ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန ဝန် ကီးရုံး အမိန့် ေ ြကာ်ြငာစာ အမှတ် ၊ ၁၁၀ / ၂၀၁၂ ေနပ ြ ည်ေတာ်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ် ၊ တေပါင်းလပ

ြ ည့်ေကျာ် ၈ ရက် (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၅ ရက်) ၁။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာနသည် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ

အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ကျင်းပ ြပ ုလုပ် ေသာ ြပ ည် ေထာင်စုသမ္မတ ြမ န်မာနိုင်ငံ ေတာ်၊ ြပ ည် ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၁၁/၂ဝ၁၂ ) မှ သေဘာတူ ခွင့် ြပုချက်အရ ဤအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာကို ထုတ် ြပန်လိုက်သည်။ သက်သာခွင့်ြပုခ ြ င်း ၂။ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၁)နှင့် (၂)တို့အရ အေခ ြ ခံ သက်သာခွင့် ြပုေငွ သည် ဝင်ေငွအမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှေသာေငွ ြဖစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် တစ်နှစ်အတွက် အေခ ြ ခံ သက်သာခွင့် ြပုေငွ စုစုေပါင်းသည် ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ထက်မပိုေစရ။ ၃။ ဲ က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂) အရ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အိမ်ေထာင်ဖက်နှင့် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွ( (က) (ခ) ၄။ ၅။ ၆။ အိမ်ေထာင်ဖက်တစ်ဦးအတွက်သာလျှင် ကျပ် ၃ဝဝ,ဝဝဝ၊ သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၂ဝဝ,ဝဝဝ စီ၊ သားသမီးများအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း သက်သာခွင့်ြပုရမည် -

အထက်အပိုဒ် ၂ နှင့် ၃ ပါ သက်သာခွင့် ြပုခ ြ င်းများသည် ဝင်ေငွရလမ်းမေဖာ် ြပနိုင်သည့် ဝင်ေငွနှင့် ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန၏ ၅-၆-၂ဝဝ၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ် ၁၂၂/၂ဝဝ၆ကို ဤအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဧပ ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှစ၍ အကျိုးသက်ေရာက် ေစရမည်။ လှထွန်း ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ***********************************

သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။ ဤအမိန့်ေက ြ ာ်ြငာစာဖ ြ င့် ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

စာအမှတ် ၊ ဘခ - ၁ / ၂၉၅ ( ၁၀၁၁/၂၀၁၂) ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၅ ရက်

-၂ြဖန့်ေဝခ ြ င်း နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး။ လွှတ်ေတာ်ရုး ံ။ ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်။ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေခ ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး။ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး။ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနအားလုံး။ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး။ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး။ တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအားလုံး ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန။ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာနရှိကျန်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး။ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်းသို့ ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ေက ြ ညာေပးပါ ရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့် ေပးပို့ပါသည်။

အ မိန့် အ ရ

( ဝင်းသန်း ) ဒုတိယဝန်ကး ီ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful