You are on page 1of 2

LEGALIS hrvatski pravni portal

www.legalis.hr

Napomena: Ovdje prikazan predloak predstavlja samo primjer kako sastaviti odreenu vrstu pravnog dokumenta, no nipoto se ne moe shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni sluaj je specifian i zahtjeva individualan pristup te je stoga koritenje ovog predloka iskljuivo na vlastitu odgovornost. Izdavai i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu tetu koja moe nastati z og upora e ovog predloka.

OPINSKO

S!"! ! ###########

kao $eml%i&no'kn%i(nom

!"#$%&'&(#%)* (ime, prezime/tvrtka), iz (adresa/sjedite), roen (datum roenja), )+,'* ------------- .za fizike oso e/ ili OI,* ------------ .za fizike oso e i pravne oso e/

!"O(0S("&12&* (ime, prezime/tvrtka), iz (adresa/sjedite), roen (datum roenja), )+,'* ------------- .za fizike oso e/ ili OI,* ------------ .za fizike oso e i pravne oso e/

P)I*E"LOG
$a +pis ,risan%a $alo(nog prava na nekretnini +pisano% + po-+lo(ak ,ro% 211, .k.br. 789/3 i 456/3, k.o. Split

1a temelju priloenih isprava, molim sud da provede slijede3e

)*E.EN*E
1a temelju Brisovnog oitovanja, na kojem je potpis protustranke ovjeren u uredu javnog iljenika (ime biljenika) iz (adresa), pod rojem O458888/0 dana (datum)

-op+&ta se !KN*I/0A 0)ISAN*A 1ALO/NOG P)A2A

upisanog za korist protustranke pod rojem 6S5 !"!/!00# za iznos od $%&000,00 eura (etrdesetipet tisu'a eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem teaju ()B, zajedno s redovnom kamatnom stopom od *+, zakonskim zateznim kamatama, naknadama i trokovima, s rokom dospije'a do 0"&0"&!00 & godine, sve sukladno ugovoru, na odgovaraju3em suvlasnikom dijelu nekretnine upisane u k&o& ,plit, broj poduloka !"", u naravi zgrada, sagraenoj na katastarskoj esti-i 8*/# i $%./#, s kojim je suvlasnikim dijelom osnovano i neodvojivo povezano vlasnitvo pose nog dijela nekretnine, i to dvosobnog stana na //& 0atu, koji se sastoji od dvije sobe, ku1inje, ostave, 1odnika, 234a, kupaone, ukupne povrine %* m!, u vlasnitvu predlagatelja, u 787 dijela, a sve u korist predlagatelja.

Pripremila: /el%ka 0rlek

argeti34 -ipl.i+r.

1alae se proved a ovog rjeenja u zemljinoj knjizi. 0 z irku isprava ulae se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rjeenja ostaju u sudskom predmetu.

!redlagatelj* ---------------------------