You are on page 1of 18

+

~
~
N
S
CD
~.
a 0
N *
~ I\J

2-

NL _

+

' ..... ,

+

fJl !'I :-J PI f"
-::::,> c 0 >
2 m "11
> -..:a; (JJ "11
0 ~~g =i c;; E
0 2 2 2:j
~ ~ .... > ~ 6
6 C3Q ;;::
~ ""<0 m ~ 2
a $I) ~ 0
r Q) 2. :D
Il>N Il> r::
z 2: g. ~ ~ 0
..., "'" ~
0 (j)"
:Il &l <,. r- >
i!: ~j ,§ 2
~ ~
(5 (g'a ,<b
z :3", <b (5
-::::, !jl@ !'l' 2
-., Z
§ ~'2.
S >
<il i!:
"" m
i3 '"
3
~ ~
<ii' s'
<0
'" '"
<b 8:
~ s !'l
$1. IJ> 0
t» m
Il> . .., en
:if c;;
g. <f 2
Il> '" ~
~ X 5
o· 2
~ Z
2 C
~ 0 ;;::
[]J
m
:D
~ o
a en
1il ~ ~
~
Q:
s
~ N
!=l. 'ij
'-- o
8.
CD
+
... <D
3
2
..... , "- c
-..... 3
-e ~ " Q I;T
!!l;
V)
:::. , ~ !1)
,
rIl
~
~ ~ ~
~ ()
:t;.
~
~
"1 0
CJ\ W
N
..... I
N .. IS
0
0 w
... C N
,(; :!1 !X'
2 :u .ia
c o !~
3 ~ '2 2
I;T !~ ~
!!l;
'" '<I> <D
" []J
0.. 50.
r.t} 9;
iil :>
<0
m $I)
:>
C.
8
3
2
c
~
!!l;
""
Il>
~
""" -.

-

- ...

- .-

-

:::

...

-

-

-

-

-

=-

-

-

==

... ... .. .. N

....

N

....

"11
c: r=
m
wi 2
c
Ni i!:
[]J
m
I :D
-.,0,
f'.);
1'-3.
!" ":Ii N ~i C) ~ '\:) C) :D

. ........ \)

+

+
61
3 5'~
r-
;!: ;;-s:
N ~([)
J3 ro
~ til~
3. o~
I\J :::J..,
~ 'gO"
~ro
.... ~
roO
C/) .....
S
~([)
"t:i
iirg.
s'O
([)(§
Q.
S·"@
Sm
CD ~.
S·g
2tC/)
2 (;j'
C) ~
g·cf
:::J .C/)
C/) •
0-"'0
.., a
!R~
g.([)
;;.g.
(1)ru-
:3:::.:
,--C/)
III
;;:;--=::::
III (I) .....
::is
::--.([)
Oiro
g~
"'O~
ro..,
~8'
:-w-~
-:3
~
0
..,
~
(;j'
~
.!II

"'0
a
~
([)
g.
ru-
~
s· +

......

:--I

a.r (n' .0' C'"c::

Sic.:

en ~ (1)-

3 (1) (1) 0 ;:J ...

-CD 00.

;:;'§ !}l (1)

:::r~

. ...,~

iii'

~ ~.

::E

;:,:

:::r o c::

-

x

x

x

~ li ~ E
~ ~ 5' :Il
III ~ CD
..... ::J Ie
;J<; m- e: c
~ 0 ~
..., ::J .....
..... if J;I o
3 c::
S CD CD
IJJ '" II?.
~
CD
IJJ
{fl (fl f:I) (fl
~ <: ~ ........
~ \;) ~
<. ~ ~ ~
n-, ......, :Il
('\ rs-
<;)
~ IJJ
'0 'O!'\ 9-
CD CD~ 0
... .....~ c
::1-. m
,,"' III
~ 1: ;) ::J
a.
0 .~ "" ~
"
,5' '" CD
~ ~ ~ IJJ
!II !II ..,
,., "
<b (l) ~
~ r;
'- '"
~
.)0...;
...... x

x

...... ....

z o

~ <g

I\J

g,

NL- ~ _J

+

.... ",'

+

+

~r-----------------------------------'r------------------------------------------,

3

~

N

f Ii

""

~

UJ

r ···1

<) l

I i

I'i

. I.!J I

\~i Iwl i "I

,> !

II..,) I

I~i

I I:) I

I !

LIABILITIES

ASSETS

;:::;= CD

3

;:::;= CD

3

~ d ~

r

» en en m -I en

» (J)

en m

~

ru~ ~~ ~~ ~~ __ ~

00

r··· .. I i I

i

I

. I

~II\'--)I '-1'-..c1

\')] ~I wi

-...t:!

I i 1-.11 I t)t) i

: ! I

! ....01 !~i

~:

w

.....

Q

zr CD

...

~ m-

<,

:"t::

;'-J i~

t s-.

,

! 'til

i !

! !

'!::i

: :

,

........ \)J

~ <; ~

-...J ,-...t ' "-

~Ii ·;w

! ,v,

,tli ~ !--t" "li ~ il.l 1:)' '-J .~

I\)

··1 ,I.. i·

I i

I I

I ,

IS'\ !!~

~, I i'~ 1"-.1 ~II~I \.).\ I~ "I ! t"-I \)J I w

1"4:: I i I.JJ! ....t) w

io:-...! i .

1"'1 ! t::> i '-l \J.J

I~j i v,1 ~ 0<)

i I

ii I

i " !

+

~ !

+

en

~

~ m s: m z -I

l>

I

~

en m

Cri

l> z C

r

s

m

r-I m en

..-

m ::l

Ii

..

)::to 3 o C :::I

!Z :r

~

Di iii o ::s

-<

I

" = m

:z c 5: tll m

;J;J

l!? : \J.~ z 'wi ;;; ~:

a I ~ ~]

~! ~.i

+

+

00

ru

...........

~

-..J ~\>C '-C) -...t.

\::><0 ,v '-l --t. e-, <,

~ !

; ............

-- ·v,i

I~ '"

C): ""'

1::3! Q.<:)

~ 't:

'.~ .f'I

~ I .

'-.J I-;~

(i) 3

d :ii!

r

o Ci.i OJ C

~

m s: m

~

en

Ol Ol Ol Ol 00 -.J Ol 01

~

:c

o Ci.i OJ C

~

m s: m

~

+

en

~

~ m

:5: m z -I

III

I

:c m o !!!

~

en

l> z C

C (i)

m c: :c en m s: m z

~

00

o

co

(j)"Tl :tI:Oo ::C3

+

............ , ...........

+

+

+

ru

,

i

I~ .~

I 1

,

I ~

I

i !

;

.~

~.

,1....1 ~: _vr

.+

m

i

...

» 3 o ~ ::J

in

::J C 2. Cii' ii1 o ::J

-< I

"1l

= m

z c ;;: w m

!?

c~' o

Z

S.

m ::J

nr

...

+

+

+

;--J !'> ?" 7>- ~ !'" :-"
m 01 :§: :§; :Ii: 0' ~ ~~c: 01 at :§; :Ii: §: :€ Pic: ~ ~
a g ~ ~ 0"C!>$!l. !1! 1[ ~$!l. !!!. !!!.
~ ~ ~~r!!'~m C!>C!>
a ~ 9:....Lo 8 o ~~ ~ o
st !!!. ~ Dlg::r 0 0
(I> c: a ' ~ -< 0 $!l. (I>::r 0 !!l.
::J '" .... 3 '"
~ (I> ::\:: ...... 0 .... Pi= ~~ Pi=
/J) 3 ~ QDli
a ro DI e , ::;: ;;;:l .... ~ o@ 2" :!:
..... DI Q. ~.:ll. ::r0.5· (I> 0_ (I>
a ::J 0. ~ o·W (% 2 0111 III
3 0. g: IIIg: .....
01 ~ l' $m ~ :::T ::J(I> i
r ::J CII o./J)
s !!!. ..... w~ CJ
• "j-."O 0. (I> (I>
(I> "0 •. ~ IIIC11::J S' D" CII
.. iil~"" oc: ii
.... III < m~ ~o
5' (C .... 0::;: ~ 2!-s'
(I> 1'1 (I)~::r en
'" ~O-. g.:::;; CD o·
~ 00
~ ).. 0-; 3 ro::r n ::J
(II 00' I:
SII 'i- ~ ::l c: III :::I rf.=r .....
~ j ~"'ffi'" lit 0::>" a:
-...0. !!l Oll\l ..... Il: m
(1)' 0" 5-1\l
~ ~ 111»8
~ ::I:ijj"", (1)0"
{llo< !"'8
~ ::r=1II '"
CD~E"
P-(I)C!>
~
::r
iff ~:
3 ~i '-t -c -{: <,
~ <,
/D
g,¢ '-.\ "-J ~ \'X) »
~ " ~ ~3
2" ~ -c <, tJ OJo
V, ~ c:
3 ~ ;;:\.
;;;:l v- " btl '..J
§ "t" "'-l -...l '-....j e-, w
~ t::l':\ \;lO ~ .....
~ v.,
V<j V\ r-, 'I}
<,
;--J !'> ?" .l>- co ro .... tJ) ;--J ?> ?" !>- !'-l !'" ....
m 01 01 ~ rt ~ 0 m 01 ~ ~ ~ ~
::J g g ~ :x: ::J g ~ ~
~ ~ a
S- a ~ , ~ n m - ~
.... ., so a i'J ~
::r ~ ~ !', c 0 !'It ::- . ~
<l> r 3 ~ ~ ~ (\l r 3 t-
o! s· s· ~ <,
(I) I\l --:;.. ~ ~ c: 01 (I> s , 'j... ~ "')
PI '" Q. ~ g /J) ~ • (\ ... ~
g. ... t. r 0.
- ~ V'\ .... ;::;: r-? n. ~,
a s: o· .... VI m a st o· ., )..
3 a ::J '"' ~ 1\ 0 3 0 ::J ~ 0
c: a 1'\ " ~ '" C!> 0l::Io c: !!!. }. r.:::-.- (I>
c: <0 "0 )t' ~ /J) c: (C "0 '. ~~ ~ ~ '"
::J ::r III ('> ~o ::J ::r DI ~. ~O
(I> (C .t Y '" » ::I. I (\l (0 ~ » ::J.
..... 0> (I> ~1i!. (1) C!> It- " --'"0
/J) ., :::,.. ~ ~ o· ..... '" ... <=t.
s· s l" 0
~ . ~ ::J ~ ~ " . ... ::J
'-.,,(~ ) ~.
III ~~ to III ~ ~ {
~ 3' • ::J ~ loot ).
.....,.. ~ ~ :x: ::s. f'> (\
~., ~ ~ !\ " v- Ir-..
~ m ... " ~
l" ,. :xJ <; • ..
'l> ( .
"I "'-" r-t ~ }
~ ~ r ~ e-
5> (\'- .......
0....; ,..
I i aJ I i
- I I
C I I
I
it ::! it I I
3 Iwi 3 I I
m m I r-,
e.:> ::J:P tJ) ~ i~1 OJ
(1) \IJ 0.3 <, 0
n¢ I~ ~oo 'O¢ I~! --.t:: ~ ~ 0
}.) ~ '"
t> ~ OJ-c i I '-t: ~~
0 Ii) ~"'O ::J Q. '-.,,\ ~
2" (\l_ l"tl .......
3 ~ o:A ::::I.D) c: .... 2"
~ 3 1 I
::J I"- 0- ~ ~ }J ~ (\l
I~ 0. ::J (~ i .....
§ ~ ~ -,J I.\l § c- W V, 't: \)
I;;) ~ ") ~ i~1 ~ c () \) w
e ~ W ! I
I. Q/:,).I I.~J ru

+
- tJ)
~ 0
:J: :x:
m rn
lJ C
-I C
::I: r
» m
z N
C
!n I
-I Z
lJ
m <
» m
en en
c: ....
~ 5:
m
(J) Z
m -I
0 sn
c:
::D
3
m
(J)
- tJ) o ::::t m C c: r m (,,)

I

~

::::t m

:xJ "l1

» ~ tJ) ~ tJ) ~

m m

-I1'~'1 en~!

I' ·········1 <

I_.r

I'~I L~J I.YI

+

+
61 ~ f'- ~ !'J ..... en
3 0
~ m 01 t:,-. ~ l'
M ~ Iii "') :J:
j ..... ;;; ~ ) m
- ..... ~ ~ C
:::r a ~
s, (I) c:
III ol 3 ...c) 1-
a ,*.
I\J ![ III ~ b... r-
~ a. r.: ~. ~ m
..... ..... a.
a a: ~ <I) s, 0
0 ~ (I) 0')
3 ::l ~ ~ s:, ~
c ~ ~ . :::3. I
::J "0 j 1-. <') g,
(I) ~
co (I) 1\ ,.. ~ ::l en
5' 00 \ ~ ~ ~ l>
~ is) r-
III .. ~' ::l m
~ ll) ') ~ Q.
~ f'b ~ C 0
!" ........ ..,
\> ";}. >0- "T1
s: -;;:
'I j ~ -
'j- )., to Z
i'.:I ...... sn <
". ~ '" IS, m
'-'l s ~ ~ CB ~
s .' ~
, !\
!'\ " :s:
~ ~
") ~ §"a m
1'1 ~ -2..
.. Z
~ . -I
<; ~ ~ en
~ ~ l>
'..r
1"\ .:s .) Z
"- C
ru "\ ~ ~
"< ."
--.J ><
~ ~ m
~') "'" N ~ C
-c I.J..J ~ -0
w ~ III 0 l>
w '" ... -00
- en
-c ~ '\:) ~
..... t) or::':I ~ c-, en
-....0 ~ '-l m
I:) -I
en
z !D e-, \')() III
!a s-, 0() \rr }..) 0
00 N 0
fI) 00 .... -{.: w <, 0:>;"
.......
~ J:J "'" W 'J 'u.} ---~
(I) ~, ~ Ii'\ \I.J -.J E
(JJ ~ -c .....
C><:I ~ \!oJ (I)
-...tI tl w
S!l -c 0 ~
3
(l) G)
~ ......
"-J v- <, a
~ Iv.J ).) gJ
~ ........ fI)
<, V, ~ <::l
<, O~
I:) ~ ...... (l)
-..J "' ....... "- (JJ
<, <, ~ '\:) ~ "'0
<:s-.... ~ e- ~ ~ :::3,
o
........ 'I) C \;;\ (I)
;:::;: "-J
(I) <, >
3¢ '''l ~ ~ 3
"'" I:)() <; 0
CD ~ '-....l <, e
~ V, ..... ::J
Vj V, ,.......-
~ 'tI "'1 00 -.J m:o
i ........ ~ ~ ....... ----~
'-.I ~ ~ s-, "" '*' ~,
-.J '.J 0 16
sa. ~ c-.. e-, -c \'1 ....... J
....... 't:\ "l) a.
r;;
+ !» :-.J ?> ~ f'- !'-" !'J .....
m 01 0 ~ ~ ol III ol !;
~ !it 9' 0- Iii £, !it ::l
(l) 0 ;;; Q; a.
..... (JJ .., (!) 3 (JJ
9' ::l 10
0 ::!1 ~ 0 - co .....
(l) - ~ 2: a (JJ a fB'
01 r .., CD 3 3
5' a. ::::J CO'
~ (JJ III III 0-
Ii! (l) ~ III a. ~' a. s
(JJ iii ::::J a. a.
a ..... a. ;::;: 0- ;::;: 8'.
9' 1* 11> 0' 0'
3 ::l Q fJ ~
a c. ::::J ::l
:::r ~ ~ ~
c C m (l)
::::J (C .0 ..... "0 ~ "0
(I) :::r C ~ III ~
s» "'-I "6' ec 0
(l) (I)
3 ::::J" (JJ (JJ (I)
0 0' (JJ
0 (I) CD ~ ~ -(")
::::J >::!,
E - rJI III III -"0
3 ~ ~ g.
:::J ~ "" ::l

5'
l'-)
'" -J r- 0
~ ~ 't; 9'0
~ ~'1 ~ 'JJ e- ~ _~o
'" ~ e-, 1'-1.1-.) -,.J ~ $OJ!:2.
~ Y1 10 III 0
~ ~ W (JJ .....
OJ --J 6' \,)J G'- ~ iii'
W '-1) "" ~
\:) ,J
....... >01
3S'
<, W ~ ".) 0-
cO
t-l t \-J C) ::l(l)
~ ,.......-"0
f'olJJ V, I,J.J '-t> .9U1~
-. -c -... 1...., "0 -,
(l)e
'.....i .....0 ~ }J G"- ~~~ :::J -,
lrJ ..... 000
~ "J (l)::::J
C.O
.....
iii'
3
e", ~ W ~ N
9 ~
Q¢ ......... ....... vJ 0-, ........ ~OJ
w ,,--t. 1'- ...... ,~ ~ v, 0-°
E ...... co
(I)'"
3 --t ~ "-J:) -...,J \)
:::J l-) '-.I <, -.J:)
§ '-...J t::.
V, "-1:1 -c I;:) v, t)
~
~
-~::;'
m-:;;:
_C$ll
(l)..,
@
- .'

+
en
0
:J:
m
C
c:
r-
m
C1I
."
><
m
c
»
en
en
m
~ "
;=
m
z
c
;s::
IJl
m
?:l
\J
UJ
")
I
'-t)
~
~
+ + +
61 ?l ~ f'- ~ !'l en ?l ~ f'- ~ !'l en
3 :-" 0 0
~ m 01 ol ::!(J) rn 01 01 ~ ~
~ ::I: ::J ~ ~ ::I:
r\> iii ..... 30 ai !if .....
a> a> ~ m
:0 .., iii iii ([)C:: m .., iii iii ...
..... 00 C s= ~ !!> C
m zr 0 a- 0 a-
s, ([) - c::([) ([) - <;;) ~. 1"1,
en c: c:
a 01 r 3 :::!.O ol r 3 "I !'o
S' ::l- S' .\\
"" l[ ([) III (Or • ![ ([) III ~ ;:. ~ •
~ W 0.. _0 m W 0.. ';} m
W 0.. :Ta> - 0.. S;>
..... g. _(\)::l a g. <
- :l>::IJW Q) (:t .....
a s= 3 s= r-. ~,
3 a ::l -([)~ a ::l , ~
c:: !!!.. '0,< I c: c:: !!!.. ~ 0:. I
r Qa> ~
::r (0 "0 ::l (0 '0 ~
zr a> <=t. 0- ([) zr Il) ~ "
([) (0 <BCD r- co (0 0 "'tI
01 ([) 01 ([) !'o ... II
OJ W -oa g 5' W :::. ([) c:
5' ) W
~ ~:l> ~ ..,., '\- ~ o ::EJ
::!.
III -'::J I\) ~
~ &.'< Z ~ ~ 0
en '" ~ 0 ::z::
"" "" ::J
" '" ~ »
~ 1'\ ~ ~
t "I ~ iii (J)
:J
(J)r ~ '" "'" Q. m
.... 0
(")~ Il)Il) ~ \ '\ 0 0
0- ~::l m ~ " ............
-- W ,!:\ ~g-
c:: ([) ::) 039.0 ~' ."
3 31.. r- ;::}.
.=.~ -"'[]::E m 3 .. \'I ~ -
([)([) )' ) Z
9: ::l. a. , I,Q
&.a $I) <
i\ i"! <9,
~ ~ r-. ~ (B m
~ "'I ~, ~
~ ~ ~ 0-
~ £ s:
oS" III '\ 8'"
"\ " -2:. m
c::ll) \"I (') t., Z
it ss ... >- .•
3¢ -(00 ~. ~ -I
ru 9 "'Co- <, en
01 ~S" I..,
0 »
o's'
0> 0..2l.. Z
\:) C
i'
) ."
5<

m
~¢ -0 :0 C
gil) (\)
'0 »
- W ~ 1')
C3 -=:;j en
3 ~ <;:>a ......, ~
(\) (J)
::l Z !D" ~ ....... ,
..... m. - ~ -..I.) "" _0 m
s:: ~ -.0 ....... 'II IX) 010 -I
C) ~ -0 ....... 0- 'J -c t) -~
c:: ::IJ en
([) 0 m, -J ...... ~ w <;::)
0 ::::r ::l 6"- b:) "-
Q Il) s 0. ¢' ~
::E~ c:: W "
=r .., ~ -..J) W
5' (\) ~
g~ (\) W
.., (0 3
mit --i ~ ([) t-J
8=r ::J ::!l
~3¢ -Ill ::::l, ft ~ ~ --.0 "J to r
Il)-..j ~::l 0 ~ <, 0 m
0.. <, <:) Z
ii:01 o ~ -c 0
a> ~ \J) I:)Q ....... '" c
-, W ...... ..... ~ 05: s::
g'j =r t:) '-l --t -!!!.. OJ
~ -...l ~ m
C) ....... t> \JJ c:: ;:!I
c-, G' -- ([)
~ \)0 ~
"J ~ ~ W ~
mb ~¢ -., ~I.>.)
o~ ::lll) -...tl ,,) 'l'V
o..::J
o· _OW OJ ~ ~ ~ )-l o
cit¢> m-o (Xl ....... ........ a> ,
53 --O::E "- ~ ~ ~ ~ _w
~ (\) -....I ~ .... , ~ IX) o::::r 't)
i §~ 0' 0.. ....... !;:) -c -"'C
0..1\) e- -.J <, <;;) e:!, ~
'" ..... 't-l w a.
......
CI) '-.J e- ~ ~ e-, V)
a ~ -....J ~ '-G OJ ~
1;)
+ ,.J + +

.. ~ ~ ~ :-J ~ ~ f'o ~ !'J ...... - ~
o ;;j ."--t E [D
0 ::i ~ g i g i ::l i it! .~~ ~ ,\,i --
Q. I .. ..
m 01 01 .. .. .. .. '" '" • l:· 2 z
II> :z z z :z
Q' ::;! iit iit ~ ~ ~ : ~ '" ~~ ~' .::t .~ rrt:~J (D III
- 3
(1) '" " :, .m . ',"
f[ ... 'fii "iii <,: :~, ~. ~);) (1)
- I 0 ..... ...... . g1
:::r a Its.
(1) ..... ! 1'1) ~ '~:~
c::: f"\ h}j
In 01 r 3 iii "'~
5' .., OJ'"
~ , r- i !er, :h I I'l1 ' ~ ~,i
PI ~ m III ~ J'); :
a. Cb
a. r-: I; ...... ; Q. 1if!l
..... ...... .I.t) .
"0 a I ::.:- ",
III - 6' ~ 5~
~ 3 zr ::;! ~ 0 ~ 1.1)' I~" !(l~
~ a !!1.. I! ....
r ~ I:: A J'l). l't! 11) '" iii'"
:r co "0 §. -<il
II> (1) ::T III I' <: :, ~ ~Q:
.... I co f'l\ i\ ~
( ...... co ",,,,
(1) ~~
..... r.n :'\ :,(,' :B
_1?' 5' ~ II') ; m ltg.
o , i .
0 III <, I e 0- §i.
a. ~ ~: I .... \ i ~ ~<o
:::J : I: ' CbS
c I -...;:.. . , '3Cb
5' :!1 :!1 :!1 II J)o, -G)i:!1 ':~~ ~ i~ ill ~ ~a
(0 ii ia iii a . ,iii' ' : ,ii s !il""8
z ? Z I T71 :~I: ~f I'l\ : <, '~
0 ~ ~ ~ ~ ~ c::::§l'.
::Ii ~ " '" .. II> .. rrI<o
o '-I ~: e ,:h 1"),
II> "'\ s ~]
....
J ~ 1'1"'1 i ;. fly i~ :i~! 9:l ~8:
"-
S? ~ ~. I-- ilf~
:::J I !!2 f f.1 ~ f i i _en <6":'
II> ~ , ~ :;;:"l;
::E I: -De !
., " " " "
0 I'f)
:::t ~ f') ,I) "--,- .. I::
0' r.n
~ ~ -. 0-
Q. -... <, _ 0-
c::: ~'11 • ....J: ;00: ::T(1)(j)
::!, I ~ (1) 0" ....
:::J
co , lI)! ........ 0
"-f: 00 a.(1)r.n
g. -cn,....rb
II> t>O , ga.~cn
@ ~ "t. \)"\, ~: ,U'j • 5(1)!!1..
"0 'J. 1..1) ......... C!:lnlll
0 -c °lll-'<
a ~~ ~ ~I ::;!::J
:::J ~~ -- -...J, .£!.a.
co
"0 ~~ : .
m
. 6' ft ~~ i , ~
Q. 0-
J 3 I m~
?= CJ1
0> -::J
o
-G C\)
~ ~: :~ .: t;;) r.n
~:;; ...... ...... I 0
s;~ ...... !=> [DO'~
"'", <;
'2", Z r ~ c .... c
:,!;!; a (1) s-, w: Ti!e, 0 (il
~'!il cn 0
1\)", cn -~ 3iCl)
g'~ CJ 0 ...... "-t:: '-J cn 12.3
"'-'" 00' CI) .... ~ cnlllCl)
0- :~' -::J
8:' c a. -,-Wi ~ or
:,!a Ci! c
!$K CI) s 0
§. 3 c)' 00'
§l'a CD ::J
r.n 0-
~et ~ _~o
:,;'" (j)cn-
I' , _CI)~
~~ : , 3 ....
t~ : CD
~ \::) ~: ::J
",'" '=" -
~\l. (/)
iii'1'l iW\ <, ........
::;'0. ........ <,
s·g [ Wi \)Q '-'l . ....., :\)C,)
is' , , , V,
'3'" i~' ~; '-...J
(;j§ ~ 'f;::. : I;:lO , -0'
gii} "I'J ~ i"~ W .e-. ,I",,,, .6 PI
~~ '-tI ;~ ~ ....... .~
......
?~ w. e-, 'I:) V-r 'J ' '-l
"- ru

..D

+

+
en
0
::I:
m
0
c:
r-
m
CD
I
»
r-
r-
0
"11
."
-
0
m
::D
en
»
z
c
c
-
(J)
m
c:
II
(J)
m
s:
m
z
CiJ
a
0
."
!!
0
m
II
en
"T1
F
m
z
c
:1::
OJ
m
'1J
~
VJ
)..J
'0
~
v
+ +

I !Xl ;--J !'l $'1 !'- ~ !"l -" - - s
o ~
m 0' ~~o' g 0 ~ 0 ~ I? ~ 0 ~ I? ~~
~ ~ '<9S' i>~ 2 ~> Il~ir 2: ~> 2 ~> ~ z
«i i*- I i 2: ~ III
..., ~g~ fJ'~ ~ il'~f ~ ~ ~ J,1·§1lf ~ ~ ~.~~ ~ 3 en 3
- 2- ...... rf',! ~~3 .. or ~ ClI
=00 c:~m H~ gh gOCa ClI
::; a go.!O. s g~'I. s s g s 0
CD Ill"o'" ~re=
r- m""~ 3 a ::J
oi ~. 3!'.l:
I roC; Il' » W '(Sill:
![ ~3 e..
..... e.. ~ ~ 5;~
_.'0 g. -.
...... 9' ::1- * <II
a §:~ .g ~"O
g :J §~
3 1l'(I) ~ a. f §j'~
r- (0 -00 '0 0
s: ;::; e:::1! g g.:;;
~ <3 "'"
CD --....I 00::; rn c· ~5
.... g"p ~ "'" a~
0 I (i!e.. ~ ::J ~
S' roC III N' ~ § ;;,'
3 ::I, ~ e !a
(1)::1 c)"
:J(O -- ~8
ur::r ::J
...... ro "" ~~
am ~t 1"9'
3'0 :II ~ :II :!! Ii!
I ,<0 ia a a iii il
gg. z 2 Z 2 :i
"'(0 ~ ~ ~ ~
Q'O <D ~5'
~ (.0(1)
s 6' ;::8'
<liS
N'F!- iif-
~ III..., iil~
g~ '-8"
:J('p ~
~ s 16'
c..c.. s
<it
~ Ocr
~ s-, ~ ::t2,G)
~ V) "1 ~Qa
'-t VJ _e..ClI III
>c, Oro_III
\"lr-r \"v, _c.MCIJ
~ C III
s ~ v, g., III iii'
..... g~-<
UJ V,
~ .5!!,.c.
$ ;e
5"
3 ~ -::E
mill
01 -;:,
-..s ~ ~ ~ o
ClI
.!} ~ 00
..... 0
? ~ (JJO'~
Z r- ~ IX) (:: .... (::
!B. m ~ ~ ,,!!!,O en
0 00 \.I..) -..t _~ =I: CD
IX) m §:3
iii' 0 e-, "-0 -..l IIIIllCll
0- a ........ -c -~
(:: v-, fjj
en (::
CD a
3 0' 0
CD ;:, 00'
~ C/J 0-
fjj ~~Q
G)C/J;::;
_ClICD
3...,
~ ~ ('p
. W. I..\.l '\:) ;:,
fjj
'I'l . ~ v-,
'-to ~. e--
e- '"
:~, :"-b ~ ........ .... ----cj
~. :~ ~ ..... ~ ~ I_
W "J) -~
I:IC) <, \lJ ........ ~
~ "t
: \,1) , . t>Q v.J "-t) ru

+

', ...

+
en
0
::J:
m
C
c:
r-
m
.....
0
2
en
m
c:
:D
en
m
:s::
m
z
.....
en
a
m
:s::
"'CJ
r-
Q
m
m
en +

+

+

!Xl :-.J 9> $11 ~ ~ !" .....
m e} e}
::J f1 ~
iii ~ ~
.... .3'.
- S. a ,~ ::::--.
:::T
CD "l
e} c: 3 ~ . :'K
::J III j-.. ...
~ CD 1').
(/l a.
..... a. ~. \:::.
- ;:t, '-, 0
a - 0 <, CD
3 :::T ::J C1I
a !!!. -0
r t: » :::l.
S' ee '0 -""'0
CD :::T !)) g-
ee
eo --..I CD ::J
s· C1I
~
III
~
~
I . i
i
.
iff "'" . <, »
~i ,.." ~ _3
3¢ 1'1;) '-.i CDo
~ .-...J " -.... t:
::J
~ --.t; -
:"-t ;
w ~
I wi '-J
I ~
i 'J!
. I ru

!Xl :-.J 9> $11 ~ ~ !" .....
m e} e}
::J
iii ~ ~
....
SO S. -
CD a
e} c 3
::J III
PI CD
en a.
a.
- ..... ~: 0
a SO o· CD
3 ::J en
a !!!. -0
c: t: » ::::!.
::J ee '0 -""'0
CD :::T ~ -
15'
eo --..I CD ::I
:5' en
~
III
~
~
'.'. <,
iif ~. IS' »
'-J:) '-I) -3
3 ¢ CDO
0) : ......... ' <, -.... t:
0 ::J
: -
<, ......
w W
<,
<, " +
00 9> $11 ~ ~ !" ..... en
00 m e} 01 0
Z:::J: ::J " ~ ~ ~ :t
i'D PI i!I
-1m .... a - ~ m
:::DC so a ,~ ~ ~ ~ C
-e: CD c: 3 ~ ~ .t ~ e:
mr- e} ::J
CD ~ " "- r-
e:m ~ en ~ 't t'> •
..... a. m
::::I .... - ;:t, ~
a - 0 ... .1:\
:::T :J j ......
ON 3 a !!!. ) ......
Z c: t: -l....
1 ee 'E
::J ::T ~
en CD c.n ee
.. 0) CD ~
C1I ....
Ci) ~ $:\ '" m
- III ~ ....... m
:!I ~ .... ~ 0 Z
<, CD
~ "l C1I m
en " " -0
~. » ::I. -n
-""'0
S20 g. =i
::J en
Ci)
:::D
»
Z
~ oen ll) <:: <:
~ '(" "< "
-nO .l ('\ f"l
"% r- '\;j ~ ~
-m 0 r'\ r"\
00 ~
me: ,. <..)
~ ~
S20r- !i ~ 'i:. c}
»m :s ~ ::E
~ "\I -5'
C ...... .t:: .tI ~
...
s::W "'J ('> ,s3
~ 't- ~
21 ~ P
.... ~ a.
~ ~ .)
~ ~ .l
:0 ~
:!i I..,
'T1
- F
< m
z
m c:
5:
m OJ
m
>< ;J;I
"'0 <, .~.
m '\)() "-t'J
Z iff ---t: ....j » uJ:
en : '-t ~ !:XI " 1X\ -3 ~:
m 3 L> '-.l ~ ~ tl 00
ffi i~ -.... c j
a
:--t '-0 ...... ~'l t;)(l I~;
\Xl ....... '\J ""'
"> W ~ 0 w i ~i
tl i. t>!
+ +

+

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
:"'l 9> p1 ~ ~ !'> ...... 9 ~ P' :"'l 9> 91 ~ ~ !'> ......
m 01 01 ~
::::I
Gi et et
..., ~ .
9' S- a e-,
CD C 3
~ ::::I III
CD ~
en 0..
e. ...... 0..
- ai 0
a 9' 0 ~ CD
3 a ::I ---~
I:: e. ~-5.
c co "'0
::I :::T II) /:) ct.
CD ...... co ~ 0
...... (1) ::I
~ c» cn
5' ~
III ~
~ .t\"
--.;;. ~
.,
it »
3¢ <, <, -3
<:) ~ IDO
t1I -I::
.... 3-
~ ~
E>'..
e-, 0
~ ru

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
:"'l 9> 91 !"- ~ ~ ...... 9 ~ ?' :"'l !'> 91 !"- ~ ~ :-"
m 01 01
::I
Gi et et
... S- -
9' a
CD c: 3
01 ::I III
ro
![ cn c.
...... 0..
- g- o
a 9' m
3 a ::I
e. --- 0
c: c » :::l.
(Q "'0 --0
::::I :::T III <:to
CD ...... co 0
...... CD ::::I
-..j s» cn
5· ~
III
~
""'"
<, <;
c-, ~
it 'oJ '-J »
3¢ -3
N N lDo
-..j -I::
W ::::I
-
1;>Q t:<'I
W W
()() ~ +

Q~

~~ mm :tiC

cC: _.

enm m ..... C:UI

~I

m s: m z -I en

."

r= m

z c s::

OJ m

??

+

-I s ~ ::J ~ 0 ." ::! ::J :0 ." 0 CD' en
ii3 ~ @, c g CD C/) CD :::l, =I: ~
:r ~ c a- CD 0" c 3. 3. 2' 15"
t§' ~ c
~ C/) § ~' "0
~' C/) :::l,
3 ~' ~ s:I<> s: C/) ::y -<:
CD CD £ c 0
C/) Q) ::J
. 3. c s:I<> "0 CD
Q) 8 ::J
i 0" 0" "0
C Cil ::J ~ 0. 0. ffi'
(J) 0. ~ ~ ~
:i' ::J 0" @: <' sn 0
CD ![ § R 3 CD
(J) g' 0 ~~
C/) . ;0;' ::J @,
~ ~ ~' en R .3. l!-§'
CD - CD 0'
::::I CD CD ~ ::J
ur CD
(J)
CD
::J
C/)
CD
(J)
.... »
0, ........ 1\)(,) .f>, Irog
co -" ...... (,) (,).f>o. .f>o.CO c.n 0) ...... co -....I
-' 91 s;o fO co .... 1\)<..Tl co -....I <..Tl I\) ...... en -....I ~c
:.... 'i-.J ':...J . Co <.n 'i-.J ':...J Co :".. :".. en ::J
-....I 0 ...... ...... -
(,) ~~ ~ ~~ -....10) ~ co ::. ::. -....II\) co
...... 1\)0 .... <..Tl 0 .f>o.<..Tl I\) c.... s:: » m g :0 0 -I s:: s:: » 0 r- en » »
c 0 ::::I 15" CD c i re CD ~ I<Q ~ ~ ~ ~
-l R 5 ::J g. 3 ~ CD !a
c (J) Q) ~
[ ~ ~ ~ 3 CD S (jj ~' 3 ::J eI 3 3
zr ::J ::: ~ Q) 0 N' C/) 0 0
CD
o CD a. o m Q) ::J (J) g: ~' ::t ~ g: g: 0
CD ~ 5' 0 CD 0" a. Q) 15" 15" 15" 15" CD
15" ::J (J) (I) ::J (J)
CD ~ ~ 0 5' Q) 3 ::J ~ 15" .-. C'l
0" .., ur ... ::::I a. ::::I fir l!.§'
!& 3 '0 0 <ii o C/) a. CD Q)
a. (I) ~ fir 0 C ::J § CD (J) -
(I) III ii3 "0 ur a ~' 0'
0' ::::I ::J ::J ::J 0'
en III ro a. ::::I
::J ur o CD ::J 5' ::J §: ~'
CD (J) N' 3 CD s 0
a (I) ::J ~' S. 0
0' 3. 0 ~' ~
CD
::::I (J) 8
(J)
~
...... »
0, .... ...... ...... ...... ...... co ::. .-.3
-....I I\) ~ <..Tl <..Tl R5 .... ~ ~ ~ R5 ...... 0 OJo
I\) c.n co (,) (,) <..Tl co .f>, 0
Co coo Co <0 Co Co 0 Co 0, ~ w 0 0 ':...J ~ ~c
0) 3.
co <..Tl 1\)0 g: s ~ ~ co ~ 8l 0) 0 ~ ......
co 0) 1\)0 (,) <..Tl 0 0 en o ::J: m C c: rm

....

(0)

~ ......
OJ r-
c Q)
~ .... 1\)= co ...... I\) ::J
~ .... 9: co c.n .... R-
-10 ::'::::1 ~ ~ -....I ::.
m • (0 m W
o -....I (,)(J)
iil'» ~ co .. ~ ~ co
(jj~ ~ 'fij ar ~
~ iii' ::::I ~ iii'
0' ::y a: go zr a:
i q} (I) i q} (I)
~ » 0
(j) ~ <Ii (I)
~ en
s ::::I c: ::::I o
C SO c ....
Z .CD Z SO -g;
~ (I) ~ (I)
::E 0 ::E 0 1»0
0 -< c a -< c p~
a. a ~ a. 0 m g
::y .., ::y .., ::J
~ .;tt;' (J) ~ .;1'; (J)
Z ;5 Z ;5 a
::::I -< ::::I -< 0'
~ ~ ::::I
Z .... Z ....
0 0
-< 0 .CD -< 0 .CD
........ Z ...... ...... Z
...... 0 .... 0
.f>, -< .f>, -<
I\) .... I\) ......
.... ....... .... ....
.f>, .f>,
I\) I\)
-....I -....I
0
0
i5)~ ..... I-::::~
0) 0) 0 co I\)
,l\) 0 .0 I\) c.n 91 .0 OJ 0"
(,) b ..... 'i-.J b 0 0 -Q)
(J)
0)0 ..... c.n 00 0 (j;'
1\)0 0 I\) 00 0 0
i
1\) ...... '00.
0 ...... c.n .f>,
co (1) ,f» 0 ~ CD
"0
en '0 ..... W Cil
(1) (,) .f>,CO P
-....II\) -....ICXl 00 0 0
OJ
0
1\)1\) ...... a
<..Tll\) I\) o co I\) ra;tt;'
I\) ,f» s» ...... 91 91 p -a3
':...J co co CXl 0 0 0 1:'
co (1) (» (J) 00 0
c.nco (,) .f>o. 00 00 CD
'Tl
@,
..,
iBJ~
...
;0;'
m. o "II "II

(;

m j2D ,.

c ::

Z

~

m z en m

en o ::t m C c: r m

.....

C1I

o -I ::t m ::0

2 en III c: ::0 U> m s:: m

~

en

en o ::J: m C c: r m C1I

!! >< m

C

»

~

ffi

Z m

::E::0 ~ o

-<m-l

»-< ::02 men

'Tlz-l Oc~ ::omo s::C-I

c....o rc:o :S::zc: ~mz

(0)0 0-

o r

"'0 8"11

.... 0

» ::0 ." m z -I m ::0 U>

'Tl F rn

z C s:: [J] m

??

o co I\)

<h ~

FILE NUMBER: 032-922

NEW YORK CITY DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS YEAR ENDED JUNE 30, 2001

FORM LM-2, SCHEDULE 10- DISBURSEMENTS TO EMPLOYEES

CAl Name (B) (C) Name of (D) Gross (E) (F) Disb. for (G) Other (H)
Last First Position Affiliated Olg. Salary Allowances OHlclal Bus. Disburse. Total
Agrldiano Anthony Organizer 85 922 0 1913 0 87835
Alongi Vincent Business mgr 114336 0 906 0 115242
AngellaHa Matthew Business rep 106935 0 646 0 107,563
Antonucci Salvatore Business rep 101589 0 1237 0 102826
Bailey Samuel Ol!lanizer 29,843 0 188 0 30,031
Bodha Bodhwattle Admin 39768 0 0 0 39766
Brennan James Business rep 98593 0 511 0 99110
Budd Raymond Business rep 100465 0 1176 0 101641
Calciano Joseph Business rep 106935 0 777 0 107712
Calderon Anlhony Admin 36397 0 0 0 36397
Cassano Raben Business mgr 107216 0 697 0 107,913
Cavelll John Orcanizer 89207 0 6872 0 95,079
Clarke Maureen Admin 48272 0 0 0 48,272
Clevlon Waller Omanizer 29843 0 533 0 30376
D'Errico Lawrance Business rap 98592 0 609 0 99201
DEI,Iy,. John Organizer 75886 0 616 0 76502
Danielson Scott Business rep 111025 0 3111 0 114136
DeLeon Milaaros Admin 65387 0 0 0 65387
Demorato Daniel Business rep 98592 0 55 0 98647
Devereaux Martin Business rep 101589 0 356 0 101947
Dickinson Brenda Admin 48159 0 0 0 40159
Dilacio George Business re J .. _ r---"- ' __ ~~2 0 67 0 98,659
Donohue Michaal Business rep 101214 0 166 0 101,400
Dunbar Daniel Business rAp 102338 0 213 0 102551
Eorlv John Business mgr 111040 0 1781 0 112821
Firth Jos(jp,h Business rep 101214 0 2873 0 104087
Flanagan Kellv Admin 10573 0 0 0 10573
Foullols Hermann Business rep 103461 0 950 0 104411
Gelsser Michael Admin 18210 0 a a 16210
Gholston Aaron Admin 13773 0 a 0 13773
Giudice Phillip Admin 60 337 a 0 0 60337
Greaney John Business mgr 111040 0 1034 0 112 074
Hacan Eric Admin 69694 0 0 0 69,694
Hanley William Business mgr lOB 970 0 0 0 106970
Harkin Charles Business mgr 114351 0 569 0 114920
Harkin John Business rep 100 840 a 129 0 100 969
Heuler Lawrence Business mgr 108 us a 3759 0 111877
Ibrlc Ramadan Orcanlzer 85922 0 2892 0 88,614
June MarvAnne Ottioomgr 76549 0 300 0 76849
Kennedy Frederick Business rep 9B 592 0 312 0 98904
Koballa Michael Business rep 101589 0 2,358 a 103945
Leary Maurice Director 01 operations 114159 a 196 0 114355
Mcinnis Stephen Polilical director 91900 a 512 0 92412
McWilliams Edward Oraanlzina director 112696 a 1810 a 114506
McGrath Maurice Business rep 102712 0 0 0 102712
McK8Qn Thomas Business rep 99342 0 216B 0 101510
Memon George Business rep 98593 0 491 0 99,084
Olsen John Admin 30429 0 570 0 30999
Olsen Olaf Orcanlzer 82973 0 1798 0 84771
Ortiz Joseph Admin 44108 0 0 0 44108
Passante Jeffrev Business rep 100465 0 902 0 101367
Philbin William Business rep 100840 0 2548 0 103388
Power Michael Civil service rep 114351 a 139 a 115090
Pugliese Anthony Orcanlzer 88207 a 2582 a 90789
Quiglev Marv Admin 25894 0 0 0 25894
Rivera Stefanle Admin 34219 a 0 a 34219
RU\lolo Anthony Oraanizer 78469 0 2606 a 81075
Russo Michael Business rep 98593 0 1070 a 99663
Sabaler Maria Admin 60920 0 0 0 60 920
Salcedo Jose Admin 24 088 0 0 a 24088
Schiavone Frank Business rep 98592 0 2590 0 101182
Schneider James Admin 33127 0 0 0 33127
Schuler Byron Oraanlzer 88533 0 650 0 69183
Seeger Robert Business rep 102338 0 2457 0 104 795
Shaw Russell Admin 76202 0 0 0 76202
Shell Denis Buslnass reo 114351 0 2003 0 116354
Shelton Gary Business reo 101214 0 1444 0 102658
Sodhi Mohlnder Admin 58773 0 0 0 58773
Stern Doris Admin 67152 0 0 0 67152
Szabunlo Martin Oroanlzer Bl443 0 2379 0 83822
Taddeo Vincent Business reo 93150 0 1703 0 94853
Tuccillo Richard Business reo 112282 0 892 0 113174
Tyznar Paul Orcanizer 91925 0 2160 0 94085
Ventura Joseph Business reo 101214 0 1298 0 102512
Walcott Daniel Organizer 88533 0 2625 0 91 158
Wallace Chrtstophsr Business rep 106935 0 2940 0 109675
Weinstein Jessica Admin 35164 0 87 0 35251
Whelan Michael Organizer 81880 0 1023 0 88903
Zemskl Michael Business mcr 103761 0 797 0 104 578
Totals 6535515 0 60474 0 6,615989 FILE NUMBER: 032H922

NEW YORK CITY DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS YEAR ENDED JUNE 30, 2001

rORMLM-2

Item 75. ADDITIONAL INFORMATION

I O. The following subsidiaries arc included in this report on a consolidated basis:

Name of subsidiary organization Francis Lewis Blvd. Realty Corp. Carlocun Realty Corp.

Jacar Holding Corp.

Joiners Realty Corp.

Millwright 740 Corp.

111 East 22 SL Realty Corp.

Address

same as NYDCC same as NYDCC same as NYDCC same as NYDCC same as NYDCC same as NYDCC

Purpose

inactive shell corp. real estate holding co. real estate holding co. real estate holding co. real estate holding co. inactive shell corp.

11. The officers of this organization participate as trustees in the administration of the following benefit trust funds:

Name of benefit fund

Retirement & Pension Plan for Officers and Employees of the NYDCC and Related Organizations

New York District Council of Carpenters Pension Plan

New York District Councilor Carpenters Welfare .Fund

New York District Council of Carpenters Annuity Fund

New York District Council of Carpenters Vacation Fund

ERISA me number Plan number

51-0174279

13-6227443

001

501

001

501

12. The New York District Council of Carpenters Political Action Fund files reports with the NYS Board of Elections.

14. An audit was conducted by Abrams, Herde, and Merkel, LLP.

Schedule 1 - Loans receivable

The amounts reflected as loans receivable at the start of the period were forgiven in connection with the District Council's decision to sell the real estate which each of the Local Unions occupied (see Schedule 6 - Sale of Investments and fixed Assets). The sale of these properties required the two Local Unions to incur costs for relocating their offices.