- NACRT

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/2011), a u svezi s člankom 15. stavkom 2. Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (Narodne novine, broj 45/97, 63/97, 65/99, 132/2002, 8/2004, 27/2008, 105/2009 i 79/2012) Vlada R epublike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNU STATUTA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

I. Daje se suglasnost na Izmjene i dopunu Statuta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koje je Upravno vijeće Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama donijelo na 53. sjednici održanoj 28. kolovoza 2013. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Ur. broj: Zagreb,

PREDSJEDNIK VLADE Zoran Milanović, v. r.

Obrazloženje potrebe donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske Upravno vijeće APN je na svojoj 53. sjednici održanoj 28. kolovoza 2013. godine donijelo Izmjene i dopunu Statuta APN-a. Sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe o APN-u (Narodne novine, broj 45/97, 63/97, 65/99, 132/2002, 8/2004, 27/2008, 105/2009 i 79/2012) određeno je da St at ut APN-a donosi Upravno vijeće, a suglasnost na isti daje Vlada Republike Hrvatske. Obrazloženje odredbi Statuta koje se mijenjaju i dopunjuju: Članak 1. Donošenjem Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o APN-u, koje su objavljene u Narodnim novinama broj 27/08, 105/09 i 79/12 potrebna je izmjena članka 2. Statuta, u kojem se navode brojevi Narodnih novina u kojima su iste objavljene. Članak 2. Dosadašnjom odredbom članka 14. Statuta APN-a direktor APN-a je mogao samostalno, bez ograničenja i suglasnosti Upravnog vijeća APN-a ili Vlade R epublike Hrvatske sklapati pravne poslove vezane uz provedbu Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, zbog ukupne investicijske vrijednosti pojedinih građevina, odnosno sklopljenih ugovora u provedbi navedenog zakona. Uredbom o Izmjeni Zakona o učinkovit om korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine broj 101/13) APN je ovlašten za provedbu javne nabave za energetsku uslugu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i ostalih subjekata javnog sektora po njihovom ovlaštenju. Imajući u vidu navedene postupke te investicijske vrijednosti navedenih poslova potrebno je izmijeniti članak 14. kojim se od ograničenja za samostalno sklapanje pravnih poslova i potrebnih suglasnosti izuzimaju i poslovi koji se odnose na poslove vezane uz provedbu posebnih programa Vlade R epublike Hrvatske u stanogradnji te operativne poslove u vezi s učinkovitim korištenjem energije u neposrednoj potrošnji.

Članak 3. Sukladno članku 15. Uredbe o APN-u, Statut APN-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful