You are on page 1of 5

HNG DN MT S QUY TRNH HC V QUAN TRNG DNH CHO SINH VIN H CHNH QUY KHOA IN IN T, TRNG H BCH KHOA,

, HQG TP.HCM

A. TUYN SINH VIN H K S TI NNG 1) Thi im xt tuyn: Trong hc k chnh th 3 ca kha h c, Khoa s t chc tuyn sinh h K s ti nng (KSTN) cho 3 ngnh: in T - Vin Thng, in Nng v T ng Ha & iu Khin. 2) iu kin xt tuyn: Theo quy nh hin hnh c a chng trnh k s ti nng cng b bi trng H Bch Khoa. Ngoi ra Khoa in in T s c th b sung thm nhng iu kin khc v s thng bo c th trong th i im t chc xt tuyn cho kha tng ng. 3) Quy trnh xt tuyn: Khoa thng bo thi hn n p phiu ng k xt tuyn vo h KSTN. Trn phiu ng k sinh vin phi ghi r ngnh ng k (nu khng s khng c xem xt). Lu l sau khi c tuyn vo h KSTN theo mt ngnh no th sau ny v bt c l do no (khng phi xu t pht t iu chnh c a Khoa) m sinh vin phi ri chng trnh KSTN tr v lp chnh quy bnh th ng th phi theo ngnh tng ng . Khoa xt phiu ng k c a sinh vin v kim tra tnh hp l theo quy nh. Sau tp hp thnh 3 danh sch ring, bao g m cc sinh vin c np phiu ng k v iu kin, cho 3 ngnh. Khoa xt tuyn sinh vin cho tng ngnh theo th t im trung bnh tch l y t cao ti thp, hoc c th b sung hnh thc khc nh lm bi test, phng vn,. chn c cc sinh vin xng ng nht vo h KSTN cho cc ngnh. Trong trng hp mt ngnh no c s sinh vin ng k v iu kin qu t, Khoa c th thng bo tuyn b sung hoc t chi m ngnh tng ng cho h KSTN. Khoa cng b kt qu trng tuyn sinh vin hiu chnh (nu c sai st) trong vng 01 tun. Ring sinh vin thu c cc ch ng trnh c bit nh PFIEV phi lm n cam kt s tin hnh cc th tc rt khi chng trnh tng ng n p v cho Khoa, nu khng s b lo i tn ra khi danh sch trng tuyn. Khoa cn c trn kt qu trng tuyn ( hiu chnh) gi cng vn xin cng nhn g i cho nh Trng. Sau trng s c cc quyt nh cng nhn danh sch sinh vin h KSTN gi v Khoa v thng bo cho sinh vin r. Trong thi gian ch quyt nh chnh thc c a trng, nu sinh vin c PT xp lp thu c h KSTN th phi tun th theo lp ny trnh nh hng v sau. Sinh vin theo h c h KSTN c th phi ri chng trnh v nhiu l do. Khi , Khoa s xem xt tuyn b sung sinh vin KSTN cho kha tng ng. Cc sinh vin c nguyn v ng vo h KSTN c th theo di cc thng bo ti bng thng bo c a Khoa ho c website ca Khoa ng k ng hn. B. PHN NGNH 1) Thi im phn ngnh: Cc sinh vin n thi im phn ngnh (h c k chnh th 5 ca kha hc tng ng) phi lm th tc phn ngnh theo thng bo ca khoa trong kho ng thng 9 n thng 10 hng nm.

2) u tin phn ngnh: Nhm 1: cc sinh vin c s tn ch tch l y (STCTL) t 80% tr ln so vi tng s tn ch ca 4 hc k chnh u tin ca kha h c (tnh theo chng trnh o to ca kha tng ng ghi trong nin gim) s c u tin xt phn ngnh trc. Trong nhm ny sinh vin c im trung bnh tch l y (TBTL) tnh ti thi im phn ngnh cao hn s c u tin xt phn ngnh trc. Nhm 2 : cc sinh vin c STCTL di 80% so vi tng s tn ch ca 4 h c k chnh u tin ca kha h c s c u tin xt phn ngnh sau. Trong nhm ny sinh vin c TBTL tnh ti thi im phn ngnh cao hn cng s c u tin xt phn ngnh trc. Nhm 3 : Cc sinh vin thu c din tm dng c STCTL di 80% so vi tng s tn ch ca 4 hc k chnh u tin ca kha hc phi n p b n photo quyt nh tm d ng v thu nhn li ng hn theo thng bo trong th i im phn ngnh. Nu sinh vin c STCTL trn 80% so vi t ng s tn ch ca cc h c k chnh m sinh vin theo h c (tnh theo chng trnh o to c a kha) s c a vo danh sch nhm 1 xt u tin theo TBTL. Ngc li sinh vin s c chuyn vo danh sch nhm 2 xt u tin theo im. Nhm 4: Cc sinh vin c cc c quan n v (qun i, cng an,) c i h c ti trng H Bch Khoa c quyt nh c i hc c a c quan n v v quyt nh ng chp nhn c a Hiu trng trng H Bch Khoa (sinh vin phi n p cc bn photo quyt nh hoc gi y xc nhn ca PT trng H Bch Khoa trong thi im phn ngnh) s c phn ngnh theo ngnh ghi trong quyt nh. khng nh hng ti cc sinh vin khc, s sinh vin ny khng c tnh vo ch tiu ca cc ngnh. 3) Quy trnh phn ngnh: Khoa thng bo thi hn np phiu ng k ch n ngnh v ch tiu cho cc ngnh (kha 2008 2010 xt theo ch tiu: 45% in T - Vin Thng, 30% in Nng v 25% T ng Ha & iu Khin). Trong phiu ng k ch n ngnh, sinh vin phi ghi y 2 nguyn vng khc nhau theo th t u tin. Khoa thng bo danh sch th t u tin phn ngnh sinh vin kim tra v iu chnh (nu c sai st) trong thi gian 1 tun. Khoa cn c trn phiu ng k chn ngnh ca sinh vin, danh sch th t u tin phn ngnh (sau khi iu chnh) v ch tiu c a cc ngnh ch n ngnh cho sinh vin. Sinh vin c s th t u tin nh hn s c xt phn ngnh trc v phi xt xong mi ti sinh vin k. Do vy, sinh vin khng nn tnh ton kh nng c vo c mt ngnh no hay khng m hy ng k chn ngnh theo mong mu n thc s c a mnh. Cc sinh vin khng np phiu ng k ch n ngnh s c iu phi ngu nhin vo cc ngnh cn tr ng ch sau khi xt xong cc sinh vin c np phiu ng k. Khoa cng b kt qu phn ngnh cho sinh vin bit v iu chnh (nu c sai st) trong vng 1 tu n. Khoa cn c trn kt qu phn ngnh ( hiu chnh) phn cng gio vin ch nhim mi cho sinh vin v gi cng vn cho nh trng cp nht vo c s d liu. T thi im ny tr i, Khoa ch xem xt gii quyt iu chnh ngnh cho sinh vin khi sinh vin np n xin chuyn ngnh v cung cp y cc minh ch ng thuyt phc cho vic i ngnh ny.

C. PHN CNG N MN HC 1 1) Ngnh in T - Vin Thng u mi hc k Khoa nhn danh sch sinh vin ngnh in T - Vin Thng c xp lp mn h c AMH in T Vin Thng 1 t phng o to v tin hnh phn cng ngu nhin sinh vin v 2 B mn: B mn in T v B mn Vin Thng theo t l u nhau. Sau B mn s tin hnh phn cng ging vin hng d n (GVHD) cho sinh vin. Sinh vin ch theo di ti B mn tng ng bit GVHD ca mnh v tin hnh lm AMH 1. 2) Ngnh in N ng u mi hc k Khoa nhn danh sch sinh vin ngnh in Nng c xp lp mn h c AMH in Nng 1 t phng o to v tin hnh phn cng ngu nhin sinh vin v 3 B mn: B mn Cung Cp in, B mn H Th ng in v B mn Thit B in theo t l u nhau. Sau B mn s tin hnh phn cng GVHD cho sinh vin. Sinh vin ch theo di ti B mn tng ng bit GVHD c a mnh v tin hnh lm AMH 1. 2) Ngnh T ng Ha & iu Khin u mi h c k Khoa nhn danh sch sinh vin ngnh T ng Ha & iu Khin c xp lp mn hc AMH T ng & iu Khin 1 t phng o to v chuyn danh sch ny v B mn T ng. Sau B mn T ng s tin hnh phn cng GVHD cho sinh vin. Sinh vin ch theo di ti B mn T ng bit GVHD c a mnh v tin hnh lm AMH 1. D. PHN CNG N MN HC 2, THC TP TT NGHIP (TTTN) V LUN VN TT NGHIP (LVTN) 1) Phn hng ngnh in T - Vin Thng Trong h c k chnh th 6 c a kha hc, Khoa s tin hnh phn hng in T hoc Vin Thng cho tt c sinh vin ngnh in T - Vin Thng c a kha tng ng theo t l 50% in T v 50% Vin Thng. Quy trnh nh sau: Khoa thng bo thi hn n p phiu ng k chn hng in t hoc vin thng. Khoa thng bo danh sch th t u tin phn hng tnh theo TBTL v s TCTL tnh ti thi im phn hng sinh vin kim tra v iu chnh (nu c sai st) trong thi gian 1 tu n. Khoa cn c trn phiu ng k ch n h ng ca sinh vin, danh sch th t u tin phn hng (sau khi iu chnh) v ch tiu ca cc hng ch n hng cho sinh vin. Sinh vin c s th t u tin nh hn s c xt phn hng trc v phi xt xong mi ti sinh vin k. Cc sinh vin khng n p phiu ng k chn hng s c iu ph i ngu nhin vo cc hng cn tr ng ch sau khi xt xong cc sinh vin c n p phiu ng k. Khoa cng b kt qu phn hng cho sinh vin bit v iu chnh (nu c sai st) trong vng 1 tu n. Khoa thng bo kt qu chnh thc cho sinh vin bit khi ng k cc mn t ch n chuyn ngnh phi ch n theo ng hng c phn cng nh khi lm AMH 2, TTTN v LVTN u theo B mn qun l hng phn l B mn in T (hng in T) hoc B mn Vin Thng (hng Vin Thng). B mn tng ng chu trch nhim phn cng GVHD

AMH in T - Vin Thng 2, TTTN, LVTN cho sinh vin theo hng m mnh qun l. Sinh vin mu n chuyn hng khi lm AMH 2, TTTN hoc LVTN phi lm n xin chuyn hng nu r l do, km theo cc minh ch ng cn thit v trn n phi c ch k xc nhn c a GVHD hin ti, GVHD d nh chuyn ti, B mn in T v B Mn Vin Thng. 2) Phn cng cn GVHD AMH 2 Ngnh in Nng Trong h c k chnh th 7 c a kha hc, Khoa s tin hnh phn cng GVHD AMH in Nng 2 lin thng LVTN cho tt c sinh vin ngnh in Nng ca kha tng. Quy trnh nh sau: Khoa thng bo thi hn np phiu ng k nhn n mn hc 2 ngnh in Nng. Trong phiu ng k sinh vin phi ghi r danh sch GVHD theo th t u tin. Khoa thng bo danh sch th t u tin phn cng GVHD AMH 2 tnh theo TBTL v s TCTL tnh ti thi im phn hng sinh vin kim tra v iu chnh (nu c sai st) trong thi gian 1 tun. Khoa cn c trn phiu ng k nhn AMH 2 c a sinh vin, danh sch th t u tin (sau khi iu chnh) v ch tiu ca cc GVHD chn GVHD cho sinh vin. Sinh vin c s th t u tin nh hn s c xt phn GVHD trc v phi xt xong mi ti sinh vin k. Cc sinh vin khng np phiu ng k nhn AMH 2 s c iu phi ngu nhin vo GVHD cn tr ng ch sau khi xt xong cc sinh vin c np phiu ng k. Khoa cng b kt qu phn cng GVHD cho sinh vin bit v iu chnh (nu c sai st) trong vng 1 tu n. Khoa thng bo kt qu chnh thc cho sinh vin bit khi lm AMH 2 v LVTN u theo GVHD c phn cng. Sinh vin mun thay i GVHD khi lm AMH 2 hoc LVTN phi lm n xin chuyn GVHD nu r l do, km theo cc minh ch ng cn thit v trn n phi c ch k xc nhn c a GVHD hin ti, GVHD d nh chuyn t i v xc nhn c a 2 B mn c lin quan. 2) Ngnh T ng Ha & iu Khin u mi h c k Khoa nhn danh sch sinh vin ngnh T ng Ha & iu Khin c xp lp mn h c AMH T ng & iu Khin 2, TTTN, LVTN t phng o to v chuyn danh sch ny v B mn T ng. Sau B mn T ng s tin hnh phn cng GVHD cho sinh vin. Sinh vin ch theo di ti B mn T ng bit GVHD ca mnh v tin hnh lm AMH 2, TTTN v LVTN.