You are on page 1of 8

Manual Xade

Xerador de informes
Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

181

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Elaboracin de informes co xerador


Informes>Xerador de informes

O xerador de informes unha ferramenta que permite aos usuarios da aplicacin Xade confeccionar informes personalizados en formato .csv.

Accdese a el desde a entrada correspondente no men de Xade.

importante sinalar que non todos os usuarios contarn cos mesmos permisos para utilizar o xerador. As haber usuarios con permiso para crear informes e visualizalos e usuarios que unicamente podern visualizalos. Estes permisos sern xestionados desde o apartado de usuarios e perfs, do mesmo xeito que o resto de permisos da aplicacin Xade.

A pantalla de entrada do xerador presenta esquerda unha listaxe cos informes creados. Na parte superior aparecen aliados os botns que dan acceso a cada unha das distintas fases da creacin de informes: datos do informe, campos e filtro.

282

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

a) Datos

Situados no apartado Datos do informe, e despois de premer no botn Engadir comezaremos a definir o novo informe. O campo Cdigo non editable, xa que ser a propia aplicacin a que lle asigne un cdigo a cada informe creado. Deberase, sen embargo, introducir un nome e unha descricin que permitan identificar e distinguir o informe creado. O despregable Entidade de suma importancia na definicin dun informe. Os datos agrpanse na aplicacin Xade dentro de campos: hai un campo para o nome, outro para a data de nacemento, outro para o DNI, ... A cantidade de campos que se manexan tal que resultara imposible traballar con todos eles vez, sendo necesario o seu agrupamento. Unha entidade un conxunto limitado de campos, normalmente afns entre eles. importante observar que s se poder utilizar unha nica entidade en cada informe, de a a importancia de seleccionala adecuadamente. O nmero de entidades, as como os campos que integra cada unha delas, son variables e podern aumentar ou diminur en funcin das necesidades da aplicacin ou das suxestins dos usuarios. Para ilustrar o manual, establcese a continuacin un exemplo. Para este suposto

383

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

escllese a entidade Alumnado matriculado. Unha vez aportados todos os datos neste apartado deberemos desprazarnos ao seguinte premendo no botn Campos.

b) Campos

Nesta pantalla escllense os campos, dentro da entidade elixida, que se quere que aparezan no informe, as como o ttulo da columna na que aparecern os datos (Nome mostrar), o ancho da devandita columna e indicarase se queremos que este sexa un dos campos polos que se ordene o listado. Obsrvese que para o caso que se defina mis dun campo para ordenar o informe debe indicarse a prioridade outorgada a cada un destes campos de ordenacin. Os botns da marxe dereita permiten engadir, eliminar ou modificar campos as como alterar a orde na que aparecern na listaxe.

484

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

c) Filtro O seguinte apartado, Filtro, unha das posibilidades mis tiles do xerador, pero hai que ter claro o seu funcionamento, xa que doutro xeito poderanse obter resultados inesperados. Os filtros permiten decidir que rexistros

aparecern ou non segundo cumpran ou non unha serie de condicins impostas aos campos da entidade en relacin cos seus posibles valores.

importante recalcar que os campos a utilizar no filtro teen que ser da entidade escollida para o informe, pero non teen necesariamente que aparecer na listaxe. Anda que os posibles valores de cada campo se poidan introducir manualmente moi recomendable escoller ese valor entre os propostos pola aplicacin.

585

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Obsrvese o exemplo da seguinte pantalla.

Con esta definicin de filtrado consguese que s aparezan na listaxe os alumnos nados no segundo semestre do ano 1993. importante insistir en que non necesario que a data de nacemento e o sexo sexan campos do informe, pero si teen que ser campos da entidade escollida para o informe. Pode introducirse mis dun filtro, coma no exemplo, e relacionalos coa condicin E ou coa condicin OU. No primeiro caso os datos debern cumprir as das condicins e no segundo tern que cumprir unha ou outra. Cando se tea que introducir tanto condicins E coma condicins OU dentro dun mesmo informe terase que utilizar necesariamente a opcin de agrupar filtros.

Finalmente

debe

premerse

no

botn

Aceptar

informe

quedar

definitivamente gardado e pasar a engrosar a lista da esquerda da pantalla. Se necesario crear un informe similar poderase, mediante o botn Duplicar, crear un informe idntico ao existente que haber que gardar cun nome distinto e sobre o que se poder, posteriormente, facer as modificacins pertinentes.

686

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Visualizacin de informes do xerador


Informes>Xerador de informes

Aos informes creados poderase acceder desde o men principal de Xade. Unha vez dentro de Informes predefinidos debe escollerse a opcin Xerador tal e como se amosa na seguinte imaxe.

A pantalla presenta unha listaxe na marxe esquerda e un corpo central no que se atopan os datos identificativos do informe seleccionado.

787

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela

Os datos do informe son os mesmos que se engadiron cando se creou o informe. O formato de sada est limitado actualmente a .csv. Esta extensin permite que os seus arquivos se abran con aplicacins gratutas coma Calc da suite Open Office. importante escoller adecuadamente a identificacin do informe que se vai solicitar, xa que se pedimos varias veces o mesmo informe e non se cambia a sa identificacin podemos ter dificultades para atopalo mis tarde cando accedamos ao buzn de informes.

Unha vez engadida unha identificacin debe premerse no botn Obter informe situado na parte inferior dereita da pantalla. Se todo transcorreu con normalidade a continuacin verase a pantalla do buzn de informes.