Mieszkał w starym Wrzeszczu. Lubił tę okolicę. Dobrze żył z tutejszą starszyzną i młodymi ludźmi w kapturac . !

zanowali się wzajemnie. "rkadiusz #anaszak$ z każdym znajdował wsp%lny język. &ieoceniona umiejętno'( w pracy bankowe)o ne)ocjatora z &ajważniejszymi *lientami. +ajmował olbrzymie mieszkanie, na kt%re składało się piętro i stryc w )łębokiej kamienicy o wysokic stropac . Mieszkanie było prawie puste. Dziewczyna oznajmiła #anaszakowi, że mo)łaby się tu pieprzy( -tylko z tym Marlonem #rando.. "le ostatecznie została. / 0)lądała' ten 1ilm2 / spytał, żeby podtrzyma( rozmowę. / &ie, ale słyszałam, że jest, no wiesz... / 3aki2 / 4aki ardcorowy, nie2 W salonie pod oknem leżał )i)antyczny materac, a obok, na niskim, secesyjnym stoliku, stał najwyższej klasy )ramo1on i wzmacniacz, przy nic za', przesunięta ku 'rodkowi pokoju, pyszniła się pokaźna biblioteka, od dołu pod su1it zawalona książkami i winylami. + precyzyjnie rozmieszczone)o zestawu )ło'nik%w doc odziły a1ryka5skie rytmy. "rkadiusz lubił "1rykę. !ię)nął po pilota i z)asił 'wiatło. #ronił się przed powracającą, wszec o)arniającą 1alą pustki. Wyobrażał sobie siebie jako sur1era, za kt%rym pędzi 'ciana wody. Wpłynął w tunel i już wiedział, że niebieski łuk zwali mu się na kark. 6ostanowił zatele1onowa( do siostry. Wtedy zdarzył się wypadek.

7le trwała rozmowa2 &ajwyżej minutę.

+erwał się z posłania, włączył lampę i ubierał się w bezładnym po'piec u. Dziewczyna przewr%ciła się na plecy. 6atrzyła, jak usiłował wcią)ną( pasek w szlu1ki. / !tało się co'2 / spytała sennie. 6opatrzył na nią, jakby zobaczył ją pierwszy raz. / Wyc odzisz2 / zadała dru)ie pytanie. #yła na)a, nie licząc kolczyka w pępku. 8ebra wyzierały spod )ładkiej sk%ry. #rzuc zapadał się na)le i stanowczo, by wypełzną( ła)odnym wzniesieniem podbrzusza i wnikną( pomiędzy lekko rozwarte uda. 6lotła w powietrzu esy91loresy dłu)imi rękoma. / 3ak masz na imię2 / zapytał, zanim zdążył na dobre pomy'le( to pytanie. / 3a2 / zmieszała się i nacią)nęła prze'cieradło aż po szyję. #anaszak szukał kluczyk%w do samoc odu. +nalazł je w spodniac od )arnituru, kt%re założył na )oły tyłek. / Muszę wyj'(. Moja siostra... +resztą nieważne. Możesz tu by( jak dłu)o c cesz, )dyby' wyc odziła, zatrza'nij drzwi. / 3a też p%jdę. 3est pan na mnie zły2 / &ie. 6atrzyła na nie)o z lękiem. Wyszedł z mieszkania, jakby to on był tu obcy. &a dworze zderzył się z listopadowym zimnem. 6adał deszcz. Wsiadł do swojej dyrektorskiej

toyoty i uruc omił silnik. +a każdym razem dopadała )o ta sama my'l$ nie lubił te)o samoc odu. Mokry 49s irt przyklejał mu się do plec%w. Drżał. 6o dziesięciu minutac zajec ał na miejsce. +i)norował polecenie młode)o strażaka i zatrzymał się tuż za dużym wozem )a'niczym. :wiatła ulicznyc latarni i alo)en na tr%jno)u rozpraszały mrok. *aretka po)otowia odjec ała na sy)nale. "rkadiusz pomy'lał, że jest piętnasty listopada. ;rodziny 4omka. 4woje)o c rze'niaka. <zy *amil, mąż "nny, ten nieudaczny, s1rustrowany dziennikarzyna, też był w oplu2 *ilku strażak%w w pełnym rynsztunku pracowało przy tym, co zostało z samoc odu. #anaszak bał się podej'( bliżej. 4ramwaj wbity w rozoraną karoserię. 4rzec policjant%w w mundurac zasłania widok )apiom. 6otężny mężczyzna w cywilu rozmawia przez tele1on. #anaszak czuł się jak w samolocie, kt%ry ostro sc odzi do lądowania. / 6rokurator jedzie2 &o to wycią)nijcie )o z przyjęcia, c yba nie jest pijany2 Lekarz zaraz będzie. #anaszak podszedł do cywila, przedstawił się i powiedział, że rozmawiał przez kom%rkę z kierowcą na sekundę przed wypadkiem. 6olicjant zadał kilka pyta5. +anotował dane i numer tele1onu. 6oprosił, żeby #anaszak w poniedziałek stawił się w komisariacie dro)%wki w =da5sku na *artuskiej. / *to' tam pana przesłuc a. "rkadiusz spytał o o1iary. 6olicjant wymienił nazwiska. #anaszak poczuł c ł%d, jakby kto' )o wypatroszył i wypc ał lodem. / *to jest w szpitalu2 / spytał. 4ele1on policjanta zn%w się odezwał. /&iec pan jedzie na +aspę, tam się pan wszystkie)o dowie. +araz będę miał prokuratora. &iec się pan ubierze. Dostanie pan zapalenia płuc. "rkadiusz mac nął ręką z lekceważeniem. &ie czuł c łodu, c o( cały drżał. / <o się z nimi stanie2 6olicjant wydał jakie' polecenie komu' za plecami #anaszaka i wyja'nił$ / 0bejrzą ic lekarz i prokurator, potem służby odwiozą ic na Dębinki do +akładu Medycyny !ądowej na sekcje. !amoc %d odstawimy na nasz parkin), przejdzie badania, będzie )o można zabra( albo zezłomowa(. 6olicjant pojedzie pod adres z dowodu osobiste)o zmarłej. Miała męża2 / 4ak. / Ma pan z nim kontakt2 / 4ak / odparł #anaszak z wa aniem. &ie lubił *amila !rokacza. / &iec mu pan przekaże, żeby do nas przyszedł na *artuską, we wtorek, )dzie' między jedenastą a czternastą. <zasem trudno skontaktowa( się z rodziną, a musimy )o przesłuc a( i wysła( do prokuratora.

(2)
+a mordę / wła'nie tak c ciałe' bra( życie. 7 co z te)o wyszło2 3esienią, )dy dni były kr%tkie i ciężkie jak c mury nad miastem, a wieczory wlokły się jak po)rzeby, *amil !rokacz bał się wolnyc weekend%w. 6ustka siada ci na twarz i dusi. Dobranoc. Dobra noc2 Wolne żarty. !en jak pija5stwo$ nie przynosi wyzwolenia.

3est dopiero po 'niadaniu. 6rawie cały dzie5 trzeba pali( 'wiatło. 7 co z te)o, skoro 'wiatło nie rozja'nia ci w )łowie2 Dziesięcioletni 4omcio zatrzymał się w pro)u spaluny i zerkał na *amila, rozpierając się w 1utrynie, jakby c ciał rozsadzi( drzwi. 0woc pracy twoic lędźwi. 0rka na u)orze. W oczac c łopca mieniły się lęk i ciekawo'(. &o)i, kt%ryc każdy staw zdawał się by( wykręcony w inną stronę, u)inały się i prostowały, lecz ni)dy do ko5ca. Dłonie, przyci'nięte do 1utryny, drżały z wysiłku. Wreszcie 4omcio odetc nął, osunął się, ukląkł i wylądował na czworaka. / #rawo, no 1antasma)orycznie, co nie, kosmicznie po prostu> / ładna, wysoka czternastolatka zjawiła się w polu widzenia !rokacza. 4o ona wymy'liła słowo spaluna$ połączenie salonu, speluny i sypialni. *r%tkie czerwone włosy i kolczyk nad )%rną war)ą. 7 lic o wie, )dzie jeszcze. Dziewczyna miała w sobie co' z ;my 4 ruman w *ill #illu / spojrzenie bezczelne w swej 'miało'ci, wiotko'( i ener)ię. + zadziwiającą lekko'cią postawiła brata do pionu. 4woja c%rka jest już prawie kobietą. 6oczuł w ustac )orzko'(, kt%ra ostatnio czę'ciej do nie)o powracała. / <zekaj, kareta podjeżdża> / zawołała ")ata. =łos o ciepłej barwie odziedziczyła po matce. ")ata nosi w sobie ten sam zalążek dziko'ci, jak pączek rozkwitający nieoczekiwanie w piękny kwiat szale5stwa, wła'ciwe)o ludziom zdolnym do wielkic rzeczy. 3est w tym podobna do twoje)o brata. / <zekam> / pisnął 4omcio i rozpoczął kolejną sekwencję niepełnyc przysiad%w, dop%ki siostra nie podstawiła mu w%zka. < łopiec wpadł w siedzisko. &a znak ul)i pu'cił bąka i roze'miał się zawadiacko. / :mierdziel z ciebie> / dziewczyna skarciła malca, pryc nęła mu w twarz, cmoknęła brata w )łowę i pc nęła w%zek do pokoju. ?ozanielony dotąd 4omcio opu'cił stopy z podstawek na wytarte, klekoczące klepki parkietu i usiłował amowa(, wrzeszcząc przy tym, jakby )o obdzierano ze sk%ry. *amil !rokacz zasty)ł w 1otelu, od)rodzony od dzieci podw%jną zasłoną$ splecionymi na piersiac rękoma i no)ą założoną na no)ę tak, że linie uda i wspartej na nim stopy tworzyły kąt prosty. W ten spos%b u1orty1ikowany, z obawą patrzył na roz)rywające się przed nim manewry. Dziewczyna sprawnie obr%ciła w%zek na tylnyc kołac i wywiozła brata na korytarz. < łopiec ucic ł. !rokacz wymacał papierosy i zapalniczkę w kieszonce koszuli. / &ie widzisz, że on się ciebie boi, tato2 / ")ata wpadła do salonu i stanęła nad ojcem w pozycji wykidajły. / Widzę. 7 co mam zrobi(2 #iję )o2 !traszę2 / &ie robisz nic, żeby złapa( z nim wsp%lną 1alę, on cią)le o tobie m%wi, lezie do ciebie, co nie, przewraca się i staje w pro)u, bo ty na nie)o nie patrzysz, a je'li patrzysz, co nie, to z obrzydzeniem. Wiesz, cze)o on się wystraszył2 4woje)o spojrzenia> 4o jest tw%j syn> Masz czterdzie'ci pię( lat, alo> 6ora dorosną(> !rokacz podni%sł wzrok na c%rkę.

/ &ie m%w do mnie w ten spos%b, tym tonem> / zaatakował. / 3est sobota, spędzimy razem dzie5. &ie c cesz, żeby c o( raz było przyjemnie2 / zako5czył bardziej u)odowo. "le ")ata nie przewidywała rozejmu. / Modlisz się, żeby burmistrz pu'cił się z zakonnicą, żeby wybuc ł )az albo ko)o' rozkwasiła ciężar%wka, żeby' musiał pojec a( i zbiera( materiał, co nie, pstryka( 1oty butom wystającym z czarne)o wora do tej twojej )azeciny> 8eby tylko z nami nie by(> My'lisz, że on te)o nie wie, nie czuje2 0n nie jest idiotą, nie jest )łupi> 3est inny> Wielki redaktor, tropiciel a1er, co nie> " rodzinę masz za )%wno> W )łębi mieszkania trzasnęły drzwi. 6ani !rokacz zako5czyła kąpiel. ")ata wymknęła się z pokoju, jakby z matką też miała na pie5ku. "nna nie wy)lądała na swoje @A lat. ?oz)rzana, bosa, zawinięta w kr%tki szla1rok, weszła do salonu i płynnym ruc em uwolniła spod ręcznika czarne, wil)otne włosy. / 6okł%cili'cie się2 6rzecież c cemy by( dzisiaj razem, prawda2 !rokacz przyjrzał się żonie. 3ak dawno nie widział tyc skrzętnie ukrywanyc krą)ło'ci2 4o już z rok, od kiedy nie pozwoliła ci się dotkną(. Dlacze)o taki przystojny, pełen wi)oru mężczyzna, nie znajdzie sobie koc anki2 Lubił my'le( na sw%j temat w trzeciej osobie. Lokalne piękno'ci, oczywi'cie te bardziej dojrzałe, interesowały się nim bardziej niż on nimi. #yły to opiekunki drobnomieszcza5skic karier swoic lub cudzyc męż%w, kobiety zdolne do po'więce5. &iekt%re stręczyły swoimi nastoletnimi c%rkami. &ie masz koc anki z lenistwa2 Batwiej byłoby c yba c odzi( do burdelu. +wariowałe'2 Do burdelu2 ?eporter lokalnej )azety nie może zadawa( się z tymi kilkoma tutejszymi kurwami, a potem pisa( o korupcji w urzędzie i niemoralnym prowadzeniu się księdza wikare)o. + koc anką sprawa r%wnie beznadziejna, jak z miejscowym burdelem, m%j dro)i. 4u wszyscy się znają i w burdelu spotkałby' sąsiada, kt%ry okazałby się mężem twojej koc anki. "lbo koc ankiem twojej żony. 3ak się miewa żona, proszę pana2 / <zy ty mnie w o)%le słuc asz2 / podniesiony )łos "nny wyrwał !rokacza z krę)u własnyc my'li. / 3ak zawsze. "nna zi)norowała bezczelno'(. / 6ytałam, czy pokł%cili'cie się z ")atą2 <zy ani na moment nie mo)ę zostawi( was samyc 2 3este'cie )otowi wydrapa( sobie oczy2 / &ie pokł%cili'my się. !trasznie dłu)o siedzisz pod prysznicem. Wiesz, jakie wysokie rac unki płacimy za ciepłą wodę2 / usiłował zmusi( "nnę do de1ensywy. 6odeszła do męża, usiadła mu na kolanac i objęła )o za szyję. / *oc anie, ten dzie5 jest dla nas, nie zepsujmy te)o, dobrze2 / szepcząc, obsypała *amila pocałunkami. / 4ak mi się marzy odrobina luzu, wiesz, mam dosy( szkoły, cudzyc dzieci, rozstrojone)o 1ortepianu i )łupic melodii, kt%re muszę )ra( na zajęciac z rytmiki. 4ak bym bardzo c ciała minutkę dla siebie, wiesz... Wieczorem, jak będziesz )rzeczny, dostaniesz na)rodę. *to' się tobą zaopiekuje. +)oda2 6ozwolisz mi krzycze(2 !rokacz u'miec nął się i pocałował ją w usta. 4o niewiele r%żni się od prostytucji, nie sądzi pan, redaktorze2 + tym, że u nas w domu to kurwa jest klientką. Badnie powiedziane. #yłoby dobre zdanie do artykułu w brukowcu. 6roszę zobaczy(, jaki wspaniały rynsztok, drodzy pa5stwo. 4ak cudownie tu cuc nie. "nna przyjęła c yba, że to u'miec dla niej, i z wdzięczno'ci zmieniła pozycję / dosiadła *amila jak "mazonka i przywarła do nie)o, zaciskając uda. / #ądź troszkę lepszy dla dzieci. 4ak niewiele czasu spędzamy wsp%lnie. &iec ten dzie5 będzie dla

nic . " noc dla nas. 6ojedziemy do =da5ska, wiesz, jak 4omcio bardzo lubi statki. " p%źniej )dzie' na wyżerkę. +jemy dużo niezdrowyc , tuczącyc rzeczy i popijemy colą. 3a poprowadzę, weźmiesz piwo. &ależy ci się. !pr%bował rozc yli( jej szla1rok. / &ie prowadziła' od lat. 6owinni zabra( ci prawo jazdy, wiesz2 / powiedział. +aprzeczyła ruc em )łowy, odsunęła je)o ręce i wstała. / +awsze sobie radzę. &ie zaczynaj. +obaczysz, zapalimy 'wieczki, otworzymy szampana, włączymy muzykę. #ędzie, jak kiedy'. +)oda2 ;wierzył w obietnice. + początku wyc wycił, p%źniej z)ubił nutkę sztuczno'ci w )łosie "nny i cie5 przymusu w jej u'miec u. W kieszeni redaktora zadzwonił się tele1on. 6ani !rokacz patrzyła na męża z )%ry. / &ie rozstajesz się z tym nawet w sraczu. <okolwiek to jest, jeste' ojcem rodziny. &ie spieprz te)o, bo będziesz miał u mnie... wiesz co. Wyrwał z kieszeni aparat, wstał i wyszedł do kuc ni. Dzwonił kole)a. +wykle miał mocne in1ormacje i nieźle płacił. !rokacz przywitał się wylewnie$ / Wszelki duc 6ana #o)a c wali> <o sprowadza do mnie szarą eminencję2 / !łuc aj, bo nie mam czasu. Dzwonił do mnie !najper iC / 4en tw%j wszystkowiedzący paparazzo2 / wtrącił !rokacz. / &ie przerywaj mi, koc anie, tylko słuc aj, dobra2 Ma)dalena Libicka wybiera się do tej waszej zapomnianej przez same)o Diabła mie'ciny na po)rzeb. < cę mie( z te)o materiał, jasne2 < cę mie( czarno na białym, że tam była. Dowiedz się, jak nazywa się ten sztywny i co )o łączyło z Libicką. Może jest jaki' 1ajny trop. +r%b zdjęcia. 7 daj mi co' eDtra. +a co' eDtra, płacę eDtra. Wszystko jasne2 / &ie powiedziałe', kiedy to ma by(. / 3ak to, kiedy> <iesz się, że nie wczoraj> +araz, to jest r%wno o dru)iej. ; was też jest czternasty listopada dwa tysiące dziewiąte)o czy się sp%źniacie dwadzie'cia lat2 Macie c yba jeden cmentarz, co2 / 3eden czynny / odparł !rokacz nerwowo. / Wybacz, nie doceniłem metropolii. #ierzesz to czy dajesz mi dupy2 / #iorę. / &ie zawiedź mnie, bo cię wydymam, a potem zabiję. 3este' moją ostatnią nadzieją> 6a> 7 melduj się> !rokacz zaczerpnął tc u i cic o klął. Ma)dalena Libicka. =adają, że więcej o)nia ma w sobie woskowa 1i)ura Marilyn Monroe niż ta lodowata lala. / *oc anie, szykuj się, doc odzi południe, a my cią)le w domu> / "nna zajrzała do kuc ni. / <zy ty wiesz, że ja nie ma co na siebie włoży(2 4o jest straszne> Wszystko przez to, że ty mnie ni)dzie nie zabierasz> *amil pomy'lał, że dawno tak nie trajkotała w tonie żartobliwej skar)i. 6owiedział to tak spokojnie, jak potra1ił$ / &ie mo)ę z wami jec a(. Muszę pracowa(. +apadła cisza. 4upot st%p "nny ucic ł. 6o minucie w kuc ni zjawił się 4omasz. 6rzyszedł na czworaka.

/ &ie jedziesz z nami, ta... tato2 / spytał, usiłując jak najmniej się jąka(. *amil poczuł, jak 'lina wysyc a mu w ustac . / &ie mo)ę. 6ojadę następnym razem. 0biecuję. 6opatrzył na c łopca. 6odrapał )o po )łowie. 3ak pies. 4raktuję )o jak psa. *oc am )o jak psa. 4omasz uczepił się n%) ojca i wspiął się po nic z trudem, aż wreszcie stanął na własnyc . *osztowało )o to sporo wysiłku. Wyczerpany, przykleił się do *amila całym ciałem i powtarzał$ / 4ata, jedź z nami, tata, tata>.. &astępna wtar)nęła do kuc ni c%rka. / +ostaw )o> / wrzasnęła isterycznie / 0n cię nie koc a, on nas nie koc a> Ma nas )dzie', rozumiesz, )dzie', co nie> !rokacz nie protestował. / 4ata, jedź z nami, tata, ta...ta> / jąkał się c łopiec. *amil czuł, że dłużej te)o nie udźwi)nie. 6rzerażała )o wizja soboty z rodziną, ale nawoływania syna zmiękczyły mu serce. 0 żesz ty i kurwa je)o ma(> / zaklął w duc u, bo panicznie obawiał się wzrusze5. Wzruszenie roztkliwia, odbiera rozum i jest kwintesencją złe)o smaku, m%j dro)i, więc powstrzymaj łopot powiek i łomot pompki pod żebrami> +amierzał powiedzie(, że zmienił zdanie i jedzie do =da5ska, )dy w kuc ni zjawiła się "nna. Wystarczyło jej pię( minut, żeby się ubra(, a nawet troc ę wymalowa(. !rokacz co1nął się pod kuc enne okno. &ie drażnij bestii, redaktorze. "nna miała zaci'nięte usta i czerwone plamy na szyi, jak zawsze, kiedy się denerwowała. Dmuc nęła w )rzywkę i poprawiła ją błyskawicznym, mimowolnym ruc em dłoni. W oczac ten zimny blask, pamiętasz2 6rzed kilkoma laty po takim wła'nie cic ym wstępie urządziła !rokaczowi prawdziwie epicką awanturę. !p%jny wyw%d w konwencji krzyku i przekle5stw, z rzucaniem 1uriackim r%żnymi przedmiotami. !rokacz ni)dy nie rozstrzy)nął, czy wybuc szału był do pewne)o stopnia kontrolowany, czy całkiem, jakby to okre'liła ")ata, na spontanie. 4ak czy owak wolał unikną( powt%rki. / !łuc aj, tyC 4ak nie będzie, rozumiesz2 / m%wiła "nna. / 4ak nie będzie. !podziewaj się poważnej rozmowy. 3e'li nie jeste'my potrzebni tobie, to ty nam tym bardziej. #iorę samoc %d. Weźmiesz rac unki za taks%wkę na redakcję. / ;ważaj na tramwajeC / !rokacz włożył w te słowa do żony tyle troski, le zdołał z siebie wykrzesa(, ale nie zabrzmiało to przekonywająco. / Lepiej dla ciebie, żeby ten dzie5 szybko się nie sko5czył. Dzieci> 7dziemy> 3edziemy sami> ")ata pomo)ła bratu się ubra(, posadziła )o na w%zek, zawiązała c łopcu buty i po kilku minutac krzątaniny cała tr%jka opu'ciła mieszkanie. 4omcio pomac ał ojcu, udając, że robi to w tajemnicy przed mamą i siostrą. !rokacz spojrzał na ze)arek. Miał niespełna dwie )odziny na przy)otowanie się do pracy. +rezy)nował z lustrzanki na rzecz szybkie)o, poręczne)o, cic e)o kompaktu. +erknął, czy parasol jest na miejscu. Mimo domowe)o zakazu, zapalił papierosa, usiadł w 1otelu i przypomniał sobie wszystko, co wiedział o Ma)dalenie Libickiej$ około trzydzie'ci pię( lat, naturalna, słowia5ska blondynka, liczne romanse, dwa małże5stwa i dwa rozwody. < yba miała jakie' kłopoty z narkotykami. +wiązała się z synem jakie)o' milionera, kt%ry rzucił dla niej żonę i dw%jkę czy tr%jkę dzieci. ?zadko udziela wywiad%w, ale )azety i portale plotkarskie cią)le o niej piszą. < ce ją zaan)ażowa( sam 6edro "lmod%Ear. 0d ponad dekady na li'cie najpiękniejszyc kobiet Furopy. < imeryczna. 6odobno pije, podobno się leczyła. Ginansuje jakie' sc ronisko dla ps%w. *olekcjonuje cy)ara. Wzięła udział w kilku rozbieranyc scenac . &ie )ra w reklamac ani w serialac . Ma najwyższe w kraju stawki za dzie5 zdjęciowy. 6rzed kilkoma ty)odniami wszedł do

kin nowy t riller erotyczny z jej udziałem. <o' więcej z Ma)daleną Libicką2 Marzenie. #ardziej prawdopodobny jest złoty los na odpu'cie. !rokacz wyjrzał przez okno na rynek. 6ołowa listopada przyniosła pierwszy atak zimy. + nieba spływały piękne płatki 'nie)u. !łupek rtęci na termometrze zatrzymał się tuż poniżej zera. Dro)i są 'liskie. "nna nie jeździ w takic warunkac . 6owiedzmy to sobie wprost$ ona nie umie jeździ(. +adzwonił po taks%wkę. <zarny karawan ze złotym napisem 0statnia Dro)a dotarło już na miejsce. *ierowca oparł się o maskę, palił papierosa i patrzył z niebo. &ad miastem wisiało wielkie c murzysko. +a białym płotem, kt%ry w )asnącym 'wietle dnia stawał się szary, rozcią)ał się cmentarz. Wiatr psocił po'r%d kwiat%w i zniczy, a )roby i krzyże stały niewzruszone. 6rzy karawanie zebrała się )arstka ludzi. < o( do )odziny czternastej był jeszcze kwadrans, karawan wtoczył się już przez cmentarną bramę na )ł%wną aleję. +a samoc odem płynął pod prąd wic ury parasol księdza. +a nim kroczył ministrant z krzyżem, a na ko5cu pięcioro żałobnik%w / trzy kobiety, w tym dwie zakonnice w czarnyc abitac i otyły mężczyzna, popyc ający z trudem w%zek inwalidzki, w kt%rym siedziała drobna istota w czerwonej kurtce, płaszczu przeciwdeszczowym i dw%c czapkac $ szarej wełniance i wci'niętej na nią ż%łtej baseball%wce. !rokacz towarzyszył temu dziwnemu konduktowi z pewnej odle)ło'ci, postępował za nim jedną z bocznyc alejek i o)lądał się za siebie, wypatrując ko)o' c o(by odrobinę podobne)o do Ma)daleny Libickiej. <mentarz zdawał się nie mie( ko5ca. 4u i %wdzie zerkały na redaktora z 1oto)ra1ii przyklejonyc do pomnik%w u'miec nięte twarze zmarłyc . 3akby c cieli powiedzie(, że tam wcale nie jest tak źle, m%j dro)i. #rzozowy za)ajnik urwał się i karawan wjec ał na otwartą przestrze5. Wiatr rzucił się na żałobnik%w ze zdwojoną siłą. 6arasol nad )łową księdza skapitulował i / połamany / oklapł. Wzniesiony nad )łową ministranta krzyż ta5czył. 4rzy kobiety wyprzedziły mężczyznę mozolnie pc ające)o w%zek z zasiadającym w nim pasażerem, kt%ry dwoma rękami przyciskał do )łowy baseball%wkę. W ostatniej stre1ie cmentarza przeważały 'wieże )roby / kopce i zatknięte na nic krzyże. !rokacz zerknął na ze)arek$ niewiary)odnie dłu)i marsz trwał piętna'cie minut. <zterej )rabarze palili papierosy, wspierali się na łopatac i oddyc ali z trudem. W poprzek dołu ułożyli deski i przerzucili liny. =dy zajec ał karawan, pstryknęli niedopałki w piac i podeszli pod ba)ażnik, otwarty przez ministranta. *siądz 'piewał i odprawiał modlitwy bez zaan)ażowania. ;sta żałobnik%w poruszały się niemrawo w odpowiedziac . =rabarze dźwi)nęli skrzynię i umie'cili ją na deskac . *siądz skinął, by nie zwlekali. Mężczyźni naprężyli sznury, usunęli deski i trumna szybko zjec ała na w d%ł. *siądz doko5czył modlitwy. =rabarze wycią)nęli sznury i wzięli się do zasypywania dołu. *to' cisnął w wykop )ar'( piac u. +dumiewające, do jakiej wprawy można doj'( w 1ormowaniu na)robk%w, redaktorze. 6o kilku minutac za)łuszane)o przez wiatr sapania, )r%b był )ot%w. *amil stał zbyt daleko, żeby odcy1rowa( napis na czarnej tabliczce przytwierdzonej do krzyża, zatknięte)o w piac u. Dzie5 do)orywał. +a c murami )asło sło5ce. *siądz m%wił do zebranyc , ale nikt )o nie słyszał. Wykonał pospiesznie znak bło)osławie5stwa i czarna sutanna odpłynęła w towarzystwie białej alby ministranta, kt%ry ni%sł pod pac ą krzyż. ?ozeszli się żałobnicy. &ikt nikomu nie złożył kondolencji, żadnyc u'cisk%w dłoni, u'miec %w pocieszenia. W'ciekły na in1ormatora, kt%ry przecież dotąd )o nie zawi%dł, !rokacz ostatni raz spojrzał na 'wieżą mo)iłę, poprawił kaptur, upewnił się, że parasol jest cały i ruszył w dro)ę powrotną. Dopiero wtedy spostrze)ł pomiędzy na)robkami, kilka alejek od 'wieże)o kopca, smukłą, kobiecą posta(. W o)romnyc , ciemnyc okularac , przysłaniającyc p%ł twarzy, w kt%rej l'niły pomalowane krwistą szminką wąskie, lekko rozc ylone war)i, Ma)dalena Libicka wy)lądała jak istota z inne)o 'wiata, kt%ra potrzebuje opieki.

/ +imno, prawda2 / *amil stanął za plecami Libickiej i rozcią)nął nad jej )łową parasol. / Mokro / odparła Ma)dalena, wycią)nęła rękę i pozwoliła kilku płatkom 'nie)u rozpłyną( się na dłoni. =łos miała niski, )łęboki i dźwięczny. 6ac niała dro)imi per1umami. !rokacz pomy'lał, że "nna mo)łaby zadzwoni(. #yła to odle)ła, ulotna my'l, słaba i irytująca jak szmer tuż pod powierzc nią ciszy. / *im pan jest2 / Libicka nie odwr%ciła się. 6atrzyła na 'wieżo usypany na)robek, na kt%rym osiadały płatki 'nie)u. =asły natyc miast w zetknięciu z wil)otnym piac em. !rokacz nie był przy)otowany na tak banalne pytanie. Wypalił$ / &ie wiem. / "> / odparła cic o Libicka. / 4o interesujące. " kim ja jestem2 / 6ani jest... )wiazdą 1ilmową. / &o tak. Dziękuję, że mi pan przypomniał, redaktorze. *amil skamieniał. +n%w stracił pewno'( siebie. / !kąd pani wie2 / spytał po pauzie zbyt dłu)iej, aby zaprzecza(. / !trzeliłam. / <elnie. MożeC Może p%jdziemy stąd2 / < ciałabym się poże)na(, je'li pan pozwoli. Ma)dalena zbliżyła się do krzyża. *oniuszkami palc%w w czarnej rękawiczce dotknęła tablicy. !rokacz przeczytał napis$ -Diana #rock. HIIJ / HIIA. 6rosi o modlitwę.. 0'mioletnia dziewczynka. " to niespodzianka. !rokacz nie 'miał zadawa( pyta5, a Libicka nie zamierzała zaspokoi( je)o ciekawo'ci. &a)le, zupełnie niespodziewanie, odwr%ciła się do redaktora i *amil zobaczył w jej czarnyc okularac odbicie swoic )asnącyc oczu. 0ddec Libickiej był ciepły i miętowy. !rokacz poc ylił się i pocałował ją w usta. &ie umiały wytłumaczy(, dlacze)o to zrobił. Ma)dalena nie dr)nęła i nie oddała pocałunku. !rokacz spytał$ / 6ani niec ętnie udziela wywiad%w, prawda2 Libicka zanurzyła dło5 w kieszeni płaszcza i się)nęła po papierosy. *amil podał jej o)ie5. / 6an c ce zrobi( ze mną wywiad, redaktorze2 / &ieC &ie wiem. / 3est pan żonaty, redaktorze2 !rokacz pomy'lał, że to -redaktorze. wyjątkowo )o irytuje. " może c odzi o co inne)o2 0 samą tre'( pyta52 / 4ak / powiedział. / Dlacze)o pan tym razem nie kłamie2 / ?az mnie pani przyłapała na kłamstwie. Ma)dalena rozejrzała się. / Lubię cmentarze po zmroku. !ą takie bezpieczne. " pan2 / &ie, nie lubię. / Wie pan, nie umiem by( sama. 4ak mi się zdaje. <o ja plotę> / roze'miała się )ło'no. 3ej 'miec był niespodziewany i )wałtowny. &a c wilę wzbił się ponad 'wist wiatru. / < odźmy stąd> / Wzięła *amila pod ramię i pocią)nęła )o w stronę bramy.

Wyszli na ulicę. =łos Ma)daleny wzni%sł się wyżej, a twarz, tak się zdawało *amilowi, poja'niała, mimo zapadające)o mroku. Libicka przystanęła i wyswobodziła rękę spod ramienia !rokacza. +djęła okulary i popatrzyła *amilowi w oczy. 3ej wzrok byłC !rokacz nie potra1ił znaleź( sł%w. 4o nieruc ome spojrzenie m%)łby nazwa( zimnym, a jednak przeniknął )o dreszcz i koszula przylepiła mu się do plec%w. Libicka zacią)nęła się i powoli uwolniła dym z płuc. / &iec mi pan obieca, że nie będzie robił zdję(, dobrze2 4o jest prywatna sprawa pomiędzy dwoma przypadkowymi ludźmi. W porządku2 / &ie mam aparatu / odparł. / +n%w pan kłamie, to słyc a(. My, aktorzy, wiemy to najlepiej. 8yjemy z kłamstwa. &iekt%rzy z nas robią to tak dobrze, wie pan, że to kłamstwo jest... czym' w rodzaju prawdy, tylko... jakby to powiedzie(... nie dla nic . Dla was, tyc po dru)iej stronie, rozumie pan2 4o straszne. 3a my'lę, że to straszne. +na pan tu jaki' otel2 / 3akie' dwadzie'cia minut pieszo. / 3este'my na nie)o skazani. 3est taki 1ilm o kobiecie zabitej w otelu, pamięta pan2 !tary, czarno9 biały. / -4rzydzie'ci dziewię( krok%w. Kitc cocka. Wedłu) książki 3o na #ucana / odpowiedział !rokacz natyc miast. Libicka )wizdnęła z podziwem. Wyrzuciła papierosa do kałuży. / 6an kinomaniak2 / !tare dzieje / odparł. / Moje 1ilmy też pan o)lądał2 4o dziwne, wie pan, c ciałabym, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło moje 1ilmy i jednocze'nie... wkurwia mnie, że patrzą. ?ozumie pan2 / < yba nie. / 3a też nie. <zasem tak się zatracam w roli, że to się robi c olernie osobiste, takie moje. *iedy człowiek wpatruje się w lustro i cze)o' tam szuka, jakiej' prawdy o sobie, na o)%ł to nie jest łatwa prawda. "ni przyjemna. 4ym bardziej wtedy nie c cemy, żeby kto' na nas patrzył, nie c cemy, żeby nas zobaczył. #o patrze( na ko)o' i zobaczy( ko)o' to nie to samo. ?ozumie pan2 Mało jest takic c wil, kiedy człowiek jest prawdziwy. Mnie to się czasem zdarza, kiedy )ram. 6aradoks, nie2 Dlate)o nie lubię, jak patrzą. 3a wiem, że to c aos, ale... 7dziemy do otelu2 +awsze, )dy nocuję w otelu, obawiam się, że mnie kto' zabije. Kotel to idealne miejsce na zbrodnię. / 4ak / odparł !rokacz, kt%ry miał na my'li inne przestępstwo. 3e'li to niezbyt mocne okre'lenie na małe pieprzenie na boku, m%j dro)i.

6rzez kwadrans z okładem, )dy tak szli pod rękę w stronę rynku, *amil i Libicka prowadzili luźną, przetykaną zło'liwo'ciami rozmowę w tonie, jaki przyjmują starzy przyjaciele na pierwszym spotkaniu po latac . Libicka ukrywała się za ciemnymi okularami. !zczebiotała i 'miała się )ło'no, co rusz przystając, by potem i'( kilkana'cie krok%w w ciszy. !łyc a( wtedy było rytm r%wnyc , pewnyc , dłu)ic krok%w aktorki. ;licą przemknęła karetka po)otowia. "nna nie umie jeździ( samoc odem. 6rawo jazdy dostała za ładną buzię. 3este' durniem, jak zwykle. Libicka nie )ra przed tobą ani dla ciebie. =ra dla siebie. !iebie c ce oszuka(. 4o zaczyna by( interesujące. Diana #rock, lat osiem. <%reczka z przec owalni u siostrzyczek miłosierdzia. / &ie dzwoni pan do żony2 / przerwała kolejną pauzę Ma)dalena.

/ " powinienem2 / 0czywi'cie. &ależy ją uspokoi(. 6o co ma się denerwowa(2 3a zawsze dzwonię do moje)oC mniejsza z tym. &asze relacje są wiecznie niedopowiedziane, wie pan, jak to jest, )dy człowiek c ce zostawi( sobie troc ę swobody. Może pan posłuc a(, jak się to załatwia. 0barczam pana odpowiedzialno'cią za nasze szczę'liwe pożycie> / Libicka zarec otała, splunęła pod stopy i roztarła plwocinę koniuszkiem podeszwy. +robiła to z takim wdziękiem, że mo)łaby staną( jako żywy posą) obok Wenus z Milo i spluwa(, wzbudzając zac wyt publiczno'ci. 4o *olombina. <iekawe, kto jest "rlekinem. Może dzisiaj ty2 &ie miała torebki. =rzebała w kieszeniac jak mężczyzna poszukujący papieros%w. Wyjęła czerwony tele1on. !rokacz układał pierwszy akapit tekstu. +djęcia2 Dobiorą co' z arc iwum. 6odpiszesz pseudonimem. / Matołek2 / Ma)dalena zdjęła okulary i zaszczebiotała. / !łuc aj, będziemy kręci( do rana, bardzo cię przepraszam, nie wr%cę na nocC 4ak, będę )rzecznaC 3estem w pracy. &ic osobiste)o. &ie będę się z nikim pieprzy(. 4ak, zdjęcia się przedłużą. &ie znam nazwy tej dziury. 4y też bądź )rzeczny. *oc am cię. &ie pij. Wierzysz mi, prawda2 4o dobrze. Wiesz, jakie to dla mnie ważne. Dla nas. / =łos Libickiej zn%w był niski, )łęboki i dźwięczny. / Wr%cę do ciebie. 6a. / rozłączyła się. 6rzez c wilę szli w milczeniu. Libicka zapaliła kolejne)o papierosa. / <zy pan wie, że palę tylko wtedy, kiedy mam się pieprzy(2 !trasznie się denerwuję. !łyszał pan rozmowę2 Widzi pan, jak to się robi2 4rzeba tylko m%wi( prawdę. &ic tak nie przekonuje, jak prawda. / 6rawdę2 / zdziwił się !rokacz. / 6rawda jest tym, w co się wierzy. 4rzeba wierzy( w to, co się m%wi. 4o wszystko. 4eraz pan. &iec pan powie, że jest pan w pracy. / 3a2 / &iec pan zadzwoni do żony. &iec jej pan powie prawdę. "nna natyc miast rozpoznałaby kłamstwo, to jednak nie jest oczywiste. !podziewał się zarobi( na materiale o Libickiej, a zatem pracował. Wycią)nął z kieszeni tele1on i wybrał połączenie. 0dczekał kilkana'cie sy)nał%w, aż do komunikatu -numer nie odpowiada.. / Moja żona to twarda sztuka. Miałem pojec a( z nią i dzie(mi do =da5ska iC / Dostał pan zadanie. / 6owiedzmy. < ce mi pokaza(, że jest obrażona. 7le ma pani czasu2 / Do rana. Wr%cę samolotem. Muszę by( w ?ębiec owie przed si%dmą. Mo)ę w o)%le się nie kła'(. " pan2 / Dlacze)o nie przejdziemy na ty2 / #o się nie znamy. 0bcy jest panu saEoir9EiEre2 4o ile ma pan czasu2 &iec pan sc owa ten tele1on. <zeka pan, aż oddzwoni2 / &ie spieszy mi się. / &ie oddzwoni2 / &ie sądzę. Dlacze)o pani zdjęła okulary przed rozmową ze swoim... no wie pani. Libicka zatrzymała się, jakby c ciała powiedzie( co' ważne)o. / Dlacze)o2 #o oczy są zwierciadłem duszy, jak pan wie. *to zasłania oczy, ten kłamie. Dotarli na rynek, ładnie o'wietlony latarniami w stylu retro. Listopadowy c ł%d wypędził z placu

większo'( ludzi. !rokacz pomy'lał, że wkr%tce będą tu błyszcze( 'wiąteczne ozdoby i poczuł c ł%d )dzie' )łęboko w 'rodku. Libicka, kt%ra zn%w ukryła się pod ciemnymi okularami, zwracała na siebie uwa)ę nielicznyc przec odni%w. +djęła z )łowy c ustkę i potrząsnęła dłu)imi, jasnymi włosami. !rokacz ukłonił się jakiemu' znajomemu, kt%ry sztywno z)iął się w pas. / Wyjdzie na to, że ma pan koc ankę2 <zy oni mnie poznają2 / &iekt%rzy tak. *łopot w tym, że pani obecno'( tutaj jest mało realna. Dlate)o są skon1undowani. / <o to za )o'(2 / *t%ry2 Libicka podbie)ła do pomnika na 'rodku placu. Wspięła się na cok%ł i teatralnie pomac ała do redaktora. / 4en> / zawołała. #łysnął 1lesz. !rokacz wyobraził sobie to zdjęcie$ Libicka na podwyższeniu, wok%ł niej czer5, z kt%rej wyzierają 1ra)menty monumentu. *amil podał Ma)dalenie rękę. 6osłusznie zeskoczyła na ziemię i dy)nęła. / Wołają na nie)o #atman. 4o 3akub Wej er, założył miasto. 7 kalwarię. Libicka pokiwała )łową z taką miną, jakby c ciała wyrazi( sw%j naj)łębszy podziw. *ąciki jej ust na c wilę opadły. / W takim razie musiał by( niezłym jebaką. 0ni wszyscy najpierw jeździli na wyprawy krzyżowe i )wałcili dziewice niewiernyc , a potem stawiali miasta i klasztory. &a wszelki wypadek. =dyby #%) istniał. Wierzy pan w #o)a2 / &ie wiem. <zasem. " ten Wej er walczył pod Wiedniem. + niewiernymi, jak pani powiedziała. / &iewierni> / roze'miała się. / " kt%ż jest wierny2 3est pan lokalnym patriotą2 4o, doprawdy, urocze. +ły jest pan na mnie2 0 Wej era, kt%ry walczył pod Wiedniem2 / Dla pani nic nie jest ważne2 6o co tak zwraca( na siebie uwa)ę2 Libicka rozłożyła ręce w )e'cie bezradno'ci. / &ie umiem bez te)o istnie(. 3estem aktorką. 4o )dzie jest ten otel2 6rzemokłam i zmarzłam jak c olera. / #lisko. Kotel M. zajmował dużą kamienicę nieopodal rynku. !rokacz z ul)ą wprowadził Ma)dalenę po sc odac i otworzył drzwi do ele)anckiej recepcji. ?oman, portier o pucołowatej twarzy i ciemnyc , zaczesanyc na pożyczkę włosac , u'miec nął się zac ęcająco. !rokacz bywał w M. na obiadac z żoną i portier natyc miast poznał redaktora. Widząc )o w towarzystwie innej kobiety, zac ował dystans. / Dla pa5stwa, rozumię się, apartament w wieży z widokiem na stare miasto2 / spytał, odważnie patrząc w ciemne okulary Ma)daleny / Mamy akurat promocję i... / &iec pan sobie wsadzi promocję w dupę / odparła Ma)dalena, przedrzeźniając silnie akcentowane -ę. ?omana. ;'miec portiera stał się jeszcze szerszy. / 3ak pani sobie życzy, łaskawa pani. 3e'li o to c odzi, moja dupa jest pełna promocji, łaskawa pani. W kieszeni !rokacza zadzwonił się tele1on. / 4o pewnie je)o żona. / Ma)dalena mru)nęła do portiera i nieproszona podała mu dokument, aby się zameldowa(. ?oman przeczytał nazwisko i spojrzał na aktorkę z nabożną czcią, c o( poznał ją natyc miast, )dy zjawiła się w lobby. +łożył dłonie do modlitwy. Libicka stała jak posą), po ustac kt%re)o błądzi tajemniczy u'miec .

/ &ie mo)łem uwierzy(, że kto' taki w naszym mie'cie> / ?oman przewinął dokument pomiędzy palcami jak wytrawny pokerzysta kartę i wklepał dane do systemu, mlaskając przy co dru)iej literze. *amil wyrwał tele1on z kieszeni dżins%w. +e)ar w otelowym olu wskazywał kwadrans przed czwartą. "nna milczała od ponad trzec )odzin. 0na nie c ce się nad tobą znęca(, a jedynie zac owa( )odno'(. 7 to jej się zawsze udawało. 0dsunął się od szerokiej lady, przy kt%rej Libicka i portier ucinali sobie miłą po)awędkę. 0druc owo zerknął na wy'wietlacz i odrzucił połączenie. Dzwonił kto' inny. Wybrał numer do żony. +aklął i spr%bował skontaktowa( się z c%rką. 6o kilku tonac w słuc awce eksplodował ostry, rockowy kawałek i nie'miałe pi'nięcie oznajmiło, że można zostawi( wiadomo'(. / ")ata, m%wi ojciec. 6owiedz mamie, żeby się odezwała. Libicka zdjęła kurtkę, rzuciła ją na blat recepcji i przez ciemne okulary wr%żyła portierowi z ręki. Wypuszczając z dłoni dło5 ?omana, zostawiła w niej kilka banknot%w. / ?eszta dla ciebie, pederasto. +erknęła przez ramię na redaktora. / Wynajęłam dla nas apartament w wieży. 6odobno 'wietnie wy)łuszony. + kuc ni przyniosą nam co' do jedzenia / oznajmiła i odjec ała windą. !rokacz zatele1onował do syna. *obiecy )łos oznajmił, że abonent jest poza zasię)iem lub ma wyłączony aparat. <o oni kombinują2 "nna c ce wojny2 6roszę bardzo, będzie ją miała. 7dę zają( się czym'... albo kim' innym. Wbie)ł na ostatnie piętro. Drzwi do jedne)o z dw%c apartament%w były uc ylone. !rokacz zdyszał się i pomy'lał, że powinien popracowa( nad 1ormą. 0biecał ")acie, że będą razem bie)a(, ale nic z te)o nie wyszło. !łowa, słowa. &ajsłabsza waluta 'wiata. !ię)nął po tele1on i wyciszył dzwonek. 3e'li p%jdziesz dalej, nic cię nie powstrzyma. 6opatrzył na ze)arek$ czwarta. Kotel znajdował się na starym mie'cie, dwie minuty pieszo od kamienicy pod siedemnastką przy rynku. Może "nna i dzieci są już w domu2 +za uc ylonyc drzwi wysunęła się biała, smukła ręka z ruc liwymi palcami i wcią)nęła !rokacza do apartamentu. +obaczył po'ladki Libickiej, umykające w scenerii pyszne)o art dLco. *ształtne p%łdupki z przedziałkiem, biodra, talia i linia krę)osłupa / jak skrzypce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful