CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA
Tel/fax 0258811942
Email :cjraeab@yahoo.com

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI DE
PROFESOR LOGOPED (COR – 234002) *

Numele şi
prenumele_____________________________________________________________
Unitatea de
învăţământ____________________________________________________________
Studii_________________________________________________________________________
_
Anul absolvirii____________ Vechime ____________ Grad
didactic______________________
Norma de__16 ore săptămânal
Obiectivul postului:
Asigură asistenţa logopedică a preşcolarilor/şcolarilor mici în terapia tulburărilor de
limbaj şi comunicare.
Relaţii ierarhice:

Se subordonează metodologic CJRAE si profesorului logoped coordonator,

Se subordonează organizatoric directorului unităţii în care funcţionează

Relaţii funcţionale:

Cu educatoarele/învăţătorii /profesorii din unităţile şcolare în care funcţionează

Relaţii de colaborare:

Cu profesorii logopezi din reţea

.identificarea.perfecţionarea pregătirii profesionale. a integrării cât mai bune a acestora in activitatea şcolară şi viaţa socială. Depistarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj din zona de intervenţie logopedică . .participarea la activitătile metodice şi pedagogice al profesorilor logopezilor. . . Durata unei activităţi de terapie logopedică este de regulă de 45 de minute şi se se realizează de regulă în afara orelor de curs. părinţilor. semnate de cadrele didactice şi directori.participarea la îndeplinirea obiectivelor instituţiei şcolare în care se desfăşoară activitatea.convocarea copiilor cu tulburări medii şi grave la centrul logopedic interşcolar.examinarea complexă logopedică şi psihopedagogică a copiilor luaţi în corectare. . la activităţi metodice organizate în unităţile şcolare din zona logopedică.programe de terapie logopedică pe tip de tulburare. simpozioane şi alte manifestări organizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. la începutul fiecărui an şcolar.• Cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în realizarea obiectivelor educaţionale. . . copiilor. . realizate pe an şcolar.utilizarea si îmbogăţirea permanentă a bazei didactice a Cabinetului logopedic.participarea efectivă la activităţi de informare şi consiliere. . în funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare precum şi prin participarea la cursuri. ca instrument de consemnare a datelor anamnezice. Atribuţii.formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat.înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de directorul unităţii în care s-a făcut depistarea. a demersului terapeutic şi a dinamicii corectării. în vederea formării şi dezvoltării limbajului. în colaborare cu familia şi cu cadrele didactice. . prin următoarele documente: . .acordarea asistenţei psihopedagogice şi logopedice cadrelor didactice.registru de evidenţă a prezenţei la corectare.evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.păstrarea evidenţei copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj. . .fişa logopedică. în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat negativ evoluţia limbajului şi a comunicării copilului. prin forme şi programe diversificate. depistarea şi înregistrarea. . .proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate. seminarii. . la consiliile profesorale din unităţile în care sunt încadrat. . pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor. a tuturor copiilor preşcolari din grădiniţe şi a copiilor din clasele I-IV din toate unităţile care aparţin circumscripţiei sale logopedice. Pe parcursul unui an şcolar un profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburări de limbaj.realizarea intervenţiei terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor evaluaţi.registru de evidenţă a copiilor cu tulburări de limbaj care sunt cuprinşi în corectare în centrul logopedic interşcolar. .fişe de depistare pe unităţi şcolare şi preşcolare anuale.

modificată şi completată.arondată. timp de o săptămână. Rodica Cristea DATA : 10.(termen-10 octombrie. republicată. 84/1995. psih. Prof.2009 * In temeiul LEGII INVĂŢĂMÂNTULUI Nr. PROFESOR LOGOPED. Alte responsabilităţi în unitatea în care este încadrat profesorul logoped (stabilite de conducerea şcolii): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________ DIRECTOR CJRAE. examinarea complexă şi planificarea activităţii (programarea copiilor la cabinet) se vor realiza în decurs de o lună de la începutul fiecărui an şcolar.5418 din 8 noiembrie 2005 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională şi a regulamentelor-cadru ale instituţiilor din subordine. LEGII 128/1997 privind STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC şi a ORDINULUI nr.09.) Activităţile de reevaluare/reexaminare se realizează la începutul semestrului al II-lea. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful