You are on page 1of 20

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Kabanata I ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

Panimula Bagama’t ang pagkatuto ay isang walang hanggan at katapusang proseso, hindi ito natatapos sa pamamagitan lamang ng paghahangad na magkaroon ng kaalaman, at pagtatamo sa mga karunungan na hinahangad ng isang tao. Itinuturing na edukasyon din ang magiging daan sa pagkamit ng mga pangarap ng isang inidibidwal, dahil dito, siya ay inaaasahang matuto ng mga bagay na may kaugnayan sa kaniyang inaabot na pangarap na may kapakinabangan dito. Sa ganitong punto, hindi natatapos ang pagkatuto, gayundin ang esensiya ng edukasyon sa paraang natamo lamang natin ang isang kaalaman, bagkus kung paaano ito maisasalin sa pang-araw-araw na pamumuhay at gagamitin ng isang indibidwal ang kaniyang natutunan. Batay sa naging pananaliksik nina Dalusong at Dela Casa et., al (2 ! ", edukasyon ang pinakamahusay na pundasyon tungo sa tagumpay sa buhay at ang tanging pamanang kayang ipagkaloob ng isang magulang sa kanilang mga anak. #ng edukasyon ay maihahanay sa pagkain at tirahan sa kadahilanang isa rin sa pinakamahalagang pangangailangang bayolohikal bilang tao. #t batay sa itinatakda ng konstistusyon ng $epublika ng %ilipinas, ang edukasyon ang mas higit na dapat bigyan ng pansin ng pamahalaan.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS #ng usapin ng sistema ng edukasyon sa %ilipinas ay binubuo ng napakaraming salik na lubhang nakaaapekto sa paglinang ng kaalaman at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ilan sa mga tiyak na halimbawa nito ay ang pagbabago at pagpapalit ng mga asignatura sa iba’t ibang baytang at taon sa elementarya hanggang sa antas ng tersiyarya, mga programa at gawain sa loob at labas ng paaralan, gayundin ang mga kagamitan sa pagtuturo gaya ng visual aids, libro o batayang aklat, banghay-aralin, mga takdang gawain, at ang kurikulum bilang gabay sa pag-aaral at higit sa lahat ang mga paraan, estratehiya, at dulog sa pagtuturo ng mga guro batay pa rin sa pananaliksik nina Dalusong at Dela Casa et., al (2 ! ". Sa pagtalakay sa mga antas na pinagdadaanan ng isang mag-aaral batay sa sistemang pang-edukasyon ng %ilipinas, nakapaloob sa mga ito ang iba’t ibang asignatura gaya ng Ingles (&nglish", mga asignaturang kaugnay sa Araling Panlipunan (So'ial Studies", Si ensi a at Te!n"l"#i a (S'ien'e and

2

(e'hnology", $atemati!a ()athemati's", at %ilipin" kasama ang Paniti!an (*iterature". )aliban sa kalagayang pang-ekonomiya, isa sa nakikitang dahilan ng mga mananaliksik kung bakit bumababa ang bahagdan ng pagkatuto ay ang iba’t ibang mga paraan, estratehiya, at dulog sa pagtuturo ng mga guro gaya sa larangan ng %anitikang %ilipino.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Ilan sa mga dulog sa pagtuturo ay ang mga sumusunod. +na ay ang Aut#"ritarian 'lassr""m $anagement Appr"a(#) Sa dulog na ito, nakasalalay sa guro ang magiging kaayusan ng isang klase sa pamamagitan ng ilang mga estratehiya. %angunahing layunin nito ay ang pagpapanatili sa kaayusan ng klase. Ikalawa ay ang. T#e Intimi*ati"n 'lassr""m $angement Appr"a(#) ,ahalintulad din ng #uthoritarian Classroom )anagement #pproa'h, sa punto na ang layunin na mapanatili ang katahimikan o ang kapayapaan sa loob ng isang klase. Subalit malinaw na nag-uugat ang Intimidation o ang panggagaya- ang panggagaya ng mga mang-aaral sa pag-uugali ng kanilang guro, sang-ayon sa kilos at pananalita ng isang guro. Ikatlo ang T#e Permissi+e 'lassr""m $anagement Appr"a(#) Ipinapakita ng dulog na ito ang kalayaan na maaaring matamasa ng isang mag-aaral sa loob ng kaniyang klase (ma-imi.e student /reedom". #t huli ay ang T#e Instru(ti"nal 'lassr""m $anagement Appr"a(#) #ng dulog na ito ay resulta o bunga ng isang matalino at masistemang pagpaplano ng isang guro hinggil sa lalamanin at lalandasin ng kanilang talakayan. Ilan lamang ito sa mga dulog na inihain ng mga mananaliksik. )atutunghayan pa ang iba’t ibang mga dulog sa susunod na kabanata. 0ayunpaman, ang layunin ng mga mananaliksik ay matiyak ang higit na mabisa at angkop na dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino, ito ay sa pagitan ng 1istorikal (histori'al approa'h" at $ehiyonal na dulog (regional approa'h". 2akapaloob sa rehiyonal na dulog na ituturo ang panitikan sa

&

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS pamamagitan ng pag-iisa-isa ng mga rehiyon sa %ilipinas sa usapin ng kanilang panitikan. Samantalang ang 1istorikal na dulog ay pag-iisa-isa sa mga panahong pinagdaanan ng panitikan (halimbawa nito, mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa panahon ng kontemporaryo". Ilan pa sa mga layunin ng mga mananaliksik kung bakit napili ang pag-aaral na may paksang Preperensi a ng Piling mga $ag-aaral sa mga Pamantasan sa $etr" $anila U!"l sa Gamit ng Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pag-aaral ay sa kagustuhan malaman ang pagkakaiba ng rehiyonal at historikal na pagtuturo ng %anitikang %ilipino. 0ayundin ang magkaroon ng kabatiran at pagkaunawa sa kung papaano itinuturo ang %anitikang %ilipino gamit ang dulog na rehiyonal at historikal. ,aya naman matapang na pinili ng mga mananaliksik ang paksang tatalakay sa maaaring preperensiya ng mga mag-aaral mula sa mga Pamantasang De La Salle 1DLSU2, P"lite!ni!"ng Unibersi*a* ng Pilipinas 1PUP2, Unibersi*a* ng Pilipinas 1UP2 at Unibersi*a* ng St") T"mas 1UST2 hinggil sa mabisaat angkop na dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. Sa ganitong punto, itinuon ng mga mananaliksik ang pag-aaral sa Preperensi a ng Piling mga $ag-aaral sa mga Pamantasan sa $etr"

,

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS $anila U!"l sa Gamit ng Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pag-aaral)

3

Kaligirang Pang!asa sa an #ng panitikan sa %ilipinas ay nagsimula sa tradisyong pasalita. #ng mga kaisipan, paniniwala at kaalaman ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa sa pamamagitan ng pagsasalita. #t mula sa pasalita, isinulat na ng mga sinaunang %ilipino ang kanilang nalalaman kaya naman napanatili at

napangalagaan ang panitikang %ilipino. Bago pa dumating ang mga mananakop, mayaman na sa panitikan ang %ilipinas, kinapapalooban ito ng mga alamat, epiko, mito, salawikain, at bugtong. Sa pagdating naman ng mga ,astila, naging palasak ang pasulat na panitikan. #ng naging pangunahing paksa sa panahong ito ay tungkol sa relihiyon. Sa panahong ito unang nailathala ang gawang panitikang (agalog na pinamagatang 3)ay Bagyo )a’t )ay $ilim4 na hindi kilala ang mayakda. 2agkaroon din ng bagong anyo ng panitikan, ang prosa, tula, awit, korido at drama. %agdating ng ikadalawampung dekada ay ang pagsakop din ng #merika sa %ilipinas. Isa sa mga ipinatupad ng mga #merikano sa kanilang pananatili sa %ilipinas ay ang pag-aaral ng kanilang wika at ang paggamit ng sariling wika. Sa kanilang pagdating dumami ang mga %ilipinong manunulat hindi lamang ng mga maiikling kwento at tula kundi pati nobela at tagapaglathala kaya lalong

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS umusbong ang panitikang %ilipino. Sa panahong ito nakilala ang mga tagapaglathala ng mga gawang panitikan tulad ng *iwayway at %hilippine 5ree %ress. 2ang nakamit na ng %ilipinas ang kalayaan noong taong !678, nagkaroon na ng $epublika. #ng panitikan noong panahon ng $epublika ay nagkaroon ng mga bagong paksa tulad ng pagkakaroon ng nasyonalismo at pagtalakay sa buhay ng kababaihan. 2gunit muli na namang nasubok ang panitikang %ilipino pagdating ng rehimeng )ar'os na nagpatupad ng )artial *aw noong taong !692. Bumalik ang sigla ng panitikang %ilipino nang maganap ang &DS# %eople %ower’s $e:olution noong taong !6;8. #ng panitikang %ilipino ay hindi na lamang nakakulong sa mga libro bagkus kabilang na ito sa media at sa kahingian ng Commission on 1igher &du'ation, naging asignatura na sa tersyarya o kolehiyo ang %anitikang %ilipino. Sa pagkakaroon ng asignaturang %anitikang %ilipino o %hilippine *iterature sa kolehiyo, ang iba’t ibang pamantasan sa %ilipinas ay inilagay na ito sa kanikanilang mga programa. #ng %anitikang %ilipino bilang asignatura naman ay nakapaloob sa Commission on 1igher &du'ation (C1&D" )emorandum <rder no. =6 s. !668 na may paksang 2ew 0eneral &du'ation Curri'ulum (0&C" na naglalayong magkaroon ng minimum re>uirements sa mga units at ang dulog sa pagtuturo na kinakailangan ng pagpaplano na ibinabatay sa mga layunin ng kurikulum. #ng units na inilaan sa *anguage and *iterature ay 27 units na

4

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS kinapalooban ng &nglish na may 6 units, 5ilipino na may 6 units, at *iterature na may 8 units. #ng *iterature <ne ay dapat masakop ang ?(he *iteratures o/ the %hilippines? at dapat nakapokus sa mga panitikan sa lahat ng rehiyon sa %ilipinas ito man ay nakasulat sa sariling wika o hindi simula sa kasaysayan ng %ilipinas hanggang sa kasalukuyan. Samantalang ang *iterature (wo ay dapat masakop ang ?(he *iteratures o/ the @orld? at dapat nakapokus sa mga panitikan sa lahat ng kontinente sa mundo simula sa sibilisasyon hanggang sa kasalukuyan. #ng memorandum na ito ng C1&D ay nagsimulang maging epektibo simula taong !669-!66; sa kolehiyo. 1uman *iterature (1+)#*I(" ang asignatura ng %anitikang %ilipino sa %amantasang De *a Salle sa )aynila. )ay iba pang asignatura sa %amantasang De *a Salle sa )aynila na nakapaloob ang %anitikang %ilipino tulad ng )ythology and 5olklore, %hilippine #meri'an *iterature %hilippine *iterature in &nglish at %hilippine &pi's. #ng mga ito ay kabilang sa )aAor &le'ti:es ng kursong Ba'helor o/ #rts in *iterature %rogram. #ng %anitikang %ilipino ay nasa ilalim ng ,agawaran ng %anitikan, ,olehiyo ng )alalayang Sining. #ng kolehiyo, na dating ,olehiyo ng #rte at #gham, ay natatag noong taong !6!; ngunit ito’y tinanggal noong taong !6B! dahil sa kakulangan ng tauhan at naibalik lamang noong taong !6=B. #ng ,agawaran ng %anitikan ng %amantasang De *a Salle ay kinikilala ng Commission on 1igher &du'ation bilang Sentro ng ,agalingan.

5

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS 6 Sa %oliteknikong +nibersidad ng %ilipinas nasa ilalim ng ,agawaran ng 1umanidades, ,olehiyo ng #rtes ang %hilippine *iterature (*I(& ! !B". #yon sa tagapangulo ng ,agawaran ng %anitikan na si Dr. Cose/ina %arentela, ang kasaysayan ng pagtuturo ng %anitikang %ilipino sa %oliteknikong +nibersidad ng %ilipinas ay kasabay sa pagpapatupad ng Commission on 1igher &du'ation (C1&D" ng )emorandum <rder no. =6 s. !668. )arami namang asignatura ang may kinalaman sa %anitikang %ilipino sa +nibersidad ng %ilipinas ngunit ang nakatuon talaga sa panitikan ay ang %#2 %I* o %anitikan ng %ilipinas. )araming asignatura rin ang nakapaloob sa %#2 %I*, ilan rito ay ang %animulang %ag-aaral ng %anitikan (%#2 %I* !2", %anitikan ng mga $ehiyon sa %ilipinas (%#2 %I* ! B" at ,asaysayang %ampanitikan (%#2 %I* ! =". #ng %anitikang %ilipino ay nasa ilalim ng ,agawaran ng 5ilipino at %anitikang %ilipino, ,olehiyo ng #rte at *iteratura. #ng ,olehiyo ng #rte at *iteratura sa +nibersidad ng %ilipinas Diliman ay naitatag noong taong !6;B mula sa dating ,olehiyo ng #rte at #gham. Samantala, ang ,agawaran ng 5ilipino at %anitikang %ilipino ay ang pinakahuling nakabilang sa nabanggit na kolehiyo. Ito ay naitatag noong taong !668 na naglalayong mapaunlad ang wikang 5ilipino gayundin ang iba’t ibang wika sa %ilipinas at magkaroon ng pananaliksik tungkol sa iba’t ibang pangkat ng etnikong-lingguwistika at ang kanilang mga panitikan. Sa +nibersidad ng Santo (omas naman nasa ilalim ng ,agawaran ng 1umanidades, ,aguruan ng #rte at *iteratura ang %anitikang %ilipino. #ng

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS pagtuturo ng malalayang sining at pilosopiya ay itinuturo na sa +nibersidad ng Santo (omas mula pa taong !8!!. 2agkaroon naman ng ,aguruan ng %ilosopiya at *iteratura at ,olehiyo ng )alalayang Sining noong mga taong !;68 at !628. #t noong taong !687 ang dalawang ito ay pinagsama at doon nabuo ang ,aguruan ng #rte at *iteratura. #ng %hilippine *iteratures (*I( ! 2" at %hilippine *iterature in &nglish (*I( B 2" ay ang asignaturang %anitikang %ilipino sa unibersidad. ,augnay ng mga nabanggit narito ang dahilan ng mga mananaliksik sa kung bakit ang paksang ito ang napili. #ng kanilang naging pangunahing sagot ay upang mabatid kung anong dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino ang higit na mabisa sa pagkatuto ng mga mag-aaral. 2ais ding mabatid ng mga mananaliksik kung mayroon bang estandardisadong dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino sa iba’t ibang pamantasan sa %ilipinas. #t bilang guro ang isa sa maaaring maging

7

propesyon ng mga mananaliksik sa kanilang pagtatapos, nais nilang malaman kung ano ang dapat nilang gamiting dulog kung may pagkakataong magturo sila ng %anitikang %ilipino. Balang!as Te"reti!al Sa bahaging ito ng pananaliksik inihahayag ang mga teorya upang maging pundasyon ng isinasagawang pag-aaral. #ng paksang Preperensi a ng mga $agaaral $ula sa Piling Pamantasan sa Kala!#ang $a nila U!"l sa Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Pilipin"0 Isang Pag-aaral ay nakaugnay sa mga sumusunod na teorya na nabuo sa mga pag-aaral na ginawa ng mga kilalang kritik at pilosopo. +na ay ang Trans:er T#e"r ni 1ighet (!6= , p.62", binibigyang diin sa teoryang ito na ang kaalaman ay naipapasa mula sa guro patungo sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga epektibong mga elemento sa pagtuturo tulad ng mga estratehiya, kaalaman, at mga teknik. #ng mga mahuhusay na elemento sa

89

pagtuturo ang magiging daan sa mga mag-aaral upang matamo ang karunungan sa mga araling pinag-aaralan. 2angangahulugan na ang isang guro ay dapat magkaroon ng malawak na kaisipan hinggil sa mga epektibong elemento sa pagtuturo nang sa gayon ay makatulong sa mga mag-aaral upang mapalawak ang kaalaman sa bawat aralin. #ng teoryang ito ay nakasandig sa kakayahan ng isang guro sa pagtuturo. #ng ikalawang teorya naman ay nakasandig sa mga mag-aaral. Ito ay ang Gr";ing T#e"r ni %erkins (!662, p.2!". 2aniniwala ang teoryang ito na ang isang paraan upang malaman kung ang pag-aaral ay naging epektibo, ito ay nakatuon sa intelektuwal at emosyonal na pag-unlad ng mga estudyante. )akikita ang naging bunga ng isinagawang pag-aaral kung napa-unlad ang aspektong intelektuwal ay emosyonal ng mga mag-aaral. #ng interaksyon naman ng tatlong aspekto ng pagkatuto ang binibigyang halaga sa teorya ni Crui'ksshank (2 B, p.2=". Sinasabi sa kanyang Pr"*u(t-

Pr"(ess-Presage T#e"r na ang produ't ay ang pagkatuto

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS sa parte ng mga mag-aaral habang ang pro'ess ay ang interaksyon sa pagitan ng mag-aaral at guro. #ng %resage ay kakayahan ng isang guro, antas ng karanasan, tagumpay at iba pang katangian ng guro. Sinasabing ang %resage ay nakakaapekto sa pro'ess at ang %ro'ess ay nakakaapekto sa %rodu't. 2angangahulugan na ang bawat aspekto ay may ginagampanang tungkulin sa pagkatuto, ngunit binibigyang diin dito ang presage na kung saan nakapanig sa kakayahan ng guro. )ahihinuha sa teoryang ito na nasa guro magkakaroon ng implikasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. #ng bawat teoryang ito ay maaring maging sanligan ng pag-aaral na ito. )aaring makita kung sasan nga ba nagbubunga ang pagkatuto ng mga magaaral, sa mga estratehiya o dulogn na ginagamit ng guro o sa preperensiya ng mga mag-aaral hinggil sa gusto nilang mga aspekto sa ikauunlad ng kanilang pagkatuto. +pang mas maging malinaw ang pagsasalarawan ng pag-aaral na ito sa mga hakbanging isinagawa ng mga mananaliksik, bumuo ang mga mananaliksik ng isang paradimo na makikita sa susunod na pahina.

88

Balang!as K"nseptu;al Batay sa naunang nabanggit, ang mga mananaliksik ay nakatuon lamang sa pag-aaral ng Preperensi a ng $ag-aaral $ula sa Piling Pamantasan sa

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Kala!#ang $a nila U!"l sa Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pag-aaral) )atutunghayan sa susunod na pahina ang hulwarang konseptuwal na kung saan ibabatay ang daloy ng pananaliksik. %agtuturo ng %anitikang %ilipino

82

0rowing (heory

(ran/er (heory

%rodu't, %ro'ess and %resage (heory

$ga Dul"g sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"

Dulog 1istorikal

Dulog 1istorikal atDo $ehiyonal

Dulog $ehiyonal

Preperensi a ng mga $ag-aaral mula sa mga Piling Pamantasan sa Kala!#ang $a nila

Kabisaan

Kaang!upan

Asignaturang Paniti!ang Pilipin"

Paradimo 1 – Ang Balangkas Konseptuwal ng Pag-aaral

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS )akikita sa paradimo ! ang balangkas ng isinagawang pag-aaral. #ng kabisaan at kaangkupan ng pagtuturo ng %anitikang %ilipino ay nakatuon sa kung anong mga dulog sa pagtuturo ang ginagamit. Sa pag-aaral na ito, nakatuon lamang sa

8&

rehiyonal atDo historikal na dulog. Sa mga nabanggit na dulog na ito, kukunin ang preperensiya ng mga kalahok mula sa iba’t ibang unibersidad ukol sa tingin nila sa kabisaan at kaangkupan ng mga dulog na ito sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. #t batay sa magiging resulta sa isinagawang pag-aaral, malalaman ang kabisaan at kaangkupan ng mga dulog na ito sa pagtuturo ng asignaturang %anitikang %ilipino. 2akasandig din sa pag-aaral na ito ang mga nakalap na teorya ng mga mananaliksik sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino na siyang magiging batayan sa pagiging epektibo ng dulog na pinili ng mga kalahok.

Paglala#a* ng Suliranin Sa pag-aaral na ito na may paksang Preperensi a ng mga $ag-aaral $ula sa Piling Pamantasan sa Kala!#ang $a nila U!"l sa Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pag-aaral ninanais ng mga mananaliksik na bigyang kasagutan ang mga sumusunod na suliraninE !. 2. B. #no ang kahulugan ng dulog (approach" sa pagtuturo ng %anitikang %ilipinoF %aano itinuro ng kanilang guro ang %anitikang %ilipinoF #no ang kahulugan ng historikal na dulog at nakatutulong ba ito sa pag-aaral ng %anitikang %ilipinoF

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS 7. #no ang kahulugan ng rehiyonal na dulog at nakatutulong ba ito sa pag-aaral ng %anitikang %ilipinoF =. 8. 0aano kaangkop ang dulog na ginamit sa pagtuturo ng %anitikang %ilipinoF 0aano kabisa ang dulog na ginamit sa pagtuturo ng %anitikang %ilipinoF

8,

.a p"tesis #ng paksang Preperensi a ng $ag-aaral $ula sa Piling Pamantasan sa Kala!#ang $a nila U!"l sa Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pag-aaral ay bumuo ng mga sumusunod na palagayE !. @alang makabuluhang kaugnayan ang sagot ng mga kalahok sa

kahulugan ng dulog sa pagtuturo batay sa mga napiling sagot ng mga mananaliksik. 2. 1indi angkop ang historikal na dulog at ang rehiyonal na dulog ang

magiging angkop sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. B. 1indi mabisa ang historikal na dulog at ang rehiyonal na dulog ang

magiging angkop sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. 7. @alang kaugnayan ang pagiging mabisa ng isang dulog at ang

kaangkupan nito.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Sa!la; at Limitas "n Sinaklaw ng pag-aaral na ito na may paksang Preperensi a ng mga $agaaral $ula sa Piling Pamantasan sa Kala!#ang $a nila U!"l sa Dul"g na .ist"ri!al at/" Re#i "nal sa Pagtutur" ng Paniti!ang Pilipin"0 Isang Pagaaral ang paglalahad ng mga pananaw ng mga kalahok ukol sa dalawang dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. 0ayundin, kasama sa pag-aaral ang pagtingin kung alin sa dalawang dulog ang mabisa sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. #alamin din ng mga mananaliksik ang kaangkupan ng mga dulog na ito sa pagkatuto ng mga kalahok. #ng pag-aaral na ito ay pumili ng tatlumpu’t anim na mag-aaral (B8" sa %amantasan ng De *a Salle sa mga kursong #.B. maAor in *iterature at #.B. %hilippine Studies maAor in 5ilipino in )ass )edia, tatlumpu’t anim na magaaral (B8" sa %oliteknikong +nibersidad ng %ilipinas sa kursong #.B. 5ilipinolohiya, tatlumpu’t anim na mag-aaral (B8" sa +nibersidad ng %ilipinas sa mga kursong #.B. #raling 5ilipino na may espesyalisasyon sa %anitikan, )alikhaing %agsulat at @ika, at tatlumpu’t anim na mag-aaral (B8" sa +nibersidad ng Santo (omas sa kursong B.#. *iterature. #ng kabuuang bilang ng mga kalahok ay isang daan at apatnapu’t apat (!77" mula sa mga pamantasang nabanggit.

83

Sinaklaw ng bilang na ito ang tatlumpung porsyento (B G" ng kabuuang populasyon ng mga mag-aaral nabanggit. mula sa mga pamantasang

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS 1indi tinalakay sa pag-aaral na ito ang iba’t ibang mga teknik sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino, gayundin ang mga kagamitang pampagtuturo na dapat gamitin. 1indi rin tinalakay ang mga akdang pampanitikan na dapat ituro sa mga mag-aaral, at ang preperensiya ng mga guro at namamahala sa iba’t ibang mga dulog sa pagtuturo.

84

Ka#alaga#an ng Pag-aaral 2aniniwala ang mga mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa mga sumusunodE Sa mga $ag-aaral na !umu!u#a ng asignaturang Paniti!ang Pilipin"0 #ng pag-aaral na ito ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral upang mabatid nila sa kung anong dulog (historikal o rehiyonal" sila mas madaling matututo sa pag-aaral ng %anitikang %ilipino. )akatutulong din ito upang mabatid nila sa kung alin sa mga dulog mas mapupukaw ang kanilang interes sa pag-aaral ng %anitikang %ilipino. )aaaring makatulong ito upang mas pahalagahan nila ng mga panitikan sa bansa, maging ang mga manunulat nito.

Sa mga Gur" ng Paniti!ang Pilipin"0 #ng pag-aral na ito ay maaaring makatulong upang mabatid ng mga guro kung anong dulog mas mabisa ang pagtuturo ng %anitikang %ilipino.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS )aaaring maging gabay rin ito sa mga metodong makatutulong upang mas mapadali at maging interesante ang pagtuturo ng %anitikang %ilipino. Sa mga Unibersi*a*/Pamantasan na nag-aal"! ng asignaturang Paniti!ang Pilipin"0 #ng pag-aaral na ito ay maaaring makatulong sa pamantasan na magkaroon ng estandardisadong dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. )akatutulong din ito upang mas madaling matuto ang mga mag-aaral ng %anitikang %ilipino nang sa gayon ay lumabas ang kanilang diwang maka-%ilipinolohismo. Sa mga $ananali!si!0 #ng pag-aaral na ito ay makatutulong sa mga mananaliksik na masagot ang katanungan tungkol sa kung ano ang mas mabisang dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino. )aaaring maging gabay ito ng mga mananaliksik sa kanilang pagtuturo ng %anitikang %ilipino sa hinaharap. )aaaring sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay makahanap sila ng mga paraan upang mas mapukaw nila ang atensyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng %anitikang %ilipino nang sa gayon ay lumabas ang kanilang diwang makabansa.

85

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS Katuturan ng Tala!a #ng mga sumusunod na terminolohiya sa ibaba ay binigyang kahulugan o paliwanag ng mga mananaliksik upang mabigyan ng linaw ang mga mambabasa ng pag-aaral na ito. Isinaayos ang mga terminolohiyang ito batay sa naging pagkakasunod-sunod ng gamit nito sa pag-aaral. Pangangailangang Ba "l"#i!al H mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay tulad ng pagkain, tirahan, kasuotan. Kurs" H programa o larangang inihahain ng bawat unibersidad sa mga mag-aaral tulad ng &dukasyon, Inhenyeriya, Computer S'ien'e, et'. Asignatura H mga asignaturang inihahain ng bawat kurso tulad ng %anitikang %ilipino, 5ilipino, Siyensya at (eknolohiya. Kuri!ulum H mga asignaturang inihahain sa isang programa. Isang gabay ng isang programa. Dul"g H lapit na ginagamit ng isang guro sa pagtuturo ng isang asignatura. .ist"ri!al na Dul"g H dulog sa pagtuturo ng %anitikang %ilipino na kung saan pinag-iisa-isa ang panitikan ayon sa mga panahong pinagdaanan ng panitikan

86

(halimbawa nito, mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa panahon ng kontemporaryo". Re#i "nal na Dul"g - nakapaloob sa rehiyonal na dulog na ituturo ang panitikan sa pamamagitan ng pag-iisa-isa ng mga rehiyon sa %ilipinas sa usapin ng kanilang panitikan.

POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS '"mmissi"n "n .ig#er E*u(ati"n H sangay ng gobyerno na nangangalaga at nagpapaunlad ng mga tersyaryang antas sa edukasyon. Trans:er T#e"r - ang kaalaman ay naipapasa mula sa guro patungo sa mga magaaral sa pamamagitan ng mga epektibong mga elemento sa pagtuturo tulad ng mga estratehiya, kaalaman, at mga teknik. Gr";ing T#e"r - ang isang paraan upang malaman kung ang pag-aaral ay naging epektibo, ito ay nakatuon sa intelektuwal at emosyonal na pag-unlad ng mga estudyante. Pr"*u(t-Pr"(ess-Presage T#e"r - ang produ't ay ang pagkatuto sa parte ng mga mag-aaral habang ang pro'ess ay ang interaksyon sa pagitan ng mag-aaral at guro. #ng %resage ay kakayahan ng isang guro, antas ng karanasan, tagumpay at iba pang katangian ng guro.

87