You are on page 1of 3

Minit Mesyuarat Kali Pertama Jawatankuasa Karnival Permainan Tradisional (2014) IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka Tarikh

Masa Tempat Kehadiran : 24 Januari 2014 : 3.00 petang : Dewan Sri Tanjung : 1. En. Mahi an !in "thnin 2. #uru pe$atih %"SM% %E&D"D"K'& SE&" ("S)'* J'& 2012 3. #uru pe$atih %"SM% M'TEM'T"K J'& 2012 il! 1! Perkara "#$P$% P&%'&($)$* + %en,e$aras menga$ukan kedatangan semua ah$i Semua ah$i jawatankuasa dan men,eru agar semua ah$i jawatankuasa mem!erikan kerjasama sepanjang mes,uarat agar sega$a mak$umat ,ang ingi disampaikan diterima !aik. Tindakan

2!

P&M $+$GI$% T"G$* + %em!ahagian tugas di$akukan mengikut temp-h Semua ah$i masa iaitu se!e$um. semasa dan se$epas karni/a$ jawatankuasa permainan tradisi-na$. %en,e$aras te$ah men,enaraikan semua tugas da$am !idang masing+masing dan men,erahkan kepada ah$i jawatankuasa untuk me$aksanakan tugas terse!ut.

,! P&%&T$P$% T$)IK+- T&MP$T .$% *$*$)$% + Karni/a$ %ermainan Tradisi-na$ ini di$akukan Semua ah$i se$ama dua hari iaitu 20 1e!ruari dan 22 jawatankuasa 1e!ruari. 'jk teknik dan %en,e$aras men3adangkan karni/a$ ini dija$ankan pertandingan pada dua tempat iaitu Dewan Srikandi dan %adang 'staka %#* agar dapat memudahkan pengurusan.

%en,e$aras juga men,atakan !ahawa guru pe$atih ,ang ter$i!at da$am Karni/a$ ini ia$ah unit %"SM% 2012. %"SM% 2013. %"SM% 2014 dan %%"SM% 2013. Semua guru pe$atih ,ang ter$i!at diwaji!kan mengam!i$ !ahagian da$am permainan tradisi-na$ ini. %en,e$aras men,arankan guru+guru pe$atih per$u menempah Dewan Srikandi dan 'staka %#* $e!ih awa$ agar tidak !er$akun,a per3anggahan tempat.

4!

P&MI(I+$% P&)M$I%$% T)$.I*I/%$( + 'h$i jawatankuasa mengemukakan 3adangan permainan tradisi-na$ ,ang sesuai dimainkan untuk Karni/a$ %ermainan Tradisi-na$. 'ntara 3adangan permainan ,ang dikemukakan ia$ah 3-ngkak. !atu se$em!an. dan haji. ga$ah panjang. ketinting dan k-nda k-ndi. %en,e$aras men3adangkan permainan ,ang dipi$ih di!ahagikan kepada dua tempat iaitu Dewan Srikandi dan %adang 'staka %#$. %ermainan 3-ngkak. !atu se$em!an dan dam haji dija$ankan di Dewan SriKandi manaka$a permainan ga$ah panjang. ketinting dan k-nda k-ndi pu$a di$akukan di %adang 'staka %#*. Se$ain itu. pen,e$aras men3adangkan permainan ga$ah panjang dan k-nda k-ndi dimainkan mengikut sistem $iga manaka$a permainan ,ang $ain mengikut sistem ka$ah mati. Semua ah$i jawatankuasa 'jk urusetia 'jk teknik dan pertandingan

0!

"K" P)/G)$M + %en,e$aras men,arankan !ahawa !uku pr-gram 'jk pr-gram per$u dimasukkan perkara+perkara ,ang penting seperti ah$i jawatankuasa. peraturan permainan dan se!again,a. Se$ain itu. pen,e$aras tidak mahu pen,ediaan !uku pr-gram disediakan da$am !entuk temp$ate se!a$ikn,a mengam!i$ 3-nt-h pen,ediaan !uku pr-gram MSS&.

1!

P&%"T"P + + %engerusi mengu3apkan terima kasih atas kerjasama ,ang di!erikan -$eh semua 'JK. Masa mes,uarat ditangguhkan pada jam 4 petang.

Disediakan -$eh.

555555555555. 6&)7 8'T"9': 8'D"*': ;"&T" MED<&= &ai! Setiausaha. Karni/a$ %ermainan Tradisi-na$ 2014. "%# Kampus %erempuan Me$a,u. Me$aka.