Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA

3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE − ZIMA
Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: • pojednostavljen • podroban Primjena pojednostavljenog proračuna → za stambene zgrade s najviše tri stana ???

Pojednos tav l jeni pos tupak proračuna gubitaka topline prema EN12831
u obzir se uzima samo prolaz topline (tj. toplinski gubici) kroz vanjske plohe NE proračunavaju se unutarnji toplinski gubici za korekciju top. gubitaka ovisno o okolnom stanju služi temperaturni korekcijski faktor fk ukoliko se uzima u obzir utjecaj toplinskih mostova dodaje se još ΔUWB=0.10 W/(m2K)

Toplinski gubici: 1. transmisijski toplinski gubici (provođenje topline kroz okolne plohe prema okolici i tlu, te prema okolnim prostorima s različitim opterećenjem) 2. ventilacijski toplinski gubici (posljedica strujanja zraka kroz ovojnicu zgrade i između pojedinih njezinih dijelova, odnosno prostorija) 1 . T r a n s m i s i j s k i t o p l i n s k i g u b i c i ΦT u pojednostavljenom postupku proračuna:

ΦT = H T ⋅ (θint − θe )

ΦT = HT ⋅ (θint − θe ) = ∑ A ⋅ (U + ΔUWB ) ⋅ (θint − θ e ) ⋅ f k
pri čemu su:

HT = ∑ A ⋅ (U + ΔUWB ) ⋅ f k

ΦT
HT

− transmisijski toplinski gubici, [W] − koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, [W/K] − unutarnja projektna temperatura (u prostoriji), [°C], (Tablica 1) − vanjska projektna (okolna) temperatura, [°C], (Tablica 2) − površina plohe, [m2] − U-vrijednost, koeficijent prolaza topline, [W/(m2K)] − temperaturni korekcijski faktor, [−], (Tablica 3)

θint θe
A U fk

ΔUWB − dodatak za toplinske mostove, [W/(m2K)]

1

učionice kafići. a negdje -18°C 2 . restorani dječji vrtići. galerije crkva θint [°C] 24 20 20 20 20 20 20 20 16 16 15 Tablica 2: Vanjska projektna temperatura θe− ZIMA Mjesto Bjelovar Delnice Dubrovnik Gospić Hvar Imotski Karlovac Knin Makarska Ogulin Osijek Pazin Požega Pula Rijeka Sisak Slavonski Brod Split Šibenik Varaždin Vinkovci Zadar Zagreb θe [°C] -18 -18 -2 -24 -2 -6 -18 -9 -4 -20 -18 -6 -20 -6 -8 -18 -18 -4 -6 -20 -18 -9 -15 (-18)* * u literaturi se negdje navodi temperatura -15°C.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Tablica 1: Projektne temperature zraka u prostoriji θint− ZIMA Vrsta/namjena prostorije kupaonice ostale stambene prostorije uredske prostorije velike uredske prostorije prostorije za sastanke predavaonice. jaslice trgovački centri muzeji.

26 0.90 1.00 0.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Tablica 3: Temperaturni korekcijski faktori fk za toplinske gubitke prema različitim okolnim plohama ili područjima Toplinski gubici za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za prozore i vrata za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove za izolirane toplinske mostove za neizolirane toplinske mostove fk [−] 1.42 0.70 0.90 1.80 1.26 0.30 0.12 0. na vanjski zrak) prema negrijanim prostorijama prema tlu preko krova za ovješeni pod prema susjednoj zgradi prema susjednom stanu 3 .42 izravno prema okolici (tj.40 1.30 0.50 0.00 1.

00 0.9 0. [W/K] ΦT = HT⋅(θint−θe).5 0.7 0.00 0.6 1.4 2 A⋅U⋅fk [W/K] 350 10.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA PRIMJERI proračuna transmisijskih gubitaka topline prema EN12831 (nova norma) i DIN 4701 (stara norma – Prof. Ukupni transmisijski toplinski gubici fk [−] 1.7 0.3 1.6 1.80 107478 HT = ∑ (A⋅U⋅fk). [W] Tablica 5: Pojednostavljeni postupak proračuna transmisijskih gubitaka topline prema DIN4701 Podaci o temperaturama Vanjska projektna temperatura Unutarnja projektna temperatura Temperatura tla (ispod poda objekta) Temperatura tla (sa strane vanjskog zida) Razlika temperatura Δθ Razlika temperatura Δθ Razlika temperatura Δθ Transmisijski toplinski gubici Građevni dio vanjski zid (prema zraku) vanjski zid (ukopan-prema tlu) staklo / prozori / vrata krov pod Ukupni transmisijski toplinski gubici U [W/m K] 0.9 0. [W] 4 .9 0. Cetinić predavanje) Tablica 4: Pojednostavljeni postupak proračuna transmisijskih gubitaka topline prema EN12831 Podaci o temperaturama Vanjska projektna temperatura Unutarnja projektna temperatura Razlika temperatura Transmisijski toplinski gubici Građevni dio vanjski zid (prema zraku) vanjski zid (ukopan-prema tlu) staklo / prozori / vrata krov pod Ukupni koeficijent transmisijskih top. gub.3 A [m ] 500 60 1000 1800 2000 2 θe [°C] [°C] [°C] -15 20 35 θint θint−θe U [W/m K] 0.8 1900 810 240 3070.4 2 θe [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] -15 20 3 -3 35 23 17 θint θpo θpo1 θint−θe θint−θpo1 θint−θpo A [m ] 500 60 1000 1800 2000 2 Δθ [K] 35 23 35 35 17 U⋅A⋅Δθ [W] 12250 828 66500 31500 13600 124678 124678 ΦT = ∑ (U⋅A⋅Δθ).5 0.

[J/kgK] J 1010 c W kg K cz = pz = = 0. [m3/h] − specifični toplinski kapacitet zraka. [W] − potrebni volumni protok zraka.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA 2 .2 kg/m 3 ⇒ cpz ≅ 1010 J/kgK Iz [h-1] 4-8 2-3 4-6 6-10 15-30 Toplina dobivena procesom povrata topline u rekuperatoru: Φ R = Vz ⋅ cz ⋅ ρ z ⋅ (θint − θe ) ⋅ λ [W] λ − koeficijent povrata topline na rekuperatoru 45-70% → λ = 0. [m3] − potrebni broj izmjena zraka.odsis kuhinja ⇒ ρz ≅ 1. V e n t i l a c i j s k i t o p l i n s k i g u b i c i ΦV u pojednostavljenom postupku proračuna ΦV 1 = Vz ⋅ cz ⋅ ρ z ⋅ (θint − ulaz − θe ) Vz = V p ⋅ I z pri čemu su: [m3/h] [W] ΦV1 Vz cz − ventilacijski toplinski gubici ukoliko se NE koristi toplina otpadnog zraka. (Tablica 6) θint-ulaz =22°C θint =20°C Iz toplinskih tablica očitavaju se vrijednosti ρz i cpz za zrak: ρz − gustoća zraka . [kg/m3] ρz θint θe Vp Iz θint-ulaz − temperatura ubačenog zraka u prostoriju.50 Ventilacijski toplinski gubici ΦV ukoliko se koristi toplina otpadnog zraka preko rekuperatora: ΦV = ΦV 1 − Φ R [W] 5 . [kg/m3] cpz − specifični toplinski kapacitet zraka. [°C]. (Tablica 1) − vanjska projektna (okolna) temperatura. [°C]. [W/kgK] − gustoća zraka.28055 1h 3600 s kgK Tablica 6: Potreban broj izmjena zraka Iz Vrsta/namjena prostora autosalon uredi − s prozorima uredi − bez prozora sanitarni prostori . ureda…). [°C]. (Tablica 2) − volumen prostora (autosalona. − unutarnja projektna temperatura (u prostoriji). [h-1].

IZLOŽBENI PROSTOR AUTOSALONA Volumen prostora Potrebni broj izmjena zraka Potrebni volumni protok zraka 2. [W] 461981 Preporučene brzine zraka u sustavima niskotlačne klimatizacije: vz = 2 − 6 m/s Potrebna presječna površina kanala: A= Vz 15 = = 2.784 m Ukoliko su kanali kružni. … Volumen prostora Potrebni broj izmjena zraka Potrebni volumni protok zraka Ukupni potrebni volumen zraka Vp3 [m3] [h ] [m /h] 3 -1 Vz Vp1 [m3] [h ] [m /h] [m3] [h ] [m /h] 3 -1 3 -1 12000 4 48000 1500 4 6000 … … … 3 Iz1 Vz1 Vp2 Iz2 Vz2 Iz3 Vz3 Vz = ∑ (Vzi).5 m2 6 vz 4A = 4 ⋅ 2.5 = 1. UREDI (bez prozora) Volumen prostora Potrebni broj izmjena zraka Potrebni volumni protok zraka 3.5 672646. potrebni promjer kanala D iznosi: D= π π 6 .28055 1. [m /h] [m3/s] 54000 15 Ventilacijski toplinski gubici Specifični toplinski kapacitet zraka Gustoća zraka Temperatura ubačenog zraka u prostoriju Unutarnja projektna temperatura Vanjska projektna temperatura Koeficijent povrata topline na rekuperatoru Ventilacijski toplinski gubici Toplina dobivena procesom povrata topline Ukupni ventilacijski toplinski gubici Ukupni toplinski gubici cz [W/kgK] [kg/m ] [°C] [°C] [°C] [−] 3 0.70 354503 ρz θint-ulaz θint θe λ ΦV1 = Vz⋅cz⋅ρz⋅(θint-ulaz−θe).68 318143. [W] ΦR = Vz⋅cz⋅ρz⋅(θint−θe)⋅λ. [W] Φ = ΦT + ΦV.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA PRIMJER proračuna ventilacijskih gubitaka topline Tablica 7: Pojednostavljeni postupak proračuna ventilacijskih gubitaka topline Potrebni volumni protok zraka 1.2 22 20 -15 0. [W] ΦV = ΦV1 − ΦR.

Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA U k u p n i p o t r e b n i v o l u m e n z r a k a Vz. [m3/s] ili [m3/h] → DIMENZIJE KLIMA-KOMORE GEA 7 .

Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA U k u p n i t o p l i n s k i g u b i c i Φ = ΦT + ΦV [W] → površina TOPLINSKE STANICE → prema dijagramu u podlogama Dijagram za određivanje potrebne površine kotlovnice i toplinske stanice 8 .

a izmjenjivač u struji svježeg zraka kao hladnjak 9 . a izmjenjivač u struji svježeg zraka kao rekuperatorski grijač LJETO . povrat osjetne topline iz otpadnog zraka − REKUPERATORI TOPLINE 2. a drugi u struji svježeg zraka kao posrednik za izmjenu topline u zatvorenom sustavu s crpkom između dva izmjenjivača koristi se smjesa etilenglikol-voda (radi zaštite sustava od smrzavanja u zimskom razdoblju) ZIMA .izmjenjivač u struji otpadnog zraka djeluje kao hladnjak s izlučivanjem vlage (regenerativni prijenos topline). O – otpadni zrak Rekuperator s posrednim medijem: sastoji se od dva izmjenjivača topline koji su povezani u zatvoreni sustav s crpkom jedan izmjenjivač je u struji otpadnog zraka.Tehnički studio − INSTALACIJE ZGRADA Dva temeljna načela povrata energije iz otpadnog zraka u sustavima ventilacije i klimatizacije: 1.izmjenjivač u struji otpadnog zraka djeluje kao grijač. povrat osjetne i latentne topline iz otpadnog zraka − REGENERATORI TOPLINE Rekuperator s posrednim medijem Rekuperacija topline pomoću pločastog izmjenjivača topline → V – vanjski zrak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful