REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Nacrt zakona br.:___

KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Zagreb, studeni 2005.

Prijedlog KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

I. OPCE ODREDBE Clanak 1. (1) Ovim se Zakonom ureduje osnivanje, temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, clanstvo i financiranje u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Komora). (2) U Komoru se obvezno udružuju inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju strucne poslove iz podrucja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri), radi zastupanja i uskladivanja zajednickih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trecih osoba. (3) Strucni poslovi iz stavka 2. ovoga clanka jesu: projektiranje, izrada, procjena, izvodenje i nadzor radova iz podrucja uzgajanja, uredivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadnicarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještacenja, izrade i revizije strucnih studija i planova, kontrola projekata i strucne dokume ntacije, izgradnja uredaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, strucno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.

Clanak 2. (1) U smislu ovoga Zakona inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra struke šumarstva. (2) U smislu ovoga Zakona inženjer drvne tehnologije jest osoba koja je diplomirala na Šumarskom fakultetu, drvno-tehnološkom odjelu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije ili magistra struke drvne tehnologije. (3) Inženjer šumarstva ili inženjer drvne tehnologije jest i osoba koja je diplomirala na odgovarajucem fakultetu u inozemstvu iz podrucja šumarstva i drvne industrije, ili magistar ako joj se po posebnome propisu može priznati istovrijednost inozemne diplome.

Clanak 3. Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, cuva ugled, cast i prava svojih clanova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promice, zastupa i uskladuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

2

Clanak 4. (1) Komora ima svojstvo pravne osobe. (2) Sjedište je Komore u Zagrebu. (3) Komora ima svoj znak, pecat i žigove. (4) Izgled i nacin korištenja znaka, pecata i žigova uredit ce se statutom.

II. ZADACI Clanak 5. (1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti: - vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera); - daje, obnavlja i oduzima licence (odobrenja) pravnim i fizickim osobama za obavljanje radova iz podrucja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije; - utvrduje visinu upisnine i clanarine u Komoru; - utvrduje profesionalne obveze clanova i njihovo obavljanje, u skladu s kodeksom strukovne etike; - druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrdeni kao javne ovlasti Komore. (2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Clanak 6. Pored poslova iz clanka 5. ovoga Zakona Komora obavlja i sljedece: - promice razvoj struke i skrbi o strucnom usavršavanju clanova; - potice donošenje propisa kojima se utvrduju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse; - zastupa interese svojih clanova; - daje strucna mišljenja kod pripreme propisa iz podrucja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije; - organizira strucno usavršavanje svojih clanova; - izdaje glasilo Komore te druge strucne publikacije; - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i opcim aktima Komore.

III. USTROJSTVO Clanak 7. Clanovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima, a posredno u tijelima Komore.

3

TIJELA KOMORE Clanak 8. Tijela Komore jesu: - Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu – Skupština komore) - Vijece Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu – Vijece komore) - Nadzorni odbor Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu – Nadzorni odbor komore), i - Predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu – Predsjednik komore).

SKUPŠTINA KOMORE Clanak 9. (1) Skupštinu komore cine izabrani predstavnici strukovnih razreda. (2) U Skupštini komore se osigurava razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima najmanje pet predstavnika. (3) Skupština komore se može održati i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazocna vecina svih clanova Skupštine.

Clanak 10. Skupština komore: - donosi Statut i druge opce akte; - donosi temeljni program rada; - donosi godišnji proracun i prihvaca izvješce o izvršenju proracuna; - donosi odluku o visini upisnine i clana rine; - donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore; - donosi Poslovnik o radu Skupštine; - donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji; - donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrduje cijene usluga Komore; - donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Kodeks strukovne etike); - obavlja i druge poslove utvrdene ovim Zakonom i Statutom.

VIJECE KOMORE Clanak 11. (1) Vijece komore cine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda.

4

(2) Vijece komore: - utvrduje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština komore; - donosi Pravilnik o radu strucne službe Komore; - predlaže odluke te donosi zakljucke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini komore; - utvrduje i uskladuje interese strukovnih razreda i clanova; - obavlja i druge poslove propisane Statutom.

NADZORNI ODBOR KOMORE Clanak 12. (1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i cetiri clana koje bira i razrješuje Skupština komore. (2) U Nadzorni odbor komore ne mogu biti birani clanovi Skupštine komore i Vijeca komore. (3) Nadzorni odbor komore nadzire: - provodenje Statuta i drugih opcih akata Komore; - materijalno- financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore; - rad Strucne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim opcim aktima.

PREDSJEDNIK KOMORE Clanak 13. (1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih clanova. (2) Predsjednik komore: - zastupa Komoru; - vodi i nadzire poslovanje; - saziva sjednice Skupštine komore i Vijeca komore; - provodi odluke i zakljucke tijela Komore; - odgovoran je za zakonitost rada Komore. (3) Predsjednik Komore jest i predsjednik Vijeca komore.

STRUKOVNI RAZREDI KOMORE Clanak 14. (1) Strukovni razred oblik je strukovnoga povezivanja i organiziranja clanova Komore radi unapredivanja rada clanova Komore koji obavljaju odredene poslove. (2) Svaki clan Komore istodobno je i clan jednog od strukovnih razreda.

5

(3) Strukovni razredi jesu: - Razred inženjera šumarstva, - Razred inženjera drvne tehnologije.

Clanak 15. (1) Tijela strukovnog razreda jesu predsjednik i Odbor razreda, a biraju ih i razrješuju clanovi strukovnoga razreda. (2) Ustrojstvo i djelovanje strukovnoga razreda i tijela strukovnoga razreda ureduju se Statutom.

STRUCNA SLUŽBA KOMORE Clanak l6. (1) Strucne, administrativne, pomocne i druge poslove za Komoru obavlja Strucna služba Komore. (2) Ustrojstvo i djelokrug Strucne službe propisat ce se Statutom.

IV. AKTI KOMORE

STATUT Clanak 17. (1) Statut obvezno sadrži odredbe o: ustrojstvu Komore; nacinu odlucivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata clanova u tijelima Komore; sazivanju i održavanju sjednica tijela Komo re; postupku upisa u Imenik ovlaštenih inženjera; nacinu vodenja Imenika ovlaštenih inženjera; strukovnim zadacima i strucnom smjeru ovlaštenog inženjera; pravima i dužnostima ovlaštenih inženjera; lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inže njera i kaznama za te povrede; stegovnom postupku za utvrdivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera; tijelima za pokretanje i vodenje stegovnog postupka; ustrojstvo i djelokrug Strucne službe Komore; nacinu ostvarivanja interesa clanova te javnosti rada Komore. (2) Statut može sadržavati i odredbe o drugim važnim pitanjima važnim za njezine clanove.

6

(3) Statut donosi Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a objavljuje se u “Narodnim novinama“.

KODEKS STRUKOVNE ETIKE Clanak 18. (1) Kodeksom strukovne etike utvrduje se skup nacela i pravila kojih se trebaju pridržavati clanovi Komore. (2) Kodeks strukovne etike donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuje se u Glasniku Komore.

CJENIK USLUGA Clanak 19. (1) Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva utvrduje cijene svojih usluga te donosi Pravilnik o cijenama svojih usluga. (2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga clanka objavljuje se u “Narodnim novinama”.

V. UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA Clanak 20. (1) Komora vodi Imenik ovlaštenih inženjera utvrden Statutom. (2) Komora vodi i evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o clanovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera te druge evidencije odredene Statutom. (3) Imenik ovlaštenih inženjera i evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga clanka javne su knjige. (4) Izvadci iz Imenika ovlaštenih inženjera i evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave. (5) Na izdavanje javnih isprava iz stavka 4. ovoga clanka primjenjuju se odredbe Zakona o opcem upravnom postupku.

7

STRUKOVNI NAZIV Clanak 21. (1) Pravo uporabe strukovnoga naziva ovlašteni inženjer stjece se upisom u Imenik ovlaštenih inženjera. (2) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera iz stavka 1. ovoga clanka donosi tijelo Komore odredeno Statutom. (3) Rješenje iz stavka 2. ovoga clanka je upravni akt.

Clanak 22. (1) Ovlašteni inženjer može obavljati poslove strucnoga smjera za koji je školovan i za koje se osposobio praksom. (2) Strucni smjer ovlaštenog inženjera odreduje se prema strukovnim zadacima. (3) Strukovni zadaci za svaki strucni smjer ovlaštenog inženjera odredit ce se Statutom.

UVJETI ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA Clanak 23. (1) Ovlašteni inženjeri svojstvo clana Komore stjecu upisom u Imenik ovlaštenih inženjera. (2) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera ima osoba koja ispunjava ove uvjete: 1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; 2. da je potpuno poslovno sposobna; 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova; 4. da je diplomirala na biotehnickom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili diplomiranog inženjera drvne tehnologije odnosno u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovrijednost inozemne diplome; 5. da ima tri godine radnoga staža u struci i položen strucni ispit ili državni strucni ispit, odnosno 10 godina radnoga staža u struci na poslovima odredenoga strucnog smjera, odnosno magisterij ili doktorat iz podrucja odredenoga strucnog smjera; 6. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz clanka 24. ovoga Zakona; 7. da je clan inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti; 8. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošcu te 9. da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.

8

NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA Clanak 24. Nije dostojna za obavljanje inženjerskih poslova osoba osudena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti, za kazneno djelo pocinjeno iz koristoljublja a koje je cini moralno nedostojnom za obavljanje inženjerskih poslova prema Kodeksu strukovne etike.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA UPIS Clanak 25. (1) Upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera odbija se rješenjem ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera ne ispunjava uvjete iz clanka 23. stavka 2., odnosno clanka 29. stavak 1. ovoga Zakona. (2) Rješenje iz stavka 1. ovoga clanka je upravni akt.

MIROVANJE CLANSTVA U KOMORI Clanak 26. (1) Ovlaštenom inženjeru clanstvo u Komori miruje: 1. ako je u pritvoru; 2. ako je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost; 3. ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne uprave i samouprave; (2) Rješenje o mirovanju donosi tijelo Komore odredeno Statutom. (3) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru miruju sva prava i obveze u Komori. (4) Po prestanku mirovanja ovlašteni inženjer stjece ponovno prava i obveze koja proizlaze iz clanstva u Komori. (5) Rješenje iz stavka 2. ovoga clanka je upravni akt.

PRESTANAK CLANSTVA U KOMORI Clanak 27. Ovlaštenom inženjeru prestaje clanstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera: 1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; 2. ako mu bude oduzeta ili djelomicno oduzeta poslovna sposobnost; 3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova;

9

4. ako mu je izracena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera; 5. ako je stegovnom kaznom izgubi pravo obavljanja poslova; 6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak clanstva u Komori; 7. ako je osuden na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci; 8. ako više od šest mjeseci bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove te 9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošcu.

Clanak 28. (1) Ovlašteni inženjer u slucajevima iz clanka 27. ovoga Zakona prestaje obavljati poslove: 1. u slucaju prestanka hrvatskog državljanstva odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od dana konacnosti odluke kojom je utvrden prestanak hrvatskog državljanstva odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji; 2. u slucaju oduzimanja ili djelomicnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomocnosti odluke o oduzimanju ili djelomicnom oduzimanju poslovne sposobnosti; 3. u slucaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti odnosno sigurnosne mjere, od dana pravomocnosti odluke suda; 4. u slucaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana konacnosti odluke o gubitku prava na obavljanje poslova; 5. u slucaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomocnosti odluke. (2) U ostalim slucajevima ovlašteni inženjer ne smije obavljati poslove od dana uredno dostavljenog rješenja tijela Komore odredenoga Statutom o prestanku prava na obavljanje poslova.

PONOVNI UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA Clanak 29. (1) Osoba kojoj je prestalo clanstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Imenik ovlaštenih inženjera: 1. ako joj je izrecena mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena; 2. ako joj je izrecena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi (2) U ostalim slucajevima ovlašteni inženjer kojemu je prestalo clanstvo u Komori može zahtijevati ponovan upis u Imenik ovlaštenog inženjera kad prestanu razlozi zbog kojih mu je prestalo clanstvo u Komori.

10

OBAVJEŠTAVANJE KOMORE O POKRETANJU POSTUPAKA Clanak 30. Sud je dužan obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnoga ili kaznenog postupka, odredivanju pritvora protiv ovlaštenog inženjera, izricanju osudujuce presude te o odluci kojom se pravomocno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv ovlaštenog inženjera.

ŽALBA Clanak 31. Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak clanstva u Komori sukladno clancima 25., 26., 27., 28. i 29. žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI Clanak 32. (1) Ovlašteni inženjer dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao uciniti trecima. (2)Kada je ovlašteni inženjer zaposlen kod pravne osobe, osiguranje od odgovornosti ugovaraju te pravne osobe. (3) Uvjete osiguranja ugovara s osiguravateljima Komora u ime svojih clanova s važnošcu za sve ovlaštene inženjere u Republici Hrvatskoj. (4) Ugovor o osiguranju od odgovornosti može s osiguravateljem sklopiti Komora u ime svojega clana ili ovlašteni inženjer samostalno u skladu s uvjetima iz stavka 3. ovoga clanka.

VII. FINANCIRANJE KOMORE Clanak 33. Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od: - upisnine, - clanarine, - naplatom usluga, - donacija te - drugih izvora u skladu sa zakonom.

11

VIII. STEGOVNE MJERE Clanak 34. (1) Ovlašteni inženjeri – clanovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera pred stegovnim tijelima Komore. (2) Težom povredom smatra se osobito nedolican odnos prema struci, odnosno prekoracenje nacela i pravila utvrdenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže znacenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijedene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja ucinjena ili propuštena. (3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg znacenja. Clanak 35. (1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera mogu se izreci ove stegovne mjere: - ukor, - novcana kazna i - zabrana obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina. (2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera može se izreci opomena i novcana kazna.

Clanak 36. Statutom Komore pobliže se utvrduju lakše i teže povrede, stegovne mjere i tijela koja pokrecu i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

Clanak 37. (1) Novcana kazna iz clanka 35. ovoga Zakona može se izreci u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (2) Iznos novcane kazne uplacuje se u korist Komore. (3) Statutom se pobliže utvrduje visina novcanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i njihova namjena.

Clanak 38. (1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog inženjera po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra nadležnog za šumarstvo i drvnu industriju (u daljnjem tekstu: Ministar) ili zainteresirane osobe, pokrece stegovno tijelo odredeno Statutom.

12

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan Statutom, na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe Zakona o opcem upravnom postupku.

Clanak 39. (1) Pravo na žalbu u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, pored ovlaštenog inženjera ima i Ministar. (2) Žalba se podnosi drugostupanjskom tijelu Komore odredenom Statutom. (3) Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrecena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor. (4) Konacne odluke stegovnoga tijela Komore kojima su izrecene novcane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

Clanak 40. (1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarjeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od ucinjene povrede. (2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarjeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od ucinjene povrede. (3) Zastara vodenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vodenja postupka. (4)Ovrha stegovne mjere zastarjeva šest mjeseci od dana pravomocnosti rješenja kojim je izrecena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgodena.

IX. NADZOR NAD RADOM KOMORE Clanak 41. Nadzor nad radom Komore obavlja Ministarstvo.

13

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Clanak 42. (1) Obvezuje se Ministar da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenuje osnivacki odbor i privremeni odbor za upis inženjera u Imenik ovlaštenih inženjera. (2) Osnivacki odbor iz stavka 1. ovoga clanka sazvat ce prvu Skupštinu Komore. (3) Prva Skupština komore može se održati i na njoj donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazocna natpolovicna vecina svih inženjera koje je privremeni odbor za upis upisao u Imenik ovlaštenih inženjera.

Clanak 43. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

14

OBRAZLOŽENJE KONACNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA O KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

HRVATSKOJ

I. RAZLOZI RADI KOJIH SE ZAKON DONOSI I OSNOVNA PITANJA KOJA SE ZAKONOM UREÐUJU Ustavna osnova za donošenje predloženoga Zakona sadržana je u odredbi clanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Osnivanjem Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije osigurat ce se red na tržištu rada - kako u podrucju rada šumarstva, lovstva i preradbe drva - tako i na drugim podrucjima gospodarstva u kojima je neophodna nazocnost odnosnih inženjera. Komora se osniva s ciljem promicanja, zaštite i zastupanja interesa struke, pravnih i fizickih osoba koje obavljaju poslove u djelatnosti šumarstva, lovstva i preradbe drva prema kriterijima europske i svjetske prakse. Djelatnost Komore obuhvaca predstavljanje (zastupanje), savjetodavnu i razvojnu funkciju, promice razvoj struke, skrbi o specificnome strucnom usavršavanju clanova, brine o kodeksu strukovne etike i utvrduje profesionalne obveze clanova. Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije postoje u europskim državama; ustrojene su kao samostalne ili kao razredi u okviru nacionalne inženjerske komore. Šumarstvo i drvna tehnologija, kao gospodarske djelatnosti, imaju važnu ulogu u ukupnomu gospodarskomu i društvenom životu Hrvatske, iz više razloga. Kada govorimo o šumarstvu, ponajprije je to cinjenica kako šuma i šumsko zemljište pokrivaju 2,5 milijuna ha ili 43,5 % kopnene površine države, kako je šuma infrastrukturna kategorija te kako na ruralnome podrucju živi oko 45 % stanovništva. Pored toga, Hrvatska raspolaže s malo prirodnih resursa, a šuma je jedan od najvažnijih i to obnovljivih prirodnih resursa. Zahvaljujuci povijesnim okolnostima i gotovo 250-godišnjemu strucnom radu hrvatskih šumarskih strucnjaka na nacelima potrajnosti gospodarenja, Hrvatska je sacuvala svoje šume prirodnima i stabilnima. O tome svjedoci i FSC certifikat koji je državno trgovacko društvo Hrvatske šume d.o.o., dobilo za sve šume kojima gospodari (državnih šuma je 80%). Naravno, za visokostrucni rad u podrucju šumarstva i drvne tehnologije potrebni su i visokostrucni kadrovi. Danas se u Hrvatskoj školuju na Šumarskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. No nakon diplomiranja na odnosnom Fakultetu, osposobljeni su za izvršitelje strucnih zadaca, ali ne i za kreatore-projektante novih programa jer za te poslove ne posjeduj u iskustvo i položen strucni ispit pa ih ne možemo smatrati ovlaštenim inženjerima za pojedine specificne poslove. Trenutacno ne postoji zakonska zapreka da se za bilo koji, ma kako visokostrucan posao, angažira nedovoljno izobražen strucnjak i bez vece odgovornosti za kvalitetu obavljenoga posla. Ovlašteni inženjer obavlja samostalno i profesionalno djelatnosti iz svojega strucnog podrucja, ali obavlja i poslove javne ovlasti koji su posebnim zakonom prenesene sa izvorne državne vlasti na nedržavne subjekte. Može samostalno projektirati, ocjenjivati projekte, voditi i nadzirati izvršenje studija i radova, kontrolirati kvalitetu, biti sudski vještak i dr.. Strucno, moralno i materijalno odgovoran je za svoj posao, a nadasve štiti struku i poslodavca. Ovlašteni inženjer može se postati nakon završene sveucilišne izobrazbe, odredene prakse u struci i položenoga strucnog ispita. Posebnim zakonima propisano je kako se obavlja odredena gospodarska djelatnost. Tako sama cinjenica kako je netko postao ovlašteni inženjer, ne omogucuje mu automatsko obavljanje gospodarske djelatnosti, vec treba prethodno osnovati obrt ili ured kao fizicka osoba ili kao pravna osoba poduzece, odnosno trgovacko društvo i to zakonski regulirati. Komora je strukovna organizacija ovlaštenih inženjera, u kojoj se polaže strucni ispit, ustanovljuje se i vodi popis ovlaštenih inženjera, izdaje dokument o ovlaštenju, donosi eticki
15

kodeks, utvrduje cjenik usluga, omogucuje osiguranje clanova od odgovornosti za štete koje mogu biti pocinjene obavljanjem posla trecima, štite se interesi clanova, i dr.. Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, sacinjen je na inicijativu Hrvatskoga šumarskog društva (HŠD), uz potporu Hrvatskog inženjerskog saveza (cija je clanica HŠD) te na temeljima dokumenata medunarodnih strucnih komora u Europi (ponajprije Austrijskoj i Njemackoj)

II.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

Uz clanak 1. Odredbama ovog clanka utvrduju se pitanja koja ureduju temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i clanstvo u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne industrije te obvezu udruživanja ovlaštenih inženjera u istu. Uz clanak 2. Ovim clankom definiraju se pojmovi inženjer šumarstva i inženjer drvne tehnologije, stupanj strucne spreme i fakultete kojih se diplome priznaju za dobivanje tih zvanja, te popis strucnih poslova koje ce ovlašteni inženjeri obavljati. Uz clanak 3. Ovim clankom se detaljno definira pojam Komore, njena samostalnost i neovisnost, o kojim pitanjima skrbi i koje i cije interese zastupa pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Uz clanak 4. Ovim clankom definira se Komoru kao pravnog subjekta, njeno sjedište, te obilježja koja koristi – grb, znak, pecat i žigove. Uz clanak 5. Odredbama ovog clanka odreduju se poslovi koje Komora obavlja kao javne ovlasti, a to su u prvom redu vodenje imenika ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te da su akti koje Komora izdaje javne isprave. Uz clanak 6. Ovim clankom se definiraju i ostali poslovi Komore koje ista obavlja uz poslove koji su joj kao javne ovlasti povjereni, a to su u prvom redu promicanje razvoja struke i skrb o strucnom usavršavanju clanova, utvrdivanje profesionalnih obveza clanstva i njihovo obavljanje, predlaganje propisa kojima se utvrduju javne ovlasti Komore, zastupanje interesa svojih clanova, davanje strucnih mišljenja kod pripreme propisa iz strucnog djelokruga, organiziranje strucnog usavršavanja i izdavanje glasila i strucnih publikacija i ostalih u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima.

16

Uz clanak 7. Ovim clankom definira se kako clanovi neposredno, a kako posredno ostvaruju svoje interese. Uz clanak 8. Ovim clankom definiraju se cetiri tijela Komore: Skupština, Vijece Komore, Nadzorni odbor i Predsjednik. Uz clanak 9. Odredbama ovog clanka definira se tko cini Skupštinu Komore, najmanji broj predstavnika iz svakog strukovnog razreda, broj clanova Skupštine da bi ona mogla raditi i pravovaljano donositi odluke.

Uz clanak 10. Ovim clankom definiraju se poslovi koje Skupština obavlja i akti koje donosi. Uz clanak 11. Ovim clankom definira se tko cini Vijece Komore, poslove koje Vijece obavlja te akti koje donosi. Uz clanak 12. Ovim clankom definira se koliko clanova i nacin biranja clanova Nadzornog odbora Komore, te što Nadzorni odbor nadzire. Uz clanak 13. Odredbama ovog clanka definira se nacin biranja Predsjednika Komore, njegovi poslovi, ovlasti i odgovornosti. Uz clanke 14. i 15. Ovim clancima definira se što je to strukovni razred, te da su u sastavu Komore dva strukovna razreda – razred inženjera šumarstva i razred inženjera drvne tehnologije. Zatim se odreduju tijela strukovnih razreda predsjednik i Odbor razreda, tko ih bira, te da je ustrojstvo i djelovanje strukovnog razreda i njegovih tijela uredeno Statutom. Uz clanak 16. Clankom se definira pojam Strucna služba Komore i poslovi koje obavlja – strucne, administrativne, pomocne i druge, te da se ustrojstvo i djelokrug Strucne službe propisuje Statutom.

17

Uz clanak 17. Ovim clankom propisuje se da je temeljni opci akt Komore Statut, kojim se ureduju ustrojstvo Komore; postupak upisa u imenike Komore; nacin vodenja imenika; strukovni zadaci i strucni smjer ovlaštenog inženjera; prava i dužnosti ovlaštenih inženjera; stegovni postupak za utvrdivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera; tijela za pokretanje i vodenje stegovnog postupka; ustrojstvo i djelokrug Strucne službe Komore te druga pitanja važna za njezine clanove. Ovim clankom utvrduje se Statut Komore i definira tijelo kojega donosi (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva ). Uz clanak 18. Ovim clankom propisuje se Kodeks strukovne etike kojim se utvrduje skup nacela i pravila kojih se trebaju pridržavati clanovi Komore, a donosi ga Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva. Uz clanak 19. Ovim clankom propisuje se Pravilnik o cijenama usluga komore koje donosi Skupština Komore uz prethodno mišljenje strukovnoga razreda i uz prethodnu suglasnost Ministarstva . Uz clanak 20. Ovim clankom propisuje se Imenik ovlaštenih inženjera kojega vodi Komora a sadrži evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o clanovima ispisanim iz Imenika te druge evidencije odredene Statutom. Uz clanak 21. i 22. Ovim clancima definira se pojam ovlašteni inženjer i rješenje kojim se upisuje u imenik, te poslovi koje može obavljati. Uz clanak 23. Ovim clankom propisuju se da ovlašten inženjer svojstvo clana Komore stjece upisom u Imenik ovlaštenih inženjera ako ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin; odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, da je potpuno poslovno sposoban; da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova; da je diplomirala na biotehnickom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva, odnosno diplomiranog inženjera drvne tehnologije - odnosno u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovrijednost inozemne diplome; da ima tri godine radnoga staža u struci i položen strucni ili državni struc ni ispit, odnosno 10 godina radnoga staža u struci na poslovima odredenoga strucnog smjera te magisterij ili doktorat iz podrucja odredenoga strucnog smjera; da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak; da je cla n hrvatske, odnosno inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti te da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošcu.

18

Uz clanak 24. Ovim clankom definira se nedostojnost za obavljanje inženjerskih poslova ako je osoba osudena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti, za kazneno djelo pocinjeno iz koristoljublja a koje je cini moralno nedostojnom za obavljanje inženjerskih poslova prema Kodeksu strukovne etike. Uz clanak 25. Ovim clankom definira se pojam odbijanja zahtjeva za upis u Imenik ako osoba ne ispunjava uvjete za upis u Upisnik. Uz clanak 26. Odredbama ovog clanka definiraju se tocke o mirovanju clanstva u Komori pod uvjetima da je ovlašteni inženjer u pritvoru, da je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost ili ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne uprave i samouprave. Uz clanak 27. Ovim clankom definiraju se pojmovi za prestanak clanstva u Komori, ako osoba ne ispunjava uvjete za upis u Upisnik. Uz clanak 28. Ovim clankom propisuju se uvjeti prestanka obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u slucaju prestanka hrvatskog državljanstva od dana konacnosti odluke kojom je utvrden prestanak hrvatskog državljanstva; u slucaju oduzimanja ili djelomicnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomocnosti odluke o oduzimanju ili djelomicnom oduzimanju poslovne sposobnosti; u slucaju izricanja sigurnosne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana pravomocnosti odluke suda; u slucaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana pravomocnosti odluke o gubitku prava na obavljanje poslova; u slucaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomocnosti odluke. Uz clanak 29. Odredbama ovog clanka propisuje se uvjeti za ponovni upis u Imenik Komore u slucaju: ako joj je izrecena mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena; ako joj je izrecena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi; ako pisano izjavi da ne želi obavljati poslove, odnosno ako nije obavljala poslove dulje od šest mjeseci, prije nego što istekne šest mjeseci od dana donošenja rješenja o prestanku obavljanja poslova. Uz clanak 30. Ovim clankom definira se da je sud dužan obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnoga ili kaznenog postupka, odredivanju pritvora protiv ovlaštenog inženjera, izricanju osudujuce

19

presude te o odluci kojom se pravomocno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv ovlaštenog inženjera. Uz clanak 31. Ovim clankom definira se pravo podnošenja žalbe ili pokretanja upravnog spora. Uz clanak 32. Odredbama ovog clanka definiraju se pojmovi osiguranja od odgovornosti koja je ovlašteni inženjer dužan osigurati. Uz clanak 33. Ovim clankom definiraju se financijska sredstva za rad Komore koja se osiguravaju iz: upisnine, clanarine, drugih davanja clanova, naplatom usluga,donacija te drugih izvora. Uz clanke 34. do 40. Ovim clancima propisuju se stegovne mjere, odreduju teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera te stegovni postupak, novcane kazne i pravo priziva i zastare u stegovnom postupku. Uz clanak 41. Ovim clankom definira se Ministarstvo kao Nadzor nad radom komore. Uz clanak 42. Ovim clankom propisuje se da ce Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovat ce osnivacki odbor i privremeni odbor za upis inženjera u Imenik ovlaštenih inženjera. Uz clanak 43. Ovim clankom propisuje se da ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim Novinama.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Za provodenje ovog Zakona osigurana su sredstva u Državnom proracunu Republike Hrvatske za 2006. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

20

IV.

RAZLIKE IZMEÐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU OVIM KONACNIM PRIJEDLOGOM, U ODNOSU NA ONA IZ PRIJEDLOGA ZAKONA TE RAZLOZI ZBOG KOJIH SU RAZLIKE NASTALE

Sve primjedbe i prijedlozi na prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije koje je usvojio Hrvatski sabor pozorno su razmotrene i vecim dijelom unesene u tekst konacnoga prijedloga Zakona. Slijedom toga, u ovaj konacni prijedlog unesene su ove promjene: Clanak 1. – izmijenjen je stavak 2. na nacin da se u Komoru obvezno ne udružuju samo ovlašteni inženjeri koji samostalno obavljaju strucne poslove, vec svi koji obavljaju strucne poslove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji. Ujedno je dodan stavak 3. – popis u kojem su navedeni poslovi koje ce moci obavljati samo ovlašteni inženjeri. Clanak 2. – dodan je naziv magistar struke, kako bi se u Komoru mogli ukljucivati sadašnji (i buduci) magistri struke sukladno visokoškolskoj nastavi prema Bolonjskom sporazumu, te je radi bolje preglednosti teksta stavak 1. podijelio na stavak 1. i 2. Clanak 5. – kao javna ovlast dodano je i odredivanje visine clanarine i upisnine za clanove. Clanak 9. – stavak 4. izdvojen je kao poseban clanak (novi clanak 10.) Clanci 10. i 12. (sada clanci 11. i 13.) uskladeni su tako da se poslovi i ovlasti Vijeca komore i Predsjednika komore ne preklapaju Clanak 21. (sada clanak 22.) – tekst je ureden na nacin da je razvidno da ovlašteni inženjer može biti samo onaj koji je završio dodiplomski studij i osposobio se praksom, jer je dosadašnja formulacija mogla biti protumacena da je osposobljavanje praksom bilo zamjena za dodiplomski studij, te dovoljno za stjecanje naziva ovlaštenog inženjera Clanak 18. (sada clanak 19.) – odredba o davanju prethodnog mišljenja strukovnih razreda o cijenama usluga uklonjena je kao nepotrebna, jer Skupštinu komore ionako cine predstavnici strukovnih razreda Clanak 22. (sada clanak 23.) – izmijenjena je tocka 6. stavka 2., te se sada u Imenik ovlaštenih inženjera može ne može upisati osoba protiv koje je pokrenuta istraga za djela koja ga cine nedostojnim za obavljanje djelatnosti ovlaštenog inženjera, a ne više istraga za bilo koja kaznena djela, kako je do sada glasio tekst Clanak 28. (sada clanak 29.) – izbrisana je tocka 3. stavka 2. kao nelogicna Clanak 30. (sada clanak 30.) – dodani su clanci na koje se odnosi odredba ovoga clanka Clanak 33. (sada clanak 34.) – izmijenjen je stavak 2. na nacin da se preciznije odredilo što se može smatrati težom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera Clanak 34. (sada clanak 35.) – neznatno je promijenjena formulacija teksta koja se odnosi na tijela koja provode stegovni postupak. Clanak 35. (sada clanak 36.) – precizirano je trajanje stegovne mjere za težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, tj da je ona privremena i u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina. Clanak 37. (sada clanak 38.) – izmijenjen je na nacin da je u stavak 3. dodan dio teksta koji na jasniji nacin rješava provedbu stegovnog postupka. Clanak 38. (sada clanak 39.) – umjesto izraza priziv, upotrijebljen je izraz žalba

21

V.

PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG ZAKONA KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM

Primjedbe i mišljenja na Prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije iznesene na raspravi u Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima tijekom prvoga citanja ugradene su u tekst Konacnog prijedloga, s tim da neke primjedbe nisu mogle biti usvojene uz obrazloženja kako slijedi: Clanak 1. – nije prihvacen prijedlog da se javne ovlasti navedu u ovom clanku, jer su navedene u clanku 5. Clanak 2. – u tekst ovoga clanka nisu dodane i osobe kojima je nostrificirana diploma, jer se u stavku 2. (sada stavak 3.) vidi da su ukljucene i osobe kojima se prema posebnom propisu može priznati istovrsnost inozemne diplome, što je isto Clanak 5. – nije prihvacen prijedlog da se iz javnih ovlasti ukloni vodenje Imenika ovlaštenih inženjera, jer predlagac drži da to je javna ovlast Clanak 16. (sada clanak 17.) – nije prihvacen prijedlog da bi suglasnost na Statut trebao dati Sabor RH, a ne resorno ministarstvo (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva) Clanak 17. (sada clanak 18.) – nije prihvacen prijedlog da se Kodeks strukovne etike donosi bez prethodnog mišljenja resornog ministarstva, jer je predlagac mišljenja da prethodno mišljenje nije toliko obvezujuce da bi zadiralo u samostalnost donošenja odluka u Komori Clanak 18. (sada clanak 19.) – nije prihvacen prijedlog da resorno ministarstvo ne daje suglasnost na odredivanje cijena radova, jer je to javna ovlast Clanak 25. (sada clanak 26.) – nije prihvacen prijedlog da se odredi da mirovanje clanstva u Komori znaci i da clan ne može obavljati poslove, jer je samo po sebi razumljivo da ukoliko clanu miruju sva prava, da se to odnosi i na pravo obavljanja poslova Clanci 26. (sada clanak 27.) – nije prihvacen prijedlog da se navedu (preciznije odrede) djela za koja je izrecena bezuvjetna kazna zatvora dulja od 6 mjeseci, a koja ako je izrecena clanu Komore znaci prestanak clanstva u Komori, jer je na isti nacin to riješeno i u drugim komorama Clanak 31. (sada clanak 32.) – nisu prihvacene primjedbe na ovaj clanak koje su izrecene u smislu da Komora odreduje uvjete osiguranja i za clanove, a time i njihove poslodavce, jer ce Komora donositi osnovne uvjete osiguranja od odgovornosti koja vrijede za sve clanove – ovlaštene inženjere, a odnose se prvenstveno na zaštitu poslodavaca, to jest korisnika usluga ovlaštenog inženjera, a naravno da ce iznad osnovnih uvjeta svaki ovla šteni inženjer moci sklapati s osiguravateljima i povoljnije uvjete osiguranja Nije prihvacena nacelna primjedba da se doda novi clanak koji bi definirao pravni oblik samostalnog obavljanja djelatnosti ovlaštenog inženjera (ured, zajednicki ured, projektno društvo, d.o.o. i d.d.), jer to pitanje ovlašteni inženjeri mogu rješavati u okviru vec postojece legislative

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful