P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד שר " במרהו י " נ תורוכב ירוצ לש ףסכ רניד לע ן

שר " ב דומע טמ ףד תורוכב תכסמ י
ירוצ לש הנמ - ד עלסהד ירוצ תנידמב אצויה ' םיזוז לקשמל הצחמו ןיטישפ ינש לקשמ לש בהז לקשמב זוזהו
לזרבה .

שר " א דומע אי ףד הרז הדובע תכסמ י
ירוצ הנמ םיעבש - כ אוהו רוצ לש לקשמ ירוצ ףרש ףסכה עמשמ " םיעלס ה ד עלסהו ' אוה רנידהו םירניד לקשמ
ניטנטשוק בוהז " ה .

שר " ב דומע ול ףד אמק אבב תכסמ י
ירוצ ףסכ - ד עלסה ' רניד ניטנטשוקב ןירוק ןכו בהז ולקשמ רנידהו " לזרבה לקשמל הצחמו םינש אוהו רניד בהזל א .

שר " בל קוספ אכ קרפ תומש י
) בל ( ןתי םילקש םישלש - אוה בותכה תריזג , זוז ףלא הוש אוהש ןיב , וניאש ןיב רניד אלא הוש . עברא ולקשמ לקשהו
יינולוק לש רשיה לקשמל איקנוא יצח םהש םיבוהז " א :

יר " א דומע ו ףד ןישודיק תכסמ ף
ב העמ רניד ףסכ העמ שש אינת ' יתש קרטנוק ןיקירטנוק ינש סמסמ ןיסמסמ ינש רסיא ןירסיא ינש ןוידנופ ןינוידנופ
קלטיאה רסיאב הנומשמ תחא הטורפ תאצמנ תוטורפ ןירתו ןיעשתו האממ דח הרועישו י בהז רניד אוהו גנרששד אזוזב
םייברע לש

במר " גי קוספ ל קרפ תומש ן
) גי ( ... שר בתכו " י ) בל אכ ליעל ( םיבוהז העברא ולקשמ לקשהש , אינולק לש רשיה לקשמל היקוא יצח אוהש . אצמ
ארמגב שרופמ ברה ) ב " ב דל מ ( ןירניד העברא עלסהש , נידה לקשמב לבקו םיבוהזה לקשמכ אוהש ןיר . ושוריפב בתכ ןכו
אמק אבבב ארמגב ) ול : ד " ירוצ ףסכ ה ( בוהז ולקשמ רנידה , רניד בוהזה הניטנטסוקב ןירוק ןכו . אוה תמא הז ןכו ,
ונרודב םגו ורודב םיאצמנה םיבוהזב ברה רעיש לבא , ריכזהש איקואה יצח לקשמכ םהו , ןכ ונניאו , םיוגה יכלמ יכ
םיבוהזה ותחפ , תולודג תוכלה לעב ירבדב וניצמ רבכו ) לה ' להו תורוכב ' ןישודק ( םינושארה םינואגהו רכזנה רנידה יכ
גנדשש רניד אוה דומלתב םוקמ לכב , וניבר תוכלהב ןישודק תכסמב בותכ ןכו ) ירה " ף , א קרפ ( , בהז רניד אוהש רמאו
םייברע לש . ילודג דומלתבש ןירנידה םהירבדב םיאצמנה ןירועישה יפלו וננמזב םיאצויה םיאצמנה םיבוהזה ןמ ם
לקשה שילשל בורק , תאזה ץראה לש לקשמל איקוא יעיבר השלש לקשהו , ז ברה הריכזהש איקואה אוהו " ל :
ןירניד העברא ןהמ עלס לכש ולאה םיעלסה םה הרותה ילקש יכ עדו , םימכח ירבדב רכזומה לקש לבא , ונינשש ןוגכ
) א גמ תועובש ( ו וילע ינתיולה לקש הוש היה עלס , הוש היה לקשו וילע ךיתיולה עלס , ב אוה ' ןירניד , עלסה יצח . םעטו
הז , הנש לכב םילקוש ויהש םיעלסה יצחל םילקש ןירוק םעהש ינפמ , הנשמב םימכח ןושלב גהנוה ןכו , רמוא ןכ לעו
ינתיולה לקש ורבחל םדא , םילקוש לארשיש לקשמה רמולכ . ב לש ףסכ לש עבטמ ינש תיב ןמזב ושעש ןכתיו ' םירניד
ןובלקל וכרטצי אלו שדקהה רבזגל תתל יוצמ אהיש ידכ , לקש עבטמה הזל וארקו , אוהש השמ לש לקשל ןירוק ויהו
ומוגרתכ עלס הרות לש לקש . ורמאש הממ םעטה יכ םירמוא שיו ) א ה תורוכב ( היה לופכ שדק לש הנמ , לכ ןכו
תועבטמה . וניאו ןוכנ , שדק לש םניא התפמו סנואו דבע ילקש יכ :

במר " לקשה ןינעב הרעה ן
םתוח יחותפ חתופמ ףסכ עבטמ ץראה ינקז דיב םש יתאצמו הכעל יתאבו יתיכזש הכ דע םשה ינכרב , דחאה ודצמ
תיחולצ ןיעכ ינשה ודצמו דקש לקמ ןיעכ , בטיה ראב חתופמ בתכ ביבס םידדצה ינשבו . םייתוכל בתכה וארהו
דימ והוארקו , ןירדהנסב רכזומש ומכ םייתוכל ראשנ רשא ירבע בתכ אוה יכ , םילקשה לקש דחאה דצה ןמ וארקו ,
השודקה םילשורי ינשה דצה ןמו . היחרפו הידקש ןרהא לש ולקמ תורוצה יכ םירמואו , ןמה תנצנצ ינשה הרוצהו .
שנילרטסא ףסכ הרשע הלקשמו תונחלשב התוא ונלקשו , איקואה יצח םהו המלש וניבר הריכזהש . ןמ יתיאר ןכו
הלקשמ יצח איהה הביתכבו ןהה תורוצב אוהה עבטמה , תונברקל םילקוש ויהש לקשה יצח אוהו . ועייתסנ הנהו
לודג עויס המלש וניבר ירבד , כח יצח הטורפה םינואגהו לודגה וניבר ירבד יפכ יכ " כח רנידהו ה " ה , צ םהש ורמא םהו " ו
תורועש , רנידה אוה ירהו ןוויכב ורועיש אוה ךכש טנידראש דנאזיב וכעב ןירוקש , םינואגה וריכזהש גנידששה אוה אוהו
ןכ םירמוא םתפש יגעלב תוזועלהש , ירוצ רניד דאנזבל ןירוק ךכו , ירוצ ירניד ןהלש תובותכב ןיבתוכ ךכו , הבורקה רוצב יכ
ןתוא ןיעיבטמ ויה וכעל . שנילטטסיא השולש הזה רנידה לקשמו , סה אצמנ י על " םהירבד יפל שינילטסיא ב , אלא ןניאו
שר ירבדכ הרשע " י . תותש ןהילע ופיסוה וללה םיוגהש ונדמלו , תפסות םה דנאזובב תולקשנה תונטקה תוכיתחה ילוא ,
בורח יניערג םירשע ומצעב ופוגו , בלשות " ע .
www.swdaf.com 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->