„•ate

NACRT PRIJEDLOGA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvats ke (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi s člankom 5. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 11.11.2002., str. 3.) i člankom 10. Odluke Komisije od 3.10.2013. o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija nakon katastrofe izazvane poplavom u Hrvatskoj 2012. godine, Vlada R epublike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Sporazum o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija u R epublici Hrvatskoj nakon katastrofe izazvane poplavom u listopadu 2012. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo poljoprivrede aktom, klase: 910-01/12-01/23, urbroja: 525-12/0885-13-28, od 16. prosinca 2013. godine. 2. Ovlašćuje se ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina da, u ime R epublike Hrvatske, potpiše Sporazum iz točke 1. ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović, v. r. Klasa: Urbroj: Zagreb,

OBRAZLOŽENJE UZ ZAKLJUČAK Uvodno: Predmetnim Za ključkom predla že se Vla di Republike Hrva tske prihva ća nje Spora zuma o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovra tnih sredsta va Fonda solidarnosti Europske unije za fina ncira nje hitnih opera cija u Republici Hrva tskoj na kon katastrofe iza zva ne poplavom u listopadu 2012. godine. Obilne oborine kra jem listopa da i početkom studenog 2012. godine na slivu rijeka Sa ve, Kupe, Mure i Dra ve u Republici Sloveniji, ka o i na području Republike Hrva tske, uzrokova le su formiranje tri velika vodna vala na rijeci Sa vi, dva velika vodna va la na rijeci Dra vi i Kupi, te jednog na rijeci Muri kao i velikih vodnih valova na pojedinim ma njim vodotocima. Istovremeno, znatne količine oborina koje su kra jem listopa da i početkom studenog 2012. godine pa le i na području Ista rske i Primorsko-gora nske župa nije uzrokova le su na gli pora st ra zina vodotoka u Istri, Primorju i Gorskom kotaru. Na pojedinim dijelovima priobalnog područja, sta nje je dodatno pogoršala i visoka ra zina mora iza zva na jakim jugom. Slijedom na vedenog da na 28. studenog 2012. godine održa n je inicija lni sa sta na k, na koji su bili pozva ni predsta vnici Minista rstva financija, Drža vne upra ve za za štitu i spa ša va nje, Hrva tskih voda , Hrva tskih željeznica , Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrva tskih cesta, Hrvatskih autocesta i Hrvatske elektroprivrede, veza no za pripremne a ktivnosti a u svezi upućiva nja za htjeva za dodjelu financijske pomoći za sa na ciju šteta uzrokova nih popla va ma iz Fonda solida rnosti Europske unije. Obzirom da Republika Hrvatska nije zadovoljavala uvjet za samostalno apliciranje (štete u iznosu većem od 3 milija rde € ili u iznosu većem od 0,6% bruto na ciona lnog prihoda (BNP) nepogodom pogođene države) aplicirano je zajedno sa susjednom R epublikom Slovenijom koju su zadesile iste katastrofalne poplave u istom periodu. Slijedom navedenog Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Aplikaciju za dodjelu bespovratnih sredstava prema Fondu solidarnosti Europske unije, u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Temeljem aplikacije, a nakon prihvaćanja iste, Europska komisija donijela je 3. listopada 2013. Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija nakon katastrofe izazvane poplavom u Hrvatskoj 2012. godine. Navedenom Odlukom R epublici Hrvatskoj dodijeljeno je 286.587,00 EUR. Temeljem Odluke, a u skladu s navedenom Uredbom Vijeća (EZ) od 11. studenoga 2002. godine, Europska komisija pripremila je i dostavila Ministarstvu poljoprivrede dva primjerka izvornika na hrvatskom jeziku Sporazuma o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija u Republici Hrvatskoj nakon katastrofe izazvane poplavom u listopadu 2012. godine potpisanih od strane Europske komisije. Kao potpisnik s hrvatske strane, u tekstu Sporazuma naveden je ministar poljoprivrede, kao čelnik tijela koje je člankom 4. Sporazuma utvrđeno kao tijelo

odgovorno za koordinaciju primjene bespovratnih sredstava za Republiku Hrvatsku kao državu korisnicu. Sporazumom se uređuju mjere koje je moguće financirati dodijeljenim bespovratnim sredstvima, uvjeti financiranja istih, tijela nadležna za primjenu bespovratnih sredstava te način praćenja i izvještavanja o provedbi odredbi Sporazuma što je obveza svake države korisnice prema Europskoj Komisiji tijekom i nakon završetka provedbe. Slijedom gore navedenog Ministarstvo poljoprivrede predlaže donošenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske sa obrazloženjem pojedinih točaka kako slijedi: Uz točku 1.: Točkom 1. Vlada R epublike Hrvatske prihvaća Sporazum o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija u R epublici Hrvatskoj nakon katastrofe izazvane poplavom u listopadu 2012. godine. Uz točku 2.: Točkom 2. utvrđuje se da Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje ministra poljoprivrede da, u ime Republike Hrvatske, potpiše Sporazum o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija u Republici Hrvatskoj nakon katastrofe izazvane poplavom u listopadu 2012. godine.