You are on page 1of 15

Gi¸o viªn d¹y : NguyÔn thÞ V÷ng

§¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc


Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m
2007 To¸
n

* KiÓm tra bµi


cò: 2 6
> 6987......1 .....
B ? 0087 5 15
<
0,916.......
=
0,906
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4
n¨m 2007 To¸
n
* KiÓm tra bµi
cò: 2 6
> 698 ....100
...
B < ? 7 .
87
5 ..
15
= 0,91 ... 0,90
.
6 6
Thø n¨m , ngµy 12 th¸ng 4 n¨m
2007
T.150. ¤n To¸n
tËp : phÐp céng

a + b =
c
Nªu tªn gäi thµnh phÇn , kÕt qu¶
Vµ c¸ch ®äc biÓu thøc “a + b” ?
Thø n¨m, ngµy 12 th¸ng 4 n¨m
2007
To¸n
T,150. «n tËp : phÐp céng
Tæng

a + b =
c
Sè h¹ng
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007
To¸n

T.150 «n tËp : phÐp céng


Tæng

PhÐp céng
a + b =
c¸c sè

c
Sè h¹ng
nhiªn,ph©ns
è,
PhÐp céng c¸c sè tù nhiªn, ph©n sè,
sè thËp
ph©n cã sè thËp ph©n ®Òu cã c¸c tÝnh chÊt
nh÷ng tÝnh
sau : chÊt giao ho¸n :
TÝnh a + b
chÊt nµo ? = b +
TÝnh chÊta kÕt hîp: ( a + b ) + c =
a+(b
Céng víi+0:
c) a +0 = 0
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007
5 To¸n
T.1
8
T.150. «n tËp : phÐp céng
*Bµi
LuyÖn tËp :
TÝnh 5 7 10 7 17 5
B1 . a, :8899
889972 b+ , + = + = =1
+ 6 12 1 2 1 2 1 2 1 2
963089630
72
8
986280 5 21 5 26 5
3 + = + = =3
d, 926,83 + 5 7 7 7 7 7
549,67
d, c, 3 +
+
926,83 7 5 5
549,6 3 + =3
7
1476,5 7 7
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m
2007
To¸n
tËp .: «n tËp : phÐp céng
* T.150
LuyÖn
Bµi
1.
Bµi Kh«ng thùc hiÖn phÐp
3. tÝnh h·y nªu
M
dù ®o¸n kÕt qu¶2 t×m x4:
a, x + 9,68 b, + x =
= 9,68 5 10
x= x=
0
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007

T.1
5 To¸n
8
t.150. «n tËp : phÐp céng
* Bµi
LuyÖn tËp :
TÝnh b»ng c¸ch thuËn
2, a.(tiÖn
689 nhÊt
+ 875 :) + 17  7 5 
V b, 11 +  15 + 11 
125
= 68 +( 875  
9 +125 )  17 5  7
= 68 + 1000 = +  +
= 9 1689  11 11  15
c 5,87 + 28,69 + 7
=2 +
, (4,13
= 5,87 + +28,6 15
=4,13 )1 +9
28,6 7
= 2
= 0 38,69 15
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007

.1 5 To¸n
T
9
T.150«n tËp : phÐp céng

* Bµi
LuyÖn tËp :

Bµi gi¶i
4.
Mçi giê c¶ hai vßi cïng ch¶y
®­îc
1 :3 5
+ = ( thÓ tÝch
5 10 10 bÓ )
5
= 50%
10
§¸p sè : 50 %
thÓ tÝch
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007
To¸n

«n tËp : phÐp céng


Nªu tÝnh
chÊt
giao
ho¸n cña
phÐp Nªu c«ng
céng ? thøc tæng
qu¸t tÝnh
chÊt kÕt
LÊy mét hîp cña
vÝ dô phÕp
thÓ hiÖn céng ?
râ tÝnh
chÊt
céng víi
0?
Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m
2007 To¸n
. T150. «n tËp : phÐp céng

Tæng
a + b =
c
Sè h¹ng
* LUYÖN tËp :
Bµi 1:
Bµi 3:
Bµi 2:
Bµi 4: