Rezas

Bará Toque Adabí ' R - È ù l à dí u A - Àbàdò dì burúkú - àd A-È ù á à á àÈ ù á à R - È ù á à á à È ù abánàiyé A - má 'è e ó í È ù á à dá, má 'è e ó R - má 'e è ó í à È ù á à dá, má 'e è ó A-È ù d m e em e R - Bà à d m e e m e A - È ù d m e e m Bà à R - Bà à d m e e m re A - È ù jálà à u w R - È ù jálà à u M lè A - È ù j à à d dè - È ù 'e , È ù m là à A - È ù Olóde! R - È ù, È ù O l à A - Moj à È ù! R - Bàrà ! A - óde È ù! R - Bàrà! AàÈ ù! R - Bàrà! A - Aiyéraiyé, o le Bàrà o! , o le Bà à má R, o le Bà à o! , o le Bà à má - È ù Bà à o l e o R - Aiyéraiyé, o le Bàrà! A - Ó yá, ó yá R - Ó yá o eléfa! A - È ù Bà à èle o!, È ù Bà à èle o!, mo dì Bà à ó el - Èle Bà à èle ó! èle Bà à èle ó! mo dì Bà à ó l A - Ä là lùpa o! R - Á là lù má ! A - Ä là lùpa o! R - Á iy o que bara! A - Ä là lùpa o! R - Á iy o bara bara! A - È ù d í, mo jí Bà à È ù á jó, mo j à ì R-È ùd , mo dì Bà à È ù á jó, mo j à ì A - Bà à ó lá o e È ù l à, Bà à ó lá o e l à R - Bà à ó l o e È ù lo à, Bà à ó l o e l à - È ù Bà à w à á o í e R - Á lù fá Bàrà-È ù, lù á

í È ù í àÈ ù

á à dá á à dá

e lo o u o! e lo o u o!

má e lo o u já! má e lo o u jà!

, o le Bà à o! , o le Bà à o!

e o e o!

È ù lo à, m de ó È ùl à, m de ó

óo í Bà à o u tàlà ò, Bà à ó el óo sí Bà à o u tàlà ò, Bà à ó el

- Bà à á m j m u R - Je' l'òdà - Bà à m u R - J ' lò dà A - Bà á ' 'l R - Bà á ' 'l Aguere - È ù là à - È ù là à

lò dà, Bà à á m j

lò dà, à á u e

Bà à u d o Bà à á m je

lò dà, Bà à

m o, Bà à là à u m l o! m o, È ù là à u m l !

Batá A - B á àj lù, B á àjelù à , B á àj lù à , o á íl o! - B á àj lù, B á àjelù à , B á àj lù à , o á íl o! A - È ù Bà à l tí l à, Bà à l e e tí l à, Bà à È ù tí l à, È ù t R - Bà à È ù tí l à, È ù tí l à, Bà à' è Bà à È ù Bà à È ù tí l à Aguere A - È ù dá là à 'e í R - È ù dá là à sí e Djeje - O lè Bà à à 'odù màá sà à l - O lè Bà à à 'odù màá sà à l A - O lè Bàrà yà b'odù, á sá k'èrè k'ewé R - O lè Bàrà yà b'odù, á sá k'èrè k'ewé A - à 'odù má d'o e è 'è è 'è è d'o ' ' - à 'odù má d'o e è 'è è 'è è d'o ' ' - Bà à m tótó m tótó mo d e o R - Bàrà' mí àjó k'èrè ké, á mo dúpe o Al á e ee R - Ògún! A - Ògún dé yi aiyé aiyé d à Aò í à lá e' d o à è o í o o í o è o í o o ís o - l à à 'odù! - Á 'àdó ó 'ara A-T m lìjó t m à 'jó -T m á ' ù ,t m lìjó -O o! R - Àkàrà jà! A - G má e R - Àkàrà jà! A- à - à ó d là, wá ájà sí ó d là, wá ájà sí

í

'o , dó 'è è 'è è 'è è à 'odù má ' , dó 'è è 'è è 'è è à 'odù má

l l

à à

o í o í

o, wá ájà sí à le o, wá ájà sí à le

ÒGÚN eet d A - Ògún tàlà b'odù Ògún tàlà moore R - Ògún tàlà b'odù Ògún tàlà moore o í ' l o í ' l

ó má ájò. -O o u odò wá má èle. Ògún dá lò jà èpé Ògún Oníìre.í ò ò í ò .Ògún Oníìre. R .í ò ò í ò . s' s' ò ò ìsà O í ò ò ìsà O í Ajagun A .l tàlà adémi o! á í e ò í à wá t wá á í e ò í à wá t wá má l á íe Aguere A .ó.A má joko ní Ògún o m l . Ògún dá lò jà erúnmalè . Ògún a foríba . á í e ò í à wá t wá .Ògún adé ìbà! R . s' ' t ó má ájò. Ògún lòró.Ògún tàlà jó R .Adé pa.Adé pa.Ara nú aré o Ògún dé! .Ògún Oníìre máa jà alakoró! Rom í á ó èe è A .Ògún Loko loko mi ! R. o u dò. àdá ìbà! R . o wá má l R .Ògún lài. Ògún lóró. Ògún dá lò jà erúnmalè R .Ògún tàlà dé tàlà Ògún m o tàlà d e m l .Ògún tàlà bá ì ò o e ! tàlà á ì ò o e o! m l ! wá wá à jó wá jà á m o! à jó wá jà á m o! s' s' ' t ' t ó má ájò.u d o o è o èlò ' e o! R . í l'o e è! A . Ògún dá lò jà èpé Ògún Oníìre.A .Ara Ògún á níre Amá R . má jo o í o. Ògún Aò í à wá etù e Rò í à wá s' e m o tàlà d e m l m o tàlà d e m l A .Ògún Oníìre. A .Ara Ògún orun odò! R. Ògún lóró. í l'o e è! Rí . Ògún wá fá bá mi .Á mu o á mu ee A . Ògún lòró. á í e ò í à wá t wá Ami R .Ògún.Ògún Oníìre máa jà alágbedè Rom í o á ó è e è A .Ògún adémi o! .Ara nú aré o Ògún dé! A . í ! A .Ara Ògún á níre o. A .Àdá ìbà.u d o o è o èlò wà ' e o! s' ' t ó má ájò.wá má l R .ò ' Aí .l tàlà d m o! Adem o! . Ògún fá rere A .í . Ògún fá rere A .Ògún. ó ó ! Rom í á ó èe è A .Á mu o á mu ee A .O Ògún orun odò wá má èle. Ògún lài.

d lá lá lá à ó d w .O íì .Ògún tàlà jó R .Ta ta ta sá yãnyãn Ògún tàlà jó sá yãnyãn A .Ògún fara fara fara Ògún fara márájò R . O íì .Fara riri má fara mi ya. là m 'rè là m jà ò e è o! A .Ògún méje méje R .do do sè má Aà j u do wá wá á í e O íì á í e O íì wá t wá wá t wá á íe á íe ì à àjo á olówu o í o í do sè d l' do sè d l' . là m jà wò ì à àj wò R .A .Dé yi.Tò í mol 'ew tò í mol 'ew tò í m l 'ew R-F m ìt Aà á l ò í à á s'àj R-P à á l ò í à á s'àjo Djéjé A .Ògún fara fara fara Ògún fara márájò A .Ara Ògún méje n' Ire o A .Ògún èlè fa lái-lái Ògún eléfa lái là R . má fara mi ya.Kò yà kò yà kò yà Ògún dé yi á ko yà kò yà R . á í e O íì wá t . íre íre Ògún lò akara de o aníre íre íre Ògún lò là m jà. O íì . Ògún Batá A .Ògún dé aníre.Ka' lú' lú -O à . má fara mi ya.Àdé wa rà wàrawàra àdé wá ra A .Ògún fara fara fara Ògún fara márájò .do do sè má R .Ògún dé yi aiyé aiyé d à Aò í à lá e' d o à è o í o o í o Rè o í o o ís o má á má á es l' o má á má á es l' o A .O íì .Kóòro rò rò rò má fara mi ya. íre íre Ògún lò akara de o aníre íre íre Ògún lò R .Òkerè o! Ròo A .Ògún lài. dé yi Ògun á bá ga Ògún dé yi A .Ta ta ta sá yãnyãn Ògún tàlà jó sá yãnyãn R .Ògún fara fara fara Ògún fara márájò R . dé yi Ògun á bá ga Ògún dé yi R .d lá lá lá à ó d w d lá là ò í à lò . má fara Ògún A . Ògún lài. á í e O íì wá t A . má fara Ògún R .Kò yà kò yà kò yà Ògún dé yi á ko yà kò yà A .Dé yi.á máà è lò OYÁ Adabí A .Ògún dé aníre.d lá lá lá el lá là A .

Àdé wá aiyé .R! Asè j u do ké R! ARà jeu sèje . já' já' á má à mu sè á já' já' sè má o Rd'o o sè o sè í jà o d' sè o Aíe sè á d Ríe sè á d Asè á d Rí e w' d wá Amá w u t sè oo A . má à.Wá màá'nà màá nà dé l'oke Rà sá èdì l à A .Olom lá .Olom lá . èlè wá à è odo d odo d .lù t m o! oò í à o! Agere má t o wo. à sá odo d odo d . èlè wá à è A .Ògún ké lè p'ara R! A . já' já' á má à mu sè á já' já' . à óò d l à à odo w d à odo w d . má à.Kan' lù'lù dé . e A' 'lù'l . à sá èdì l à. s' e A .Á má à. à sá èdì l à.Yànsán kun Ògún m lè m lè m dí bádù m dí ádù è à odo w è à odo w à odo w d à odo w d d d . à sá à odo w d à odo w d . já kó lo má t o wo. oyin. olom l à wá màá è è èw l w wá à sá èdì l à.lù t w o! oò í à o! A . olom l à wá màá è è èw l w wá .ád ó à sá du ó màá e jó . e à sá èdì l à.Ògún mélò mélò dé'wu ? Rà sá èdì l à Aí à lù t w o! oò í à e o! A .Àdé wá aiyé .! áà t w R . má à. àkàrà.wo o om là . oyin. à sá èdì l à.à wà àd ! R . já kó lo Aà sá èdì l à. àkàrà. à sá s' e R ' 'lù'l .Á má à. à sá èdì l à.ád ó à sá du ó màá e jó là á d à sá ! óm á á A .Yànsán lè pa fúù he R! A . à óò d l' Rà sá èdì l à. má à.

d 'l á d 'l á A .Ó bí là yà ó bí là yà! Rmá e A .Ògún lépa' kú yé R! Batá l w l 'èyí kò w l w l 'èyí kò t R! o e m l à á.Á d'o u le m o á d'o u lá se jó à sù là e jó Ad ' l á.Sál m ! Sál m s wá! A .R! A . e lo e à tó A.u d d'o o e o .Fara Ògún fara -F l R' íe más m l á má m l á l'ò u wò más m l á má m l á l'ò u wò A .F' áì ò .jà j u e l' e l' e - màá t wò màá t wò mò l' d ò mò l' mò l' ? ád ! . e lo e à tó .u d d'o o è Ad'o o ! Djéjé A .jà j u e l' e l' R .à ó l' ! eè w s Aí' ódò.Lòrun bè wò Rd 'l á . om l lò í l' o e m l à á.Àkàrà lè yí lè yí abo f'o ù ò ì à l' u d o .à à lè í lè í o 'o ù ò ì à l' u d o .ò mò l' mò l' d ? ò mò l' mò l' ? ò mò l' R .F' áì ò A .lò e à màá o.Á d'o u le m o á d'o u lá se jó à sù là e jó .Ògún kun Yànsán R! A . om l lò í l' A'àá oo Rd'o o í d e o ó í' ó Rd'o o í Aeeee! Reeee! Ae ! Re ! .Ògún Aláiyé! R . í' ódò sá dà í ódò Rí' ódò. d 'l á l' u wò d ' lú yá Rd ' l á. í' ódò sá dà í ódò A .lò e à màá o.

ol wò ù má o èle à l'ò ì à .Lókun kerèrè! moo e! .à j ù èè e R.odó màá . à j màá í A .Àgúnta o! R .lá u d à ó á mù' R . A-O í à ó à ì R-O í à ó à ì à ó á á d'o o d'o o à j à j es 'l o í à es 'l o í à ó à ì ó à ì Jeje (huntó) A .áw á í èsíl m è m j à A .á u ' rí àrá A. Àgànjú màá í .odó màá .Abá' dó onípè o yá bá' dó -È 're wa Agodó sá là sá là sá o! -È 're wa Agodó sá là sá là sá o! A . Ol wò ù má o èle à l'ò ì à .o ò o ò o í' odo R .Màá í là ! A .Nà àgò'rò ai àjà orò R .lu àtá o! á í èsíl d o! . Ol wò ù má o èle à l'ò ì à j m ' à' wè j j o j j j m ' à' wè j j o à ó j m ' à' wè j j o j j j m ' à' wè j j o à ó .áw á í èsí m è m j à .ólè wól wólè á í èsíl A .S' à á á'm d s' à á á'm de wò! R .R. òdodo m è è m à ó.ólè wól wól á í èsíl .L'òkè ! R .Ol wò ù má o èle à l'ò ì à.Ol wò ù má ó o èle à l'ò ì à.o ò o ò o í' à ó . Ol w u àá o ó l à e .e è è ì moo e e è è! A .Ol w u àá o ó l à l'ò ì à.Ol o má o èle à l'ò ì à.à è o 'lù'lù d Agere .dodo sí èm 'em j màá í là.O à' d l s' à á á'm de! A-O í è à ó R .lu àtá o! á í èsíl d o! A . odó màá àt wó R .Sá bu èlò Bà á o á ò' là Bàbá o bá rò' fin là àd ! àd ! Tonigbobe ilú A .Àgò yé yé! là là à j màá à j màá àt wó àt wó òdodo màá òdodo màá .à j ù s' à A .à ó á mù' . kan'lù' lù dé R.à ó á mù' A .dodo sí èm 'em j màá í là.Bàbá rò' fin là R .lá u d à ó á mù' A .Ga màá Aládé o! R . odó màá àt wó .Alárun dé! R .Kan'lù'lù. òdodo m è è m à ó.u ' rí .

So o ! lá -lá à o l w lá -lái? A .d o m' t ! R . è dè' áà ò á í èsíl R .d m' t . à á á à á lo R .Àjà kùnà pani ró A. àjà ù à A .lìjó' òdó 'à á wó.d m lá o R. m' t tì . bá yi alárun dé.A yé ààyè ààyè.tì ò ò d . d ! wá d Aá el á el w ? ! ! . akágun alárun dé A . la' lú' lú dé. àjà ù à àjà ù à.Akágun alárun dé. lá lá m j à Casun Toque Alujá A . Sobo báyi alárun dé. bá yi alárun dé.Sobo báyi alárun dé.èd áà ò á í èsíl áà ò á í èsíl Djéjé Sango Sobo (Vodun) .d àjà ù à .Sobo ndé! R .Èd m' d m' tì á á e e o! R .ARAR- m j à! á lá moj áw ! á í èsíl ! à m j à. A . l ' l ' l d .Ara kún dé! R .! d .Ara dé kún dé kún dé kaá! á ' ew . èd m' d m' tì á á e e o. í í wó wó ALUJÀ O á á t ó lo á à ó. í s wó Aí wó t wó! Rí wó abà orò! í í wó.èd . R .Adé wó wó! Rí wó.P m lá o sà ' m de A. a yé ààyè ààyè! .' l ' l d .Mí ' mí ' d mí ' mí ' d ! Rá.Akágun alárun dé. àjà ù à . akágun alárun dé A . Sobo bá yi alarun dé o! Odé e Otim Adabí áèè m olu è è o áèè m olu è è .Ara dé kún dé kún dé kaá! A .Ka' lú' lú dé.lìjó' òdó 'à á wó.d m lá o A. Sobo bá yi alarun dé o! R . tì .Olókun dé! R . àjà ù à àjà ù à èd m' d m' tì á á e e o. ayé. aiyé. aiyé. wó. Sobo báyi alárun dé.d m lá o sà ' m de R . mí ' mí ' d . ayé.d m' t . è dè' káàbò á í èsíl O Olokun dé o! R .Sobo báyi alárun dé.jà ù à .

Á jí w l . là e .tì ! R .d wò! OBA Ilú A .d e màá l e' m lè. 'e è m .o .Odò f'ìyá odò f'ìyá R . là e .Esun là esun lò aberikunlo a wè àwon A . ód . ód ód e' m l eì eì á á è wò è wò t ' tì t ' tì à bere ke té wá rà. d e màá l .d m 't dìde o! A-B ód .Pe e m m R.d wò! A . d e màá l e' m l .jí w l o u A.Olóò u wò jí w .tì e ù! R .ìóm m l í A .Bá m ' á' m d á m m' 'àjà d A .Olóò u wò .Bá m à á mo d á m m' 'àjà d . d R!D là e là e .O yà gbogbo.Onà goro onà goro bàbà ìrá wò A .Esun là esun lò aberikunlo a wè àwon R .Èrè akókè r'okè! R .d ' tì ó' tì d m' -O à ee t o à e e e t wá R .à á áo R-B ód .Èrùn' sele èrùn' sele bàbà ìrá wò là .A koro ! A . ód . d là e.oò ó d .d m 't dìde o! R .d e' d m ' e wá á wò á ò è oló .Onà goro onà goro bàbà ìrá wò R .à á áo A .Yé aayé! A .o 'e è m .d e' d m ' e wá á wò á ò è oló R .Á jí w .R' á el ! A-D là e.Èrùn' sele èrùn' sele bàbà ìrá wò R .d em d em R .tì Aí' ó ó o u lè s lè sí o ut Rí' ó ó o u lè s lè sí o ut Djéjé odé e otin .Òkè akokè r'okè òkè .ò í' m de ò í jà R .tì o o! R .Oba s'ire odò f'ìyá A .Oogun f'èrè mi A . o yà gbogbo .Èrè bere ké tì .d èèm R.d ' tì ó' tì d m' . o yà bere ké té o yà A. d là A .A koro ! A .

Ìyá ìyá o dé A . E iyo A .d R. Oba elékù àjà osi Batá A .Odò oko fè Oba A .Oba elékù àjà osi.Oba elékù àjà osi.Òsanyìn dá imó re .Emi emí àjó kún'fé lè. abo bò'fé lomi.O yá sùngbèmi Oba Oba omi o yá sùngbèmi A .Nú àjé wá.A bájà n'ire A .Èrùn rè. abo bò 'fé lomi.Là' bata R .Bò R .Oba Oba omi R . o lè gbowó nlè ò kò k'iná' ba R . Oba elékù àjà osi.d o í à ó à ó d O O d' o í à ó à ó d O O d' bo ganjin omnira f'ara rà màá ganjin omnira bo ganjin omnira f'ara rà màá ganjin omnira O t ' má ù má ù O t ' má ù má ù ÒSANYÌN Korin Ewé A .Bò A.Sé'lè kún sé'lè kún' sé A . Olóba só gbó bá.Ìyá ìyá o dé oko fi lànà R .Á sun e l'iná Bàbá omo sun e l'iná Bàbá R . nú aseni A .Bàbà n'ire Djéjé A-O R-O A .Emi emí àjó kún'fé lè. o lè gbowó nlèrò kò k'iná' ba A . Oba elékù àjà osi.Èrùn rè.Oba Oba omi R .Sé'lè kún sé'lè kún R . emi emí àjó kún'fé lè A .Aláabata A .S'apá d'orò R .A .Là' bata R .Odò oko fere mí R . E iyo R .O yá sùngbèmi A . emi emí àjó kún'fé lè. E iyo ak'òjò padò n'iro.Ofìn Odò R .O yá sùngbèmi A .Kó mi yányán A .S'apá d'orò R .Ìyá ìyá o dé oko fi lànà A .Kún se rèrè A . emi emí àjó kún'fé lè.Kó mi yányán s'apá d'orò kó mi yányán A . Oba elékù àjà osi R .Alàgba e ak'òjò padò n'iro. Olóba só gbó bá.Okùnrin jà le un R .A bájà n'ire A .Oko kún dé! R .Oba Oba omi R .Kó mi yányán A . emi emí àjó kún'fé lè R .A bájà n'ire a bájà n'ire a bájè n'ire ofìn Odò R .S'apá d'orò R .Nú a jà kún a bá omi R .Ak'òjò padò n'iro.Á sun e l'iná Bàbá omo sun e l'iná Bàbá A .

asejù rá nà re wá Xapanã . dà yí sá ru'wé.O yà o yà b'odù Òsanyìn se re bu wá A .Òsanyìn bá ìsòro èrò màá yò.Òsanyìn èdè oogun làí-làí.O yà.Bá mò kéré ké A . Òsanyìn bá ìsòro èrò màá yò R .Èlò wá pè kó yára A .Sé re'kó sé re'kó s'èkó A .Òsanyìn rá wá àdé mi sé sé mi' re só só R .Òsanyìn nú àjé ki nú àjé ki baba ló odò kún A .Èlò wá pè kó yára A .So èle Òsanyìn ge R . dà yí sá ru'wé R .Òsanyìn sá ru' wé èdè oogun làí-làí A .Asejù rá nà re wá A .Òsanyìn dé mã'ruke fè A .Èlò wá pè kó l'arun dé R . dà yí sá ru'wé.Òsanyìn sá ru' wé. oti oti dé wá A .Òsanyìn sá ru' wé.A ga lè yò a ga lè yò a ga lè yò erù fè àga lè yò erù fè Òsanyìn dé màá' rù ke fè A .A tinrin tin tin R .Ori koko R .A ri o màá yo erúnmalè a ri o A .O yà.Ire abá bá omo R .Òsanyìn rá wá àdé mi sé sé mi' re só só A .Òsanyìn Òsanyìn sí! Djéjé ÒSANYÌN A .Èrò mi sèrò èrò èrò A .Bá mò kéré ké A .Òsanyìn bá ìsòro èrò màá yò. wá ga lè yò erù fè A .Ori móko! R .So èle so èle! R .So so ìtan jèfá R .Èlò wá' pè' kó sun aro' su A .Òsanyìn s'èkó sé re'kó R .Èlò wá' pè' kó sun arun R .O yà o yà b'odù! R .Oti oti dé wá Òsanyìn rà oti dé wá R .Èlò wá pè kó sé' sé mi R .Èkó fá èkó fá R .Asejù rá nà re wá so ìtan jèfá. èdè oogun làí-làí R .Èrò mi sè ò èrò R .Òsanyìn se re bu wá Sàkpàtà ní se re bu wá o! R .Èkó fá èkó fá A .Òsanyìn nú àjé ki nú àjé ki baba ló odò kún R .Dé mã'ruke fè mã `rukè fè R . dà yí sá ru'wé A . Òsanyìn bá ìsòro èrò màá yò A .Oti oti dé wá Òsanyìn rà oti dé wá.R . wá ga lè yò R .A ri o màá yò erúnmalè a ri o A .A ga lè yò a ga lè yò a ga lè yò erù fè àga lè yò erù fè Òsanyìn dé màá' rù ke fè R . dà yí sá ru'wé.Lànà' rukè lànà' rukè ewé òbe nf'ara bo R .Asejù rá nà re wá A .Lànà' rukè lànà' rukè ewé òbe nf'ara bo A .Òsanyìn se re bu wá A .Eh! Olósanyìn má ku orò! R .Ire abá bá omo ire A . dà yí sá ru'wé.

E lù e lùpa ju mule.Kó lè janjan kó lè'san A .A ba o Erúnmalè R .A sá jé nú ba òní.Okùn yé aiyé! R .Ààyè. a sá jé nú ba òní A .Sònpònnó mo bè l'èrù òrìsà mo bè l'èrù R .Sàkpàtà òbe ni òbe ni tè õwo A .Mó sé ké'bà. e e l' s d R .Ààyè èrù malè wó A .Níyà níyà níyà R .Jà kó pani.Olomi l'awo A .Sàkpàtà òbe ni tè õwo R . agbára oni tè òbe l'awo R .Jàró jàró Onídán koko o ní jàró R .L'epo l'epo l'epo R .Olomi l'awo A .E mú jà.E mú jà.Mú jà mú jà.A ju ìjà kò lo kò lo A .Mo be' lè fò jàró mo be' lè fò jàró R .A ju ìjà sé lù sé lù R . ké ri mú jà wò R .Sàkpàtà só bo wè onà ìsó a ni só bò A . mú jà mú jà.Mú jà mú jà.Jàró jàró Onídán koko o ní jàró A . mú jà k'otà R ..A sá jé nú yà fun wa wó a ba o erúnmalè A . òní oba o ya.Sàkpàtà ku'ta mi R . mú jà.Aiyé aiyé oko ru mã oko ru mã afá bá mi ba orò A . á o.Àk'ara lókè lókè lókè R . ké ri mú jà wò A .A ju ìjà kò lo kò lo R .E lù e lùpa ju mule. e lù e lùpa ju mule wò A .Só bo wè Sàkpàtà mi l'arun yé só bo ibè ná súré mã Sàkpàtà má bé sà wè R . á o. mú jà mú jà..A ju ìjà sé lù sé lù Opanijé A .Oko ru mã oko ru mã afá bá mi ba orò R .Jà kó pa A . mú jà.A ba o Erúnmalè A .Àk'ara lókè lókè lókè àk'ara A .E lè dáàdáá' gbára òní tè òbe l'awo A . mó sé ké'bà amodi so.Tàlà fò wá o! E lè fá tàlà fun malè A-È o.Só bo wè Sàkpàtà mi dá sun sé só bo ire ná sure ba Sònpònnó ààyè ààyè A . ké ri mú jà.Tàlà fò wá o! E lè fá tàlà fun malè R .Èle mo be' lè fá tàlà bò lànà R . . iná ba o. iná ba o.E lè'gbára òní tè òbe l'awo.Sàkpàtà só bo wè onà ìsó a ní só bò R . jà kó panígbe R . e lù e lùpa ju mule wò R . ké ri mú jà.Mo be' lè fò jàró mo be' lè fò jàró A .Àsà j'ewo ya fun wa wó a ba o erúnmalè R . mú jà k'otà A .Èké ba o.Ààyè adé'lú a lùpa ju mule R .Sàkpàtà ku egba mo R . yé ààyè! E lù ga mã mó sé ké'bà amodi so.Opanojé Adabí A . ebe l' s d A .Ààyé yé ààyè A .Kó lè janjan kó lè'san A . adé'lú a lùpa ju mule A .

yé ààyè! Mó sé ké'bà.Sogbó e! Sogbó e! A morí só a yé a morí só Sàkpàtà wá morí só R . ga má lù' pepe. òbe w'ara mó ké lè mã jó R . Sàkpàtà ga má se go R .Ga mã jà sékó súnmó bé'run omo r'erò A .Le' bà mbò mã' ra ká já mã' ra ká já fi òla e wò R . mó ké lè mã.Alápa dé! R .Ga má se go.Ara mó ké lè mã jó.ru wè o ni pè wò A .yé ààyè! E lù ga mã mó sé ké'bà amodi so.Akòja ebo ma sé lò' sé bè' lú jà A . ga má lù' pepe. yé ààyè! E lù ga mã mó sé ké'bà amodi so.L'epo l'epo l'epo R .Le' bà mbò mã' ra ká já mã' ra ká já fi òla e wò A . bá' ra sé rà kún dé sà sà .Bá' ra bá' ra mi' sorò Sàkpàtà bá' ra mi' sorò Sàkpàtà lóke lè mã bá' ra mi' sòro R . Sàkpàtà bá r'arun dé .Èké rè ké má ìtan R .Sàkpàtà oníre kú a ju' re Sàkpàtà oníre kú a ju' re Sàkpàtà oníre kó lè' san Sàkpàtà oníre bè'lú' san R .gò gò gò se mi wa gò gò gò s'ara wè R .Ara mó ké lè mã jó.K'ara mbò kara mbò A . mó sé ké'bà amodi so.Bè'lú jà bè'lú jó olóníyà R . ga má lù' pepe. ara mó ké lè mã jó.Mó sé ké' bà. mó ké lè mã. ara mó ké lè mã jó. yé ààyè! sé ké'bà.Só bò mi' rókò R .Wélé wá o yàn yè kári re ma l'epo kún jà re ma kári re ma l'epo kún jà re ma A . mó ké lè mã. mó ké lè mã.Ga má se go.Sàkpàtà bá r'arun dé Sàkpàtà ra wè òní dé.Sàkpàtà oníre kú a ju' re Sàkpàtà oníre kú a ju' re Sàkpàtà oníre kó lè' san Sàkpàtà oníre bè'lú' san A .Ààyè ààyè Sàkpàtà A . E lè wá ra! A .Ààyè ààyè Sònpònnó là nú ké rè Sònpònnó là nú ké rè là nú ké rè ààyè ààyè A . mó sé ké'bà amodi so.Bá' ra sé rà kún dé sà sà ru wè o ni pè wò.Kári re ma l'epo kún jà re ma kári re ma l'epo kún jà re ma R .Ori móko dé là ibà bá l'èkó R .Ainon ribà ainon risé Djéjé XAPANÃ A . Sàkpàtà nísé wáiyé A .Ààyè ààyè Sònpònnó là nú ké rè Sònpònnó là nú ké rè là nú ké rè ààyè ààyè R .Ibà mbò dé là ibà bá l'èkó A .So so so Sàkpàtà omi so so so Sàkpàtà R .Àna rá wè éèdì oogun lai-lai A .Ga mã ru sun bè wò bè wò A .Àna rá wè éèdì oogun lai-lai A .Á mã d'isé Sàkpàtà nísé wáiyé R .Là nú' pepe àga njeun' bo . mó sé ké'bà amodi so.Bá' ra bá' ra mi' sorò Sàkpàtà bá' ra mi' sorò Sàkpàtà lóke lè mã bá' ra mi' sòro A . yé ààyè! Mó sé ké'bà.Sàkpàtà nísé wáiyé.Ga mã jà sékó súnmó bé'run omo r'erò R . mó sé ké'bà amodi so.Bè'lú jà bè'lú jó olóníyà A . ga má lù' pepe. E odara ! R . òbe w'ara mó ké lè mã jó A .Sogbó e! Sogbó e! A morí só a yé a morí só Sàkpàtà wá morí só A .Sàkpàtà ra wè òní dé wò R . Sàkpàtà ga má se go A .Ké mó maa sé lò' sé bè' lú jà R .Èké rè ké má ìtan A .Ga mã ru sun bè wò bè wò R .

Tàlà dé omi o tàlà yèyé màràjó R . yé sùn lábà wè A .Okun jà ré ogun lo A .Dì owo dì owo tàlà d'Ìbejì èjì owo tàlà d' Ìbejì èjì owo olórun dé o! R .Páàpáà! ÌBEJÌ Nagô A . là nú' pepe àga njeun' bo.A ba ikò R .Esun lábà wè esun lábà wè R .Tàlà d'ibeji èjì w'owo tàlà d'ibeji èjì w'owo Rs sù 'm lè tàlà d'ì ejì èjì w'owo Nagô A .Hù bádé hù bádé hù bádé a k'orò R . á mã sá pa yà.A lù pò! R .Dì owo dì owo tàlà d'Ìbejì èjì owo tàlà d' Ìbejì èjì owo olórun dé o! A . á mã sá pa yà dó e! A .Bá yá ké bá yayò A .Ga mã là nú' pepe. á mã sá pa yà.Àlà wí àlà wí erù rè bàbá R .Á mã sá pa yà.A mã s'èpè A . ga mã jà yò jà yò Sàkpàtà kú'ta mi R .Tàlà d' ej jó à ó tàlà d' ej jó l'àlà w R .A sé sùn Sàkpàtà.Àlà wí àlà wí e ù rè bàbá A .Dì owo dì owo à ó d ' ejì èjì owo tàlà d' ì ejì ej owo A .Ekùn jà ré ogun lò! A .E le má k'elema A . ga mã là nú' pepe A .Páàpáà! A .R . yé sùn lábà wè R .Anípé èjì jó A . á mã sá pa yà dó e! Sàkpàtà ire.Á mã sá pa yà.Bàbá 'rúnmalè Olú fà R .Bá yá ké bá yayò R .E le má sá pa'yò R .Owo owo èbùn l'èrùn dé dì lókè lo wá jà ajá okun dé elékùn jà ré o! R .Elékùn jà ré o! R .Anípé èjì jó Aguere t'Oyá A .Ara dé kun dé kun dé ká ADÚRÀ-ORIN ÒSUN Ijesá A .Omi tàlà dé omi tàlà dé rì lànà R .A sé sùn Sàkpàtà.L'àlà ré wa R .A ba ikò R . á mã sá pa yà. á mã sá pa yà.Ga mã jà yò jà yò.Bàbá 'rúnmalè Olú fà A .Orò kun dé o! R .A sé sùn Sàkpàtà.Òsun tàlà dé .Dada sélè hù bádé a k'orò A .Dì owo dì owo à ó d ' ejì èjì owo tàlà d' ì ejì ej owo R . yé sùn lábà wè A . ga mã jà yò jà yò A . á mã sá pa yà dó e! Sàkpàtà ire.Ga mã jà yò jà yò. á mã sá pa yà dó e! R .Òsun tàlà dé A .

Aláse kún o! R .Epe e ké hùmò hùmò epere sé' rúnmalè o A .Kári rè kári rè mã kári rè mã A .Omi ní wá rá wàrawàra omi ní wá rá A .Aiyo yé yo! R .O yèyé Òsun pe rere mã A . yé bámi Òsun bi olomi.Asíri mímó'dù dé R . yé bámi Òsun bi olomi.Yèyé m'orò A .è 'omo 'omo lò R .A mã wá Òsun yèyé ipè rè mã l'òrun .Omo d'Òsun o! R .Òsun ìpòndá pàra wè lé wò R .Àgbere àgbè ké abe lè Òsun A .Omo kári rè wò R .Òsun tàlà dé A .Yé bámi Òsun bi olomi.A mã wá Òsun yèyé ipè rè mã l'òrun A .Ipè rè mã l'òrun.Epereké hùmò hùmò epere sé' rúnmalè o R . yèyé pòndá e' lú nfá ta ga rè lá yé bámi Òsun bi olomi A .O yèyé o ké mi ní ná o yé rò.O yèyé o ké mi ní ná o yé rò.A mã' dúpè' lè oogun fà' yin R .Ìyá' dò jí yèyé mi bàbà dé o ru kí lànà R .Eléwà ti Oba R .Ato'níre olomi l'Òsun ato'níre A .Omi ní lábà bájà yí A .Yé bámi Òsun bi olomi.wá A . a dé lúwe yèyé o! R .Òsun ìpòndá pàra wè lé wò A .Òsun má ge tì omi má ní' lú R .Òsun àlà re wá A .Elegbé ti òsán R .O yèyé o eléwà ti Òsun eléwà ti Òsun' Pòndá R .Póndá lo sí mi R .Òsun pe mi o! Rd'o o e m lè o! A .Olomi l'Òsun R . yèyé pòndá e' lú nfá ta ga rè lá yé bámi Òsun bi olomi R .Bàbà yín orò Òrìsà o yèyé o bàbà yín orò A .A .Èrùn elè wá a jó Òsun èrùn ele A. ké mi ní ná yé rò A .Aso t'omi yèyé mi pòn awò R .Kèké kéké Òsun omi só rorò kéké A .Ogun pe ní' léwà R .Welewele wè lé Òsun wolé wè A .Òsun pe rere.Eléwà ti Oba A .Òsun tàlà dé omi o tàlà yèyé mi o! R .Àgbere àgbè ké abe lè Òsun R .Eléwà ti Oba A .Kéké Òsun omi só rorò R .Éèdì bá mbo' lé yò nú pe mi o! R .O yèyé Òsun pe rere mã R .Éèdì bá mbo' lé yò nú pe wa o! A . Òsun pe rere A .A mã wá Òsun yèyé ipè rè mã l'òrun R . ké mi ní ná yé rò R .Póndá lo sí mi bè hù R .Tàlà dé yèyé e lù Òsun má ge tì A .O yèyé o eléwà ti Òsun eléwà ti Òsun' Pòndá A .Omi ní nà là sànbo omi ní nà A .Òsun tàlà dé A .

D'oko R .Àké mi sé' lédè wó wó o yèyé afi òrò afá ki lò fá mã ki b'ohun R .A mò rorò okun orò éèdì Òsun l'oba A .Ara dé Òsun kári o kári o A .Òrìsà d'oko A .Àké mi sé' lédè wó wó o yèyé afi òrò afá ki lò fá mã ki b'ohun A .O Yemoja o Yemoja mã bokun bàbà yí s'òrò A .A d'oko bàbà yí s'òrò èro A .Bàbà yí s'òrò A .Èdé mú ká yè ayé A .A bá ikò a bá ikò yèyé a ba láàrin t'onà bò a ba ikò yèyé A .Yé! èlò má ilo A .`Mo kéré omo délé R .Bàbà mi s'orò R .Ire adé owó ire adé wá omi ni nà bá.A bá ikò a bá ikò yèyé a ba láàrin t'onà bò a ba ikò yèyé R .Ge nge nge A .Ajojó ayé ìyá mã b'okun pe rere A .O Yemoja o Yemoja mã bokun bàbà yí s'òrò R .Èlò iru R .Èlò ire mo júbà R .Omi d'oko o' yánlà mã ti kí bérè A .Omi d'oko o' yánlà mã ti kí bérè R .E ire e ire pòndá o! R .Ki bàbà mã ki tò loní R .Yèyé kári o.Adé wòran adé wòran adé wòran yè o sé' lé bàbà ikò fi odara a bá ikò yèyé R .Èlò ire olodò ga njó ire ká wè lé R .Ire adé owó ire adé wá omi ni nà bá.Òsun dé olónà yèyé bè sàn lè wò bomore A .A .Bá rà bá ru ekùn faiya bá rà bá ru èlè o A .A mò rorò okun orò éèdì Òsun l'oba R .A ba ikò yèyé A .O yèyé ebora ebora A .Pòndá mi rere pòndá mi `re bàbà yí s'orò R .Ara' mo kéré' mo délé A .Bá à o u á á d emí 'emí d'o o A . adé owó ire adé wá A .Bá à o u á á d emí 'emí d'o o R .Èdé mú ká.Èlò ire olodò ga njó ire ká wè lé A ..Òsun là mi o yèyé Òsun là ma'dù kèké Òsun là ma' dù kèké o Òsun là mi o yèyé R .Pòndá mi rere pòndá mi `re bàbà yí s'orò A . adé owó ire adé wá R .Bàbà yí s'òrò A .Òsun dé mù o R .Òsun là mi o yèyé Òsun là ma'dù kèké Òsun là ma' dù kèké o Òsun là mi o yèyé A .Bá rà bá ru ekùn faiya bá rà bá ru èlè o R .Adé wòran adé wòran adé wòran yè o sé' lé bàbà ikò fi odara a bá ikò yèyé A .Èlò ìrò dé R . yèyé kári o R .Yèyé' bè sàn lè wò bomore yèyé' bè sàn lè wò bomore R .A bá láàrin t'onà bò R .Pòndá ire mo dìde pòndá ire mo júbà pòndá ire mo dìde òrìsà d'oko A .Dé mù R .wá .Ìyá mã b'okun pe rere ìyá mã b'okun pe rere R .Pòndá R .Bàbà yí s'òrò A .Pòndá ire mo dìde pòndá ire mo júbà pòndá ire mo dìde òrìsà d'oko R .A wò'rò a wò'rò A . èdé mú ká R .

jagun á jà' rùn dé.Pòndá sun wá mi R .O à d là à á èlè emoj là à á èlè R .O fé níse R .Òsun pòndá ki rawó R .Èwó awo a bè wò e ún á má rà isó èwó awo a bèbè wò A . a Yemoja sé sùn.Yemoja sélè olodò bàbà òròmi o Yemoja elemí jà'lé o bàbà òròmi o R .I ã o d s'à át á mã d sí mã.Awo' rò A .A fun lélè àsikò á mã là ire o R .Yemoja Ògún ofo rí lá bá'tà yá omi fò rí l'Awo A .Okè rè ìyá jà bá o! R .Iyãfin o dé s'àpáta a á mã d sí mã R .Orò kún má ì lo R .L'àlà rèé wá l'arùn wè A . òrun awo a Yemoja sá èbá a Osun' dúpé wò bàbà òròmi o A .Yemoja e là o! .Yemoja Ògún ofo rí lá bá'tà yá omi fò rí l'Awo R . Ògún R .Yemoja t'omi t'omi t'omi o R . jagun á jà' rùn dé o! A .Yemoja sélè olodò bàbà òrò mi o Yemoja elemí jà'lé o bàbà òròmi o A . a Yemoja sé sùn.Okè rè òrìsà A . òrun awo a Yemoja sá èbá a Osun' dúpé wò bàbà òròmi o R . ã o d A . jagun á jà' rùn dé.D'àle d'àle tàp'ègún R .Yemoja kún ara kún ara orò o yà'dósù mò gbé dé ara orò A .Yèyé yèyé yèyé d'oko lodò Djéjé ÒSUN A .Yemoja.O à d là à á èlè Yemoja Ògún là bàbá èlè A .Yèyé bá ki re ma yèyé d'oko lodò R .E wá A .Orúnmilà oketsé oketsé o yà a ga jú Òsun là oketsé oketsé o yà Òsun eléwé le R .Jagun á jà' rùn dé.Yemoja pàseki pàse sùn.Òkêré rebo! A .Awo' rò A .Yemoja Bomi R .èwó awo a bèbè wò A .A dé èkó a bè l'èwó R .A . jagun á jà' rùn dé o! R .Elemí Òsun ìyá'gbára níire o! R .Jagun á jà' rùn dé.D'àle d'àle YemOnjá Huntó A .Á t'omi rè emí rè mi A .Okè rè òrìsà Adabí A .Òkêré rebo R .Wá aso Òsun ! A .Yemoja pàse ki pàse sùn.Wá aso Òsun ! A .Adósù mò gbé' ke ara orò adósù mò gbé' ke ara sé sùn R .O fé níse ebo A .Orò kún má rì'lé R .Èwó awo a bè wò e ún á má rà isó èwó awo a bèbè wò A .A ká òrò oketsé oketsé erò a ga jú Òsun là oketsé oketsé erò o yà eléwé le A .Okè rè wa sé sùn o! R .

O yà bá dilé o yà bá dilé.Elú' wà pè kó Erúnmalè A .Òní òpé õsà ire mã! R .Á mã k'èrè k'èrè k'èrè.Ayo fi òla ayo fi òla Yèyé bàbà' runmalé R .Omi ni'nà bá tìyà omi ni'nà bá lókun A .Aná'ré wá.Elú' wà pè kó o Bàbá R . nlo burúkú o kó' sù nlá.Wolé wolé wolé omi á tu Bàbá ìsòrò .Orò kún má ri'lé. etu mã là didé R .Ògún bá rà' ké bá rà' ké bá rà bá yayò A .Aná'ré wá.Yemoja sélè Olódò A .Etu mã là didé. aná' ré wá yé A . orò kún má í lo R . Odò kún má í lo R . nlo burúkú o kó sù nlá.Onà kún' bè o R .E jí yá wá wá o! Bàbá ìsòrò R .Wolé wolé wolé omi á tu Bàbá ìsòrò R .Tò tò tò o yà béèni' kè o yà béèni o yà béè i' kè A .Tò tò tò o yà béè i' kè o yà béè i o yà béèni' kè R .Ayo fi òla ayo fi òla Yèyé bàbà' runmalé A . etu mã là didé.Ògún bá rà' ké bá rà' ké bá rà bá yayò R .Ebo òní òpé õsà ire mã ebo A . etu mã là didé A . Yemoja má í lo R . aná' ré wá yé A . odì odì òdí Bàrà A . emoj e là o è á d A .Lànà rè wá ÒSÁLÁ Ijesá A . o yá bá dilé R . odì odì odì Bàrà R .Á mã k'èrè k'èrè k'èrè. wá mã k'èrè dé òrìsà A .` è tu Nè ' è tu Nè .Yemoja má ri'lé.Olomi' nà o Aladé k'ori foribalè A . aná' ré wá yèwo R . onà kún' bè o R .R .E jí wáiyé Bàbá'rúnmalè e jí wá A .Omo fìre èrè' dé o!.Omi ni'nà bá tìyà omi ni'nà bá lókun R .Bàrà odì.Ayo l'omi l'àwa' nà réè wò! Kó rí foribalè R .Bàrà odì. wá mã k'èrè dé òrìsà R .Omo fìre èrè' dé o A . o yá bá dilé A .Yè Yemoja aná' ré wa yèwo R . emoj e là o è á d R .Aná'ré wá.Omo fìre èrè' dé o Djéjé YEMONJÁ A .O yà bá dilé o yà bá dilé.Elú wà pè kó Erúnmalè A .Yemoja' kè bá'tà bá'tà bàbá èlè Huntó A . nlo burúkú o kó sù nlá.` è tu Nè è tu Nè . omo fìré èrè' dé o.Èmí r'emi re k'èwé nlo burúkú rè k'ewé A .Yemoja sélè Olódò A .Yemoja sélè Olódò A .Á mã kère ère w'e è R . etu mã là didé.Odò kún má ilé. nlo burúkú o kó' sù nlá.Etu mã là didé.Èmí r'emi re k'èwé nlo burúkú rè k'ewé R .Elú' wà pè kó omo jà R .

Onà jé o adúpe re o! A .Má kosè Òòsà-nlà má kosè bàbá igbó má kosè R .Babá sé ké tún l'erè uma là A .Sá dà o ! R . e kí' lú wá pés'orò í là o.Kó l'imò kó l'imò kún R .E kí' lú wá pés'orò í là o.Yèwo o yèwo! Awo yèwo dé Orúnmilà yá A .Olú pepe o! airà bàbà já nire olúfá í rà R .Òrìsà mi mõre mi jà kún dá o R .Òòsà-nlà dé òròmi là ìyà.Òkêrè ké le bò má yà ayo òkêrè ké le bò má yà A .Òrìsà tàlà asó'mi re o odòlómi ná wè odòlómi ná wè Òrìsà tàlà asó'mi re o A . á bá là Ijùgbè.Wolé wá o ! Wolé dé bàbá o! R . á má sé lo òní b'òkun má korò.Bé l'èrù bé l'erù bé l'èrùn Òrìsà-nlá malè odò Igbin A .Erò e mã wá e pe' rúnmalè odò erò A .E mã wá e pe' rúnmalè odò R . òròmi là ìyà yi sòro R .O kí kí Obì õfà rí re wò.Yèyé èpa bi yàn. á bá là Ijùgbè. á má sé lo òní b'òkun má korò.O yà o álá R . bàbá o sí mã. e kí' lú wá pés'orò í là o A .E kí' lú wá pés'orò í là o.Eiye iye o! í yé òròmi là ìyà A .Á bá là Ijùgbè.Eiye iye o! í yé òròmi là ìyà R .F'ara b'odò A .Ìlekè' lekè d'omi o! R .Bé l'èrù bé l'erù bé l'èrùn Òrìsà-nlá malè odò R .Bàbá òrìsà d'omi o! A .Á bá là Ijùgbè. yèyé èpa bi yàn.Òkè sé okè sé A . e kí' lú wá pés'orò í là o R . á má sé lo òní b'òkun má korò R . Obì õfà òrun.Àlà o o o! bàbá A .Bàbá igbó má kosè Òòsà-nlà má kosè bàbá igbó má kosè A .E le Bàbá elépe o . bàbá o sí mã. á bá là Ijùgbè.A . á má sé lo òní b'òkun má korò. òròmi là ìyà yi sòro A . á má sé lo òní b'òkun má korò A .O kí kí Obì õfà rí re wò. o kí kí Obì õfà rí re.Òòsà-nlà dé òròmi là ìyà bàbà yi sòro òròmi là ìyà R .Epe e mã f'ara A .Òòsà-nlà dé òròmi là ìyà.Aláfìn olá yè dé bàbá're wá R .Yé ebi ebi á jeun o elébi ebi á jeun o oní bàbá elépe o á mi mõre mi jà kún dá o oní bá bí f'oba elépe o R .E bàbá lokè fun mi bòkun R .Aláfìn olá yè dé bàbá're wá A . o kí kí Obì õfà rí re. Obì õfà Òsun o kí kí Obì õfà rí re wò R .Yèyé èpa bi yàn. Obì õfà òrun.Babá sé ké tún l'erè uma là R . yèyé èpa bi yàn. Obì õfà Òsun o kí kí Obì õfà rí re wò A . á bá là Ijùgbè.Onà jé o adúpe re o! R . yèyé èpà bi yàn á má sé lo òní b'òkun má korò A .F'ara rá ìjó kó l'imò kún f'ara rá yí A .Yèwo o yèwo! Awo Òòsà-nlà Òrúnmilà í là o R .Olú pepe o! airà bàbà já nire olúfá í rà A .Olórun e jí hù pe a ba'lú ri olórò R . á má sé lo òní b'òkun má korò.Òrìsà tàlà asó'mi re o odòlómi ná wè odòlómi ná wè Òrìsà tàlà asó'mi re o R .Àlà mókèé mókèé sé R .Wolé wá o ! Wolé dé bàbá o! A . yèyé èpà bi yàn á má sé lo òní b'òkun má korò R .Òòsà-nlà dé òròmi là ìyà bàbà yi sòro òròmi là ìyà A . e kí' lú wá pés'orò í là o. ìyá là o sí mã. ìyá là o sí mã.Olórun e jí hù pe a ba'lú ri olórò A .Òòsà-nlà bé l'èrù R .Yé ebi ebi á jeun o elébi ebi á jeun o oní bàbá elépe o á mi mõre mi jà kún dá o oní bá bí f'oba elépe o A .

Bàbá sé kè tu l'erò Bàbá sé kè tu l'erò bàbá bàbá sé kè tu l'erò lélè e lélè o! A .E Kalè kalè kale jó! R .Oní mó' kùn sé rà oní mõkún sé rà R .E le kiákiá kún fè rere R . tò'lú mbe tàlà' lú'fá o! R .Otà wè `tà wè `tà wè dé bàbá `tà wè R .E bò olófin á Òrìsà-nlà A .E bò olófin á Òrìsà-nlà R .O lélè mbá rà o lélè mbá rà ó Olófin á Òrìsà-nlà Olófin á o Bàbá A .O lélè mbá rà o lélè mbá rà ó Olófin á Òrìsà-nlà Olófin á o Bàbá R . Òòsà-nlà kó mi yà asó olú rere A .Bàbá sé' kè tu l'erò oní mõkún dú l'erò bàbá bàbá sé kè tu l'erò elú lélè là ìpò R .Wí ni wí ni mo balè! A .Òrisà-nlà lé'rùn.O í mõ R .L'erò' lé lélè o A .Lé'po! R . Òòsà-nlà lé'rùn olófín á Òrìsà-nlà olófín o bàbá A . Òòsà-nlà kó mi yà asó olú rere R .Bàbá l'ijà A .Oní mo níwà sun pín wá sun pín òrò R .Otà wè `tà wè `tà wè dé bàbá `tà wè A .Tò'lú mbe tàlà' lú'fá yìn.Bàbá igbó oní mõkún sé rà A .Lókè bò mi nà R .Ò òrisà-nlà kó mi yà asó bàbá yí kékè.E bò Òrisà-nlà Òrìsà-nlà e bò Òòsà-nlà Òrìsà-nlà ebi t'ánà bò e bò Òrisà-nlà Òrìsà-nlà R .Tò'lú mbe tàlà' lú'fá yìn.Mo balè mo balè! R .Bájà yí Djéjé ÒSÁLÁ A .Bàbá Òrìsà wè i b'okun lo A .E bò Òòsà-nlà Òrìsà-nlà e bò Òòsà-nlà Òrìsà-nlà ebi t'ánà bò e bò Òrisà-nlà Òrìsà-nlà A .Òrìsà wè i b'okun R .E rè'ré rè kale jó! MO PÍN ÒRÒ MI A .A .Oní mo níwà sun pín wá sun pín òrò .Òrisà-nlà lé'rùn.Babalásè ké a jù pe òrò A . tò'lú mbe tàlà' lú'fá o! A . Òòsà-nlà lé'rùn olófín á Òrìsà-nlà olófín o bàbá R .Ò òrisà-nlà kó mi yà asó bàbá yí kékè.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful