You are on page 1of 33

Warszawa, 19.01.

2014

Wojewoda Pomorski Rady Powiatu - wszystkie wojewdztwa pomorskiego Rady Miasta w da!sku w dy"i w #$upsku w #opo%ie

Skarga
Szanowny Wojewodo, Szanowni Radni i Radne Rad Powiatu i Miast, Pismo "i"iejsze kierujemy dzia$aj&% w opar%iu o art. 221 'odeks Post(powa"ia )dmi"istra%yj"ego oraz art. *+ 'o"stytu%ji RP. Wyra,amy g$(-ok& "adziej( "a o-j(%ie "adzorem przez Wojewod( spos- rozpatrywa"ia "i"iejszej skargi maj&% "a wzg.(dzie ska.( "arusze! w Wojewdzkie Pomorskim. W wy"iku przeg.&du szeregu dokume"tw doty%z&%y%/ orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego, a w sz%zeg."o0%i a"a.izy #tro"y $w"ej 1iu.ety"u 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej, a tak,e stro" i"ter"etowy%/ zg$aszamy "iedope$"ie"ie o-owi&zkw okre0.o"y%/ w art. 9 ust. 2 i + ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej przez "i,ej wymie"io"e orga"iza%je, a tak,e niedopenienia obowizku nadzoru przez waciwych starostw wojewdztwa pomorskiego. #z%zeg$owy wykaz orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego, ktry%/ "arusze"ie doty%zy okre0.a zacznik 1, wraz z przypisa"iem odpowiedzia."y%/ starostw. 4%zekujemy5 zo-owi&za"ia #tarosty do usu"i(%ia przedstawio"y%/ "arusze!, podj(%ia "iez-(d"y%/ krokw, w %e.u u"ik"i(%ia "arusze! w przysz$o0%i, uwzg.(d"ie"ia skargi.

Znaczenie ustrojowe dostpu do informacji


6ost(p do i"3orma%ji pu-.i%z"ej sta"owi "iez-(d"& przes$a"k( wsp$%zes"ej demokra%ji i spo$e%ze!stwa o-ywate.skiego. Powsze%/"y i szeroki dost(p do i"3orma%ji pu-.i%z"ej sta"owi "iez-(d"& przes$a"k( ist"ie"ia spo$e%ze!stwa o-ywate.skiego, a %o za tym idzie - urze%zywist"ie"ia demokraty%z"y%/ zasad 3u"k%jo"owa"ia i"stytu%ji pu-.i%z"y%/ w po.skim pa!stwie praw"ym. 6ost(p do i"3orma%ji pu-.i%z"ej jest -owiem, z jed"ej stro"y, waru"kiem 0wiadomego u%zest"i%twa o-ywate.i w podejmowa"iu rozstrzyg"i(7 w$ad%zy%/ a z drugiej, umo !iwia efektywn kontro! obywate!sk dziaa" podejmowanych przez organy wadzy pub!icznej i inne instytucje rea!izujce jej zadania. #t&d wie.kie z"a%ze"ie powsze%/"o0%i dost(pu do i"3orma%ji pu-.i%z"ej. W demokraty%z"ym spo$e%ze!stwie podstawowym prawem jest wiedzie7 i -y7 i"3ormowa"ym o

tym, %o i d.a%zego %zy"i& w$adze pu-.i%z"e i i""e i"stytu%je rea.izuj&%e jej zada"ia. W ko"tek0%ie ko"stytu%yj"ym zasada jaw"o0%i rea.izowa"a poprzez zagwara"towa"ie dost(pu do i"3orma%ji pu-.i%z"ej jest ko"sekwe"%j& przyj(%ia zasady zwierz%/"i%twa "arodu. #edynie w sytuacji zapewnienia obywate!om penej informacji o dziaaniach wadzy pub!icznych i instytucji rea!izujcych jej zadania rzeczywist sta$ si mo e odpowiedzia!no$ osb sprawujcych funkcje pub!iczne wobec spoecze"stwa % suwerena& #ama zasada wyra,o"a zosta$a w art.*1 'o"stytu%ji RP i podzie.i7 "a.e,y pog.&d, ,e jest przejawem pu-.i%z"ego prawa podmiotowego. 8o wi(%ej ta regu.a%ja ko"stytu%yj"a, jako jed"a z "iewie.u, mo,e -y7 -ezpo0red"io stosowa"a "a podstawie art.9 ust.2 'o"stytu%ji RP, "ieza.e,"ie od jej rozwi"i(%ia w ustawie sz%zeg$owo okre0.aj&%ej try- i zakres podmiotw zo-owi&za"y%/ do udzie.a"ia i"3orma%ji pu-.i%z"ej. 4%zywistym jest to, ,e nie wszystkie swoje zadania 'a"stwo rea!izuje samodzie!nie . 8z(07 jest rea.izowa"a przez i""e i"stytu%je. 'rzekazanie ich podmiotowi zewntrznemu nie mo e prowadzi$ do utajniania tych informacji, gdy, "arusza$o-y to istot( upraw"ie"ia jako "arz(dzia spo$e%z"ej ko"tro.i admi"istra%ji rea.iza%ji zada! pu-.i%z"y%/, 3i"a"sw pu-.i%z"y%/, dzia$a."o0%i admi"istra%ji itp. :a.e,y zwr%i7 "a #zymo" 4sowski; <rudy opera%ji zwa"ej =>aw"o07?; 6zie""ik Praw"a, 22 .istopada 201+ r. @ /ttp5AAwww./3.org.p.AaoAi"deB.p/pCidD191E F5 Dostp do informacji publicznej jest jednym z kluczowych praw, jakie w demokracji przys u!uj" jednostkom# Dziki temu, $e mamy prawo pyta% m#in# o dzia alno&% w adz publicznych oraz wydatkowanie publicznych funduszy, mo$emy ocenia% i komentowa% bie$"ce decyzje rz"dz"cych, kt're przecie$ wp ywaj" na nasze $ycie# (naczej udzia mieszka)c'w w procesach demokratycznych by by utrudniony, je&li nie iluzoryczny# Poinformowany mieszkaniec to r'wnie$ aktywny obywatel, kt'ry czsto jest inicjatorem zmian, a jeszcze cz&ciej staje si partnerem w adzy w rz"dzeniu# *ie mo$na te$ pomin"% antykorupcyjne!o charakteru prawa do informacji, kt're sprawia, $e w ka$dym momencie ludzie mo!" patrze% na rce swoim reprezentantom# azeta

Zakres podmiotw zobowizanych do udostpniania informacji


Prawo do i"3orma%ji pu-.i%z"ej swoje Grd$o z"ajduje w art. *1 'o"stytu%ji RP sta"owi&%ym5 +bywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia alno&ci or!an'w w adzy publicznej oraz os'b pe ni"cych funkcje publiczne# Prawo to obejmuje r'wnie$ uzyskiwanie informacji o dzia alno&ci or!an'w samorz"du !ospodarcze!o i zawodowe!o a tak$e innych os'b oraz jednostek or!anizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj" one zadania w adzy publicznej i !ospodaruj" mieniem komunalnym lub maj"tkiem Skarbu Pa)stwa# 'o"stytu%ja w art. *1 ust. 4 od"osi si( do ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej, ktra w pre%yzuje w art. 4 ust. 1 pkt. E sta"owi&%5 ,rt# -# .# +bowi"zane do udostpniania informacji publicznej s" w adze publiczne oraz inne podmioty wykonuj"ce zadania publiczne, w szcze!'lno&ci/ 012 32 podmioty reprezentuj"ce inne osoby lub jednostki or!anizacyjne, kt're wykonuj" zadania publiczne lub dysponuj" maj"tkiem publicznym, oraz osoby prawne, w kt'rych Skarb Pa)stwa, jednostki samorz"du terytorialne!o lub samorz"du !ospodarcze!o albo zawodowe!o maj" pozycj dominuj"c" w rozumieniu przepis'w o ochronie konkurencji i konsument'w# W a"a.izie ty%/ przepisw istot"y -(dzie tak,e wyrok :#) @2 4#' 1EE9A1+F, gdzie wskaza"o5

012 termin 4zadania publiczne5 jest pojciem szerszym od terminu 4zada) w adzy publicznej5 0art# 6. 7onstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2# Pojcia te r'$ni" si przy tym zakresem podmiotowym, !dy$ zadania w adzy publicznej mo!" by% realizowane przez or!any lub podmioty, kt'rym zadania te zosta y powierzone w oparciu o konkretne unormowania ustawowe# Pojcie 4zadanie publiczne5, u$yte w art# - u#d#i#p#, zamiast pojcia 4zadanie w adzy publicznej5, u$yte!o w art# 6. 7onstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i!noruje element podmiotowy i oznacza, $e zadania publiczne mo!" by% wykonywane przez r'$ne podmioty niebd"ce or!anami w adzy i bez konieczno&ci przekazywania tych zada)# 8ak rozumiane 4zadania publiczne5 cechuje powszechno&% i u$yteczno&% dla o!' u, a tak$e sprzyjanie osi"!aniu cel'w okre&lonych w 7onstytucji lub ustawie# Wykonywanie zada) publicznych zawsze wi"$e si z realizacj" podstawowych publicznych praw podmiotowych obywateli# )rt. + ust. 1 ustawa z d"ia 24 kwiet"ia 200+ r. o dzia$a."o0%i po,ytku pu-.i%z"ego i o wo.o"taria%ie @da.ej5 u.o.d.p.pF wskazuje5 =Dzia alno&ci" po$ytku publiczne!o jest dzia alno&% spo ecznie u$yteczna, prowadzona przez or!anizacje pozarz"dowe w sferze zada) publicznych okre&lonych w ustawie#?. )rt. 20 ust. 1 u.o.d.p.p usta.a szereg waru"kw uzyska"ia statutu orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego w0rd "i%/ w pkt. 1 usta.a kryterium zakresu dzia$a."o0%i H =,rt# 9:# .# +r!anizacj" po$ytku publiczne!o mo$e by% or!anizacja pozarz"dowa oraz podmiot wymieniony w art# ; ust# ; pkt . i -, z zastrze$eniem art# 9., kt'ra spe nia "cznie nastpuj"ce wyma!ania/ .2 prowadzi dzia alno&% po$ytku publiczne!o na rzecz o!' u spo eczno&ci, lub okre&lonej !rupy podmiot'w, pod warunkiem $e !rupa ta jest wyodrbniona ze wz!ldu na szcze!'lnie trudn" sytuacj $yciow" lub materialn" w stosunku do spo ecze)stwa<?. 6odatkowo w art. 22 ust. 1 u.o.d.p.p usta.o"o kryterium %zasu dzia$a."o0%i H = +r!anizacja pozarz"dowa oraz podmioty wymienione w art# ; ust# ; pkt . i - mo!" uzyska% status or!anizacji po$ytku publiczne!o pod warunkiem, i$ dzia alno&% o kt'rej mowa w art# 9: ust# . pkt . i ust# 9 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 9 lata#?. Reasumuj&%, ka da organizacja po ytku pub!icznego wykonuje zadania pub!iczne o ktrych mowa w art& ( ust& 1 ustawy o dostpie do informacji pub!icznej) a wic jest podmiotem zobowizanym do udostpniania informacji pub!icznej w zakresie) w jakim wykonuje zadania wadzy pub!icznej, w sz%zeg."o0%i w zakresie dzia$a."o0%i pu-.i%z"ej orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego. 1ada"e %e.e i przedmioty dzia$a."o0%i rw"ie, wskazuj&, ,e "i,ej wymie"io"e orga"iza%je rea.izuj& zada"ia pu-.i%z"e @Wyrok :#) H 22 #)1 91A0+, Wyrok W#) w Warszawie H 22 #)1AWa 1A1+F. 6owodzi to spe$"ie"ia zakresu podmiotowego stosowa"ia ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej usta.o"y w art. 4 ust. 1 i 2 wo-e% ka,dej "i,ej wymie"io"ej orga"iza%ji. :a.e,y tak,e zwr%i7 uwag(, ,e stosow"ie do art. 2I u.o.d.p.p podat"ik podatku do%/odowego od os- 3izy%z"y%/ mo,e przekaza7 1 J podatku o-.i%zo"ego "a rze%z wy-ra"ej przez sie-ie orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego @ust. 1F, a otrzyma"e przez orga"iza%j( po,ytku pu-.i%z"ego 0rodki 3i"a"sowe po%/odz&%e z 1 J podatku do%/odowego od os- 3izy%z"y%/ mog& -y7 wykorzysta"e wy$&%z"ie "a prowadze"ie dzia$a."o0%i po,ytku pu-.i%z"ego @ust. 2F. Reasumuj&%, ka dy podmiot pub!iczny dysponujcy rodkami z 1* podatku dochodowego od osb fizycznych dysponuje majtkiem pub!icznym) o ktrym mowa w art& ( ust& 1 ustawy o dostpie do informacji pub!icznej) a wic jest podmiotem zobowizanym do udostpniania informacji pub!icznej w zakresie) w jakim gospodaruje majtkiem pub!icznym , w sz%zeg."o0%i po%/odz&%ym z 1 J podatku do%/odowego od os- 3izy%z"y%/, w zakresie ka,dej "i,ej wymie"io"ej orga"iza%ji. 4state%z"ie "a.e,y wskaza7 "a i"terpreta%je przepisw przedstawio"& w wyroku W#) w Kodzi z

d"ia 2I .istopada 2012 roku syg". akt. 22 #)1AKd 1+1A125 Przenosz"c powy$sze rozwa$ania na !runt niniejszej sprawy nale$y stwierdzi%, i$ Stowarzyszenie Przyjaci' Miasta 7#, jako or!anizacja po$ytku publiczne!o, bez w"tpienia jest podmiotem zobowi"zanym do udostpnienia sprawozda) w zakresie swojej dzia alno&ci oraz maj"tku, w tym maj"tku uzyskane!o z przekazane!o .= podatku dochodowe!o przez osoby fizyczne, co wynika wprost z art# 9; ust# 9a ustawy z dnia 9- kwietnia 9::;r# o dzia alno&ci po$ytku publiczne!o i o wolontariacie 0Dz#># z 9:.:r#, nr 9;-, poz# .3;6 ze zm#2# Z kolei informacje, nie uwzgldnione w powyszych sprawozdaniach, a dotyczce dziaalnoci Stowarzyszenia zwizanej z gospodarowaniem majtkiem pu licznym podlegaj udostpnieniu na podstawie ustawy o dostpie do informacji pu licznej! Wskaza% r'wnie$ nale$y, i$ informacje publiczne mo!" by% udostpniane na stronach internetowych, ale tylko wtedy mo$na uzna%, $e zosta y udostpnione w trybie ustawy o dostpie do informacji publicznej, !dy strona internetowa bdzie udostpniona w ramach urzdowe!o publikatora teleinformatyczne!o ? @iuletynu (nformacji Publicznej 0art# A ustawy2# #&d w tym orze%ze"iu rozstrzyg"&$, ,e orga"iza%je po,ytku pu-.i%z"ego dyspo"uj&%e maj&tkiem pu-.i%z"ym, w tym "p. 1J podatku, spe$"iaj& zakres podmiotowy ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej i s& zo-owi&za"e udost(p"ia7 i"3orma%je pu-.i%z"& w ka,dy spos- okre0.o"y ustaw&, %o "a gru"%ie art. I ust. 1 tej ustawy oz"a%za5 ,rt# B# .# >dostpnianie informacji publicznych nastpuje w drodze/ "# ogaszania informacji pu licznych, w tym dokument$w urzdowych, w %iuletynie &nformacji 'u licznej, o kt$rym mowa w art! (, 92 udostpniania, o kt'rym mowa w art# .: i .., ;2 wstpu na posiedzenia or!an'w, o kt'rych mowa w art# ; ust# . pkt ;, i udostpniania materia 'w, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentuj"cych te posiedzenia, -2 umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, o kt'rym mowa w art# Cb, zwanym dalej 4centralnym repozytorium5# 9# 012 Lo-a%z tak,e5 2wo"a #ze.e"-aum, <adeusz M&kosa; #ta"owisko Mi"isterstwa )dmi"istra%ji i 8y3ryza%ji, 2 .istopada 201+ roku @zacznik +F, 'atarzy"a 1atko-<o$u7, :adgor.iwo07 tr&%&%a -iurokra%j&, Pozarz&dowe 8e"trum 6ost(pu do 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej, 1 wrze0"ia 2009 rok @ /ttp5AAi"3orma%japu-.i%z"a.org.p.A*,2I,"adgor.iwos%Mtra%a%aM-iurokra%ja./tm. F, rzegorz Makowski, 1 pro%. a dost(p do i"3orma%ji pu-.i%z"ej, 2"stytut #praw Pu-.i%z"y%/, 9 paGdzier"ik 2009 rok @ /ttp5AAwiadomos%i."go.p.Awiadomos%iA40E++9./tm. F

Obowizek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej


Nstawa w art. 9 ust. 1 - + sta"owi5 ,rt# A# .# 8worzy si urzdowy publikator teleinformatyczny ? @iuletyn (nformacji Publicznej ? w celu powszechne!o udostpniania informacji publicznej, w postaci ujednolicone!o systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej 4@iuletynem (nformacji Publicznej5# 9# (nformacje publiczne s" udostpniane w @iuletynie (nformacji Publicznej przez podmioty, o kt'rych mowa w art# - ust# . i 9#

;# Podmioty, o kt'rych mowa w art# - ust# . i 9, obowi"zane s" do udostpniania w @iuletynie (nformacji Publicznej informacji publicznych, o kt'rych mowa w art# 6 ust# . pkt .?;, pkt - lit# a2 tiret dru!ie, lit# c2 i d2 i pkt 3# Podmioty, o kt'rych mowa w zdaniu pierwszym, mo!" udostpnia% w @iuletynie (nformacji Publicznej r'wnie$ inne informacje publiczne# Nstawa w art. 9 ust. 2 i + sta"owi5 ,rt# A# 0###2 9# Podmioty, o kt'rych mowa w art# - ust# . i 9, tworz" w asne strony @iuletynu (nformacji Publicznej, na kt'rych udostpniaj" informacje podle!aj"ce udostpnieniu w tej drodze# ;# Podmioty, o kt'rych mowa w art# - ust# . i 9, s" obowi"zane przekaza% ministrowi w a&ciwemu do spraw informatyzacji informacje niezbdne do zamieszczenia na stronie, o kt'rej mowa w ust# .# Prze"osz&% powy,sze "a gru"t "i"iejszej sprawy "a.e,y wskaza7, ,e w %e.u rea.iza%ji prawa do i"3orma%ji pu-.i%z"ej, maj&%ego swoje Grd$o w art. *1 'o"stytu%ji RP wszystkie wymienione w zaczniku 1 organizacje s zobowizani prowadzi$ ,iu!etyn -nformacji 'ub!icznej , %zego "ie %zy"i& w-rew o-owi&zuj&%emu prawu. 6odatkowo zwra%am uwag( "a z"a%ze"ie ko"tro.i spo$e%z"ej "ad maj&tkiem pu-.i%z"ym, 3i"a"sami pu-.i%z"ymi ktrym to Pa!stwo dyspo"uj&, %o w spos- dostate%z"y wy$o,o"o w Re3erat pro3esora 8ezarego 'osikowskiego5 =Praw"e aspekty rea.iza%ji zasad jaw"o0%i i przejrzysto0%i 3i"a"sw pu-.i%z"y%/O pod%zas semi"aryj"ego posiedze"ia 'o.egium :ajwy,szej 2z-y 'o"tro.i @ /ttp5AAwww."ik.goP.p.Ako.egium-"ikAposiedze"iaAjaw"os%-i-przejrzystos%-3i"a"sow-pu-.i%z"y%/./t m. F5 Drodki publiczne w wikszo&ci pochodz" od obywateli# Pa)stwo powinno wic ujawni%, jaki jest udzia obywateli w tworzeniu dochod'w publicznych, a tak$e i to, na finansowanie jakich wydatk'w dochody te s" wystarczaj"ce# Dla obywateli, a zw aszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ci$ar'w publicznych, nie jest obojtnym to, w jaki spos'b jest roz o$ony ci$ar danin publicznych oraz w jaki spos'b pa)stwo !ospodaruje wp ywami z te!o tytu u# ) ywatele chc take wiedzie*, ile kosztuje ich utrzymanie pa+stwa i jego aparatu oraz to, w jaki spos$ s dzielone wydatki pu liczne dotyczce take cel$w ,konsumpcja z iorowa i indywidualna#! Spo ecze)stwo pra!nie r'wnie$ wiedzie%, czy aparat w adzy publicznej potrafi planowa%, or!anizowa%, zarz"dza% i kontrolowa% !ospodarowanie &rodkami publicznymi# Eawno&% i przejrzysto&% finans'w publicznych staje si zatem narzdziem oceny systemu sprawowania w adzy publicznej# +cena ta jest za& potrzebna, poniewa$ to spo ecze)stwo dokonuje bezpo&rednie!o lub po&rednie!o wyboru w adzy publicznej# Eawno&% i przejrzysto&% finans'w publicznych ma tak$e znaczenie wychowawcze# -adzy pu licznej nakazuje postpowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem spoecznym! *atomiast spo ecze)stwu pozwala na zwikszenie zainteresowania $yciem publicznym i uczestniczeniem w nim#

Charakter naruszenia
>ak wskaza"o wy,ej ka,da orga"iza%ja po,ytku pu-.i%z"ego jest zo-owi&za"a do stworze"ia w$as"ego 1iu.ety"u 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej i udost(p"ia"ia poprzez "iego i"3orma%je pu-.i%z"&. )rt. 9 ust. + okre0.a i"3orma%je, ktra wi""y si( o-.igatoryj"ie z"a.eG7 w 1iu.ety"ie 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej. )rt. 2+ u.d.i.p. jako jedy"y przepis kar"y w ustawie sta"owi i,5 ,rt# 9;# 7to, wbrew ci"$"cemu na nim obowi"zkowi, nie udostpnia informacji publicznej, podle!a !rzywnie, karze o!raniczenia wolno&ci albo pozbawienia wolno&ci

do roku# Przepis te" pe"a.izuje ka,dy przypadek "ieudost(p"ia"ia i"3orma%ji pu-.i%z"ej, w tym rw"ie, zwi&za"y z "iewype$"ia"iem o-owi&zku okre0.o"ego w art. 9 ust. + u.d.i.p. 1. 6.a -ytu tego przest(pstwa wystar%zy 3akt -raku da"ej i"3orma%ji w 1iu.ety"ie 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej, a "ie ma z"a%ze"ia %zy kto0 -y$ "i& zai"teresowa"y. Przyj&7 "a.e,y za tym i, ustawodaw%a posta"owi$, ,e prawo do i"3orma%ji pu-.i%z"ej o-ejmuje prawo do jej "iezw$o%z"ego uzyska"ia @art. + ust.2F w zwi&zku z tym i, o-owi&zek te" za%/odzi wo-e% podmiotw posiadaj&%y%/ i"3orma%je @art. 4 ust. +F, i, i"3orma%ja wi""a si( z"a.eG7 w 1iu.ety"ie 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej "iezw$o%z"ie od wytworze"ia .u- przyj(%ia jej w posiada"ie przez podmiot.

Wa ciwo ! i uprawnienia "tarosty


wobec stowarzysze
)rt. 9 ust. E ustawa z d"ia I kwiet"ia 1999 r. Prawo o stowarzysze"ia%/ sta"owi5 3# *adz'r nad dzia alno&ci" stowarzysze) nale$y do/ .2 wojewody w a&ciwe!o ze wz!ldu na siedzib stowarzyszenia ? w zakresie nadzoru nad dzia alno&ci" stowarzysze) jednostek samorz"du terytorialne!o, 92 starosty w a&ciwe!o ze wz!ldu na siedzib stowarzyszenia ? w zakresie nadzoru nad innymi ni$ wymienione w pkt . stowarzyszeniami ? zwanych dalej 4or!anami nadzoruj"cymiF# 6a.ej w art. 2E tej ustawy sta"owio"o5 ,rt# 93# +r!an nadzoruj"cy ma prawo/ .2 $"da% dostarczenia przez zarz"d stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpis'w uchwa walne!o zebrania cz onk'w 0zebrania dele!at'w2, 92 0skre&lony2, ;2 $"da% od w adz stowarzyszenia niezbdnych wyja&nie)# 6a.ej w art. 29 tej usta"owio"o usta.o"o kompete"%je5 ,rt# 9A# W razie stwierdzenia, $e dzia alno&% stowarzyszenia jest niez!odna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o kt'rych mowa w art# .: ust# . i 9, or!an nadzoruj"cy, w zale$no&ci od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawid owo&ci, mo$e wyst"pi% o ich usunicie w okre&lonym terminie, udzieli% ostrze$enia w adzom stowarzyszenia, wyst"pi% do s"du o zastosowanie &rodka okre&lone!o w art# 9C# Mo,"a tak,e zwr%i7 "a praktyk( #tarostwa 40wi(%imskiego przedstawio"& w pi0mie z"ak WQL.E14.1+.201+ z d"ia 22 .istopada 201+ roku @zacznik .F. Reasumuj&%, #tarosta posiada skute%z"e upraw"ie"ia, ktry%/ zo-owi&za"y -y$ wykorzysta7 do usu"i(%ia przedstawio"y%/ "arusze!.

wobec fundacji
)rt. 1Ea ustawy z d"ia * kwiet"ia 1994 r. o 3u"da%ja%/ sta"owi5 ,rt# .3a# .# W stosunku do fundacji korzystaj"cej ze &rodk'w publicznych i prowadz"cej dzia alno&% na obszarze ca e!o kraju, w zakresie dzia alno&ci prowadzonej na obszarze
1 Mi%/a$ '$a%zy!ski, #ergiusz #zuster5 6ost(p do i"3orma%ji pu-.i%z"ej. 'ome"tarz. RQS, 200+.11.01; <omasz ).eksa"drowi%z5 'ome"tarz do ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej. ReBis:eBis, 2004

w a&ciwo&ci miejscowej samorz"du powiatowe!o, starosta wykonuje uprawnienia wynikaj"ce z przepis'w art# .9G.3# 9# Hadania starosty, o kt'rych mowa w ustawie, s" zadaniami z zakresu administracji rz"dowej# Wskaza7 "a.e,y przy tym, ,e "a #tarosta%/ %i&,y ide"ty3ika%ji 3u"da%ji dyspo"uj&%y%/ maj&tkiem pu-.i%z"ym w opar%iu o dost(p"e da"e i"3orma%je pu-.i%z"e, w sz%zeg."o0%i sprawozda"ia orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego @zo-. /ttp5AAsprawozda"iaopp.mpips.goP.p. F. W przygotowa"iu zestawie"ia z zacznika 1 uwzg.(d"io"o ju, przedmiotowe da"e. 6odatkowo wskazuje, ,e art. 1Ea ust. 1 ustawa z d"ia * kwiet"ia 1994 r. o 3u"da%ja%/ dodatkowo usprawied.iwia o-j(%ie rozpatrywa"ie "i"iejszej skargi "adzorem Wojewody. :atomiast art. 14 tej ustawy sta"owi5 ,rt# .-# .# Ee$eli dzia anie zarz"du fundacji w istotny spos'b narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niez!odne z jej celem, or!an, o kt'rym mowa w art# .;, mo$e wyznaczy% odpowiedni termin do usunicia tych uchybie) w dzia alno&ci zarz"du albo mo$e $"da% dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarz"du fundacji# 9# Po bezskutecznym up ywie terminu, o kt'rym mowa w ust# ., albo w razie dalsze!o uporczywe!o dzia ania zarz"du fundacji w spos'b niez!odny z prawem, statutem lub celem fundacji, or!an, o kt'rym mowa w art# .;, mo$e wyst"pi% do s"du o zawieszenie zarz"du fundacji i wyznaczenie zarz"dcy przymusowe!o# ,ez wtpienia istotnym naruszeniem prawa jest czyn zagro ony odpowiedzia!noci karn do roku pozbawienia wo!noci) %o wy"ika z 3u"dame"ta."ej zasady pa!stwa prawa wie.okrot"ie wyja0"ia"ej w orze%z"i%twie #&du :ajwy,szego i <ry-u"a$u 'o"stytu%yj"ego, a w "i"iejszej sprawie z"ajduje uzasad"ie"ie "a gru"%ie art. 2+ ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej wy,ej wspom"ia"ego& Prze"osz&% powy,sze "a.e,y wskaza7, ,e #tarosta posiada wsze.kie kompete"%je "iez-(d"e do usu"i(%ia "i"iejszy%/ "arusze! do %zego jest zo-owi&za"y, a %zego doty%/%zas w-rew o-owi&zkowi "ie u%zy"i$.

"Nadzr uznaniowy" a Biuletyn Informacji Publicznej


'odeks Post(powa"ia 'ar"ego w art. +04 par. 2 sta"owi5 ,rt# ;:-# 0###2 I 9# (nstytucje pa)stwowe i samorz"dowe, kt're w zwi"zku ze sw" dzia alno&ci" dowiedzia y si o pope nieniu przestpstwa &ci!ane!o z urzdu, s" obowi"zane niezw ocznie zawiadomi% o tym prokuratora lub Policj oraz przedsiwzi"% niezbdne czynno&ci do czasu przybycia or!anu powo ane!o do &ci!ania przestpstw lub do czasu wydania przez ten or!an stosowne!o zarz"dzenia, aby nie dopu&ci% do zatarcia &lad'w i dowod'w przestpstwa# Praw"y o-owi&zek zawiadomie"ia spo%zywa "a i"stytu%ja%/ pa!stwowy%/ i samorz&dowy%/, ktre w zwi&zku ze sw& dzia$a."o0%i& dowiedzia$y si( o pope$"ie"iu przest(pstwa 0%iga"ego z urz(du. 4-owi&zek te" %i&,y "a kierow"iku jed"ostki .u- oso-ie, ktra wed$ug przepisw wew"(trz"y%/ zo-owi&za"a zosta$a do i"3ormowa"ia orga"w 0%iga"ia o przest(pstwie. :iewype$"ie"ie praw"ego o-owi&zku zawiadomie"ia o przest(pstwie wy"ikaj&%ego z T 2 mo,e powodowa7 odpowiedzia."o07 kar"& "a podstawie art. 2+1 '', tj. tak&, jak za dzia$a"ie "a szkod( i"teresu pu-.i%z"ego .u- prywat"ego w wy"iku "iedope$"ie"ia o-owi&zku @zo-. W. rzesz%zyk, 4-owi&zek, s. 124U12E; zo-. tak,e 1. #zyprowski, Nzasad"io"e, s. 1++ i ".; M. 1ie.ski, 4dpowiedzia."o07, s. +I i ".F. :a i"stytu%ja%/ pa!stwowy%/ i samorz&dowy%/ spo%zywa tak,e o-owi&zek przedsi(wzi(%ia

"iez-(d"y%/ %zy""o0%i do %zasu przy-y%ia orga"u powo$a"ego do 0%iga"ia przest(pstw .u- do %zasu wyda"ia przez te" orga" stosow"ego zarz&dze"ia, a-y "ie dopu0%i7 do zatar%ia 0.adw i dowodw przest(pstwa. 4-owi&zek te" ustaje z %/wi.& podj(%ia %zy""o0%i przez orga"y 0%iga"ia @zo-. Vo3ma!ski i i"., 'ome"tarz, t. 22, s. 49F. ) tak,e da.sze przepisy kodeksu post(powa"ia kar"ego. / wiet!e obowizujcego porzdku prawnego nie mo na uzna$ za uznaniowy) dobrowo!ny czyn instytucji pa"stwowej zmierzajcy do usunicia naruszenia prawa zagro onego odpowiedzia!noci karn& 8o wi(%ej, 3u"k%jo"ariusz pu-.i%z"y, ktry "ie dope$"i$ o-owi&zku usu"i(%ia A zg$osze"ia przest(pstwa sam pod.ega odpowiedzia."o0%i kar"ej - karze poz-awie"ia wo."o0%i do .at +.

Sprawozdania organizacji poyt u publicznego


Przepis art. 2+ ust. 2a ustawy o dzia$a."o0%i po,ytku pu-.i%z"ego sta"owi5 +r!anizacja po$ytku publiczne!o podaje sprawozdania, o kt'rych mowa w ust# . i 9, do publicznej wiadomo&ci w spos'b umo$liwiaj"cy zapoznanie si z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej# :a.e,y jed"ak wskaza7, ,e orga"iza%je po,ytku pu-.i%z"ego dyspo"uj& i"3orma%ji "ie uwzg.(d"io"e w powy,szy%/ sprawozda"ia%/ zwi&za"ymi z gospodarowa"iem maj&tkiem pu-.i%z"ym, ktre pod.egaj& udost(p"ie"iu "a podstawie ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej, a przepis te" "ie zwa."ia z udost(p"ie"ia i%/ w try-ie ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej @zo-. wyroku W#) w Kodzi z d"ia 2I .istopada 2012 roku syg". akt. 22 #)1AKd 1+1A12F, a wi(% s& zo-owi&za"e do udost(p"ia"ia i%/ w 1iu.ety"ie 2"3orma%ji Pu-.i%z"ej. L drugiej stro"y "a.e,y zwr%i7 uwag( "a raport M#W2) autorstwa Mi%/a$ 1ukowski i 'rzyszto3 Vry%ko =Wywi"zywanie si urzd'w centralnych oraz urzd'w marsza kowskich i wojew'dzkich z obowi"zk'w prowadzenia stron podmiotowych @iuletynu (nformacji Publicznej ? Warszawa 200I, gdzie wskaza"o5 >stawy i rozporz"dzenia wydawane s" w celu re!ulacji za!adnie), kt're s" ich przedmiotem<nak adanie za& obowi"zku prowadzenia innej strony ni$ strony @(P wydaje si by% przekroczeniem dele!acji konstytucyjnej 0w przypadku ustaw2 lub ustawowej 0w przypadku rozporz"dze)2# Eedynym aktem prawnym w randze ustawy nak adaj"cym na podmioty obowi"zek prowadzenia strony internetowej jest >D(P# Dlate!o nawet je&li w innych aktach prawnych znajduje si zapis 4publikuje si na stronie internetowej podmiotu5, nale$y rozumie% przez to umieszczanie informacji publicznych na stronie podmiotowej @(P#

#adz$r %inistra Pracy i Polityki "poecznej


#tosow"ie do art. 29 ustawy o dzia$a."o0%i po,ytku po,ytku pu-.i%z"ego i wo.o"taria%ie Mi"ister Pra%y i Po.ityki #po$e%z"ej "adzr "ad dzia$a."o0%i& po,ytku pu-.i%z"ego orga"iza%ji po,ytku pu-.i%z"ego, w zakresie upraw"ie!, o-owi&zkw i wymogw wy"ikaj&%y%/ z art. 9U10, art. 20, art. 21, art. 2+, art. 24U2I oraz art. 42U49 ustawy, a wi(% "ie pod.ega "adzorowi o-owi&zki wy"ikaj&%e z przepisw ustawy o dost(pie do i"3orma%ji pu-.i%z"ej, ktry to od-ywa si( "a zasada%/ og."y%/ wyja0"io"y%/ wy,ej. Potwierdza to tak,e sta"owisko wyra,o"e w pi0mie Mi"isterstwo Pra%y i Po.ityki #po$e%z"ej z d"ia +0 paGdzier"ika 201+ roku z"ak 6PP-2-0I9-11E-'LA1+ @zacznik (F

Wykaz starostw i organizacji poytku publicznego


ktre nie dopeniy obowizku art. 9 ust. 2 / 3 ustawy o dostpie do informacji publicznej

Spis treci
Starostwo Powiatowe w Bytowie Starosta Bytowski........................................................................1 Starostwo Powiatowe w Chojnicach Starosta Chojnicki...................................................................1 Starostwo Powiatowe w Czuchowie Starosta Czuchowski.............................................................2 Starostwa Powiatu Gdaskiego Starosta Gdaski.............................................................................3 Starostwo Powiatowego w artuzach Starosta artuzki..................................................................3 Starostwa Powiatowe w w o!cierzynie Starosta o!cierski..........................................................." Starostwa Powiatowego w widzynie Starosta widzyski............................................................" Starostwo Powiatowe w w #$%orku Starosta #$%orski.....................................................................& Starostwo Powiatowe w w 'a(%orku Starosta 'a(%orski................................................................& )rz*d 'iasta w Gdasku Prezydent 'iasta Gdask........................................................................& )rz*d 'iejski w Gdyni Prezydent 'iasta Gdyni...........................................................................1+ )rz*d 'iejski w Su,sku Prezydent 'iasta Su,ska......................................................................12 )rz*d 'iasta w So,otu Prezydent 'iasta So,otu..........................................................................13 Starostwo Powiatowe w -owy. /worze 'azowiecki. Starosta -owodworski.........................1" Starostwo Powiatowe w Pucku Starosta Pucki...............................................................................1" Starostwo Powiatowe w Su,sku Starosta Su,ski..........................................................................1& Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdaski. Starosta Starogardzki........................................1& Starostwo Powiatowe w Sztu.ie Starosta Sztu.ski.......................................................................10 Starostwo Powiatowe w 1czewie Starosta 1czewski......................................................................10 Starostwo Powiatowe w 2ejherowie Starosta 2ejherowski...........................................................13

Starostwo Powiatowe w Bytowie Starosta Bytowski


Nazwa Stowarzyszenie Centru. 'i$dzynarodowych S,otka w 1ucho.iu Stowarzyszenie 5-6768915 i.. :w. ;i(i,a -eri Stowarzyszenie o%iet -a 8zecz o%iet i 8odziny 5199- Cha((enge5 Chrze!cijaska 'isja S,oeczna ;undacja -a 8zecz 8ozwoju S,oeczno= u(tura(nego i Pro.ocji 7ie.i Su,skiej> 7a%or?w> Bor?w i Goch?w = 5-6@A Goche5 Stowarzyszenie 5@9S19:'B5 Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. -ie,enos,rawny. 5PC'DE 'i5 'iasteckie Stowarzyszenie C!wiatowe Cchotnicza StraF PoFarna w 7a,ceniu ;undacja 8ozwoju #oka(nego 5P686SC#5 ;undacja 8ade.enes Stowarzyszenie Przyjaci? Szkoy 5762S79 8aze.5 KRS +++++"+041 +++++<&&44 ++++133243 ++++1&2330 ++++1323<3 ++++143<24 ++++211&1< ++++211<&3 ++++22<14< ++++2"+300 ++++2"30<" ++++332<&3

Starostwo Powiatowe w Chojnicach Starosta Chojnicki


Stowarzyszenie -a 8zecz Szkoy w Cdrach i 8ozwoju #oka(nego +++++10&3&

Chojnickie Stowarzyszenie 'io!nik?w 7wierz*t Bank Eywno!ci w Chojnicach Chojnickie Stowarzyszenie o%iet 56'67C- A5 Stowarzyszenie Anicjatyw S,oecznych 5S6'C87G/-A5 w Chojnicach Stowarzyszenie Cs?% z 7a%urzenia.i Psychiczny.i> Ach 8odzin i Przyjaci? 5CP)S5 Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju 7ie.i onarzyskiej 5 C-685 Stowarzyszenie 9ko(ogiczno= u(tura(ne 52SPD#-6 7ie.ia5 #udowy (u% S,ortowy Charzykowy Chojnicki (u% S,ortowy 5 C#9@6875 Chojnicki (u% Eeg(arski 2ojskowy (u% S,ortowy 5CHC@-AC95 Stowarzyszenie #ektura ;undacja Pa(iu. 51C2687BS12C Przyjaci? Hos,icju.5 1owarzystwo Przyjaci? /zieci Cddzia Powiatowy Chojnice (u% S,ortowy 5CSA85 Chojnickie 2odne Cchotnicze Pogotowie 8atunkowe 586/C:I /ziecio.5 Stowarzyszenie 'uzyczne 5C6-16BA#95 w Chojnicach Stowarzyszenie na 8zecz /zieci z Choro%* -owotworow* i 8odzic?w Po Stracie BoFa r?wka 'i$dzyszko(ny )czniowski (u% S,ortowy 58679'5 Stowarzyszenie 5-6S7 J*g = -asza 2ie!5 Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych 51B i @a5 'iejski #udowy (u% S,ortowy 5BC8C2A6 5 )czniowski (u% S,ortowy 5DS9' 65 Chojnice Stowarzyszenie 5S7) 6' /rogi5 Po(skie Stowarzyszenie na 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Chojnicach

+++++203&& +++++0141+ +++++402&0 ++++133334 ++++1&3333 ++++211323 ++++213<21 ++++210&14 ++++221421 ++++22<+3< ++++224234 ++++2312<& ++++2"1"&3 ++++2"1<&& ++++2&3+3& ++++2313+3 ++++23<04" ++++23<441 ++++2<13+4 ++++2<3&03 ++++2<022& ++++24<<<& ++++313&30 ++++32<1&" ++++3"<221 ++++3&"2<0 ++++3&<0+<

Starostwo Powiatowe w Czuchowie Starosta Czuchowski


Stowarzyszenie Cs?% -ie,enos,rawnych i Antegracji :rodowiskowej 5S76-S65 ;undacja 5C6765 'iejski (u% S,ortowy Piast Czuch?w Bacht (u% Czuch?w Czuchowskie 2odne Cchotnicze Pogotowie 8atunkowe 5;)-/6C@6 #oka(na Gru,a /ziaania = -aszyjnik P?nocy5 Czuchowskie Stowarzyszenie Przyjaci? Hos,icju. Stowarzyszenie Przyjaci? G.iny oczaa Stowarzyszenie So(idarni 5P#)S5 +++++110<2 +++++&0230 ++++1230&3 ++++2+1+42 ++++2&1&3< ++++2&3+32 ++++23+13& ++++2<33<< ++++104232

Starostwa Powiatu

!a"skiego Starosta

!a"ski
+++++2304< +++++"1&41 +++++333<4 ++++124114 ++++1&1123 ++++101420 ++++10"&&& ++++2+23+& ++++2+<344 ++++22+++< ++++2"224< ++++32&123 ++++"34<3"

#ions C(u% Gdask 6.%er ;undacja 5EBI Godnie5 ;undacja Po.ocy S,oecznej i.. @.Beau.ont Stowarzyszenie Przyjaci? Pruszcza Gdaskiego i Cko(icznych G.in Stowarzyszenie 5E)J62B Gdaskie5 Stowarzyszenie 5PC/6@ 8$k$5 ;undacja 9dukacji i 2s,ierania 8odziny Bra.a Cchotnicza StraF PoFarna w Przywidzu Stowarzyszenie 8ozwoju -owej 2si Przywidzkiej Stowarzyszenie Centru. Cchotnik?w Cier,ienia 6rchidiecezji Gdaskiej Stowarzyszenie -a 8zecz 9.eryt?w i 8encist?w Powiatu Gdaskiego 5SC#A/68-A5 Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Pruszczu Gdaski. )czniowski (u% S,ortowy 5B8B765

Starostwo Powiatowego w #artuzach Starosta #artuzki


Stowarzyszenie (u%u S,ortowego GryK Gor$czyno ;undacja Po.ocy /ziecio. -ie,enos,rawny. 5):'A9CH /ziecka5 Po.orskie Stowarzyszenie Charytatywne -a 8zecz Po.ocy S,oecznej aszu%ska ;undacja 8eha%i(itacji Cs?% -ie,enos,rawnych 5PC/68)@ 1roch$ Soca5 Stowarzyszenie 5 C#9GA616 artuska5 w artuzach Stowarzyszenie 516CB Sa.i5 Stowarzyszenie 5/#6 7drowia5 6kade.icki (u% @eLdziecki 1r?j.iasto Stowarzyszenie -a 8zecz Po.ocy -ie,enos,rawny. 2ychowanko. S,ecja(nego C!rodka Szko(no=2ychowawczego artuskie Centru. Caritas Stowarzyszenie 7es,ou 1anecznego Pereki 7rzeszenie aszu%sko=Po.orskie Cddzia w Baninie Stowarzyszenie Przyjaci? Szkoy Podstawowej i.. P,or. (e.ensa 2ickiego w P$,owie Stowarzyszenie 9dukacja P(us Antegracja Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju 2si i 2s,ierania u(tury 5 A9JPA95 Stowarzyszenie Przyjaci? @edynki w artuzach Stowarzyszenie 5@9S19:'B 8aze.5 ;undacja 57/8C2A9 -a oski.. Grz%iecie5 58C72AM Skrzyda5 Stowarzenie Przyjaci? Szkoy ato(ickiej w artuzach +++++1"&+& +++++23"10 +++++&31"3 +++++&"14& +++++00+34 ++++1+130+ ++++2113"< ++++21134+ ++++21&1"2 ++++2243<+ ++++2"3+0" ++++2"&+34 ++++2&1223 ++++20&<03 ++++234030 ++++24<1&+ ++++3+1<"2 ++++331+41 ++++3"3+3+ ++++3&+333

Gks Cartusia 1423 Stowarzyszenie 56/ Antende = z Serce.5 Stowarzyszenie 5S7 CJ6 w Borczu S,enia 'arzenia5

++++3&133" ++++3&<41" ++++33002<

Starostwa Powiatowe w w #ocierzynie Starosta #ocierski


Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju G.iny #i,usz Stowarzyszenie Przyjaci? 2dzydz aszu%ski Anstytut 8ozwoju ;undacja 2s,?(noty Burego 'isia i.. Bogdana @askiego Stowarzyszenie 8ozwoju i Pro.ocji 2si 2ysin 1owarzystwo aszu%skie 5C9-18)'5 Stowarzyszenie C,ieki Hos,icyjnej w o!cierzynie aszu%skie 1owarzystwo #otnicze Stowarzyszenie Skansen 5P68C2C7C2-A6 o!cierzyna5 Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. z P(ac?wek Socja(izacyjnych w o!cierzynie Stowarzyszenie -a 8zecz /o.u Po.ocy S,oecznej w Cisewiu Cchotnicza StraF PoFarna w Starych Po(aszkach Stowarzyszenie 'io!nik?w 7ie.i Po(aszkowskiej 5;)-/6C@6 8ozwoju )ro(ogii o!cierskiej5 )czniowski (u% S,ortowy Przy Powiatowy. Centru. 'odzieFy w Garczynie +++++32334 +++++&3"<0 +++++40<"3 ++++12<0<3 ++++1&43<3 ++++14""3< ++++234+12 ++++20220+ ++++204100 ++++3++<<2 ++++312+3" ++++312&32 ++++32&0+2 ++++3&0&03 ++++33"3&+

Starostwa Powiatowego w #wi!zynie Starosta #wi!zy"ski


Stowarzyszenie 59 C=A-AC@61B265 -ieza(eFne 1owarzystwo 2$dkarskie w widzynie Stowarzyszenie 8odzin ato(ickich /iecezji 9(%(*skiej P.2. :w.@?zeKa ;undacja C,iekucza A, = widzyn S.6. Stowarzyszenie 5B97PA9C7-B widzyn5 Stowarzyszenie -a 8zecz Bezdo.nych /o. 'od(itwy 56G6P95 w Borowy. 'ynie widzyski (u% 'otorowy i.. @ana 'ynarskiego Stowarzyszenie 9wange(izacyjne 5 98BG'615 Stowarzyszenie (u% 6%stynenta Stowarzyszenie Po.ocy S,oecznej 5SJC-9C7-9 2zg?rze5 #oka(na Crganizacja 1urystyczna 7ie.i widzyskiej 5#A265 widzyskie 1owarzystwo Przyjaci? Chorych Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z 6utyz.e. 5S-C65 Stowarzyszenie 5P#9@6/65 w Sad(inkach Stowarzyszenie 56 1B2-9 S,oeczestwo5 widzyski (u% #ekkoat(etyczny 58C/JC5 ++++++&+04 +++++11+34 +++++2202+ +++++&12<+ +++++&""33 +++++&<<34 +++++0<2&+ +++++3""<< +++++<213+ ++++2+23&3 ++++22312& ++++223442 ++++23+<32 ++++2&4333 ++++3+3"31 ++++33&3&0

Starostwo Powiatowe w w $%borku Starosta $%borski


Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. -ie,enos,rawny. 5@9S19:'B 8aze.5 #$%orski (u% Biegacza i.. enie. 5B86CA Petk5 Je%skie 1owarzystwo C!wiatowe z Siedzi%* w Je%ie Cchotnicza SuF%a 8atownicza #$%orskie ato(ickie Stowarzyszenie Cs?% S,ecja(nej 1roski 5AS A98 6 -adziei5 w #$%orku Stowarzyszenie #$%orskie Bractwo Historyczne #$%orskie 1owarzystwo C!wiatowe 1owarzystwo Przyjaci? 8zeki Je%y Stowarzyszenie ;oru. 1urystyczno=Gos,odarcze Stowarzyszenie 5P87B@6CADJ Szkoy Podstawowej -r 35 w #$%orku Stowarzyszenie C,ieki Pa(iatywnej :wi$tego ;ranciszka z 6syFu #$%orkskie Stowarzyszenie 6(ternatywa d(a )za(eFnie +++++13&4< +++++2+3<3 +++++234<3 +++++"13&2 +++++"<1<0 +++++"<3"3 +++++&13<3 ++++1+3203 ++++143+"3 ++++20&+34 ++++20<4"2 ++++33"&+&

Starostwo Powiatowe w w &alborku Starosta &alborski


Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. 6utystyczny. i Cso%o. z 1rudno!cia.i w o.unikowaniu Si$ w 'a(%orku Stowarzyszenie :w.;austyny 5;A/9S5 Stowarzyszenie Po.ocy 5'A:5 Stowarzyszenie Cs?% -ie,enos,rawnych i Ach 8odzin w /zierzgoniu ;undacja 5S7 CJ6 Ctwartych Serc5 Przy Pu%(icznej Szko(e Podstawowej -r & z Cddziaa.i Antegracyjny.i i.. enia ;unduszu -arod?w 7jednoczonych -a 8zecz /zieci )niceK w 'a(%orku 'a(%orskie Stowarzyszenie Ch?ru 5#)1-A65 ;undacja 8ozwoju Szkoy ato(ickiej 5#)'9-5 Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z -ie,enos,rawno!ci* Ante(ektua(n* 5P686SC#5 1owarzystwo Po(sko=-ie.ieckie w 'a(%orku Stowarzyszenie 5-6S7 2ie(%ark5 Stowarzyszenia 5#61C8C:#5 w 'a(%orku Stowarzyszenie 586/CS-B Przedszko(ak5 ;undacja -adzieja Ai i.. SteKanii 7aorskiej ++++++&4+& +++++3"+"4 +++++3&24" +++++"10+4

+++++3+"11 ++++1"023& ++++13++"3 ++++21&&<1 ++++3140&2 ++++3214&0 ++++33"+44 ++++3"2+31 ++++3"&4<+

'rz(! &iasta w

!a"sku Prezy!ent &iasta

!a"sk
++++3++0<" ++++++<<++ ++++++40<1 ++++++433+ +++++11103 +++++11"+"

Stowarzyszenie Przedsi$%iorczo!ci i 8eha%i(itacji Stowarzyszenie 8odzin 7ast$,czych i 6do,cyjnych 5P9#A 6-5 w Gdasku 7rzeszenie Sz(achty Her%u 5S6S5 iwanis Anternationa( (u% Pro 6rte w Gdasku Cgnisko 1owarzystwa rzewienia u(tury ;izycznej 5@6G)685 w Gdasku Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ryzysa.i Psychiczny.i 5P87B@67-6 /o5

Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju Cddziau Chor?% 2ewn$trznych Sz,ita(a 2ojew?dzkiego i.. 'ikoaja o,ernika w Gdasku Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% Potrze%uj*cych 5:2A61JC i Cienie5 1owarzystwo Po(ska -ie.cy w Gdasku Stowarzyszenie C,ieki S,oecznej Bank Ctwartych Serc Stowarzyszenie 5/C' 8odzinny -asze /zieci5 Gdaska ;undacja 2ody 'i$dzynarodowa Crgan.Soro,ti.. st Anternationa(=Pierwszy (u% w Gdasku 1owarzystwo 9dukacyjne 52A9/76 Powszechna5 Gdaskie Stowarzyszenie o%iet 6.azonki (u% Ante(igencji ato(ickiej w Gdasku 1owarzystwo Przyjaci? Centra(nego 'uzeu. 'orskiego Stowarzyszenie 5-6S7 Gdask5 ;undacja -a 8zecz Cdzyskania 7aginionych /zie Sztuki 5#619B865 5S1C2687BS79-A9 -a 8zecz 8ozwoju 9ndokryno(ogii5 ;undacja 1heatru. Gedanense 7wi*zek Byych 2i$Lni?w Po(itycznych ;undacja 5B97PA9C7-A w 8uchu /rogowy.5 ;undacja 56)1B7' w 8odzinie5 Gdaskie Stowarzyszenie Anwa(id?w -arz*du 8uchu 5SC#A/68-C:I5 Stowarzyszenie Bratniej Po.ocy i.. B. s. Bronisawa o.orowskiego Gdaski (u% Petwonurk?w 5-9P1)-5 'i$dzynarodowe Centru. S,otka i 8eha%i(itacji 'odzieFy = ;undacja 'iki=Centru. Batyckie Centru. #eczenia C,arze Stowarzyszenie Przyjaci? Chorych -a 8zecz 5HCSPAC@)' Gdaskiego i.. 'atki 1eresy z a(kuty5 5C89/9 ;e.ina5 1erenowy o.itet Cchrony Praw /ziecka Gdaskie Stowarzyszenie Pedagog?w Praktyk?w 6kade.icki 7wi*zek S,ortowy Crganizacja :rodowiskowa w Gdasku Stowarzyszenie 5CC8= 68/ACCHA8)8GA6 Gdaska C.P.P.5 ;undacja /o%roczynno!ci 6t(as ;undacja 52BSP6 Progress5 Stowarzyszenie /o.u C,ieki 57JC16 @esie5 ;undacja Po.ocy S,oecznej -a 8zecz /zieci 5P6- 2adek5 Gdaska ;undacja u(tury Chrze!cijaskiej i.. :w. Brata 6(%erta ;undacja 58C/7A-6 -adziei5 Gdaska ;undacja C!wiatowa ;undacja Po.ocy #ekarzo. Senioro. w Gdasku ;undacja 5SP862-A Anaczej5

+++++11"0& +++++11&4& +++++13"+< +++++134+3 +++++1"440 +++++2101+ +++++3+"1& +++++3"2<3 +++++3""1" +++++3&033 +++++34331 +++++34434 +++++"+3"3 +++++"11+3 +++++"3133 +++++"30"+ +++++""+12 +++++"&22" +++++"0"2+ +++++"31"3 +++++"<<&2 +++++&+"<3 +++++&+30" +++++&11<4 +++++&24+4 +++++&"<00 +++++&"42& +++++&&23+ +++++&0131 +++++&33<" +++++03331 +++++0"&2& +++++0&+<& +++++00&2& +++++0<130 +++++043<< +++++04<+" +++++3331<

Po(skie 1owarzystwo /ys(eksji 1owarzystwo ProKi(aktyki :rodowiskowej 5'8C2AS C5 Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Gdasku Stowarzyszenie u(tura(ne 2s,ierania 9dukacji i 8ozwoju 5PC'C8S 6 ;undacja 9dukacyjna5 Sa.odzie(ne oo 1erenowe -r 4 S,oecznego 1owarzystwa C!wiatowego ;undacja 8ozwoju AnFynierii #*dowej Stowarzyszenie 5 #)B S,ortowy C(i.. ia Csowa5 Cg?(no,o(skie Stowarzyszenie 6nty.o%%ingowe Csa Stowarzyszenie 2s,?,racy o%iet -eww Gdaski (u% ;antastyki Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. z Choro%a.i )kadu r*Fenia Przy (inice ardio(ogii /zieci$cej i 2ad 2rodzonych Serca Po(ski 7wi*zek -iewido.ych Ckr$g Po.orski Stowarzyszenie Anstytut Pro.ocji -auczycie(i 5SC#A/68-C:I5 w Gdasku @achtk(u% Stoczni Gdaskiej Stowarzyszenie 5JD/N 8atunkowa5 1owarzystwo Po.ocy i.. :w.Brata 6(%erta oo Gdaskie Stowarzyszenie #ions C(u% Gdask -e,tun Po(skie Stowarzyszenie Przyjaci? 'uzyki /awnej Gdaski (u% ick=BoOingu 5/)915 Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. 6utystyczny. ;undacja 5PC/68)@ 'i Eycie5 Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. 2ychodz*cy. -a 2o(no!P 59'6)S5 #iga 'orska i 8zeczna Stowarzyszenie Charytatywno C!wiatowe C.ega Gdaskie Stowarzyszenie Przyjaci? /zieci z ;eny(oketonuri* Stowarzyszenie 2a(ki z 8akie. Puca ;undacja 'arka a.iskiego ;undacja Po.ocy Cddziaowi Pediatryczno=6(ergo(ogiczne.u Sz,ita(a S,ecja(istycznego :w.2ojciecha w Gdasku=7as,ie 5'6#)CH5 Stowarzyszenie 5'C/9'5 ;undacja Bi%(ioteki Gdaskiej Stowarzyszenie 9dukacji Bez Granic i.. 2icead.iraa @?zeKa )nruga Stowarzyszenie 5-6S79 Sied(ce5 Po(skie 1owarzystwo Psychoonko(ogiczne Stowarzyszenie 5EB@'B 7drowiej5 Stowarzyszenie C,iekuczo=8esocja(izacyjne 5P8C'919)S75 ;undacja /roga ;undacja Po.orska

+++++3<32< +++++34334 +++++<12"2 +++++<3110 +++++<33<< +++++<"042 +++++<0""+ +++++<00"4 +++++<<4&1 +++++41&23 +++++4<+1< +++++4<32" +++++44041 ++++1+1333 ++++1+2&21 ++++1+&&<1 ++++1+033+ ++++1+<3<2 ++++11+140 ++++112"&< ++++11203" ++++11"0"1 ++++11&11+ ++++113&"2 ++++11<123 ++++11433& ++++120"12 ++++133031 ++++13""12 ++++13424+ ++++134&2" ++++1"3+43 ++++1&"210 ++++1&&3&2 ++++1&3+"" ++++10+431 ++++101+30 ++++101333

Stowarzyszenie Antegracji S,oecznej (u% 6%stynenta 5P87BS7JC:I5 iwanis = (u% Gdask 2 5P8C ;a.i(ia5 Po(skie Stowarzyszenie S,rawied(iwego Hand(uQ 1rzeci :wiat i 'y Stowarzyszenie 5P87B@67-9 Po.orze5 #ions C(u% Gdask = 1 Stowarzyszenie 5G/6MS A9@ Cnko(ogii5 Po.orska ;undacja 8ozwoju Chirurgii Pro = )ro Stowarzyszenie 2s,ierania Cddziau )ro(ogii Sz,ita(a S,ecja(istycznego i.. :w.2ojciecha w Gdasku 5;)-/6C@6 Pro.ocji Sztuki i.. Ga%rie(a ;aure5 Stowarzyszenie 5-6S76 Szkoa5 Stowarzyszenie 2s,ierania Gdaskiej Gastroentero(ogii 59-/CSAG'65 Stowarzyszenie 5P87B@6CA9#9 Ch?ru 6kade.ii 'edycznej w Gdasku i.. 1adeusza 1y(ewskiego5 ;undacja -a 8zecz Cs?% Poszkodowanych Przez 7us 5'9/A61C85 Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju Cto(aryngo(ogii (inicznej w Gdasku ;undacja Hos,icyjna Sa.odzie(ne oo 1erenowe -r 2++ S,oecznego 1owarzystwa C!wiatowego Stowarzyszenie Gwardyjski (u% S,ortowy 52BB879E95 Gdaski (u% S,ortowy 5 C8S6875 Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych 5 8C Po roku5 Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. 5P8C'B 5 Przy Poradni #eczenia 7eza Sz,ita(a S,ecja(istycznego :w.2ojciecha Gdaskie 1owarzystwo 2io!(arskie 5G9/6-A65 Po.orski /o. -adziei ;undacja Centru. :w. @acka Hanzeatycka Crkiestra a.era(na 5H6-S961AC65 1owarzystwo 2s,ierania S,oeczno!ci 6kade.ickiej 2yFszej Szkoy 1urystyki i Hote(arstwa w Gdasku ;undacja 6rchiwu. ;i(.owe 5/8CGA /o -ie,od(ego!ci5 Stowarzyszenie -a 8zecz Po.ocy /ziecio. z Choro%* -owotworow* 5PC'DE /ziecku 2yzdrowieP5 z Siedzi%* w Gdasku 7wi*zek Stowarzysze Po.orski Bank Eywno!ci ;undacja Po.ocy /ziecio. -ie,enos,rawny. 5PA982S7B rok5 Po(skie Stowarzyszenie /ia%etyk?w Cddzia 2ojew?dzki Stowarzyszenie 8eha%i(itacyjno=S,ortowe 5S76-S6=S1681 Gdask5 7rzeszenie aszu%sko=Po.orskie 5;)-/6C@6 7enona P(echa = 2s,ierania 8ozwoju u(tury ;izycznej i S,ortu5 ;undacja ProKi(aktyki Chor?% Cywi(izacyjnych 5SB#291 6 1r?j.iasta5 )czniowski (u% S,ortowy /e #a Sa((e /e.okratyczna )nia o%iet = (u% w Gdasku Stowarzyszenie iwanis Anternationa( C(u% 5C9-18)' Gdask5

++++1031"1 ++++103324 ++++133134 ++++13"4+< ++++13&3"0 ++++13&&<" ++++13013+ ++++1300<+ ++++133231 ++++1<221< ++++1<2<4+ ++++1<0+03 ++++1<3223 ++++143+"& ++++2+1++2 ++++2+3303 ++++2+3412 ++++2+&4+& ++++2+<43< ++++2+42<4 ++++2+4"<& ++++21122" ++++21"3"4 ++++21&+30 ++++222&12 ++++223+43 ++++223433 ++++22"+30 ++++220&+3 ++++2200"+ ++++223334 ++++22<234 ++++22<"4& ++++22<021 ++++232<10 ++++233113 ++++23&30"

(u% awa(eryjski i.. 1< Puku )an?w Po.orskich Po(skie 1owarzystwo Progra.?w 7drowotnych Stowarzyszenie 5-6/7A9@6 d(a 8odziny5 Gdaskie 1owarzystwo Przyjaci? Sztuki 1owarzystwo Przyjaci? Statku='uzeu. 5SCJ/9 5 Stowarzyszenie Gdaskiej 7as,y Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. z Choro%a.i -erek i.. ProK./r 'arty )szyckiej= arcz Stowarzyszenie Czerwonej 8?Fy Stowarzyszenie Przyjazna Csowa ;undacja 8atownictwa Bez,ieczni -ad 2od* @este!.y 8aze. = Stowarzyszenie Przyjaci? Szkoy Stowarzyszenie Przyjaci? #udzkiego Eycia Gdaskie Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju He.ato(ogii i 1rans,(antacji Sz,iku )czniowski (u% S,ortowy 5CC-86/5 7anik 1ea. Cchotnicza StraF PoFarna w Gdasku #ions C(u% Gedania=Gdask Gdaski (u% S,ortowy Gedania 1422 Stowarzyszenie 5-9)8CCHA8)8GA6 Po.orska5 ;undacja 8ozwoju Pie($gniarstwa -eKro(ogicznego i 1rans,(anto(ogicznego ;undacja Choinki Gdaskiej Po.orskie Stowarzyszenie Chorych -a Juszczyc$ 5;6#6 -adziei5 Po.orskie ;oru. -a 8zecz 2ychodzenia z Bezdo.no!ci 7wi*zek Harcerstwa Po(skiego> Chor*giew Gdaska Stowarzyszenie Przyjaci? o!cioa :w.1r?jcy 5/7A9/7A-A9C5 Gdaskie 2odne Cchotnicze Pogotowie 8atunkowe 5;)-/6C@6 i.. ProK. @erzego /oerKKera -a 8zecz 8ozwoju 9dukacji i -auki -a 2ydzia(e Ckr$towy. Po(itechniki Gdaskiej5 1owarzystwo Przyjaci? /zieci = 7arz*d 'iejski ;undacja 8ozwoju Perinato(ogii 5BCCA6-A9 Gniazdo5 ato(ickie Stowarzyszenie :,iewacze i 'uzyczne i.. si$dza ProKesora @?zeKa Crszu(ika ;undacja Anicjatyw S,oecznie Cd,owiedzia(nych Stowarzyszenie 6kade.ia ;itness S,ortowego (u% Przyjaci? /zieci -e,tun ;undacja 'arcus Stowarzyszenie 59/) 6C@6 w 9uro,ie5 ;undacja Po.orskie Hos,icju. d(a /zieci Stowarzyszenie 7es,ou 2i((ia.sa -ieza(eFne 7rzeszenie Student?w )niwersytetu Gdaskiego

++++2"+32& ++++2"1332 ++++2"2"10 ++++2"2011 ++++2"330+ ++++2"34+3 ++++2"34<& ++++2""42+ ++++2"&121 ++++2"0"13 ++++2"0&&+ ++++2"4"&" ++++2"4000 ++++2&1<0< ++++2&2&3& ++++2&"+10 ++++203&<" ++++2030+0 ++++20&&03 ++++2003&3 ++++204+&< ++++204404 ++++233134 ++++233344 ++++230<30 ++++2332"3 ++++233"&+ ++++233&<& ++++23<021 ++++2<+2"4 ++++2<"02& ++++2<&0<3 ++++2<44&4 ++++24+4+3 ++++242&1< ++++2400&2 ++++240330 ++++24<"3&

;undacja 5S98C95 i.. @anusza orczaka ;undacja Hos,icyjna i.. :w. @udy 1adeusza ;undacja 56)1B7' Bez 1a%u5 1r?j.iejski Patro( C%rony Praw 7wierz*t Stowarzyszenie -owy Port Sztuki ;undacja @uF Po.aga. ;undacja Arasiad = 7agu%iony. Sztor. ;undacja 5 S,ort Pasja 5 ;undacja Credo ;undacja C%udL -adziej$ ;undacja 5P689-1 Project 'uscu(ar /ystro,hy5 Po.orska ;undacja S,ortu i 1urystyki Cs?% -ie,enos,rawnych eja 5;)-/6C@6 9nerga5 C!rodek 6na(iz Po(ityczno=Prawnych ;undacja 8ozwoju 8odziny 58C/7AC/7A9C C.P#5 Stowarzyszenie 5PC C#9-A6 2y%rzeFa Gdaskiego5 ;undacja 5EBI z Po.,*5 Stowarzyszenie 8odzin 2ie(odzietnych 5S7C7R:#A2B /o.5 w Gdasku Po.orska ;undacja 9dukacji i Pracy Gdaska ;undacja 1era,ii i 8ozwoju Po(skie 1owarzystwo 2a(ki z 'ukowiscydoz* Cddzia w Gdasku ;undacja 5PC'CC CKiaro. 2y,adk?w o.unikacyjnych5 Stowarzyszenie 1eatra(ne 5A-G9-A)'5 ;undacja Eycie i Pasja Stowarzyszenie Przyjaci? Cg?(noksztac*cej Szkoy 'uzycznej i A Ai Sto,nia i.. ;e(iksa -owowiejskiego w Gdasku Stowarzyszenie 5A--9 @est Pi$kne5 ;undacja 5 C1A C2C5 )czniowski (u% S,ortowy 5G9/6-9-SAS5 Gdask

++++3+1"3& ++++3+14<4 ++++3+&&&4 ++++3+3+1& ++++31122+ ++++31&0<2 ++++31&<23 ++++313<04 ++++31<2<< ++++32230+ ++++32""+3 ++++32&3"3 ++++320&0" ++++320<&3 ++++3312&3 ++++3320+0 ++++333&3+ ++++33"003 ++++33"<2& ++++333122 ++++33<4+" ++++3"2"12 ++++3""3"4 ++++3"<"44 ++++3&3&+3 ++++3&<+20 ++++3<<32& ++++341432 ++++"3+34&

'rz(! &iejski w

!yni Prezy!ent &iasta

!yni
++++++"<"4 ++++++3&3" ++++++<414 +++++1+432 +++++1304& +++++1&&40 +++++1<4"3 +++++22413 +++++3+13<

1enisowy (u% S,ortowy 568 65 Stowarzyszenie u(tury ;izycznej Stowarzyszenie 5CH8BS1)S d(a -arod?w = Po(ska5 An Gre.io 5;)-/6C@6 -oSa5 6.erykasko=Po(skie Stowarzyszenie C!wiatowe Stowarzyszenie Pro.ocji 6rtyst?w 2y%rzeFa 9ra=6rt 7rzeszenie aszu%sko=Po.orskie Cddzia w Gdyni ;undacja 5C /ach d(a Historii 'arynarki 2ojennej 8,5 1owarzystwo Przyjaci? 5/68) Po.orza5 w Gdyni

1owarzystwo Przyjaci? Crowa +++++3+230 Stowarzyszenie Cs?% z 2ad* Suchu 5CAS765 +++++"+<11 Stowarzyszenie Hos,icju. i.. :w. 2awrzyca +++++""&"2 Stowarzyszenie 8odzin Chorych -a 7es,? 'arKana Craz Anne 7es,oy Genetycznie )warunkowane 5PC'DE'B -aszy. /ziecio.5. +++++"3343 Stowarzyszenie 8ozwoju 7awodowego i Cso%istego 57A9#C-6 'y!(5 +++++&+24" Stowarzyszenie rzewienia 9dukacji ;inansowej +++++&3+&3 rajowe 1owarzystwo 6utyz.u Cddzia w Gdasku z Siedzi%* w Gdyni +++++&30+1 Stowarzyszenie 6.azonek Gdyskich +++++&"1&0 ;undacja 58C C8 15 +++++0+++3 1owarzystwo 'io!nik?w Gdyni +++++0++&& ;undacja ;undusz C%rony -arodowej +++++0+33& Po(skie 1owarzystwo 'edycyny i 1echniki Hi,er%arycznej +++++000&+ Gdyskie 1owarzystwo Hi,,iczne +++++0<<21 Cg?(no,o(skie 1owarzystwo Cchrony 7wierz*t Ctoz 56-i.. #S5 +++++0433+ Po(skie Stowarzyszenie Co(itis )(cerosa i Choro%y Crohna +++++311&" 'iejski (u% Eeg(arski 568 65 +++++334<3 Po(skie 1owarzystwo Bez,ieczestwa i -iezawodno!ci +++++<&433 Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Gdyni +++++430&& 2ojskowy (u% S,ortowy 5;#C165 Gdynia +++++4&14< Gdyskie Stowarzyszenie 5;6'A#A65 ++++1+1<41 Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. z -ad,o%ud(iwo!ci* Psychoruchow* i Ach 8odzino. 5PC'CS15 ++++1+0+33 Gdyskie Stowarzyszenie Cs?% -iesysz*cych Ach 8odzin i Przyjaci? 59;;91H65 ++++11104" Stowarzyszenie Po.ocy Chory. i -ie,enos,rawny. i.. /oktora 1o.asza a.iskiego ++++113<01 Po(skie 1owarzystwo Stwardnienia 8ozsianego = Cddzia Po.orski ++++11"01< Stowarzyszenie Gi.. astyki 6rtystycznej Gdynia ++++1241"& Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz 9dukacji i Antegracji 516CB Sa.i5 ++++1300+< ;undacja /ogtor ++++1"&+3" ;undacja Cchrony Praw /ziecka 56-G9#5 ++++1&+44+ Gdyskie Stowarzyszenie Para(otniarzy 5G#A/9 C(u% Gdynia5 ++++1&&03< Po.orskie Stowarzyszenie Po.ocy Poszkodowany. w 2y,adkach /rogowych i Annych 7darzeniach Anter 6(ia ++++10+423 Stowarzyszenie Psycho(og?w Chrze!cijaskich Cddzia Gdaski ++++130302 r*g Harcerski 5/8792C Pokoju5 ++++1<&""& ;undacja Pat.os ++++2+323< Stowarzyszenie 'io!nik?w Pojazd?w 7a%ytkowych ++++21++"& 1owarzystwo Przyjaci? /zieci Cddzia 'iejski w Gdyni ++++210102 ;undacja 5-A9SA9'B Po.oc5 ++++2221"1 Gdyskie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych Ante(ektua(nie ++++2201"1

5/C' 'arze5 Po.orska ;undacja -a 8zecz /zieci Pokrzywdzonych Przez #os 5S98C9 /ziecio.5 Stowarzyszenie Chorych -a Stwardnienie Guzowate TPC#ASH 1sc 6ssociationU ;undacja 'agis ;undacja -a 8zecz 8ozwoju Chirurgii 5VA8AB)S )nitis5 i.. Cskara @ankaua Stowarzyszenie Po.ocy 7wierz$to. Stowarzyszenie 8od?w @aworowskich ;undacja 5PC'CC d(a Seniora i.. /r @adwigi 1itz= osko5 ;undacja /ziecio. -ie,enos,rawny. 5PC/68)@ )!.iech5 ;undacja Soneczna @esie Po(ska ;undacja Po.ocy /ziecio. 5'6CA):5 )czniowski (u% Eeg(arski 5CP1A5 Cw. )czniowski (u% S,ortowy 5CH2687-C5 ;undacja 5G/BMS A 'ost -adziei5 Stowarzyszenie Gdynia Sos Stoczniowy (u% Petwonurk?w 5'9/)765 Stowarzyszenie 5;86-CAS7 6MS A9 Centru. u(tury Gdynia i.. @ana Pawa Ai5 ;undacja C,ieki i 9dukacji S,oecznej Sa.arytanie ;undusz Sty,endia(ny i.. 9d.unda o,otowskiego 56/6P65 ;undacja -a 8zecz Cs?% z 6utyz.e. i Anny.i 7a%urzenia.i 8ozwoju ;undacja Szkwa = 'orze d(a 'odzieFy ;undacja 6ktywno!ci 7awodowej ;undacja Sa(utaris Stowarzyszenie Sy.,atyk?w Sz?stki Stowarzyszenie 5/#6C79GC -ie5 ;undacja Student?w i 6%so(went?w )cze(ni 2yFszych = Po.eranian StudentsW Coa(ition Stowarzyszenie :wi$tego 'ikoaja Bisku,a ;undacja 57'A6-B5 He(ios ;undacja -a 8zecz S,ortu> 2s,?,racy> Biznesu i S,oeczno!ci ;undacja 5PC C-6@ 8aka5 ;undacja 7.ian S,oecznych 5 8961B2-A5 )czniowski (u% S,ortowy 567B')1 "&5 Gdynia )czniowski (u% S,ortowy 5CHB#C-A65

++++223<"1 ++++224133 ++++231<22 ++++233&44 ++++23<443 ++++2"+324 ++++2""3"+ ++++2"&2&" ++++2&+0"4 ++++2&133+ ++++2&&1&3 ++++2&<++4 ++++2023<0 ++++23+0<3 ++++2333+1 ++++23"<"+ ++++23003& ++++233043 ++++24&42& ++++312230 ++++31"+<3 ++++32+2"2 ++++3234<< ++++33+""" ++++3"1104 ++++3"30+4 ++++3&<+21 ++++3<343+ ++++3<333+ ++++3<334< ++++"1312+ ++++""<3<&

'rz(! &iejski w Supsku Prezy!ent &iasta Supska


Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. -ie,enos,rawny. 56)1B7'5 (u% Strze(ecki 5G8B; Su,ski5 ;undacja d(a /zieci -ie,enos,rawnych 5-6/7A9@65 +++++2&+"2 +++++203&& +++++3"03+

S,oeczne 1owarzystwo C!wiatowe Sa.odzie(ne oo 1erenowe -r 0< Stowarzyszenie 'eta(owych Serc w Su,sku Centru. Anicjatyw C%ywate(skich 8egiona(ne Centru. 2o(ontariatu w Su,sku Su,skie Stowarzyszenie Po.ocy Psycho(ogicznej /ziecku i 8odzinie 5 8GG5 1owarzystwo S,ortowe @udo GryK Su,sk Su,skie Stowarzyszenie 56'67C- 65 1owarzystwo C,ieki Pa(iatywnej i.. @aniny 8?Fyckiej ;undacja 5P8C Po.erania5 516'P865 S,?ka z Cgraniczon* Cd,owiedzia(no!ci* (u% S,ortowy 5G8B;5 Stowarzyszenie Przyjaci? -ie,enos,rawnych 5/6@'B i.. 8ado!P5 Stowarzyszenie 5/C' 'a(ekiej 'io!ci5 Su,skie Biuro Porad C%ywate(skich Bank Eywno!ci w Su,sku Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Su,sku Stowarzyszenie 8ozwoju 5A-SPA86C@95 ;undacja Andywidua(nego 8ozwoju Cs?% -ie,enos,rawnych 5P8CG89S@65 )czniowski (u% S,ortowy 5BB A5 Su,sk 1owarzystwo Po.ocy i.. :w. Brata 6(%erta oo Su,skie

+++++""+2& +++++"0003 +++++&0<"2 +++++&313" +++++3"+1< +++++3<+0< +++++<0+3& ++++1+230< ++++121&<4 ++++212"<0 ++++22&"2< ++++23<01" ++++234+0& ++++2034&3 ++++24"030 ++++3"10"+ ++++303<2& ++++33<1<+ ++++"+1004 ++++"1&<+0

'rz(! &iasta w Sopotu Prezy!ent &iasta Sopotu


;undacja :w. 6ntoniego Gdaskie Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. z Choro%* 6(zhei.. ra Stowarzyszenie d(a Przyszo!ci 1owarzystwo Przyjaci? So,otu Stowarzyszenie Hos,icju. i.. :w. Siostry ;austyny w So,ocie Po(ska ;undacja Chirurgii 8ekonstrukcyjnej> P(astycznej> Badania i #eczenia C,arze 568S 'ed5 Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. -ie,enos,rawny. S,on Po.orskie 1owarzystwo 'io!nik?w 'uzyki i u(tury Jowieckiej ;undacja 8ozwoju 9dukacji 5189;#5 Stowarzyszenie -a 8zecz 2s,o.agania 8ozwoju i 6ktywno!ci 7awodowej Cs?% -ie,enos,rawnych 576/B65 Stowarzyszenie 5P86C6=9/) 6C@6=7/8C2A95 Stowarzyszenie 518AVA)' = 9dukacja. 2ychowanie. ProKi(aktyka.5 So,ot Anternationa( 8otary C(u% So,ockie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych Ante(ektua(nie 51RC7C2B /o.5 ++++++&0&" +++++1&321 +++++23"34 +++++234+4 +++++2<&00 +++++"&234 +++++"4<&< +++++&2&3< +++++04<22 +++++3&<34 ++++1+41<& ++++111<<& ++++123304 ++++1"2313

;undacja Gru,y 9rgo Hestia -a 8zecz Antegracji 7awodowej Cs?% -ie,enos,rawnych Antegra(ia Stowarzyszenie -a /rodze 9ks,resji Stowarzyszenie 'iosierdzia :w. 2incentego 6 Pau(o = So,ot Po.orski (u% 2eteran?w #ekkiej 6t(etyki 6(,inistyczny (u% 9ks,(oracyjny Stowarzyszenie 5SCPCC A /o.5 ;undacja /o. 8ain 'ana C%ywate(skie Biuro Anterwencji = Cg?(no,o(ska Crganizacja C%ywate(ska 5C68A16S5 6rchidiecezji Gdaskiej Crganizacja PoFytku Pu%(icznego Po.orska ;undacja 58C11 65 ;undacja 2s,ierania Anicjatyw 1w?rczych i -aukowych 5;CS1985 ;undacja S,ortu i C!wiaty Stowarzyszenie C,ieki -ad 'odzieF* i /zieP.i -ie,enos,rawny.i 5P8C'BC79 5 So,ocki (u% Hokejowy 1owarzystwo 9dukacyjne #oko.otywa Stowarzyszenie 3ho Po(ska ;undacja 5')-/)S Cantat5 Po.orska /ruFyna Pikarska 5 68#A C2C5 So,ot )czniowski (u% S,ortowy 5H6#S5

++++14423< ++++21"21+ ++++221001 ++++22"20< ++++233023 ++++2"2<&1 ++++2"3"+< ++++2"&2"2 ++++2"32<+ ++++20"142 ++++242130 ++++3+13&& ++++3+3&+1 ++++31+&++ ++++33"&33 ++++33030" ++++3"2&14 ++++3"3"<" ++++"2<&1+

Starostwo Powiatowe w )owy* +worze &azowiecki* Starosta )owo!worski


1owarzystwo 8ozwoju Powiatu -owodworskiego Stowarzyszenie 'io!nik?w -owego /woru Gdaskiego = (u% -owodworski Stowarzyszenie 5SP862-A Anaczej5 Stowarzyszenie Przyjaci? -ie,enos,rawnych 5/685 w @antarze ;undacja Po.ocy /ziecio. Poszkodowany. w 2y,adkach o.unikacyjnych 528DI5 Sztutowskie 1owarzystwo u(tura(ne Stowarzyszenie .iecin Stowarzyszenie 5-C26 G?ra5 Stowarzyszenie 5/6@'B /ziecio. Szans$5 Che.ek = Csada Stowarzyszenie Eeg(arskie 52C@1):5 w -owy. /worze Gdaski. ++++++"++1 +++++2+"3+ +++++323&1 +++++&32<3 ++++124"23 ++++213&34 ++++2&<344 ++++2<3&"3 ++++2<0"32 ++++3"&3&0

Starostwo Powiatowe w Pucku Starosta Pucki


Puckie Stowarzyszenie 2s,ieraj*ce Cso%y -ie,enos,rawne ).ysowo 58679'5 7rzeszenie aszu%sko=Po.orskie Cddzia /$%og?rze= osakowo

+++++2"132 +++++2&331

1owarzystwo 'io!nik?w @astrz$%iej G?ry ;undacja 56(eja Gwiazd S,ortu5 'iejski (u% S,ortowy 2adysawowo (u% Strze(ecki 5Grot5 w Pucku (u% S,ortowy 57atoka5 Puck ;undacja 8ozwoju @astrz$%iej G?ry 5Puckie Hos,icju. P.2. :w. Cjca Pio5 aszu%ski 8egiona(ny Ch?r 5'orzanie5 Stowarzyszenie Przyjaci? 8ekowa G?rnego Stowarzyszenie 8ado!P Eycia Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. z Pro%(e.a.i 6utyz.u 57rozu.ieP :wiat5 Bacht C(u% 8ewa (u% S,ortowy 5S71C8'5 'osty G.ina osakowo

+++++2&&3< +++++3+11& +++++31020 +++++<421+ ++++122+&< ++++104&"3 ++++23111+ ++++2303&2 ++++24"3"0 ++++240&30 ++++3&&2&< ++++3&0++2 ++++"13<3"

Starostwo Powiatowe w Supsku Starosta Supski


G.inny (u% Pikarski 5 68C#5 P$,(ino +++++3+&4+ Stowarzyszenie 5PC'CCB Bene=Vita5 +++++"0303 ;undacja 5 CCH6@'B 7a%ytki5 ++++1"02&3 Stowarzyszenie iwanis Anternationa( (u% Su,ia ++++1001"+ ;undacja 5SJ)PS A9 Skrzyda5 ++++2"<"&0 ;undacja Partnerstwo /orzecze Su,i ++++2&+""+ )stecki )niwersytet 1rzeciego 2ieku = Eyj o(orowo ++++203"+" Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. i /orosy. 5P87BS16M5 ++++24<&32 Stowarzyszenie Przyjaci? 7es,ou Szk? i.. Czesawa 'iosza w Sie.ianicach 59/) 6C@6 -a 'iar$ Czasu5 ++++33"2"2 Centru. Charytatywno=S,oeczne Caritas Crdynariatu Po(owego 2ojska Po(skiego i.. B. s. .dr. 2adysawa 'iegonia w )stce ++++333""3 Stowarzyszenie Eycz(iwych )stce ++++3"221< Stowarzyszenie S,ortowe 5PC'C879 Pot$gowo5 ++++3&&4"0

Starostwo Powiatowe w Starogar!zie Starogar!zki

!a"ski* Starosta
+++++143+3 +++++21"&2 +++++&2<&1 ++++113"32 ++++1&1012 ++++10<133 ++++13"423

Stowarzyszenie 56'C8 C.nia Vincit5 ociewskie Stowarzyszenie Po.ocy /ziecku i 8odzinie Stowarzyszenie 8odzic?w 2ychowuj*cych /zieci -ie,enos,rawne P.-. 5/7A9C C 'io!ci5 ;undacja 5-)16 -adziei5 Stowarzyszenie Cs?% -ie,enos,rawnych 5PCGC/65 (u% o%iet 56'67C- 65 Przy Starogardzki.. Centru. 8eha%i(itacji w Starogardzie Gdaski. Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych 5PA-C AC5

Stowarzyszenie 2s,o.agaj*ce Cso%y 7e :rodowisk /ysKunkcyjnych 5'CE-6 Anaczej5 Stowarzyszenie 'io!nik?w 'uzyki Chrze!cijaskiej Gos,e( (u% S,ortowy Benia.inek +3 Stowarzyszenie Przyjaci? Cs?% -ie,enos,rawnych i Potrze%uj*cych 2s,arcia ;undacja Sz,ita(a :w. @ana )czniowski (u% S,ortowy 5#AB98C5 Przy Pu%(icznej Szko(e Podstawowej -r " w Starogardzie Gdaski. G.inny 7wi*zek S,ortowy 5 CCA92A95 Stowarzyszenie 59/) 6C@6 d(a 8o(nictwa5 Przy 7es,o(e Szk? 8o(niczych Centru. sztacenia Praktycznego w Bo(esawowie Szwadron awa(erii i.. 2 Puku Szwo(eFer?w 8okitniaskich ;undacja -a 8zecz Cs?% Poszkodowanych w 2y,adkach 5/C#A-6 7drowia5 Stowarzyszenie o%iety wiaty ociewia Po(skie Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. oo w Skarszewach (u% S,ortowy 52A91CAS65 (u% Pikarski 5S168CG68/5

++++13"424 ++++2++341 ++++2124&+ ++++2231"3 ++++23&+2+ ++++2"3003 ++++2"3&3< ++++2&33+& ++++2&<133 ++++2343<1 ++++24342< ++++3+3<3+ ++++310"33 ++++31<4"0

Starostwo Powiatowe w Sztu*ie Starosta Sztu*ski


Stowarzyszenie Po.ocy /ziecio. i 'odzieFy -ie,enos,rawnej w oniecwadzie Stowarzyszenie Po.ocy Cso%o. Przew(eke Chory. 5/68 Serca5 Stowarzyszenie 5P87B@6CA9#9 /zieci5 Stowarzyszenie Przyjaci? 7es,ou Szk? i.. @ana as,rowicza w Sztu.ie Stowarzyszenie 5S76-S65 +++++11304 ++++123&24 ++++23323+ ++++3+&030 ++++321314

Starostwo Powiatowe w ,czewie Starosta ,czewski


Stowarzyszenie -a 8zecz Szko(nictwa S,ecja(nego w 1czewie 1owarzystwo 'io!nik?w 7ie.i 1czewskiej Stowarzyszenie 1era,ii i ProKi(aktyki Szko(nej 5P879'A6-65 oo Po(skiego Stowarzyszenia -a 8zecz Cs?% z ),o!(edzenie. ).ysowy. ;undacja Poko(enia 56 6/9'A6 C,a(eska5 Bank Eywno!ci w 1czewie Stowarzyszenie 'io!nik?w Pe(,(ina Stowarzyszenie 8odzina o(,inga Przy ParaKii PodwyFszenia rzyFa :wi$tego w 1czewie Stowarzyszenie 5CG8D/ -adziei5 Caritas /iecezji Pe(,(iskiej ;undacja d(a 1czewa Stowarzyszenie 1czewskich 6.azonek +++++1++11 +++++2+0&& +++++3&13" +++++00+42 ++++12&212 ++++13+133 ++++10"312 ++++1<<<"" ++++22024& ++++2"4+20 ++++2&2333 ++++2023&0 ++++20<203

1czewskie Stowarzyszenie 8adioorientacji S,ortowej o(ory Eycia 1czewskie 2odne Cchotnicze Pogotowie 8atunkowe Stowarzyszenie r?(uj -a. Chryste -a 8zecz Budowy o!cioa Pod 2ezwanie. @ezusa Chrystusa r?(a 2szech!wiata Stowarzyszenie 5PC'CC 7a @eden )!.iech5

++++3+31&& ++++32<<"+ ++++324413 ++++33"323 ++++334"33

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starosta Wejherowski


9ko(ogiczne Stowarzyszenie Przyjaci? 1r?j.iejskiego Parku rajo%razowego +++++2+43< ;undacja Po.ocy /ziecio. S,ecja(nej 1roski 5S98C9 /ziecku5 +++++3+40+ Stowarzyszenie Przyjaci? 8odziny w 2ejherowie +++++"3<+4 Stowarzyszenie Przyjaci? 9ko(ogicznej Szkoy S,oecznej +++++"43"+ Stowarzyszenie C!wiatowe +++++&<303 Stowarzyszenie 6%so(went?w #iceu. Cg?(noksztac*cego i.. r?(a @ana Aii So%ieskiego +++++03311 Stowarzyszenie S,oeczno!ci #oka(nej 5PC'CC Cso%o. -ie,enos,rawny. = /uet5 +++++4&03+ ;undacja 5):'A9CH /ziecka5 +++++4<343 5S76-S6 d(a -as5 ++++13"4+4 ;undacja -auki Po(skiej i.. AnF. 2ito(da 7g(enickiego ++++133+13 ;undacja 8ozwoju 8egiona(nego 5BC@6-5 ++++14+<03 Stowarzyszenie 56/ C,era.5 ++++2+1"&0 Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju Cddziau -euro(ogii Sz,ita(a S,ecja(istycznego w 2ejherowie ++++2+&233 ParaKia 8zy.sko= ato(icka Pod 2ezwanie. :w. @adwigi r?(owej ++++2+<43" ;undacja 1eraLniejszo!P Przeszo!ci ++++210<<" Antegracyjne Stowarzyszenie S,ortowe 5S16815 2ejherowo ++++223342 Stowarzyszenie -a 8zecz Cs?% -ie,enos,rawnych 5-6/7A9@65 w J$czycach ++++22003< 1owarzystwo C!wiatowe ++++22<231 ;undacja 5;A#685 ++++23+"42 5SPA-6C75 = Stowarzyszenie -a 8zecz /zieci i 8odzin 7agroFonych 2yk(uczenie. S,oeczny. ++++232113 (u% S,ortowy Sto(e. ++++2"1"&0 Stowarzyszenie -a 8zecz 8ozwoju Cs?% -ie,enos,rawnych 52SPD#-6 :cieFka5 ++++2"413" )czniowski (u% S,ortowy 5DS9' 65 2ejherowo ++++2041&2 Stowarzyszenie iwanis Anternationa( = C(u% 5 A26-AS 2ejherowo5 ++++23"&43 Stowarzyszenie 8u.ski )niwersytet 1rzeciego 2ieku w 8u.i 8utw = 8u.ia ++++24<024 #oka(na Gru,a /ziaania 5 6S7)BS 6 /roga5 ++++3+133& Stowarzyszenie )kierunkowane -a 8ozw?j Cso%isty i Po.oc Psycho(ogiczno=Pedagogiczn* 1ra.,o(ina ++++3+13<1 Stowarzyszenie (utura(no S,ortowe 589/7 6 Sz?stka5 ++++3+<&03

Stowarzyszenie 8odzicie(stwa 7ast$,czego 5-6S79 Gniazdo5 Stowarzyszenie 8ozwoju 2si *,ino 59CC= GPA-C5 7es,? :,iewaczy :w. Cecy(ia 8u.ski (u% S,ortowy ;undacja Po.ocy /ziecio. i Cso%o. Chory. 5 626J9 -ie%a5 )czniowski (u% S,ortowy 5/86GC- Bojano5

++++31+1+" ++++31+14< ++++31&<"+ ++++33"223 ++++3<22"3 ++++"<<34<

19.01.2014 01:40

odpowiedzi na przekazane pytania


Sekretariat DSI <Sekretariat.DSI@mac.gov.pl> Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk> Szanowny Panie, 2 padziernika 2013 10:36

W nawizaniu do proby o udzielenie odpowiedzi na przekazane pytania dotyczce art. 9 ust. 3 i ust. 5 ustawy o dostpie do informacji publicznej, przekazane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 18 wrzenia br. uprzejmie wyjaniamy co nastpuj.

Pytania

1. Czy Organizacje Poytku Publicznego otrzymujce 1% podatku (podatek to rodki publiczne) to podmiot ktre s podmiotami zobowizanymi w rozumieniu ustawy o dostpie do informacji publicznej? 2. Czy maj obowizek i moliwo zgoszenia z art.9 ust. 3 u.d.i.p.? 3. Czy taki wniosek przy spenieniu pozostaych wymaga zostanie uwzgldniony? 4. Jakie kryteria s oceniane przy rozpatrywaniu zgoszenia art.9 ust.3 u.d.i.p.? 5. Czy badane jest to czy podmiot zgaszajcy jest podmiotem zobowizanym? 6. Czy oceniana jest zgodno z przepisami m.in. rozporzdzeniem z art.9 ust.5 ustawy?

Odpowiedzi

Ad. 1 Ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pn. zm., dalej udip) okreli katalog podmiotw zobowizanych do udostpniania informacji publicznej. Do zakresu podmiotowego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 udip naley zaliczy m. in. podmioty, ktre reprezentuj inne osoby lub jednostki organizacyjne, ktre wykonuj zadania publiczne lub dysponuj majtkiem publicznym. Zatem naley uzna, ze kady podmiot, ktry dysponuje choby nawet niewielk czci publicznego mienia ma obowizek udostpniania informacji na jego temat. Naley zgodzi si z opini, e prawo do informacji poda za publicznym mieniem, a osoby uprawnione mog da informacji od kadego, kto takim mieniem zarzdza lub z niego korzysta. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 padziernika 2002 r., II SA 1956/02 w ktrym wskazano, e informacj publiczn stanowi kada wiadomo wytworzona przez szeroko rozumiane wadze publiczne oraz osoby penice funkcje publiczne a take inne podmioty, ktre t wadz realizuj bd gospodaruj mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa w zakresie tych kompetencji.

1z3

19.01.2014 01:40

Ad.2 Zgodnie z art. 4 ust. 1 udip podmioty wykonujce zadania publiczne obowizane s do udostpniania informacji zwizanych z wykonywaniem tych zada. Tym samym przepis ten obejmuje rwnie organizacje pozarzdowe wykonujce zadania publiczne. Stosownie do art. 9 tej ustawy podmioty te obowizane s tworzy wasne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na ktrych udostpniaj informacje publiczne. Obowizane s one take do przekazywania ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbdnych do zamieszczania na stronie gwnej Biuletynu Informacji Publicznej, na ktrej znajduj si odnoniki umoliwiajce poczenie z ich stronami.

Ad. 3 Tak.

Ad. 4 Kryteria oceniane przy rozpatrywaniu zgoszenia s nastpujce: - czytelno treci oraz wyrazisto piecztek; - zgodno piecztki podmiotu z nazw podmiotu wpisan na wniosku; - trafny wybr podmiotu nadrzdnego; - data przesania wniosku do strony gwnej Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 5 Tak. Podmiot nadrzdny wskazuje czy jest to podmiot zobowizany. W przypadku wtpliwoci przeprowadzan s rozmowy telefoniczne z podmiotami zainteresowanymi.

Ad. 6 Obowizek zapewnienia zgodnoci z przepisami rozporzdzenia wydanego na postawie art. 9 ust. 5 ustawy dostpie do informacji publicznej spoczywa na kadym podmiocie zobowizanym do utworzenia wasnej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Ufam, e przedstawione wyjanienia oka si wystarczajce.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przekazuj nastpujce informacje:

2z3

19.01.2014 01:40

1. Podmiot udostpniajcy informacje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2. Osoba, ktra wytworzya informacj lub odpowiada za tre informacji: Pani Iwona Szelenbaum, radca prawny w Departamencie Spoeczestwa Informacyjnego oraz Pan Tadeusz Mkosa, gwny specjalista w Biurze Ministra Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 3. Osoba, ktra udostpnia informacj: Pan Maciej Gro, Dyrektor Departamentu Spoeczestwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Z powaaniem,

Sekretariat

Departamentu Spoeczestwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Tel. 22 245 55 44 sekretariat.dsi@mac.gov.pl

3z3

You might also like