HALAMAN PENGAKUAN

” Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasanyang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya ”

Tandatangan

: .......................................................................

Nama Penulis : MUHAMMAD IFTITAH BIN MUSTAFA

Tarikh

: 14 MAC 2014

i

TAJUK TUGASAN “BUDAYA DAN PEMBELAJARAN” JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH. 31150 HULU KINTA. PERAK DARUL RIDZUAN ii .

sumbangan kalian semua amatlah saya hargai dan jasa kalian akan saya kenang hingga ke akhir hayat. pelbagai kemudahan prasarana serta infrastruktur telah disediakan oleh pihak pengurusan institut dengan kerjasama pihak pusat sumber ilmu seperti skim pinjaman buku-buku rujukan. Hanya Tuhan sahaja yang mampu membalas jasa kalian kelak.Penghargaan Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapatlah saya menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. kemudahan komputer dan rangkaian internet dan sebagainya. Pengorbanan dari kalian sememangnya tidak ternilai harganya. Tidak lupa juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ibu dan bapa yang telah banyak menyumbang dalam proses pelaksanaan tugasan ini terutamanya dari segi kewangan di mana mereka sanggup membelanjakan wang saku mereka untuk membeli keperluan serta peralatan yang diperlukan oleh kami dalam proses penyediaan folio ini. Tiada kata yang mampu diungkap melainkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua pensyarah pembimbing kami ini. iii . Selain itu. Sememangnya.sekalung penghargaan saya utuskan kepada pensyarah pembimbing bagi unit kami iatu Puan. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada pihak pusat sumber ilmu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh yang telah banyak menyumbang dalam proses penyempurnaan tugasan ini terutamanya tatkala proses pengumpulan bahan atau maklumat yang bertepatan dengan tajuk kajian kami. susun atur persembahan folio dan sebagainya.Justeru.Sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini. Malahan mereka juga sanggup mengorbankan masa untuk membawa kami ke kedai alatan tulis dan kemana sahaja destinasi yang ingin kami tujui semasa kajian sedang dijalankan.ribuan terima kasih saya tujukan kepada pihak pengurusan Institut di atas kerjasama yang telah diberikan. Selina Loh yang telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang proses pelaksanaan tugasan ini terutamanya dalam proses penyediaan folio.

iv . ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan saya tujukan kepada rakan-rakan taulan yang telah sama-sama berganding bahu dalam proses pengumbulan bahan atau maklumat berkenaan dengan tajuk kajian kami. Kerjasama daripada kalian amatlah saya hargai dan mudah-mudahan kita semua bersama-sama berjaya menghasilkan satu folio yang berguna di masa akan datang. Sekian. Terima kasih.Akhir sekali.

0 3.0 4.0 2.SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN TAJUK TUGASAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.iv vi 1 2 3-4 5 Bibliografi v .0 KONSEP BAJU MELAYU SEJARAH PEMAKAIAN BAJU MELAYU CIRI BAJU TELUK BELANGA FUNGSI BAJU MELAYU i ii iii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful