlığı ve hâkimlerin güvencesi ilkelerine göre
kanunla düzenlenir. Askeri hâkimlerin disiplin ve öz-
lük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim güven-
cesini etkisiz kılmamak koşuluyla askerlik hizmetleri-
nin gerekleri göz önünde tutularak düzenlenebilir.
Gerekçe:
Askeri yargının Anayasa ve yasalarda ayrı bir
yapılanma içinde yer alması, insan hakları, hukuk
devleti ve demokrasi üçlemesi açısından Türkiye’de
sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Ancak, bu ko­
nuyu da tarihsel ve somut gerçekliğinden soyutla­
yarak düşünmek yeterli bir değerlendirme olamaz.
Soyut bir değerlendirmede yargı birliği demokratik
bir hukuk devleti için ideal bir çözüm olarak düşü­
nülebilir. Bu açıdan Anglosakson hukuk sistemini
örnek göstermek de mümkündür. Buna karşılık,
yargı birliğinin yer almadığı Kara Avrupası ülkele­
rinde yargı organı ayni derecede etkilidir. Bu sis­
temlerden hangisinin üstün olduğu konusunu soyut
olarak tartışmak yararsızdır. Konuya ilgili ülkedeki
yargının statüsü (bağımsızlığı, güvencesi), işleyişi,
yargı alanlarının ayrılmasıyla ortaya çıkan uzman­
laşma ve bunun birlikte getirdiği birikim ve dene­
yim açısından değerlendirmek gerekir. Diğer ülke­

272
YARGI

lerde de farklı boyutlarda uygulanan askeri yargı­


nın Türkiye’deki düzenleniş biçimi de aynı açıdan
değerlendirilmelidir. Burada birbirine bağlı iki te­
mel özelliğe dikkati çekmek gerekir: Özellikle 1961
Anayasası’ndan bu yana giderek kuramsallaşmış
bulunan askeri yargı, bugün kendi çok özel alanında
uzman yargı niteliğini kazanmıştır. Diğer mahke­
meler bu alana yabancıdır. İkincisi, askeri yargının
iş yükü sivil yargıya göre daha azdır. Askeri Yar­
gıtay ile Yüksek Askeri İdare Mahkemesi kararla­
rındaki gerekçelerin genelde Yargıtay ve Danıştay’a
göre daha doyurucu olması, askeri yargının çalışma
koşullarındaki bu avantajdan kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle yargı organımız genel olarak askeri yar­
gının olanaklarına ve çalışma koşullarına kavuştu­
rulmadan askeri yargı alanının kaldırılmasından ya
da daraltılmasından söz etmek doğru değildir. Çün­
kü gerekli maddi koşullar yanında bilgi birikimi,
deneyim ve uzmanlık sağlanmadan, iyi işleyen bir
yargının kaldırmasıyla ortaya çıkacak boşluğu nicel
ve nitel yönden doldurmak son derece güçtür. Öte
yandan, sivil yargıçların askeri konularda asker yar­
gıçlara göre daha çekingen davranmaları da doğal­
dır. Çünkü onlar bu konuların yabancısı olup, askeri
sorunların çözümünde asker yargıçlar kadar rahat
davranamazlar.
273
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Türkiye’de askeri yargının temel sorunu, alanı­


nın geleneksel boyutu kısmen aşmış olması, mah­
kemelerin yapısında –azınlıkta da olsa– yargıç ol­
mayan askerlerin varlığını korumasıdır. Bu nedenle
Türkiye’de yapılması gereken ilk şey, hukukçu ol­
mayan subay üyelerin savaş ve seferberlik halleri dı­
şında askeri mahkeme kuruluşundan çıkarılması ve
askeri yargıçların statülerinin yargı bağımsızlığı va
yargıç güvencesi yönünde daha da geliştirilmesidir.
Ayrıca, asker olmayan kişilerin askeri mahkemede
yargılanmasını sağlayan hükümler doğal yargıç gü­
vencesine aykırı düştüğü ölçüde kaldırılmalı ve as­
keri yargının kendi çok özel alanında çalışması sağ­
lanmalıdır. Askeri yargı, Askeri Yargıtay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili düzenlemeler bu
anlayış içinde kaleme alınmıştır.
Bu nedenle askeri mahkemelerin görev alanı as­
ker kişilerin salt askeri suçları ile sınırlı tutulmuş as­
ker olmayanların yargılanması ise doğal yargı ilke­
sine uygun olarak adli ve idari yargıya bırakılmıştır.
Savaş ve seferberlik halinde ise askeri mahkemele­
rin hangi suçlar ve hangi kişiler yönünden yetkili
oldukları kanunla düzenlenecektir.
Üçüncü fıkrada yürürlükteki 145. maddenin
dördüncü fıkrasında yer alan “askeri hizmetlerin ge-

274
YARGI

rekleri” deyimi, askeri mahkemelerin kuruluşu, iş­


leyişini ve bu mahkemelerde savcılık görevi yapan­
ların görevli bulundukları komutanlık ile ilişkilerini
de kapsar bir anlam taşıdığından mahkemenin ba­
ğımsızlığı ile bağdaşmaz nitelikte görülmüştür. Bu
nedenle anılan deyime, yalnızca askeri hâkimlerin
disiplin ve özlük işleriyle sınırlı olmak ve mahke­
melerin bağımsızlığı, hâkimlik güvencesi ilkelerini
etkisiz kılmamak koşuluyla yer verilmiştir.

I. Yüksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
1. Kuruluşu
Madde 159- Anayasa Mahkemesi genel kurul ve iki
daire halinde çalışmak üzere on yedi üyeden oluşur.
Üyelerden dördü Yargıtay, dördü Danıştay, birer
üye de Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahke-
mesi genel kurullarınca en az üç yıl üyelik görevinde
bulunmak ve elli yaşını doldurmuş olmak koşuluyla
kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam sayılarının
salt çoğunluğu ve gizli oyuyla seçilir.
İki üye, genel kamu hukuku, Anayasa, idare ve
ceza hukuku alanlarında profesör olarak görev yap-

275
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

mış olanlardan Yüksek Öğretim Eşgüdüm Kurulunun


her bir boş üyelik için göstereceği üçer aday arasın-
dan; bir üye en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış
olanlardan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca
önerilecek üç aday arasından, biri en az üç yıl üye-
likte bulunmuş Sayıştay başkan ve üyeleri arasından
olmak üzere dört üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve
gizli oyuyla seçilir.
İki üye, bu görevlerde en az üç yıl bulunmuş olan
vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılarından
yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal
bilim dallarından mezun olanlar arasından Cumhur-
başkanınca seçilir.
Bir üye elli yaşını doldurmuş ve Anayasa Mahke­
mesinde en az on yıl raportör hakimlik yapmış olanlar
arasından Anayasa Mahkemesince üye tam sayısının
salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir.
Üyeler on iki yıllığına seçilir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanınca seçilecek olan adayla-
rın elli yaşını bitirmiş olmaları gerekir. Türkiye Büyük
Millet Meclisince yapılacak seçimlerin esas ve usulle-
ri kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, üyeleri arasından gizli oyla
ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir
276
YARGI

başkan ve iki başkanvekili seçer. Bu seçimlerde top-


lantı yetersayısı en az on üçtür. İlk turda seçilme için
yeterli oyun sağlamaması durumunda en çok oy alan
iki aday arasında oylama yapılır: bu oylamada en çok
oy alan aday seçilmiş olur.
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa
Mahkemesi üyeleri, aslî görevleri dışında resmî veya
özel hiçbir görev alamazlar.
Gerekçe:
Güncelleştirme çalışmamızda Anayasa Mahke­
mesi ile ilgili maddeler düzenlenirken Mahkeme­
nin hazırladığı model esas alınmış; ancak modelde
bazı düzeltme ve eklemeler yapılmıştır Yarım yüz­
yıla yakın deneyimi ve bilgi birikimi ile Anayasa
Mahkemesi’nin ileriye yönelik gereksinimlerini en
iyi değerlendirecek durumda olduğu düşünülmüş­
tür.
Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ile ilgili 159.
maddenin ilk fıkrası iki daire ve bir genel kurul bi­
çiminde yeni bir yapılanma öngörmektedir. Mah­
kemenin giderek artan iş yükü ve buna ek olarak
Anayasa şikâyeti yolunun benimsenmesi, böyle bir
yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Norm denetimi
yanında Yüce Divan davaları, siyasi parti kapatma
davaları, siyasi parti mali denetimi, milletvekil­
277
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

liğinin düşmesi ve dokunulmazlığın kaldırılma­


sı kararlarının iptaline ilişkin davalar da Anayasa
Mahkemesi’nin görev ve yetki alanı içinde yer al­
maktadır. Bütün bu iş hacmi göz önünde tutulursa,
mahkemenin 11 üyeden oluşan tek kurulu ile etki­
li ve verimli bir çalışma yürütmesi, temel hak ve
özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak içtihatlar
üretmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu güçlüğü aşabil­
mek için Avrupa Anayasa mahkemelerinin çoğun­
da görüldüğü şekilde, iki daire ve bir genel kurul
biçimindeki yapılandırma uygun bir çözüm olarak
seçilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin üye oluşumunu sağ­
layan kaynakların, ülkemizin gereksinimlerini en
iyi bir biçimde yansıttığı, yılların deneyimi ile sabit
olduğundan, aynı oluşum biçiminin yeni kurulan
dairelere de yansıtılması uygun görülmüş ve üye
kaynakları buna göre belirlenmiştir. Bu tarz bir ya­
pılanma üye tam sayısının on yediye çıkarılmasını
gerektirmiştir.
Üyelerin seçimi, yargı bağımsızlığı ilkesi esas
alınmak ve ulusal iradenin de katkısı sağlanmak
üzere yüksek yargı organları, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi
arasında paylaştırılmıştır. Buna göre, dördü Yargı­

278
YARGI

tay, dördü Danıştay, biri Askeri Yargıtay ve biri As­


keri Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere 10 üye
ilgili yüksek mahkemelerce seçilecektir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin seçimi için ayrılmış bulu­
nan avukat ve öğretim üyesi kontenjanlarında Tür­
kiye Barolar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu’nun
katılımı sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Mecli­
si, bir üyeyi Sayıştay üye ve başkanları içinden doğ­
rudan seçecektir. Üst kademe yöneticilerinin belli
görevlerde en az üç yıl bulunmuş olanlar arasından
Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilmesi uygun gö­
rülmüştür.
Her boş üyelik için yapılacak seçimlerle ilgili
düzenlemelerde salt çoğunluk esas alınmıştır.
Anayasa Mahkemesi’ndeki görevin belli bir bil­
gi ve deneyim gerektirdiği gözetilerek, seçilecek
üyelerin 50 yaşı doldurmaları koşulu getirilmiş ve
yüksek yargı organından ve üst kademe yöneticili­
ğinden seçilecek olanlarda ilgili görevlerde üç yıl
bulunma koşulu aranmıştır.
Bir üyenin de Anayasa Mahkemesi’nde en az
on yıl raportör hakimlik yapmış ve elli yaşını dol­
durmuş bulunanlar arasından Mahkemece seçilme­
si raportörleri özendirmek ve onların deneyimlerini
değerlendirmek bakımından yararlı görülmüştür.
279
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Üyelik süresi 12 yılla sınırlandırılmıştır. Nite­


kim Avrupa ülkelerinde de Anayasa Mahkemesi
üyelik süresi 8 ve 12 yıl arasında değişmektedir.
Uygulamada bazı sıkıntılı durumlar yaratan ve
Anayasa Mahkemesi’nce de kaldırılması öngörülen
“yedek üyelik” kurumuna yer verilmemiştir.
Anayasa Mahkemesi başkan ve başkanvekille­
rinin ilke olarak tüm üyelerinin katılımı ile yapı­
lacak toplantıda en fazla iki turda, salt çoğunlukla
seçilmesi, uygulamadaki uzamalar nedeniyle öngö­
rülmüştür. Ancak, üyeliğin boşalması, sağlık ya da
görev nedeniyle tüm üyelerin katılımının her zaman
sağlanamayacağı göz önünde tutularak toplantı yeter
sayısı en az on üç olarak belirlenmiştir. Başkan yar­
dımcıları her iki daireye başkanlık yapacak şekilde
ikiye çıkarılmıştır. Mahkeme başkanı ise mahkeme­
yi temsil edecek, genel yönetimden sorumlu olacak
ve genel kurula başkanlık edecektir.

2. Daire ve kurullar
Madde 160- Anayasa Mahkemesi, genel kurul ve
iki daire şeklinde çalışır. Her daire bir başkan ve altı
üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Anaya-

280
YARGI

sa Mahkemesi Başkanı genel kurulun, başkanvekilleri


de dairelerin başkanlıklarını yürütür. Genel kurul bir
başkan ve on iki üye ile toplanır ve salt çoğunlukla
karar verir.
Anayasa değişikliklerinin denetimi, doğrudan
Genel Kurul tarafından yapılır. Bunun dışında Genel
Kurul, daireler arasındaki yorum farklılıklarını giderir;
parti davalarında verilen kararların temyiz merciidir.
Gerekçe:
Maddenin birinci fıkrasında, genel kurul ve iki
daire şeklindeki çalışma somutlaştırmakta, dairele­
rin ve genel kurulun toplantı ve karar yetersayıları
belirlenmektedir. Bu yapılanmada ilke olarak tüm
işlerin dairelere eşit olarak paylaştırılması yöntemi
benimsenmiştir. Bu yöntem, iş yükünün azaltılması
ve işlerin dengeli dağılımının sağlanması bakımın­
dan yararlı görülmüştür.
İkinci fıkrada Anayasa değişikliklerini denetle­
me yetkisinin Genel Kurul’da olduğu belirtilmekte­
dir. Genel Kurul bunun dışında daireler arasındaki
yorum farklılıklarını giderme görevini yerine geti­
recektir (1982/ m. 149/1).

281
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

3. Üyeliğin sona ermesi


Madde 161- Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış
yedi yaşında emekliye ayrılırlar.
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik
mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı
hüküm giymesi halinde kendiliğinden; sağlık neden-
leriyle görevini yerine getiremeyeceğinin kesin olarak
anlaşılması halinde ise, Anayasa Mahkemesi üye tam-
sayısının salt çoğunluğunun kararıyla sona erer.
Gerekçe:
Anayasa Mahkemesi’nde üyelik süresi içinde
edinilen bilgi ve deneyim, mahkeme için büyük bir
önem taşımaktadır. Bu bilgi ve deneyimden daha
fazla yararlanılması, üyelik süresinin on iki yılla sı­
nırlanması, üyeliğin elli yaşın doldurulmasına bağlı
kılınması gibi nedenler, emeklilik yaşının altmış ye­
diye çıkarılmasını gerektirmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında sağlık nedeniyle
Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona erdirilmesi­
ne ilişkin kararın, yeni yapılanmaya uygun olarak
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından veril­
mesi uygun görülmüştür (1982/ m. 147).

282
YARGI

4. Görev ve yetkileri
Madde 162- Anayasa Mahkemesi kanunların, ka-
nun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün, Anayasa değişikliklerinin
biçim ve esas bakımından Anayasaya uygunluğunu
denetler, Anayasa şikâyeti başvurularını karara bağ-
lar.
Anayasa Mahkemesi, Anayasayla verilen diğer
görevleri yerine getirir.
Gerekçe:
Anayasa Mahkemesi’nin yürürlükteki Anayasa­
da öngörülen görev ve yetkilerine Anayasa şikâyeti
başvurularının karara bağlanması eklenmiştir. Bu­
nunla ilgili açıklamalar ilgili maddede yer almış­
tır. Anayasa değişikliklerinin denetimi ise genişle­
tilmiştir. Esasen yürürlükteki Anayasada Anayasa
değişikliklerinin biçim denetimi ile sınırlı tutulması
da yanıltıcıdır. Çünkü Anayasa değiştirilmesi müm­
kün olmayan hükümler içermektedir. yürürlükteki
Anayasa’nın 4. maddesine göre, “Anayasa’nın bi-
rinci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet
olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki
Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümle-
ri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”
Önerimizde “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur”
283
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ilkesi de değişmez hükümlere eklenmiştir. Buna


göre içerik bakımından değişmezlik kuralının ihlali
sonucunu doğuracak bir Anayasa değişikliği, üçte
bir teklif yeter sayısına, üçte iki karar çoğunluğu­
na ve ivedilik yasağına uyulmuş olsa bile denetle­
nebilir. Çünkü Anayasa’nın değişmez nitelikteki
hükümlerini değiştirme sonucunu doğuracak bir
teklif yapılamaz. Bu nedenle Anayasa değişiklikleri
de gereğine uygun olarak biçim ve esas denetimi­
ne bağlı tutulmuştur. İşin doğası gereği bu denetim,
değişmezlik kuralının doğrudan ya da dolaylı ola­
rak ihlal edilmesiyle bağlantılı olarak yapılacaktır.
Bu madde dışında Anayasa Mahkemesi’ne verilen
diğer görevlere ilişkin gerekçeler, ilgili maddelerde
açıklanmıştır (1982/m.148).

5. Çalışma ve yargılama usulü


Madde 163- Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve
yargılama usulleri kanunla, çalışma esasları ve üye-
leri arasındaki işbölümü kendi yapacağı İçtüzük’le
düzenlenir.
Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerin-
de iptale ve siyasal parti davalarında kapatmaya karar
verebilmesi için beşte üç oyçokluğu gerekir.

284
YARGI

Anayasa Mahkemesi dosya üzerinde inceleme


yapar. Ancak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açık-
lamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde
bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin temelli
kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması
istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin
edeceği bir vekilinin savunmasını dinler.
Gerekçe:
Maddedeki düzenlemeler, yürürlükteki 149.
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve üçün­
cü ve dördüncü fıkraları ile özdeştir (1982/ m. 149).

6. İptal davası
Madde 164- Cumhurbaşkanı, en az yirmi millet-
vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal parti
grupları Anayasa değişikliklerinin, kanunların, kanun
hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesine doğrudan doğruya biçim ve esas
yönünden iptal davası açabilirler.
Türkiye Barolar Birliği ile kendi varlık ve görevle-
rini ilgilendiren alanlarda Hâkimler Yüksek Kurulu ve
Savcılar Yüksek Kurulu, yüksek mahkemeler, Sayıştay

285
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ve üniversiteler, Kamu Denetçiliği Kurulu, kamu kuru-


mu niteliğindeki meslek üst kuruluşları da Anayasa
Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açma
hakkına sahiptir.
İptal davası açma hakkı, iptali istenen kuralın
Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak alt-
mış gün sonra düşer.
Gerekçe:
1982 Anayasası’nda Anayasa Mahkemesi’ne
iptal davası açma hakkının 1961 Anayasası’na göre
aşırı derecede sınırlandığı göz önünde tutularak, si­
yasal parti grupları ve grup sayısına ulaşmış millet­
vekilleri de iptal davası açmakla yetkili kılınmıştır.
Ayrıca, belli anayasal kurum ve kuruluşlara 1961
Anayası’nda olduğu gibi; kendi varlık ve görevlerini
ilgilendiren alanlarda dava açma hakkı tanınmıştır.
Ancak TBB’nin varlık ve görev alanı, kamu kurumu
niteliğindeki diğer kuruluşlardan farklı olarak tüm
hukuk düzeni ile bağlantılıdır. Her ne kadar yargı
kuruluşları açısından da aynı özellik sözkonusu ise
de yargı, somut norm denetimi ile bu görevi her
uygulamada yerine getirme olanağına sahiptir. Bu
nedenle TBB açısından alan sınırlamasına gidilmesi
uygun görülmemiştir.

286
YARGI

7. İtiraz yolu
Madde 165- Bir davaya bakmakta olan mahkeme,
o davada uygulanacak veya kararı etkileyecek bir ka-
nun veya kanun hükmünde kararname hükümlerini
Anayasaya aykırı görür veya taraflardan birinin ileri
sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına
varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği
karara kadar davayı geri bırakır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi gör-
mezse, bu iddia, temyiz merciinde esas hükümle bir-
likte karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden
başlamak üzere altı ay içinde kararını verir ve açıklar.
Bu süre içinde bir karar verilmezse, mahkeme Ana-
yasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözerek
davayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı
esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse,
mahkeme buna uymak zorundadır.
Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek ver-
diği ret kararının yayımlanmasından sonra üç yıl geç-
medikçe; aynı hükmün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
tekrar başvuruda bulunulamaz.
Gerekçe:
Maddenin son fıkrasındaki 10 yıllık süre üç yıla
indirilmiştir.
287
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

On yıllık süre, hızla gelişen toplumumuzda hu­


kukun donuklaşmasına yol açmakta ve Anayasa
yargısının işlevini zaafa uğratmaktadır. Anayasa
Mahkemesi’nin iş yükü de göz önünde tutularak bu
sürenin üç yıla indirilmesi uygun bulunmuştur.
İtiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak
başvurularda Anayasa Mahkemesi’nin karar verme
süresi, iş yükünün yarattığı zaman darlığı göz önün­
de tutularak beş aydan altı aya çıkarılmıştır. Bu süre
içinde Anayasa Mahkemesi kararı açıklanmamışsa,
dava mahkemesi, elindeki sorunu Anayasa’ya aykı­
rılık yönünden de çözme yetkisiyle yeniden dona­
tılmıştır. Bu gibi durumlarda, 1982 Anayasası’nın,
yargıcın ‘“yürürlükteki kanuna göre” hüküm ver­
mesi kuralı yerine, 1961 Anayasası’nın, “Anayasa’ya
aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözme” for­
mülü, Anayasa’nın üstünlüğü açısından benimsen­
miştir.
Birinci fıkrada ayrıca, itiraz yolunun işletilmesi
için dava konusu kuralın sadece uygulanacak kural
değil aynı zamanda hükme etkili olacak kural olma­
sı koşulu getirilmiştir. F. Alman Anayasası’nda da
benzer bir düzenleme vardır (1982/m.152).

288
YARGI

8. Anayasa şikâyeti başvurusu


Madde 166- Herkes, Anayasada güvence altına
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği savıyla Anayasa
Mahkemesine başvurabilir.
Başvuruda bulunabilmek için kanun yollarının tü-
ketilmiş olması gerekir.
Anayasa şikâyeti başvurusunun gerekçesinde, ih-
lâl edildiği ileri sürülen temel hak ile ihlâle neden olan
işlem, eylem veya ihmal belirtilmelidir.
Başvuru süresi, ihlâlin kaynağını oluşturan işle-
min veya eylemin başvuru sahibince öğrenilmesinden
başlayarak otuz gündür. Bu süre, herhalde işlem veya
eylem tarihinden başlayarak bir yılı aşamaz. İhmal
yoluyla ihlâl durumunda başvuru ihmal devam ettiği
sürece yapılabilir.
Anayasa şikâyeti ile ilgili başvurunun dinlenebi-
lirlik koşulları, Anayasa Mahkemesi içinde oluşturula-
cak ön inceleme komisyonlarının kuruluş ve yetkileri,
daire kararlarının sonuçlarına ilişkin esas ve usuller
kanunla düzenlenir.

289
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Anayasa şikâyeti başvurusu, başta Almanya
olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde (Avusturya,
İspanya) başarıyla uygulanan etkili bir hak arama
yoludur. Anayasa şikâyeti, yasaların Anayasa’ya,
idari işlemlerin yasaya uygunluğunun denetimin­
den, temyiz ve karar düzeltme yolundan farklıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan birey­
sel başvuruya benzer bir iç hukuk uygulamasıdır.
Bu yönü ile temel hak ve özgürlüklere yönelik kamu
gücü ihlallerinin olay bazında belirlenmesini ve ih­
lal edilen hakkın onarılması için gerekli önlemlerin
alınmasını sağlar.
Soyut ya da somut norm denetimi genel olarak
yalnızca şekli ve maddi anlamda bir yasanın içerdiği
kurallar esas alınarak yapılabiliyor. Oysa temel hak
ve özgürlükleri sınırlayıcı nitelikte bir yasa kuralı­
nın uygulama alanı, sayısı önceden kestirilemeyen
birçok olayı kapsamaktadır. Böyle bir kural genel
anlamıyla ölçülü olabilir ya da demokratik toplum
düzeninin gereklerine uygun bir önlem olarak de­
ğerlendirilebilir. Buna karşılık kuralın kapsadığı bir
olay bir temel hak ya da özgürlüğe ölçüsüz bir mü­
dahale niteliği kazanabilir. Böyle bir durumda eğer

290
YARGI

hukuk o kişinin hakkını koruyamıyorsa, orada hu­


kuk devleti en azından eksiktir. İşte Anayasa şikâ­
yeti bu eksikliği gidermenin en kestirme yoludur.
Bu bağlamda Anayasa şikâyetinin asıl önem taşıyan
üstünlüğü olayı aşan bir etkiye sahip olmasıdır. Bu
etki Anayasa’nın hukuk düzeni içindeki üstünlüğünü
ve etkililiğini yaşama geçirmektedir. Anayasa şikâ­
yeti üzerine verilen kararlar, diğer yargı yerlerinin
önünü açmakta, onları, önlerindeki sorunları temel
hak ve özgürlükleri koruyucu bir anlayışla çözmeye
özendirmekte, dolayısıyla Anayasa’nın üstünlüğü ve
etkililiği ilkesinin tüm yargı düzeyinde somutlaşma­
sını sağlamaktadır.
Ayrıca bu yolun açılması, Avrupa İnsan Hak­
ları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açılacak da­
valarda önemli bir azalmaya yol açacak, ama daha
da önemlisi Türkiye aleyhine verilecek ihlal karar­
larının önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır. Bu
ikinci etki rakamlarla da kanıtlanmıştır. Örneğin
Anayasa şikâyetini uygulayan Almanya ve İspanya
aleyhine 1999-2005 yılları arasında AİHM’de açılan
davalarda saptanan ihlal sayısı ülke sırasına göre 47
ve 19 iken, bu yöntemi benimsememiş olan Fransa,
İtalya ve Türkiye’de bu sayı, ülke sırasına göre 344,
1170 ve 764’dür.

291
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerek TOBB’nin ve gerekse TBB’nin 2001 yı­


lımda hazırladığı Anayasa taslaklarında Anayasa
şikâyeti, AİHS’nin koruduğu hak ve özgürlüklere
karşılık olarak Türk Anayasası’nda yer alan temel
hak ve özgürlüklerle sınırlı tutulmuş, Anayasa Mah­
kemesi de sunduğu taslakta aynı formülü benimse­
miştir. Aslında bu formül, Türk Anayasası’nın hak­
lar katalogundaki uyumsuzlukların zorladığı pratik
bir çözümdür. Çünkü sosyal ve ekonomik haklar­
dan kullanılmaları devletin olumlu bir edimine bağ­
lı olanlar, ilke olarak Anayasa şikâyeti kurumu ile
korunmaya elverişli değildir. Ancak Anayasa’mızın
sosyal ve iktisadi haklar bölümünde yer alan sendi­
ka, grev ve toplu sözleşme gibi hakların kullanımı
ilke olarak devletin olumlu bir edimine bağlı olma­
yıp, bu tür haklar yapıları itibariyle klasik haklardan
farksızdır. Bu tür hakların ya tek tek sayılması ya
da AİHS’deki haklarla paralellik kurularak açıklan­
ması gerekiyordu. Yukarda anılan taslaklarda ikinci
yol daha pratik ve esnek olduğu düşüncesiyle tercih
edilmiştir. Bu formülle kastedilen AİHS’deki hakla­
rın ihlali değil, Türk Anayasası’nda bunlara tekabül
eden hak ve özgürlüklerin ihlalidir.
Anayasa şikâyeti yönteminin sağlıklı ve etkili
bir biçimde işlemesi, başvuru ve görüşülebilirlik ko­

292
YARGI

şullarının ülke ihtiyaçlarına uygun bir biçimde be­


lirlenmesini, bu koşulların bir ön inceleme aşaması
ile değerlendirilmesini ve mahkemede buna uygun
bir yapılanmaya gidilmesini gerektirmektedir. Bun­
lara ilişkin ayrıntıların Anayasa’da yer alması, bir
Anayasa metni boyutunu aşacağı gibi, uygulamada
ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü de güçleş­
tirebilir. Bu nedenle maddede (Anayasa şikâyetinin
koruduğu hak ve özgürlükler, dava yollarının tüke­
tilmesi koşulu, süreler, Anayasa şikâyetinin ihmal
yoluyla yapılan ihlalleri de kapsaması) gibi ana
unsurların belirtilmesiyle yetinilmiş, başvurunun
koşulları ve dinlenebilirliği, kabul koşulları, ön in­
celeme komisyonunun kuruluş ve yetkileri, Daire
kararına ilişkin esas ve usuller (kararın içeriği ve
sonuçları, nasıl etkili kılınacağı) gibi hususların dü­
zenlenmesi yasaya bırakılmıştır.

9. Anayasa Mahkemesi kararları


Madde 167- Anayasa Mahkemesinin kararları ke-
sindir. Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçe ile
birlikte eş zamanlı olarak verilmesi esastır. Kararların,
her ne olursa olsun, karar tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde gerekçeli olarak yayınlanması zorunlu-
dur.

293
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Anayasa Mahkemesince iptallerine karar verilen


hükümler, gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayın-
landığı gün yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Ana-
yasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği
tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi
Gazetede yayınlandığı günden başlayarak altı ayı ge-
çemez.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliği, kanun,
kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İçtüzüğünün tamamının veya bir hükmünün
iptali istemiyle açılan davalarda, Anayasaya aykırılık
konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulan-
ması halinde sonradan giderilmesi imkânsız durum
ve zararların önlenmesi bakımından yürürlüğünün
durdurulması kararı verebilir. Anayasa şikâyetlerinde
de aynı koşullarla konuya göre yürürlüğün veya yü-
rütmenin durdurulması kararı verilebilir. Bu durumda
Anayasa Mahkemesi en geç üç ay içerisinde esas
hakkındaki gerekçeli kararını verir.
İptal kararları, itiraz davaları ve konusu Anayasa
değişikliği kanun veya kanun hükmünde kararname
veya Meclis İçtüzüğü olmayan Anayasa şikâyetleri dı-
şında geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi itiraz yoluyla önüne gelen
Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği hükümle-

294
YARGI

rin, olayla sınırlı ve yalnızca tarafları bağlayıcı olaca-


ğına karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararları; Resmi Gazetede
yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organları ile
idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
Gerekçe:
Maddede yapılan yenilikler şöyle özetlenebilir:
Birinci fıkrada kararın gerekçe ile birlikte eş za­
manlı olarak verilmesi ilkesi benimsenmiş ve her
halde karar tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
gerekçeli olarak yayınlanması zorunluğu öngörül­
müştür.
İkinci fıkrada iptal kararının yürürlüğe gireceği
tarihin ertelenebilme süresi bir yıldan altı aya indi­
rilmiştir.
Üçüncü fıkrada Anayasa Mahkemesi’nin içtihat
yoluyla oluşturduğu yürürlüğün durdurulması ku­
rumu, mahkemenin formülüne uygun olarak anaya­
sal kural haline getirilmiş, ancak böyle bir durumda
esas hakkındaki kararın gerekçeli olarak üç ay için­
de verilmesi zorunlu görülmüştür. Ayrıca Anayasa
şikâyetlerinde de aynı koşullarla konuya göre yürür­
lüğün veya yürütmenin durdurulması kararı verile­
bilecektir.

295
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Dördüncü fıkrada ise iptal kararlarının ancak


soyut norm denetimi sonunda verilecek iptal dava­
larında geriye yürümeyeceği açıklığa kavuşturul­
muştur. Denetim konusu normların somut bir olay­
da uygulanması üzerine açılacak itiraz davalarında
veya Anayasa şikâyeti başvurularında iptal kararı­
nın geriye yürümesi işin doğası gereğidir.
Beşinci fıkrada ise, somut norm denetiminde
Anayasa Mahkemesi’ne 1961 Anayasası’nda oldu­
ğu gibi yalnızca olayla sınırlı karar verebilme olana­
ğı sağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, itiraz yoluyla
önüne gelen davalarda Anayasaya aykırılığı genel
olarak sözkonusu olmasa da, belli bir olayda uy­
gulanması Anayasaya aykırılık sonucu doğurabile­
cek hükümlerle karşılaşabilmektedir. İşte “olayla
sınırlı” karar verebilme olanağı, böyle durumlarda
Anayasa mahkemesine bir rahatlık sağlayacaktır.
Öte yandan, uluslararası özel hukuk (devletler özel
hukuku) kuralları, belli durumlarda Türk mahkeme­
lerinin yabancı bir kanunu uygulamasını gerektir­
mektedir. İşte böyle durumlarda, uygulanacak ya­
bancı kanunun Türk Anayasası’na aykırılığı savları
bakımından da, Anayasa Mahkemesi’nin  “olayla
sınırlı” karar verebilme olanağı çok yararlı olacaktır
(1982/m. 153).

296
YARGI

B. Yargıtay
Madde 168- Yargıtay, adliye mahkemelerince veri-
len ve kanunun başka bir adli yargı yerine bırakmadığı
kararların son inceleme yeridir.
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son de-
rece mahkemesi olarak bakar.
Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mah-
kemesi ve yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile
başsavcılarını, Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar
Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genel-
kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını görevleri ile
ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla, Yargıtay
ceza dairelerinin en kıdemli başkanının başkanlığın-
da, en kıdemli dört başkanından oluşan mahkeme
yargılar.
Yüce Divan sıfatıyla verilen kararlara karşı Yargı-
tay Ceza Genel Kuruluna başvurulur.
Yargıtay önündeki Yüce Divan yargılamalarında,
savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yü-
rütür.
Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış, adli yargı
hâkimleri ile kanunda belirtilen niteliklere sahip Cum-

297
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

huriyet savcıları arasından, Hâkimler Yüksek Kurulun-


ca seçilir.
Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Birinci başkan-
vekilleri ve daire başkanları, Yargıtay Genel Kuru-
lunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla,
kendi üyeleri arasından dört yıl için seçilirler; süresi
bitenler yeniden seçilebilir.
Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin
nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsız-
lığı ve hâkim güvencesi esaslarına göre kanunla dü-
zenlenir.
Gerekçe:
Yargıtay’la ilgili düzenlemede yürürlükteki
Anayasa kuralları esas alınmış; ancak hâkimlik ve
savcılık mesleklerinin birlikteliğine son verilmesi
dolayısıyla bazı hükümler çıkarılmıştır.
1961 Anayasası’yla Anayasa Mahkemesi’ne ve­
rilen Yüce Divan görevinin bu mahkemece yerine
getirilmesinde uygulamada gözlemlenen güçlükler
göz önüne alınarak Yargıtay’ın uzmanlaşmış ceza
daireleri kıdemli başkanlarından oluşan bir mahke­
mece yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

298
YARGI

C. Danıştay
Madde 169- Danıştay, yönetsel mahkemelerce ve-
rilen ve kanunun başka bir yönetsel yargı organına
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci-
idir. Kanunda gösterilen belli davalara ilk ve son dere-
ce mahkemesi olarak bakar.
Danıştay; davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında gö-
rüşünü bildirmek, tüzük tasarılarını ve kamu hizmet-
leri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini ince-
lemek, yönetsel uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla
gösterilen öteki işleri yapmakla görevlidir.
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari
yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler Yüksek
Kurulu tarafından; dörtte biri, nitelikleri kanunda gös-
terilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafın-
dan seçilir.
Danıştay Başkanı, başkanvekilleri ve daire baş-
kanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Ku-
rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla
dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçile-
bilirler.
Danıştayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanve-
killeri, daire başkanları ile üyeliklerinin nitelikleri ve

299
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

seçim usulleri, yönetsel yargının özelliği, mahkeme-


lerin bağımsızlığı ve hâkimlik güvencesi esaslarına
göre kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Danıştay’la ilgili düzenlemede de yürürlükteki
155. madde esas alınmıştır. Ancak bu maddenin 2.
fıkrasında 1999 yılında yapılan ve Danıştay’ın imti­
yaz şartlaşma ve sözleşmelerini “inceleme” yetkisi­
ni “iki ay içinde düşüncesini bildirmek” olarak da­
raltan Anayasa değişikliği benimsenmemiş, bunun
yerine değişiklikten önceki metinde yer aldığı şekil­
de Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini
incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Bunun dışında
yürürlükteki düzenleme korunmuştur.
Hâkimlik ve savcılık kurumlarının ayrılması
burada da göz önünde bulundurulmuştur.

G. Askeri Yargıtay
Madde 170- Askeri Yargıtay, askeri mahkemeler-
den verilen kararların son inceleme yeridir. Ayrıca, as-
ker kişilerin kanunla gösterilen salt askeri nitelikli da-
valarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Askeri Yargıtay üyeleri, birinci sınıf askeri hâkim-

300
YARGI

ler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye


tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başka-
nı ve daire başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasın-
dan rütbe ve kıdem sıralarına göre atanırlar.
Askeri Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, üyelerinin di-
siplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâ-
kimlik güvencesi ilkelerine göre kanunla düzenlenir.
Üyelerinin disiplin ve özlük işleri, aynı ilkeleri etkisiz
kılmamak koşuluyla askerlik hizmetlerinin gerekleri
göz önünde tutularak düzenlenebilir.
Gerekçe:
Önceki önerimizdeki bir yanlışlık düzeltilerek
yüksek mahkemelere arasında yer verilmeyen As­
keri Yargıtay, statüsüne uygun olarak bu bölüme
alınmıştır. Ancak askeri yargıya ilişkin 153. mad­
dede yapılan düzenlemeye paralel olarak Askeri
Yargıtay’ın ilk ve son derece olarak bakacağı dava­
lar da salt askeri suçlarla sınırlı tutulmuştur.
Dördüncü fıkrada yürürlükteki 156. maddenin
dördüncü fıkrasında yer alan “askeri hizmetlerin ge-
rekleri” deyimi, Askeri Yargıtay’ın kuruluşu, işle­
yişini de kapsar bir anlam taşıdığından mahkemenin
bağımsızlığı ile bağdaşmaz nitelikte görülmüştür.

301
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bu nedenle anılan deyime, yalnızca Askeri Yargıtay


üyelerinin disiplin ve özlük işleriyle sınırlı olmak ve
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik güvencesi il­
kelerini etkisiz kılmamak koşuluyla yer verilmiştir.

E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi


MADDE 171- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, as-
kerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, as-
ker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî
işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı
denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir.
Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmaz-
lıklarda ilgilinin asker kişi olması koşulu aranmaz.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi askeri hâkim sı-
nıfına mensup üyelerden oluşur. Bu üyeler, mahke-
menin üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile
seçilir.
Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkan-
ları rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, iş-
leyişi, yargılama usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı,
hâkimlik güvencesi ilkelerine göre kanunla düzenlenir.
Üyelerinin disiplin ve özlük işleri, aynı ilkeleri etkisiz

302
YARGI

kılmamak koşuluyla askerlik hizmetlerinin gerekleri


göz önünde tutularak düzenlenebilir.
Gerekçe:
Önceki önerimizde yer almayan Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi, askeri yargıyla ilgili maddede yer
alan gerekçemize uygun olarak yüksek mahkemeler
bölümüne alınmıştır.
Yine aynı gerekçe uyarınca Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi’nin askeri hâkim sınıfına mensup üye­
lerden oluşması öngörülmüştür. Bu üyelerin aynı za­
manda askerlik hizmetinin gereklerine ilişkin bilgi
ve deneyim birikimine sahip oldukları göz önünde
tutularak, mahkemede hâkim sınıfından olmayan
üyelerin yer alması zorunlu görülmemiştir. Bu öne­
rimizin asli ya da türev kurucu iktidar tarafından
benimsenmesi halinde subay üyelerin durumu geçi­
ci bir maddede Anayasa’yla uyumlu duruma getiri­
lebilecektir.
Dördüncü fıkrada yürürlükteki 157. maddenin
beşinci fıkrasında yer alan “askeri hizmetlerin gerek-
leri” deyimi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin
kuruluşu, işleyişi ve yargılama usullerini de kapsar
bir anlam taşıdığından mahkemenin bağımsızlığı ile
bağdaşmaz nitelikte görülmüştür. Bu nedenle anılan

303
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

deyime, yalnızca Askeri Yüksek İdare Mahkemesi


üyelerinin disiplin ve özlük işleriyle sınırlı olmak ve
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik güvencesi il­
kelerini etkisiz kılmamak koşuluyla yer verilmiştir.

F. Uyuşmazlık Mahkemesi
MADDE 172 – Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî
ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin
nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir.
Bu mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesin-
ce, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye ya-
par.
Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasın-
daki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi-
nin kararı ile belirlenir.
Gerekçe:
Adli ve yönetsel yargı yerleri arasında görev ye­
rini belirleme ve hüküm uyuşmazlıklarını çözüm­
lemekle görevli Uyuşmazlık Mahkemesi’ne, 1961
ve 1982 anayasalarındaki düzenleme benimsenerek
yüksek mahkemeler arasında yer verilmiştir.

304
YARGI

III. Yüksek Kurullar


A. Yüksek Seçim Kurulu
Madde 173- Seçimlerin başlamasından bitimine
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü
ile ilgili tüm işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süre-
since ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili yol-
suzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin kara-
ra bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
seçim tutanaklarını kabul etme görevi, Yüksek Seçim
Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına
karşı başka bir merciye başvurulamaz.
Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa Mahkemesine
itiraz yoluyla başvurma yetkisi ile öteki seçim kurulla-
rının görev ve yetkileri etkin bir yargı denetimi sağla-
yacak biçimde kanunla düzenlenir.
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üye-
den oluşur.
Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurul-
larınca kendi üyeleri ararsından, üye tam sayılarının
salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir
başkan vekili seçerler.
Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan
seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek

305
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan-


vekili ad çekmeye girmezler.
Gerekçe:
Yasama kısmında yer alan Yüksek Seçim Ku­
rulu yargısal bir işlevi yerine getiriyor olması ne­
deniyle yargı bölümünün yüksek kurullar kısmına
alınmıştır. İlke olarak yapısında bir değişiklik ön­
görülmemiştir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun
seçim süresince ve seçimden sonra seçim konula­
rıyla ilgili yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incele­
me ve kesin karara bağlama yetkisi bulunduğundan,
Kurula, uygulayacağı seçim kurallardan Anayasaya
aykırı gördüklerini Anayasa Mahkemesine sunma
yetkisinin verilmesi, bu alandaki önemli bir boşluğu
doldurmuş olacaktır (1982/ m.79).

B. Hâkimler Yüksek Kurulu


Madde 174- Hâkimler Yüksek Kurulu, mahkeme-
lerin bağımsızlığı ve hâkimlik güvencesi esaslarına
göre görev yapmak üzere yedi asıl ve dört yedek üye-
den oluşur. Kurulun üç asıl, iki yedek üyesi Yargıtay
Genel Kurulunun; üç asıl ve bir yedek üyesi Danıştay
Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, üye tamsa-
yılarının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçi-

306
YARGI

lir. Bir asıl üye ile bir yedek üye Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından yirmi yıl eylemli avukatlık
yapmış olanlar arasından dört yıllığına seçilir. Süresi
biten üyeler yeniden seçilebilirler.
Cumhurbaşkanı kurulun doğal başkanıdır; gerekli
gördüğü hallerde kurul toplantılarına başkanlık eder.
Kurul, başkanını üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile seçer. Kurul, adli ve yönetsel hâkimleri mesleğe
kabul etme, atama, yer değiştirme, yükselme, birin-
ci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları
uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin
cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini ya-
par; yükselmelerde ve yüksek yargı yerleri üyelerinin
seçiminde liyakati esas alır ve kanunla belirlenecek
nesnel değerlendirmeye uyar; Anayasa ve kanunlarla
verilen öteki görevleri yapar.
Hakimlerin görevlerini, hukuka ve yasalara uygun
olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden
dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemedik-
lerini, davranış ve eylemlerinin görev gereklerine
uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde inceleme
ve soruşturma Hakimler Yüksek Kurulu Başkanlığının
izni ile kurulun hakim müfettişleri tarafından yapılır.
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin
aksamaması için, kurul başkanı, kurulun ilk toplantı-
307
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

sında onaya sunulmak üzere, hâkimleri geçici yetki ile


görevlendirebilir.
Hâkimlerin sicil ve özlük hakları ile ilgili işlemler,
Hâkimler Yüksek Kurulu yapısı içinde kurulacak idari
birimler eliyle yürütülür.
Kurul üyeleri görevleri süresince başka bir iş ve
görev kabul edemez.
Kurulun görevlerini kendi bağımsız mekânında
yerine getirmesi, nesnel ölçütlere göre seçim ve ça-
lışma yöntemleri, itirazların kurul bünyesinde incelen-
me esasları ile sekretarya ve raportörlük görevlerinin,
genel sekreterlik tarafından yürütülmesine ilişkin usul
ve esaslar, hâkim güvencesi ve bağımsızlığı ilkelerine
göre kanunla düzenlenir.
Adalet Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda kurul
toplantılarına katılır, öneri ve isteklerde bulunur, an-
cak oy kullanamaz.
Gerekçe:
153. madde gerekçesinde açıklandığı üzere hâ­
kimler ve savcılar için iki ayrı kurul oluşturulmuş­
tur. (1982/m. 159)
Türkiye Barolar Birliği’nin temsili kurulun ça­
lışmalarının saydamlığı açısından yararlı görülmüş­
tür.
308
YARGI

Cumhurbaşkanının kurulun doğal başkan olma­


sı kurulun bağımsızlığının önemini gösteren bir ilke
olarak kabul edilmiştir.
Kurulun yükselmelerde ve yüksek yargı yerle­
ri üyelerinin seçiminde liyakati esas alması ve bu
konuda yasayla belirlenecek nesnel değerlendirme­
ye uyması öngörülmüş; ayrıca hâkimlerin denetimi,
disiplin ve görev suçu ile ilgili araştırma, inceleme,
soruşturma işlemlerinin 1961 Anayasası’nda oldu­
ğu gibi Kurul’a bağlı yargıç müfettişlerce yapılması
sağlanmış ve böylece yargı bağımsızlığı yönünden
sorun yaratan bir uygulamaya son verilmiştir.
Kurul kararlarına karşı yargı yolunu kapatan
kuralın kaldırılması bir başka yeniliktir.
Yürütmenin bir öğesi olan Adalet Bakanı’nın da
gerekli gördüğünde Kurul’un niteliği dolayısıyla oy
kullanmamak üzere Kurul’a bizzat katılması sağ­
lanmıştır.
Kurulun bağımsız bir çalışma mekânına kavuş­
turulması, uygulamada yargı bağımsızlığı yönünden
sıkıntı yaratan bir duruma son verecektir.

309
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

C. Savcılar Yüksek Kurulu


Madde 175- Savcılar Yüksek Kurulu, mahkeme-
lerin bağımsızlığı ve savcılık görev güvencesi esas-
larına göre görev yapmak üzere yedi asıl ve dört ye-
dek üyeden oluşur. Kurulun beş asıl, iki yedek üyesi
Yargıtay; bir asıl ve bir yedek üyesi Danıştay’ın kendi
mensupları savcılar arasından, üye tamsayılarının
salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilir. Bir asıl
üye ile bir yedek üye Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu tarafından yirmi yıl eylemli avukatlık yapmış
olanlar arasından dört yıllığına seçilir. Süresi biten
üyeler yeniden seçilebilirler.
Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakan-
lığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesidir. Bakan ve
Müsteşarın katılmadığı toplantılarda çalışmalar yedek
üyelerin katılımıyla sürdürülür.
Kurul, adli ve yönetsel savcıları mesleğe kabul
etme, atama, yer değiştirme, yükselme, birinci sını-
fa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun
görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin ceza-
sı verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar;
yükselmelerde ve yüksek yargı yerlerinde çalışacak
üyelerinin seçiminde liyakati esas alır ve kanunla be-
lirlenecek nesnel değerlendirmeye uyar; Anayasa ve
kanunlarla verilen öteki görevleri yapar.

310
YARGI

Savcıların görevlerini, hukuka ve kanunlara uygun


olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden
dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işleme-
diklerini, davranış ve eylemlerinin görev gereklerine
uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde inceleme
ve soruşturma Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığının
izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır.
Kurul üyeleri görevleri süresince başka bir iş ve
görev kabul edemez.
Kurulun görevlerini yerine getirmesi, nesnel öl-
çütlere göre seçim ve çalışma yöntemleri ile itiraz-
ların Kurul bünyesinde incelenme esasları kanunla
düzenlenir.
Gerekçe:
Savcılar Yüksek Kurulu, 1961 Anayasası de­
ğişikliği ile hukuk yaşamımıza girmiştir. Sonradan
1982 Anayasası ile hâkimler ve savcılar aynı kurul
altında toplanmıştır. Bunun hâkimlik güvencesine
zararı, uygulama ile ortaya çıkmıştır. Tarafsız ve
bağımsız yapılması gereken yargılamanın önündeki
bu engel kaldırılmıştır.
Bu kurulda Adalet Bakanı ile müsteşarının bu­
lunmasında Teftiş Kurulu ile Özlük İşleri’nin Adalet

311
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bakanlığı bünyesinde toplanmasında, görev temina­


tı sağlandığı sürece bir sakınca görülmemektedir.
Kurula Türkiye Barolar Birliği temsilcisinin ka­
tılmasının saydamlık ve savcıların güvencesi açısın­
dan yararlı olacağı düşünülmüştür.
Kurulun çalışmalarının kilitlenmemesi için
Adalet Bakanı ve müsteşarın katılmadığı toplantıla­
ra yedek üyelerle devam edebileceği hükmü özellik­
le konulmuştur.
Kurulun kararlarına karşı yargı yoluna başvu­
rulabilmesi savcıların görev teminatları konusunda
başlı başına bir güvence sağlamaktadır (1982/m.
159).

312
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

DÖRDÜNCÜ KESİM
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

I. Bütçe
A. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması
Madde 176- Devletin ve kamu iktisadi teşebbüs-
leri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık
bütçelerle yapılır.
Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin
nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belirle-
nir.
Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya
bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre
ve usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında
hiçbir hüküm konulamaz.
Gerekçe:
Anayasa metni korunmuştur (1982/m.161).

B. Bütçenin Görüşülmesi
Madde 177- Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim
bütçe tasarısı ile ulusal bütçe tahminlerini gösteren
313
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

raporu, mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce,


Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarıları ve rapor, elli üyeden kurulu Bütçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşun-
da, iktidar grubuna veya gruplarına en az otuz üye ve-
rilmesi koşuluyla, siyasal parti gruplarının ve bağım-
sızların oranlarına göre temsil edilmeleri göz önünde
tutulur.
Bütçe Komisyonunun elli beş gün içinde kabul
edeceği metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda görüşülür ve mali yılbaşına kadar karara
bağlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurul-
da, kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açık-
lar; ölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca
görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.
Milletvekilleri, bütçe kanun tasarılarının Genel Ku-
rulda görüşülmesi sırasında, gider arttırıcı veya gelir
azaltıcı önerilerde bulunamazlar.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmuştur
(1982/ m. 162).

314
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları


Madde 178- Merkezi yönetim bütçesiyle verilen
ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Har-
canabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıy-
la aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz.
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname ile
bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez. Cari yıl
bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik ta-
sarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine akçalı yük
getirecek nitelikteki kanun tasarı ve önerilerinde, be-
lirtilen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösteril-
mesi zorunludur.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmuştur
(1982/m. 163).

II. Kesin Hesap


Madde 179- Kesin hesap kanunu tasarıları, ka-
nunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili
oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi
ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildirimi-
ni, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının ve-
rilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
315
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanu-


nu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonunun gündemi-
ne alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla
kesin hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte
sunar. Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını,
yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte görüşerek
karara bağlar.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk
bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış
denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların
karara bağlandığı anlamına gelmez.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmuştur
(1982/m. 164).

III. Sayıştay
Madde 180- Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik ku-
rumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetler ve sorumluların
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar ve kanun-
larla verilen inceleme, denetleme ve karara bağlama
işlerini yapar.

316
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

Yerel yönetimlerin hesaplarının ve işlemlerinin de-


netimi ve kesin karara bağlanması Sayıştayca yapılır.
Sayıştayın kesin kararlarına karşı ilk derece mah-
kemesi olarak Danıştay’da dava açılabilir.
Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri,
mensuplarının nitelikleri, atanmaları, görev ve yetki-
leri, hakları ve yükümlülükleri, seçim usulleri ve diğer
özlük işleri, başkan ve üyelerin görevlerini tarafsızlı-
lıkla yapmalarına olanak veren güvenceler sağlana-
cak biçimde kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
1961 Anayasası Sayıştay’ı yargı bölümüne koy­
mamış, “iktisadi ve mali hükümler” başlığı altın­
da düzenlemiştir. Bunun nedeni Sayıştay’ın yargı
organı niteliği taşımamasıdır. 1982 Anayasası’nın
Sayıştay’a yargı bölümü içinde yer vermesi de ya­
nıltıcıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 1991
yılında verdiği bir kararda Sayıştay’ın sorumluların
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamasını ve
buna karşı karar düzeltme isteminde bulunulabilme­
sini “yargının temeli olan sav savunma ve karar sü-
recine aykırı” bulmuştur. Anayasa Mahkemesi’ne
göre, “bu tür başvuru yolları uyuşmazlığın temel
çözüm yolu olan ve tarafların varlığına dayanan
‘dava’ gibi değerlendirilemez” Mahkeme sonuç­
317
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ta Sayıştay’ı bir yargı organı olarak görmemekte,


aleyhine hiçbir yargı organına başvurulamamasının
Anayasa’dan kaynaklandığını belirterek Sayıştay’ı
“kendine özgü” bir Anayasa kurumu olarak nite­
lemektedir. Esasen yürürlükteki Anayasa’nın 160.
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Vergi ve
benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında
Danıştay ve Sayıştay kararları arasındaki uyuşmaz-
lıklarda Danıştay kararları esas alınır” şeklindeki
kural da Anayasa Mahkemesi kararını doğrular ni­
teliktedir. Sayıştay’la ilgili olarak 1982 Anayasası
ile oluşturulan bu yapay konumda ısrar etmek an­
lamsızdır. Bu nedenle Sayıştay 1961 Anayasası’nda
olduğu gibi gerçek niteliğine uygun olarak “Mali ve
Ekonomik Hükümler” bölümünde yer almalı ve ke­
sin kararları da idari işlem niteliğine uygun olarak
Danıştay’ca denetlenmelidir. Maddede Sayıştay de­
netiminin ayrıca sosyal güvenlik kurumları ile yerel
yönetimleri de kapsaması uygun görülmüştür.

IV. Denetim
A.Kamu iktisadi teşebbüslerinin ve fonların dene-
timi
Madde 181- Sermayesinin yarısından fazlası doğ-
rudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan
318
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet


Meclisince denetlenmesi ilkeleri kanunla düzenlenir.
Kaynakları kanunla belirlenmedikçe fon kullanı-
lamaz. Fonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi
dışında bırakılamaz.
Gerekçe:
Yürürlükteki Anayasa’nın 165. maddesi anlam
itibariyle korunmuş, ancak maddeye eklenen ikinci
fıkra ile kaynağı kanunla belirlenmedikçe fonların
kullanılamayacağı ve hiçbir fonun Türkiye Büyük
Millet Meclisi denetimi dışında bırakılamayacağı
kuralı eklenmiştir (1982/m. 165).

B. Piyasaların Denetimi
Madde 182- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini
sağlar; rekabeti sağlayıcı ve geliştirici önlemleri alır;
piyasalarda eylemli veya anlaşmalı tekelleşme ve kar-
telleşmeyi önler. Bu amaçla kanunla uzman ve yansız
kurullar oluşturulur.
Gerekçe:
Anayasa metninin bağımsız bir kanun hükmün­
de kararname izlenimi uyandıran ikinci fıkrası mad­

319
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

deden çıkarılmış, buna karşılık denetim birimlerine


ilişkin hüküm eklenmiştir (1982/m.167).

V. Devletin Ödevleri
A. Esnaf ve Sanatkârların Korunması
Madde 183- Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve
destekleyici önlemleri alır.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakımından korunmuştur
(1982/m. 173).

B. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi
Madde 184- Devlet, ulusal ekonominin yararlarını
göz önünde tutarak öncelikle üretimin arttırılmasını
ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçili-
ğin gelişmesini sağlayacak önlemleri alır.
Gerekçe:
Anayasa anlam bakımından korunmuştur (1982/
m. 171).

320
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

BEŞİNCİ KESİM
ANAYASANIN DEGİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

I. Anayasanın değiştirilmesi
Madde 185- Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri
tarafından yazıyla önerilebilir. Anayasanın değişti-
rilmesi hakkındaki öneriler ivedilikle görüşülemez.
Değiştirme önerisinin kabulü, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun
oyuyla gerçekleşir.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki önerilerin
görüşülmesi ve kabulü, ilk fıkradaki kayıtlar dışında,
kanunların görüşülmesine ilişkin hükümlere bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kabul edilen Anaya-
sa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasına, üye
tamsayısının dörtte birinin oyuyla karar verebilir.
Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin
kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönde-
rilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunlunun
oyuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanın-
ca yayımlanır.

321
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Gerekçe:
Anayasa değişiklikleri konusunda, ilke olarak
1961 Anayasası’nın düzenlemesi benimsenmiştir.
1982 metninde kabul edilen ve 1987 yılında yapılan
değişiklikle daha karmaşık bir hale getirilen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nce üçte iki oy çoğunluğuy­
la kabul edilmiş bir kanun için Cumhurbaşkanınca
“halkoylamasına başvurma” usulünün devamında
yarar görülmemiştir. Yasama organının iki kez üçte
iki çoğunlukla kabul ettiği bir değişiklik konusunda,
halkoylaması yoluyla Cumhurbaşkanının Meclis’le
karşı karşıya gelmesi, rejimin işleyişi açısından sa­
kıncalı bulunmuştur.
Buna karşılık, üçte iki oy çoğunluyla kabul
edilmesine karşın, kesinleşmesinin halkoylamasına
bağlanması konusunda Meclis’in içinde güçlü bir
eğilim bulunan metinlerin, halkoylamasına sunula­
bilmesine olanak tanınmıştır. Böylece, Meclis ço­
ğunluğunun Anayasa’da değişiklik yapma iradesine
karşı, yine Meclis içinden kaynaklanan bir denge
yaratılması amaçlanmaktadır. Anayasa değişikliği­
ne olumlu oy vermiş olan milletvekillerinin bir bö­
lümü de, son sözün halk tarafından söylenmesinden
yana olabilir.

322
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

II. Değiştirilemez hükümler


MADDE 186- Anayasanın 1., 2., 3. ve 4. maddele-
rindeki kurallar hiç bir biçimde değiştirilemez ve bun-
ların değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
Gerekçe:
Anayasal sistematik açısından 1982 Anayasa­
sı’ndaki 4. maddenin burada yer alması daha uygun
görülmüştür.
Değiştirilmesinin önerilmesine bile olanak bu­
lunmayan bu en temel hükümleri dolaylı yollar­
la değiştirme girişimlerine karşı, madde metnine
“hiçbir biçimde” ibaresi eklenmiştir. Devlet şekli­
nin “Cumhuriyet” olmasının yanında egemenliğin
kaynağının “laik” niteliğini de belirten “Egemen-
lik kayıtsız şartsız ulusundur” (madde 4) hükmü de
“değiştirilemez” kurallara eklenmiştir.

III. Devrim kanunlarının korunması


Madde 187- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, toplu-
mun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi ve Türkiye
Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin korunması amacı-
nı güden aşağıda belirtilen devrim kanunlarının bu
Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan

323
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anla-


şılamaz ve yorumlanamaz:
1) 3 Mart 1340 tarihli 430 sayılı Tevhidi Tedrisat
Kanunu;
2) 25 Teşrinisani 1341 tarihli 671 sayılı Şapka İkti-
sası Hakkında Kanun;
3) 30 Teşrinisani 1341 tarihli 677 sayılı Tekke ve
Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile
Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;
4) 17 Şubat 1928 tarihli 743 sayılı Türk Kanunu Me-
denisiyle kabul edilen ve 22 Kasım 2001 tarihli 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu ile aynen benimsenmiş
olan evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından
yapılacağına dair medeni nikâh esası ile aynı kanunun
110. maddesinde kabul edilmiş ilke;
5) 20 Mayıs 1928 tarihli 1268 sayılı Beynelmilel Er-
kamın Kabulü Hakkında Kanun;
6) 1 Teşrinisani 1928 tarihli 1353 sayılı Türk Harfle-
rinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;
7) 26 Teşrinisani 1934 tarihli 2590 sayılı Efendi,
Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair
Kanun;
8) 3 Kânunuevvel 1934 tarihli 2596 sayılı Bazı Kis-
velerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.
324
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI

IV. Başlangıç ve kenar başlıklar


Madde 188- Anayasanın dayandığı temel görüş-
leri ve ilkeleri belirten Başlangıç, Anayasa metnine
dahildir.
Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları
maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sırala-
ma ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar Anayasa met-
ninden sayılmaz.
Gerekçe:
1982 Anayasası’ndaki düzenleme korunmuştur.

325
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ALTINCI KESİM
GEÇİCİ HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK

Geçici Hükümler: Madde 189


Geçici Madde 1- Yürürlükte olan içtüzüğün bu
Anayasaya aykırı olmayan hükümleri, yenisi yapılın-
caya kadar uygulanır. Anayasanın öngördüğü İçtüzük
değişiklikleri bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih-
ten başlayarak en geç altı ay içinde hazırlanarak yü-
rürlüğe konur.
Geçici Madde 2- Anayasayla kabul edilmiş olan
yeni organ, kurum ve kuralların kuruluş, görev, yet-
ki ve işleyişleriyle ilgili yasalarla Anayasaya göre ko-
nulması veya değiştirilmesi gereken diğer yasalar bu
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir
yıl içinde yürürlüğe girecek şekilde çıkarılır.
Bu yasalar çıkarılıncaya kadar yürürlükteki yasa-
ların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri ile doğru-
dan bu Anayasayla getirilen hükümler uygulanır.
Geçici Madde 3- Atatürkün vasiyetnamesine uy-
gun olarak Türk Dil ve Tarih kurumları 1982’den ön-
ceki yapılarıyla yeniden oluşturulur ve Anayasanın

326
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

yürürlüğe girmesini izleyen altı ay içinde malvarlıkları


iade edilerek çalışmaları sağlanır.

Anayasanın yürürlüğe girmesi


Madde 190 - Anayasa kabul edilerek Resmi Gaze-
tede yayınlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
olarak yürürlüğe girer ve 20 Ekim 1982 tarihli 17844
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Anayasa metni,
bütün ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kalkar.

327
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

328
DİZİN

Dizin

Sayı A
II. Dünya Savaşı 1. açık sayım 93.
12 Eylül VI, 15, 20, 329, AİHM 19, 47, 67, 70, 84,
399. 106, 152, 155, 291.
1921 Anayasası 8. AİHS 49, 54, 64, 72, 292.
1924 Anayasası 1, 9, 10, ailenin korunması 116.
33, 45, 85. aile planlaması 116.
1961 Anayasası 1, 2, 8, 10, Almanya 25, 102, 129,
16, 33, 35, 40, 43, 46, 61, 290, 291.
72, 73, 77, 81, 112, 113, Anayasa Komisyonu 5.
122, 124, 151, 166, 168, Anayasa Mahkemesi V,
175, 198, 220, 234, 253, VI, XVIII, 6, 12, 25, 26,
254, 273, 286, 288, 298, 27, 47, 72, 86, 89, 91,
309, 311, 317, 318, 322. 97, 98, 99, 102, 106, 107,
1982 Anayasası VII, VIII, 179, 187, 188, 192, 193,
1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 195, 196, 220, 221, 275,
26, 35, 77, 112, 116, 133, 276, 277, 278, 279, 280,
137, 168, 175, 221, 222, 282, 283, 284, 285, 286,
253, 265, 268, 286, 288, 287, 288, 289, 292, 293,
311, 317, 318, 323, 325, 294, 295, 296, 297, 298,
329. 304, 305, 317, 318, 329,
27 Mayıs 15. 371, 408, 409, 410.
anayasanın değiştirilmesi
321.

329
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

anayasanın yürürlüğe Avrupa Birliği VIII, 21, 36,


girmesi 327. 117, 330.
Anayasa Önerisi II, 11. Avrupa İnsan Hakları
Ankara II, 1, 6, 34. Sözleşmesi 54, 58, 70,
Ankara Üniversitesi VI, 6, 152, 289.
329. Avrupa Konseyi 63.
anlatım özgürlüğü XII, 68,
B
69.
Bakanlar Kurulu XVII, 37,
ant içme 180.
189, 190, 199, 200, 208,
askeri yargı 25, 271, 272,
209, 210, 211, 219, 220,
274.
221, 224, 225, 226, 227,
Askeri Yargıtay XVIII,
228, 229, 230, 231, 232,
273, 274, 275, 279, 300,
258, 297, 299, 313, 315.
301, 302.
barış hakkı 164.
Askeri Yüksek İdare
baro XVIII, 268.
Mahkemesi XIX, 274,
basın ve yayın özgürlüğü
275, 279, 302, 303, 304.
146, 148, 149.
Atatürk X, 18, 19, 20, 30,
Başkanlık Divanı XVI,
31, 34, 85, 141, 164, 166,
182, 186, 205, 206, 208,
181, 326, 330, 345, 378,
217, 230.
379, 392, 393.
Başkent 34.
Atatürkçülük 18.
bilgi edinme hakkı 87.
Atatürk İlkeleri 30, 166.
Bilgi Üniversitesi VI, 6.
Atatürk ilke ve inkılâpları
bilim 6, 18, 30, 139, 141,
181.
146, 245, 248, 256, 276.
Atila Sav VI, 6, 330.
Birleşmiş Milletler 49, 70,
Avrupa 21, 36, 54, 58, 63,
152, 156, 164, 256.
70, 110, 117, 129, 152,
Birleşmiş Milletler Kuruluş
155, 251, 278, 280, 289,
Belgesi 164.
290, 291.
bütçe 189, 313, 314, 316.

330
DİZİN

C-Ç demokratik 8, 13, 18, 21,


cumhurbaşkanı XVI, 37, 30, 33, 36, 44, 46, 48, 49,
191, 203, 215, 217, 218, 71, 84, 89, 90, 91, 96, 98,
219, 220, 222, 223, 224, 100, 101, 102, 104, 105,
229, 230, 232, 278, 285, 123, 149, 151, 153, 181,
307, 321. 219, 252, 256, 257, 258,
cumhurbaşkanının ant 259, 272, 290.
içmesi 218. dernek özgürlüğü XIII, 82.
Cumhurbaşkanlığı Genel Devlet Denetleme Kurulu
Sekreterliği 216. 216.
Cumhuriyet 22, 24, 34, 35, devletleştirme XIII, 114.
166, 212, 214, 285, 298, Devlet Planlama Örgütü
323. XVII, 168, 254, 255.
Cumhuriyet Başsavcılığı dilekçe hakkı 92.
24, 212, 214. din eğitim ve öğretimi 71.
Cumhuriyet Başsavcısı dinî ayin 71.
285, 298. Diyanet İşleri Başkanlığı
çalışma ve sözleşme 256, 257.
özgürlüğü XIII, 115. dolaşım özgürlüğü 79.
Çankaya Üniversitesi VI, DPT 168.
6, 330. düşünce özgürlüğü 67.
çevre hakkı XIV, 157. düzeltme ve yanıt hakkı
156.
D
Danıştay XVIII, 220, 228, E
273, 275, 279, 299, 300, eğitim XIV, 65, 71, 72, 73,
305, 306, 310, 317, 318. 84, 139, 140, 141, 142,
Değişmez hükümler 27. 144, 145, 153, 169, 245,
değiştirilemez hükümler 246, 248.
323. Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar
Sözleşmesi 256.

331
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

F halkoylaması 35, 36, 87,


Faruk Bilir X. 88, 89, 91, 93, 322.
Fazıl Sağlam VI, X, 6, 331. halkoyu 14.
Federal Almanya 25. hukuk devleti 2, 17, 18, 41,
Fransa 129, 291. 42, 98, 181, 185, 219,
272, 291.
G
Galatasaray Üniversitesi İ
VI, 6, 331. ibadet 71, 72.
Geçici Hükümler Ve İbrahim Kaboğlu VI, 6,
Yürürlük XX, 326. 332.
gelişme hakkı XV, 165, İnsan Hakları Araştırma
166. ve Uygulama Merkezi;
Genelkurmay Başkanı (İHAUM) VIII, XXI.
XVII, 231, 297. İktisadi ve İdari Bilimler
genel oy 93. Fakültesi VI, 6, 332.
gensoru 23, 210. İlhan Özay VI, 6, 332.
Görsel ve İşitsel İletişim İnsan Hakları Evrensel
Yüksek Kurulu 24, 220, Bildirisi 49, 255.
249, 250. işkence 63.
grev 121, 125, 127, 128, İstanbul Üniversitesi VI,
129, 201, 292. XXI, 6, 332.
güvenoyu XVI, 225, 226, İstiklal Marşı 34.
230. işveren 118, 121, 124, 127.
İtalya 129, 291.
H
haberleşme özgürlüğü 76. K
Hak arama hürriyeti 54. Kamu Denetçileri Kurulu
Hâkimler Yüksek Kurulu 60.
25, 26, 265, 285, 297, Kamu Denetçiliği Kurulu
298, 299, 306, 308. 26, 286.
Halkoylaması 88.

332
DİZİN

Kamu Denetçiliği Kurumu manifesto 17.


XVII, 243, 244. Marmara Üniversitesi VI,
kamu düzeni 73, 83. 6, 332.
kamulaştırma 113. Medeni ve Siyasal Haklara
kamuoyu VI, VII, 155. İlişkin Uluslararası
kanaat özgürlüğü 67. Sözleşme 152.
Kanun-i Esasi 1. meslek kuruluşları XVII,
kanunkoyucu 99, 109, 118, 252, 253.
127, 128, 129, 197. Milletler Medeni ve
katılım hakkı 87. Siyasal Haklara İlişkin
Kemalizm 18. Uluslararası Sözleşmesi
KHK 201, 202. 70.
konut dokunulmazlığı 75. milletvekili Seçilme
konut hakkı XIV, 134. Yeterliliği XV, 172.
Kültür ve Sanat Yüksek milletvekilliğinin düşmesi
Kurulu 146. 186.
Kültür ve Sanat Yüksek mülkiyet hakkı 112.
Kurumu 255.
N
Kurtuluş Savaşı 15, 29,
Necmi Yüzbaşıoğlu VI, 6,
231.
333.
Kurucu Meclis 13.
O-Ö
L
olağanüstü hal 66, 258,
lâik 18.
259.
Laiklik 73.
ombudsman 61, 170.
lokav 129.
Osmanlı Devleti 1.
M oy hakkı XIII, 93.
mal bildirimi 110. öğrenim XIV, 139, 140,
Mali Ve Ekonomik 142, 143, 144, 145, 215,
Hükümler XIX, 313. 246.
Maltepe Üniversitesi VI,
6, 332.
333
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ölüm cezası 62, 63. Sayıştay 26, 95, 276, 279,


özelleştirme XIII, 114. 285, 297, 315, 316, 317,
özel yaşamın gizliliği 73, 318.
74. seçilme 93, 99, 184, 186,
187, 205, 215, 225, 277.
P
seçim XV, XIX, 5, 21, 22,
Parti içi demokrasi 100,
89, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
101, 102.
101, 173, 174, 175, 176,
Plan Denetçileri Kurulu
177, 178, 179, 180, 205,
169, 170.
206, 298, 300, 305, 306,
R 308, 311, 317.
radyo 153, 154, 249. seçme 25, 90, 93, 220.
Recep Tayyip Erdoğan seferberlik XVIII, 25, 50,
176. 259, 260, 271, 274.
Resmi dil 145. sendika XIV, 121, 122.
resmi dil 34, 145. sıkıyönetim 259, 260, 271.
Resmi Gazete 24, 25, 99, silahların eşitliği 52, 54.
187, 193, 197, 198, 200, Silâhlı Kuvvetler 231.
229, 230, 233, 234, 243, sivil anayasa IX.
258, 259, 261, 286, 294, Siyasal Bilgiler Fakültesi
295, 327. VI, 6, 333.
Rona Aybay VI, X, 6, 333. Siyasal Haklara İlişkin
S Uluslararası Sözleşmesi
sağlık hakkı XIV, 132. 152.
sanat XIV, 146, 250, 256. siyasal parti 93, 95, 98, 99,
sansür 146. 109, 184, 205, 207, 210,
savaş XVIII, 25, 50, 66, 213, 284, 285, 286, 314.
131, 164, 189, 202, 259, siyasal partiler 95, 96, 99,
260, 271, 274. 103, 178.
Savcılar Yüksek Kurulu Siyasi Partiler Kanunu 101.
26, 285, 297, 310, 311.

334
DİZİN

T Türkiye Büyük Millet


Türkiye Barolar Birliği; Meclisi XV, XVI, 37,
(TBB) II. 88, 92, 96, 172, 174, 175,
TBKP 106. 176, 178, 179, 184, 186,
Türkiye Büyük Millet 187, 188, 189, 190, 191,
Meclisi; TBMM 5, 23, 192, 193, 199, 200, 202,
24, 25, 104, 127, 175, 203, 204, 205, 206, 207,
182, 187, 191, 194, 195, 208, 209, 211, 212, 213,
196, 197, 204, 205, 206, 215, 217, 218, 219, 220,
207, 208, 211, 212, 213, 223, 224, 225, 226, 228,
214, 250, 258, 259, 260, 229, 230, 231, 242, 243,
319. 247, 250, 253, 258, 259,
televizyon 68, 70, 153, 260, 261, 262, 276, 278,
154, 249. 279, 283, 285, 294, 297,
Teoman Ergül X. 305, 314, 315, 316, 319,
toplantı ve gösteri özgürlüğü 321, 322.
80. Türkiye Cumhuriyeti 2, 17,
toplantı ve karar yeter sayısı 18, 19, 20, 30, 31, 33, 34,
XVI, 207. 84, 85, 98, 108, 192, 193,
toplu iş sözleşmesi 121, 197, 218, 219, 323, 327.
124, 125, 126, 127. Türk Silâhlı Kuvvetleri
tüketici hakları XIV, 136. 203, 204, 246, 247.
Türk Ceza Kanunu 174. Türk Ulusu 29.
Türk Hukuk Kurumu VI,
U-Ü
6, 334.
ulusal devlet 30, 33.
Türkiye Barolar Birliği II,
ulusal güvenlik 74, 75, 76,
V, VI, VII, VIII, 1, 6, 7,
77, 122, 232, 258.
11, 25, 26, 268, 269, 270,
Ulusal Güvenlik Kurulu
276, 279, 285, 307, 308,
232.
310, 312, 334, 342, 356,
Uyum Yasası 106.
371, 373, 375, 410, 412,
Uyuşmazlık Mahkemesi
413.
304.
335
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Ülkü Azrak VI, 6, 334. yerel yönetim XVII, 87,


üniversite 245. 110, 241, 242.
yerleşme özgürlüğü 80.
V
Yıldız Teknik Üniversitesi
vicdan ve din özgürlüğü
VI, 6, 335.
71.
Yılmaz Aliefendioğlu VI,
Y 6, 335.
yargı XVIII, 262, XVIII. Yüce Divan 24, 27, 212,
yargı denetimi 238. 213, 214, 223, 228, 277,
Yargıtay XVIII, 24, 27, 281, 297, 298.
184, 185, 211, 212, 213, Yüksek Hâkimler Kurulu
214, 273, 274, 275, 278, 25.
279, 285, 297, 298, 300, yükseköğrenim kurumları
301, 302, 305, 306, 310. 245.
Yargıtay Ceza Kurulu 27. Yükseköğretim Eşgüdüm
yasama XV, 10, 37, 110, Kurumu 246, 248, 249.
172, 182, 183, 184, 188, Yüksek Savcılar Kurulu
206, 262, 306, 322. 25, 267, 311.
yasama dokunulmazlığı Yüksek Seçim Kurulu
XV, 183, 184. XIX, 89, 91, 93, 177,
yasama sorumsuzluğu XV, 305, 306.
182, 183. yürütme XVI, 9, 38, 110,
yaşam hakkı 62. 182, 215, 220, 221, 239,
Yavuz Sabuncu VI, VII, 6, 244, 262, 266, 295.
335.
Z
Yekta Güngör Özden VI,
Zafer Gören VI.
6, 335.
Zafer Üskül VI, 6, 335.

336
EKLER

EKLER

337
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

338
EKLER

— EK I —
ANAYASA KONUSUNDA
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
(6.8.1982)

I- GENEL OLARAK ANAYASA HAKKINDA


DÜŞÜNCE ve ÖNERİLER :
Yüzyıllık bir dönemde (1876-976) altı Anayasa ve
on dokuz Anayasa değişikliğinden sonra yedinci bir
Anayasanın yapılması aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
Bu gelişme Anayasa yapma ve yapılanları değiştirme
yolunda bir alışkanlığı gösteriyor. Nedenleri üzerinde
durulmaksızın salt bu olgunun siyasal gelişme açısından
sağlıklı bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye,
sürekli Anayasa arayışları içindedir. Anayasa yapma
ve Anayasalardan şikâyetçi olma alışkanlığımızın övü­
nülecek bir yanı bulunmadığı açıktır. Önemli olan bu
alışkanlıktan kurtulmaktır. Aksi halde durmadan yeni
Anayasa ve Anayasa değişikliği arayışları içinde ola­
cağımız kuşkusuzdur. Sık sık değiştirilen ya da yenileri
yapılan anayasalar ülkemizin sorunlarını çözmüyor ise,
bu sonuçlardan yaptığımız ve yapacağımız Anayasalar
sorumlu sayılmamalıdır. Anayasalar, yapılanlardan do­
layı suçlanmamalıdır. Anayasa da olsa bir metne, belge­

339
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ye tüm sorumluluğu yüklemek temelde yanlış ve kolaycı


bir tutumdur.
Bu açıklamanın ışığında, 1961 Anayasası’nın
Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişmesinde önemli
bir aşamayı oluşturduğu da, gözetilerek yeni Anayasa’da
da şu temel ilkelerin ışığında kural düzenlemelerin ya­
pılması yerinde olacaktır.
A- Yeni Anayasa bir geriye dönüşü, reaksiyonu sim­
gelememelidir.
B- Geçiş döneminde çıkarılan bazı yasalarla oluş­
turulan kurumlara ve kurallara Anayasal nitelik kazan­
dırılmamasına ve Anayasamızın sistemine aykırı düşe­
bilecek bu türlü kuralların ve kurumların Anayasa’nın
gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine özen göste­
rilmelidir.
C- Türkiye’nin siyasal gelişme, demokratlaşma ve
hukuk devletini gerçekleştirme çizgisinde izlediği yö­
rünge bellidir: Tek kişi (sultan-halife) sultasından kur­
tulmak; siyasal iktidarı demokratik süreç içinde genel
oy ilkesine dayalı partiler yarışmasından kaynaklanan
ve değiştirilmesi olanaklı bir model olarak düşünüp ger­
çekleştirmek; Devleti önce hukuk devleti, daha sonra bir
“sosyal hukuk devleti” olarak düşünmek ve gerçekleş­
tirmek; açık bir toplum, ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasal katılmanın tüm boyutlarının özgürlükçü bir or­
tamda gerçekleşmesini sağlamak.

340
EKLER

Ç - Anayasa sistemimiz üç erk arasında bir denge­


yi öngörmektedir. Yasama ve Yürütme erkleri ile Yargı
arasında bir ayırım yapılmıştır. Bir hakem görevi yaptı­
rırcasına, Yargıya öncelik ve üstünlük tanınmıştır. Yar­
gısal denetim, Yasama ve Yürütme’nin çoğunluk tahak­
kümüne yol açmaması için böyle bir güvenceyi sağla­
maktadır.
Yeni Anayasa’mızda da, bu sistem korunmalıdır.
D - Anayasal düzen Anayasa metninin ötesinde çe­
şitli öğeleri içermektedir. Bu nedenle sadece siyasal ve
hukuksal sorunların çözümü ile, toplumda uyum, ada­
let ve barış sağlanamaz. Ekonomik ve sosyal yaşamın
ilişkilerini, adalete ve geniş halk kitlelerinin, gereksin­
melerine uygun biçimde düzenleyecek –yapısal sorun­
lara kadar uzanan– köklü çözümler, yalnız Anayasa’da
değil, yasalarda, benimsenip sürekli uygulanmadıkça,
(üretimin artırılması yanında, herkese insan onuruna
yaraşır yaşam koşullarını sağlayan bir paylaştırma sis­
temi gerçekleştirilmedikçe) ve sosyal yaşamda toplumu
ileriye doğru çekici –en azından çağdaş, değerler doğ­
rultusunda gelişmesini zorlaştıran sosyal engelleri gide­
rici– kurum ve kuralların işlerliği sağlanmadıkça, hiç­
bir Anayasa, toplumu huzura kavuşturamaz ve sürekli
olarak –bunalımları önleyemez. Bu nedenle, ekonomik
bunalımlar ve onların kaçınılmaz sonucu olarak kendisi­
ni gösteren terör ve anarşiyi, sadece hukuksal önlemler
(yani Anayasal hükümler) sayesinde giderme olasılığını

341
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

benimsemek, büyük bir yanılgı olur. Anayasalara yapay


olarak taşıyamayacakları kadar büyük bir etki ve so­
rumluluk payı tanımak” bundan sonra da Anayasaların,
toplumdaki her aksamada değiştirilmesi gibi yanlış bir
uygulamaya yol açar.
Bundan ötürüdür ki, ilan ettiği ekonomik ve sosyal
hedefler ve ilkeler, yasalarla benimsenmemiş, ekonomik
ve sosyal kurumları yeterince gerçekleştirilememiş (ya­
şama aktarılamamış) olan 1961 Anayasasının, siyasal ve
hukuksal kurum ve çözümlerinin işlerliği de, büyük öl­
çüde ortadan kalkmıştır. O kadar ki, 1961 Anayasa’sının
tümüyle ve dengeli olarak: uygulandığını söyleyebilmek
olanaksızdır. Bundan sonraki Anayasal düzen bakımın­
dan da aynı kural geçerlidir. Anayasa’nın ekonomik,
sosyal ve kültürel amaç ve ilkelerini yaşama aktarmayan
yasalar onun kurumları ve kurallarını, kağıt üstünde bı­
raktığı ölçüde, yeni Anayasal düzenin dengesi de bozu­
lacak, siyasal, hukuksal çözüm ve kurumlar da, temelsiz
boşlukta kalan) değerler düzeyine düşecektir.
E - Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan beri iz­
leyicisi olduğu “Hukukun üstünlüğü” ilkesi açısından
da düşüncelerini açıklamak zorunluğunu duymaktadır.
Ülkemizde “Hukukun Üstünlüğü” ilkesi son on yılda
kendisine özgü bir anlam kazanmış, Danışma Meclisi
“yemin”inde de yer almıştır. Hazırlanacak Anayasa’da
da gerekli yeri alması zorunlu hale gelmiştir.

342
EKLER

Hukukun üstünlüğü kavramı, Doktrin yanı ne olursa


olsun, “Hukukun, (sadece yasaların değil) uygulanması”
dönemine rast1ar. Bir toplumda “Hukukun (sadeceyasa­
ların değil),uygulanmasının başlıca ve manen sorumlu­
su” hukukçulardır.
Eğer yasalardan öteye hukukun ne dediğini ortaya
koymak olanağı yoksa, hukukçunun görevi anlamsızla­
şır.
İtici fikir gücündeki bu kavramın demokratik ülke­
lerde kazandığı hız küçümsenemeyecek dereceye ulaş­
mıştır. Ülkemizde de dikkati üstüne çeken, öğretide ve
resmi demeçlerde bazen bir güven kaynağı anlamında
kullanılan bu deyimin büyük bir gelişmenin müjdecisi
olduğu hissedilmektedir.
Fransızcada “Primaute du droit” (veya anlamca bi­
raz farklı olarak Principede la legalite) terimi, İngilizce­
de “Supremaey of Law”, Almancada “Hukuk Devleti”
ile karma anlamda “Reehtsstaat” deyimi kullanılır.
Bu kavramda birleştirici bir nitelik de sezilmekte­
dir.
“Hukuka bağlı devlet” terimi salt yasalara bağlı
devlet anlamında alınırsa ona “hukuk devleti” demek
güçtür. Gerçek Hukuk Devleti “Hukukun Üstünlüğü”nü
kabul eden devlettir. Böyle anlaşılınca hukukun üstünlü­
ğüne bağlılık devletin meşruluğunu saptamakta bir ölçü
de sayılabilir. Böylece Devlet kendini “hukuk”’la bağlı
saymıştır.
343
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

İçinde bulunduğumuz çağ yasallık ilkesinin yeterli


olmayacağını gösterdi. Hukukun yasadan da üstün oldu­
ğunu kabul etmek gerekir.
Hukukun üstünlüğü kavramı Anayasa’mıza yaban­
cı değildir. Anayasa “yasa devleti”’nden değil, “hukuk
devleti”’nden söz etmektedir. O halde hukukun üstünlü­
ğü Anayasal bir kavramdır. Bunun Anayasa’mızda açık­
ça yer alması sayısız yararlar sağlayacaktır.
F - İnsan haklarının iç hukuk açısından geçerliği
(Anayasa Md. 2) 1961 Anayasası, 2. maddesinde Türki­
ye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan bir hukuk
devleti olduğunu belirtmiştir. Böylece insan haklarının,
Cumhuriyet’in değiştirilemez temel bir niteliği olduğu
açıkça belli edilmiştir. Anayasa Mahkememiz bu hükme
dayanarak, insan haklarının, aynı zamanda bir iç hukuk
kuralı, hatta bir Anayasa kuralı olduğunu hükme bağla­
mış ve bir insan hakları kuralı olan “masumluk karinesi”
ne aykırı olan CMUK’nun Ek - 3. maddesini bu gerekçe
ile iptal etmiştir.
Yeni Anayasa’ da en azından aynı hüküm yer al­
malıdır. Hatta, her türlü ters yorum tehlikesini ortadan
kaldırmak ve ilk derece mahkemelerinin de uygulama­
da dikkatlerini sağlamak amacı ile insan haklarının bir
Anayasa kuralı olduğunun açıkça hükme bağlanması
zorunludur.
Bundan ayrı olarak, 1961 Anayasa’sının 2. madde­
sinde belirtilen, Cumhuriyet’in temel ilkeleri korunma­

344
EKLER

lalıdır. Bu nitelikler, bilindiği üzere, insan haklarına da­


yalı olmak, ulusal olmak, demokratik olmak, laik olmak,
sosyal olmak ve hukuka bağlı olmaktır.
Gerçekte bütün bu ilkeler ve nitelikler Atatürk dev­
rim ve ilkelerinin amacıdır. Bu bakımdan yalnız 1961
Anayasa’sında değil, 1924 Anayasa’sında da değişik
anlatımlarla da olsa, yer almıştır. 1924 Anayasa’sında
(1937 değişikliği ile) yer verilen “Cumhuriyetçi1ik,
Ulusçuluk, Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik”
ilkeleri (umdeleri) aslında 1961 Anayasamızda belirtilen
temel ilke ve niteliklerden farklı değildirler. Devletimi­
zin çağdaş demokratik niteliğini belirleyen bu ilkelerin
yeni Anayasamızda da yer alınası zorunludur.

I- 1) TEMEL HAKve ÖZGÜRLÜKLER:


Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsan Hak­
ları Evrensel Bildirgesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleş­
mesini ve Helsinki Sonuç Belgesini imzalamış ülkeler­
dendir. Çağdaş nitelikli “teme1 hak ve özgürlükler”i
kapsayan bu belgelerdeki bütün hak ve özgürlük1erden­
vazgeçi1emez. Bunların Anayasamızda da yer alması
doğaldır. Önemli olan bu hak ve özgürlüklerin içeriği
ve güvencesidir. Hakların özüne dokunulamayacağı yo­
lundaki ilke korunmalıdır. Güvence ise, yaptırımlarla,
kurumlarla sağlanır. Bunların da Anayasa’da yer alması
zorunludur. Hatta, bu Anayasa’nın özelliğini oluştura­
caktır.

345
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

A - Temel hak ve özgürlükler, klasik ayırımına uy­


gun olarak ve sistematik bir biçimde düzenlenmeli, ge­
niş ve ayrıntılı bir biçimde Anayasa’larda yer alması
gereken özgürlüklerin kurallaştırılmasına ayrı bir özen
gösterilmelidir.
B - Benimsenen özgürlük anlayışının çağdaş, genel
kabule elverişli, yeni özgürlük boyutlarının ortaya çık­
masını engellemeyen bir anlayış alması sağlanmalıdır.
C - Ekonomik ve sosyal haklarla klasik temel hak
ve özgürlüklerin dengeli uyumu sağlanmalı, gerçek öz­
gürlüğün bunların başarılı bir sentezinden oluşabileceği
gözetilerek kurallar konulmalıdır.
Ç - Kuşkusuz temel hak ve özgürlüklerin özüne do­
kunulamaz.
Ancak özgürlüğü yok etme özgürlüğünü kabul et­
meyen; olağanüstü durumlara dahi hukuka uygunluk ge­
reğini de gözeten bir özgürlükler düzeni sağlanmalıdır.
D - Özgürlüklerin tanınıp düzenlenmesi ile yetinil­
memeli, güvenceleri de Anayasa’da yer almalıdır.
E - Sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesi
vaadlerinin söz olmanın ötesinde, belirli koşulların var­
lığı halinde, siyasal iktidarı kullananlar için hukuksal
sorumluluk doğurucu biçimde bir düzenlemeye kavuş­
turulması sağlanmalıdır. Ve böylece devlete “özgürleş­
tirme görevi” verilmelidir.

346
EKLER

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili görüşlerimizi böy­


le özetlemekle yetinmekle birlikte, bir hukuk kuruluşu
olarak bazı hak ve özgürlüklere de ayrıntılı olarak değin­
mek gereğini duyuyoruz:

CEZALARIN İNFAZININ İNSANİLEŞTİRİL-


MESİ (Anayasa Md. 14) :
“İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz”
hükmüne “cezalar, insan onuruna aykırı biçimde çekti­
rilemez”, “İnfaz, hâkimin denetimi altındadır” kaydının
eklenmesi de yerinde olacaktır.
“Milletler Cemiyeti” zamanında başlayan ve “Bir­
leşmiş Milletler” örgütünce geliştirilen “hükümlülerin
tâbi olacakları koşullarda asgari insani muamele” konu­
sunun memleketimizde ihmal gördüğüne veya bu konu­
daki çabaların zayıfladığına işaret etmek zorunlu hale
gelmiştir. “Mahpusların tabi tutulacağı asgari insani mu­
amele hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca tesbit
olunan esaslar”a Devletimiz de katılmıştır. Bu metnin
“Giriş” bölümünde işaret olunduğu üzere, (madde 3), “...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul olunan asga­
ri şartları temsil ettiklerinden, bu kuralların uygulanma­
sına mani olan engelleri yenmek hususundaki gayretler
teşvik görmelidirler.” Kuşku yok ki, bu çabalar az ge­
lişmiş ülkeler bakımından “mahalli koşulların ve kay­
nakların verdiği olanak” ile orantılıdır. Bu ihtirazı kayda
“Esaslar” da yer verilmiştir (Madde 4). Fakat gelişme

347
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

yolunda olan Ülkemizde olanaklarımızın da çok altında


bir durumun sürdürüldüğü görülmektedir.
İnfazın genel anlamda, kesin karar verme durumun­
da savcılıkta toplanmasına ve yargıcın müdahalesine
olanak vermeyen bir sistem içinde “İnfaz usulünün ya­
sallığı” ilkesine uygun düşmeyen bir uygulama içinde
olduğumuz iddialarına yol açabilir.
Yürürlükteki usulümüze göre de, infazda bazı ka­
rarların alınması için yargıca başvurulduğuna göre, bu
usulün bir sistem haline getirilmesi yasamızın reddettiği
bir usul sayılmamalıdır.
İŞKENCE (Anayasa 14) : “Kimseye işkence yapı­
lamaz” yolundaki hüküm “karakol tatbikatı” nı önleye­
memiştir. Alınacak idari önlemler saklı kalmak Üzere en
etkili çözüm “işkence sonucu ikrar”ın geçersiz sayı1ma­
sıdır. Bu nedenle işkenceyi yasaklayan Anayasa hükmü­
ne “sanığın ancak, hâkim huzurunda veya seçtiği savu­
nucusunun hazır bulunduğu sırada yaptığı ikrarı geçerli
sayılabilir” kaydı eklenmelidir.
ÖLÜM CEZASI : Yaşama hakkı, temel hakların
en eskisi ve en önemlisidir. Bütün -öteki hak ve özgür­
lüklerinde odağındadır. Bu hakka dokunma, onu kısına,
sınırlama değil, onu toptan ortadan kaldırmaya yönelen
“ölüm cezası” insancıl bir ceza sayamayız. Hukuk, yaşa­
ma hakkına dokunulmazlığı kabul zorundadır.
“İnsan onuruna yaraşmayan ceza konulamaz” ilkesi
bütün uluslararası temel hak ve özgürlükler belgesin­
348
EKLER

de olduğu gibi, Anayasa’mızda da yer almıştır. Yeni


Anayasa’da da yer alacağı kuşkusuzdur. Ölüm cezasının
bu temel ilkeye aykırı olduğu ise, kabul edilmelidir. Bir
insanın, suçlu da olsa toplum adına öldürülmesi insan­
lık onuruyla bağdaşamaz. “Kanı kan ile yıkamak” diye
anlatılabilen cezanın “öç alma” özelliği artık çağın geri­
sinde kalmıştır. Çağdaş ceza anlayışının özünde “islâh”
düşüncesi yatmaktadır. Amaç suçluyu “insan” olarak,
iradesi olan bir yaratık sayarak toplum içinde tutmak,
onu topluma kazandırmak olmalıdır.
Cezanın caydırıcı ve önleyici niteliği ise, ağırlığın­
dan, korkutuculuğundan ileri gelmez. Modern, Ceza
Hukuku’nun kurucusu Beccaria’nın da belirttiği üzere,
caydırıcı oları cezaların “mutlak” oluşudur Suç işlemeyi
düşünen kimse cezadan kurtulamıyacağını bilirse ancak
o zaman suçtan cayabilir. Cezanın ağırlığı ancak suçluyu
yeni yeni suçlara yöneltebilir. Öte yandan cezanın ağırlı­
ğı, yargıcı da daha ağır manevi yük al tında bırakır.
Adam öldürmenin vahşice bir eylem, bir barbarlık
belirtisi olduğu kuşkusuzdur. Suçlu için böyle sayılan
bir eylemi, toplum ve devlet için “hak” ve “görev” sa­
yabilir miyiz? Çağdaş devlet her etkinliğinde “hukuka
uygun” ve “haklı” olmak zorundadır. Suçlunun ıslahı ile
topluma kazandırılması dışında cezanın öteki amaçları
bu açıdan kuşkuyla karşılanmaktadır. Oysa “ölüm ceza­
sı” suçlunun varlığını ortadan kaldırır; onu yeniden ka­
zanmaya da, ıslâhına da olanak bırakmaz.

349
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Adalet de yanılabilir. “Adli hata” ya Adalet tarihi


boyunca her çağda rastlanmaktadır. Adli, yanılgı halle­
rinde ölüm cezası, düzeltilemezliği nedeniyle toplumu
“suçlu” durumuna sokar.
Ölüm cezası hakkında daha çok şey söylenebilir. Ne
var ki, belirgin olan nokta ölüm cezasının çağın gerisin­
de kalmış olduğudur. Bu nedenle yeni Anayasa’mızda
“ölüm cezası verilemez” kuralının yer alması çağdaş bir
aşamayı belirtecektir.
BİLİM ve SANAT ÖZGÜRLÜGÜ (Anayasa md.
21) : 1961 Anayasası “Bilim ve Sanat Hürriyeti” başlığı
altında kişinin nelere sahip olduğunu göstermek suretiy­
le bu özgürlüğü daha somutça belirtmek istemiş, kişinin
“Bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama,
yayma, araştırma hakkı” na sahip olduğunu saptamıştır.
Bilim ve sanat özgürlüğünün Anayasalarda yer al­
ması Weimar Anayasası ile başlamış, zamanla diğer
Anayasalara 1961 Anayasasıyla da Anayasa Hukuku­
muza geçmiştir. Kuşkusuz daha öncede bazı Anayasa­
larda dağınık ve duraksamalı hükümlere rastlanıyordu.
Fakat bilim ve sanat özgürlüğüne açıkça yer verilmesi
Weimar Anayasası ile olmuştur.
Weimar Anayasasındaki hüküm (md. 142) şu idi:
“Sanat, bilim ve bunların öğretimi serbesttir. Devlet
bunları korur ve gelişmelerine katılır”. Weimar Ana­
yasasının bu hükmü 1949 Alman Anayasasında da yer
almıştır. (md. 5/3) Bu kural 1947 İtalyan Anayasasında

350
EKLER

da örnek alınmıştır. (md. 33) İtalyan Anayasasındaki hü­


küm ise Anayasamıza etkili olmuştur.
1946 Arnavutluk Anayasası (md. 27) “Halkın kültü­
rünü geliştirmek amaciyle Devlet bilim ve sanatı teşvik
eder” hükmünü; 1948 Çekoslavak Anayasası (s. 20, n.
2) “Halkın kültür ihtiyacı) nı sağlamak ölçüsünü benim­
semiştir.
1933, Korporatif Portekiz Anayasasında şu hüküm
yer alıyordu: “Sanat ve bilim, bunların gelişimi, öğreti­
mi, yayılması, Anayasaya devletin düzenleyici işlemle­
rine uygun olmak koşulu ile korunur ve teşvik edilir”.
İtalya’da faşizm döneminde, resmi tutum “faşist sa­
nat politikası” olarak özetlenebilir.
Görüldüğü üzere totaliter rejimlerde bilim ve sana­
tın Anayasal güvencesi farklı ve koşullu anlaşılmaktadır.
Totaliter devlet anlayışı “resmi bilim ve sanat politikası”
na bağlıdır.
Belli bir türdeki bilim ve sanatı korumak, bunun
dışındakileri yararsız, giderek zararlı saymakla sonuçla­
nır.
Demokratik Anayasalarda “tercihli bilim ve sanat
anlayışı” benimsenmemiştir. Ancak bu Anayasalarda
eksik olan, bilim ve sanatın gelişmesi için “devlet kat­
kısı” nın açıklanmamış veya bu katkının bulanık, yaptı­
rımsız bırakılmış olmasıdır. Bu nedenle 1961 Anayasa­
sının (md. 10) “Devlet insanın maddi ve manevi varlığı­

351
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

nın gelişmesi için gerekli şartları hazırlar” hükmü yeterli


değildir.
Özgürlüklerin Anayasada yer alması, özgürlüğün
“devlet güvencesi” altında olduğunu göstermektedir.
Fakat güvence ile “devlet yardımı” eşanlamda sayılma­
malıdır. Kendi haline bırakmak, “gerekli şartları hazırla­
mak” değildir.
Weimar Anayasası ile başlayan gelişme, özgürlüğün
yanı sıra, bu Anayasada yer alan “devlet katkısı” -özel­
likle ülkemizde- aynı gelişmeyi göstermemiştir. Yeni
Anayasada bu boşluk doldurulmalıdır.
BASILI ESERLERİN TOPLATILMASI (Ana­
yasa Md. 22 f. 5): Basılı eserde yer atan bir suç isnadı
gereği, ceza yargılaması açısından basılı esere ancak de­
lil olarak gereksinim duyulabilir; Eserin sadece bir ya da
iki nüshasının elde edilmesi ile de bu gereksinim karşı­
lanabilir. O halde basılmış eserin, hükümlülükten önce
tümünün toplatılmasında bir yargılama hukuku amacı
görmeye olanak yoktur.
Bu durumda peşin toplatma, daha çok bir peşin hü­
kümlülük ve peşin infaz anlamı taşımaktadır. Böyle bir
düşünceyi ise savunmaya olanak yoktur.
Bu şekilde toplamaların bir başka sakıncası da şu­
dur: Özellikle hazırlık soruşturması sırasında ülkedeki
herhangi bir sulh yargıçlığından alınan karar ülke çapın­
da toplatmaya neden olmaktadır. Buna karşılık bu karar

352
EKLER

sonradan ortadan kalksa ya da dava beraatle sonuçlansa


da bunlar aynı yerlere bildirilmemektedir. Bu yüzden
Ülkemizde bugün, hangi eserler hakkında hala geçerli
toplama kararı bulunduğunu saptayabilecek bir merci
bulunamamaktadır.
Bu nedenlerle, ancak kesin mahkumiyet hükmü ve­
rildikten sonra toplama kararı (bu takdirde verilecek ka­
rar müsaderedir) verilebilmesi gerekir. Bu nedenle 1961
Anayasası’na 1971 değişikliği ile giren 5. fıkranın yeni
Anayasa’da yer almaması yerinde olur.
TUTUKLAMA (Anayasa Md. 30): 1 - Tutuklama
nedenlerinin Anayasada gösterilmesinin “kişi güvence­
si” açısından önemi bilinmekte ve kabul edilmektedir.
Fakat bu nedenler “açıkça” belirtilirse amaca ulaşılabilir
Tutuklama nedenlerini saydıktan sonra, “bu gibi haller”
denildiğinde Anayasada gösterilenler dışında tutuklama
nedenlerinin çoğaltılması önlenemez. Onun için-tutukla­
ma nedenlerinin Anayasada kesinlikle ve sayısal olarak
gösterilmesi gereklidir.
2 - Haksız, tutuklamalarda ödence usulü 1961 Ana­
yasasında (md. 30) öngörülen büyük bir aşamadır. Fakat
uygulama isteneni getirmemiş, haksız tutuklananın “her
türlü zararlarının ödeneceği” ilkesi gerçekleşememiştir.
Anayasanın tanıdığı hakkın uygulama yasası ile (466 sa­
yılı K.) kısmen de olsa geri alınması olayı özellikle bu
alanda görülmektedir. Bu nedenle ödenceye ilişkin Ana­
yasa hükmünün daha açık hale getirilmesi gereklidir.

353
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

SAVUNMA HAKKI (1961Anayasası 31): Geçil­


miş veya geciktirilmiş savunma çoğu kez, görevini ya­
pamamaktadır. Bu nedenle “savunma suçlama ile başlar”
kuralı, Anayasada yer almalı, ayrıntıları usül yasalarında
gösterilmelidir. Ayrıca “devlet, savunma hakkını engel­
leyici halleri kaldırıcı, savunma hakkının kullanılmasını
sağlayıcı önlemler alır” hükmünün de Anayasada yer al­
ması gereklidir.
Usul Hukuku’nda, savunma hakkı “subjektif kamu
hakları” ndan sayılır. O halde bu hakkı tanımak, onun
kullanılması için gerekli olanı sağlamayı da kapsar. Kul­
lanma olanağını, savsamak, savunma hakkını tanıma­
maya eşittir. Ceza davalarında “zorunlu savunuculuk”
(Mecburi Müdafilik) bu açıdan devlet görevleri arasın­
da yer alır. Bu, hakkı tanımış olmak, onu kullanılabi­
lir halde tutmayı, da gerektirir. Bu nedenle, bu hakkın
zararına geniş (memleket çapında) veya bölgesel baskı­
lar, hasmane bir ortam, savunuculara yönelmiş, sistemli
yayın ve benzeri fiilî durumların önlenmesi de Devletin
görevleri arasındadır; Hüküm verilinceye kadar davalar
hakkındaki yayın yasakları sandıklara ve savunuculara
yönelmiş yayını da kapsamalıdır. Devlet, bütün subjektif
kamu hakları gibi, savunma hakkının da kullanılmasına
elverişli ortamı sağlamak ve korumakla görevlidir.
Savunma hakkı –bir açıdan– yalın değil, karmaşık
haklardan sayılır. Örneğin: “Suçlamayı zamanında öğ­
renmek hakkı” tanınmamış ise, savunma hakkının ta­
nınmış olduğundan söz edilemez. Çünkü adalet “gafil

354
EKLER

avlamak” değildir. Suçlamanın bilinmesi, delilleri ile


birlikte ve zamanında bilinmesi demektir. Delilleri ile
bilinmeyen bir suçlama karşısında savunma zorunluğu
sözde veya biçimsel veyahut daha iyi bir deyimle “sa­
vunma benzeri” dir.
Bütün haklar gibi, savunma da düzenlenebilir. Fa­
kat, düzenleme çabası, savunma hakkını kaldırmak veya
kısmak için örtü olarak kullanılmalıdır. Bu çabanın tek
amacı olmalıdır. Savunmayı daha etkili daha güvenceli
hale getirmek. Tanınmış hakları, bu amaca yabancı ya­
sama tedbirleri ile, sezdirmeden geri almamalıdır. Belli
bir usul döneminden önce savunucunun yardımını yasak
sayan, savunucu sayısını sınırlayan, liste üzerinden sa­
vunucu seçmeği zorunlu kılan, savunucu seçiminde çe­
şitli yollarla serbestliği kaldıran, onu onayla tamamlana­
cak işlemlerden sayan, savunma süresini sınırlayan, bazı
belgelerin incelenmesini yasaklayan, sanığı avukatını
değiştirmeğe baskı usulleri ile zorlayan bütün önlemler
“Hukuka aykırı” dır. Çağdaş savunma anlayışının gere­
ği olarak soruşturmanın her aşamasında savunucunun
tüm dosyayı incelemesi olanak dışı bırakılmamalı, sa­
nıkla savunucunun gözetimsiz görüşmesinin sağlanması
açıkça belirtilmeli, bu hususlar “idari takdir” in dışında
sayılmalıdır.
HAK ARAMAÖZGÜRLÜGÜ (Anayasa md. 31) :
1961 Anayasası 31. maddesinde “Hak Arama Hürriyeti”
başlığı altında, “herkesin meşru tüm yollardan istifade
suretiyle yargı mercileri önünde, davacı ve davalı olarak

355
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

iddia ve savunma hakkına sahip” bulunduğunu belirt­


mektedir.
Anayasanın bu hükmü “kanun yollarına müracat
hakkı”nı da içermektedir. Zira yasal yollara başvurma
da bir hak arama olduğu gibi, ayrıca bu başvuru teknik
anlamda bir dava açma, niteliğindedir. Buna doktrinde
“yasa yolu davası” denmektedir.
Ancak bunun açık hale getirilmesinin ve hürriyeti
bağlayıcı cezayı içeren hükümlere karşı yasal yolların
kapatılmıyacağının yeni bir hüküm olarak Anayasa’ya
konmasının gerekli bulunduğu inancındayız.
Ayrıca savunma ye hak aramanın korunması için
meslek örgütlerine verilecek görev ve işlevin” de aynı
maddede bulunması yerinde; olacaktır. Bu nedenle şu
hükmün Anayasa’da yer alması görüşündeyiz:
“Barolar ve Türkiye Barolar Birliği her, türlü yargı
mercileri önünde yurttaşların hakkını aramak ve savun­
mak için gerekli olanakları sağlarlar yoksul yurttaşların
eşitçe bu hakkı kullanmalarını sağlamak da bu kuruluş­
ların görevidir.”
DOGAL YARGIÇ İLKESİ (1961 Anayasası md.
32): 1961 Anayasasında 1971 değişikliği ile “doğal yar­
gıç” kavramı çıkarılmış, yerine kanuni yargıç” kavramı
konulmuştur.
Yargı merciinin kanunla saptanması kuşkusuz gerek­
lidir. Ancak yargı merciinin yasayla belirtilmesi yeterli

356
EKLER

değildir. Suç işlendikten sonra yargı merciinin yasayla


olsa dahi değiştirilmemesi ve hukuk ilkelerinin zorunlu
saydığı istisnalar dışında, genel yetki kurallarına istisna
getirilmesi olanaklarının tanınmaması gerekir. Bunu ise
“yasal yargıç” ilkesi değil “doğal yargıç” ilkesi sağla­
yabilir. Bu nedenle Anayasa’da “doğal yargıç” ilkesinin
kabulü zorunludur.
YASALLIK (KANUNİLİK) İLKESİ (Anayasa
m. 33.): Bu konuya ilişkin hüküm, “cezalar ve, emniyet
tedbirleri ancak yasayla konur” biçiminde açıklanmalı­
dır.
Ayrıca 33. madedeki “geçmişe yürümeme” (makab­
le ademi şumul) ilkesi) ve “suç ve cezaların yasallığı”
i1kesi ayrı hükümlerde yer almalı ve suç sayılan eylem­
lerin yasada “açıkça” gösterilmesi, zorunluluğu getiril­
melidir. Genel deyimlerle suçlama kişi özgürlüğü açı­
sından sakıncalıdır.
KONUK VE GÖÇMEN İŞÇİLERİN İNSAN
HAKLARI (Anayasa md. 43): 1961 Anayasasında­
ki “çalışma şartları” başlıklı 43. maddedeki kural ilke
olarak yerindedir. Ancak yetersiz kalmaktadır. Çünkü
“göçmen ve konuk işçiler” sorunu bugünkü kadar önem
kazanmamıştı.
İnsan haklarını yeniden, belli edecek, şimdiye kadar
bilinenleri daha etkili kılacak, uluslararası bir metne ge­
reksinim vardır. İnsan haklarına yenilerinin eklenmesi,
eski-yeni hakların bir sistem, genel bir görüş için de dü­

357
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

zenlenmesi gerekli hale gelmiştir. Bu konudaki çabalara


kaynak olmak üzere şu nitelikte bir hükmün Anayasa­
da yer alması gerekli görülmektedir: “Devlet konuk ve
göçmen işçilerin insan haklarının korunmasını sağlayıcı
girişimlerde bulunur.”
İnsanlık öyle bir döneme girmiştir ki, 1789 “İnsan
ve Vatandaş Hakları Beyannamesi” nden başlayıp “1948
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” nden, Avrupa “İn­
san Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi”
nden geçerek bugüne kadar ilan edilen metinler, klasik
metinler haline gelmiş, yetersiz oldukları anlaşılmıştır.
Vaktiyle ancak o kadarı yapılabilmişti.
Oysa günümüz, insan haklarının sınırlarını genişlet­
meyi önleyen engelleri kaldırmış veya azaltmıştır. Daha
geniş bir görüşle bu hakların düzenlenmesi olanakları
artmış gözükmektedir.
İnsan hakları belgelerinin yayımlandığı tarihlerde
“yabancı işçi” sorunu yoktu. “Yabancı” ile “Vatandaş”
arasındaki fark genişledikçe, bundan “insan hakları” za­
rar görür. O halde “vatandaşa özgü haklar” ile “yabancı­
ların insan hakları” böyle bir anlayış içinde çözülebilir.
Gittikleri ülkenin ekonomisine büyük katkıda bulunan
“yabancı işçi” lerin sorunu bu konuyu daha gerçekçi bir
açıdan incelemeyi zorunlu kılmıştır.
Gittikleri ülkenin “ulusal ekonomisi’ne büyük kat­
kıda bulunanların, kendilerine daha az yabancı gözü ile

358
EKLER

bakılmasını istemek hakları kabul edilmelidir. Kuşkusuz


genel - siyasal seçimlerde “oy hakkı” tanımaya ülkeler
hazır değildir: Fakat bazı hakların tanınmasında sakınca
görülmeyecek bir anlayışın belirli hale geldiğini söyle­
yebiliriz. Özelikle “Belediye seçimleri”nde Yabancı iş­
çinin oy sahibi o1ması makuldür. İsveç gibi bazı ülkele­
rin bunu kabul etmiş olması İnsanlık adına, “onurlu dav­
ranışlar” dan sayılacaktır. İnsanları bir topluluğa kabul
edip, yine de uzak tutmak anlamsızdır. Ayrıca; “insan
onuru” ile de bağdaşmaz.
Eğer yabancı bir ülkede çalışıp üretime katılanlar
sadece bir araç, bir “eşya” sayılırlarsa: bunlar insan hak­
larının zarar görmediği öne sürülemez. İnsan anlayışının
“örtülü kölelik” örneğine dönüşecek bir “yabancı işçi”
sorununu çözemeyeceğini düşünemiyoruz.

I- 2) YÜRÜTME ERKİ:
Yürütmenin, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuru­
lu ile İdare’den oluşan üçlü görünümü korunmalı,
Cumhurbaşkanlığı’na Başkanlık sisteminin benimsendi­
ği veya ağırlık verildiğini gösteren Türk siyasal gelişimi­
ne uygun düşmeyen, sakıncalar yaratan yetki ve görevler
verilmemelidir. Parlamenter sistem içinde bir Cumhur­
başkanı veya Devlet Başkanının görev ve yetkilerinin bu
kapsam içinde belirtilmesi veya ilkelerinin saptanmasın­
dan sonra yasal düzenleme ile konunun açıklığa kavuş­
turulması ile yetinilmesinde yarar vardır.

359
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Büyük Millet Mecli­


since kendi üyeleri arasından seçilmesi; yürütmenin başı
olarak sorumsuzluğu; tüm karar ve işlemlerinin Başba­
kan ve Bakanlarca yürütüleceği; ancak vatan hainliğin­
den dolayı suçlanabileceği hakkındaki kurallar korun­
malıdır.
Bakanlar Kurulu’nun Türkiye Büyük Millet Mecli­
sinin güven oyu ile göreve başlayacağı; bu güven oyu
alınmayınca veya ortadan kalktığı anlaşıldığında göre­
vin sona ereceği kabul edilmeli; göreve başlarken aranan
güven oyu sayısının hükümetlerin kurulmasını kolaylaş­
tırıcı oranda; buna karşın, güvensizlik için aranan oyun
daha ağırlıklı olması yolunda kurallar konulmalıdır. Par­
lamento üyelerinin çoğunluğunun yeni bir Başbakan üze­
rinde anlaşmaları sağlanmadan hükümetin düşmemesi
yolundaki Alman Anayasasının öngördüğü çözüm bizde
de benimsenmelidir. Böylece kolayca hükümet bunalım­
ları yaratılması önlenecek, yeni hükümetin proğramında
anlaşamayan partilerin hükümet düşürme de anlaşması
yolu önlenmiş olacaktır.
Bakanlıkların ancak özel yasayla kurulabileceği;
idarenin her kademede yine ancak yasayla kurulup kal­
dırılabileceği, idarecilerin görev ve sorumluluklarının
da ancak yasayla saptanabileceği yolunda, “yasal yöne­
tim” ilkesinin bu yanına ilişkin kurullar açık -seçik bir
şekilde Anayasa’da yer almalı; Bakanların kişisel açıdan
hukukî ve cezaî sorumluluklarını düzenleyen yasaların
çıkartılması bir Anayasa buyruğu olarak düşünülmeli ve

360
EKLER

yasaların belirli bir süre içinde çıkartılması yükümlülü­


ğü getirilmelidir.
Devlet Başkanına, hükümet bunalımlarını önleyici
ve kısaltıcı nitelikte ve 1961 Anayasa’sının 108. madde­
sinde yer alıp, işlemediği veya çok güç ve geç işleyeceği
anlaşılan kurala göre daha elverişli ve işlerliği bulunan
yetkiler ve görevler verilmelidir.
İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu
açık tutulmalıdır. İdare kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlü tutulmalıdır.
Devlet Başkanının veya başkaca bir üst düzey gö­
revlisinin doğrudan doğruya ittihaz ettiği işlemlerin yar­
gı denetimi dışında bırakılacağı yolunda hukuk devleti
ilkesine aykırı kural düzenlemeler ayrıntısal da olsa ya­
pılmamalıdır.
ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ (Anayasa md.120):
Yeni Anayasa’da üniversitelerin idarî ve bilimsel ba­
kımdan özerkliği ilkesinin, 1961 Anayasa’sında olduğu
gibi kabulünde zorunluluk vardır.
İdari özerklik olmadan, bilimsel özerklik olamaz:
Nasıl, yargıç güvencesi olmadan yargıçlar bağımsız ola­
mazlarsa ve örneğin Anayasa “yargıçlar bağımsızdır”
dediği halde, yargıçlar özlük hakları açısından Adalet
Bakanlığı’na bağlandıklarında bu bağımsızlık sözkonusu
olamaz ise; aynı biçimde idarî özerklik olmadan bilimsel
özerkliğin sağlanması da olanaksızdır. İdari özerklik, bir

361
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

açıdan bilimsel özerkliğin ön koşulu, bir bakıma da bi­


limsel özerkliği koruyan bir kalkandır.
Bir ülkenin geleceği özgür düşünceli olayları doğ­
ru bir şekilde değerlendirebilen, kısaca skolastik olma­
yan bir kafa yapısındaki kuşaklar yetişmesine bağlıdır.
Gençliğe bunu verebilecek olan (özellikle sosyal bilim
dallarında) yer ise, üniversitedir. Üniversite susarsa,
korku altında bilimsel gerçekleri açıklayamazsa, bundan
en büyük zararı ülke görür.
Ayrıca, 20. yüzyılın son çeyreğinde, Yeni Galileo’lar
yaratabilecek bir sistemi demokrasi kavramı içinde oturt­
maya da olanak yoktur.
KAMU KURUMU NİTELİGİNDEKİ MESLEK
KURULUŞLARI (1961 Anayasası 122): Bu kuruluşla­
rın Anayasa’mızdaki yerini korumaları gereklidir. Bu­
nunla birlikte bu kuruluşların “çıkarcı gruplar” a dönüş­
memesi için engelleyici önlemler gösterilmelidir.
Partiler, kamuoyunu kendi inançlarına çekme çabası
içinde olabilirler. Fakat kamu kurumu niteliğindeki ku­
ruluşların etkisi “kamu oyunu oluşturmak (aydınlatmak)
niteliğini” taşır.
Demokrasilerde “kamuoyunun sağlığını korumak”
hukuk kuruluşlarına düşer.

362
EKLER

I- 3) YASAMA ERKİ:
Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamentolu bir demok­
rasi olduğu kuşkusuzdur. Bunun en güzel anlatımı,
“Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur” ilkesindedir.
Ulusun bu egemenliği kullanmasını engelliyen hiçbir
kural Anayasa’da yer alamaz; bu kullanımı sağlıyacak
usullere de yer verilmesi zorunludur. Yasama erki Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi’nindir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tek meclisten kurul­
malıdır. Yasama organının işlevlerinin yargısal deneti­
mini tam olarak sağlayan kurunar ve kurallar var olursa;
gelişme zorunluğunda olan bir ülkede çabuklaştırıcı ön­
lemleri kısan ve frenliyen ikinci meelisten beklenen ya­
rarlar, sakıncalardan daha az olmaktadır. Kaldı ki, ikinci
meclis, genellikle federatif yapıdaki ülkelerde bu yapı
gereği benimsenmiştir. Ayrıca ülkemiz açısından ikinci
meclisin kurulması konusunda geleneğe dayanan bir zo­
runluk da yoktur.
Meclisin, hükümeti denetlemesini sağlayan kurum­
ların savsaklanmasını önleyici ve belli süre içinde iş­
lemesini sağlayıcı hükümler konmalıdır. Buna karşılık
hükümetin denetlenmesine yarayan kurumların kötüye
kullanılarak Meclis çalışmalarını engelleyici niteliğe
bürünmemesi için gensoru ve benzeri denetim yollarının
haftanın belli günlerine hasredilmesi hükme bağlanma­
lıdır.

363
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

PARLAMENTERLERİN GEÇİCİ DOKUNUL-


MAZLIĞI (Anayasa Md. 79, f. 2): 1961 Anayasa’sındaki
biçimi ile Parlamenterlerin dokunulmazlığı, artık çağını
tamamlamış bir kurum niteliğindedir. Uygulama gös­
termiştir ki, iktidarın haksız siyasal suçlamalarına karşı
parlamenterleri korumak için ve daha çok krallık veya
aristokrasiye karşı halkın temsilcilerini korumak için ön­
görülmüş olan bu kurum, günümüzde çoğunlukla adi suç
işlemiş kimseler için koruyucu bir kalkan niteliği kazan­
mıştır. Yine görülmüştür ki, siyasal suç isnadı altındaki
muhalif parlamenterlerin dokunulmazlıklarının kaldırıl­
ması için çoğunluk çalışmakta; buna karşılık adi suçlar­
da işe parlamenter hangi gruptan olursa olsun genellikle
dokunulmazlığı kaldırılmamaktadır.
Bu bir yandan ceza adaletindeki eşitliği bozarken,
öte yandan adi suç isnatları altında pek çok kişinin Parla­
mentoda yer alması halinde Parlamentonun kamuoyun­
daki manevi değerini zedelemektedir.
Bu durumda iki çözüm düşünülebilir:
1 - Dokunulmazlığın kaldırılmasının gerekip gerek­
mediği konusuna doğrudan doğruya inceleme ve karar
verme yetkisini Anayasa Mahkemesine tanımak. Böyle
bir sistem, siyasal düşüncelerin etkisini azaltacağı için,
yararlı görülebilir. Ancak bir yargı organına suçlama
görevini vermesi bakımından sakıncalıdır. Bir başka sa­
kınca da, Yüce Divan’da görülecek davalarda, Anayasa
Mahkemesinin böyle bir karar vermesi halinde, asıl da­
vaya bakmasına olanak kalmamasıdır.
364
EKLER

2 - Düşünülebilecek ikinci yol şudur : Hakkında bir


suçlama bulunan Parlamenter yargılanır. Bu kişi hak­
kında hiçbir şekilde zor önlemleri uygulanamaz. Ancak
davaya devam olunur. Dava sonunda kesin hüküm giy­
me halinde, eğer bu hükümlülük Parlamentoya seçilme­
ye engel değilse cezanın infazı dönem sonuna bırakılır.
Buna karşın verilen kesin hüküm Parlamentoya üye se­
çilmeyi engelleyici bir suçtan ise, o zaman Parlamento
üyeliği kendiliğinden son bulur ve infaza geçilebilir.
Bu çare yargıçların gerçekten bağımsızlık ve güven­
celerinin sağlanması koşulu ile, sakıncası en az olan yol
gibi gözükmektedir.
1- 4) YARGI ERKİ:
Temel ilke yargının bağımsızlığıdır.
Anayasa’mızda “erklerin ayrılığı” ilkesi yer alma­
mıştır: Yargının Yasama ve Yürütmeyi denetleyici işlevi
bakımından üstün, bir durumda olduğu da kabul edilebi­
lir. Bu ilişki “hukuk devleti” nin vazgeçilemez öğesidir.
Bu, toplumumuzun siyasal ve hukuki geleneğine ve de­
neyimine de uygundur.
“Türk Ulusu adına, yargı erkini bağımsız mah­
kemeler, güvenceli yargıçlar kullanır” ilkesi 1961
Anayasa’sında yer aldığı gibi, çağdaş nitelikli bütün
Anayasalarda da yer almaktadır.
Yargıya ilişkin Anayasa hükümlerinin yeniden dü­
zenlenmesinde bir “ilke” den hareket etmek zorunludur.

365
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bu ilke 1961 Anayasası’nın 7. maddesinde gösterilmiş­


tir. Bu maddede gösterilen ilke hiçbir şekilde değiştiri­
lemiyeceğine göre, yargıya ilişkin konuların bu ilkeden
kaynaklanmasında zorunluk vardır. Şöyle ki :
Anayasa’mızın 7. maddesine göre, “yargı yetkisi
Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır”.
O halde yargı sorunu sadece yasa değişikliğine, indirge­
nebilen konulardan değildir. “Türk Ulusu Adına” deyi­
minin anlamını bu düzeyde aramakla yetinemeyiz.
Karşılaştırma ile kavramın biçimsellik kuralından
ötede yeri saptanabilir. İkinci Dünya Savaşından son­
ra müttefikler Alman Mahkemelerinin “Alman Milleti
Adına ... “ deyimini kullanmalarını yasakladılar, mah­
kemelerin ancak “Hukuk Adına ... “ demelerine müsaa­
de ettiler. Sosyalist ülkelerin mahkemeleri kararlarında
“millet adına” değil, “Halk Adına” deyimini kullanırlar.
Türk, Anayasa’sının “Yargı Yetkisi Türk Milleti adına
bağımsız mahkemelerce kullanılır”, hükmünün kökenin­
de derin anlamlar yatar. Bu anlama ters düşen öneriler,
yargıyı kökeninden ayırır. Yargının Türk Ulusu adına
kullanılmasının gerçekleşmesindeki baş koşulu yine
Anayasa’mız göstermiştir. Bu yetki ancak “Bağımsız
Mahkemeler” ce kullanılırsa “Adalet Türk Ulusu” adına
olur. Yargı organlarının yasal düzenlenmesinde yürüt­
meye verilecek en ufak bir yetki, ilkenin dışına çıkmakla
sonuçlanır.

366
EKLER

YÜKSEK HAKİMLER KURULU (Anayasa Md.


143): Yapılacak yeni Anayasada Hakimler Yüksek Ku­
rulu nasıl bir düzenlemeye bağlanmalıdır? Tek doğrunun
değişiklikten önceki çözümde olduğu ileri sürülemez.
Bundan önce iki dönem yaşandı: İlkinde yargıçlarımız
temsilcilerini seçtiler; onlar “Hakimler Yüksek Kurulu”
üyelerini seçmekle görevlendirilirler.
İyi sonuç alınmadı. Bundan sonra Kurul üyelerinin
Yargıtayca kendi aralarından seçilmesi usulüne gidildi.
Bunun eskisinden daha iyi sonuçlar verdiği de söylene­
mez.
O halde “ilke”ye aykırı düşmeyen bir düzenleme na­
sıl gerçekleşir?
Seçim şöyle olabilir: Bütün yargıçlar, bulundukla­
rı bölgenin en kıdemlisinin gözetimi altında “gizli oy”
la seçim haklarını kullanmalıdırlar. Merkeze gelecek
zarfların “açık sayım” ile sonuca varılmalıdır. Böylece
isabetli bir seçimin yapılabileceği, şikayetlerin önlene­
bileceği kabul edilebilir.
Geniş tabanlı seçim birçok sorunu çözebilecektir.
Böyle bir sistemin yapılacak Anayasada esaslarının gös­
terilmesi, seçileceklerin nitelikleri ve sistemin ayrıntıla­
rının ise, özel Yasaya bırakılması yerinde olur.
Acaba böyle bir sistem “ilke”ye ne derecede
uygun düşecektir. Yukarıda da değindiğimiz gibi,
Anayasa’mızın bütünüyle “erklerin ayrılığı” sistemini

367
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

benimsediğini söylemek güçtür. Fakat Anayasa’mız, bu


konudaki sistemlerden, en çok “erklerin ayrılığı” siste­
mine yakındır. Eğer katkısız bir erklerin ayrılığı sistemi
esas tutulursa yargıçların da yasama organında görev
alacaklar gibi –doğrudan doğruya milletçe seçilmeleri
gerekir. Fakat böyle bir uygulamanın sakıncalarını gi­
derebilecek – yeterli – geleneğe sahip olmadığımız bi­
linmektedir. O halde yürütmeden kesinlikle uzak kalabi­
len bir sistem yaratmak zorundayız. Bu yargıçlarımızın
“kendi kendilerini seçmeleri” (Cooptation) diye isimlen­
dirilen – Batıda örnekleri bulunan- bir sistem olacaktır.
Bunun dışında bir yolun yargının bağımsızlığını zedele­
yeceği kuşkusuzdur.

SAVCILIK GÜVENCESİ (1961 Anayasası Md.


137): “Savcılar Yüksek Kurulu” uygulamasına dönül­
melidir. Hakim ve savcıların aynı öğretimden kaynak­
lanmaları gibi düşünceler iki kurulun birleştirilmesini
haklı çıkaracak gerçekler değildir. Çünkü görevler fark­
lıdır. Yargıçlar bağımsız, Savcılar Adalet Bakanlığına
bağlıdır.
Bununla beraber görev açısından ve ancak yasada sa­
yılan hallere indirgeli bağımlılık ile “savcılık güvencesi”
(teminatı) karıştırılmamalıdır. Güvencesiz savcılık, gö­
revini - tarafsızlık içinde yapamaz. Beraatle sonuçlansa
bile “haksız suçlama” ile “haksız yargı” arasında büyük
bir fark yoktur.

368
EKLER

1961 Anayasa’sında - değişiklikten önce - “idare”


bölümünde yer alan “memur teminatı”ndan (md. 118)
ayrı olarak, “yargı” bölümünde savcılar için ayrı bir dü­
zenleme gösterilmiş olmasının (md. 137) elbette bir an­
lamı vardır.
137. maddenin değiştirilmesi (1488 sayısı yasa) ve
savcıların,” idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı­
na bağlı” olduklarının açıklanması ve “idarî görev” in
anlamının belirtilmemesi güvenceyi zedelemiş, belki de
kaldırımştır. Değişiklikten önceki metne dönülmesi de
yeterli değildir. “Savcılık güvencesi” açıkça gösterilme­
dikçe “İdare emrinde savcılık” uygulaması önlenemiye­
cektir.
Yüksek Hakimler ve Yüksek. Savcılar Kurulları’nın
idari tasarruflarının yargı denetiminde kalmaları sistemi­
ne de dönülmelidir.

YARGILAMA BİRLİĞİ (Anayasa md. 7): “Yargı


Yetkisi” Anayasada “mahkeme” lere tanınmış ise de, bu
hüküm mahkeme niteliğinde olmayan kuruluşlara yet­
ki tanıyan yasaları önleyememiştir. Bu nedenle hükme
“mahkemelerden gayrısına yargı niteliğinde yetki tanı­
namaz” kaydının eklenmesi gereklidir.
Ayrıca “Yargılama Birliği” ilkesinin de Anayasa’da
açıkça hükme bağlanmasına ve bu ilkeye ters düşen
maddelerin kaldırılması zorunluğuna inamaktayız.

369
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

“Hakimler hukuk öğrenimi yapanlardan seçilir” kay­


dının Anayasaya eklenmesi de gerekli görülmektedir.
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİR-
LİGİNİN ANAYASAL YERİ: “l Aralık 1938 gününde
yürürlüğe girerek 7 Temmuz 1969 gününe kadar uygu­
lanan 3499 sayılı Avukatlık Kanunu avukatlığı “amme
hizmeti mahiyetinde bir meslek” olarak kabul etmesine
ve o zamana kadar ki yasalara göre gerçekten bir çok hü­
kümleri ile avukatlık mesleğine saygınlık kazandırması­
na rağmen, uzun süreden beri yetersiz hale gelmişti. Bu
arada yürürlüğe giren 1961 Anayasası da yeni bir Avu­
katIık Yasası yapılmasını gerektirmiş bulunduğundan,
1136 sayılı Avukatlık Yasası hazırlanarak 7 Temmuz
1969 günü yürürlüğe konmuştur.
1136 sayılı Avukatlık Yasası, avukatlığı “kamu hiz­
meti ve serbest bir meslek” saymış, baroların idaresinde
Adalet Bakanlığının onaylama ve denetimini hafifletmiş,
Türkiye Barolar Birliğini kurmuş ve eskiden Adalet Ba­
kanlığınca yürütülen bir çok iş ve işlemleri bu yeni ku­
ruluşa bırakmış bulunmaktadır.
Bütün bu gelişmelere karşın mesleğin gerçek niteliği
uzun süre anlaşılamamıştır. Yargının suçlama savunma
– hüküm diyalektiği içinde gerçekleşebileceği açıktır.
Savunmayı, savunucudan soyutlamanın olanaksızlığı
karşısında Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Ana­
yasa’ da “yargı” bölümünde yerinin saptanması zorun­
ludur.

370
EKLER

ANAYASA MAHKEMESİ (1961 Anayasası md.


149): Anayasa Mahkemesi yasaların esas ve biçim yö­
nünden yargısal denetimini yapar. Anayasa değişiklikle­
rinin Anayasal sisteme uygunluğunu denetler.
Anayasa Mahkemesine, başvurma hakkının geniş­
letilmesi gerekli görülmektedir. Bilindiği üzere yargı
mercilerinden gelen iptal istemleri ile ancak bazı ma­
kam ve gruplara iptal davası açma olanağı tanınmıştır.
Diğer bir deyimle, başvuru yetkisi sınırlı tutulmuştur.
Bazı ülkelerde vatandaşların bile dava hakkı olmasına
karşın Anayasa’mız daha ortacı bir yol seçmiştir. Fakat
bu sınırlama şu konuda haksız ve yetersiz görülmekte­
dir. Her hangi bir mahkemenin başvurusuna veya diğer
mercilerin ilgisine girmeyen bir yasa –salt onu Anayasa
Mahkemesine götürecek makamın bulunmaması nede­
niyle– Anayasa’ya aykırı olduğu halde yaşamını sür­
dürebilecektir. Oysa böyle bir yasa veya hükmün bazı
sakıncaları da vardır. O halde hukuk düzenini bozan bir
yasa veya hükmü –en geniş anlamda– Anayasa Mahke­
mesine götürebilecek bir mercie ihtiyaç vardır. Bu gö­
revi Türkiye Barolar Birliği üstlenebilecek durumdadır.
Uygulamayı pek yakından izleyen bir meslek kuruluşu­
nun böyle bir sorunu değerlendirebilecek durumda oldu­
ğunun kabulü gereklidir.
ADLİ - İDARİ KOLLUK AYIRIMI: Adli - idari
kolluk ayırımı, esasında adli ve idari görevin ayrılması
ilkesinden kaynaklanır. Eğer karmaşıklık baştan gideri­
lemezse, soruşturmanın geri kalan bölümünde idari etki­

371
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

nin giderilmesi olanağı bulunamamaktadır. Ülkemizde


güvenlik güçlerinin işlemlerinden şikayetlerin yoğunlaş­
tığı ve bunların giderilmesinin zorunlu hale geldiği dü­
şünülürse en yerinde önlemin iki kolluk gücünün, açıkça
görevlerinin belirtilmesi ve adli kolluğun “teminatlı sav­
cılık” a bağlanması olacağı öngörülmektedir.

I - 5) ANAYASA’DA YER ALMASI İSTENEN:


BAŞKACA HUSUSLAR:
Bu konudaki görüş ve önerilerimize “Genel olarak
Anayasa Hakkında Düşünce ve Öneriler”, “Temel Hak
ve Özgürlükler” ve “Yargı Erki” bölümlerinde yer veril­
diğinden burada yinelemelerden kaçınılmaktadır.
Ayrıca yeni bir sorun olarak beliren “Doğanın ve
Çevrenin Korunması” na yeni Anayasada yer verilmesi
düşünülmelidir. Çağdaş nitelikli toplumsal ve ekonomik
temel haklar arasında yer alan “Sağlık hakkı” (md. 49)
ve “Tarımın ve Çiftçinin Korunması” (md. 52) gibi Ana­
yasal kuralların yanında “doğanın ve çevrenin korunma­
sı” yolunda Devlete görev veren ve insanların sağlıklı
yaşamını güvence altına alan koşulların da göz önünde
tutulması yerinde olacaktır.

372
EKLER

II – MESLEK KURULUŞUMUZUN İLGİ VE


ÇALIŞMA ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNE-
RİLER:
Birliğimizin bu konuyla ilgili görüş ve önerilerine
“Temel Haklar ve Özgürlükler” ile “Yargı Erki” bölüm­
lerinde yer verilmiş olduğundan bu bölümde ayrıca bu
konuda yinelemeye gidilmemektedir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu


Başkan Başkan Yrd.
Av. Ati1a Sav Av. Gülçin Çaylıgil

Başkan Yrd. Genel Sekreter


Av. Güneş Atabay Av. Teoman Evren

Sayman Üye
Av. Nejat Oğuz Av. Merih Sezen

Üye Üye
Av. Vedat Burcuoğlu Av. Hilmi Becerik

Üye Üye
Av. Turgut Bulut Av. Ziya Bilge

Üye
Av. Hilmi Boztepe

373
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

374
EKLER

— EK II —
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ANAYASA KONUSUNDA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI RAPORU

Türkiye Barolar Birliği, Türk Ulusu’nun ve Türk


Devleti’nin kaderinde büyük etkisi olacak hukuksal si­
yasal en önemli belgenin Tasarısında yer alan, zararlı
olduğuna inandığı çeşitli çözümleri ve hele bu taslağın
dayandığı “devlet felsefesinin” tutarsızlığını belirtme
zorunluluğunu, yurtseverliğinin ve görev bilincinin ka­
çınılmaz bir sonucu olarak duymaktadır. 2-3 Ekim 1982
günleri Ankara’da toplanan Birliğimiz Genel Kurulu
aşağıdaki görüşlerde birleşmiştir.

I. ANA İLKELER
İnsanoğlunun yüzyıllar boyu verdiği mücadeleler
sonucunda ulaştığı görüş; onurlu bir varlık olan insanın,
devletin bile el uzatamayacağı bazı özgürlüklerin ve do­
kunulmazlıkların sağladığı bir toplum yaşamında mutlu
olabileceği, devletin varlık nedeninin de kişinin özgür­
lük ve güvenliğinden geçen mutluluğunu sağlamaktan
ibaret olduğu yolundadır.
Bu düşünce; çağımızda – ister doğal hukuk inancı­
na, isterse sadece gerçekçi ve deneyimci bir yaklaşıma
375
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

dayandırılsın – tüm uygar dünyanın benimsediği ortak


bir inançtır. Bu görüşten hareket etmeyen kişiyi amaç
değil araç, devleti ise amaç sayan “devlet felsefesi” ona
dayanan bir Anayasal düzen – yönetimin etiketi ne olur­
sa olsun, isterse demokrasi olsun – topluma sadece açık
ya da kapalı dikta rejimi getirir.
Tasarıda ise, kişinin amaç oluşu ve özgürlüklerinin
onun mutluluğunun vazgeçilmez koşulunu oluşturduğu
gerçeği benimsenmemiş, özgürlükler bir ölçüde taham­
mül edilebilen aslında gereksiz kurumlar gibi ele alınmış
ve sadece iktidarın iznine bağlı hale getirilmiştir. Oysa;
halk adına iktidarı elinde bulunduranların güçlerinin ve
yetkilerinin sınırlandırılması zorunluluğu Anayasa kav­
ramının ve demokratik yönetim biçiminin kaynağıdır.
Çağdaş çoğulcu demokraside, kişiye güvenlik sağ­
lamanın yanında, onun özgürlüklerinin güvencesi olan
hukuk devleti (hukuka bağlı devlet) anlayışı, rejimin
vazgeçilmez bir ögesi, sosyal devlet anlayışının gerek­
tirdiği, kişiye asgari gönenci (refahı) ve çalışma olanağı­
nı garanti eden haklar ve kurumlar da, hem özgürlükle­
rin hem de güvenliğin doğal uzantısı sayılmıştır. Hukuk
devleti ilke ve kurumlarının bu üçgeni güvenceye bağ­
landığı çoğulcu çağdaş demokraside, yönetim ancak
halkın özgür iradesiyle yürütülür. Bu iradeden kaynak­
lanmayan hiçbir otorite sözkonusu olamaz. Halk adına
devleti yönetecek temsilcilerin yetki alanlarının ayrılma­
sı ve hiç değilse parlamenter demokrasilerde – yasa ya­

376
EKLER

pan ve adalet dağıtan güçlere özel bir ağırlık tanınması


gereği, tartışılmaz bir gerçektir.
Tasarıda, değil Anayasa’da, yasalarda hatta tüzük­
lerde bulunması gereken düzenlemelere yer verilmiştir.
Bir yönetmelik veya genelgede yer alacak konuların,
Anayasa maddesi olarak getirilmesi, hukuk tekniği bil­
gisizliğinden, yasal sistem karmaşıklığından kaynaklan­
mamaktadır. Geniş ayrıntılara girmiş olmanın esas ama­
cı, gelecekte oluşacak Milli iradeyi sınırlamak ve siyasal
iktidarların elini kolunu bağlamaktır.
Tasarı yüzyıllardır uygar dünyaca benimsenmiş bir
çok özgürlüğü çok aşırı biçimde sınırlamış, hatta kimi
özgürlükleri büyük kitleler için ortadan kaldırmıştır.
Böylesine kısıtlı özgürlüklerin tahrib edilmemesinin gü­
vencesi olan “öze dokunamama” kuralını da tanımadığı
gibi, özgürlüklerin ve dokunulmazlıkların son güvencesi
olan yargının bağımsızlığını, yargıç güvencesini de yok
ederek, özgürlükçü hukuk devleti modelinden (temelin­
den) açıkça uzaklaşmıştır.
Sosyal devlet ve sosyal haklar ise, çeşitli somut hü­
kümlerin getirdiği sınırlamalar ve yasaklamalarla yalnız
kağıt üstündeki birer kavram düzeyine düşürülmüştür.
Bilindiği gibi sosyal devlet, güçsüzü güçlü karşısında
koruyarak gerçek eşitliği, sosyal adaleti ve toplumsal
dengeyi sağlayan devlettir. Tasarının Ekonomik ve Sos­
yal Haklar Bölümündeki 53, 54, 55 ve 56. maddelerinde
Sendika Kurma Özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi ve grev

377
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

hakları iyice kısılmış, böylece Sosyal Devlet İlkesi’nden


uzaklaşılmıştır.
Özgürlükçü demokratik devlet ve dünya anlayışının
bir toplumda gerçekleşebilmesinin ve kişinin her alan­
daki çıkarlarının sağlanabilmesinin mantıksal koşulu,
kuşkusuz halkın kendi kendisini yönetmesi, yani “Eğe­
menliğin Ulusta olması”dır. Halk eğemenliğinin ger­
çek yaşama yansımasının, kaçınılmaz gereği de, kişinin
devlet yönetimine – görüşlerini ve iradesini belirterek
– sürekli biçimde katılması ile olur. Yoksa, seçimlerden
seçimlere oy verme durumunda bırakılan vatandaşın
gerçek anlamı ile eğemenliğin sahibi olduğu asla iddia
edilemez.
Tasarı halkın temsilcilerinin yönetim alanındaki
yetkilerini Atatürk’ün de ilan ettiği “eğemenlik kayıtsız
şartsız ulusundur” ilkesine ters düşecek biçimde kısıt­
lanmış, doğrudan doğruya halkın seçmediği organları
çok daha üstün yetkilerle donatarak ulusal eğemenlik
ilkesini zedelemiştir.
Anayasa’nın ancak dörtte üç oyla değiştirilebilece­
ğinin öngörülmesi ise çoğunluğun vesayet altına alın­
masının bir başka örneğidir. Ayrıca kişinin üyesi olduğu
örgütlerin, siyasal nitelikleri davranışlarına çeşitli ya­
saklamalar getirilerek yurttaşların her türlü siyasal faa­
liyetleri beş yılda bir oy kullanma işlemine indirgenmiş;
siyasetle sürekli olarak uğraşma yetkisi ancak kimi çev­
relerin tekeline bırakılmıştır.

378
EKLER

Tasarının bireyin özgürlükleri alanını kısıtlaması ve


onun yönetime katılmasını çeşitli biçimlerde daraltması
(ayrıca yerel yönetimleri tam bir vasilik altına alması),
dünya tarihinin akışına olduğu gibi kendi Anayasa tari­
himizin gelişmesine de ters düşmektedir.
Üyesi olduğumuzu söylediğimiz uygar uluslar top­
luluğunun ortak değerleri ve yargılarıyla bağdaşmayan
bir Anayasal düzen, kuşkusuz bu ilişkilerimizi de olum­
suz biçimde etkiler.
Atatürk’ün yalnız çağdaş uygarlık doğrultusunda
hızlı atılımları gerçekleştirmek için değil, aynı zaman­
da demokrasinin ön koşulu saydığı için bağlandığı “la­
iklik ilkesi”nden sapılmıştır. Böylece “hür düşünceli”
kuşaklar yaratma amacı terkedilmiş Atatürk devrim­
lerine karşıt oluşumların tohumları atılmıştır. (Hem de
devrim yasalarının değiştirilemeyeceği yolundaki 1961
Anayasa’sının hükmünü korumak suretiyle açık bir çe­
lişkiye düşülerek.)
Yine tasarıda erkler ayrılığında ağırlık, Atatürk’ün de
benimsediği görüşe aykırı olarak, halk temsilcilerinden
kurulu Meclis’ten alınıp halk tarafından seçilmeyen Yü­
rütmenin başına verilmek suretiyle 1921 Anayasa’sının
da gerisinde kalan dönemlere yönelinmiştir.
Hele devlet yönetiminde en geniş yetkilerle donatı­
lan bir kişiyi halk, ya da halkın temsilcilerince seçilme­
den, varsayımsal bir tercihle 7 yıl için devletin başına
getirmek gibi garip çözümlere yer verilmesi, bu Tasarı­

379
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

nın hem “seçim” kavramına hem de demokrasinin vaz­


geçilmez öğesi olan siyasal partileri ne kadar önemsiz
saydığının en açık göstergesidir.

II. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLİKLER


Genel Kurulumuz, Temel Hak ve Özgürlükler ba­
kımından, Danışma Meclisi’nce kabul edilen Anayasa
Tasarısı’nı kaygı verici bulmaktadır. Çünkü, demokrasi
kişi hak ve özgürlükleri ile siyasal iktidar dengesini doğ­
ru kurabilen bir düzendir. Böyle bir düzende “İnsanın,
insan olarak taşıdığı değer” önemle ele alınır ve Ana­
yasal güvencelere bağlanır. Demokrasilerde, Anaya­
salar özgürlükleri vermez; sadece belirtmek ve belirle­
mekle yetinir. Kişinin temel haklarıyla toplumun ortak
çıkarlarını dengede tutabilmek demokrasinin görevidir.
Bir Anayasa bu dengeyi kurarken önem sırasına özen
gösterir. Yani, çok önem verilmesi gereken bir değeri,
ikinci derecede önem verilmesi gereken bir değere feda
edemeyecektir. Kısacası, demokrasiler özgürlükleri kıs­
mada böyle bir “sınırı” kabul ederler. Eğer kısma sınırlı
tutulmaz, değerler arasında doğru bir denge kurulmazsa,
temel hak ve özgürlüklerin Anayasada yer almış olması­
nın önemi kalmaz. Çünkü, bu durumda özgürlükleri kul­
lanabilmek, siyasal iktidarın insafına bırakılmış sayılır.
Hak ve Özgürlükleri siyasal iktidarın takdirine bırakmak
ise demokrasi ile bağdaşmaz.

380
EKLER

Ayrıca, Anayasal özgürlükler, bunlara sağlanan ya­


hut sağlanmayan güvencelerle ve Anayasa’da yer alan
diğer kurum ve kurallarla birlikte, bir anlam taşır. Öz­
gürlük sorunu Anayasa’nın yalnız “Haklar ve Hürriyet­
ler” bölümünde değil, hemen her kesiminde kendini du­
yurur. Devlet organlarının kuruluşu ve işleyişi, görev ve
yetkileriyle ilgili kurallar, özgürlüklerin hukuki çevresi­
ni belirlemekte büyük önem taşır. Örneğin, hak ve öz­
gürlüklerin güvencesi olan “yargısal güvence”yi tanımış
olmak yetmez. Hatta mahkemelerin bağımsız olduğunu
belirtmek de bir şey ifade etmez. Eğer yargı “bağım­
sızlık”, “güvence” ve “doğal yargıç” ilkelerine kavuş­
turulmamışsa, temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’ya
yansımış olması, bunların sağlanmış olduğu anlamına
gelmez. İşte, bu bakımdan Anayasa Tasarısı kaygı veri­
cidir. Çünkü güvencesizdir.
Tasarıda, Türkiye’nin de imzaladığı Uluslar arası
belgeler olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Helsinki
Sonuç Belgesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklere
yer verilmiş gözükülmektedir. Ancak, bu hak ve özgür­
lükler için öyle sınırlamalar getirilmiştir ki, hak ve öz­
gürlüğün özü ortadan kaldırılmıştır. Üstelik bu sınırlama
ve hatta durdurma yetkileri siyasal iktidarın isteğine bı­
rakılmıştır.
Oysa, bir ülkedeki rejimin niteliği, o ülke
Anayasa’sının kendi rejimine koyduğu addan değil,

381
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Anayasa ile getirilen düzenlemeden çıkarılır. Rejimi be­


lirleyen öğelerin başında kişi ile devlet ilişkilerinin çö­
züm şekli gelir. Demokratik rejim, kişi-devlet ilişkisinde
hiçbir tarafa ağırlık vermeden dengeyi kurabilmiş olan
rejimdir. Bu açıdan demokrasilerde asıl olan kişilerin
hak ve özgürlükleridir. Ancak, zorunluluk halinde bunla­
rın sınırlandırılması düşünülebilir. Ve sınırlamanın belli
ölçüler içinde tutulması, hakkın özüne dokunulmaması,
ayrıca bu sınırlama yetkisinin bağımsız yargı organına
bırakılması gerekir. Bu temel ölçülere göre Anayasa Ta­
sarısı çeşitli sakıncalar taşımaktadır.

1) TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE GE-


TİRİLEN İSTİSNALAR HAKKIN ÖZÜNÜ ORTA-
DAN KALDIRMAKTADIR:
Anayasa Tasarısı’nda Temel Hak ve Özgürlükler te­
ker teker sayılmıştır. Bireylerin bunlara sahip oldukları,
belirtilmiş, ancak her maddede öngörülen hak ve özgür­
lüklere istisnalar, sınırlamalar getirilmiştir. Bu istisnala­
rın sayısı ve kapsamları çok geniştir. Özellikle istisna ve
sınırlama gerekçesi olarak öngörülen kavramlar, sınır­
ları çoğu kez açıkça belirleyemiyecek, takdir yetkisine
sahip olanın subjektif görüşüne göre kapsamı genişleti­
lebilecek niteliktedirler. İstisna ve sınırlamaların sayısı o
derece çok ve kapsamı öylesine geniştir ki, sonuç olarak
Anayasa Tasarısı’nda istisna ve sınırlamalar “asıl”, hak
ve özgürlükler ise bir “istisna” haline getirilmişlerdir.

382
EKLER

Ayrıca, özgürlüğün kullanılmasını önleme açısından


yetki esas itibariyle bağımsız yargıçlara tanınmış iken,
bunun yanında “gecikmesinde sakınca olan hal” kav­
ramına dayanılarak diğer mercilere de aynı yetki tanın­
mıştır. Bu mercilerin genellikle “idari merciler” olacağı
açıktır. İdari mercilerin ise, özlük hakları açısından tabi
bulundukları siyasal iktidar ve kişilerin etkisinde kala­
caklarında ise kuşku yoktur. İdari mercilerin bu yetkiyi
kullanmada ön koşul olarak öngörülen “gecikmesinde
sakınca bulunan hal” kavramı hemen her olayda kolay­
lıkla varlığı kabul edilebilecek bir kavramdır. Buna yet­
kiyi kullanacak merci karar verecektir. Bu yürütmenin
kararıyla sık sık hak ve özgürlüklerin kısılmasıyla karşı­
laşılabilecektir. Aslında böyle bir kurala gereksinim du­
yulmasının nedeni de kolay anlaşılamamaktadır. Yargı­
ca başvurma ile karar alma çok uzun zamana gereksinim
gösteren bir işlem değildir. Günün her saatinde yargıçtan
karar istenebilir. Hukuk devletinde, hukukun ne olduğu­
na karar verme yetkisi yalnız yargı organınındır. Örne­
ğin, polisin eve girmesine de ancak bağımsız mahkeme
karar verebilmelidir. Aksi halde, yurttaşların hak ve öz­
gürlükleri yönetimin (yürütmenin) taktirine terk edilmiş
olur ki, öyle bir durum kişisel terörden daha dehşet verici
sonuçlar doğurabilir. Bunun çok acılı örnekleri 1930’lu
yıllarda Almanya ve İtalya’da görülmüştür.
Bazı temel hak ve özgürlüklerde kısma nedeni ola­
rak öngörülen “suç işlenmesini önlemek” gerekçesi ise

383
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

çok tehlikelidir. Hukuk devletinde suç işledikten sonra


yetkili merciler gerekli cezayı verirler. Ama hiçbir za­
man “belki suç işlenir” düşüncesiyle özgürlüklerin kısıl­
ması yoluna gitmezler. Devlet, özgürlükleri kısmadan,
suçu engelleyici önlemleri almakla görevlidir. Devletin
bu görevini yerine getirmeden, bireylerin özgürlüklerini
kısarak, ya da ortadan kaldırarak suçu önlemeye çalış­
ması, hukuk devletinde değil ancak “polis devleti”nde
rastlanan bir olaydır. Kaldı ki, devlet, kişilerin ve toplu­
mun hak ve özgürlüklerini güvenceli tutmak, mutluluk
ve huzurunu sağlamakla görevlidir.
Özetliyecek olursak: Tasarıdaki kısma ve sınırla­
malarla çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi gerçekleşti­
rilmez. İstisna hükümlerinin çokluğu ve kapsamlarının
genişliği, istisnaların somut olarak belirlenmemesi ne­
deniyle temel hak ve özgürlükler kullanılamaz bir duru­
ma gelmiştir. Bunun örnekleri kişi dokunulmazlığı (Md.
17), zorla çalıştırma yasağı (Md. 18), kişi özgürlük ve
güvenliği (Md. 19) seyahat ve yerleşme özgürlüğü (Md.
23), özel hayatın gizliliği (Md. 20), konut dokunulmaz­
lığı (Md. 21), haberleşme özgürlüğü (Md. 22) düşünce,
kanaat özgürlüğü (Md. 25), düşünceyi açıklama ve yay­
ma özgürlüğü (Md. 26), basın özgürlüğü ile basın araç­
larının korunması (Md. 28, 30), toplama özgürlüğü (Md.
34), dernek kurma özgürlüğü (Md. 33), ile ilgili hüküm­
lerde açıkça belli olmaktadır.
Bu maddelerde önce kural konmakta, sonra istisna­
lar sıralanmaktadır. Sayılan istisnalar öyle çoktur, öyle­

384
EKLER

sine geniş kapsamlı, belirsiz ve soyuttur ki, sonuçta, ku­


ral olan temel hak ve özgürlükleri kullanabilme olanağı
kalmamaktadır.
İnancımız olur ki, bu maddeler çoğulcu ve katılımcı
demokrasi ile bağdaşmaz, Tasarı insanlarımızı düşün­
celerini açıklamaktan alıkoymayı, örgütlemekten ve si­
yasetle ilgilenmekten soyutlamayı amaçlamıştır. Oysa,
demokrasi, halkın halk için, halk tarafından yönetilmesi
olduğuna göre; katılımın her an işlemesi gerekir. Dü­
şünce açıklama ve basın özgürlüğü ile örgütlenme öz­
gürlüğü bunun içindir. Ama Tasarı hak ve özgürlükleri
düzenleme adı altında bu hak ve özgürlükleri ortadan
kaldırmıştır. “Ancak”, sözü ile başlayan her istisna, asıl
hakkın yerine geçmiştir. Demokrasi böyle bir düzenleme
ile birlikte yürümez. Anayasa hak ve özgürlüğü ifade et­
mekle yetinir. Soyut istisnalarla düzenleme çabasına gir­
mez. Böyle bir yol, hakkın özünü boşaltabilir. Nitekim,
bu tasarı, “hakkın özüne dokunulmayacağı” ilkesinden
vazgeçmiştir. Bu vazgeçme kesinlikle benimsenemez.
Çünkü, bu ilke, bizim Anayasa’mıza girmiş bir ilkedir.
Onu, yeni metine koymamak artık hakkın özüne doku­
nulabileceği yorumunu getirir. Bu yorum ise son dere­
ce tehlikelidir. Hukukun üstünlüğünde, kişi güvenliğine
zarar verir. Kısacası, tasarı, bu güne kadarki hukuksal
kazanımlarımızı reddeden ve çağdaş demokrasi anlayı­
şına ters düşen bir çerçeve çizmiştir. Temel hak ve öz­
gürlüklerin özüne zarar verici bir yol izlemiştir. Bunları
şöylece örnekleyebilrirz:

385
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

A) DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN:


Düşünce özgürlüğü insanın en doğal hakkıdır. Tasarı 25.
maddesinde bu özgürlüğe yer vermiş, ama, 26. madde­
de bu özgürlüğü, onu açıklama ve yayma özgürlüğün­
den ayırmıştır. Oysa düşünce özgürlüğü, onu açıklama
ve yayma özgürlüğünü de içerir. Tasarı ise düşünceyi
açıklama ve yayma özgürlüğüne sayısız sınırlar getir­
miştir. Böyle bir anlayış, demokrasinin çoğulcu özelliği
ile bağdaşmaz. Bazı düşüncelerin yasaklanması sonucu­
nu verir ki, eşitlik ilkesini temelden yaralar. Siyasal ik­
tidarın kendisine karşı görüşleri susturması yolunu açar.
Demokrasi açık tartışma düzenidir. Demokrasi bir yerde
“seçim”dir. Seçimle çoğunluğun iradesinin belirlenme­
sidir. Ama, seçimle doğan çoğunluğun açık tartışmadan
geçmesi gerekir. Azınlığın da hakları vardır. Çoğunluğun
saygınlığı buradan gelir. Eğer açık tartışma yoksa düze­
nin adı “demokrasi” olmaz. Çünkü demokraside düşün­
ceyi açıklama ve yayma özgürlüğü tamdır. Demokrasi,
düşünceden ve yayılmasından korkmaz. Oysa; Tasarı,
getirdiği sınırlarla düşünceyi açıklama ve yayma hakkını
tanımamış durumdadır. Özellikle basın özgürlüğü ve ba­
sın araçlarının korunmasına ilişkin 28. ve 30. maddeler
bu söylediklerimizi doğrulamaktadır. Artık Türkiye’de
sansür yasağının bir anlamı kalmayacaktır. Siyasal ik­
tidarlar bu maddeye dayanarak, muhbir kullanıp, bası­
lan yayınların dağıtımına engel olabilecekler ve yazanla
basanı cezalandırabileceklerdir. Hatta basın araçlarına
el koyabileceklerdir. Bu durum sansürden de ağırdır ve

386
EKLER

daha korkunçtur. Çünkü, sansür uygulanmasının bile bir


ölçütü vardır. Tasarının 28. maddesi sansürden daha ağır
ve tehlikeli sonuçlar yaratacaktır.
B) ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISIN-
DAN: Örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin vazgeçil­
mez koşuludur. Demokrasilerde insanlar düşünce özgür­
lüğüne sahip olacaklar, düşünceleri doğrultusunda bir
araya gelip toplanacaklardır. Örneğin, dernekler yahut
siyasal partiler kuracaklarıdır. Meslek kuruluşları oluş­
turacaklardır. Demokrasi, geniş bir katılım sağlamak du­
rumundadır. Bütün yurttaşlar ülke yönetimine ilişkin gö­
rüşlerini açıklayacaklardır. Partiler, sendikalar, meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler bu katılı­
mı sağlamanın araçlarıdır. Aksi halde, rejim demokrasi
olmaktan çıkar. 4-5 yılda bir sandık başına gidilmesi ve
oy verilmesi işlemi tek başına demokrasiyi sağlama sa­
yılmaz. Otoriter düzenlerde de seçime başvurulduğu bi­
linen bir gerçektir. Ama, yalnızca seçim, düzeni demok­
ratik kılmaya yetmez. Demokrasi için yurttaşların her an
katılımı gereklidir. Bu nedenle, örgütlenme özgürlüğü,
demokrasinin gereğidir.
Oysa, Tasarı 33. 34. 53. 54. 55. 56. 77. 78. 245.
maddelerinde, bu özgürlüğün özünü boşaltmıştır. Der­
nekler, sendikalar, siyasal partiler, vakıflar, kooperatifler
ve meslek kuruluşları sayısız “yasak” duvarlarıyla kuşa­
tılmıştır. Ve bütün bu kuruluşlar yargı denetimi dışına
çıkarılmış, yürütmenin insafına bırakılmıştır. Artık bü­
tün örgütlerin eli kolu bağlanmış olacaktır. Siyasal ikti­

387
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

dar istediği derneği kapatabilecek, istediği meslek kuru­


luşunun yöneticisini görevden alabilecektir. Tasarı’nın
145. maddesinde yer alan hüküm, meslek kuruluşlarının
varlık nedenini ortadan kaldırmaktadır. Cumhuriyetin
oluşturduğu bu kuruluşlar, toplumumuzu çağdaş uygar­
lık düzeyine çıkarmaya yönelik kuruluşlardır. Onları
üyelerinden koparmak, demokratik yapılarını bozmak,
görevin kamusal niteliğini yaralar. Böyle bir düzenleme
örgütlenme özgürlüğüne ve demokrasiye zarar verir.
C) SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR AÇI-
SINDAN: Çağdaş sosyal devlette ekonomik ve sosyal
haklar siyasal ve hukuksal hakların bütünleyicisidir.
Tasarı’da 13. maddede öngörülen genel sınırlama ve
kısmalar ekonomik ve sosyal hakları da kapsayacak bi­
çimde düzenlenmiştir. Bu, tasarının da ekonomik ve sos­
yal haklarla siyasal ve hukuksal temel haklar birbirinin
bütünleyicisi olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Tasarının 53, 54, 55, 56 ve 188. maddelerindeki dü­
zenlemeler sendikal özgürlüğü, toplu pazarlık ve grev
haklarını kısmakta; uygulamada kullanılamaz duruma
getirmektedir.
Sosyal devletin “güçsüzü, güçlüye karşı koruma”
anlayışından uzaklaşılarak batılı çoğulcu Anayasaların
hiçbirisinde bulunmayan “Lokavt”ı grev hakkı eşiti bir
hak olarak kabul etmek de bu anlayışın bir ürünüdür.
2) HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DURDURUL-
MASI: Anayasa tasarısının 15. maddesinde, savaş, sıkı­

388
EKLER

yönetim ve olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükle­


rin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulması
öngörülmektedir. Savaş halinde ancak düşünülebilecek
böyle bir hükmü, sıkıyönetime ve olağanüstü haller için­
de kabul etmek, özellikle, ülkemizde sıkıyönetim reji­
minin sık uygulanan bir rejim olduğunu düşünülecek
olursa, temel hak ve özgürlükleri bütünüyle ortadan kal­
dırmak anlamı taşıyacaktır.
Maddenin 2. fıkrasında, durdurulamıyacak özgür­
lükler sayılırken, bazı özgürlüklere yer verilmemesi,
sıkıyönetimde ve olağanüstü durumlarda bu hak ve öz­
gürlüklerin “ihlal” edilebileceği anlamına gelmektedir.
Örneğin, bu fıkrada “cezaların şahsiliği” ilkesine yer
verilmemiştir. O halde, bir sıkıyönetim döneminde ko­
lektif ceza sorumluluğu kabul edilebilecektir. Böyle bir
hükmü hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırabilmek müm­
kün değildir.
Ayrıca, Tasarı’nın 14. maddesi bazı kişilerin hak
ve özgürlüklerini kullanmaktan yasaklanabileceği hük­
münü getirmektedir. Yasaklama ömürboyu sürecektir.
Ve mahkeme kararıyla verilecektir. Bu kararı verecek
mahkeme belirtilmiş değildir. Demek ki, bir sıkıyönetim
döneminde kişiyi yargılayan sıkıyönetim mahkemesi,
yasaklama kararını verebilecektir.
3) YAŞAMA HAKKININ DURUMU: Yaşama
hakkı kişinin en doğal hakkıdır. Devlet önce bu hak­
kı güvenceye bağlamak zorundadır. Oysa, Tasarı’nın

389
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

17. maddesinde (fıkra 3) kamu görevlileri için bir çe­


şit “öldürme hakkı”na yer verilmiştir. Aslında, fıkranın
saydığı durumlar TCY 49. maddesiyle, Polis Vazife ve
Selahiyetleri Yasasında hukukun öngördüğü nedenler
ve belirlenen koşullar sayılarak kabul edilmiştir. Bunları
bir de Anayasa’nın “Yaşama Hakkı” bölümüne almak,
yaşama hakkını tanımamak anlamına gelir. Çünkü, böy­
le bir hüküm bir kısım görevlilerin öldürme eylemini bir
Anayasal hak durumuna getirerek yaşama hakkının hiçe
sayılması sonucunu doğurur.
Yine Tasarı’nın 17. maddesinde “ölüm cezası”
Anayasal bir kurum durumuna sokulmuştur. Üstelik bu
cezanın onanması Cumhurbaşkanı’nın yetkisine bıra­
kılmıştır. Birliğimizin ölüm cezasına yönelik hukuksal
ve toplumsal görüşleri bilinmektedir. Bunları şimdi yi­
nelemek istemiyoruz. Sadece, ölüm cezasının Anayasal
niteliğe dönüştürülmesi ve bu cezaya yaşama hakkı bö­
lümünde yer verilmesini sakıncalı buluyoruz. Ve onama
yetkisinin yasama organından alınmasını tehlikeli görü­
yoruz.
4) ÖZETLE: Tasarı temel hak ve özgürlükler ba­
kımından son derece sakıncalı bir düzenleme getirmek­
tedir. Demokrasinin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı
yapısı hiçe sayılarak, insanımız iktidarın otoritesine terk
edilmiştir. Önce bütün özgürlüklerin özü zedelenmiş
sonra sınırlamayı takdir yetkisi yürütmeye verilmiştir.
Yargı bağımsızlığı ve denetimi de yaralandığından ki­
şiler için bütün güvenceler yıkılmıştır. Bu durumda de­

390
EKLER

mokrasiden söz edilemez. Tasarı Türk insanına korkuyla


bakmaktadır; Türk insanının özgürlüğe layık olmadığı
görüşüne dayanmaktadır. Onun için hak ve özgürlükleri
belirleyeceği yerde, onları kısıtlayabilmenin, durdura­
bilmenin, kaldırabilmenin yollarını aramıştır. Tasarının
temel hak ve özgürlükler bölümündeki felsefesi budur.
Anayasa tekniğine uygun olmayışı, dağınıklığı, bozuk­
luğu, tekrarlar içinde kalışı da bu felsefeden kaynaklan­
maktadır. Örneğin temel haklarla ilgili 12. madde “Ödev
ve Sorumluluk” dengesiyle başlamaktadır. Böyle bir
denge arayışı, hak ve özgürlüğü engellemeye dönük ilk
adım olmuştur. Tasarı hak ve özgürlükleri tehlike say­
dığı için, her adımda bu tehlikeyi önlemeye çalışmıştır.
Sonunda tehlikeyi önleyebilmek için hak ve özgürlükleri
kullanılamaz hale sokmuştur. Giderek “özgürlükleri yok
etme özgürlüğü yoktur” düşüncesiyle özgürlüklerin yok
edilebilmesi tehlikesi yaratılmıştır. Aslında özgürlükleri
yok etme özgürlüğü elbette olamaz. Ama, burada olma­
yacak olan “yok etme” özgürlüğüdür. Yok etme maddi
bir eylemdir. Anayasa düzenini Anayasa dışı yollarla
devirme eylemidir ki, bu kapsama girer; yoksa düşünce
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü “özgürlüğü yok edi­
ci” eylemlerden sayılamaz. Kaldı ki özgürlüğü yok etme
özgürlüğü devlet için de olamaz. Yani hiçbir siyasal ikti­
dar yurttaşlarının özgürlüğünü ortadan kaldıramaz. Oysa
tasarı, siyasal iktidarlara bu olanağı açıkça vermektedir.
Bu nedenle demokrasi için tehlikelidir.

391
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

III – YASAMA VE YÜRÜTMEYE İLİŞKİN


GÖRÜŞLER:
1) SİSTEM AÇISINDAN: Danışma Meclisince
kabul edilen, incelenmek ve kesinleştirmek üzere Mil­
li Güvenlik Konseyine sunulan tasarının sistem olarak
“Başkanlık sistemini”mi yoksa “Parlamenter sistemi”mi
kabul ettiği adı konularak tasarıda belirtilmemiştir. Adı
konulmamış olmakla birlikte “yarı Başkanlık sistemi”
diye niteleyebileceğimiz bir sistemin kabul edildiği söy­
lenebilir. Bu durum bütünüyle “açıklık” ilkesini benim­
sememiş, sistemsizliği ya da sistem kargaşasını ilke ha­
line getirmiş Tasarı için olağan bir sonuçtur.
a) Başkanlık Sistemi:
Başkanlık sistemi, ABD’nin kendisine özgü tarihsel
gelişiminden doğan ve yalnızca bu ülkede zaman zaman
başarılı olan bir sistemdir. Türkiye’nin tarihsel ve top­
lumsal koşullarına ise uygun değildir. Bu nedenle Büyük
Atatürk bu sistemi reddetmiştir.
b) Parlamenter Sistem:
Çoğulcu ve özgürlükçü demokratik rejimin uygu­
landığı ülkelerin pek çoğunda kabul edilen parlamenter
sistem, aksayan taraflarının düzeltilmesi ile ülkemiz için
de geçerli bir sistemdir ve ulusumuzun demokratik de­
neyim ve birikimlerine uygundur.
Bu iki sistemin yarar ve sakıncaları, yasama ve yü­
rütme erklerinin işlevlerini incelenirken aşağıda belirti­
lecektir.
392
EKLER

2) GÜÇLÜ YÜRÜTME: Anayasa Tasarını hazır­


layanlar 1961 Anayasasının yürütme erkini güçsüz kıl­
dığı varsayımından çıkarak, Tasarıda, Yürütme erkinin
Cumhurbaşkanı kanadını alabildiğine güçlü kılmaya ça­
lışmışlardır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Büyük Atatürk’e tanımadığı, son derece olağanüstü ko­
şullarda ise sınırlı olarak tanıdığı yetkileri, Meclis için­
den veya dışından seçilecek Cumhurbaşkanına tanırken,
Hükümete, bu güne dek ileri sürülen savların aksine,
olağan hatta zorunlu yetkileri dahi tanımamıştır.
a) Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü yürütme özdeş
kavramlar değildir.
Anayasa Tasarısında düzenlenen biçimde, yetki,
görev ve sorumluluk bakımından kavramların özdeşli­
ği bir yana, Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu adeta
birbirinden bağımsız bulunmaktadır. Bu nedenle Tasarı­
nın temel felsefesi olarak sunulan “Güçlü Yürütme”den
beklenen sonucun elde edileceği söylenemez.
b) Yetki ve Sorumluluk: Yetki ve sorumluluk ara­
larında nedensel bağı bulunan, hukukun iki temel kav­
ramıdır. Gerek özel hukukta, gerekse kamu hukukunda
yetki ve sorumluluk birbirinden ayrı düşünülemez. Ta­
sarı 113. maddesi ile olağanüstü yetkiler tanıdığı Cum­
hurbaşkanını “görevleri ile ilgili işlemlerin”den sorumlu
tutmamaktadır. Cumhurbaşkanınca gerçekleştirilen iş­
lemler, Başbakan ve Bakanlar tarafından sadece imza­
lanmaktadır. İmza nedeniyle sorumluluk Bakanlar Ku­

393
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

ruluna ait olmaktadır. Tasarı, bununla da yetinmemekte,


Cumhurbaşkanının tek başına gerçekleştireceği “Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek”,
“üniversite Rektörlerini seçmek” gibi kararlarından da
doğacak olan sorumluluğun Bakanlar Kuruluna ait ola­
cağını hükme bağlamaktadır.
3) Cumhurbaşkanının Atama Yetkisi ve Hükü-
met:
a) Cumhurbaşkanının Atama Yetkisi: Tasarının
en belirgin özelliklerinden birisi, hiç kuşkusuz hemen her
alanda, bir bakıma yetki tecavüzü olarak nitelenebilecek
boyutlarda Cumhurbaşkanına tanınan atama yetkisidir.
Tasarının 112. maddesi tüm Anayasal kuruluşlara atama
yetkisini Cumhurbaşkanına vermiş bulunmaktadır.
Başkanlık sistemi için olağan karşılayabileceğimiz
böyle bir yetkinin, adı konulmamış tasarı sistemi içinde
hukuksal açıklamasını bulmak olanaksızdır. Öte yandan,
bu denli geniş atama işleminin Cumhurbaşkanına bırakıl­
ması hem makamın yüceliği, hem de ülkemizin koşulları
bakımından tartışılabilir. Cumhurbaşkanını, bu duruma
göre gerçekten sağlıklı atamalar yapabilmesi için geniş
haber alma örgütüne sahip olması ve son derece dürüst
ve bilgili danışmanlarının bulunması kaçınılmaz bir zo­
runluluktur. Aksi halde atamaların yüce makamı yarala­
yan en önemli olgu haline dönüşmesi beklenebilir.
b) Hükümet: Güçlü yürütme savına karşın Tasarı­
da “Hükümet” güçsüz bir kuruluş olarak gözükmektedir.

394
EKLER

Yürütme görevini yerine getirme yükümlülüğü altına


giren Bakanlar Kurulunun, belirli politikalar oluşturup
yürürlüğe koyması Hükümet olmanın doğal sonucu ve
amacıdır. Bir hükümetin, ekonomik ve sosyal politika­
larını uygulayabilmesi için özellikle kendi içinde tutarlı
olması, sonra da yönetim mekanizmasının nirengi nok­
talarına, oluşturduğu politikaları uygulayacağına inandı­
ğı bürokratları getirebilmesi gerekir.
Tasarıda Başbakan dışında tüm Bakanların Meclis
dışından seçilmesi yolu açıktır. Böyle bir hükümetin
Meclis karşısındaki durumunun ne olacağı ise her zaman
tartışma konusu olabilecektir.
Bakanlar Kurulunun sorumluluğuna karşın, yöneti­
min nirengi noktalarına atama yetkisi kesinlikle sözkonu­
su değildir. Ekonomik sistem tercihi yapılan bir Anayasa
ile ekonomik politika oluşturma yetkisi olmayan ancak,
kısmen oluşturabileceği politikaları dahi uygulama ola­
nağı bulunmayan bir hükümetin gücünden söz edileme­
yeceği ise açıktır. Bu duruma göre, 1961 Anayasasına
yöneltilen “güçsüz yürütme” savını açıklama olanağı
olmadığı gibi Tasarının kendi içinde çelişkilerle dolu
olduğunu belirtmek de hukuki bir zorunluluktur. Kaldı
ki güçlü yönetimden amaç, Tasarının anladığı gibi sub­
jektif davranma rahatlığı sağlayan, yargı denetiminden
uzak çoğunluk yönetimi değil, özgür tartışma ortamında
denge ve uzlaşma sağlayabilen yöntemdir.

395
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Güçlü yürütmenin doğal ve hukuki dayanağı, parti­


ler demokrasisinde Meclistir. Mecliste yeterli çoğunluğu
bulunan, yasama ve yargı tarafından sağlıklı bir biçimde
denetlenen yürütme organının güçsüz olması için hukuk
düzenimiz açısından hiçbir neden yoktur. Ancak, Tasarı­
daki gibi aşırı yetkili Cumhurbaşkanı, sınırlı yetkili Ba­
kanlar Kurulu düzenlemesi ile güçlü bir yürütme organı
oluşturulduğunu kabul etmek olanaksızdır.
4- Yasama Erki:
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkesidir. Bu nedenle
yasama ve yetki görevi “Kayırsız şartsız Milletindir” de­
yişinde vecizeleşen görüş bir başka açıdan Türkiye Cum­
huriyetinin temel ilkesidir. Bu nedenle, yasama yetki ve
görevini kullanacak olan yasama organının mutlaka de­
mokratik seçimler yoluyla oluşturulması kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Başka bir doğrudan halk tarafından seçil­
miş kişilerin üyesi olacakları organların yasama etkinli­
ğine katılmaları, Cumhuriyetimizin temel ilkesine aykırı
düşecek bir düzenlemedir. Devletin ana örgütüne ilişkin
bir diğer önemli nokta, demokrasinin önde gelen gerek­
lerinden olan “Erkler Ayrılığı” ilkesinden ödün veril­
mektedir. Kuşkusuz bir ilkenin amacı, birbirine düşman
güçler yaratmak değil, karşılıklı ve dengeli bir denetimin
sağlanabilmesidir.
c) Erklerin Ayrılığı İlkesinde Yasamanın Yeri:
Erkler arasındaki dengenin mutlak olduğunu sanmak
yanlıştır. Cumhuriyetimizin “Egemenlik kayıtsız şartsız

396
EKLER

Milletindir” temel ilkesinden çıkılacak olursa, asıl ağır­


lığın yasama organında bulunması ancak yasama organı
Anayasada yer alan ilkelere aykırı yasalar yaparsa, yargı
organınca durdurulması doğaldır. Çünkü egemenlik ka­
yıtsız şartsız milletindir, ama siyasal tercihleri azınlıkta
kalan ve ulusun bir bölümünü oluşturan bireylerin hak
ve özgürlüklerinin korunması da çağdaş çoğulcu, öz­
gürlükçü demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Daha
açık bir deyişle hükümdarın mutlak yetkilerini bir halk
çoğunluğunun mutlak yetkileri haline dönüştürmekle,
çağdaş demokrasiye ulaşılamaz.
Öyle ise, Cumhuriyetimizin temel ilkesine göre ya­
sama organının tekelinde bulunması gereken yasama
yetkisi, hiçbir gerekçeyle, dolaylı bir biçimde de olsa,
hiç kimseye devredilmemeli; ancak Anayasa’nın temel
ilkeleriyle sınırlı olmalı ve Anayasaya aykırılık mutlak
yargı organınca denetlenebilmelidir.
ç) Yasama Erkinin Denetlenmesi: Hukukun üs­
tünlüğü ilkesini pekiştirmek hukuk devletini gerçekleş­
tirmek, ancak her alanda sağlanabilecek etkin bir dene­
timle mümkündür.
Hiç kuşkusuz, parlamenter rejimlerde yasama
organının en önemli ve başta gelen görevlerinden
biri yasama denetimidir. Bu nedenle, yasama orga­
nının denetim görevini, somut ya da psikolojik ola­
rak engelleyecek hiçbir hükmün Anayasa’da yer al­
maması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

397
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

güvenini kaybederek Başbakanlıktan düşürülen bir


kişiye koşulsuz olarak Cumhurbaşkanı’ndan se­
çimlerin yenilenmesini isteme yetkisinin verilmesi,
gensoru ve güven oylamasını olumsuz yönde etki­
leyebilecek ve baskı olarak kullanılabilecektir.
d) Devlet Denetleme Kurulu: Devlet aygıtının
sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlamak için etkin
bir denetim mekanizması geliştirmek gerekli ve zo­
runludur. Ancak, böyle bir mekanizmadan beklenen
sonucu elde edebilmek için, mekanizmayı oluştu­
ran öğelerin uyum içinde olması da zorunludur. Ta­
sarıda bir Anayasal kuruluş olarak yer alan Devlet
Denetleme Kurulu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin
alışılagelmiş denetim sistemi (Teftiş Kurulları), ile
nasıl bağdaşacağı anlaşılamamaktadır. Ayrıca söz­
konusu yargı yetkisine el atma anlamına gelecek
genişlikte yetki verilmiş olmasını, hukuk devleti
anlayışı içinde açıklamaya olanak yoktur.
5- Demokrasi ile Bağdaşmayan Kurumlar:
Özgürlükçü parlamenter rejimlerde, egemenlik ka­
yıtsız ve koşulsuz ulusundur. Bu nedenle seçimle
iş başına gelmeyen hiçbir kurum ve kişiye yasama
yetkisi, ya da yasama yetkisine el atma anlamına
gelebilecek bir yetki verilemez.
Tasarı seçimle işbaşına gelmeyen bir organa,
yasama etkinliğine katılma olanağı tanıyarak, de­
mokrasi ile bağdaşmayacak bir biçimde Türkiye

398
EKLER

Büyük Millet Meclisi’sinin yasama görevini zor­


laştırmaktadır. Böylece Meclislere yöneltilen en
önemli eleştirilerden biri olan “yasa yapmada geç
kalma” savı kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
Kamuoyumuzun yıllardan beri titiz olduğu bir
konu da Tasarı ile getirilen demokratik olmayan
kurumlar, çelişkiden öte bir huzursuzluk kaynağı
olarak kamuoyunu meşgul edecektir.
6- Demokratik Kurum ve Kuruluşların Etki-
sizleştirilmesi: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde,
demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden birinin dü­
şünce özgürlüğü, diğerinin örgütlenme özgürlüğü
olduğu, artık çağımızda tartışılmaz bir gerçektir.
Demokrasileşme sürecinin gelişmesi ve baskı
guruplarının örgütlenmesini engelleyen katı mer­
kezcil yönetimler, kısa sürede olmasa bile, uzun sü­
rede ülkede ortaya çıkan huzursuzluk ve partizanlı­
ğın başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Tasarı batı demokrasilerinin ve ülkemizin bili­
nen bu gerçeklerini göz ardı ederek ve sadece 12
Eylül 1980 öncesini gerekçe yaparak yerel yöne­
timleri, meslek kuruluşlarını, sendikaları, dernek­
leri, kooperatif ve vakıfları güçsüz kılarak işlevsiz
bırakmıştır. Özellikle yerel yönetimlerin, kamu ku­
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetici­
lerinin görevden alınması, mülki amirlerin bu ku­
rumlara el atmaları toplantıların yargıç gözetimin­

399
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

de yapılması, kamu kuruluşlarında görevli kişilerin


meslek kuruluşlarına üye olmalarının önlenmesi,
açıkça bu kuruluşların dolaylı bir yolla etkisizleş­
tirilmelerinden başka bir anlama gelemez. Etkisiz
bir meslek kuruluşu ise üyelerinin meslek alanında­
ki bilimsel gelişmelerine katkıda bulunamayacağı
gibi, üyelerinin çıkarlarının yasal yollardan yete­
rince savunamayacağı için, bireysel davranışlarına
engel de olamaz. Bu nedenlerle yerel yönetim ve
meslek kuruluşlarını anlamsız hale getiren, görev­
den alma yoluyla yönetim kurullarını baskı altında
tutmayı amaçlayan antidemokratik nitelikte Tasarı
hükümlerinin bütünüyle kaldırılması, katılımcı de­
mokrasi anlayışını geliştirmesi gereği olarak kabul
edilmelidir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
Tasarıda olduğu gibi değil, aşağıdaki biçimde dü­
zenlenmesini en azından kendi meslek kuruluşu­
muzda karşı bir görev saymaktayız:
“Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluş­
ları yasayla kurulur ve organları kendilerince, üye­
leri arasından seçilir. Seçimlerin en geniş katılımı
sağlayacak biçimde olmasına özen gösterilir. İdare,
seçilmiş organları, bir yargı kararına dayanmaksı­
zın geçici ya da sürekli olarak görevden uzaklaştı­

400
EKLER

ramaz. Meslek kuruluşlarının, tüzükleri yönetim ve


işleyişleri demokratik ilkelere aykırı olamaz”.
7- Tasarının Geçici Maddeleri: Tasarının ge­
çici maddelerinde Yürütmeyi ve Yasamayı ilgilen­
diren 2, 3 ve 12. maddelerle yapılan düzenlemeler,
Tasarı esas metninde aynı konulara ilişkin düzenle­
melerle çelişkili bulunmaktadır. Başka bir deyimle
geçici maddeler Anayasa’ya (Md. 6) aykırıdır.
Geçiş dönemlerinde bazı zorunlu düzenlemele­
rin yapılacağı kuşkusuzdur. Ancak bu düzenleme­
nin elden geldiğince demokratik kurallara uygun
olması ve halkın bu düzenlemeleri içine sindirebil­
mesi esastır.
Demokratik kurallara, ilk bakışta saptanacak
biçimde, aykırı düzenlemelerin, uzun dönemde,
kurum ve kişilere yarardan çok zarar getireceği
açıktır.
Ulusumuzun demokrasi yolunda ulaştığı aşa­
malar ve geçen dönemlerin sürekli tartışma konusu
yapılan kurum ve kişileri göz önüne alınarak tep­
ki niteliğinde bütünüyle demokrasiye ve yukarıda
belirttiğimiz gibi Tasarı’nın da kendisine aykırı bu
düzenlemelerin yeniden ele alınmasının gereğine
kesin olarak inanıyoruz.

401
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

IV- YARGI
1- Yargının Bağımsızlığı ve Yargıç Güven-
cesi: Bilindiği üzere Anayasa sistemimiz “Erklerin
Ayrılığı” ilkesine dayanmaktadır. Bu üç erk arasın­
da ayırıma dayalı bir denge öngörülmemiştir.
Yasama ve Yürütme erkleri klasik “Parlamen­
tolu Demokrasi”nin gereği olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’de toplanmaktadır.
Yargı ile Yasama – Yürütme arasında ise bir
ayırım yapılmıştır. Erklerin Ayrılığı ilkesi yalnızca
Yargı için sözkonusudur. Yargıya öbür iki erk üze­
rinde denetleme işlevi verilmiştir. Bu işlev “hukuk
devleti”nin bir gereğidir.
Böylece sınırsız bir “Parlamento’nun Üstünlü­
ğü” yerine hukukla sınırlandırılmış ve yargı ile den­
gelenmiş bir “demokratik devlet” öngörülmüştür.
Bu kurumsal denge, bu hukukla sınırlama, bir
deneyimin ve birikimin sonucudur. 1960 öncesi si­
yasal ve hukuksal oluşumların bir daha yaşanma­
ması ve yinelenmemesi amacına yöneliktir.
Yargı yetkisi ile ilgili ilke Anayasa’nın 7. mad­
desindedir.
“Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız
Mahkemelerde kullanılır.

402
EKLER

2- Aynı ilkeyi Tasarının 9. maddesinde de bu­


luyoruz. Bu belirleme rahatlatıcıdır. İlkenin uygu­
lanmasını sağlayan kurallar ve kurumlar ise Anaya­
sa Tasarısı’nın öbür bölümlerinde aranmalıdır.
Yargı erki Tasarı’da, Anayasa’mızda oldu­
ğu gibi “Cumhuriyetin Temel Kuruluşu” başlıklı
üçüncü kısımda “Yargı” başlıklı üçüncü bölümü
oluşturmaktadır.
Tasarının bu bölümünde yer alan düzenlemele­
rin “yargı bağımsızlığı” ve “yargıç güvencesi” ilke­
lerine uygun olduğunu söylemek kolay değildir.
Yargı erkinin, Anayasayla yüklendiği denetim
işlevini eksiksiz yapabilmesi için “yargı bağımsız­
lığı” zorunludur.
Yargının bağımsızlığı, “Yargıç güvencesi” ile
sağlanır ve bütünlenir. Yargıç güvencesi soyut ve
fantezi bir düşünce değildir. Görevin gereğidir.
Yargıçtan çok kişinin ve rejimin güvenidir.
Yargıçların son derece büyük bir sorumluluk
gerektiren işlevlerini yerine getirebilmeleri için
güvence altında olmaları zorunludur. Bu güvence
hem yasama, hem yürütme erklerine hem de hak
ve iş sahiplerine karşı olacaktır. Yargıçların mes­
lek görevlerini tam bir güven duygusu içinde yerine
getirebilmeleri için atamadan başlayarak yükselme
ve yer değiştirme ve bütün özlük işlerinde bu güven
duygusunu silmemelidir.
403
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Yargıç, devlet ve toplum yaşamında her alanda


son sözü söylemek göreviyle, yükümlenmiştir. Son
derece ağır sorumluluklar yüklenmiştir.
Kişiler, çıkarları ile haklarını karıştırabilirler.
Bu nedenle çıkarı bozulanların yargıçtan ve yar­
gının işleyişinden yakınıcı olması beklenebilir.
Bu yakınmaların etkili biçime dönüşmesi yargıcın
kararları nedeniyle yerinden ve işinden uzaklaştı­
rılmasına yol açamamalıdır. Güvence bu noktada
gerekmeye başlar.
Bunun içindir ki, yargıçların azlolunamama­
sı; istekleri dışında emekli edilememesi; aylık ve
ödeneklerinden yoksun bırakılamaması gibi ku­
rallar Anayasa ile pekiştirilmiştir. Aynı kurallara
Tasarı’da da yer verilmiştir.
3- Ancak bu kuralların yeterli olmadığını dene­
yimlerimizle biliyoruz. 1924 Anayasası’nın 54 -56.
maddelerinde de şu ilkeler yer alıyordu:
“Yargıçlar bütün davaların görülmesinde ve
hükümde bağımsızdırlar ve bu işlerine hiçbir türlü
karışılamaz. Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar.
“Mahkemelerin kurallarını Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü değişti­
remezler, başkalayamazlar, geciktiremezler ve hü­
kümlerinin yerine getirilmesine engel olamazlar.

404
EKLER

“Yargıçlar kanunda gösterilen usuller ve haller


dışında görevlerinden çıkarılamazlar.
“Yargıçlar nitelikleri, hakları, görevleri, aylık
ve ödenekleri nasıl tayin olunacakları ve görevle­
rinden nasıl çıkarılacakları özel kanunla gösteri­
lir.”
1950-1960 arası yıllarındaki uygulamalar gös­
terdi ki, siyasal iktidarlar adalete etki ve baskı
yapmak, el uzatmak isterlerse bunu becerebilirler.
Yargıçların özlük haklarının yürütme erkine bağlı
olması halinde bu olanak çok kolay bulunabilir.
1950-1960 arasında bir süreç içinde görünüş­
te önemsiz hukuk kuralları kullanılarak bu yol de­
nenmiş ve kullanılmıştır. Dönemin Adalet Bakanı
aralarında Birinci Başkan ve Cumhuriyet Başsav­
cısının da bulunduğu 35 Yargıtay Üyesini topluca
emekliye ayırabilmiştir. O zamanki Yargıtay Üye­
lerinin yaklaşık üçte birinin görevinden uzaklaştı­
rılması sonucunu doğuran bu olayın adaleti baskı
altına almadığı düşünülebilir mi? Türk Adaleti ta­
rihinin en önemli olaylarından biri olan bu işlem,
biçimsel olarak yasaya uygun; ama yargı erkinin
bağımsızlığını ortadan kaldırıcı niteliği bakımın­
dan Anayasa’ya aykırı idi. Ne var ki, o dönemde
Anayasa Yargısı da oluşmamıştır.
4- İşte bütün bu nedenler de göz önünde bu­
lundurularak yargıçların atanma, yer değiştirme ve

405
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

yükselme gibi özlük işlerindeki güvenceyi pekiştir­


mek için, Anayasa’da cooptation (kendi üyelerini
seçme) yolunda oluşturulmuş bir “Hakimler Yük­
sek Kurulu” öngörülmüştür. Bu sistemin özelliği
yargının yasama ve yürütme erkleri ile değinme
noktalarını kaldırmasıdır. Yargının bir tür özyöne­
timidir.
Anayasa Tasarısı’nda da aynı sistemin benim­
senmesini beklemekte idik. Oysa geçiş döneminde
öngörülen “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”
sistemi benimsemiştir. (Tasarı md. 172)
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ge­
rek, görevleri gereği doğrudan katılan üyeleri ge­
rekse Yargıtay ve Danıştay’dan seçim ve atama
yoluyla gelen üyeleri yürütme erkinin kesin etkin­
liği altındadır. Bu tür bir kuruluş gelecekte “yar­
gıç güvencesi” için sakıncalı sonuçlar yaratacaktır.
Özellikle siyasal nitelikli iktidarlar bu yöntemden
yargıçları etki altına alabilmek için yararlanmaya
çalışacaktır.
Hukuk Devleti’ne uygun sayılmayan bu kuru­
mun Tasarı’dan çıkarılması ve Hakimler Yüksek
Kurulu’nun ana ilkede bağımsızlığının oluşturul­
ması yerinde olacaktır. Bütün yargıç ve savcıların
katılımı ile yapılacak geniş tabanlı bir seçimle olu­
şacak “Hakimler Yüksek Kurulu” uygun bir kurum
modeli sayılmalıdır. Böylece Hakimler Yüksek

406
EKLER

Kurulu uygun bir kurum modeli sayılmalıdır. Böy­


lece Hakimler Yüksek Kurulu’nun işleyişte görü­
len sakıncaları da giderilmiş olacaktır.
İster “Hakimler Yüksek Kurulu” olsun, isterse
“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” olsun özün­
de idari işlev yapmakta olan kuruluşlardır. Bu ne­
denle işlem ve kararları idari niteliktedir. Bu işlem
ve kararların yargı denetimi dışında bırakılması ge­
nel ilkeye aykırıdır. Tasarı’nın 172. maddesinin 5.
fıkrasındaki kural sakıncalıdır.
5- Yargılama Birliği: Yargı yetkisi Anayasa’da
“mahkemeler”e tanınmıştır. Ancak bu ilke de mah­
keme niteliğinde olmayan kuruluşlara yetki tanı­
yan yasaların varlığını önleyememiştir. Bu nedenle
“mahkemelerden başka kuruluş ve mercilere yargı
niteliğinde yetki verilemez” hükmünün Tasarıda
yer almaması eksikliktir.
Nitekim bu eksiklik sakıncalı sonuçlarını doğur­
muştur. Tasarının 148. maddesinde yer alan “yargı
yetkisi meslekten hakimler Cumhuriyet savcılığı da
meslekten savcılar eliyle yürütülür” ilkesinin ardın­
dan “Ancak idare ve vergi mahkemelerinde nitelik
ve özellikleri ve çocuk mahkemelerinde zorunluluk
nedeniyle meslekten olmayanların görev almaları
mümkündür” ayrık kuralı ilkeyi özünden zedeleyi­
ci biçimde ve genişliktedir.

407
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Bu mahkemelerde, özellikle çocuk mahkemele­


rinde uzman danışmanlar görev alabilir. Ancak yar­
gıçlık da bir uzmanlık konusudur. Yargıç hüküm
kurma ve verme işinin uzmanıdır. Bunun için özel
bir eğitim ve öğrenim zorunludur. Bu özel eğitim,
hukuk öğrenimi ile olur. yargıç uzman danışmanın
görüş ve yardımından yararlanabilir. Ama hüküm
verme görevini devredemez; bu Anayasal işlevini
başkasına bırakamaz.
İdari yargıyı yeniden düzenleyen 2575-2577
sayılı yasalarla, bir kez için hukuk öğrenimi yap­
mayanlara yargıçlık yolu açılırken, serbest çalışan
hukukçulara bu yol kapanmıştı. Sonra 2661 sayılı
Yasa ile bu sakıncalı durum kurumlaştırıldı. İdari
ve vergi mahkemelerinde hukuk öğrenimi yapma­
yanlara yargıçlık yolu açıldı. Tasarı ile kurum Ana­
yasalaştırılmaktadır.
“Hakimler hukuk öğrenimi yapanlardan seçilir”
yolunda bir kuralın 148. maddeye eklenmesi yargı­
lama birliği ilkesini sağlamlaştıracaktır. Her türlü
yozlaşma eğilimini önleyecektir. Mesleğin saygın­
lığı böylece korunabilir.
6- Anayasa Mahkemesi: Bilindiği üzere Ana­
yasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuş bir
Yüksek Yargı organıdır.
Yasama’nın yargısal denetimine her hukuk
devletinde gerek duyulmuştur.

408
EKLER

“Yasaların Anayasa’ya aykırı olmaması” kura­


lı 1924 Anayasa’mızda da yer alıyordu. Ancak bu
kuralın yaptırımı ve denetleme yolu belirsiz olduğu
için kuralın uygulanamaması durumu ortaya çık­
mıştı.
Ulusal egemenliği kullanan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’de çoğunluğun oyunun “Hukuk”la
sınırlanamaması tehlikesi “Hukuk Devleti”ni teh­
likeye düşürmüştü. Salt çoğunluğun oyu hukukun
üstüne çıkabilmişti. Bu deneyimlerin de ürünü ve
sonucu olan Anayasa Mahkemesi kuruluşundan bu
yana görevini başarıyla yapmıştır. Kuşkusuz bunu
söylerken Yüksek Mahkeme’nin bütün kararlarını
benimsediğimizi söylemiş olmuyoruz. Her mah­
kemenin olduğu gibi Anayasa Mahkemesi’nin de
tartışılabilir; tartışılması gereken kararlar vardır.
Tartışma, eleştirme ve değerlendirme bilimsel,
akademik ve yargısal düzeyde yapılmalıdır da. Bu
tür tartışmalar bilimsel yansımalarını bulur. Bunun
sonucunda inançlar, görüşler, kararlar gelişir, ev­
rim geçirir, değişir. Anayasa Mahkemesi’nin ka­
rarları arasında bu anlamda eleştirilenleri olacak­
tır. Bu bir sağlık belirtisidir. Önemli olan Yüksek
Mahkeme’nin kurumlaşma yolundaki evrimdir.
Anayasa yargısı övünülecek bir “kurum” olmuş­
tur.
Anayasa Tasarısı’nda bu kurumun, bugüne ka­
darki evrimini ve gelişmesini yok edebilecek bir

409
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

düzenleme yapılmış olmasını kaygı ile karşılama­


mak elde değildir.
Unutulmamalıdır ki, demokrasi aynı zamanda
bir “kurumlar rejimi”dir. Kurumların yıkılması de­
ğil, sağlamlaştırılması rejimi güçlendirir.
Anayasa Mahkemesi’nin görev alanının da­
raltılması da yerinde sayılamayacak bir tutumdur.
İlke, Yasama organının Anayasa’ya aykırı yasa çı­
karmamasıdır. Her nasılsa böyle bir yasa çıksa da
uygulamada uzun süre kalmamalıdır. Anayasaya
aykırı kuralların ve yasaların yaşama olanağı bu­
lunması hukuk devleti ilkesine aykırıdır.
Biçim yönünden Anayasa’ya uygunluğun ya­
yımla sınırlanması da sakıncalıdır. (Md. 157/2).
Biçim özden ayrılamaz. Biçim özü de belirler. Ana­
yasanın ya da İçtüzüğün öngördüğü kurallara aykırı
çıkan yasanın öz bakımından “milli irade”ye uygun
olduğu söylenebilir mi? Özellikle Anayasa’nın ön­
gördüğü çoğunluğa uymadan çıkarılan bir yasa öz
yönünden de sakatlık kuşkusunu hep taşıyacaktır.
Doğrudan iptal davası açma hakkının (md. 159)
kısıtlı kişi ve kurumlara tanınması da sakıncalıdır.
Bir geriye dönüş hükmüdür. Türkiye Barolar Birli­
ği Anayasaya bağlılığın kanıtlamış bir hukuk kuru­
luşu olmakla Anayasaya aykırılık konusunda dava
hakkı verilen kurumlar arasında yer alma hakkını
kanıtlamıştır.

410
EKLER

Anayasa Mahkemesinin verdiği red kararından


sonra beş yıl aynı konuda başvuruda bulunulmama­
sı da (Md. 161/son) çok uzun bir süreyle kısıtlama
sayılmalıdır.
7- İdari Yargı: İdarenin bütün eylem ve işlem­
lerini yargı denetimine tabi tutan Anayasa hükmün­
den (Md. 114) siyasal iktidarların yakınıcı oldukla­
rı bilinmektedir. Bu sakıncalı uygulamalardan çok
idarenin hukukla kısıtlanmasından doğan rahat­
sızlıkla ilgilidir. Yönetimler, çoklukla kendilerini
“hukuk”la sınırlamak istemiyorlar. Yargı denetimi
dışında kalmak istiyorlar. Bu nedenle Tasarının
133. maddesinde “idarenin eylem ve işlemlerine
karşı yargı yolu açıktır” demekle yetinilmiştir. “Her
türlü” deyimine yer verilmemesi Anayasal kuralın
mutlaklığını kaldırmak amacına yöneliktir. Doğru
kural “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı
yargı yolu açıktır” olmalıdır.
Bu ilkenin yeri Yürütmedir. Sonuçlar bakımın­
dan “idari yargıyı” ilgilendiren bu kurala değin­
mekle yetiniyoruz. Bu düzenlemenin temelde yar­
gıya güvenmeme duygusundan kaynaklandığını ve
sakıncalı olduğunu belirtmek istiyoruz.
“Hukuka bağlı Devlet” ilkesi Anayasamızın te­
mel niteliklerinden biridir. İdari yargının görev ve
çalışma alanının daraltılması Hukuk Devletini za­
yıf düşürücü bir tutum sayılmalıdır.

411
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

Ayrıca Danıştay üyelerinin seçimleriyle ilgili


167. maddenin üçüncü fıkrasını “yargı bağımsızlı­
ğı” ve “yargıç güvencesi” ilkelerine aykırı bulmak­
tayız. Bir yüksek yargı organının üyelerinin dörtte
birinin Yürütme Erki’nin başınca seçilmesi gele­
cekte sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir.
8- Savunma mesleğinin Anayasadaki Yeri:
Savunma mesleği olan avukatlığın Cumhuriyetle
çağdaş uygarlık düzeyine eriştiği bilinmektedir.
Meslek kuruluşları Cumhuriyetten eskidir. An­
cak yasayla düzenlenmiş ve üye olunması zorunlu
meslek kuruluşu olan baroların gelişmesi Cumhu­
riyetten sonradır. Barolar ve Türkiye Barolar Bir­
liği Avukatlık Yasası’nın içerdiği olumlu anlayışın
ürünüdür. Avukatlık bir kamu hizmeti olarak geliş­
miş ve toplumca kabul olmuştur.
Yargının “Sav-savunma-yargı” üçlemesi ile
gerçekleşeceği ve bütünleşeceği tartışmasıdır. Bu
üç öğenin birbirinden ayrı düşünülmesi olanağı
yoktur.
Savunma yargının tamamlayıcısı, onurun da
koruyucusudur. Çünkü savunmasız verilmiş karar
hep eksik kalacaktır.
Savunmayı, savunucudan ayırd edemeyiz.
Sav ve yargı kurumları “savcılık” ve “yargıç­
lık” olarak Anayasada gerekli yeri almıştır. Ancak

412
EKLER

savunucuya bu bölümde yer verilmesi unutulmuş­


tur. Bu bir eksikliktir.
“Yazılınması (üye olunması) zorunlu meslek
kuruluşu” niteliğindeki barolar, meslek onurunu
sağlamış, meslek ahlak ve disiplinine uygun çalış­
mayı geliştirmiştir.
Avukatlık meslek örgütlerinin Tasarının “yar­
gı” bölümünde yer alması kurumun bütünlüğü için
gereklidir.
SONUÇ: Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
Danışma Meclisince kabul edilerek, Milli Güvenlik
Konseyine sunulan Tasarıyı getirdiği kurum ve dü­
zenlemelerle halkın oyuna inanmayan ve genel ola­
rak seçimi önemsemeyen, çoğulcu demokrasiye ve
çağımızın tüm sosyal ve hukuksal değerlerine ters
düşen, Türk toplumunu çok gerilere ve çeşitli buna­
lımlara sürükleyebilecek nitelikte bulmaktadır. Bu
haliyle Tasarının düzeltilemeyecek bir öneri oldu­
ğu ve yeni baştan kaleme alınması gerektiği görüş
ve inancındadır.

413
TBB ANAYASA ÖNERİSİ 2007

414