E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

TOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA Tolerancije
Dozvoljena odstupanja mera, oblika i glatkosti površina mašinskih delova nazivaju se tolerancije. Apsolutno tačan oblik i dimenzije mašinskog dela nije moguće dobiti zbog nesavršenosti proizvodnih mašina, alata, materijala, metoda merenja, kontrole i ljudskog faktora kao izvršioca pojedinih operacija. Zbog toga se u cilju obezbeđenja funkcije mašinskog dela u fazi projektovanja unapred propisuju odgovarajuće tolerancije pojedinih karakteristika u skladu sa namenom i funkcijom mašinskog dela, ako i troškovima proizvodnih procesa. Dozvoljena odstupanja se kod mašinskih delova odnese na: • • • tolerancije mera tolerancije glatkosti površine i tolerancije oblika i položaja
Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

1

E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

TOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA Tolerancije mera (JUS ISO 286)
Dozvoljena odstupanja kod mera odnose se na tolerancije nazivnih spoljašnjih mera (kod osovina), unutrašnjih mera (kod otvora) i dužinskih (neodređenih) mera i daju se u ISO sistemu tolerancija. Prema ovom sistemu položaj tolerancijskog polja označava se za osovine malim slovom, a za otvor velikim, a kvalitet tolerancije brojem koji se upisuje iza ovog slova. Uvrednjavanje tolerisanih mera se vrši tako što se iza nazivne vrednosti mere stavlja oznaka za toleranciju:

φ 40 H 7 φ 40 f 7
Kvalitet Položaj tolerancijskog polja: - veliko slovo za otvor - malo slovo za osovinu Nazivna mera
Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

2

E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

Nazivna mera služi kao osnova za definisanje graničnih mera i odstupanja. Položaj tolerancijskog polja zavisi od izabranog sistema naleganja:

TOLERANCIJE MERA Sistemi naleganja

sistem osnovne rupe

sistem osnovne osovine

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

3

Miloš Milošević. docent 4 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE MERA Vrednosti tolerancija Vrednosti tolerancija i vrednosti nazivnog odstupanja date su tabelarno: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 5 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE MERA Vrednosti tolerancija Za nazivnu meru φ40 i kvalitet tolerancije IT7 veličina tolerancijskog polja iznosi T=25µm: tako da se za izabrano naleganje H7/f7 u sistemu tolerisane unutrašnje i spoljašnje mere dobijaju granična odstupanja: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 6 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE MERA Upisivanje tolerancija Ovako definisane tolerisane unutrašnje i spoljašnje mere se u crtež upisuju slovnim oznakama ili brojčano: φ φ φ φ φ φ φ Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

docent 7 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Na isti način. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. unose se i tolerancije dužinskih mera: TOLERANCIJE MERA Upisivanje tolerancija pri čemu kod brojčanog unosa vrednosti odstupanja mogu da se daju na različite načine. a donja donje. slovno i brojčano. Miloš Milošević. ali tako da uvek gornja vrednost predstavlja gornje odstupanje.

E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

TOLERANCIJE MERA Upisivanje tolerancija
Ukoliko se tolerancija mere upisuje slovnim oznakama prema ISO standardu potrebno je u gornjem levom uglu radioničkog crteža dati tablicu sa preračunatim vrednostima graničnog odstupanja:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

8

E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

TOLERANCIJE MERA Tolerancije lučnih mera
Tolerisana lučna mera mora da sadrži vrednosti odstupanja od nazivne mere izražene u stepenima i minutima:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

9

E-learning of Engineering Graphics

TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU

TOLERANCIJE MERA Praktični primeri upisivanja tolerancija
Na isti način, slovno i brojčano, unose se i tolerancije dužinskih mera:

± 0.1
+ 0.1 − 0.2

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Uredio: dr M. Miloš Milošević, docent

10

otpornost na koroziju i konačno estetski izgled proizvoda. je se zahtevima za finije obrađenim površinama poskupljuje proizvodnja.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA Tolerancije glatkosti površine (JUS ISO 1302) Neravnine na površini mašinskog dela ne mogu se izbeći jer nastaju kao posledica primene odgovarajućeg postupka izrade. docent 11 . Miloš Milošević. sprečavanje pojave koncentracije napona. Prema stepenu nepravilnosti određuje se kvalitet obrađene površine koji utiče na smanjenje trenja kod kliznih površina. hermetičnost. Ukoliko se obrađena površina u poprečnom preseku uveća mogu da se uoče mikrogeometrijske nepravilnosti površine u odnosu na geometrijski idealno ravnu površinu. Za određenu površinu se u odnosu na njenu funkciju definiše optimalan kvalitet obrade. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Kvalitet obrade površine Srednja aritmetička vrednost odstupanja svih tačaka efektivnog profila u odnosu na srednju liniju m. docent 12 . na referentnoj dužini l. računa se po obrascu: Ra ≈ ∑y 1 n n i predstavlja srednje odstupanje od profila koje se najčešće koristi kao parametar za određivanje kvaliteta obrade površine (klase hrapavosti). Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 13 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Na osnovu Ra površinska hrapavost mašinskih delova se razvrstava u 12 klasa hrapavosti: TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Klase površinske hrapavosti Manji broj odražava finiji kvalitet obrađene površine. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

docent 14 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Veza ISO tolerancija i klasa površinske hrapavosti Između klasa ISO tolerancija i klasa površinske hrapavosti mašinskih delova postoji uzajamna zavisnost: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Utvrđena klasa površinske hrapavosti se u tehnički crtež unosi pomoću standardom utvrđenih oznaka. Osnovna oznaka za označavanje kvaliteta obrađene površine mašinskog dela se sastoji od dva kraka pravih linija pod uglom od 600 u obliku kukice: TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Oznaka kvaliteta obrađene površine sa osnovnim merama koje zavise od formata crteža: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 15 . Miloš Milošević.

dužem kraku bilo kog oblika kukice se dodaje nastavak u obliku horizontalne linije čija dužina zavisi od dužine dopunske oznake: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Ukoliko se radi o površi koja se obrađuje skidanjem strugotine koristi se osnovna kukica u zatvorenom obliku: TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Oznaka kvaliteta obrađene površine dok se kod površina koje se obrađuju bez skidanja strugotina koristi osnovna kukica sa dodatkom kružića: Kada je potrebno dopisivanje nekih dopunskih oznaka. docent 16 .

Miloš Milošević. docent 17 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Zbirni znak za dodatne oznake a – vrednost hrapavosti Ra u mikrometrima ili broj klase hrapavosti N1 do N12 b – metod proizvodnje. postupak ili prevlaka c – referentna dužina d – pravac prostiranja neravnina e – dodatak za mašinsku obradu f – drugi kriterijumi hrapavosti (Rz. Rmax) Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

Miloš Milošević. docent 18 . odnosno a1=N7 i a2=N9). Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.6 i a2=6. Ako se naznačuju najveća i najmanja granična vrednost glavnog kriterijuma prikazuju se obe vrednosti i to tako da vrednost finijeg kvaliteta obrade (a1) bude iznad vrednosti grublje obrade (a2) (na primer: a1=1.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Oznaka površinske hrapavosti Vrednosti površinske hrapavosti se dodaju oznakama kvaliteta obrađene površine na sledeći način: Kada je naznačena samo jedna vrednost ona predstavlja maksimalnu dozvoljenu vrednost površinske hrapavosti izraženu glavnim kriterijumom hrapavosti Ra ili odgovarajućom klasom hrapavosti (na primer: a=N9 ili a=6.3).3.

onda se taj postupak dopiše na produžetku dužeg kraka znaka: Na ovom produžetku daju se i oznake koje se tiču određenog postupka ili prevlake: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Oznake specijalnih karakteristika površinske hrapavosti Ako se zahteva da se konačna površinska hrapavost ostvari jednim određenim postupkom obrade. docent 19 . Miloš Milošević.

docent 20 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Oznake specijalnih karakteristika površinske hrapavosti Ako je neophodno označavanje referentne dužine. onda se unosi odgovarajuća oznaka: Gde je potrebno da se naznači vrednost dodatka za mašinsku obradu upisuje se oznaka: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. ona se bira iz niza standardnih brojeva i postavlja ispod produžetka dužeg kraka znaka: Ako je neophodno utvrditi pravac prostiranja neravnina koje ostaju na površini materijala kao posledica primenjenog postupka obrade. Miloš Milošević.

Miloš Milošević. docent 21 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Znaci pravca prostiranja neravnina Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 22 . Miloš Milošević. Ako oznaka za kvalitet hrapavosti sadrži dodatne oznake stanja površine onda ona mora biti upisana u crtež tako da bude čitljiva sa desne strane i odozdo.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Ukoliko se uz oznaku upisuje samo vrednost površinske hrapavosti tada oznaka može biti u bilo kom položaju. ali sama vrednost mora biti orijentisana tako da bude čitljiva odozdo i sa desne strane. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Oznaka se dovodi u vezu sa površinom na koju se odnosi: • • • direktno linijom produžetka površine i vodećom linijom Oznaka i strelica moraju svojim vrhom da priđu površini sa spoljne strane predmeta. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević. docent 23 .

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Znak za površinsku obradu se koristi samo jednom za jednu površinu i to u projekciji u kojoj je ta površina dimenzionisana: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 24 . Miloš Milošević.

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Ukoliko sve površine treba da imaju isti kvalitet obrade oznaka se ne stavlja na svaku od površina već se propisuje zajednička oznaka koja se postavlja u desnom gornjem uglu crteža: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 25 .

a te oznake se takođe moraju ucrtati i na odgovarajućim mestima u crtežu: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević. odnosno grubljim obradama.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Ako se zahteva ista hrapavost na većem broju površina onda se ona propisuje zbirnim znakom u desnom gornjem uglu crteža. docent 26 . Između dve kose crte upisuju se ostali stepeni hrapavosti koji se odnose na druge površine prema rastućim brojevima.

što upozorava da se oznake kvaliteta obrade pojedinih površina treba da potraže na samom crtežu: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Označavanje na crtežima Umesto da se između kosih crta upisuje više znakova može se upisati samo osnovna oznaka u vidu otvorene kukice. docent 27 . Miloš Milošević.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Uprošćenja složenih oznaka Da bi se izbeglo ponavljanje složenih oznaka mogu se koristiti uprošćene oznake pod uslovom da se njihovo značenje prikaže na crtežu: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 28 . Miloš Milošević.

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE GLATKOSTI POVRŠINE Praktični primeri označavanja Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 29 .

U tu svrhu se koriste tolerancije oblika i položaja čije se oznake unose u tehničke crteže i njima se definiše dozvoljeno odstupanje od idealnog oblika ili položaja. Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE MAŠINSKIH DELOVA Tolerancije oblika i položaja (JUS ISO 1101) Uslovi funkcije i montaže mašinskih delova zahtevaju određenu tačnost oblika i položaja. Vrste tolerancija oblika i položaja se pomoću svojih simbola unose tehničke crteže. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 30 . Na taj način se određuje oblast u kojoj posmatrana karakteristika predmeta mora da se nađe nakon obavljene obrade.

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Vrste tolerancija Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 31 .

docent 32 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Vrste tolerancija Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

docent 33 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Vrste tolerancija Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

Ukoliko je potrebno upotrebljava se pravougaonik sastavljen iz više oblasti za upisivanje neophodnih oznaka: TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Oznake tolerancija Često se oznaka tolerancije oblika i položaja odnosi na neku referentnu površinu. pa se u tom slučaju za nju koristi oznaka: Postoji zavisnost veličine oznake od debljine linije: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Oznaka tolerancije oblika i položaja se upisuje u kvadratni okvir. docent 34 .

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Označavanje tolerancija Ukoliko se tolerancija oblika i položaja odnosi na izvodnicu omotača pokazna i kotna linija su jasno razdvojene: Ukoliko se tolerancija oblika i položaja odnosi na osu dela onda su kotna i pokazna linija u istom pravcu: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 35 .

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Označavanje tolerancija Ukoliko se tolerancija oblika i položaja odnosi na zajedničku osu dveju ili više površina: : Ako su tolerisana i referentna površina u neposrednoj blizini: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 36 .

docent 37 .2mm čija se osa poklapa sa osom referentnog elementa: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA Praktični primeri označavanja Tolerisana osa mašinskog dela mora ležati unutar cilindra prečnika 0.05mm upravnog na referentnu površinu: Osa tolerisanog dela mora ležati unutar cilindra prečnika 0. Miloš Milošević.

docent 1 . Dozvoljena odstupanja se kod mašinskih delova odnese na: • • • tolerancije mera tolerancije glatkosti površine i tolerancije oblika i položaja Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Apsolutno tačan oblik i dimenzije mašinskog dela nije moguće dobiti zbog nesavršenosti proizvodnih mašina. Miloš Milošević. kontrole i ljudskog faktora kao izvršioca pojedinih operacija.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mašinskih delova Dozvoljena odstupanja mera. materijala. Zbog toga se u cilju obezbeđenja funkcije mašinskog dela u fazi projektovanja unapred propisuju odgovarajuće tolerancije pojedinih karakteristika u skladu sa namenom i funkcijom mašinskog dela. alata. ako i troškovima proizvodnih procesa. metoda merenja. oblika i glatkosti površina mašinskih delova nazivaju se tolerancije.

docent 2 . Da bi se uneo potrebni podatak o dozvoljenom odstupanju određene mere potrebno je selektovati definisanu vrednost dimenzije. Miloš Milošević. Na levoj strani ekrana se pojavljuje prozor Dimension u kome je moguće vršiti podešavanja koja se odnose na selektovanu dimenziju. Na raspolaganju se pored ostalih nalazi i opcija Tolerance/Preccision. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. unutrašnjih mera (kod otvora) i dužinskih (neodređenih) mera i daju se kao opcije dimenzija pojedinih karakterističnih dužina koje se unose u aktivni dokument dela.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Dozvoljena odstupanja kod mera odnose se na tolerancije nazivnih spoljašnjih mera (kod osovina). sklopa ili crteža u SolidWorks-u.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Kao prvi podatak definiše se način prikazivanja tolerisane mere kao opcija Tolerance Type. docent 3 . Zatim se sa padajućeg menija mogu da se izaberu sledeći načini prikazivanja tolerisane mere: od kojih će u narednom delu biti prikazano korišćenje onih koji su u skladu sa ISO sistemom tolerancija. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

Ukoliko je potrebno da se zada gornje i donje odstupanje od nazivne mere. Miloš Milošević. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 4 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera U zavisnosti od toga koji se oblik prikazivanja tolerisane mere izabere otvaraju se različita polja u koja je potrebno uneti odgovarajuće parametre. koristi se opcija Bilateral: za koju je potrebno maksimalno i minimalno odstupanje zadati u poljima Maximum Variation i Minimum Variation.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Ukoliko je gornje i donje odstupanje od nazivne mere simetrično. docent 5 . koristi se opcija Symmetric: kada je potrebno popuniti samo polje Maximum Variation. Miloš Milošević. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Dozvoljena odstupanja kod mera koje se odnose na tolerancije nazivnih spoljašnjih mera (kod osovina) definišu se pomoću opcije Fit: i tada se popunjava polje Shaft Fit. Miloš Milošević. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 6 .

docent 7 . Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. a da bi oznaka položaja tolerancijskog polja i kvaliteta tolerancije bila iza nazivne vrednosti potrebno je da se uključi i opcija Linear Display.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Dozvoljena odstupanja kod mera koje se odnose na tolerancije nazivnih unutrašnjih mera (kod otvora) definišu se takođe pomoću opcije Fit: ali se tada popunjava polje Hole Fit. Miloš Milošević.

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Ukoliko se tolerancija mera upisuju slovnim oznakama prema ISO standardu potrebno je u gornjem levom uglu radioničkog crteža nacrtanog u SolidWorks-u dati tablicu sa preračunatim vrednostima graničnog odstupanja: isto onako kako se priprema i popunjava zaglavlje radioničkog crteža (desni klik/Edit Sheet Format). Miloš Milošević. docent 8 .

Miloš Milošević. docent 9 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije mera Na isti način se opcijama Symmetric i Bilateral unose tolerancije lučnih mera izražene u stepenima: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

sklopa ili crteža u SolidWorks-u. Da bi se postavila oznaka kvaliteta obrade određene površine najpre je potrebno selektovati odgovarajuću površinu i ikonicu Surface Finish koja se nalazi na Annotations toolbar-u. ili selektovanjem Insert. Annotations. docent 10 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Oznake kvaliteta obrađene površine se za odgovarajuće površine mašinskih delova mogu da se unesu u aktivni dokument dela. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Surface Finish Symbol.

docent 11 . Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Rmax) • • • • Sve unete promene mogu se neposredno pratiti do definisanja konačne oznake u delu prozora predviđenom za Preview. Miloš Milošević. postupak ili prevlaku referentnu dužinu dodatak za mašinsku obradu drugi kriterijumi hrapavosti (Rz.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine U otvorenom prozoru Properties potrebno je izvršiti neophodna podešavanja kojima se utiče na konačan izgled oznake za: • • • vrstu obrade pravac prostiranja neravnina vrednost hrapavosti Ra u mikrometrima ili broj klase hrapavosti N1 do N12 metod proizvodnje.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Sa padajućeg menija Symbol najpre se izabere oznaka kvaliteta obrađene površine u zavisnosti od načina obrade površine. docent 12 . Miloš Milošević. Ukoliko se radi o površi koja se obrađuje skidanjem strugotine koristi se osnovna kukica u zatvorenom obliku: dok se kod površina koje se obrađuju bez skidanja strugotina koristi osnovna kukica sa dodatkom kružića: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Sa padajućeg menija Direction of lay se po potrebi. bira oznaka za pravac prostiranja neravnina: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 13 . Miloš Milošević. ako je neophodno utvrditi pravac prostiranja neravnina koje ostaju na površini materijala kao posledica primenjenog postupka obrade.

3. Miloš Milošević. odnosno a1=N7 i a2=N9).E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Vrednost hrapavosti Ra u mikrometrima ili broj klase hrapavosti N1 do N12 se unosi u delu Roughness kada je naznačena samo jedna vrednost: ili ako se naznačuju najveća i najmanja granična vrednost glavnog kriterijuma a1=1.6 i a2=6. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 14 .

Miloš Milošević. postupkom ili prevlakom. docent 15 . onda se takvi karakteristični zahtevi u znak za označavanje kvaliteta obrade površine unose u delu Special requirements: Kada je potrebno da se naznači vrednost dodatka za mašinsku obradu upisuje se potrebna vrednost u deo Material removal: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. ako je potrebo da se definiše referentna dužina na kojoj važi definisana obrada ili se primenjuje neki drugi kriterijum hrapavosti.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Ukoliko postoji potreba za nekim posebnim metodom proizvodnje.

docent 16 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Dobijena konačna oznaka se dovodi u vezu sa površinom na koju se odnosi bez vodeće linije: ili primenom vodeće linije kada je potrebno izvršiti određena podešavanja za izgled strelice i prelom vodeće linije u delu Leader: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Kade je potrebno da više površina bude povezano vodećim linijama sa jednom oznakom za označavanje kvaliteta obrade površine koriste se Multiple Leaders. docent 17 . Miloš Milošević. Postojećem simbolu i njegovoj vodećoj liniji dodaju se nove vodeće linije tako što se dok je pritisnut taster Ctrl prevlači dodirna tačka osnovne vodeće linije do neke druge površine: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 18 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Pošto oznaka za kvalitet hrapavosti mora biti upisana u crtež tako da bude čitljiva sa desne strane i odozdo u prozoru Properties postoji mogućnost rotacije oznake za označavanje kvaliteta obrađene površine: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.

docent 19 . Umesto da se između kosih crta upisuje više znakova može se upisati samo osnovna oznaka u vidu otvorene kukice: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije glatkosti površine Svaki tehnički crtež nacrtan u SolidWorks-u u kome se koriste oznake za označavanje kvaliteta obrade površine moraju u u desnom gornjem uglu crteža da imaju zbirnu oznaku hrapavosti koja se zahteva na većem broju površina i između dve kose crte ostale stepene hrapavosti koji se odnose na druge površine prema rastućim brojevima. odnosno grubljim obradama.

sklopova ili crteža u SolidWorks-u. Miloš Milošević. Geometric Tolerance. Da bi se postavila oznaka potrebne tolerancije oblika ili položaja neke površine ili ose mašinskog dela najpre je potrebno selektovati odgovarajuću površinu. Annotations. a zatim ikonicu Geometric Tolerance koja se nalazi na Annotations toolbar-u. njenu kotnu vrednost ili osu simetrije. ili selektovanjem Insert. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja Različite vrste tolerancija oblika i položaja se pomoću svojih simbola i vodećih linija mogu da unesu u dokumente delova. docent 20 .

docent 21 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja U otvorenom prozoru Properties potrebno je izvršiti neophodna podešavanja kojima se utiče na konačan izgled oznake za: • tolerancijsku vrednost • vrstu tolerancije • referentno slovo • oznaku prečnika Sve unete promene mogu se neposredno pratiti do definisanja konačne oznake u delu prozora predviđenom za Preview. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

docent 22 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja Najpre se aktivira prvo kontrolno dugme GCS (Geometric Characteristic Symbol) nakon čega se otvara novi prozor Symbol sa bibliotekom različitih vrsta tolerancija oblika i položaja prema ISO standardu geometrijskih tolerancija: u kome takođe postoji Preview deo radi lakšeg prepoznavanja potrebne vrste geometrijske tolerancije. Miloš Milošević. Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

a po potrebi može da se iskoristi i simbol za unos oznake prečnika kod onih tolerancija kod kojih se toleriše odstupanje od nekih kružnih oblika: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 23 . Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja Naredno kontrolno polje Tolerance 1 je predviđeno za unos vrednosti tolerancije.

pa se u tom slučaju za upisivanje oznake referentne površine koristi kontrolno polje Primary: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja Često se oznaka tolerancije oblika i položaja definiše u odnosu na neku referentnu površinu. docent 24 .

docent 25 . Datum Feature Symbol. sklopova ili crteža u SolidWorks-u precizno označiti tu referentnu površinu. nakon čega se otvara prozor Properties sa oznakom referentne površine Label: Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. Za postavljanje oznake referentne površine najpre je potrebno selektovati odgovarajuću površinu. Miloš Milošević. ili selektovanjem Insert. Annotations.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Tolerancije oblika i položaja Ukoliko je oznaka tolerancije oblika i položaja definisana u odnosu na neku referentnu površinu onda je neophodno u dokumentima delova. a zatim ikonicu Datum Feature Symbol koja se nalazi na Annotations toolbar-u.

Miloš Milošević. docent 26 .E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Primer primene tolerancija Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M.

Miloš Milošević.E-learning of Engineering Graphics TOLERANCIJE U SOLIDWORKSU Primer primene tolerancija Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Uredio: dr M. docent 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful