You are on page 1of 7

Denumire şcoală GRUPUL ŞCOLAR ,,NICOLAE BĂLCESCU”

Localitatea Flămînzi

Titlul planului unităţii de învăţare


SĂ-ŢI TRĂIEŞTI VIAŢA FĂRĂ RISCURI
Rezumatul unitatăţii de învăţare
Unitatea isi propune sa initieze elevul in asi forma competente de evaluare a consecintelor
produselor chimice asupra propriei persoane ,aprecierea critica asupra raportului dintre beneficii si
efectele folosirii compusilor organici de sinteză:medicamente,vitamine.

Elevul va fi capabil sa –şi foloseasca deprinderile pentru integrare pe piata muncii si pentru integrare
socială.Temele studiate sunt:

Vitamine.Medicamente.Droguri

Informatiile scrise,date concepte vor fi procesatesi utilizate pentru activitatile de tip proiect,vor fi
folosite într-o varietate de situaţii de comunicare,vor justifica importanta practică a compusilor
organici.

chimie

4 lecţia câte 50 de minute, 2 săptămâni

Reperele unităţii de învăţare


competenţe specifice

1.Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă

2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză efect

3.Utilizarea în mod sistematic ,a terminologiei specifice ,într-o varietate de contexte de comunicare

4.Analizarea consecintelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a


produselor chimice

5.Justificarea importanţei compuşilor organici


Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili să:
*interpreteze informaţiile furnizate de mijloace multimedia;să folosească sursele bibliografice pentru validarea unor
concluzii;
* prezinte rezultatele investigaţiei într-o publicaţie/ prezentare/wiki;
* utilizeze terminologia corect şi sistematic;
* prezinte o comparaţie între medicamente şi droguri de sinteză;
* să enumere utilizările vitaminelor şi medicamentelor;
* identifice avantajele utilizării vitaminelor precum şi efectele nocive ale drogurilor asupra organismului uman
* realizeze o prezentare, folosind aplicaţia Microsoft Power Point, cu titlul:drogurile un pericol!drogurile sau moartea
alba

* să susţină oral o prezentare a unuia din produsele proiectului.

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenţială:

Cum să-ţi trăieşti viaţa fără riscuri?


Întrebările unitatăţii de învăţare  Ce sunt vitaminele,medicamentele şi drogurile?
Întrebări de conţinut  Ceproprietăţile determină caracterulacestor clase de substanţe?
 Care sunt efectele vitaminelor?
 Cum se comportă medicamentele din punct de vedere chimic?
 Ce efect are consumul de droguri asupra organismului?
 Care sunt simtomele pe care le manifestă consumatorii de droguri
 Care sunt drogurile de mare risc?

 Care sunt principalele droguri?


Plan de evaluare
Graficul de timp pentru evaluare
Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală

•Test de evaluare •Planul proiectului•Chestionarea •KWL •Chestionarea •Descriptori


iniţială •Listă verificare •Instrument de •Brainstorming •Instrument Jurnalul prezentare
•KWL prezentare chestionare grup •Chestionare cu grile de reflecţie multimedia
•Brainstorming •Listă verificare •Jurnalul de reflecţie de evaluare / •Grila scorare
publicaţie autoevaluare prezentare si
•Chestionarea investigatie
•Listă verificare •Ciorchinele
wiki •Test de evaluare
Asaltul de idei sumativă.
•prezentare ppt. a
profesorului
•Jurnal de
reflecţie

Grilă scorare
prezentare şi
investigaţie
Evaluare – sumar
Evaluarea iniţială - Constă în aplicarea unui test iniţial. Elevii trebuie să identifice cât mai mulţe
medicamente ,vitamine substante din categoria drogurilor dintr-un şir de substanţe date. Sunt verificate soluţiile
date de elevi.

K - W – L (Ştiu/ Vreau să ştiu/Am învăţat) - Situaţia de plecare (Stiu) este evidenţiată clar. În această etapă
sunt scoase în la suprafaţă cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior şi care vor permite ca noile conţinuturi
să fie relaţionate pe fundamentul celor cunoscute de elevi. Prima etapă, centrată pe întrebarea Ce ştiu despre
subiect?, se suprapune momentului relativ formal de actualizare a cunoştinţelor anterioare (“idei-ancoră”).

În etapa a doua, centrată pe aspectul Ce vreau să ştiu?, elevii formulează întrebări referitoare la ceea cear dori
să ştie despre subiectul abordat, listarea acestorafăcându-se prin diferite proceduri.
Brainstormingul - Pentru a stimula interesul elevilor pentru subiect şi pentru a orienta atenţia spre conţinut
este nevoie necesarămotivarea elevilor prin aplicareaunor întrebări într-un mod incitant. Pentru aceasta pot fi
folosite întrebări deschisela care elevii nugăsesc răspunsul, însă îl pot deduce.
Planul proiectului - Realizat odată cu proiectarea unităţii de învăţare, planul proiectului ajută profesorului să-şi
managerieze activităţile. Există şi o planificare a proiectului realizată de elevi înainte de a începe lucrul propriu-
zis la proiect fiind recomnadată ca metodă deoarece formează şidezvoltă responsabilitatea, auto-formarea,
gândirea critică şi sistemică, capacitatea de adaptare. Se realizează la începutul unităţii de învăţare şi se poate
revizui şi modifica pe parcursul unităţii de către elev/grupă pentru a se adapta permanent la modificările ce
apar. Elevii analizeza propriile planificări şi pot crea o planificare a grupei pentru a finaliza în condiţii optime
proiectul şi produsul final al acestuia.

Ciorchinele – este o tehnică care posedăvalenţe ce favorizează dezvoltarea capacităţilorde a structura, a


sintetiza, a clasifica, a forma viziuni de ansamblu şi abilităţi de trecere de la general spre particular şi viceversa.
Aceste capacităţi, încorelaţie cu altele, permit stabilirea unei conexiuni originale, precum şi extrapolări inedite,
determinând în mare măsură formarea cu succes a personalităţii.

Cinquain – este o tehnică de dezvoltare a gândirii critice, constânddintr-o poezie de formă fixă care reclamă
utilizată când se intenţionează a formula concis, dar plastic, esenţaunui fenomen, concept, definitii, reguli, etc.
Astfel elevii sunt ajutaţi să înveţe cum să folosească reflecţia, sinteza şi rezumarea conceptelor şi
informaţiilor individual şi în cooperare.

Chestionarea - Pe parcursul intregii unitati se poate aplica chestionarea. Chestionarea este folosită pe
parcursul întregii unităţi având rolul dea-i ajuta pe elevisă-şi dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior şi
pentru a-şi monitoriza permanent învăţarea. Pentru monitorizarea progresului, în cadrul grupului, profesorul va
folosi un instrument de chestionare.

Observarea sistemică a elevilor - Constituie o formă de evaluare permanentă şi constă în monitorizarea


progresuluielevilor.
În fiecare oră va fi monitorizat progresul elevilor pentru aceasta, se va apela la un instrument esenţial jurnalul
de reflecţie completat de fiecare elev. Elevii vor folosi listele de verificare pentru o prezentare/ publicaţie/ site
wiki şi grila de scorare în scopul autoevaluării, legate de cele trei produse pe care vor trebui să le furnizeze, pe
parcurs, în legătură cu una din întrebările unităţii. Evaluarea sumativă se realizează pe baza unui test, precum
şi prin susţinerea produsului final: o prezentare a unuia dintre produsele realizate în cadrul proiectului. Elevii vor
folosi grila de evaluare a proiectului pentru a se autoevalua. Aceeaşi grilă va fi folosită de profesor în evaluarea
sumativă a proiectului fiecărui elev. Interevaluarea se realizează pe baza grilei de scorare a investigaţiei şi
prezentării, care se aplică, individual tuturor produselor prezentate.

Evaluarea poate avea loc zilnic pe baza. Se vor realiza, oră de oră conferenţieri .Aceeaşi grilă va fi folosită de
profesor în evaluarea sumativă a proiectului fiecărui elev. Interevaluarea se realizează pe baza grilei de scorare
a investigaţiei şi prezentării, care se aplică, individual tuturor produselor prezentate.

Detaliiale unităţii de învăţare


Aptitudini şi capacităţi obligatorii
 abilităţi de utilizare Microsoft Office pentru a crea o prezentare PPT
 abilităţi de căutare a materialelor şi informaţiilor necesare cu ajutorul Internet Explorer
 experienţă minimală în crearea publicaţiilor
 abilităţi de a lucra în echipă
 abilităţi de comunicare în limba engleză în scopul urmăririi unor instrucţiuni de lucru
Procedee de instruire

Învăţarea pe bază de proiecte reprezintă un model educaţional centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă
cunoştinţe şi aptitudini într-o arie tematică prin sarcini de lucru extinse care promovează investigaţia, demonstraţii
autentice ale produselor învăţării şi performanţele elevilor. Curriculum-ul bazat pe proiecte este condus de întrebări
importante care fac legătura dintre standardele de conţinut şi dintre gândirea la nivel superior a elevilor cu contexte
de viaţă reală.

Unităţile de învăţare bazate pe proiecte includ strategii instrucţionale variate care să îi implice pe elevi
indiferent de stilul lor de învăţare. Tehnologia este utilizată pentru a sprijini învăţarea. Pe întreg parcursul realizării
proiectului, sunt incluse multiple tipuri de evaluare pentru a asigura calitatea în procesul de învăţare.

Beneficiile învăţăriipe bază de proiect includ:

• Încurajarea interogării active şi a gândirii de nivel superior


• O participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi îmbunătăţirea atitudinii cu privire la învăţare
• Câştigurile academice sunt egale sau mai bune decât cele generate de alte modele, iar elevii implicaţi în
proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte propriile studii decât pe parcursul
activităţilor de predare-învăţare tradiţionale

Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare la or, care oferă o strategie de implicare a elevilor care
aparţin de diverse medii culturale.

Lecţia nr. 1(1 oră)

Întrebarea esenţială a unităţii de învăţare „Ce sunt vitaminele,medicamentele şi drogurile” este


destinatăelevilor cu scopul de a-i sensibiliza, de a le capta atenţia şi interesul pentru cercetarea si cunoasterea
efectelor utilizării acestor substante. Ei vor reflecta asupra diverselor aspecte, situaţii în care au întâlnit termenii , în
viaţa lor.Discuţiile continuă, profesorul formulează o nouă întrebare elevilor: „Au inflluentă si asupra
comportamentului? Argumentaţi răspunsul”. Această întrebare îi va directiona pe elevi să reflecte asupra acestei idei.
Ei isi vor reaminti date, fapte din experienta lor,vor schimba idei si informatii. Vor face corelatii intre ceea ce stiu, si
vor emite ipoteze, predictii. Intrebarea ii incita spre investigatie, stârnindu-le curiozitatea de a afla cat mai multe
lucruri despre droguri,vitamine,medicamente.. Odată motivati, ei vor oferi cateva exemple, însă nu suficiente, fiind
solicitati să enumere ce ar mai dori să ştie despre aceste categorii de substante .Elevii vor completa un grafic KWL
pe coala de flipchart pentru a identifica nevoile de cunoastere ale elevilor. In prima coloana, elevii vorscriece stiu
despre medicamente,vitamine droguri adica acele informatii care au fost aduse la suprafaţa prin discutia
anterioara,iar in a doua coloana, vor scrie ce doresc să afle/cunoască despre medicamente,vitamine droguri .Graficul
KWL presupune completarea de catre elev a unui tabel cu trei coloane (stiu, vreau sa stiu, am invatat). Tabelul KWL
va fi vizualizat în fiecare oră până la sfârşitul parcurgerii a unităţii de învăţare. La randul lor, elevii vor avea acest
tabel in portofoliul lor, in format electronic.Cu ajutorul metodei KWL (SVI) răspunsurile elevilor vor fi sintetizate şi
trecute pe coala de flipchart. Ultima rubrică a tabelului va fi completată la sfârşitul unităţii de învăţare, după
parcurgerea conţinuturilor de la această unitate de învăţare.

Profesorul prezintă apoi un material PPT cu obiectivele esenţiale urmărite, comunicând elevilor că învatarea
medicamente,vitamine,droguri o vor realiza prin metoda proiectului, respectiv că vor participa la activităţi de
cercetare, că vor investiga si vor descoperi răspunsuri la întrebările pe care le-au formulat.

Este prezentat planul proiectului si cerinţele acestuia.

 Crearea unei prezentari prin care vor ilustra rezultatele activităţii de găsire a răspunsului la una din întrebările
unităţii: “ Ce efect are consumul de droguri asupra organismului?

Fiecare grup va crea: o prezentare, o publicaţie şi un site, fiecare dintre produse va răspunde la una din
întrebările unităţii.
Sunt prezentate două produse ale elevilor:
Un poster pentrupopularizarea rezultatelor proiectului
o prezentare care aduce un răspuns la cele doua întrebari ale unităţii
Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Elevul cu -elevii care nu au deprinderi de folosire a calculatorului vor primi sprijin suplimentar din partea prof
dificultăţi -alegerea rolurilor în cadrul grupei de către elevi împreuna cu profesorul
de -integrarea acestora în grupe eterogene în care, în funcţie de abilităţile lor vor avea responsabilităţ
învăţare răspunsurilor grupelor

Elevul
vorbitor de
Elevii a căror limbă maternă este alta decât limba românăpot primi suporturi de curs ş
limbă
maternă, pentru înţelegerea şi fixarea cunoştinţelor asimilate.
românăca
limbă străină

Elevii cu abilităţi pentru studiul chimiei, cât şi competenţe de comunicare în limba eng
dificultate ridicată - extinderi faţă de conţinutul programei, care focalizează pe form
cercetare a unui conţinut nou.

Elevul Notă: Obiectivele/ conţinuturile/ activităţile destinate acestora sunt

supradotat evidenţiate în text prin scris aldin şi *


Descrieţi modurile alternative în care elevii pot explora conţinutul lecţiilor, inclusiv studiul independe
care elevii potdemonstra sau arăta ceea ce au învăţat, cum ar fi sarcini mai provocatoare, extensii
posibilităţi de activităţi de investigare extinsă cu privire la teme conexe la alegerea elevului, sarcini
deschis.
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

Aparat foto Disc laserVideo

XComputer(e) X Imprimantă Video Camera

Aparat foto digitalSistem de proiecţieEchipament pt. Video

Conferinţă X ScannerAltele

XDVD Player Televizor

XConexiuneInternet
Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

Bază de date/Calcul tabelarXProcesare imagine XCreare pagină web

XTehnoredactareXBrowser de Internet XProcesare documente

XSoftware de e-mail X MultimediaAltele

Enciclopedie pe CD-ROM

1. Alexandrescu Elena, Zaharia Viorica , Manual chimie cls a X – a, Editura crepuscul, 2005.
Materiale tipărite
2. Avram, Margareta, Chimie organică, Editura Academiei, Bucureşti, 1983.

Resurse Elemente esenţiale care trebuie comandate sau adunate pentru a implementa unitatea
suplimentare disciplinei de studiu. Nu includeţi elemente generale, care sunt comune oricărei lecţii.

Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare.

www.anti-droguri.ro;www.carti.info/carte;www.dependenta.rohttp://dwb.unl.edu/chemistry/do
Resurse Internet

http://ro.wikipedia.org/wiki/http://lifewithinternet.wik.is/http://www.intuitext.ro/
page=chimie

Alte resurse invitaţi, membri ai comunităţii, părinţi , Experimente, Lectii AEL, Lectii Intuitext/ chimi